Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
 Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
 Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг ***I
 Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти ***I
 Производство по несъстоятелност: замяна на приложения А и Б към регламента ***I
 Интегрирана статистика за земеделските стопанства: принос на Съюза съгласно МФР за периода 2021—2027 г. ***I
 Пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП): основни информационни документи. Удължаване на срока на действие на преходните разпоредби ***I
 Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК): използване на основни информационни документи ***I
 Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи
 Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит
Текстове (224 kb)
Правна информация - Политика за поверителност