Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/3008(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0058/2022

Esitatud tekstid :

B9-0058/2022

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0009

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 44k
Neljapäev, 20. jaanuar 2022 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: 2023–2027 ÜPP strateegiakavasid ning maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 1. standardi reegleid täiendavad nõuded
P9_TA(2022)0009B9-0058/2022

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. detsembri 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2115 täiendavate nõuetega teatavatele sekkumisviisidele, mille liikmesriigid määravad kindlaks kõnealuse määruse kohastes ajavahemikuks 2023–2027 ette nähtud ÜPP strateegiakavades, ning eeskirjadega, milles käsitletakse maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) 1. standardi kohast suhtarvu (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2021)09115),

–  võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2021. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 11. jaanuari 2022. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2115(1), eriti selle artikli 4 lõiget 8, artikli 13 lõiget 3, artikli 37 lõiget 5, artikli 38 lõiget 5 ja artikli 39 lõiget 3 ning artikli 45 punkte a–i, artikli 56 punkte a, b ja c ning artikli 84 punkte a ja b,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 111 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 20. jaanuaril 2022, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 kohaselt peavad liikmesriigid esitama riiklikud strateegiakavad (edaspidi „ÜPP strateegiakavad“) komisjonile heakskiitmiseks;

B.  arvestades, et määrusega (EL) 2021/2115 on komisjonile antud volitused võtta vastu teatavad lisanõuded ÜPP strateegiakavades ette nähtud sekkumiste kavandamiseks otsetoetuste valdkonnas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1308/2013(2) osutatud teatavates põllumajandussektorites ja maaelu arengu valdkonnas ning ühiseeskirjad nende valdkondade jaoks seoses maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) 1. standardi kohase suhtarvuga;

C.  arvestades, et liikmesriigid peavad oma ÜPP strateegiakavade koostamisel arvesse võtma kõiki neid lisanõudeid, mis tuleb komisjonile edastada või kinnitada võimalikult kiiresti;

D.  arvestades, et delegeeritud määruses sätestatakse täiendavad nõuded teatavatele sekkumisviisidele, mille liikmesriigid määravad kindlaks ajavahemikuks 2023–2027 ette nähtud ÜPP strateegiakavades, ning eeskirjad, milles käsitletakse maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) 1. standardi kohast suhtarvu; arvestades, et seetõttu on asjakohane pidada neid lisanõudeid praegu igati vajalikuks ja kiireloomuliseks;

1.  teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 (ELT L 435, 6.12.2021, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika