Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/3008(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0058/2022

Předložené texty :

B9-0058/2022

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0009

Přijaté texty
PDF 126kWORD 44k
Čtvrtek, 20. ledna 2022 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: dodatečné požadavky pro členské státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 a pravidla pro standard DZES 1
P9_TA(2022)0009B9-0058/2022

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1 (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2021)09115),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 7. prosince 2021, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 11. ledna 2022,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115(1), a zejména na čl. 4 odst. 8, čl. 13 odst. 3, čl. 37 odst. 5, čl. 38 odst. 5, čl. 39 odst. 3, čl. 45 písm. a) až i), čl. 56 písm. a), b) a c) a na čl. 84 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 20. ledna 2022, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 vyžaduje, aby členské státy předložily své vnitrostátní strategické plány (dále jen „strategické plány SZP“) ke schválení Komisi;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2021/2115 zmocňuje Komisi k přijetí dodatečných požadavků na koncepci intervencí, které mají být specifikovány ve strategických plánech SZP v oblasti přímých plateb, v některých zemědělských odvětvích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013(2) a v oblasti rozvoje venkova, jakož i k přijetí společných pravidel pro tyto oblasti, pokud jde o poměr pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1;

C.  vzhledem k tomu, že všechny tyto dodatečné požadavky musí členské státy zohlednit při navrhování svých strategických plánů SZP, které je třeba co nejdříve předat nebo potvrdit Komisi;

D.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci stanoví dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard DZES 1; vzhledem k tomu, že je proto vhodné považovat nyní tyto dodatečné požadavky za zcela nezbytné a naléhavé;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

Poslední aktualizace: 11. dubna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí