Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/3008(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0058/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0058/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0009

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 41k
Torstai 20. tammikuuta 2022 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: jäsenvaltioiden lisävaatimukset vuosia 2023–2027 koskeville YMP:n strategiasuunnitelmille, sekä GAEC-toimenpidevaatimus 1:tä koskevat säännöt
P9_TA(2022)0009B9-0058/2022

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 täydentämisestä lisävaatimuksilla eräille tukitoimityypeille, jotka jäsenvaltiot täsmentävät mainitun asetuksen mukaisissa, vuosia 2023–2027 koskevissa YMP:n strategiasuunnitelmissaan, sekä säännöillä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa (GAEC-toimenpidevaatimus) 1 mainittua osuutta, 7. joulukuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2021)09115),

–  ottaa huomioon komission 7. joulukuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 11. tammikuuta 2022 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 8 kohdan, 13 artiklan 3 kohdan, 37 artiklan 5 kohdan, 38 artiklan 5 kohdan, 39 artiklan 3 kohdan sekä 45 artiklan a–i alakohdan, 56 artiklan a, b ja c alakohdan ja 84 artiklan a ja b alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 20. tammikuuta 2022, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/2115 edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat kansalliset strategiasuunnitelmat, jäljempänä ’YMP:n strategiasuunnitelmat’, komission hyväksyttäviksi;

B.  ottaa huomioon, että asetuksessa (EU) 2021/2115 siirretään komissiolle valta antaa YMP:n strategiasuunnitelmissa täsmennettävien tukitoimien suunnittelua koskevia lisävaatimuksia suorien tukien, eräiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(2) tarkoitettujen maataloussektorien ja maaseudun kehittämisen osalta sekä yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa (GAEC-toimenpidevaatimus) 1 mainittua osuutta;

C.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki nämä lisävaatimukset suunnitellessaan YMP:n strategiasuunnitelmiaan, jotka on toimitettava tai vahvistettava komissiolle mahdollisimman pian;

D.  ottaa huomioon, että delegoidussa asetuksessa säädetään lisävaatimukset eräille tukitoimityypeille, jotka jäsenvaltiot täsmentävät vuosia 2023–2027 koskevissa YMP:n strategiasuunnitelmissaan, sekä sääntöjä, jotka koskevat GAEC-toimenpidevaatimuksessa 1 mainittua osuutta; toteaa, että sen vuoksi näitä lisävaatimuksia on aiheellista pitää täysin tarpeellisina ja kiireellisinä nyt;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (EUVL L 435, 6.12.2021, s. 1).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö