Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/3008(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0058/2022

Iesniegtie teksti :

B9-0058/2022

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0009

Pieņemtie teksti
PDF 122kWORD 44k
Ceturtdiena, 2022. gada 20. janvāris - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: papildu prasības dalībvalstīm to KLP stratēģiskajos plānos 2023.–2027. gadam un noteikumi LLVS 1. standartam
P9_TA(2022)0009B9-0058/2022

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 7. decembra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2115 papildina ar prasībām, kuras piemērojamas konkrētu veidu intervences pasākumiem, ko dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos plānos 2023.–2027. gadam noteikušas atbilstīgi minētajai regulai, kā arī ar noteikumiem par īpatsvaru, ko piemēro laba lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa (LLVS) 1. standarta vajadzībām (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2021)09115),

–  ņemot vērā Komisijas 2021. gada 7. decembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 2022. gada 11. janvāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2115(1) un jo īpaši tās 4. panta 8. punktu, 13. panta 3. punktu, 37. panta 5. punktu, 38. panta 5. punktu, 39. panta 3. punktu, 45. panta a) līdz i) punktu, 56. panta a), b) un c) punktu un 84. panta a) un b) punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2022. gada 20. janvārī,

A.  tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2115 paredz, ka dalībvalstis Komisijai apstiprināšanai iesniedz nacionālos stratēģiskos plānus (turpmāk — KLP stratēģiskie plāni);

B.  tā kā ar Regulu (ES) 2021/2115 Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt papildu prasības attiecībā uz intervenču — kas precizējamas KLP stratēģiskajos plānos — izstrādi tiešo maksājumu jomā dažās lauksaimniecības nozarēs, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1308/2013(2), un lauku attīstības jomā, kā arī šīm jomām piemērojamus noteikumus par laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS) 1. standarta koeficientu;

C.  tā kā visas minētās papildu prasības dalībvalstīm jāņem vērā savu KLP stratēģisko plānu izstrādē, kuri pēc iespējas ātrāk būtu jāiesniedz Komisijai vai tai jāapstiprina;

D.  tā kā minētā deleģētā regula paredz papildu prasības attiecībā uz konkrētiem intervences veidiem, kas dalībvalstīm jānorāda savos KLP stratēģiskajos plānos 2023.–2027. gadam, kā arī noteikumus par LLVS 1. standarta koeficientu; tā kā tāpēc šīs papildu prasības tagad būtu uzskatāmas par pilnībā nepieciešamām un steidzamām,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājai šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (OV L 435, 6.12.2021., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 12. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika