Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/3008(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0058/2022

Pateikti tekstai :

B9-0058/2022

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0009

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2022 m. sausio 20 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: papildomi reikalavimai valstybių narių 2023–2027 m. BŽŪP strateginiams planams ir 1 ojo GAAB standarto taisyklėms
P9_TA(2022)0009B9-0058/2022

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115 papildomas tam tikroms intervencinių priemonių rūšims, kurias valstybės narės nurodė pagal tą reglamentą parengtuose 2023–2027 m. BŽŪP strateginiuose planuose, taikomais papildomais reikalavimais ir taisyklėmis dėl santykio, susijusio su 1-uoju geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartu (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2021)09115),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2021 m. gruodžio 7 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 2022 m. sausio 11 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115(1), ypač į jo 4 straipsnio 8 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 37 straipsnio 5 dalį, 38 straipsnio 5 dalį, 39 straipsnio 3 dalį, 45 straipsnio a–i punktus, 56 straipsnio a, b ir c punktus ir 84 straipsnio a ir b punktus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2022 m. sausio 20 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115 reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai tvirtinti nacionalinius strateginius planus (BŽŪP strateginius planus);

B.  kadangi Reglamentu (ES) 2021/2115 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti papildomus reikalavimus dėl intervencinių priemonių, kurios turi būti nurodytos BŽŪP strateginiuose planuose, rengimo tiesioginių išmokų srityje tam tikriems sektoriams, nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013(2), ir kaimo plėtros srityje, taip pat bendrąsias taisykles šioms sritims, kiek tai susiję su santykiu, susijusiu su 1-uoju geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartu;

C.  kadangi valstybės narės, rengdamos savo BŽŪP strateginius planus, kurie turi būti kuo greičiau perduoti Komisijai ar jos patvirtinti, turi atsižvelgti į visus šiuos papildomus reikalavimus;

D.  kadangi deleguotajame reglamente nustatomi tam tikroms intervencijų rūšims, kurias valstybės narės nurodė 2023–2027 m. BŽŪP strateginiuose planuose, taikomi papildomi reikalavimai ir taisyklės dėl santykio, susijusio su 1-uoju GAAB standartu; kadangi dėl šios priežasties tinkama laikyti, kad tie papildomi reikalavimai šiuo metu yra būtinai reikalingi ir neatidėliotini;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 1).
(2) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

Atnaujinta: 2022 m. balandžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika