Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 15 grudnia 2021 r. - Strasburg
Przepisy przejściowe dotyczące niektórych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania wymogów dotyczących wyrobów na własny użytek ***I
 Akt o rynkach cyfrowych ***I
 Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2018–2020
 Wpływ przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE i na niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych
 Zapobieganie korupcji, nieprawidłowym wydatkom i niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych w przypadku funduszy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i obszarów wydatków kryzysowych
 Wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 Wyzwania i perspektywy wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i rozbrojenia
 Nowe kierunki działań humanitarnych UE
 Współpraca w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich

Przepisy przejściowe dotyczące niektórych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania wymogów dotyczących wyrobów na własny użytek ***I
PDF 147kWORD 43k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniajacego rozporzadzenie (UE) 2017/746 as regards transitional provisions for certain in vitro diagnostic medical devices and deferred application of requirements for in-house devices (COM(2021)0627 – C9-0381/2021 – 2021/0323(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0627),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0381/2021),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia z dnia 8 grudnia 2021 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 24 listopada 2021 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i art. 163 Regulaminu,

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania warunków dotyczących wyrobów produkowanych w ramach instytucji zdrowia publicznego

P9_TC1-COD(2021)0323


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2022/112.)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Akt o rynkach cyfrowych ***I
PDF 503kWORD 138k
Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))(1)
P9_TA(2021)0499A9-0332/2021

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Usługi cyfrowe ogółem, a w szczególności platformy internetowe, odgrywają coraz większą rolę w gospodarce, zwłaszcza na rynku wewnętrznym, ponieważ stwarzają nowe możliwości rynkowe w Unii i ułatwiają handel transgraniczny.
(1)  Usługi cyfrowe ogółem, a w szczególności platformy internetowe, odgrywają coraz większą rolę w gospodarce, zwłaszcza na rynku wewnętrznym, ponieważ otwierają użytkownikom biznesowym dostęp do użytkowników końcowychcałej Unii i poza nią, ułatwiają handel transgraniczny, otwierając przed wieloma europejskimi przedsiębiorcami zupełnie nowe możliwości biznesowe w Unii z korzyścią dla unijnych konsumentów.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Podstawowe usługi platformowe charakteryzują się jednocześnie wieloma cechami, które mogą być wykorzystywane przez ich dostawców. Do takich cech podstawowych usług platformowych należą m.in. ekstremalne korzyści skali, które często wynikają z niemal zerowych kosztów krańcowych pozyskiwania użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych. Inne cechy podstawowych usług platformowych to bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, znaczny stopień zależności zarówno użytkowników biznesowych, jak i użytkowników końcowych, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak stosowania przez użytkowników końcowych multihomingu do tego samego celu, integracja pionowa oraz zalety oparte na danych. Wszystkie te cechy w połączeniu z nieuczciwymi praktykami dostawców tych usług mogą w znacznym stopniu osłabić kontestowalność podstawowych usług platformowych, jak również wpłynąć na uczciwość stosunków handlowych między dostawcami takich usług a ich użytkownikami biznesowymi i użytkownikami końcowymi, co może doprowadzić do szybkiego zmniejszenia wyboru dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, które może mieć poważne konsekwencje w praktyce, a w rezultacie może sprawić, że dostawca tych usług uzyska status tzw. strażnika dostępu.
(2)  Podstawowe usługi platformowe charakteryzują się jednocześnie wieloma cechami, które mogą być wykorzystywane przez ich dostawców. Do takich cech podstawowych usług platformowych należą m.in. ekstremalne korzyści skali, które często wynikają z niemal zerowych kosztów krańcowych pozyskiwania użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych. Inne cechy podstawowych usług platformowych to bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, znaczny stopień zależności zarówno użytkowników biznesowych, jak i użytkowników końcowych, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak stosowania przez użytkowników końcowych multihomingu do tego samego celu, integracja pionowa oraz zalety oparte na danych. Wszystkie te cechy w połączeniu z nieuczciwymi praktykami dostawców tych usług mogą w znacznym stopniu osłabić kontestowalność podstawowych usług platformowych, jak również wpłynąć na uczciwość stosunków handlowych między dostawcami takich usług a ich użytkownikami biznesowymi i użytkownikami końcowymi, co może doprowadzić do szybkiego zmniejszenia wyboru dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, które może mieć poważne konsekwencje w praktyce, a w rezultacie może sprawić, że dostawca tych usług uzyska status tzw. strażnika dostępu. Jednocześnie należy uznać, że usług świadczonych w celach niekomercyjnych, takich jak projekty oparte na współpracy, nie należy uznawać za usługi podstawowe do celów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Połączenie tych cech strażników dostępu może prowadzić w wielu przypadkach do poważnego zachwiania równowagi w zakresie siły przetargowej, a w konsekwencji do nieuczciwych praktyk i warunków dla użytkowników biznesowych oraz użytkowników końcowych podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, ze szkodą dla cen, jakości, wyboru i innowacyjności w ramach tych usług.
(4)  Połączenie tych cech strażników dostępu może prowadzić w wielu przypadkach do poważnego zachwiania równowagi w zakresie siły przetargowej, a w konsekwencji do nieuczciwych praktyk i warunków dla użytkowników biznesowych oraz użytkowników końcowych podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, ze szkodą dla cen, jakości, norm dotyczących prywatności i bezpieczeństwa, uczciwej konkurencji, wyboru i innowacyjności w ramach tych usług.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Strażnicy dostępu wywierają znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, gdyż zapewniają dużej liczbie użytkowników biznesowych punkty dostępu umożliwiające im dotarcie do użytkowników końcowych w dowolnym miejscu w Unii i na różnych rynkach. Negatywny wpływ nieuczciwych praktyk na rynek wewnętrzny oraz szczególnie słaba kontestowalność podstawowych usług platformowych, w tym ich negatywne skutki społeczne i gospodarcze, skłoniły ustawodawców krajowych i sektorowe organy regulacyjne do podjęcia działań. Przyjęto już lub zaproponowano szereg krajowych rozwiązań regulacyjnych w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk i kontestowalności usług cyfrowych lub przynajmniej w odniesieniu do niektórych z nich. Stwarza to ryzyko rozbieżnych rozwiązań regulacyjnych, a tym samym rozdrobnienia rynku wewnętrznego, co zwiększa ryzyko wzrostu kosztów przestrzegania przepisów ze względu na różne zbiory krajowych wymogów regulacyjnych.
(6)  Strażnicy dostępu wywierają znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, gdyż zapewniają dużej liczbie użytkowników biznesowych punkty dostępu umożliwiające im dotarcie do użytkowników końcowych w dowolnym miejscu w Unii i na różnych rynkach. Negatywny wpływ nieuczciwych praktyk na rynek wewnętrzny oraz szczególnie słaba kontestowalność podstawowych usług platformowych, w tym ich negatywne skutki społeczne i gospodarcze, skłoniły ustawodawców krajowych i sektorowe organy regulacyjne do podjęcia działań. Przyjęto już na szczeblu krajowym lub zaproponowano szereg rozwiązań regulacyjnych w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk i kontestowalności usług cyfrowych lub przynajmniej w odniesieniu do niektórych z nich. Stwarza to ryzyko rozbieżnych rozwiązań regulacyjnych, a tym samym rozdrobnienia rynku wewnętrznego, co zwiększa ryzyko wzrostu kosztów przestrzegania przepisów ze względu na różne zbiory krajowych wymogów regulacyjnych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Zbliżenie rozbieżnych przepisów krajowych powinno wyeliminować ograniczenia swobody świadczenia i odbioru usług, w tym usług detalicznych, na rynku wewnętrznym. Należy zatem ustanowić ukierunkowany zbiór zharmonizowanych przepisów bezwzględnie obowiązujących na poziomie Unii, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe, na których działają strażnicy dostępu, w ramach rynku wewnętrznego.
(8)  Zbliżenie rozbieżnych przepisów krajowych powinno wyeliminować ograniczenia swobody świadczenia i odbioru usług, w tym usług detalicznych, na rynku wewnętrznym. Należy zatem ustanowić ukierunkowany zbiór zharmonizowanych zobowiązań prawnych na poziomie Unii, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe, na których działają strażnicy dostępu, w ramach rynku wewnętrznego, z korzyścią dla całej gospodarki Unii, a zwłaszcza unijnych konsumentów.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Fragmentacji rynku wewnętrznego można skutecznie zapobiec jedynie wówczas, gdy państwa członkowskie nie będą mogły stosować przepisów krajowych, które odnoszą się do rodzajów przedsiębiorstw i usług objętych niniejszym rozporządzeniem. Jednocześnie, ponieważ niniejsze rozporządzenie ma na celu uzupełnienie egzekwowania prawa konkurencji, należy doprecyzować, że niniejsze rozporządzenie nie narusza art. 101 i 102 TFUE, odpowiadających im krajowych reguł konkurencji i innych krajowych reguł konkurencji dotyczących jednostronnego postępowania, które opierają się na zindywidualizowanej ocenie pozycji rynkowych i postępowania, w tym jego prawdopodobnych skutków i dokładnego zakresu zabronionego postępowania, i które przewidują możliwość przedstawiania przez przedsiębiorstwa argumentów dotyczących wydajności i obiektywnego uzasadnienia danego postępowania. Stosowanie tych ostatnich zasad nie powinno jednak mieć wpływu na obowiązki nałożone na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz na ich jednolite i skuteczne stosowanie na rynku wewnętrznym.
(9)  Fragmentacji rynku wewnętrznego można skutecznie zapobiec jedynie wówczas, gdy państwa członkowskie nie będą mogły ograniczać swobody strażników dostępu dodatkowymi przepisami lub obowiązkami w celu zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków. Nie uniemożliwia to państwom członkowskim nakładania takich samych, surowszych lub innych obowiązków na strażników dostępu, aby realizować uzasadniony interes publiczny, zgodnie z prawem Unii. Do uzasadnionych interesów publicznych mogą między innymi należeć ochrona konsumentów, walka z nieuczciwą konkurencją oraz wspieranie wolności i pluralizmu mediów, wolności wypowiedzi, a także różnorodności kulturowej lub językowej. Jednocześnie, ponieważ niniejsze rozporządzenie ma na celu uzupełnienie egzekwowania prawa konkurencji, należy doprecyzować, że niniejsze rozporządzenie nie narusza art. 101 i 102 TFUE, odpowiadających im krajowych reguł konkurencji i innych krajowych reguł konkurencji dotyczących jednostronnego postępowania, które opierają się na zindywidualizowanej ocenie pozycji rynkowych i postępowania, w tym jego prawdopodobnych skutków i dokładnego zakresu zabronionego postępowania, i które przewidują możliwość przedstawiania przez przedsiębiorstwa argumentów dotyczących wydajności i obiektywnego uzasadnienia danego postępowania. Stosowanie tych ostatnich zasad nie powinno jednak mieć wpływu na obowiązki i zakazy nałożone na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz na ich jednolite i skuteczne stosowanie na rynku wewnętrznym.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Art. 101 i 102 TFUE oraz odpowiadające im krajowe reguły konkurencji dotyczące antykonkurencyjnych praktyk wielostronnych i jednostronnych, jak również kontroli połączeń przedsiębiorstw, mają na celu ochronę niezakłóconej konkurencji na rynku. Niniejsze rozporządzenie służy osiągnięciu celu, który ma charakter uzupełniający, lecz różny od celu polegającego na ochronie niezakłóconej konkurencji na danym rynku, określonego w prawie konkurencji, czyli służy zapewnieniu, aby rynki, na których działają strażnicy dostępu, były i pozostały kontestowalne i uczciwe, niezależnie od faktycznych, prawdopodobnych lub domniemanych skutków zachowania danego strażnika dostępu objętego niniejszym rozporządzeniem dla konkurencji na danym rynku. Niniejsze rozporządzenie ma zatem na celu ochronę innego interesu prawnego niż te przepisy i powinno pozostawać bez uszczerbku dla ich stosowania.
(10)  Art. 101 i 102 TFUE oraz odpowiadające im krajowe reguły konkurencji dotyczące antykonkurencyjnych praktyk wielostronnych i jednostronnych, jak również kontroli połączeń przedsiębiorstw, mają na celu ochronę niezakłóconej konkurencji na rynku. Niniejsze rozporządzenie służy osiągnięciu celu, który ma charakter uzupełniający, lecz różny od celu polegającego na ochronie niezakłóconej konkurencji na danym rynku, określonego w prawie konkurencji, czyli służy zapewnieniu, aby rynki, na których działają strażnicy dostępu, były i pozostały kontestowalne i uczciwe, oraz by chronić odnośne prawa użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, niezależnie od faktycznych, prawdopodobnych lub domniemanych skutków zachowania danego strażnika dostępu objętego niniejszym rozporządzeniem dla konkurencji na danym rynku. Niniejsze rozporządzenie ma zatem na celu ochronę innego interesu prawnego niż te przepisy i powinno pozostawać bez uszczerbku dla ich stosowania.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Niniejsze rozporządzenie powinno również uzupełniać, bez uszczerbku dla ich stosowania, przepisy wynikające z innych aktów prawa Unii regulujących określone aspekty świadczenia usług objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/115026, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) xx/xx/UE27 (akt o usługach cyfrowych), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67928, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79029, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/236630 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE31, jak również przepisy krajowe mające na celu egzekwowanie lub, w stosownych przypadkach, wdrożenie tych przepisów unijnych.
(11)  Niniejsze rozporządzenie powinno również uzupełniać, bez uszczerbku dla ich stosowania, przepisy wynikające z innych aktów prawa Unii regulujących określone aspekty świadczenia usług objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/115026. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) xx/xx/UE (akt o usługach cyfrowych)27, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67928, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79029, dyrektywa 2002/58/WE, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/236630, dyrektywa (UE) 2019/882, dyrektywa (UE) 2018/1808 i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2010/1331, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE i dyrektywa Rady 93/13/EWG, jak również przepisy na szczeblu krajowym przyjęte zgodnie z przepisami unijnymi. Jeżeli chodzi w szczególności o przepisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych określone w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i dyrektywie 2002/58/WE, niniejsze rozporządzenie stosuje się do nich i nie wywiera na nie wpływu.
__________________
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57).
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57).
27 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.
27 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.
28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Słaba kontestowalność i nieuczciwe praktyki w sektorze cyfrowym to problem, który w przypadku niektórych usług cyfrowych występuje częściej i jest wyraźniejszy niż w przypadku innych usług. Dotyczy to w szczególności szeroko rozpowszechnionych i powszechnie wykorzystywanych usług cyfrowych, które przeważnie bezpośrednio pośredniczą między użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi i które najczęściej charakteryzują się takimi cechami jak ekstremalne korzyści skali, bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak multihomingu czy integracja pionowa. Często na danym rynku funkcjonuje tylko jeden duży dostawca tych usług cyfrowych lub bardzo ograniczona liczba takich dostawców. Wspomniani dostawcy podstawowych usług platformowych najczęściej występują w roli strażników dostępu dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, co ma poważne konsekwencje, ponieważ dostawcy ci zyskują zdolność łatwego ustalania warunków handlowych w sposób jednostronny i ze szkodą dla swoich użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. W związku z tym należy skoncentrować się wyłącznie na tych usługach cyfrowych, z których najpowszechniej korzystają użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi, oraz na tych, w przypadku których obecne warunki rynkowe świadczą o tym, iż obawy dotyczące słabej kontestowalności i nieuczciwych praktyk ze strony strażników dostępu są wyraźniejsze i bardziej naglące z punktu widzenia rynku wewnętrznego.
(12)  Słaba kontestowalność i nieuczciwe praktyki w sektorze cyfrowym to problem, który w przypadku niektórych usług cyfrowych występuje częściej i jest wyraźniejszy niż w przypadku innych usług. Dotyczy to w szczególności szeroko rozpowszechnionych i powszechnie wykorzystywanych usług cyfrowych, które przeważnie bezpośrednio pośredniczą między użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi i które najczęściej charakteryzują się takimi cechami jak ekstremalne korzyści skali, bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak multihomingu czy integracja pionowa. Często na danym rynku funkcjonuje tylko jeden duży dostawca tych usług cyfrowych lub bardzo ograniczona liczba takich dostawców. Wspomniani dostawcy podstawowych usług platformowych najczęściej występują w roli strażników dostępu dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, co ma poważne konsekwencje, ponieważ dostawcy ci zyskują zdolność łatwego ustalania warunków handlowych w sposób jednostronny i ze szkodą dla swoich użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. W związku z tym należy skoncentrować się wyłącznie na tych usługach cyfrowych, z których najpowszechniej korzystają użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi, oraz na tych, w przypadku których obawy dotyczące słabej kontestowalności i nieuczciwych praktyk ze strony strażników dostępu są wyraźniejsze i bardziej naglące z punktu widzenia rynku wewnętrznego.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  W szczególności usługi pośrednictwa internetowego, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne, internetowe serwisy społecznościowe, usługi platformy udostępniania wideo, usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów, usługi w chmurze i internetowe usługi reklamowe mogą mieć wpływ zarówno na dużą liczbę użytkowników końcowych, jak i na przedsiębiorstwa, co pociąga za sobą ryzyko nieuczciwych praktyk biznesowych. W związku z tym należy je uwzględnić w definicji podstawowych usług platformowych i objąć zakresem niniejszego rozporządzenia. Usługi pośrednictwa internetowego mogą również występować w dziedzinie usług finansowych i mogą pośredniczyć w świadczeniu takich usług lub być wykorzystywane do świadczenia takich usług, których niewyczerpujący wykaz zawiera załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/153532. W pewnych okolicznościach pojęcie użytkowników końcowych powinno obejmować użytkowników, których tradycyjnie uznaje się za użytkowników biznesowych, ale którzy w danej sytuacji nie korzystają z podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów lub usług innym użytkownikom końcowym, takich jak na przykład przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze do własnych celów.
(13)  W szczególności usługi pośrednictwa internetowego, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne takie jak inteligentne urządzenia, internet rzeczy lub usługi cyfrowe wbudowane w pojazdy, internetowe serwisy społecznościowe, usługi platformy udostępniania wideo, usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów, usługi w chmurze, usługi asystenta wirtualnego, przeglądarki internetowe, telewizja hybrydowa i internetowe usługi reklamowe mogą mieć wpływ zarówno na dużą liczbę użytkowników końcowych, jak i na przedsiębiorstwa, co pociąga za sobą ryzyko nieuczciwych praktyk biznesowych. W związku z tym należy je uwzględnić w definicji podstawowych usług platformowych i objąć zakresem niniejszego rozporządzenia. Usługi pośrednictwa internetowego mogą również występować w dziedzinie usług finansowych i mogą pośredniczyć w świadczeniu takich usług lub być wykorzystywane do świadczenia takich usług, których niewyczerpujący wykaz zawiera załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/153532. W pewnych okolicznościach pojęcie użytkowników końcowych powinno obejmować użytkowników, których tradycyjnie uznaje się za użytkowników biznesowych, ale którzy w danej sytuacji nie korzystają z podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów lub usług innym użytkownikom końcowym, takich jak na przykład przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze do własnych celów.
__________________
__________________
32 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1.
32 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Szereg innych usług pomocniczych, takich jak usługi identyfikacji lub usługi płatnicze oraz usługi techniczne, które wspierają świadczenie usług płatniczych, może być świadczonych przez strażników dostępu wraz z podstawowymi usługami platformowymi. Ponieważ strażnicy dostępu często udostępniają portfel swoich usług jako część zintegrowanego ekosystemu, do którego nie mają dostępu, a przynajmniej nie na równych warunkach, zewnętrzni dostawcy takich usług pomocniczych, i mogą powiązać dostęp do podstawowej usługi platformowej ze świadczeniem co najmniej jednej usługi pomocniczej, strażnicy dostępu prawdopodobnie będą mieli większe możliwości i motywację do rozszerzenia swojej siły rynkowej z podstawowych usług platformowych na te usługi pomocnicze, ze szkodą dla możliwości wyboru i dla kontestowalności tych usług.
(14)  Szereg innych usług pomocniczych, takich jak usługi identyfikacji, usługi płatnicze, usługi techniczne, które wspierają świadczenie usług płatniczych, lub usługi płatnicze wewnątrz aplikacji, może być świadczonych przez strażników dostępu wraz z podstawowymi usługami platformowymi. Ponieważ strażnicy dostępu często udostępniają portfel swoich usług jako część zintegrowanego ekosystemu, do którego nie mają dostępu, a przynajmniej nie na równych warunkach, zewnętrzni dostawcy takich usług pomocniczych, i mogą powiązać dostęp do podstawowej usługi platformowej ze świadczeniem co najmniej jednej usługi pomocniczej, strażnicy dostępu prawdopodobnie będą mieli większe możliwości i motywację do rozszerzenia swojej siły rynkowej z podstawowych usług platformowych na te usługi pomocnicze, ze szkodą dla możliwości wyboru i dla kontestowalności tych usług.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)   Strażnicy dostępu mogą również świadczyć inne usługi pomocnicze, na przykład sprzedaż detaliczną lub dystrybucję, które są przeznaczone dla użytkowników końcowych obok podstawowych usług platformowych. Takie usługi pomocnicze mogą stanowić konkurencję dla użytkowników biznesowych podstawowej usługi platformowej oraz znacząco przyczynić się do zachwiania równowagi na danym rynku i ostatecznie niesprawiedliwie zwiększyć siłę rynkową strażnika dostępu, w tym w stosunku do partnerów biznesowych strażnika dostępu, takich jak dostawcy towarów lub usług, uzależnionych od takiej usługi pomocniczej. Aby uniemożliwić strażnikom dostępu nieuczciwe wykorzystywanie pozycji rynkowej zapewnianej przez świadczenie usług równoległych, takie usługi pomocnicze powinny również podlegać obowiązkom mającym zastosowanie do podstawowych usług platformowych.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Bardzo wysoka liczba użytkowników biznesowych, którzy są zależni od podstawowej usługi platformowej, aby dotrzeć do bardzo wysokiej liczby aktywnych miesięcznie użytkowników końcowych, umożliwia dostawcy tej usługi wpływanie na działalność znacznej części użytkowników biznesowych na swoją korzyść oraz zasadniczo wskazuje, że dostawca pełni funkcję ważnego punktu dostępu. Należy ustalić odpowiednie poziomy tych wartości stanowiące znaczny odsetek całej ludności Unii, jeśli chodzi o użytkowników końcowych, oraz całej populacji przedsiębiorstw korzystających z platform, aby określić próg dla użytkowników biznesowych.
(20)  Bardzo wysoka liczba użytkowników biznesowych, którzy są zależni od podstawowej usługi platformowej, aby dotrzeć do bardzo wysokiej liczby miesięcznych użytkowników końcowych, umożliwia dostawcy tej usługi wpływanie na działalność znacznej części użytkowników biznesowych na swoją korzyść oraz zasadniczo wskazuje, że dostawca pełni funkcję ważnego punktu dostępu. Należy ustalić odpowiednie poziomy tych wartości stanowiące znaczny odsetek całej ludności Unii, jeśli chodzi o użytkowników końcowych, oraz całej populacji przedsiębiorstw korzystających z platform, aby określić próg dla użytkowników biznesowych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Ugruntowana i trwała pozycja w zakresie prowadzonej działalności lub przewidywalne osiągnięcie takiej pozycji w przyszłości występuje zwłaszcza wtedy, gdy kontestowalność pozycji dostawcy podstawowej usługi platformowej jest ograniczona. Może się tak zdarzyć wówczas, gdy dostawca świadczy podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich na rzecz bardzo wysokiej liczby użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych przez co najmniej trzy lata.
(21)  Ugruntowana i trwała pozycja w zakresie prowadzonej działalności lub przewidywalne osiągnięcie takiej pozycji w przyszłości występuje zwłaszcza wtedy, gdy kontestowalność pozycji dostawcy podstawowej usługi platformowej jest ograniczona. Może się tak zdarzyć wówczas, gdy dostawca świadczy podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich na rzecz bardzo wysokiej liczby użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych przez co najmniej trzy lata. W załączniku do niniejszego rozporządzenia należy przedstawić wykaz wskaźników stosowanych przez dostawców podstawowych usług platformowych przy pomiarze miesięcznym użytkowników końcowych i rocznym użytkowników biznesowych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Na takie progi mogą mieć wpływ zmiany na rynku i rozwój techniczny. Komisja powinna być zatem uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku progu odnoszącego się do kapitalizacji rynkowej, który powinien być indeksowany w odpowiednich odstępach czasowych.
(22)  Na takie progi mogą mieć wpływ zmiany na rynku i rozwój techniczny. Komisja powinna być zatem uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe, aktualizacji wykazu wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku progu odnoszącego się do kapitalizacji rynkowej, który powinien być indeksowany w odpowiednich odstępach czasowych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Dostawcy podstawowych usług platformowych, którzy spełniają progi ilościowe, ale są w stanie przedstawić dostatecznie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że w okolicznościach, w których dana podstawowa usługa platformowa funkcjonuje, nie spełniają oni obiektywnych wymogów dotyczących wyznaczenia jako strażnik dostępu, nie powinni być wyznaczani bezpośrednio, lecz wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia dalszego badania. Ciężar przedstawienia dowodu na to, że domniemanie wynikające ze spełnienia progów ilościowych nie powinno mieć zastosowania do konkretnego dostawcy, powinien spoczywać na tym dostawcy. W swojej ocenie Komisja powinna uwzględniać jedynie te elementy, które są bezpośrednio związane z wymogami dotyczącymi wyznaczenia jako strażnik dostępu, mianowicie czy jest to ważny punkt dostępu obsługiwany przez dostawcę wywierającego znaczący wpływ na rynek wewnętrzny oraz o ugruntowanej i trwałej pozycji – faktycznej albo przewidywalnej. Każde uzasadnienie ze względów gospodarczych mające na celu wykazanie przyrostów wydajności wynikających z konkretnego rodzaju postępowania dostawcy podstawowych usług platformowych należy odrzucać, ponieważ nie jest ono istotne w kontekście wyznaczenia jako strażnik dostępu. Komisja powinna być w stanie podjąć decyzję na podstawie progów ilościowych, gdy dostawca znacznie utrudnia badanie, nie stosując się do środków wdrożonych przez Komisję w ramach badania.
(23)  Dostawcy podstawowych usług platformowych powinni być w stanie wykazać, że pomimo spełnienia progów ilościowych, ze względu na wyjątkowe okoliczności, w których dana podstawowa usługa platformowa funkcjonuje, nie spełniają oni obiektywnych wymogów, aby zostać strażnikami dostępu. W tym celu powinni być w stanie przedstawić wystarczająco przekonujące argumenty. Ciężar przedstawienia przekonującego dowodu na to, że domniemanie wynikające ze spełnienia progów ilościowych nie powinno mieć zastosowania do konkretnego dostawcy, powinien spoczywać na tym dostawcy. Komisja powinna być w stanie podjąć decyzję na podstawie progów ilościowych i dostępnych faktów, gdy dostawca znacznie utrudnia badanie, nie stosując się do środków wdrożonych przez Komisję w ramach badania. Ze względu na zwiększenie przejrzystości rynku Komisja może wymagać, aby informacje dotyczące użytkowników biznesowych i końcowych były weryfikowane przez dostawców usług pomiaru liczby odbiorców będących podmiotami trzecimi, uprawnionych do świadczenia takich usług zgodnie z normami rynkowymi i kodeksami postępowania obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Wyznaczeni strażnicy dostępu powinni spełniać obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do każdej z podstawowych usług platformowych wymienionych w odpowiedniej decyzji o wyznaczeniu. Przepisy bezwzględnie obowiązujące powinny mieć zastosowanie z uwzględnieniem w stosownych przypadkach konglomeratowego charakteru pozycji strażników dostępu. Ponadto środki wdrażające, które Komisja może w drodze decyzji nałożyć na strażnika dostępu w następstwie dialogu regulacyjnego, powinny zostać zaprojektowane w efektywny sposób, z uwzględnieniem cech podstawowych usług platformowych, a także możliwego ryzyka obchodzenia przepisów oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności i z poszanowaniem praw podstawowych odnośnych przedsiębiorstw oraz osób trzecich.
(29)  Wyznaczeni strażnicy dostępu powinni spełniać obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do każdej z podstawowych usług platformowych wymienionych w odpowiedniej decyzji o wyznaczeniu. Przepisy bezwzględnie obowiązujące powinny mieć zastosowanie z uwzględnieniem w stosownych przypadkach konglomeratowego charakteru pozycji strażników dostępu. Ponadto środki wdrażające, które Komisja może w drodze decyzji nałożyć na strażnika dostępu, powinny zostać zaprojektowane w efektywny sposób, z uwzględnieniem cech podstawowych usług platformowych, a także możliwego ryzyka obchodzenia przepisów oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności i z poszanowaniem praw podstawowych odnośnych przedsiębiorstw oraz osób trzecich.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  Bardzo szybko zmieniający się i złożony pod względem technologicznym charakter podstawowych usług platformowych wymaga dokonywania regularnego przeglądu statusu strażników dostępu, w tym tych, w przypadku których przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości osiągną ugruntowaną i trwałą pozycję w zakresie prowadzonej działalności. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom rynku, w tym strażnikom dostępu, wymaganą pewność odnośnie do mających zastosowanie zobowiązań prawnych, konieczne jest wyznaczenie terminu na przeprowadzenie takich regularnych przeglądów. Ważne jest również przeprowadzanie takich przeglądów regularnie, nie rzadziej niż co dwa lata.
(30)  Bardzo szybko zmieniający się i złożony pod względem technologicznym charakter podstawowych usług platformowych wymaga dokonywania regularnego przeglądu statusu strażników dostępu, w tym tych, w przypadku których przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości osiągną ugruntowaną i trwałą pozycję w zakresie prowadzonej działalności. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom rynku, w tym strażnikom dostępu, wymaganą pewność odnośnie do mających zastosowanie zobowiązań prawnych, konieczne jest wyznaczenie terminu na przeprowadzenie takich regularnych przeglądów. Ważne jest również przeprowadzanie takich przeglądów regularnie, nie rzadziej niż co rok.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  Aby zapewnić skuteczność przeglądu statusu strażnika dostępu, jak również możliwość dostosowywania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, strażnicy dostępu powinni informować Komisję o wszystkich swoich planowanych i zakończonych przejęciach innych dostawców podstawowych usług platformowych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym. Takie informacje powinny nie tylko być przydatne we wspomnianym powyżej procesie przeglądu dotyczącym statusu poszczególnych strażników dostępu, ale zapewnią również informacje o kluczowym znaczeniu dla monitorowania ogólniejszych tendencji w zakresie kontestowalności w sektorze cyfrowym, w związku z czym mogą być użytecznym elementem do rozważenia w kontekście badań rynku przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.
(31)  Aby zapewnić skuteczność przeglądu statusu strażnika dostępu, jak również możliwość dostosowywania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, strażnicy dostępu powinni informować Komisję o wszystkich swoich planowanych i zakończonych przejęciach innych dostawców podstawowych usług platformowych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym. Takie informacje powinny nie tylko być przydatne we wspomnianym powyżej procesie przeglądu dotyczącym statusu poszczególnych strażników dostępu, ale zapewnią również informacje o kluczowym znaczeniu dla monitorowania ogólniejszych tendencji w zakresie kontestowalności w sektorze cyfrowym, w związku z czym mogą być użytecznym elementem do rozważenia w kontekście badań rynku przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Komisja powinna poinformować właściwe organy krajowe o takich zgłoszeniach. Informacja może zostać wykorzystana, aby uruchomić system odsyłania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
(32)  Aby zabezpieczyć uczciwość i kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, konieczne jest ustanowienie w sposób jasny i jednoznaczny zbioru zharmonizowanych obowiązków w odniesieniu do tych usług. Takie przepisy są potrzebne, aby zniwelować ryzyko dotyczące szkodliwych skutków nieuczciwych praktyk stosowanych przez strażników dostępu, z korzyścią dla środowiska biznesowego, w którym świadczone są przedmiotowe usługi, z korzyścią dla użytkowników i wreszcie z korzyścią dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się i dynamiczny charakter rynków cyfrowych oraz znaczącą siłę gospodarczą strażników dostępu, ważne jest, aby obowiązki te były skutecznie stosowane i nie były obchodzone. Aby to osiągnąć, przedmiotowe obowiązki powinny mieć zastosowanie do wszelkich praktyk strażnika dostępu, niezależnie od ich formy i niezależnie od tego, czy mają one charakter umowny, komercyjny, techniczny czy jakikolwiek inny, o ile dana praktyka odpowiada rodzajowi praktyki, którego dotyczy jeden z obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.
(32)  Aby zabezpieczyć uczciwość i kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, konieczne jest ustanowienie w sposób jasny i jednoznaczny zbioru zharmonizowanych obowiązków w odniesieniu do tych usług. Takie przepisy są potrzebne, aby zniwelować ryzyko dotyczące szkodliwych skutków nieuczciwych praktyk stosowanych przez strażników dostępu, z korzyścią dla środowiska biznesowego, w którym świadczone są przedmiotowe usługi, z korzyścią dla użytkowników i wreszcie z korzyścią dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się i dynamiczny charakter rynków cyfrowych oraz znaczącą siłę gospodarczą strażników dostępu, ważne jest, aby obowiązki te były skutecznie stosowane i nie były obchodzone. Aby to osiągnąć, przedmiotowe obowiązki powinny mieć zastosowanie do wszelkich postępowań strażnika dostępu, niezależnie od ich formy i niezależnie od tego, czy mają one charakter umowny, komercyjny, techniczny czy jakikolwiek inny, o ile może ono w praktyce mieć cel lub skutek równoważny z praktykami, które są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia. Takim postepowaniem może być projekt technologiczny stosowany przez strażnika dostępu, przedstawianie użytkownikom końcowym opcji wyboru w sposób, który nie jest neutralny, lub wykorzystywanie struktury, funkcji lub sposobu obsługi interfejsu użytkownika lub jego części w celu podważenia lub ograniczenia autonomii użytkownika, możliwości podejmowania decyzji lub wyboru.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)  Obowiązki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są ograniczone do tego, co jest niezbędne i uzasadnione, aby rozwiązać kwestię nieuczciwości zidentyfikowanych praktyk strażników dostępu oraz aby zapewnić kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu. W związku z tym nałożone obowiązki powinny odpowiadać tym praktykom, które uznaje się za nieuczciwe, biorąc pod uwagę cechy sektora cyfrowego oraz gdy z doświadczenia zdobytego na przykład w zakresie egzekwowania unijnych reguł konkurencji wynika, że mają one szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. Ponadto konieczne jest przewidzenie możliwości dialogu regulacyjnego ze strażnikami dostępu w celu dostosowania tych obowiązków, które prawdopodobnie będą wymagały szczególnych środków wdrażających w celu zapewnienia ich skuteczności i proporcjonalności. Wspomniane obowiązki powinny być aktualizowane wyłącznie po dokładnym zbadaniu charakteru i wpływu konkretnych praktyk, które to praktyki mogły zostać niedawno zidentyfikowane – w następstwie dogłębnego badania – jako nieuczciwe lub ograniczające kontestowalność w ten sam sposób, co nieuczciwe praktyki określone w niniejszym rozporządzeniu, podczas gdy potencjalnie nie są one objęte zakresem obecnego zbioru obowiązków.
(33)  Obowiązki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są ograniczone do tego, co jest niezbędne i uzasadnione, aby rozwiązać kwestię nieuczciwości zidentyfikowanych praktyk strażników dostępu oraz aby zapewnić kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu. W związku z tym nałożone obowiązki powinny odpowiadać tym praktykom, które uznaje się za nieuczciwe, biorąc pod uwagę cechy sektora cyfrowego oraz gdy z doświadczenia zdobytego na przykład w zakresie egzekwowania unijnych reguł konkurencji wynika, że mają one szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. Obowiązki określone w rozporządzeniu powinny uwzględniać charakter świadczonych podstawowych usług platformowych oraz różne istniejące modele biznesowe. Ponadto konieczne jest przewidzenie możliwości dialogu regulacyjnego ze strażnikami dostępu w celu dostosowania tych obowiązków, które prawdopodobnie będą wymagały szczególnych środków wdrażających w celu zapewnienia ich skuteczności i proporcjonalności. Wspomniane obowiązki powinny być aktualizowane wyłącznie po dokładnym zbadaniu charakteru i wpływu konkretnych praktyk, które to praktyki mogły zostać niedawno zidentyfikowane jako nieuczciwe lub ograniczające kontestowalność w ten sam sposób, co nieuczciwe praktyki określone w niniejszym rozporządzeniu, podczas gdy potencjalnie nie są one objęte zakresem obecnego zbioru obowiązków.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
(36)  Postępowanie polegające na łączeniu danych użytkowników końcowych z różnych źródeł lub na logowaniu użytkowników do różnych usług oferowanych przez strażników dostępu daje strażnikom dostępu potencjalne korzyści wynikające z nagromadzenia danych, tym samym podnosząc bariery wejścia. W celu zapewnienia, aby strażnicy dostępu nie osłabiali nieuczciwie kontestowalności podstawowych usług platformowych, powinni oni umożliwiać swoim użytkownikom końcowym możliwość swobodnego wybrania takich praktyk biznesowych, oferując mniej spersonalizowane rozwiązanie alternatywne. Możliwość ta powinna obejmować wszystkie możliwe źródła danych osobowych, w tym usługi własne strażnika dostępu, jak również strony internetowe osób trzecich, oraz powinna być z wyprzedzeniem przedstawiana użytkownikowi końcowemu w sposób wyraźny, jasny i bezpośredni.
(36)  Postępowanie polegające na łączeniu danych użytkowników końcowych z różnych źródeł lub na logowaniu użytkowników do różnych usług oferowanych przez strażników dostępu daje strażnikom dostępu potencjalne korzyści wynikające z nagromadzenia danych, tym samym podnosząc bariery wejścia. W celu zapewnienia, aby strażnicy dostępu nie osłabiali nieuczciwie kontestowalności podstawowych usług platformowych, powinni oni umożliwiać swoim użytkownikom końcowym możliwość swobodnego wybrania takich praktyk biznesowych, oferując mniej spersonalizowane, ale równoważne, rozwiązanie alternatywne. Mniej spersonalizowana alternatywa nie powinna być różna lub pogorszona w porównaniu z usługą oferowaną użytkownikom końcowym, którzy wyrażają zgodę na łączenie ich danych osobowych. Możliwość ta powinna obejmować wszystkie możliwe źródła danych osobowych, w tym usługi własne strażnika dostępu, jak również strony internetowe osób trzecich, oraz powinna być z wyprzedzeniem przedstawiana użytkownikowi końcowemu w sposób wyraźny, jasny i bezpośredni.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)
(36a)  Małoletni zasługują na szczególną ochronę ich danych osobowych, w szczególności jeśli chodzi o ich wykorzystywanie do celów marketingowych lub tworzenia profili osobowości lub użytkowników oraz gromadzenia danych osobowych. Dlatego dane osobowe małoletnich zebrane lub w inny sposób wygenerowane przez strażników dostępu nie mogą być przetwarzane do celów handlowych, takich jak marketing bezpośredni, profilowanie czy reklama ukierunkowana behawioralnie.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 b (nowy)
(36b)  Aby zagwarantować użytkownikom końcowym sprawiedliwy wybór, odmowa zgody nie powinna być trudniejsza niż udzielenie zgody. Ponadto, aby chronić prawa i swobody użytkowników końcowych, przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych powinno odbywać się zgodnie z wymogami minimalizacji danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/679. Także przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopogląd bądź przynależność do związków zawodowych, a także dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego albo orientacji seksualnej powinno być ściśle ograniczone i podlegać odpowiednim zabezpieczeniom określonym w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
(37)  Ze względu na swoją pozycję strażnicy dostępu mogą w określonych przypadkach ograniczać użytkownikom biznesowym swoich usług pośrednictwa internetowego możliwość oferowania ich towarów lub usług użytkownikom końcowym na korzystniejszych warunkach, w tym cenowych, za pośrednictwem innych usług pośrednictwa internetowego. Takie ograniczenia w znacznym stopniu zniechęcają użytkowników biznesowych danych strażników dostępu do korzystania z alternatywnych usług pośrednictwa internetowego, co zmniejsza kontestowalność między platformami, a w konsekwencji ogranicza wybór alternatywnych internetowych kanałów pośrednictwa dla użytkowników końcowych. W celu zapewnienia, aby użytkownicy biznesowi usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażników dostępu mogli swobodnie wybierać alternatywne usługi pośrednictwa internetowego i różnicować warunki, na jakich oferują swoje produkty lub usługi użytkownikom końcowym, nie należy akceptować stosowania przez strażników dostępu praktyki polegającej na ograniczaniu użytkownikom biznesowym możliwości różnicowania warunków handlowych, w tym cenowych. Takie ograniczenie powinno mieć zastosowanie do każdego środka o równoważnym skutku, takiego jak na przykład zwiększone stawki prowizji lub skreślenie z listy ofert użytkowników biznesowych.
(37)  Ze względu na swoją pozycję strażnicy dostępu mogą, w określonych przypadkach, poprzez narzucanie warunków umownych, ograniczać użytkownikom biznesowym swoich usług pośrednictwa internetowego możliwość oferowania ich towarów lub usług użytkownikom końcowym na korzystniejszych warunkach, w tym cenowych, za pośrednictwem innych usług pośrednictwa internetowego lub bezpośrednich kanałów biznesowych. Takie ograniczenia w znacznym stopniu zniechęcają użytkowników biznesowych danych strażników dostępu do korzystania z alternatywnych usług pośrednictwa internetowego lub bezpośrednich kanałów dystrybucji, co zmniejsza kontestowalność między platformami, a w konsekwencji ogranicza wybór alternatywnych internetowych kanałów pośrednictwa dla użytkowników końcowych. W celu zapewnienia, aby użytkownicy biznesowi usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażników dostępu mogli swobodnie wybierać alternatywne usługi pośrednictwa internetowego lub inne bezpośrednie kanały dystrybucji i różnicować warunki, na jakich oferują swoje produkty lub usługi użytkownikom końcowym, nie należy akceptować stosowania przez strażników dostępu praktyki polegającej na ograniczaniu użytkownikom biznesowym możliwości różnicowania warunków handlowych, w tym cenowych. Takie ograniczenie powinno mieć zastosowanie do każdego środka o równoważnym skutku, takiego jak na przykład zwiększone stawki prowizji lub skreślenie z listy ofert użytkowników biznesowych.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Aby zapobiec dalszemu zwiększeniu swojej zależności od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, użytkownicy biznesowi tych strażników dostępu powinni mieć swobodę promowania i wybierania kanału dystrybucji, który uważają za najbardziej odpowiedni w kontaktach z dowolnymi użytkownikami końcowymi, których ci użytkownicy biznesowi już pozyskali za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu. Z kolei użytkownicy końcowi również powinni mieć swobodę wyboru ofert takich użytkowników biznesowych oraz zawierania z nimi umów albo za pośrednictwem podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, w stosownych przypadkach, albo korzystając z bezpośredniego kanału dystrybucji użytkownika biznesowego lub innej pośredniego kanału dystrybucji, z którego taki użytkownik biznesowy może korzystać. Powinno to mieć zastosowanie do promowania ofert i zawierania umów pomiędzy użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi. Ponadto nie należy podważać ani ograniczać możliwości swobodnego nabywania przez użytkowników końcowych treści, abonamentów, funkcji lub innych pozycji poza podstawowymi usługami platformowymi strażnika dostępu. W szczególności należy unikać sytuacji, w której strażnicy dostępu ograniczają użytkownikom końcowym dostęp do takich usług i możliwość korzystania z nich za pośrednictwem aplikacji działającej na ich podstawowej usłudze platformowej. Na przykład abonentom treści internetowych zakupionych poza aplikacją do pobrania lub zakupionych w sklepie z aplikacjami nie należy uniemożliwiać dostępu do takich treści internetowych w aplikacji w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu tylko dlatego, że zostały zakupione poza taką aplikacją lub sklepem z aplikacjami.
(38)  Aby zapobiec dalszemu zwiększeniu swojej zależności od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, użytkownicy biznesowi tych strażników dostępu powinni mieć swobodę promowania i wybierania kanału dystrybucji, który uważają za najbardziej odpowiedni w kontaktach z dowolnymi użytkownikami końcowymi, których ci użytkownicy biznesowi już pozyskali za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu lub za pośrednictwem innych kanałów. Pozyskany użytkownik końcowy to użytkownik końcowy, który nawiązał już stosunek umowny z użytkownikiem biznesowym. Takie stosunki umowne mogą mieć charakter płatny lub bezpłatny (np. bezpłatne testy, limitowane usługi bezpłatne) i mogły zostać zawarte albo w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu, albo za pośrednictwem innego kanału. Z kolei użytkownicy końcowi również powinni mieć swobodę wyboru ofert takich użytkowników biznesowych oraz zawierania z nimi umów albo za pośrednictwem podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, w stosownych przypadkach, albo korzystając z bezpośredniego kanału dystrybucji użytkownika biznesowego lub innej pośredniego kanału dystrybucji, z którego taki użytkownik biznesowy może korzystać. Powinno to mieć zastosowanie do promowania ofert, komunikacji i zawierania umów pomiędzy użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi. Ponadto nie należy podważać ani ograniczać możliwości swobodnego nabywania przez użytkowników końcowych treści, abonamentów, funkcji lub innych pozycji poza podstawowymi usługami platformowymi strażnika dostępu. W szczególności należy unikać sytuacji, w której strażnicy dostępu ograniczają użytkownikom końcowym dostęp do takich usług i możliwość korzystania z nich za pośrednictwem aplikacji działającej na ich podstawowej usłudze platformowej. Na przykład abonentom treści internetowych zakupionych poza aplikacją do pobrania lub zakupionych w sklepie z aplikacjami nie należy uniemożliwiać dostępu do takich treści internetowych w aplikacji w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu tylko dlatego, że zostały zakupione poza taką aplikacją lub sklepem z aplikacjami.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  W celu zabezpieczenia uczciwego środowiska handlowego i ochrony kontestowalności sektora cyfrowego ważne jest, aby zabezpieczyć prawo użytkowników biznesowych do zgłaszania obaw dotyczących nieuczciwego postępowania strażników dostępu wszelkim właściwym organom administracyjnym lub innym organom publicznym. Użytkownicy biznesowi mogą być na przykład zainteresowani złożeniem skargi na różnego rodzaju nieuczciwe praktyki, takie jak dyskryminujące warunki dostępu, nieuzasadnione zamykanie kont użytkowników biznesowych lub niejasne podstawy skreślenia produktu z listy ofert. Należy w związku z tym zakazać wszelkich praktyk, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby taką możliwość zgłaszania obaw lub dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez klauzule poufności zawarte w umowach lub innych pisemnych warunkach. Zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa użytkowników biznesowych i strażników dostępu do określania w swoich umowach warunków korzystania, w tym korzystania z prawnych mechanizmów rozpatrywania skarg, w tym jakiegokolwiek korzystania z alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów lub z jurysdykcji konkretnych sądów zgodnie z odpowiednim prawem unijnym i krajowym. Ponadto zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla roli odgrywanej przez strażników dostępu w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie.
(39)  W celu zabezpieczenia uczciwego środowiska handlowego i ochrony kontestowalności sektora cyfrowego ważne jest, aby zabezpieczyć prawo użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, a także sygnalistów do zgłaszania obaw dotyczących nieuczciwego postępowania strażników dostępu wszelkim właściwym organom administracyjnym lub innym organom publicznym. Użytkownicy biznesowi lub użytkownicy końcowi mogą być na przykład zainteresowani złożeniem skargi na różnego rodzaju nieuczciwe praktyki, takie jak dyskryminujące warunki dostępu, nieuzasadnione zamykanie kont użytkowników biznesowych lub niejasne podstawy skreślenia produktu z listy ofert. Należy w związku z tym zakazać wszelkich praktyk, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby lub utrudniały taką możliwość zgłaszania obaw lub dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez klauzule poufności zawarte w umowach lub innych pisemnych warunkach. Zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa użytkowników biznesowych i strażników dostępu do określania w swoich umowach warunków korzystania, w tym korzystania z prawnych mechanizmów rozpatrywania skarg, w tym jakiegokolwiek korzystania z alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów lub z jurysdykcji konkretnych sądów zgodnie z odpowiednim prawem unijnym i krajowym. Ponadto zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla roli odgrywanej przez strażników dostępu w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Usługi identyfikacyjne mają zasadnicze znaczenie dla prowadzenia działalności przez użytkowników biznesowych, ponieważ mogą one umożliwić im nie tylko optymalizację usług w zakresie dozwolonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady33, ale również zwiększenie zaufania do transakcji internetowych, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Strażnicy dostępu nie powinni zatem wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby uwzględniali jakiekolwiek usługi identyfikacyjne świadczone przez samego strażnika dostępu w ramach usług lub produktów oferowanych ich użytkownikom końcowym, gdy tacy użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług identyfikacyjnych.
(40)  Strażnicy dostępu oferują szereg usług pomocniczych. Aby zapewnić kontestowalność niezwykle ważne jest, aby użytkownicy biznesowi mieli swobodę wyboru takich usług pomocniczych i nie musieli obawiać się żadnych szkodliwych skutków podczas świadczenia podstawowej usługi platformowej i prowadzenia działalności, ponieważ mogą one umożliwić im nie tylko optymalizację usług w zakresie dozwolonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady33, ale również zwiększenie zaufania do transakcji internetowych, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Strażnicy dostępu nie powinni zatem wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby korzystali z jakiejkolwiek usługi pomocniczej świadczonej przez strażnika dostępu lub konkretną stronę trzecią, oferowali taką usługę lub uwzględniali ją, jeżeli ci użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług pomocniczych. Strażnicy dostępu nie powinni wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby uwzględniali jakiekolwiek usługi identyfikacyjne świadczone przez samego strażnika dostępu w ramach usług lub produktów oferowanych ich użytkownikom końcowym, gdy tacy użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług identyfikacyjnych.
__________________
__________________
33 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).
33 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Strażnicy dostępu nie powinni ograniczać swobody wyboru użytkowników końcowych przez techniczne uniemożliwianie im korzystania z różnych aplikacji i usług lub wykupowania abonamentów różnych aplikacji i usług. Strażnicy dostępu powinni w związku z tym zapewniać swobodę wyboru niezależnie od tego, czy są producentami jakiegokolwiek sprzętu zapewniającego dostęp do takich aplikacji lub usług, oraz nie powinni stwarzać sztucznych barier technicznych sprawiających, że zmiana aplikacji lub usługi staje się niemożliwa lub nieskuteczna. Samo zaoferowanie danego produktu lub danej usługi użytkownikom końcowym, w tym poprzez preinstalację, a także ulepszenie oferty dla użytkowników końcowych, obejmujące m.in. niższą cenę lub wyższą jakość, nie stanowiłoby samo w sobie bariery dla zmiany.
(41)  Strażnicy dostępu nie powinni ograniczać swobody wyboru użytkowników końcowych przez techniczne uniemożliwianie im korzystania z różnych aplikacji i usług lub wykupowania abonamentów różnych aplikacji i usług. Strażnicy dostępu powinni w związku z tym zapewniać swobodę wyboru niezależnie od tego, czy są producentami jakiegokolwiek sprzętu zapewniającego dostęp do takich aplikacji lub usług, oraz nie powinni stwarzać sztucznych barier technicznych sprawiających, że zmiana aplikacji lub usługi staje się trudniejsza lub nieskuteczna. Samo zaoferowanie danego produktu lub danej usługi użytkownikom końcowym, w tym poprzez preinstalację, a także ulepszenie oferty dla użytkowników końcowych, obejmujące m.in. niższą cenę lub wyższą jakość, nie stanowiłoby samo w sobie bariery dla zmiany.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)  Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. Taka niejasność jest częściowo powiązana z praktykami kilku platform, ale wynika również z ogromnej złożoności współczesnej reklamy programatycznej. Uznaje się, że sektor ten stał się mniej przejrzysty po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących prywatności, i oczekuje się, że stanie się on jeszcze bardziej nieprzejrzysty wraz z zapowiadanym usunięciem plików cookie osób trzecich. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji lub wiedzy na temat warunków usług reklamowych, które zakupili, i mają mniejszą zdolność zmiany dostawców internetowych usług reklamowych na alternatywnych dostawców. Ponadto koszty reklam internetowych mogą być wyższe niż w bardziej uczciwym, przejrzystym i kontestowalnym środowisku platform. Te wyższe koszty zostaną prawdopodobnie odzwierciedlone w cenach, które użytkownicy końcowi płacą za wiele codziennych produktów i usług opartych na wykorzystaniu reklam internetowych. Obowiązki w zakresie przejrzystości powinny zatem obejmować wymóg, aby strażnicy dostępu udzielali reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczą internetowe usługi reklamowe, na ich żądanie i w możliwym zakresie informacji, które umożliwiają obu stronom zrozumienie ceny płaconej za każdą z poszczególnych usług reklamowych świadczonych w ramach odpowiedniego łańcucha wartości reklam.
(42)  Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. Taka niejasność jest częściowo powiązana z praktykami kilku platform, ale wynika również z ogromnej złożoności współczesnej reklamy programatycznej. Uznaje się, że sektor ten stał się mniej przejrzysty po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących prywatności, i oczekuje się, że stanie się on jeszcze bardziej nieprzejrzysty wraz z zapowiadanym usunięciem plików cookie osób trzecich. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji lub wiedzy na temat warunków usług reklamowych, które zakupili, i mają mniejszą zdolność zmiany dostawców internetowych usług reklamowych na alternatywnych dostawców. Ponadto koszty reklam internetowych mogą być wyższe niż w bardziej uczciwym, przejrzystym i kontestowalnym środowisku platform. Te wyższe koszty zostaną prawdopodobnie odzwierciedlone w cenach, które użytkownicy końcowi płacą za wiele codziennych produktów i usług opartych na wykorzystaniu reklam internetowych. Obowiązki w zakresie przejrzystości powinny zatem obejmować wymóg, aby strażnicy dostępu udzielali reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczą internetowe usługi reklamowe, bezpłatnych, skutecznych, wysokiej jakości, ciągłych informacji w czasie rzeczywistym, na ich żądanie i w możliwym zakresie informacji, które umożliwiają obu stronom zrozumienie ceny płaconej za każdą z poszczególnych usług reklamowych świadczonych w ramach odpowiedniego łańcucha wartości reklam oraz dostępność i widoczność reklamy.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)  Użytkownicy biznesowi mogą również dokonywać zakupu usług reklamowych od dostawcy podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. W tym przypadku może okazać się, że dane nie są generowane w ramach podstawowej usługi platformowej, lecz dostarczane na potrzeby takiej usługi przez użytkownika biznesowego lub generowane na podstawie jego działań podejmowanych za pośrednictwem odnośnej podstawowej usługi platformowej. W niektórych przypadkach ta podstawowa usługa platformowa zapewniająca reklamę może pełnić podwójną rolę – pośrednika i dostawcy usług reklamowych. Wówczas obowiązek, w ramach którego zabrania się strażnikowi dostępu pełniącemu podwójną rolę wykorzystywania danych użytkowników biznesowych, powinien mieć zastosowanie również w odniesieniu do danych, które podmiot świadczący podstawową usługę platformową otrzymał od przedsiębiorstw w celu świadczenia usług reklamowych związanych z tą podstawową usługą platformową.
(44)  Użytkownicy biznesowi mogą również dokonywać zakupu usług reklamowych od dostawcy podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. W tym przypadku może okazać się, że dane nie są generowane w ramach podstawowej usługi platformowej, lecz dostarczane na potrzeby takiej usługi przez użytkownika biznesowego lub generowane na podstawie jego działań podejmowanych za pośrednictwem odnośnej podstawowej usługi platformowej. W niektórych przypadkach ta podstawowa usługa platformowa zapewniająca reklamę może pełnić podwójną rolę – pośrednika i dostawcy usług reklamowych. Wówczas obowiązek, w ramach którego zabrania się strażnikowi dostępu pełniącemu podwójną rolę wykorzystywania danych użytkowników biznesowych, powinien mieć zastosowanie również w odniesieniu do danych, które podmiot świadczący podstawową usługę platformową otrzymał od przedsiębiorstw w celu świadczenia usług reklamowych związanych z tą podstawową usługą platformową. Ponadto strażnik dostępu powinien powstrzymać się od ujawniania jakichkolwiek szczególnie chronionych informacji handlowych uzyskanych w związku z jedną z jego usług reklamowych jakiejkolwiek osobie trzeciej należącej do tego samego przedsiębiorstwa oraz od wykorzystywania takich informacji do celów innych niż świadczenie konkretnej usługi reklamowej, chyba że jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji handlowej.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
(46)  Strażnik dostępu może stosować różne środki w celu faworyzowania własnych usług lub produktów w ramach swojej podstawowej usługi platformowej, ze szkodą dla takich samych lub podobnych usług, które użytkownicy końcowi mogliby otrzymać za pośrednictwem osób trzecich. Może tak być na przykład wtedy, gdy pewne aplikacje lub usługi są preinstalowane przez strażnika dostępu. Aby umożliwić użytkownikom końcowym wybór, strażnicy dostępu nie powinni uniemożliwiać im odinstalowania aplikacji preinstalowanych w swojej podstawowej usłudze platformowej i w ten sposób faworyzować własnych aplikacji.
(46)  Strażnik dostępu może stosować różne środki w celu faworyzowania własnych usług lub produktów w ramach swojej podstawowej usługi platformowej, ze szkodą dla takich samych lub podobnych usług, które użytkownicy końcowi mogliby otrzymać za pośrednictwem osób trzecich. Może tak być na przykład wtedy, gdy pewne aplikacje lub usługi są preinstalowane przez strażnika dostępu. Aby umożliwić użytkownikom końcowym wybór, strażnicy dostępu nie powinni uniemożliwiać im odinstalowania aplikacji preinstalowanych w swojej podstawowej usłudze platformowej i w ten sposób faworyzować własnych aplikacji. Strażnik dostępu może ograniczyć takie odinstalowanie, jeżeli takie aplikacje są niezbędne do funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Zasady, które strażnicy dostępu ustalają w odniesieniu do dystrybucji aplikacji, mogą w niektórych okolicznościach ograniczać użytkownikom końcowym możliwość instalowania aplikacji lub sklepów z aplikacjami osób trzecich na systemach operacyjnych lub sprzęcie odpowiedniego strażnika dostępu i efektywnego korzystania z takich aplikacji lub sklepów oraz ograniczać użytkownikom końcowym możliwość dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami poza podstawową usługą platformową danego strażnika dostępu. Takie ograniczenia mogą utrudniać deweloperom aplikacji korzystanie z alternatywnych kanałów dystrybucji oraz ograniczać użytkownikom końcowym swobodę wyboru spośród różnych aplikacji z różnych kanałów dystrybucji i powinny być zakazane jako nieuczciwe i mogące osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych. W celu zapewnienia, aby aplikacje lub sklepy z aplikacjami osób trzecich nie zagrażały integralności sprzętu lub systemu operacyjnego dostarczanego przez strażnika dostępu, dany strażnik dostępu może wdrożyć proporcjonalne środki techniczne lub umowne służące osiągnięciu tego celu, jeśli wykaże, że takie środki są niezbędne i uzasadnione oraz że nie ma mniej restrykcyjnych sposobów na zabezpieczenie integralności tego sprzętu lub systemu operacyjnego.
(47)  Zasady, które strażnicy dostępu ustalają w odniesieniu do dystrybucji aplikacji, mogą w niektórych okolicznościach ograniczać użytkownikom końcowym możliwość instalowania aplikacji lub sklepów z aplikacjami osób trzecich na systemach operacyjnych lub sprzęcie odpowiedniego strażnika dostępu i efektywnego korzystania z takich aplikacji lub sklepów oraz ograniczać użytkownikom końcowym możliwość dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami poza podstawową usługą platformową danego strażnika dostępu. Takie ograniczenia mogą utrudniać deweloperom aplikacji korzystanie z alternatywnych kanałów dystrybucji oraz ograniczać użytkownikom końcowym swobodę wyboru spośród różnych aplikacji z różnych kanałów dystrybucji i powinny być zakazane jako nieuczciwe i mogące osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych. Aby zagwarantować kontestowalność, strażnik dostępu powinien, jeśli jest to właściwe, skłonić użytkownika końcowego do podjęcia decyzji, czy pobrana aplikacja lub sklep z aplikacjami mają stać się domyślne. W celu zapewnienia, aby aplikacje lub sklepy z aplikacjami osób trzecich nie zagrażały integralności sprzętu lub systemu operacyjnego dostarczanego przez strażnika dostępu, dany strażnik dostępu może wdrożyć proporcjonalne środki techniczne lub umowne służące osiągnięciu tego celu, jeśli wykaże, że takie środki są niezbędne i uzasadnione oraz że nie ma mniej restrykcyjnych sposobów na zabezpieczenie integralności tego sprzętu lub systemu operacyjnego.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Strażnicy dostępu są często zintegrowani wertykalnie i oferują użytkownikom końcowym produkty lub usługi za pośrednictwem własnych podstawowych usług platformowych lub za pośrednictwem użytkownika biznesowego, nad którym sprawują kontrolę, co często prowadzi do konfliktu interesów. Przykładem jest sytuacja, w której strażnik dostępu oferuje własne usługi pośrednictwa internetowego za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej. Gdy strażnicy dostępu oferują te produkty lub usługi w ramach podstawowej usługi platformowej, mogą zarezerwować lepszą pozycję pod względem plasowania dla własnej oferty ze szkodą dla produktów osób trzecich również działających w ramach tej podstawowej usługi platformowej. Może się tak wydarzyć na przykład w przypadku produktów lub usług, w tym innych podstawowych usług platformowych, które są plasowane w wynikach prezentowanych przez wyszukiwarki internetowe lub które są częściowo lub w całości osadzone w wynikach wyszukiwarek internetowych, tj. grupach wyników dotyczących konkretnych tematów, wyświetlanych wraz z wynikami wyszukiwarek internetowych, które są traktowane lub wykorzystywane przez niektórych użytkowników końcowych jako usługa odrębna lub dodatkowa w stosunku do wyszukiwarki internetowej. Inne przypadki dotyczą aplikacji, których dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, lub produktów lub usług, które są widoczne i wyświetlane w kanale informacyjnym serwisu społecznościowego, lub też produktów lub usług plasowanych w wynikach wyszukiwania lub wyświetlanych na internetowej platformie handlowej. W tych okolicznościach strażnik dostępu pełni podwójną rolę – pośrednika dla dostawców będących osobami trzecimi oraz bezpośredniego dostawcy własnych produktów lub usług. W konsekwencji ci strażnicy dostępu mają zdolność bezpośredniego osłabiania kontestowalności tych produktów lub usług w ramach tych podstawowych usług platformowych, ze szkodą dla użytkowników biznesowych, którzy nie są kontrolowani przez danego strażnika dostępu.
(48)  Strażnicy dostępu są często zintegrowani wertykalnie i oferują użytkownikom końcowym produkty lub usługi za pośrednictwem własnych podstawowych usług platformowych lub za pośrednictwem użytkownika biznesowego, nad którym sprawują kontrolę, co często prowadzi do konfliktu interesów. Przykładem jest sytuacja, w której strażnik dostępu oferuje własne usługi pośrednictwa internetowego za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej. Gdy strażnicy dostępu oferują te produkty lub usługi w ramach podstawowej usługi platformowej, mogą zarezerwować lepszą pozycję pod względem plasowania dla własnej oferty ze szkodą dla produktów osób trzecich również działających w ramach tej podstawowej usługi platformowej. Może się tak wydarzyć na przykład w przypadku produktów lub usług, w tym innych podstawowych usług platformowych, które są plasowane w wynikach prezentowanych przez wyszukiwarki internetowe lub które są częściowo lub w całości osadzone w wynikach wyszukiwarek internetowych, tj. grupach wyników dotyczących konkretnych tematów, wyświetlanych wraz z wynikami wyszukiwarek internetowych, które są traktowane lub wykorzystywane przez niektórych użytkowników końcowych jako usługa odrębna lub dodatkowa w stosunku do wyszukiwarki internetowej. Takie preferencyjne lub osadzone wyświetlanie odrębnej usługi pośrednictwa internetowego powinno stanowić faworyzowanie, niezależnie od tego, czy informacje lub wyniki w uprzywilejowanych grupach określonych wyników mogą być również dostarczane w ramach konkurencyjnych usług i niezależnie od tego, czy są plasowane w sposób niedyskryminacyjny. Inne przypadki dotyczą aplikacji, których dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, lub produktów lub usług, które są widoczne i wyświetlane w kanale informacyjnym serwisu społecznościowego, lub też produktów lub usług plasowanych w wynikach wyszukiwania lub wyświetlanych na internetowej platformie handlowej. W tych okolicznościach strażnik dostępu pełni podwójną rolę – pośrednika dla dostawców będących osobami trzecimi oraz bezpośredniego dostawcy własnych produktów lub usług, co prowadzi do konfliktu interesów. W konsekwencji ci strażnicy dostępu mają zdolność bezpośredniego osłabiania kontestowalności tych produktów lub usług w ramach tych podstawowych usług platformowych, ze szkodą dla użytkowników biznesowych, którzy nie są kontrolowani przez danego strażnika dostępu.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49
(49)  W takich sytuacjach strażnik dostępu nie powinien angażować się w żadną formę zróżnicowanego lub preferencyjnego traktowania w plasowaniu w ramach podstawowej usługi platformowej, czy to za pomocą środków prawnych, handlowych lub technicznych, na korzyść produktów lub usług, które oferuje sam lub za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego. W celu zagwarantowania efektywności tego obowiązku należy również zapewnić, aby warunki, które mają zastosowanie do takiego plasowania, również były ogólnie uczciwe. Plasowanie powinno w tym kontekście obejmować wszystkie formy względnej widoczności, w tym wyświetlanie, oceny, linkowanie lub wyniki głosowe. W celu zapewnienia, aby obowiązek ten był efektywny i nie mógł być obchodzony, powinien on mieć zastosowanie również do każdego środka, który może mieć skutek równoważny ze zróżnicowanym lub preferencyjnym traktowaniem w plasowaniu. Wytyczne przyjęte zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150 powinny również ułatwiać wdrażanie i egzekwowanie tego obowiązku.34
(49)  W takich sytuacjach strażnik dostępu nie powinien angażować się w żadną formę zróżnicowanego lub preferencyjnego traktowania w plasowaniu w ramach podstawowej usługi platformowej, czy to za pomocą środków prawnych, handlowych lub technicznych, na korzyść produktów lub usług, które oferuje sam lub za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego. W celu zagwarantowania efektywności tego obowiązku należy również zapewnić, aby warunki, które mają zastosowanie do takiego plasowania, również były ogólnie uczciwe. Plasowanie powinno w tym kontekście obejmować wszystkie formy względnej widoczności, w tym wyświetlanie, oceny, linkowanie lub wyniki głosowe. W celu zapewnienia, aby obowiązek ten był efektywny i nie mógł być obchodzony, powinien on mieć zastosowanie również do każdego środka, który może mieć skutek równoważny ze zróżnicowanym lub preferencyjnym traktowaniem w plasowaniu. Ponadto w celu uniknięcia konfliktu interesów należy wymagać od strażników dostępu, aby traktowali swój własny produkt lub usługi jako odrębny podmiot gospodarczy, który jest ekonomicznie opłacalny jako samodzielna usługa. Wytyczne przyjęte zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150 powinny również ułatwiać wdrażanie i egzekwowanie tego obowiązku.34
__________________
__________________
34 Zawiadomienie Komisji: Wytyczne dotyczące przejrzystości plasowania na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 (Dz.U. C 424 z 8.12.2020, s. 1).
34 Zawiadomienie Komisji: Wytyczne dotyczące przejrzystości plasowania na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 (Dz.U. C 424 z 8.12.2020, s. 1).
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)
(52a)  Brak wzajemnych połączeń między usługami oferowanymi przez strażników dostępu może znacząco wpłynąć na opcje wyboru i możliwość zmiany dostawcy przez użytkowników ze względu na niezdolność użytkownika końcowego do odtworzenia połączeń i sieci społecznych zapewnianych przez strażnika dostępu, nawet jeżeli możliwe jest korzystanie z multihomingu. W związku z tym należy umożliwić wszystkim dostawcom równoważnych podstawowych usług platformowych wzajemne połączenie z usługami łączności interpersonalnej niewykorzystującymi numerów oferowanymi przez strażników dostępu lub usługami sieci społecznościowych na ich wniosek i bezpłatnie. Wzajemne połączenie należy zapewniać z zachowaniem takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W szczególnym przypadku usług łączności interpersonalnej wykorzystujących numery wymogi dotyczące wzajemnych połączeń powinny umożliwiać dostawcom będącym osobami trzecimi ubieganie się o dostęp i wzajemne połączenia w odniesieniu do takich funkcji jak tekst, wideo, głos i obraz, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu i wzajemnych połączeń w odniesieniu do podstawowych funkcji, takich jak posty, polubienia i komentarze w serwisach społecznościowych. Środki wzajemnego połączenia usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów powinny być nakładane zgodnie z przepisami kodeksu łączności elektronicznej, a w szczególności z warunkami i procedurami określonymi w jego art. 61. Należy jednak założyć, że dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, którzy zostali wyznaczeni na strażników dostępu, spełniają warunki wymagane do uruchomienia procedur, a mianowicie osiągają znaczny poziom zasięgu i upowszechnienia wśród użytkowników, a zatem powinni spełniać minimalne mające zastosowanie wymogi w zakresie interoperacyjności.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
(53)  Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji na temat skutku wywoływanego przez daną reklamę. Aby jeszcze bardziej zwiększyć uczciwość, przejrzystość i kontestowalność internetowych usług reklamowych wyznaczonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, jak również usług, które są w pełni zintegrowane z innymi podstawowymi usługami platformowymi tego samego dostawcy, wyznaczeni strażnicy dostępu powinni zatem zapewniać reklamodawcom i wydawcom na ich żądanie nieodpłatny dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom, agencjom reklamowym działającym w imieniu przedsiębiorstwa plasującego reklamę, a także wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie niezależnej weryfikacji świadczenia odnośnych internetowych usług reklamowych.
(53)  Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji na temat skutku wywoływanego przez daną reklamę. Aby jeszcze bardziej zwiększyć uczciwość, przejrzystość i kontestowalność internetowych usług reklamowych wyznaczonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, jak również usług, które są w pełni zintegrowane z innymi podstawowymi usługami platformowymi tego samego dostawcy, wyznaczeni strażnicy dostępu powinni zatem zapewniać reklamodawcom i wydawcom pełną jawność i przejrzystość parametrów i danych wykorzystywanych do podejmowania decyzji, wykonywania i pomiaru usług pośrednictwa. Na ich żądanie strażnik dostępu zapewnia nieodpłatny dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom, agencjom reklamowym działającym w imieniu przedsiębiorstwa plasującego reklamę, a także wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie niezależnej weryfikacji świadczenia odnośnych internetowych usług reklamowych.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57
(57)  W szczególności strażnicy dostępu, którzy udzielają dostępu do sklepów z aplikacjami, pełnią funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, którzy chcą dotrzeć do użytkowników końcowych. W świetle braku równowagi w zakresie siły przetargowej pomiędzy tymi strażnikami dostępu a użytkownikami biznesowymi ich sklepów z aplikacjami należy zabronić tym strażnikom dostępu stosowania warunków ogólnych, w tym warunków ustalania cen, które byłyby nieuczciwe lub prowadziłyby do nieuzasadnionego różnicowania. Ustalanie cen lub inne ogólne warunki dostępu powinny być uznawane za nieuczciwe, jeśli prowadzą do braku równowagi między prawami i obowiązkami nakładanymi na użytkowników biznesowych lub przynoszą strażnikowi dostępu korzyść, która jest nieproporcjonalna do usługi świadczonej przez niego na rzecz użytkowników biznesowych, lub prowadzą do niekorzystnej sytuacji dla użytkowników biznesowych, którzy świadczą podobne lub takie same usługi jak strażnik dostępu. Poniższe wartości odniesienia mogą służyć jako kryteria określania uczciwości ogólnych warunków dostępu: ceny lub warunki stosowane przez innych dostawców sklepów z aplikacjami w odniesieniu do tych samych lub podobnych usług; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do innych powiązanych lub podobnych usług lub w stosunku do innych rodzajów użytkowników końcowych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi w innych regionach geograficznych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi, którą strażnik dostępu sam oferuje. W ramach tego obowiązku nie należy ustanawiać prawa dostępu i obowiązek ten powinien pozostawać bez uszczerbku dla możliwości przyjmowania przez dostawców sklepów z aplikacjami wymaganej odpowiedzialności w ramach zwalczania nielegalnych i niechcianych treści, jak określono w rozporządzeniu [akt o usługach cyfrowych].
(57)  W szczególności strażnicy dostępu, którzy udzielają dostępu do podstawowych usług platformowych, pełnią funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, którzy chcą dotrzeć do użytkowników końcowych. W świetle braku równowagi w zakresie siły przetargowej pomiędzy tymi strażnikami dostępu a użytkownikami biznesowymi ich podstawowych usług platformowych należy zabronić tym strażnikom dostępu stosowania warunków ogólnych, w tym warunków ustalania cen, które byłyby nieuczciwe lub prowadziłyby do nieuzasadnionego różnicowania. Ustalanie cen lub inne ogólne warunki dostępu powinny być uznawane za nieuczciwe, jeśli prowadzą do braku równowagi między prawami i obowiązkami nakładanymi na użytkowników biznesowych lub przynoszą strażnikowi dostępu korzyść, która jest nieproporcjonalna do usługi świadczonej przez niego na rzecz użytkowników biznesowych, lub prowadzą do niekorzystnej sytuacji dla użytkowników biznesowych, którzy świadczą podobne lub takie same usługi jak strażnik dostępu. Poniższe wartości odniesienia mogą służyć jako kryteria określania uczciwości ogólnych warunków dostępu: ceny lub warunki stosowane przez innych dostawców podstawowych usług platformowych w odniesieniu do tych samych lub podobnych usług; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do innych powiązanych lub podobnych usług lub w stosunku do innych rodzajów użytkowników końcowych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi w innych regionach geograficznych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi, którą strażnik dostępu sam oferuje. W ramach tego obowiązku nie należy ustanawiać prawa dostępu i obowiązek ten powinien pozostawać bez uszczerbku dla możliwości przyjmowania przez dostawców podstawowych usług platformowych wymaganej odpowiedzialności w ramach zwalczania nielegalnych i niechcianych treści, jak określono w rozporządzeniu [akt o usługach cyfrowych].
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57 a (nowy)
(57a)  Wdrożenie obowiązków strażników dostępu związanych z dostępem, instalacją, możliwością przenoszenia lub interoperacyjnością można ułatwić dzięki stosowaniu norm technicznych. W tym względzie Komisja powinna określić odpowiednie, powszechnie stosowane normy techniczne ICT opracowane przez organizacje normalizacyjne, jak przewidziano w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012, lub, w stosownych przypadkach, zwrócić się do europejskich organów normalizacyjnych o ich opracowanie.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58
(58)  W celu zapewnienia efektywności obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, a jednocześnie dopilnowania, aby były one ograniczone do tego, co jest niezbędne do zapewnienia kontestowalności i zwalczania szkodliwych skutków nieuczciwego postępowania strażników dostępu, ważne jest jasne sformułowanie i określenie tych obowiązków, tak aby strażnik dostępu mógł je natychmiast wypełnić, z pełnym poszanowaniem rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, ochrony konsumentów, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa produktów. Strażnicy dostępu powinni zapewniać zgodność z niniejszym rozporządzeniem już na etapie projektowania. Niezbędne środki powinny zatem zostać w jak największym stopniu i w miarę możliwości włączone do projektu technologicznego stosowanego przez strażników dostępu. W niektórych przypadkach może okazać się jednak właściwe, aby Komisja, po przeprowadzeniu dialogu z danym strażnikiem dostępu, doprecyzowała niektóre środki, które dany strażnik dostępu powinien zastosować w celu skutecznego wypełnienia tych obowiązków, które mogą podlegać doprecyzowaniu. Wspomniana możliwość prowadzenia dialogu regulacyjnego powinna ułatwić strażnikom dostępu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i usprawnić proces prawidłowego wdrażania rozporządzenia.
(58)  Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie kontestowalnych i uczciwych warunków działania sektora cyfrowego, aby promować innowacyjność, wysoką jakość produktów i usług cyfrowych, uczciwe i konkurencyjne ceny, a także zaoferowac wysoką jakość i swobodę wyboru użytkownikom końcowym w sektorze cyfrowym. W celu zapewnienia efektywności obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, a jednocześnie dopilnowania, aby były one ograniczone do tego, co jest niezbędne do zapewnienia kontestowalności i zwalczania szkodliwych skutków nieuczciwego postępowania strażników dostępu, ważne jest jasne sformułowanie i określenie tych obowiązków, tak aby strażnik dostępu mógł je natychmiast wypełnić, z pełnym poszanowaniem rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, ochrony konsumentów, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa produktów, a także wymogów dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/882. Strażnicy dostępu powinni zapewniać zgodność z niniejszym rozporządzeniem już na etapie projektowania. Niezbędne środki powinny zatem zostać w jak największym stopniu i w miarę możliwości włączone do projektu technologicznego stosowanego przez strażników dostępu. W niektórych przypadkach może okazać się jednak właściwe, aby Komisja, po przeprowadzeniu dialogu z danym strażnikiem dostępu i, w stosownych przypadkach, po konsultacji z zainteresowanymi stronami trzecimi, doprecyzowała w decyzji niektóre środki, które dany strażnik dostępu powinien zastosować w celu skutecznego wypełnienia tych obowiązków, które mogą podlegać doprecyzowaniu. Wspomniana możliwość prowadzenia dialogu regulacyjnego powinna ułatwić strażnikom dostępu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i usprawnić proces prawidłowego wdrażania rozporządzenia.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59
(59)  Strażnikom dostępu należy również zapewnić, jako dodatkowy element służący zapewnieniu proporcjonalności, możliwość wystąpienia o zawieszenie – w zakresie, w jakim będzie to konieczne – określonego obowiązku z uwagi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu, takich jak np. niemożliwy od przewidzenia wstrząs wywołany czynnikami zewnętrznymi, który tymczasowo wyeliminował znaczną część popytu użytkowników końcowych na określoną podstawową usługę platformową, jeżeli strażnik dostępu będzie w stanie wykazać, że spełnienie określonego obowiązku zagraża rentowności działalności prowadzonej przez niego w Unii.
(59)  Strażnikom dostępu należy również zapewnić, jako dodatkowy element służący zapewnieniu proporcjonalności, możliwość wystąpienia o zawieszenie – w zakresie, w jakim będzie to konieczne – określonego obowiązku z uwagi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu, takich jak np. niemożliwy od przewidzenia wstrząs wywołany czynnikami zewnętrznymi, który tymczasowo wyeliminował znaczną część popytu użytkowników końcowych na określoną podstawową usługę platformową, jeżeli strażnik dostępu będzie w stanie wykazać, że spełnienie określonego obowiązku zagraża rentowności działalności prowadzonej przez niego w Unii. W decyzji Komisja powinna podać powody przyznania zawieszenia i regularnie dokonywać jej przeglądu, aby ocenić, czy warunki przyznania zawieszenia nadal zachodzą.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60
(60)  W wyjątkowych okolicznościach uzasadnionych względami związanymi z moralnością publiczną, zdrowiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym Komisja powinna mieć możliwość uznania, że dany obowiązek nie ma zastosowania do określonej podstawowej usługi platformowej. Jeżeli dany obowiązek wywiera wpływ na wskazane powyżej kwestie leżące w interesie publicznym, może to świadczyć o tym, że koszt wdrożenia tego obowiązku dla całego społeczeństwa byłby w określonym wyjątkowym przypadku zbyt wysoki, a zatem nieproporcjonalny. Dialog regulacyjny mający na celu ułatwienie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi możliwości zastosowania – w ograniczonym stopniu – zawieszenia i zwolnienia powinien gwarantować proporcjonalność obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu bez uszczerbku dla oczekiwanego wpływu ex ante na uczciwość i kontestowalność.
(60)  W wyjątkowych okolicznościach uzasadnionych względami związanymi z moralnością publiczną, zdrowiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym Komisja powinna mieć możliwość uznania, że dany obowiązek nie ma zastosowania do określonej podstawowej usługi platformowej. Jeżeli dany obowiązek wywiera wpływ na wskazane powyżej kwestie leżące w interesie publicznym, może to świadczyć o tym, że koszt wdrożenia tego obowiązku dla całego społeczeństwa byłby w określonym wyjątkowym przypadku zbyt wysoki, a zatem nieproporcjonalny. Dialog regulacyjny mający na celu ułatwienie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi możliwości zastosowania – w ograniczonym i należycie uzasadnionym stopniu – zawieszenia i zwolnienia powinien gwarantować proporcjonalność obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu bez uszczerbku dla oczekiwanego wpływu ex ante na uczciwość i kontestowalność. W przypadku przyznania takiego zwolnienia Komisja powinna dokonywać przeglądu swojej decyzji co rok.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61
(61)  Ochrona danych użytkowników końcowych oraz ich prywatności ma istotne znaczenie przy przeprowadzaniu jakiejkolwiek oceny potencjalnie negatywnych skutków zaobserwowanych praktyk stosowanych przez strażników dostępu w zakresie gromadzenia i przechowywania dużych ilości danych pochodzących od użytkowników końcowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu przejrzystości stosowanych przez strażników dostępu praktyk w zakresie profilowania ułatwi kontestowalność podstawowych usług platformowych, ponieważ strażnicy dostępu znajdą się pod zewnętrzną presją mającą na celu zapobieżenie sytuacji, w której głębokie profilowanie konsumentów stałoby się normą w branży, biorąc pod uwagę fakt, że potencjalne nowe podmioty wchodzące na rynek lub dostawcy będący przedsiębiorstwami typu start-up nie są w stanie uzyskać dostępu do danych w takim samym zakresie, na takim samym poziomie szczegółowości i na zbliżoną skalę. Dzięki większej przejrzystości inni dostawcy podstawowych usług platformowych powinni móc łatwiej odróżnić się od pozostałych podmiotów za sprawą stosowania lepszych gwarancji ochrony prywatności. Aby zapewnić minimalny poziom skuteczności tego obowiązku w zakresie przejrzystości, strażnicy dostępu powinni przedstawić przynajmniej uzasadnienie decyzji o prowadzeniu profilowania, w tym informacje na temat tego, czy dane osobowe i dane uzyskane na podstawie analizy aktywności użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane, a także informacje na temat celu, w jakim sporządza się i ewentualnie wykorzystuje profil, wpływu tego rodzaju profilowania na usługi świadczone przez strażnika dostępu oraz kroków podejmowanych w celu zapewnienia użytkownikom końcowym wiedzy na temat potencjalnych zastosowań danych uzyskanych w rezultacie takiego profilowania, jak również w celu zwrócenia się do nich o wyrażenie zgody na takie profilowanie.
(61)  Ochrona danych użytkowników końcowych oraz ich prywatności ma istotne znaczenie przy przeprowadzaniu jakiejkolwiek oceny potencjalnie negatywnych skutków zaobserwowanych praktyk stosowanych przez strażników dostępu w zakresie gromadzenia i przechowywania dużych ilości danych pochodzących od użytkowników końcowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu przejrzystości stosowanych przez strażników dostępu praktyk w zakresie profilowania ułatwi kontestowalność podstawowych usług platformowych, ponieważ strażnicy dostępu znajdą się pod zewnętrzną presją mającą na celu zapobieżenie sytuacji, w której głębokie profilowanie konsumentów stałoby się normą w branży, biorąc pod uwagę fakt, że potencjalne nowe podmioty wchodzące na rynek lub dostawcy będący przedsiębiorstwami typu start-up nie są w stanie uzyskać dostępu do danych w takim samym zakresie, na takim samym poziomie szczegółowości i na zbliżoną skalę. Dzięki większej przejrzystości inni dostawcy podstawowych usług platformowych powinni móc łatwiej odróżnić się od pozostałych podmiotów za sprawą stosowania lepszych gwarancji ochrony prywatności. Aby zapewnić minimalny poziom skuteczności tego obowiązku w zakresie przejrzystości, strażnicy dostępu powinni przedstawić przynajmniej uzasadnienie decyzji o prowadzeniu profilowania, w tym informacje na temat tego, czy dane osobowe i dane uzyskane na podstawie analizy aktywności użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane, a także informacje na temat celu, w jakim sporządza się i ewentualnie wykorzystuje profil, wpływu tego rodzaju profilowania na usługi świadczone przez strażnika dostępu oraz kroków podejmowanych w celu zapewnienia użytkownikom końcowym wiedzy na temat potencjalnych zastosowań danych uzyskanych w rezultacie takiego profilowania, jak również w celu zwrócenia się do nich o wyrażenie zgody na takie profilowanie. Wiedza fachowa organów ochrony konsumentów, jako członków Grupy Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej, powinna być szczególnie brana pod uwagę przy ocenie technik profilowania konsumentów. Komisja powinna opracować standardy i proces audytu w porozumieniu z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Europejską Radą Ochrony Danych, społeczeństwem obywatelskim i ekspertami.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62
(62)  Aby zapewnić pełne i trwałe osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna mieć możliwość oceny, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu bez konieczności spełnienia progów ilościowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, czy systematyczne niewypełnianie przez strażnika dostępu nałożonych na niego obowiązków daje podstawy do zastosowania dodatkowych środków zaradczych, oraz czy wykaz obowiązków służących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu, powinien zostać poddany przeglądowiczy należy zidentyfikować inne, równie nieuczciwe praktyki ograniczające kontestowalność rynków cyfrowych. Taka ocena powinna opierać się na badaniach rynku przeprowadzanych w odpowiednich ramach czasowych, z zastosowaniem przejrzystych procedur i jasno określonych terminów, aby wzmocnić wpływ ex ante niniejszego rozporządzenia na kontestowalność i uczciwość w sektorze cyfrowym oraz zapewnić wymagany poziom pewności prawa.
(62)  Aby zapewnić pełne i trwałe osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna mieć możliwość oceny, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu bez konieczności spełnienia progów ilościowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, czy systematyczne niewypełnianie przez strażnika dostępu nałożonych na niego obowiązków daje podstawy do zastosowania dodatkowych środków zaradczych, czy wykaz obowiązków służących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu, powinien zostać poddany przeglądowi, a także czy należy zbadać inne, równie nieuczciwe praktyki ograniczające kontestowalność rynków cyfrowych. Taka ocena powinna opierać się na badaniach rynku przeprowadzanych w odpowiednich ramach czasowych, z zastosowaniem przejrzystych procedur i wiążących terminów, aby wzmocnić wpływ ex ante niniejszego rozporządzenia na kontestowalność i uczciwość w sektorze cyfrowym oraz zapewnić wymagany poziom pewności prawa.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64
(64)  Komisja powinna zbadać i ocenić, czy w danym przypadku zastosowanie dodatkowych behawioralnych lub – w stosownych przypadkach – strukturalnych środków zaradczych jest uzasadnione, aby uniemożliwić strażnikowi dostępu utrudnianie osiągnięcia celów niniejszego rozporządzeniaprzez systematyczne niewypełnianie co najmniej jednego obowiązku przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu skutkujące umocnieniem jego pozycji strażnika dostępu. Taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku dalszego wzrostu wielkości strażnika dostępu na rynku wewnętrznym, dalszego zwiększania ekonomicznej zależności użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu w miarę wzrostu liczby tych użytkowników oraz czerpania przez strażnika dostępu korzyści z tytułu dalszego ugruntowania swojej pozycji. W takich przypadkach Komisja powinna mieć zatem możliwość zastosowania dowolnego środka zaradczego niezależnie od tego, czy ma on charakter behawioralny czy strukturalny, z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Strukturalne środki zaradcze, takie jak rozdział prawny, funkcjonalny lub strukturalny, w tym zbycie działalności gospodarczej lub jej części, powinno stosować się jedynie wtedy, gdy nie istnieją równie skuteczne behawioralne środki zaradcze albo gdy równie skutecznie behawioralne środki zaradcze byłyby bardziej uciążliwe dla odnośnego przedsiębiorstwa niż strukturalne środki zaradcze. Wprowadzenie zmian w strukturze przedsiębiorstwa, które istniało przed stwierdzeniem systematycznego niewypełniania nałożonych na niego obowiązków, można byłoby uznać za proporcjonalne wyłącznie w przypadku wystąpienia poważnego ryzyka, że tego rodzaju systematycznie niewypełnianie obowiązków wynika z samej struktury odnośnego przedsiębiorstwa.
(64)  Komisja powinna zbadać i ocenić, czy w danym przypadku zastosowanie dodatkowych behawioralnych lub – w stosownych przypadkach – strukturalnych środków zaradczych jest uzasadnione, aby uniemożliwić strażnikowi dostępu utrudnianie osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia przez systematyczne niewypełnianie co najmniej jednego obowiązku przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu. W takich przypadkach systematycznego niewypełniania obowiązków Komisja powinna mieć zatem możliwość zastosowania dowolnego środka zaradczego – niezależnie od tego, czy ma on charakter behawioralny czy strukturalny – jaki będzie niezbędny, aby skutecznie zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem. Komisja może zakazać strażnikom dostępu dokonywania przejęć (w tym „killer-acquisitions”) w obszarach istotnych z punktu widzenia niniejszego rozporządzenia, takich jak sektory cyfrowe lub związane z danymi, np. gry hazardowe, instytuty badawcze, towary konsumpcyjne, urządzenia fitness, monitorowanie stanu zdrowia i usługi finansowe oraz przez ograniczony okres, jeżeli jest to konieczne i proporcjonalne, aby uniknąć szkód spowodowanych powtarzającymi się naruszeniami lub zapobiec dalszym szkodom dla kontestowalności i uczciwości rynku wewnętrznego. W takiej sytuacji Komisja może wziąć pod uwagę różne elementy, takie jak prawdopodobne efekty sieciowe, konsolidację danych i możliwe skutki długoterminowe lub czy i kiedy nabycie podmiotów posiadających określone zasoby danych może znacząco zagrozić kontestowalności i konkurencyjności rynków z powodu skutków horyzontalnych, wertykalnych lub konglomeratowych.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65 a (nowy)
(65a)  Środki tymczasowe mogą być ważnym narzędziem zapewniającym, aby w trakcie badania naruszenie będące jego przedmiotem nie spowodowało poważnych i natychmiastowych szkód dla użytkowników biznesowych lub końcowych strażników dostępu. W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań, gdy ryzyko wyrządzenia poważnych i bezpośrednich szkód użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażników dostępu może wynikać z nowych praktyk, które mogą osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych, Komisja powinna być uprawniona do wprowadzenia środków tymczasowych poprzez tymczasowe nałożenie obowiązków na danego strażnika dostępu. Te środki tymczasowe powinny być ograniczone do tego, co jest konieczne i uzasadnione. Powinny one mieć zastosowanie do czasu zakończenia badania rynku i wydania przez Komisję odpowiedniej ostatecznej decyzji zgodnie z art. 17.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67
(67)  Jeżeli w toku postępowania w przedmiocie niewypełniania obowiązków lub w toku badania dotyczącego systemowego niewypełniania obowiązków strażnik dostępu poweźmie określone zobowiązania wobec Komisji, Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia decyzji, na mocy której zobowiązania te stałyby się wiążące dla danego strażnika dostępu, jeżeli Komisja uzna, że wspomniane zobowiązania zapewniają skuteczne wypełnianie obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Na mocy takiej decyzji Komisja powinna również mieć możliwość stwierdzenia, że w danym przypadku nie ma już podstaw do podjęcia przez nią działań.
skreśla się
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70
(70)  Komisja powinna mieć możliwość bezpośredniego zwracania się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o przekazanie wszelkich istotnych dowodów, danych i informacji. Ponadto na potrzeby niniejszego rozporządzenia Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się o wszelkie istotne informacje do dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji w państwie członkowskim lub do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej. Wykonując decyzję Komisji, przedsiębiorstwa są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności faktycznych oraz do przedstawienia dokumentów.
(70)  Komisja powinna mieć możliwość bezpośredniego zwracania się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o przekazanie wszelkich istotnych dowodów, danych i informacji. Wyznaczone przez Komisję terminy dostarczenia informacji powinny uwzględniać wielkość i możliwości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Ponadto na potrzeby niniejszego rozporządzenia Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się o wszelkie istotne informacje do dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji w państwie członkowskim lub do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej. Wykonując decyzję Komisji, przedsiębiorstwa są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności faktycznych oraz do przedstawienia dokumentów.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75
(75)  W kontekście postępowań prowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odnośnym przedsiębiorstwom powinno przysługiwać prawo do bycia wysłuchanym przez Komisję, a podejmowane decyzje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Przy dążeniu do zapewnienia poszanowania prawa do dobrej administracji i prawa do obrony odnośnych przedsiębiorstw, a w szczególności prawa dostępu do akt i prawa do bycia wysłuchanym, należy pamiętać o zagwarantowaniu ochrony informacji poufnych. Ponadto, zachowując poufność informacji, Komisja powinna zapewnić, aby wszelkie informacje, na których opiera się jej decyzja, ujawniano w zakresie, który umożliwia adresatowi decyzji zrozumienie faktów i względów, które doprowadziły do jej podjęcia. W określonych okolicznościach niektóre dokumenty dotyczące działalności przedsiębiorstwa, np. rejestry zawierające informacje wymieniane między prawnikami a ich klientami, mogą zostać uznane za poufne, jeżeli spełniono stosowne warunki.
(75)  W kontekście postępowań prowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odnośnym przedsiębiorstwom powinno przysługiwać prawo do bycia wysłuchanym przez Komisję, a podejmowane decyzje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Przy dążeniu do zapewnienia poszanowania prawa do dobrej administracji i prawa do obrony odnośnych przedsiębiorstw, a w szczególności prawa dostępu do akt i prawa do bycia wysłuchanym, należy pamiętać o zagwarantowaniu ochrony informacji poufnych i szczególnie chronionych informacji handlowych, które mogą zagrozić poufności tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto, zachowując poufność informacji, Komisja powinna zapewnić, aby wszelkie informacje, na których opiera się jej decyzja, ujawniano w zakresie, który umożliwia adresatowi decyzji zrozumienie faktów i względów, które doprowadziły do jej podjęcia. W określonych okolicznościach niektóre dokumenty dotyczące działalności przedsiębiorstwa, np. rejestry zawierające informacje wymieniane między prawnikami a ich klientami, mogą zostać uznane za poufne, jeżeli spełniono stosowne warunki.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)
(75a)  Aby ułatwić współpracę i koordynację działań Komisji i państw członkowskich w zakresie egzekwowania przepisów, należy ustanowić grupę wysokiego szczebla zrzeszającą organy regulacyjne odpowiedzialne za sektor cyfrowy, uprawnioną do doradzania Komisji. Powołanie grupy powinno umożliwić wymianę informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz poprawić monitorowanie, a tym samym wzmocnić wdrażanie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 b (nowy)
(75b)  Komisja powinna stosować przepisy niniejszego rozporządzenia w ścisłej współpracy z właściwymi krajowymi organami, aby zapewnić skuteczną egzekwowalność i spójne wdrażanie rozporządzenia oraz ułatwić współpracę z organami krajowymi.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76
(76)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów art. 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 i 30 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201135.
(76)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów art. 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 i 30 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201135.
__________________
__________________
35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77
(77)  Komitet doradczy powołany zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 182/2011 powinien również opiniować określone indywidualne decyzje Komisji wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki w sektorze cyfrowym w całej Unii, na których działają strażnicy dostępu, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia. Akty delegowane powinny być w szczególności przyjmowane w kwestiach dotyczących metodyki określania progów ilościowych wykorzystywanych do wyznaczania strażników dostępu na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz w kwestiach związanych z aktualizacją obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli Komisja zidentyfikowała – na podstawie badania rynku – konieczność zaktualizowania tych obowiązków w celu przeciwdziałania praktykom ograniczającym kontestowalność podstawowych usług platformowych lub praktykom, które są nieuczciwe. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła stosowne konsultacje oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa36. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
(77)  Komitet doradczy powołany zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 182/2011 powinien również opiniować określone indywidualne decyzje Komisji wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki w sektorze cyfrowym w całej Unii, na których działają strażnicy dostępu, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia. Akty delegowane powinny być w szczególności przyjmowane w kwestiach dotyczących metodyki określania progów ilościowych wykorzystywanych do wyznaczania strażników dostępu na podstawie niniejszego rozporządzenia Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła stosowne konsultacje oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa36. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
__________________
__________________
36 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
36 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 a (nowy)
(77a)  Sądy krajowe będą odgrywały istotną rolę w stosowaniu niniejszego rozporządzenia i powinny mieć możliwość zwrócenia się do Komisji o przesłanie im informacji lub opinii w kwestiach dotyczących stosowania rozporządzenia. Jednocześnie Komisja powinna mieć możliwość przedstawienia sądom państw członkowskich uwag ustnych lub pisemnych.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 b (nowy)
(77b)  Sygnaliści mogą zwracać uwagę właściwych organów na nowe informacje, co pomaga tym organom w wykrywaniu przypadków naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz w nakładaniu kar. Niniejsze rozporządzenie powinno więc zapewnić ustanowienie odpowiednich warunków umożliwiających sygnalistom ostrzeganie właściwych organów o faktycznych lub potencjalnych naruszeniach niniejszego rozporządzenia oraz chroniących te osoby przed środkami odwetowymi.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 c (nowy)
(77c)  Użytkownicy końcowi powinni być uprawnieni do egzekwowania swoich praw w odniesieniu do obowiązków nałożonych na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia w drodze powództw przedstawicielskich zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/1828.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78
(78)  Komisja powinna dokonywać okresowo oceny niniejszego rozporządzenia oraz ściśle monitorować jego skutki dla kontestowalności i uczciwości stosunków handlowych w ramach gospodarki platform internetowych, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w świetle istotnych zmian w dziedzinie technologii lub działalności gospodarczej. Wspomniana ocena powinna obejmować dokonywanie regularnego przeglądu wykazu podstawowych usług platformowych oraz obowiązków spoczywających na strażnikach dostępu, a także działań służących egzekwowaniu wypełniania tych obowiązków, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe w całej Unii. W celu uzyskania szerokiego obrazu rozwoju sytuacji w sektorze, ocena powinna uwzględniać doświadczenia państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. W tym względzie Komisja może również wziąć pod uwagę opinie i sprawozdania przekazane jej przez Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych, które ustanowiono pierwotnie na mocy decyzji Komisji C(2018)2393 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu oceny Komisja powinna podjąć stosowne działania. Przy przeprowadzaniu ocen i dokonywaniu przeglądów praktyk i obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna dążyć do utrzymania wysokiego poziomu ochrony i poszanowania wspólnych praw i wartości unijnych, w szczególności równouprawnienia i niedyskryminacji.
(78)  Komisja powinna dokonywać okresowo oceny niniejszego rozporządzenia oraz ściśle monitorować jego skutki dla kontestowalności i uczciwości stosunków handlowych w ramach gospodarki platform internetowych, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w świetle istotnych zmian w dziedzinie technologii lub działalności gospodarczej. Wspomniana ocena powinna obejmować dokonywanie regularnego przeglądu wykazu podstawowych usług platformowych, a także działań służących ich egzekwowaniu, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe w całej Unii. W celu uzyskania szerokiego obrazu rozwoju sytuacji w sektorze, ocena powinna uwzględniać doświadczenia państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. W tym względzie Komisja może również wziąć pod uwagę opinie i sprawozdania przekazane jej przez Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych, które ustanowiono pierwotnie na mocy decyzji Komisji C(2018)2393 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu oceny Komisja powinna podjąć stosowne działania. Podczas oceny i przeglądu praktyk i obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna dążyć do utrzymania wysokiego poziomu ochrony i poszanowania wspólnych praw i wartości unijnych, w szczególności równouprawnienia i niedyskryminacji.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78 a (nowy)
(78a)  Z zastrzeżeniem procedury budżetowej i za pośrednictwem istniejących instrumentów finansowych Komisji należy przydzielić odpowiednie zasoby ludzkie, finansowe i techniczne, aby mogła skutecznie wypełniać obowiązki i wykonywać uprawnienia do egzekwowania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79
Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 16, 47 i 50. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad.
(79)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 16, 47 i 50. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zharmonizowane przepisy służące zapewnieniu w całej Unii kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, na których działają strażnicy dostępu.
1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki ustanowieniu zharmonizowanych przepisów służących zapewnieniu w całej Unii kontestowalnych i uczciwych rynków dla wszystkich przedsiębiorstw z korzyścią dla użytkowników biznesowych i końcowych w sektorze cyfrowym, na których działają strażnicy dostępu, aby sprzyjać innowacjom i poprawić sytuację konsumentów.
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do podstawowych usług platformowych świadczonych lub oferowanych przez strażników dostępu użytkownikom biznesowym mającym siedzibę w Unii lub użytkownikom końcowym mającym siedzibę lub miejsce pobytu w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsca pobytu strażników dostępu i niezależnie od innych mających zastosowanie przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem usług.
2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do podstawowych usług platformowych świadczonych lub oferowanych przez strażników dostępu użytkownikom końcowym mającym siedzibę lub miejsce pobytu w Unii i użytkownikom biznesowym, niezależnie od siedziby lub miejsca pobytu strażników dostępu lub użytkowników biznesowych i niezależnie od innych mających zastosowanie przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem usług. Niniejsze rozporządzenie stosuje się i interpretuje z pełnym poszanowaniem praw podstawowych i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 11, 16, 47 i 50.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b
b)  związanych z usługami łączności elektronicznej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972 innych niż rynki związane z usługami łączności interpersonalnej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 lit. b) tej dyrektywy.
b)  związanych z usługami łączności elektronicznej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972 innych niż rynki związane z usługą łączności interpersonalnej niewykorzystującą numerów zdefiniowaną w art. 2 pkt 7 tej dyrektywy.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
5.  W celu zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków państwa członkowskie nie mogą nakładać na strażników dostępu dodatkowych obowiązków w drodze ustaw, rozporządzeń ani działań administracyjnych. Powyższy zakaz nie narusza przepisów regulujących kwestie związane z dochodzeniem innych uzasadnionych interesów publicznych zgodnie z prawem Unii. W szczególności żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie uniemożliwia państwom członkowskim nałożenia na przedsiębiorstwa – w tym dostawców podstawowych usług platformowych – obowiązków zgodnych z prawem Unii, jeżeli obowiązki te nie są powiązane z faktem, że odpowiednim przedsiębiorstwom nadano status strażnika dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia w celu ochrony konsumentów lub przeciwdziałania przypadkom nieuczciwej konkurencji.
5.  W celu zapobieżenia fragmentacji rynku wewnętrznego oraz zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków państwa członkowskie nie mogą nakładać na strażników dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia dodatkowych obowiązków w drodze ustaw, rozporządzeń ani działań administracyjnych. Powyższy zakaz nie narusza przepisów regulujących kwestie związane z dochodzeniem innych uzasadnionych interesów publicznych zgodnie z prawem Unii. W szczególności żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie uniemożliwia państwom członkowskim nałożenia na przedsiębiorstwa – w tym dostawców podstawowych usług platformowych – obowiązków zgodnych z prawem Unii, jeżeli obowiązki te nie są powiązane z faktem, że odpowiednim przedsiębiorstwom nadano status strażnika dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia w celu ochrony konsumentów lub przeciwdziałania przypadkom nieuczciwej konkurencji albo aby realizować uzasadniony interes publiczny.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6
6.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania art. 101 i 102 TFUE. Pozostaje ono również bez uszczerbku dla stosowania: przepisów krajowych zakazujących antykonkurencyjnych porozumień i decyzji związków przedsiębiorstw oraz przepisów krajowych zakazujących stosowania praktyk uzgodnionych i nadużywania pozycji dominującej; krajowych reguł konkurencji zakazujących innych form praktyk jednostronnych w zakresie, w jakim mają one również zastosowanie do przedsiębiorstw innych niż strażnicy dostępu lub w jakim wiążą się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na strażników dostępu; rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i przepisów krajowych dotyczących kontroli połączeń; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../...39.
6.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania art. 101 i 102 TFUE. Pozostaje ono również bez uszczerbku dla stosowania: przepisów krajowych zakazujących antykonkurencyjnych porozumień i decyzji związków przedsiębiorstw oraz przepisów krajowych zakazujących stosowania praktyk uzgodnionych i nadużywania pozycji dominującej; krajowych reguł konkurencji zakazujących innych form praktyk jednostronnych w zakresie, w jakim reguły mają zastosowanie do przedsiębiorstw innych niż strażnicy dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia lub w jakim wiążą się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na strażników dostępu; rozporządzenia Rady (WE) nr 139/200438 i przepisów krajowych dotyczących kontroli połączeń oraz rozporządzenia (UE) 2019/1150.
__________________
__________________
38 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).
38 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).
39 Rozporządzenie (UE) …/.. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 7
7.  Organy krajowe nie mogą podejmować decyzji, które byłyby sprzeczne z decyzją przyjętą przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja i państwa członkowskie ściśle ze sobą współpracują i ściśle koordynują swoje działania w zakresie egzekwowania.
7.  Organy krajowe nie mogą podejmować decyzji, które byłyby sprzeczne z decyzją przyjętą przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja i państwa członkowskie ściśle ze sobą współpracują i ściśle koordynują działania w zakresie egzekwowania przepisów w oparciu o zasady zapisane w art. 31d.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f a (nowa)
fa)  przeglądarki internetowe;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f b (nowa)
fb)  wirtualni asystenci;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f c (nowa)
fc)  telewizja hybrydowa;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera h
h)  usługi reklamowe, w tym wszelkie sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklam świadczone przez dostawcę dowolnych podstawowych usług platformowych wymienionych w lit. a)–g);
h)  usługi reklamowe online, w tym wszelkie sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklam świadczone przez dostawcę, jeżeli przedsiębiorstwo, do którego należy, jest również dostawcą dowolnych podstawowych usług platformowych wymienionych w lit. a)–g);
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
6)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową zdefiniowaną w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150;
6)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową zdefiniowaną w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150, co wyklucza funkcje wyszukiwania w ramach innych usług pośrednictwa internetowego;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
10a)  „przeglądarka internetowa” oznacza oprogramowanie, które pozwala na połączenie i interakcję z treściami internetowymi dostępnymi na serwerach, które są podłączone do sieci takich jak internet, w tym z samodzielnymi przeglądarkami internetowymi, a także z przeglądarkami internetowymi zintegrowanymi lub wbudowanymi w oprogramowanie lub podobnymi
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)
10b)  „wirtualni asystenci” oznaczają oprogramowanie, które jest wbudowane lub połączone z towarem w rozumieniu dyrektywy (UE) 2019/771, i które może przetwarzać polecenia, zadania lub pytania w oparciu o technologie głosowe, obrazowe lub inne technologie obliczeń kognitywnych, w tym usługi w zakresie rzeczywistości rozszerzonej, i które na podstawie otrzymanych poleceń, zadań lub pytań korzysta z własnych usług i usług osób trzecich lub kontroluje własne urządzenia i urządzenia osób trzecich.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 c (nowy)
10c)  „telewizja hybrydowa” oznacza oprogramowanie systemowe lub w aplikacji, które steruje odbiornikiem telewizyjnym podłączonym do internetu i umożliwia uruchamianie na nim oprogramowania, w tym muzyki i treści wizualnych lub zdjęć;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14
14)  „usługa pomocnicza” oznacza usługi świadczone w związku z podstawowymi usługami platformowymi lub w połączeniu z tymi usługami, w tym usługi płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 dyrektywy (UE) 2015/2366 oraz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych zdefiniowane w art. 3 lit. j)tej dyrektywy, usługi realizacji, usługi identyfikacyjne lub usługi reklamowe;
14)  „usługa pomocnicza” oznacza usługi świadczone w związku z podstawowymi usługami platformowymi lub w połączeniu z tymi usługami, w tym usługi płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 dyrektywy (UE) 2015/2366 oraz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych zdefiniowane w art. 3 lit. j) tej dyrektywy, systemy płatności wewnątrz aplikacji, usługi realizacji, w tym usługi doręczania paczek zdefiniowane w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/644, transport towarów, usługi identyfikacyjne lub usługi reklamowe;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)
14a)  „system płatności wewnątrz aplikacji” oznacza aplikację, usługę lub interfejs użytkownika do przetwarzania płatności od użytkowników aplikacji.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18
18)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom oferowanym w ramach usług pośrednictwa internetowego lub internetowych serwisów społecznościowych lub nadawanie wagi wynikom wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej plasowanie to zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego, dostawców internetowych serwisów społecznościowych lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazania;
18)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom za pośrednictwem podstawowych usług platformowych lub nadawanie wagi wynikom wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej w formie, w jakiej plasowanie to zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez dostawców podstawowej usługi platformowej bez względu na środki technologiczne wykorzystane do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazania;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)
18a)  „wyniki wyszukiwania” oznaczają wszelkie informacje w dowolnym formacie, w tym teksty, grafikę, głos lub inny wynik, zwrócone w odpowiedzi na zapytanie pisemne lub ustne i związane z tym zapytaniem, niezależnie od tego, czy informacje są wynikiem organicznym, wynikiem odpłatnym, bezpośrednią odpowiedzią lub jakimkolwiek produktem, usługą lub informacjami oferowanymi w związku z wynikami organicznymi lub wyświetlanymi wraz z nimi lub częściowo lub całkowicie w nich zawartymi;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy)
23a)  „interoperacyjność” oznacza zdolność do wymiany informacji i wzajemnego wykorzystywania wymienionej informacji, tak aby wszystkie elementy sprzętu lub oprogramowania istotne dla danej usługi i wykorzystywane przez jego dostawcę skutecznie współpracowały ze sprzętem lub oprogramowaniem istotnym z punktu widzenia danych usług świadczonych przez dostawców będących osobami trzecimi, inne niż elementy, za pośrednictwem których dane informacje są pierwotnie dostarczane. Obejmuje to możliwość dostępu do takich informacji bez konieczności używania oprogramowania lub innych technologii do celów konwersji.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowdzenie
1.  Dostawcę podstawowych usług platformowych wyznacza się jako strażnika dostępu, jeżeli taki dostawca:
1.  Przedsiębiorstwo wskazuje się jako strażnika dostępu, jeśli przedsiębiorstwo takie:
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b
b)  świadczy podstawową usługę platformową pełniącą funkcję ważnego punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi mogą dotrzeć do użytkowników końcowych; oraz
b)  świadczy podstawową usługę platformową pełniącą funkcję ważnego punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi mogą dotrzeć do innych użytkowników końcowych; oraz
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowdzenie
2.  Przyjmuje się, że dostawca podstawowych usług platformowych spełnia:
2.  Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo spełnia:
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a
a)  wymóg określony w ust. 1 lit. a), jeżeli przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi dostawca, uzyskało na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych roczny obrót na terytorium EOG wynoszący co najmniej 6,5 mld EUR lub jeżeli średnia kapitalizacja rynkowa lub równoważna godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi dostawca, wynosiła co najmniej 65 mld EUR w ostatnim roku obrotowym i jeżeli świadczy on podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich;
a)  wymóg określony w ust. 1 lit. a), jeżeli uzyskało na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych roczny obrót na terytorium EOG wynoszący co najmniej 8 mld EUR lub jeżeli średnia kapitalizacja rynkowa lub równoważna godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa wynosiła co najmniej 80 mld EUR w ostatnim roku obrotowym i jeżeli świadczy on podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – akapit 1
wymóg określony w ust. 1 lit. b), jeżeli świadczy podstawową usługę platformową, z której w ostatnim roku obrotowym korzystało miesięcznie ponad 45 mln aktywnych użytkowników końcowych mających siedzibę lub miejsce pobytu w Unii oraz rocznie ponad 10 000 aktywnych użytkowników biznesowych z siedzibą w Unii;
wymóg określony w ust. 1 lit. b), jeżeli świadczy co najmniej jedną podstawową usługę platformową, a każdej z nich w ostatnim roku obrotowym korzystało miesięcznie ponad 45 mln użytkowników końcowych mających siedzibę lub miejsce pobytu w EOG i rocznie ponad 10 000 użytkowników biznesowych z siedzibą w EOG;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – akapit 2
do celów akapitu pierwszego aktywni użytkownicy końcowi miesięcznie oznaczają średnią liczbę aktywnych użytkowników końcowych miesięcznie w okresie obejmującym większą część ostatniego roku obrotowego;
skreśla się
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c
c)  wymóg określony w ust. 1 lit. c), jeżeli progi ustanowione w lit. b) zostały osiągnięte w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych.
c)  wymóg określony w ust. 1 lit. c), jeżeli progi ustanowione w lit. b) zostały osiągnięte w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Do celów lit. b)
(i)  liczbę użytkowników końcowych miesięcznie i liczbę użytkowników biznesowych rocznie mierzy się z uwzględnieniem wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia; oraz
(ii)  liczba użytkowników końcowych miesięcznie odnosi się do średniej liczby użytkowników końcowych miesięcznie w okresie co najmniej sześciu miesięcy w ciągu ostatniego roku obrotowego;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Jeżeli dostawca podstawowych usług platformowych osiąga wszystkie progi, o których mowa w ust. 2, powiadamia Komisję o tym fakcie w terminie trzech miesięcy od dnia osiągnięcia tych progów i przedstawia jej stosowne informacje wskazane w ust. 2. Takie powiadomienie zawiera stosowne informacje wskazane w ust. 2 odnoszące się do każdej z podstawowych usług platformowych świadczonych przez dostawcę, która osiąga progi ustanowione w ust. 2 lit. b). Powiadomienie to aktualizuje się za każdym razem, gdy inne podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągną progi ustanowione w ust. 2 lit. b).
3.  Jeżeli przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe osiąga wszystkie progi, o których mowa w ust. 2, powiadamia Komisję o tym fakcie bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej ciągu dwóch miesięcy od dnia osiągnięcia tych progów i przedstawia jej stosowne informacje wskazane w ust. 2. Takie powiadomienie zawiera stosowne informacje wskazane w ust. 2 odnoszące się do każdej z podstawowych usług platformowych świadczonych przez przedsiębiorstwo, która osiąga progi ustanowione w ust. 2 lit. b). Powiadomienie to aktualizuje się za każdym razem, gdy inne podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągną progi ustanowione w ust. 2 lit. b).
Niewypełnienie przez odpowiedniego dostawcę podstawowych usług platformowych obowiązku zgłoszenia wymaganych informacji zgodnie z niniejszym ustępem nie uniemożliwia Komisji wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu w dowolnym momencie zgodnie z ust. 4.
Niedopełnienie przez odpowiednie przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe obowiązku zgłoszenia wymaganych informacji zgodnie z niniejszym ustępem nie uniemożliwia Komisji wyznaczenia tego przedsiębiorstwa jako strażnika dostępu w dowolnym momencie zgodnie z ust. 4.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1
Komisja – bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnych informacji, o których mowa w ust. 3 – wyznacza dostawcę podstawowych usług platformowych, który osiągnął wszystkie progi ustanowione w ust. 2, jako strażnika dostępu, chyba że wspomniany dostawca przedstawi w powiadomieniu należycie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że biorąc pod uwagę okoliczności, w których świadczy stosowną podstawową usługę platformową, i zważywszy na elementy wymienione w ust. 6, dostawca nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1.
Komisja – bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnych informacji, o których mowa w ust. 3 – wyznacza przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe, które osiągnęło wszystkie progi ustanowione w ust. 1 i 2, jako strażnika dostępu. Przedsiębiorstwo może przedstawić w powiadomieniu przekonujące argumenty świadczące o tym, że biorąc pod uwagę okoliczności, w których świadczy stosowną podstawową usługę platformową, przedsiębiorstwo nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 2
Jeżeli strażnik dostępu przedstawi tego rodzaju należycie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1, Komisja stosuje przepisy ust. 6, aby ocenić, czy kryteria przewidziane w ust. 1 zostały spełnione.
skreśla się
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Jeżeli przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe nie powiadomi Komisji, nie dostarczy informacji wymaganych na podstawie ust. 3 lub w terminie wyznaczonym przez Komisję nie dostarczy wszystkich istotnych informacji, które są wymagane do oceny zasadności wyznaczenia go na strażnika dostępu zgodnie z ust. 2 i ust. 6, Komisja ma prawo wyznaczyć to przedsiębiorstwo na strażnika dostępu w dowolnym momencie na podstawie dostępnych jej zgodnie z ust. 4 informacji.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5
5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe ustanowione w ust. 2, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego, w szczególności jeżeli chodzi o próg ustanowiony w ust2 lit. a).
5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe ustanowione w ust. 2 niniejszego artykułu, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art37, aby uaktualnić wykaz wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1
Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 Komisja może zidentyfikować jako strażnika dostępu dowolnego dostawcę podstawowych usług platformowych, który spełnia wszystkie wymogi przewidziane w ust. 1, ale który nie osiągnął wszystkich progów ustanowionych w ust. 2 lub który przedstawił należycie uzasadnione argumenty zgodnie z ust. 4.
Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 Komisja identyfikuje jako strażnika dostępu dowolne przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe, z wyłączeniem średnich i małych lub mikroprzedsiębiorstw zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE, które spełnia wszystkie wymogi przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu, ale które nie osiągnęło wszystkich progów ustanowionych w ust. 2 niniejszego artykułu.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera a
a)  wielkość, w tym obroty i kapitalizację rynkową, działalności prowadzonej przez dostawcę podstawowych usług platformowych oraz jego pozycję;
a)  wielkość, w tym obrót i kapitalizację rynkową, działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe oraz jego pozycję;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera c
c)  bariery wejścia wynikające z efektów sieciowych i korzyści opartych na danych, w szczególności jeżeli chodzi o możliwość uzyskania przez dostawcę dostępu do danych osobowych i nieosobowych oraz gromadzenia przez niego tych danych lub o jego zdolności analityczne;
c)  bariery wejścia wynikające z efektów sieciowych i korzyści opartych na danych, w szczególności jeżeli chodzi o możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo dostępu do danych osobowych i nieosobowych oraz gromadzenia przez nie tych danych lub o jego zdolności analityczne;
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera d
d)  skutki związane ze skalą i zakresem korzystne dla dostawcy, w tym tego rodzaju skutki w odniesieniu do danych;
d)  skutki związane ze skalą i zakresem, z których korzysta przedsiębiorstwo, w tym tego rodzaju skutki w odniesieniu do danych;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera e a (nowa)
ea)  stopień wykorzystania multihomingu wśród użytkowników biznesowych;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera e b (nowa)
eb)  zdolność przedsiębiorstwa do wdrażania strategii konglomeratu, w szczególności poprzez jego integrację pionową lub znaczące wpływy na powiązanych rynkach;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 3
Przeprowadzając ocenę, Komisja bierze pod uwagę możliwe do przewidzenia zmiany tych elementów.
Przeprowadzając ocenę, Komisja bierze pod uwagę możliwe do przewidzenia zmiany tych elementów, w tym wszelkie planowane koncentracje z udziałem innego dostawcy podstawowych usług platformowych lub wszelkich innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 4
Jeżeli dostawca podstawowej usługi platformowej, który osiągnął progi ilościowe ustanowione w ust. 2, nie zastosuje się w znacznym stopniu do środków zarządzonych przez Komisję w ramach badania i taki brak zgodności będzie się utrzymywał po skierowaniu do dostawcy wniosku o zastosowanie się do tych środków w rozsądnym terminie i o przedstawienie uwag, Komisja jest uprawniona do wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu.
skreśla się
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 5
Jeżeli dostawca podstawowej usługi platformowej, który nie osiągnął progów ilościowych ustanowionych w ust. 2, nie zastosuje się w znacznym stopniu do środków zarządzonych przez Komisję w ramach badania i taki brak zgodności będzie się utrzymywał po skierowaniu do dostawcy wniosku o zastosowanie się do tych środków w rozsądnym terminie i o przedstawienie uwag, Komisja jest uprawniona do wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu na podstawie dostępnych faktów.
skreśla się
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7
7.  W odniesieniu do każdego strażnika dostępu zidentyfikowanego zgodnie z ust. 4 lub ust. 6 Komisja identyfikuje odpowiednie przedsiębiorstwo, do którego należy ten dostawca, i sporządza wykaz odpowiednich podstawowych usług platformowych świadczonych w ramach tego samego przedsiębiorstwa, z których każda pełni funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, za pośrednictwem którego docierają oni do użytkowników końcowych zgodnie z ust. 1 lit. b).
7.  W odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa wskazanego jako strażnik dostępu zgodnie z ust. 4 lub ust. 6 Komisja identyfikuje w terminie określonym w ust. 4 odpowiednie podstawowe usługi platformowe świadczone w ramach tego samego przedsiębiorstwa, z których każda pełni funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, za pośrednictwem którego docierają oni do użytkowników końcowych, o których to usługach mowa w ust. 1 lit. b).
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 8
8.  Strażnik dostępu jest zobowiązany wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 w terminie sześciu miesięcy od dnia zamieszczenia podstawowej usługi platformowej w wykazie zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.
8.  Strażnik dostępu jest zobowiązany jak najszybciej wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 i każdym przypadku nie później niż cztery miesiące od dnia zamieszczenia podstawowej usługi platformowej w wykazie zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1
Komisja regularnie – przynajmniej raz na 2 lata – dokonuje przeglądu służącego ustaleniu, czy wyznaczeni strażnicy dostępu nadal spełniają wymogi ustanowione w art. 3 ust. 1 lub czy nowi dostawcy podstawowych usług platformowych spełniają te wymogi. W ramach przeprowadzanego regularnie przeglądu bada się również konieczność dostosowania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez danego strażnika dostępu.
Komisja regularnie – przynajmniej raz na trzy lata – dokonuje przeglądu służącego ustaleniu, czy wyznaczeni strażnicy dostępu nadal spełniają wymogi ustanowione w art. 3 ust. 1, oraz przynajmniej raz na rok w celu ustalenia, czy nowe podstawowe usługi platformowe spełniają te wymogi. W ramach przeprowadzanego regularnie przeglądu bada się również konieczność dostosowania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez danego strażnika dostępu. Przegląd nie ma skutku zawieszającego w odniesieniu do zobowiązań strażnika dostępu.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
Jeżeli po przeprowadzeniu przeglądu zgodnie z akapitem pierwszym Komisja stwierdzi, że zmieniły się okoliczności faktyczne, na podstawie których dostawców podstawowych usług platformowych wyznaczono jako strażników dostępu, przyjmuje odpowiednią decyzję w tym zakresie.
Jeżeli po przeprowadzeniu przeglądu zgodnie z akapitem pierwszym Komisja stwierdzi, że zmieniły się okoliczności faktyczne, na podstawie których przedsiębiorstwa dostarczające podstawowe usługi platformowe wyznaczono jako strażników dostępu, przyjmuje odpowiednią decyzję w tym zakresie.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Komisja publikuje i aktualizuje wykaz strażników dostępu oraz wykaz podstawowych usług platformowych, w odniesieniu do których muszą oni na bieżąco wypełniać obowiązki przewidziane w art. 5 i 6.
3.  Komisja publikuje i aktualizuje wykaz przedsiębiorstw wyznaczonych na strażników dostępu oraz wykaz podstawowych usług platformowych, w odniesieniu do których muszą oni na bieżąco wypełniać obowiązki przewidziane w art. 5 i 6. Komisja publikuje sprawozdanie roczne zawierające wnioski z monitorowania, w tym ocenę wpływu na użytkowników biznesowych, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz użytkowników końcowych i przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a
a)  powstrzymuje się od łączenia danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem tych podstawowych usług platformowych z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem dowolnych innych usług oferowanych przez strażnika dostępu lub z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, a także od rejestrowania użytkowników końcowych jako użytkowników innych usług świadczonych przez strażnika dostępu w celu łączenia danych osobowych, chyba że użytkownikowi końcowemu zapewniono możliwość dokonania wyboru i wyraził on zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679; ;
a)  powstrzymuje się od łączenia i krzyżowego wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem tych podstawowych usług platformowych z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem dowolnych innych usług oferowanych przez strażnika dostępu lub z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, a także od rejestrowania użytkowników końcowych jako użytkowników innych usług świadczonych przez strażnika dostępu w celu łączenia danych osobowych, chyba że użytkownikowi końcowemu zapewniono możliwość dokonania wyboru w sposób wyraźny i jasny i wyraził on zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b
b)  zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość oferowania, przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez osobę trzecią, tych samych produktów lub usług użytkownikom końcowym po cenach lub na warunkach innych niż w ramach usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażnika dostępu;
b)  nie stosuje zobowiązań umownych, które uniemożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie, przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez osobę trzecią lub za pomocą własnych kanałów bezpośredniej sprzedaży internetowej, tych samych produktów lub usług użytkownikom końcowym po cenach lub na warunkach innych niż w ramach usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażnika dostępu;
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c
c)  zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość promowania ofert wśród użytkowników końcowych pozyskanych za pośrednictwem podstawowej usługi platformowej oraz zawierania z tymi użytkownikami końcowymi umów niezależnie od tego, czy korzystają oni w tym celu z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, czy też nie, a także zapewnia użytkownikom końcowym – za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu – możliwość uzyskania dostępu do oraz korzystaniatreści, abonamentów, funkcji lub innych elementów przy użyciu aplikacji użytkownika biznesowego, jeżeli użytkownicy końcowi pozyskali te elementy od odpowiedniego użytkownika biznesowego bez korzystania z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu;
c)  zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość przedstawiania ofert użytkownikom końcowym pozyskanym za pośrednictwem podstawowej usługi platformowej lub za pośrednictwem innych kanałów, w tym ofert na innych warunkach zakupu, oraz promowania takich ofert wśród tych użytkowników końcowych oraz możliwość zawieraniatymi użytkownikami końcowymi umów lub pobierania opłat za świadczone usługi niezależnie od tego, czy korzystają oni w tym celu z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, czy też nie;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c a (nowa)
ca)  umożliwia użytkownikom końcowym dostęp do treści, abonamentów, funkcji lub innych elementów za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu oraz korzystanie z nich przy użyciu aplikacji użytkownika biznesowego, także jeżeli elementy te zostały nabyte przez użytkowników końcowych od właściwego użytkownika biznesowego bez korzystania z podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, chyba że strażnik dostępu może udowodnić, że taki dostęp zmniejszy ochronę danych użytkowników końcowych lub cyberbezpieczeństwo;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d
d)  powstrzymuje się od uniemożliwiania lub utrudniania użytkownikom biznesowym zgłaszania odpowiedniemu organowi publicznemu uwag dotyczących dowolnych praktyk, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu;
d)  powstrzymuje się od bezpośredniego lub pośredniego uniemożliwiania lub utrudniania użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym zgłaszania odpowiedniemu organowi publicznemu, w tym sądom krajowym, uwag dotyczących dowolnych praktyk, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu;
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e
e)  powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych obowiązku korzystania z usługi identyfikacyjnej świadczonej przez strażnika dostępu w kontekście usług oferowanych przez użytkowników biznesowych za pośrednictwem podstawowych usług platformowych tego strażnika dostępu, jak również obowiązku oferowania takiej usługi identyfikacyjnej lub współdziałania z taką usługą;
e)  powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych obowiązku korzystania z usługi identyfikacyjnej lub dowolnej innej usługi pomocniczej świadczonej przez strażnika dostępu w kontekście usług oferowanych przez użytkowników biznesowych za pośrednictwem podstawowych usług platformowych tego strażnika dostępu, jak również obowiązku oferowania takiej usługi identyfikacyjnej lub współdziałania z taką usługą;
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f
f)  powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych obowiązku zostania abonentem lub zarejestrowania się jako użytkownik dowolnej innej podstawowej usługi platformowej zidentyfikowanej zgodnie z art. 3 lub spełniającej progi ustanowione w art. 3 ust. 2 lit. b) jako wymogu, którego spełnienie umożliwia uzyskanie dostępu, zostanie abonentem lub zarejestrowanie się jako użytkownik dowolnej ze świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych zgodnie z tym artykułem;
f)  nie wymaga od użytkowników biznesowych lub końcowych wykupienia abonamentu lub rejestracji, aby używać dowolnej innej podstawowej usługi platformowej, co warunkowałoby uzyskanie dostępu, zostanie abonentem lub zarejestrowanie się jako użytkownik dowolnej ze świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych zgodnie z tym artykułem;
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g
g)  udziela reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczy usługi reklamowe, na ich żądanie informacji dotyczących ceny płaconej przez reklamodawcę i wydawcę, a także kwoty lub wysokości wynagrodzenia wypłacanego wydawcy z tytułu opublikowania danej reklamy oraz z tytułu każdej odpowiedniej usługi reklamowej świadczonej przez strażnika dostępu.
g)  udziela reklamodawcom i wydawcom lub osobom trzecim upoważnionym przez reklamodawców lub wydawców, na rzecz których świadczy usługi reklamy cyfrowej, bezpłatny, wysokiej jakości, skuteczny, ciągły i w czasie rzeczywistym dostęp do pełnych informacji na temat widoczności i dostępności portfela reklam, w tym:
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt i (nowy)
(i)  warunki cenowe ofert składanych przez reklamodawców i pośredników reklamowych;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt ii (nowy)
(ii)  mechanizmy ustalania cen i systemy obliczania opłat, w tym kryteria pozacenowe w procesie aukcyjnym;
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt iii (nowy)
(iii)  cena i opłaty uiszczane przez reklamodawcę i wydawcę, w tym wszelkie potrącenia i opłaty dodatkowe;
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt iv (nowy)
(iv)  kwota i wynagrodzenie wypłacone wydawcy za publikację danej reklamy; oraz
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt v (nowy)
(v)  kwota i wynagrodzenie wypłacane wydawcom za każdą z usług reklamowych świadczonych przez strażnika dostępu.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g a (nowa)
ga)  powstrzymuje się od wykorzystywania – w kontekście konkurencji z użytkownikami biznesowymi – jakichkolwiek niedostępnych publicznie danych wygenerowanych w toku korzystania z odpowiednich podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych przez tych użytkowników biznesowych, w tym przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych, którzy korzystają z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych, lub z niedostępnych publicznie danych dostarczonych przez tych użytkowników biznesowych korzystających z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych lub dostarczonych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych;
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g b (nowa)
gb)  od momentu pierwszego użycia przez użytkowników końcowych jakiejkolwiek preinstalowanej podstawowej usługi platformowej w systemie operacyjnym, nakłania użytkowników końcowych do zmiany ustawień domyślnych tej podstawowej usługi platformowej na inną opcję z wykazu głównych dostępnych usług osób trzecich, a także dopuszcza i technicznie umożliwia użytkownikom końcowym odinstalowanie preinstalowanych aplikacji oprogramowania w ramach podstawowej usługi platformowej na dowolnym etapie, bez uszczerbku dla możliwości ograniczenia przez strażnika dostępu takiej możliwości odinstalowania w odniesieniu do aplikacji oprogramowania, które są kluczowe dla funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia i które ze względów technicznych nie mogą być oferowane przez osoby trzecie jako autonomiczny produkt;
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a
a)  powstrzymuje się od wykorzystywania – w kontekście konkurencji z użytkownikami biznesowymi – jakichkolwiek niedostępnych publicznie danych wygenerowanych w toku działalności tych użytkowników biznesowych, w tym danych wygenerowanych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych, którzy korzystają z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych, lub z niepublicznie dostępnych danych dostarczonych przez tych użytkowników biznesowych korzystających z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub dostarczonych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych;
skreśla się
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  powstrzymuje się od łączenia danych osobowych – do własnych celów handlowych oraz do celów umieszczania reklam osób trzecich w ramach własnych usług – aby dostarczać reklamy ukierunkowane lub mikrotargetowane, chyba że użytkownik końcowy, który nie jest małoletni, udzielił strażnikowi dostępu wyraźnej, jednoznacznej, odnowionej i świadomej zgody zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (UE) 2016/679.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera b
b)  zapewnia użytkownikom końcowym możliwość odinstalowania dowolnych aplikacji wstępnie zainstalowanych w ramach oferowanej przez niego podstawowej usługi platformowej bez uszczerbku dla możliwości ograniczenia przez strażnika dostępu zakresu takiej możliwości odinstalowania w taki sposób, by nie obejmowała ona aplikacji mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia i które ze względów technicznych nie mogą być oferowane przez osoby trzecie jako autonomiczny produkt;
skreśla się
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c
c)  pozwala na instalowanie i efektywne korzystanie z oferowanych przez osoby trzecie aplikacji lub sklepów z aplikacjami korzystających z systemów operacyjnych tego strażnika dostępu lub współpracujących z takimi systemami oraz zapewnia możliwość uzyskania dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami w inny sposób niż za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez tego strażnika dostępu. Strażnik dostępu musi mieć możliwość podejmowania proporcjonalnych działań w celu zapewnienia, aby oferowane przez osoby trzecie aplikacje lub sklepy z aplikacjami nie zagrażały integralności dostarczanego przez niego sprzętu lub systemu operacyjnego;
c)  umożliwia użytkownikom końcowym instalowanie i efektywne korzystanie z oferowanych przez osoby trzecie aplikacji lub sklepów z aplikacjami korzystających z systemów operacyjnych tego strażnika dostępu lub współpracujących z takimi systemami, stwarza ku temu możliwości techniczne oraz zapewnia możliwość uzyskania dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami w inny sposób niż za pośrednictwem odpowiednich podstawowych usług platformowych świadczonych przez tego strażnika dostępu. Strażnik dostępu, jeśli jest to właściwe, wzywa użytkownika końcowego do podjęcia decyzji o tym, czy pobrana aplikacja lub sklep z aplikacjami mają stać się domyślne. Nie zabrania się strażnikowi dostępu podejmowania – w niezbędnym i proporcjonalnym zakresie – działań w celu zapewnienia, aby oferowane przez osoby trzecie aplikacje lub sklepy z aplikacjami nie zagrażały integralności dostarczanego przez niego sprzętu lub systemu operacyjnego ani nie zmniejszały ochrony danych użytkowników końcowych lub cyberbezpieczeństwa, pod warunkiem że te niezbędne i proporcjonalne środki są przez strażnika dostępu należycie uzasadnione;
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d
d)  powstrzymuje się od plasowania usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu lub przez dowolną osobę trzecią należącą do tego samego przedsiębiorstwa na korzystniejszych zasadach niż podobne usługi lub produkty oferowane przez inną osobę trzecią oraz dokonuje takiego plasowania na podstawie sprawiedliwych i niedyskryminujących warunków;
d)  nie traktuje na korzystniejszych zasadach w plasowaniu lub innych ustawieniach usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu lub przez dowolną osobę trzecią należącą do tego samego przedsiębiorstwa niż podobne usługi lub produkty oferowane przez inną osobę trzecią oraz stosuje przejrzyste, sprawiedliwe i niedyskryminujące warunki w odniesieniu do takich usług lub produktów stron trzecich;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e
e)  powstrzymuje się od technicznego ograniczania użytkownikom końcowym możliwości korzystania z różnych aplikacji i usług, do których można uzyskać dostęp przy użyciu systemu operacyjnego strażnika dostępu, oraz do wykupowania abonamentów takich aplikacji i usług, w tym również jeżeli chodzi o wybór dostawcy usługi dostępu do internetu dla użytkowników końcowych;
e)  nie ogranicza użytkownikom końcowym – pod względem technicznym ani w żaden inny sposób – możliwości korzystania z różnych aplikacji i usług oraz wykupowania abonamentów za dostęp do takich aplikacji i usług, w tym również jeżeli chodzi o wybór dostawcy usługi dostępu do internetu dla użytkowników końcowych;
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea)  powstrzymuje się od praktyk, które utrudniają użytkownikowi końcowemu możliwość rezygnacji z podstawowej usługi platformowej;
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f
f)  zapewnia użytkownikom biznesowym i dostawcom usług pomocniczych możliwość uzyskania dostępu do tego samego systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania, które są dostępne dla strażnika dostępu lub wykorzystywane przez niego do świadczenia dowolnych usług pomocniczych, oraz gwarantuje interoperacyjność wspomnianych systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania;
f)  zapewnia użytkownikom biznesowym, dostawcom usług i dostawcom sprzętu bezpłatny dostęp do tych samych funkcji sprzętu i oprogramowania, jakie są dostępne dla sprzętu lub usług dostarczanych przez strażnika dostępu i do których uzyskuje się dostęp lub które są kontrolowane za pośrednictwem systemu operacyjnego, pod warunkiem że system operacyjny został zidentyfikowany zgodnie z art. 3 ust. 7, a także zapewnia interoperacyjność z tymi funkcjami. Dostawcom usług pomocniczych umożliwia się ponadto dostęp do tego samego systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania oraz interoperacyjność z tym systemem operacyjnym, sprzętem lub funkcjami oprogramowania (niezależnie od tego, czy te funkcje oprogramowania są częścią systemu operacyjnego), które są dostępne dla usług pomocniczych świadczonych przez strażnika dostępu. Strażnikowi dostępu nie uniemożliwia się podjęcia niezbędnych środków w celu zadbania o to, aby interoperacyjność nie zagrażała integralności systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania zapewnianych przez strażnika dostępu ani nie osłabiała ochrony danych użytkowników końcowych ani cyberbezpieczeństwa, pod warunkiem, że strażnik dostępu należycie uzasadni takie niezbędne środki;
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
fa)  umożliwia wszystkim dostawcom usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, na ich wniosek i nieodpłatnie, wzajemne połączenie ze świadczonymi przez strażników dostępu usługami łączności interpersonalnej niewykorzystującymi numerów zidentyfikowanymi na podstawie art. 3 ust. 7. Wzajemne połączenie zapewnia się z zachowaniem obiektywnie takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, jego jednostki zależne lub jego partnerów, umożliwiając tym samym funkcjonalną interakcję z tymi usługami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f b (nowa)
fb)  umożliwia wszystkim dostawcom usług sieci społecznościowych, na ich wniosek i nieodpłatnie, wzajemne połączenie z usługami sieci społecznościowych strażników dostępu zidentyfikowanymi na podstawie art. 3 ust. 7. Wzajemne połączenie zapewnia się z zachowaniem obiektywnie takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, jego jednostki zależne lub jego partnerów, umożliwiając tym samym funkcjonalną interakcję z tymi usługami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Realizacja tego obowiązku podlega specyfikacji Komisji zgodnie z art. 10 ust. 2a;
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g
g)  zapewnia reklamodawcom i wydawcom – na ich żądanie i nieodpłatnie – dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom i wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie weryfikacji zasobów reklamowych;
g)  zapewnia reklamodawcom i wydawcom oraz osobom trzecim upoważnionym przez reklamodawców i wydawców – na ich żądanie i nieodpłatnie – dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom i wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie weryfikacji zasobów reklamowych, w tym zagregowanych i niezagregowanych danych oraz danych dotyczących wyników, w sposób umożliwiający reklamodawcom i wydawcom wykorzystanie własnych narzędzi weryfikacyjnych i pomiarowych do oceny podstawowych usług świadczonych przez strażników dostępu;
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h
h)  zapewnia rzeczywistą możliwość przenoszenia danych wygenerowanych w toku działalności użytkownika biznesowego lub użytkownika końcowego i – w szczególności – dostarcza użytkownikom końcowym narzędzi ułatwiających im przenoszenie danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, w tym poprzez zapewnianie im stałej możliwości uzyskania dostępu do danych w czasie rzeczywistym;
h)  zapewnia użytkownikom końcowym lub osobom trzecim upoważnionym przez użytkownika końcowego – na ich żądanie i nieodpłatnie – rzeczywistą możliwość przenoszenia danych dostarczonych przez użytkownika końcowego lub wygenerowanych w toku ich działalności w kontekście korzystania z odpowiedniej podstawowej usługi platformowej, m.in. poprzez zapewnienie nieodpłatnych narzędzi ułatwiających skuteczne korzystanie z takiej możliwości przenoszenia danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, w tym poprzez zapewnianie stałej możliwości uzyskania dostępu do danych w czasie rzeczywistym;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i
i)  zapewnia użytkownikom biznesowym lub osobom trzecim upoważnionym przez użytkownika biznesowego możliwość skorzystania z funkcji nieodpłatnego, rzeczywistego, stałego, wysokiej jakości dostępu i korzystania w czasie rzeczywistym danych zagregowanych lub niezagregowanych dostarczanych lub generowanych w kontekście korzystania z odpowiednich podstawowych usług platformowych przez tych użytkowników biznesowych oraz przez użytkowników końcowych mających styczność z produktami lub usługami oferowanymi przez tych użytkowników biznesowych; jeżeli chodzi o dane osobowe, zapewnia dostęp do takich danych i możliwość korzystania z tych danych wyłącznie wówczas, gdy są one bezpośrednio powiązane z faktem korzystania przez użytkownika końcowego z produktów lub usług oferowanych przez odpowiedniego użytkownika biznesowego za pośrednictwem stosownej podstawowej usługi platformowej oraz gdy użytkownik końcowy zdecyduje się udostępnić takie dane, wyrażając zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679;
i)  zapewnia użytkownikom biznesowym lub osobom trzecim upoważnionym przez użytkownika biznesowego – na ich żądanie i nieodpłatnie – stały dostęp w czasie rzeczywistym do danych zagregowanych i niezagregowanych dostarczanych lub generowanych w kontekście korzystania z odpowiednich podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych, które oferuje strażnik dostępu, przez tych użytkowników biznesowych oraz przez użytkowników końcowych mających styczność z produktami lub usługami oferowanymi przez tych użytkowników biznesowych, a także możliwość korzystania z tych danych; obejmuje to, na żądanie użytkownika biznesowego, możliwość i niezbędne narzędzia dostępu do danych i ich analizy „na miejscu” bez konieczności przekazywania ich przez strażnika dostępu; jeżeli chodzi o dane osobowe, zapewnia dostęp do takich danych i możliwość korzystania z tych danych wyłącznie wówczas, gdy są one bezpośrednio powiązane z faktem korzystania przez użytkownika końcowego z produktów lub usług oferowanych przez odpowiedniego użytkownika biznesowego za pośrednictwem stosownej podstawowej usługi platformowej oraz gdy użytkownik końcowy zdecyduje się udostępnić takie dane, wyrażając zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679;
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera k
k)  stosuje sprawiedliwe i niedyskryminujące ogólne warunki dostępu użytkowników biznesowych do swojego sklepu z aplikacjami wyznaczonego zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.
k)  stosuje przejrzyste, sprawiedliwe, rozsądne i niedyskryminujące ogólne warunki dostępu i warunki, które nie są mniej korzystne niż warunki stosowane do jego własnych usług dla użytkowników biznesowych, w odniesieniu do jego podstawowych usług platformowych wyznaczonych zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
Artykuł 6 – ustęp 2
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Do celów ust. 1 lit. a) dane niedostępne publicznie obejmują wszelkie zagregowane i niezagregowane dane wygenerowane przez użytkowników biznesowych, które można wywnioskować z działalności komercyjnej prowadzonej przez użytkowników biznesowych lub ich klientów w ramach podstawowej usługi platformowej oferowanej przez strażnika dostępu lub które można zgromadzić w toku tej działalności.
2.  Do celów ust. 1 lit. ga) dane niedostępne publicznie obejmują wszelkie zagregowane i niezagregowane dane wygenerowane przez użytkowników biznesowych, które można wywnioskować z działalności komercyjnej prowadzonej przez użytkowników biznesowych lub ich klientów w ramach podstawowej usługi platformowej lub usług pomocniczych oferowanych przez strażnika dostępu lub które można zgromadzić w toku tej działalności.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Działania, jakie strażnik dostępu podejmuje, aby wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6, muszą skutecznie przyczyniać się do osiągnięcia celu, w jakim ustanowiono odpowiedni obowiązek. Strażnik dostępu zapewnia podejmowanie tych działań zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE, a także zgodnie z przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów.
1.  Strażnik dostępu musi podejmować skuteczne działania, aby wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6, a na wezwanie musi to wykazać. Strażnik dostępu zapewnia zgodność podejmowanych przez siebie działań z rozporządzeniem (UE) 2016/679, dyrektywą 2002/58/WE, przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów, a także z wymogami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z dyrektywą 2019/882.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Strażnik dostępu – w ciągu sześciu miesięcy od jego wyznaczenia i zgodnie z art. 3 ust. 8 – przedkłada Komisji sprawozdanie opisujące w szczegółowy i przejrzysty sposób działania podjęte w celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 5 i 6. Sprawozdanie to należy aktualizować co najmniej raz do roku.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1a, i w tych samych ramach czasowych, strażnik dostępu dostarcza Komisji niepoufne streszczenie sprawozdania, które zostanie niezwłocznie opublikowane przez Komisję. Niepoufne streszczenie jest aktualizowane co najmniej raz w roku zgodnie ze szczegółowym sprawozdaniem.
W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 6 i w przypadku, gdy strażnik dostępu ma uzasadnione wątpliwości co do odpowiedniej metody lub metod wypełnienia obowiązków, strażnik dostępu może zwrócić się do Komisji o zaangażowanie się w proces obejmujący przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wyjaśnienia, a następnie doprecyzowanie odpowiednich środków, które strażnik dostępu musi podjąć w celu skutecznego i proporcjonalnego wypełnienia tych obowiązków. Doprecyzowanie obowiązków określonych w art. 6 ogranicza się do kwestii związanych z zapewnieniem skutecznego i proporcjonalnego wypełniania obowiązków. W takim przypadku Komisja może podjąć decyzję o skonsultowaniu się z osobami trzecimi, których opinie uważa za konieczne w odniesieniu do środków, których wdrożenia oczekuje się od strażnika dostępu. Czas trwania tego procesu nie może wykraczać poza okres przewidziany w art. 3 ust. 8, z możliwością przedłużenia o dwa miesiące, według uznania Komisji, jeżeli dialogu nie zakończono przed upływem wspomnianego okresu.
Komisja zachowuje swobodę w podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w taki proces, z należytym uwzględnieniem zasad równego traktowania, proporcjonalności i sprawiedliwości proceduralnej. W przypadku gdy Komisja postanowi nie angażować się w taki proces, przedstawia odpowiedniemu strażnikowi dostępu pisemne uzasadnienie. Na zakończenie tego procesu Komisja może również w drodze decyzji określić środki, które dany strażnik dostępu ma podjąć w wyniku zakończenia tego procesu określonego w ust. 1b.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że działania, które strażnik dostępu zamierza podjąć zgodnie z ust. 1, lub działania, które strażnik dostępu już podjął, nie zapewniają skutecznego wypełnienia przez niego odpowiednich obowiązków ustanowionych w art. 6, może – w drodze decyzji – wskazać działanie, które dany strażnik dostępu ma obowiązek podjąć w tym zakresie. Komisja przyjmuje taką decyzję w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania na podstawie art. 18.
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że działania, które strażnik dostępu zamierza podjąć zgodnie z ust. 1, lub działania, które strażnik dostępu już podjął, nie zapewniają skutecznego wypełnienia przez niego odpowiednich obowiązków ustanowionych w art. 6, może – w drodze decyzji – wskazać działanie, które dany strażnik dostępu ma podjąć w tym zakresie. Komisja przyjmuje taką decyzję jak najszybciej i w żadnym wypadku nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania na podstawie art. 18.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
4.  W celu przyjęcia decyzji na podstawie ust. 2 Komisja przekazuje swoje wstępne ustalenia w terminie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia środki, których wprowadzenie rozważa lub które jej zdaniem odnośny dostawca podstawowych usług platformowych powinien wprowadzić w celu skutecznego zastosowania się do wstępnych ustaleń.
4.  W celu przyjęcia decyzji na podstawie ust. 2 Komisja przekazuje swoje wstępne ustalenia i publikuje zwięzłe streszczenie jak najszybciej, a w żadnym wypadku nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia środki, których wprowadzenie rozważa lub które jej zdaniem odnośny dostawca podstawowych usług platformowych powinien wprowadzić w celu skutecznego zastosowania się do wstępnych ustaleń. Komisja może podjąć decyzję o wezwaniu zainteresowanych stron trzecich do przedstawienia uwag w terminie określonym przez Komisję w publikacji. Przy publikowaniu Komisja musi należycie uwzględniać uzasadniony interes przedsiębiorstw w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7
7.  Strażnik dostępu może zwrócić się do Komisji o wszczęcie postępowania na podstawie art. 18 w celu ustalenia, czy działania, jakie strażnik dostępu zamierza podjąć lub podjął zgodnie z art. 6, skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celu przyświecającego danemu obowiązkowi w określonych okolicznościach. Strażnik dostępu może przedstawić w składanym przez siebie wniosku uzasadnioną opinię zawierającą w szczególności wyjaśnienie powodu, dla którego uznaje planowane lub już podjęte działania za skutecznie przyczyniające się do osiągnięcia celu przyświecającego danemu obowiązkowi w określonych okolicznościach.
7.  Strażnik dostępu może, w terminie wypełnienia obowiązków, o którym mowa w art. 3 ust. 8, zwrócić się do Komisji o wszczęcie postępowania na podstawie art. 18 w celu ustalenia, czy działania, jakie strażnik dostępu zamierza podjąć lub podjął zgodnie z art. 6, skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celu przyświecającego danemu obowiązkowi w określonych okolicznościach. W składanym przez siebie wniosku strażnik dostępu przedstawia uzasadnioną opinię zawierającą w szczególności wyjaśnienie powodu, dla którego uznaje planowane lub już podjęte działania za skutecznie przyczyniające się do osiągnięcia celu przyświecającego danemu obowiązkowi w określonych okolicznościach. Komisja przyjmuje decyzję w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania na podstawie art. 18.
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Komisja może – na uzasadniony wniosek strażnika dostępu – w nadzwyczajnym przypadku zawiesić całość lub część określonego obowiązku ustanowionego w art. 5 i 6 w odniesieniu do podstawowej usługi platformowej w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, jeżeli strażnik dostępu wykaże, że wypełnienie tego obowiązku mogłoby zagrozić – z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu – rentowności działalności prowadzonej przez strażnika dostępu w Unii, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyeliminowania takiego zagrożenia dla rentowności. Komisja dąży do przyjęcia decyzji o zawieszeniu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku.
1.  Komisja może – na uzasadniony wniosek strażnika dostępu – w nadzwyczajnym przypadku zawiesić całość lub część określonego obowiązku ustanowionego w art. 5 i 6 w odniesieniu do podstawowej usługi platformowej w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, jeżeli strażnik dostępu wykaże, że wypełnienie tego obowiązku mogłoby zagrozić – z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu – rentowności działalności prowadzonej przez strażnika dostępu w Unii, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyeliminowania takiego zagrożenia dla rentowności. Komisja dąży do przyjęcia decyzji o zawieszeniu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku. Decyzji o zawieszeniu towarzyszy uzasadnienie wyjaśniające powody zawieszenia.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Jeżeli zawieszenia dokonano na podstawie ust. 1, Komisja corocznie dokonuje przeglądu decyzji o zawieszeniu. Po przeprowadzeniu takiego przeglądu Komisja uchyla zawieszenie albo stwierdza, że warunki ustanowione w ust. 1 pozostają spełnione.
2.  Jeżeli zawieszenia dokonano na podstawie ust. 1, Komisja corocznie dokonuje przeglądu decyzji o zawieszeniu. Po przeprowadzeniu takiego przeglądu Komisja uchyla zawieszenie w całości lub częściowo albo stwierdza, że warunki ustanowione w ust. 1 pozostają spełnione.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu – tymczasowo zawiesić konieczność wypełnienia określonego obowiązku w odniesieniu do jednej podstawowej usługi platformowej lub większej ich liczby jeszcze przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1.
W pilnych przypadkach Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu – tymczasowo zawiesić konieczność wypełnienia określonego obowiązku w odniesieniu do jednej podstawowej usługi platformowej lub większej ich liczby jeszcze przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2
Oceniając ten wniosek, Komisja bierze pod uwagę w szczególności wpływ wypełnienia określonego obowiązku na rentowność działalności strażnika dostępu w Unii, a także na osoby trzecie. Zawieszenie może podlegać warunkom i obowiązkom określonym przez Komisję, aby zapewnić sprawiedliwą równowagę między powyższymi interesami a celami niniejszego rozporządzenia. Wspomniany wniosek może zostać złożony i rozpatrzony pozytywnie w dowolnym momencie w trakcie oceny prowadzonej przez Komisję na podstawie ust. 1.
Oceniając ten wniosek, Komisja bierze pod uwagę w szczególności wpływ wypełnienia określonego obowiązku na rentowność działalności strażnika dostępu w Unii, a także na osoby trzecie, w szczególności mniejszych użytkowników biznesowych i konsumentów. Zawieszenie może podlegać warunkom i obowiązkom określonym przez Komisję, aby zapewnić sprawiedliwą równowagę między powyższymi interesami a celami niniejszego rozporządzenia. Wspomniany wniosek może zostać złożony i rozpatrzony pozytywnie w dowolnym momencie w trakcie oceny prowadzonej przez Komisję na podstawie ust. 1.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek
Zwolnienie ze względu na nadrzędny interes publiczny
Zwolnienie ze względu na moralność publiczną, zdrowie publiczne lub bezpieczeństwo publiczne
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu lub z własnej inicjatywy – zwolnić strażnika dostępu z całości lub części określonego obowiązku ustanowionego w art. 5 i 6 w odniesieniu do pojedynczej podstawowej usługi platformowej zidentyfikowanej na podstawie art. 3 ust. 7, przyjmując decyzję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, jeżeli takie zwolnienie jest uzasadnione, biorąc pod uwagę względy określone w ust. 2 niniejszego artykułu. Komisja przyjmuje decyzję o zwolnieniu najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku.
1.  Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu lub z własnej inicjatywy – zwolnić strażnika dostępu z całości lub części określonego obowiązku ustanowionego w art. 5 i 6 w odniesieniu do pojedynczej podstawowej usługi platformowej zidentyfikowanej na podstawie art. 3 ust. 7, przyjmując decyzję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, jeżeli takie zwolnienie jest uzasadnione, biorąc pod uwagę względy określone w ust. 2 niniejszego artykułu. Komisja przyjmuje decyzję o zwolnieniu najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku. Decyzji takiej towarzyszy uzasadnienie wyjaśniające powody zwolnienia.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Jeżeli zwolnienia udzielono na podstawie ust. 1, Komisja co roku dokonuje przeglądu decyzji o zwolnieniu. Po przeprowadzeniu takiego przeglądu Komisja uchyla zwolnienie w całości lub częściowo albo stwierdza, że warunki określone w ust. 1 są nadal spełniane.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu lub z własnej inicjatywy – tymczasowo zawiesić konieczność wypełnienia określonego obowiązku w odniesieniu do jednej podstawowej usługi platformowej lub większej ich liczby jeszcze przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1.
W pilnych przypadkach Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu lub z własnej inicjatywy – tymczasowo zawiesić konieczność wypełnienia określonego obowiązku w odniesieniu do jednej podstawowej usługi platformowej lub większej ich liczby jeszcze przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu zaktualizowania obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, jeżeli wyniki badania rynku przeprowadzonego na podstawie art. 17 będą wskazywały na konieczność nałożenia nowych obowiązków odnoszących się do praktyk, które ograniczają kontestowalność podstawowych usług platformowych lub są nieuczciwe w taki sam sposób jak praktyki, do których odnoszą się obowiązki ustanowione w art. 5 i 6.
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu zmiany art. 5 i 6 poprzez dodanie obowiązków, jeżeli wyniki badania rynku przeprowadzonego na podstawie art. 17 będą wskazywały, że jest to konieczne, aby zaradzić praktykom, które ograniczają kontestowalność podstawowych usług platformowych lub są nieuczciwe w taki sam sposób jak praktyki, do których odnoszą się obowiązki ustanowione w art. 5 i 6. Te akty delegowane mogą jedynie dodawać nowe obowiązki do obowiązków wymienionych w art. 5 i 6.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do obowiązków określonych w art. 5 i 6. Te akty delegowane określają jedynie następujące elementy:
a)  zakres, w jakim obowiązek ma zastosowanie do niektórych podstawowych usług platformowych;
b)  zakres, w jakim obowiązek ma zastosowanie wyłącznie do podzbioru użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych; lub
c)  sposób, w jaki należy wypełniać obowiązki, aby zapewnić skuteczność tych obowiązków;
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a
a)  można zaobserwować brak równowagi między prawami i obowiązkami użytkowników biznesowych, a strażnik dostępu uzyskuje korzyść od użytkowników biznesowych, która jest nieproporcjonalna względem usługi świadczonej przez niego na rzecz tych użytkowników, lub
a)  można zaobserwować brak równowagi między prawami i obowiązkami użytkowników biznesowych, a strażnik dostępu uzyskuje korzyść od użytkowników biznesowych, która jest nieproporcjonalna względem usługi świadczonej przez niego na rzecz tych użytkowników lub użytkowników końcowych, lub
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W odniesieniu do obowiązku określonego w art. 6 ust. 1 lit. fb) Komisja do ... [18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 37 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez zdefiniowanie zakresu i cech wzajemnego powiązania internetowych serwisów społecznościowych strażników dostępu, a także standardów lub specyfikacji technicznych takiego wzajemnego powiązania. Takie standardy lub specyfikacje techniczne muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Przy opracowywaniu standardów lub specyfikacji technicznych Komisja może konsultować się z organami normalizacyjnymi lub innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 1025/2012.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
Artykuł 11
Artykuł 6a
Przeciwdziałanie obchodzeniu obowiązków
Przeciwdziałanie obchodzeniu obowiązków
1.  Strażnik dostępu zapewnia pełne i skuteczne wypełnianie obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6. Przez cały okres, w którym obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 mają zastosowanie do podstawowych usług platformowych wyznaczonych na podstawie art. 3, żadne postępowanie przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi strażnik dostępu, nie może utrudniać wypełniania tych obowiązków, niezależnie od tego, czy takie postępowanie jest motywowane względami o charakterze umownym, komercyjnym, technicznym lub jakimkolwiek innym.
1.  Strażnik dostępu zapewnia pełne i skuteczne wypełnianie obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6.
1a.  Przez cały okres, w którym obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 mają zastosowanie do podstawowych usług platformowych wyznaczonych na podstawie art. 3, strażnik dostępu ani żadne przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi strażnik dostępu, nie może angażować się w żadne działanie, które – mimo że formalnie, koncepcyjnie lub technicznie różni się od działań zakazanych na mocy art. 5 i 6 – może w praktyce mieć równoważny cel lub skutek, niezależnie od tego, czy takie działanie ma charakter umowny, komercyjny, techniczny czy jakikolwiek inny.
1b.  Strażnik dostępu nie może angażować się w żadne działania zniechęcające do interoperacyjności poprzez stosowanie technicznych środków ochrony, dyskryminujących warunków świadczenia usług, obejmowanie interfejsów programowania aplikacji prawem autorskim lub dostarczanie informacji wprowadzających w błąd.
2.  Jeżeli zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, strażnik dostępu podejmuje konieczne działania, aby zapewnić użytkownikom biznesowym możliwość bezpośredniego uzyskania zgody na przetwarzanie tych danych w przypadkach, w których jest to wymagane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE, albo aby zapewnić zgodność z unijnymi przepisami i zasadami w zakresie ochrony danych i prywatności w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – poprzez dostarczanie użytkownikom biznesowym należycie zanonimizowanych danych. Strażnik dostępu nie może doprowadzić do sytuacji, w której uzyskanie takiej zgody przez użytkownika biznesowego będzie bardziej uciążliwe niż uzyskanie zgody na potrzeby usług własnych świadczonych przez strażnika dostępu.
2.  Jeżeli zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, strażnik dostępu podejmuje konieczne działania, aby zapewnić użytkownikom biznesowym możliwość bezpośredniego uzyskania zgody na przetwarzanie tych danych w przypadkach, w których jest to wymagane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE, albo aby zapewnić zgodność z unijnymi przepisami i zasadami w zakresie ochrony danych i prywatności w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – poprzez dostarczanie użytkownikom biznesowym należycie zanonimizowanych danych.
3.  Strażnik dostępu nie może pogorszyć warunków ani obniżyć jakości żadnej z podstawowych usług platformowych świadczonych na rzecz użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych, którzy zdecydowali się skorzystać z praw lub możliwości przewidzianych w art. 5 i 6, ani sprawić, że korzystanie z tych praw lub możliwości będzie nadmiernie utrudnione.
3.  Strażnik dostępu nie może pogorszyć warunków ani obniżyć jakości żadnej z podstawowych usług platformowych świadczonych na rzecz użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych, którzy zdecydowali się skorzystać z praw lub możliwości przewidzianych w art. 5 i 6, ani sprawić, że korzystanie z tych praw lub możliwości będzie nadmiernie utrudnione, np. poprzez oferowanie użytkownikom końcowym możliwości wyboru w sposób nieobiektywny, bądź też naruszając autonomię użytkownika lub zakłócając proces podejmowania decyzji lub dokonywania wyboru za pomocą struktury, designu, funkcji lub sposobu działania interfejsu użytkownika lub jego części.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 –akapit 1
Strażnik dostępu informuje Komisję o każdej planowanej koncentracji w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 z udziałem dowolnego innego dostawcy podstawowych usług platformowych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym, niezależnie od tego, czy taka koncentracja podlega zgłoszeniu unijnemu organowi ochrony konkurencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 139/2004, czy też właściwemu krajowemu organowi ochrony konkurencji zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi połączeń.
Strażnik dostępu informuje Komisję o każdej planowanej koncentracji w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 niezależnie od tego, czy taka koncentracja podlega zgłoszeniu unijnemu organowi ochrony konkurencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 139/2004, czy też właściwemu krajowemu organowi ochrony konkurencji zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi połączeń.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Komisja informuje właściwe organy krajowe o takich zgłoszeniach.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
3.  Jeżeli po przeprowadzeniu jakiejkolwiek koncentracji, o której mowa w ust. 1, dodatkowe podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągają progi ustanowione w art. 3 ust. 2 lit. b), dany strażnik dostępu informuje Komisję o tym fakcie w terminie trzech miesięcy od dnia przeprowadzenia koncentracji i przekazuje Komisji informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2.
3.  Jeżeli po przeprowadzeniu jakiejkolwiek koncentracji, o której mowa w ust.1, zostanie wykazane, że dodatkowe podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągają progi ustanowione w art. 3 ust. 2 lit. b), dany strażnik dostępu informuje Komisję o tym fakcie w terminie trzech miesięcy od dnia przeprowadzenia koncentracji i przekazuje Komisji informacje, o których mowa w art.3 ust.2.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Właściwe organy krajowe mogą wykorzystać informacje otrzymane zgodnie z ust. 1 w celu zwrócenia się do Komisji o zbadanie koncentracji zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)
3b.   Komisja publikuje co roku wykaz transakcji nabycia, o których została poinformowana przez strażników dostępu.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
W terminie sześciu miesięcy od dnia jego wyznaczenia na podstawie art. 3 strażnik dostępu jest zobowiązany przedłożyć Komisji poddany niezależnemu audytowi opis wszelkich technik profilowania konsumentów, z których korzysta w odniesieniu do świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych na podstawie art. 3 lub w ramach tych usług. Opis ten należy aktualizować co najmniej raz do roku.
W terminie sześciu miesięcy od dnia jego wyznaczenia na podstawie art. 3 strażnik dostępu jest zobowiązany przedłożyć Komisji i Grupie Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej poddany niezależnemu audytowi opis wszelkich technik profilowania konsumentów, z których korzysta w odniesieniu do świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych na podstawie art. 3 lub w ramach tych usług. Opis ten należy aktualizować co najmniej raz do roku. Komisja opracowuje standardy i procedurę audytu w porozumieniu z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Europejską Radą Ochrony Danych, społeczeństwem obywatelskim i ekspertami.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)
Strażnik dostępu udostępnia publicznie streszczenie opisu poddanego audytowi, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zachowania tajemnicy handlowej.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a
a)  nastąpiła istotna zmiana odnośnie do jakiegokolwiek faktu, który był podstawą do podjęcia decyzji;
a)  nastąpiła istotna zmiana odnośnie do jakiegokolwiek faktu, który był podstawą do podjęcia decyzji; lub
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Komisja może również zwrócić się do jednego lub kilku właściwych organów krajowych o wsparcie przy badaniu rynku.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Komisja może przeprowadzić badanie rynku w celu ustalenia, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 6, lub w celu zidentyfikowania podstawowych usług platformowych dla strażnika dostępu na podstawie art. 3 ust. 7. Komisja dąży do zakończenia badania rynku poprzez przyjęcie decyzji zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, w terminie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia tego badania.
1.  Komisja może przeprowadzić badanie rynku w celu ustalenia, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 6, lub w celu zidentyfikowania podstawowych usług platformowych dla strażnika dostępu na podstawie art. 3 ust. 7. Komisja jest zobowiązana zakończyć prowadzone badanie rynku poprzez przyjęcie decyzji w terminie dwunastu miesięcy.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  W toku badania rynku przeprowadzanego na podstawie ust. 1 Komisja dąży do przekazania swoich wstępnych ustaleń odnośnemu dostawcy podstawowych usług platformowych w terminie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia tego badania. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia, czy w jej opinii dostawca podstawowych usług platformowych powinien tymczasowo zostać wyznaczony jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 6.
2.  W toku badania rynku przeprowadzanego na podstawie ust. 1 Komisja przekazuje swoje wstępne ustalenia odnośnemu dostawcy podstawowych usług platformowych tak szybko jak to możliwe i w żadnym razie nie później niż sześć miesięcy od daty rozpoczęcia tego badania. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia, czy w jej opinii dostawca podstawowych usług platformowych powinien tymczasowo zostać wyznaczony jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 6.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  Jeżeli dostawca podstawowych usług platformowych osiąga progi ustanowione w art. 3 ust. 2, ale przedstawił należycie uzasadnione argumenty zgodnie z art. 3 ust. 4, Komisja dąży do zakończenia badania rynku w terminie pięciu miesięcy od daty jego rozpoczęcia poprzez przyjęcie decyzji na podstawie ust. 1. W takim przypadku Komisja dąży do przekazania dostawcy podstawowych usług platformowych wstępnych ustaleń, o których mowa w ust. 2, w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia badania.
skreśla się
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Jeżeli Komisja, działając na podstawie art. 3 ust. 6, wyznaczy jako strażnika dostępu dostawcę podstawowych usług platformowych, który nie osiągnął jeszcze ugruntowanej i trwałej pozycji w zakresie prowadzonej działalności, ale można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że osiągnie taką pozycję w niedalekiej przyszłości, nakłada na tego strażnika dostępu wyłącznie obowiązki ustanowione w art. 5 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. e), f), h) oraz i), określone w decyzji o wyznaczeniu. Komisja nakłada jednak wspomniane obowiązki wyłącznie w stopniu, w jakim jest to konieczne i stosowne do zapobieżenia osiągnięciu przez danego strażnika dostępu ugruntowanej i trwałej pozycji w zakresie prowadzonej przez niego działalności w nieuczciwy sposób. Komisja dokonuje przeglądu takiego wyznaczenia zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4.
4.  Jeżeli Komisja, działając na podstawie art. 3 ust. 6, wyznaczy jako strażnika dostępu dostawcę podstawowych usług platformowych, który nie osiągnął jeszcze ugruntowanej i trwałej pozycji w zakresie prowadzonej działalności, ale można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że osiągnie taką pozycję w niedalekiej przyszłości, nakłada na tego strażnika dostępu obowiązki ustanowione w art. 5 i 6. Komisja dokonuje przeglądu takiego wyznaczenia zgodnie z art. 4.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
1.  Jeżeli w toku badania rynku okaże się, że strażnik dostępu systematycznie nie wypełnia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6 i dodatkowo umocnił lub rozszerzył swoją pozycję strażnika dostępu, biorąc pod uwagę elementy wymienione w art. 3 ust. 1, Komisja może – w drodze decyzji przyjmowanej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4 – zastosować wobec takiego strażnika dostępu dowolne behawioralne lub strukturalne środki zaradcze, które są proporcjonalne do wagi popełnionego naruszenia i konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. Komisja jest zobowiązana zakończyć prowadzone badanie rynku poprzez przyjęcie decyzji w terminie dwunastu miesięcy od dnia jego rozpoczęcia.
1.  Komisja może przeprowadzić badanie rynku w celu sprawdzenia, czy dany strażnik dostępu systematycznie nie wypełniał nałożonych na niego obowiązków. Jeżeli w toku badania rynku okaże się, że strażnik dostępu systematycznie nie wypełnia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, Komisja może zastosować wobec tego strażnika dostępu takie behawioralne lub strukturalne środki zaradcze, które są skuteczne i konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach Komisja jest uprawniona do żądania zbadania środków zaradczych w celu optymalizacji ich skuteczności. Komisja jest zobowiązana zakończyć prowadzone badanie rynku poprzez przyjęcie decyzji jak najszybciej i w żadnym wypadku nie później niż dwanaście miesięcy od dnia jego rozpoczęcia.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Zgodnie z ust. 1 Komisja może przez wyznaczony okres ograniczać strażnikom dostępu możliwość dokonywania przejęć w obszarach istotnych dla niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem, że takie ograniczenia są proporcjonalne i konieczne do naprawienia szkody spowodowanej powtarzającymi się naruszeniami lub do zapobieżenia dalszym szkodom dla kontestowalności i uczciwości rynku wewnętrznego.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Komisja może zastosować strukturalne środki zaradcze na podstawie ust. 1 wyłącznie wówczas, gdy nie istnieją równie skuteczne behawioralne środki zaradcze albo gdy równie skutecznie behawioralne środki zaradcze byłyby bardziej uciążliwe dla danego strażnika dostępu niż strukturalne środki zaradcze.
skreśla się
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3
3.  Przyjmuje się, że strażnik dostępu systematycznie nie wypełnia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, jeżeli Komisja wydała przeciwko strażnikowi dostępu co najmniej trzy decyzje w sprawie niewypełniania obowiązków lub w sprawie nałożenia grzywny na podstawie, odpowiednio, art. 25 i 26 w odniesieniu do dowolnej spośród świadczonych przez niego podstawowych usług platformowych w okresie pięciu lat poprzedzających przyjęcie decyzji o rozpoczęciu badania rynku z uwagi na możliwość przyjęcia decyzji na podstawie niniejszego artykułu.
3.  Przyjmuje się, że strażnik dostępu systematycznie nie wypełnia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, jeżeli Komisja wydała przeciwko strażnikowi dostępu co najmniej dwie decyzje w sprawie niewypełniania obowiązków lub w sprawie nałożenia grzywny na podstawie, odpowiednio, art. 25 i 26 w odniesieniu do dowolnej spośród świadczonych przez niego podstawowych usług platformowych w okresie dziesięciu lat poprzedzających przyjęcie decyzji o rozpoczęciu badania rynku z uwagi na możliwość przyjęcia decyzji na podstawie niniejszego artykułu.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4
4.  Przyjmuje się, że strażnik dostępu dodatkowo umocnił lub rozszerzył swoją pozycję strażnika dostępu, biorąc pod uwagę elementy wymienione w art. 3 ust. 1, jeżeli doszło do zwiększenia jego wpływu na rynek wewnętrzny, wzrostu jego znaczenia jako punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi mogą dotrzeć do użytkowników końcowych, lub umocnienia jego ugruntowanej i trwałej pozycji w zakresie prowadzonej działalności.
skreśla się
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5
5.  Komisja przekazuje swoje zastrzeżenia danemu strażnikowi dostępu w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia badania. W swoich zastrzeżeniach Komisja wyjaśnia, czy wstępnie uznaje warunki określone w ust. 1 za spełnione, oraz wskazuje, które środki zaradcze wstępnie uznaje za konieczne i proporcjonalne.
5.  Komisja przekazuje swoje zastrzeżenia danemu strażnikowi dostępu jak najszybciej i w żadnym razie nie później niż cztery miesiące od dnia rozpoczęcia badania. W swoich zastrzeżeniach Komisja wyjaśnia, czy wstępnie uznaje warunki określone w ust. 1 za spełnione, oraz wskazuje, które środki zaradcze wstępnie uznaje za skuteczne i konieczne.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6
6.  Na dowolnym etapie badania rynku Komisja może przedłużyć okres prowadzenia tego badania, jeżeli takie przedłużenie jest uzasadnione ze względów obiektywnych i jeżeli jest proporcjonalne. Takie przedłużenie może również dotyczyć terminu na zgłoszenie zastrzeżeń przez Komisję lub terminu na przyjęcie przez nią ostatecznej decyzji. Łączny okres przedłużenia lub przedłużeń dokonanych na podstawie niniejszego ustępu nie może przekraczać sześciu miesięcy. Komisja może przeprowadzić analizę zobowiązań podjętych na podstawie art. 23 i nadać im wiążący charakter na mocy swojej decyzji.
6.  W toku badania rynku Komisja może przedłużyć okres prowadzenia tego badania, jeżeli takie przedłużenie jest uzasadnione ze względów obiektywnych i jeżeli jest proporcjonalne. Takie przedłużenie może również dotyczyć terminu na zgłoszenie zastrzeżeń przez Komisję lub terminu na przyjęcie przez nią ostatecznej decyzji. Łączny okres przedłużenia lub przedłużeń dokonanych na podstawie niniejszego ustępu nie może przekraczać sześciu miesięcy.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Aby zapewnić skuteczne wypełnianie przez strażnika dostępu obowiązków ustanowionych w art. 5 lub 6, Komisja regularnie dokonuje przeglądu środków zaradczych, które wprowadza zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Komisja jest uprawniona do zmiany tych środków zaradczych, jeżeli w wyniku badania stwierdzi, że nie są skuteczne.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
Komisja może przeprowadzić badanie rynku, aby ocenić, czy do wykazu podstawowych usług platformowych należy dodać jedną usługę lub większą liczbę usług świadczonych w sektorze cyfrowym, lub aby wykryć rodzaje praktyk, które mogą ograniczać kontestowalność podstawowych usług platformowych lub być nieuczciwe i do których nie odniesiono się w skuteczny sposób w niniejszym rozporządzeniu. Komisja jest zobowiązana opublikować dostępne publicznie sprawozdanie najpóźniej w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia badania rynku.
Komisja może przeprowadzić badanie rynku, aby ocenić, czy do wykazu podstawowych usług platformowych należy dodać jedną usługę lub większą liczbę usług świadczonych w sektorze cyfrowym, lub aby wykryć rodzaje praktyk, które mogą ograniczać kontestowalność podstawowych usług platformowych lub być nieuczciwe i do których nie odniesiono się w skuteczny sposób w niniejszym rozporządzeniu. Komisja jest zobowiązana opublikować dostępne publicznie sprawozdanie najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia badania rynku.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  Komisja jest uprawniona do wprowadzenia środków tymczasowych, jeżeli istnieje ryzyko poważnych i natychmiastowych szkód dla użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych strażników dostępu.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Komisja może zwrócić się w drodze zwykłego wniosku lub decyzji do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie jej wszystkich niezbędnych informacji, w tym informacji na potrzeby monitorowania zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, wdrażania tych przepisów oraz ich egzekwowania. Komisja może również w drodze zwykłego wniosku lub decyzji zwrócić się o udzielenie jej dostępu do baz danych algorytmów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa oraz zwrócić się o udzielenie jej wyjaśnień w tym zakresie.
1.  Komisja może zwrócić się w drodze zwykłego wniosku lub decyzji do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie jej wszystkich niezbędnych informacji, w tym informacji na potrzeby monitorowania zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, wdrażania tych przepisów oraz ich egzekwowania. Komisja może również w drodze zwykłego wniosku lub decyzji zwrócić się o udzielenie jej dostępu do baz danych, algorytmów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa oraz informacji o testach, a także zwrócić się o udzielenie jej wyjaśnień w tym zakresie.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie jej informacji na podstawie ust. 1 również przed rozpoczęciem badania rynku na podstawie art. 14 lub przed wszczęciem postępowania na podstawie art. 18.
2.  Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie jej informacji na podstawie ust. 1 również przed rozpoczęciem badania rynku na podstawie art. 14.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  Jeżeli Komisja w drodze decyzji zwraca się do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie informacji, podaje cel takiego żądania, określa zakres żądanych informacji i ustala termin, w którym należy je dostarczyć. Jeżeli Komisja zwraca się do przedsiębiorstw o zapewnienie jej dostępu do ich baz danych i algorytmów, podaje podstawę prawną i cel takiego żądania oraz ustala termin, w którym należy zapewnić ten dostęp. Komisja poucza o karach przewidzianych w art. 26 oraz poucza o okresowych karach pieniężnych przewidzianych w art. 27 lub nakłada takie kary. Poucza ona również o prawie do kontroli tej decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości.
4.  Jeżeli Komisja w drodze decyzji zwraca się do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie informacji, podaje cel takiego żądania, określa zakres żądanych informacji i ustala termin, w którym należy je dostarczyć. Jeżeli Komisja zwraca się do przedsiębiorstw o zapewnienie jej dostępu do ich baz danych i algorytmów, podaje cel takiego żądania, określa zakres żądanych informacji oraz ustala termin, w którym należy zapewnić ten dostęp. Komisja poucza o karach przewidzianych w art. 26 oraz poucza o okresowych karach pieniężnych przewidzianych w art. 27 lub nakłada takie kary. Poucza ona również o prawie do kontroli tej decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
Komisja może przesłuchać każdą osobę fizyczną lub prawną, która wyrazi zgodę na takie przesłuchanie, na potrzeby zgromadzenia informacji dotyczących przedmiotu dochodzenia, w tym informacji dotyczących monitorowania zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, wdrażania tych przepisów i ich egzekwowania.
Komisja i właściwe organy krajowe, zgodnie z art. 31c, mogą przesłuchać każdą osobę fizyczną lub prawną, która wyrazi zgodę na takie przesłuchanie na potrzeby zgromadzenia informacji dotyczących przedmiotu dochodzenia, w tym informacji dotyczących monitorowania zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, wdrażania tych przepisów i ich egzekwowania.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Kontrole na miejscu można również przeprowadzać przy wsparciu audytorów lub ekspertów powołanych przez Komisję na podstawie art. 24 ust. 2.
2.  Kontrole na miejscu można również przeprowadzać przy wsparciu audytorów lub ekspertów powołanych rotacyjnie przez Komisję na podstawie art. 24 ust. 2.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1
1.  W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań z uwagi na ryzyko wyrządzenia poważnych i nieodwracalnych szkód użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażnika dostępu, Komisja może – w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4 – zarządzić środki tymczasowe przeciwko strażnikowi dostępu na podstawie stwierdzenia prima facie, że doszło do naruszenia przepisów art. 5 lub 6.
1.  W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań z uwagi na ryzyko wyrządzenia poważnych i natychmiastowych szkód użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażnika dostępu, Komisja może – w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4 – zarządzić środki tymczasowe wobec strażnika dostępu na podstawie stwierdzenia prima facie, że doszło do naruszenia przepisów art. 5 lub 6.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
2.  Decyzję, o której mowa w ust. 1, można przyjąć wyłącznie w kontekście postępowania wszczętego z uwagi na możliwość przyjęcia decyzji stwierdzającej niewypełnianie obowiązków na podstawie art. 25 ust. 1. Decyzja ta obowiązuje przez czas oznaczony, który może zostać przedłużony, jeżeli okaże się to konieczne i stosowne.
2.  Decyzję, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wyłącznie w kontekście postępowania wszczętego z myślą o ewentualnym przyjęciu decyzji stwierdzającej niewypełnianie obowiązków na podstawie art. 25 ust. 1. Decyzja ta obowiązuje przez czas oznaczony, który może zostać przedłużony, jeżeli okaże się to konieczne i stosowne.
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W razie konieczności podjęcia pilnych działań z uwagi na ryzyko wyrządzenia użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażnika dostępu poważnych i bezpośrednich szkód wynikających z nowych praktyk wdrożonych przez co najmniej jednego strażnika dostępu, które mogłyby osłabić kontestowalność podstawowych usług platformowych lub mogłyby być nieuczciwe na podstawie art. 10 ust. 2, Komisja może nałożyć na danych strażników dostępu środki tymczasowe, aby zapobiec materializacji takiego ryzyka.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Decyzję, o której mowa w ust. 2a niniejszego artykułu, przyjmuje się wyłącznie w kontekście badania rynku przeprowadzonego na podstawie art. 17 i w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia takiego badania. Środki tymczasowe obowiązują przez określony czas i w każdym przypadku odnawia się je lub wycofuje w celu uwzględnienia ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o badanie rynku przeprowadzone na podstawie art. 17.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23
Artykuł 23
skreśla się
Środki na zobowiązania
1.  Jeżeli w toku postępowania, o którym mowa w art. 16 lub 25, dany strażnik dostępu zaproponuje podjęcie zobowiązań odnoszących się do stosownych podstawowych usług platformowych i mających na celu wypełnienie obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, Komisja może – w drodze decyzji przyjmowanej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4 – nadać tym zobowiązaniom moc wiążącą względem danego strażnika dostępu oraz oświadczyć, że nie ma dalszych podstaw do prowadzenia postępowania.
2.  Komisja może, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek, wznowić stosowne postępowanie w drodze decyzji, jeżeli:
a)  nastąpiła istotna zmiana odnośnie do jakiegokolwiek faktu, który był podstawą do podjęcia decyzji;
b)  dany strażnik dostępu działa w sposób sprzeczny ze swoimi zobowiązaniami;
c)  decyzja została podjęta na podstawie niekompletnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji dostarczonych przez strony.
3.  Jeżeli Komisja uzna, że zobowiązania zaproponowane przez danego strażnika dostępu nie zapewniają w skuteczny sposób wypełnienia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, uzasadnia w decyzji kończącej dane postępowanie, dlaczego nie nadała tym zobowiązaniom mocy wiążącej.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
1.  Komisja może podejmować działania konieczne w celu monitorowania skutecznego wdrażania i wypełniania obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6 oraz skutecznego wdrażania i stosowania decyzji przyjętych na podstawie art. 7, 16, 22 i 23.
1.  Komisja podejmuje działania konieczne w celu monitorowania skutecznego wdrażania i wypełniania obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6 oraz skutecznego wdrażania i stosowania decyzji przyjętych na podstawie art. 7, 16, 22 i 23.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)
Artykuł 24a
Mechanizm składania skarg
1.   Użytkownicy biznesowi, konkurenci, użytkownicy końcowi podstawowych usług platformowych oraz ich przedstawiciele lub inne osoby mające uzasadniony interes mogą składać do właściwych organów krajowych skargi na wszelkie praktyki lub zachowania strażników dostępu wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia, w tym przypadki niewypełniania obowiązków.
Właściwe organy krajowe oceniają takie skargi i zgłaszają je Komisji.
Komisja bada, czy istnieją uzasadnione powody do wszczęcia postępowania zgodnie z art. 18 bądź rozpoczęcia badania rynku zgodnie z art. 14.
2.   W odniesieniu do składania skarg i zgłaszania naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz w kwestiach ochrony osób zgłaszających takie naruszenia zastosowanie mają przepisy dyrektywy (UE) 2019/1937.
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 b (nowy)
Artykuł 24b
Komórka ds. zgodności z prawem
1.   Strażnicy dostępu ustanawiają komórkę ds. zgodności z prawem, która jest niezależna od komórek operacyjnych strażnika dostępu, i powołują co najmniej jednego urzędnika ds. zgodności z prawem, w tym kierownika komórki ds. zgodności z prawem.
2.   Strażnik dostępu dba o to, by komórka ds. zgodności z prawem, o której mowa w ust. 1, dysponowała wystarczającymi uprawnieniami i zasobami, posiadała odpowiednią rangę, a także miała dostęp do organu zarządzającego strażnika dostępu w celu monitorowania przestrzegania przez strażnika dostępu przepisów niniejszego rozporządzenia.
3.   Strażnik dostępu dba o to, by urzędnicy ds. zgodności z prawem powołani zgodnie z ust. 1 mieli kwalifikacje zawodowe, wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4.
Strażnik dostępu dba również o to, aby kierownik komórki ds. zgodności z prawem powołany zgodnie z ust. 1 był menedżerem wyższego szczebla odpowiadającym, w ramach odrębnej funkcji, za komórkę ds. zgodności z prawem oraz był niezależny od komórek operacyjnych i organu zarządzającego strażnika dostępu.
4.   Kierownik komórki ds. zgodności z prawem podlega bezpośrednio organowi zarządzającemu strażnika dostępu i jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń i ostrzegania tego organu w przypadku wystąpienia ryzyka nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia, bez uszczerbku dla obowiązków organu zarządzającego w ramach jego funkcji nadzorczych i zarządczych.
Kierownik komórki ds. zgodności z prawem nie może zostać odwołany bez uprzedniej zgody organu zarządzającego strażnika dostępu.
5.   Urzędnicy ds. zgodności z prawem powołani przez strażnika dostępu zgodnie z ust. 1 nadzorują wypełnianie przez strażnika dostępu obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu, w tym co najmniej następujące zadania:
a)   organizowanie, monitorowanie i nadzorowanie środków i działań strażników dostępu mających na celu zapewnienie wypełniania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu;
b)   przekazywanie informacji i doradzanie kierownictwu i pracownikom strażnika dostępu na temat odpowiednich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;
c)   w stosownych przypadkach – monitorowanie przestrzegania zobowiązań uznanych za wiążące zgodnie z art. 23, bez uszczerbku dla możliwości powoływania przez Komisję niezależnych ekspertów zewnętrznych zgodnie z art. 24 ust. 2;
d)   współpraca z Komisją do celów niniejszego rozporządzenia.
6.   Strażnicy dostępu przekazują Komisji imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika komórki ds. zgodności z prawem.
7.   Organ zarządzający strażnika dostępu określa i nadzoruje działania strażnika dostępu wdrażające rozwiązania w zakresie zarządzania, które zapewniają niezależność komórki ds. zgodności z prawem, w tym podział obowiązków w organizacji strażnika dostępu i zapobieganie konfliktom interesów, oraz odpowiada za ich wdrażanie.
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera e
e)  zobowiązaniami, które uznano za prawnie wiążące na podstawie art. 23.
skreśla się
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja przyjmuje decyzję w terminie 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania na podstawie art. 18.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2
2.  Przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1 Komisja przedstawia swoje wstępne ustalenia danemu strażnikowi dostępu. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia środki, których wprowadzenie rozważa lub które jej zdaniem dany strażnik dostępu powinien wprowadzić w celu skutecznego zastosowania się do wstępnych ustaleń.
2.  Przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1 Komisja przedstawia swoje wstępne ustalenia danemu strażnikowi dostępu. W tych wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia środki, których wprowadzenie rozważa lub które jej zdaniem dany strażnik dostępu powinien wprowadzić w celu skutecznego zastosowania się do wstępnych ustaleń.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4
4.  Strażnik dostępu przedstawia Komisji opis środków, które wprowadził w celu zastosowania się do decyzji przyjętej na podstawie ust. 1.
4.  Strażnik dostępu przedstawia Komisji opis środków, które podjął w celu zastosowania się do decyzji przyjętej na podstawie ust. 1.
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W drodze decyzji na podstawie art. 25 Komisja może nałożyć na strażnika dostępu grzywny, których wysokość nie przekracza 10 % jego łącznego obrotu w poprzednim roku obrotowym, jeżeli Komisja ustali, że strażnik dostępu umyślnie lub w wyniku zaniedbania nie przestrzega:
1.  W drodze decyzji na podstawie art. 25 Komisja może nałożyć na strażnika dostępu grzywny nie mniejsze niż 4 % i nie większe niż 20 % jego łącznego światowego obrotu w poprzednim roku obrotowym, jeżeli Komisja ustali, że strażnik dostępu umyślnie lub w wyniku zaniedbania nie przestrzega:
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  obowiązku przekazywania informacji, które są wymagane na podstawie art. 12;
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  obowiązku przekazywania informacji, które są wymagane na podstawie art. 13, lub w razie przekazania informacji nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd;
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera e
e)  zobowiązań uznanych za wiążące w drodze decyzji przyjętej na podstawie art. 23.
skreśla się
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b
b)  nie przekażą informacji wymaganych zgodnie z art. 12 lub przekażą informacje nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd;
skreśla się
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c
c)  nie przedstawią opisu wymaganego zgodnie z art. 13;
skreśla się
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy przedsiębiorstwa wypełniły obowiązek, w odniesieniu do którego nałożono okresową karę pieniężną w celu jego wyegzekwowania, Komisja może w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, ustalić ostateczną wysokość okresowej kary pieniężnej na poziomie niższym niż ten, który wynikałby z pierwotnej decyzji.
2.  W przypadku gdy przedsiębiorstwa wypełniły obowiązek, w odniesieniu do którego nałożono okresową karę pieniężną w celu jego wyegzekwowania, Komisja może w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, ustalić ostateczną wysokość okresowej kary pieniężnej.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
1.  Uprawnienia przyznane Komisji na podstawie art. 26 i 27 podlegają terminowi przedawnienia wynoszącemu trzy lata.
1.  Uprawnienia przyznane Komisji na podstawie art. 26 i 27 podlegają terminowi przedawnienia wynoszącemu pięć lat.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Przed przyjęciem decyzji na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 15, 16, 22, 23, 25 i 26 oraz art. 27 ust. 2 Komisja zapewnia odnośnemu strażnikowi dostępu lub odnośnemu przedsiębiorstwu lub odnośnemu związkowi przedsiębiorstw możliwość bycia wysłuchanym w kwestii:
1.  Przed przyjęciem decyzji na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 15, 16, 22, 23, 25 i 26 oraz art. 27 ust. 2 Komisja zapewnia odnośnemu strażnikowi dostępu lub odnośnemu przedsiębiorstwu lub odnośnemu związkowi przedsiębiorstw, w tym osobom trzecim mającym uzasadniony interes, możliwość bycia wysłuchanym w kwestii:
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2
2.  Odnośni strażnicy dostępu, odnośne przedsiębiorstwa i odnośne związki przedsiębiorstw mogą przedstawić swoje uwagi do wstępnych ustaleń Komisji w terminie wyznaczonym przez Komisję we wstępnych ustaleniach, który nie może być krótszy niż 14 dni.
2.  Odnośni strażnicy dostępu, odnośne przedsiębiorstwa i odnośne związki przedsiębiorstw, w tym osoby trzecie mające uzasadniony interes, mogą przedstawić swoje uwagi do wstępnych ustaleń Komisji w terminie wyznaczonym przez Komisję we wstępnych ustaleniach, który nie może być krótszy niż 14 dni.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
3.  Podstawą decyzji przyjętych przez Komisję mogą być wyłącznie zastrzeżenia, co do których odnośni strażnicy dostępu, odnośne przedsiębiorstwa odnośne związki przedsiębiorstw mogli przedstawić swoje uwagi.
3.  Podstawą decyzji przyjętych przez Komisję mogą być wyłącznie zastrzeżenia, co do których odnośni strażnicy dostępu, odnośne przedsiębiorstwa, odnośne związki przedsiębiorstw i osoby trzecie mające uzasadniony interes mogli przedstawić swoje uwagi.
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)
Artykuł 30a
Odpowiedzialność
1.   Komisja przyjmuje roczne sprawozdanie na temat stanu gospodarki cyfrowej. Zawiera ono analizę pozycji rynkowej, wpływu i modeli biznesowych strażników dostępu na wspólnym rynku. Ponadto podsumowuje działania Komisji, w szczególności środki nadzorcze przyjęte na podstawie rozdziałów II i IV niniejszego rozporządzenia, a także zawiera ocenę tego, czy reguły konkurencji, przepisy niniejszego rozporządzenia (i rozporządzenia XX/2021 [akt o usługach cyfrowych]) oraz obecne poziomy egzekwowania są odpowiednie, aby rozwiązać problem zachowań antykonkurencyjnych oraz zapewnić kontestowalność i uczciwe warunki na rynkach cyfrowych. Sprawozdanie roczne zawiera również ocenę sprawozdań z kontroli przewidzianych w art. 13 i ocenę skutków społecznych, w której analizuje się nowe produkty i usługi cyfrowe oraz ich potencjalny wpływ na zdrowie psychiczne, zachowania użytkowników, dezinformację, polaryzację i demokrację. W ramach swego mandatu Komisja koordynuje działania w zakresie nadzoru i monitorowania z działaniami przewidzianymi w akcie o usługach cyfrowych, aby osiągnąć jak najlepszą synergię.
2.   Parlament Europejski za pośrednictwem właściwych komisji może co roku wydawać opinie o sprawozdaniu Komisji, w tym proponować badania rynku w odniesieniu do nowych usług i nowych praktyk na podstawie art. 17.
3.   Komisja odnosi się na piśmie do opinii przyjętej przez Parlament Europejski oraz odpowiada na wszelkie wezwania do działania dotyczące art. 17 niniejszego rozporządzenia, w tym uzasadniając brak zamiaru podjęcia działań, a także na wszelkie pytania Parlamentu Europejskiego lub Rady w terminie pięciu tygodni od ich otrzymania.
4.   Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja uczestniczy w wysłuchaniu przed Parlamentem Europejskim. Wysłuchania odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Właściwy komisarz składa oświadczenie przed Parlamentem Europejskim i udziela odpowiedzi na pytania posłów, gdy tylko zostanie o to poproszony. Ponadto stały dialog na wysokim szczeblu między Parlamentem Europejskim a Komisją toczy się w formie wymiany poglądów, która odbywa się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1
1.  Informacje zgromadzone zgodnie z art. 3, 12, 13, 19, 20 i 21 wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia.
1.  Informacje zgromadzone zgodnie z art. 3, 19, 20, 21 i 31d wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Informacje zgromadzone na podstawie art. 12 wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Informacje zgromadzone na podstawie art. 13 wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) 2016/679.
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2
2.  Bez uszczerbku dla wymiany i wykorzystania informacji przekazywanych w celu wykorzystania ich na podstawie art. 32 i 33 Komisja, organy państw członkowskich, ich urzędnicy, funkcjonariusze i inne osoby pracujące pod nadzorem tych organów oraz wszelkie osoby fizyczne lub prawne, w tym audytorzy i eksperci powołani na podstawie art. 24 ust. 2, nie ujawniają informacji uzyskanych lub wymienionych przez nich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten ma również zastosowanie do wszystkich przedstawicieli i ekspertów państw członkowskich uczestniczących w działaniach Komitetu Doradczego ds. Rynków Cyfrowych zgodnie z art. 32.
2.  Bez uszczerbku dla wymiany i wykorzystania informacji przekazywanych w celu wykorzystania ich na podstawie art. 12, 13, 31d, 32 i 33 Komisja, organy państw członkowskich, ich urzędnicy, funkcjonariusze i inne osoby pracujące pod nadzorem tych organów oraz wszelkie osoby fizyczne lub prawne, w tym audytorzy i eksperci powołani na podstawie art. 24 ust. 2, nie ujawniają informacji uzyskanych lub wymienionych przez nich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten ma również zastosowanie do wszystkich przedstawicieli i ekspertów państw członkowskich uczestniczących w działaniach Komitetu Doradczego ds. Rynków Cyfrowych zgodnie z art. 32.
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)
Artykuł 31a
Europejska Grupa Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej
1.   Komisja ustanawia Europejską Grupę Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej (zwaną dalej „grupą”) w formie grupy ekspertów, w skład której wchodzą: przedstawiciel Komisji, przedstawiciel właściwych organów Unii, przedstawiciele krajowych organów ochrony konkurencji oraz przedstawiciele innych właściwych organów krajowych w konkretnych sektorach, w tym w sektorze ochrony danych, łączności elektronicznej i ochrony konsumentów.
2.   Do celów ust. 1 odpowiednie właściwe organy krajowe są reprezentowane w grupie przez swoich szefów. W celu ułatwienia prac grupie Komisja zapewnia jej sekretariat.
3.   Prace grupy mogą być organizowane w eksperckich grupach roboczych tworzących zespoły specjalistów z różnych organów regulacyjnych, które służą Komisji wiedzą specjalistyczną na wysokim poziomie.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 b (nowy)
Artykuł 31b
Zadania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej
1.   Grupa wspiera Komisję w zapewnianiu spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia i monitorowaniu jego przestrzegania poprzez doradztwo, wiedzę fachową i zalecenia. W tym celu grupa realizuje następujące zadania:
a)   podejmowanie kwestii związanych ze współpracą i koordynacją między Komisją a państwami członkowskimi w zakresie działań związanych z egzekwowaniem prawa poprzez wspieranie wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących ich pracy oraz zasad i praktyk podejmowania decyzji w celu wypracowania spójnego podejścia regulacyjnego;
b)   wydawanie Komisji zaleceń dotyczących konieczności przeprowadzenia dochodzeń na rynku zgodnie z art. 14, 15, 16 i 17;
c)   wydawanie zaleceń dla Komisji w sprawie potrzeby aktualizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia na mocy art. 5 i 6;
d)   doradzanie Komisji i służenie jej wiedzą fachową w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych i inicjatyw politycznych, w tym na mocy art. 38;
e)   doradzanie Komisji i służenie jej wiedzą fachową w przygotowywaniu aktów delegowanych;
f)   w razie potrzeby, służenie radą i wiedzą fachową na wczesnym etapie przygotowywania aktów wykonawczych, przed przedłożeniem ich komitetowi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011; and
g)   na wniosek Komisji – zapewnianie doradztwa technicznego i wiedzy fachowej przed przyjęciem decyzji w sprawie specyfikacji na mocy art. 7.
2.   Grupa co roku składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia zalecenia i sugestie polityczne dotyczące egzekwowania niniejszego rozporządzenia i innych kwestii przyczyniających się do rozwoju spójnego podejścia regulacyjnego do jednolitego rynku cyfrowego.
3.   Grupa ustanawia swój regulamin wewnętrzny zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi grup ekspertów, ustanowionymi decyzją Komisji C(2016)3301.
4.   Spotkania grupy z zainteresowanymi stronami i strażnikami dostępu są rejestrowane i upubliczniane co miesiąc zgodnie z unijnym rejestrem służącym przejrzystości.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 c (nowy)
Artykuł 31c
Rola krajowych organów ochrony konkurencji i innych właściwych organów
1.   Krajowe organy ochrony konkurencji oraz inne właściwe organy wyznaczone przez państwa członkowskie wspierają Komisję w monitorowaniu wypełniania i egzekwowania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz regularnie składają Komisji sprawozdanie z przestrzegania niniejszego rozporządzenia.
2.   Krajowe organy ochrony konkurencji oraz inne właściwe organy, koordynowane przez Komisję, mogą wspierać badania rynku lub postępowania na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 15, 16, 17, 19, 20 i 21, gromadząc informacje i służąc wiedzą fachową.
3.   Krajowe organy ochrony konkurencji oraz inne właściwe organy mogą przyjmować skargi zgodnie z procedurą określoną w art. 24a.
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 d (nowy)
Artykuł 31d
Współpraca i koordynacja działań z państwami członkowskimi
1.   Komisja i państwa członkowskie ściśle współpracują ze sobą i koordynują swoje działania w zakresie egzekwowania prawa w celu zapewnienia spójnego, skutecznego i komplementarnego egzekwowania niniejszego rozporządzenia.
2.   W przypadku gdy organ krajowy zamierza wszcząć w sprawie strażnika dostępu dochodzenie na podstawie przepisów krajowych, o których mowa w art. 1 ust. 6, informuje Komisję na piśmie o pierwszym formalnym środku dochodzeniowym – przed zastosowaniem takiego środka lub niezwłocznie po jego zainicjowaniu. Informację tę można również udostępnić krajowym organom ochrony konkurencji oraz innym właściwym organom innych państw członkowskich.
3.   W przypadku gdy organ krajowy zamierza nałożyć obowiązki na strażników dostępu na podstawie przepisów krajowych, o których mowa w art. 1 ust. 6, informuje Komisję o projekcie odnośnych przepisów nie później niż 60 dni przed ich przyjęciem, podając powody. Informację tę można również udostępnić krajowym organom ochrony konkurencji oraz innym właściwym organom innych państw członkowskich. Jeżeli w ciągu tych 60 dni Komisja poinformuje dany organ krajowy, że projekt przepisów jest sprzeczny z niniejszym rozporządzeniem lub z decyzją przyjętą przez Komisję na mocy niniejszego rozporządzenia lub rozważaną w ramach postępowania wszczętego przez Komisję, organ krajowy nie przyjmuje tych przepisów.
4.   Komisja i krajowe organy ochrony konkurencji oraz właściwe organy państw członkowskich egzekwujące przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 6, są uprawnione do wzajemnego przekazywania wszelkich kwestii faktycznych lub prawnych, w tym informacji poufnych.
5.   Krajowe organy ochrony konkurencji oraz inne właściwe organy państw członkowskich egzekwujące przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 6, mogą konsultować się z Komisją we wszelkich sprawach związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Na posiedzenia, na których mają być omawiane szczególne kwestie, państwa członkowskie mają prawo wyznaczyć dodatkowego przedstawiciela organu posiadającego odpowiednią wiedzę fachową w zakresie tych kwestii. Nie ogranicza to prawa powoływania przez członków komitetu innych ekspertów z państw członkowskich.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Spotkania Komitetu Doradczego ds. Rynków Cyfrowych i Komisji z przedstawicielami strażników dostępu i innych zainteresowanych stron są rejestrowane i upubliczniane co miesiąc zgodnie z unijnym rejestrem służącym przejrzystości.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
1.  Jeżeli co najmniej trzy państwa członkowskie zwrócą się do Komisji o rozpoczęcie badania na podstawie art. 15, ponieważ uważają, że istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu, Komisja w ciągu czterech miesięcy bada, czy istnieją uzasadnione powody, aby rozpocząć takie badanie.
1.  Co najmniej dwa krajowe organy ochrony konkurencji lub inne właściwe organy krajowe mogą zwrócić się do Komisji o rozpoczęcie badania na podstawie art. 15, 16, 17 lub 25. Właściwe organy przedkładają dowody na poparcie swojego wniosku. Komisja w ciągu czterech miesięcy bada, czy istnieją uzasadnione powody, aby rozpocząć takie badanie. Jeżeli Komisja uzna, że nie ma wystarczających podstaw do rozpoczęcia postępowania, może odrzucić taki wniosek i poinformować odpowiednie właściwe organy o powodach tego odrzucenia. Komisja publikuje wyniki swojej oceny.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie przedkładają dowody na poparcie swojego wniosku.
skreśla się
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – nagłówek
Przepisy wykonawcze
Ustalenia szczegółowe
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Przepisy wykonawcze Komisja może przyjmować akty wykonawcze dotyczące art. 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 i 30 w odniesieniu do:
1.  Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające szczegółowe zasady w odniesieniu do:
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  formy, treści i innych szczegółów dotyczących sposobu dokonywania wyboru i wyrażania zgody, zgodnie z art. 5 lit. a);
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  formy, treści i innych szczegółów dotyczących sposobu przekazywania informacji na temat ceny i wynagrodzenia, zgodnie z art. 5 lit. g);
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera g a (nowa)
ga)  praktycznych ustaleń dotyczących współpracy i koordynacji między Komisją a państwami członkowskimi, o których mowa w art. 31d.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2
2.  praktycznych ustaleń dotyczących współpracy i koordynacji między Komisją a państwami członkowskimi, o których mowa w art. 1 ust. 7. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4. Przed przyjęciem jakichkolwiek środków na podstawie ust. 1 Komisja publikuje ich projekt i zaprasza wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia uwag w wyznaczonym przez nią terminie, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc.
2.  Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust.4. Przed przyjęciem jakichkolwiek środków na podstawie ust. 1 Komisja publikuje ich projekt i zaprasza wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia uwag w wyznaczonym przez nią terminie, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 a (nowy)
Artykuł 36a
Wytyczne
Aby ułatwić strażnikom dostępu wypełnianie i egzekwowanie obowiązków ustanowionych w art. 5, 6, 12 i 13, Komisja może, jeżeli uzna to za stosowne, dołączyć wytyczne do obowiązków określonych w tych artykułach. W stosownych i koniecznych przypadkach Komisja może upoważnić organy normalizacyjne do opracowania odpowiednich norm ułatwiających wykonywanie tych obowiązków.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 6 i art. 9 ust. 1, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia DD/MM/RRRR r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu 5 lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 6 i art. 10, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia DD/MM/RRRR r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu 5 lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 6 i art. 9 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 6 i art. 10, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)
Artykuł 37a
Zmiana w dyrektywie (UE) 2019/1937
W części XX załącznika do dyrektywy (UE) 2019/1937 dodaje się punkt w brzmieniu:
„Rozporządzenie (UE) … /… Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … w sprawie XX (UE) 2021/XXX i zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz.U. L …).”.
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 b (nowy)
Artykuł 37b
Zmiana dyrektywy (UE) 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów
W załączniku I dodaje się następujący punkt:
„(X) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych)”
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1
Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie dwóch miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 (nowy)
a)  Uwagi ogólne:
1.  Niniejszy załącznik ma na celu określenie metodyki identyfikacji i obliczania „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych” w odniesieniu do każdej podstawowej usługi platformowej zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 do celów art. 3 ust. 2 lit. b). Zapewnia odniesienie umożliwiające przedsiębiorstwu ocenę, czy jego podstawowe usługi platformowe spełniają progi ilościowe określone w art. 3 ust. 2 lit. b), w związku z czym uznane zostaną za spełniające warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. b). Załącznik ten będzie zatem również istotny dla każdej szerszej oceny prowadzonej na podstawie art. 3 ust. 6. Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest zapewnienie jak najdokładniejszego przybliżenia liczby wspomnianych użytkowników zgodnie ze wspólnymi zasadami i szczegółową metodyką przedstawioną w niniejszym załączniku. Żaden z elementów niniejszego załącznika nie pozbawia Komisji możliwości wymagania od przedsiębiorstwa świadczącego podstawowe usługi platformowe dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do identyfikacji i obliczenia „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych”. Komisja jest przy tym związana terminami określonymi w odpowiednich przepisach niniejszego rozporządzenia. Żaden z elementów niniejszego załącznika nie powinien stanowić podstawy prawnej do śledzenia użytkowników. Metodyka zawarta w niniejszym załączniku pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków określonych w rozporządzeniu, w tym obowiązków określonych w art. 3 ust. 3 i 6 i w art. 11 ust. 1. W szczególności wymagana zgodność z art. 11 ust. 1 oznacza również identyfikowanie i obliczanie użytkowników końcowych i użytkowników biznesowych w oparciu o dokładny pomiar lub najdokładniejsze dostępne przybliżenie – zgodnie z faktycznymi zdolnościami w zakresie identyfikacji i obliczania, którymi w odnośnym momencie dysponuje przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe. Pomiary te lub najdokładniejsze dostępne przybliżenie są spójne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniu na podstawie art. 13 i obejmują te dane.
2.  W art. 2 pkt 16 i 17 przedstawiono definicje „użytkownika końcowego” i „użytkownika biznesowego”, wspólne dla wszystkich podstawowych usług platformowych.
3.  W celu identyfikacji i obliczenia liczby „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych” w niniejszym załączniku stosuje się pojęcie „unikalnego użytkownika”. Pojęcie „unikalnego użytkownika” obejmuje „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych” ujętych tylko raz w odniesieniu do odnośnej podstawowej usługi platformowej w określonym okresie (tzn. w okresie miesiąca w przypadku „użytkowników końcowych” i w okresie roku w przypadku „użytkowników biznesowych”), niezależnie od tego, ile razy użytkownicy ci korzystali w tym okresie z odpowiedniej podstawowej usługi platformowej. Pozostaje to bez uszczerbku dla faktu, że ta sama osoba fizyczna lub prawna może jednocześnie być użytkownikiem końcowym i użytkownikiem biznesowym różnych podstawowych usług platformowych.
b)  Użytkownicy końcowi
4.  Liczba „unikalnych użytkowników” w odniesieniu do „użytkowników końcowych”: unikalnych użytkowników identyfikuje się zgodnie z najdokładniejszym miernikiem podanym przez przedsiębiorstwo świadczące którąkolwiek z podstawowych usług platformowych, w szczególności:
a)  Uznaje się, że gromadzenie danych – na temat korzystania z podstawowych usług platformowych – w oparciu o środowiska wymagające jednorazowego logowania (signed-in) lub wymagające trwałego zalogowania (logged-in) stwarza, bez zagłębiania się w sprawę, najmniejsze ryzyko wielokrotnego liczenia tego samego użytkownika, na przykład w odniesieniu do zachowania użytkowników korzystających z różnych urządzeń lub platform. Zatem przedsiębiorstwo przedkłada zagregowane zanonimizowane dane dotyczące liczby unikalnych użytkowników dla każdej odnośnej podstawowej usługi platformowej w oparciu o środowiska wymagające jednorazowego logowania lub trwałego zalogowania, jeśli takie dane istnieją.
b)  W przypadku podstawowych usług platformowych, do których użytkownicy końcowi mają (również) dostęp poza środowiskami wymagającymi jednorazowego logowania lub trwałego zalogowania, przedsiębiorstwo dodatkowo przedkłada zagregowane zanonimizowane dane na temat liczby unikalnych użytkowników końcowych odnośnej podstawowej usługi platformowej w oparciu o alternatywny miernik ujmujący również użytkowników końcowych korzystających z danej usługi poza środowiskami wymagającymi logowania; miernikami takimi mogą być na przykład adresy IP, identyfikatory plików cookie lub inne identyfikatory takie jak identyfikatory RFID (identyfikacja za pomocą fal radiowych), pod warunkiem że te adresy lub identyfikatory są (obiektywnie) niezbędne do świadczenia podstawowych usług platformowych.
5.  W art. 3 ust. 2 również wymaga się, by liczba „miesięcznych użytkowników końcowych” oparta była na średniej liczbie miesięcznych użytkowników końcowych w okresie co najmniej sześciu miesięcy w ciągu ostatniego roku obrotowego. Przedsiębiorstwo świadczące podstawową(-e) usługę(-y) platformową(-e) może pominąć wartości odstające w danym roku. Wartości odstające oznaczają wartości, które wykraczają poza normalny zakres, takie jak szczyt sprzedaży, który miał miejsce w ciągu jednego miesiąca w danym roku, ale nie obejmują rocznej regularnej i przewidywalnej sprzedaży.
c)  Użytkownicy biznesowi
6.  Liczba „unikalnych użytkowników” w odniesieniu do „użytkowników biznesowych”: liczbę „unikalnych użytkowników” należy ustalać, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem poziomu konta użytkownika, gdzie każde odrębne konto biznesowe powiązane z korzystaniem z danej podstawowej usługi platformowej świadczonej przez przedsiębiorstwo oznacza unikalnego użytkownika biznesowego tej podstawowej usługi platformowej. Jeśli pojęcie „konta biznesowego” nie ma zastosowania do danej podstawowej usługi platformowej, odnośne przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe ustala liczbę unikalnych użytkowników biznesowych poprzez odniesienie do odpowiednich przedsiębiorstw.
d)  Przekazywanie informacji
7.  Przedsiębiorstwo przekazujące informacje dotyczące liczby użytkowników końcowych i użytkowników biznesowych danej podstawowej usługi platformowej jest odpowiedzialne za zapewnienie kompletności i dokładności tych informacji. W związku z tym:
a)  Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za przekazywanie danych dotyczących danej podstawowej usługi platformowej w sposób niepowodujący zaniżenia lub zawyżenia liczby użytkowników końcowych i użytkowników biznesowych w informacjach przekazywanych Komisji (na przykład gdy użytkownicy uzyskują dostęp do podstawowych usług platformowych za pośrednictwem różnych platform lub urządzeń).
b)  Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za przedstawienie dokładnych i zwięzłych wyjaśnień dotyczących metodyki stosowanej w celu ustalenia informacji przekazywanych Komisji oraz za wszelkie ryzyko zaniżenia lub zawyżenia liczby użytkowników końcowych i użytkowników biznesowych danej podstawowej usługi platformowej i za wszelkie rozwiązania przyjęte w celu wyeliminowania tego ryzyka.
c)  Przedsiębiorstwo dostarcza Komisji danych opartych na alternatywnym mierniku w przypadku gdy Komisja ma wątpliwości co do dokładności danych przedłożonych przez przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe.
8.  Do celów obliczania liczby „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych”:
a)  Przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe nie identyfikuje podstawowych usług platformowych należących do tej samej kategorii podstawowych usług platformowych na podstawie art. 2 pkt 2 jako odrębnych usług głównie w oparciu o fakt, że świadczone są z wykorzystaniem różnych nazw domen – czy to krajowych domen najwyższego poziomu (ccTLD) czy funkcjonalnych domen najwyższego poziomu (gTLD) – czy jakichkolwiek atrybutów geograficznych.
b)  Przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe uznaje za odrębne te podstawowe usługi platformowe, które pomimo przynależności do tej samej kategorii podstawowych usług platformowych na podstawie art. 2 pkt 2 wykorzystywane są do różnych celów przez ich użytkowników końcowych lub ich użytkowników biznesowych, lub przez obie te grupy, nawet w przypadku gdy ich użytkownicy końcowi są jednocześnie użytkownikami biznesowymi.
c)  Przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe uznaje za odrębne te podstawowe usługi platformowe, które są przez nie oferowane w sposób zintegrowany, ale które (i) nie należą do tej samej kategorii podstawowych usług platformowych na podstawie art. 2 pkt 2 lub (ii) pomimo przynależności do tej samej kategorii podstawowych usług platformowych na podstawie art. 2 pkt 2 wykorzystywane są do różnych celów przez ich użytkowników końcowych lub ich użytkowników biznesowych, lub przez obie te grupy, nawet w przypadku gdy ich użytkownicy końcowi są jednocześnie użytkownikami biznesowymi.
e)  Szczegółowe definicje
9.  Szczegółowe definicje na potrzeby poszczególnych podstawowych usług platformowych Poniższy wykaz zawiera szczegółowe definicje „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych” dla każdej podstawowej usługi platformowej.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – tabela (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podstawowa usługa platformowa

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy biznesowi

Usługi pośrednictwa internetowego

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy weszli w interakcję z usługą pośrednictwa internetowego przynajmniej raz w miesiącu, na przykład poprzez aktywne zalogowanie się, dokonanie zapytania, kliknięcie lub przewijanie, lub którzy co najmniej raz w miesiącu dokonali transakcji, korzystając z usługi pośrednictwa internetowego.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy w ciągu całego roku dysponowali co najmniej jedną pozycją w ramach usługi pośrednictwa internetowego lub którzy co najmniej raz w miesiącu dokonali transakcji, korzystając z usługi pośrednictwa internetowego.

Wyszukiwarki internetowe

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy weszli w interakcję z wyszukiwarką internetową co najmniej raz w miesiącu, na przykład poprzez dokonanie zapytania.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych posiadających firmową witrynę internetową (tj. stronę internetową wykorzystywaną w celach komercyjnych lub zawodowych), która w ciągu roku została zaindeksowana lub znajdowała się w indeksie.

Internetowe serwisy społecznościowe

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy weszli w interakcję z internetowym serwisem społecznościowym co najmniej raz w miesiącu, na przykład poprzez aktywne zalogowanie się, otwarcie strony, przewijanie, klikanie, polubienie, dokonanie zapytania, zamieszczenie wpisu lub przesłanie komentarza.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy w ramach internetowego serwisu społecznościowego mają profil firmowy lub konto biznesowe i którzy weszli w interakcję z internetowym serwisem społecznościowym co najmniej raz w roku, na przykład poprzez aktywne zalogowanie się, otwarcie strony, przewijanie, klikanie, polubienie, dokonanie zapytania, zamieszczenie wpisu lub przesłanie komentarza, lub korzystanie z narzędzi dla firm oferowanych przez serwis.

Usługi platformy udostępniania wideo

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy weszli w interakcję z usługą platformy udostępniania wideo co najmniej raz w miesiącu, na przykład poprzez odtworzenie fragmentu treści audiowizualnych, dokonanie zapytania lub zamieszczenie materiału z treściami audiowizualnymi, w tym w szczególności wideo stworzonych przez użytkowników.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy w ciągu roku dostarczyli co najmniej jeden materiał z treściami audiowizualnymi w celu zamieszczenia lub odtworzenia w ramach usługi platformy udostępniania wideo.

Usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy co najmniej raz w miesiącu zainicjowali komunikację za pośrednictwem usługi łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów lub w jakikolwiek sposób uczestniczyli w takiej komunikacji.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy co najmniej raz w roku skorzystali z konta biznesowego lub w inny sposób zainicjowali komunikację za pośrednictwem usługi łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów lub w jakikolwiek sposób uczestniczyli w takiej komunikacji, by w sposób bezpośredni komunikować się z użytkownikiem końcowym.

Systemy operacyjne

Liczba unikalnych użytkowników końcowych korzystających z urządzenia z systemem operacyjnym, który uruchomiono, zaktualizowano lub wykorzystano co najmniej raz w miesiącu.

Liczba unikalnych programistów, którzy w ciągu roku opublikowali, zaktualizowali lub oferowali co najmniej jedną aplikację lub program wykorzystujące język programowania lub jakiekolwiek narzędzia programistyczne systemu operacyjnego lub w jakikolwiek sposób działające w tym systemie operacyjnym.

Usługi chmur obliczeniowych

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy co najmniej raz w miesiącu weszli w interakcję z jakąkolwiek usługą w chmurze pochodzącą od odnośnego dostawcy usług w chmurze w zamian za jakikolwiek rodzaj wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy wynagrodzenie to ma miejsce w tym samym miesiącu.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy w ciągu roku świadczyli jakąkolwiek usługę w chmurze opartą na infrastrukturze chmury odpowiedniego dostawcy usług w chmurze.

Usługi reklamowe

Sprzedaż na własny rachunek przestrzeni reklamowych

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którym co najmniej raz w miesiącu zaprezentowano reklamę.

Pośrednictwo reklamowe (w tym sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklamy)

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którym co najmniej raz w miesiącu zaprezentowano reklamę, co doprowadziło do aktywacji usługi pośrednictwa reklamowego.

Sprzedaż na własny rachunek przestrzeni reklamowych

Liczba unikalnych reklamodawców, których reklama została wyświetlona co najmniej raz w roku.

Pośrednictwo reklamowe (w tym sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklamy)

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych (w tym reklamodawców, wydawców lub innych pośredników), którzy w ciągu roku weszli w interakcję z usługą pośrednictwa reklamowego lub byli w ramach takiej usługi obsługiwani.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0332/2021).


Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2018–2020
PDF 219kWORD 69k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2018–2020 (2021/2020(INI))
P9_TA(2021)0500A9-0315/2021

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 2 i art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 6, 8, 10, 83, 153 i 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–   uwzględniając dyrektywy UE z 1975 r. dotyczące różnych aspektów równego traktowania kobiet i mężczyzn, a mianowicie dyrektywę Rady 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego(1), dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa(2), dyrektywę Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią(3), dyrektywę Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług(4), dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy(5), dyrektywę Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC(6) oraz dyrektywę 2010/41/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającą dyrektywę Rady 86/613/EWG(7),

–  uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 1949 r.,

–   uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju, w szczególności cel 5 wraz z jego zadaniami i wskaźnikami,

–   uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencję stambulską),

–  uwzględniając deklarację pekińską i pekińską platformę działania, przyjęte podczas IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w dniu 15 września 1995 r., a także późniejsze dokumenty końcowe z sesji specjalnych ONZ „Pekin +5”, „Pekin +10”, „Pekin +15” i „Pekin +20” ,

–  uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 grudnia 1979 r.,

–  uwzględniając Konwencję nr 100 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości,

–  uwzględniając Konwencję nr 156 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą równości szans i traktowania pracowników obu płci: pracowników mających obowiązki rodzinne

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 5 marca 2020 r. pt. „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025” (COM(2020)0152),

–  uwzględniając komunikat Komisji z czwartek, 12 listopada 2020 r. pt. „Unia równości: strategia na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020–2025” (COM(2020)0698),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 5 marca 2021 r. zatytułowany „2021 Report on gender equality in the EU” [Sprawozdanie z 2021 r. na temat równości płci w UE] (SWD(2021)0055),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 24 marca 2021 r. pt. „Strategia UE na rzecz praw dziecka (2020–2025)” (COM(2021)0142),

–  uwzględniając badanie pt. „The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis” [Skutki kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i okresu pokryzysowego w aspekcie płci], opublikowane przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej w dniu 30 września 2020 r.,

–  uwzględniając wskaźnik równouprawnienia płci za lata 2019 i 2020 opracowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie strategii UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 r.(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie zróżnicowania emerytur ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic(9),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie potrzeby stworzenia osobnego składu Rady do spraw równości płci(10),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci(11),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie perspektywy płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym(12),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyszłych wyzwań w dziedzinie praw kobiet w Europie: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania(13),

–   uwzględniając swoją rezolucję z 24 czerwca 2021 r. w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet(14),

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A9-0315/2021),

A.  mając na uwadze, że prawa kobiet są prawami człowieka, a zatem prawami uniwersalnymi i niepodzielnymi, jak zapisano w Traktacie o Unii Europejskiej i Karcie praw podstawowych; mając na uwadze, że walka o równość płci oraz propagowanie i ochrona praw kobiet to prawdziwie wspólna odpowiedzialność, która wymaga szybszych postępów i szybszych działań ze strony instytucji UE i państw członkowskich; mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie muszą dążyć do zwalczania nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć, promować równość płci i gwarantować równe prawa i równe traktowanie kobietom i mężczyznom w całej ich różnorodności, a także zapewnić im równe uprawnienia i szanse kształtowania społeczeństwa i własnego życia; mając na uwadze, że według Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn Unię Europejską dzieli co najmniej 60 lat od osiągnięcia pełnej równości płci; mając na uwadze, że równość kobiet i mężczyzn nie została jeszcze osiągnięta w UE, a w niektórych regionach i krajach proces osiągania równości nadal postępuje powolnie, ulega stagnacji lub nawet regresowi; mając na uwadze, że wynik wskaźnika równouprawnienia płci dla UE wzrósł zaledwie o 4,1 punktu od 2010 r. i o 0,5 punktu od 2017 r.(15); mając na uwadze, że w 2020 r. państwa członkowskie osiągnęły średni wynik 67,9 na 100;

B.  mając na uwadze, że kobiety muszą mieć takie same możliwości osiągnięcia niezależności ekonomicznej jak mężczyźni; mając na uwadze, że choć wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł, nierówność płci na rynku pracy pozostaje niepokojącą rzeczywistością i poważnym wyzwaniem, podczas gdy tendencje na rynku pracy związane z pandemią mają większy wpływ na kobiety niż na mężczyzn(16); mając na uwadze, że wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku produkcyjnym w UE-27 w 2019 r. wyniósł 79 % i był o 11,7 punktu procentowego wyższy niż wskaźnik zatrudnienia kobiet; mając na uwadze, że jeśli chodzi o udział w rynku pracy, 8 % mężczyzn w UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin w porównaniu z 31 % kobiet, co wskazuje na utrzymujące się nierówności; mając na uwadze, że różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn mierzona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy wzrosła od 2010 r. w ośmiu państwach członkowskich; mając na uwadze, że poczyniono zbyt małe postępy w zwalczaniu sektorowej i zawodowej segregacji płci na rynku pracy; mając na uwadze, że różnica w poziomie zatrudnienia jest szczególnie duża w przypadku kobiet o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, takich jak samotne matki, kobiety pełniące obowiązki opiekuńcze, kobiety niepełnosprawne, migrantki i uchodźczynie, kobiety z różnych środowisk rasowych i etnicznych, kobiety należące do mniejszości religijnych, kobiety o niskich kwalifikacjach, kobiety LGBTIQ+ oraz kobiety młode i starsze;

C.  wynagrodzenie za godzinę pracy kobiet w Unii Europejskiej jest średnio o 14 % niższe niż wynagrodzenie mężczyzn, a zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w państwach członkowskich waha się od 3,3 % do 21,7 %; mając na uwadze, że chociaż od 1957 r. zasada równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet stanowi część dorobku prawnego UE i obszernego zbioru przepisów krajowych oraz że pomimo podjętych działań i wydatkowanych środków na rzecz zmniejszenia tych nierówności postępy są bardzo powolne, a nierówności płacowe nawet wzrosły w niektórych państwach członkowskich; mając na uwadze, że znacznie więcej kobiet niż mężczyzn (8,9 mln w porównaniu z 560 000) pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy ze względu na obowiązki opiekuńcze; mając na uwadze, że rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej i brak usług opiekuńczych pogłębiają nierówności między płciami w rodzinach i na rynku pracy; mając na uwadze, że dane Eurostatu pokazują, iż bezrobocie wśród kobiet wzrosło z 6,9 % w kwietniu do 7,9 % w sierpniu 2020 r., podczas gdy stopa bezrobocia wśród mężczyzn wzrosła w tym samym okresie z 6,5 % do 7,1 %;

D.  mając na uwadze, że kobiety doświadczają wzajemnie powiązanych nierówności i dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, religię lub światopogląd, status rezydenta i niepełnosprawność, a także mając na uwadze, że należy podjąć wysiłki na rzecz zwalczania wszelkich form dyskryminacji w celu osiągnięcia równości płci dla wszystkich kobiet; mając na uwadze, że do tej pory w strategiach politycznych UE nie stosowano podejścia przekrojowego i zajęto się jedynie indywidualnym wymiarem dyskryminacji, pomijając tym samym jej wymiar instytucjonalny, strukturalny i historyczny; mając na uwadze, że stosowanie analizy przekrojowej pomaga nie tylko zrozumieć bariery strukturalne, ale również dostarcza dowodów na poziomy wskaźników referencyjnych i otwiera drogę dla strategicznych i skutecznych strategii politycznych mających na celu zwalczanie systemowej dyskryminacji, wykluczenia i nierówności społecznych;

E.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji z 2021 r. na temat równości płci w UE stwierdzono, że pandemia COVID-19 ma istotny wpływ na życie kobiet i zwiększyła istniejące nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn w niemal wszystkich aspektach życia; mając na uwadze, że około 70 % pracowników socjalnych i służby zdrowia znajdujących się na pierwszej linii walki z pandemią to kobiety, m.in. pielęgniarki, lekarki lub personel sprzątający; mając na uwadze, że wielorakie skutki pandemii dla kobiet są zróżnicowane, począwszy od wzrostu przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej oraz nękania, po wzrost obciążeń związanych z nieodpłatną opieką i obowiązkami domowymi, przy czym kobiety nadal wykonują większość zadań domowych i rodzinnych, zwłaszcza gdy pracują zdalnie, są bezrobotne lub pracują w niepełnym wymiarze godzin; mając ponadto na uwadze, że kobiety, w szczególności kobiety pracujące w służbie zdrowia, jako opiekunki i zatrudnione w innych sektorach zdominowanych przez kobiety, gdzie praca jest niepewna, cierpią z powodu niekorzystnej sytuacji gospodarczej na rynku pracy, a ich dostęp do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego jest ograniczony; mając na uwadze, że skutki gospodarcze pandemii mogą zniszczyć wszystko to, co z tak wielkim trudem zostało osiągnięte w zakresie niezależności ekonomicznej kobiet w ostatnim dziesięcioleciu; mając na uwadze, że spadek zatrudnienia kobiet w czasie pandemii był gwałtowniejszy niż podczas recesji w 2008 r.(17), co ma poważne konsekwencje dla kobiet i ich rodzin oraz całej gospodarki, w tym zmniejszenie szans, wolności, praw i dobrobytu; mając na uwadze, że w sprawozdaniu na temat różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn z 2021 r. stwierdzono, że w wyniku pandemii czas potrzebny na zlikwidowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn wydłużył się o jedno pokolenie z 99,5 do 135,6 lat(18);

F.  mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu nacisk na równouprawnienie płci w sporcie był bezprecedensowy, ale nie zawsze z najlepszych powodów i dla najlepszych celów, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa kobiet w praktyce;

G.  mając na uwadze, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn definiuje przemoc ze względu na płeć wobec kobiet jako wszelkie formy przemocy skierowanej przeciwko kobiecie, dlatego że jest kobietą, lub przemocy dotykającej kobiety w sposób nieproporcjonalny; mając na uwadze, że wszelkie formy przemocy wobec kobiet (fizyczna, seksualna, psychologiczna, gospodarcza lub w internecie) stanowią naruszenie praw człowieka, skrajną formę dyskryminacji kobiet i jedną z głównych przeszkód w osiągnięciu równości płci; mając na uwadze, że przemoc ze względu na płeć jest zakorzeniona w nierównym podziale władzy między kobietami i mężczyznami, strukturach patriarchalnych i stereotypach płci, które doprowadziły do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji kobiet przez mężczyzn, co nie zawsze wygląda taka samo i może przybierać różne stopnie i formy; mając na uwadze, że społeczeństwo wolne od przemocy uwarunkowanej płcią powinno zostać uznane za warunek wstępny równouprawnienia płci;

H.  mając na uwadze, że 31 % kobiet w Europie doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej, a wiele kobiet doświadcza przemocy seksualnej i molestowania seksualnego w związkach intymnych i w życiu publicznym(19); mając na uwadze, że sprawozdania i dane liczbowe z kilku państw członkowskich wskazują na niepokojący wzrost przemocy ze względu na płeć podczas pandemii COVID-19; mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia niektóre państwa członkowskie zgłosiły 60-procentowy wzrost liczby zgłoszeń alarmowych od kobiet, które w czasie pandemii padły ofiarą przemocy ze strony swojego partnera(20); mając na uwadze, że według sprawozdania Europolu liczba przypadków seksualnego niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie w UE dramatycznie wzrosła(21); mając na uwadze, że skutki obostrzeń dla życia społecznego, gospodarczego, psychologicznego i demokratycznego są nieproporcjonalnie dotkliwe dla osób i kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności pod względem podatności na przemoc, zwiększonej zależności ekonomicznej oraz nierówności w miejscu pracy i w podziale ról opiekuńczych; mając ponadto na uwadze, że obostrzenia utrudniły ofiarom przemocy ze strony partnera zwracanie się o pomoc, ponieważ często przebywały one w izolacji ze sprawcami i miały ograniczony dostęp do usług wsparcia; mając na uwadze, że niewystarczające lub nieodpowiednie struktury wsparcia i zasoby pogłębiły istniejącą mroczną stronę pandemii;

I.  mając na uwadze, że w całej Europie pojawiły się niepokojące ruchy przeciwko równouprawnieniu płci i prawom kobiet, które atakują prawa kobiet w całej Europie, podważają osiągnięcia i postępy, godząc tym samym w wartości demokratyczne; mając na uwadze, że ostry sprzeciw wobec polityki równości płci i praw kobiet wyrażany w tych ruchach staje się kwestią budzącą poważne zaniepokojenie;

J.  mając na uwadze, że handel ludźmi jest zjawiskiem silnie uwarunkowanym płcią, a prawie trzy czwarte wszystkich ofiar zgłaszanych w UE to kobiety i dziewczęta, które stały się przedmiotem handlu ludźmi głównie w celu wykorzystywania seksualnego; mając na uwadze, że handel ludźmi stanowi coraz większą część przestępczości zorganizowanej i naruszenie praw człowieka; mając na uwadze, że 78 % wszystkich dzieci będących ofiarami handlu ludźmi to dziewczęta, a 68 % dorosłych ofiar stanowią kobiety;

K.  mając na uwadze, że dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, w tym edukacji seksualnej i w zakresie związków, planowania rodziny, metod antykoncepcyjnych oraz bezpiecznej i legalnej aborcji, ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia równości płci i wyeliminowania przemocy ze względu na płeć; mając na uwadze, że autonomia dziewcząt i kobiet oraz możliwość podejmowania przez nie swobodnych i niezależnych decyzji dotyczących ich ciała i życia są warunkiem wstępnym ich niezależności ekonomicznej, a tym samym osiągnięcia równości płci i wyeliminowania przemocy ze względu na płeć; mając na uwadze, że nie do przyjęcia jest fakt, że kilka państw członkowskich próbuje obecnie ograniczyć dostęp do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tym zakresie poprzez bardzo restrykcyjne przepisy, które prowadzą do dyskryminacji ze względu na płeć i mają negatywny wpływ na zdrowie kobiet;

L.  mając na uwadze, że kobiety w UE są znacznie bardziej dotknięte ubóstwem lub zagrożone wykluczeniem społecznym niż mężczyźni, zwłaszcza kobiety, które doświadczają dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie ze względu na czynniki strukturalne, normy płci i stereotypy; mając na uwadze, że zróżnicowanie zarobków kobiet i mężczyzn wzrosło od 2010 r. w 17 państwach członkowskich, a zróżnicowanie dochodów kobiet i mężczyzn zwiększyło się w 19 państwach członkowskich, co prowadzi do ogólnego wzrostu nierówności w zarobkach i dochodach kobiet i mężczyzn w UE(22); mając na uwadze, że w 2019 r. 40,3 % gospodarstw domowych osób samotnie wychowujących dzieci w UE było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(23); mając na uwadze, że kobiety są w większym stopniu zagrożone ubóstwem i niepewnym zatrudnieniem, a osoby zagrożone często pracują na nisko płatnych stanowiskach o niewystarczającym wynagrodzeniu, aby przezwyciężyć pułap ubóstwa i niepewne warunki pracy;

M.  mając na uwadze, że ważne jest zagwarantowanie zapisanego w traktatach prawa do równego wynagrodzenia za taką samą pracę lub za pracę takiej samej wartości;

N.  mając na uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w UE wynosi 14,1 %, chociaż odsetek ten różni się w poszczególnych państwach członkowskich; mając na uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć ma szereg konsekwencji, w tym różnicę w wysokości 29,5 %(24) w odniesieniu do odpowiednich uprawnień emerytalno-rentowych, co prowadzi do zróżnicowania emerytur ze względu na płeć i zarazem zwiększa zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przypadku starszych kobiet; mając na uwadze, że wynika to z różnic w karierze zawodowej i zatrudnieniu, które narosły wskutek obowiązków opiekuńczych kobiet lub pracy w niepełnym wymiarze godzin, a także wynikających z tego skutków dla dostępu do zasobów finansowych, takich jak świadczenia i emerytury; mając na uwadze, że prawo do równego wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości nie zawsze jest zagwarantowane, co pozostaje jednym z głównych wyzwań w walce z dyskryminacją płacową(25); mając na uwadze, że w celu rozwiązania problemu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć ważne jest, aby urlop rodzicielski był równo rozdzielany między kobiety i mężczyzn; mając na uwadze, że choć praca w sektorach zdominowanych przez kobiety, takich jak opieka, sprzątanie, sprzedaż detaliczna i edukacja, jest niezbędna i bardzo cenna z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, często jest mniej prestiżowa i gorzej opłacana niż praca w sektorach zdominowanych przez mężczyzn; mając na uwadze, że w związku z tym istnieje pilna potrzeba ponownej oceny adekwatności wynagrodzeń w sektorach zdominowanych przez kobiety;

O.  mając na uwadze, że w Unii Europejskiej tylko 20,6 % kobiet niepełnosprawnych jest zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu z 28,5 % niepełnosprawnych mężczyzn; mając na uwadze, że dane pokazują, iż średnio 29,5 % kobiet niepełnosprawnych w UE jest zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w porównaniu z 27,5 % w przypadku niepełnosprawnych mężczyzn;

P.  mając na uwadze, że stereotypy dotyczące płci nadal wpływają na podział zadań w domu, w edukacji, w miejscu pracy i w społeczeństwie; mając na uwadze, że nieodpłatna opieka i praca w gospodarstwie domowym, która jest wykonywana głównie przez kobiety i w której odgrywają one kluczową rolę, stanowi nieproporcjonalne obciążenie dla kobiet; mając na uwadze, że pandemia COVID-19 ujawniła przerażający stan europejskich placówek opiekuńczych i całego sektora, który zatrudnia głównie kobiety; mając na uwadze, że 80 % pracy opiekuńczej w UE wykonują opiekunowie nieformalni, z czego 75 % stanowią kobiety(26); mając na uwadze, że przed wybuchem pandemii COVID-19 kobiety w UE poświęcały na nieodpłatną opiekę i prace domowe tygodniowo średnio o 13 godzin więcej niż mężczyźni; mając na uwadze, że nierówny podział obowiązków opiekuńczych w państwach członkowskich pogłębia ograniczony lub całkowity brak dostępu do odpowiednich i dostępnych placówek opiekuńczych, w tym publicznych placówek opieki nad dziećmi i osobami starszymi, co prowadzi do okresów nieobecności na rynku pracy oraz zwiększa zróżnicowanie wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć; mając na uwadze, że w 2019 r. 7,7 mln kobiet w wieku 20-64 lat zostało wykluczonych z unijnego rynku pracy ze względu na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki, w porównaniu z 450 000 mężczyzn; mając na uwadze, że inwestycje w usługi powszechne, w tym usługi opiekuńcze, mogą zmniejszyć nieproporcjonalnie dużą liczbę obowiązków opiekuńczych spoczywających na kobietach i zwiększyć ich możliwość swobodnego uczestnictwa w rynku pracy; mając na uwadze, że każdy, bez względu na płeć, ma prawo do pracy i godzenia życia zawodowego i prywatnego;

Q.  mając na uwadze, że środki mające na celu osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym są ważne dla zapewnienia zrównoważonego podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami oraz dla wyeliminowania różnic w dochodach i zatrudnieniu; mając na uwadze, że osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym zależy od dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczych po przystępnych cenach; mając na uwadze, że należy zagwarantować i utrzymać wszystkie świadczenia macierzyńskie przy pełnym wdrożeniu przez państwa członkowskie dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym(27); mając na uwadze, że konieczna jest polityka publiczna w celu ochrony i promowania sprawowania opieki i karmienia piersią;

R.  mając na uwadze, że 5 marca 2020 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025, określającą ambitne ramy promowania równouprawnienia płci w UE; mając na uwadze, że strategie polityczne muszą być skuteczniejsze w promowaniu równouprawnienia płci; mając na uwadze, że kobiety są w nieproporcjonalnym stopniu dotknięte rosnącym bezrobociem, coraz większą niepewnością zatrudnienia, niskimi płacami i cięciami budżetowymi, w tym w sektorze usług publicznych, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i edukacji; mając na uwadze, że Parlament wezwał Komisję do opracowania konkretnego planu działania zawierającego harmonogramy, cele, coroczny przegląd i mechanizm monitorowania, jasne i wymierne wskaźniki wyników oraz ukierunkowane dodatkowe środki; mając na uwadze, że UE za pośrednictwem swoich strategii politycznych, programów i stosunków z państwami członkowskimi, w tym ścisłej współpracy w zakresie krajowych funduszy odbudowy, powinna starannie ocenić państwa członkowskie, aby upewnić się, że należycie uwzględniają one aspekt płci w pandemii COVID-19;

S.  mając na uwadze, że udział kobiet w parlamentach narodowych UE w obu izbach zwiększył się z 24 % w 2010 r. do 32 % w 2020 r; mając na uwadze, że odsetek kobiet wśród ministrów rządów krajowych wzrósł z 26 % w 2010 r. do 32 % w 2020 r.; mając na uwadze, że istnieją jednak znaczne różnice między państwami członkowskimi, a jedynie siedem państw członkowskich osiągnęło parytet płci lub równowagę płci w składzie swoich rządów; mając na uwadze, że tempo zmian na szczeblu regionalnym i lokalnym jest nadal bardzo powolne, przy czym w 2019 r. kobiety zajmowały jedynie 29 % mandatów, natomiast na Węgrzech, na Słowacji i w Rumunii odsetek mężczyzn w zgromadzeniach regionalnych przekraczał 80 %;

T.  mając na uwadze, że prawo do równego wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości nie zawsze jest gwarantowane, nawet jeżeli jest zapisane w prawie; mając na uwadze, że należy zająć się podstawowymi przyczynami takiej dyskryminacji, czy to poprzez ochronę i wzmocnienie praw pracowniczych, czy też poprzez nasilenie kontroli nad przedsiębiorstwami, zwłaszcza przez krajowe inspektoraty pracy; mając na uwadze, że rokowania zbiorowe są decydującym czynnikiem w przeciwdziałaniu nierównościom i przezwyciężaniu ich;

U.  mając na uwadze, że równość płci jest ściśle związana z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz mając na uwadze, że zrównoważony rozwój i skuteczne zarządzanie transformacją ekologiczną i cyfrową wymagają udziału kobiet w procesach decyzyjnych, aby osiągnąć uczciwą i sprawiedliwą transformację, niepozostawiającą nikogo w tyle; mając na uwadze, że wszystkie działania w dziedzinie klimatu i polityka cyfrowa muszą uwzględniać perspektywę płci oraz podejście przekrojowe;

V.  mając na uwadze, że wpływ zaangażowania mężczyzn i ojcostwa na rodziny pokazuje, że sprawowanie opieki przez mężczyzn ma istotne znaczenie dla optymalnego rozwoju dzieci i może poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz pomóc w korygowaniu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w relacjach międzyludzkich; mając na uwadze, że zaangażowanie mężczyzn może pomóc w zapobieganiu przemocy domowej i przyczynić się do tworzenia bardziej sprawiedliwych społeczeństw;

W.  mając na uwadze, że utrzymujące się stereotypy dotyczące płci oraz oczekiwania co do ról mężczyzn i chłopców mogą utrudniać im okazywanie pozytywnych emocji i skłaniać ich do ukrywania negatywnych emocji, takich jak smutek i lęk, co może skutkować wyższym poziomem agresji i nienawiści u mężczyzn i chłopców niż u kobiet; mając na uwadze, że może to zwiększyć prawdopodobieństwo stosowania przez mężczyzn i chłopców przemocy, takiej jak przemoc ze względu na płeć;

X.  mając na uwadze, że nierównowaga płci jest stałym zjawiskiem w bankach centralnych, które są podstawowymi filarami w podejmowaniu decyzji gospodarczych i które kształtują realia społeczne, polityczne i gospodarcze; mając na uwadze, że na czele banków centralnych wszystkich państw członkowskich stoją obecnie mężczyźni oraz mając na uwadze, że w ubiegłym roku kobiety zajmowały tylko jedną czwartą (24,6 %) stanowisk w kluczowych organach decyzyjnych krajowych banków centralnych w UE;

Y.  mając na uwadze, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn stwierdził, że wyniki państw członkowskich w zakresie uwzględniania aspektu płci pogorszyły się od 2012 r; mając na uwadze, że pomimo podjęcia przez rządy bardziej ambitnych zobowiązań do uwzględniania aspektu płci w administracji publicznej, struktury służące uwzględnianiu aspektu płci są obecnie ograniczone, a stosowanie narzędzi służących uwzględnianiu aspektu płci zmniejszyło się;

Gospodarka oparta na równouprawnieniu płci

1.  podkreśla, że poszanowanie prawa do pracy, równości wynagrodzeń i równego traktowania to podstawowe warunki wstępne równych praw kobiet, ich niezależności ekonomicznej i rozwoju zawodowego; podkreśla, że równość szans i większy udział kobiet w rynku pracy zwiększają dobrobyt gospodarczy w Europie; uważa, że zwalczanie nierówności płci musi być kluczową kwestią w miejscu pracy; przypomina, że kobiety są nadmiernie reprezentowane wśród osób o niskich i minimalnych zarobkach, pracy w niepełnym wymiarze godzin i niepewnych formach zatrudnienia; uznaje równe prawo wszystkich kobiet i mężczyzn do godnego wynagrodzenia zapewniającego im i ich rodzinom odpowiedni poziom życia; podkreśla w związku z tym, że należy lepiej zwalczać niepewne formy zatrudnienia, tak aby wszyscy pracownicy otrzymywali godziwe wynagrodzenie wystarczające do zapewnienia im i ich rodzinom godnego poziomu życia dzięki ustawowym mechanizmom ustalania minimalnego wynagrodzenia lub układom zbiorowym zgodnie z zasadą, że stałe zatrudnienie musi być prawdziwym stosunkiem pracy, który uznaje i wzmacnia prawa pracowników; wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania polityki mającej na celu wyeliminowanie niepewnego zatrudnienia i przymusowego zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin w celu poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy; zachęca państwa członkowskie, by we współpracy z partnerami społecznymi eliminowały nierówności między mężczyznami i kobietami za pomocą strategii politycznych zwiększających wartość pracy i płac oraz poprawiających warunki pracy i warunki życia pracowników i ich rodzin;

2.  zwraca uwagę, że należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację i prawa czołowych sportowców zawodowych i niezawodowych reprezentujących swoje kraje w zawodach międzynarodowych i europejskich zarówno w trakcie ich kariery sportowej, jak i po jej zakończeniu; wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania dzieciom i młodzieży pełnego prawa do uprawiania sportu oraz do zwalczania pogłębiających się podziałów społecznych w dostępie do sportu;

3.  jest zaniepokojony wynikami wskaźnika równouprawnienia płci w 2020 i 2021 r.; podkreśla, że w 2018 r. ponad jedna trzecia państw członkowskich uzyskała mniej niż 60 punktów(28); ubolewa, że postępy w kierunku równouprawnienia płci są powolne i że nie wszystkie państwa członkowskie uznają tę kwestię za priorytet w kształtowaniu polityki; ubolewa, że w 2019 r. Słowenia poczyniła krok wstecz w kwestii równości płci, gdyż jej wynik w 2019 r. spadł o 0,1 punktu; wzywa państwa członkowskie do podjęcia praktycznych środków w celu zapewnienia kobietom równego dostępu do rynku pracy i zatrudnienia oraz godnych warunków pracy, w tym pracy gwarantującej równe prawa i równe płace, a także sprawiedliwego wynagrodzenia, zwłaszcza w sektorach zdominowanych przez kobiety; uznaje rolę partnerów społecznych i rokowań zbiorowych w zwalczaniu i eliminowaniu nierówności poprzez promowanie równouprawnienia płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej kobiet w całej ich różnorodności oraz wzywa do przestrzegania w praktyce i w prawie zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości;

4.   z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie wiążących środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń jako ważną inicjatywę mającą na celu utrzymanie i wdrożenie zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości, ale podkreśla, że sama przejrzystość płac nie skoryguje głęboko zakorzenionych nierówności leżących u podstaw tej różnicy; wzywa państwa członkowskie do określenia jasnych celów w celu wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i mężczyzn; podkreśla potrzebę uwzględnienia w tym planie działania perspektywy przekrojowej oraz różnych realiów i doświadczeń związanych z dyskryminacją, z jaką spotykają się kobiety z określonych grup;

5.  podkreśla znaczenie podejmowania przez państwa członkowskie zdecydowanych środków, w tym sankcji, w przypadku gdy przedsiębiorstwa nie przestrzegają przepisów prawa pracy zwalczających dyskryminację ze względu na płeć i nierówne traktowanie ze względu na płeć; podkreśla potrzebę zapewnienia warunkowości przy przyznawaniu funduszy UE przedsiębiorstwom, które nie gwarantują praw pracowniczych, zwłaszcza tym, które z naruszeniem prawa dyskryminują kobiety; wzywa Komisję i Radę do dopilnowania, aby wszystkie środki budżetowe w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 były zgodne z zasadą równości kobiet i mężczyzn oraz promowały uwzględnianie aspektu płci i sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci we wszystkich strategiach politycznych UE; wzywa do włączenia wskaźnika równouprawnienia płci do tablicy wskaźników społecznych oraz do dostarczania danych z podziałem na płeć dotyczących istniejących wskaźników, aby lepiej reagować na wyzwania specyficzne dla poszczególnych krajów; wzywa do wspierania działań promujących niezależność ekonomiczną kobiet za pośrednictwem wszystkich programów UE i funduszy strukturalnych, takich jak strategiczne wdrożenie Europejskiego Funduszu Społecznego, który powinien być wykorzystywany do promowania równości płci, poprawy dostępu kobiet do rynku pracy i reintegracji na nim oraz zwalczania bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego kobiet oraz wszelkich form dyskryminacji; wzywa Komisję do zaproponowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich proaktywnych środków mających na celu wspieranie zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich;

6.  podkreśla znaczenie zapewnienia wszystkim, niezależnie od płci, prawa do pracy i godzenia życia zawodowego i prywatnego; wzywa UE i jej państwa członkowskie do dalszego wzmacniania uprawnień macierzyńskich i ojcowskich poprzez poprawę okresów równego i pełnopłatnego urlopu, tak aby mężczyźni mogli być w równym stopniu zaangażowani w nieodpłatną pracę, w tym obowiązki opiekuńcze, przy jednoczesnym uwzględnieniu zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia; wzywa do zagwarantowania w praktyce prawa do elastycznej organizacji pracy po urlopie macierzyńskim, ojcowskim i rodzicielskim, tak aby oboje rodzice mogli w równym stopniu dzielić pracę z obowiązkami opiekuńczymi; wzywa do wsparcia tych środków poprzez inwestowanie w nowoczesną, wysokiej jakości lokalną infrastrukturę oraz finansowanie usług i opiekunów w celu zapewnienia powszechnej wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, w tym za pośrednictwem usług publicznych;

7.  zauważa, że pandemia COVID-19 wywarła silny wpływ na życie kobiet, zwłaszcza kobiet zatrudnionych; zauważa, że nieproporcjonalnie duża część obciążeń spoczywała na pracujących zdalnie kobietach, których życie stało się trudniejsze z powodu konieczności łączenia pracy, opieki nad dziećmi i obowiązków domowych; zwraca uwagę, że wiele kobiet borykało się z wyższymi kosztami i niższymi płacami;

8.  podkreśla potrzebę zwiększenia wskaźnika zatrudnienia kobiet w UE; wzywa do podjęcia środków na rzecz tworzenia miejsc pracy i podnoszenia płac, skutecznego zwalczania bezrobocia i promowania zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin dla wszystkich kobiet; wzywa do wspierania istniejących systemów krajowych, ze szczególnym naciskiem na dialog społeczny i rokowania zbiorowe, a także do promowania ich wiążącego charakteru, ożywienia zatrudnienia i zwalczania niepewnego zatrudnienia; zauważa, że mężczyźni i kobiety są narażeni na różne zagrożenia w miejscu pracy i w związku z tym podkreśla znaczenie podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniającego aspekt płci poprzez zapewnienie organizacji czasu pracy w taki sposób, aby zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogli w równym stopniu korzystać z okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, przerw i urlopów oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy; wzywa UE i jej państwa członkowskie do zachęcania pracodawców do przyjmowania środków przyjaznych rodzinie, takich jak możliwość skrócenia czasu pracy mężczyzn i kobiet w celu zagwarantowania opieki nad dziećmi i edukacji dzieci;

9.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do lepszego stosowania zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości dla mężczyzn i kobiet we wszystkich sektorach gospodarki; wzywa w związku z tym do stworzenia neutralnych pod względem płci narzędzi oceny zatrudnienia i kryteriów klasyfikacji, w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i z poszanowaniem ich autonomii, a także układów zbiorowych oraz krajowych tradycji i modeli rynku pracy, które mogą przyczynić się do podniesienia wartości pracy, a tym samym do osiągnięcia sprawiedliwszego wynagrodzenia za pracę w sektorach zdominowanych przez kobiety;

10.  wzywa UE do przedstawienia zestawu strategii politycznych, programów, finansowania i zaleceń mających w celu promowanie przejścia na gospodarkę opiekuńczą z myślą o przybliżeniu się do modelu społeczeństw, w których życie i dobrobyt wszystkich ludzi traktowane są priorytetowo i w których wartość pracy opiekuńczej – zarówno płatnej, jak i nieodpłatnej – leży u podstaw gospodarek przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków społecznych dla osób sprawujących obowiązki opiekuńcze;

11.  wzywa do podjęcia środków na rzecz promowania przedsiębiorczości zarówno mężczyzn, jak i kobiet w Unii poprzez promowanie środków podatkowych, gospodarczych i finansowych w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia obciążeń finansowych dla przedsiębiorców;

12.  podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma wyeliminowanie zniekształceń i nierówności związanych z płcią w dziedzinie opodatkowania oraz że systemy podatkowe, w tym systemy podatku dochodowego od osób fizycznych, powinny się do tego przyczynić; wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, by polityka fiskalna, w tym opodatkowanie, służyła zwalczaniu i eliminowaniu nierówności społeczno-ekonomicznych i nierówności płci we wszystkich ich wymiarach;

13.  zwraca uwagę, że pandemia COVID-19 ujawniła niepewną sytuację pracownic umysłowych (badaczek, architektek i innych zawodów), które szczególnie ucierpiały z powodu braku stałego zatrudnienia; podkreśla potrzebę podjęcia nadzwyczajnych środków w celu złagodzenia skutków działań ograniczających podejmowanych przez państwa członkowskie oraz podkreśla znaczenie środków strukturalnych uwzględniających równość w pracy i w życiu codziennym oraz zapewniających poszanowanie praw kobiet;

14.  podkreśla rolę kobiet pracujących w sektorze społecznym; uznaje, że ich obciążenie pracą jeszcze bardziej wzrosło w wyniku pandemii oraz że niskie płace, wzrost wyzysku (szczególnie w przypadku migrantek) oraz zatrudnianie osób bez wykształcenia lub kwalifikacji do wykonywania zadań dodatkowo pogarszają ich warunki pracy i życia; podkreśla znaczenie poprawy warunków pracy i płac, przestrzegania czasu pracy i korzystania z rokowań zbiorowych w celu zagwarantowania przestrzegania warunków pracy;

Wykorzenianie przemocy ze względu na płeć

15.  zwraca uwagę na przypadki nierównego traktowania i nękania kobiet w miejscu pracy oraz podkreśla potrzebę zwalczania wyzysku, nierówności, dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, zauważając, że molestowanie w miejscu pracy prowadzi do wykluczenia kobiet ze ścieżki zawodowej i wybranych przez nie sektorów oraz że takie nękanie stanowi poważny atak na ich zdrowie psychiczne i fizyczne; zauważa, że kobiety są znacznie bardziej narażone na molestowanie seksualne niż mężczyźni; wzywa państwa członkowskie i UE do ratyfikowania konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 190 w celu zapewnienia zgodności z globalnymi normami dotyczącymi położenia kresu przemocy i molestowaniu w miejscu pracy oraz Konwencji nr 189 dotyczącej osób pracujących w gospodarstwie domowym, którą ratyfikowało zaledwie osiem państw i której celem jest zapewnienie prawnego uznania pracy w gospodarstwie domowym, rozszerzenie praw na wszystkie kobiety wykonujące pracę domową, zwłaszcza kobiety pracujące w gospodarce nieformalnej, oraz zapobieganie naruszeniom i nadużyciom; wzywa UE i jej państwa członkowskie do opracowania przepisów dotyczących molestowania seksualnego kobiet w celu zwalczania molestowania seksualnego w miejscu pracy; wzywa państwa członkowskie, pracodawców i stowarzyszenia do zapewnienia odpowiednich procedur zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, molestowaniu seksualnemu i przemocy ze względu na płeć, które powodują toksyczną atmosferę, oraz nalega, aby procedury te chronił ofiary przemocy ze względu na płeć popełnianej w miejscu pracy lub w ich organizacjach i zapewniały poniesienie odpowiedzialności za taką przemoc;

16.  potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w całej ich różnorodności; zdecydowanie potwierdza swoje zaangażowanie w zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią; wzywa UE i jej państwa członkowskie, w tym Bułgarię, Republikę Czeską, Węgry, Łotwę, Litwę i Słowację, do ratyfikowania lub właściwego wdrożenia konwencji stambulskiej, która między innymi zwraca uwagę na nieporozumienia w zakresie ról związanych z płcią w naszym społeczeństwie, takie jak „tradycyjne wartości rodzinne”, oraz dąży do zwalczania represyjnych postaw wobec kobiet; przypomina, że konwencję należy uznać za normę minimalną, i zdecydowanie ponawia swój wcześniejszy apel o kompleksowe prawodawstwo obejmujące wszystkie formy przemocy uwarunkowanej płcią jako najlepszy sposób położenia kresu takiej przemocy;

17.  zauważa, że przemoc między mężczyznami a kobietami nasila się we wszystkich rodzajach sytuacji kryzysowych, niezależnie od tego, czy jest to kryzys gospodarczy, konflikt czy epidemia; zauważa, że nierówności oraz presja gospodarcza i społeczna wynikające z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 obejmujących ograniczenia w przemieszczaniu się i izolację społeczną doprowadziły do nasilenia przemocy wobec kobiet; zwraca uwagę, że wiele kobiet zostało zamkniętych w domu ze swoimi oprawcami; zauważa, że ogólnie w niektórych państwach członkowskich podczas pierwszego zamknięcia przemoc domowa wzrosła nawet o 30 %(29); wzywa państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia skutecznych strategii politycznych i środków na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia identyfikacji i ścigania sprawców nadużyć przez policję i inne organy w celu zapobiegania przemocy i śmierci, a także do zapewnienia ochrony, wsparcia i zadośćuczynienia kobietom będącym ofiarami przemocy, do zapewnienia większych i wystarczających środków oraz do podjęcia przez państwa członkowskie bardziej skutecznych działań; podkreśla potrzebę specjalnych programów ochrony i monitorowania ofiar przemocy, a także środków mających na celu zwiększenie wsparcia społecznego i poprawę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, schronienia i profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego;

18.  z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar zaproponowania środków mających na celu zwalczanie przemocy w internecie wobec kobiet; uważa, że transgraniczny charakter przemocy w internecie wobec kobiet i dziewcząt wymaga wspólnej reakcji UE; podkreśla, że państwa członkowskie powinny wprowadzić programy mające na celu lepsze wskazywanie zagrożeń i zapobieganie powtarzającym się przypadkom przemocy domowej, ponownego popełnienia przestępstwa i kobietobójstwa, a także środki mające na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy w internecie; podkreśla pilną potrzebę ochrony kobiet i dziewcząt przed przemocą w internecie i poza nim oraz przypomina, że przemoc wobec kobiet może przybierać różne formy; uznaje strukturalny charakter przemocy wobec kobiet jako przemocy uwarunkowanej płcią i wskazuje, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z głównych mechanizmów społecznych, za pomocą których kobiety są podporządkowywane mężczyznom; zauważa, że tego rodzaju przemoc jest nadal niedostatecznie zgłaszana i nie wywołuje wystarczających reakcji;

19.  podkreśla, że przemoc mężczyzn wobec kobiet zaczyna się od przemocy chłopców wobec dziewcząt; podkreśla, że kompleksowa i dostosowana do wieku edukacja seksualna i edukacja w obszarze budowania relacji ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz dla wyposażenia dzieci i młodzieży w umiejętności niezbędne do budowania bezpiecznych związków wolnych od przemocy seksualnej, przemocy ze względu na płeć i przemocy partnerskiej; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia programów prewencyjnych, w tym środków edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi i realizowanych wraz z nimi w takich kwestiach, jak umiejętności potrzebne do tworzenia bezpiecznych i zdrowych relacji, podnoszenie świadomości na temat zakorzenionych uprzedzeń związanych z obowiązkami opiekuńczymi, równość kobiet i mężczyzn, wzajemny szacunek, pokojowe rozwiązywanie konfliktów w relacjach międzyludzkich, przemoc wobec kobiet ze względu na płeć oraz prawo do integralności osobistej;

20.  podkreśla, że od 2010 r. nieznacznie wzrosła segregacja płciowa w edukacji, zwłaszcza segregacja ze względu na płeć w niektórych umiejętnościach, przy czym sytuacja pogorszyła się w 13 państwach członkowskich, a w innych pozostała prawie niezmieniona(30); podkreśla, że nadal stanowi to istotną przeszkodę dla równouprawnienia płci w UE; wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by każdy miał pełny dostęp do równych szans w rozwoju osobistym bez przeszkód ze względu na stereotypowe pod względem płci struktury, uprzedzenia i postrzeganie; wzywa państwa członkowskie do zwalczania seksizmu i szkodliwych stereotypów związanych z płcią w ich systemach kształcenia i szkolenia, a także opartej na płci segmentacji rynku pracy w zawodach w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki poprzez inwestowanie w formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie kobiet, uczenie się przez całe życie i szkolenie zawodowe kobiet w celu zapewnienia kobietom dostępu do wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości przekwalifikowania się i podnoszenia kwalifikacji w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb rynku pracy oraz zapobiegania szkodliwej segregacji między płciami na rynku pracy;

21.  podkreśla, że wykorzystywanie seksualne jest poważną formą przemocy, która dotyka głównie kobiety i dzieci; przypomina w szczególności, że prawie trzy czwarte wszystkich ofiar handlu ludźmi w UE to kobiety i dziewczęta, które są przedmiotem handlu głównie w celu wykorzystywania seksualnego; podkreśla, że handel ludźmi do celów wykorzystywania seksualnego, zwłaszcza kobietami i dziećmi, jest formą niewolnictwa i narusza godność ludzką; podkreśla, że handel ludźmi nasila się na całym świecie i jest napędzany coraz bardziej dochodową przestępczością zorganizowaną; podkreśla znaczenie podejścia do handlu ludźmi uwzględniającego aspekt płci oraz zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia przez państwa członkowskie odpowiednich środków finansowych na zapewnienie wsparcia społecznego i psychologicznego oraz dostępu do usług publicznych dla ofiar handlu ludźmi lub wykorzystywania seksualnego, a także zapewnienia specjalnych usług na rzecz włączenia społecznego kobiet i dziewcząt znajdujących się w trudnej sytuacji; wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie zwalczania handlu ludźmi(31) oraz do pilnego zaprzestania zatrzymywania lub wydalania potencjalnych ofiar; podkreśla jednak, że wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi do celów seksualnych są napędzane popytem oraz że w wysiłkach na rzecz ich zwalczania należy skupić się na działaniach prewencyjnych i ograniczaniu popytu; nalega, aby wszelkie przepisy dotyczące przestępstw seksualnych opierały się na koncepcji wyrażenia zgody; podkreśla, że jedynie dobrowolne czynności seksualne powinny być uznawane za legalne; wzywa Komisję do priorytetowego traktowania zapobiegania handlowi ludźmi do celów wykorzystywania seksualnego, w tym poprzez kampanie informacyjne, uświadamiające i edukacyjne, poprzez przyjęcie środków i programów mających na celu zniechęcenie do popytu i ograniczenie go, a także poprzez przyjęcie odpowiednich przepisów w przyszłości;

22.  podkreśla, że przemoc ze względu na płeć ma związek z wieloma formami ucisku; podkreśla, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są od dwóch do pięciu razy bardziej narażone na przemoc w różnych formach niż inne kobiety i dziewczęta; podkreśla, że UE jako strona Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych musi podjąć środki w celu zapewnienia pełnego i równego korzystania przez niepełnosprawne kobiety i dziewczęta z wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności; zauważa, że Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami zalecił w 2015 r., aby UE zwiększyła wysiłki w tym kierunku, między innymi poprzez ratyfikację konwencji stambulskiej;

23.  z zadowoleniem przyjmuje jednoznaczną obronę wszystkich wolności na całym świecie i potępia środki podważające prawa, wolności i gwarancje, a także wszelkie formy uprzedzeń i dyskryminacji z jakichkolwiek względów; wzywa do podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią, w tym za pomocą środków edukacyjnych ukierunkowanych na młodych ludzi i realizowanych z ich udziałem, a także do zapewnienia wszystkim młodym ludziom kompleksowej edukacji w zakresie praw i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz edukacji na temat relacji międzyludzkich; wzywa do dalszych wysiłków na rzecz zwalczania stereotypów związanych z płcią, w tym poprzez skupienie się na mężczyznach i chłopcach oraz kwestionowanie szkodliwych relacji i norm dotyczących płci; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia jaśniejszych środków ukierunkowanych na te normy, ponieważ stereotypy płci są jedną z podstawowych przyczyn nierówności płci i mają wpływ na wszystkie obszary życia społecznego; podkreśla znaczenie walki z ubóstwem i pogłębiającymi się nierównościami wśród kobiet, zwłaszcza kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji;

24.  podkreśla, że każda strategia mająca na celu osiągnięcie równości płci powinna obejmować wszystkie formy przemocy wobec kobiet, w tym ograniczanie i naruszanie praw kobiet do opieki zdrowotnej i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; ponownie podkreśla, że dostęp do opieki zdrowotnej i usług, w tym usług publicznych, dostęp do wsparcia aborcyjnego oraz bezpieczne, legalne i bezpłatne wsparcie psychologiczne dla kobiet będących ofiarami przemocy należy uznać za priorytet; podkreśla, że naruszenia w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, w tym odmowa dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, stanowią formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt; podkreśla, że autonomia kobiet i dziewcząt oraz możliwość podejmowania przez nie swobodnych i niezależnych decyzji dotyczących ich ciała i życia są warunkami wstępnymi ich niezależności ekonomicznej, a tym samym osiągnięcia równości płci i wyeliminowania przemocy uwarunkowanej płcią; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia politycznego udzielanego obrońcom praw człowieka, podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną promującym zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz związane z nim prawa, a także organizacjom społeczeństwa obywatelskiego zajmującym się zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym oraz związanymi z nim prawami, które są kluczowymi podmiotami społeczeństwa opartego na równości płci oraz ważnymi dostawcami usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz informacji na ich temat, a także na rynku zdrowia reprodukcyjnego;

Zdrowie, edukacja, włączenie społeczne i ubóstwo

25.  podkreśla, że prawa związane z opieką zdrowotną, w szczególności ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym, są podstawowymi prawami kobiet, które należy wzmacniać i których nie należy w żaden sposób ograniczać ani usuwać; przypomina, że usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw są podstawowymi usługami zdrowotnymi, które powinny być dostępne dla wszystkich, w tym dla migrantek i uchodźczyń; potępia działania ruchów przeciwko równouprawnieniu płci i prawom kobiet w Europie i na świecie, które systematycznie atakują prawa kobiet i osób LGBTIQ+, w tym, w tym prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne; wzywa Komisję do zdecydowanego potępienia regresu w odniesieniu do praw kobiet, praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz osób LGBTIQ+ w niektórych państwach członkowskich oraz do wykorzystania wszystkich dostępnych jej uprawnień do wzmocnienia środków na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku, w tym do zwiększenia wsparcia dla obrońców praw kobiet i organizacji praw kobiet w UE, a także organizacji zajmujących się prawami i zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym i LGBTIQ+;

26.  podkreśla, że państwa członkowskie muszą przyjąć politykę kładącą szczególny nacisk na poprawę systemów i usług zdrowotnych oraz zapobieganie chorobom i uwzględniającą aspekty związane z płcią, gwarantując przystępną cenowo opiekę zdrowotną wysokiej jakości oraz zapewniając dostępność zasobów niezbędnych do rozwiązania najważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak te spowodowane obecnym kryzysem pandemicznym; podkreśla, że nierówności w zakresie zdrowia nawarstwiają się w przypadku kobiet o niskim poziomie wykształcenia i kobiet niepełnosprawnych, których stan zdrowia jest gorszy i które mają ograniczony dostęp do usług zdrowotnych; podkreśla, że dostęp do opieki zdrowotnej w niektórych państwach członkowskich został ograniczony przez obostrzenia związane z COVID-19 oraz że nie zawsze zapewniano konsultacje, leczenie i diagnostykę; wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, w tym usług publicznych, w celu przyspieszenia dostępu do odwołanych konsultacji, leczenia i diagnostyki;

27.  z zadowoleniem przyjmuje zbliżający się przegląd celów barcelońskich i podkreśla potrzebę ich osiągnięcia oraz zapewnienia wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, w tym publicznej edukacji przedszkolnej; podkreśla potrzebę zapewnienia usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, które są rzeczywiście dostępne dla wszystkich dzieci i odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu udziału kobiet w rynku pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę doświadczenia związane z pandemią COVID-19; uznaje potrzebę stworzenia i rozszerzenia infrastruktury wsparcia dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, a także rozwoju placówek opieki długoterminowej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do osiągnięcia tych celów, które mają kluczowe znaczenie dla promowania równouprawnienia płci i modelu równości pod względem podejmowania pracy zarobkowej i świadczenia opieki;

28.  podkreśla, że ubóstwo lub wykluczenie społeczne nasilają się wśród niektórych grup kobiet, takich jak samotne matki, kobiety powyżej 65 roku życia, kobiety niepełnosprawne, kobiety o niskim poziomie wykształcenia i kobiety ze środowisk migracyjnych; podkreśla znaczenie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz jego złożonych przyczyn; wzywa państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań w celu zapobiegania i zwalczania zagrożenia ubóstwem kobiet starszych i emerytowanych, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i odsetek starszych kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub w trudnej sytuacji; uważa, że konieczne jest zajęcie się kwestią równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zlikwidowanie zróżnicowania emerytur ze względu na płeć poprzez zagwarantowanie wszystkim kobietom sprawiedliwych emerytur i dostępu do powszechnych i solidarnych systemów zabezpieczenia społecznego, a także lepsze egzekwowanie zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, aby zlikwidować zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć i zapobiec pogłębianiu się tej różnicy przez cały okres kariery zawodowej kobiet; jest głęboko zaniepokojony faktem, że od 2017 r. w 21 państwach członkowskich wzrosło zróżnicowanie ubóstwa ze względu na płeć(32);

29.  podkreśla, że nadal panuje błędne przekonanie, że bezdomność kobiet jest stosunkowo niewielkim problemem społecznym w Europie; zwraca uwagę, że brak podstawowych danych na temat charakteru i skali bezdomności wśród kobiet zmniejsza widoczność tego problemu; podkreśla znaczenie uznania przemocy ze względu na płeć i traumy uwarunkowanej płcią za jedną z podstawowych przyczyn bezdomności kobiet, a także analizy szerszych wyzwań społecznych, które łączą się z szerszymi barierami społeczno-gospodarczymi i strukturalnymi, takimi jak ubóstwo, brak przystępnych cenowo mieszkań i inne czynniki strukturalne; wzywa UE i jej państwa członkowskie do uwzględnienia perspektywy płci w strategiach politycznych i praktykach dotyczących bezdomności oraz do opracowania specjalnej strategii zwalczania bezdomności kobiet, a także do zapewnienia odpowiedniego i skutecznego funkcjonowania usług w celu zaspokojenia potrzeb bezdomnych kobiet;

30.  przypomina o potrzebie zwalczania przekrojowych form dyskryminacji, dotykających w szczególności grupy zmarginalizowane, takie jak kobiety niepełnosprawne, kobiety czarnoskóre, migrantki, kobiety należące do mniejszości etnicznych i kobiety romskie, kobiety starsze, samotne matki, osoby LGBTIQ+ i kobiety bezdomne; podkreśla znaczenie uwzględnienia ich potrzeb i obaw w strategiach politycznych i inicjatywach UE; wzywa Komisję Europejską do opracowania konkretnych wytycznych dotyczących wdrażania ram przekrojowych oraz do przedstawienia planu działania UE zawierającego konkretne środki mające na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej kobiet doświadczających krzyżujących się form dyskryminacji oraz zwalczanie feminizacji ubóstwa i niepewnych form zatrudnienia;

Równość w życiu

31.  uznaje, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie szeregu skutecznych, odpowiednich i ukierunkowanych środków mających na celu zwalczanie dyskryminacyjnych postaw i praktyk, osiągnięcie równych szans i równości wynagrodzeń za taką samą pracę oraz promowanie równouprawnienia płci, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19, a także promowanie wymiany najlepszych praktyk w zakresie zwalczania dyskryminacji i umożliwienie kobietom korzystania z przysługujących im praw obywatelskich i politycznych na równych zasadach oraz pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach naszego społeczeństwa; podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiednich inwestycji w usługi świadczone w interesie ogólnym i usługi publiczne, w szczególności w dziedzinie zdrowia, edukacji i transportu, w celu promowania niezależności, równości i emancypacji kobiet; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia konkretnych środków społecznych i uwzględniających aspekt płci w celu zwalczania ryzyka wykluczenia społecznego i ubóstwa w odniesieniu do dostępu do mieszkań, transportu i energii, zwłaszcza w przypadku kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji;

32.  jest głęboko zaniepokojony faktem, że Europejski Zielony Ład i powiązane z nim inicjatywy w zakresie klimatu i środowiska nie uwzględniają perspektywy płci; wzywa Komisję do wypełnienia obowiązku uwzględniania aspektu płci we wszystkich obszarach polityki UE, w tym w polityce UE w zakresie środowiska i klimatu; nalega, aby polityce tej towarzyszyła dogłębna analiza pod kątem płci w celu dopilnowania, aby uwzględniała ona nierówności płci i inne formy wykluczenia społecznego; wzywa Komisję do opracowania planu działania na rzecz realizacji zobowiązań wynikających z planu działania w sprawie równości płci uzgodnionego na COP 25 w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz do wyznaczenia stałego punktu kontaktowego UE ds. płci i zmiany klimatu, dysponującego wystarczającymi środkami budżetowymi, aby wdrażać i monitorować działania w dziedzinie klimatu uwzględniające aspekt płci w UE i na świecie;

33.  podkreśla istotny wkład kobiet w zatrudnienie, kulturę, edukację, naukę i badania naukowe; uznaje, że zawieszenie działalności gospodarczej i kulturalnej w czasie pandemii COVID-19 doprowadziło do znacznego pogorszenia warunków życia kobiet pracujących w dziedzinie kultury i sztuki, kobiet prowadzących mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, a także kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych i żyjących w społecznościach wiejskich;

34.  wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną(33), który został zablokowany od czasu jego przyjęcia przez Parlament w kwietniu 2009 r.;

35.  ponownie podkreśla znaczenie uwzględniania aspektu płci jako systematycznego podejścia do osiągania równości płci; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez Komisję grupy roboczej ds. równych szans; podkreśla znaczenie przejrzystości i zaangażowania organizacji działających na rzecz praw kobiet i organizacji społeczeństwa obywatelskiego wywodzących się z różnych środowisk;

36.  uważa, że zasadnicze znaczenie ma promowanie udziału kobiet w zajęciach sportowych, strukturach i rozwoju sportu; dostrzega potrzebę zniwelowania różnic w dostępie kobiet do sportu i w przyznawaniu nagród;

37.  wzywa państwa członkowskie i Radę do ustanowienia formalnego składu Rady ds. równości płci w celu zapewnienia ministrom i sekretarzom stanu odpowiedzialnym za równouprawnienie płci specjalnego forum do prowadzenia dyskusji na temat równości płci na najwyższym szczeblu politycznym oraz w celu promowania uwzględniania problematyki płci we wszystkich obszarach polityki UE;

38.  podkreśla znaczenie sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w celu stosowania zasady uwzględniania aspektu płci we wszystkich procedurach budżetowych;

39.  zwraca uwagę na ustalenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi Komisja nie wypełniła jeszcze swojego zobowiązania do uwzględniania aspektu płci w budżecie UE; w związku z tym wzywa Komisję do wdrożenia zaleceń Trybunału Obrachunkowego dotyczących wzmocnienia ram instytucjonalnych wspierania sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, przeprowadzenia analizy potrzeb i skutków pod kątem płci oraz do aktualizacji wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa, do gromadzenia i analizowania istniejących danych z podziałem na płeć w odniesieniu do programów finansowania UE oraz do systematycznego przedstawiania sprawozdań na ten temat, do wykorzystywania celów i wskaźników związanych z płcią do monitorowania postępów, do opracowania systemu monitorowania środków przydzielanych i wydawanych na rzecz równouprawnienia płci oraz do corocznego składania sprawozdań na temat wyników osiągniętych w zakresie równouprawnienia płci;

40.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do uwzględnienia równości płci w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który stanowi największą część instrumentu NextGenerationEU; wyraża jednak głębokie ubolewanie, że brak wskaźników i celów uwzględniających aspekt płci utrudni monitorowanie wpływu tych funduszy na aspekt płci oraz podejmowanie działań uwzględniających wyniki; w związku z tym wzywa Komisję do wykorzystywania danych i wskaźników z podziałem na płeć, w szczególności w tabeli wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności, do oceny wpływu wdrożonych środków i wyników pod kątem płci przy ocenie krajowych planów państw członkowskich określających reformy i programy inwestycyjne, a także do zapewnienia zrównoważonego pod względem płci zarządzania Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz europejskim semestrem;

41.  ubolewa nad słabym powiązaniem między strategią UE na rzecz równouprawnienia płci a Europejskim Zielonym Ładem; wzywa Komisję do wzmocnienia powiązania między polityką przeciwdziałania zmianie klimatu a równouprawnieniem płci w przyszłych wnioskach;

42.  wzywa Komisję do uwzględniania kwestii równości płci we wszystkich procesach kształtowania polityki oraz do przeprowadzania oceny skutków dla kwestii płci przy opracowywaniu nowej polityki, aby pomóc zapewnić spójniejszą i opartą na faktach reakcję polityczną UE w odpowiedzi na wyzwania związane z równouprawnieniem płci; wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków na szczeblu krajowym;

o
o   o

43.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 6 z 10.1.1979, s. 24.
(2) Dz.U. L 359 z 19.12.1986, s. 56.
(3) Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1.
(4) Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37.
(5) Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
(6) Dz.U. L 68 z 18.3.2010, s. 13.
(7) Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1.
(8) Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 2.
(9) Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 60.
(10) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0379.
(11) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0025.
(12) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0024.
(13) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0058.
(14) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0314.
(15) Sprawozdanie dotyczące wskaźnika równouprawnienia płci za 2020 r.
(16) Eurostat, Eurowskaźnik z maja 2021 r.: Bezrobocie w strefie euro na poziomie 7,9 %, w UE 7,3 %, 1 lipca 2021 r.
(17) Wskaźnik równouprawnienia płci 2020.
(18) Światowe Forum Ekonomiczne, Global Gender Gap Report 2021 [Raport w sprawie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na świecie], 31 marca 2021 r.
(19) Światowa Organizacja Zdrowia, Violence against women prevalence estimates 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women [Szacunkowe dane dotyczące przemocy wobec kobiet z 2018 r.: szacunkowe dane dotyczące występowania przemocy wobec kobiet w związkach intymnych w skali globalnej, regionalnej i krajowej oraz szacunkowe dane dotyczące występowania przemocy seksualnej wobec kobiet poza związkami intymnymi w skali globalnej i regionalnej], 2021 r.
(20) Komunikat prasowy Hansa Henriego P. Kluge, dyrektora regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia ds. Europy, 7 maja 2020 r.
(21) Europol, Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic [ Wykorzystanie izolacji: sprawcy i ofiary niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie podczas pandemii COVID-19], 19 czerwca 2020 r.
(22) Eurostat, Gender pay gap statistics [Dane statystyczne dotyczące zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć], luty 2021 r.
(23) Eurostat, Children at risk of poverty or social exclusion [Dzieci zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym], październik 2020 r.
(24) Sprawozdanie Komisji z 2021 r. na temat równości płci w UE.
(25) Sprawozdanie Komisji z 2021 r. na temat równości płci w UE.
(26) Eurocarers, „The gender dimension of informal care” [Aspekty płci w opiece nieformalnej], 2017 r.
(27) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79).
(28) Wszystkie następujące rankingi wskaźnika równouprawnienia płci (UE-28 i średnia): Szwecja (83.9), Dania (77,4), Francja (75.1), Finlandia (74,7), Niderlandy (74,1), Zjednoczone Królestwo (72,7), Irlandia (72,2), Hiszpania (72,0), Belgia (71,4), Luksemburg (70,3), średnia UE (67,9), Słowenia (67,7), Niemcy (67,5), Austria (66.5), Włochy (63,5), Malta (63,4), Portugalia (61,3), Łotwa (60,8), Estonia (60,7), Bułgaria (59,6), Chorwacja (57,9), Cypr (56.9), Litwa (56.3), Czechy (56.2), Polska (55,8), Słowacja (55,5), Rumunia (54,4), Węgry (53), Grecja (52,2).
(29) Gama, A., Pedro, A.R., de Carvalho, M. J. L., Guerreiro, A. E., Duarte, V., Quintas, J., Matias, A., Keygnaert, I. i Dias, S., Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic in Portugal [Przemoc domowa podczas pandemii COVID-19 w Portugalii ], Portugal Journal of Public Health, 2020, 38 (Suppl. 1), s. 32-40.
(30) Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Gender segregation in education, training and the labour market: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States, 2017 r.
(31) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
(32) Sprawozdanie dotyczące wskaźnika równouprawnienia płci za 2020 r.
(33) Wniosek Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. (COM(2008)0426).


Wpływ przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE i na niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych
PDF 209kWORD 65k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wpływu przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE i na niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania dzielonego z perspektywy audytu i kontroli (2020/2221(INI))
P9_TA(2021)0501A9-0330/2021

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 310, 317 i 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (dyrektywa PIF)(1),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(3) ( rozporzadzenie finansowe),

–  uwzględniając sprawozdania OLAF za 2019 i 2020 r. oraz sprawozdania roczne z działalności Komitetu Nadzoru OLAF za 2019 i 2020 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 01/2019 pt. „Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE – konieczne jest podjęcie działań”,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 06/2019 pt. „Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE w obszarze spójności – instytucje zarządzające powinny usprawnić wykrywanie, reagowanie i koordynację działań”,

–   uwzględniając sprawozdanie specjalne ETO nr 13/2021 pt. „Działania UE na rzecz zwalczania prania pieniędzy w sektorze bankowym pozostają rozproszone i nie są wdrażane w wystarczającym stopniu”,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 kwietnia 2019 r. „Strategia Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych – wzmożenie działań w celu ochrony budżetu UE” (COM(2019)0196) i dołączony do niego dokument roboczy służb Komisji „Ocena ryzyka nadużyć finansowych” (SWD(2019)0171),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 września 2020 r. pt. „31. sprawozdanie roczne dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć finansowych (2019 r.)” (sprawozdanie o ochronie interesów finansowych UE) (COM(2020)0363) oraz dołączone do niego dokumenty robocze służb Komisji (SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 i SWD(2020)0160),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/785 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 250/2014(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO)(5),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1798 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Europejskiego Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Europejskiej(6),

–  uwzględniając art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Protokół (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając sprawozdanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) za 2019 r. pt. „Fraud and corruption in European Structural and Investment Funds – a spotlight on common schemes and preventive actions” [Nadużycia finansowe i korupcja w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych – przegląd wspólnych systemów i działań zapobiegawczych](7),

–  uwzględniając wytyczne dotyczące krajowych strategii w zakresie zwalczania nadużyć finansowych opracowane przez grupę roboczą ekspertów z państw członkowskich, kierowaną i koordynowaną przez dział ds. nadużyć finansowych, sprawozdawczości i analiz działający w ramach Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)(8) opublikowane w dniu 13 grudnia 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie unijnej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej 2021–2025 (COM(2021)0170),

–  uwzględniając badanie opublikowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej Parlamentu Europejskiego dnia 7 lipca 2021 r. pt. „The Impact of Organised Crime on the EU’s Financial Interests” [Wpływ przestępczości zorganizowanej na interesy finansowe UE],

–   uwzględniając pakiet czterech wniosków ustawodawczych Komisji w sprawie harmonizacji unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), opublikowany w dniu 20 lipca 2021 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2019 r.(9),

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu,

–  uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0330/2021),

A.  mając na uwadze, że przestępstwa finansowe i gospodarcze wiążą się z korupcją, nadużyciami finansowymi, przymusem, przemocą, ze zmową, z utrudnianiem działania wymiaru sprawiedliwości i zastraszaniem w celu uzyskania nieuczciwego zysku, a środki pieniężne pochodzące z nielegalnej działalności ukrywa się przez pranie pieniędzy i ewentualnie umożliwia ich dalsze wykorzystanie do nielegalnych celów, w tym do finansowania terroryzmu;

B.  mając na uwadze, że zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego kwestii zapobiegania nadużyciom finansowym nie poświęcono wystarczającej uwagi, a Komisja nie dysponuje wyczerpującymi informacjami na temat skali, charakteru i przyczyn nadużyć finansowych;

C.  mając na uwadze wzrost liczby zorganizowanych grup przestępczych, często o zasięgu transgranicznym, działających na terenie UE; mając na uwadze, że zjawisko to staje się coraz bardziej złożone ze względu na nowe rynki przestępcze i nowe sposoby działania, które pojawiają się wraz z postępującą globalizacją i rozwojem nowych technologii; mając na uwadze, że organizacje typu mafijnego wykazują szczególną aktywność w przechwytywaniu funduszy europejskich w różnych państwach członkowskich;

D.  mając na uwadze, że dostępna technologia daje nowe możliwości wykrywania i monitorowania, usprawniając przy tym pracę organów śledczych i umożliwiając tworzenie bardziej inteligentnych środków egzekwowania prawa;

Fundusze unijne dotknięte skutkami przestępczości zorganizowanej

1.  podkreśla, że organizacje przestępcze dowiodły, że potrafią przenikać głęboko do struktur społecznych, politycznych, finansowych, gospodarczych, biznesowych i administracyjnych państw członkowskich i prać w legalnej gospodarce ogromne dochody z przestępstw, w tym tych naruszających interesy finansowe UE, co stanowi poważne zagrożenie dla swobód obywateli UE; w tym kontekście podkreśla również, że przestępczość zorganizowana poważnie zagraża demokracji i praworządności, a walka z korupcją i przenikaniem przestępczości zorganizowanej do legalnej gospodarki ma zasadnicze znaczenie, aby zagwarantować równe traktowanie wobec prawa, chronić prawa i dobrobyt obywateli, zapobiegać nadużyciom oraz pociągać do odpowiedzialności osoby sprawujące urzędy publiczne; uważa, że niezbędna jest wspólna, skoordynowana reakcja UE i jej państw członkowskich;

2.  zauważa, że nadużycia finansowe w zakresie dochodów, w tym oszustwa celne, to dziedzina, w której szkody wyrządzone przez przestępczość zorganizowaną są szczególnie poważne; zauważa, że oszustwa są istotnym elementem nadużyć po stronie dochodów; zauważa, że ten rodzaj oszustwa często popełnia się przez fałszowanie zgłoszeń przywozowych, używanie fałszywych dokumentów do zgłaszania towarów oraz fałszywe deklarowanie pochodzenia towarów w celu obejścia ceł antydumpingowych UE; zauważa, że Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił ostatnio uwagę na niedociągnięcia w ustawodawstwie w zakresie kontroli celnych oraz w jego stosowaniu, które to niedociągnięcia prowadzą do niedostatecznej harmonizacji, oceny ryzyka i wymiany informacji w całej Unii i między państwami członkowskimi; wyraża zaniepokojenie, że stwarza to przestępczości zorganizowanej możliwość, by wykorzystywać słabości istniejącego systemu i defraudować dochody Unii i jej państw członkowskich; zauważa, że oszustwa celne popełnia się również często przez zaniżanie deklarowanej wartości towarów przywożonych do UE, dzięki czemu oszuści mogą uniknąć płacenia wyższych stawek ceł przywozowych; stwierdza, że mechanizmy zaniżania wartości badane przez OLAF w ostatnich latach dotyczą głównie towarów przywożonych z Chin; z zadowoleniem przyjmuje prace wykonane przez OLAF w ramach dochodzeń w tych sprawach, co zmniejszyło szacowane straty w budżecie UE z ponad 1 mld EUR w 2017 r. do 180 mln EUR w 2020 r.(10); podkreśla, że niezależnie od tych pozytywnych zmian należy kontynuować walkę z oszustwami związanymi z zaniżaniem wartości, ponieważ systemy oszustw ewoluują wraz z rozwojem nowych technologii, w szczególności w dziedzinie handlu elektronicznego;

3.  zauważa, że oszustwa związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT) stanowią kolejny istotny element nadużyć finansowych w zakresie dochodów; zauważa, że oszustwo związane z VAT definiuje się jako unikanie płacenia podatku VAT lub oszukańcze ubieganie się o zwrot tego podatku od organów krajowych w następstwie nielegalnego łańcucha transakcji; zauważa, że najczęstszymi formami oszustw związanych z VAT są wewnątrzwspólnotowe oszustwa typu „znikający podatnik”, oszustwa w handlu elektronicznym oraz oszustwa związane z procedurą celną 42; zwraca uwagę, że wśród sektorów najbardziej zagrożonych oszustwami związanymi z VAT jest branża paliwowa, w której siatki przestępcze nadużywają przepisów przewidujących zwolnienie z VAT i różnic cenowych między różnymi rodzajami paliw, co powoduje znaczne straty w dochodach podatkowych; wyraża zaniepokojenie faktem, że dowiedziono, iż grupy przestępcze wymieniają się wiedzą, informacjami oraz danymi wywiadowczymi w dziedzinie oszustw związanych z VAT oraz szeroko wykorzystują nowe technologie, alternatywne kryptowaluty i braki w legalnych strukturach biznesowych w celu rozszerzenia i ukrycia działalności przestępczej, by generować wielomiliardowe zyski z oszustw związanych z VAT; podkreśla, że zgodnie z oceną Europolu dotyczącą zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w Unii Europejskiej (SOCTA) z 2021 r. oszustwa związane z VAT popełniają osoby dobrze znające system VAT, przepisy i procedury podatkowe; wyraża ubolewanie z powodu słabości systemowych obecnego wewnątrzwspólnotowego systemu VAT oraz niewystarczającej wymiany informacji między państwami członkowskimi;

4.  wyraża ubolewanie, że dotacje są obszarem dotkniętym nadużyciami finansowymi po stronie wydatków w budżecie ogólnym; z głębokim niepokojem zauważa, że według sprawozdań Europolu liczba takich przypadków na przestrzeni lat stale rośnie; zauważa, że oszustwa związane z dotacjami mają miejsce w wielu obszarach wydatków UE, takich jak polityka rolna, polityka spójności, badania i rozwój oraz polityka w dziedzinie środowiska; zauważa z niepokojem, że oszukańcze wnioski o dotacje i przetargi UE opierają się zazwyczaj na fałszywych deklaracjach, sprawozdaniach z postępów i fakturach; zwraca uwagę, że wiele tego rodzaju oszustw jest dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze, w tym grupy typu mafijnego;

5.  zauważa, że przestępczość zorganizowana wiąże się nie tylko z oczywistymi zagrożeniami dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wynikającymi z typowych dla organizacji przestępczych przejawów przemocy, ale także z równie poważnymi zagrożeniami w formie wkraczania do legalnej gospodarki oraz powiązanego postępowania korupcyjnego wobec urzędników państwowych i będącego jego skutkiem przenikania do instytucji i administracji publicznej; ponownie apeluje do UE, aby bezzwłocznie uzyskała status pełnoprawnego członka Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO); podkreśla, że należy zapewnić wystarczające zasoby systemowi sądownictwa oraz spójnie wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia we wszystkich państwach członkowskich, aby wykrywać i zwalczać nadużycia finansowe oraz przestępstwa finansowe i gospodarcze;

6.  podkreśla, że wspólna polityka rolna (WPR) jest największym elementem składowym budżetu UE, odpowiadającym za 31 % całkowitych wydatków budżetowych na lata 2021–2027; podkreśla kluczową rolę właściwie funkcjonujących systemów kontroli WPR na szczeblu europejskim i krajowym w zapewnieniu skutecznej ochrony interesów finansowych UE i jej obywateli przed wszelkimi nadużyciami funduszy UE; zwraca uwagę na szczególny wpływ, jaki wywiera przestępczość zorganizowana na niewłaściwe wykorzystanie funduszy w ramach WPR; ponownie wyraża zaniepokojenie faktem, że obecna struktura dotacji w ramach WPR przyczynia się do masowego wykupu i dzierżawy ziemi przez struktury przestępcze i oligarchiczne; podkreśla, że struktury oligarchiczne w porównaniu z zorganizowanymi grupami przestępczymi są równie lub bardziej szkodliwe finansowo dla WPR oraz że identyfikacja tych struktur ma zasadnicze znaczenie dla ochrony osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą; podkreśla, że rolnicy muszą być chronieni przed zastraszaniem ze strony grup przestępczych, które chcą ubiegać się o dotacje do ich gruntów; podkreśla, że ograniczona przejrzystość w połączeniu z korupcją umożliwia organizacjom przestępczym ukrywanie swoich działań i uniemożliwia dotarcie finansowania unijnego do zamierzonych beneficjentów; przypomina, że opracowanie na szczeblu unijnym właściwych instrumentów prawnych, które mają zapobiegać masowemu wykupowi i dzierżawie ziemi, oraz umożliwienie skutecznej wymiany informacji mają kluczowe znaczenie w tym obszarze; zdecydowanie przypomina o potrzebie lepszej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi;

7.  podkreśla, że utworzenie scentralizowanej i interoperacyjnej bazy danych zawierającej ustandaryzowane dane wysokiej jakości wskazujące bezpośrednich i końcowych beneficjentów unijnych dotacji ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji oszustów, sieci przestępczych i struktur oligarchicznych oraz dla zapobiegania nadużywaniu przez nich środków finansowych UE; podkreśla, że taka baza danych znacznie zwiększyłaby zdolność organów ścigania do odzyskiwania niewłaściwie wykorzystanych środków; podkreśla, że aby stworzyć taką bazę danych, należy poprawić interoperacyjność istniejących baz danych na szczeblu krajowym i unijnym; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby współpracowały przy tworzeniu takiej scentralizowanej bazy danych zgodnie z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; podkreśla, że informacje muszą mieć odpowiednią jakość i muszą być dostępne w znormalizowanym formacie, tak aby można je było wymieniać i agregować w sposób zautomatyzowany; podkreśla, że beneficjenci muszą posiadać niepowtarzalny identyfikator, który zapewni możliwość ich śledzenia we wszystkich państwach członkowskich i funduszach, niezależnie od metody zarządzania; podkreśla, że wykorzystanie nowych technologii, takich jak całościowe cyfrowe rejestry gruntów, ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia przejrzystości, skutecznego gromadzenia danych i ograniczania ryzyka, co ostatecznie ogranicza możliwości działania oszustów; z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji o szersze stosowanie takich technologii i wzywa wszystkie państwa członkowskie do przyspieszenia wdrażania tych rozwiązań; zwraca uwagę na potrzebę większej kontroli ze strony Komisji lub właściwych agencji, w tym w sektorze hodowlanym, w szczególności nad środkami przyznawanymi w zależności od liczby zwierząt gospodarskich, którą należy odpowiednio weryfikować;

8.  zwraca uwagę, że wsparcie dochodów dla rolników ma głównie formę bezpośrednich płatności obszarowych; podkreśla potrzebę bardziej ukierunkowanego wsparcia i lepszej równowagi między dużymi i małymi beneficjentami na szczeblu państw członkowskich; ubolewa, że w nowej WPR stosowanie górnego limitu ma wciąż charakter dobrowolny; wzywa państwa członkowskie do stosowania różnych narzędzi redystrybucyjnych w ramach nowej WPR jako środka przeciwdziałającego niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy rolnych i umożliwiającego ich sprawiedliwszy podział; krytykuje fakt, że na specjalnym szczycie Rady Europejskiej w lipcu 2020 r. państwa członkowskie jednostronnie postanowiły nie wprowadzać maksymalnych kwot dla osób fizycznych w ramach pierwszego lub drugiego filaru, uprzedzając decyzję w ramach negocjacji trójstronnych w sprawie reformy WPR;

9.  podkreśla, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za fundusze rolne UE w ramach zarządzania dzielonego z Komisją; podkreśla, że nowy model realizacji i nowe krajowe plany strategiczne mogą stanowić okazję do tego, by wzmocnić środki kontrolne państw członkowskich i Komisji względem dystrybucji funduszy i zarządzania nimi, pod warunkiem że państwa członkowskie dysponują skutecznymi systemami zarządzania i kontroli, a także by uwrażliwić organy odpowiedzialne za udzielanie dotacji na możliwości nadużyć; podkreśla, że zasada jednolitej kontroli powinna pomóc w zmniejszeniu presji na rolników oraz że kontrole nie powinny powodować niepotrzebnych lub dodatkowych obciążeń administracyjnych dla małych i średnich rolników; podkreśla w tym kontekście znaczenie wymiany między europejskimi organami ścigania a organami odpowiedzialnymi za uwalnianie środków finansowych w celu zapewnienia z wyprzedzeniem jak najwyższego poziomu uwrażliwienia na wystąpienie ewentualnych nadużyć;

10.  wzywa Komisję do uwrażliwiania państw członkowskich na zjawisko przestępczości zorganizowanej w kontekście uchylania się od opodatkowania, korupcji i nielegalnych praktyk (takich jak „umowy kieszeniowe”) w związku z transakcjami dotyczącymi gruntów, a także do wspierania państw członkowskich w walce z tym przestępstwami;

11.  uważa, że należy dołożyć wszelkich starań, by nowy model realizacji WPR nie spowodował zmniejszenia poziomu absorpcji środków WPR przez beneficjentów końcowych w wyniku nieintencjonalnych błędów, braku przejrzystości przepisów lub braku odpowiednich informacji, szczególnie w pierwszym okresie wdrażania;

12.  podkreśla potrzebę specjalnie dostosowanego systemu zapobiegania nadużyciom finansowym w celu zapobiegania wszelkim nadużyciom unijnych funduszy rolnych; zwraca uwagę, że chociaż liczba przypadków nadużyć finansowych znacznie się zmniejszyła w ostatnich latach, zwalczanie nadużyć finansowych powinno pozostać priorytetem UE i państw członkowskich; podkreśla, że fundusze UE muszą być odzyskiwane w odpowiednim czasie oraz z zadowoleniem przyjmuje przepisy rozporządzenia horyzontalnego WPR dotyczącego proporcjonalnych kar jako skutecznych środków odstraszających;

13.  zauważa, że OLAF jest odpowiedzialny za zwalczanie nadużyć finansowych w płatnościach w ramach WPR oraz że sprawy wszczyna się w oparciu o informacje od państw członkowskich lub doniesieniach od zainteresowanych obywateli, którzy mogą być narażeni na działania odwetowe; podkreśla ponadto, że sprawy prowadzone przez OLAF są wysoce poufne i nie są szeroko nagłaśniane po ich zakończeniu; w związku z tym wzywa do ochrony sygnalistów oraz do wymiany najlepszych praktyk w tej dziedzinie przez organy prowadzące dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych w państwach członkowskich;

14.  podkreśla potrzebę monitorowania rolnych agencji płatniczych w państwach członkowskich oraz zapewnienia ich formalnej i nieformalnej niezależności, a także dostosowania ich pracy do przepisów UE, przy czym lepszy system kontroli mogą zapewnić m.in. kontrole wyrywkowe na miejscu;

15.  podkreśla, że rozporządzenie finansowe, a w szczególności jego art. 61, musi być przestrzegane i wdrażane we wszystkich państwach członkowskich oraz stosowane do wszystkich płatności z funduszy UE, w tym do płatności bezpośrednich w rolnictwie;

16.  wzywa Komisję, by zaproponowała ustanowienie scentralizowanego unijnego mechanizmu składania skarg, aby wspierać osoby dotknięte nieuczciwymi praktykami zawłaszczania ziemi i zastraszaniem przez organizacje przestępcze przez umożliwienie takim osobom szybkiego wnoszenia skarg do Komisji;

17.  apeluje do państw członkowskich, aby szybko wdrożyły dyrektywę (UE) 2019/1937) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii(11) (dyrektywa o ochronie sygnalistów) oraz uwzględniły gwarancje prawne dla osób fizycznych i niezależnych organów ujawniających korupcję, w tym dziennikarzy, sygnalistów, niezależnych mediów i organizacji pozarządowych walczących z korupcją; apeluje do wszystkich państw członkowskich, aby ustanowiły kompleksowe ramy ochrony sygnalistów; podkreśla, że jest to pilny postulat, biorąc pod uwagę doniesienia o coraz częstszych fizycznych atakach na dziennikarzy, wzroście liczby strategicznych powództw zmierzających do stłumienia debaty publicznej (powództw typu SLAPP) oraz stosowanych w niektórych państwach członkowskich przepisach bezpieczeństwa umożliwiających postępowanie w trybie przyspieszonym, w których za przestępstwo uznaje się rozpowszechnianie wizerunków lub danych funkcjonariuszy organów ścigania, co utrudnia pracę dziennikarską i pociąganie do odpowiedzialności władz krajowych;

18.  z zaniepokojeniem odnotowuje, że Komisja i OLAF uznały nadużycia finansowe w obszarze przetargów i udzielania zamówień publicznych za tendencję dominującą wśród oszustów; zauważa, że zmowy między osobami i organizacjami, wykorzystywanie sfałszowanych faktur, tworzenie fałszywych firm i referencji oraz przekierowywanie środków finansowych z ich pierwotnego przeznaczenia to powszechne formy oszustw w procedurach zamówień publicznych; zwraca uwagę, że przypadki nadużyć finansowych często mają charakter ponadnarodowy i mogą obejmować kilka krajów (zarówno z UE, jak i spoza niej), co utrudnia ich wykrywanie i zwalczanie; wyraża ubolewanie, że w wielu państwach członkowskich nie ma szczegółowych przepisów dotyczących przestępczości zorganizowanej; podkreśla, że terminowa współpraca między krajowymi organami ścigania jest kluczowym elementem skutecznej reakcji na przestępczość międzynarodową; apeluje do właściwych organów unijnych i krajowych o poprawę interoperacyjności systemów, co ułatwi szybką wymianę informacji i usprawni współpracę oraz wspólne operacje zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej; w związku z tym wzywa do wzmocnienia transnarodowego charakteru walki z oszustwami i do harmonizacji prawa karnego w państwach członkowskich w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej, gdyż ma to zasadnicze znaczenie; zachęca Komisję do opracowania ram wspólnych przepisów, które pozwoliłyby państwom członkowskim na przeniesienie postępowania karnego do innego państwa członkowskiego w celu uniknięcia równoległych dochodzeń;

19.  zwraca uwagę, że pandemia COVID-19 tworzy nowe możliwości dla oszustów i przestępczości zorganizowanej; z zaniepokojeniem odnotowuje, że Europol zaobserwował nasilenie działalności przestępczej związanej z pandemią COVID-19 w formie cyberprzestępczości, nadużyć finansowych i fałszerstwa, w tym fałszerstwa materiałów sanitarnych i środków ochrony indywidualnej; przywołuje, jako jeden z wielu szkodliwych przypadków, oszustwa i fałszywe oferty dotyczące szczepionek wykryte przez kraje UE, w ramach których oszuści próbowali sprzedać ponad 1,1 mld dawek szczepionek za całkowitą kwotę ponad 15,4 mld euro; podkreśla, że zagrożenie nielegalną sprzedażą fałszywych cyfrowych zaświadczeń COVID-19 szybko rośnie, czego liczne przykłady odnotowano w kilku państwach członkowskich;

20.  wyraża zaniepokojenie oceną zawartą w sprawozdaniu o ochronie interesów finansowych UE, w którym stwierdzono, że w 2019 r. siedem państw członkowskich wykryło nadużycia finansowe związane z infrastrukturą zdrowotną, a także że infrastruktura zdrowotna została szczególnie dotknięta naruszeniami przepisów dotyczących zamówień publicznych; zwraca uwagę, że uzależnienie od procedur w zakresie zamówień publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 mogło pogłębić te problemy; podkreśla, że procedury kryzysowe muszą spełniać te same standardy przejrzystości i rozliczalności, co procedury zwykłe; apeluje do Komisji i organów państw członkowskich o uzupełnienie tych procedur przez wykorzystanie narzędzi ograniczających ryzyko i koncentrowanie się na zapobieganiu, a także przez kompleksowe kontrole i nadzór ex post;

21.  wyraża poważne zaniepokojenie prognozami Europolu, według których recesja gospodarcza będąca następstwem pandemii stworzy nowe możliwości dla rozwoju przestępczości zorganizowanej; ostrzega, że ze względu na to, iż przestępczość zorganizowana podąża za pieniędzmi, bezprecedensowy wzrost wydatków UE w kontekście planu odbudowy NextGenerationEU niesie za sobą duże ryzyko niewłaściwego wykorzystania środków przez przestępczość zorganizowaną; podkreśla, że temu bezprecedensowemu wzrostowi wydatków muszą towarzyszyć odpowiednie środki dla właściwych instytucji, które tworzą unijne i krajowe ramy walki z korupcją, nadużyciami finansowymi i przestępczością zorganizowaną; przypomina w związku z tym, że stosowanie nowych technologii, takich jak baza danych Arachne oraz system wczesnego wykrywania i wykluczania, powinno stać się obowiązkowym elementem wykonania budżetu UE; ponownie wzywa Radę do wyrażenia zgody na dodanie 40 stanowisk audytorskich w Trybunale Obrachunkowym oraz ponawia apel do OLAF-u i Prokuratury Europejskiej o przeznaczanie wystarczających środków na wykrywanie i ściganie działalności przestępczej wymierzonej w NextGenerationEU;

22.  podkreśla, że przestępczość zorganizowana, w szczególności przestępczość typu mafijnego, już w przeszłości obierała za cel działalność w sektorze energii odnawialnej; ostrzega, że organizacje przestępcze aktywne w tym sektorze mogą z łatwością przechwycić fundusze przeznaczone na transformację ekologiczną, które stanowią znaczny odsetek środków z instrumentu NextGenerationEU;

23.  z zaniepokojeniem odnotowuje czynniki ułatwiające przestępczość zorganizowaną, takie jak pranie pieniędzy, cyberprzestępczość, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, podstawianie fikcyjnych właścicieli oraz wykorzystanie przedsiębiorstw „skrzynek pocztowych”; podkreśla, że powyższe działania wywierają wpływ na zdolność władz do skutecznego monitorowania, czy środki UE są wydawane zgodnie ze swoim przeznaczeniem;

Dane szacunkowe dotyczące skutków finansowych przestępczości zorganizowanej

24.  wyraża zaniepokojenie, że zadanie polegające na oszacowaniu zakresu i krytyczności wpływu przestępczości zorganizowanej na budżet UE zostało wielokrotnie uznane za bardzo trudne, a nawet niemożliwe do zrealizowania, między innymi z powodu różnych definicji przestępczości zorganizowanej w państwach członkowskich i braku wiarygodnych szacunków w ramach oceny sytuacji, co komplikuje wysiłki na rzecz koordynowania działań oraz prowadzenia dochodzeń i ścigania w poszczególnych przypadkach; wyraża ubolewanie, że Komisja i organy krajowe nie dysponują wiedzą na temat skali, charakteru ani przyczyn nadużyć finansowych, a także że do tej pory nie przeprowadziły spójnej oceny niewykrytych przypadków nadużyć finansowych; podkreśla, że brak wiarygodnych szacunków uniemożliwia dokładną ocenę sytuacji, co utrudnia walkę z przestępczością zorganizowaną; apeluje do właściwych organów krajowych o usprawnienie gromadzenia danych i zwiększenie wiarygodności danych przekazywanych Komisji; apeluje do Komisji o koordynację działań i współpracę z organami państw członkowskich w celu przeprowadzenia kompleksowej ogólnounijnej oceny rzeczywistych rozmiarów, charakteru i przyczyn nadużyć finansowych, z udziałem właściwych agencji UE i we współpracy z partnerami z krajów sąsiadujących z UE;

25.  zauważa, że w sprawozdaniu o ochronie interesów finansowych UE za 2019 r. wymieniono 514 przypadków nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi po stronie wydatków o wartości 381,4 mln euro oraz 425 przypadków nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi po stronie dochodów o całkowitej wartości 79,7 mln euro; podkreśla, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej skali nadużyć finansowych, która prawdopodobnie jest znacznie większa; podkreśla ponadto, że nie wszystkie nadużycia finansowe są popełniane przez zorganizowane grupy przestępcze, szczególnie w obszarze wydatków, gdzie nadużycia finansowe są często popełniane przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, a nawet może to dotyczyć wysokich rangą urzędników państwowych lub rządowych;

26.  zwraca uwagę, że, jak wynika z przeprowadzonych niedawno badań, infiltracja sektora udzielania zamówień publicznych w UE przez przestępczość zorganizowaną dotyczy od 2,7 do 3,6 % całkowitych wydatków; wyraża ubolewanie, że powyższe dane wskazują, iż w latach 2014–2020 mogło dojść do sprzeniewierzenia przez przestępczość zorganizowaną kwoty od 1,9 mld do 2,6 mld euro z Funduszy Spójności UE; zauważa, że choć ograniczenia w zakresie danych mają wpływ na wiarygodność tych szacunków, to dają one jednak obraz skali problemu;

27.  z zaniepokojeniem podkreśla, że korupcja jest integralnym elementem niemal wszystkich działań organizacji przestępczych, stanowiącym poważne zagrożenie interesów finansowych UE, oraz że szacowana utrata PKB związana z korupcją wynosi od 170 do 990 mld EUR, przy czym UE ponosi koszty przekraczające 5 mld EUR rocznie tylko w związku z wydatkami wynikającymi z zamówień publicznych(12);

28.  wyraża ubolewanie, że według szacunków Europolu traci się rocznie od 40 do 60 mld euro na rzecz zorganizowanych grup przestępczych na skutek szczególnej formy oszustwa związanego z VAT, jakim jest wewnątrzwspólnotowe oszustwo typu „znikający podmiot gospodarczy”; podkreśla, że większość strat z tytułu VAT ponoszą państwa członkowskie, jako że jedynie 0,3 % pobranego podatku VAT przekazuje się do budżetu UE; podkreśla jednak, że zasoby własne oparte na VAT stanowiły w 2019 r. 11,97 % całkowitych dochodów budżetowych UE, co wskazuje na to, że straty z tytułu VAT spowodowane przez działalność organizacji przestępczych wywierają poważny wpływ na dochody UE;

Środki audytu i kontroli przeciwko przestępczości zorganizowanej

29.  wyraża ubolewanie, że Komisja stwierdziła braki w swoim sposobie gromadzenia i analizowania danych w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, w stosowaniu przez państwa członkowskie systemów sprawozdawczości (takich jak system wczesnego wykrywania i wykluczania oraz baza danych Arachne) oraz w przepływie informacji; zauważa, że ustawodawstwo UE w zakresie wymiany informacji na temat przestępczości transgranicznej zaktualizowano dopiero niedawno i nie obejmuje ono wszystkich właściwych organów, co utrudnia skuteczną wymianę informacji między organami UE a państwami członkowskimi;

30.  uznaje dyrektywę w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (dyrektywa PIF) za ważny krok w kierunku ochrony budżetu UE, jako że podaje ona wspólną definicję czynu zabronionego i niewłaściwego użycia środków pieniężnych, a także przewiduje ujednolicenie sankcji za przestępstwa na szkodę interesów finansowych UE; docenia fakt, że w dyrektywie określono jasne procedury w zakresie sprawozdawczości i prowadzenia dochodzeń, zdefiniowano monitorowanie ram zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wsparto wykorzystanie przez państwa członkowskie informacji, baz danych i analiz danych; z zadowoleniem przyjmuje niedawną ocenę Komisji dotyczącą wdrożenia dyrektywy w sprawie ochrony interesów finansowych UE oraz fakt, że wszystkie państwa członkowskie zgłosiły pełną transpozycję tej dyrektywy(13); wyraża jednak zaniepokojenie stopniem, w jakim dyrektywa została transponowana do prawa krajowego; przypomina, że Komisja zidentyfikowała problemy związane ze zgodnością w kilku państwach członkowskich; zauważa, że problemy te dotyczą m.in. definicji przestępstw („nadużycie finansowe naruszające interesy finansowe Unii”, „pranie pieniędzy”, „korupcja”, „sprzeniewierzenie”), odpowiedzialności osób prawnych i fizycznych oraz sankcji wobec nich, a także spoczywającego na państwach członkowskich obowiązku corocznego przekazywania Komisji danych statystycznych; zwraca się do państw członkowskich, by w pełni dostosowały przepisy krajowe do wymogów dyrektywy PIF, i apeluje do Komisji o ścisłe monitorowanie przestrzegania przepisów przez państwa członkowskie, gdyż właściwa transpozycja jest ważna, aby Prokuratura Europejska mogła prowadzić skuteczne dochodzenia i ścigać przestępstwa; wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zagwarantowania prawidłowej i kompleksowej transpozycji, z możliwością wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

31.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Prokuratury Europejskiej, której mandat obejmuje prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw na szkodę budżetu UE, ich ściganie oraz doprowadzanie sprawców przed sąd, i uznaje ją za ważny element walki z nadużyciami finansowymi i przestępczością zorganizowaną w UE; wzywa do skutecznego finansowania działań i apeluje o odpowiedni przydział zasobów ludzkich dla Prokuratury Europejskiej; uważa rolę EPPO za szczególnie obiecującą w zwalczaniu przestępczości transgranicznej związanej z budżetem Unii, ponieważ władze krajowe w ściganiu przestępstw są ograniczone granicami, a inne organy UE (takie jak Eurojust, Europol i OLAF) nie posiadają wymaganych uprawnień śledczych i prokuratorskich; zauważa, że główne cele mandatu EPPO zostały określone w dyrektywie PIF i obejmują zwalczanie nadużyć w wydatkach i dochodach UE, oszustw związanych z VAT, prania pieniędzy, korupcji i udziału w organizacjach przestępczych; podkreśla, że cele te mają kluczowe znaczenie w walce z przestępczością zorganizowaną, i wierzy, że EPPO będzie skutecznym narzędziem walki z organizacjami przestępczymi, które działają na szkodę budżetu UE; ubolewa, że pięć państw członkowskich nie przystąpiło jeszcze do Prokuratury Europejskiej, i wzywa je do podjęcia niezbędnych kroków w celu przystąpienia do EPPO; zanim to nastąpi, wzywa Komisję do zintensyfikowania nadzoru nad tymi państwami członkowskimi oraz ubolewa nad tym, że niektóre państwa, w szczególności Słowenia, nie nominowały delegowanych prokuratorów europejskich, oraz nad znacznymi opóźnieniami w tym zakresie w wielu innych państwach członkowskich; podkreśla, że poważnie osłabia to skuteczność i efektywność ogólnoeuropejskiego zwalczania przez EPPO przestępczości transgranicznej;

32.  podkreśla potrzebę skuteczniejszego zwalczania przestępstw przeciwko środowisku o wymiarze transgranicznym, które mają wpływ na różnorodność biologiczną i zasoby naturalne, takich jak nielegalny handel roślinami i zwierzętami, nielegalne pozyskiwanie drewna i handel drewnem, a także nielegalny handel odpadami; wzywa Komisję, by zainicjowała rozszerzenie mandatu Prokuratury Europejskiej w celu objęcia nim transgranicznych przestępstw przeciwko środowisku;

33.  ubolewa, że Komisja ustanowiła plan zatrudnienia dla EPPO, który nie pozwala na skuteczne wypełnianie jej mandatu; podkreśla, że aby EPPO mogła realizować główne zadanie, czyli walkę z przestępczością transgraniczną mającą wpływ na budżet UE, niezbędny jest odpowiedni personel; wyraża ubolewanie, że EPPO dysponuje obecnie niewystarczającą liczbą analityków poszczególnych spraw i śledczych finansowych, aby wspierać działalność prokuratorską delegowanych prokuratorów europejskich; ubolewa, że personel operacyjny EPPO koncentruje się obecnie głównie na rejestracji spraw, a nie na ich ściganiu; wyraża ubolewanie, że EPPO poinformowała o pilnym braku dodatkowych wykwalifikowanych ekspertów prawnych i informatycznych, a także personelu administracyjnego, co uniemożliwia sprawne funkcjonowanie; podkreśla, że oprócz 2 tys. spraw rocznie EPPO ma do rozpatrzenia ponad 3 tys. spraw zaległych; wyraża zaniepokojenie, że obciążenie pracą EPPO wzrośnie jeszcze bardziej w nadchodzących latach w świetle bezprecedensowych kwot uruchomionych za pomocą Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz przyspieszenia procedur udzielania zamówień w czasie kryzysu związanego z COVID-19; podkreśla, że przedstawiony przez Komisję plan zatrudnienia w EPPO na rok 2022 jest niewystarczający, aby zaradzić brakom wskazanym przez Prokuraturę; podkreśla, że gdy EPPO będzie w pełni funkcjonalna, korzyści z ochrony budżetu UE przekroczą jej koszty; stanowczo wzywa Komisję do zwiększenia budżetu i liczby wykwalifikowanego personelu do dyspozycji EPPO, tak aby mogła ona w pełni wykorzystać swój potencjał w walce z przestępczością;

34.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie unijnej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej 2021–2025 oraz jej zamiar, by wzmocnić skuteczną i terminową wymianę informacji między organami UE a państwami członkowskimi, np. poprzez ulepszenie interoperacyjności systemów informacyjnych UE oraz zapewnienie połączenia odpowiednich baz danych w obrębie państw członkowskich; docenia zobowiązanie Komisji do usprawnienia współpracy organów ścigania i do pełnego wykorzystania potencjału istniejących narzędzi, takich jak europejska multidyscyplinarna platforma przeciwko zagrożeniom przestępstwami (EMPACT); z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by ulepszyć wymianę informacji i współpracę między Europolem, Eurojustem i państwami niebędącymi członkami UE;

35.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja kładzie nacisk na zapobieganie przenikaniu przestępczości zorganizowanej do legalnej gospodarki, np. poprzez przegląd unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz istniejących unijnych przepisów antykorupcyjnych; z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji mające na celu dostosowanie organów ścigania do epoki cyfrowej;

36.  zauważa, że pranie pieniędzy umożliwia przestępcom utrzymywanie zysków w tajemnicy oraz że oferowanie usług prania pieniędzy samo w sobie stało się dochodową działalnością organizacji przestępczych; podkreśla, że wpływa to znacząco na interesy finansowe Unii i państw członkowskich, ponieważ aż 98 % szacowanych dochodów z działalności przestępczej nie ulega konfiskacie i pozostaje do dyspozycji przestępców; uważa, że walka z praniem pieniędzy ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy przez organizacje przestępcze; jest głęboko zaniepokojony ustaleniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego(14), zgodnie z którymi działania UE mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy są rozproszone i słabo skoordynowane, a istniejące ramy prawne są niespójne i wciąż jeszcze nie wdrożono ich w pełni we wszystkich państwach członkowskich, co może być wykorzystywane przez przestępców; wyraża uznanie dla Komisji za nowy pakiet legislacyjny mający na celu przegląd ram przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będący jednolitym zbiorem przepisów, który stanowi duży krok naprzód w walce z praniem pieniędzy i pozwoli na jednolite stosowanie przepisów w tej dziedzinie;

37.  z zadowoleniem przyjmuje w szczególności propozycję utworzenia nowej agencji UE – Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) – i podkreśla, że urząd ten musi dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi, aby osiągnąć pełną operacyjność; wyraża ubolewanie, że nie przewiduje się utworzenia AMLA do 2023 r. i że nie będzie on w pełni operacyjny do 2026 r.; podkreśla, że obecne kwestie dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu mają charakter naglący i nie można tracić więcej czasu; wzywa Komisję, by przedstawiła konkretne środki pozwalające na rozwiązywanie obecnych problemów, zanim AMLA stanie się w pełni operacyjny;

38.  z zadowoleniem przyjmuje ponadto nowe wnioski Komisji dotyczące kryptoaktywów, w dużej mierze nieuregulowanego sektora szeroko wykorzystywanego przez przestępczość zorganizowaną, która bezkarnie zarządza dużymi przepływami nielegalnych pieniędzy na rynku kryptowalut; przypomina, że anonimowość towarzysząca niektórym kryptowalutom prowadzi do wzrostu ich wykorzystania do celów niezgodnych z prawem; wzywa państwa członkowskie, by zachęcały przedsiębiorstwa zajmujące się kryptowalutami do wykorzystywania narzędzi analizy do oceny potencjalnej działalności przestępczej związanej z adresami przeznaczenia i adresami użytkowników oraz by zapewniały pełne stosowanie przez te przedsiębiorstwa przepisów w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, gdy użytkownicy wymieniają kryptowaluty na prawdziwą walutę; podkreśla, że kryptowaluty muszą podlegać tym samym organom nadzorczym, co waluty tradycyjne;

39.  zauważa, że jednostki analityki finansowej (FIU) odgrywają istotną rolę w wykrywaniu przypadków transgranicznego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; zwraca uwagę, że w UE jednostki analityki finansowej działają na szczeblu krajowym oraz że Komisja uznała koordynację i wymianę informacji między krajowymi jednostkami analityki finansowej za niewystarczającą(15); ubolewa, że istnieją różnice w ilości i rodzaju danych wymienianych między FIU; wskazuje, że utrudnia to współpracę między nimi, co z kolei negatywnie wpływa na zdolność FIU do wykrywania i ścigania przestępczości transgranicznej w odpowiednim czasie;

40.  wyraża ubolewanie, że krajowe podejścia do zwalczania przestępczości zorganizowanej różnią się znacznie między poszczególnymi państwami członkowskimi pod względem ustawodawstwa, strategii oraz zdolności operacyjnej; zauważa, że jest to częściowo uwarunkowane różnym stopniem przyjęcia i wdrożenia ustawodawstwa UE; wyraża zaniepokojenie zróżnicowaną rolą i możliwościami jednostek koordynujących zwalczanie nadużyć finansowych (AFCOS) w państwach członkowskich, być może dlatego, że prawodawstwo UE nie precyzuje w wystarczającym stopniu ich mandatu, co komplikuje koordynację na szczeblu krajowym i unijnym; wyraża zaniepokojenie faktem, że zwalczanie nadużyć związanych ze środkami finansowymi UE zwykle nie jest traktowane priorytetowo w takim samym stopniu, jak nadużycia dotyczące wydatków krajowych; świadczy o tym fakt, że ponad połowa dochodzeń prowadzonych przez OLAF nie jest kontynuowana przez państwa członkowskie, a jeszcze mniej dochodzeń osiąga etap ścigania; wyraża głębokie ubolewanie, że niektóre państwa członkowskie stale nie wdrażają zaleceń OLAF-u po zakończeniu dochodzenia i nie wszczynają postępowań sądowych mających na celu odzyskanie zdefraudowanych środków finansowych UE; wzywa Komisję do skorzystania z przysługujących jej prerogatyw i podjęcia środków niezbędnych do zapewnienia terminowego i prawidłowego wdrożenia przepisów UE;

41.  wyraża ubolewanie, że jak wskazują niedawne badania, niektóre państwa członkowskie nie przykładają równej wagi do nadużyć związanych ze środkami finansowymi UE i do nadużyć mających wpływ na wydatki krajowe; zauważa, że choć Komisja zachęcała państwa członkowskie do rozwinięcia krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych, to tylko 13 państw członkowskich tego dokonało, przy czym żadne z nich nie skorzystało z modelu przekazanego przez Komisję; z zaniepokojeniem odnotowuje, że te różnice występujące między państwami członkowskimi mogą prowadzić do pojawienia się przeszkód w skutecznej współpracy; w związku z tym wzywa Komisję, by podjęła bardziej zdecydowane działania w celu wprowadzenia przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do zapobiegania oszustwom na szkodę UE;

Wnioski

42.  wzywa Komisję, by opracowała wspólne podejście na potrzeby oceny wpływu przestępczości zorganizowanej na fundusze EU i oceniła skuteczność środków wprowadzonych, aby rozwiązać ten problem we wszystkich państwach członkowskich; uważa, że terminowa, pełna i skuteczna wymiana informacji ma zasadnicze znaczenie i dlatego ponownie podkreśla znaczenie harmonizacji definicji, co pozwoli na uzyskanie porównywalnych danych między organami UE a państwami członkowskimi dla oszacowania wpływu działań przestępczości zorganizowanej na finanse UE oraz dla szybkiego działania w celu jej zwalczania;

43.  wyraża zaniepokojenie, że obecnie obowiązujący system obejmujący zróżnicowane podejścia krajowe uniemożliwia skuteczne, transgraniczne podejście do rozwiązania problemu, co daje przestępcom możliwość kontynuowania działań bez ponoszenia odpowiedzialności; wzywa państwa członkowskie, aby ściśle współpracowały z organami UE oraz między sobą i aby w pełni wykorzystywały narzędzia i służby UE w walce przeciwko przestępczości zorganizowanej w celu zmaksymalizowania wymiany danych i ułatwienia operacji transgranicznych wymierzonych w przestępczość zorganizowaną działającą na szkodę budżetu UE;

44.  wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby rozważyły bardziej spójne wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi do wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych, w szczególności platformy internetowej Arachne oraz systemu wczesnego wykrywania i wykluczania; podkreśla, że interoperacyjność Arachne, systemu wczesnego wykrywania i wykluczania oraz instytucjonalnych i krajowych baz danych ma kluczowe znaczenia dla zapewnienia skutecznej wymiany informacji, która ma na celu zapobieganie nadużyciom finansowym na szkodę budżetu UE oraz ich identyfikację; wyraża ubolewanie, że Arachne oraz system wczesnego wykrywania i wykluczania mają obecnie ograniczony zakres, a państwa członkowskie nie mają pełnej wiedzy na ich temat i nie w pełni z nich korzystają; podkreśla w związku z tym, że system wczesnego wykrywania i wykluczania obejmuje fundusze zarządzane bezpośrednio i pośrednio, ale nie fundusze w ramach zarządzania dzielonego, chociaż te ostatnie stanowią około 80 % wydatków UE; wzywa Komisję, aby objęła te fundusze systemem wczesnego wykrywania i wykluczania; ponawia swój apel do Komisji, w szczególności zaś do państw członkowskich w Radzie, o wprowadzenie obowiązku korzystania z Arachne; oczekuje od Komisji ponownej oceny ram wymiany danych między instytucjami UE i z państwami członkowskimi w celu zmaksymalizowania stopnia skutecznej wymiany informacji, z zapewnieniem przestrzegania wymogów dotyczących ochrony danych;

45.  wzywa Komisję, by wspierała państwa członkowskie przez zapewnienie organom krajowym szkoleń mających na celu przekazanie im wiedzy niezbędnej, aby jak najskuteczniej i zgodnie z normami UE w zakresie sprawozdawczości korzystać z narzędzi takich jak system wczesnego wykrywania i wykluczania oraz Arachne; zwraca się do Komisji, by we współpracy z państwami członkowskimi przeanalizowała trudności, jakie napotykają władze krajowe podczas korzystania z systemu wczesnego wykrywania i wykluczania oraz Arachne, oraz by wydała konkretne zalecenia i poprawiła istniejące ogólne wytyczne, a także ułatwiła korzystanie z tych narzędzi; wyraża ubolewanie, że niektóre państwa członkowskie są przeciwne korzystaniu z tych narzędzi w obawie przed zwiększonym obciążeniem biurokratycznym; podkreśla, że narzędzia te, jeśli są odpowiednio zintegrowane, mogą w istocie ograniczyć biurokrację; apeluje do państw członkowskich o ponowne rozważenie stanowiska w tej sprawie, a do Komisji o niestrudzone promowanie zalet systemu wczesnego wykrywania i wykluczania oraz systemu Arachne wśród państw członkowskich; apeluje o wprowadzenie programów szkoleniowych na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy, umożliwiających władzom wykrywanie ryzyka potencjalnych nadużyć przed wypłatą środków, szczególnie na temat zasady „znaj swojego klienta” i nieujawnionego zaangażowania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w dotacje, projekty i subwencje w ramach WPR;

46.  wyraża przekonanie, że rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów(16), które ustanawia wspólne zasady mające zastosowanie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Funduszu Spójności, jest kolejnym ważnym elementem zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu środków finansowych UE przez przestępczość zorganizowaną;

47.  podkreśla, że ważnym krokiem w kierunku zwalczenia przestępczości zorganizowanej jest uczynienie jej mniej opłacalną; przywołuje w tym kontekście działania prowadzone przez OLAF, którego dochodzenia stanowią kluczowe narzędzie walki z nadużyciami finansowymi; wyraża ubolewanie, że odsetek aktów oskarżenia wniesionych w następstwie zaleceń OLAF-u dla państw członkowskich jest niski i wykazuje tendencję spadkową, gdyż zmniejszył się z 53 % w latach 2007–2014 do 37 % w latach 2016–2020; zauważa ponadto, że stopień, w jakim kwoty finansowe, których odzyskanie się zaleca, są faktycznie odzyskiwane, nie został oceniony w ostatnich latach, a najnowsza ocena obejmująca lata 2002–2016 wskazuje, że stopień odzysku wynosi 30 %; wzywa OLAF i Komisję, aby zbadały przyczyny leżące u podstaw tego zjawiska, a także wzywa państwa członkowskie, aby wypełniły prawny obowiązek odzyskania środków finansowych oraz ściśle współpracowały z organami Unii, aby zapewnić, że środki wykorzystywane przez przestępczość zorganizowaną niezgodnie z ich przeznaczeniem będą skutecznie odzyskiwane, gdyż szacuje się, że aż 98 % dochodów z przestępstwa nie jest konfiskowanych i pozostaje do dyspozycji przestępców; wzywa OLAF, by gromadził informacje na temat stopy odzysku w następstwie swoich zaleceń finansowych oraz by publikował te informacje w swoich sprawozdaniach rocznych; uważa, że zdecydowane działania mające na celu odzyskanie środków, w tym zajęcie zapobiegawcze oraz zajęcie równowartości mienia uzyskanego na drodze przestępstwa, mogą zniechęcić organizacje przestępcze do popełniania oszustw na szkodę UE i chronić jej interesy finansowe; apeluje do państw członkowskich o zwiększenie wskaźnika konfiskaty środków finansowych związanych z nadużyciami i położenie większego nacisku na środki zapobiegawcze; zwraca się do Komisji, by rozważyła możliwość uzupełnienia obecnego fragmentarycznego podejścia do odzyskiwania aktywów o ogólnounijny organ odpowiedzialny za zapewnienie terminowego i skutecznego odzyskiwania środków finansowych UE;

48.  jest zdania, że zapobieganie nadużyciom finansowym i zwalczanie takich nadużyć popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze powinno być priorytetem instytucji zarządzających, certyfikujących i audytowych, a także przedmiotem specjalistycznych dochodzeń finansowych; uważa, że walka ze zorganizowanymi grupami przestępczymi wymaga również udoskonalenia przepisów i środków zamrażania i konfiskaty mienia, w tym, w stosownych przypadkach, czasowego zajęcia mienia o równowartości korzyści pochodzących z przestępstwa, aby zapobiec przekazaniu lub zbyciu tych korzyści przed zakończeniem postępowania karnego; przypomina, że bezwzględnie należy dokładać wszelkich starań, aby odzyskiwać środki skradzione UE; zdecydowanie popiera zwiększenie skuteczności dochodzeń w celu rozbicia struktur przestępczości zorganizowanej i podkreśla, że organy ścigania muszą wyprzedzać przestępców, którzy coraz częściej posiłkują się nowymi technologiami i wykorzystują każdą okazję do rozszerzenia swojej nielegalnej działalności, zarówno w internecie, jak i poza nim;

o
o   o

49.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29.
(2) Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 43.
(3) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(4) Dz.U. L 172 z 17.5.2021, s. 110.
(5) Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1.
(6) Dz.U. L 274 z 28.10.2019, s. 1.
(7) https://www.oecd.org/gov/ethics/prevention-fraud-corruption-european-funds.pdf
(8) https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/EN-ORI-General%20Guidelines%20on%20National%20Anti-Fraud%20Strategies%20ARES%282016%296943965.pdf
(9) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0337.
(10) Sprawozdanie OLAF-u za 2020 r.
(11) Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17.
(12) Rand Europe, 2016, The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex II: Corruption [Koszt braku działań na poziomie europejskim w dziedzinie przestępczości zorganizowanej i korupcji – załącznik II: Korupcja].
(13) Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (COM(2021)0536).
(14) Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 13/2021: „Działania UE na rzecz zwalczania prania pieniędzy w sektorze bankowym pozostają rozproszone i nie są wdrażane w wystarczającym stopniu“.
(15) Dokument roboczy służb Komisji SWD(2021)0190. Ocena skutków dołączona do pakietu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, 20.7.2021 r.
(16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159).


Zapobieganie korupcji, nieprawidłowym wydatkom i niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych w przypadku funduszy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i obszarów wydatków kryzysowych
PDF 189kWORD 63k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie oceny środków mających na celu zapobieganie korupcji, nieprawidłowym wydatkom i niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych w przypadku funduszy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i obszarów wydatków kryzysowych (2020/2222(INI))
P9_TA(2021)0502A9-0320/2021

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 310, 317 i 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji(1),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE(3),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (dyrektywa PIF)(4),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając sprawozdanie OLAF za 2019 r.(7) oraz sprawozdanie roczne z działalności Komitetu Nadzoru OLAF za 2019 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 01/2019 zatytułowane „Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE – konieczne jest podjęcie działań”,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 06/2019 zatytułowane „Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE w obszarze spójności – instytucje zarządzające powinny usprawnić wykrywanie, reagowanie i koordynację działań”,

–   uwzględniając przegląd Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 06/2020 zatytułowany „Zagrożenia, wyzwania i szanse związane z gospodarczą odpowiedzią UE na kryzys wywołany przez pandemię COVID‑19”,

–  uwzględniając Grupę Państw przeciwko Korupcji (GRECO) i jej 21. sprawozdanie ogólne z działalności (2020 r.),

–  uwzględniając badanie zatytułowane „Public Integrity for an Effective COVID-19 Response and Recovery” [„Uczciwość w sektorze publicznym na rzecz skutecznej reakcji na COVID-19 i naprawy gospodarczej”], opublikowane przez OECD w kwietniu 2020 r.,

–  uwzględniając badanie zatytułowane „Corruption in the times of Pandemia” [„Korupcja w dobie pandemii”], opublikowane w maju 2020 r.(8),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 września 2020 r. zatytułowane „31. sprawozdanie roczne dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć finansowych (2019 r.)” (COM(2020)0363) oraz towarzyszące mu dokumenty robocze służb Komisji(9),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)(10),

–  uwzględniając instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności(11),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające Program InvestEU i zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1017(12),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/785 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 250/2014(13),

–  uwzględniając art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Protokół (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 4/2020 w sprawie wniosku 2020/0101 (COD) dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU), oraz zmienionego wniosku 2018/0196 (COD) dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz(14),

–  uwzględniając komunikat prasowy Europolu z dnia 5 czerwca 2020 r. zatytułowany „Europol launches the European Financial and Economic Crime Centre” [„Europol uruchamia Europejski Ośrodek ds. Przestępczości Gospodarczej i Finansowej”](15),

–  uwzględniając komunikat prasowy Europolu z dnia 12 kwietnia 2021 r. zatytułowany „Serious and organised crime in the EU: A corrupting influence” [„Poważna i zorganizowana przestępczość w UE: korumpujący wpływ”](16),

—  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zabójstwa Daphne Caruany Galizii i praworządności na Malcie(17),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2019 r.(18),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności(19),

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0320/2021),

A.  mając na uwadze, że przestępstwa finansowe i gospodarcze dotyczą nielegalnych czynów popełnianych przez osobę lub grupę osób w celu uzyskania korzyści ekonomicznych lub zawodowych oraz że zalicza się do nich między innymi korupcję, nadużycia finansowe, przymus, zmowę, utrudnianie działań, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu;

B.  mając na uwadze, że spowodowany pandemią COVID‑19 kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego, w połączeniu z następującą po nim kryzysową sytuacją gospodarczą i niepokojami społecznymi, zmusił UE i organy publiczne w państwach członkowskich do zapewnienia dodatkowego finansowania lub zaangażowania się w zarządzanie nim oraz znacznego i szybkiego zwiększenia wydatków;

C.  mając na uwadze, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z pulą środków finansowych wynoszącą ponad 670 mld EUR oraz REACT‑EU, ze środkami finansowymi w kwocie ponad 50 mld EUR, są potężnymi narzędziami mającymi pomóc państwom UE w odbudowie ich gospodarek; mając na uwadze, że już wiosną 2020 r. w ramach polityki spójności zapewniono na reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych pomoc w wysokości 11,2 mld EUR na wsparcie przedsiębiorstw, 7,6 mld EUR w ramach realokacji środków UE na działania w dziedzinie zdrowia i 4,1 mld EUR na bezpośrednie wsparcie dla pracowników;

D.  mając na uwadze, że w dniu 2 kwietnia 2020 r., w ramach reakcji UE na wybuch pandemii COVID-19, Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych;

E.  mając na uwadze, że decyzja o jego uruchomieniu została podjęta przez samą Radę, bez udziału Parlamentu zgodnie z przepisami dotyczącymi uruchomienia wsparcia określonymi w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/369 („rozporządzenie w sprawie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych”)(20);

F.  mając na uwadze, że NextGenerationEU jest tymczasowym narzędziem służącym odbudowie, którego wartość sięga około 800 mld EUR w cenach bieżących, ustanowionym w celu wsparcia procesu odbudowy UE po pandemii koronawirusa oraz pomocy w budowaniu bardziej zielonej, bardziej cyfrowej i odporniejszej Europy;

G.  mając na uwadze, że ze względu na pilny charakter kryzysu w wielu miejscach zapewniono większą elastyczność przepisów postępowań o udzielenie zamówienia oraz środków kontroli w celu przyspieszenia realizacji tych zamówień;

H.  mając na uwadze, że plany reagowania nie uwzględniają w wystarczającym stopniu kwestii zarządzania ani problemu, jakim są nielegalne działania, takie jak korupcja i nadużycia finansowe, jak również środków służących unikaniu nieprawidłowości niezwiązanych z nadużyciami finansowymi;

I.  mając na uwadze, że kryzys stwarza okazje do licznych naruszeń uczciwości i może prowadzić do nasilenia się takich zjawisk, jak nadużycia i korupcja, a także nieprawidłowości niezwiązane z nadużyciami finansowymi, zwłaszcza w przypadku zamówień publicznych i pakietów bodźców gospodarczych, jak również w organizacjach publicznych;

J.  mając na uwadze, że według Trybunału Obrachunkowego zapobieganiu nadużyciom finansowym nie poświęcono wystarczająco wiele uwagi, a Komisja nie ma wyczerpujących informacji na temat skali, charakteru i przyczyn nadużyć finansowych; mając na uwadze, że oficjalne statystyki dotyczące wykrytych nadużyć finansowych nie są kompletne, a Komisja nie przeprowadziła dotychczas żadnej oceny niewykrytych nadużyć finansowych(21);

K.  mając na uwadze, że korupcja stanowi poważne zagrożenie w sferach prywatnej i publicznej oraz wywiera nieproporcjonalny wpływ na grupy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ powoduje zmniejszenie zasobów, co zagraża długoterminowemu wzrostowi, ochronie socjalnej i sprawiedliwemu dostępowi do usług publicznych (w tym opieki zdrowotnej, edukacji i wymiaru sprawiedliwości), a wszystko to osłabia zaufanie publiczne, zwiększa nierówności społeczne i podważa podstawowe wartości Unii; mając na uwadze, że konieczne jest lepsze zrozumienie przyczyn korupcji, aby móc skutecznie walczyć z tym zjawiskiem;

L.  mając na uwadze, że w UE działa coraz więcej zorganizowanych grup przestępczych, często o zasięgu transgranicznym; mając na uwadze, że zjawisko to staje się coraz bardziej złożone, wraz z pojawieniem się nowych rynków przestępczych i nowych sposobów działania w wyniku globalizacji i nowych technologii, co umożliwia im działanie z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie;

M.  mając na uwadze, że technologia daje nowe możliwości w zakresie wykrywania i monitorowania, zmniejszając obciążenie śledczych i umożliwiając opracowanie inteligentniejszych środków egzekwowania prawa;

N.  mając na uwadze, że integralność unijnego systemu finansowego zależy od przejrzystości podmiotów o charakterze korporacyjnym oraz innych podmiotów prawnych, trustów i podobnych porozumień prawnych;

O.  mając na uwadze, że Komisja podjęła szereg działań w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z korupcją i niewłaściwym wykorzystaniem funduszy w Unii, w tym poczyniła postępy w zakresie wniosków ustawodawczych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony sygnalistów, zamówień publicznych i europejskiego mechanizmu praworządności;

P.  mając na uwadze, że zgodnie z najnowszym sprawozdaniem Transparency International i ośrodka współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO CC)(22) Komisja Europejska – stosując przeredagowanie w celu ukrycia elementów tekstu w umowach zakupu z wyprzedzeniem – nie respektuje w pełni własnych zobowiązań dotyczących przejrzystości i międzynarodowych zasad „dobrych praktyk” w zakresie przejrzystości zamówień publicznych; mając na uwadze, że Komisja jest jednak prawnie zobowiązana do przestrzegania przepisów rozporządzenia finansowego oraz że konieczna jest lepsza i udoskonalona struktura szybszego reagowania Komisji na przyszłe kryzysy;

Q.  mając na uwadze, że ograniczenie korupcji wymaga odpowiedzialności rządu za reformy, wsparcia publicznego, zaangażowania politycznego, współpracy międzynarodowej oraz wspólnych wysiłków społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego;

R.  mając na uwadze, że w sytuacji wysokich oczekiwań, silnej presji i bezprecedensowo dużych wydatków odpowiedzialność za sprostanie temu wyzwaniu spoczywa na urzędnikach publicznych, którzy potrzebują odpowiedniego wsparcia, aby poradzić sobie zarówno z podwyższonymi standardami zawodowymi, jak i nowymi trudnościami w wypełnianiu ich misji; mając również na uwadze, że urzędnicy niekoniecznie muszą natychmiast zdawać sobie sprawę z tego, że w danych sytuacjach występuje konflikt interesów;

S.  mając na uwadze, że istnieją dowody na to, iż profesjonalizacja i odpowiednie wynagrodzenie w dziedzinie zamówień publicznych pozytywnie wpływają na powstrzymywanie się urzędników publicznych od korupcji(23);

T.  mając na uwadze, że obrany w traktacie lizbońskim kierunek służy wzmocnieniu roli Parlamentu Europejskiego, aby zapewnić większą spójność, kontrolę parlamentarną i demokratyczną rozliczalność;

U.  mając na uwadze, że walka z korupcją ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów finansowych UE oraz dla utrzymania zaufania obywateli do instytucji europejskich;

1.  przyznaje, że ostatnie kryzysy potwierdziły potrzebę zdolności do uruchamiania inwestycji i koncentracji wsparcia finansowego już w pierwszych latach wychodzenia z kryzysu; jest świadomy, że w czasach kryzysu zasoby trzeba udostępniać szybko i w gwałtownie zmieniających się okolicznościach; zauważa, że znaczna ilość dodatkowych zasobów, które mają zostać wydane w krótkim czasie, zwiększa presję na systemy kontroli; podkreśla jednak, że szybkiemu uruchomieniu środków i szybkiemu przyjęciu aktów prawnych muszą towarzyszyć odpowiednie środki administracyjne; zwraca uwagę, że presja związana z udzielaniem pomocy i chęć wykorzystania zasobów w jak najkrótszym czasie może zwiększać ryzyko korupcji, nadużyć finansowych i innych nieprawidłowości, a taka sytuacja wymaga skutecznych środków zapobiegawczych i procedur zarządzania kontrolą; przypomina, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówień muszą być zgodne z najwyższymi standardami otwartości, przejrzystości i rozliczalności;

2.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia w swoich odpowiednich strategiach antykorupcyjnych ukierunkowanych środków dotyczących wydatkowania funduszy publicznych w czasach kryzysu; podkreśla w związku z tym, że przepisy dotyczące ochrony interesów finansowych Unii mają zastosowanie w równym stopniu również w przypadku wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i instrumentów wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak CRII, CRII+, REACT-EU i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF);

3.  zwraca uwagę na istotną rolę środków zapobiegawczych w przewidywaniu ryzyka korupcji w sytuacjach kryzysowych i w skutecznym reagowaniu na takie ryzyko, a także we wzmacnianiu polityki antykorupcyjnej i polityki uczciwości, jak również organów, które je realizują, a tym samym w poprawie ogólnego sprawowania rządów; uważa zatem, że w związku z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19 w nadchodzących latach będziemy kłaść większy nacisk na sprawowanie rządów ze względu na wzmożone starania mające przeciwdziałać niszczącym skutkom i kosztom pandemii dla ludzi i gospodarek;

4.   uważa, że praworządność jest podstawowym warunkiem zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami w odniesieniu do funduszy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach budżetu UE; przypomina, że praworządność obowiązuje przez cały czas, również w czasach kryzysu, a środki nadzwyczajne muszą zapewniać zgodność z zasadami praworządności oraz proporcjonalności i konieczności, a także być ograniczone w czasie i regularnie kontrolowane pod kątem ich wpływu;

5.   podkreśla, że sytuacje nadzwyczajne, zwłaszcza kryzysy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, mają również wpływ na funkcjonowanie organów publicznych i stwarzają możliwości naruszeń w odniesieniu do uczciwości, co może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania funduszy i korupcji w czasie, gdy zasoby publiczne są już pod presją; zachęca Komisję do zajęcia się odpornością instytucji UE w takich sytuacjach, aby chronić fundusze pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych;

6.  ponownie podkreśla, że potrzeba zwiększyć ogólną przejrzystość środowiska gospodarczego i finansowego Unii, ponieważ zapobieganie przestępstwom gospodarczym i finansowym nie będzie skuteczne, dopóki przestępcy będą mogli ukrywać swoje czyny za pomocą nieprzejrzystych struktur;

7.  podkreśla w związku z tym, że UE – zarówno jej instytucje, jak i państwa członkowskie – nie może sobie pozwolić na utratę cennych zasobów nawet w najlepszych czasach, a tym bardziej w trakcie pandemii i po jej zakończeniu;

8.  docenia wszystkie wysiłki podjęte przez Komisję w celu zwiększenia reform w zakresie przejrzystości, kontroli i walki z korupcją w państwach członkowskich za pomocą jej wzmocnionego zestawu narzędzi w zakresie praworządności; wyraża jednak zaniepokojenie, że wdrażanie tych reform napotkało w niektórych państwach członkowskich pewien opór, który w większości przypadków można wytłumaczyć lukami legislacyjnymi lub instytucjonalnymi, a w bardzo szczególnych przypadkach tym, że wpływają one na osobiste interesy twórców prawa i urzędników państwowych odpowiedzialnych za ich egzekwowanie; podkreśla, że należy zapobiegać wszelkiemu faktycznemu lub potencjalnemu konfliktowi interesów, który dotyka prawodawców i urzędników państwowych oraz że państwa członkowskie muszą wprowadzić solidne ramy antykorupcyjne;

9.  przypomina, że należy dołożyć większych starań w zakresie kontroli ex ante w odniesieniu do identyfikowalności funduszy, zwłaszcza w przypadkach, gdy takie kontrole i oceny zostały przeprowadzone w ramach środków nadzwyczajnych; przypomina, że rządy i inne władze publiczne potrzebują skutecznej i przejrzystej sprawozdawczości, niezależnych audytów ex post i procedur rozliczalności, a także otwartych kanałów komunikacji ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym, aby zagwarantować, że pieniądze i środki rzeczywiście pomagają osobom, które najbardziej ich potrzebują; zwraca uwagę na znaczenie dostarczania społeczeństwu aktualnych, przejrzystych i wiarygodnych informacji w sytuacjach kryzysowych;

10.  podkreśla kluczową rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy śledczych w demaskowaniu korupcji; ubolewa w związku z tym, że w czasie pandemii COVID-19 kilka państw członkowskich przyjęło środki utrudniające publiczny dostęp do dokumentów oraz że pracownicy mediów doświadczyli trudności i nieuzasadnionych odmów, a także nacisków i gróźb związanych z dostępem do dokumentów publicznych; uważa, że istotne jest, aby obywatele byli informowani i angażowali się w walkę z korupcją oraz byli w pełni chronieni przed negatywnymi konsekwencjami osobistymi i zawodowymi, zwłaszcza w przypadku sygnalizowania nieprawidłowości; ponownie podkreśla w związku z tym potrzebę szybkiego wdrożenia dyrektywy (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów;

11.  zwraca uwagę, że uczestnictwo obywateli w publicznym procesie decyzyjnym jest kluczowe dla skutecznego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych; wzywa państwa członkowskie do opracowania kompleksowych planów zarządzania kryzysowego w celu przygotowania się na podobne sytuacje w przyszłości oraz do uwzględnienia zabezpieczenia roli społeczeństwa obywatelskiego jako strażnika publicznego; przypomina, że publiczny dostęp do dokumentów w formacie nadającym się do odczytu maszynowego jest kluczowym elementem zapewnienia przejrzystości i kontroli wydatków publicznych; apeluje do Komisji o zapewnienie odpowiednich platform sprzyjających zaangażowaniu i przypomina o istniejących możliwościach zgłaszania domniemanych przypadków nadużyć finansowych do Prokuratury Europejskiej (EPPO) i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

12.  zauważa, że w trakcie kryzysu gospodarczego, kryzysu bezpieczeństwa lub kryzysu związanego ze zdrowiem rządy mają tendencję do uelastyczniania procedur dotyczących udzielania zamówień, aby szybko reagować na taki kryzys; podkreśla, że unijna dyrektywa w sprawie zamówień publicznych umożliwia już znacznie szybsze procedury, które są również mniej uciążliwe pod względem administracyjnym, oraz że rządy państw członkowskich powinny zarządzać tymi procedurami w ramach obowiązujących wymogów prawnych; podkreśla, że jakiemukolwiek złagodzeniu procedur i środkom upraszczającym, które mogą być konieczne w sytuacjach kryzysowych w celu uniknięcia kosztownych błędów i nieprawidłowości niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, wynikającymi ze złożoności przepisów, powinny towarzyszyć konkretne wytyczne i szczegółowa kontrola za pomocą mechanizmów ex post;

13.  z zadowoleniem przyjmuje skoordynowane i zdecydowane działania na szczeblu UE, których wynikiem jest przyjęcie szerokiego pakietu inicjatyw – NextGenerationEU – ukierunkowanych na skutki pandemii COVID-19 mającej destrukcyjny wpływ na zdrowie obywateli i na przedsiębiorstwa w całej UE; podkreśla jednak, że bezprecedensowy wzrost finansowania unijnego jest podatny na zwiększone ryzyko korupcji i nadużyć finansowych oraz wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami w zakresie monitorowania i rozliczalności; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia i wdrożenia skutecznej polityki antykorupcyjnej;

14.  przypomina – w celu zapewnienia przejrzystości, rozliczalności i efektywności wydatków UE – o znaczeniu systemów monitorowania i audytu w ramach funduszy objętych zarządzaniem dzielonym; przypomina, że Parlament odgrywa zasadniczą rolę w kontrolowaniu pakietu stymulacyjnego i że Komisja musi go regularnie informować o wdrażaniu tego pakietu;

15.  zauważa, że RRF(24), kluczowy instrument NextGenerationEU, umożliwia zaoferowanie państwom członkowskim dotacji (w wysokości do 312 mld EUR) i pożyczek (w wysokości do 360 mld EUR)(25) na inwestycje publiczne i reformy mające na celu wyeliminowanie słabości strukturalnych i zwiększenie odporności gospodarek państw członkowskich, skupiając się na zrównoważonej transformacji, transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, odporności instytucjonalnej i Europejskim filarze praw socjalnych;

16.   z zadowoleniem przyjmuje przekazanie Komisji uprawnień do ustanowienia w drodze aktu delegowanego tabeli wyników w celu ścisłego monitorowania realizacji planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich;

17.  przypomina, że tabela wyników posłuży jako podstawa dialogu na temat odbudowy i zwiększania odporności oraz że Komisja powinna ją aktualizować co dwa lata; wzywa w związku z tym Komisję do zapewnienia dokładnego i ścisłego monitorowania postępów w osiąganiu wyznaczonych celów pośrednich i wartości docelowych, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), na podstawie ustalonych wspólnych wskaźników i metodologii sprawozdawczej; przypomina ponadto, że RRF podlega warunkom gwarantującym przejrzyste wykorzystanie wypłaconych środków finansowych i powinien zapobiegać korupcji lub nadużyciom finansowym, podwójnemu finansowaniu lub konfliktom interesów, oraz uważa, że kontrole należy rozszerzyć również na koszty faktycznie poniesione przez beneficjentów końcowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dzięki Parlamentowi Europejskiemu państwa członkowskie są obecnie zobowiązane do dostarczania informacji o odbiorcach końcowych;

18.  zachęca władze unijne i krajowe do uwzględniania wkładu władz lokalnych i regionalnych przy opracowywaniu i wdrażaniu środków nadzwyczajnych i służących odbudowie;

19.  zauważa, że w swojej rezolucji w sprawie opinii Parlamentu na temat prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności Parlament nalegał na dużą przejrzystość i rozliczalność ze strony Komisji, państw członkowskich i wszystkich partnerów wykonawczych w procesie wdrażania;

20.  wzywa Komisję do dokładnego monitorowania potencjalnych zagrożeń dla interesów finansowych UE oraz do niedokonywania jakichkolwiek płatności, jeżeli nie zostaną osiągnięte kamienie milowe związane ze środkami służącymi zapobieganiu korupcji i nadużyciom finansowym, a także ich wykrywaniu i eliminowaniu; wzywa ponadto Komisję do niezwłocznego informowania władz budżetowych o wszystkich sytuacjach, w których środki nie są wypłacane z powodu zarzutów dotyczących niewłaściwego wykorzystania środków, korupcji, nadużyć finansowych lub naruszenia praworządności oraz w których państwa członkowskie nie dysponują wystarczającymi systemami zwalczania nadużyć finansowych;

21.  jest zdania, że trzeba dążyć do należytego zarządzania finansami i nie należy przedkładać absorpcji, pozostającej istotnym celem, nad kwestie związane z wynikami i efektywnością kosztową oraz unijną wartość dodaną programów, a w przypadku nieprawidłowości należy zapewnić odzyskanie środków za pomocą korekt finansowych;

22.  wzywa państwa członkowskie, aby uwzględniły oceny ryzyka korupcji na wszystkich etapach opracowywania i realizacji programów w obszarze bodźców gospodarczych i dotacji; zauważa, że sytuacjami, w których występuje takie ryzyko, należy zajmować się kompleksowo, stosując w miarę możliwości podejście obejmujące całą administrację rządową;

23.  jest zdania, że większa przejrzystość, w połączeniu z technologią i nauką o danych, ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu i ograniczaniu korupcji; w związku z tym apeluje do Komisji i państw członkowskich o pełne wykorzystywanie dostępnych narzędzi, takich jak system wczesnego wykrywania i wykluczania (EDES), Arachne i system zarządzania nieprawidłowościami (IMS), aby skutecznie i efektywnie identyfikować problematyczne podmioty gospodarcze i powiązane z nimi osoby prywatne (lub fizyczne), zarówno w ramach zarządzania bezpośredniego, jak i pośredniego;

24.  podkreśla dodatkowe korzyści, jakie wymiana informacji może przynieść w odniesieniu do zwalczania korupcji; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, by odbywało się to za pomocą cyfrowego, interoperacyjnego i znormalizowanego systemu gromadzenia danych, oraz zachęca państwa członkowskie do wymiany informacji zarówno między sobą, jak i z Komisją i właściwymi organami UE (w szczególności z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, OLAF-em, Prokuraturą Europejską i Europolem), zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w celu usprawnienia gromadzenia danych, zwiększenia skuteczności kontroli i zabezpieczenia odzyskania niewłaściwie wykorzystanych środków;

25.  podkreśla, że kluczowe znaczenie ma wiedza na temat podmiotów korzystających z funduszy UE, aby zapobiegać korupcji, nieprawidłowym wydatkom i niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy; wyraża ubolewanie, że obecnie dane służące do identyfikowania podmiotów gospodarczych i ich beneficjentów rzeczywistych nie są łatwo dostępne lub w ogóle nie są dostępne(26); uważa, że utworzenie jednej, interoperacyjnej bazy danych zawierającej informacje na temat bezpośrednich i końcowych beneficjentów dotacji UE stanowiłoby ważny krok w kierunku zaradzenia tej sytuacji;

26.  zaznacza, że beneficjenci muszą być identyfikowalni we wszystkich państwach członkowskich i niezależnie od funduszy, w tym zarówno tych objętych zarządzaniem bezpośrednim, jak i dzielonym; podkreśla, że baza danych powinna ograniczać się do niezbędnych informacji oraz że informacje mogą być publikowane zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE); wzywa państwa członkowskie do współpracy z Komisją w celu stworzenia takiej jednej, scentralizowanej bazy danych umożliwiającej śledzenie przepływów środków pieniężnych z UE;

27.  kładzie nacisk na potrzebę wzmocnienia systemu wczesnego wykrywania i wykluczania oraz jego zakresu w kontekście zbliżającego się ukierunkowanego przeglądu rozporządzenia finansowego; wzywa Komisję do rozszerzenia zakresu systemu wczesnego wykrywania i wykluczania na fundusze objęte zarządzaniem dzielonym przy należytym poszanowaniu zasad proporcjonalności i adekwatności;

28.  ubolewa, że OLAF i Europejski Trybunał Obrachunkowy nie mają pełnego dostępu do narzędzia oceny ryzyka Arachne i muszą w każdym przypadku zwracać się o dostęp do obliczeń ryzyka Arachne, co komplikuje proces wymiany informacji, a tym samym utrudnia wykrywanie pojawiających się wzorców ryzyka i reagowanie na nie; uważa, że konieczne jest znalezienie rozwiązania w zakresie przyznania OLAF‑owi i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu dostępu do narzędzia analizy ryzyka Arachne; jest zdania, że włączenie Arachne do krajowych systemów zarządzania i kontroli powinno być obowiązkowe dla wszystkich instytucji zarządzających;

29.  wzywa Komisję, aby przeprowadziła ocenę reakcji na pandemię COVID‑19 na kilku frontach, w tym w odniesieniu do zapobiegawczych środków antykorupcyjnych, analizy dowodów empirycznych oraz wskaźnika absorpcji wniosków o płatność, zbadała, czy korupcja wpłynęła na wynik tej oceny i czy uczciwość została zachowana bądź podważona, oraz aby przedstawiła Parlamentowi sprawozdania z głównych ustaleń w celu umożliwienia mu (jako organowi udzielającemu absolutorium) włączenie do absolutorium za rok 2020 specjalnego rozdziału poświęconego funduszom pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i wydatkom związanym z kryzysami;

30.  ubolewa, że Komisja w szerokim zakresie wykorzystuje narzędzie redakcyjne w celu ukrycia części zapisów umów zakupu z wyprzedzeniem; podkreśla, że niezależnie od wrażliwości informacji takie szczegóły są ważne dla poprawy rozliczalności i globalnej reakcji na wirusa; wzywa Komisję, aby w odpowiedzi na przyszłe kryzysy lepiej zajęła się aspektami przejrzystości i rozliczalności, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia zaufania publicznego, ożywienia debaty publicznej i promowania wartości UE; zauważa, że Komisja stosuje art. 38 ust. 3 lit. d) rozporządzenia finansowego, odnosząc się do przypadku, w którym ujawnienie danych grozi naruszeniem interesów handlowych odbiorców, i apeluje o proporcjonalność skutecznej kontroli i pełną rozliczalność za wykorzystanie zasobów na rzecz interesu publicznego;

31.  uważa, że gdyby odpowiednie dane dotyczące zamówień publicznych zostały upublicznione do analizy oraz były swobodnie i łatwo dostępne, w otwartym i znormalizowanym formacie, wraz z danymi dotyczącymi wyroków sądowych i rejestrów przedsiębiorstw, mogłoby to znacznie ułatwić zapobieganie potencjalnym przypadkom korupcji i ich wykrywanie; jest zatem zdania, że odpowiednie informacje dotyczące wszystkich umów w sprawie zamówień publicznych (z wykorzystaniem środków publicznych) powinny być publicznie dostępne i publikowane na specjalnej stronie internetowej przy minimalnej redakcji tekstu oraz pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i innymi wymogami prawnymi;

32.  zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii decyzję o uruchomieniu instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych ma podjąć Rada na podstawie wniosku Komisji; krytykuje jednak, że mimo silnych powiązań z budżetem UE uruchomienie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych nastąpiło bez pełnego poszanowania i przestrzegania prerogatyw Parlamentu jako organu budżetowego i ostatecznego nadzorcy budżetu UE;

33.  ubolewa, że mimo kilku prób uzyskania jasnego obrazu sytuacji Komisja Budżetowa i Komisja Kontroli Budżetowej nie mają dostępu do odpowiednich danych dotyczących środków UE wydanych w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na finansowanie umów zakupu z wyprzedzeniem, wynoszących około 2,5 mld EUR w przypadku sześciu takich umów;

34.  przyznaje, że umowa dotycząca wspólnego udzielania zamówień(27) umożliwia państwom członkowskim, EOG i innym krajom wspólne negocjowanie lepszych warunków dostaw sprzętu medycznego; wzywa Komisję do dokonania oceny, z myślą o ustanowieniu dobrych praktyk na wypadek przyszłego kryzysu, skuteczności i efektywności umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień oraz zapasów sprzętu medycznego w ramach rescEU; wzywa ponadto Komisję do wprowadzenia solidnych i przejrzystych ram unijnych w zakresie zamówień publicznych dotyczących pełnego lub częściowego zaangażowania środków z budżetu UE, które to ramy uwzględniałyby kompleksową kontrolę ze strony Parlamentu, zwłaszcza w odniesieniu do głównych obszarów wydatków związanych z kryzysem gospodarczym, kryzysem bezpieczeństwa lub kryzysem zdrowotnym;

35.   wzywa Komisję do zaproponowania przeglądu rozporządzenia finansowego zawierającego solidną podstawę prawną do obowiązkowego wykorzystywania otwartych i ustandaryzowanych danych dotyczących zamówień publicznych, a także wzywa do uczynienia systemów informatycznych kontroli budżetowej obowiązkowymi, publicznymi i interoperacyjnymi z krajowymi bazami danych;

36.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o współpracę na rzecz przyjęcia solidnych krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych, które to strategie przyniosą korzyści w postaci koordynacji działań wielu podmiotów oraz zapewnienia optymalizacji zasobów i uwzględnienia wszystkich obszarów zainteresowania (wydatki w ramach zarządzania pośredniego i dzielonego, fundusze krajowe itp.); zauważa, że do końca 2020 r. 14 państw członkowskich przyjęło krajowe strategie zwalczania nadużyć finansowych, a 5 uruchomiło procedury w tym celu; zauważa, że stanowi to postęp w porównaniu z 2019 r., ale ubolewa, że wciąż nie wszystkie państwa członkowskie przyjęły krajowe strategie zwalczania nadużyć finansowych lub zamierzają to zrobić; wyraża zaniepokojenie, że istniejące strategie różnią się pod względem zakresu i głębi oraz wymagają aktualizacji w tym względzie;

37.  wzywa państwa członkowskie do harmonizacji i dostosowania swoich standardów oraz wzywa Komisję do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko państwom członkowskim, które tego odmówiły; wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w ulepszaniu ich strategii w celu zapewnienia istnienia solidnych krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych w całej Unii;

38.  uważa, że ważne jest, aby Komisja w swoim przyszłym sprawozdaniu na temat praworządności oceniła nie tylko istnienie, lecz także również skuteczność krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych; jest ponadto zdania, że przyszłe sprawozdania na temat praworządności powinny opierać się na dobrych praktykach i zawierać zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące sposobów rozwiązania stwierdzonych problemów lub zaradzenia naruszeniom, w tym – w stosownych przypadkach – terminy ich wdrożenia oraz punkty odniesienia do celów monitorowania; uważa, że należy również przeanalizować środki przyjęte w odpowiedzi na pandemię COVID-19, które mają wpływ na praworządność;

39.  przypomina, że ochrona interesów finansowych Unii jest sprawą najwyższej wagi i konieczne są ciągłe intensywne działania na wszystkich szczeblach;

40.  podkreśla potrzebę współpracy między Prokuraturą Europejską a innymi organami UE, takimi jak Eurojust, Europol i OLAF, w celu prowadzenia postępowań przygotowawczych i ścigania karnego w ramach odpowiednich mandatów/kompetencji; podkreśla kluczową rolę wspomnianych instytucji i organów w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych w walce z tymi, którzy nieuczciwie korzystają z funduszy UE, i przyjmuje w związku z tym do wiadomości uzgodnienia robocze podpisane między nimi; podkreśla, że skuteczna współpraca jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy organy UE mają poparcie polityczne i są wyposażone w wystarczające zasoby ludzkie i finansowe;

41.  krytykuje to, że Komisja zignorowała wezwanie Parlamentu do zwiększenia planu zatrudnienia Prokuratury Europejskiej i nie wdrożyła porozumienia zawartego w toku postępowania pojednawczego w 2020 r.; ponownie podkreśla potrzebę zwiększenia zasobów i personelu Prokuratury Europejskiej i OLAF-u w celu ułatwienia walki z korupcją, nadużyciami finansowymi, nieprawidłowymi wydatkami i niewłaściwym wykorzystywaniem funduszy;

42.  ostrzega, że zorganizowane grupy przestępcze działają niezależnie od istnienia granic i coraz częściej uzyskują mienie w państwach członkowskich innych niż te, w których głównie działają, oraz w państwach trzecich;

43.  wzywa do zwiększenia skutecznej współpracy międzynarodowej w zakresie gromadzenia dowodów, wzajemnego uznawania, doręczania dokumentów oraz konfiskaty i zamrażania mienia w celu zapewnienia właściwym organom środków umożliwiających śledzenie, zamrażanie i konfiskatę dochodów z przestępstwa oraz zarządzanie nimi; wzywa zatem Komisję do wspierania i promowania ogólnounijnej harmonizacji definicji przestępstw korupcyjnych, a także do lepszego wykorzystania istniejących zbiorów danych i metodyki do opracowywania nowych definicji w celu uzyskania danych porównawczych z całej UE na temat rozpatrywania przypadków korupcji;

44.  wzywa do ściślejszej współpracy między przedstawicielami organów krajowych a OLAF‑em w celu zapewnienia należytego uwzględnienia dochodzeń prowadzonych w związku z nadużyciami finansowymi ze szkodą dla budżetu UE;

45.  podkreśla, że Grupa Państw przeciwko Korupcji (GRECO) wydała kompleksowe zalecenia dla państw członkowskich dotyczące wykorzystania środków publicznych w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych; wzywa wszystkie państwa członkowskie do pełnego wdrożenia tych zaleceń, co zwiększy przejrzystość i rozliczalność; w tym względzie z zadowoleniem przyjmuje możliwość przystąpienia UE do GRECO w charakterze pełnoprawnego członka;

46.  z zadowoleniem przyjmuje pakiet wniosków ustawodawczych przedstawiony przez Komisję w celu wzmocnienia unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; wzywa do skutecznego i spójnego wdrożenia przyszłych ram przewidujących sytuacje nadzwyczajne, w których stabilność i bezpieczeństwo w UE mogą być zagrożone;

47.  z niepokojem odnotowuje wniosek Europolu, że przestępcy to cyfrowi tubylcy, co oznacza, że praktycznie każda działalność przestępcza obejmuje obecnie pewien element internetowy, a wiele przestępstw w pełni przeniosło się do sieci; wyraża zaniepokojenie, że nowe technologie umożliwiają również dalsze popełnianie tradycyjnych przestępstw w nietradycyjny sposób, z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do poczynienia zdecydowanych inwestycji i silnego zaangażowania politycznego w sprostanie tym nowym wyzwaniom;

48.  jest zdania, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji są dla sektora publicznego ogromną szansą na wykrywanie nadużyć finansowych i zapobieganie im, na przykład poprzez wzmocnienie centralnych zdolności analitycznych Komisji, ponieważ narzędzia informatyczne mogą z łatwością gromadzić, łączyć i analizować niezbędne dane oraz wykrywać potencjalne nieprawidłowości, nadużycia finansowe i korupcję; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia w życie jednego zintegrowanego, interoperacyjnego systemu informacji i monitorowania, w tym jednolitego narzędzia do eksploracji danych i punktowej oceny ryzyka, w celu uzyskania dostępu do odpowiednich danych i ich analizy, oraz zwiększenia wiarygodności kontroli z myślą o powszechnym zastosowaniu, w tym przy pomocy Instrumentu Wsparcia Technicznego;

49.  zauważa, że gromadzenie danych dotyczących podmiotów ostatecznie korzystających, bezpośrednio lub pośrednio, z finansowania unijnego w ramach zarządzania dzielonego oraz projektów i reform wspieranych przez RRF, w tym danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych odbiorców środków, jest niezbędne do zapewnienia skutecznych kontroli i audytów, a zasady związane z gromadzeniem i przetwarzaniem takich danych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;

50.  podkreśla korzyści wynikające z cyfrowych ksiąg wieczystych dla przejrzystości własności oraz zapobiegania korupcji i jej zwalczania; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji mające na celu wdrożenie takich programów w całej UE; wzywa władze krajowe do współpracy z Komisją na rzecz szerokiego wdrożenia tych programów;

51.  jest zdania, że scentralizowany system informacji i monitorowania powinien obejmować wymogi dotyczące zamówień publicznych wraz z ogólnounijnymi, publicznie dostępnymi danymi w rozbiciu na kraje, aby wykonawcy i instytucje zamawiające systematycznie przekazywali konkretne dane o projekcie, postępach w realizacji głównych etapów oraz bezpośrednich i ostatecznych beneficjentach (w znormalizowanym formacie); uważa, że należy stworzyć taki system w celu ułatwienia gromadzenia, interoperacyjności i przetwarzania danych na szczeblu UE oraz zapewnienia skutecznych kontroli i audytów; podkreśla, że system ten powinien ograniczać się do niezbędnych informacji oraz że powinna istnieć możliwość publikowania informacji zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE; zwraca jednak uwagę, że można wprowadzić poziom pośredni na szczeblu krajowym (tj. zdecentralizowany punkt zbierania danych), aby ułatwić proces gromadzenia danych, uwzględniając różnice językowe i cechy lokalne (takie jak obowiązki regionalne);

52.  sugeruje wykorzystanie systemów ujawniania informacji finansowych/majątkowych w celu zapobiegania korupcji, jej wykrywania, prowadzenia dochodzeń w sprawie korupcji i/lub jej ścigania, aby promować rozliczalność i zwiększać świadomość wśród urzędników publicznych, a tym samym unikać konfliktu interesów;

53.  uważa, że platformy danych mogą wzmocnić mechanizmy nadzoru i poprawić skuteczną wymianę informacji z innymi departamentami rządowymi;

54.  wierzy w korzyści płynące z profesjonalizacji i odpowiednich wynagrodzeń w dziedzinie zamówień publicznych, a mianowicie w to, że posiadanie wyspecjalizowanego, dobrze wyszkolonego i dobrze opłacanego personelu zajmującego się zamówieniami publicznymi, który dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i badaniami (rynkowymi), również ponad granicami państw członkowskich, jest pozytywną praktyką, którą należy wdrożyć wraz z innymi technikami zapobiegania korupcji;

55.  zachęca państwa członkowskie do właściwego wykorzystania funduszy i programów UE; wzywa organy krajowe do współpracy z OLAF‑em w celu umożliwienia szkoleń pracowników dotyczących różnych rodzajów nadużyć finansowych, tendencji, zagrożeń i ryzyka w tym obszarze, a także zjawiska korupcji i innych nielegalnych działań mających wpływ na interesy finansowe UE;

56.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.
(2) Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.
(3) Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 56.
(4) Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29.
(5) Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 43.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(7) OLAF, „Dwudzieste sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.”, 2020 r.
(8) Gallego, J., Prem, M. i Vargas, J.F., „Corruption in the times of Pandemia”, maj 2020 r.
(9) SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 i SWD(2020)0160.
(10) Dz.U. L 437 z 28.12.2020, s. 30.
(11) Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17.
(12) Dz.U. L 107 z 26.3.2021, s. 30.
(13) Dz.U. L 172 z 17.5.2021, s. 110.
(14) Dz.U. C 272 z 17.8.2020, s. 1.
(15) https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre
(16) https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/serious-and-organised-crime-in-eu-corrupting-influence
(17) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0148.
(18) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0337.
(19) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0288.
(20) Dz.U. L 70 z 16.3.2016, s. 1.
(21) Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE –konieczne jest podjęcie działań (europa.eu)
(22) http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/For-Whose-Benefit-Transparency-International.pdf
(23) https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/309580
(24) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
(25) Obie możliwości według cen z 2018 r.
(26) Badanie pt. „The Largest 50 Beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds” [„50 największych beneficjentów w każdym państwie członkowskim UE w ramach wspólnej polityki rolnej i Funduszu Spójności”], Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Departament Tematyczny ds. Budżetu, maj 2021 r.
(27) https://ec.europa.eu/health/security/preparedness_response_pl


Wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
PDF 196kWORD 58k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2021/2077(INI))
P9_TA(2021)0503A9-0321/2021

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 194,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie maksymalizacji potencjału w zakresie efektywności energetycznej zasobów budowlanych w UE(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powszechnego dostępu do godnych i przystępnych cenowo mieszkań(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie strategii europejskiej na rzecz integracji systemów energetycznych(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru(4),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków(5) („dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE(6) („dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej”),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych(7), a także jej planowany przegląd,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych(8) oraz wniosek Komisji z dnia 14 lipca 2021 r. dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) 2019/631 w odniesieniu do zaostrzenia wspomnianych norm zgodnie z ambitniejszymi celami klimatycznymi Unii (COM(2021)0556),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)(9),

–  uwzględniając zalecenie Komisji (UE) 2019/786 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie renowacji budynków(10),

–  uwzględniając zalecenie Komisji (UE) 2019/1019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji budynków(11),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (COM(2019)0640) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z 15 stycznia 2020 r.(12) w tej sprawie,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2020 r. zatytułowany „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy” (COM(2020)0098),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2020 r. zatytułowany „Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia” (COM(2020)0662),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 grudnia 2020 r. zatytułowany „Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości” (COM(2020)0789),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie strategii dotyczącej finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej (COM(2021)0390),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 25 marca 2021 r. zatytułowany „Wstępna analiza długoterminowych strategii renowacji 13 państw członkowskich” (SWD(2021)0069),

–  uwzględniając ostatnio opublikowany pakiet „Gotowi na 55”,

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu, a także art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji Przewodniczących z 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-0321/2021),

A.  mając na uwadze, że budynki odpowiadają za 36 % całkowitych emisji gazów cieplarnianych, oraz mając na uwadze, że sektor renowacji budynków jest jednym z kluczowych obszarów umożliwiających ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie celów UE w zakresie neutralności klimatycznej, efektywności energetycznej i Europejskiego Zielonego Ładu;

B.  mając na uwadze, że zasadniczym elementem każdej przekonującej strategii będą gruntowne i gruntowne etapowe renowacje 210 milionów istniejących budynków, ponieważ są one najbardziej niewydajne pod względem energetycznym, zaś 110 milionów budynków potencjalnie wymaga renowacji(13);

C.  mając na uwadze, że w 2019 r. 6 % gospodarstw domowych w UE nie było w stanie opłacić rachunków za media; mając na uwadze, że efektywność energetyczna budynków może mieć pozytywny wpływ na zwalczanie ubóstwa energetycznego;

D.  mając na uwadze, że obecne tempo renowacji budynków jest bardzo niskie i wynosi około 1 % rocznie, a wskaźnik gruntownych renowacji kształtuje się na poziomie 0,2 % rocznie; mając na uwadze, że programy renowacji nie zawsze obejmują poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 18 rozporządzenia (UE) 2018/1999(14) w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest wiodącą zasadą unijnej polityki energetycznej, której celem jest zwiększenie efektywności zapotrzebowania na energię i dostaw energii, zwłaszcza dzięki racjonalnym pod względem kosztów oszczędnościom końcowego zużycia energii, inicjatywom w zakresie reakcji strony popytowej, a także wydajniejszej konwersji i dystrybucji oraz wydajniejszemu przesyłowi energii;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z oceną Komisji samo ogrzewanie i podgrzewanie wody pochłania 79 % całkowitego końcowego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych w UE (192,5 Mtoe)(15);

G.  mając na uwadze, że ostatni przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przeprowadzony w 2018 r. za pośrednictwem dyrektywy (UE) 2018/844(16) miał przyspieszyć renowację istniejących budynków do 2050 r., wesprzeć modernizację wszystkich budynków za pomocą inteligentnych technologii oraz wyraźnego powiązania z ekologiczną mobilnością, a także zapewnić stabilne warunki do podejmowania decyzji inwestycyjnych i umożliwić konsumentom i przedsiębiorcom dokonywanie bardziej świadomych wyborów, które pozwoliłyby im zaoszczędzić energię i pieniądze;

H.  mając na uwadze, że od czasu ostatniego przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków UE przyjęła za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.;

I.  mając na uwadze, że przepisy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nakładają na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia długoterminowych strategii renowacji, ale nie wymagają od nich prowadzenia renowacji ani nie określają sposobu renowacji, a także nie przewidują jasnych narzędzi do oceny strategii pod względem osiąganych rezultatów;

J.  mając na uwadze, że długoterminowe strategie renowacji powinny odpowiednio wspierać efektywność energetyczną mieszkań socjalnych;

K.  mając na uwadze, że środki dotyczące systemów automatyki i kontroli budynków przewidziane w zmienionej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nie zostały jeszcze w pełni transponowane w państwach członkowskich; mając na uwadze, że wdrożenie dałoby inwestorom i specjalistom większą pewność;

L.  mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej nakłada na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzania kompleksowych ocen efektywnych i odnawialnych technologii grzewczych i chłodniczych, aby określić potencjał rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia w sektorze budowlanym i zaproponować strategie pozwalające wykorzystać potencjał w zakresie efektywności i odnawialnych źródeł energii;

M.  mając na uwadze, że inicjatywa „nowy europejski Bauhaus” ma zlikwidować przepaść między wzornictwem i funkcjonalnością, zrównoważonym stylem życia, inteligentnym wykorzystaniem zasobów a innowacyjnymi i inkluzywnymi rozwiązaniami;

N.  mając na uwadze, że odpowiednie finansowanie i środki finansowe mają kluczowe znaczenie dla wywołania fali renowacji; mając na uwadze, że renowacja stanowi sztandarowy obszar inwestycji i reform w Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;

O.  mając na uwadze, że pojazdy elektryczne stanowią ważny element przejścia UE na czystą energię w oparciu o środki w zakresie efektywności energetycznej, energię ze źródeł odnawialnych, paliwa alternatywne i innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania elastycznością energetyczną oraz osiągnięcia celu neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.;

P.  mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowi uzupełnienie dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zapewniając podstawę prawną dla instalowania punktów ładowania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych; mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków odgrywa na szczeblu UE kluczową rolę we wspieraniu inteligentnego, prywatnego ładowania, z uwagi na to, że większość ładowania będzie prawdopodobnie odbywała się w obiektach prywatnych oraz w publicznie dostępnych miejscach niemieszkalnych;

Q.  mając na uwadze, że istniejące prywatne urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych mają często inne zastosowania i wymagania techniczne niż publiczne punkty ładowania ze względu na mniejszą moc i dłuższy czas ładowania, przy czym pozostają one w dużej mierze najbardziej przystępną cenowo metodą ładowania;

R.  mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków musiałaby odzwierciedlać wymogi dotyczące instalacji minimalnej liczby punktów ładowania dla miejsc parkingowych w budynkach poprzez wprowadzenie obowiązku przygotowania odpowiedniego okablowania do ładowania pojazdów elektrycznych; mając na uwadze, że od 2025 r. państwa członkowskie muszą ustanawiać minimalne wymagania dotyczące instalowania punktów ładowania we wszystkich budynkach niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w których jest więcej niż 20 miejsc parkingowych, z uwzględnieniem odpowiednich uwarunkowań krajowych, regionalnych i lokalnych;

Uwagi

1.  podkreśla, że przepisy art. 2a dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków będą musiały zostać wzmocnione i faktycznie wdrożone, aby zagwarantować, że sektor budynków skutecznie przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 2030 r. oraz realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.; uważa, że w związku z tym konieczne będzie również dostosowanie głównego celu i celów pośrednich oraz wskaźników określonych w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, ponieważ długoterminowe strategie renowacji nie znajdują się obecnie na poziomie niezbędnym do osiągnięcia celów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;

2.  podkreśla, że dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i szczegółowe długoterminowe strategie renowacji powinny nadać impuls działaniom mającym rozszerzyć zakres, przyspieszyć, pogłębić i podnieść jakość renowacji zasobów budowlanych w Europie poprzez nowe innowacyjne środki polityczne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w inicjatywie „Fala renowacji”;

3.  wyraża ubolewanie, że niektóre państwa członkowskie przedstawiły swoje długoterminowe strategie renowacji z opóźnieniem, a jedno z nich jeszcze tego nie zrobiło; wskazuje, że w związku z tym trudno jest porównać plany państw członkowskich; podkreśla pozytywny fakt, że w planach przekazanych z opóźnieniem można było uwzględnić odniesienia do krajowych planów odbudowy przyjętych w wyniku kryzysu związanego z COVID-19 oraz najnowsze inicjatywy polityczne UE, takie jak Europejski Zielony Ład i fala renowacji; zauważa jednak, że doprowadziło to do rozbieżności z państwami członkowskimi, które przedłożyły swoje długoterminowe strategie renowacji przed planami odbudowy po pandemii;

4.  przypomina, że istotne jest, aby udostępnić za pośrednictwem NextGenerationEU odpowiednie zasoby finansowe w obszarze renowacji oraz charakterystyki i efektywności energetycznej budynków; uważa, że powiązanie renowacji budynków z funduszami odbudowy stanowi szansę gospodarczą i sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie;

5.  zauważa, że przedłożone długoterminowe strategie renowacji w znacznym stopniu spełniły wymogi art. 2a dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, jako że przekazują informacje dotyczące różnych określonych w nim kategorii; ubolewa jednak, że strategie różnią się między sobą pod względem poziomu szczegółowości i ambicji; wyraża ubolewanie, że kilka państw członkowskich nie określiło jednoznacznie celów pośrednich na lata 2030, 2040 i 2050 wymaganych na mocy art. 2a; ubolewa ponadto, że nie wszystkie długoterminowe strategie renowacji zawierają dane dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, co utrudnia ocenę ambicji strategii pod względem łagodzenia zmiany klimatu; uważa, że długoterminowe strategie renowacji powinny sprzyjać stworzeniu jasnych środków i narzędzi monitorowania, aby potroić roczny wskaźnik renowacji, z uwzględnieniem różnych sytuacji wyjściowych i zasobów budowlanych w poszczególnych państwach członkowskich;

6.  zwraca uwagę, że państwa członkowskie skupiły się zasadniczo na dekarbonizacji systemów dostaw energii i emisjach gazów cieplarnianych, zamiast aktywnie opracowywać specjalne środki i strategie służące poprawie charakterystyki energetycznej budynków dzięki zastosowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, co mogłoby przyczynić się do obniżenia ogólnego zużycia energii w tym sektorze w ramach zintegrowanego systemowego podejścia do energii; podkreśla, że należy maksymalnie podnieść efektywność energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej w całym łańcuchu wartości energii, w tym energii elektrycznej, ciepła i gazu, a nie tylko w pojedynczych budynkach;

7.  wzywa Komisję, aby dokładnie monitorowała, czy cele długoterminowych strategii renowacji są zgodne z falą renowacji, kompleksową oceną ogrzewania i chłodzenia wymaganą na mocy dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii(17), a także nowymi celami w zakresie klimatu i energii dla każdego państwa członkowskiego w zależności od jego zasobów budowlanych;

8.  wzywa państwa członkowskie, aby wspierały renowację, która sprzyja włączeniu odnawialnych źródeł energii do systemu energetycznego w budynkach, np. instalację infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, magazynowanie ciepła i podłączenie do inteligentnych sieci; zachęca państwa członkowskie i Komisję do propagowania wymiany najlepszych praktyk;

9.  uważa, że zaangażowanie obywateli w zieloną transformację i renowację budynków jest kluczem do sukcesu; podkreśla, że do poprawy wdrażania przyczynić się może włączenie ekspertów i wykorzystanie wiedzy fachowej społeczeństwa; wzywa państwa członkowskie, aby zadbały o wystarczającą przejrzystość w całym procesie konsultacji publicznych na temat długoterminowych strategii renowacji oraz zapewniły pluralistyczny charakter tego procesu poprzez ułatwienie zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron zgodnie ze szczegółowymi wymogami dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;

10.  wyraża ubolewanie, że UE nie osiągnęła celu w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r.; podkreśla, że istnieje luka dotycząca wspólnej ambicji pod względem wkładów krajowych na rzecz osiągnięcia celu w zakresie efektywności energetycznej w 2030 r. przewidzianych w krajowych planach w zakresie energii i klimatu i że w związku z tym państwa członkowskie będą musiały znacznie zwiększyć swoje wysiłki;

11.  podkreśla, że budownictwo jest działalnością złożoną, która wymaga ścisłej koordynacji wielu specjalistów i rzemieślników oraz opiera się na wykorzystaniu szerokiego zakresu technik i materiałów budowlanych; jest zdania, że podczas przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków należy uwzględnić interakcje z innymi politykami dotyczącymi zrównoważonego budownictwa oraz neutralności materiałowej, aby skutecznie obniżyć emisyjność europejskich budynków;

12.  podkreśla znaczenie zrównoważonego wykorzystania materiałów i zużycia zasobów w cyklu życia budynku, od wydobycia surowców, przez budowę i użytkowanie, po zakończenie użytkowania i rozbiórkę, a także recyklingu i ponownego wykorzystania, w tym odnawialnych i zrównoważonych materiałów pochodzenia naturalnego; podkreśla ponadto, że w planowaniu budynków należy wykorzystywać gospodarkę o obiegu zamkniętym na różnych etapach procesu budowlanego;

13.  opowiada się za stosowaniem zrównoważonych, innowacyjnych i nietoksycznych materiałów budowlanych oraz podkreśla, że należy wzmacniać obieg zamknięty materiałów budowlanych poprzez wdrożenie lub stworzenie systemu oznakowania gospodarki o obiegu zamkniętym, opartego na normach i specjalnych kryteriach środowiskowych dotyczących niektórych materiałów; zauważa, że konieczne są dalsze badania nad zrównoważonymi materiałami i zrównoważonymi procesami; podkreśla, że materiały drewnopochodne mogą odgrywać pewną rolę, zastępując alternatywne rozwiązania oparte na paliwach kopalnych w budowie budynków, oraz zwraca uwagę na ich potencjał długoterminowego składowania dwutlenku węgla;

14.  przyznaje, że o ile gruntowne renowacje są korzystne, ponieważ w sposób całościowy zmieniają charakterystykę energetyczną budynku, etapowe i gruntowne etapowe renowacje mogą umożliwić zastosowanie mniej inwazyjnych i bardziej opłacalnych środków renowacji poprzez dostosowanie ich do określonych punktów aktywacji; zauważa, że takie sytuacje wynikają albo z praktycznych możliwości, sytuacji osobistej, zmiany własności, albo ze zmiany najemcy w wynajmowanych nieruchomościach; zachęca państwa członkowskie, aby rozważyły, w jaki sposób wykorzystać punkty aktywacji do stymulowania renowacji; zauważa, że renowacje jednostopniowe i etapowe nie są względem siebie konkurencyjne, lecz stanowią odpowiednie rozwiązania w zależności od konkretnej sytuacji; jest zdania, że etapowe i gruntowne etapowe renowacje należy prowadzić zgodnie ze standardami gruntownej renowacji, aby uniknąć efektu „lock-in” poprzez zapewnienie planu działania w zakresie renowacji budynków;

15.  zauważa, że obecna definicja budynku o niemal zerowym zużyciu energii zawarta w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma charakter jakościowy i pozostawia państwom członkowskim szeroki margines swobody przy ustalaniu odpowiednich standardów; wzywa Komisję, aby wprowadziła standard gruntownej renowacji, który umożliwi oszczędność energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także jednolitą definicję budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

16.  uważa, że renowacje i standardy dla nowych budynków powinny uwzględniać bezpieczeństwo pożarowe i zagrożenia związane z intensywną aktywnością sejsmiczną, które wpływają na efektywność energetyczną i żywotność budynków, a także powinny obejmować wysokie normy zdrowotne; wzywa państwa członkowskie, aby opracowały system kontroli instalacji elektrycznej z uwagi na to, że przyczyną 30 % pożarów w domach i 50 % przypadkowych pożarów w gospodarstwach domowych są źródła energii elektrycznej(18); uważa, że renowacje europejskich zasobów budowlanych powinny obejmować kontrole bezpieczeństwa elektrycznego i modernizację w tym zakresie oraz gwarantować wystarczającą wentylację odprowadzającą dym w przypadku pożaru; podkreśla, że długoterminowe strategie renowacji powinny również przyczyniać się do statycznego i strukturalnego wzmocnienia zasobów budowlanych;

17.  ponownie podkreśla, że podczas modernizacji budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej konieczne jest uwzględnienie obecności elementów zawierających azbest w budynkach i ich usunięcie oraz zabezpieczenie budynków przed emisją azbestu do środowiska(19);

18.  wyraża ubolewanie, że choć termin transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do prawa krajowego upłynął 10 marca 2020 r., niektóre państwa członkowskie wciąż nie wdrożyły w pełni tych przepisów;

19.  przypomina, jak ważne jest wprowadzenie odpowiednich zachęt do renowacji budynków, a także środków finansowych uzależnionych od poprawy efektywności energetycznej i oszczędności energii, zgodnie z art. 10 ust. 6 dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz w celu zapewnienia przystępności cenowej renowacji;

20.  podkreśla znaczenie przekazywania potencjalnym nabywcom i najemcom jasnych i precyzyjnych informacji na temat charakterystyki energetycznej budynków i kosztów energii; dostrzega potrzebę poprawy i lepszej harmonizacji świadectw charakterystyki energetycznej w państwach członkowskich, aby ułatwić ich porównywanie oraz poprawić jakość i wiarygodność, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych punktów wyjściowych i zasobów budowlanych w poszczególnych państwach członkowskich; uważa w związku z tym, że należy ułatwić dostęp do świadectw charakterystyki energetycznej i zwiększyć ich zrozumiałość, że powinny one zawierać praktyczne informacje na temat rzeczywistej charakterystyki energetycznej, zwłaszcza na temat faktycznego śladu węglowego budynku, że powinny mieć formę cyfrową i obejmować informacje pochodzące z lokalnego rynku na szczeblu UE oraz informacje dotyczące parametrów jakości środowiska w pomieszczeniach, takich jak komfort cieplny; podkreśla, że w związku z tym świadectwa charakterystyki energetycznej mogłyby być wykorzystywane do opcjonalnych usług reagowania na zapotrzebowanie jako punkt odniesienia dla środków regulacyjnych, programów finansowania i zintegrowanych strategii renowacji;

21.  podkreśla rozbieżność między rzeczywistą charakterystyką energetyczną a charakterystyką obliczoną na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej, co prowadzi do dezorientacji użytkowników świadectw; wskazuje na potrzebę połączenia w ramach świadectwa charakterystyki energetycznej paszportu renowacji budynku, cyfrowego dziennika budowy oraz wskaźnika gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci, aby uniknąć mnożenia narzędzi i zapewnić konsumentom większą przejrzystość; jest zdania, że ułatwi to renowację, zwiększy jej zakres, zapewni koordynację poszczególnych środków w czasie oraz pozwoli uzyskać wielorakie korzyści;

22.  przypomina, że długoterminowe strategie renowacji powinny obejmować szersze korzyści płynące z renowacji, takie jak zdrowie, bezpieczeństwo, komfort cieplny i jakość powietrza w pomieszczeniach; zauważa, że według badania przeprowadzonego przez Komisję(20) główną zachętą dla prywatnych właścicieli domów do przeprowadzania renowacji energetycznej było zdrowie, przy czym istnieje wyraźny związek między jakością domów, ubóstwem energetycznym i zdrowiem; jest zdania, że przy promowaniu przez państwa członkowskie renowacji budynków, między innymi za pomocą publicznych systemów zachęt i kampanii informacyjnych, uwzględniać należy jakość powietrza w pomieszczeniach; zachęca państwa członkowskie, aby usprawniły gromadzenie danych na temat parametrów jakości środowiska w pomieszczeniach, z myślą o opracowaniu minimalnych norm jakości środowiska w pomieszczeniach;

23.  podkreśla, że ambitne cele dotyczącej etapowej i gruntownej etapowej renowacji istniejących zasobów budowlanych mogłyby przyczynić się do stworzenia, głównie na szczeblu lokalnym, do dwóch milionów miejsc pracy(21) – stanowisk bez możliwości outsourcingu – w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także do zapewnienia konsumentom czystej energii po przystępnych cenach oraz do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów;

24.  przypomina, że budynki publiczne muszą prowadzić pod względem wskaźników renowacji oraz wyników dekarbonizacji, efektywności energetycznej i opłacalności i przyczyniać się w ten sposób do podnoszenia świadomości i uzyskania akceptacji wśród ogółu społeczeństwa;

25.  ponawia apel o propagowanie unijnej inicjatywy na rzecz umiejętności, obejmującej aspekty sprzyjające inkluzywności płci, wraz z działaniami na szczeblu krajowym, aby umożliwić pośrednikom, takim jak instalatorzy, architekci lub wykonawcy, doradzanie i zalecanie zastosowania odpowiednich rozwiązań, w tym także cyfrowych, na potrzeby programów efektywności energetycznej i zdekarbonizowanych zasobów budowlanych lub instalowanie takich rozwiązań, jak również zwrócenie szczególnej uwagi na podnoszenie i zmianę kwalifikacji wszystkich podmiotów sektora budowlanego; uważa za konieczne, by państwa członkowskie wyraźnie powiązały swoje krajowe długoterminowe strategie renowacji z odpowiednimi inicjatywami na rzecz promowania umiejętności i edukacji w sektorach budownictwa i efektywności energetycznej;

26.  uważa, że dzięki zasadom oszczędności kosztowej i neutralności kosztowej, zgodnie z którymi wzrost czynszu jest równoważony oszczędnością energii, obniżą się rachunki odbiorców końcowych za energię; zachęca państwa członkowskie, aby systematycznie włączały do długoterminowych strategii renowacji strategie polityczne i działania mające rozwiązać problem ubóstwa energetycznego i budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w krajowych zasobach budowlanych, a także aby przeciwdziałały zakłóceniom rynku i spekulacyjnym zakupom prowadzącym do wyższych czynszów, co w nieproporcjonalny sposób dotyka najemców o niskich dochodach; przypomina, że poprawa efektywności energetycznej budynków może znacząco obniżyć obciążenia konsumentów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji spowodowane zmiennością na rynkach energii; podkreśla, że trzeba zapewnić tym konsumentom elastyczne wsparcie i mechanizmy finansowe, aby pomóc w zwalczaniu ubóstwa energetycznego; zauważa jednak, że należy rozważyć zachęty służące obniżeniu kosztów renowacji dla określonych grup i sektorów docelowych;

27.  podkreśla, że dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków powinna zagwarantować, że renowacje zapewnią właścicielom mieszkań i budynków zwrot z inwestycji poprzez wprowadzenie rzeczywistych i wymiernych ulepszeń w zakresie charakterystyki energetycznej budynków; podkreśla, że podejście, którego podstawą jest pomiar energii zaoszczędzonej dzięki renowacji, będzie sprzyjać obniżeniu kosztów oraz zwiększy zakres, jakość i skalę modernizacji istniejących budynków pod kątem efektywności energetycznej; wzywa Komisję, aby zbadała, czy w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków konieczna jest zmiana poziomu optymalnego pod względem kosztów, określonego w art. 2 pkt 14;

28.  z zadowoleniem przyjmuje względny sukces punktów kompleksowej obsługi i podkreśla kluczową rolę, jaką mogą one odegrać w łączeniu potencjalnych projektów, w szczególności projektów na mniejszą skalę, z podmiotami rynkowymi, w tym obywatelami, organami publicznymi i wykonawcami projektów; zauważa, że nie ma wspólnej interpretacji pojęcia punktu kompleksowej obsługi, jako że modele istniejące w UE różnią się między sobą pod względem struktury, sposobu zarządzania i rodzaju udzielanej pomocy; przypomina, że ważne jest zwiększanie wiedzy na temat punktów kompleksowej obsługi, w tym na szczeblu lokalnym i regionalnym; podkreśla, że punkty kompleksowej obsługi mogą odegrać znaczną rolę, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu długich i uciążliwych procedur wydawania pozwoleń oraz propagowanie dostępu do finansowania renowacji budynków, poprzez pomoc w rozpowszechnianiu informacji dotyczących warunków; uważa, że punkty kompleksowej obsługi powinny służyć doradztwem i wsparciem, jeśli chodzi zarówno o domy jednorodzinne, jak i budynki wielorodzinne, a także zapewniać wsparcie akredytowanym instalatorom;

29.  przypomina, że art. 19 dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przewiduje klauzulę przeglądową, w tym ocenę ex post, która ma zostać przeprowadzona najpóźniej do 2026 r.; podkreśla, że powinno to umożliwić wyciągnięcie wniosków z wdrażania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i posłużyć do oceny postępów poczynionych w jej stosowaniu w całej Unii;

Zalecenia

30.  podkreśla, że dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnej realizacji fali renowacji i ograniczenia emisji;

31.  wzywa państwa członkowskie, aby zadbały o właściwe wdrożenie dyrektywy we wszystkich jej aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów mieszkalnictwa socjalnego; wzywa Komisję, aby nadal monitorowała to wdrażanie i jeśli to konieczne, podejmowała działania w razie stwierdzenia nieprawidłowości;

32.  wzywa Komisję, aby wzmocniła obecne przepisy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w celu zapewnienia, żeby długoterminowe strategie renowacji opracowane przez państwa członkowskie były spójne z celami UE w zakresie neutralności klimatycznej i celami energetycznymi; podkreśla, że aby UE mogła osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., renowacje budynków będą musiały być przeprowadzane w tempie 3 % rocznie w przypadku gruntownych i gruntownych etapowych modernizacji;

33.  wzywa Komisję, aby wskazała, w jaki sposób sformułować standardowy wzór, z którego mogłyby korzystać państwa członkowskie, żeby uwzględnić wszystkie wymogi wynikające z art. 2a dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, oraz zharmonizowała cele i wymogi, żeby zapewnić lepszą porównywalność postępów i wyników oraz ocenę krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności lub wszelkich innych funduszy UE uwarunkowanych przedstawieniem kompletnej długoterminowej strategii renowacji; zachęca Komisję do utworzenia sieci ekspertów ad hoc, którzy wspieraliby państwa członkowskie podczas opracowywania, monitorowania i wdrażania długoterminowych strategii renowacji;

34.  wzywa Komisję, aby rozważyła, w jaki sposób jeszcze bardziej ułatwić rozwój punktów kompleksowej obsługi świadczących usługi doradcze dla obywateli i innych zainteresowanych stron, w tym poprzez bardziej rygorystyczne środki w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; jest przekonany, że dodatkowe wytyczne i środki wsparcia, zwłaszcza pomoc techniczna, kampanie informacyjne, szkolenia i finansowanie projektów, mogą prowadzić do wyższego wskaźnika renowacji;

35.  wzywa państwa członkowskie do maksymalizacji synergii między długoterminowymi strategiami renowacji, krajowymi planami odbudowy i zwiększania odporności oraz innymi środkami odbudowy, co sprawi, że NextGenerationEU będzie zapewniał natychmiastowe finansowanie gruntownych i gruntownych etapowych renowacji, ze szczególnym uwzględnieniem budynków o najgorszej charakterystyce i gospodarstw domowych o niskich dochodach, oraz tworzył ramy umożliwiające dalszy rozwój wiodących rynków w zakresie zrównoważonej renowacji po zakończeniu okresu finansowania;

36.  jest zdania, że cyfryzacja budynków i technologii budowlanych, tam gdzie jest to wykonalne, może odegrać ważną rolę w zwiększaniu efektywności energetycznej; uważa, że przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków powinien posłużyć do dalszego promowania inteligentnych i elastycznych technologii budynków zgodnie z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim” oraz wspierania podejścia opartego na danych; zachęca do korzystania z nowych technologii, takich jak inteligentne liczniki, inteligentne pobieranie opłat, inteligentne urządzenia grzewcze, technologie magazynowania i systemy zarządzania energią współdziałające z siecią energetyczną, modelowanie i symulacje 3D oraz sztuczna inteligencja, a także do ich wdrażania, aby ograniczać emisję gazów cieplarnianych na każdym etapie istnienia budynku, począwszy od etapu planowania i projektowania, poprzez budowę, eksploatację, po modernizację;

37.  podkreśla, że aktualne, wiarygodne i kompletne dane dotyczące charakterystyki energetycznej wszystkich europejskich zasobów budowlanych mają kluczowe znaczenie dla opracowania i wdrożenia skutecznej polityki mającej na celu poprawę efektywności energetycznej tego sektora; zauważa, że technologie cyfrowe powinny być także wykorzystywane w celu identyfikacji istniejących zasobów i wspierania wdrażania długoterminowych strategii renowacji;

38.  uważa, że należy zastosować podejście ukierunkowane na dane, aby zapewnić szerszą dostępność zagregowanych i zanonimizowanych danych dla właścicieli domów, najemców i stron trzecich, którzy mogą wykorzystywać je do optymalizacji zużycia energii, w tym za pomocą systemów zgody obwarowanych RODO, a także do celów statystycznych i badawczych;

39.  zachęca państwa członkowskie, aby zadbały o skuteczne, ambitne i spójne wdrożenie zatwierdzonego systemu wskaźników gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci w całej UE; zaznacza, że wskaźnik gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci powinien przyczynić się do realizacji fali renowacji i integracji systemu energetycznego poprzez wspieranie rozwoju inteligentnych i elastycznych budynków; uznaje, że wskaźnik gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci będzie nadal sprzyjał projektowaniu i budowie nowych budynków jako budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

40.  uważa, że długoterminowe strategie renowacji powinny zawierać więcej szczegółów dotyczących długoterminowych działań i planowania infrastruktury zintegrowanej w oparciu o plan działania zawierający konkretne strategie polityczne i harmonogram z jasno określonymi celami pośrednimi na lata 2030, 2040 i 2050 w celu stworzenia stabilniejszego otoczenia dla inwestorów, deweloperów, właścicieli i najemców oraz uwzględnienia oddziaływania budynków w całym cyklu życia; podkreśla, że państwa członkowskie muszą poprawić dostęp do szeregu mechanizmów finansowych i fiskalnych, aby pomóc w uruchomieniu inwestycji prywatnych i pobudzać partnerstwa publiczno-prywatne; postuluje podjęcie działań promujących pożyczki, w przypadku których efektywność energetyczna stanowi kryterium obniżenia oprocentowania;

41.  podkreśla, że dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków powinna zagwarantować, że renowacje będą opłacalne dla właścicieli mieszkań i budynków, a także zapewnią im zwrot z inwestycji, niższe rachunki za energię i poprawę zrównoważoności dzięki wprowadzeniu rzeczywistych i wymiernych ulepszeń w zakresie charakterystyki energetycznej budynków; podkreśla, że podejście, którego podstawą jest faktyczna oszczędność energii dzięki renowacji, pozwoli obniżyć koszty oraz podnieść zarówno jakość, jak i skalę modernizacji istniejących budynków pod kątem efektywności energetycznej;

42.  zwraca uwagę na potencjał zielonej infrastruktury, takiej jak zielone dachy i ściany, pod względem poprawy charakterystyki energetycznej budynków i propagowania przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia oraz różnorodności biologicznej, zwłaszcza na obszarach miejskich;

43.  wzywa państwa członkowskie, aby wykorzystały długoterminowe strategie renowacji do wdrożenia innowacyjnych strategii politycznych, które będą aktywnie angażować obywateli w kształtowanie i realizację strategii oraz w programy efektywności energetycznej; podkreśla, że ważne dla dekarbonizacji budynków jest angażowanie i mobilizowanie zainteresowanych stron, w tym obywateli, lokalnych władz gminnych, spółdzielni mieszkaniowych i specjalistów z branży budowlanej, w opracowanie zintegrowanych planów i strategii wdrażania;

44.  dostrzega zróżnicowaną dynamikę budowy i renowacji poszczególnych rodzajów budynków (publicznych i prywatnych, niemieszkalnych i mieszkalnych) w państwach członkowskich; wzywa Komisję, aby przedstawiła ramy wprowadzenia minimalnych norm charakterystyki energetycznej uwzględniających różne punkty wyjściowe i zasoby budynków w państwach członkowskich, zwłaszcza budynków o szczególnych walorach architektonicznych lub historycznych, aby przyspieszyć tempo renowacji i zapewnić widoczność oczekiwanej poprawy w całym łańcuchu wartości oraz stymulować innowacje, a jednocześnie zagwarantować przystępność cenową, zwłaszcza osobom o niskich dochodach i znajdującym się w trudnej sytuacji;

45.  wzywa państwa członkowskie, aby opracowały zintegrowane wbudowane ramy obejmujące odpowiednie finansowanie i pomoc techniczną związaną ze stopniowym wprowadzaniem minimalnych norm charakterystyki energetycznej, co ostatecznie zapewni osiągnięcie celów pośrednich na lata 2030, 2040 i 2050 określonych w długoterminowych strategiach renowacji; podkreśla, że takie minimalne normy pomogłyby podążać ścieżką prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej w sektorze budowlanym najpóźniej do 2050 r. oraz mogłyby zapewnić widoczność i bezpieczeństwo rynku w odniesieniu do transformacji istniejących zasobów budowlanych; przyznaje, że państwa członkowskie mają swobodę opracowywania niezbędnych środków pozwalających uwzględnić zróżnicowane warunki gospodarcze, klimatyczne, polityczne, społeczne i budowlane; uważa, że należy przewidzieć specjalne instrumenty finansowe i zachęty dotyczące budynków obciążonych ograniczeniami technicznymi, architektonicznymi, związanymi z dziedzictwem kulturowym i historycznymi, w przypadku gdy renowacja takich budynków po rozsądnych kosztach w stosunku do wartości nieruchomości nie jest możliwa;

46.  wzywa Komisję, by powiązała długoterminowe strategie renowacji z odpowiednimi zapisami dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie energii odnawialnej dotyczącymi wydajnych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz wspierania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze budowlanym, takiej jak słoneczna energia cieplna i energia geotermalna, a także większej roli magazynowania energii i konsumpcji własnej w reakcji na sygnały sieci i mikrosieci, przy czym należy dostrzegać, że obecnie w systemach grzewczych budynków wykorzystuje się paliwa kopalne, w szczególności gaz ziemny; zauważa, że konsumenci potrzebują wsparcia, aby odejść od paliw kopalnych;

47.  wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przepisów art. 14 i art. 15 ust. 4 dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i jak najszybszego dostarczenia obywatelom i specjalistom jasnych, szczegółowych informacji dotyczących tego, jak system automatyki i sterowania budynkami może zapewnić wymagane funkcje, aby zagwarantować, że wszystkie działania przygotowawcze zostaną podjęte bezzwłocznie i przed upływem terminu wyznaczonego na 2025 r.; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zastanowiły się nad wykorzystaniem narzędzi lub list kontrolnych opracowanych przez ekspertów i specjalistów podczas transpozycji tych przepisów;

48.  wzywa państwa członkowskie, aby ukierunkowały się na dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia budynków zgodnie z priorytetami fali renowacji oraz rozważyły systemy zachęt, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w celu zastąpienia starych, opartych na paliwach kopalnych i nieefektywnych systemów ogrzewania w budynkach, w tym poprzez wprowadzenie celów dotyczących wymiany zgodnie z długoterminowymi strategiami renowacji;

49.  przypomina swój postulat, by podczas kolejnego przeglądu oceniono, czy potrzebne jest zaostrzenie wymogów dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zawartych w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia stabilności sieci, na przykład poprzez wprowadzenie funkcji inteligentnego ładowania, i wspierania mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także by uwzględniono zintegrowane, systemowe i cyrkularne podejście do rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, zgodnie z odpowiednimi planami przestrzeni miejskiej i trasami transportu;

50.  zachęca państwa członkowskie, aby rozważyły, jak najlepiej spożytkować korzyści wynikające z lokalnego podejścia do renowacji na dużą skalę we współpracy z zainteresowanymi stronami i społecznościami lokalnymi;

51.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, aby punkty ładowania w budynkach były gotowe do inteligentnego ładowania, oraz do dostosowania wymogów do wymogów określonych w zmienionej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii; wzywa państwa członkowskie, aby opracowały ramy, które pomogą uprościć i przyspieszyć rozmieszczanie punktów ładowania w nowych i istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, wyeliminować ewentualne bariery regulacyjne oraz promować przy projektowaniu budynków odpowiednie rozwiązania zapewniające łatwy dostęp i możliwość przechowywania rowerów;

52.  wyraża zadowolenie, że Komisja dostrzegła znaczenie elektromobilności i wprowadziła minimalne wymogi dotyczące parkingów przekraczających pewną wielkość oraz inne minimalne wymogi dotyczące infrastruktury dla mniejszych budynków; podkreśla, że należy nadal wspierać rozwój tej infrastruktury ładowania;

53.  podkreśla ważną rolę, jaką może odegrać renowacja istniejących budynków i projektowanie nowych budynków w zachęcaniu do korzystania z pojazdów elektrycznych, takich jak samochody osobowe, dostawcze, rowery i motocykle, poprzez zapewnienie zarówno odpowiedniej przestrzeni parkingowej, jak i infrastruktury ładowania, co tym samym przyczyni się do ogólnej dekarbonizacji sektora transportu; zauważa, że​dzięki takiej interwencji budynki mogą stać się zdrowsze, bardziej ekologiczne, wzajemnie połączone w ramach osiedla oraz bardziej odporne na negatywne skutki zmiany klimatu; wzywa Komisję, aby zastanowiła się nad rozszerzeniem zakresu mobilności w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków poprzez wprowadzenie w różnych rodzajach budynków, w miarę możliwości, minimalnych wymogów dotyczących infrastruktury parkingowej dla rowerów i punktów ładowania rowerów elektrycznych;

54.  z zadowoleniem przyjmuje uznanie znaczenia wymogów dotyczących przygotowania infrastruktury okablowania w nowych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jako jednego z warunków szybkiego instalowania punktów ładowania; wzywa Komisję, aby sprzyjała włączaniu takich wymogów do krajowych ram polityki;

55.  podkreśla, że dostępność punktów ładowania jest jedną z zachęt dla lokatorów lub właścicieli prywatnych, by wybrać rozwiązanie z dziedziny elektromobilności; zauważa jednak, że obecnie dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków określa wymogi dotyczące infrastruktury kanałowej tylko w odniesieniu do nowych budynków i budynków poddawanych ważniejszym renowacjom, w których jest więcej niż 10 miejsc parkingowych; zwraca uwagę, że w dyrektywie przewidziano odstępstwo, w przypadku gdy koszty instalacji ładowania i infrastruktury kanałowej przekraczają 7 % całkowitego kosztu renowacji budynku; wzywa Komisję, by we współpracy z państwami członkowskimi przeprowadziła analizę kosztów, żeby zbadać możliwe sposoby zachęcania deweloperów do udostępniania odpowiedniej infrastruktury z myślą o użytkownikach pojazdów elektrycznych;

56.  przypomina, że do 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie muszą ustanowić wymagania dotyczące instalowania określonej liczby punktów ładowania we wszystkich budynkach niemieszkalnych, w których jest więcej niż 20 miejsc parkingowych; zwraca w związku z tym uwagę, że należy wskazać niedociągnięcia we wdrażaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której przegląd powinien wprowadzać przepisy jeszcze bardziej zachęcające do instalowania prywatnej i publicznej infrastruktury ładowania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ułatwiające takie instalowanie;

57.  podkreśla, że rozwiązania w dziedzinie elektromobilności muszą być łatwo dostępne dla wszystkich ludzi; podkreśla w związku z tym potrzebę renowacji budynków, w tym parkingów, aby poprawić dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się; podkreśla ponadto potrzebę wyznaczenia w poddawanych renowacji i nowych budynkach przestrzeni przewidzianej na przechowywanie urządzeń transportu osobistego, w tym na wózków inwalidzkich i spacerowych;

58.  wyraża zadowolenie, że dostrzeżono środki potrzebne do tego, by ułatwić i przyspieszyć instalowanie infrastruktury ładowania poprzez usuwanie istniejących barier, takich jak sprzeczność bodźców i obciążenia administracyjne; zwraca jednak uwagę, że na szczeblu krajowym i lokalnym nadal istnieją bariery administracyjne, jeśli chodzi o planowanie infrastruktury i procedury udzielania pozwoleń na infrastrukturę ładowania, które to bariery hamują instalowanie infrastruktury ładowania w nowych i istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych; podkreśla, że konieczne są dalsze wysiłki, aby usunąć te wyraźne bariery administracyjne;

59.  zwraca uwagę na koncepcję, zgodnie z którą ładowanie pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych musi uzupełniać publicznie dostępną infrastrukturę ładowania, aby zapewnić możliwość ładowania pojazdów elektrycznych; podkreśla potrzebę zwiększenia inwestycji w elektromobilność i instalowania infrastruktury ładowania umożliwiającej inteligentne ładowanie, co może ułatwić przesuwanie obciążeń i reakcję popytu, a tym samym stworzyć tańsze i bardziej wydajne sieci elektroenergetyczne, które wymagają mniejszej mocy wytwórczej i infrastruktury;

60.  uważa, że wdrożenie publicznej, półpublicznej i prywatnej inteligentnej infrastruktury ładowania pozostaje głównym koniecznym warunkiem wstępnym stymulującym wprowadzanie pojazdów elektrycznych na rynek; postuluje zatem zwiększenie inwestycji w budynki i mobilność, pobudzenie innowacji i korzystanie z narzędzi cyfrowych służących elektromobilności;

61.  zwraca uwagę, że odpowiednie prawodawstwo unijne powinno ułatwiać wprowadzanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych w obiektach poddawanych renowacji, nowych budynkach i nowych instalacjach; podkreśla znaczenie inwestycji w publiczne stacje ładowania wzdłuż korytarzy sieci bazowej oraz w sieci kompleksowej, podkreśla jednak, że mogą one stanowić jedynie uzupełnienie znacznie większej liczby punktów ładowania, które będą potrzebne na obszarach miejskich; zwraca uwagę, że najbardziej opłacalnym i praktycznym sposobem przyspieszenia przejścia na energię elektryczną w parkach pojazdów jest udostępnienie punktów ładowania w pobliżu gospodarstw domowych i miejsc pracy, gdzie są one podstawowym uzupełnieniem niezbędnej, ale droższej infrastruktury szybkiego ładowania;

62.  podkreśla, że ważne jest zapewnienie wszystkim Europejczykom i regionom, w tym regionom najbardziej oddalonym, sprzyjającej włączeniu społecznemu, spójnej i zrównoważonej mobilności; podkreśla znaczenie propagowania alternatywnych, sprzyjających włączeniu społecznemu, bezpiecznych i zrównoważonych rodzajów transportu i niezbędnej do tego infrastruktury; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej przy opracowywaniu wymogów dotyczących instalacji minimalnej liczby punktów ładowania; wzywa państwa członkowskie, aby zidentyfikowały i usunęły wszelkie bariery społeczne, gospodarcze, prawne, regulacyjne i administracyjne, które utrudniają szybki rozwój punktów ładowania;

63.  uznaje, że podczas planowania budowy infrastruktury do ładowania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz miejsc parkingowych należy utrzymać w jak najszerszym zakresie istniejące miejskie tereny zielone i zrównoważone systemy odwadniania;

64.  zauważa, że tylko kilka państw członkowskich zgłosiło obiecujące postępy w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach i na parkingach; wyraża zaniepokojenie brakiem postępów w innych państwach członkowskich i wzywa do szybszego udostępniania szerszego zestawu danych; zauważa, że większość państw członkowskich przedstawiła oszacowania dotyczące wykorzystywania pojazdów elektrycznych i cele dotyczące wprowadzenia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych na 2020 r.; zaznacza jednak, że tylko około dwie trzecie państw członkowskich przedstawiło dane dotyczące celów na lata 2025 i 2030;

65.  zwraca uwagę, że niektóre władze lokalne rozpoczęły opracowywanie planów dekarbonizacji, które obejmują również ustalenie wiążących terminów wprowadzenia zakazu używania pojazdów z silnikami spalinowymi; apeluje do tych władz o zapewnienie, by ich plany obejmowały specjalne wsparcie finansowe i techniczne z przeznaczeniem na dostosowanie zasobów budowlanych w celu realizacji planów dekarbonizacji;

o
o   o

66.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 385 z 22.9.2021, s. 68.
(2) Dz.U. C 456 z 10.11.2021, s. 145.
(3) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0240.
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0241.
(5) Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13.
(6) Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1.
(7) Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1.
(8) Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13.
(9) Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1.
(10) Dz.U. L 127 z 16.5.2019, s. 34.
(11) Dz.U. L 165 z 21.6.2019, s. 70.
(12) Dz.U. C 270 z 7.7.2021, s. 2.
(13)Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Parlamentu Europejskiego, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej, „Boosting Building Renovation: What Potential and Value for Europe?” [Przyspieszenie renowacji budynków – potencjał i wartość dla Europy], październik 2016 r.
(14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).
(15) Badanie pt. „Mapping and analyses of the current and future (2020-2030) heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables)” [Inwentaryzacja i analizy obecnego i przyszłego (2020–2030) wykorzystania paliw grzewczych/chłodniczych (kopalnych/odnawialnych)], marzec 2017 r.
(16) Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 75.
(17) Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.
(18) Forum na rzecz europejskiego bezpieczeństwa wewnętrznego energii elektrycznej (FEEDS), „In the news: the European Parliament calls on Member States to develop an electrical inspection regime” [Aktualności: Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do opracowania systemu kontroli instalacji elektrycznej].
(19) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem,Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0427.
(20) „Comprehensive study of building energy renovation activities and the uptake of nearly zero-energy buildings in the EU” [Kompleksowe badanie działań w zakresie renowacji energetycznej budynków i zwiększania liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii w UE], listopad 2019 r.
(21) Komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. pt.: „Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” (COM(2020)0456).


Wyzwania i perspektywy wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i rozbrojenia
PDF 183kWORD 62k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyzwań i perspektyw dotyczących wielostronnych systemów kontroli broni masowego rażenia i systemów rozbrojenia (2020/2001(INI))
P9_TA(2021)0504A9-0324/2021

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2020 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii(2),

–  uwzględniając swoje zalecenie z dnia 21 października 2020 r. dla Rady oraz wiceprzewodniczącego komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do 10. przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2020 r.(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2018 r. w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczących utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 października 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej(7),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania(8) (rozporządzenie w sprawie podwójnego zastosowania),

–  uwzględniając sprawozdania roczne z postępów w realizacji strategii Unii Europejskiej przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (w szczególności sprawozdania za lata 2019(9) i 2020(10)),

–  uwzględniając decyzję Rady 2010/212/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. dotyczącą stanowiska Unii Europejskiej na konferencję przeglądową 2010 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej(11),

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2020/1656 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wspierania przez Unię działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zakresie jądrowego bezpieczeństwa fizycznego oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia(12),

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2020/901 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wspierania przez Unię działań Komisji Przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności w zakresie monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia(13),

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2019/938 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do ustanowienia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej i wszelkich innych rodzajów broni masowego rażenia(14),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2018/1542 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej(15) i rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1480 z dnia 14 października 2020 r. wykonujące rozporządzenie Rady (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej(16),

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2020/906 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającą decyzję (WPZiB) 2019/615 w sprawie wspierania przez Unię działań prowadzących do konferencji przeglądowej 2020 stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)(17),

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2019/97 z dnia 21 stycznia 2019 r. wspierającą Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia(18),

–  uwzględniając oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie Traktatu o zakazie broni jądrowej,

–  uwzględniając oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia Traktatu między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o środkach zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia strategicznej broni ofensywnej,

–  uwzględniając 16. doroczną konferencję NATO w sprawie broni masowego rażenia, kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni z dnia 10 listopada 2020 r.,

–  uwzględniając oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie Traktatu o otwartych przestworzach,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego NATO z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie upadku traktatu INF,

–  uwzględniając przemówienie sekretarza generalnego NATO z 10 listopada 2020 r. podczas 16. dorocznej konferencji NATO w sprawie broni masowego rażenia, kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni,

–  uwzględniając program działania ONZ na 2018 r. na rzecz rozbrojenia pt. „Zabezpieczenie naszej wspólnej przyszłości”,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa z 24 października 2020 r. w sprawie wejścia w życie Traktatu o zakazie broni jądrowej,

–  uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności cel nr 16 zakładający promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw z myślą o zrównoważonym rozwoju,

–  uwzględniając decyzję Konferencji Państw Stron Konwencji o zakazie broni chemicznej z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rozwiązania problemu posiadania i stosowania broni chemicznej przez Syryjską Republikę Arabską,

–  uwzględniając Wspólny wszechstronny plan działania (JCPOA – porozumienie jądrowe z Iranem) z 2015 r.,

–  uwzględniając oświadczenie E3(19) na temat JCPOA z 19 sierpnia 2021 r.,

–  uwzględniając 64. Konferencję Ogólną MAEA, która odbyła się w dniach 21–25 września 2020 r. w Wiedniu,

–  uwzględniając przemówienie wygłoszone przez prezydenta Republiki Francuskiej w dniu 7 lutego 2020 r. dotyczące strategii Francji w zakresie obrony i odstraszania,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji z dnia 16 czerwca 2021 r. dotyczące strategicznej stabilności,

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0324/2021),

A.  mając na uwadze, że broń masowego rażenia, w szczególności broń jądrowa, stanowi poważne zagrożenie dla długoterminowego bezpieczeństwa ludzkości; mając na uwadze, że solidna i kompleksowa struktura w zakresie kontroli zbrojeń, nierozprzestrzeniania broni i rozbrojenia, oparta o wiążące traktaty i solidne mechanizmy budowy zaufania oraz wzmocniona niezawodną i przejrzystą procedurą weryfikacji ma kluczowe znaczenie dla budowania i utrzymania pokoju, stabilności, przewidywalności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, postępu gospodarczego i społecznego, łagodzenia napiętych stosunków między państwami i ograniczenia prawdopodobieństwa konfliktu zbrojnego o nieprzewidywalnych i katastrofalnych skutkach humanitarnych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych;

B.  mając na uwadze, że w obecnej napiętej sytuacji europejskiej i geopolitycznej kluczowe traktaty w sprawie kontroli zbrojeń, które weszły w życie pod koniec zimnej wojny, zostały niedawno osłabione lub zrezygnowano z nich; mając na uwadze, że w ostatnich latach nasiliły się napięte stosunki i brak zaufania między stronami układu NPT, zaostrzane przez coraz gorsze dwustronne stosunki amerykańsko-rosyjskie i kolejne kroki podejmowane przez Rosję w celu ponownej oceny jądrowych aspektów jej doktryny wojskowej; mając na uwadze, że pojawił się nowy klimat międzynarodowy oparty na nasilających się walkach o władzę; mając na uwadze, że w tym nowym środowisku, w którym nie gwarantuje się niezbędnej stabilności ani przewidywalności dla europejskiej i globalnej architektury bezpieczeństwa, UE rozpoczęła proces refleksji nad możliwymi sposobami wzmocnienia swojej strategicznej autonomii; mając na uwadze, że w świecie globalnej współzależności odnowione światowe wysiłki w zakresie kontroli zbrojeń i rozbrojenia mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa UE; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska zobowiązały się 16 czerwca 2021 r. do prowadzenia zintegrowanego strategicznego dialogu na temat stabilności;

C.  mając na uwadze, że UE dąży do tego, aby być światowym podmiotem działającym na rzecz pokoju i wspierającym międzynarodowy porządek oparty na zasadach; mając na uwadze, że kontrola zbrojeń i nierozprzestrzenianie broni jądrowej od samego początku leży u podstaw projektu UE, zwłaszcza poprzez utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM); mając na uwadze, że za pośrednictwem swojej strategii przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia UE działa na rzecz rozbrojenia oraz zapobiegania użyciu broni masowego rażenia i jej rozprzestrzenianiu; mając na uwadze, że strategia ta powinna również skupiać się na nowych zagrożeniach, takich jak autonomiczne systemy uzbrojenia oraz inne nowe i przełomowe technologie;

D.  mając na uwadze, że w ciągu ponad pięćdziesięciu lat istnienia Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, opierający się na trzech wzajemnie wzmacniających się filarach, stał się i wciąż jest podstawą światowej struktury kontroli broni jądrowej, a także okazał się skutecznym narzędziem pozwalającym stać na straży pokoju i bezpieczeństwa na świecie, zapewniając przestrzeganie przez zdecydowaną większość państw-sygnatariuszy zobowiązań do nierozprzestrzeniania broni jądrowej poprzez wdrożenie rygorystycznych zabezpieczeń i norm dotyczących zakazu nabywania broni jądrowej; mając na uwadze, że oczekujemy wykonania art. 6 układu NPT; mając na uwadze, że 10. konferencja przeglądowa NPT została przełożona z powodu pandemii COVID‑19;

E.  mając na uwadze, że nie istnieje międzynarodowy mechanizm regulujący wywóz wysoko wzbogaconego paliwa uranowego do okrętów podwodnych o napędzie atomowym;

F.  mając na uwadze, że Międzynarodowa Agencji Energii Atomowej (MAEA) odgrywa zasadniczą rolę we wdrażaniu układu NPT; mając na uwadze, że protokół dodatkowy znacznie rozszerza możliwości MAEA w zakresie kontroli pod kątem istnienia tajnych obiektów jądrowych;

G.  mając na uwadze, że w ostatnich latach nasiliły się napięte stosunki i brak zaufania między stronami NPT;

H.  mając na uwadze, że Traktat o zakazie broni jądrowej (TPNW) wszedł w życie 22 stycznia 2021 r. w wyniku ruchu obejmującego różne kraje i regiony, którego celem jest zwrócenie uwagi na katastrofalne skutki humanitarne wszelkiego użycia broni jądrowej; mając na uwadze, że trzy państwa członkowskie UE są stronami TPNW; mając na uwadze, że sześć państw członkowskich UE uczestniczyło w negocjacjach dotyczących TPNW w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, a pięć z nich głosowało za przyjęciem nowego traktatu; mając na uwadze, że wśród państw-stron TPNW nie ma członków NATO ani państw posiadających broń jądrową; mając na uwadze, że nie ma stanowiska Rady w sprawie TPNW; mając na uwadze, że zaangażowanie i aktywne uczestnictwo wszystkich państw-stron układu NPT i wszystkich państw jądrowych jest pożądane w celu osiągnięcia znaczących wyników w ramach globalnych wysiłków na rzecz rozbrojenia;

I.  mając na uwadze, że JCPOA stanowi osiągniecie wielostronnej dyplomacji prowadzonej przez UE; mając na uwadze, że strony JCPOA 2015 – UE, Chiny, Rosja, Iran i USA – rozpoczęły pośrednie negocjacje w sprawie wznowienia realizacji JCPOA przez Iran i USA; mając na uwadze, że w 2018 r. Stany Zjednoczone ponownie nałożyły sankcje, a Iran zniósł ograniczenia dotyczące produkcji wzbogaconego uranu; mając na uwadze, że Iran zaprzestał stosowania protokołu dodatkowego i wdrażania zmienionego kodeksu 3.1 uzgodnień pomocniczych do irańskiego porozumienia w sprawie środków ochronnych, jednocześnie intensyfikując swoje programy wzbogacania uranu do poziomu klasy zbrojeniowej; mając na uwadze, że stanowi to zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie i na świecie, a także dla światowych starań na rzecz rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni; mając na uwadze, że rząd i nowy prezydent Iranu muszą jeszcze wykazać, że zamierzają przestrzegać JCPOA oraz dążyć do konstruktywnej i pokojowej współpracy z UE;

J.  mając na uwadze, że Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) nie został jeszcze w pełni ratyfikowany; mając na uwadze, że do wejścia w życie traktatu CTBT konieczna jest jeszcze ratyfikacja przez osiem państw, w tym USA i Chiny; mając na uwadze, że UE konsekwentnie upowszechnia wkład traktatu CTBT w pokój, bezpieczeństwo, rozbrojenie i nierozprzestrzenianie broni;

K.  mając na uwadze, że w ramach Konferencji Rozbrojeniowej po 25 latach niewielkich postępów nadal nie rozpoczęto formalnie negocjacji w sprawie projektu Traktatu o zakazie produkcji materiałów rozszczepialnych dla broni jądrowej lub innych jądrowych urządzeń wybuchowych;

L.  mając na uwadze, że na skutek upadku układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu w wyniku wycofania się zeń przez USA w sierpniu 2019 r., co miało miejsce po tym, jak Rosja wielokrotnie nie wypełniała zobowiązań z niego wynikających, gdyż uruchomiła system pocisków SSC-8 zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych, Stanów Zjednoczonych i Rosji nie obowiązuje już zakaz tworzenia i rozmieszczania tego rodzaju broni ani angażowania się w nowy wyścig zbrojeń, zwłaszcza w Europie i w Azji; mając na uwadze, że agresywne zachowanie Rosji w jej sąsiedztwie zwiększyło zagrożenie konfrontacją wojskową; mając na uwadze, że Rosja przemieściła niedawno w kierunku granicy z UE kilka systemów rakietowych pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, które uważa się za zdolne do przekroczenia zasięgu 500 km;

M.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska zgodziły się, by przedłużyć o pięć lat okres obowiązywania nowego układu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (nowy START);

N.  mając na uwadze, że prezydenckie inicjatywy jądrowe, które są dobrowolnymi środkami jednostronnymi, doprowadziły do znacznego zmniejszenia zarówno amerykańskiego, jak i rosyjskiego arsenału;

O.  mając na uwadze, że naziemne rakiety balistyczne i manewrowe o zasięgu od 500 do 5500 km uznaje się za szczególnie niebezpieczne ze względu na krótki czas lotu, śmiertelność i możliwość manewrowania, trudności z ich przechwytywaniem oraz ich zdolność do przenoszenia głowic jądrowych; mając na uwadze, że w ostatnich latach pojawiła się nowa generacja pocisków manewrujących i taktycznych;

P.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Chiny znacznie przyspieszyły rozwój swoich zdolności konwencjonalnych, rakietowych i jądrowych; mając na uwadze, że Chiny wykazały się brakiem przejrzystości i niechęcią do angażowania się w rozmowy na temat swojego potencjalnego udziału w wielostronnych instrumentach kontroli broni jądrowej, co umożliwiło im utworzenie bez przeszkód dużego arsenału zaawansowanych technologicznie pocisków balistycznych o średnim zasięgu, takich jak Dong-Feng 26s; mając na uwadze, że UE powinna koordynować swoje działania z partnerami o podobnych poglądach, aby angażować się w intensywne działania dyplomatyczne z Chinami w celu rozwijania funkcjonalnej struktury kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni oraz z myślą o ochronie interesów UE w zakresie bezpieczeństwa;

Q.  mając na uwadze, że zarówno Francja, jak i Zjednoczone Królestwo, które są jedynymi krajami europejskimi posiadającymi broń jądrową, podzielają pogląd, że minimalne, wiarygodne odstraszanie posiadaniem broni jądrowej ma zasadnicze znaczenie dla zbiorowego bezpieczeństwa Europy i NATO; mając na uwadze, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE Francja jest obecnie jedynym państwem członkowskim posiadającym broń jądrową oraz kontynuuje modernizację swojego arsenału jądrowego; mając na uwadze, że w 2020 r. prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował rozpoczęcie strategicznego dialogu z chętnymi partnerami europejskimi na temat potencjalnej roli francuskiego elementu odstraszania nuklearnego w „naszym wspólnym bezpieczeństwie”; mając na uwadze, że Zjednoczone Królestwo ogłosiło, iż podniesie pułap całego arsenału jądrowego o ponad 40 %, do 260 głowic dostępnych operacyjnie, oraz że uczyni swoją postawę w dziedzinie jądrowej bardziej nieprzejrzystą, zaprzestając deklarowania liczby składowanych głowic;

R.  mając na uwadze, że Izrael nie jest stroną układu NPT;

S.  mając na uwadze, że szereg innych państw uzyskało zdolności naukowe, technologiczne i przemysłowe niezbędne do produkcji pocisków balistycznych i manewrujących; mając na uwadze, że Indie i Pakistan ogłosiły, iż posiadają broń jądrową; mając na uwadze, że obydwa państwa nie są stronami układu NPT;

T.  mając na uwadze, że niepokojące jest ryzyko przechwycenia arsenału jądrowego przez organizacje terrorystyczne; mając na uwadze, że nielegalna proliferacja wśród zbójeckich reżimów nadal stanowi zagrożenie, o czym świadczy sieć Abdula Qadeera Chana;

U.  mając na uwadze, że Haski kodeks postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych (HCoC) ma wymiar dotyczący nierozprzestrzeniania pocisków kierowanych, mimo że jego charakter nie jest prawnie wiążący;

V.  mając na uwadze, że obowiązujący od 2002 r. Traktat o otwartych przestworzach miał na celu budowanie zaufania, pewności i wzajemnego zrozumienia między Rosją a USA i ich europejskimi sojusznikami; mając na uwadze, że Rosja przez wiele lat nie wywiązywała się z obowiązków wynikających z Traktatu o otwartych przestworzach; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone i Rosja kolejno wycofały się z traktatu;

W.  mając na uwadze, że konwencja o broni chemicznej to pierwsze na świecie wielostronne porozumienie w sprawie rozbrojenia mające na celu możliwą do sprawdzenia eliminację całej kategorii broni masowego rażenia; mając na uwadze, że w minionej dekadzie norma prawna dotycząca zakazu stosowania broni chemicznej została kilkakrotnie naruszona, w tym przez rząd Syrii i Rosję; mając na uwadze, że konwencję o zakazie broni chemicznej należy dostosować do nowych procesów produkcji przemysłowej, innowacyjnego przemysłu chemicznego i pojawienia się nowych podmiotów;

X.  mając na uwadze, że UE jest w pełni zaangażowana w międzynarodowe wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa biologicznego i różnorodności biologicznej dzięki wdrożeniu konwencji o zakazie broni biologicznej; mając na uwadze, że 13 państw nie jest jeszcze stronami tej konwencji; mając na uwadze, że konwencję o zakazie broni biologicznej przyjęto bez ustalenia mechanizmów weryfikacji mających na celu zapewnienie stosowania się do tej konwencji; mając na uwadze, że 20 lat temu wstrzymano negocjacje w sprawie protokołu dotyczącego weryfikacji;

Y.  mając na uwadze, że działania i programy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) w zakresie pocisków balistycznych i jądrowych oraz broni masowego rażenia, a także rozprzestrzenianie i wywóz takiej broni stanowi poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a także dla światowych starań na rzecz rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni; mając na uwadze, że przywódcy KRLD często próbują wykorzystywać swój program broni jądrowej do wymuszenia politycznych i gospodarczych ustępstw ze strony społeczności międzynarodowej, a jednocześnie nadal sprzedają technologię rakietową małego i średniego zasięgu oraz know-how w dziedzinie jądrowej;

Z.  mając na uwadze, że pojawienie się praktyki rozbrojenia humanitarnego zakwestionowało w pozytywnym znaczeniu tradycyjne praktyki rozbrojeniowe, które pozostały po zimnej wojnie;

AA.  mając na uwadze, że liczba kobiet zaangażowanych w wysiłki zmierzające do wyeliminowania broni masowego rażenia pozostaje alarmująco niska, również w obszarze dyplomacji na rzecz jej nierozprzestrzeniania i rozbrojenia;

AB.  mając na uwadze, że zagrożenia związane z klimatem mogą negatywnie wpłynąć na strategiczne środowisko bezpieczeństwa UE; mając na uwadze, że starania na rzecz rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia bardzo przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, globalnego bezpieczeństwa, przewidywalności, długoterminowej stabilności oraz ochrony źródeł utrzymania, środowiska naturalnego i planety;

AC.  mając na uwadze, że pandemia COVID-19 pokazała potrzebę zwiększenia gotowości i świadomości w UE w zakresie broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRJ), zacieśnienia współpracy między sektorem cywilnym i wojskowym CBRJ oraz inwestycji w tych sektorach, opracowania środków zapobiegawczych i naprawczych w ramach istniejącego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, stworzenia unijnej puli wiedzy specjalistycznej w obszarze CBRJ oraz wspierania powiązań między zdrowiem a bezpieczeństwem;

1.  ponownie podkreśla swoje pełne zaangażowanie na rzecz utrzymania skutecznych międzynarodowych systemów kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni, stanowiących podstawę globalnego i europejskiego bezpieczeństwa; przypomina o swoim zaangażowaniu w realizację polityki mającej na celu przyspieszenie zmniejszania i eliminacji wszystkich arsenałów jądrowych oraz stworzenie warunków do budowy świata wolnego od broni jądrowej i broni CBRJ; ; wzywa do odnowienia wielostronnego porządku kontroli zbrojeń i rozbrojenia, tak aby obejmował on wszystkie zainteresowane strony;

2.  wyraża zaniepokojenie aktualnym osłabieniem światowej struktury nierozprzestrzeniania broni, rozbrojenia i kontroli zbrojeń, które to pogłębia się wraz z szybkim rozwojem nowych potencjalnie destabilizujących systemów, takich jak systemy broni oparte na sztucznej inteligencji oraz technologie pocisków hipersonicznych i bezzałogowych statków powietrznych; podkreśla potrzebę zajęcia się w szczególności kwestią technologii pocisków hipersonicznych, która zwiększa ryzyko użycia broni jądrowej w odpowiedzi na atak; obawia się, że wycofanie się z głównych traktatów o kontroli zbrojeń lub odstąpienie od ich przedłużenia poważnie zaszkodziłoby międzynarodowym systemom kontroli zbrojeń, które zapewniają pewną stabilność, i osłabiłoby stosunki między państwami posiadającymi broń jądrową; podkreśla pilną potrzebę przywrócenia zaufania transgranicznego; wyraża zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich przypadków uciekania się do broni masowego rażenia jako sposobu rozwiązywania sporów geopolitycznych;

3.  jest zaniepokojony decyzją kilku państw o ponownej ocenie w odniesieniu do aspektu jądrowego ich doktryn wojskowych; wzywa wszystkie państwa posiadające broń jądrową, by wykazały się odpowiedzialnością i rozważyły możliwość ograniczenia roli i znaczenia broni jądrowej w ich koncepcjach, doktrynach i politykach wojskowych i w dziedzinie bezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje zamiar przeprowadzenia przez USA – w ramach trwającego przeglądu stanowiska w kwestiach jądrowych – oceny możliwych sposobów zmniejszenia znaczenia broni jądrowej w strategii bezpieczeństwa narodowego;

4.  potwierdza swoje pełne poparcie dla układu NPT i jego trzech wzajemnie się uzupełniających filarów jako jednego z najbardziej powszechnie akceptowanych prawnie wiążących instrumentów i podstawy systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej; przypomina, że układ NPT przyczynił się do utrzymania szerokiego wachlarza norm związanych z rozbrojeniem i pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej, a jednocześnie egzekwowania norm nierozprzestrzeniania broni jądrowej; oczekuje, że państwa posiadające broń jądrową przedsięwezmą w dobrej wierze kroki mające na celu wypełnienie zobowiązań traktatowych i świadczące o ich rzeczywistym zaangażowaniu na rzecz rozbrojenia nuklearnego, w tym poprzez podejmowanie konkretnych działań określonych w ostatecznej wersji układu NPT z 2010 r. oraz przez wzmocnienie normy nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozszerzenie zdolności MAEA w zakresie zabezpieczeń; ostrzega, że przyszłość układu NPT nie powinna być uważana za pewnik, i wzywa państwa-strony układu, by dołożyły wszelkich starań, aby przyczynić się do pomyślnego i satysfakcjonującego zakończenia zbliżającej się 10. konferencji przeglądowej we wszystkich jej filarach – rozbrojenie, nierozprzestrzenianie i pokojowe wykorzystanie energii jądrowej – poprzez uzgodnienie konstruktywnego oświadczenia końcowego, które przyczyniłoby się do dalszego wzmocnienia układu NPT oraz pomogło w zachowaniu stabilności strategicznej i powstrzymaniu nowego wyścigu zbrojeń; wzywa wszystkie państwa, by podpisały NPT i przystąpiły do niego oraz utrzymały wynikające z niego zobowiązania; wzywa 10. konferencję przeglądową do omówienia luki w przepisach układu NPT dotyczących wywozu reaktorów o napędzie jądrowym do celów wojskowych; wzywa państwa członkowskie UE do wysłania swoich najwyższych rangą polityków na konferencję przeglądową; wzywa zatem wszystkie państwa-strony NPT, by w konstruktywny sposób angażowały się w ramy układu oraz ustaliły realistyczne, skuteczne, konkretne, wzajemne i możliwe do sprawdzenia środki pozwalające na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest rozbrojenie jądrowe;

5.  kładzie nacisk na potrzebę zapewnienia, by UE odgrywała istotną i konstruktywną rolę w rozwijaniu i wzmacnianiu światowych i opartych na zasadach starań na rzecz nierozprzestrzeniania broni oraz na rzecz struktury kontroli zbrojeń i rozbrojenia z myślą o wyeliminowaniu w dłuższej perspektywie wszelkiej broni CBRJ przez pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów; z zadowoleniem przyjmuje pracę specjalnego wysłannika ds. nieproliferacji i rozbrojenia w tej dziedzinie; wzywa Radę do opowiedzenia się za tym, by UE przemawiała jednym głosem na międzynarodowych forach zajmujących się rozbrojeniem, nieproliferacją i kontrolą zbrojeń, a także do promowania środków budowy zaufania wśród wszystkich stron układu NPT w celu złagodzenia napięć i zmniejszenia nieufności; podkreśla potrzebę wykorzystania prac podjętych w ramach Strategicznego kompasu, tak by w pełni uwzględnić kwestię rozprzestrzeniania broni masowego rażenia we wspólnym rozumieniu zagrożeń i osiągnąć wspólną kulturę strategiczną w tym względzie; zachęca Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do rozpoczęcia procesu refleksji na temat wpływu brexitu na jej politykę rozbrojeniową i nieproliferacyjną;

6.  z zadowoleniem przyjmuje znaczący stały wkład finansowy UE m.in. na rzecz Biura ds. Rozbrojenia (UNODA), MAEA, Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) oraz mechanizmu dochodzeniowego sekretarza generalnego ONZ w związku z domniemanym użyciem broni chemicznej i biologicznej;

7.  podkreśla kluczowe znaczenie szkoleń i podnoszenia świadomości; wzywa zatem do pogłębiania dostępnej w UE wiedzy fachowej w zakresie nierozprzestrzeniania broni i kontroli zbrojeń, w tym również w dziedzinie informatyki kwantowej w UE, a także do poprawy szkolenia personelu UE i państw członkowskich; podkreśla potrzebę zacieśnienia więzi między sektorem prywatnym i publicznym, środowiskiem akademickim, ośrodkami analitycznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje stałe wsparcie finansowe dla Europejskiej Sieci Kształcenia Jądrowego, Konsorcjum UE ds. Nieproliferacji i Rozbrojenia oraz Europejskiego Ośrodka Szkoleń w zakresie Jądrowego Bezpieczeństwa Fizycznego; podkreśla potencjał współpracy w zakresie projektów szkoleniowych i edukacyjnych z Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony; apeluje, by dalej inwestować w edukację na temat rozbrojenia oraz ułatwiać zaangażowanie młodzieży;

8.  podkreśla rozszerzony mandat w zakresie sprawozdawczości na temat przejrzystości, jak i w zakresie koordynacji i egzekwowania oraz rozszerzony zakres obowiązków w rozporządzeniu dotyczącym produktów podwójnego zastosowania;

9.  wzywa delegatury UE, by nadały kwestii rozbrojenia w skali globalnej i regionalnej, nieproliferacji i kontroli zbrojeń wysoki priorytet w programie dialogu politycznego z państwami trzecimi, aby UE mogła wspierać starania mające na celu upowszechnienie istniejących traktatów i instrumentów w dziedzinie rozbrojenia, kontroli zbrojeń i nieproliferacji; zwraca się do ESDZ, by prowadziła szerokie działania na rzecz wzmacniania szkolenia i budowania potencjału naszych najbliższych partnerów, zwłaszcza krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa i procesem rozszerzenia, w dziedzinie rozbrojenia, nieproliferacji i kontroli zbrojeń w kontekście broni masowego rażenia; z zadowoleniem przyjmuje wkład UE na rzecz łagodzenia zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych na całym świecie poprzez udzielanie pomocy krajom partnerskim i wyraża uznanie dla unijnej inicjatywy centrów doskonałości w zakresie ograniczania ryzyka związanego z CBRJ, finansowanej w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej;

10.  wzywa UE do wzmocnienia przywództwa w zakresie pomocy ofiarom i remediacji środowiska w odpowiedzi na konsekwencje prób jądrowych na obszarach dotkniętych takimi próbami; zwraca się do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o zaproponowanie działań, które UE i jej państwa członkowskie mogą podjąć w celu wzmocnienia roli UE w tym zakresie;

11.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie NATO i ułatwianie dialogu między sojusznikami i partnerami, aby umożliwić im wypełnianie ich zobowiązań w zakresie nierozprzestrzeniania; podkreśla, że sojusznicy NATO muszą utrzymywać swoje zaangażowanie na rzecz tworzenia warunków dla dalszego zmniejszania, a w dłuższej perspektywie – eliminacji arsenału jądrowego, a także zaangażowanie na rzecz świata wolnego od broni jądrowej w oparciu o zasadę wzajemności oraz prawnie wiążące traktaty, których wdrożenie jest możliwe do sprawdzenia; podkreśla, że wszystkie państwa muszą zaangażować się w konstruktywny i wiarygodny dialog w tej sprawie na odpowiednich forach międzynarodowych i dwustronnych;

12.  podkreśla swoje pełne wsparcie dla działań Biura ONZ ds. Rozbrojenia, ambitnego planu działań sekretarza generalnego ONZ na rzecz rozbrojenia oraz wielostronnych obrad i negocjacji prowadzonych pod auspicjami ONZ; podkreśla, że należy zapewnić zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickiego oraz znaczący i zróżnicowany udział obywateli w debatach na temat rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni;

13.  popiera środki budowy zaufania przyjęte przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jako istotny wkład w ograniczenie nieporozumień lub błędnych obliczeń oraz zapewnienie większej otwartości i przejrzystości; zachęca wszystkie państwa posiadające broń jądrową do podjęcia niezbędnych środków w celu zwiększenia przejrzystości co do ich arsenałów jądrowych;

14.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie UE do pomocy w ustanowieniu strefy wolnej od broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, zgodnie z rezolucją w sprawie Bliskiego Wschodu przyjętą podczas Konferencji Przeglądowej i Przedłużającej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1995 r., a także promowanie przez UE środków budowy zaufania na poparcie tego procesu w sposób pełny, nieodwracalny i dający się zweryfikować;

15.  jest zaniepokojony prowadzonymi przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną działaniami jądrowymi i balistycznymi, naruszającymi liczne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, oraz rozwojem nowych zdolności przez KRLD; ponownie wyraża chęć podjęcia działań na rzecz osiągnięcia całkowitej, nieodwracalnej i dającej się zweryfikować denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i uważa, że UE powinna kontynuować wysiłki na rzecz usunięcia wszelkiej broni masowego rażenia z Półwyspu Koreańskiego; wzywa Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, by natychmiast zaprzestała działań jądrowych i rakietowych, a także wstrzymała inne programy w zakresie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, w pełni zastosowała się do wszystkich odnośnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, niezwłocznie podpisała i ratyfikowała traktat CTBT oraz powróciła do stosowania układu NPT;

16.  wzywa państwa nieobjęte układem NPT, ale posiadające broń jądrową, by powstrzymały się od rozprzestrzeniania wszelkich wojskowych technologii jądrowych i przystąpiły do tego układu;

17.  odnotowuje wejście w życie TPNW i uznaje jej wizję świata wolnego od broni jądrowej; przypomina, że nie należy osłabiać roli układu NPT jako niezbędnego forum służącego realizacji celu rozbrojenia jądrowego oraz zapewnieniu stabilności międzynarodowej i bezpieczeństwa zbiorowego; podkreśla znaczenie układu NPT, którego stroną jest 191 państw, a także wskazuje na potrzebę zadbania o jego skuteczność; wzywa zatem wszystkie państwa-strony układu NPT, by w konstruktywny sposób angażowały się w ramy układu oraz ustaliły realistyczne, skuteczne, konkretne, wzajemne i możliwe do sprawdzenia środki pozwalające na osiągnięcie ostatecznego wspólnego celu długoterminowego, jakim jest rozbrojenie jądrowe; jest zdania, że traktat TPNW nie powinna osłabiać bezpieczeństwa państw członkowskich;

18.  ponownie podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa MAEA jako gwarant przestrzegania postanowień układu NPT przez państwa uczestniczące; podkreśla, że działania weryfikacyjne MAEA odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu broni jądrowej; wzywa państwa, które nie ratyfikowały jeszcze protokołu dodatkowego MAEA, by niezwłocznie to uczyniły i wdrożyły protokół; wzywa również państwa, które zaprzestały stosowania protokołu dodatkowego, aby powróciły do wywiązywania się z niego;

19.  podkreśla niebagatelne znaczenie MAEA dla monitorowania i weryfikowania, czy Iran przestrzega porozumienia o zabezpieczeniach, a w szczególności wyraża uznanie dla kluczowej roli, jaką MAEA odgrywa od 23 lutego 2021 r., kiedy wdrożono tymczasowe dwustronne porozumienie techniczne z Iranem, dzięki czemu MAEA mogła kontynuować niezbędne działania weryfikacyjne i monitorujące;

20.  potwierdza swoje pełne poparcie dla JCPOA jako kluczowego elementu globalnej struktury nierozprzestrzeniania broni jądrowej; podkreśla, że pełne wdrożenie umowy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy oraz stabilności i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i na świecie; z zadowoleniem przyjmuje stałe zaangażowanie UE w sprawy związane z cywilną współpracą jądrową z Iranem oraz środki podjęte w celu realizacji projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa jądrowego zgodnie z załącznikiem III do JCPOA; wzywa Iran, by niezwłocznie zaprzestał działań jądrowych naruszających JCPOA, co powinno iść w parze ze zniesieniem wszystkich sankcji związanych z energią jądrową; wzywa wszystkie strony, by na nowo podjęły negocjacje w celu ponownego zapewnienia pełnej i skutecznej zgodności z porozumieniem;

21.  potwierdza, że wejście w życie i ratyfikacja CTBT jako silnego instrumentu budującego zaufanie i pewność nadal stanowią istotny cel w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia; zauważa, że CTBT ratyfikowało 170 państw, i zwraca uwagę, że aby traktat ten mógł wejść w życie, jeszcze osiem państw musi to uczynić; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki dyplomatyczne UE mające na celu dotarcie do krajów niebędących sygnatariuszami, aby zabiegać o ich zobowiązanie do ratyfikacji traktatu CTBT i jego powszechnego przestrzegania; z zadowoleniem przyjmuje wsparcie UE, również za pośrednictwem wkładów finansowych, dla działań Komisji Przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych mających wzmocnić zdolności tej organizacji do kontroli i monitorowania; wzywa wszystkie państwa, które nie podpisały traktatu CTBT, do przystąpienia doń oraz apeluje do wszystkich państw, które podpisały ten traktat, ale go nie ratyfikowały, aby to uczyniły; wzywa wszystkie państwa do powstrzymania się od prób jądrowych;

22.  ponownie wyraża swoje długoterminowe poparcie dla rozpoczęcia negocjacji w sprawie Traktatu o zakazie produkcji materiałów rozszczepialnych dla broni jądrowej lub innych jądrowych urządzeń wybuchowych i wzywa wszystkie państwa posiadające broń jądrową, które jeszcze tego nie uczyniły, do przyjęcia natychmiastowego moratorium na produkcję materiałów rozszczepialnych do broni jądrowej i innych jądrowych urządzeń wybuchowych;

23.  ponownie wyraża głębokie ubolewanie z powodu wycofania się USA i Federacji Rosyjskiej z układu INF w następstwie nieustannego łamania przez Rosję jego postanowień, a także z powodu braku komunikacji między stronami; jest szczególnie zaniepokojony możliwym ponownym pojawieniem się naziemnych pocisków rakietowych średniego zasięgu w europejskim obszarze działań w kontekście zakończenia INF oraz nowym wyścigiem zbrojeń i remilitaryzacją Europy; z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Stany Zjednoczone i Rosję zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz osiągnięcia zadeklarowanych wspólnych celów zakładających zapewnienie przewidywalności w dziedzinie strategii oraz zmniejszenie ryzyka wybuchu konfliktu zbrojnego i zagrożenia wojną jądrową; wzywa obie strony, by wykorzystały ten impuls do stworzenia ambitnych podstaw do wznowienia negocjacji w sprawie nowej struktury kontroli zbrojeń i środków zmniejszających ryzyko, które uwzględniałyby zmieniający się kontekst geopolityczny i pojawienie się nowych sił;

24.  wzywa wszystkie inne państwa, w szczególności Chiny, posiadające systemy międzykontynentalnych pocisków kierowanych i pocisków średniego zasięgu lub pracujące nad ich rozwojem, by zaangażowały się w działania na rzecz wielostronnego i powszechnego stosowania układu zastępującego układ INF, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie systemów uzbrojenia, oraz aby aktywnie uczestniczyły w rozmowach na temat wszelkich innych porozumień w sprawie kontroli zbrojeń;

25.  z zaniepokojeniem odnotowuje obecną modernizację i rozszerzenie chińskiego arsenału jądrowego, w tym pocisków hipersonicznych zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych; wzywa Chiny do aktywnego i lojalnego zaangażowania się w międzynarodowe negocjacje w sprawie kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji;

26.  z niepokojem zauważa częste naruszanie przez Rosję międzynarodowych norm i traktatów, a także jej coraz bardziej wrogą retorykę dotyczącą broni jądrowej wobec państw członkowskich; wzywa Rosję, by zaniechała wrogich działań i powróciła do przestrzegania norm międzynarodowych; wyraża szczególne zaniepokojenie rosyjskimi działaniami dotyczącymi testowania broni jądrowej oraz budowy floty lodołamaczy o napędzie jądrowym i konwencjonalnym w Arktyce; podkreśla, że takie działania są sprzeczne z celem utrzymania stabilności i pokoju, a także mogą być bardzo niebezpieczne dla wrażliwego środowiska Arktyki;

27.  ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje podjętą przez Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską decyzję o przedłużeniu nowego układu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych, co stanowi istotny wkład w zbliżającą się 10. konferencję przeglądową NPT oraz we wdrożenie art. VI nowego układu START; podkreśla, że przedłużenie tego układu powinno stanowić podstawę do negocjacji dotyczących nowego porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń, które obejmowałoby zarówno broń rozmieszczoną, jak i nierozmieszczoną, a także broń strategiczną i niestrategiczną; zwraca się do obu sygnatariuszy o dokonanie dogłębnej oceny wszystkich wariantów dotyczących zakresu, rozmieszczenia i kategorii broni, które mają zostać uwzględnione, oraz wzywa do dialogu z innymi państwami posiadającymi broń jądrową i apeluje o ich zaangażowanie w negocjacje w sprawie wszelkich nowych umów w sprawie kontroli zbrojeń, zwłaszcza z Chinami, w świetle stałego zwiększania i modernizacji arsenału jądrowego przez ten kraj, a także ze Zjednoczonym Królestwem i Francją; wzywa wszystkie państwa posiadające broń jądrową, by potwierdziły zasadę, że wojny jądrowej nie można wygrać i nigdy nie wolno jej prowadzić;

28.  podkreśla znaczenie prezydenckich inicjatyw jądrowych mających na celu redukcję rozmieszczonej taktycznej broni jądrowej krótkiego zasięgu; z zaniepokojeniem odnotowuje realizowane przez Rosję programy modernizacji niestrategicznej broni jądrowej, które budzą wątpliwości co do jej zgodności z celami prezydenckich inicjatyw jądrowych; przypomina, że prezydenckie inicjatywy jądrowe, pomimo niewiążącego charakteru, odegrały zasadniczą rolę w architekturze kontroli zbrojeń, oraz wzywa zarówno Stany Zjednoczone, jak i Federację Rosyjską, by dotrzymały swoich zobowiązań w zakresie niestrategicznej broni jądrowej, a także by poprawiły przejrzystość w zakresie arsenału, rozmieszczenia posiadanej przez nie broni i jej statusu, a także modernizacji czy prac nad nową bronią;

29.  podkreśla, że społeczność międzynarodowa musi pracować nad środkami mającymi na celu przeciwdziałanie ryzyku rozprzestrzeniania pocisków; wzywa państwa posiadające znaczną liczbę pocisków manewrujących, aby w pierwszej kolejności skoncentrowały się na środkach budowania zaufania i przejrzystości, w tym na negocjacjach i przyjęciu kodeksów postępowania dotyczących rozmieszczania i wykorzystywania pocisków manewrujących; wzywa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, by podjął dialog z państwami eksportującymi, aby w pełni przystąpiły one do Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR), jedynego istniejącego wielostronnego porozumienia, które obejmuje transfer pocisków i sprzętu związanego z pociskami, oraz koordynował wysiłki w tym zakresie;

30.  z zadowoleniem przyjmuje starania podjęte przez wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela na rzecz wspierania upowszechnienia Haskiego kodeksu postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych (HCoC), jedynego wielostronnego instrumentu służącego przejrzystości i budowaniu zaufania w dziedzinie rozprzestrzeniania rakiet balistycznych, z myślą o dalszym wkładzie w wysiłki na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania rakiet balistycznych zdolnych do przenoszenia broni masowego rażenia; wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela, aby przewodził wysiłkom na rzecz większej spójności między HCoC a innymi instrumentami kontroli zbrojeń;

31.  podkreśla kluczową rolę, jaką w stosunkach transatlantyckich odgrywa Traktat o otwartych przestworzach, a także jego cenny wkład w światową strukturę kontroli zbrojeń, budowanie zaufania, przejrzystość działań wojskowych prowadzonych przez państwa będące jego sygnatariuszami oraz długofalową stabilność w Europie i na świecie; podkreśla, że Traktat o otwartych przestworzach dał mniejszym państwom europejskim możliwość monitorowania swoich sąsiadów i pociągania ich do odpowiedzialności za podejmowane działania wojskowe; ubolewa nad niedawnym przyjęciem przez rosyjską Dumę Państwową ustawy o wycofaniu się, a także z powodu wycofania się USA z Traktatu o otwartych przestworzach; wzywa pozostałych sygnatariuszy do dalszego wdrażania traktatu; apeluje do Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej, by wznowiły rozmowy z myślą o powrocie do traktatu i jego pełnej, skutecznej i możliwej do sprawdzenia realizacji; wzywa pozostałe państwa do dalszego wzmacniania traktatu jako środka budowania zaufania poprzez rozszerzenie jego zakresu, tak aby obejmował wymianę między naukowcami, współpracę w reagowaniu kryzysowym, monitorowanie środowiska i inne misje;

32.  jest zaniepokojony zagrożeniem, jakie wojna chemiczna stwarza w następstwie najpoważniejszego i długotrwałego użycia broni chemicznej w ciągu dziesięcioleci; jest szczególnie zaniepokojony większą zdolnością niektórych podmiotów państwowych i niepaństwowych do szybszego wytwarzania zakazanych czynników chemicznych oraz ograniczonymi wskaźnikami wykrywalności; kładzie nacisk na konieczność przestrzegania światowej normy etycznej przeciw broni chemicznej poprzez zapobieganie bezkarności za stosowanie tego rodzaju broni; wzywa do skutecznego stosowania niedawno przyjętego globalnego systemu sankcji UE w zakresie praw człowieka w celu utrzymania tej normy; wyraża aprobatę z powodu przyjęcia przez Radę systemu sankcji przekrojowych w celu rozwiązania problemu rosnących naruszeń w zakresie produkcji, składowania i rozprzestrzeniania broni chemicznej; ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie próbą zabójstwa Aleksieja Nawalnego oraz Siergieja i Julii Skripalów przy użyciu zakazanego środka paralityczno-drgawkowego z grupy nowiczoków, co w rozumieniu konwencji o broni chemicznej uznaje się za użycie broni chemicznej; przyjmuje z zadowoleniem sankcje nałożone na rosyjskich urzędników w dniu 14 października 2020 r. w odpowiedzi na to rażące naruszenie standardów międzynarodowych i międzynarodowych zobowiązań Rosji; wzywa Rosję do udzielenia ważnych odpowiedzi w związku z zatruciem krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego, o co zwróciła się grupa 45 krajów zachodnich zgodnie z zasadami OPCW;

33.  wyraża uznanie dla kluczowej roli, jaką OPCW odgrywa w kontrolowanym procesie niszczenia bojowych środków chemicznych; zdecydowanie potępia rozwój i wykorzystywanie broni chemicznej na szeroką skalę przez państwa będące stronami konwencji o broni chemicznej oraz potępia liczne przypadki łamania praw człowieka i akty okrucieństwa popełniane przez reżim Syryjskiej Republiki Arabskiej Baszara al-Assada; podkreśla, że należy zapewnić odpowiedzialność za tak poważne naruszenia konwencji o broni chemicznej; z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą na 25. sesji konferencji państw-stron konwencji o broni chemicznej o zawieszeniu niektórych praw i przywilejów Syrii wynikających z tej konwencji; z zadowoleniem przyjmuje stałe wsparcie UE dla mechanizmu dochodzeniowego sekretarza generalnego, a jednocześnie podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie rozliczalności w ramach tego mechanizmu; potępia próby podważenia niezależności mechanizmu poprzez podporządkowanie go Radzie Bezpieczeństwa ONZ;

34.  ponownie wyraża pełne poparcie dla konwencji o zakazie broni biologicznej, która zakazuje stosowania niebezpiecznych wirusów, bakterii i substancji toksycznych wobec ludzi; z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy zapewniony przez UE bezpośrednio na rzecz konwencji o zakazie broni biologicznej oraz na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa biologicznego poza UE; wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela, by kontynuował swoje starania na rzecz upowszechnienia konwencji o zakazie broni biologicznej; zwraca uwagę na konieczność zintensyfikowania wysiłków na rzecz wprowadzenia prawnie wiążącego mechanizmu weryfikacji zgodności z konwencją o zakazie broni biologicznej; wzywa wszystkie strony, w tym USA, do powrotu do negocjacji za pośrednictwem grupy ad hoc ds. konwencji o zakazie broni biologicznej;

35.  podkreśla ważną pracę wykonaną przez Centrum Satelitarne Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania potencjału kosmicznego, obrazowania satelitarnego i wywiadu geoprzestrzennego do monitorowania, czy przestrzegane są zobowiązania w zakresie rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia;

36.  zwraca uwagę na szybkie postępy w zakresie rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji w dziedzinie wojskowości; w związku z tym ponawia swój apel do UE o objęcie przewodnictwa w międzynarodowych wysiłkach regulacyjnych w celu dopilnowania, by rozwój i stosowanie sztucznej inteligencji do celów wojskowych odbywało się w ścisłych granicach określonych w prawie międzynarodowym, w tym międzynarodowym prawie humanitarnym i prawie dotyczącym praw człowieka; wzywa UE, by utorowała również drogę ku globalnym negocjacjom mającym na celu aktualizację wszystkich istniejących instrumentów kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni, tak aby uwzględnić systemy oparte na sztucznej inteligencji wykorzystywane podczas wojny; podkreśla, że nowe technologie nieobjęte prawem międzynarodowym powinny być oceniane w świetle zasady humanitaryzmu i dyktatu sumienia publicznego; wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela, państwa członkowskie i Radę Europejską do przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia, które zapewni istotną kontrolę człowieka nad funkcjami krytycznymi systemów uzbrojenia; nalega, aby UE wspierała wysiłki w ramach konwencji ONZ w sprawie niektórych rodzajów broni konwencjonalnej, w ramach których wysokie umawiające się strony wnoszą wkład w prace grupy ekspertów rządowych ds. nowych technologii związanych ze śmiercionośnymi autonomicznymi systemami uzbrojenia w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie prawnie wiążącego instrumentu, który zakazywałby w pełni autonomicznej broni bez istotnej kontroli człowieka;

37.  wzywa UE do zwiększenia inwestycji w zdolności w zakresie sztucznej inteligencji w sposób dopasowany do koncepcji operacyjnych państw członkowskich; podkreśla, że rosnące znaczenie sztucznej inteligencji wymaga również ściślejszej współpracy z partnerami o podobnych poglądach;

38.  podkreśla potrzebę zapewnienia i powszechnego uwzględniania równego, pełnego i znaczącego udziału kobiet w konferencjach i forach dotyczących rozbrojenia i nierozprzestrzeniania, w tym w działaniach dyplomatycznych na rzecz rozbrojenia i we wszystkich procesach decyzyjnych związanych z rozbrojeniem;

39.  zwraca uwagę na konieczność podjęcia dodatkowych środków mających na celu zwalczanie finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, aby uniemożliwić transfer technologii i wiedzy do wrogich podmiotów niepaństwowych, jak również zwraca uwagę na zagrożenie, jakie terroryzm chemiczny, biologiczny, radiologiczny i jądrowy stanowi dla naszego zbiorowego bezpieczeństwa; zwraca uwagę na konieczność wspierania przez UE odpowiedzialnej nauki w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu badań naukowych i eksperymentów; podkreśla potrzebę zwalczania przemytu materiałów CBRJ i nielegalnego handlu nimi oraz zapobiegania ryzyku zmiany zamierzonego końcowego zastosowania; zwraca się do ESDZ i Komisji, by zajęły się tą kwestią w oczekiwanym wspólnym komunikacie w sprawie strategicznego podejścia do wsparcia rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji byłych uczestników walk;

40.  podkreśla potrzebę zwiększenia wysiłków w celu dalszego wzmacniania gotowości UE i działań przeciwko zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym i jądrowym poprzez rozwój zdolności w zakresie dekontaminacji, składowania i monitorowania w ramach istniejącego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;

41.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 449 z 23.12.2020, s. 149.
(2) Dz.U. C 404 z 6.10.2021, s. 63.
(3) Dz.U. C 404 z 6.10.2021, s. 240.
(4) Dz.U. C 456 z 10.11.2021, s. 78.
(5) Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 86.
(6) Dz.U. C 440 z 30.12.2015, s. 97.
(7) Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 202.
(8) Dz.U. L 206 z 11.6.2021, s. 1.
(9) Dz.U. C 341 z 13.10.2020, s. 1.
(10) Dz.U. C 298 z 26.7.2021, s. 1.
(11) Dz.U. L 90 z 10.4.2010, s. 8.
(12) Dz.U. L 372 I z 9.11.2020, s. 4.
(13) Dz.U. L 207 z 30.6.2020, s. 15.
(14) Dz.U. L 149 z 7.6.2019, s. 63.
(15) Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 12.
(16) Dz.U. L 341 z 15.10.2020, s. 1.
(17) Dz.U. L 207 z 30.6.2020, s. 36.
(18) Dz.U. L 19 z 22.1.2019, s. 11.
(19) Francja, Niemcy i Zjednoczone Królestwo.


Nowe kierunki działań humanitarnych UE
PDF 173kWORD 56k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nowych kierunków operacji humanitarnych UE (2021/2163(INI))
P9_TA(2021)0505A9-0328/2021

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 208 i 214 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/836 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny wymiar Europy, zmieniające i uchylające decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009(3),

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej z 2008 r.(4),

–  uwzględniając czwartą konwencję genewską z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

–  uwzględniając decyzję Rady 2003/335/WSiSW z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wykrywania i karania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych(5),

–  uwzględniając konkluzje Rady z 26 listopada 2018 r. w sprawie poprawy światowego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego,

–  uwzględniając wytyczne UE dotyczące propagowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego(6),

–  uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2286 z 3 maja 2016 r. w sprawie ochrony rannych i chorych, personelu medycznego i personelu organizacji humanitarnych w konfliktach zbrojnych,

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wyników Światowego Szczytu Humanitarnego oraz zobowiązań podjętych przez uczestników szczytu,

–  uwzględniając tzw. wielki układ (Grand Bargain) zawarty w dniu 23 maja 2016 r., roczne niezależne sprawozdania na jego temat, w szczególności sprawozdanie za rok 2021, oraz ramy Grand Bargain 2.0 i załączniki przedstawione na dorocznym posiedzeniu Grand Bargain w dniach 15–17 czerwca 2021 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców z lipca 2021 r. w sprawie wykorzystania elastycznego finansowania w 2020 r. oraz aktualizacje tego sprawozdania,

–  uwzględniając ramy z Sendai dotyczące ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 przyjęte na 3. światowej konferencji ONZ poświęconej zmniejszaniu ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, która odbyła się w dniach 14–18 marca 2015 r. w Sendai, w Japonii, a także rezultaty prac światowych platform na rzecz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, które odbyły się w Cancun w 2017 r. i w Genewie w 2019 r.,

–  uwzględniając Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju ONZ,

–  uwzględniając światowy przegląd sytuacji humanitarnej z 2021 r. przygotowany przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej oraz jego comiesięczne aktualizacje,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2021 r. pt. „Unia równości – strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 (COM(2021)0101),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie w sprawie operacji humanitarnych UE: nowe wyzwania, te same zasady (COM(2021)0110) oraz późniejsze konkluzje Rady z dnia 20 maja 2021 r.,

–  uwzględniając swoje rezolucje w sprawie pomocy humanitarnej, w szczególności rezolucje z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie podejścia UE do kwestii odporności i działań zmniejszających ryzyko związane z klęskami żywiołowymi w krajach rozwijających się: wyciąganie wniosków z kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego(7), z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie edukacji dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów(8), z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej(9), z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie odporności jako strategicznego priorytetu działań zewnętrznych UE(10), oraz z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju(11),

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A9-0328/2021),

A.  mając na uwadze, że potrzeby humanitarne są rekordowo wysokie – w 2021 r. pomocy będzie potrzebować 238 mln osób – i wynikają w dużej mierze z konfliktów, ale także z czynników systemowych, takich jak zmiana klimatu, klęski żywiołowe, degradacja środowiska, wzrost liczby ludności na świecie, brak bezpieczeństwa żywnościowego, ograniczone zasoby wody i nieudolne sprawowanie rządów; mając na uwadze, że rosnące potrzeby humanitarne i ich coraz większa złożoność dotyczą każdego z celów zrównoważonego rozwoju i wskazują na niepokojący brak globalnych postępów we wdrażaniu Agendy 2030;

B.  mając na uwadze, że pandemia COVID-19 pogłębiła istniejące słabości i nierówności, zwiększyła potrzeby humanitarne – zwłaszcza gwałtowny wzrost głodu i braków w dostawach żywności, przy czym prawie 300 mln osób jest zagrożonych poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, a ponad 40 mln stoi w obliczu nadzwyczajnego poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego – oraz utrudniła działania humanitarne z uwagi na zamknięcie granic i inne ograniczenia, jakie próbują wprowadzić strony konfliktów zbrojnych; mając na uwadze, że wzrost potrzeb humanitarnych jest po części wynikiem zakresu pomocy rozwojowej, który jest niewystarczający, by zaradzić przyczynom niestabilności; mając na uwadze, że według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pomoc humanitarna dla wszystkich państw w sytuacjach niestabilności wzrosła o 38 % w latach 2015–2016, podczas gdy programowana pomoc rozwojowa dla państw w takich sytuacjach nie wzrosła w tym samym okresie(12); mając na uwadze, że w latach 2014–2018 pomoc humanitarna stanowiła drugi co do wielkości udział we wkładach na rzecz zagranicznej pomocy rozwojowej w 29 krajach należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej(13);

C.  mając na uwadze, że pandemia COVID-19 z jednej strony stworzyła liczne przeszkody dla organizacji międzynarodowych w prowadzeniu logistyki operacji pomocowych, z drugiej strony, te wyzwania logistyczne przyczyniły się do pewnych pozytywnych zmian w sposobie wdrażania programów pomocowych, w szczególności w zwiększaniu znaczenia lokalizowania pomocy humanitarnej;

D.  mając na uwadze, że w 2018 r. około 108 mln osób potrzebowało międzynarodowej pomocy humanitarnej w wyniku burz, powodzi, susz i pożarów środowiskowych; mając na uwadze, że do 2050 r. ponad 200 mln osób może potrzebować pomocy humanitarnej każdego roku w wyniku katastrof związanych z klimatem i społeczno-gospodarczych skutków zmiany klimatu;

E.  mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta najdotkliwiej odczuwają skutki sytuacji kryzysowych; mając na uwadze, że prawdopodobieństwo, iż dorastające dziewczęta w strefach konfliktu nie uczęszczają do szkoły wynosi 90 %; mając na uwadze, że 70 % kobiet na obszarach klęski humanitarnej jest bardziej narażonych na przemoc ze względu na płeć, a także mając na uwadze, że kobiety stanowią ponad 70 % osób cierpiących z powodu chronicznego głodu;

F.  mając na uwadze, że humanitarny most powietrzny UE, który został utworzony w reakcji na ograniczenia w transporcie spowodowane pandemią, w znacznym stopniu pomógł wypełnić krytyczne luki w działaniach humanitarnych, gdyż ułatwił transport pomocy, pomocy doraźnej i pracowników organizacji humanitarnych;

G.  mając na uwadze, że większa częstotliwość i intensywność klęsk spowodowanych zmianą klimatu podsyca konflikty i sprawia, że coraz więcej osób w niespotykanym dotąd wymiarze pada ofiarą przedłużających się przesiedleń, podczas gdy wiele długotrwałych kryzysów pozostaje nierozwiązanych;

H.  mając na uwadze, że rosnącym potrzebom humanitarnym nie towarzyszą odpowiednie środki, co prowadzi do szybko rosnącej luki w finansowaniu: w 2020 r. zrealizowano mniej niż połowę działań w zakresie pomocy humanitarnej, o którą apelowało ONZ, a w sierpniu 2021 r. na zaspokojenie potrzeb opiewających na kwotę 36,6 mld USD (30 % całości) dostępne były jedynie środki w wysokości 10,9 mld USD(14); mając na uwadze, że w 2020 r. finansowanie niezwiązane z odpowiedzią na pandemię COVID-19 pochodzące od dwudziestu największych darczyńców publicznych spadło poniżej poziomu z 2019 r.(15);

I.  mając na uwadze, że finansowanie pomocy humanitarnej na świecie nadal w dużym stopniu zależy od bardzo ograniczonej liczby darczyńców, zaś dziesięciu największych z nich zapewnia około 85 % wszystkich środków;

J.  mając na uwadze, że pomoc humanitarna jest kluczowym elementem działań zewnętrznych UE oraz że w 2020 r. łączne środki finansowe UE i państw członkowskich stanowiły 36 % globalnej pomocy humanitarnej, co stanowi największy wkład na świecie; mając na uwadze, że poziom wkładów w ramach UE jest zróżnicowany, przy czym cztery państwa członkowskie i Komisja odpowiadają za około 90 % wszystkich środków finansowych UE przeznaczonych na pomoc humanitarną;

K.  mając na uwadze, że ponowne zobowiązanie sygnatariuszy w dokumencie Grand Bargain 2.0 (wielka umowa) do zapewnienia, by działania humanitarne były jak najbardziej lokalne i jedynie w niezbędnym stopniu umiędzynarodowione, pociąga za sobą potrzebę przekazywania co najmniej 25 % środków finansowych przeznaczonych na pomoc humanitarną w sposób jak najbardziej bezpośredni podmiotom lokalnym i krajowym; mając jednak na uwadze, że cel ten jest daleki od osiągnięcia;

L.  mając na uwadze, że obecna luka w finansowaniu na rzecz rozwoju powoduje konieczność zwiększenia wydajności, skuteczności, widoczności, przejrzystości i rozliczalności, a także poprawy podziału ryzyka w systemie pomocy humanitarnej oraz zapewnienia udziału większej liczby krajów w działaniach humanitarnych, aby pomoc ta zaspokajała potrzeby dotkniętej skutkami luki ludności, co podkreślono ostatnio w dokumencie Grand Bargain 2.0, w którym za kluczowe czynniki priorytetowe uznano przede wszystkim aspekty lokalne i finansowanie wysokiej jakości;

M.  mając na uwadze, że finansowanie wysokiej jakości obejmuje jeden z dwóch podstawowych priorytetów Grand Bargain 2.0; mając na uwadze, że w drugim filarze Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ ds. Finansowania Działań Humanitarnych z 2016 r. wzywa się do poszerzenia zasobów humanitarnych przez partnerstwa z nowymi darczyńcami dwustronnymi i sektorem prywatnym, ułatwianie przepływów przekazów pieniężnych i islamskie finansowanie społeczne(16); mając na uwadze, że pomoc humanitarna pochodząca od prywatnych darczyńców już rośnie i zwiększyła się o 9 %, z 6,2 mld USD w 2018 r. do rekordowej kwoty 6,8 mld USD w 2019 r.(17);

N.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie projektu pilotażowego dotyczącego łączenia zasobów w celu znacznego zwiększenia zasobów na działania humanitarne i w związku z tym zaapelowała o większe zaangażowanie sektora prywatnego;

O.  mając na uwadze, że niezmiennie wyzwaniem pozostaje rozdrobnienie pomocy humanitarnej ze względu na dużą liczbę darczyńców i agencji niosących pomoc oraz brak koordynacji ich działań i projektów;

P.  mając na uwadze, że darczyńcy zachęcają do organizacji konsorcjów w ramach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej; mając na uwadze, że w porównaniu z innymi metodami organizacja konsorcjum charakteryzuje się zazwyczaj szerszymi celami i większymi zasobami;

Q.  mając na uwadze, że rozwiązywanie kryzysów humanitarnych wymaga nie tylko większych środków finansowych, lecz także zdecydowanych wysiłków politycznych na rzecz ograniczenia potrzeb polegających na zapobieganiu konfliktom i ich zakończeniu, ochronie podstawowych praw człowieka, promowaniu zrównoważonego rozwoju, ograniczaniu ryzyka i podatności na zagrożenia, przeciwdziałaniu zmianie klimatu i dostosowywaniu się do niej, walce z korupcją przy przydzielaniu środków finansowych oraz rozwiązaniu problemu braku przejrzystości w stosunkach z organizacjami lokalnymi;

R.  mając na uwadze, że podstawowe normy i zasady są kwestionowane na całym świecie, co przejawia się systematycznym naruszaniem międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym atakami na ludność cywilną oraz pracowników organizacji humanitarnych i medycznych, a także coraz większymi przeszkodami w udzielaniu pomocy humanitarnej;

S.  mając na uwadze, że w ostatnich latach dramatycznie wzrosła liczba ataków na personel organizacji humanitarnych;

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie operacji humanitarnych UE – nowe wyzwania, te same zasady, oraz zawarte w nim konkretne propozycje poprawy świadczenia pomocy humanitarnej; wzywa do szybkiego wdrożenia tych propozycji w ramach ścisłych konsultacji i we współpracy z partnerami humanitarnymi, aby zapewnić przewidywalność pomocy oraz aby nie była ona fragmentaryczna i nie prowadziła do powielania innych działań; ponownie podkreśla, że zgodnie z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej pomoc humanitarna UE musi być zawsze udzielana wyłącznie w zależności od precyzyjnie określonych potrzeb wynikających ze wstępnej oceny, musi być w pełni zgodna z zasadami humanitarnymi, takimi jak humanitaryzm, neutralność, bezstronność i niezależność, a w ramach dostępu do pomocy humanitarnej musi uwzględniać w szczególności wyzwania, przed jakimi stoją grupy znajdujące się w trudnej sytuacji, takie jak osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości i osoby wysoce zmarginalizowane; wzywa Komisję do zadbania o to, aby zasada „nie pomijać nikogo” była podstawą nowego podejścia do działań humanitarnych; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą uwzględniania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych w celu zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki przez dzieci, zwłaszcza w przypadku długotrwałych konfliktów;

2.  zauważa z zaniepokojeniem gwałtowny wzrost luki w finansowaniu pomocy humanitarnej spowodowany zmniejszeniem finansowania przez głównych darczyńców w momencie rosnących potrzeb; podkreśla wyraźne różnice w wysokości wkładów, zarówno na poziomie globalnym, jak i w obrębie UE; apeluje do Komisji o zapewnienie solidnego budżetu rocznego na pomoc humanitarną UE, aby zagwarantować terminowe, przewidywalne i elastyczne finansowanie pomocy humanitarnej od początku każdego roku finansowego, zarówno z myślą o przedłużających się konfliktach, jak i reagowaniu na nowe konflikty, oraz o stworzenie wyodrębnionej puli środków w rezerwie na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR) na wypadek kryzysów humanitarnych poza granicami UE, aby utrzymać istniejącą zdolność do szybkiego uruchomienia dodatkowych funduszy w przypadku pojawiających się, nasilających lub nagłych sytuacji kryzysowych; wzywa UE, aby opowiedziała się za większym podziałem odpowiedzialności międzynarodowej i zwiększeniem środków na pomoc humanitarną; wzywa państwa członkowskie, aby dawały przykład i przeznaczały stałą część swoich dochodów narodowych brutto na pomoc humanitarną; wzywa Komisję do składania rocznych sprawozdań na temat wysokości środków finansowych przeznaczonych przez UE na pomoc humanitarną na świecie;

3.  apeluje do Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o opracowanie strategii długoterminowej współpracy z państwami trzecimi, w szczególności z nowymi darczyńcami, z wykorzystaniem dwustronnej, regionalnej i wielostronnej dyplomacji UE, aby zwiększyć liczbę krajów będących darczyńcami dobrowolnej pomocy humanitarnej; podkreśla, że wkład ze strony dodatkowych krajów będących darczyńcami umożliwiłby zgromadzenie kwoty potrzebnej do stawienia czoła międzynarodowym kryzysom humanitarnym; z zaniepokojeniem odnotowuje brak formalnego porozumienia w sprawie pomocy humanitarnej w umowie o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, by podjęły starania o formalne partnerstwo UE i Zjednoczonego Królestwa w dziedzinie pomocy humanitarnej;

4.  podkreśla zobowiązanie Komisji do wykorzystania finansowania prywatnego i większego angażowania sektora prywatnego w pomoc humanitarną UE oraz popiera uruchomienie pilotażowej inicjatywy łączenia środków z budżetu humanitarnego UE w 2021 r.; wzywa Komisję, by dostarczyła Parlamentowi więcej informacji, a także pisemną ocenę wdrożenia pilotażowego projektu łączonego finansowania działań humanitarnych, zawierającą analizę dostosowania do celów działań zewnętrznych; podkreśla potencjał inicjatyw dotyczących łączenia środków, w tym obligacje humanitarne i systemy ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych, w tym również wykorzystywanie w pełni Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus do celów związanych z pomocą humanitarną; podkreśla jednak, że dalsza współpraca z sektorem prywatnym wymaga analizy wyników osiągniętych dotychczas dzięki tej współpracy oraz wyłącznego promowania partnerstw zgodnych z celami działań zewnętrznych UE i międzynarodowymi zasadami humanitarnymi;

5.  jest zaniepokojony rosnącą liczbą poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa dotyczącego praw człowieka; wzywa do ustanowienia mechanizmu koordynacji UE w celu opracowania spójnego podejścia UE do międzynarodowego prawa humanitarnego, a także monitorowania naruszeń i opowiedzenia się za zapewnieniem poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego, również przez wykorzystanie odpowiednich instrumentów politycznych, handlowych i ekonomicznych oraz dotyczących pomocy rozwojowej w działaniach zewnętrznych UE;

6.  wzywa Komisję, wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz państwa członkowskie do dokładnego monitorowania naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i do uwzględniania tych naruszeń jako kryterium umieszczania osób lub podmiotów w odpowiednich systemach sankcji UE zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie promowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego; zaznacza, że sankcje i środki ograniczające podjęte w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE muszą być zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym i nie mogą utrudniać prowadzenia działań humanitarnych; podkreśla potrzebę konsekwentnego uwzględniania wyłączeń ze względów humanitarnych w systemach środków ograniczających oraz zapewnienia partnerom niezbędnego wsparcia i wytycznych, aby mogli oni skutecznie stosować te wyłączenia;

7.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz do stanowczego ścigania i karania tych, którzy wykorzystują głód jako broń wojenną, aby przeciwdziałać powszechnemu naruszaniu prawa do pożywienia podczas konfliktów, powtarzającemu się wykorzystywaniu głodu jako metody prowadzenia wojny oraz odmawianiu dostępu do pomocy humanitarnej;

8.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do szybkiego wypełnienia zobowiązań podjętych na Światowym Szczycie Humanitarnym oraz w ramach umowy Grand Bargain; podkreśla znaczenie uczynienia pomocy humanitarnej bardziej wydajną i skuteczną poprzez zwiększenie elastyczności finansowania za pomocą finansowania nieprzydzielonego, w mniejszym stopniu przeznaczonego na określony cel i wieloletniego, które byłoby dostosowane do warunków lokalnych, ukierunkowane na potrzeby i na ludzi, a także m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla partnerów humanitarnych dzięki harmonizacji i uproszczeniu wniosków darczyńców i wymogów w zakresie sprawozdawczości, finansowaniu podmiotów krajowych i lokalnych oraz promowaniu innowacyjnych rozwiązań; przypomina, że przedłużające się kryzysy to sytuacje wymagające działań humanitarnych oraz wzywa UE i jej państwa członkowskie, by przewidziały konkretne rozwiązania dotyczące skutecznego przydziału środków finansowych na pomoc humanitarną i rozwój dla partnerów działających w tych sytuacjach; zachęca UE i jej państwa członkowskie do wprowadzenia do umów o dotacje zawieranych z partnerami środków zapewniających tym partnerom wystarczającą elastyczność programu, umożliwiającą im szybkie przejście od działań rozwojowych do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych w razie nagłej sytuacji kryzysowej, w tym również w przypadku finansowania udostępnianego w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”;

9.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o utrzymywanie i wspieranie realistycznego dialogu na temat podziału ryzyka między właściwymi departamentami oraz z ich partnerami humanitarnymi i innymi zainteresowanymi stronami, w oparciu o niedawne doświadczenia i wyciągnięte wnioski, aby stale dążyć do poprawy obowiązujących przepisów dotyczących finansowania i zwiększyć ich wydajność i skuteczność, zwłaszcza w czasie bardzo zmiennych kryzysów humanitarnych; zwraca uwagę, że świadomość ryzyka okazała się skutecznym narzędziem jego ograniczania;

10.  podkreśla szczególne znaczenie wspierania podmiotów lokalnych i wzywa Komisję do opracowania ambitnej polityki dotyczącej lokalizacji, w tym do promowania przejrzystości, wykorzystania wiedzy fachowej i doświadczenia partnerów oraz określenia sposobów zapewnienia większego i lepszego wsparcia lokalnym respondentom w celu wzmocnienia ich zdolności, umożliwienia im korzystania ze wszystkich dostępnych instrumentów i zapewnienia ich zaangażowania w procesy decyzyjne, przy jednoczesnym rozwiązaniu kwestii wzajemnej rozliczalności i podziału ryzyka, ponieważ wzmocnienie lokalnych respondentów jest głównym czynnikiem zmniejszającym zapotrzebowanie na międzynarodową pomoc humanitarną w przyszłości; apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby wprost włączyć uczestnictwo kobiet na równych zasadach i ich równouprawnienie do wszelkich nowych mechanizmów mających na celu zwiększenie roli podmiotów lokalnych w działaniach humanitarnych;

11.  podkreśla, że w kontekście pandemii COVID-19 lokalizacja umożliwia reakcję zdrowotną dostosowaną do kontekstu krajów rozwijających się w celu uniknięcia uprzedzeń w stosunku do Europy, zwłaszcza w odniesieniu do protokołów ograniczania rozprzestrzeniania się choroby i kampanii zapobiegawczych; apeluje, aby poprzez dalszą lokalizację działań humanitarnych odpowiednio zakwestionować dominację europocentrycznej perspektywy w sytuacjach kryzysowych;

12.  podkreśla wyzwania związane ze zmianą klimatu i z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania do dalszego uwzględniania skutków zmiany klimatu i czynników środowiskowych w działaniach humanitarnych, do wzmocnienia odporności na zmianę klimatu w regionach podatnych na zagrożenia oraz do budowania odporności społeczności podatnych na zmianę klimatu poprzez gotowość na wypadek klęsk żywiołowych i działania antycypacyjne dzięki podejściu opartemu na potrójnym powiązaniu z udziałem ludności tubylczej i społeczności lokalnych, z myślą o szczególnych potrzebach w zakresie pomocy i ochrony ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi oraz negatywnymi skutkami zmiany klimatu, w szczególności osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących; z zadowoleniem przyjmuje również zobowiązania do nadania pomocy humanitarnej UE bardziej zrównoważonego charakteru pod względem środowiskowym i śledzenia wydatków związanych z klimatem; wzywa Komisję do zapewnienia niezbędnych środków na przystosowanie się do zmiany klimatu i zmniejszenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, między innymi za pośrednictwem Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”, oraz do przyspieszenia realizacji zobowiązań z Sendai w ramach działań zewnętrznych UE;

13.  z zadowoleniem przyjmuje konkretne osiągnięcia humanitarnego mostu powietrznego UE oraz koncepcję stworzenia potencjału europejskich działań w dziedzinie pomocy humanitarnej w celu wypełnienia luk w działaniach humanitarnych UE; wzywa do regularnego konsultowania się z państwami członkowskimi i partnerami w dziedzinie pomocy humanitarnej w sprawie wszelkich nowych inicjatyw Komisji, w których powinno się korzystać z istniejących możliwości podmiotów niosących pomoc humanitarną i mechanizmów UE, takich jak Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, zamiast je powielać;

14.  podkreśla, że choć pomoc humanitarna ma na celu natychmiastowe zajęcie się sytuacjami zagrażającymi życiu, kryzysy powodowane są przez czynniki, które wymagają rozwiązań długoterminowych, gdyż pierwotna sytuacja niestabilności jest ważnym elementem poprzedzającym kryzysy humanitarne; wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do przyjęcia komunikatu określającego jasną politykę dotycząca powiązań między pomocą humanitarną, rozwojem i pokojem, aby wyeliminować rozbieżności między poszczególnymi obszarami polityki, a jednocześnie zagwarantować przestrzeganie szczególnego charakteru prawnego i specjalnych zasad pomocy humanitarnej; podkreśla, że podejście oparte na powiązaniach powinno wzmocnić odporność i promować zrównoważone reagowanie, natomiast cele zrównoważonego rozwoju należy wykorzystywać jako ramy takiego podejścia, ponieważ Agenda 2030 stanowi jedyną w swoim rodzaju okazję do wyeliminowania pierwotnych przyczyn niestabilności i konfliktów, m.in. w oparciu o praktyczne doświadczenia organizacji pozarządowych; wzywa UE i państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia tego podejścia opartego na powiązaniach, ze szczególnym naciskiem na eliminowanie niestabilności, zapobieganie konfliktom, walkę z głodem, przeciwdziałanie wysiedleniom związanym z klęskami żywiołowymi i negatywnymi skutkami zmiany klimatu, zapewnienie możliwości kształcenia i środków do życia, wspieranie wczesnej odbudowy, zwiększanie zdolności reagowania, promowanie samodzielności i budowanie odporności; wzywa Komisję do opublikowania oceny wdrożenia koncepcji powiązania pomocy humanitarnej z rozwojową w sześciu państwach pilotażowych wskazanych w 2017 r.;

15.  wzywa Komisję do oceny dotychczasowych doświadczeń i programów dotyczących kwestii związanych z płcią, ponieważ istnieje coraz większa potrzeba zajęcia się nimi, a to z uwagi na znaczącą rolę kobiet jako ofiar konfliktów i katastrof; wzywa do wdrożenia bardziej konkretnych elementów uwzględniania aspektu płci w przyszłych działaniach humanitarnych, w tym analiz uwzględniających kontekst i aspekt płci, przy jednoczesnej ochronie praw słabszych grup społecznych, w tym kobiet, dziewcząt i osób ze społeczności LGBTIQ+; popiera swobodny dostęp do bezpłatnych publicznych usług ochrony zdrowia i wysiłki na rzecz zmniejszenia śmiertelności i zachorowalności, jak również podkreśla potrzebę zwiększenia gotowości na wypadek wystąpienia epidemii i pandemii;

16.  apeluje do UE i państw członkowskich o wdrożenie i promowanie inicjatywy nansenowskiej w postaci programu działania na rzecz ochrony osób przesiedlonych w regionach transgranicznych w kontekście klęsk żywiołowych i zmiany klimatu; podkreśla znaczenie współpracy między podmiotami zajmującymi się pomocą humanitarną, rozwojem, zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i zmianą klimatu w celu zmniejszenia ryzyka przesiedleń w kontekście klęsk żywiołowych i niekorzystnych skutków zmiany klimatu oraz zaspokojenia potrzeb w dziedzinie pomocy i ochrony;

17.  wzywa do poświęcenia szczególnej uwagi kwestii żywienia jako podstawowego prawa wszystkich ludzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy odporności systemów żywnościowych na wstrząsy gospodarcze, klimatyczne i wywołane przez człowieka; apeluje o przegląd unijnego planu działania w dziedzinie żywienia, aby zająć się wszystkimi formami niedożywienia w kontekstach humanitarnych i rozwojowych, zgodnie z konkluzjami Rady z listopada 2018 r.;

18.  ponownie podkreśla zaangażowanie Komisji i jej nieustające wysiłki na rzecz wspierania widoczności i świadomości pomocy humanitarnej UE wśród różnych zainteresowanych stron w całej UE, w tym organizacji pozarządowych, oraz na rzecz zwiększenia widoczności UE w jej działaniach zewnętrznych;

19.  z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź zorganizowania pierwszego w historii Forum Humanitarnego UE, które ma się odbyć w styczniu 2022 r; podkreśla, że forum powinno mieć włączający charakter, być dostępne, obejmować udział partnerów wykonawczych w dziedzinie pomocy humanitarnej, dążyć do zwiększenia widoczności pomocy humanitarnej UE i pracy jej partnerów, promować strategiczny dialog na temat polityki humanitarnej UE, zwiększać wsparcie polityczne i świadomość charakteru opartej na zasadach i potrzebach pomocy humanitarnej UE oraz przyspieszać realizację kluczowych działań określonych w komunikacie Komisji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.
(2) Dz.U. L 185 z 26.5.2021, s. 1.
(3) Dz.U. L 209 z 14.6.2021, s. 1.
(4) Dz.U. C 25 z 30.1.2008, s. 1.
(5) Dz.U. L 118 z 14.5.2003, s. 12.
(6) Dz.U. C 303 z 15.12.2009, s. 12.
(7) Dz.U. C 468 z 15.12.2016, s. 120.
(8) Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 151.
(9) Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 106.
(10) Dz.U. C 307 z 30.8.2018, s. 177.
(11) Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 33.
(12) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, States of Fragility 2018 [Kraje niestabilne], 17 lipca 2018 r.
(13) Nomura, S., Sakamoto, H., Ishizuka, A., Shimizu, K. i Shibuya, K., Tracking sectoral allocation of official development assistance: a comparative study of the 29 Development Assistance Committee countries, 2011–2018 [Monitorowanie sektorowej alokacji oficjalnej pomocy rozwojowej – studium porównawcze 29 krajów należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej, 2011–2018], Global Health Action [globalne działania w zakresie zdrowia], styczeń 2021 r.
(14) Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, System monitorowania finansowego, Wkład w pomoc humanitarną za 2021 r.
(15) Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance Report 2021 [Sprawozdanie w sprawie globalnej pomocy humanitarnej 2021].
(16) High-Level Panel on Humanitarian Financing, report for the UN Secretary-General entitled ‘Too important to fail – addressing the humanitarian financing gap’ [Panel Wysokiego Szczebla ds. Finansowania Działań Humanitarnych, sprawozdanie dla sekretarza generalnego pt. „Zbyt ważne, by się nie udać – rozwiązanie problemu luki w finansowaniu pomocy humanitarnej”], 17 stycznia 2016 r.
(17) Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance Report [Sprawozdanie w sprawie globalnej pomocy humanitarnej], 2021.


Współpraca w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich
PDF 189kWORD 58k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich (2021/2002(INI))
P9_TA(2021)0506A9-0298/2021

Parlament Europejski,

–  uwzględniając odpowiednie konwencje ONZ, w szczególności Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i protokoły do niej (protokół z Palermo z 2000 r.) oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji,

–  uwzględniając prawnokarną i cywilnoprawną konwencję Rady Europy o korupcji, otwarte do podpisu w Strasburgu odpowiednio 27 stycznia 1999 r. i 4 listopada 1999 r., oraz rezolucje (98)7 i (99)5 przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy odpowiednio 5 maja 1998 r. i 1 maja 1999 r. ustanawiające Grupę Państw Przeciwko Korupcji (GRECO),

–  uwzględniając Europejską konwencję o pomocy prawnej w sprawach karnych,

–  uwzględniając Europejską konwencję o przekazywaniu ścigania w sprawach karnych,

–  uwzględniając Konwencję Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu,

–  uwzględniając Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości (Konwencja o cyberprzestępczości),

–  uwzględniając działalność Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL) oraz zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy,

–  uwzględniając konkluzje Rady z 26 czerwca 2018 r., 18 czerwca 2019 r. i 25 marca 2020 r. w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia,

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/1788 z 19 listopada 2018 r. w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 6 lutego 2018 r. pt. „Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie” (COM(2018)0065),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 24 lipca 2020 r. w sprawie strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa (COM(2020)0605),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 24 lipca 2020 r. pt. „Plan działania UE w sprawie nielegalnego handlu bronią palną na lata 2020–2025” (COM(2020)0608),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 14 kwietnia 2021 r. w sprawie unijnej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej na lata 2021–2025 (COM(2021)0170) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji pt. „EMPACT – instrument przewodni UE w zakresie współpracy na rzecz zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowej” (SWD(2021)0074),

–  uwzględniając komunikat Komisji z 14 kwietnia 2021 r. pt. „Strategia UE w zakresie zwalczania handlu ludźmi na lata 2021–2025” (COM(2021)0171),

–  uwzględniając porozumienia w sprawie współpracy operacyjnej i strategicznej między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) a Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią Północną i Serbią, a także porozumienie robocze ustanawiające stosunki współpracy między organami ścigania Kosowa a Europolem,

–  uwzględniając porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią, Czarnogórą, Macedonią Północną i Serbią,

–  uwzględniając porozumienia o współpracy w zakresie zarządzania granicami między Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) a Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią Północną i Serbią,

–  uwzględniając proces berliński oraz zobowiązania antykorupcyjne podjęte przez kraje Bałkanów Zachodnich w 2018 r.,

–  uwzględniając sporządzoną przez Europol ocenę zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością z 12 kwietnia 2021 r. oraz ocenę zagrożenia wykorzystaniem internetu przez zorganizowane grupy przestępcze z 5 października 2020 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) pt. „Measuring Organized Crime in the Western Balkans” [„Ocena skali przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich”],

–  uwzględniając swoją rezolucję z 5 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE(2),

–  uwzględniając swoje zalecenie z 19 czerwca 2020 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r.(3),

–  uwzględniając swoje rezolucje na lata 2019–2020 w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii,

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0298/2021),

A.  mając na uwadze, że przestępczość zorganizowana stała się centralną kwestią w sprawach międzynarodowych oraz zagrożeniem dla pokoju i rozwoju, które wymaga wspólnej i skoordynowanej reakcji ze strony UE, jej państw członkowskich i partnerów międzynarodowych;

B.   mając na uwadze, że skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest częścią procesu przystąpienia do UE, zwłaszcza w klastrze zasad podstawowych oraz w 24. rozdziale negocjacyjnym dotyczącym sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że korupcja i przestępczość zorganizowana nadal stanowią poważny problem w całym regionie Bałkanów Zachodnich, co może mieć również negatywne skutki dla państw członkowskich UE; mając na uwadze, że siatki przestępczości zorganizowanej są ze sobą ściśle powiązane i zakorzenione w państwach członkowskich UE i w państwach spoza UE;

D.  mając na uwadze, że proces integracji europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich jest bezpośrednio uzależniony od normalizacji ich stosunków zarówno między sobą, jak i z państwami członkowskimi UE;

E.  mając na uwadze, że przestępczość zorganizowana na Bałkanach Zachodnich jest problemem strukturalnym, mającym głęboko zakorzenione powiązania z biznesem i instytucjami państwowymi oraz będącym jednym z przejawów zawłaszczania państwa, któremu mają zaradzić reformy związane z procesem integracji z UE;

F.  mając na uwadze, że przestępczość zorganizowana i korupcja idą w parze z praniem brudnych pieniędzy, uchylaniem się od opodatkowania, klientelizmem oraz bezkarnością;

G.  mając na uwadze, że zorganizowane grupy przestępcze ściśle współpracują ponad granicami i podziałami etnicznymi, w przeciwieństwie do policji i organów sądowych krajów Bałkanów Zachodnich, które muszą pilnie poprawić tę koordynację;

H.  mając na uwadze, że zorganizowane grupy przestępcze współpracują z grupami z krajów szerszego sąsiedztwa europejskiego w takich działaniach, jak handel ludźmi, handel migrantami, przemyt dzieł sztuki i pranie pieniędzy;

I.  mając na uwadze, że zharmonizowane ramy prawne, ich skuteczne wdrażanie, niezależne organy antykorupcyjne i antyprzestępcze oraz rzeczywista wola polityczna, mają kluczowe znaczenie dla zwalczania przestępczości zorganizowanej;

J.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem UNODC pt. „Measuring Organized Crime in the Western Balkans” [„Ocena skali przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich”] na Bałkanach Zachodnich ścigani i skazywani są raczej niscy rangą członkowie organizacji przestępczych, a przywódcy grup częściej cieszą się bezkarnością;

K.  mając na uwadze, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego zyskały pozycję ważnych podmiotów w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją w całym regionie oraz odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza w monitorowaniu i ocenie strategii antykorupcyjnych;

L.  mając na uwadze, że potrzeba więcej badań i bardziej wiarygodnych danych na temat przestępczości zorganizowanej, aby lepiej opracować skuteczne rozwiązania polityczne dotyczące przestępczości zorganizowanej i korupcji w regionie;

M.  mając na uwadze, że edukacja odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu przestępczości i promowaniu kultury poszanowania prawa;

N.  mając na uwadze, że zagrożenie ze strony zorganizowanych grup przestępczych pochodzących z Bałkanów Zachodnich było w niektórych krajach błędnie wykorzystywane jako argument przeciwko przystąpieniu do UE, należy zatem odpowiednio podejść do tej kwestii, aby wspomóc dalsze kroki w procesie przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE;

O.  mając na uwadze, że w celu spełnienia kryteriów członkostwa w UE kraje Bałkanów Zachodnich muszą przeprowadzić kompleksowe reformy w kluczowych obszarach oraz osiągnąć konkretne wyniki w reformie sądownictwa oraz walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną;

P.  mając na uwadze, że wzmocnienie praworządności, walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną to kamienie węgielne strategii UE dla Bałkanów Zachodnich z 2018 r.;

Q.  mając na uwadze, że na projekty związane ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich przeznaczono około 64 mln EUR z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), z którego sfinansowano wiele projektów krajowych i wielonarodowych wspierających skuteczniejsze sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej i korupcji na Bałkanach Zachodnich, w tym poprzez monitorowanie procesów sądowych; mając na uwadze, że IPA III również obejmuje szczegółowe cele dotyczące opracowania skutecznych narzędzi zapobiegania handlowi ludźmi i nielegalną bronią palną, handlowi narkotykami i praniu pieniędzy oraz zwalczania takiej działalności;

Kontekst ogólny

1.  podkreśla, że przestępczość zorganizowana i korupcja szkodzą przede wszystkim obywatelom krajów Bałkanów Zachodnich, ponieważ podważają ich prawo do bezpieczeństwa i spójności społecznej, a także zaufanie do systemu demokratycznego, tworzą przeszkody dla demokratycznych reform i utrudniają proces akcesyjny, a jednocześnie mają potencjalny i faktyczny negatywny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność państw członkowskich UE;

2.  zaznacza, że pozbawienie krajów Bałkanów Zachodnich perspektywy europejskiej pogarsza sytuację w zakresie przestępczości zorganizowanej oraz że sytuację tę można poprawić poprzez wspieranie procesu integracji z UE i współpracę z państwami członkowskimi; podkreśla, że walka z przestępczością zorganizowaną i pogłębianie integracji z UE to procesy wzajemnie się wzmacniające, dlatego należy przyspieszyć proces integracji z UE;

3.  jest zdania, że powiązanie liberalizacji reżimu wizowego dla Kosowa ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej przynosi skutki odwrotne do zamierzonych, ponieważ izolacja zachęca do działalności przestępczej; podkreśla po raz kolejny, że Kosowo spełniło wszystkie kryteria liberalizacji reżimu wizowego, i wzywa Radę do bezzwłocznego przyznania tej liberalizacji;

4.  zauważa, że praworządność oraz walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną to kluczowe dziedziny, w których kraje Bałkanów Zachodnich muszą wykazać się konkretnymi wynikami, aby poczynić większe postępy na drodze do integracji z UE; wzywa je, by znacznie zwiększyły wysiłki na rzecz przyspieszenia niezbędnych reform, i wzywa UE do promowania – jako priorytetu polityki rozszerzenia – prawidłowej transpozycji i wdrożenia odpowiednich instrumentów międzynarodowych wspierających praworządność i służących zwalczaniu korupcji i przestępczości zorganizowanej poprzez pomoc finansową i praktyczną współpracę;

5.  z zadowoleniem przyjmuje publikację 14 kwietnia 2021 r. unijnej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej na lata 2021–2025 i wzywa UE do zacieśnienia współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w szczególności z krajami Bałkanów Zachodnich, aby skutecznie przeciwdziałać temu ponadnarodowemu zagrożeniu;

6.  zauważa, że brak możliwości zatrudnienia, korupcja, dezinformacja, elementy zawłaszczania państwa, nierówność, obca ingerencja niedemokratycznych reżimów, takich jak Rosja i Chiny, oraz powolny proces przystąpienia do UE należą do czynników, które sprawiają, że społeczeństwa Bałkanów Zachodnich są podatne na przestępczość zorganizowaną; wzywa zarówno władze krajów Bałkanów Zachodnich, jak i ich partnerów międzynarodowych, w szczególności UE, do wzmożenia wysiłków na rzecz sprostania tym wyzwaniom, które zwiększają niestabilność, podważają integrację oraz opóźniają rozwój demokratyczny i gospodarczy;

7.  ubolewa z powodu braku rzeczywistej woli politycznej wśród części lokalnych elit politycznych, by zwalczać przestępczość zorganizowaną i korupcję oraz eliminować wszelkie elementy zawłaszczania państwa;

8.  ubolewa z powodu częstego braku niezależności i właściwego funkcjonowania sądownictwa w krajach Bałkanów Zachodnich i nalega na przyjęcie bardziej strategicznego podejścia do wyzwań związanych z przestępczością zorganizowaną; apeluje do UE o dalszą pomoc, aby rozwijać kulturę profesjonalizmu i skuteczności wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz poprawić uczciwość w sądownictwie; zauważa, że choć poczyniono pewne postępy w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości, nadal konieczne są znaczne wysiłki, aby osiągnąć wymierne rezultaty;

9.  wzywa kraje Bałkanów Zachodnich, by w pełni zajęły się niedociągnięciami swoich systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, w tym długością postępowań; apeluje do UE i innych partnerów międzynarodowych o przedstawienie dalszych wytycznych dla organów ścigania i sądownictwa w celu zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje transpozycję do prawa krajowego przez kraje Bałkanów Zachodnich unijnych i międzynarodowych standardów odzyskiwania mienia, a także inne wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej w regionie, takie jak opracowanie rządowych mechanizmów koordynacji oraz specjalnych sądów i jednostek egzekwowania prawa; ubolewa jednak, że poziom wdrożenia pozostaje niski, i wzywa władze krajów Bałkanów Zachodnich, by osiągnęły solidne wyniki w odzyskiwaniu takich aktywów z korzyścią dla wszystkich obywateli oraz by uznały konfiskatę dochodów i narzędzi pochodzących z przestępstwa za priorytet w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną; apeluje o wsparcie UE w zapewnianiu organom ścigania odpowiednich zdolności, warunków i zasobów, podkreślając w szczególności potrzebę zwiększenia wiedzy specjalistycznej w dziedzinie kryminalistycznych ekspertyz finansowych w prokuraturach;

11.  apeluje do krajów Bałkanów Zachodnich, aby skoncentrowały swoje wysiłki na zwalczaniu całych organizacji przestępczych, a nie tylko indywidualnych przypadków, co pozwoli na osiągnięcie przyzwoitych wyników w ściganiu i skazywaniu czołowych przestępców; zwraca uwagę, że prawidłowe rozpoznanie działalności przestępczej jako „zorganizowanej” i właściwe jej zbadanie ma zasadnicze znaczenie dla reakcji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; wzywa właściwe władze, aby usunęły luki prawne, które narażają informatorów i sygnalistów, oraz by chroniły ich i ich najbliższych przed nękaniem, pozywaniem do sądu lub groźbami, tak aby zwiększyć zdolności do rozbijania zorganizowanych grup przestępczych oraz skutecznie zwalczać korupcję i przestępczość zorganizowaną; zachęca do wymiany najlepszych praktyk z państwami członkowskimi, które odniosły wyjątkowy sukces w walce z przestępczością zorganizowaną; wzywa państwa członkowskie do wspierania systemów ochrony świadków, w tym poprzez relokację;

12.  wzywa kraje Bałkanów Zachodnich do osiągnięcia trwałych wyników w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy oraz do sporządzania okresowych sprawozdań krajowych na ten temat, a także do zacieśniania współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym w zakresie gromadzenia i wymiany informacji wywiadowczych, tak by lepiej zrozumieć i zwalczać przestępczość zorganizowaną;

13.  ponownie wskazuje na potrzebę zlikwidowania politycznych i administracyjnych powiązań z przestępczością zorganizowaną poprzez jasne zabezpieczenia antykorupcyjne i skuteczne ściganie karne w przypadku korupcji na wysokim szczeblu; wzywa UE, aby zwiększyła wsparcie na rzecz konsolidacji administracji publicznej w oparciu o zasługi; jest wysoce zaniepokojony doniesieniami i oskarżeniami o powiązania między osobistościami politycznymi wysokiego szczebla a zorganizowanymi grupami przestępczymi, podczas gdy system sądowniczy jest nieskuteczny w reagowaniu na te oskarżenia; podkreśla, że sektor budowlany na Bałkanach Zachodnich należy do najbardziej narażonych na przestępczość zorganizowaną i korupcję;

14.  jest zaniepokojony, że pandemia COVID-19 została wykorzystana przez organizacje przestępcze, w tym przez nadużywanie bezpośrednich zamówień publicznych na niezbędny sprzęt medyczny i usługi dla struktur opieki zdrowotnej, sprzedaż sfałszowanych zaświadczeń COVID-19 oraz nasilenie praktyki lichwiarstwa; wzywa władze krajów Bałkanów Zachodnich do podjęcia działań przeciwko podrabianiu szczepionek i kart szczepień; wzywa Komisję, by powiązała wsparcie budżetowe z jasnymi celami antykorupcyjnymi; podkreśla, że w tym celu konieczne jest ustanowienie solidnych mechanizmów, by monitorować wdrażanie;

15.  przypomina, że IPA III przewiduje surową warunkowość, a finansowanie musi być różnicowane lub nawet zawieszone w przypadku znacznego regresu lub trwałego braku postępów w obszarze tzw. podstaw, zwłaszcza w dziedzinie praworządności i praw podstawowych, w tym walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną; podkreśla, że we własnym interesie bezpieczeństwa UE i w jej odpowiedzialności leży zagwarantowanie, by fundusze UE nie przyniosły efektu przeciwnego do zamierzonego przez wzmocnienie klientelistycznych sieci skorumpowanych polityków i uprzywilejowanych przedsiębiorstw;

16.  zauważa, że powiązania między przestępczością zorganizowaną, polityką i przedsiębiorstwami istniały przed rozpadem Jugosławii i utrzymują się od lat dziewięćdziesiątych; potępia widoczny brak woli właściwych organów do otwarcia archiwów byłej Jugosławii; w związku z tym ponawia swój apel o otwarcie archiwów byłej Jugosławii, a w szczególności o udostępnienie akt byłych jugosłowiańskich służb specjalnych (UDBA) i tajnych służb Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (KOS), oraz o przekazanie tych akt odpowiednim rządom na ich wniosek;

17.  podkreśla znaczenie współpracy i wymiany danych wywiadowczych z państwami członkowskimi, partnerami międzynarodowymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Kanada i Zjednoczone Królestwo, a także z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak NATO, GRECO i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz UNODC;

18.  z zadowoleniem przyjmuje ponowne konstruktywne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Bałkanach Zachodnich, w tym ich skupienie się na walce z korupcją; podkreśla w tym kontekście amerykański dekret nakładający sankcje na osoby przyczyniające się do destabilizacji sytuacji na Bałkanach Zachodnich, a także działania USA wymierzone w osoby i podmioty za znaczące akty korupcji; wzywa UE, by przeprowadziła dokładną ocenę możliwości dostosowania się do takich działań;

Szczególne rodzaje przestępczości zorganizowanej

19.  zauważa, że kraje Bałkanów Zachodnich są krajami pochodzenia i tranzytu oraz krajami docelowymi dla handlu ludźmi, którego ofiarą padają głównie kobiety i dziewczęta sprzedawane w celu wykorzystania seksualnego; zauważa, że handel ludźmi jest przestępstwem, które proporcjonalnie ma najwięcej powiązań z przestępczością zorganizowaną; wzywa właściwe władze, aby skupiły się w większym stopniu na działaniach prewencyjnych i wzmacnianiu odporności grup narażonych na ryzyko handlu ludźmi, i jednocześnie podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia intersekcjonalnego uwzględniającego kwestie płci; z uznaniem przyjmuje wspólne działania prowadzone z partnerami międzynarodowymi, w tym z Interpolem i Europolem, które to działania doprowadziły do aresztowań osób podejrzanych o handel ludźmi i przemyt ludzi;

20.  zauważa, że Bałkany Zachodnie stanowią korytarz tranzytowy dla migrantów i uchodźców, a znaczne przemieszczenia ludności w ostatnich latach stanowią ogromne wyzwanie dla tego regionu i dla państw członkowskich; wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz rozwiązania problemu przemytu migrantów i ochrony praw podstawowych przemycanych osób, w szczególności nieletnich pozbawionych opieki, a także do intensywniejszej wymiany informacji i lepszej koordynacji między krajami Bałkanów Zachodnich, a także z państwami członkowskimi; zachęca UE i jej państwa członkowskie, aby udzieliły większego wsparcia w rozwiązywaniu tych kwestii, np. w postaci wsparcia finansowego i technicznego, zawierania nieformalnych umów o statusie oraz wspierania współpracy za pośrednictwem wspólnego biura operacyjnego i platformy operacyjnej „Szlak wschodniośródziemnomorski”, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki i potrzeb szlaku zachodniobałkańskiego, a także poprzez pomoc w ustanowieniu godnych warunków przyjmowania; wzywa do zwiększenia ochrony granic zewnętrznych UE we współpracy z państwami Bałkanów Zachodnich;

21.  podkreśla, że walka z finansowaniem działalności przestępczej ma kluczowe znaczenie dla jej ujawniania i zapobiegania przenikaniu do legalnej gospodarki; podkreśla, że przejrzystość w zakresie własności rzeczywistej jest ważnym narzędziem polityki w zwalczaniu korupcji, powstrzymywaniu nielegalnych przepływów finansowych oraz walce z uchylaniem się od opodatkowania; z zadowoleniem przyjmuje działania rządów krajów Bałkanów Zachodnich na rzecz rozwiązania problemu prania pieniędzy, obejmujące m.in. przyjęcie zmienionych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy; wyraża jednak zaniepokojenie brakiem ich odpowiedniego wdrożenia; ponownie podkreśla potrzebę znaczącej poprawy egzekwowania przepisów dotyczących należytej staranności oraz przejrzystości własności rzeczywistej, w tym w sektorze bankowym;

22.  z zaniepokojeniem odnotowuje duży udział szarej strefy (szacowany na ponad 30 % PKB regionu) oraz masowe nielegalne płatności gotówkowe przepływające przez Bałkany Zachodnie; wzywa rządy w regionie do wdrożenia środków mających na celu ograniczenie nieformalnych transakcji tam, gdzie jest to możliwe; podkreśla, że niewystarczające regulacje dotyczące bankowości internetowej zwiększają ryzyko prania pieniędzy, i wzywa państwa Bałkanów Zachodnich oraz Komisję, by zajęły się kwestią międzynarodowej i regionalnej harmonizacji w procesie rozszerzenia UE;

23.  z uznaniem przyjmuje zaangażowanie krajów Bałkanów Zachodnich w zwalczanie nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką, w szczególności poprzez przyjęcie na szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Londynie regionalnego planu działania, którego celem jest rozwiązanie problemu nielegalnego posiadania, wykorzystywania i produkcji broni strzeleckiej i lekkiej oraz handlu nią; podkreśla jednak, że według planu działania UE w sprawie nielegalnego handlu bronią palną na lata 2020–2025 nielegalne posiadanie broni palnej i handel nią pozostają poważnym problemem, gdyż większość broni znajdowanej i wykorzystywanej w przestępczości zorganizowanej w całej UE pochodzi z tego regionu; wzywa sześć państw Bałkanów Zachodnich do inwestowania w programy wspierające rozbrojenie;

24.  podkreśla znaczenie pracy Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) na rzecz wzmocnienia zdolności zainteresowanych stron na szczeblu krajowym i regionalnym do kontroli i ograniczania rozprzestrzeniania i nielegalnego używania broni strzeleckiej i lekkiej, a także wzywa do zacieśnienia współpracy i koordynacji z SEESAC;

25.  zauważa, że sześć krajów Bałkanów Zachodnich pozostaje głównym regionem tranzytowym dla nielegalnego handlu narkotykami oraz że produkcja narkotyków i handel narkotykami są przestępstwami, za które w tym regionie najczęściej zapadają wyroki skazujące; z zadowoleniem przyjmuje rosnącą liczbę wspólnych operacji antynarkotykowych; wzywa w związku z tym do zacieśnienia współpracy między organami ścigania UE, takimi jak Europol, i organami ścigania państw członkowskich a krajami Bałkanów Zachodnich; podkreśla, że organy ścigania muszą zwiększać swoje zdolności, aby lepiej monitorować i zwalczać nielegalny handel narkotykami;

26.  zauważa wzrost zorganizowanej działalności cyberprzestępczej; z uznaniem przyjmuje wysiłki krajów Bałkanów Zachodnich na rzecz zwiększenia ich zdolności do walki z cyberprzestępczością oraz wzrost liczby ścigania karnego cyberprzestępstw; zachęca UE, aby wspierała kraje Bałkanów Zachodnich odpowiednimi narzędziami i środkami w zakresie zwalczania cyberprzestępczości i innych zagrożeń internetowych, w tym za pośrednictwem nowo utworzonego Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa; podkreśla znaczenie zwalczania manipulacyjnej dezinformacji w ścisłej współpracy z partnerami europejskimi;

27.  apeluje, by UE i kraje Bałkanów Zachodnich wspólnie zajęły się nieustannymi i rosnącymi zagrożeniami dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz przemytem dóbr kultury, zwłaszcza w strefach konfliktów; wzywa do zacieśnienia współpracy między poszczególnymi organami ścigania, w tym do natychmiastowej wymiany informacji między krajowymi agencjami wywiadowczymi, a także do zacieśnienia współpracy między organami ścigania a środowiskiem artystycznym i archeologicznym;

28.  zauważa, że kraje Bałkanów Zachodnich muszą zwiększyć wysiłki, aby przeciwstawić się innym nielegalnym działaniom prowadzonym przez zorganizowane grupy przestępcze, do których należą m.in. wyzysk pracowników, przestępstwa przeciwko środowisku, takie jak nielegalne pozyskiwanie drewna i kłusownictwo, oraz wymuszenia;

Współpraca z UE (jej państwami członkowskimi i agencjami) oraz współpraca międzyregionalna

29.  z zadowoleniem przyjmuje wzmożoną współpracę między UE a krajami Bałkanów Zachodnich w walce z przestępczością zorganizowaną i zachęca UE, aby dalej wspierała budowanie zdolności na Bałkanach Zachodnich oraz ułatwianie współpracy policyjnej i sądowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; podkreśla, że wszelkie umowy o współpracy ze strukturami UE muszą być w pełni zgodne z prawami podstawowymi i zapewniać odpowiedni poziom ochrony danych; wzywa kraje Bałkanów Zachodnich do dalszej harmonizacji przepisów z dorobkiem prawnym UE w dziedzinie zamówień publicznych, walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, praniem pieniędzy i cyberprzestępczością;

30.  zaleca wzmocnienie istniejących struktur wspieranych przez UE, takich jak Rada Współpracy Regionalnej, tak aby mogły one odgrywać spójną rolę w zachęcaniu do dalszej współpracy między UE, jej państwami członkowskimi i krajami Bałkanów Zachodnich;

31.  wyraża satysfakcję z zawarcia umów o współpracy między Eurojustem a Albanią, Macedonią Północną, Czarnogórą i Serbią, a także z zezwolenia na rozpoczęcie negocjacji z Bośnią i Hercegowiną; wzywa Radę, aby wyraziła zgodę na jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji w sprawie podobnego porozumienia z Kosowem, ponieważ współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ze wszystkimi krajami Bałkanów Zachodnich ma kluczowe znaczenie dla zwalczania przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza handlu ludźmi i przemytu narkotyków, które stanowią większość działalności przestępczej w tym regionie; zauważa, że Eurojust umożliwił przeprowadzenie około 200 wspólnych postępowań przygotowawczych między państwami członkowskimi UE a krajami Bałkanów Zachodnich;

32.  pochwala udaną współpracę z prokuratorami łącznikowymi z Albanii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii, oddelegowanymi do Eurojustu w celu zapewnienia wsparcia w dochodzeniach transgranicznych obejmujących ich kraje i podkreśla znaczny wzrost liczby spraw po powołaniu prokuratorów łącznikowych; zachęca w związku z tym do podobnej współpracy z pozostałymi krajami Bałkanów Zachodnich; z zadowoleniem przyjmuje rosnącą od 2019 r. liczbę spraw w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości mimo trudnych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19;

33.  podkreśla, że Bałkany Zachodnie to region o szczególnym znaczeniu dla Europolu; z zadowoleniem przyjmuje porozumienia o współpracy operacyjnej między Europolem a pięcioma krajami Bałkanów Zachodnich, jak również ustalenia robocze z organami ścigania Kosowa; wzywa do pełnej realizacji tych porozumień i wyraża uznanie dla udanych operacji przeprowadzonych w ramach tej współpracy; z zadowoleniem przyjmuje otwarcie biura łącznikowego Europolu w Albanii w 2019 r. oraz decyzję o otwarciu podobnych biur łącznikowych w Bośni i Hercegowinie oraz w Serbii; zachęca do podobnej współpracy z pozostałymi krajami Bałkanów Zachodnich; podkreśla również znaczenie współpracy z Prokuraturą Europejską (EPPO) i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); apeluje w tym kontekście do UE i krajów Bałkanów Zachodnich o ustanowienie ram owocnej współpracy między EPPO a krajami Bałkanów Zachodnich, tak by umożliwić EPPO skuteczne wykonywanie jej kompetencji w dziedzinie funduszy UE, w szczególności funduszy IPA III w krajach Bałkanów Zachodnich;

34.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienia robocze zawarte przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) z krajami Bałkanów Zachodnich w konkretnych kwestiach związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej; podkreśla znaczenie dalszego wzmacniania ustanowionych mechanizmów między CEPOL-em a regionem Bałkanów Zachodnich; odnotowuje sprawozdania dotyczące poszczególnych krajów wydane przez GRECO i podkreśla, że ważne jest, by kraje przystępujące do UE zacieśniły współpracę z GRECO i dokładnie wdrożyły jej szczegółowe zalecenia;

35.  podkreśla, że Interpol jest ważnym narzędziem w walce z przestępczością zorganizowaną; ubolewa, że mimo wielokrotnych starań Kosowo nie jest jeszcze członkiem Interpolu; wzywa państwa członkowskie UE, by proaktywnie wspierały starania Kosowa o przystąpienie do tej organizacji; jest zdania, że członkostwo wszystkich sześciu krajów Bałkanów Zachodnich w Interpolu zwiększyłoby skuteczność środków na rzecz zwalczania przestępczości transgranicznej;

36.  z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie porozumień w sprawie współpracy w zarządzaniu granicami między Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) a Albanią, Czarnogórą i Serbią, które umożliwiają Fronteksowi prowadzenie wspólnych operacji w tych krajach w celu poprawy zarządzania granicami, zwalczania przestępczości transgranicznej i kontroli nielegalnej migracji zgodnie ze standardami międzynarodowymi i przy pełnym poszanowaniu praw człowieka; z zadowoleniem przyjmuje podobne umowy o statusie zawarte z Macedonią Północną oraz Bośnią i Hercegowiną i wzywa wszystkie strony do jak najszybszej ratyfikacji tych umów oraz do opracowania podobnego porozumienia z Kosowem; podkreśla potrzebę dalszego rozwoju współpracy między Fronteksem a krajami Bałkanów Zachodnich w kwestiach związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej;

37.  ponownie podkreśla potrzebę położenia większego nacisku na działania prewencyjne i edukacyjne, zwłaszcza w związku z negatywnym wpływem przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, narkotykami i bronią na społeczeństwa, a także nacisku na właściwe rozumienie obywatelstwa, oraz konieczność zwiększenia odporności, a przy tym zwrócenia większej uwagi na warunki społeczno-gospodarcze, zwłaszcza na obszarach podmiejskich i wiejskich, oraz zapewnienia wsparcia dla lokalnych inicjatyw mających na celu zmniejszenie podatności na przestępczość i korupcję, i jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę przyjęcia podejścia intersekcjonalnego uwzględniającego kwestie płci; podkreśla znaczenie budowania zdolności demokratycznych w regionie Bałkanów Zachodnich, w tym między innymi poprzez specjalistyczne programy i projekty pilotażowe mające na celu wzmocnienie demokracji uczestniczącej i omawianie kwestii związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i korupcji;

38.  podkreśla znaczenie monitorowania powiązań między zorganizowanymi grupami przestępczymi a zradykalizowanymi jednostkami i organizacjami terrorystycznymi; przypomina o znaczeniu roli UE w przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy; zachęca do dalszej współpracy w tym zakresie, zwłaszcza poprzez wsparcie UE na rzecz szkolenia ekspertów finansowych w regionie, dzielenia się informacjami oraz wymiany najlepszych praktyk i know-how; z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez uczestników szczytu w sprawie Bałkanów Zachodnich w Berlinie 5 lipca 2021 r., że potrzebna jest reakcja wielu agencji, w tym współpraca z sektorem prywatnym i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, tak aby zwiększyć skuteczność wspólnych działań na rzecz zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości, nielegalnych finansów, korupcji i terroryzmu;

39.  zaznacza, że współpraca regionalna ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej; wyraża uznanie dla pracy w ramach istniejących inicjatyw regionalnych mających na celu wzmocnienie stosunków międzyinstytucjonalnych w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną między krajami Bałkanów Zachodnich, takich jak Centrum Organów Ścigania Europy Południowo-Wschodniej, i zachęca do dalszej współpracy regionalnej w celu skuteczniejszego zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej;

40.  pochwala rolę, jaką odgrywają inicjatywy regionalne z udziałem państw członkowskich UE i krajów Bałkanów Zachodnich, takie jak strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR), inicjatywa adriatycko-jońska, inicjatywa środkowoeuropejska oraz proces berliński; zachęca zarówno państwa członkowskie UE, jak i kraje Bałkanów Zachodnich do udziału w tych inicjatywach i do pełnego wykorzystania ich potencjału;

41.  z zadowoleniem przyjmuje finansowanie z IPA projektów obejmujących cały region i mających na celu poprawę zdolności krajów Bałkanów Zachodnich do zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej; wyraża szczególne uznanie dla programu ochrony świadków w ramach IPA II, który doprowadził do utworzenia „sieci bałkańskiej”; wzywa do kontynuowania tej współpracy i przyjęcia przez partnerów z Bałkanów Zachodnich odpowiedzialności za utrzymanie tej sieci;

42.  wyraża poparcie dla finansowanego ze środków IPA programu wielokrajowego „wspieranie skuteczniejszego sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących korupcji i przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich poprzez monitorowanie procesów sądowych” jako kroku w kierunku skuteczniejszej reakcji władz sądowniczych na korupcję i przestępczość zorganizowaną na Bałkanach Zachodnich; wzywa rządy krajów Bałkanów Zachodnich, by w pełni wdrożyły zalecenia sformułowane w ramach wzajemnej oceny przez ekspertów z państw członkowskich;

43.  uważa, że partnerzy z Bałkanów Zachodnich powinni aktywnie zaangażować się w Konferencję w sprawie przyszłości Europy i zostać włączeni do szerszej europejskiej debaty na temat zwalczania przestępczości zorganizowanej;

44.  wzywa międzynarodowych darczyńców do zapewnienia lepszej koordynacji różnych programów przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i korupcji na Bałkanach Zachodnich, aby uniknąć powielania działań i zwiększyć skuteczność współpracy międzynarodowej w tych dziedzinach;

45.  Z zaniepokojeniem odnotowuje brak wiarygodnych danych na temat przestępczości zorganizowanej w regionie i wzywa kraje Bałkanów Zachodnich, by poszerzały wiedzę na temat przestępczości zorganizowanej poprzez zwiększenie swoich zdolności do gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych na temat przestępczości zorganizowanej; podkreśla potrzebę prowadzenia bardziej dogłębnych badań interdyscyplinarnych i przekrojowego podejścia uwzględniającego problematykę płci oraz zachęca kraje Bałkanów Zachodnich do współpracy z partnerami międzynarodowymi w celu ustanowienia krajowych systemów statystycznych, które pozwolą rejestrować i analizować przestępczość zorganizowaną, tak by lepiej opracowywać skuteczne, oparte na dowodach strategie polityczne służące zapobieganiu przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz ich zwalczaniu;

Rola społeczeństwa obywatelskiego i mediów

46.  podkreśla, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego, naukowcy i dziennikarze odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu pracy rządów, organów sądowych i organów ścigania i w ocenie osiągnięć w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; zauważa, że w krajach Bałkanów Zachodnich istnieją już w dużej mierze ramy prawne i instytucjonalne umożliwiające udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ubolewa jednak, że ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany, a organizacje społeczeństwa obywatelskiego zajmujące się korupcją i przestępczością zorganizowaną spotykają się czasem z wrogością ze strony swoich rządów; wzywa do szerszego włączenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces legislacyjny oraz do umożliwienia im wniesienia znaczącego wkładu w kluczowe akty prawne; w związku z tym wzywa władze Bałkanów Zachodnich do pilnego opracowania, przyjęcia i wdrożenia poprawionych przepisów dotyczących swobodnego dostępu do informacji za pośrednictwem procesów integracyjnych;

47.  docenia ważną rolę, jaką organizacje społeczeństwa obywatelskiego często odgrywają w działaniach prewencyjnych, we wspieraniu grup znajdujących się w trudnej sytuacji, w kształtowaniu polityki oraz w przejmowaniu roli nadzorczej w sytuacji, gdy brakuje niezależnych organów publicznych; jest zaniepokojony kampaniami oszczerstw, naciskami i próbami zastraszania, które przyspieszają kurczenie się przestrzeni działania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

48.  zachęca organizacje społeczeństwa obywatelskiego na Bałkanach Zachodnich do tworzenia silniejszych sieci wśród podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, identyfikowania lokalnych partnerów, którzy zajmują się podobnymi kwestiami, oraz do dalszej wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, aby zrozumieć charakter i przyczyny przestępczości zorganizowanej i wspierać zapobieganie radykalizacji w regionie; z zadowoleniem przyjmuje wkład w strategiczne kampanie komunikacyjne prowadzone przez zainteresowane strony, takie jak sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw i Europejska Sieć Komunikacji Strategicznej;

49.  zauważa, że wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest uzależnionych od finansowania prywatnego i napotyka trudności z pozyskaniem wystarczających funduszy na podtrzymanie swojej działalności; stwierdza, że dotacje są często przyznawane na projekty krótkoterminowe oraz że wsparcie dla działań przeciwko przestępczości zorganizowanej jest niewielkie; uznaje, że krótkoterminowe finansowanie powoduje zatrudnianie pracowników wyłącznie do celów związanych z konkretnym projektem, co prowadzi do braku stabilnych norm zatrudnienia i daje pracownikom niewielkie możliwości rozwoju podstawowych umiejętności, co wpływa niekorzystnie na długoterminowe planowanie strategiczne;

50.  pochwala cenną pracę dziennikarzy śledczych relacjonujących sprawy wysokiego szczebla i ujawniających powiązania między zorganizowanymi grupami przestępczymi, politykami i przedsiębiorstwami; stanowczo potępia akty agresji, w tym ukierunkowane zabójstwa, zastraszanie, nawoływanie do nienawiści i kampanie oszczerstw skierowane przeciwko dziennikarzom śledczym i społeczeństwu obywatelskiemu; odnotowuje ze szczególnym zaniepokojeniem stosowanie mowy nienawiści i prowadzenie kampanii oszczerstw przez urzędników państwowych, parlamentarzystów i przedstawicieli rządów, partii rządzących oraz mediów będących własnością państwa lub częściowo przez nie finansowanych; wzywa władze i organy ścigania do zadbania o to, by dziennikarze śledczy i społeczeństwo obywatelskie byli chronieni i mogli pracować bez przeszkód, oraz wzywa do karania wszelkich form mowy nienawiści skierowanych do mniejszości i słabszych grup społecznych, zwłaszcza ze względu na pochodzenie narodowe lub etniczne; ponawia swój apel do Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, aby zacieśniły współpracę ze społeczeństwem obywatelskim, organizacjami pozarządowymi, decydentami zorientowanymi na reformy, środowiskiem akademickim i niezależnymi mediami lokalnymi, a także aby zwiększyły wsparcie dla nich; zachęca Komisję i lokalne delegatury UE do współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami w celu usprawnienia procedur regularnego monitorowania procesów sądowych związanych z korupcją i przestępczością zorganizowaną;

51.  głęboko ubolewa nad rosnącą liczbą strategicznych powództw zmierzających do stłumienia debaty publicznej, które są często wykorzystywane do zastraszania dziennikarzy i osób fizycznych, co ma zapobiec ujawnianiu nadużyć popełnianych przez rządzących; wzywa władze krajów Bałkanów Zachodnich, by znacznie zwiększyły wysiłki na rzecz zapewnienia przejrzystości własności mediów i niezależności redakcji informacyjnych oraz ochrony wolności mediów przed ingerencją polityczną, ponieważ są one kluczowymi elementami wolnego i demokratycznego społeczeństwa oraz mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją;

o
o   o

52.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz krajów Bałkanów Zachodnich.

(1) Dz.U. L 293 z 20.11.2018, s. 11.
(2) Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 47.
(3) Dz.U. C 362 z 8.9.2021, s. 129.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności