Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/3009(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0059/2022

Esitatud tekstid :

B9-0059/2022

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0010

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 43k
Neljapäev, 20. jaanuar 2022 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: makse- ja muid asutusi, finantsjuhtimist, raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist, tagatisi ja euro kasutamist käsitlevad reeglid
P9_TA(2022)0010B9-0059/2022

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. detsembri 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2116 makse- ja muid asutusi, finantsjuhtimist, raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist, tagatisi ja euro kasutamist käsitlevate eeskirjadega (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2021)09119),

–  võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2021. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 11. jaanuari 2022. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2116(1), eriti selle artikli 11 lõiget 1, artikli 23 lõiget 2, artikli 38 lõiget 2, artikli 40 lõiget 3, artikli 41 lõiget 3, artikli 47 lõiget 1, artikli 52 lõiget 1, artikli 54 lõiget 4, artikli 55 lõiget 6, artikli 64 lõiget 3, artikli 76 lõiget 2, artikli 94 lõikeid 5 ja 6 ning artiklit 102,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 111 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 20. jaanuaril 2022, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et määrusega (EL) 2021/2116 kehtestatakse eeskirjad makse- ja muude asutuste, finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise kohta;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115(2) kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile heakskiitmiseks ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) riiklikud strateegiakavad;

C.  arvestades, et delegeeritud määruse eelnõus on makse- ja muude asutuste, finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise eeskirjades ÜPP kulude igapäevases haldamises nende vahel oluline seos ja vastastikune seotus ning seetõttu on asjakohane sätestada need eeskirjad samas delegeeritud määruses;

D.  arvestades, et delegeeritud määruse eelnõus on uue ÜPP igapäevaseks haldamiseks kehtestatud eeskirjad makse- ja muude asutuste, finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise kohta, mille liikmesriigid peavad oma ÜPP strateegiakavadesse üle võtma, ning arvestades, et seetõttu on asjakohane pidada neid eeskirju kiireloomuliseks;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2116, mis käsitleb ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013 (ELT L 435, 6.12.2021, lk 187).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 (ELT L 435, 6.12.2021, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika