Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/3009(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0059/2022

Indgivne tekster :

B9-0059/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0010

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 44k
Torsdag den 20. januar 2022 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen
P9_TA(2022)0010B9-0059/2022

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 7. december 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2021)09119),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 7. december 2021, hvori Parlamentet anmodes om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 11. januar 2022 fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116(1), særlig artikel 11, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 38, stk. 2, artikel 40, stk. 3, artikel 41, stk. 3, artikel 47, stk. 1, artikel 52, stk. 1, artikel 54, stk. 4, artikel 55, stk. 6, artikel 64, stk. 3, artikel 76, stk. 2, artikel 94, stk. 5 og 6 og artikel 102,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 20. januar 2022,

A.  der henviser til, at forordning (EU) 2021/2116 fastsætter regler om betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen;

B.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115(2) skal forelægge nationale strategiske planer ("strategiske planer under den fælles landbrugspolitik") til Kommissionens godkendelse;

C.  der henviser til, at der i udkastet til delegeret forordning, regler om betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og anvendelse af euroen er en væsentlig forbindelse og en indbyrdes forbindelse mellem dem i den daglige forvaltning af udgifterne til den fælles landbrugspolitik, og at det derfor er hensigtsmæssigt at fastsætte disse regler i samme delegerede forordning;

D.  der henviser til, at der i udkastet til delegeret forordning fastsættes bestemmelser om betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og anvendelse af euroen med henblik på den daglige forvaltning af den nye fælles landbrugspolitik, som medlemsstaterne skal omsætte til deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, og at det derfor er hensigtsmæssigt at betragte disse regler som presserende;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 af 2. december 2021 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 (EUT L 435 af 6.12.2021, s. 187).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 af 2. december 2021 om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik (strategiske planer under den fælles landbrugspolitik) og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 (EUT L 435 af 6.12.2021, s. 1).

Seneste opdatering: 11. april 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik