Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/3008(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0058/2022

Ingivna texter :

B9-0058/2022

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2022)0009

Antagna texter
PDF 116kWORD 44k
Torsdagen den 20 januari 2022 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: ytterligare krav för medlemsstater i deras strategiska GJP-planer för perioden 2023–2027 och andelen för norm 1 för GAEC
P9_TA(2022)0009B9-0058/2022

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 7 december 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 med ytterligare krav för vissa interventionstyper som anges av medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer för perioden 2023–2027 enligt den förordningen samt om andelen för norm 1 för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC) (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2021)09115),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 7 december 2021, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 11 januari 2022 från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115(1), särskilt artiklarna 4.8, 13.3, 37.5, 38.5 och 39.3 samt artiklarna 45 a–i, 56 a, b och c och 84 a och b,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 20 januari 2022, och av följande skäl:

A.  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 ska medlemsstaterna lämna in sina nationella strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) för godkännande av kommissionen.

B.  Förordning (EU) 2021/2115 ger kommissionen befogenhet att anta ytterligare krav för utformningen av de interventioner som ska anges i de strategiska GJP-planerna när det gäller direktstöd, vissa jordbrukssektorer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013(2) och landsbygdsutveckling samt gemensamma bestämmelser för dessa områden vad gäller andelen för norm 1 för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC).

C.  Alla dessa ytterligare krav ska beaktas av medlemsstaterna när de utformar sina strategiska GJP-planer som ska översändas eller bekräftas till kommissionen så snart som möjligt.

D.  I den delegerade förordningen fastställs ytterligare krav för vissa interventionstyper som anges av medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer för perioden 2023–2027 samt bestämmelser om andelen för GAEC-norm 1. Det är därför lämpligt att nu betrakta dessa ytterligare krav som helt nödvändiga och brådskande.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 (EUT L 435, 6.12.2021, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Senaste uppdatering: 11 april 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy