Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2912(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0062/2022

Indgivne tekster :

B9-0062/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0008

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 44k
Torsdag den 20. januar 2022 - Strasbourg
Indsigelse mod en delegeret retsakt: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/818
P9_TA(2022)0008B9-0062/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 20. januar 2022 om Kommissionens delegerede forordning af 29. september 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 for så vidt angår bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter (C(2021)05057 – 2021/2912(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2021)05057),

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816(1), særlig artikel 28, stk. 5,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 3,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

A.  der henviser til, at det i artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning bestemmes, at de tilfælde, hvor identitetsoplysninger kan betragtes som værende ensartede, er anført i bilag II til forordningen;

B.  der henviser til, at det i bilag II, punkt 2, i Kommissionens delegerede forordning bestemmes, at "eu-LISA [skal] anvende en algoritme til beregning af ensartetheden mellem identitetsoplysninger på tværs af forskellige datafelter fra de forskellige EU-informationssystemer";

C.  der henviser til, at det i bilag II, punkt 2, i Kommissionens delegerede forordning endvidere bestemmes, at "algoritmen baseres på tidligere fastsatte tærskler for ensartethed";

D.  der henviser til, at det i bilag II, punkt 2, i Kommissionens delegerede forordning desuden bestemmes, at "for at fastlægge denne algoritme bistås og rådgives eu-LISA af eksperter fra Kommissionen, medlemsstaterne og de EU-agenturer, der anvender EU-informationssystemerne og interoperabilitetskomponenterne";

E.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 28, stk. 5, i forordning (EU) 2019/818 skal vedtage delegerede retsakter for at fastsætte procedurerne til bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede;

F.  der henviser til, at Kommissionens delegerede forordning klart ikke fastsætter procedurerne til bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende ensartede, men videredelegerer denne beføjelse til eu-LISA og til eksperter fra Kommissionen, medlemsstaterne og de EU-agenturer, der anvender EU-informationssystemerne og interoperabilitetskomponenterne;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 135 af 22.5.2019, s. 85.

Seneste opdatering: 11. april 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik