Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/3009(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0059/2022

Ingediende teksten :

B9-0059/2022

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0010

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 43k
Donderdag 20 januari 2022 - Straatsburg
Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: regels inzake de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro
P9_TA(2022)0010B9-0059/2022

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 7 december 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2021)09119),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 7 december 2021, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien de brief van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van 11 januari 2022 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad(1), en met name artikel 11, lid 1, artikel 23, lid 2, artikel 38, lid 2, artikel 40, lid 3, artikel 41, lid 3, artikel 47, lid 1, artikel 52, lid 1, artikel 54, lid 4, artikel 55, lid 6, artikel 64, lid 3, artikel 76, lid 2, artikel 94, leden 5 en 6, en artikel 102,

–  gezien artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 111, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 20 januari 2022 verstreek,

A.  overwegende dat Verordening (EU) 2021/2116 regels bevat inzake de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro;

B.  overwegende dat de lidstaten overeenkomstig Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad(2) hun strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ter goedkeuring aan de Commissie dienen voor te leggen;

C.  overwegende dat er in het dagelijks beheer van de GLB-uitgaven een wezenlijk verband bestaat tussen de regels bedoeld in het ontwerp van gedelegeerde verordening tot aanvulling van regels inzake de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro, en dat het derhalve passend is die regels in dezelfde gedelegeerde verordening vast te leggen;

D.  overwegende dat in het ontwerp van gedelegeerde verordening regels inzake betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro zijn vastgesteld voor het dagelijks beheer van het nieuwe GLB, die de lidstaten moeten omzetten in hun strategische GLB-plannen, en dat het daarom passend is deze regels als urgent te beschouwen;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (PB L 435 van 6.12.2021, blz. 187).
(2) Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 (PB L 435 van 6.12.2021, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 11 april 2022Juridische mededeling - Privacybeleid