Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/3009(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0059/2022

Ingivna texter :

B9-0059/2022

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2022)0010

Antagna texter
PDF 112kWORD 44k
Torsdagen den 20 januari 2022 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: bestämmelser om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron
P9_TA(2022)0010B9-0059/2022

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 7 december 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 med bestämmelser om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2021)09119),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 7 december 2021, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 11 januari 2022 från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116(1), särskilt artiklarna 11.1,  23.2,  38.2,  40.3,  41.3,  47.1,  52.1,  54.4, artikel 55.6,  64.3,  76.2,  94.5, 94.6 och 102,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 20 januari 2022, och av följande skäl:

A.  I förordning (EU) 2021/2116 fastställs regler för utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron.

B.  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115(2) ska medlemsstaterna lämna in sina strategiska planer inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken för godkännande av kommissionen.

C.  I förslaget till delegerad förordning finns det en väsentlig koppling mellan reglerna för utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, och det finns en koppling mellan dem i den dagliga förvaltningen av GJP-utgifterna. Det är därför lämpligt att fastställa dessa regler i samma delegerade förordning.

D.  I förslaget till delegerad förordning fastställs bestämmelser för utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron för den dagliga förvaltningen av den nya gemensamma jordbrukspolitiken som medlemsstaterna måste införliva i sina strategiska planer inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är därför lämpligt att betrakta dessa bestämmelser som brådskande.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (EUT L 435, 6.12.2021, s. 187).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 (EUT L 435, 6.12.2021, s. 1).

Senaste uppdatering: 11 april 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy