Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/3009(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0059/2022

Pateikti tekstai :

B9-0059/2022

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0010

Priimti tekstai
PDF 120kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2022 m. sausio 20 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir euro naudojimo taisyklės
P9_TA(2022)0010B9-0059/2022

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 papildomas mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir euro naudojimo taisyklėmis (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2021)09119),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2021 m. gruodžio 7 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 2022 m. sausio 11 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116(1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį, 23 straipsnio 2 dalį, 38 straipsnio 2 dalį, 40 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 3 dalį, 47 straipsnio 1 dalį, 52 straipsnio 1 dalį, 54 straipsnio 4 dalį, 55 straipsnio 6 dalį, 64 straipsnio 3 dalį, 76 straipsnio 2 dalį, 94 straipsnio 5 ir 6 dalis ir 102 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2022 m. sausio 20 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Reglamentu (ES) 2021/2116 nustatomos mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir euro naudojimo taisyklės;

B.  kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115(2) reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai tvirtinti savo bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginius planus;

C.  kadangi tarp deleguotojo reglamento projekte nustatytų mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir euro naudojimo taisyklių yra esminis ryšys ir tarpusavio sąsaja, kai vykdomas kasdienis BŽŪP išlaidų valdymas, todėl tikslinga tas taisykles nustatyti tame pačiame deleguotajame reglamente;

D.  kadangi deleguotojo reglamento projekte nustatytos mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir euro naudojimo taisyklės yra skirtos kasdieniam naujos BŽŪP valdymui, kurio nuostatas valstybės narės turi išdėstyti savo BŽŪP strateginiuose planuose, ir kadangi dėl to šias taisykles tikslinga laikyti skubiomis;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 187).
(2) 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 1).

Atnaujinta: 2022 m. balandžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika