Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/3009(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0059/2022

Predkladané texty :

B9-0059/2022

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0010

Prijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Štvrtok, 20. januára 2022 - Štrasburg
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura
P9_TA(2022)0010B9-0059/2022

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 o pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2021)09119),

–  so zreteľom na list Komisie zo 7. decembra 2021, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predsedovi Konferencie predsedov výborov z 11. januára 2022,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1, článok 23 ods. 2, článok 38 ods. 2, článok 40 ods. 3, článok 41 ods. 3, článok 47 ods. 1, článok 52 ods. 1, článok 54 ods. 4, článok 55 ods. 6, článok 64 ods. 3, článok 76 ods. 2, článok 94 ods. 5 a 6 a článok 102,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 20. januára 2022,

A.  keďže v nariadení (EÚ) 2021/2116 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa platobných agentúr a iných orgánov, finančného riadenia, schvaľovania účtov, zábezpek a používania eura;

B.  keďže v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115(2) sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisii predložili na schválenie svoje strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“);

C.  keďže medzi pravidlami v návrhu delegovaného nariadenia, ktoré sa týkajú platobných agentúr a iných orgánov, finančného riadenia, schvaľovania účtov, zábezpek a používania eura, existuje podstatná súvislosť a vzájomné prepojenie v každodennom riadení výdavkov SPP, a preto je vhodné stanoviť tieto pravidlá v tom istom delegovanom nariadení;

D.  keďže v návrhu delegovaného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa platobných agentúr a iných orgánov, finančného riadenia, schvaľovania účtov, zábezpek a používania eura pre každodenné riadenie novej SPP, ktoré musia členské štáty premietnuť do svojich strategických plánov SPP, a keďže je preto vhodné považovať tieto pravidlá za naliehavé;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 187).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1).

Posledná úprava: 11. apríla 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia