Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 23. novembra 2021 - Štrasburg
 Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
 Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie ***I
 Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení ***I
 Insolvenčné konanie: nahradenie príloh A a B k nariadeniu ***I
 Integrované štatistiky fariem: príspevok Únie v rámci VFR na roky 2021 – 2027 ***I
 Štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP): dokumenty s kľúčovými informáciami. Predĺženie prechodného mechanizmu ***I
 Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP): používanie dokumentov s kľúčovými informáciami ***I
 Politika EÚ v oblasti športu: hodnotenie a ďalší možný postup
 Digitalizácia európskeho podávania správ, monitorovania a auditu
Texty (138 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia