Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/3009(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0059/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0059/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0010

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 115kWORD 44k
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: κανόνες για τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ
P9_TA(2022)0010B9-0059/2022

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες για τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2021)09119),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2021 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2022 επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1, το άρθρο 23 παράγραφος 2, το άρθρο 38 παράγραφος 2, το άρθρο 40 παράγραφος 3, το άρθρο 41 παράγραφος 3, το άρθρο 47 παράγραφος 1, το άρθρο 52 παράγραφος 1, το άρθρο 54 παράγραφος 4, το άρθρο 55 παράγραφος 6, το άρθρο 64 παράγραφος 3, το άρθρο 76 παράγραφος 2, το άρθρο 94 παράγραφοι 5 και 6, και το άρθρο 102,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 20 Ιανουαρίου 2022,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 ορίζει κανόνες για τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τα στρατηγικά σχέδιά τους για την κοινή γεωργική πολιτική προς έγκριση από την Επιτροπή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι κανόνες σχετικά με τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ έχουν ουσιαστική σύνδεση και διασύνδεση μεταξύ τους στην καθημερινή διαχείριση των δαπανών της ΚΓΠ και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο οι εν λόγω κανόνες να οριστούν στον ίδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι κανόνες σχετικά με τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ καθορίζονται για την καθημερινή διαχείριση της νέας ΚΓΠ, την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να μετουσιώσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και ότι, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεωρηθούν οι εν λόγω κανόνες επείγοντες·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 187).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου