Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0361(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0356/2021

Внесени текстове :

A9-0356/2021

Разисквания :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Гласувания :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Приети текстове
PDF 839kWORD 280k
Четвъртък, 20 януари 2022 г. - Страсбург
Законодателен акт за цифровите услуги ***I
P9_TA(2022)0014A9-0356/2021

Изменения, приети от Европейския парламент на 20 януари 2022 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Услугите на информационното общество и особено посредническите услуги вече представляват важна част от икономиката и ежедневието на гражданите на Съюза. Двадесет години след приемането на съществуващата и приложима спрямо тези услуги правна уредба, съдържаща се в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета25, бизнес ползвателите и потребителите вече могат да предоставят и да ползват информация, както и да извършват сделки по нови начини благодарение на новопоявилите се и иновативни бизнес модели и услуги, като например социалните мрежи и онлайн пазарите. По-голямата част от гражданите на Съюза вече използват тези услуги ежедневно. Цифровата трансформация и засиленото използване на тези услуги обаче доведоха и до появата на нови рискове и предизвикателства както за отделните потребители, така и за обществото като цяло.
(1)  Услугите на информационното общество и особено посредническите услуги вече представляват важна част от икономиката и ежедневието на гражданите на Съюза. Двадесет години след приемането на съществуващата и приложима спрямо тези услуги правна уредба, съдържаща се в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета25, бизнес ползвателите и потребителите вече могат да предоставят и да ползват информация, както и да извършват сделки по нови и иновационни начини, които трансформират тяхната комуникация, потребление и бизнес практика благодарение на новопоявилите се и иновативни бизнес модели и услуги, като например социалните мрежи и онлайн пазарите. По-голямата част от гражданите на Съюза вече използват тези услуги ежедневно. Цифровата трансформация и засиленото използване на тези услуги обаче доведоха и до появата на нови рискове и предизвикателства за отделните потребители, за дружествата и за обществото като цяло.
__________________
__________________
25 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
25 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Държавите членки все по-често въвеждат или обмислят въвеждането на национално законодателство по въпросите, обхванати от настоящия регламент, като налагат по-специално изисквания за дължима грижа на доставчиците на посреднически услуги. Съгласно член 26 от Договора общият пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което са гарантирани свободното движение на стоки и услуги и свободата на установяване, а наличието на различни национални закони се отразява отрицателно на общия пазар предвид принципно трансграничния характер на интернет, който обикновено се използва за предоставянето на тези услуги. Условията за предоставяне на посреднически услуги в рамките на вътрешния пазар следва да бъдат хармонизирани, за да се предостави на предприятията достъп до нови пазари и възможност да се възползват от предимствата на вътрешния пазар, като същевременно се обогати изборът за потребителите и другите получатели на услуги.
(2)  Държавите членки все по-често въвеждат или обмислят въвеждането на национално законодателство по въпросите, обхванати от настоящия регламент, като налагат по-специално изисквания за дължима грижа на доставчиците на посреднически услуги, което води до разпокъсаност на вътрешния пазар. Съгласно член 26 от Договора общият пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което са гарантирани свободното движение на стоки и услуги и свободата на установяване, а наличието на различни национални закони се отразява отрицателно на общия пазар предвид принципно трансграничния характер на интернет, който обикновено се използва за предоставянето на тези услуги. Условията за предоставяне на посреднически услуги в рамките на вътрешния пазар следва да бъдат хармонизирани, за да се предостави на предприятията достъп до нови пазари и възможност да се възползват от предимствата на вътрешния пазар, като същевременно се обогати изборът за потребителите и другите получатели на услуги, без да се създава „ефект на заключването“ и се намали административната тежест за посредническите услуги, по-специално за микро-, малките и средните предприятия.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Отговорното и добросъвестно отношение от страна на доставчиците на посреднически услуги е от съществено значение за постигане на безопасна, предвидима и надеждна онлайн среда и за да могат гражданите на Съюза и други лица да упражняват основните си права, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), по-специално свободата на словото и на информация и свободната стопанска инициатива, както и правото на недискриминация.
(3)  Отговорното и добросъвестно отношение от страна на доставчиците на посреднически услуги е от съществено значение за постигане на безопасна, достъпна, предвидима и надеждна онлайн среда и за да могат гражданите на Съюза и други лица да упражняват основните си права и свободи, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), по-специално правото на неприкосновеност на личния живот, на защита на личните данни, на зачитане на човешкото достойнство, на личен и семеен живот, свободата на словото и на информация, свободата и плурализма на медиите, свободната стопанска инициатива, високо равнище на защита на потребителите, равенството между жените и мъжете, както и правото на недискриминация. Децата имат специфични права, заложени в член 24 от Хартата и в Конвенцията на ООН за правата на детето. Предвид този факт висшите интереси на детето следва да бъдат от първостепенно значение при всички въпроси, които засягат децата. В Общ коментар № 25 по Конвенцията на ООН за правата на детето, отнасящ се до правата на детето във връзка с цифровата среда, официално се определя как тези права се прилагат към цифровия свят.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Поради това, за да се гарантира и подобри функционирането на вътрешния пазар, на равнище Съюз следва да бъде установен целеви набор от единни, ефективни и съразмерни задължителни правила. Настоящият регламент осигурява условия за разработването и разпространението на иновативни цифрови услуги на вътрешния пазар. Необходимо е сближаване на националните регулаторни мерки на равнище Съюз що се отнася до изискванията спрямо доставчиците на посреднически услуги, за да се предотврати и прекрати разпокъсването на вътрешния пазар и да се гарантира правната сигурност, като по този начин се намали несигурността за разработчиците и се насърчи оперативната съвместимост. Изискванията, които са технологично неутрални, няма да възпрепятстват, а ще стимулират иновациите.
(4)  За да се гарантира и подобри функционирането на вътрешния пазар, на равнище Съюз следва да бъде установен целеви набор от единни, ефективни и съразмерни задължителни правила. Настоящият регламент осигурява условия за разработването и разпространението на иновативни цифрови услуги на вътрешния пазар. Необходимо е сближаване на националните регулаторни мерки на равнище Съюз, що се отнася до изискванията спрямо доставчиците на посреднически услуги, за да се предотврати и прекрати разпокъсването на вътрешния пазар и да се гарантира правната сигурност, като по този начин се намали несигурността за разработчиците, защитават се потребителите и се насърчи оперативната съвместимост. Изискванията, които са технологично неутрални, няма да възпрепятстват, а ще стимулират иновациите, като същевременно зачитат основните права.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Като се има предвид значението на цифровите услуги, от съществено значение е настоящият регламент да осигури регулаторна рамка, която да гарантира пълен, равен и неограничен достъп до посреднически услуги за всички получатели на услуги, включително за хората с увреждания. Поради това е важно изискванията за достъпността на посредническите услуги, включително техните потребителски интерфейси, да са съгласувани с действащото законодателство на Съюза, например Европейския акт за достъпността и Директивата относно достъпността на уебсайтовете, както и законодателството на Съюза да продължи да се развива, така че да не се пренебрегва никой в резултат на цифровите иновации.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  На практика някои доставчици на посреднически услуги се явяват междинно звено за услуги, които могат или не могат да бъдат предоставяни по електронен път, като например предоставяни от разстояние услуги в областта на информационните технологии, превоз, настаняване или доставка. Настоящият регламент следва да се прилага само за посредническите услуги и да не засяга изискванията, установени в правото на Съюза или в националното право, свързани с продукти или услуги, доставяни чрез посреднически услуги, включително в случаите, когато посредническата услуга представлява неразделна част от друга услуга, която не е посредническа, както е посочено в практиката на Съда на Европейския съюз.
(6)  На практика някои доставчици на посреднически услуги се явяват междинно звено за услуги, които могат или не могат да бъдат предоставяни по електронен път, като например предоставяни от разстояние услуги в областта на информационните технологии, превоз на хора и стоки, настаняване или доставка. Настоящият регламент следва да се прилага само за посредническите услуги и да не засяга изискванията, установени в правото на Съюза или в националното право, свързани с продукти или услуги, доставяни чрез посреднически услуги, включително в случаите, когато посредническата услуга представлява неразделна част от друга услуга, която не е посредническа, както е посочено в практиката на Съда на Европейския съюз.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Следва да се счита, че такава съществена връзка със Съюза съществува, когато доставчикът на услуги има място на установяване в Съюза или, при липса на такова, въз основа на наличието на значителен брой потребители в една или повече държави членки или на насочването на дейностите към една или повече държави членки. Насочването на дейностите към една или няколко държави членки може да се определи въз основа на всички релевантни обстоятелства, включително фактори като използването на език или на валута, които обикновено се използват в тази държава членка, или възможността за поръчване на продукти или услуги или за използване на национален домейн от първо ниво. Насочването на дейности към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на приложение в съответния национален магазин за приложения, от предоставянето на местна реклама или реклама на езика, използван в тази държава членка, или от начина на управляване на връзките с клиентите, например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на езика, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки, както е посочено в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета27. От друга страна, чисто техническата възможност за достъп до даден уебсайт от Съюза не може сама по себе си да се приема за установяване на съществена връзка със Съюза.
(8)  Следва да се счита, че такава съществена връзка със Съюза съществува, когато доставчикът на услуги има място на установяване в Съюза или, при липса на такова, въз основа на насочването на дейностите към една или повече държави членки. Насочването на дейностите към една или няколко държави членки може да се определи въз основа на всички релевантни обстоятелства, включително фактори като използването на език или на валута, които обикновено се използват в тази държава членка, или възможността за поръчване на продукти или услуги или за използване на национален домейн от първо ниво. Насочването на дейности към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на приложение в съответния национален магазин за приложения, от предоставянето на местна реклама или реклама на езика, използван в тази държава членка, или от начина на управляване на връзките с клиентите, например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на езика, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки, както е посочено в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета27. От друга страна, чисто техническата възможност за достъп до даден уебсайт от Съюза не може сама по себе си да се приема за установяване на съществена връзка със Съюза.
__________________
__________________
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Настоящият регламент следва да допълни, но да не засегне прилагането на правилата, произтичащи от други актове на правото на Съюза, с които се уреждат някои аспекти на предоставянето на посреднически услуги, по-специално Директива 2000/31/ЕО, с изключение на измененията, въведени с настоящия регламент, Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и нейните изменения28 и Регламент (ЕС).../... на Европейския парламент и на Съвета29 — предложение за Регламент относно терористичното съдържание онлайн. Поради това настоящият регламент няма отражение върху посочените други актове, които следва да се считат за lex specialis по отношение на общоприложимата рамка, установена в настоящия регламент. Правилата на настоящия регламент обаче се прилагат по отношение на въпроси, които не са уредени или не са изцяло уредени в тези други актове, както и по отношение на въпроси, по които тези други актове предоставят на държавите членки възможността да приемат определени мерки на национално равнище.
(9)  Настоящият регламент следва да допълни, но да не засегне прилагането на правилата, произтичащи от други актове на правото на Съюза, с които се уреждат някои аспекти на предоставянето на посреднически услуги, по-специално Директива 2000/31/ЕО, с изключение на измененията, въведени с настоящия регламент, Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и нейните изменения28, и Регламент (ЕС) 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета29. Поради това настоящият регламент няма отражение върху посочените други актове, които следва да се считат за lex specialis по отношение на общоприложимата рамка, установена в настоящия регламент. Правилата на настоящия регламент обаче следва да се прилагат по отношение на въпроси, които не са уредени или не са изцяло уредени в тези други актове, както и по отношение на въпроси, по които тези други актове предоставят на държавите членки възможността да приемат определени мерки. За да подпомогне държавите членки и доставчиците на услуги, Комисията следва да предостави насоки относно това как да се тълкуват взаимодействието и допълващият характер на различните правни актове на Съюза и на настоящия регламент, както и относно това как да се предотвратят всякакво дублиране на изискванията по отношение на доставчиците или потенциални противоречия при тълкуването на сходни изисквания. По-специално насоките следва да изясняват всички потенциални конфликти между условията и задълженията, установени в правните актове, посочени в настоящия регламент, като обясняват кой правен акт следва да има предимство.
__________________
__________________
28 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
28 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
29 Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета – предложение за Регламент относно терористичното съдържание онлайн.
29 Регламент (ЕС) 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн (ОВ L 172, 17.5.2021 г., стр. 79).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)  В съответствие с член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат взети предвид културните аспекти, по-специално за да се зачита и насърчава културното и езиковото многообразие. От съществено значение е настоящият регламент да допринася за защитата на свободата на изразяване на мнение, свободата на информация и свободата на медиите, както и за насърчаване на медийния плурализъм и културното и езиковото многообразие.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  От съображения за яснота следва също да се уточни, че настоящият регламент не засяга Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета30 и Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета31, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32 и Регламент (ЕС) [.../...] относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО33, както и правото на Съюза относно защитата на потребителите, и по-специално Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34, Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35 и Директива 93/13/ЕИО на Съвета36, изменена с Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета37, и относно защитата на личните данни, и по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета38. Защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни се урежда единствено от правилата на правото на Съюза в тази област, и по-специално от Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. Настоящият регламент не засяга разпоредбите на правото на Съюза относно условията на труд.
(10)  От съображения за яснота следва също да се уточни, че настоящият регламент не засяга Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета30 и Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета31, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32 и Регламент (ЕС) [.../...] относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО33, Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета33а, както и правото на Съюза относно защитата на потребителите, и по-специално Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34, Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35 и Директива 93/13/ЕИО на Съвета36, изменена с Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета37, Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2019/1020, Директива 2001/95/ЕО, Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2017/239437а, както и относно защитата на личните данни, и по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета38. Защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни се урежда единствено от правилата на правото на Съюза в тази област, и по-специално от Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. Настоящият регламент не засяга разпоредбите на правото на Съюза или националното право относно условията на труд.
__________________
__________________
30 Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1).
30 Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1).
31 Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (OВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57).
31 Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (OВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57).
32 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
32 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
33 Регламент (ЕС) [.../...] относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО.
33 Регламент (ЕС) [.../...] относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО.
33а Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).
34 Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).
34 Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).
35 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
35 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
36 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).
36 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).
37 Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза (ОВ L 328, 18.12.2019 г., стр. 7).
37 Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза (ОВ L 328, 18.12.2019 г., стр. 7).
37а Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1).
38 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
38 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Следва да се поясни, че настоящият регламент не засяга разпоредбите на правото на Съюза в областта на авторското право и сродните му права, с които се установяват специфични правила и процедури, които следва да останат незасегнати.
(11)  Следва да се поясни, че настоящият регламент не засяга разпоредбите на правото на Съюза в областта на авторското право и сродните му права, по-специално Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета, с които се установяват специфични правила и процедури, които следва да останат незасегнати.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  За да се постигне заявеното осигуряване на безопасна, предсказуема и надеждна онлайн среда, за целите на настоящия регламент понятието „незаконно съдържание“ следва да бъде дефинирано широко и да обхваща и информацията, свързана с незаконно съдържание, продукти, услуги и дейности. По-специално това понятие следва да се разбира като обозначаващо информация, независимо от нейната форма, която съгласно приложимото право е незаконна, като например изказванията, подстрекаващи към омраза, или терористично съдържание и незаконно дискриминационно съдържание, или която се отнася до дейности, които са незаконни, като например споделяне на изображения с детска порнография, незаконно разпространяване на изображения от лично естество без съгласието на заснетата личност, киберпреследване, продажба на несъответстващи на изискванията или фалшифицирани продукти, неразрешено използване на защитени с авторско право материали или дейности, включващи нарушения на правото за защита на потребителите. В това отношение е без значение дали незаконосъобразността на информацията или дейността произтича от разпоредби на правото на Съюза или на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, както и какво е точното естество или предмет на въпросното законодателство.
(12)  За да се постигне заявеното осигуряване на безопасна, достъпна, предсказуема и надеждна онлайн среда, за целите на настоящия регламент понятието „незаконно съдържание“ следва да подкрепя общата идея, че това, което се счита за незаконно офлайн, следва да се счита за незаконно и онлайн. Понятието „незаконно съдържание“ следва да бъде дефинирано по подходящ начин и следва да обхваща информацията, свързана с незаконно съдържание, продукти, услуги и дейности. По-специално това понятие следва да се разбира като обозначаващо информация, независимо от нейната форма, която съгласно приложимото право на Съюза или национално право е незаконна, като например изказванията, подстрекаващи към омраза, или терористично съдържание и незаконно дискриминационно съдържание, или която не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като се отнася до дейности, които са незаконни, като например споделяне на изображения с детска порнография, незаконно разпространяване на изображения от лично естество без съгласието на заснетата личност, киберпреследване, продажба на несъответстващи на изискванията или фалшифицирани продукти, незаконна търговия с животни, растения и вещества, неразрешено използване на защитени с авторско право материали или дейности, включващи нарушения на правото за защита на потребителите, предоставяне на незаконни услуги, по-специално в областта на услугите за настаняване чрез платформи за краткосрочно отдаване под наем, които не са в съответствие с правото на Съюза или националното право. В това отношение е без значение дали незаконосъобразността на информацията или дейността произтича от разпоредби на правото на Съюза или на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, включително Хартата, както и какво е точното естество или предмет на въпросното законодателство.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Предвид спецификите на въпросните услуги и съответната необходимост техните доставчици да бъдат обвързани с някои специфични задължения, е необходимо да се разграничи подкатегорията на онлайн платформите в рамките на по-общата категория на доставчиците на хостинг услуги, определена в настоящия регламент. Онлайн платформите, като например социалните мрежи или онлайн пазарите, следва да бъдат определени като доставчици на хостинг услуги, които не само съхраняват информация, предоставена от получателите на услугата по тяхно искане, но и разпространяват тази информация сред обществеността, отново по искане на получателите на услугата. Същевременно, за да се избегне налагането на прекалено широки задължения, доставчиците на хостинг услуги не следва да се разглеждат като онлайн платформи, при които разпространението сред обществеността е само незначителна и изцяло вторична характеристика на друга услуга и тази характеристика не може да се използва по обективни технически причини без тази друга основна услуга и интегрирането на въпросната характеристика не е средство за заобикаляне на приложимостта на правилата по настоящия регламент, приложими за онлайн платформите. Например разделът за коментари в онлайн вестник би могъл да представлява такъв елемент, при който е ясно, че той е вторичен спрямо основната услуга, която представлява публикуването на новини под редакционната отговорност на издателя.
(13)  Предвид спецификите на въпросните услуги и съответната необходимост техните доставчици да бъдат обвързани с някои специфични задължения, е необходимо да се разграничи подкатегорията на онлайн платформите в рамките на по-общата категория на доставчиците на хостинг услуги, определена в настоящия регламент. Онлайн платформите, като например социалните мрежи или онлайн пазарите, следва да бъдат определени като доставчици на хостинг услуги, които не само съхраняват информация, предоставена от получателите на услугата по тяхно искане, но и разпространяват тази информация сред обществеността, отново по искане на получателите на услугата. Същевременно, за да се избегне налагането на прекалено широки задължения, доставчиците на хостинг услуги не следва да се разглеждат като онлайн платформи, при които разпространението сред обществеността е само незначителна или изцяло вторична характеристика на друга услуга или функционалност на основната услуга и тази характеристика или функционалност не може да се използва по обективни технически причини без тази друга основна услуга и интегрирането на въпросната характеристика или функционалност не е средство за заобикаляне на приложимостта на правилата по настоящия регламент, приложими за онлайн платформите. Например разделът за коментари в онлайн вестник би могъл да представлява такъв елемент, при който е ясно, че той е вторичен спрямо основната услуга, която представлява публикуването на новини под редакционната отговорност на издателя. За целите на настоящия регламент облачните услуги не следва да се считат за „онлайн платформа“ в случаите, когато разрешаването на разпространението на конкретно съдържание представлява незначителна или спомагателна характеристика. Освен това облачните услуги, които служат като инфраструктура, например като основни инфраструктурни услуги за съхранение и компютърни услуги на основано на интернет приложение или онлайн платформа, не следва сами по себе си да се считат като разпространяващи сред обществеността информация, съхранявана или обработвана по искане на получател на приложение или на онлайн платформа, които се хостват.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Понятието „разпространение сред обществеността“, използвано в настоящия регламент, следва да включва предоставянето на информация на потенциално неограничен брой лица, т.е. осигуряване на лесен достъп до нея за ползвателите като цяло, без да са нужни допълнителни действия от страна на получателя на услугата, предоставящ информацията, независимо от това дали тези лица действително се ползват от достъпа до въпросната информация. Възможността да се създават групи от ползватели на дадена услуга не означава сама по себе си, че разпространяваната по този начин информация не се разпространява сред обществеността. Понятието обаче следва да изключва разпространението на информация в рамките на затворени групи, състоящи се от ограничен брой предварително определени лица. Междуличностните съобщителни услуги, както са определени в Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета39, като например електронни писма или частни съобщителни услуги, попадат извън обхвата на настоящия регламент. Информацията следва да се приема за разпространявана сред обществеността по смисъла на настоящия регламент само когато това се случва по пряка молба от получателя на услугата, предоставил информацията.
(14)  Понятието „разпространение сред обществеността“, използвано в настоящия регламент, следва да включва предоставянето на информация на потенциално неограничен брой лица, т.е. осигуряване на лесен достъп до нея за ползвателите като цяло, без да са нужни допълнителни действия от страна на получателя на услугата, предоставящ информацията, независимо от това дали тези лица действително се ползват от достъпа до въпросната информация. Съответно, когато достъпът до информация изисква регистрация или допускане до група от ползватели, съответната информация следва да се счита за разпространявана сред обществеността само ако ползвателите, които желаят да получат достъп до информацията, се регистрират автоматично или се допускат, без решението за това на кого да се предостави достъп да се взема от човек. Информацията, която се обменя посредством междуличностните съобщителни услуги, както са определени в Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета39, като например електронни писма или частни съобщителни услуги, не се счита за разпространявана сред обществеността. Информацията следва да се приема за разпространявана сред обществеността по смисъла на настоящия регламент само когато това се случва по пряка молба от получателя на услугата, предоставил информацията.
__________________
__________________
39 Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (OB L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).
39 Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (OB L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Правната сигурност, която осигурява хоризонталната рамка за условно освобождаване от отговорност на доставчиците на посреднически услуги, предвидена в Директива 2000/31/ЕО, позволи разработването и разпространението на много нови услуги в рамките на вътрешния пазар. Следователно тази рамка следва да бъде запазена. Същевременно, с оглед на различията при транспонирането и прилагането на съответните правила на национално равнище и от съображения за яснота и съгласуваност, тази рамка следва да бъде включена в настоящия регламент. Необходимо е също така да се изяснят някои елементи от тази рамка в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз.
(16)  Правната сигурност, която осигурява хоризонталната рамка за условно освобождаване от отговорност на доставчиците на посреднически услуги, предвидена в Директива 2000/31/ЕО, позволи разработването и разпространението на много нови услуги в рамките на вътрешния пазар. Следователно тази рамка следва да бъде запазена. Същевременно, с оглед на различията при транспонирането и прилагането на съответните правила на национално равнище и от съображения за яснота, последователност, предвидимост, достъпност и съгласуваност, тази рамка следва да бъде включена в настоящия регламент. Необходимо е също така да се изяснят някои елементи от тази рамка в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз, както и технологичното и пазарното развитие.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Освобождаването от отговорност, установено в настоящия регламент, не следва да се прилага в случаите, когато доставчикът на посреднически услуги не се ограничава до неутралното предоставяне на услугите, чрез чисто техническа и автоматична обработка на информацията, предоставяна от получателя на услугата, а играе активна роля, която му позволява да се запознае с тази информация или да я контролира. Съответно тези освобождавания не следва да се прилагат по отношение на отговорността, свързана с информацията, предоставяна не от получателя на услугата, а от самия доставчик на посредническата услуга, включително когато информацията е била разработена под редакционната отговорност на въпросния доставчик.
(18)  Освобождаването от отговорност, установено в настоящия регламент, не следва да се прилага в случаите, когато доставчикът на посреднически услуги не се ограничава до неутралното предоставяне на услугите, чрез чисто техническа и автоматична обработка на информацията, предоставяна от получателя на услугата, а играе активна роля, която му позволява да се запознае с тази информация или да я контролира. Самото класиране или показване в ред, или използването на система за препоръчване на съдържание обаче не следва да се считат за упражняващи контрол върху информацията. Съответно тези освобождавания не следва да се прилагат по отношение на отговорността, свързана с информацията, предоставяна не от получателя на услугата, а от самия доставчик на посредническата услуга, включително когато информацията е била разработена под редакционната отговорност на въпросния доставчик.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Доставчик на посреднически услуги, който умишлено си сътрудничи с получател на услугите, за да предприеме незаконни дейности, не предоставя своята услуга неутрално и поради това не следва да може да се възползва от освобождаването от отговорност, предвидено в настоящия регламент.
(20)  Когато даден доставчик на посреднически услуги умишлено си сътрудничи с получател на услугите, за да предприеме незаконни дейности, следва да се счита, че услугата не е предоставена неутрално и поради това доставчикът не следва да може да се възползва от освобождаването от отговорност, предвидено в настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Доставчикът следва да може да се възползва от освобождаванията от отговорност при „обикновен пренос“ и „кеширане“, когато не е ангажиран по никакъв начин с пренасяната информация. Това изисква, наред с останалото, доставчикът да не променя информацията, която пренася. Същевременно, това изискване не следва да се разбира като обхващащо действията от технически характер, които се извършват в процеса на пренос, тъй като тези действия не изменят целостта на пренасяната информация.
(21)  Доставчикът следва да може да се възползва от освобождаванията от отговорност при „обикновен пренос“ и „кеширане“, когато не е ангажиран по никакъв начин със съдържанието на пренасяната информация. Това изисква, наред с останалото, доставчикът да не променя информацията, която пренася. Същевременно, това изискване не следва да се разбира като обхващащо действията от технически характер, които се извършват в процеса на пренос, тъй като тези действия не изменят целостта на пренасяната информация.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  За да се възползва от освобождаването от отговорност при услугите за „хостинг“, доставчикът следва, след като действително узнае или бъде осведомен за незаконно съдържание, да действа експедитивно и да премахне или блокира достъпа до това съдържание. Премахването или блокирането на достъпа следва да се извършва при спазване на принципа на свобода на словото. Доставчикът може действително да узнае или да бъде осведомен, по-конкретно след като разследва самият той по собствена инициатива или като му бъде сигнализирано от физически лица или от образувания в съответствие с настоящия регламент, доколкото тези сигнали бъдат достатъчно точни и надлежно обосновани, за да позволят на даден добросъвестен икономически субект да идентифицира, оцени и, когато е целесъобразно, да предприеме действия срещу предполагаемото незаконно съдържание.
(22)  За да се възползва от освобождаването от отговорност при услугите за „хостинг“, доставчикът следва, след като получи информация за незаконното естество на съдържанието и по този начин е действително запознат или осведомен, да действа експедитивно и да премахне или блокира достъпа до това съдържание. Премахването или блокирането на достъпа следва да се извършва с високо равнище на защита на потребителите и при спазване на Хартата на основните права, включително принципа на свобода на словото и правото на получаване и предаване на информация и идеи без намеса от страна на публичните органи. Доставчикът може действително да узнае или да бъде осведомен за незаконното естество на съдържанието, по-конкретно след като разследва самият той по собствена инициатива или като му бъде сигнализирано от физически лица или от образувания в съответствие с настоящия регламент, доколкото тези сигнали бъдат достатъчно точни и надлежно обосновани, за да позволят на даден добросъвестен доставчик на хостинг услуги да идентифицира, оцени и, когато е целесъобразно, да предприеме действия срещу предполагаемото незаконно съдържание. Ако доставчиците предприемат действия след действителното узнаване на фактите, те следва да се ползват от освобождаването от отговорност, посочено в настоящия регламент.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  За да се гарантира ефективната защита на потребителите при извършването на търговски сделки чрез посредник онлайн, някои доставчици на хостинг услуги, а именно онлайн платформите, които позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, не следва да могат да се възползват от освобождаването от отговорност на доставчиците на хостинг услуги, установено в настоящия регламент, доколкото тези онлайн платформи представят съответната информация, свързана с въпросните сделки, по начин, който създава у потребителите впечатлението, че информацията е била предоставена от самите онлайн платформи или от получатели на услугата, действащи под тяхно ръководство или контрол, и че тези онлайн платформи съответно са запознати с информацията или я контролират, макар това да не отговаря на действителността. В това отношение следва да се определи обективно, въз основа на всички значими обстоятелства, дали представянето би могло да създаде такова впечатление у средностатистическия и относително осведомен потребител.
(23)  За да се гарантира ефективната защита на потребителите при извършването на търговски сделки чрез посредник онлайн, някои доставчици на хостинг услуги, а именно онлайн платформите, които позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, не следва да могат да се възползват от освобождаването от отговорност на доставчиците на хостинг услуги, установено в настоящия регламент, доколкото тези онлайн платформи представят съответната информация, свързана с въпросните сделки, по начин, който създава у потребителите впечатлението, че информацията е била предоставена от самите онлайн платформи или от получатели на услугата, действащи под тяхно ръководство или контрол, и че тези онлайн платформи съответно са запознати с информацията или я контролират, макар това да не отговаря на действителността. В това отношение следва да се определи обективно, въз основа на всички значими обстоятелства, дали представянето би могло да създаде такова впечатление у даден потребител. Такова впечатление може да възникне например, когато онлайн платформата, позволяваща сключването на договори от разстояние с търговци, не показва ясно самоличността на търговеца съгласно настоящия регламент или предлага продукта или услугата от свое име, вместо да използва името на търговеца, който ще достави продукта или услугата, или когато доставчикът определя крайната цена на стоките или услугите, предлагани от търговеца.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  С цел да се създаде правна сигурност и да не се възпират евентуални доброволни действия по засичане, идентифициране и противодействие на незаконното съдържание от страна на доставчиците на посреднически услуги, следва да се поясни, че самият факт, че доставчиците предприемат такива действия, не води до невъзможност да се прилага освобождаването от отговорност, предвидено в настоящия регламент, при условие че тези дейности се извършват добросъвестно и щателно. Освен това е целесъобразно да се поясни, че самият факт, че тези доставчици предприемат добросъвестни мерки за спазване на изискванията на правото на Съюза, включително определените в настоящия регламент по отношение на изпълнението на техните общи условия, не следва да води до невъзможност за освобождаване от отговорност. Следователно действията и мерките, които даден доставчик може да е предприел, не следва да се вземат предвид, когато се определя дали той може да се ползва от освобождаване от отговорност, по-специално по отношение на това дали той предоставя своята услуга неутрално и следователно може да попадне в обхвата на съответната разпоредба, без това правило обаче да предполага, че доставчикът може непременно да се позове на нея.
(25)  С цел да се създаде правна сигурност и да не се възпират евентуални доброволни действия по засичане, идентифициране и противодействие на незаконното съдържание от страна на доставчиците на посреднически услуги, следва да се поясни, че самият факт, че доставчиците предприемат такива действия, не води до невъзможност да се прилага освобождаването от отговорност, предвидено в настоящия регламент, само защото извършват доброволни разследвания по собствена инициатива, при условие че тези дейности се извършват добросъвестно и щателно и се придружават от допълнителни гаранции срещу прекомерното премахване на законно съдържание. Доставчиците на посреднически услуги следва да полагат всички усилия, за да гарантират, че когато се използват автоматизирани инструменти за модериране на съдържание, технологията е достатъчно надеждна, за да ограничи във възможно най-голяма степен процента на грешки, когато информацията неправилно се счита за незаконно съдържание. Освен това е целесъобразно да се поясни, че самият факт, че тези доставчици предприемат добросъвестни мерки за спазване на изискванията на правото на Съюза, включително определените в настоящия регламент по отношение на изпълнението на техните общи условия, не следва да води до невъзможност за освобождаване от отговорност. Следователно действията и мерките, които даден доставчик може да е предприел, не следва да се вземат предвид, когато се определя дали той може да се ползва от освобождаване от отговорност, по-специално по отношение на това дали той предоставя своята услуга неутрално и следователно може да попадне в обхвата на съответната разпоредба, без това правило обаче да предполага, че доставчикът може непременно да се позове на нея.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Макар правилата по глава II от настоящия регламент да са съсредоточени върху освобождаването от отговорност на доставчиците на посреднически услуги, е важно да се припомни, че въпреки тяхната като цяло важна роля, проблемът с незаконното съдържание и действия онлайн не следва да се решава, като се акцентира единствено върху задълженията и отговорностите на тези доставчици. Когато е възможно, засегнатите от пренасяното или съхраняваното онлайн незаконно съдържание трети страни следва да се опитат да решат възникналите във връзка с него конфликти без да ангажират доставчиците на въпросните посреднически услуги. Получателите на услугата следва да носят отговорност, когато това е предвидено в приложимите разпоредби на правото на Съюза и на националното законодателство, определящи тази отговорност, за незаконното съдържание, което те предоставят и могат да разпространяват чрез посредническите услуги. Когато е целесъобразно, други участници, като например групови модератори в затворена онлайн среда, по-специално в случая на големи групи, също следва да спомагат за предотвратяване на разпространението на незаконно съдържание онлайн в съответствие с приложимото право. Освен това, когато е необходимо да се включат доставчици на услуги на информационното общество, в това число доставчици на посреднически услуги, всички искания или заповеди в този смисъл следва поначало да са насочени към участника, който има техническата и оперативната способност да предприеме действия срещу конкретни елементи на незаконно съдържание, така че да се предотвратят и сведат до минимум всички възможни отрицателни последици за информацията, която не е незаконно съдържание — тя трябва да остане налична и достъпна.
(26)  Макар правилата по глава II от настоящия регламент да са съсредоточени върху освобождаването от отговорност на доставчиците на посреднически услуги, е важно да се припомни, че въпреки тяхната като цяло важна роля, проблемът с незаконното съдържание и действия онлайн не следва да се решава, като се акцентира единствено върху задълженията и отговорностите на тези доставчици. Когато е възможно, засегнатите от пренасяното или съхраняваното онлайн незаконно съдържание трети страни следва да се опитат да решат възникналите във връзка с него конфликти без да ангажират доставчиците на въпросните посреднически услуги. Получателите на услугата следва да носят отговорност, когато това е предвидено в приложимите разпоредби на правото на Съюза и на националното законодателство, определящи тази отговорност, за незаконното съдържание, което те предоставят и могат да разпространяват чрез посредническите услуги. Когато е целесъобразно, други участници, като например групови модератори в затворена и отворена онлайн среда, по-специално в случая на големи групи, също следва да спомагат за предотвратяване на разпространението на незаконно съдържание онлайн в съответствие с приложимото право. Освен това, когато е необходимо да се включат доставчици на услуги на информационното общество, в това число доставчици на посреднически услуги, всички искания или заповеди в този смисъл следва поначало да са насочени към конкретния доставчик, който има техническата и оперативната способност да предприеме действия срещу конкретни елементи на незаконно съдържание, така че да се предотвратят и сведат до минимум всички възможни отрицателни последици за информацията, която не е незаконно съдържание — тя трябва да остане налична и достъпна. В тази връзка доставчиците следва да предприемат действия тогава, когато са в най-подходяща позиция за това.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  От 2000 г. насам се появиха нови технологии, които подобряват наличността, ефикасността, скоростта, надеждността, капацитета и сигурността на системите за предаване и съхранение на данни онлайн, което води до все по-сложна онлайн екосистема. В това отношение следва да се припомни, че доставчиците на услуги, които изграждат и поддържат основната логическа архитектура и правилното функциониране на интернет, включително техническите спомагателни функции, също могат да се възползват от освобождаването от отговорност, предвидено в настоящия регламент, доколкото техните услуги се определят като услуги по „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. Подобни услуги включват, според случая, безжични локални мрежи, услуги, свързани със системата за имена на домейни (DNS), регистри на имена на домейни от първо ниво, органи за сертифициране, които издават цифрови сертификати, или мрежи за доставка на съдържание, които позволяват или подобряват определени функции на други доставчици на посреднически услуги. Аналогично услугите, използвани за комуникация, и техническите средства за тяхното доставяне също претърпяха значително развитие, което доведе до онлайн услуги като интернет телефония, услуги за съобщения и уеб базирани услуги за електронна поща, при които комуникацията се предоставя чрез услуга за достъп до интернет. Тези услуги също могат да се ползват от освобождаване от отговорност, доколкото се смятат за услуги по „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“.
(27)  От 2000 г. насам се появиха нови технологии, които подобряват наличността, ефикасността, скоростта, надеждността, капацитета и сигурността на системите за предаване и съхранение на данни онлайн, което води до все по-сложна онлайн екосистема. В това отношение следва да се припомни, че доставчиците на услуги, които изграждат и поддържат основната логическа архитектура и правилното функциониране на интернет, включително техническите спомагателни функции, също могат да се възползват от освобождаването от отговорност, предвидено в настоящия регламент, доколкото техните услуги се определят като услуги по „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. Подобни услуги включват, според случая и наред с другото, безжични локални мрежи, услуги, свързани със системата за имена на домейни (DNS), регистри на имена на домейни от първо ниво, органи за сертифициране, които издават цифрови сертификати, виртуални частни мрежи, инфраструктурни облачни услуги или мрежи за доставка на съдържание, които позволяват или подобряват определени функции на други доставчици на посреднически услуги. Аналогично услугите, използвани за комуникация, и техническите средства за тяхното доставяне също претърпяха значително развитие, което доведе до онлайн услуги като интернет телефония, услуги за съобщения и уеб базирани услуги за електронна поща, при които комуникацията се предоставя чрез услуга за достъп до интернет. Тези услуги също могат да се ползват от освобождаване от отговорност, доколкото се смятат за услуги по „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)
(27a)  Отделна уебстраница или уебсайт може да включва елементи, които се определят различно между услуги по „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“, и правилата за освобождаване от отговорност следва да се прилагат съответно за всеки от тях. Например дадена търсачка би могла да функционира единствено като услуга по „кеширане“ по отношение на информацията, включена в резултатите от запитването. Елементите, показвани успоредно с тези резултати, например онлайн реклами, ще продължават обаче да се смятат за хостинг услуга.
Изменения 25 и 517/rev
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  На доставчиците на посреднически услуги не следва да се налага задължение за контрол по отношение на задължения от общ характер. Това не се отнася за задълженията за контрол, които са приложими към конкретен случай, и по-специално не засяга заповедите на национални органи в съответствие с националното законодателство, в съответствие с условията по настоящия регламент. Разпоредбите на настоящия регламент не следва да се тълкуват като налагащи общо задължение за контрол или задължение за активно търсене на факти, нито като налагащи общо задължение на доставчиците да предприемат проактивни мерки във връзка с незаконното съдържание.
(28)  На доставчиците на посреднически услуги не следва да се налага – нито de jure, нито de facto – задължение за контрол по отношение на задължения от общ характер. Това не се отнася за конкретни и подходящо определени задължения за контрол, които са приложими към конкретен случай, когато такива са предвидени в актове на Съюза, и по-специално не засяга заповедите на национални органи в съответствие с националното законодателство, което прилага правни актове на Съюза, в съответствие с условията по настоящия регламент и други законодателни актове на Съюза, считани за lex specialis. Разпоредбите на настоящия регламент не следва да се тълкуват като налагащи общо задължение за контрол или задължение за активно търсене на факти, нито като налагащи общо задължение на доставчиците да предприемат проактивни мерки във връзка с незаконното съдържание. Също така държавите членки не следва да възпрепятстват доставчиците на посреднически услуги да предоставят криптирани от край до край услуги. Прилагането на ефективно криптиране от край до край по отношение на данните е от съществено значение за доверието и сигурността в интернет и ефективно предотвратява неразрешен достъп на трети страни. Освен това, за да се гарантира действителна неприкосновеност на личния живот в електронната среда, държавите членки не следва да налагат общо задължение за доставчиците на посреднически услуги да ограничават анонимното използване на услугите си. В съответствие с принципа за свеждане на данните до минимум и за да се предотврати неразрешено разкриване, кражба на самоличност и други форми на злоупотреба с лични данни, получателите следва да имат правото на анонимно ползване на и плащане за услуги във всички случаи, когато може да се създаде такава възможност с разумни усилия. Този принцип следва да се прилага, без да се засягат задълженията, установени в правото на Съюза относно защитата на личните данни. Доставчиците могат да създадат възможност за анонимно ползване на техните услуги, като се въздържат от събиране на лични данни относно получателя и неговите онлайн дейности и като не възпрепятстват получателите да използват осигуряващи анонимност мрежи за достъп до услугата. Анонимното плащане може да се извършва например чрез плащане в брой, чрез използване на платени в брой ваучери или предплатени платежни инструменти.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  В зависимост от правната система на всяка държава членка и съответната област на правото, националните съдебни или административни органи могат да разпореждат на доставчиците на посреднически услуги да предприемат действия срещу конкретно незаконно съдържание или да предоставят конкретни елементи на информация. Националните закони, въз основа на които се издават подобни заповеди, се различават значително и в заповедите все по-често се разглеждат трансгранични ситуации. За да се гарантира, че тези заповеди могат да се изпълняват по ефективен и ефикасен начин, така че съответните публични органи да могат да изпълняват своите задачи и доставчиците да не бъдат подлагани на непропорционална тежест, без да се засягат неправомерно правата и законните интереси на трети лица, е необходимо да се определят известни условия, на които тези заповеди следва да отговарят, както и някои допълнителни изисквания, свързани с тяхното изпълнение.
(29)  В зависимост от правната система на всяка държава членка и съответната област на правото, националните съдебни или административни органи могат да разпореждат на доставчиците на посреднически услуги да предприемат действия срещу конкретно незаконно съдържание или да предоставят конкретни елементи на информация. Националните закони в съответствие с правото на Съюза, включително Хартата, въз основа на които се издават подобни заповеди, се различават значително и в заповедите все по-често се разглеждат трансгранични ситуации. За да се гарантира, че тези заповеди могат да се изпълняват по ефективен и ефикасен начин, така че съответните публични органи да могат да изпълняват своите задачи и доставчиците да не бъдат подлагани на непропорционална тежест, без да се засягат неправомерно правата и законните интереси на трети лица, е необходимо да се определят известни условия, на които тези заповеди следва да отговарят, както и някои допълнителни изисквания, свързани с ефективното им изпълнение.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание или за предоставяне на информация следва да се издават в съответствие с правото на Съюза, по-специално с Регламент (ЕС) 2016/679, и със забраната за налагане на общи задължения за контрол на информацията или за активно търсене на факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност, предвидени в настоящия регламент. Определените в настоящия регламент условия и изисквания спрямо заповедите за предприемане на действия срещу незаконното съдържание не засягат други актове на Съюза, предвиждащи подобни набори от правила за действие срещу конкретни видове незаконно съдържание, като например Регламент (ЕС) .../... [предложение за регламент относно борбата с разпространението на терористично съдържание онлайн] или Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на правоприлагащите органи на държавите членки в областта на защитата на потребителите се предоставят специални правомощия да разпореждат предоставяне на информация, а условията и изискванията спрямо заповедите за предоставяне на информация не засягат други актове на Съюза, предвиждащи подобни правила за конкретни сектори. Тези условия и изисквания не следва да засягат правилата за задържане и съхранение съгласно приложимото национално законодателство в съответствие с правото на Съюза и исканията за поверителност от страна на правоприлагащи органи, свързани с неоповестяването на информация.
(30)  Заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание или за предоставяне на информация следва да се издават в съответствие с правото на Съюза, включително Хартата, и по-специално с Регламент (ЕС) 2016/679, и със забраната за налагане на общи задължения за контрол на информацията или за активно търсене на факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност, предвидени в настоящия регламент. Определените в настоящия регламент условия и изисквания спрямо заповедите за предприемане на действия срещу незаконното съдържание не засягат други актове на Съюза, предвиждащи подобни набори от правила за действие срещу конкретни видове незаконно съдържание, като например Регламент (ЕС) 2021/784 относно борбата с разпространението на терористично съдържание онлайн или Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на правоприлагащите органи на държавите членки в областта на защитата на потребителите се предоставят специални правомощия да разпореждат предоставяне на информация, а условията и изискванията спрямо заповедите за предоставяне на информация не засягат други актове на Съюза, предвиждащи подобни правила за конкретни сектори. Тези условия и изисквания не следва да засягат правилата за задържане и съхранение съгласно приложимото национално законодателство в съответствие с правото на Съюза и исканията за поверителност от страна на правоприлагащи органи, свързани с неоповестяването на информация.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Териториалният обхват на подобни заповеди за предприемане на действия срещу незаконно съдържание следва да бъде ясно определян въз основа на приложимото законодателство на Съюза или национално законодателство, на което почива издаването на заповедта, и той не следва да надхвърля строго необходимото за постигането на нейните цели. В това отношение националният съдебен или административен орган, издаващ заповедта, следва да намери баланс между целта, която заповедта се стреми да постигне, в съответствие с правното основание, на което почива нейното издаване, и правата и законните интереси на всички трети лица, които могат да бъдат засегнати от заповедта, и по-специално техните основни права съгласно Хартата. Освен това, когато заповедта, отнасяща се до конкретната информация, може да има последици извън територията на държавата членка на съответния орган, органът следва да прецени дали е вероятно въпросната информация да представлява незаконно съдържание в други засегнати държави членки и, според случая, да вземе предвид съответните правила на правото на Съюза или на международното право и да постъпи съгласно с принципите за добросъседство.
(31)  Териториалният обхват на подобни заповеди за предприемане на действия срещу незаконно съдържание следва да бъде ясно определян въз основа на приложимото законодателство на Съюза или национално законодателство в съответствие с правото на Съюза, включително Директива 2000/31/ЕО и Хартата, на което почива издаването на заповедта, и той не следва да надхвърля строго необходимото за постигането на нейните цели. В това отношение националният съдебен или административен орган, издаващ заповедта, следва да намери баланс между целта, която заповедта се стреми да постигне, в съответствие с правното основание, на което почива нейното издаване, и правата и законните интереси на всички трети лица, които могат да бъдат засегнати от заповедта, и по-специално техните основни права съгласно Хартата. По изключение, когато заповедта, отнасяща се до конкретната информация, може да има последици извън територията на държавата членка на съответния орган, органът следва да прецени дали е вероятно въпросната информация да представлява незаконно съдържание в други засегнати държави членки и, според случая, да вземе предвид съответните правила на правото на Съюза или на международното право и да постъпи съгласно с принципите за добросъседство.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Заповедите за предоставяне на информация, уредени с настоящия регламент, се отнасят до изготвянето на специфична информация за отделни получатели на съответната посредническа услуга, които са посочени в тези заповеди с цел да се определи дали получателите на услугите спазват приложимите правила на Съюза или националните правила. Поради това заповедите за предоставяне на информация относно група получатели на услугата, които не са изрично идентифицирани, включително заповедите за предоставяне на обобщена информация, необходима за статистически цели или за изготвяне на фактологично подплатени политики, следва да останат незасегнати от правилата относно предоставянето на информация по настоящия регламент.
(32)  Заповедите за предоставяне на информация, уредени с настоящия регламент, се отнасят до изготвянето на специфична информация за отделни получатели на съответната посредническа услуга, които са посочени в тези заповеди с цел да се определи дали получателите на услугите спазват приложимите правила на Съюза или националните правила. Поради това заповедите за предоставяне на информация относно група получатели на услугата, които не са изрично идентифицирани, включително заповедите за предоставяне на обобщена информация, необходима за статистически цели или за изготвяне на фактологично подплатени политики, следва да останат незасегнати от правилата относно предоставянето на информация по настоящия регламент. Държавите членки следва да гарантират пълното прилагане на правната рамка на Съюза относно поверителността на съобщенията и неприкосновеността на личния живот онлайн, както и относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, залегнала в Директива (ЕС) 2016/680. По-специално държавите членки следва да зачитат правата на физическите лица и журналистите и да се въздържат от търсене на информация, която би могла да навреди на свободата на медиите или свободата на изразяване на мнение.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание и за предоставяне на информация се подчиняват на правилата, гарантиращи компетентността на държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги, и предвиждащи възможни дерогации от тази компетентност в някои случаи, посочени в член 3 от Директива 2000/31/ЕО, само ако са изпълнени условията на посочения член. Като се има предвид, че въпросните заповеди се отнасят съответно до конкретни елементи на незаконно съдържание и информация съгласно правото на Съюза или на държавата членка, когато са адресирани до доставчици на посреднически услуги, установени в друга държава членка, те принципно не ограничават свободата на въпросните доставчици да предоставят своите услуги през граница. Следователно правилата, определени в член 3 от Директива 2000/31/ЕО, включително правилата относно необходимостта мерките за дерогация от компетентността на държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги, да се основават на определени конкретни причини, както и тези относно уведомяването за подобни мерки, не се прилагат по отношение на въпросните заповеди.
(33)  Заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание и за предоставяне на информация се подчиняват на правилата, гарантиращи компетентността на държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги, и предвиждащи възможни дерогации от тази компетентност в някои случаи, посочени в член 3 от Директива 2000/31/ЕО, само ако са изпълнени условията на посочения член. Като се има предвид, че въпросните заповеди се отнасят съответно до конкретни елементи на незаконно съдържание и информация съгласно определението в правото на Съюза или националното право в съответствие с правото на Съюза, когато са адресирани до доставчици на посреднически услуги, установени в друга държава членка, те принципно не следва да ограничават свободата на въпросните доставчици да предоставят своите услуги през граница. Компетентният орган следва да предаде заповедта за предприемане на действия срещу незаконно съдържание и да предостави информация директно на съответния адресат чрез всички електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на доставчика на услуги да установи автентичността, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, например чрез защитена електронна поща и платформи или други защитени канали, включително предоставените от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за защита на личните данни. Това изискване следва да бъде изпълнено по-специално чрез използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Настоящият регламент не следва да засяга правилата относно взаимното признаване и изпълнението на съдебни решения, а именно по отношение на правото да се откаже признаване и изпълнение на заповед за действие срещу незаконно съдържание, и по-специално когато такава заповед противоречи на обществения ред в държавата членка, в която се иска признаване или изпълнение.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)
(33a)  Настоящият регламент не следва да възпрепятства съответните национални съдебни или административни органи въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, в съответствие с правото на Съюза, да издават заповед за възстановяване на съдържание, когато това съдържание е било в съответствие с общите условия на междинния доставчик на услуги, но е било по погрешка счетено за незаконно от доставчика на услуги и е било премахнато.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 33 б (ново)
(33б)  За да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, заповедите за предприемане на действие срещу незаконно съдържание и за предоставяне на информация следва да са в съответствие с правото на Съюза, включително Хартата. Комисията следва да реагира ефективно на нарушенията на правото на Съюза чрез производства за установяване на нарушение.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  За да се постигнат целите на настоящия регламент, и по-специално за да се подобри функционирането на вътрешния пазар и да се гарантира безопасна и прозрачна онлайн среда, е необходимо да се установи ясен и балансиран набор от хармонизирани задължения за дължима грижа спрямо доставчиците на посреднически услуги. Тези задължения следва да имат за цел по-специално да гарантират различни цели на обществената политика, като например безопасността и доверието на получателите на услугата, включително на малолетните и непълнолетните лица и уязвимите ползватели; да защитават съответните основни права, залегнали в Хартата; да гарантират реална отчетност на въпросните доставчици и да осигурят повече възможности на получателите на услугите и другите засегнати страни, като същевременно спомогнат за необходимия надзор от страна на компетентните органи.
(34)  За да се постигнат целите на настоящия регламент, и по-специално за да се подобри функционирането на вътрешния пазар и да се гарантира безопасна и прозрачна онлайн среда, е необходимо да се установи ясен, ефективен, предвидим и балансиран набор от хармонизирани задължения за дължима грижа спрямо доставчиците на посреднически услуги. Тези задължения следва да имат за цел по-специално да гарантират различни цели на обществената политика, като например високо равнище на защита за потребителите, безопасността и доверието на получателите на услугата, включително на малолетните и непълнолетните лица и уязвимите ползватели, защитата на съответните основни права, залегнали в Хартата, реалната отчетност на въпросните доставчици и предоставянето на повече възможности на получателите на услугите и другите засегнати страни, като същевременно спомогнат за необходимия надзор от страна на компетентните органи.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  В това отношение е важно задълженията за дължима грижа да бъдат адаптирани към вида и естеството на съответната посредническа услуга. Поради това в настоящия регламент се определят основни задължения, приложими към всички доставчици на посреднически услуги, както и допълнителни задължения за доставчиците на хостинг услуги, и по-специално за онлайн платформите и много големите онлайн платформи. Доколкото доставчиците на посреднически услуги могат да попадат в тези различни категории предвид естеството на техните услуги и мащабите на тяхната дейност, те следва да спазват всички съответни задължения по настоящия регламент. Хармонизираните задължения за дължима грижа, които следва да бъдат разумни и безпристрастни, са необходимият отговор на установените проблеми от обществено-политически характер, като например защитата на законните интереси на получателите на услугите, противодействието на незаконните практики и защитата на основните права онлайн.
(35)  В това отношение е важно задълженията за дължима грижа да бъдат адаптирани към вида, естеството и мащаба на съответната посредническа услуга. В това отношение е важно задълженията за дължима грижа да бъдат адаптирани към вида и естеството на съответната посредническа услуга. Поради това в настоящия регламент се определят основни задължения, приложими към всички доставчици на посреднически услуги, както и допълнителни задължения за доставчиците на хостинг услуги, и по-специално за онлайн платформите и много големите онлайн платформи. Доколкото доставчиците на посреднически услуги могат да попадат в тези различни категории предвид естеството на техните услуги и мащабите на тяхната дейност, те следва да спазват всички съответни задължения по настоящия регламент, свързани с тези услуги. Хармонизираните задължения за дължима грижа, които следва да бъдат разумни и безпристрастни, са необходимият отговор на установените проблеми от обществено-политически характер, като например защитата на законните интереси на получателите на услугите, противодействието на незаконните практики и защитата на основните права онлайн.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  За по-гладка и ефикасна комуникация по въпросите, обхванати от настоящия регламент, от доставчиците на посреднически услуги следва да се изиска да създадат единно звено за контакт и да публикуват съответната информация за него, включително относно езиците, които ще се използват при тази комуникация. Звеното за контакт може да се използва и от доверени податели на сигнали и от професионални образувания в строго определени отношения с доставчика на посреднически услуги. За разлика от законния представител, звеното за контакт следва да служи за оперативни цели и не следва непременно да има физическо местоположение.
(36)  За по-гладка и ефикасна комуникация по въпросите, обхванати от настоящия регламент, от доставчиците на посреднически услуги следва да се изиска да определят единно звено за контакт и да публикуват съответната и актуална информация за него, включително относно езиците, които ще се използват при тази комуникация. Тази информация следва да бъде съобщена на координатора на цифровите услуги в държавата членка на установяване. Звеното за контакт може да се използва и от доверени податели на сигнали и от професионални образувания в строго определени отношения с доставчика на посреднически услуги. Следва да бъде възможно това звено за контакт да бъде същото звено за контакт, както се изисква съгласно други актове на Съюза. За разлика от законния представител, звеното за контакт следва да служи за оперативни цели и не следва непременно да има физическо местоположение.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)
(36a)  От доставчиците на посреднически услуги следва също така да се изисква да определят единно звено за контакт за получателите на услуги, което позволява бърза, пряка и ефективна комуникация, по-специално чрез лесно достъпни средства като телефонен номер, адреси на електронна поща, електронни формуляри за връзка, чатботове или съобщения в реално време. Следва изрично да се посочи кога даден потребител комуникира с чатботове. За да се улесни бързата, пряка и ефективна комуникация, получателите на услуги не следва да се занимават с дълги телефонни менюта или скрита информация за контакт. По-специално, телефонните менюта следва винаги да включват възможността да се говори с човек. Доставчиците на посреднически услуги следва да позволяват на получателите на услуги да избират средства за пряка и ефективна комуникация, които не разчитат единствено на автоматизирани инструменти. Това изискване не следва да засяга вътрешната организация на доставчиците на посреднически услуги, включително възможността да се използват услуги на трети страни за предоставяне на тази комуникационна система, например външни доставчици на услуги и телефонни центрове.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Установените в трета държава доставчици на посреднически услуги, които предлагат услуги в Съюза, следва да определят законен представител в Съюза с достатъчно пълномощия и да предоставят информация за своите законни представители, за да се осигури възможност за ефективен надзор и, когато е необходимо, за налагане на изискванията на настоящия регламент по отношение на тези доставчици. Законният представител следва да може да действа и като звено за контакт, при условие че са спазени съответните изисквания на настоящия регламент.
(37)  Установените в трета държава доставчици на посреднически услуги, които предлагат услуги в Съюза, следва да определят законен представител в Съюза с достатъчно пълномощия и да предоставят информация за своите законни представители, за да се осигури възможност за ефективен надзор и, когато е необходимо, за налагане на изискванията на настоящия регламент по отношение на тези доставчици. Законният представител следва да може да действа и като звено за контакт, при условие че са спазени съответните изисквания на настоящия регламент. Следва да бъде възможно законният представител да бъде упълномощен от повече от един доставчик на посреднически услуги, в съответствие с националното право, при условие че тези доставчици се считат за микро-, малки или средни предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Свободата на договаряне на доставчиците на посреднически услуги принципно следва да се зачита, но е целесъобразно да се определят известни правила относно съдържанието, прилагането и изпълнението на общите условия на тези доставчици в интерес на прозрачността, защитата на получателите на услугата и избягването на несправедливост или произволност.
(38)  Свободата на договаряне на доставчиците на посреднически услуги принципно следва да се зачита, но е целесъобразно да се определят известни правила относно съдържанието, прилагането и изпълнението на общите условия на тези доставчици в интерес на защитата на основните права, и по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, прозрачността, защитата на получателите на услугата и избягването на дискриминация, несправедливост или произволност. По-специално е важно да се гарантира, че общите условия са изготвени на ясен и недвусмислен език в съответствие с приложимото право на Съюза и национално право. Общите условия следва да включват информация за всички политики, процедури, мерки и инструменти, използвани за целите на модерирането на съдържание, включително алгоритмично вземане на решения, преглед от човек, както и правото да се прекрати използването на услугата. Доставчиците на посреднически услуги следва също така да предоставят на получателите на услуги кратко и лесно четимо резюме на основните елементи на общите условия, включително наличните средства за правна защита, като използват, когато е целесъобразно, графични елементи, като например икони.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  За да се гарантира подходящо равнище на прозрачност и отчетност, доставчиците на посреднически услуги следва да докладват ежегодно, в съответствие с хармонизираните изисквания, съдържащи се в настоящия регламент, относно това как модерират съдържание, включително относно мерките, които предприемат вследствие прилагането и изпълнението на техните общи условия. За да се избегне обаче налагането на непропорционална тежест, тези задължения за прозрачно докладване не следва да се прилагат за доставчици, които са микро- или малки предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.40
(39)  За да се гарантира подходящо равнище на прозрачност и отчетност, доставчиците на посреднически услуги следва да изготвят ежегоден доклад в стандартизиран и машинночитаем формат, в съответствие с хармонизираните изисквания, съдържащи се в настоящия регламент, относно това как модерират съдържание, включително относно мерките, които предприемат вследствие прилагането и изпълнението на техните общи условия. За да се избегне обаче налагането на непропорционална тежест, тези задължения за прозрачно докладване не следва да се прилагат за доставчици, които са микро- или малки предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО40 на Комисията, които също така не се определят като много големи онлайн платформи.
__________________
__________________
40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)
(39a)  Когато използват дадена услуга, получателите на дадена услуга следва да могат да бъдат свободни, автономни и информирани при вземане на решение или при избор, а доставчиците на посреднически услуги не използват никакви средства, включително чрез интерфейса си, за да нарушават или накърняват процеса на вземане на решения. По-специално, получателите на услугата следва да бъдат оправомощени да вземат такива решения, наред с другото, относно приемането на и промените в общите условия, рекламните практики, настройките за поверителност и други настройки, системите за препоръчване на съдържание, когато си взаимодействат с посреднически услуги. Въпреки това някои практики обикновено използват когнитивни склонности и подтикват получателите на услугата да закупуват стоки и услуги, които те не желаят, или да оповестяват лична информация, които те биха предпочели да не бъде разкривана. Поради това на доставчиците на посреднически услуги следва да бъде забранено да заблуждават получателите на услугата или да прилагат способа на т.нар. „побутване“ спрямо тях, както и да нарушават или накърняват автономността, вземането на решения или избора на получателите на услугата посредством структурата, проектирането или функциите на онлайн интерфейса или на част от него („тъмни модели“). Това следва да включва, но не следва да се ограничава до, експлоатативен избор на проектиране с цел насочване на получателя към действия, които са в полза на доставчика на посреднически услуги, но които може да не са в интерес на получателите, като изборът се представя по начин, който не е неутрален, например като визуално се откроява опцията за съгласие, многократно се отправя искане или настоятелно подканяне към получателя да вземе решение – например чрез значително усложняване на процедурата за отказ от услуга в сравнение с абонирането за нея. Правилата за предотвратяване на тъмни модели обаче не следва да се разбират като възпрепятстващи доставчиците да взаимодействат пряко с потребителите и да им предлагат нови или допълнителни услуги. По-специално следва да бъде възможно отново да се осъществи контакт с потребителя в разумен срок, дори ако потребителят е отказал съгласие за конкретни цели на обработването на данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме делегиран акт за определяне на практики, които биха могли да се считат за тъмни модели.
Изменение 512
Предложение за регламент
Съображение 39 б (ново)
(39б)   За да се гарантира ефикасно и адекватно прилагане на задължението за проследимост на бизнес ползвателите, без да се налага несъразмерна тежест, обхванатите доставчици на посреднически услуги следва да извършват надлежни проверки преди използването на техните услуги, за да установят доколко надеждна е информацията, предоставяна от съответния бизнес ползвател, по-специално като използват свободно достъпни официални онлайн бази данни или онлайн интерфейси, като например националните търговски регистри, или като изискат от съответния бизнес ползвател да предостави надеждни придружаващи документи, като копия на документи за самоличност, заверени банкови извлечения, сертификати на дружества и удостоверения от търговски регистри. Те могат също така да използват други източници, до които имат достъп от разстояние и които предлагат сходна степен на надеждност за целите на спазването на посоченото задължение.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Доставчиците на хостинг услуги играят особено важна роля в борбата с незаконното съдържание онлайн, тъй като съхраняват информация, предоставяна от и по искане на получателите на услугата, и обикновено предоставят на други получатели достъп до тази информация, понякога в голям мащаб. Важно е всички доставчици на хостинг услуги, независимо от техния размер, да въведат лесни за ползване механизми за уведомяване и предприемане на действия, които улесняват уведомяващата страна в подаването на сигнал до съответния доставчик на хостинг услуги за конкретни части от информацията, които тя счита за незаконно съдържание („уведомяване“), и въз основа на този сигнал въпросният доставчик да може да прецени дали е съгласен с тази оценка и дали да премахне или да блокира достъпа до съответното съдържание („предприемане на действие“). При условие че са изпълнени изискванията за уведомяване, физическите лица или образуванията следва да могат да сигнализират чрез едно-единствено уведомление за няколко конкретни елемента, които те смятат за незаконни. Задължението за въвеждане на механизми за уведомяване и предприемане на действия следва да се прилага например по отношение на услугите за съхранение и споделяне на файлове, услугите за уеб хостинг, рекламните сървъри и текстовите хранилища (pastebins), доколкото те могат да бъдат смятани за доставчици на хостинг услуги, обхванати от настоящия регламент.
(40)  Доставчиците на хостинг услуги играят особено важна роля в борбата с незаконното съдържание онлайн, тъй като съхраняват информация, предоставяна от и по искане на получателите на услугата, и обикновено предоставят на други получатели достъп до тази информация, понякога в голям мащаб. Важно е всички доставчици на хостинг услуги, независимо от техния размер, да въведат леснодостъпни, изчерпателни и лесни за ползване механизми за уведомяване и предприемане на действия, които улесняват уведомяващата страна в подаването на сигнал до съответния доставчик на хостинг услуги за конкретни части от информацията, които тя счита за незаконно съдържание („уведомяване“), и въз основа на този сигнал въпросният доставчик да може да установи, че въпросното съдържание е явно незаконно, без допълнителна проверка от правна и фактическа страна на информацията, посочена в уведомяването, и да премахне или да блокира достъпа до съответното съдържание („предприемане на действие“). Този механизъм следва да включва ясно разпознаваем механизъм за докладване, разположен в близост до въпросното съдържание, който позволява бързо и лесно уведомяване за информация, считана за незаконна съгласно правото на Съюза или националното право. При условие че са изпълнени изискванията за уведомяване, физическите лица или образуванията следва да могат да сигнализират чрез едно-единствено уведомление за няколко конкретни елемента, които те смятат за незаконни, за да се осигури ефективното прилагане на механизмите за уведомяване и предприемане на действия. Въпреки че физическите лица следва винаги да могат да подават уведомления анонимно, не следва да се счита, че тези уведомления представляват действително узнаване на информация, освен в случай на информация, за която се счита, че обхваща някое от престъпленията, посочени в Директива 2011/93/ЕС. Задължението за въвеждане на механизми за уведомяване и предприемане на действия следва да се прилага например по отношение на услугите за съхранение и споделяне на файлове, услугите за уеб хостинг, рекламните сървъри и текстовите хранилища (pastebins), доколкото те могат да бъдат смятани за доставчици на хостинг услуги, обхванати от настоящия регламент.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 40 а (ново)
(40a)  Независимо от това уведомленията следва да са насочени към участника, който има техническата и оперативната способност да действа и най-тясната връзка с получателя на услугата, предоставил информацията или съдържанието. Такива доставчици на хостинг услуги следва да пренасочват тези уведомления към съответната онлайн платформа и да информират координатора за цифровите услуги.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 40 б (ново)
(40b)  Освен това доставчиците на хостинг услуги следва да се стремят да действат единствено срещу докладваните части от информацията. Когато премахването или блокирането на достъпа до отделни елементи от информацията е технически или оперативно невъзможно за постигане поради правни или технологични причини като криптирани файлове, съхранение на данни и услуги за споделяне, доставчиците на хостинг услуги следва да информират получателя на услугата за уведомлението и да поискат предприемането на действия.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Правилата относно тези механизми за уведомяване и предприемане на действия следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза, така че да се предвиди своевременно, надлежно и обективно обработване на сигналите въз основа на единни, прозрачни и ясни правила, които предвиждат стабилни гаранции за защита на правата и законните интереси на всички засегнати страни, по-специално техните основни права, гарантирани от Хартата, независимо от държавата членка, в която тези страни са установени или пребивават, и от съответната област на правото. Основните права включват, според случая, правото на свобода на изразяване на мнение и на информация, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на недискриминация и правото на ефективни правни средства за защита на получателите на услугата; свободата на стопанска инициатива, включително свободата на договаряне, на доставчиците на услуги; както и правото на човешко достойнство, правата на детето, правото на защита на собствеността, включително интелектуалната собственост, и правото на недискриминация на страните, засегнати от незаконно съдържание.
(41)  Правилата относно тези механизми за уведомяване и предприемане на действия следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза, така че да се предвиди своевременно, надлежно, обективно, безпристрастно и недискриминационно обработване на сигналите въз основа на единни, прозрачни и ясни правила, които предвиждат стабилни гаранции за защита на правата и законните интереси на всички засегнати страни, по-специално техните основни права, гарантирани от Хартата, независимо от държавата членка, в която тези страни са установени или пребивават, и от съответната област на правото. Основните права включват, според случая, правото на свобода на изразяване на мнение и на информация, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на недискриминация и правото на ефективни правни средства за защита на получателите на услугата; свободата на стопанска инициатива, включително свободата на договаряне, на доставчиците на услуги; както и правото на човешко достойнство, правата на детето, правото на защита на собствеността, включително интелектуалната собственост, и правото на недискриминация на страните, засегнати от незаконно съдържание.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 41 а (ново)
(41a)  Доставчиците на хостинг услуги следва да действат без неоправдано забавяне по уведомления, като отчитат вида на незаконното съдържание, за което се уведомява, и спешността на предприемането на действия. След като вземе решение дали да действа по уведомлението или не, доставчикът на хостинг услуги следва без неоправдано забавяне да информира физическото лице или образуванието, което уведомява за конкретното съдържание, за решението си.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Когато доставчик на хостинг услуги реши да премахне или да блокира информация, предоставена от получателя на услугата, например след сигнал или действайки по собствена инициатива, включително чрез автоматизирани средства, той следва да уведоми получателя на услугата за своето решение, за съответните причини и за наличните възможности за правна защита и оспорване на решението, с оглед на отрицателните последици, които тези решения могат да имат за получателя на услугата, включително за упражняването на основното му право на свобода на изразяване. Това задължение следва да се прилага независимо от причините за решението, по-специално независимо дали действието е предприето, тъй като докладваната информация се счита за незаконно съдържание или за несъвместима с приложимите общи условия. Наличните начини за оспорване на решението на доставчика на хостинг услуги следва винаги да включват съдебна защита.
(42)  Когато доставчик на хостинг услуги реши да премахне, да блокира достъпа, да понижи рейтинга или да наложи други мерки по отношение на информация, предоставена от получателя на услугата, например след сигнал или действайки по собствена инициатива, включително чрез автоматизирани средства, за които е доказано, че са ефективни, пропорционални и точни, той следва по ясен и удобен за ползвателите начин да уведоми получателя на услугата за своето решение, за съответните причини и за наличните възможности за правна защита и оспорване на решението, с оглед на отрицателните последици, които тези решения могат да имат за получателя на услугата, включително за упражняването на основното му право на свобода на изразяване. Това задължение следва да се прилага независимо от причините за решението, по-специално независимо дали действието е предприето, тъй като докладваната информация се счита за незаконно съдържание или за несъвместима с приложимите общи условия. Наличните начини за оспорване на решението на доставчика на хостинг услуги следва винаги да включват съдебна защита. В редица случаи обаче задължението не следва да се прилага, а именно когато съдържанието е подвеждащо или е част от широко разпространявано търговско съдържание или когато е поискано от съдебен или правоприлагащ орган да не се информира получателят поради текущо наказателно разследване, докато не приключи наказателното разследване. Ако доставчик на хостинг услуги не разполага с необходимата информация за уведомяване на получателя посредством траен носител, от него не следва да се изисква да прави това.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 42 а (ново)
(42a)  В някои случаи даден доставчик на хостинг услуги може да получи информация, например чрез уведомление от уведомяваща страна или посредством свои доброволно въведени мерки, за дейност на даден получател на услугата, като например публикуване на определени видове незаконно съдържание, която дава основание на онлайн платформата да подозира, предвид всички свързани със случая обстоятелства, които са ѝ известни, че получателят на услугата може да е извършил, да извършва или има вероятност да извърши тежко престъпление, което непосредствено застрашава нечий живот или безопасност, като например престъпленията, посочени в Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1. В такива случаи доставчикът на хостинг услуги следва да информира незабавно компетентните правоприлагащи органи за своето подозрение, като предостави по тяхно искане цялата информация, с която разполага, включително, когато е целесъобразно, въпросното съдържание заедно с обяснение на породилото се подозрение, и освен ако не е дадена друга инструкция, следва да премахне или да блокира съдържанието. Информацията, за която е получено уведомление от доставчика на хостинг услуги, не следва да се използва за никакви цели, различни от пряко свързаните със съобщените отделни сериозни престъпления. Настоящият регламент не предоставя правно основание за профилиране на получателите на услуги с оглед на това онлайн платформите, доставящи хостинг услуги, евентуално да откриват престъпления. Доставчиците на хостинг услуги следва също така да спазват другите приложими правила на правото на Съюза или националното право за защита на правата и свободите на физическите лица, когато информират правоприлагащите органи. За да се улесни уведомяването за подозрения за престъпления, държавите членки следва да съобщават на Комисията списъка с компетентните правоприлагащи или съдебни органи.
__________________
1 Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 43 а (ново)
(43a)  По подобен начин, за да се гарантира, че задълженията се прилагат само за онези доставчици на посреднически услуги, при които ползата би надхвърлила тежестта върху доставчика, Комисията следва да бъде оправомощена да предоставя освобождаване от изискванията по глава III, раздел 3, изцяло или частично, за онези доставчици на посреднически услуги, които извършват дейността си с нестопанска цел или са средни предприятия, но които не представляват системен риск, свързан с незаконно съдържание, и са ограничили излагането на незаконно съдържание. Доставчиците следва да представят обосновани причини, поради които следва да им бъде предоставено освобождаване, и да изпратят заявлението си първо до своите координатори за цифровите услуги по място на установяване за предварителна оценка. Комисията следва да разгледа това заявление, като вземе предвид предварителната оценка, извършена от координаторите на цифровите услуги по място на установяване. Предварителната оценка следва да бъде изпратена на Комисията заедно със заявлението. Комисията следва да наблюдава исканията за освобождаване и да има правомощието да отмени дадено освобождаване по всяко време. Комисията следва да поддържа публичен списък на всички предоставени освобождавания и техните условия.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Получателите на услугата следва да могат лесно и ефективно да оспорват определени решения на онлайн платформите, които ги засягат отрицателно. Поради това от онлайн платформите следва да се изисква да осигуряват вътрешни системи за разглеждане на жалби, които отговарят на определени условия, за да се гарантира, че системите са лесно достъпни и водят до бързи и справедливи резултати. Освен това следва да се предвиди възможност за извънсъдебно уреждане на спорове, включително на тези, които не са могли да бъдат разрешени по задоволителен начин чрез вътрешните системи за разглеждане на жалби, от сертифицирани органи, които разполагат с необходимата независимост, средства и експертен опит, за да извършват дейността си по справедлив, бърз и икономически ефективен начин. Осигурените по този начин възможности за оспорване на решенията на онлайн платформите следва да допълват и по никакъв начин да не възпрепятстват възможността да бъде потърсена защита по съдебен ред в съответствие със законодателството на съответната държава членка.
(44)  Получателите на услугата следва да могат лесно и ефективно да оспорват определени решения на онлайн платформите, които ги засягат отрицателно. Това следва да включва решения на онлайн платформи, които позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, да преустановят временно предоставянето на своите услуги на търговците. Поради това от онлайн платформите следва да се изисква да осигуряват вътрешни системи за разглеждане на жалби, които отговарят на определени условия, за да се гарантира, че системите са лесно достъпни и водят до бързи, недискриминационни, безпристрастни и справедливи резултати в срок от десет работни дни, считано от датата, на която онлайн платформата е получила жалбата. Освен това следва да се предвиди възможност за добросъвестно прибягване до извънсъдебно уреждане на спорове, включително на тези, които не са могли да бъдат разрешени по задоволителен начин чрез вътрешните системи за разглеждане на жалби, от сертифицирани органи, които разполагат с необходимата независимост, средства и експертен опит, за да извършват дейността си по справедлив, бърз и икономически ефективен начин и в рамките на разумен период от време. Осигурените по този начин възможности за оспорване на решенията на онлайн платформите следва да допълват и по никакъв начин да не възпрепятстват възможността да бъде потърсена защита по съдебен ред в съответствие със законодателството на съответната държава членка.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  Действията срещу незаконното съдържание могат да се предприемат по-бързо и надеждно, когато онлайн платформите предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сигналите, подавани от доверени податели чрез изискваните по настоящия регламент механизми за уведомяване и предприемане на действия, се третират приоритетно, без да се засяга изискването за своевременно, надлежно и обективно обработване и вземане на решения по всички сигнали, подавани съгласно тези механизми. Статут на доверен подател на сигнали следва да се предоставя само на образувания, а не на физически лица, които са доказали, наред с останалото, че притежават специални експертни познания и компетентност в борбата с незаконното съдържание, че представляват колективни интереси и че работят добросъвестно и обективно. Тези образувания могат да бъдат публични по своя характер, като например що се отнася до терористичното съдържание — звената за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет на националните правоприлагащи органи или на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането („Европол“), или могат да бъдат неправителствени организации и полупублични органи, като например организациите, които са част от мрежата от горещи линии INHOPE за докладване на детска порнография, и организации, ангажирани със сигнализирането за незаконни расистки и ксенофобски прояви онлайн. Що се отнася до правата върху интелектуалната собственост, на браншовите организации и на носителите на права може да бъде предоставен статут на доверен подател на сигнали, след като докажат, че отговарят на приложимите условия. Правилата на настоящия регламент относно доверените податели на сигнали за нарушения не следва да се разбират като възпрепятстващи онлайн платформите да третират по сходен начин сигналите, подавани от физически лица или образувания, на които не е предоставен статут на доверен подател на сигнали съгласно настоящия регламент, и да си сътрудничат по друг начин с други образувания в съответствие с приложимото право, включително настоящия регламент и Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета.43
(46)  Действията срещу незаконното съдържание могат да се предприемат по-бързо и надеждно, когато онлайн платформите предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сигналите, подавани от доверени податели, действащи в определената си област на експертни познания, чрез изискваните по настоящия регламент механизми за уведомяване и предприемане на действия, се третират приоритетно и бързо, като се взема предвид надлежното провеждане на процедурата и без да се засяга изискването за обективно обработване и вземане на решения по всички сигнали, подавани съгласно тези механизми. Статут на доверен подател на сигнали следва да се предоставя, за период от две години, само на образувания, а не на физически лица, които са доказали, наред с останалото, че притежават специални експертни познания и компетентност в борбата с незаконното съдържание, че представляват колективни интереси и че работят добросъвестно и обективно и имат прозрачна структура на финансиране. Координаторът на цифровите услуги следва да има право да подновява статута, когато съответният доверен подател на сигнали продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент. Тези образувания могат да бъдат публични по своя характер, като например що се отнася до терористичното съдържание — звената за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет на националните правоприлагащи органи или на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането („Европол“), или могат да бъдат неправителствени организации, потребителски организации и полупублични органи, като например организациите, които са част от мрежата от горещи линии INHOPE за докладване на детска порнография, и организации, ангажирани със сигнализирането за незаконни расистки и ксенофобски прояви онлайн. Доверените податели на сигнали следва да публикуват лесноразбираеми и подробни доклади относно уведомленията, подадени в съответствие с член 14. В тези доклади следва да се посочва информация като уведомления, категоризирани от субекта на доставчика на хостинг услуги, вида на докладваното съдържание, правните разпоредби, за които се твърди, че са нарушени от въпросното съдържание, и действията, предприети от доставчика. Докладите следва също така да включват информация за потенциални конфликти на интереси и източници на финансиране, както и процедурата, въведена от доверения подател на сигнали, за запазване на неговата независимост. Що се отнася до правата върху интелектуалната собственост, на браншовите организации и на носителите на права може да бъде предоставен статут на доверен подател на сигнали, след като докажат, че отговарят на приложимите условия и спазват изключенията и ограниченията, свързани с правата върху интелектуалната собственост. Правилата на настоящия регламент относно доверените податели на сигнали за нарушения не следва да се разбират като възпрепятстващи онлайн платформите да третират по сходен начин сигналите, подавани от физически лица или образувания, на които не е предоставен статут на доверен подател на сигнали съгласно настоящия регламент, и да си сътрудничат по друг начин с други образувания в съответствие с приложимото право, включително настоящия регламент и Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета43. За да се избегнат злоупотреби със статута на доверен подател на сигнали, следва да бъде възможно такъв статут временно да бъде отнет, ако координаторът на цифровите услуги по място на установяване е започнал разследване по основателни причини. Временното отнемане на статута не следва да продължава по-дълго от периода, необходим за провеждане на разследването, и следва да се запази, ако координаторът на цифровите услуги по място на установяване заключи, че въпросният субект все още може да се счита за доверен подател.
__________________
__________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)
(46a)  Стриктното прилагане на универсалния дизайн за всички нови технологии и услуги следва да гарантира пълен, равен и неограничен достъп на всички потенциални потребители, включително лицата с увреждания, по начин, който изцяло отчита присъщото им достойнство и многообразие. От съществено значение е да се гарантира, че доставчиците на онлайн платформи, които предлагат услуги в Съюза, проектират и предоставят тези услуги в съответствие с изискванията за достъпност, определени в Директива (ЕС) 2019/882. По-специално доставчиците на онлайн платформи следва да гарантират, че предоставената информация, предоставените формуляри и въведените процедури се предоставят така, че да са лесни за намиране, лесноразбираеми и достъпни за хората с увреждания.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  Злоупотребата с услугите на онлайн платформите чрез честото публикуване на очевидно незаконно съдържание или чрез честото подаване на явно неоснователни сигнали или жалби съответно чрез механизмите и системите, създадени съгласно настоящия регламент, подкопава доверието и вреди на правата и законните интереси на засегнатите страни. Поради това е необходимо да се въведат подходящи и съразмерни предпазни мерки срещу подобна злоупотреба. Информацията следва да се приема за очевидно незаконно съдържание и сигналите или жалбите за явно неоснователни, когато и за неспециалиста е очевидно, без съществен анализ, че съдържанието е незаконно или съответно — че уведомленията или жалбите са неоснователни. При определени условия онлайн платформите следва временно да преустановят съответните си действия по отношение на лицето, извършващо злоупотреба. Това не засяга свободата на онлайн платформите да определят своите общи условия и да въвеждат по-строги мерки в случай на явно незаконно съдържание, свързано с тежки престъпления. От съображения за прозрачност тази възможност следва да бъде изложена ясно и достатъчно подробно в общите условия на онлайн платформите. Следва винаги да има възможност за правна защита срещу решенията на онлайн платформите в това отношение и те следва да подлежат на надзор от страна на компетентния координатор за цифровите услуги. Правилата на настоящия регламент по отношение на злоупотребите не следва да възпрепятстват онлайн платформите да предприемат други мерки в отговор на предоставяно от получатели на тяхната услуга незаконно съдържание или на друг вид злоупотреба с техните услуги, в съответствие с приложимото право на Съюза и национално право. Тези правила не засягат възможността да бъде потърсена отговорност от лицата, извършили злоупотреба, включително за нанесени вреди, предвидена в правото на Съюза или в националното право.
(47)  Злоупотребата с услугите на онлайн платформите чрез честото публикуване на незаконно съдържание или чрез честото подаване на явно неоснователни сигнали или жалби съответно чрез механизмите и системите, създадени съгласно настоящия регламент, подкопава доверието и вреди на правата и законните интереси на засегнатите страни. Поради това е необходимо да се въведат подходящи, съразмерни и ефективни предпазни мерки срещу подобна злоупотреба. Злоупотребата с услуги на онлайн платформи би могла да бъде установена по отношение на често предоставяно незаконно съдържание, когато е очевидно, че това съдържание е незаконно, без да се извършва подробен правен или фактически анализ. Сигналите или жалбите следва да се приемат за явно неоснователни, когато и за неспециалиста е очевидно, без съществен анализ, че съдържанието е незаконно или съответно — че уведомленията или жалбите са неоснователни. При определени условия онлайн платформите следва да могат временно или, при ограничен брой ситуации, окончателно да преустановят съответните си действия по отношение на лицето, извършващо злоупотреба. Това не засяга свободата на онлайн платформите да определят своите общи условия и да въвеждат по-строги мерки в случай на незаконно съдържание, свързано с тежки престъпления. От съображения за прозрачност тази възможност следва да бъде изложена ясно и достатъчно подробно в общите условия на онлайн платформите. Следва винаги да има възможност за правна защита срещу решенията на онлайн платформите в това отношение и те следва да подлежат на надзор от страна на компетентния координатор за цифровите услуги. Правилата на настоящия регламент по отношение на злоупотребите не следва да възпрепятстват онлайн платформите да предприемат други мерки в отговор на предоставяно от получатели на тяхната услуга незаконно съдържание или на друг вид злоупотреба с техните услуги, в съответствие с приложимото право на Съюза и национално право. Тези правила не засягат възможността да бъде потърсена отговорност от лицата, извършили злоупотреба, включително за нанесени вреди, предвидена в правото на Съюза или в националното право.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  В някои случаи дадена онлайн платформа може да получи информация, например чрез сигнал от уведомяваща страна или посредством свои доброволно въведени мерки, за дейност на даден получател на услугата, като например публикуване на определени видове незаконно съдържание, която дава основание на онлайн платформата да подозира, предвид всички свързани със случая обстоятелства, които са ѝ известни, че получателят на услугата може да е извършил, да извършва или има вероятност да извърши тежко престъпление, което застрашава нечий живот или безопасност, като например престъпленията, посочени в Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. В такива случаи онлайн платформата следва да информира незабавно компетентните правоприлагащи органи за своето подозрение, като предостави цялата информация, с която разполага, включително, когато е целесъобразно, въпросното съдържание заедно с обяснение на породилото се подозрение. Настоящият регламент не предоставя правно основание за профилиране на получателите на услуги с оглед на това онлайн платформите евентуално да засичат престъпления. Онлайн платформите следва също така да спазват другите приложими разпоредби на правото на Съюза или на националното законодателство за защита на правата и свободите на физическите лица, когато информират правоприлагащите органи.
заличава се
___________
1 Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011, стр. 1).
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)  За да допринесат за създаването на безопасна, надеждна и прозрачна онлайн среда за потребителите, както и за другите заинтересовани страни, като например конкуриращи се търговци и носителите на права върху интелектуалната собственост, и с цел разколебаване на търговците да продават продукти или услуги в нарушение на приложимите разпоредби, онлайн платформите, които позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, следва да гарантират проследимостта на тези търговци. Поради това от търговеца следва да се изисква да предостави на онлайн платформата определена съществена информация, включително за целите на рекламирането на или предлагането на продукти. Това изискване следва да се прилага и за търговци, които рекламират продукти или услуги от името на съответната марка въз основа на сключени за целта споразумения. Тези онлайн платформи следва да съхраняват цялата информация по сигурен начин за разумен период от време, който не надвишава необходимото, така че публичните органи и частните страни със законен интерес да имат достъп до нея в съответствие с приложимото право, включително относно защитата на личните данни и по силата на заповедите за предоставяне на информация, посочени в настоящия регламент.
(49)  За да допринесат за създаването на безопасна, надеждна и прозрачна онлайн среда за потребителите, както и за другите заинтересовани страни, като например конкуриращи се търговци и носителите на права върху интелектуалната собственост, и с цел разколебаване на търговците да продават продукти или услуги в нарушение на приложимите разпоредби, онлайн платформите, които позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, следва да получават допълнителна информация за търговеца и продуктите и услугите, които той възнамерява да предлага на платформата. Поради това от онлайн платформата следва да се изисква да получава информация за името, телефонния номер и адреса на електронната поща на икономическия оператор и вида продукт или услуга, които търговецът възнамерява да предлага на онлайн платформата. Преди да предложи услугите си на търговеца, операторът на онлайн платформата следва да положи всички усилия, за да прецени дали предоставената от търговеца информация е надеждна. Освен това платформата следва да предприеме подходящи мерки, като например, когато е приложимо, проверки на случаен принцип, за да идентифицира и предотврати появата на незаконно съдържание на своя интерфейс. Изпълнението на задълженията за проследимост на търговците, продуктите и услугите следва да улесни спазването от страна на платформите, които позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние, на задължението да информират потребителите за самоличността на тяхната договаряща страна, установено съгласно Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, както и на задълженията, установени съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 по отношение на държавата членка, в която потребителите могат да търсят потребителските си права. Изискването за предоставяне на съществена информация следва да се прилага и за търговци, които рекламират продукти или услуги от името на съответната марка въз основа на сключени за целта споразумения. Тези онлайн платформи следва да съхраняват цялата информация по сигурен начин за разумен период от време, който не надвишава необходимото и не продължава повече от шест месеца след приключване на взаимоотношенията с търговеца, така че публичните органи и частните страни със законен пряк интерес да имат достъп до нея в съответствие с приложимото право, включително относно защитата на личните данни и по силата на заповедите за предоставяне на информация, посочени в настоящия регламент.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)  За да се гарантира ефективно и адекватно прилагане на това задължение, без да се налага несъразмерна тежест, обхванатите онлайн платформи следва да се постараят в рамките на разумното да установят доколко надеждна е информацията, предоставяна от съответните търговци, по-специално като използват свободно достъпни официални онлайн бази данни и онлайн интерфейси, като например националните търговски регистри и системата за обмен на информация за ДДС45, или като изискат от съответните търговци да предоставят надеждни придружаващи документи, като копия на документи за самоличност, заверени банкови извлечения, сертификати на дружества и удостоверения от търговски регистри. Те могат също така да използват други източници, до които имат достъп от разстояние и които предлагат сходна степен на надеждност за целите на спазването на посоченото задължение. От обхванатите онлайн платформи обаче не следва да се изисква да предприемат прекомерни или скъпоструващи онлайн проучвания на факти или да извършват проверки на място. Освен това не следва да се приема, че онлайн платформите, които са положили изискваното по настоящия регламент старание, гарантират надеждността на информацията пред потребителите или други заинтересовани страни. Тези онлайн платформи следва също така да проектират и организират своя онлайн интерфейс по начин, който позволява на търговците да изпълняват задълженията си съгласно правото на Съюза, и по-специално изискванията в членове 6 и 8 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета46, член 7 от Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета47 и член 3 от Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета48.
(50)  За да се гарантира ефективно и адекватно прилагане на това задължение, без да се налага несъразмерна тежест, обхванатите онлайн платформи следва, преди да позволяват показването на продукт или услуги на своя онлайн интерфейс, да се постараят в рамките на разумното да преценят доколко надеждна е информацията, предоставяна от съответните търговци, по-специално като използват свободно достъпни официални онлайн бази данни и онлайн интерфейси, като например националните търговски регистри и системата за обмен на информация за ДДС45, или като изискат от съответните търговци да предоставят надеждни придружаващи документи, като копия на документи за самоличност, заверени банкови извлечения, сертификати на дружества и удостоверения от търговски регистри. Те могат също така да използват други източници, до които имат достъп от разстояние и които предлагат сходна степен на надеждност за целите на спазването на посоченото задължение. От обхванатите онлайн платформи обаче не следва да се изисква да предприемат прекомерни или скъпоструващи онлайн проучвания на факти или да извършват проверки на място. Освен това не следва да се приема, че онлайн платформите, които са положили всички изисквани по настоящия регламент усилия, гарантират надеждността на информацията пред потребителите или други заинтересовани страни. Тези онлайн платформи следва също така да проектират и организират своя онлайн интерфейс по лесен за ползване начин, който позволява на търговците да изпълняват задълженията си съгласно правото на Съюза, и по-специално изискванията в членове 6 и 8 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета46, член 7 от Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета47 и член 3 от Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета48.
__________________
__________________
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=bg.
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=bg.
46 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
46 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
47 Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).
47 Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).
48 Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (ОВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27).
48 Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (ОВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27).
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 50 а (ново)
(50a)  Онлайн платформите, които позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, следва да докажат, че полагат максимални усилия, за да предотвратят разпространението от страна на търговците на незаконни продукти и услуги, в съответствие с принципа за отсъствие на общо задължение за наблюдение. Обхванатите онлайн платформи следва да уведомяват получателите, когато услугата или продуктът, който са получили чрез техните услуги, са незаконни.
Изменения 57 и 498
Предложение за регламент
Съображение 52
(52)  Онлайн рекламата играе важна роля в интернет, включително при предоставяните от онлайн платформите услуги. Онлайн рекламата обаче може да е свързана със значителни рискове — от рекламирането на съдържание, което е само по себе си незаконно, до генерирането на финансови стимули за публикуването или подсилването на незаконно или друго вредно съдържание и дейности онлайн или също така дискриминационно показване на реклами, което засяга равното третиране и възможности на гражданите. В допълнение към изискванията, произтичащи от член 6 от Директива 2000/31/ЕО, от онлайн платформите следва да се изисква да гарантират, че получателите на услугата разполагат с определена индивидуализирана информация, която им е необходима, за да разберат кога и от чие име се показва дадена реклама. Освен това получателите на услугата следва да разполагат с информация относно основните параметри, въз основа на които конкретна реклама им бива показвана, което ще им обясни смислено използваната за целта логика, включително когато тя се основава на профилиране. Изискванията на настоящия регламент относно предоставянето на информация, свързана с рекламата, не засягат прилагането на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално разпоредбите относно правото на възражение, автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилирането, и в частност необходимостта от получаване на съгласие от субекта на данните преди обработването на лични данни за целево рекламиране. Регламентът също така не засяга разпоредбите в Директива 2002/58/ЕО, и по-специално разпоредбите относно съхранението на информация в крайни устройства и достъпа до съхраняваната в тях информация.
(52)  Онлайн рекламата играе важна роля в интернет, включително при предоставяните от онлайн платформите услуги. Онлайн рекламата обаче може да е свързана със значителни рискове — от рекламирането на съдържание, което е само по себе си незаконно, до генерирането на финансови стимули за публикуването или подсилването на незаконно или друго вредно съдържание и дейности онлайн или също така дискриминационно показване на реклами, което засяга равното третиране и възможности на гражданите. Новите модели за реклама доведоха до промени в начина на представяне на информацията и създадоха нови модели за събиране на лични данни и бизнес модели, които биха могли да засегнат неприкосновеността на личния живот, личната независимост, демокрацията и качественото съобщаване на новини и да улеснят манипулирането и дискриминацията. Поради това трябва да се постигне по-голяма прозрачност на онлайн пазарите на реклама и да се извършват повече независими изследвания, за да се оцени ефективността на поведенческите реклами. В допълнение към изискванията, произтичащи от член 6 от Директива 2000/31/ЕО, от онлайн платформите следва да се изисква да гарантират, че получателите на услугата разполагат с определена индивидуализирана информация, която им е необходима, за да разберат кога и от чие име се показва дадена реклама, както и физическото или юридическото лице, което финансира рекламата. Освен това получателите на услугата следва да разполагат с лесен достъп до информация относно основните параметри, въз основа на които конкретна реклама им бива показвана, което ще им обясни смислено използваната за целта логика, включително когато тя се основава на профилиране. Изискванията на настоящия регламент относно предоставянето на информация, свързана с рекламата, не засягат прилагането на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално разпоредбите относно правото на възражение, автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилирането, и в частност необходимостта от получаване на съгласие от субекта на данните преди обработването на лични данни за целево рекламиране. Регламентът също така не засяга разпоредбите в Директива 2002/58/ЕО, и по-специално разпоредбите относно съхранението на информация в крайни устройства и достъпа до съхраняваната в тях информация. В допълнение към тези задължения за предоставяне на информация онлайн платформите следва да гарантират, че получателите на услугата могат да откажат или оттеглят съгласието си за целите на целевата реклама в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 по начин, който не е по-труден и не отнема повече време, отколкото предоставянето на съгласие. Онлайн платформите следва също така да не използват лични данни за търговски цели, свързани с директен маркетинг, профилиране и съобразена с поведението реклама на малолетни и непълнолетни лица. Онлайн платформите не следва да бъдат задължени да поддържат, придобиват или обработват допълнителна информация, за да преценяват възрастта на получателя на услугата. Отказът на съгласие за обработването на лични данни за целите на рекламата следва да не води до блокиране на достъпа до функционалните възможности на платформата. Алтернативните възможности за достъп следва да бъдат справедливи и разумни както за редовните, така и за еднократните ползватели, като например варианти въз основа на реклама без проследяване. Насочването към физически лица въз основа на специални категории данни, които предоставят възможност за насочване към уязвими групи, следва да не бъде разрешено.
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 52 а (ново)
(52a)  Основна част от дейността на онлайн платформата е начинът, по който информацията се приоритизира и представя в нейния онлайн интерфейс с цел улесняване и оптимизиране на достъпа до информация за получателите на услугата. Това се извършва например чрез предлагане, класиране и приоритизиране на информацията посредством алгоритми, които извеждат на преден план дадени текстове или изображения, или чрез всяко друго подбиране на информацията, предоставяна от получатели на услугата. Такива системи за препоръчване на съдържание могат да повлияят значително на способността на получателите на услугата да извличат информация и да си взаимодействат с нея онлайн. Те също така играят важна роля за подсилването на някои послания, светкавичното разпространение на информация и стимулирането на определено онлайн поведение. Поради това онлайн платформите следва да гарантират, че получателите могат да разберат как системите за препоръчване на съдържание оказват влияние върху начина на показване на информацията и могат да въздействат върху начина, по който им се представя тази информация. Те следва ясно да представят параметрите на подобни системи за препоръчване на съдържание по лесноразбираем начин, за да се гарантира, че получателите разбират как се подбира информацията, която те получават.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Предвид значението на много големите онлайн платформи поради техния обхват, в частност изразен в броя на техните получатели на услуги, за улесняване на обществения дебат, икономическите сделки и разпространението на информация, мнения и идеи, както и за оказване на влияние върху начина, по който получателите на услугите получават и съобщават информация онлайн, е необходимо да се наложат специфични задължения на тези платформи, в допълнение към задълженията, приложими за всички онлайн платформи. Тези допълнителни задължения за много големите онлайн платформи са необходимият отговор на опасенията от обществено-политически характер. Не съществуват алтернативни и по-малко ограничителни мерки, които биха постигнали ефективно същия резултат.
(53)  Предвид значението на много големите онлайн платформи поради техния обхват, в частност изразен в броя на техните получатели на услуги, за улесняване на обществения дебат, икономическите сделки и разпространението на информация, мнения и идеи, както и за оказване на влияние върху начина, по който получателите на услугите получават и съобщават информация онлайн, е необходимо да се наложат специфични задължения на тези платформи, в допълнение към задълженията, приложими за всички онлайн платформи. Тези допълнителни задължения за много големите онлайн платформи са необходимият отговор на опасенията от обществено-политически характер. Не съществуват съразмерни алтернативни и по-малко ограничителни мерки, които биха постигнали ефективно същия резултат.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 54
(54)  Много големите онлайн платформи могат да породят рискове за обществото, които са различни по обхват и въздействие от тези, които пораждат по-малките платформи. Когато броят на получателите на дадена платформа достигне значителен дял от населението на Съюза, системните рискове, които поражда платформата, добиват несъразмерно отрицателно въздействие в Съюза. Обхватът следва да се приема за значителен, когато броят на получателите на услугите надвишава оперативния праг, определен на 45 милиона души, т.е. 10 % от населението на Съюза. Когато е необходимо, оперативният праг следва да се актуализира чрез изменения, приемани с делегирани актове. Подобни много големи онлайн платформи следва съответно да поемат най-стриктни задължения за дължима грижа, които са измерими с техните способности и влияние върху обществото.
(54)  Много големите онлайн платформи могат да породят рискове за обществото, които са различни по обхват и въздействие от тези, които пораждат по-малките платформи. Когато броят на получателите на дадена платформа достигне значителен дял от населението на Съюза, системните рискове, които поражда платформата, добиват несъразмерно отрицателно въздействие в Съюза. Обхватът следва да се приема за значителен, когато броят на получателите на услугите надвишава оперативния праг, определен на 45 милиона души, т.е. 10 % от населението на Съюза. Когато е необходимо, оперативният праг следва да се актуализира чрез изменения, приемани с делегирани актове. Подобни много големи онлайн платформи следва съответно да поемат най-стриктни задължения за дължима грижа, които са измерими с техните способности и влияние върху обществото. Съответно средният брой на месечните получатели на услугата следва да отразява получателите, до които услугата действително е достигнала, тъй като са били изложени на съдържанието или са предоставили съдържание, разпространявано на интерфейса на платформите в съответния период от време.
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)  Много големите онлайн платформи се използват по начин, който силно влияе върху безопасността онлайн, формирането на общественото мнение и дискурс, както и върху онлайн търговията. Начинът, по който те проектират своите услуги, като цяло е оптимизиран в полза за техните бизнес модели, чиято движеща сила са често пъти рекламите, и това може да предизвика загриженост в обществото. При липса на ефективно регулиране и правоприлагане тези платформи могат да задават правилата на играта, без да разпознават и ограничават ефективно рисковете и вредите за обществото и икономиката, които те могат да причинят. Поради това съгласно настоящия регламент много големите онлайн платформи следва да оценяват системните рискове, произтичащи от предоставянето и използването на техните услуги, както и от потенциални злоупотреби от страна на получателите на услугата, и да предприемат подходящи смекчаващи мерки.
(56)  Много големите онлайн платформи се използват по начин, който силно влияе върху безопасността онлайн, формирането на общественото мнение и дискурс, както и върху онлайн търговията. Начинът, по който те проектират своите услуги, като цяло е оптимизиран в полза за техните бизнес модели, чиято движеща сила са често пъти рекламите, и това може да предизвика загриженост в обществото. При липса на ефективно регулиране и правоприлагане тези платформи могат да задават правилата на играта, без да разпознават и ограничават ефективно рисковете и вредите за обществото и икономиката, които те могат да причинят. Поради това съгласно настоящия регламент много големите онлайн платформи следва да оценяват системните рискове, произтичащи от предоставянето и използването на техните услуги, както и от потенциални злоупотреби от страна на получателите на услугата, и да предприемат подходящи смекчаващи мерки, когато смекчаването е възможно, без да се оказва неблагоприятно въздействие върху основните права.
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 57
(57)  Следва да се оценят задълбочено три категории системни рискове. Първата категория се отнася до рисковете, свързани със злоупотребата с техните услуги чрез разпространение на незаконно съдържание, например материали с детска порнография, или на незаконни изказвания, подстрекаващи към омраза, и извършването на незаконни дейности, като продажбата на продукти или услуги, забранени от правото на Съюза или националното право, включително фалшифицирани продукти. Например, без да се засяга личната отговорност на получателя на услуги на много големи онлайн платформи при евентуална незаконосъобразност на неговите действия съгласно приложимото право, подобно разпространение или действия може да представляват значителен системен риск, когато до въпросното съдържание може да бъде осигурен по-широк достъп чрез особено популярни профили. Втората категория се отнася до въздействието на услугата върху упражняването на основните права, защитени от Хартата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация, правото на личен живот, правото на недискриминация и правата на детето. Подобни рискове могат да възникнат например при проектирането на използваните от дадена много голяма онлайн платформа алгоритмични системи или злоупотребата с нейните услуги чрез подаване на неправомерни сигнали или други методи за отнемане свободата на словото или за възпрепятстване на конкуренцията. Третата категория рискове включва умишленото и често пъти координирано манипулиране на услугата на платформата, с предвидимо въздействие върху здравеопазването, гражданския дискурс, изборните процеси, обществената сигурност и защитата на малолетните и непълнолетните лица, предвид необходимостта от защита на обществения ред, защитата на неприкосновеността на личния живот и борбата с измамните и подвеждащите търговски практики. Подобни рискове могат да възникнат например при създаването на фалшиви профили, използването на ботове и друго автоматизирано или отчасти автоматизирано поведение, което може да доведе до бързо и широко разпространение на информация, която представлява незаконно съдържание или е несъвместима с общите условия на дадена онлайн платформа.
(57)  Следва да се оценят задълбочено четири категории системни рискове. Първата категория се отнася до рисковете, свързани със злоупотребата с техните услуги чрез разпространение и подсилване на незаконно съдържание, например материали с детска порнография, или на незаконни изказвания, подстрекаващи към омраза, и извършването на незаконни дейности, като продажбата на продукти или услуги, забранени от правото на Съюза или националното право, включително опасни и фалшифицирани продукти и незаконно търгувани животни. Например, без да се засяга личната отговорност на получателя на услуги на много големи онлайн платформи при евентуална незаконосъобразност на неговите действия съгласно приложимото право, подобно разпространение или действия може да представляват значителен системен риск, когато до въпросното съдържание може да бъде осигурен по-широк достъп чрез особено популярни профили. Втората категория се отнася до действителното и предвидимото въздействие на услугата върху упражняването на основните права, защитени от Хартата на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и на информация, свободата на печата, човешкото достойнство, правото на личен живот, правото на равенство между половете, правото на недискриминация и правата на детето. Подобни рискове могат да възникнат например при проектирането на използваните от дадена много голяма онлайн платформа алгоритмични системи или злоупотребата с нейните услуги чрез подаване на неправомерни сигнали или други методи за отнемане свободата на словото или за възпрепятстване на конкуренцията. Третата категория рискове включва умишленото и често пъти координирано манипулиране на услугата на платформата, с предвидимо въздействие върху гражданския дискурс, изборните процеси, обществената сигурност и защитата на малолетните и непълнолетните лица, предвид необходимостта от защита на обществения ред, защитата на неприкосновеността на личния живот и борбата с измамните и подвеждащите търговски практики. Подобни рискове могат да възникнат например при създаването на фалшиви профили, използването на ботове и друго автоматизирано или отчасти автоматизирано поведение, което може да доведе до бързо и широко разпространение на информация, която представлява незаконно съдържание или е несъвместима с общите условия на дадена онлайн платформа. Четвъртата категория рискове се отнася до всякакви действителни и предвидими отрицателни последици за защитата на общественото здраве, включително поведенчески зависимости поради прекомерното използване на дадена услуга или други сериозни отрицателни последици за физическото, психическото, социалното и финансовото благосъстояние на лицето.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 58
(58)  Много големите онлайн платформи следва да вземат необходимите мерки и старателно да ограничават системните рискове, установени в оценката на риска. В рамките на тези ограничаващи риска мерки те следва да обмислят например как да подобрят или по друг начин да адаптират теоретично и на практика начина, по който модерират съдържание, системите за алгоритмично препоръчване на съдържание и онлайн интерфейсите, така че те да възпират и ограничават разпространението на незаконно съдържание, както и да адаптират своите процеси на вземане на решения или своите общи условия. Те могат също така да приемат и коригиращи мерки, като например да се откажат от приходите от реклама на конкретно съдържание или други действия, като например да подобрят видимостта на някои авторитетни източници на информация. Много големите онлайн платформи могат да укрепят вътрешните си процеси или надзора на всяка една от своите дейности, по-специално по отношение на откриването на системни рискове. Те могат също така да започнат или да засилят сътрудничеството с доверени податели на сигнали, да организират обучения и обмен с техни организации и да си сътрудничат с други доставчици на услуги, включително чрез създаване или възприемане на съществуващи кодекси за поведение или други мерки за саморегулиране. Всички приемани мерки следва да са съобразени с изискванията за дължима грижа по настоящия регламент и да са ефективни и подходящи за ограничаване на установените специфични рискове в интерес на защитата на обществения ред, защитата на неприкосновеността на личния живот и борбата с измамните и подвеждащите търговски практики. Те следва да са съобразени с икономическия капацитет на много големите онлайн платформи и с необходимостта да се избегнат ненужни ограничения върху използването на тяхната услуга, надлежно отчитайки потенциалните отрицателни последствия върху зачитането на основните права на получателите на услугата.
(58)  Много големите онлайн платформи следва да вземат необходимите мерки и старателно да смекчават системните рискове, установени в оценката на риска, когато смекчаването е възможно, без да се оказва неблагоприятно въздействие върху основните права. В рамките на тези мерки за смекчаване на риска те следва да обмислят например как да подобрят или по друг начин да адаптират теоретично и на практика начина, по който модерират съдържание, системите за алгоритмично препоръчване на съдържание и онлайн интерфейсите, така че те да възпират и ограничават разпространението на незаконно съдържание и на съдържание, което е несъвместимо с техните общи условия. Те следва също така да обмислят мерки за смекчаване на риска в случай на неправилно функциониране или умишлено манипулиране и използване на услугата, или в случай на рискове, присъщи на предвиденото функциониране на услугата, в т.ч. разширяване на незаконно съдържание, на съдържание, което е в нарушение на техните общи условия, или на всякакво друго съдържание с отрицателно въздействие, като адаптират своите процеси на вземане на решения или своите общи условия и политики за модериране на съдържание, както и на начина, по който тези политики се прилагат, като същевременно са напълно прозрачни за получателите на услугата. Те могат също така да приемат и коригиращи мерки, като например да се откажат от приходите от реклама на конкретно съдържание или други действия, като например да подобрят видимостта на някои авторитетни източници на информация. Много големите онлайн платформи могат да укрепят вътрешните си процеси или надзора на всяка една от своите дейности, по-специално по отношение на откриването на системни рискове. Те могат също така да започнат или да засилят сътрудничеството с доверени податели на сигнали, да организират обучения и обмен с техни организации и да си сътрудничат с други доставчици на услуги, включително чрез създаване или възприемане на съществуващи кодекси за поведение или други мерки за саморегулиране. Много голямата онлайн платформа следва да си запази правото да вземе решението относно избора на мерки. Всички приемани мерки следва да са съобразени с изискванията за дължима грижа по настоящия регламент и да са ефективни и подходящи за ограничаване на установените специфични рискове в интерес на защитата на обществения ред, защитата на неприкосновеността на личния живот и борбата с измамните и подвеждащите търговски практики. Те следва да са съобразени с икономическия капацитет на много големите онлайн платформи и с необходимостта да се избегнат ненужни ограничения върху използването на тяхната услуга, надлежно отчитайки потенциалните отрицателни последствия върху зачитането на основните права на получателите на услугата. Комисията следва да направи оценка на изпълнението и ефективността на мерките за смекчаване на риска и да издаде препоръки, когато предприетите мерки се считат за неподходящи или неефективни за справяне с въпросния системен риск.
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 59
(59)  Когато е целесъобразно, много големите онлайн платформи следва сами да извършват оценки на риска и да разработват свои мерки за ограничаването му с участието на представители на получателите на услугата, представители на групи, потенциално засегнати от техните услуги, независими експерти и организации на гражданското общество.
(59)  Когато е целесъобразно, много големите онлайн платформи следва сами да извършват оценки на риска и да разработват свои мерки за ограничаването му с участието на представители на получателите на услугата, независими експерти и организации на гражданското общество.
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 60
(60)  Като се има предвид необходимостта да се гарантира проверка от независими експерти, много големите онлайн платформи следва да се отчитат чрез независим одит за спазването на задълженията по настоящия регламент, и, когато е приложимо, на всички допълнителни ангажименти, поети съгласно кодексите за поведение и протоколите при кризи. Те следва да осигурят на одитора достъп до всички полезни данни, необходими за правилното извършване на одита. Одиторите следва също така да могат да използват други източници на обективна информация, включително проучвания от доказани анализатори. Одиторите следва да гарантират поверителността, сигурността и целостта на информацията, като например търговските тайни, до които имат достъп при изпълнението на своите задачи, и да разполагат с необходимия експертен опит в областта на управлението на риска, както и техническа компетентност за одит на алгоритмите. Одиторите следва да бъдат независими, за да могат да изпълняват своите задачи по подходящ и надежден начин. Ако съществуват съмнения относно тяхната независимост, те следва да се оттеглят или да се откажат от одитния ангажимент.
(60)  Като се има предвид необходимостта да се гарантира проверка от независими експерти, много големите онлайн платформи следва да се отчитат чрез независим външен одит за спазването на задълженията по настоящия регламент. По-специално, одитите следва да оценяват яснотата, съгласуваността и предвидимото прилагане на условията за използване на услугата, пълнотата, методиката и последователността на задълженията за прозрачно докладване, точността, предвидимостта и яснотата на последващите действия на доставчика за получателите на услугата и за доставчиците на уведомления във връзка с уведомленията за незаконно съдържание и нарушения на условията за използване на услугата, точността на класифициране на премахнатата информация, вътрешния механизъм за разглеждане на жалби, взаимодействието с доверени податели на сигнали и оценката на тяхната точност, дължимата грижа по отношение на проверката на проследимостта на търговците, адекватността и точността на оценката на риска, адекватността и точността на предприетите мерки за смекчаване на риска, и, когато е приложимо, на всички допълнителни ангажименти, поети съгласно кодексите за поведение и протоколите при кризи. Те следва да осигурят на одобрения одитор достъп до всички полезни данни, необходими за правилното извършване на одита. Одиторите следва също така да могат да използват други източници на обективна информация, включително проучвания от доказани анализатори. Одобрените одитори следва да гарантират поверителността, сигурността и целостта на информацията, като например търговските тайни, до които имат достъп при изпълнението на своите задачи, и да разполагат с необходимия експертен опит в областта на управлението на риска, както и техническа компетентност за одит на алгоритмите. Тази гаранция не следва да бъде средство за заобикаляне на приложимостта на задълженията за одит по настоящия регламент, приложими за много големи онлайн платформи. Одиторите следва да бъдат юридически и финансово независими и следва да нямат конфликти на интереси със съответната много голяма онлайн платформа, както и с други много големи онлайн платформи, за да могат да изпълняват своите задачи по подходящ и надежден начин. Освен това в продължение на 12 месеца преди одита одобрените одитори и техните служители не следва да са предоставяли никакви други услуги на одитираната много голяма онлайн платформа. Те следва също така да се ангажират да не работят за одитираната много голяма онлайн платформа или за професионална организация или стопанско сдружение, чийто член е платформата, за период от 12 месеца след края на мандата им в одитната организация. Ако съществуват съмнения относно тяхната независимост, те следва да се оттеглят или да се откажат от одитния ангажимент.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 61
(61)  Одиторският доклад следва да бъде обоснован, така че да съдържа съдържателен отчет за предприетите дейности и направените заключения. Той следва да е информативен и, когато е целесъобразно, да предлага подобрения на мерките, предприети от много голямата онлайн платформа за изпълнение на задълженията ѝ по настоящия регламент. Докладът следва да бъде предаден незабавно на координатора за цифровите услуги по установяване и на Европейския съвет за цифровите услуги, заедно с оценката на риска и мерките за ограничаването му, а също и плановете на платформата за изпълнение на препоръките на одита. Докладът следва да включва одитно становище, което се основава на заключенията, направени въз основа на получените одитни доказателства. Положително становище следва да се дава, когато всички доказателства сочат, че много голямата онлайн платформа спазва задълженията по настоящия регламент, или, когато е приложимо, всички ангажименти, които тя е поела съгласно даден кодекс за поведение или протокол при кризи, по-специално като установява, оценява и ограничава системните рискове, които пораждат нейната система и услуги. Положителното становище следва да бъде придружено от коментари, в които одиторът желае да включи забележки, които не оказват съществено въздействие върху резултата от одита. Отрицателно становище следва да се дава, когато одиторът счита, че много голямата онлайн платформа не спазва настоящия регламент или поетите ангажименти.
(61)  Одиторският доклад следва да бъде обоснован, така че да съдържа съдържателен отчет за предприетите дейности и направените заключения. Той следва да е информативен и, когато е целесъобразно, да предлага подобрения на мерките, предприети от много голямата онлайн платформа за изпълнение на задълженията ѝ по настоящия регламент. Докладът следва да бъде предаден незабавно на координатора за цифровите услуги по установяване и на Европейския съвет за цифровите услуги, заедно с оценката на риска и мерките за ограничаването му, а също и плановете на платформата за изпълнение на препоръките на одита. Когато е приложимо, докладът следва да включва описание на конкретни елементи, които не са могли да бъдат одитирани, и обяснение защо не са могли да бъдат одитирани. Докладът следва да включва одитно становище, което се основава на заключенията, направени въз основа на получените одитни доказателства. Положително становище следва да се дава, когато всички доказателства сочат, че много голямата онлайн платформа спазва задълженията по настоящия регламент, или, когато е приложимо, всички ангажименти, които тя е поела съгласно даден кодекс за поведение или протокол при кризи, по-специално като установява, оценява и ограничава системните рискове, които пораждат нейната система и услуги. Положителното становище следва да бъде придружено от коментари, в които одиторът желае да включи забележки, които не оказват съществено въздействие върху резултата от одита. Отрицателно становище следва да се дава, когато одиторът счита, че много голямата онлайн платформа не спазва настоящия регламент или поетите ангажименти. Когато в одитното становище не може да се стигне до заключение за конкретни елементи, които попадат в обхвата на одита, в одитното становище се включва изложение на причините за липсата на такова заключение.
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)  Основна част от дейността на много голямата онлайн платформа е начинът, по който информацията се приоритизира и представя в нейния онлайн интерфейс с цел улесняване и оптимизиране на достъпа до информация за получателите на услугата. Това се извършва например чрез предлагане, класиране и приоритизиране на информацията посредством алгоритми, които извеждат да преден план дадени текстове или изображения, или чрез всяко друго подбиране на информацията, предоставяна от получатели на услугата. Такива системи за препоръчване на съдържание могат да повлияят значително на способността на получателите на услугата да извличат информация и да си взаимодействат с нея онлайн. Те също така играят важна роля за подсилването на някои послания, светкавичното разпространение на информация и стимулирането на определено онлайн поведение. Следователно много големите онлайн платформи следва да гарантират, че получателите на услугата са адекватно информирани и могат да повлияят на информацията, която им се представя. Те следва ясно да представят основните параметри на подобни системи за препоръчване на съдържание по лесно разбираем начин, за да се гарантира, че получателите разбират как се подбира информацията, която те получават. Въпросните платформи следва също така да гарантират, че получателите на услугата разполагат с алтернативни варианти за основните параметри, включително с варианти, които не се основават на профилиране на получателя.
(62)  Основна част от дейността на много голямата онлайн платформа е начинът, по който информацията се приоритизира и представя в нейния онлайн интерфейс с цел улесняване и оптимизиране на достъпа до информация за получателите на услугата. Това се извършва например чрез предлагане, класиране и приоритизиране на информацията посредством алгоритми, които извеждат да преден план дадени текстове или изображения, или чрез всяко друго подбиране на информацията, предоставяна от получатели на услугата. Такива системи за препоръчване на съдържание могат да повлияят значително на способността на получателите на услугата да извличат информация и да си взаимодействат с нея онлайн. Често те улесняват търсенето на подходящо съдържание за получателите на услугата и допринасят за подобряване на опита на ползвателите. Те също така играят важна роля за подсилването на някои послания, светкавичното разпространение на информация и стимулирането на определено онлайн поведение. Следователно много големите онлайн платформи следва да позволяват на получателите да решават дали желаят да подлежат на системи за препоръчване, основаващи се на профилиране, и да гарантират, че има един вариант, който не се основава на профилиране. Освен това онлайн платформите следва да гарантират, че получателите на услугата са адекватно информирани относно използването на системи за препоръчване и че получателите на услугата могат да повлияят на информацията, която им се представя, като правят активен избор. Те следва ясно да представят основните параметри на подобни системи за препоръчване на съдържание по лесно разбираем и удобен за ползване начин, за да се гарантира, че получателите разбират как се подбира информацията, която те получават, причината за това и как да променят параметрите, използвани за поддържане на съдържанието, което се представя на получателите на услугата. Много големите онлайн платформи следва да прилагат подходящи технически и организационни мерки с цел да гарантират, че системите за препоръчване са проектирани по удобен за потребителите начин и не оказват влияние върху поведението на крайните ползватели чрез тъмни модели.
Изменение 68
Предложение за регламент
Съображение 63
(63)  Рекламните системи, използвани от много големите онлайн платформи, пораждат особени рискове и изискват допълнителен публичен и регулаторен надзор поради своя мащаб и способност за целеви подбор на получателите на услугата въз основа на тяхното поведение във и извън онлайн интерфейса на тази платформа. Много големите онлайн платформи следва да гарантират публичен достъп до хранилищата на рекламите, показвани в техните онлайн интерфейси, за да се улесни надзорът и проучването на нововъзникващите рискове, породени от разпространението на реклами онлайн, например в случаите на незаконни реклами или манипулативни техники и дезинформация с реално и очаквано отрицателно въздействие върху общественото здраве, обществената сигурност, гражданския дискурс, политическото участие и равенството. Хранилищата следва да включват съдържанието на рекламите и свързаните с тях данни за рекламодателя и предоставянето на рекламата, по-специално когато става въпрос за целево рекламиране.
(63)  Рекламните системи, използвани от много големите онлайн платформи, пораждат особени рискове и изискват допълнителен публичен и регулаторен надзор поради своя мащаб и способност за целеви подбор на получателите на услугата въз основа на тяхното поведение във и извън онлайн интерфейса на тази платформа. Много големите онлайн платформи следва да гарантират публичен достъп до хранилищата на рекламите, показвани в техните онлайн интерфейси, за да се улесни надзорът и проучването на нововъзникващите рискове, породени от разпространението на реклами онлайн, например в случаите на незаконни реклами или манипулативни техники и дезинформация с реално и очаквано отрицателно въздействие върху общественото здраве, обществената сигурност, гражданския дискурс, политическото участие и равенството. Хранилищата следва да включват съдържанието на рекламите, включително наименованието на продукта, услугата или марката и обекта на рекламата, както и свързаните с тях данни за рекламодателя и, ако е различно, физическото или юридическото лице, което е платило за рекламата, и предоставянето на рекламата, по-специално когато става въпрос за целево рекламиране. Освен това много големите онлайн платформи следва да етикетират всички известни дълбинно фалшифицирани видео-, аудио- или други файлове.
Изменение 69
Предложение за регламент
Съображение 64
(64)  С цел да се упражнява подходящ надзор върху спазването от страна на много големите онлайн платформи на задълженията по настоящия регламент, координаторът за цифровите услуги по установяване или Комисията може да изискат достъп до или докладване на конкретни данни. Подобно изискване може да включва например данните, необходими за оценка на рисковете и възможните вреди от системите на платформата, данни за точността, функционирането и изпитването на алгоритмични системи за модериране на съдържание, системи за препоръчване на съдържание или рекламни системи, или данни за процесите и резултатите от модерирането на съдържание или от вътрешните системи за обработка на жалби по смисъла на настоящия регламент. Проучванията на анализатори относно развитието и сериозността на системните рискове онлайн са особено важни за преодоляване на информационните асиметрии и за създаване на устойчива система за ограничаване на риска, информиране на онлайн платформите, координаторите за цифровите услуги, други компетентни органи, Комисията и обществеността. Поради това настоящият регламент съдържа рамка за задължително предоставяне на достъп на доказани анализатори до данните от много големите онлайн платформи. Всички изисквания за достъп до данни съгласно тази рамка следва да бъдат съразмерни и да защитават по подходящ начин правата и законните интереси, включително търговските тайни и друга поверителна информация, на платформата и на всички други засегнати страни, включително получателите на услугата.
(64)  С цел да се упражнява подходящ надзор върху спазването от страна на много големите онлайн платформи на задълженията по настоящия регламент, координаторът за цифровите услуги по установяване или Комисията може да изискат достъп до или докладване на конкретни данни и алгоритми. Подобно изискване може да включва например данните, необходими за оценка на рисковете и възможните вреди от системите на платформата, данни за точността, функционирането и изпитването на алгоритмични системи за модериране на съдържание, системи за препоръчване на съдържание или рекламни системи, или данни за процесите и резултатите от модерирането на съдържание или от вътрешните системи за обработка на жалби по смисъла на настоящия регламент. Проучванията на доказани анализатори, органи, организации или асоциации с нестопанска цел относно развитието и сериозността на системните рискове онлайн са особено важни за преодоляване на информационните асиметрии и за създаване на устойчива система за ограничаване на риска, информиране на онлайн платформите, координаторите за цифровите услуги, други компетентни органи, Комисията и обществеността. Поради това настоящият регламент съдържа рамка за задължително предоставяне на достъп на доказани анализатори, органи, организации или асоциации с нестопанска цел до данните от много големите онлайн платформи. Всички изисквания за достъп до данни съгласно тази рамка следва да бъдат съразмерни и да защитават по подходящ начин правата и законните интереси, включително личните данни, търговските тайни и друга поверителна информация, на платформата и на всички други засегнати страни, включително получателите на услугата. Доказаните анализатори, органи, организации или асоциации с нестопанска цел следва да гарантират поверителността, сигурността и целостта на информацията, като например търговските тайни, която получават при изпълнението на своите задачи.
Изменение 70
Предложение за регламент
Съображение 66
(66)  За да се улесни ефективното и последователно изпълнение на задълженията по настоящия регламент, които може да налагат използването на технологични средства, е важно да се насърчават доброволно прилагани отраслови стандарти, обхващащи определени технически процедури, при които отрасълът може да помогне за разработването на стандартизирани начини за спазване на настоящия регламент, като например разрешаване подаването на сигнали, включително чрез приложно-програмни интерфейси, или относно оперативната съвместимост на хранилищата на реклами. Подобни стандарти биха били полезни по-специално за относително малките доставчици на посреднически услуги. В тях може да се прави разграничение между различните видове незаконно съдържание или различните видове посреднически услуги, според случая.
(66)  За да се улесни ефективното и последователно изпълнение на задълженията по настоящия регламент, които може да налагат използването на технологични средства, е важно да се насърчават доброволно прилагани стандарти, обхващащи определени технически процедури, при които отрасълът може да помогне за разработването на стандартизирани начини за спазване на настоящия регламент, като например разрешаване подаването на сигнали, включително чрез приложно-програмни интерфейси, относно оперативната съвместимост на хранилищата на реклами или относно общите условия. Подобни стандарти биха били полезни по-специално за относително малките доставчици на посреднически услуги. В тях може да се прави разграничение между различните видове незаконно съдържание или различните видове посреднически услуги, според случая. При липсата на съответни стандарти, договорени в рамките на [24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент], Комисията следва да може да установява технически спецификации чрез актове за изпълнение до приемането на доброволен стандарт.
Изменение 71
Предложение за регламент
Съображение 67
(67)  Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги следва да насърчават изготвянето на кодекси за поведение в услуга на прилагането на настоящия регламент. Прилагането на кодексите за поведение следва да бъде измеримо и да подлежи на публичен надзор, но това не следва да накърнява доброволния характер на тези кодекси и свободата на заинтересованите страни да решават дали да ги прилагат. При определени обстоятелства е важно много големите онлайн платформи да си сътрудничат при изготвянето и спазването на конкретни кодекси за поведение. Разпоредбите на настоящия регламент не възпрепятстват други доставчици на услуги да се придържат към същите стандарти за дължима грижа, да възприемат най-добрите практики и да се възползват от насоките, предоставени от Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги, като прилагат същите кодекси за поведение.
(67)  Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги следва да насърчават изготвянето на кодекси за поведение, както и спазването на разпоредбите на тези кодекси, в услуга на прилагането на настоящия регламент. Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги следва да се стремят кодексите за поведение да определят ясно естеството на преследваните цели от обществен интерес, да съдържат механизми за независима оценка на постигането на тези цели и да определят ясно ролята на компетентните органи. Прилагането на кодексите за поведение следва да бъде измеримо и да подлежи на публичен надзор, но това не следва да накърнява доброволния характер на тези кодекси и свободата на заинтересованите страни да решават дали да ги прилагат. При определени обстоятелства е важно много големите онлайн платформи да си сътрудничат при изготвянето и спазването на конкретни кодекси за поведение. Разпоредбите на настоящия регламент не възпрепятстват други доставчици на услуги да се придържат към същите стандарти за дължима грижа, да възприемат най-добрите практики и да се възползват от насоките, предоставени от Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги, като прилагат същите кодекси за поведение.
Изменение 72
Предложение за регламент
Съображение 68
(68)  Целесъобразно е в настоящия регламент да се определят някои евентуални области, в които да се прилагат подобни кодекси за поведение. По-специално следва да се проучат възможните мерки за ограничаване на риска по отношение на конкретни видове незаконно съдържание чрез споразумения за саморегулиране и съвместно регулиране. Друга област, която заслужава внимание, е възможното отрицателно влияние на системните рискове върху обществото и демокрацията, като например дезинформацията или манипулативните и неправомерни действия. Това включва съгласувани операции, насочени към подсилване на разпространението на дадена информация, включително разпространяването на дезинформация, като например използването на ботове или фалшиви профили за създаване на фалшива или подвеждаща информация, понякога с цел получаване на икономическа изгода, които са особено вредни за уязвимите получатели на услугата, като например децата. В тези области като подходяща мярка за ограничаване на риска може да се счита придържането към и спазването на даден кодекс за поведение от страна на много голямата онлайн платформа. Когато Комисията приканва дадена онлайн платформа да участва в прилагането на подобен кодекс за поведение и тя откаже без съответното обяснение, това би могло да бъде взето предвид, когато е целесъобразно, за да се определи дали тази платформа нарушава задълженията по настоящия регламент.
(68)  Целесъобразно е в настоящия регламент да се определят някои евентуални области, в които да се прилагат подобни кодекси за поведение. По-специално следва да се проучат възможните мерки за ограничаване на риска по отношение на конкретни видове незаконно съдържание чрез споразумения за саморегулиране и съвместно регулиране. Друга област, която заслужава внимание, е възможното отрицателно влияние на системните рискове върху обществото и демокрацията, като например дезинформацията или манипулативните и неправомерни действия. Това включва съгласувани операции, насочени към подсилване на разпространението на дадена информация, включително разпространяването на дезинформация, като например използването на ботове или фалшиви профили за създаване на умишлено неточна или подвеждаща информация, понякога с цел получаване на икономическа изгода, които са особено вредни за уязвимите получатели на услугата, като например децата. В тези области като подходяща мярка за ограничаване на риска може да се счита придържането към и спазването на даден кодекс за поведение от страна на много голямата онлайн платформа.
Изменение 73
Предложение за регламент
Съображение 69
(69)  Правилата относно кодексите за поведение съгласно настоящия регламент биха могли да послужат като основа за вече установени усилия за саморегулиране на равнище Съюз, включително декларацията за безопасност на продуктите, Меморандума за разбирателство срещу фалшифицираните стоки, Кодекса за поведение срещу речта на омразата, както и Кодекса за поведение относно дезинформацията. По-специално по отношение на последния Комисията ще издаде насоки за повече стриктност в Кодекса за поведение относно дезинформацията, както е обявено в Плана за действие за европейска демокрация.
(69)  Правилата относно кодексите за поведение съгласно настоящия регламент биха могли да послужат като основа за вече установени усилия за саморегулиране на равнище Съюз, включително декларацията за безопасност на продуктите, Меморандума за разбирателство срещу фалшифицираните стоки, Кодекса за поведение срещу речта на омразата, както и Кодекса за поведение относно дезинформацията. Комисията следва също така да насърчава разработването на кодекси за поведение, за да се улесни спазването на задълженията в области като защитата на малолетните и непълнолетните лица или краткосрочното отдаване под наем. Други области, които заслужават внимание, биха могли да бъдат стимулирането на разнообразието на информацията посредством подкрепа на висококачествената журналистика и насърчаването на надеждността на информацията, като същевременно се зачита поверителността на журналистическите източници. Освен това е важно да се осигури съгласуваност с вече съществуващите механизми за правоприлагане, като например тези в областта на електронните съобщения или медиите, и с независимите регулаторни структури в тези области, както са определени в правото на Съюза и националното право.
Изменение 74
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  Предоставянето на онлайн реклама обикновено предполага няколко участници, включително посреднически услуги, които свързват уебадминистраторите с рекламодателите. Кодексите за поведение следва да подкрепят и да допълват определените в настоящия регламент задължения на онлайн платформите и много големите онлайн платформи за прозрачно докладване в областта на рекламата, за да се предвидят гъвкави и ефективни механизми за улесняване и подобряване на спазването на тези задължения, особено по отношение на реда и условията за предаване на съответната информация. Участието на широк кръг заинтересовани страни следва да гарантира, че тези кодекси за поведение разполагат с широка подкрепа и са технически издържани, ефективни и действително удобни за ползване, за да се гарантира, че задълженията за прозрачност постигат своите цели.
(70)  Предоставянето на онлайн реклама обикновено предполага няколко участници, включително посреднически услуги, които свързват уебадминистраторите с рекламодателите. Кодексите за поведение следва да подкрепят и да допълват определените в настоящия регламент задължения на онлайн платформите и много големите онлайн платформи за прозрачно докладване в областта на рекламата, за да се предвидят гъвкави и ефективни механизми за улесняване и подобряване на спазването на тези задължения, особено по отношение на реда и условията за предаване на съответната информация. Участието на широк кръг заинтересовани страни следва да гарантира, че тези кодекси за поведение разполагат с широка подкрепа и са технически издържани, ефективни и действително удобни за ползване, за да се гарантира, че задълженията за прозрачност постигат своите цели. Ефективността на кодексите за поведение следва редовно да се оценява. За разлика от законодателството кодексите за поведение не подлежат на демократичен контрол и тяхното съответствие с основните права не подлежи на съдебен контрол. За да се повишат отчетността, участието и прозрачността, са необходими процедурни гаранции за изготвянето на кодексите за поведение. Преди да започне или да улесни изготвянето или преразглеждането на кодексите за поведение, Комисията може да покани по целесъобразност Агенцията за основните права или Европейския надзорен орган по защита на данните да изразят становището си.
Изменение 75
Предложение за регламент
Съображение 71
(71)  В случай на извънредни обстоятелства, засягащи обществената сигурност или общественото здраве, Комисията може да инициира изготвянето на протоколи при кризи с цел координиране на бърза, колективна и трансгранична реакция в онлайн среда. Извънредни обстоятелства могат да възникнат при всякакъв вид непредвидими събития, като земетресения, урагани, пандемии и други сериозни трансгранични заплахи за общественото здраве, война и терористични актове, при които например може да се злоупотреби с онлайн платформите за бързото разпространение на незаконно съдържание или дезинформация или напротив — възникне необходимост от бързо разпространение на надеждна информация. Предвид важната роля на много големите онлайн платформи за разпространението на информация в нашите общества и отвъд националните граници, те следва да бъдат поощрявани да изготвят и прилагат специфични протоколи при кризи. Такива кризисни протоколи следва да бъдат задействани само за кратко, а приеманите мерки следва също така да се ограничават до строго необходимото за справяне с извънредните обстоятелства. Въпросните мерки следва да са съобразени с настоящия регламент и да не представляват общо задължение за участващите много големи онлайн платформи да контролират информацията, която пренасят или съхраняват, нито да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи наличие на незаконно съдържание.
(71)  В случай на извънредни обстоятелства, засягащи обществената сигурност или общественото здраве, Комисията може да инициира изготвянето на доброволни протоколи при кризи с цел координиране на бърза, колективна и трансгранична реакция в онлайн среда. Извънредни обстоятелства могат да възникнат при всякакъв вид непредвидими събития, като земетресения, урагани, пандемии и други сериозни трансгранични заплахи за общественото здраве, война и терористични актове, при които например може да се злоупотреби с онлайн платформите за бързото разпространение на незаконно съдържание или дезинформация или напротив — възникне необходимост от бързо разпространение на надеждна информация. Предвид важната роля на много големите онлайн платформи за разпространението на информация в нашите общества и отвъд националните граници, те следва да бъдат поощрявани да изготвят и прилагат специфични протоколи при кризи. Такива кризисни протоколи следва да бъдат задействани само за кратко, а приеманите мерки следва също така да се ограничават до строго необходимото за справяне с извънредните обстоятелства. Въпросните мерки следва да са съобразени с настоящия регламент и да не представляват общо задължение за участващите много големи онлайн платформи да контролират информацията, която пренасят или съхраняват, нито да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи наличие на незаконно съдържание.
Изменение 76
Предложение за регламент
Съображение 72
(72)  Задачата по осигуряване на адекватен надзор и налагане на изпълнението на задълженията по настоящия регламент се пада по принцип на държавите членки. За тази цел те следва да възложат поне на един орган задачата да прилага и налага изпълнението на настоящия регламент. Държавите членки обаче следва да могат да възлагат на повече от един компетентен орган конкретни надзорни или правоприлагащи задачи и правомощия във връзка с прилагането на настоящия регламент, например за конкретни отрасли, като регулаторните органи в областта на електронните съобщения, медийните регулатори или органите за защита на потребителите, според тяхната вътрешна конституционна, организационна и административна структура.
(72)  Задачата по осигуряване на адекватен надзор и налагане на изпълнението на задълженията по настоящия регламент се пада по принцип на държавите членки. За тази цел те следва да определят поне един орган за задачата да прилага и налага изпълнението на настоящия регламент. Държавите членки обаче следва да могат да възлагат на повече от един компетентен орган конкретни надзорни или правоприлагащи задачи и правомощия във връзка с прилагането на настоящия регламент, например за конкретни отрасли, като регулаторните органи в областта на електронните съобщения, медийните регулатори или органите за защита на потребителите, според тяхната вътрешна конституционна, организационна и административна структура.
Изменение 77
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)  Предвид трансграничния характер на въпросните услуги и хоризонталния обхват на задълженията, които се въвеждат с настоящия регламент, органът, натоварен със задачата да упражнява надзор върху прилагането и, когато е необходимо, налагането на настоящия регламент, следва да бъде посочен като координатор за цифровите услуги във всяка държава членка. Когато за прилагането и изпълнението на настоящия регламент в дадена държава членка бъде определен повече от един компетентен орган, координатор за цифровите услуги следва да бъде само един от тези органи. Координаторът за цифровите услуги следва да действа като единно звено за контакт по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, за Комисията, Европейския съвет за цифровите услуги, координаторите за цифровите услуги на други държави членки, както и за другите компетентни органи на въпросната държава членка. По-специално, когато в дадена държава членка са възложени задачи съгласно настоящия регламент на няколко компетентни органа, координаторът за цифровите услуги следва да координира и да си сътрудничи с тези органи в съответствие с националното право, в което се определят съответните им задачи, и следва да гарантира ефективното участие на всички съответни органи в надзора и правоприлагането на равнището на Съюза.
(73)  Предвид трансграничния характер на въпросните услуги и хоризонталния обхват на задълженията, които се въвеждат с настоящия регламент, органът, натоварен със задачата да упражнява надзор върху прилагането и, когато е необходимо, налагането на настоящия регламент, следва да бъде посочен като координатор за цифровите услуги във всяка държава членка. Когато за прилагането и изпълнението на настоящия регламент в дадена държава членка бъде определен повече от един компетентен орган, за координатор за цифровите услуги следва да бъде определен само един от тези органи. Координаторът за цифровите услуги следва да действа като единно звено за контакт по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, за Комисията, Европейския съвет за цифровите услуги, координаторите за цифровите услуги на други държави членки, както и за другите компетентни органи на въпросната държава членка. По-специално, когато в дадена държава членка са възложени задачи съгласно настоящия регламент на няколко компетентни органа, координаторът за цифровите услуги следва да координира и да си сътрудничи с тези органи в съответствие с националното право, в което се определят съответните им задачи, и следва да гарантира ефективното участие на всички съответни органи в надзора и правоприлагането на равнището на Съюза.
Изменение 78
Предложение за регламент
Съображение 74
(74)  Координаторът на цифровите услуги, както и другите компетентни органи, определени съгласно настоящия регламент, играят решаваща роля за гарантиране на ефективността на правата и задълженията, предвидени в настоящия регламент, и за постигането на неговите цели. Съответно е необходимо да се гарантира, че тези органи действат при пълна независимост от частни и публични органи, без задължението или възможността да искат или получават указания, включително от правителството, и без да се засягат конкретните задължения за сътрудничество с други компетентни органи, координаторите за цифрови услуги, Европейския съвет за цифровите услуги и Комисията. От друга страна, независимостта на тези органи не следва да означава, че те не могат да бъдат подлагани — в съответствие с националните конституции и без това да застрашава постигането на целите на настоящия регламент — на национални механизми за контрол или наблюдение по отношение на техните финансови разходи или на съдебен контрол. Тяхната независимост също така не пречи на възможността те да се консултират с други национални органи, включително правоприлагащи органи или органи за управление на кризи, когато това е целесъобразно.
(74)  Координаторът на цифровите услуги, както и другите компетентни органи, определени съгласно настоящия регламент, играят решаваща роля за гарантиране на ефективността на правата и задълженията, предвидени в настоящия регламент, и за постигането на неговите цели. Съответно е необходимо да се гарантира, че тези органи разполагат с необходимите финансови и човешки ресурси, за да изпълняват своите задачи съгласно настоящия регламент. Необходимо е също така да се гарантира, че тези органи действат при пълна независимост от частни и публични органи, без задължението или възможността да искат или получават указания, включително от правителството, и без да се засягат конкретните задължения за сътрудничество с други компетентни органи, координаторите за цифрови услуги, Европейския съвет за цифровите услуги и Комисията. От друга страна, независимостта на тези органи не следва да означава, че те не могат да бъдат подлагани — в съответствие с националните конституции и без това да застрашава постигането на целите на настоящия регламент — на национални механизми за контрол или наблюдение по отношение на техните финансови разходи или на съдебен контрол. Тяхната независимост също така не пречи на възможността те да се консултират с други национални органи, включително правоприлагащи органи или органи за управление на кризи, когато това е целесъобразно.
Изменение 79
Предложение за регламент
Съображение 75
(75)  Държавите членки могат да натоварят съществуващ национален орган с функцията на координатор за цифровите услуги или със специфични задачи за прилагане и налагане на правилата по настоящия регламент, при условие че всеки такъв орган отговаря на изискванията по настоящия регламент, например във връзка с неговата независимост. Освен това на държавите членки по принцип не се забранява да сливат функции в рамките на съществуващ орган в съответствие с правото на Съюза. Мерките в този смисъл могат да включват наред с останалото забрана за освобождаване от длъжност на председателя или на член на управителния съвет на вече съществуващ орган преди изтичането на мандата им, с единствения мотив, че е извършена институционална реформа, включваща сливане на различни функции в рамките на един орган, в случай че липсват правила, които да гарантират, че подобни освобождавания не застрашават независимостта и безпристрастността на тези членове.
(75)  Държавите членки могат да натоварят съществуващ национален орган с функцията на координатор за цифровите услуги или със специфични задачи за надзор върху прилагането и налагане на правилата по настоящия регламент, при условие че всеки такъв орган отговаря на изискванията по настоящия регламент, например във връзка с неговата независимост. Освен това на държавите членки по принцип не се забранява да сливат функции в рамките на съществуващ орган в съответствие с правото на Съюза. Мерките в този смисъл могат да включват наред с останалото забрана за освобождаване от длъжност на председателя или на член на управителния съвет на вече съществуващ орган преди изтичането на мандата им, с единствения мотив, че е извършена институционална реформа, включваща сливане на различни функции в рамките на един орган, в случай че липсват правила, които да гарантират, че подобни освобождавания не застрашават независимостта и безпристрастността на тези членове.
Изменение 80
Предложение за регламент
Съображение 76
(76)  При липсата на общо изискване към доставчиците на посреднически услуги да гарантират физическо присъствие на територията на една от държавите членки, е необходимо да се осигури яснота в рамките на юрисдикцията на коя държава членка попадат тези доставчици за целите на прилагането на правилата по глави III и IV от страна на националните компетентни органи. Доставчикът следва да бъде под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира основното му място на установяване, т.е. където се намира главното управление или седалището на доставчика и където се упражняват основните финансови функции и оперативен контрол. По отношение на доставчиците, които не са установени в Съюза, но предлагат услуги в Съюза и следователно попадат в обхвата на настоящия регламент, държавата членка, в която тези доставчици са посочили свой законен представител, следва да има юрисдикция, като се има предвид функцията на законните представители съгласно настоящия регламент. В интерес на ефективното прилагане на настоящия регламент обаче всички държави членки следва да имат юрисдикция по отношение на доставчици, които не са посочили законен представител, при условие че се спазва принципът ne bis in idem. За тази цел всяка държава членка, която упражнява юрисдикция по отношение на такива доставчици, следва без неоправдано забавяне да информира всички останали държави членки за мерките, които е предприела при упражняването на тази юрисдикция.
(76)  При липсата на общо изискване към доставчиците на посреднически услуги да гарантират физическо присъствие на територията на една от държавите членки, е необходимо да се осигури яснота в рамките на юрисдикцията на коя държава членка попадат тези доставчици за целите на прилагането на правилата по настоящия регламент от страна на националните компетентни органи. Доставчикът следва да бъде под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира основното му място на установяване, т.е. където се намира главното управление или седалището на доставчика и където се упражняват основните финансови функции и оперативен контрол. По отношение на доставчиците, които не са установени в Съюза, но предлагат услуги в Съюза и следователно попадат в обхвата на настоящия регламент, държавата членка, в която тези доставчици са посочили свой законен представител, следва да има юрисдикция, като се има предвид функцията на законните представители съгласно настоящия регламент. В интерес на ефективното прилагане на настоящия регламент обаче всички държави членки следва да имат юрисдикция по отношение на доставчици, които не са посочили законен представител, при условие че се спазва принципът ne bis in idem. За тази цел всяка държава членка, която упражнява юрисдикция по отношение на такива доставчици, следва без неоправдано забавяне да информира всички останали държави членки за мерките, които е предприела при упражняването на тази юрисдикция.
Изменение 81
Предложение за регламент
Съображение 77
(77)  Държавите членки следва да предоставят на координатора за цифрови услуги и на всеки друг компетентен орган, определен съгласно настоящия регламент, достатъчно правомощия и средства, за да се гарантира ефективно разследване и правоприлагане. Координаторите за цифрови услуги следва по-специално да могат да търсят и получават информация, която се намира на нейна територия, включително в контекста на съвместни разследвания, при надлежно отчитане на факта, че мерките за надзор и правоприлагане по отношение на доставчик под юрисдикцията на друга държава членка следва да се приемат от координатора за цифровите услуги на тази друга държава членка, когато това е целесъобразно, в съответствие с процедурите при трансгранично сътрудничество.
(77)  Държавите членки следва да предоставят на координатора за цифрови услуги и на всеки друг компетентен орган, определен съгласно настоящия регламент, достатъчно правомощия и средства, за да се гарантира ефективно разследване и правоприлагане. Координаторите за цифрови услуги следва по-специално да могат да приемат пропорционални временни мерки в случай на риск от сериозна вреда, както и да търсят и получават информация, която се намира на нейна територия, включително в контекста на съвместни разследвания, при надлежно отчитане на факта, че мерките за надзор и правоприлагане по отношение на доставчик под юрисдикцията на друга държава членка следва да се приемат от координатора за цифровите услуги на тази друга държава членка, когато това е целесъобразно, в съответствие с процедурите при трансгранично сътрудничество.
Изменение 82
Предложение за регламент
Съображение 78
(78)  Държавите членки следва да определят в националното си законодателство, в съответствие с правото на Съюза и по-специално с настоящия регламент и Хартата, подробните условия и ограничения за упражняване на правомощията за разследване и правоприлагане на своите координатори за цифровите услуги и на другите компетентни органи, когато това е приложимо, съгласно настоящия регламент.
(78)  Държавите членки следва да определят в националното си законодателство, в съответствие с правото на Съюза и по-специално с настоящия регламент и Хартата, подробните условия и ограничения за упражняване на правомощията за разследване и правоприлагане на своите координатори за цифровите услуги и на другите компетентни органи, когато това е приложимо, съгласно настоящия регламент. За да се осигури съгласувано и последователно прилагане на настоящия регламент, Комисията следва да приеме насоки относно правилата и процедурите във връзка с правомощията на координаторите на цифровите услуги.
Изменение 83
Предложение за регламент
Съображение 79
(79)  При упражняването на тези правомощия компетентните органи следва да спазват приложимите национални правила по отношение на процедурите и въпроси като необходимостта от предварително съдебно разрешение за влизане в определени помещения и адвокатската тайна. Тези разпоредби следва по-специално да гарантират зачитането на основните права на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, включително правото на защита и правото на зачитане на личния живот. В това отношение гаранциите, предвидени във връзка с процедурите на Комисията съгласно настоящия регламент, биха могли да служат като подходяща отправна точка. Преди вземането на окончателно решение следва да се гарантира предварителна, справедлива и безпристрастна процедура, включително правото на изслушване на засегнатите лица и правото на достъп до преписката при спазване на поверителността и професионалната и търговската тайна, както и на задължението за мотивиране на решенията. Това обаче не следва да изключва предприемането на мерки в надлежно обосновани спешни случаи и при спазване на подходящи условия и процедурни правила. Упражняването на правомощията следва също така да бъде пропорционално, наред с другото, на естеството и цялостната действителна или потенциална вреда, причинена от нарушението или предполагаемото нарушение. Компетентните органи следва по принцип да вземат предвид всички факти и обстоятелства по случая, които имат отношение към случая, включително информацията, събрана от компетентните органи в други държави членки.
(79)  При упражняването на тези правомощия компетентните органи следва да спазват приложимите национални правила по отношение на процедурите и въпроси като необходимостта от предварително съдебно разрешение за влизане в определени помещения и адвокатската тайна. Тези разпоредби следва по-специално да гарантират зачитането на основните права на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, включително правото на защита и правото на зачитане на личния живот. В това отношение гаранциите, предвидени във връзка с процедурите на Комисията съгласно настоящия регламент, биха могли да служат като подходяща отправна точка. Преди вземането на окончателно решение следва да се гарантира предварителна, справедлива и безпристрастна процедура, включително правото на изслушване на засегнатите лица и правото на достъп до преписката при спазване на поверителността и професионалната и търговската тайна, както и на задължението за мотивиране на решенията. Това обаче не следва да изключва предприемането на мерки в надлежно обосновани спешни случаи и при спазване на подходящи условия и процедурни правила. Упражняването на правомощията следва също така да бъде пропорционално, наред с другото, на естеството и цялостната действителна или потенциална вреда, причинена от нарушението или предполагаемото нарушение. Компетентните органи следва да вземат предвид всички факти и обстоятелства по случая, които имат отношение към случая, включително информацията, събрана от компетентните органи в други държави членки.
Изменение 84
Предложение за регламент
Съображение 80
(80)  Държавите членки следва да гарантират, че нарушенията на задълженията по настоящия регламент могат да бъдат санкционирани по начин, който е ефективен, пропорционален и възпиращ, като се вземат предвид естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението, с оглед на преследвания обществен интерес, обхвата и вида на извършваните дейности, както и икономическия капацитет на нарушителя. По-специално санкциите следва да отчитат дали съответният доставчик на посреднически услуги системно или периодично не спазва задълженията си, произтичащи от настоящия регламент, както и, когато е приложимо, дали той извършва дейност в няколко държави членки.
(80)  Държавите членки следва да гарантират, че нарушенията на задълженията по настоящия регламент могат да бъдат санкционирани по начин, който е ефективен, пропорционален и възпиращ, като се вземат предвид естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението, с оглед на преследвания обществен интерес, обхвата и вида на извършваните дейности, както и икономическия капацитет на нарушителя. По-специално санкциите следва да отчитат дали съответният доставчик на посреднически услуги системно или периодично не спазва задълженията си, произтичащи от настоящия регламент, както и, когато е приложимо, броя на засегнатите получатели, дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност и дали доставчикът извършва дейност в няколко държави членки. Комисията следва да издаде насоки за държавите членки относно критериите и условията за налагане на пропорционални санкции.
Изменение 85
Предложение за регламент
Съображение 81
(81)  За да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, физическите лица или представителните организации следва да могат да подават всякакви жалби, свързани със спазването на настоящия регламент, до координатора за цифровите услуги на територията, на която са получили услугата, без да се засягат правилата на настоящия регламент относно компетентността. Жалбите следва да описват достоверно опасенията, свързани със спазването на изискванията от страна на даден междинен доставчик на услуги, и биха могли също така да информират координатора за цифровите услуги за всякакви въпроси с изразено междусекторно измерение. Ако въпросът изисква трансгранично сътрудничество, координаторът за цифровите услуги следва да привлече други национални компетентни органи, както и координатора за цифровите услуги на друга държава членка, и по-специално на държавата членка, в която е установен съответният доставчик на посреднически услуги.
(81)  За да се гарантира ефективното прилагане на задълженията по настоящия регламент, физическите лица или представителните организации следва да могат да подават всякакви жалби, свързани със спазването на настоящия регламент, до координатора за цифровите услуги на територията, на която са получили услугата, без да се засягат правилата на настоящия регламент относно компетентността. Жалбите следва да описват достоверно опасенията, свързани със спазването на изискванията от страна на даден междинен доставчик на услуги, и биха могли също така да информират координатора за цифровите услуги за всякакви въпроси с изразено междусекторно измерение. Ако въпросът изисква трансгранично сътрудничество, координаторът за цифровите услуги следва да привлече други национални компетентни органи, както и координатора за цифровите услуги на друга държава членка, и по-специално на държавата членка, в която е установен съответният доставчик на посреднически услуги. Координаторът на цифровите услуги по място на установяване следва да извърши своевременна оценка на жалбата и да информира координатора на цифровите услуги на държавата членка, в която получателят пребивава или е установен, как е обработена жалбата.
Изменение 86
Предложение за регламент
Съображение 82
(82)  Държавите членки следва да гарантират, че координаторите за цифровите услуги могат да предприемат мерки, които са ефективни и пропорционални на някои особено тежки и трайни нарушения. Когато тези мерки могат да засегнат правата и интересите на трети страни, какъвто може да е случаят по-специално, ако бъде ограничен достъпът до даден онлайн интерфейс, е целесъобразно да се изисква мерките да бъдат разпоредени от компетентен съдебен орган по искане на координаторите за цифрови услуги и да бъдат обвързани с допълнителни гаранции. По-специално, на потенциално засегнатите трети страни следва да се предостави възможност да бъдат изслушани и подобни заповеди следва да се издават само когато не е непосредствено възможно да се използват предвидените в други актове на правото на Съюза или в националното право правомощия за предприемане на такива мерки, например за защита на колективните интереси на потребителите, за гарантиране на бързото отстраняване на уебстраници, съдържащи или разпространяващи детска порнография, или за блокиране на достъпа до услуги, които се използват от трета страна за нарушаване на правото върху интелектуалната собственост.
(82)  Държавите членки следва да гарантират, че координаторите за цифровите услуги могат да предприемат мерки, които са ефективни и пропорционални на някои особено тежки и трайни нарушения на настоящия регламент. Когато тези мерки могат да засегнат правата и интересите на трети страни, какъвто може да е случаят по-специално, ако бъде ограничен достъпът до даден онлайн интерфейс, е целесъобразно да се изисква мерките да бъдат разпоредени от компетентен съдебен орган по искане на координаторите за цифрови услуги и да бъдат обвързани с допълнителни гаранции. По-специално, на потенциално засегнатите трети страни следва да се предостави възможност да бъдат изслушани и подобни заповеди следва да се издават само когато не е непосредствено възможно да се използват предвидените в други актове на правото на Съюза или в националното право правомощия за предприемане на такива мерки, например за защита на колективните интереси на потребителите, за гарантиране на бързото отстраняване на уебстраници, съдържащи или разпространяващи детска порнография, или за блокиране на достъпа до услуги, които се използват от трета страна за нарушаване на правото върху интелектуалната собственост.
Изменение 87
Предложение за регламент
Съображение 83 a (ново)
(83a)  Без да се засягат разпоредбите относно освобождаването от отговорност, предвидени в настоящия регламент по отношение на информацията, предавана или съхранявана по искане на получател на услугата, доставчиците на посреднически услуги следва да носят отговорност за нарушаването на задълженията си, определени в настоящия регламент. Получателите на услугата и организациите, които ги представляват, следва да имат право на достъп до пропорционални и ефективни средства за правна защита. Те следва по-специално да имат право, в съответствие с националното право или правото на Съюза, да търсят обезщетение от тези доставчици на посреднически услуги срещу всякакви преки вреди или загуби, понесени вследствие на нарушение от страна на доставчиците на посреднически услуги на задълженията, установени съгласно настоящия регламент.
Изменение 88
Предложение за регламент
Съображение 84
(84)  Координаторът за цифровите услуги следва редовно да публикува доклади за дейностите, извършвани съгласно настоящия регламент. Предвид факта, че чрез общата система за обмен на информация координаторът за цифровите услуги бива уведомяван за заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание или за предоставяне на информация, съгласно настоящия регламент, той следва да включва в годишните си доклади броя и категориите на тези заповеди, адресирани до доставчиците на посреднически услуги, издадени от съдебни и административни органи в неговата държава членка.
(84)  Координаторът за цифровите услуги следва редовно да публикува доклади в стандартизиран и машинночитаем формат за дейностите, извършвани съгласно настоящия регламент. Предвид факта, че чрез общата система за обмен на информация, която се основава на Информационната система за вътрешния пазар, координаторът за цифровите услуги бива уведомяван за заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание или за предоставяне на информация, съгласно настоящия регламент, той следва да включва в годишните си доклади броя и категориите на тези заповеди, адресирани до доставчиците на посреднически услуги, издадени от съдебни и административни органи в неговата държава членка.
Изменение 89
Предложение за регламент
Съображение 86
(86)  За да се улесни трансграничният надзор и разследванията в няколко държави членки, координаторите за цифровите услуги следва да могат да участват постоянно или временно в съвместни дейности по надзор и разследване по въпроси, обхванати от настоящия регламент. Тези дейности могат да включват други компетентни органи и могат да обхващат различни въпроси, вариращи от координирани учения за събиране на данни до искания за информация или инспекции на помещения, в рамките на ограниченията и обхвата на правомощията, с които разполага всеки участващ орган. От Европейския съвет за цифровите услуги може да бъде поискано да осигури консултации във връзка с тези дейности, например като предложи пътни карти и срокове за дейностите или създаването на специални работни групи с участието на съответните органи.
(86)  За да се улесни трансграничният надзор и разследванията в няколко държави членки, координаторите за цифровите услуги следва да могат да участват постоянно или временно в съвместни дейности по надзор и разследване по въпроси, обхванати от настоящия регламент, въз основа на споразумение между засегнатите държави членки, а при липсата на споразумение, под ръководството на координатора за цифровите услуги на държавата членка по място на установяване. Тези дейности могат да включват други компетентни органи и могат да обхващат различни въпроси, вариращи от координирани учения за събиране на данни до искания за информация или инспекции на помещения, в рамките на ограниченията и обхвата на правомощията, с които разполага всеки участващ орган. От Европейския съвет за цифровите услуги може да бъде поискано да осигури консултации във връзка с тези дейности, например като предложи пътни карти и срокове за дейностите или създаването на специални работни групи с участието на съответните органи.
Изменение 90
Предложение за регламент
Съображение 88
(88)  За да се гарантира последователното прилагане на настоящия регламент, е необходимо да се създаде независима консултативна група на равнището на Съюза, която следва да подпомага Комисията и да подпомага координирането на действията на координаторите за цифрови услуги. Този Европейски съвет за цифровите услуги следва да е съставен от координаторите за цифровите услуги, без да се засяга възможността те да канят на своите заседания или да назначават ad hoc делегати от други компетентни органи, на които са възложени конкретни задачи съгласно настоящия регламент, когато това се изисква съгласно националното разпределение на задачите и компетенциите. В случай на множество участници от една държава членка правото на глас следва да остане ограничено до един представител на държава членка.
(88)  За да се гарантира последователното прилагане на настоящия регламент, е необходимо да се създаде независима консултативна група на равнището на Съюза, която следва да подпомага Комисията и да подпомага координирането на действията на координаторите за цифрови услуги. Този Европейски съвет за цифровите услуги следва да е съставен от координаторите за цифровите услуги, без да се засяга възможността те да канят на своите заседания или да назначават ad hoc делегати от други компетентни органи, на които са възложени конкретни задачи съгласно настоящия регламент, когато това се изисква съгласно националното разпределение на задачите и компетенциите. В случай на множество участници от една държава членка правото на глас следва да остане ограничено до един представител на държава членка. Процедурният правилник на Европейския съвет за цифровите услуги следва да гарантира зачитането на поверителността на информацията.
Изменение 91
Предложение за регламент
Съображение 90
(90)  За тази цел Европейският съвет за цифровите услуги следва да може да приема становища, искания и препоръки, отправени към координаторите за цифровите услуги или други компетентни национални органи. Макар те да не са правно обвързващи, всяко решение те да не бъдат последвани следва да бъде надлежно обяснено и може да бъде взето предвид от Комисията при оценката на спазването на настоящия регламент от съответната държава членка.
(90)  За тази цел Европейският съвет за цифровите услуги следва да може да приема становища, искания и препоръки, отправени към координаторите за цифровите услуги или други компетентни национални органи. Макар те да не са правно обвързващи, всяко решение те да не бъдат последвани следва да бъде надлежно обяснено и може да бъде взето предвид от Комисията при оценката на спазването на настоящия регламент от съответната държава членка. Европейският съвет за цифровите услуги изготвя годишен доклад за своите дейности.
Изменение 92
Предложение за регламент
Съображение 91
(91)  Европейският съвет за цифровите услуги следва да обединява представители на координаторите за цифровите услуги и евентуални други компетентни органи под председателството на Комисията, за да осигури общоевропейско измерение на оценката си на довежданите до вниманието му въпроси. С оглед на възможните междусекторни елементи, които могат да бъдат от значение за други регулаторни рамки на равнището на Съюза, на Европейския съвет за цифровите услуги следва да бъде разрешено да си сътрудничи с други органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза с отговорности в области като равенството, включително равенството между жените и мъжете, недискриминацията, защитата на данните, електронните съобщения, аудиовизуалните услуги, разкриването и разследването на митнически измами срещу бюджета на ЕС или защитата на потребителите, когато това е необходимо за изпълнението на неговите задачи.
(91)  Европейският съвет за цифровите услуги следва да обединява представители на координаторите за цифровите услуги и евентуални други компетентни органи под председателството на Комисията, за да осигури общоевропейско измерение на оценката си на довежданите до вниманието му въпроси. С оглед на възможните междусекторни елементи, които могат да бъдат от значение за други регулаторни рамки на равнището на Съюза, на Европейския съвет за цифровите услуги следва да бъде разрешено да си сътрудничи с други органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза с отговорности в области като равенството, включително равенството между жените и мъжете, недискриминацията, равенството между половете и недискриминацията, изкореняването на всички форми на насилие срещу жени и момичета и на други форми на основано на пола насилие, защитата на данните, зачитането на интелектуалната собственост, конкуренцията, електронните съобщения, аудиовизуалните услуги, надзора на пазара, разкриването и разследването на митнически измами срещу бюджета на ЕС или защитата на потребителите, когато това е необходимо за изпълнението на неговите задачи.
Изменение 93
Предложение за регламент
Съображение 96
(96)  Когато нарушаването на разпоредба, която се прилага единствено за много големите онлайн платформи, не получи ефективно решение от подобна платформа съгласно плана за действие, единствено Комисията може, по своя собствена инициатива или по съвет на Европейския съвет за цифровите услуги, да реши да разследва допълнително съответното нарушение и мерките, които платформата впоследствие е предприела, без координатора за цифровите услуги по място на установяване. След като проведе необходимите проучвания, Комисията следва да може да издава решения за установено нарушение и за налагане на санкции по отношение на много големи онлайн платформи, когато това е оправдано. Тя следва също така да разполага с подобна възможност за намеса в трансгранични ситуации, при които координаторът за цифровите услуги по място на установяване не е предприел никакви мерки въпреки искането на Комисията, или в ситуации, в които самият координатор за цифровите услуги по място на установяване е поискал от Комисията да се намеси във връзка с нарушение на която и да било друга разпоредба на настоящия регламент, извършено от много голяма онлайн платформа.
(96)  Когато нарушаването на разпоредба, която се прилага единствено за много големите онлайн платформи, не получи ефективно решение от подобна платформа съгласно плана за действие, единствено Комисията следва, по своя собствена инициатива или по съвет на Европейския съвет за цифровите услуги, да започне допълнително разследване на съответното нарушение и мерките, които платформата впоследствие е предприела, без координатора за цифровите услуги по място на установяване. След като проведе необходимите проучвания, Комисията следва да може да издава решения за установено нарушение и за налагане на санкции по отношение на много големи онлайн платформи, когато това е оправдано. Тя следва също така да се намеси в трансгранични ситуации, при които координаторът за цифровите услуги по място на установяване не е предприел никакви мерки въпреки искането на Комисията, или в ситуации, в които самият координатор за цифровите услуги по място на установяване е поискал от Комисията да се намеси във връзка с нарушение на която и да било друга разпоредба на настоящия регламент, извършено от много голяма онлайн платформа. Комисията следва да започне производство с оглед на евентуалното приемане на решения по отношение на съответното поведение от страна на много голямата онлайн платформа, например когато има подозрения, че тази платформа е нарушила настоящия регламент, включително когато се установи, че платформата не изпълнява оперативните препоръки от независимия одит, одобрен от координатора на цифровите услуги по място на установяване, и когато координаторът на цифровите услуги по място на установяване не е предприел каквито и да било мерки за разследване или правоприлагане.
Изменение 94
Предложение за регламент
Съображение 97
(97)  Комисията следва да запази свободата да решава дали желае да се намеси в някоя от ситуациите, в които е оправомощена да направи това съгласно настоящия регламент. След като Комисията образува производство, на съответните координатори за цифровите услуги по място на установяване следва да се забрани да упражняват своите правомощия за разследване и правоприлагане по отношение на съответните действия на разглежданата много голяма онлайн платформа, така че да се избегнат дублирането, несъответствията и рисковете от гледна точка на принципа ne bis in idem. В интерес на ефективността обаче тези координатори за цифровите услуги не следва да бъдат възпрепятствани да упражняват правомощията си или да подпомагат Комисията по нейно искане при изпълнението на надзорните ѝ задачи, или по отношение на други действия, включително действия на същата много голяма онлайн платформа, за които се предполага, че представляват ново нарушение. Тези координатори за цифровите услуги, както и Европейският съвет за цифровите услуги и други координатори за цифровите услуги, когато е уместно, следва да предоставят на Комисията цялата необходима информация и съдействие, за да може тя да изпълнява ефективно задачите си, като в същото време Комисията следва да ги информира по целесъобразност как упражнява своите правомощия. В това отношение Комисията следва, когато е целесъобразно, да взема предвид всички оценки, които се отнасят до случая и са били извършени от Европейския съвет за цифровите услуги или от съответните координатори за цифровите услуги, както и всички съответни доказателства и информация, събрани от тях, без да се засягат правомощията и отговорността на Комисията да извършва допълнителни разследвания, когато е необходимо.
(97)  След като Комисията образува производство, на съответните координатори за цифровите услуги по място на установяване следва да се забрани да упражняват своите правомощия за разследване и правоприлагане по отношение на съответните действия на разглежданата много голяма онлайн платформа, така че да се избегнат дублирането, несъответствията и рисковете от гледна точка на принципа ne bis in idem. В интерес на ефективността обаче тези координатори за цифровите услуги не следва да бъдат възпрепятствани да упражняват правомощията си или да подпомагат Комисията по нейно искане при изпълнението на надзорните ѝ задачи, или по отношение на други действия, включително действия на същата много голяма онлайн платформа, за които се предполага, че представляват ново нарушение. Тези координатори за цифровите услуги, както и Европейският съвет за цифровите услуги и други координатори за цифровите услуги, когато е уместно, следва да предоставят на Комисията цялата необходима информация и съдействие, за да може тя да изпълнява ефективно задачите си, като в същото време Комисията следва да ги информира по целесъобразност как упражнява своите правомощия. В това отношение Комисията следва, когато е целесъобразно, да взема предвид всички оценки, които се отнасят до случая и са били извършени от Европейския съвет за цифровите услуги или от съответните координатори за цифровите услуги, както и всички съответни доказателства и информация, събрани от тях, без да се засягат правомощията и отговорността на Комисията да извършва допълнителни разследвания, когато е необходимо.
Изменение 95
Предложение за регламент
Съображение 97 a (ново)
(97a)  Комисията следва да гарантира, че е независима и безпристрастна при вземането на решения по отношение както на координаторите на цифровите услуги, така и на доставчиците на услуги съгласно настоящия регламент.
Изменение 96
Предложение за регламент
Съображение 99
(99)  По-специално, Комисията следва да има достъп до всички свързани със случая документи, данни и информация, необходими за започване и провеждане на разследвания и за наблюдение на спазването на съответните задължения, установени в настоящия регламент, независимо от това кой притежава въпросните документи, данни или информация и независимо от тяхната форма или формат, техния носител за съхранение или точното място, където те се съхраняват. Комисията следва да може пряко да изиска от съответната много голяма онлайн платформа, трети страни или физически лица да предоставят всички свързани със случая доказателства, данни и информация. Освен това Комисията следва да може да изиска всяка свързана със случая информация от всеки публичен орган, структура или агенция в рамките на държавата членка или от всяко физическо или юридическо лице за целите на настоящия регламент. Комисията следва да бъде оправомощена да изисква достъп до базите данни и алгоритмите на съответните лица и до свързаните с тях обяснения, както и да разпитва с тяхно съгласие всички лица, които може да разполагат с полезна информация, записвайки направените изявления. Комисията следва също така да бъде оправомощена да предприема инспекциите, които са необходими за прилагането на съответните разпоредби на настоящия регламент. Тези правомощия за разследване имат за цел да допълнят правото на Комисията да търси съдействие от координаторите за цифровите услуги и от органите на други държави членки, например чрез предоставяне на информация или при упражняването на тези правомощия.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 97
Предложение за регламент
Съображение 100
(100)  Спазването на съответните задължения, наложени съгласно настоящия регламент, следва да подлежи на принудително налагане посредством глоби и периодични имуществени санкции. За тази цел следва да се определят и подходящи размери на глобите и периодичните имуществени санкции за неспазване на задълженията и нарушение на процедурните правила, при наличие на подходящи давностни срокове.
(100)  Спазването на съответните задължения, наложени съгласно настоящия регламент, следва да подлежи на принудително налагане посредством глоби и периодични имуществени санкции. За тази цел следва да се определят и подходящи размери на глобите и периодичните имуществени санкции за неспазване на задълженията и нарушение на процедурните правила, при наличие на подходящи давностни срокове. Комисията следва по-специално да гарантира, че санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи, като се вземат предвид естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението, с оглед на преследвания обществен интерес, обхвата и естеството на извършваните дейности, броя на засегнатите получатели, дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност , както и икономическия капацитет на нарушителя.
Изменение 98
Предложение за регламент
Съображение 102
(102)  В интерес на ефективността и ефикасността, в допълнение към общата оценка на регламента, която трябва да се извърши в срок от пет години след неговото влизане в сила, след началната фаза на започване на прилагането и въз основа на първите три години от прилагането на настоящия регламент, Комисията следва също така да извърши оценка на дейността на Европейския съвет за цифровите услуги и на неговата структура.
(102)  Комисията следва да извърши обща оценка на настоящия регламент и да представи доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. В този доклад следва да се разгледа по-специално определението за много големи онлайн платформи и средният брой на месечните активни получатели на услугата. В този доклад следва също така да се разгледа прилагането на кодексите за поведение, както и задължението за определяне на представител, установен в Съюза, и да се извърши оценка на въздействието на подобни задължения, наложени от трети държави на европейските доставчици на услуги, извършващи дейност в чужбина. По-специално, Комисията следва да извърши оценка на всяко въздействие на разходите за европейските доставчици на услуги от всякакви подобни изисквания, включително за определяне на законен представител, въведени от трети държави, и от всички нови пречки пред достъпа до пазари извън Съюза след приемането на настоящия регламент. Комисията следва да извърши оценка и на въздействието върху способността на европейските предприятия и потребители да имат достъп до и да купуват продукти и услуги от държави извън Съюза. В интерес на ефективността и ефикасността, в допълнение към общата оценка на регламента, която трябва да се извърши в срок от три години след неговото влизане в сила, след началната фаза на започване на прилагането и въз основа на първите три години от прилагането на настоящия регламент, Комисията следва също така да извърши оценка на дейността на Европейския съвет за цифровите услуги и на неговата структура.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 1 – заглавие
Предмет и обхват
Предмет
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в
в)  правила за изпълнение и правоприлагане на настоящия регламент, включително по отношение на сътрудничеството и координацията между компетентните органи.
в)  правила за изпълнение и правоприлагане на изискванията, определени в настоящия регламент, включително по отношение на сътрудничеството и координацията между компетентните органи.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б
б)  да се определят единни правила за безопасна, предсказуема и надеждна онлайн среда, в която основните права, залегнали в Хартата, са ефективно защитени.
б)  да се определят хармонизирани правила за безопасна, достъпна, предсказуема и надеждна онлайн среда, в която основните права, залегнали в Хартата, са ефективно защитени.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – точка б а (нова)
ба)  да се насърчи високо равнище на защита на потребителите и да се допринесе за по-голям избор за потребителите, като същевременно се улесняват иновациите, подпомага се цифровият преход и се насърчава икономическият растеж в рамките на вътрешния пазар.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
3.  Настоящият регламент се прилага за посреднически услуги, предоставяни на получатели на услугата, които са установени или пребивават в Съюза, независимо от мястото на установяване на доставчиците на тези услуги.
заличава се
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4
4.  Настоящият регламент не се прилага за услуга, която не е посредническа услуга, нито за изисквания, наложени по отношение на такава услуга, независимо дали услугата се предоставя чрез използването на посредническа услуга.
заличава се
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
5.  Настоящият регламент не засяга правилата, установени в:
заличава се
a)  Директива 2000/31/ЕО;
б)  Директива 2010/13/ЕО;
в)  Правото на Съюза в областта на авторското право и сродните му права;
г)  Регламент (ЕС) .../... за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн [Регламента относно ТСО след като бъде приет];
д)  Регламент (ЕС) .../... относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси и Директива (ЕС) .../... за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства [Директивата относно електронните доказателства след като бъде приета];
е)  Регламент (ЕС) 2019/1148;
ж)  Регламент (ЕС) 2019/1150;
з)  Правото на Съюза в областта на защитата на потребителите и безопасността на продуктите, включително Регламент (ЕС) 2017/2394;
и)  Правото на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Член 1а
Обхват
1.  Настоящият регламент се прилага за посреднически услуги, предоставяни на получатели на услугата, които са установени или пребивават в Съюза, независимо от мястото на установяване на доставчиците на тези услуги.
2.  Настоящият регламент не се прилага за услуга, която не е посредническа услуга, нито за изисквания, наложени по отношение на такава услуга, независимо дали услугата се предоставя чрез използването на посредническа услуга.
3.  Настоящият регламент не засяга правилата, установени в:
a)  Директива 2000/31/ЕО;
б)  Директива 2010/13/ЕО;
в)  Правото на Съюза в областта на авторското право и сродните му права, по-специално Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар;
г)  Регламент (ЕС) 2021/784 относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн;
д)  Регламент (ЕС) .../... относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси и Директива (ЕС) .../... за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства [Директивата относно електронните доказателства след като бъде приета];
е)  Регламент (ЕС) 2019/1148;
ж)  Регламент (ЕС) 2019/1150;
з)  Правото на Съюза в областта на защитата на потребителите и безопасността на продуктите, включително Регламент (ЕС) 2017/2394, Регламент (ЕС) 2019/1020 и Директива 2001/95/EО относно общата безопасност на продуктите;
и)  Правото на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО;
й)  Директива (ЕС) 2019/882;
к)  Директива (ЕС) 2018/1972;
л)  Директива 2013/11/ЕС.
4.  До [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията публикува насоки по отношение на връзките между настоящия регламент и правните актове, посочени в член 1а, параграф 3.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а
a)  „услуги на информационното общество“ означава услуги по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535;
a)  „услуги на информационното общество“ означава услуги съгласно определението в член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535;
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б
б)  „получател на услугата“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва съответната посредническа услуга;
б)  „получател на услугата“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва съответната посредническа услуга за търсене на информация или осигуряване на достъп до нея;
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в
в)  „потребител“ означава всяко физическо лице, което действа за цели, които са извън рамките на неговата търговска дейност, стопанска дейност или професия;
в)  „потребител“ означава всяко физическо лице, което действа за цели, които са извън рамките на неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – уводна част
г)  „предлагане на услуги в Съюза“ означава предоставяне на възможност на юридически или физически лица в една или повече държави членки да използват услугите на доставчика на услуги на информационното общество, който има съществена връзка със Съюза; счита се, че такава съществена връзка съществува, когато доставчикът е установен в Съюза; при липсата на такава форма на установяване оценката на съществената връзка се основава на конкретни фактически критерии, като например:
г)  „предлагане на услуги в Съюза“ означава предоставяне на възможност на юридически или физически лица в една или повече държави членки да използват услугите на доставчик на услуги на информационното общество, който има съществена връзка със Съюза;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 1
—  значителен брой ползватели в една или няколко държави членки; или
заличава се
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 2
—  насочване на дейностите към една или повече държави членки.
заличава се
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г а (нова)
га)  „съществена връзка със Съюза“ означава връзката на доставчик с една или повече държави членки, произтичаща или от неговото установяване в Съюза, или при липсата на такова установяване, от факта, че доставчикът насочва дейностите си към една или повече държави членки;
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д
д)  „търговец“ означава всяко физическо лице или всяко юридическо лице, независимо дали е частна или държавна собственост, което действа, включително чрез лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;
д)  „търговец“ означава всяко физическо лице или всяко юридическо лице, независимо дали е частна или държавна собственост, което действа, включително чрез лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели, пряко свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e – тире 1
—  услуга за „обикновен пренос“, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена от получател на услугата, или в предоставяне на достъп до комуникационна мрежа;
—  услуга за „обикновен пренос“, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена от получател на услугата, или в предоставяне на достъп до комуникационна мрежа, включително услуги, свързани с техническите спомагателни функции;
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква е – тире 2
—  услуга „кеширане“, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена от получател на услугата, включваща автоматичното, междинното и временното съхраняване на тази информация, извършено единствено с цел да се подобри ефективността на по-нататъшния пренос на информацията на други получатели по тяхно искане;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж
ж)  „незаконно съдържание“ означава всяка информация, която сама по себе си или във връзка с дадена дейност, включително продажбата на продукти или предоставянето на услуги, не е в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, независимо от конкретния предмет или естество на това право;
ж)  „незаконно съдържание“ означава всяка информация или дейност, включително продажбата на продукти или предоставянето на услуги, която не е в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, независимо от конкретния предмет или естество на това право;
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з
з)  „онлайн платформа“ означава доставчик на хостинг услуга, който по искане на получател на услугата съхранява и разпространява сред обществеността информация, освен ако тази дейност е незначителна и изцяло спомагателна характеристика на друга услуга и поради обективни и технически причини не може да бъде използвана без тази друга услуга, и интегрирането на характеристиката в другата услуга не е средство за заобикаляне на приложимостта на настоящия регламент;
з)  „онлайн платформа“ означава доставчик на хостинг услуга, който по искане на получател на услугата съхранява и разпространява сред обществеността информация, освен ако тази дейност е незначителна или изцяло спомагателна характеристика на друга услуга или функционалност на основната услуга и поради обективни и технически причини не може да бъде използвана без тази друга услуга, и интегрирането на характеристиката или функционалността в другата услуга не е средство за заобикаляне на приложимостта на настоящия регламент;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква к
к)  „онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт или част от него, и приложения, включително мобилни приложения;
к)  „онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт или част от него, както и приложения, включително мобилни приложения, който позволява на получателите на услугата да имат достъп до и да взаимодействат със съответната посредническа услуга;
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква к а (нова)
ка)  „доверен подател на сигнали“ означава образувание, което е получило такъв статут от координатор на цифровите услуги;
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква н
н)  „реклама“ означава информация, предназначена да популяризира посланието на юридическо или физическо лице, независимо дали за постигане на търговски или нетърговски цели, и изложена от онлайн платформа на нейния онлайн интерфейс срещу възнаграждение конкретно за популяризиране на тази информация;
н)  „реклама“ означава информация, предназначена да популяризира посланието на юридическо или физическо лице и разпространявана с тази цел, независимо дали за постигане на търговски или нетърговски цели, и изложена от онлайн платформа на нейния онлайн интерфейс срещу възнаграждение конкретно в замяна на популяризиране на това послание;
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква н а (нова)
на)  „възнаграждение“ означава икономическа компенсация, състояща се от пряко или непряко плащане за предоставената услуга, включително когато доставчикът на посреднически услуги не е пряко компенсиран от получателя на услугата или когато получателят на услугата предоставя данни на доставчика на услуги, освен когато тези данни се събират единствено с цел изпълнение на правни изисквания;
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква о
о)  „система за препоръчване“ означава изцяло или частично автоматизирана система, използвана от онлайн платформа, за да предлага на своя онлайн интерфейс конкретна информация на получателите на услугата, включително в резултат на търсене, инициирано от получателя или определящо по друг начин относителната последователност или видимост на показваната информация;
о)  „система за препоръчване“ означава изцяло или частично автоматизирана система, използвана от онлайн платформа, за да предлага, приоритизира или поддържа на своя онлайн интерфейс конкретна информация на получателите на услугата, включително в резултат на търсене, инициирано от получателя или определящо по друг начин относителната последователност или видимост на показваната информация;
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п
п)  „модериране на съдържание“ означава дейностите, предприети от доставчиците на посреднически услуги, насочени към засичане, идентифициране и справяне с незаконно съдържание или несъвместима с техните общи условия информация, предоставени от получателите на услугата, включително предприетите мерки, които засягат наличността, видимостта и достъпността на това незаконно съдържание или тази информация, като например намаляване на видимостта, блокиране на достъпа или премахването на тази информация, или способността на получателите да предоставят тази информация, като например закриване или временно затваряне на профила на даден получател;
п)  „модериране на съдържание“ означава дейностите, автоматизирани или неавтоматизирани, предприети от доставчиците на посреднически услуги, насочени към засичане, идентифициране и справяне с незаконно съдържание или несъвместима с техните общи условия информация, предоставени от получателите на услугата, включително предприетите мерки, които засягат наличността, видимостта и достъпността на това незаконно съдържание или тази информация, като например намаляване на видимостта, блокиране на достъпа, заличаване от списъка, демонетизиране или премахването на тази информация, или способността на получателите да предоставят тази информация, като например закриване или временно затваряне на профила на даден получател;
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р
р)  „общи условия“ означава всички общи условия или спецификации, независимо от тяхното наименование или форма, които уреждат договорните отношения между доставчика на посреднически услуги и получателите на услугите.
р)  „общи условия“ означава всички общи условия или спецификации от страна на доставчика на услуги, независимо от тяхното наименование или форма, които уреждат договорните отношения между доставчика на посреднически услуги и получателите на услугите.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р a (нова)
ра)  „хора с увреждания“ означава хора с увреждания по смисъла на член 3, точка 1 от Директива (ЕС) 2019/882.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Този член не засяга възможността съд или административен орган, в съответствие с правните системи на държавите членки, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.
3.  Този член не засяга възможността съдебен или административен орган, в съответствие с правните системи на държавите членки, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  Когато се предоставя услуга на информационното общество, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена на получател на услугата, доставчикът на услуги не носи отговорност за автоматичното, междинното и временното съхраняване на тази информация, което се извършва единствено с цел да се подобри ефективността на по-нататъшния пренос на информация до други получатели на услугата по тяхно искане, при условие че:
1.  Когато се предоставя услуга на информационното общество, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена на получател на услугата, доставчикът на услуги не носи отговорност за автоматичното, междинното и временното съхраняване на тази информация, което се извършва единствено с цел да се подобри ефективността или сигурността на по-нататъшния пренос на информация до други получатели на услугата по тяхно искане, при условие че доставчикът:
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а
a)  доставчикът не променя информацията;
a)  не променя информацията;
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  доставчикът спазва условията за достъп до информацията;
б)  спазва условията за достъп до информацията;
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  доставчикът спазва правилата за актуализиране на информацията, определени, широко признати и използвани от промишлеността;
в)  спазва правилата за актуализиране на информацията, определени, широко признати и използвани от промишлеността;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г
г)  доставчикът не пречи на законното използване на технология, широко призната и използвана от промишлеността, за получаване на данни за използването на информацията; както и
г)  не пречи на законното използване на технология, широко призната и използвана от промишлеността, за получаване на данни за използването на информацията; както и
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д
д)  доставчикът действа експедитивно за премахването или блокирането на достъпа до съхранената от него информация, веднага след като се запознае с факта, че информацията в първоначалния източник на преноса е премахната от мрежата или достъпът до нея е блокиран, или че съдебен или административен орган е разпоредил такова премахване или блокиране.
д)  действа експедитивно за премахването или блокирането на достъпа до съхранената от него информация, веднага след като се запознае с факта, че информацията в първоначалния източник на преноса е премахната от мрежата или достъпът до нея е блокиран, или че съдебен или административен орган е разпоредил такова премахване или блокиране.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Този член не засяга възможността съд или административен орган, в съответствие с правните системи на държавите членки, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.
2.  Този член не засяга възможността съдебен или административен орган, в съответствие с правните системи на държавите членки, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Параграф 1 не се прилага по отношение на отговорността на онлайн платформите съгласно законодателството за защита на потребителите, което позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, когато такава онлайн платформа представя конкретната информация или по друг начин прави възможна въпросната конкретна сделка по начин, който би накарал средния и относително осведомен потребител да вярва, че информацията или продуктът или услугата, които са предмет на сделката, се предоставят от самата онлайн платформа или от получател на услугата, който действа под негово ръководство или контрол.
3.  Параграф 1 не се прилага по отношение на отговорността на онлайн платформите съгласно законодателството за защита на потребителите, което позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, когато такава онлайн платформа представя конкретната информация или по друг начин прави възможна въпросната конкретна сделка по начин, който би накарал потребител да вярва, че информацията или продуктът или услугата, които са предмет на сделката, се предоставят от самата онлайн платформа или от получател на услугата, който действа под негово ръководство или контрол.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
4.  Този член не засяга възможността съд или административен орган, в съответствие с правните системи на държавите членки, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.
4.  Този член не засяга възможността съдебен или административен орган, в съответствие с правните системи на държавите членки, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
Доставчиците на посреднически услуги не се считат за недопустими за освобождаването от отговорност, посочено в членове 3, 4 и 5, само защото извършват доброволни разследвания по собствена инициатива или други дейности, насочени към засичане, идентифициране и премахване или блокиране на достъпа до незаконно съдържание, или предприемат необходимите мерки за спазване на изискванията на правото на Съюза, включително тези, определени в настоящия регламент.
1.   Доставчиците на посреднически услуги не се считат за недопустими за освобождаването от отговорност, посочено в членове 3, 4 и 5, само защото извършват доброволни разследвания по собствена инициатива или предприемат мерки, насочени към засичане, идентифициране и премахване или блокиране на достъпа до незаконно съдържание, или предприемат необходимите мерки за спазване на изискванията на националното право и правото на Съюза, включително Хартата и изискванията, определени в настоящия регламент.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)
1а.   Доставчиците на посреднически услуги гарантират, че проведените доброволни разследвания по собствена инициатива и предприетите мерки съгласно параграф 1 са ефективни и специфични. Тези доброволни разследвания по собствена инициатива мерки са придружени от подходящи гаранции, като например човешки надзор, документиране или допълнителна мярка за гарантиране и показване, че тези разследвания и мерки са точни, недискриминационни, пропорционални, прозрачни и не водят до прекомерно премахване на съдържание. Доставчиците на посреднически услуги полагат максимални усилия, за да гарантират, че когато се използват автоматизирани средства, технологията е достатъчно надеждна, за да ограничи във възможно най-голяма степен процента на грешки, когато информацията неправилно се счита за незаконно съдържание.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
На доставчиците на посреднически услуги не се налага общо задължение за контрол на информацията, която те пренасят или съхраняват, нито за активно търсене на факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност.
1.   На доставчиците на посреднически услуги не се налага общо задължение – нито de jure, нито de facto, чрез автоматизирани или неавтоматизирани средства – за контрол на информацията, която те пренасят или съхраняват, нито за активно търсене на факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност, или за наблюдение на поведението на физически лица.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)
1а.   Доставчиците на посреднически услуги не са задължени да използват автоматизирани средства за модериране на съдържание или за наблюдение на поведението на физически лица.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 б (нов)
1б.   Държавите членки не възпрепятстват доставчиците на посреднически услуги да предлагат криптирани от край до край услуги.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 в (нов)
1в.   Държавите членки не налагат общо задължение за доставчиците на посреднически услуги за ограничаване на анонимното използване на техните услугите. Държавите членки не задължават доставчиците на посреднически услуги да запазват по принцип и неизбирателно личните данни на получателите на техните услуги. За всяко целево запазване на данни на конкретен получател следва да е налице разпореждане от съдебен орган в съответствие с правото на Съюза или с националното право.
Изменение 520/rev
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 г (нов)
1г.  Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Директива 2002/58/ЕО, доставчиците полагат разумни усилия за осигуряването на възможност за използването и плащането на тези услуги, без да събират лични данни на получателя.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  При получаване на заповед за предприемане на действия срещу конкретно незаконно съдържание, издадена от съответните национални съдебни или административни органи въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, в съответствие с правото на Съюза, доставчиците на посреднически услуги информират незабавно органа, издал заповедта, за привеждането в действие на заповедта, като посочват предприетите действия и кога са предприети те.
1.  При получаване по сигурен канал за комуникация на заповед за предприемане на действия срещу един или повече елементи на незаконно съдържание, получена и издадена от съответните национални съдебни или административни органи въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, в съответствие с правото на Съюза, доставчиците на посреднически услуги информират незабавно органа, издал заповедта, за привеждането в действие на заповедта, като посочват предприетите действия и кога са предприети те.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире -1 (ново)
—  позоваване на правното основание за заповедта;
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 1
—  изложение на причините, поради които информацията представлява незаконно съдържание, като се прави позоваване на конкретната разпоредба на правото на Съюза или на националното право, която е нарушена;
—  достатъчно подробно изложение на причините, поради които информацията представлява незаконно съдържание, като се прави позоваване на конкретната разпоредба на правото на Съюза или на националното право в съответствие с правото на Съюза;
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 1а (ново)
—  идентификация на органа, издаващ заповедта, включително дата, електронен времеви печат и електронен подпис на органа, която предоставя на получателя възможност да удостовери автентичността на заповедта и координатите за връзка на лице за контакт в рамките на посочения орган;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 2
—  един или повече точни URL и, когато е необходимо, допълнителна информация, позволяваща идентифицирането на съответното незаконно съдържание;
—  ясно посочване на точното електронно местоположение на тази информация, като например точния или точните URL, когато е целесъобразно или когато точното електронно местоположение не може да бъде определено прецизно; един или повече точни URL и, когато е необходимо, допълнителна информация, позволяваща идентифицирането на съответното незаконно съдържание;
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 3
—  информация относно средствата за правна защита, с които разполагат доставчикът на услугата и получателят на услугата, който е предоставил съдържанието;
—  лесноразбираема информация относно механизмите за правна защита, с които разполагат доставчикът на услугата и получателят на услугата, който е предоставил съдържанието, включително сроковете за обжалване;
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква a – тире 3 а (ново)
—  когато е необходимо и пропорционално, решението да не се разкрива информация за премахването на или блокирането на достъпа до съдържанието поради съображения за обществена сигурност, като например предотвратяване, разследване, разкриване и наказателно преследване на тежки престъпления, като периодът не може да надхвърля шест седмици, считано от вземането на това решение.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б
б)  териториалният обхват на заповедта, въз основа на приложимите правила на Съюза и на националното право, включително Хартата, и когато е приложимо, общите принципи на международното право, не надхвърля строго необходимото за постигане на целта ѝ;
б)  териториалният обхват на заповедта, въз основа на приложимите правила на Съюза и на националното право в съответствие с правото на Съюза, включително Хартата, и когато е приложимо, общите принципи на международното право, не надхвърля строго необходимото за постигане на целта ѝ; териториалният обхват на заповедта се ограничава до територията на държавата членка, която издава заповедта, освен ако незаконосъобразността на съдържанието произтича пряко от правото на Съюза или засегнатите права изискват по-широк териториален обхват в съответствие с правото на Съюза и международното право;
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в
в)  заповедта се изготвя на езика, посочен от доставчика, и се изпраща на звеното за контакт, определено от доставчика, в съответствие с член 10.
в)  заповедта се изготвя на езика, посочен от доставчика, и се изпраща на звеното за контакт, определено от доставчика, в съответствие с член 10, или на един от официалните езици на държавата членка, която издава заповедта срещу конкретното незаконно съдържание; в такъв случай звеното за контакт на доставчика на услуги може да поиска от компетентния орган да предостави превод на езика, посочен от доставчика;
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в а (нова)
ва)  заповедта е в съответствие с член 3 от Директива 2000/31/EО;
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в б (нова)
вб)  когато повече от един доставчик на посреднически услуги отговаря за хостинга на конкретните елементи на незаконно съдържание, заповедта се издава към най-подходящия доставчик, който има техническата и оперативната способност да предприеме действия срещу тези конкретни елементи.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 a (нов)
2а.  След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с член 70, с които се въвежда специален образец и формуляр за заповедите, посочени в параграф 1.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б (нов)
2б.  Доставчиците на посреднически услуги, които са получили поръчка, имат право на ефективни средства за правна защита. Координаторът на цифровите услуги на държавата членка на установяване може да реши да встъпи от името на доставчика във всяко предявяване на иск, обжалване или други правни производства във връзка със заповедта.
Координаторът на цифровите услуги на държавата членка на установяване може да поиска от органа, издал заповедта, да оттегли или отмени заповедта или да адаптира териториалния обхват на заповедта до строго необходимото. Когато такова искане бъде отхвърлено, координаторът на цифровите услуги на държавата членка на установяване има право да поиска отмяна, прекратяване или коригиране на действието на заповедта пред съдебните органи на държавите членки, издавали заповедта. Такова производство се приключва без неоправдано забавяне.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 в (нов)
2в.  Ако доставчикът не може да изпълни заповедта за премахване, тъй като съдържа явни грешки или не съдържа достатъчно информация относно изпълнението, той информира без неоправдано забавяне съдебния или административния орган, издал заповедта, и иска необходимите пояснения.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 г (нов)
2г.  Органът, издал заповедта, предава на координатора на цифровите услуги от държавата членка на издаващия орган тази заповед и информацията, получена от доставчика на посреднически услуги относно привеждането в действие на заповедта.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Условията и изискванията, предвидени в настоящия член, не засягат изискванията съгласно националното наказателно процесуално право в съответствие с правото на Съюза.
4.  Условията и изискванията, предвидени в настоящия член, не засягат изискванията съгласно националното наказателнопроцесуално и административнопроцесуално право в съответствие с правото на Съюза, включително Хартата. Когато действат в съответствие с такова право, органите не надхвърлят необходимото за постигане на преследваните цели.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 a (нов)
4а.  Държавите членки гарантират, че съответните органи могат по искане на заявител, чиито лични права са накърнени от незаконно съдържание, да издадат разпореждане за забрана в съответствие с настоящия член срещу съответния доставчик на посреднически услуги, за да се премахне или блокира достъпът до въпросното съдържание.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  При получаване на заповед за предоставяне на конкретна информация за един или повече конкретни отделни получатели на услугата, издадена от съответните национални съдебни или административни органи въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, в съответствие с правото на Съюза, доставчиците на посреднически услуги информират незабавно органа, издал заповедта, за нейното получаване и за привеждането ѝ в действие.
1.  При получаване по сигурен канал за комуникация на заповед за предоставяне на конкретна информация за един или повече конкретни отделни получатели на услугата, получена и издадена от съответните национални съдебни или административни органи въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, в съответствие с правото на Съюза, доставчиците на посреднически услуги информират незабавно органа, издал заповедта, за нейното получаване и за привеждането ѝ в действие.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a – тире -1 (ново)
—  данните за идентификация на съдебния или административния орган, издал заповедта, и данните за удостоверяване на автентичността на заповедта, издадена от въпросния орган, включително датата, електронния времеви печат и електронния подпис на органа, издал заповедта за предоставяне на информация;
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире - 1 а (ново)
—  позоваване на правното основание за заповедта;
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире -1 б (ново)
—  ясно посочване на точното електронно местоположение, име на профил или уникален идентификатор на получателя, за когото се търси информация;
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 1
—  изложение на причините, в което се обяснява целта, за която се изисква информацията, и защо изискването за предоставяне на информацията е необходимо и пропорционално, за да се определи дали получателите на посреднически услуги спазват приложимите правила на Съюза или национални правила, освен ако такова изложение не може да бъде направено по причини, свързани с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления;
—  достатъчно подробно изложение на причините, в което се обяснява целта, за която се изисква информацията, и защо изискването за предоставяне на информацията е необходимо и пропорционално, за да се определи дали получателите на посреднически услуги спазват приложимите правила на Съюза или национални правила, освен ако такова изложение не може да бъде направено по причини, свързани с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления;
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 1 а (ново)
—  когато исканата информация представлява лични данни по смисъла на член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 3, точка 1 от Директива (ЕС) 2016/680, обосновка, че заповедта е в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните;
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 2
—  информация относно средствата за правна защита, с които разполагат доставчикът и получателите на съответната услуга;
—  информация относно средствата за правна защита, с които разполагат доставчикът и получателите на съответната услуга, включително сроковете за обжалване;
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 2 а (ново)
—  указание дали доставчикът следва да информира без неоправдано забавяне получателя на съответната услуга, включително да дава информация за исканите данни; когато се иска информация в контекста на наказателно производство, искането за тази информация е в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680, а предоставянето на информация на получателя на съответната услуга относно това искане може да бъде забавено, доколкото това е необходимо и пропорционално, за да се избегне възпрепятстване на съответното наказателно производство, като се вземат предвид правата на заподозрените лица и обвиняемите и без да се засягат правата на защита и ефективните средства за правна защита. Това искане се обосновава надлежно, в него се указва продължителността на задължението за поверителност и то е предмет на периодичен преглед.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в
в)  заповедта се изготвя на езика, посочен от доставчика, и се изпраща на звеното за контакт, определено от този доставчик, в съответствие с член 10.
в)  заповедта се изготвя на езика, посочен от доставчика, и се изпраща на звеното за контакт, определено от този доставчик, в съответствие с член 10, или се изготвя на един от официалните езици на държавата членка, която издава заповедта срещу незаконното съдържание; в такъв случай звеното за контакт може да поиска от компетентния орган да предостави превод на езика, посочен от доставчика;
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 a (нов)
2а.  След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с член 70, с които се въвежда специален образец и формуляр за заповедите, посочени в параграф 1.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 б (нов)
2б.  Доставчикът на посреднически услуги, който е получил заповед, има право на ефективни средства за правна защита. Това право включва правото на оспорване на заповедта пред съдебните органи на държавата членка на компетентния орган, издавал заповедта, по-специално когато тази заповед не е в съответствие с член 3 от Директива 2000/31/ЕО. Координаторът на цифровите услуги на държавата членка на установяване може да реши да встъпи, от името на доставчика, във всяко предявяване на иск, обжалване или друго правно производство във връзка със заповедта.
Координаторът на цифровите услуги на държавата членка на установяване може да поиска от органа, издал заповедта, да оттегли или отмени заповедта. Когато такова искане бъде отхвърлено, координаторът на цифровите услуги на държавата членка на установяване има право да поиска отмяна, прекратяване или коригиране на действието на заповедта пред съдебните органи на държавите членки, в които е издадена заповедта. Такова производство се приключва без неоправдано забавяне.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 в (нов)
2в.  Ако доставчикът не може да изпълни заповедта, тъй като съдържа явни грешки или не съдържа достатъчно информация, позволяваща да бъде изпълнена, той информира без неоправдано забавяне съдебния или административния орган, издал тази заповед за предоставяне на информация, и иска необходимите пояснения.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 г (нов)
2г.  Органът, издавал заповедта за предоставяне на конкретна информация, предава на координатора на цифровите услуги от държавата членка на издаващия орган заповедта и информацията, получена от доставчика на посреднически услуги относно привеждането в действие на заповедта.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
4.  Условията и изискванията, предвидени в настоящия член, не засягат изискванията съгласно националното наказателно процесуално право в съответствие с правото на Съюза.
4.  Условията и изискванията, предвидени в настоящия член, не засягат изискванията съгласно националното наказателнопроцесуално право или административнопроцесуално право в съответствие с правото на Съюза.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9a
Ефективни средства за правна защита на получателите на услугата
1.   Получателите на услугата, чието съдържание е било премахнато в съответствие с член 8 или чиято информация е била поискана в съответствие с член 9, имат право на ефективни средства за правна защита срещу такива заповеди, включително, когато е приложимо, възстановяване на съдържанието, когато то изпълнява общите условия, но по погрешка е счетено за незаконно от доставчика на услуги, без да се засягат средствата за правна защита на разположение по силата на Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент (ЕС) 2016/679.
2.   Това право на ефективни средства за правна защита се упражнява пред съдебен орган в издаващата държава членка в съответствие с националното право и включва възможността за оспорване на законосъобразността на мярката, включително нейната необходимост и пропорционалност.
3.   Координаторите на цифровите услуги разработват национални инструменти и насоки за получателите на услугата по отношение на механизмите за подаване на жалби и правна защита, приложими на съответната територия.
Изменение 175
Предложение за регламент
Глава III – заглавие
Задължения за надлежна проверка за прозрачна и безопасна онлайн среда
Задължения за надлежна проверка за прозрачна, достъпна и безопасна онлайн среда
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 10 – заглавие
Звена за контакт
Звена за контакт за органите на държавите членки, Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Доставчиците на посреднически услуги създават единно звено за контакт, което позволява пряка комуникация по електронен път с органите на държавите членки, Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги, посочен в член 47, за прилагането на настоящия регламент.
1.  Доставчиците на посреднически услуги определят единно звено за контакт, което им позволява да комуникират пряко по електронен път с органите на държавите членки, Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги, посочен в член 47, за прилагането на настоящия регламент.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Доставчиците на посреднически услуги оповестяват публично информацията, необходима за лесното идентифициране и комуникация с техните единни звена за контакт.
2.  Доставчиците на посреднически услуги съобщават на органите на държавите членки, Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги информацията, необходима за лесното идентифициране и комуникация с техните единни звена за контакт, включително името, адреса на електронната поща, физическия адрес и телефонния номер, и гарантират, че информацията се актуализира редовно.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 a (нов)
2а.  Доставчиците на посреднически услуги могат да създадат същото единно звено за контакт за настоящия регламент и друго единно звено, изисквано в съответствие с други законодателни актове на Съюза. В такъв случай доставчикът информира Комисията за това решение.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10а
Звена за контакт за получателите на услуги
1.   Доставчиците на посреднически услуги определят единно звено за контакт, което дава възможност на получателите на услуги да комуникират пряко с тях.
2.   Доставчиците на посреднически услуги по-специално дават възможност на получателите на услуги да комуникират с тях, като им предоставят бързи, преки и ефективни средства за комуникация като телефонен номер, адреси на електронна поща, електронни формуляри за контакт, чатботове или съобщения в реално време, както и физическия адрес на установяване на доставчика на посреднически услуги по удобен за ползвателите и леснодостъпен начин. Доставчиците на посреднически услуги също така позволяват на получателите на услуги да избират средства за пряка комуникация, които не трябва да се основават само на автоматизирани инструменти.
3.   Доставчиците на посреднически услуги полагат всички усилия в рамките на разумното да осигурят разпределението на достатъчно човешки и финансови ресурси, за да гарантират, че комуникацията, посочена в параграф 1, се осъществява своевременно и ефективно.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Доставчиците на посреднически услуги, които нямат място на установяване в Съюза, но предлагат услуги в Съюза, определят писмено юридическо или физическо лице за свой законен представител в една от държавите членки, в които доставчикът предлага своите услуги.
1.  Доставчиците на посреднически услуги, които нямат място на установяване в Съюза, но предлагат услуги в Съюза, определят писмено юридическо или физическо лице, което да действа като техен законен представител в една от държавите членки, в които доставчикът предлага своите услуги.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Доставчиците на посреднически услуги упълномощават своите законни представители, така че органите на държавите членки, Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги да могат да се обръщат към тях в допълнение към или вместо към доставчика по всички въпроси, необходими за получаването, спазването и правоприлагането на решенията, издадени във връзка с настоящия регламент. Доставчиците на посреднически услуги предоставят на своя законен представител необходимите правомощия и ресурси, за да оказва съдействие на органите на държавите членки, Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги и да се съобразява с тези решения.
2.  Доставчиците на посреднически услуги упълномощават своите законни представители, така че органите на държавите членки, Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги да могат да се обръщат към тях в допълнение към или вместо към доставчика по всички въпроси, необходими за получаването, спазването и правоприлагането на решенията, издадени във връзка с настоящия регламент. Доставчиците на посреднически услуги предоставят на своя законен представител необходимите правомощия и достатъчно ресурси, за да гарантират ефективно и своевременно сътрудничество с органите на държавите членки, Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги и съобразяване с всяко от тези решения.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4
4.  Доставчиците на посреднически услуги съобщават името, адреса, адреса на електронната поща и телефонния номер на своя законен представител на координатора на цифровите услуги в държавата членка, в която пребивава или е установен законният представител. Те гарантират, че тази информация е актуална.
4.  Доставчиците на посреднически услуги съобщават името, пощенския адрес, адреса на електронната поща и телефонния номер на своя законен представител на координатора на цифровите услуги в държавата членка, в която пребивава или е установен законният представител. Те гарантират, че тази информация е поддържана актуална. При получаване на тази информация координаторът на цифровите услуги в държавата членка, в която пребивава или е установен законният представител, полага разумни усилия, за да оцени нейната действителност.
Изменение 477
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 a (нов)
5а.   Доставчиците на посреднически услуги, които отговарят на определението за микро-, малки или средни предприятия (МСП) по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО и които, въпреки че са положили разумни усилия, не са успели да си осигурят услугите на законен представител, могат да поискат от координатора на цифровите услуги в държавата членка, в която предприятието възнамерява да бъде представлявано от законен представител, допълнително съдействие и препоръки за възможни решения, включително възможности за колективно представителство.
Изменение 513
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Доставчиците на посреднически услуги включват в своите общи условия информация за всички ограничения, които налагат във връзка с използването на техните услуги по отношение на информацията, предоставена от получателите на услугата. Тази информация включва информация за всички политики, процедури, мерки и инструменти, използвани за целите на модерирането на съдържание, включително алгоритмичното вземане на решения и прегледа от човек. Тя се формулира на ясен и недвусмислен език и е публично достъпна в лесно достъпен формат.
1.  Доставчиците на посреднически услуги използват справедливи, недискриминационни и прозрачни общи условия. Доставчиците на посреднически услуги публикуват проекти на тези общи условия на ясен, прост, лесноразбираем и недвусмислен език и ги правят публично достояние в лесно достъпен машинночитаем формат на езиците на държавата членка, към която са насочени услугите. В своите общи условия доставчиците на посреднически услуги зачитат свободата на изразяване, свободата и плурализма на медиите и други основни права и свободи, залегнали в Хартата, както и правилата, приложими за медиите в Съюза.
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 a (нов)
1а.  Доставчиците на посреднически услуги включват в своите общи условия информация за всички ограничения или промени, които налагат във връзка с използването на техните услуги по отношение на съдържанието, предоставено от получателите на услугата. Доставчиците на посреднически услуги включват и леснодостъпна информация относно правото на получателите да прекратят използването на услугата. Доставчиците на посреднически услуги също така включват информация за всички политики, процедури, мерки и инструменти, използвани от доставчика на посредническата услуга за целите на модерирането на съдържание, включително алгоритмичното вземане на решения и прегледа от човек.
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 б (нов)
1б.  Доставчиците на посреднически услуги уведомяват получателите на услугата за всяка съществена промяна в общите условия и предоставят обяснение за това.
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 в (нов)
1в.  Когато дадена посредническа услуга е насочена предимно към малолетни и непълнолетни лица или се използва предимно от тях, доставчикът обяснява условията и ограниченията за използването на услугата по начин, който малолетните и непълнолетните лица могат да разберат.
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Доставчиците на посреднически услуги действат старателно, обективно и пропорционално при прилагането и правоприлагането на ограниченията, посочени в параграф 1, при надлежно зачитане на правата и законните интереси на всички участващи страни, включително приложимите основни права на получателите на услугата, залегнали в Хартата.
2.  Доставчиците на посреднически услуги действат справедливо, прозрачно, последователно, старателно, своевременно, безпристрастно, недискриминационно и пропорционално при прилагането и правоприлагането на ограниченията, посочени в параграф 1, при надлежно зачитане на правата и законните интереси на всички участващи страни, включително приложимите основни права на получателите на услугата, залегнали в Хартата.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2а.  Доставчиците на посреднически услуги предоставят на получателите на услуги кратко и леснодостъпно резюме на общите условия в машинночитаем формат и на ясен, лесноразбираем и недвусмислен език. В това резюме се посочват основните елементи на изискванията за предоставяне на информация, включително възможността за лесно отказване от незадължителните клаузи и наличните корективни мерки и механизми за правна защита.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 б (нов)
2б.  Доставчиците на посреднически услуги могат да използват графични елементи като икони или изображения, за да онагледят основните елементи на изискванията по отношение на информацията.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 в (нов)
2в.  Много големите онлайн платформи, съгласно определението в член 25, публикуват своите общи условия на официалните езици на всички държави членки, в които предлагат своите услуги.
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 г (нов)
2г.  Доставчиците на посреднически услуги не изискват от получателите на услугата, с изключение на търговците, да разкриват публично правната си самоличност, за да използват услугата.
Изменение 538
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 д (нов)
2д.  В общите условия на доставчиците на посреднически услуги се зачитат най-важните принципи на основните права, заложени в Хартата.
Изменение 539
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 е (нов)
2е.  Общите условия, които не са в съответствие с настоящия член, не са обвързващи за получателите.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част
1.  Доставчиците на посреднически услуги публикуват поне веднъж годишно ясни, лесно разбираеми и подробни доклади за всяко модериране на съдържание, в което са участвали през съответния период. Тези доклади включват по-специално информация относно следните аспекти, когато това е приложимо:
1.  Доставчиците на посреднически услуги публикуват поне веднъж годишно в стандартизиран и машинночитаем формат леснодостъпни, ясни, лесноразбираеми и подробни доклади за всяко модериране на съдържание, в което са участвали през съответния период. Тези доклади включват по-специално информация относно следните аспекти, когато това е приложимо:
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а
a)  броя на заповедите, получени от органите на държавите членки, категоризирани според вида на съответното незаконно съдържание, включително заповедите, издадени в съответствие с членове 8 и 9, и средното време, необходимо за предприемане на действията, посочени в тези заповеди;
a)  броя на заповедите, получени от органите на държавите членки, категоризирани според вида на съответното незаконно съдържание, включително заповедите, издадени в съответствие с членове 8 и 9, и средното време, необходимо за уведомяване на органа, издал заповедта, за нейното получаване и привеждането ѝ в действие;
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а а (нова)
aа)  когато е приложимо, пълния брой на модераторите на съдържание, разпределени за всеки отделен официален език по държави членки, и качествено описание дали и по какъв начин автоматизираните средства за модериране на съдържание се използват при всеки официален език;
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б
б)  броя на уведомленията, подадени в съответствие с член 14, категоризирани според вида на съответното предполагаемо незаконно съдържание, всяко действие, предприето въз основа на уведомленията, като се прави разграничение дали действието е предприето въз основа на закона или на общите условия на доставчика, и средното време, необходимо за предприемане на действието;
б)  броя на уведомленията, подадени в съответствие с член 14, категоризирани според вида на съответното предполагаемо незаконно съдържание, броя на уведомленията, подадени от доверени податели на сигнали, всяко действие, предприето въз основа на уведомленията, като се прави разграничение дали действието е предприето въз основа на закона или на общите условия на доставчика, и средното и медианното време, необходимо за предприемане на действието; доставчиците на посреднически услуги могат да добавят допълнителна информация, обясняваща средното време, необходимо за предприемане на действието;
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в
в)  модерирането на съдържание по собствена инициатива на доставчиците, включително броя и вида на предприетите мерки, които засягат наличността, видимостта и достъпността на информацията, предоставяна от получателите на услугата, и способността на получателите да предоставят информация, категоризирани според вида на причината и основанието за предприемане на тези мерки;
в)  съдържателна и разбираема информация относно модерирането на съдържание по собствена инициатива на доставчиците, включително използването на автоматизирани инструменти, броя и вида на предприетите мерки, които засягат наличността, видимостта и достъпността на информацията, предоставяна от получателите на услугата, и способността на получателите да предоставят информация, категоризирани според вида на причината и основанието за предприемане на тези мерки, и когато е приложимо, мерките, предприети с цел да се осигури обучение и съдействие за членовете на персонала, извършващи модериране на съдържание, и да се гарантира, че съдържанието, което не представлява нарушение, няма да бъде засегнато;
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г
г)  броя на жалбите, получени чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, посочена в член 17, основанието за тези жалби, решенията, взети във връзка с тези жалби, средното време, необходимо за вземането на тези решения, както и броя на случаите, в които тези решения са били отменени.
г)  броя на жалбите, получени чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, посочена в член 17, основанието за тези жалби, решенията, взети във връзка с тези жалби, средното и медианното време, необходимо за вземането на тези решения, както и броя на случаите, в които тези решения са били отменени.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 a (нов)
1а.  Предоставяната информация се представя за всяка държава членка, в която се предлагат услугите, и за Съюза като цяло.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Параграф 1 не се прилага за доставчици на посреднически услуги, които се определят като микро- или малки предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО.
2.  Параграф 1 не се прилага за доставчици на посреднически услуги, които се определят като микро- или малки предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО и които също така не се определят за много големи онлайн платформи.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 13 а (нов)
Член 13а
Проектиране и организиране на онлайн интерфейса
1.   Доставчиците на посреднически услуги не използват структурата, функцията или начина на работа на своя онлайн интерфейс или на която и да е част от него, за да нарушават или накърняват способността на получателите на услуги за свободно, независимо и информирано решение или избор. По-специално доставчиците на посреднически услуги се въздържат от:
a)   по-силно визуално открояване на която и да е от вариантите за даване на съгласие, когато от получателя на услугата се иска да вземе решение;
б)   повтарящо се искане на съгласие от получателя на услугата за обработване на данни, когато това съгласие е отказано в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (EС) 2016/679, независимо от обхвата или предназначението на това обработване, по-специално чрез показване на изскачащ прозорец, който смущава използването от страна на ползвателя;
в)   настоятелно подканване на получател на услугата да промени настройка или конфигурация на услугата, след като получателят вече е направил избор;
г)   въвеждане на процедура за прекратяване на услуга, която е значително по-тежка от процедурата за регистриране за услугата; или
д)   искане на съгласие, когато получателят на услугата упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като използва технически спецификации, в съответствие с член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Настоящият параграф не засяга Регламент (ЕС) 2016/679.
2.   Комисията се оправомощава да приема делегиран акт, за да актуализира списъка с практиките, посочени в параграф 1.
3.   Когато е приложимо, доставчиците на посреднически услуги адаптират своите проектни характеристики, за да гарантират високо ниво на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност още при проектирането за малолетните и непълнолетните лица.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част
2.  Механизмите, посочени в параграф 1, са такива, че да улесняват подаването на достатъчно точни и надлежно обосновани уведомления, въз основа на които добросъвестен икономически оператор може да установи незаконосъобразността на въпросното съдържание. За тази цел доставчиците предприемат необходимите мерки, за да позволят и улеснят подаването на уведомления, съдържащи всеки един от следните елементи:
2.  Механизмите, посочени в параграф 1, са такива, че да улесняват подаването на достатъчно точни и надлежно обосновани уведомления. За тази цел доставчиците предприемат необходимите мерки, за да позволят и улеснят подаването на валидни уведомления, съдържащи всеки един от следните елементи:
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а а (нова)
aа)  когато е възможно, доказателства в подкрепа на твърдението;
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б
б)  ясно посочване на електронното местоположение на тази информация, по-специално точния или точните URL, и когато е необходимо, допълнителна информация, позволяваща идентифицирането на незаконното съдържание;
б)  когато е целесъобразно, ясно посочване на електронното местоположение на тази информация, например точния или точните URL, или, когато е необходимо, допълнителна информация, позволяваща идентифицирането на незаконното съдържание, според приложимото за вида съдържание и конкретния вид хостинг услуга;
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Счита се, че уведомленията, които включват елементите, посочени в параграф 2, позволяват узнаване или запознаване с информацията за целите на член 5 по отношение на съответната информация.
3.  Счита се, че уведомленията, които включват елементите, посочени в параграф 2, въз основа на които добросъвестен доставчик на хостинг услуги е в състояние да установи незаконосъобразността на въпросното съдържание без извършване на проверка от правна и фактическа страна, позволяват узнаване или запознаване с информацията за целите на член 5 по отношение на съответната информация.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 a (нов)
3а.  Информацията, за която е подадено уведомление, остава достъпна, докато оценката на законосъобразността ѝ все още не е приключила, без да се засяга правото на доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите общи условия. Доставчиците на хостинг услуги не носят отговорност за това, че не са премахнали информация, за която е подадено уведомление, докато оценката на законосъобразността все още не е приключила.
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4
4.  Когато уведомлението съдържа името и адреса на електронната поща на физическото лице или образуванието, което го е подало, доставчикът на хостинг услуги незабавно изпраща на това физическо лице или образувание потвърждение за получаване на уведомлението.
4.  Когато уведомлението съдържа името и адреса на електронната поща на физическото лице или образуванието, което го е подало, доставчикът на хостинг услуги без неоправдано забавяне изпраща на това физическо лице или образувание потвърждение за получаване на уведомлението.
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5
5.  Доставчикът също така уведомява незабавно това физическо лице или образувание за своето решение по отношение на информацията, за която се отнася уведомлението, като предоставя информация относно възможностите за правна защита във връзка с това решение.
5.  Доставчикът също така уведомява незабавно това физическо лице или образувание за своето действие по отношение на информацията, за която се отнася уведомлението, като предоставя информация относно възможностите за правна защита.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 a (нов)
5а.  Гарантира се анонимност на физическите лица, подали уведомление, спрямо предоставилия съдържанието получател на услугата, освен в случаите на предполагаеми нарушения на свързаните с личността права или правата върху интелектуална собственост.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6
6.  Доставчиците на хостинг услуги обработват всички уведомления, които получават съгласно механизмите, посочени в параграф 1, и вземат решенията си по отношение на информацията, за която се отнасят уведомленията, своевременно, старателно и обективно. Когато използват автоматизирани средства за това обработване или вземане на решение, те включват информация за това в уведомлението, посочено в параграф 4.
6.  Доставчиците на хостинг услуги обработват всички уведомления, които получават съгласно механизмите, посочени в параграф 1, и вземат решенията си по отношение на информацията, за която се отнасят уведомленията, своевременно, старателно, недискриминационно и безпристрастно. Когато използват автоматизирани средства за това обработване или вземане на решение, те включват информация за това в уведомлението, посочено в параграф 4. В случай че доставчикът няма техническа, оперативна или договорна възможност да предприеме действия срещу конкретно незаконно съдържание, той може да предаде уведомлението на доставчика, който има пряк контрол върху конкретното незаконно съдържание, като същевременно информира лицето или образуванието, което е подало уведомлението, и съответния координатор на цифровите услуги.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  Когато доставчик на хостинг услуги реши да премахне или да блокира достъпа до конкретна информация, предоставена от получателите на услугата, независимо от средствата, използвани за засичане, идентифициране, премахване или блокиране на достъпа до тази информация, както и от причината за неговото решение, той информира получателя за решението най-късно в момента на премахването или блокирането на достъпа и предоставя ясно и конкретно изложение на причините за това решение.
1.  Когато доставчик на хостинг услуги реши да премахне, да блокира достъпа до, да понижи рейтинга на или да предприеме други мерки по отношение на конкретна информация, предоставена от получателите на услугата, независимо от средствата, използвани за засичане, идентифициране, премахване или блокиране на достъпа до тази информация, както и от причината за неговото решение, той информира получателя за решението най-късно в момента на премахването или блокирането на достъпа и предоставя ясно и конкретно изложение на причините за това решение.
Това задължение не се прилага, когато съдържанието е подвеждащо широко разпространявано търговско съдържание или когато поради текущо наказателно разследване съдебен или правоприлагащ орган е поискал да не се информира получателят , докато не приключи наказателното разследване.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а
a)  дали решението води до премахване или блокиране на достъпа до информацията и, когато е приложимо, териториалния обхват на блокирането на достъпа;
a)  дали действието води до премахване на, блокиране на достъпа до, намаляване на рейтинга на или налагане на други мерки по отношение на информацията и когато е приложимо, териториалния обхват на действието и неговата продължителност, включително, когато е предприето действие в съответствие с член 14, обяснение защо действието не превишава строго необходимото за постигането на целта;
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б
б)  фактите и обстоятелствата, на които се основава вземането на решението, включително, когато е приложимо, дали решението е взето въз основа на уведомление, подадено в съответствие с член 14;
б)  фактите и обстоятелствата, на които се основава предприемането на действието, включително, когато е приложимо, дали действието е предприето въз основа на уведомление, подадено в съответствие с член 14, или се основава на доброволни разследвания по собствена инициатива или на заповед, издадена в съответствие с член 8, и когато е целесъобразно, самоличността на подалия уведомлението;
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква в
в)  когато е приложимо, информация за използването на автоматизирани средства за вземане на решение, включително когато решението е взето по отношение на съдържание, открито или идентифицирано чрез автоматизирани средства;
в)  когато е приложимо, информация за използването на автоматизирани средства за предприемане на действие, включително когато действието е предприето по отношение на съдържание, открито или идентифицирано чрез автоматизирани средства;
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г
г)  когато решението се отнася до предполагаемо незаконно съдържание, позоваване на правното основание и обяснения за причините, поради които на това основание информацията се счита за незаконно съдържание;
г)  когато действието се отнася до предполагаемо незаконно съдържание, позоваване на правното основание и обяснения за причините, поради които на това основание информацията се счита за незаконно съдържание;
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква д
д)  когато решението се основава на предполагаемата несъвместимост на информацията с общите условия на доставчика – позоваване на основанието по договор и обяснение на причините, поради които информацията се счита за несъвместима с това основание;
д)  когато действието се основава на предполагаемата несъвместимост на информацията с общите условия на доставчика – позоваване на основанието по договор и обяснение на причините, поради които информацията се счита за несъвместима с това основание;
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква е
е)  информация относно възможностите за правна защита, с които получателят на услугата разполага във връзка с решението, по-специално чрез вътрешни механизми за разглеждане на жалби, извънсъдебно уреждане на спорове и съдебна защита.
е)  ясна, лесноразбираема информация относно възможностите за правна защита, с които получателят на услугата разполага във връзка с действието, по-специално, когато е приложимо, чрез вътрешни механизми за разглеждане на жалби, извънсъдебно уреждане на спорове и съдебна защита.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  Доставчиците на хостинг услуги публикуват решенията и изложенията на причините, посочени в параграф 1, в публично достъпна база данни, управлявана от Комисията. Тази информация не съдържа лични данни.
4.  Доставчиците на хостинг услуги публикуват най-малко един път годишно действията и изложенията на причините, посочени в параграф 1, в публично достъпна, машинночитаема база данни, управлявана и публикувана от Комисията. Тази информация не съдържа лични данни.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 15 а (нов)
Член 15а
Уведомяване за подозрения за престъпления
1.   Когато доставчикът на хостинг услуги получи сведения за информация, пораждаща подозрение, че е извършено, се извършва или се планира да се извърши тежко престъпление, при което има непосредствена заплаха за живота или безопасността на хората, той незабавно информира правоприлагащите или съдебните органи на съответната държава членка или държави членки за своето подозрение и предоставя по тяхно искане цялата относима налична информация.
2.   Когато доставчикът на хостинг услуги не може да установи с достатъчна сигурност съответна държава членка, той информира правоприлагащите органи на държавата членка, в която е установен или в която се намира неговият законен представител, и може да информира Европол.
За целите на настоящия член съответната държава членка е държавата членка, в която се подозира, че е извършено престъплението, в която се извършва престъплението или в която се планира да се извърши престъплението, или държавата членка, в която заподозреният извършител пребивава или се намира, или държавата членка, в която пребивава или се намира жертвата на заподозряното престъпление. За целите на настоящия член държавите членки изпращат на Комисията списъка с компетентните си правоприлагащи или съдебни органи.
3.   Доставчикът на хостинг услуги премахва или блокира съдържанието, освен ако информираният орган му даде други указания.
4.   Информацията, получена от правоприлагащ или съдебен орган на държава членка в съответствие с параграф 1, не се използва за други цели освен за пряко свързаните с конкретното тежко престъпление, за което е уведомено.
5.   Комисията приема акт за изпълнение, определящ образец за уведомленията съгласно параграф 1.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Настоящият раздел не се прилага за онлайн платформи, които се определят като микро- или малки предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО.
1.   Настоящият раздел не се прилага за онлайн платформи, които се определят като микро- или малки предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО и които не се определят като много големи онлайн платформи според определението в член 25 от настоящия регламент.
2.   Доставчиците на посреднически услуги могат да представят придружено от обосновка заявление за освобождаване от изискванията по настоящия раздел, при условие че:
a)   не представляват значителни системни рискове и са изложени в ограничена степен на незаконно съдържание; както и
б)   се определят като с нестопанска цел или се определят като средни предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО.
3.   Заявлението се подава до координатора на цифровите услуги, който трябва да извърши предварителна оценка. Координаторът на цифровите услуги по място на установяване представя на Комисията заявлението, придружено от оценката, която е извършил, и когато е приложимо, препоръка относно решението на Комисията. Комисията разглежда заявлението и след консултация с Европейския съвет за цифровите услуги може да издаде цялостно или частично освобождаване от изискванията по настоящия раздел.
4.   Когато Комисията предоставя такова освобождаване, тя наблюдава използването на освобождаването от страна на доставчика на посреднически услуги, за да гарантира, че са спазени условията за използване на освобождаването.
5.   По искане на Европейския съвет за цифровите услуги, на координатора на цифровите услуги по място на установяване или на доставчика или по своя собствена инициатива Комисията може да преразгледа или отмени освобождаването в неговата цялост или частично.
6.   Комисията поддържа списък на всички издадени освобождавания и техните условия и прави този списък обществено достояние.
7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегиран акт в съответствие с член 69 по отношение на процеса и процедурата за прилагане на системата за освобождаване във връзка с настоящия член.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а
a)  решения за премахване или блокиране на достъпа до информацията;
a)  решения за премахване на, понижаване на рейтинга на, блокиране на достъпа до или налагане на други санкции, които ограничават видимостта, наличността или достъпността на информацията;
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б
б)  решения за временно спиране или прекратяване на предоставянето на услугата, изцяло или частично, на получателите;
б)  решения за временно спиране или прекратяване, или ограничаване на предоставянето на услугата, изцяло или частично, на получателите;
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  решения за ограничаване на способността за монетизиране на съдържанието, предоставено от получателите.
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 a (нов)
1а.  Счита се, че срокът от най-малко шест месеца, определен в параграф 1, започва да тече от деня, в който получателят на услугата е информиран за решението в съответствие с член 15.
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  Онлайн платформите гарантират, че техните вътрешни системи за разглеждане на жалби са леснодостъпни, лесни за ползване и позволяват и улесняват подаването на достатъчно точни и надлежно обосновани жалби.
2.  Онлайн платформите гарантират, че техните вътрешни системи за разглеждане на жалби са леснодостъпни, лесни за ползване, включително за хората с увреждания и за малолетните и непълнолетните лица, недискриминационни и позволяват и улесняват подаването на достатъчно точни и надлежно обосновани жалби. Онлайн платформите определят процедурните правила на своята вътрешна система за разглеждане на жалби в общите си условия по ясен, лесноразбираем и леснодостъпен начин.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
3.  Онлайн платформите разглеждат жалбите, подадени чрез тяхната вътрешна система за разглеждане на жалби, своевременно, старателно и обективно. Когато жалбата съдържа достатъчно основания онлайн платформата да счита, че информацията, за която се отнася жалбата, не е незаконна и не е несъвместима с нейните общи условия, или съдържа информация, указваща, че поведението на жалбоподателя не оправдава временното спиране или прекратяването на услугата или временното затваряне или закриването на профила, тя отменя незабавно решението си, посочено в параграф 1.
3.  Онлайн платформите разглеждат жалбите, подадени чрез тяхната вътрешна система за разглеждане на жалби, своевременно, недискриминационно, старателно и безпристрастно и в срок от десет работни дни, считано от датата, на която онлайн платформата е получила жалбата. Когато жалбата съдържа достатъчно основания онлайн платформата да счита, че информацията, за която се отнася жалбата, не е незаконна и не е несъвместима с нейните общи условия, или съдържа информация, указваща, че поведението на жалбоподателя не оправдава временното спиране или прекратяването на услугата или временното затваряне или закриването на профила, тя отменя незабавно решението си, посочено в параграф 1.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5
5.  Онлайн платформите гарантират, че решенията, посочени в параграф 4, не се вземат единствено въз основа на автоматизирани средства.
5.  Онлайн платформите гарантират, че на получателите на услугата е предоставена възможността, когато е необходимо, да се свържат със събеседник човек в момента на подаване на жалбата и че решенията, посочени в параграф 4, не се вземат единствено въз основа на автоматизирани средства. Онлайн платформите гарантират, че решенията се вземат от квалифициран персонал.
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 a (нов)
5а.  Получателите на услугата имат възможност да потърсят бърза правна защита по съдебен ред съгласно законите на съответните държави членки.
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1 – уводна част
1.  Получателите на услугата, към които са насочени решенията, посочени в член 17, параграф 1, имат право да изберат всеки орган за извънсъдебно уреждане на спорове, който е бил сертифициран в съответствие с параграф 2, за разрешаване на спорове, свързани с тези решения, включително жалби, които не са могли да бъдат разрешени чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, посочена в същия член. Онлайн платформите участват на добра воля с органа, избран с оглед на решаването на спора, и са обвързани от решението, взето от органа.
1.  Получателите на услугата, към които са насочени посочените в член 17, параграф 1 решения, взети от онлайн платформата на основание, че предоставената от получателите информация представлява незаконно съдържание или е несъвместима с общите условия, имат право да изберат всеки орган за извънсъдебно уреждане на спорове, който е бил сертифициран в съответствие с параграф 2, за разрешаване на спорове, свързани с тези решения, включително жалби, които не са могли да бъдат разрешени чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, посочена в същия член.
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 a (нов)
1а.  Двете страни участват добросъвестно заедно с независимия външен сертифициран орган, избран с оглед на решаването на спора, и са обвързани от решението, взето от органа. Възможността за избиране на орган за извънсъдебно уреждане на спорове е леснодостъпна в онлайн интерфейса на онлайн платформата по ясен и удобен за потребителите начин.
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2 – уводна част
2.  По искане на този орган координаторът на цифровите услуги на държавата членка, в която е установен органът за извънсъдебно уреждане на спорове, сертифицира органа, когато органът е доказал, че отговаря на всяко едно от следните условия:
2.  По искане на този орган координаторът на цифровите услуги на държавата членка, в която е установен органът за извънсъдебно уреждане на спорове, сертифицира органа за максимален срок от три години, който може да бъде подновяван, когато органът и отговарящите за него лица са доказали, че той отговаря на всяко едно от следните условия:
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а
a)  той е безпристрастен и независим от онлайн платформи и получатели на услугата, предоставяна от онлайн платформите;
a)  той е независим, включително финансово независим, и е безпристрастен по отношение на онлайн платформи и получатели на услугата, предоставяна от онлайн платформите, и по отношение на подалите уведомления физически лица или образувания;
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – точка б а (нова)
ба)  неговите членове получават възнаграждение по начин, който не е свързан с резултата от процедурата;
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б б (нова)
бб)  физическите лица, които отговарят за решаването на спорове, поемат ангажимент да не работят за онлайн платформата или за професионална организация или стопанска асоциация, чийто член е онлайн платформата, за срок от три години след края на мандата си в органа, и не са работили за такава организация през двете години, преди да заемат такава длъжност;
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква в
в)  уреждането на спорове е лесно достъпно чрез електронни комуникационни технологии;
в)  уреждането на спорове е лесно достъпно, включително за хората с увреждания, чрез електронни комуникационни технологии и предоставя възможността за подаване на жалба и представяне на необходимите подкрепящи документи онлайн;
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква д
д)  уреждането на спорове се извършва в съответствие с ясни и справедливи процедурни правила.
д)  уреждането на спорове се извършва в съответствие с ясни и справедливи процедурни правила, които са ясно видими и лесно и публично достъпни;
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 a (нов)
2а.  Координаторът на цифровите услуги прави ежегодно нова оценка дали сертифицираният орган за извънсъдебно уреждане на спорове продължава да изпълнява условията, посочени в параграф 2. Ако не ги изпълнява, координаторът на цифровите услуги отнема статута на органа за извънсъдебно уреждане на спорове.
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 б (нов)
2б.  Координаторът на цифровите услуги изготвя на всеки две години доклад, в който се посочва броят на жалбите, получени ежегодно от органа за извънсъдебно уреждане на спорове, резултатите от взетите решения, евентуални системни или секторни проблеми, които са установени, и средната продължителност на уреждането на спорове. В доклада, по-специално:
a)  се идентифицират най-добри практики сред органите за извънсъдебно уреждане на спорове;
б)  се отчитат по целесъобразност и подкрепени със статистически данни явни недостатъци, които възпрепятстват функционирането на органите за извънсъдебно уреждане на спорове по отношение както на национални, така и на трансгранични спорове;
в)  се правят по целесъобразност препоръки как да се подобри ефективното и ефикасно функциониране на органите за извънсъдебно уреждане на спорове.
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 в (нов)
2в.  Сертифицираните органи за извънсъдебно уреждане на спорове приключват процедурите за решаване на спорове в рамките на разумен срок и не по-късно от 90 календарни дни след датата, на която сертифицираният орган е получил жалбата. Процедурата се счита за приключена на датата, на която сертифицираният орган е предоставил решението в рамките на процедурата за извънсъдебно уреждане на спорове.
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3 – уводна част
3.  Ако органът реши спора в полза на получателя на услугата, онлайн платформата възстановява на получателя всички такси и други разумни разходи, които получателят е платил или трябва да плати във връзка с уреждането на спора. Ако органът реши спора в полза на онлайн платформата, от получателя не се изисква да възстановява такси или други разходи, които онлайн платформата е платила или трябва да плати във връзка с уреждането на спора.
3.  Ако органът реши спора в полза на получателя на услугата, физическите лица или образуванията, оправомощени в съответствие с член 68, които са подали уведомления, онлайн платформата възстановява на получателя всички такси и други разумни разходи, които получателят или физическите лица или образуванията, които са подали уведомления, са платили или трябва да платят във връзка с уреждането на спора. Ако органът реши спора в полза на онлайн платформата и не счита, че получателят е действал недобросъвестно в спора, от получателя или от физическите лица или образуванията, подали уведомления, не се изисква да възстановяват такси или други разходи, които онлайн платформата е платила или трябва да плати във връзка с уреждането на спора.
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1
Таксите, начислявани от органа за уреждане на спорове, трябва да са разумни и при всички случаи да не надвишават разходите за това.
Таксите, начислявани от органа за уреждане на спорове, трябва да са разумни и при всички случаи да не надвишават разходите за това за онлайн платформите. Процедурите за извънсъдебно уреждане на спорове са безплатни или са достъпни срещу символична такса за получателя на услугата.
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5
5.  Координаторите на цифровите услуги уведомяват Комисията за органите за извънсъдебно уреждане на спорове, които са сертифицирали в съответствие с параграф 2, включително, когато е приложимо, за спецификациите, посочени във втора алинея от същия параграф. Комисията публикува списък на тези органи, включително на посочените спецификации, на специален уебсайт и го актуализира.
5.  Координаторите на цифровите услуги уведомяват Комисията за органите за извънсъдебно уреждане на спорове, които са сертифицирали в съответствие с параграф 2, включително, когато е приложимо, за спецификациите, посочени във втора алинея от същия параграф, както и за органите за извънсъдебно уреждане на спорове, чийто статут е отнет. Комисията публикува списък на тези органи, включително на посочените спецификации, на специален уебсайт и го актуализира.
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  Онлайн платформите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да гарантират, че уведомленията, подадени от доверени податели на сигнали чрез механизмите, посочени в член 14, се обработват и по тях се взема решение с приоритет и незабавно.
1.  Онлайн платформите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да гарантират, че уведомленията, подадени от доверени податели на сигнали, действащи в рамките на определената им област на експертен опит, чрез механизмите, посочени в член 14, се обработват и по тях се взема решение с приоритет и експедитивно, като се отчита надлежното провеждане на процедурата.
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 a (нов)
1а.  Онлайн платформите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да гарантират, че доверените податели на сигнали могат подават уведомления за коригиране във връзка с неправилно премахване, ограничение или блокиране на достъпа до съдържание или във връзка с временно заваряне или закриване на профили, както и че тези уведомления за възстановяване на информация се обработват и по тях се взема решение с приоритет и незабавно.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – уводна част
2.  Статутът на доверени податели на сигнали съгласно настоящия регламент се предоставя от координатора на цифровите услуги на държавата членка, в която е установен заявителят, след подаване на заявление от което и да било образувание, когато заявителят е доказал, че отговаря на всяко едно от следните условия:
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в
в)  извършва дейността си с цел своевременно, старателно и обективно подаване на уведомления.
в)  извършва дейността си с цел точно и обективно подаване на уведомления.
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква в а (нова)
ва)  има прозрачна структура на финансиране, което включва и ежегодно публикуване на източниците и сумите на всички приходи;
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в б (нова)
вб)  публикува най-малко веднъж годишно ясни, лесни за разбиране, подробни и стандартизирани доклади за всички уведомления, подадени в съответствие с член 14 през съответния период. В доклада се посочва следното:
–  уведомленията, категоризирани по самоличността на доставчика на хостинг услугите;
–  вида съдържание, за което са подадени уведомления;
–  специфичните правни разпоредби, за които се твърди, че са нарушени от съдържанието, за което са подадени уведомления;
–  действията, предприети от доставчика;
–  потенциални конфликти на интереси и източници на финансиране, както и обяснение на действащите процедури, чрез които се гарантира, че довереният подател на сигнали запазва независимостта си.
Докладите, посочени в буква вб), се изпращат на Комисията, която ги прави обществено достояние.
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  Координаторите на цифровите услуги съобщават на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги имената, адресите и адресите на електронната поща на образуванията, на които са предоставили статут на доверен подател на сигнали в съответствие с параграф 2.
3.  Координаторите на цифровите услуги предоставят статут на доверен подател на сигнали за срок от две години; след изтичането на този срок статутът може да бъде подновен, ако съответният доверен подател на сигнали продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент. Координаторите на цифровите услуги съобщават на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги имената, адресите и адресите на електронната поща на образуванията, на които са предоставили статут на доверен подател на сигнали в съответствие с параграф 2 или на които са отнели този статут в съответствие с параграф 6. Координаторът на цифровите услуги на държавата членка на установяване на платформата участва в диалог с платформи и заинтересовани страни с цел поддържане на точността и ефикасността на системата на доверените податели на сигнали.
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Комисията публикува информацията, посочена в параграф 3, в публично достъпна база данни и актуализира базата данни.
4.  Комисията публикува информацията, посочена в параграф 3, в публично достъпна база данни в леснодостъпен и машинночитаем формат и актуализира базата данни.
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5
5.  Когато дадена онлайн платформа разполага с информация, указваща, че доверен подател на сигнали е подал значителен брой недостатъчно точни или недостатъчно обосновани уведомления чрез механизмите, посочени в член 14, включително информация, събрана във връзка с обработването на жалби чрез вътрешните системи за разглеждане на жалби, посочени в член 17, параграф 3, тя съобщава тази информация на координатора на цифровите услуги, който е предоставил статута на доверен подател на сигнали на съответното образувание, като предоставя необходимите обяснения и подкрепящи документи.
5.  Когато дадена онлайн платформа разполага с информация, указваща, че доверен подател на сигнали е подал значителен брой недостатъчно прецизни, неточни или недостатъчно обосновани уведомления чрез механизмите, посочени в член 14, включително информация, събрана във връзка с обработването на жалби чрез вътрешните системи за разглеждане на жалби, посочени в член 17, параграф 3, тя съобщава тази информация на координатора на цифровите услуги, който е предоставил статута на доверен подател на сигнали на съответното образувание, като предоставя необходимите обяснения и подкрепящи документи. При получаване на информацията от онлайн платформите и ако координаторът на цифровите услуги счита, че са налице законни причини за започване на разследване, статутът на доверения подател на сигнали временно се преустановява през периода на разследването.
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6
6.  Координаторът на цифровите услуги, който е предоставил статута на доверен подател на сигнали на дадено образувание, отнема този статут, ако установи, след разследване по собствена инициатива или въз основа на информация, получена от трети страни, включително информацията, предоставена от онлайн платформа съгласно параграф 5, че образуванието вече не отговаря на условията, посочени в параграф 2. Преди да отнеме този статут, координаторът на цифровите услуги предоставя на образуванието възможност да предприеме мерки в отговор на констатациите от разследването и на намерението да се отнеме статута на образуванието като доверен подател на сигнали.
6.  Координаторът на цифровите услуги, който е предоставил статута на доверен подател на сигнали на дадено образувание, отнема този статут, ако установи, след извършено без неоснователно забавяне разследване по собствена инициатива или въз основа на информация, получена от трети страни, включително информацията, предоставена от онлайн платформа съгласно параграф 5, че образуванието вече не отговаря на условията, посочени в параграф 2. Преди да отнеме този статут, координаторът на цифровите услуги предоставя на образуванието възможност да предприеме мерки в отговор на констатациите от разследването и на намерението да се отнеме статута на образуванието като доверен подател на сигнали.
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7
7.  След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги Комисията може да издаде насоки за подпомагане на онлайн платформите и координаторите на цифровите услуги при прилагането на параграфи 5 и 6.
7.  След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги Комисията издава насоки за подпомагане на онлайн платформите и координаторите на цифровите услуги при прилагането на параграфи 2, 5 и 6.
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 19 а (нов)
Член 19a
Изисквания за достъпност за онлайн платформи
1.   Доставчиците на онлайн платформи, които предлагат услуги в Съюза, гарантират, че създават и предоставят услуги в съответствие с изискванията за достъпност, посочени в раздел III, раздел IV, раздел VI и раздел VII от приложение I към Директива (ЕС) 2019/882.
2.   Доставчиците на онлайн платформи подготвят необходимата информация в съответствие с приложение V към Директива (ЕС) 2019/882 и поясняват как услугите отговарят на приложимите изисквания за достъпност. Информацията се прави обществено достояние по достъпен за хората с увреждания начин. Доставчиците на онлайн платформи запазват тази информация за времетраенето на предоставянето на услугата.
3.   Доставчиците на онлайн платформи гарантират, че информацията, формулярите и мерките, осигурявани в съответствие с настоящия регламент, се предоставят така, че да са лесни за намиране, лесноразбираеми и достъпни за хората с увреждания.
4.   Доставчиците на онлайн платформи, които предлагат услуги в Съюза, гарантират, че са налице процедури, така че предоставянето на услугите да продължи да бъде в съответствие с приложимите изисквания за достъпност. Промените в характеристиките на предоставянето на услугата, промените в приложимите изисквания за достъпност и промените в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации, чрез позоваване на които услугата се определя като съответстваща на изискванията за достъпност, се вземат предвид по подходящ начин от доставчика на посреднически услуги.
5.   В случай на несъответствие доставчиците на онлайн платформи предприемат коригиращи мерки, необходими за привеждане на услугата в съответствие с приложимите изисквания за достъпност.
6.   По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето с цел привеждане на услугата в съответствие с тези изисквания.
7.   Счита се, че онлайн платформите, които са в съответствие с хармонизирани стандарти или с части от хармонизирани стандарти, произтичащи от Директива (EС) 2019/882, позовавания на които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на изискванията за достъпност по настоящия регламент дотолкова, доколкото тези стандарти или части от тях обхващат тези изисквания.
8.   Счита се, че онлайн платформите, които са в съответствие с техническите спецификации или части от тях, приети съгласно Директива (ЕС) 2019/882, съответстват на изискванията за достъпност от настоящия регламент дотолкова, доколкото тези технически спецификации или части от тях обхващат тези изисквания.
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
1.  Онлайн платформите преустановяват временно за разумен период от време и след като са отправили предварително предупреждение, предоставянето на своите услуги на получателите на услугата, които често предоставят явно незаконно съдържание.
1.  Онлайн платформите имат правото да преустановяват временно за разумен период от време и след като са отправили предварително предупреждение, предоставянето на своите услуги на получателите на услугата, които често предоставят незаконно съдържание, чиято незаконност може да бъде установена без извършване на проверка от правна и фактическа страна, или за което са получили две или повече заповеди за предприемане на действия относно незаконно съдържание през последните 12 месеца, освен ако тези заповеди са били отменени на по-късна дата.
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
2.  Онлайн платформите преустановяват временно за разумен период от време и след като са отправили предварително предупреждение обработването на уведомленията и жалбите, подадени чрез механизмите за уведомяване и действие и вътрешните системи за разглеждане на жалби, посочени съответно в членове 14 и 17, от физически лица или образувания или от жалбоподатели, които често подават уведомления или жалби, които са явно неоснователни.
2.  Онлайн платформите имат правото да преустановяват временно за разумен период от време и след като са отправили предварително предупреждение обработването на уведомленията и жалбите, подадени чрез механизмите за уведомяване и действие и вътрешните системи за разглеждане на жалби, посочени съответно в членове 14 и 17, от физически лица или образувания или от жалбоподатели, които многократно подават уведомления или жалби, които са явно неоснователни.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 20 - параграф 3 – уводна част
3.  Онлайн платформите преценяват за всеки отделен случай своевременно, старателно и обективно дали получател, физическо лице, образувание или жалбоподател извършват злоупотреба, посочена в параграфи 1 и 2, като вземат предвид всички относими факти и обстоятелства, видни от информацията, с която разполага онлайн платформата. Тези обстоятелства включват най-малко следната информация:
3.  Когато вземат решение за временно преустановяване, доставчиците на онлайн платформи преценяват за всеки отделен случай своевременно, старателно и обективно дали получател, физическо лице, образувание или жалбоподател извършват злоупотреба, посочена в параграфи 1 и 2, като вземат предвид всички относими факти и обстоятелства, видни от информацията, с която разполага доставчикът на онлайн платформата. Тези обстоятелства включват най-малко следната информация:
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква a
a)  абсолютния брой на случаите на предоставяне на информация с явно незаконно съдържание или на очевидно неоснователните уведомления или жалби, подадени през изминалата година;
a)  абсолютния брой на случаите на предоставяне на информация с незаконно съдържание или на очевидно неоснователните уведомления или жалби, подадени през изминалата година;
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква г
г)  намерението на получателя, физическото лице, образуванието или жалбоподателя.
г)  когато е установимо, намерението на получателя, физическото лице, образуванието или жалбоподателя.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква г а (нова)
га)  дали уведомлението е подадено от отделен ползвател или от образувание или лица със специфични познания, свързани с въпросното съдържание, или след използването на система за автоматизирано разпознаване на съдържание.
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 a (нов)
3а.  Временните преустановявания, посочени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат обявени за постоянни, когато:
a)  има наложителни причини, свързани със закона или обществения ред, включително текущи наказателни разследвания;
б)  премахнатите елементи са част от масови кампании, за да се заблудят ползвателите или да се манипулират усилията за модериране на съдържанието на платформата;
в)  търговец многократно е предлагал стоки и услуги, които не са в съответствие с правото на Съюза или националното право;
г)  премахнатите елементи са свързани с тежки престъпления.
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4
4.  Онлайн платформите определят по ясен и подробен начин своята политика по отношение на злоупотребите, посочени в параграфи 1 и 2, в общите си условия, включително по отношение на фактите и обстоятелствата, които вземат предвид, когато преценяват дали определено поведение представлява злоупотреба и продължителността на временното преустановяване.
4.  Доставчиците на онлайн платформите определят по ясен, удобен за потребителите и подробен начин, при надлежно отчитане на задълженията си в съответствие с член 12, параграф 2, своята политика по отношение на злоупотребите, посочени в параграфи 1 и 2, в общите си условия, включително примери за фактите и обстоятелствата, които вземат предвид, когато преценяват дали определено поведение представлява злоупотреба и продължителността на временното преустановяване.
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – уводна част
1.  Когато онлайн платформа позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, тя гарантира, че търговците могат да използват услугите си за рекламиране на съобщения или за предлагане на продукти или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, само ако преди използването на нейните услуги онлайн платформата е получила следната информация:
1.  Онлайн платформите, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, гарантират, че търговците могат да използват услугите им за рекламиране на съобщения или за предлагане на продукти или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, само ако преди използването на услугите им онлайн за тези цели им е предоставена следната информация:
Изменение 265
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква г
г)  име, адрес, телефон и адрес на електронната поща на икономическия оператор по смисъла на член 3, параграф 13 и член 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета51 или всеки съответен акт на правото на Съюза;
г)  име, адрес, телефон и адрес на електронната поща на икономическия оператор по смисъла на член 3, параграф 13 и член 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета51 или всеки съответен акт на правото на Съюза, включително в областта на безопасността на продуктите;
__________________
__________________
51 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
51 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква е
е)  лична декларация от страна на търговеца, който се ангажира да предлага само продукти или услуги, които са в съответствие с приложимите правила на правото на Съюза.
е)  лична декларация от страна на търговеца, който се ангажира да предлага само продукти или услуги, които са в съответствие с приложимите правила на правото на Съюза, и когато е приложимо, потвърждава, че всички продукти са проверени спрямо наличните база данни като системата на Съюза за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти (RAPEX).
Изменение 267
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква e a (нова)
еа)  вид продукти или услуги, които търговецът възнамерява да предлага на онлайн платформата.
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
2.  При получаването на тази информация онлайн платформата полага разумни усилия, за да прецени дали информацията, посочена в параграф 1, букви а), г) и д), е надеждна, като използва всяка свободно достъпна официална онлайн база данни или онлайн интерфейс, предоставени от държава членка или от Съюза, или чрез искания до търговеца да предостави подкрепящи документи от надеждни източници.
2.  При получаването на тази информация, преди да разреши показването на продукта или услугата на своя онлайн интерфейс и до края на договорните отношения, онлайн платформата, която позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, полага максимални усилия, за да прецени дали информацията, посочена в параграф 1, букви а) – еа), е надеждна и пълна. Онлайн платформата полага максимални усилия, за да провери предоставяната от търговеца информация, като използва всяка свободно достъпна официална онлайн база данни или онлайн интерфейс, предоставени от упълномощен администратор или от държава членка, или от Съюза, или чрез преки искания до търговеца да предостави подкрепящи документи от надеждни източници.
Не по-късно от една година след влизането в сила на настоящия регламент Комисията публикува списъка на посочените в параграфа по-горе онлайн бази данни и онлайн интерфейси и редовно го актуализира. Задълженията за онлайн платформите, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат по отношение на новите и съществуващите търговци.
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 a (нов)
2а.  Онлайн платформата полага максимални усилия за идентифициране и предотвратяване на разпространението от страна на търговците, използващи нейната услуга, на оферти за продукти или услуги, които не са в съответствие с правото на Съюза или националното право, чрез мерки като случайни проверки на продуктите и услугите, предлагани на потребителите, в допълнение към задълженията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3 – уводна част
3.  Когато онлайн платформата получи сведения, че информацията, посочена в параграф 1, получена от съответния търговец, е неточна или непълна, тя изисква от търговеца да коригира информацията, доколкото това е необходимо, за да се гарантира, че цялата информация е точна и пълна, незабавно или в рамките на срока, определен от правото на Съюза и националното право.
3.  Когато онлайн платформата получи достатъчно сведения или има основания да смята, че информацията, посочена в параграф 1, получена от съответния търговец, е неточна или непълна, тя изисква от търговеца да коригира информацията, доколкото това е необходимо, за да се гарантира, че цялата информация е точна и пълна, незабавно или в рамките на срока, определен от правото на Съюза и националното право.
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1
Когато търговецът не коригира или не допълни тази информация, онлайн платформата преустановява временно предоставянето на своята услуга на търговеца, докато не бъде изпълнено искането.
Когато търговецът не коригира или не допълни тази информация, онлайн платформата в кратки срокове преустановява временно предоставянето на своята услуга на търговеца във връзка с предлагането на продукти или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, докато искането не бъде изцяло изпълнено.
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 a (нов)
3а.  Ако онлайн платформа отхвърли заявление за услуги или преустанови временно предоставянето на услуги за търговец, търговецът има право да използва механизмите по членове 17 и 43 от настоящия регламент.
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 б (нов)
3б.  Онлайн платформите, които позволяват на потребителите да сключват договори с търговци, гарантират, че самоличността, като например търговската марка или логото, на бизнес ползвателя, който предоставя съдържание, стоки или услуги, е ясно видима заедно с предлаганото съдържание, стоки или услуги. За тази цел онлайн платформата създава стандартизиран интерфейс за бизнес ползвателите.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3в (нов)
3в.  Търговците носят цялата отговорност за точността на предоставената информация и информират незабавно онлайн платформата за всички промени в предоставената информация.
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4
4.  Онлайн платформата съхранява информацията, получена съгласно параграфи 1 и 2, по сигурен начин за срока на договорните ѝ отношения със съответния търговец. Впоследствие тя заличава тази информация.
4.  Онлайн платформата съхранява информацията, получена съгласно параграфи 1 и 2, по сигурен начин за срока на договорните ѝ отношения със съответния търговец. Впоследствие тя заличава тази информация не по-късно от шест месеца след окончателното сключване на договор от разстояние.
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6
6.  Онлайн платформата предоставя на получателите на услугата информацията, посочена в параграф 1, букви а), г), д) и е), по ясен, леснодостъпен и разбираем начин.
6.  Онлайн платформата прави леснодостъпна за получателите на услугата информацията, посочена в параграф 1, букви а), г), д), е) и еа), и им я предоставя по ясен, леснодостъпен и разбираем начин в съответствие с изискванията за достъпност в приложение I към Директива (EС) 2019/882.
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 22 а (нов)
Член 22a
Задължение за информиране на потребителите и органите за незаконни продукти и услуги
1.   Когато онлайн платформа, която позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, узнае, независимо от използваните средства, че даден продукт или услуга, предлагани от търговец в интерфейса на тази платформа, са незаконни по отношение на приложимите изисквания в правото на Съюза или националното право, онлайн платформата:
a)   премахва експедитивно незаконния продукт или услуга от интерфейса си и по целесъобразност информира съответните органи, като например органа за надзор на пазара или митническия орган, за взетото решение;
б)   когато онлайн платформата разполага с данни за контакт на получателя на услугите, тя информира получателите на услугата, закупили такъв продукт или услуга, за незаконния характер, самоличността на търговеца и възможностите за правна защита;
в)   съставя и прави обществено достояние чрез приложно-програмни интерфейси хранилище, съдържащо информация за незаконните продукти и услуги, премахнати от платформата през последните дванадесет месеца, заедно с информация за съответния търговец и възможностите за правна защита.
2.   Онлайн платформите, които позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, поддържат вътрешна база данни за премахнатите незаконни продукти и услуги и/или за получателите, спрямо които е приложено временно преустановяване в съответствие с член 20.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а а (нова)
aа)  броя на жалбите, получени чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, посочена в член 17, основанието за тези жалби, решенията, взети във връзка с тези жалби, средното и медианното време, необходимо за вземането на тези решения, както и броя на случаите, в които тези решения са били отменени.
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б
б)  броя на случаите на временно преустановяване, наложени съгласно член 20, като се прави разграничение между тези, наложени за предоставянето на явно незаконно съдържание, подаването на очевидно неоснователни уведомления и подаването на очевидно неоснователни жалби;
б)  броя на случаите на временно преустановяване, наложени съгласно член 20, като се прави разграничение между тези, наложени за предоставянето на незаконно съдържание, подаването на очевидно неоснователни уведомления и подаването на очевидно неоснователни жалби;
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  броя на рекламите, които са били премахнати, маркирани или блокирани от онлайн платформата, и обосновка на решенията.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
2.  Онлайн платформите публикуват най-малко веднъж на всеки шест месеца информация за средномесечните активни получатели на услугата във всяка държава членка, изчислена като средна стойност за периода от последните шест месеца, в съответствие с методиката, определена в делегираните актове, приети съгласно член 25, параграф 2.
2.  Онлайн платформите публикуват най-малко веднъж на всеки дванадесет месеца информация за средномесечните активни получатели на услугата във всяка държава членка, изчислена като средна стойност за периода от последните шест месеца, в съответствие с методиката, определена в делегираните актове, приети съгласно член 25, параграф 2.
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 a (нов)
2а.  Държавите членки се въздържат от налагане на допълнителни задължения за докладване на прозрачността на онлайн платформите, различни от конкретни искания във връзка с упражняването на техните надзорни правомощия.
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
4.  Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на образци относно формата, съдържанието и други подробности на докладите съгласно параграф 1.
4.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на ключови показатели за изпълнението и установяване на образци относно формата, съдържанието и други подробности на докладите съгласно параграф 1.
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част
Онлайн платформите, които показват реклама в своите онлайн интерфейси, гарантират, че получателите на услугата могат да идентифицират, за всяка конкретна реклама, показана на всеки отделен получател, по ясен и недвусмислен начин и в реално време:
1.   Онлайн платформите, които показват реклама в своите онлайн интерфейси, гарантират, че получателите на услугата могат да идентифицират, за всяка конкретна реклама, показана на всеки отделен получател, по ясен, сбит и недвусмислен начин и в реално време:
Изменение 285
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а
a)  че показаната информация представлява реклама;
a)  че информацията, показвана в интерфейса или части от него, е онлайн реклама, включително чрез видима и хармонизирана маркировка;
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  физическото или юридическото лице, което финансира рекламата, когато то е различно от физическото или юридическото лице, посочено в буква б);
Изменение 287
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в
в)  съдържателна информация относно основните параметри, използвани за определяне на получателя, на когото се показва рекламата.
в)   ясна, съдържателна и уеднаквена информация относно параметрите, използвани за определяне на получателя, на когото се показва рекламата, и когато е приложимо, как могат да бъдат променяни тези параметри.
Изменение 499
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 а (нов)
1a.  Онлайн платформите гарантират, че получателите на услугите могат лесно да направят информиран избор дали да предоставят съгласие, както е определено в член 4, параграф 11 и член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, за обработване на личните им данни за целите на рекламата, като им предоставят съдържателна информация, включително информация за това как техните данни ще бъдат монетизирани. Онлайн платформите гарантират, че отказът от предоставяне на съгласие не е по-труден и не отнема повече време на получателя, отколкото предоставянето на съгласие. В случай че получателите откажат да предоставят съгласие или са оттеглили съгласието си, на получателите се предоставят други справедливи и разумни варианти за достъп до онлайн платформата.
Изменение 500
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 б (нов)
1б.  Техниките за насочване или подсилване, които обработват, разкриват или извеждат личните данни на малолетни и непълнолетни лица или личните данни, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, с цел показване на реклами, са забранени.
Изменение 290
Предложение за регламент
Член 24 а (нов)
Член 24а
Прозрачност на системите за препоръчване
1.   Онлайн платформите посочват в своите общи условия и чрез специален онлайн ресурс, до който може да има пряк достъп и който може да се открие лесно от онлайн интерфейса на платформата, когато се препоръчва съдържание, по ясен, достъпен и лесноразбираем начин основните параметри, използвани в техните системи за препоръчване, както и всички възможности за получателите на услугата да променят или повлияят на тези основни параметри, които те са предоставили.
2.   Основните параметри, посочени в параграф 1, съдържат най-малкото следното:
a)   основните критерии, използвани от съответната система, които поотделно или заедно са най-значими при определянето на препоръките;
б)   относителната важност на тези параметри;
в)   за какви цели е оптимизирана съответната система; както и
г)   ако е приложимо, обяснение на ролята, която поведението на получателите на услугата играе в начина, по който съответната система генерира своите резултати.
Изискванията, посочени в параграф 2, не засягат правилата за закрила на търговските тайни и правата върху интелектуалната собственост.
3.   Когато са налице няколко варианта съгласно параграф 1, онлайн платформите предоставят ясна и лесно достъпна функция на своя онлайн интерфейс, която позволява на получателя на услугата да избира и да променя по всяко време предпочитания от него вариант за всяка от системите за препоръчване, която определя относителния ред на информацията, която му се представя.
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 24 б (нов)
Член 24б
Допълнителни задължения за платформи, използвани предимно за разпространение на генерирано от потребители порнографско съдържание
Когато онлайн платформа се използва предимно за разпространение на генерирано от потребители порнографско съдържание, платформата предприема необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира следното:
a)   потребителите, които разпространяват съдържанието, са потвърдени чрез имейл с двойно предоставяне на съгласие и регистрация на мобилен телефон;
б)   професионално модериране на съдържанието от човек, обучен да идентифицира сексуално насилие въз основа на изображения, включително съдържание, което има голяма вероятност да е незаконно;
в)   достъпност на квалифицирана процедура за уведомяване в допълнение към механизма, посочен в член 14, така че отделните лица да могат да уведомят платформата, че изображение, което ги изобразява или се предполага, че ги изобразява, се разпространява без тяхно съгласие, и да предоставят на платформата prima facie доказателства за своята физическа идентичност; съдържанието, нотифицирано чрез тази процедура, трябва да бъде спряно без ненужно забавяне.
Изменение 292
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
1.  Настоящият раздел се прилага за онлайн платформи, които предоставят своите услуги на определен брой средномесечни активни получатели на услугата в Съюза, равен на или по-голям от 45 милиона, изчислен в съответствие с методиката, определена в делегираните актове, посочени в параграф 3.
1.  Настоящият раздел се прилага за онлайн платформи, които:
a)   предоставят в продължение на най-малко четири последователни месеца своите услуги на определен брой средномесечни активни получатели на услугата в Съюза, равен на или по-голям от 45 милиона, изчислен в съответствие с методиката, определена в делегираните актове, посочени в параграф 3. Тази методика взема предвид, по-специално, че:
i)   броят на активните получатели се основава на всяка услуга поотделно;
ii)   активните получатели, свързани на множество устройства, се броят само веднъж;
iii)   непрякото използване на услугата, чрез трета страна или свързване, не се отчита;
iv)   когато онлайн платформа се хоства от друг доставчик на посреднически услуги, активните получатели се разпределят единствено към най-близката до получателя онлайн платформа;
v)   не са включени автоматизирани взаимодействия, анализиране на профили или на данни от нечовек („ботове“);
Изменение 293
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3
3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 69, след консултация с Европейския съвет за цифровите услуги, за да установи конкретна методика за изчисляване на броя на средномесечните активни получатели на услугата в Съюза за целите на параграф 1. В методиката се уточняват по-специално начините за определяне на населението на Съюза и критериите за определяне на средномесечните активни получатели на услугата в Съюза, като се вземат предвид различните характеристики по отношение на достъпността.
3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 69, след консултация с Европейския съвет за цифровите услуги, за да установи конкретна методика за изчисляване на броя на средномесечните активни получатели на услугата в Съюза за целите на параграф 1, буква а). В методиката се уточняват по-специално начините за определяне на населението на Съюза и критериите за определяне на средномесечните активни получатели на услугата в Съюза, като се вземат предвид различните характеристики по отношение на достъпността.
Изменение 294
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1 – уводна част
1.  От датата на прилагане, посочена в член 25, параграф 4, втора алинея, много големите онлайн платформи установяват, анализират и оценяват най-малко веднъж годишно след това всички значителни системни рискове, произтичащи от функционирането и използването на техните услуги в Съюза. Тази оценка на риска е специфична за техните услуги и включва следните системни рискове:
1.  От датата на прилагане, посочена в член 25, параграф 4, втора алинея, много големите онлайн платформи ефективно и надлежно установяват, анализират и оценяват най-малко веднъж годишно след това и при всички случаи преди пускането на нови услуги, вероятността и тежестта на всички значителни системни рискове, произтичащи от проектирането, алгоритмичните системи, присъщите характеристики, функционирането и използването на техните услуги в Съюза. Оценката на риска взема предвид рисковете по държави членки, в които се предлагат услуги, и за Съюза като цяло, и по-специално за конкретен език или регион. Тази оценка на риска е специфична за техните услуги и дейности, включително технологично проектиране, избор на бизнес модел, и включва следните системни рискове:
Изменение 295
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква а
a)  разпространението на незаконно съдържание чрез техните услуги;
a)  разпространението на незаконно съдържание чрез техните услуги или съдържание, което е в нарушение на техните общи условия;
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б
б)  всички отрицателни последици за упражняването на основните права на зачитане на личния и семейния живот, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, забраната на дискриминацията и правата на детето, залегнали съответно в членове 7, 11, 21 и 24 от Хартата;
б)  всички действителни и предвидими отрицателни последици за упражняването на основните права, включително за защитата на потребителите, на зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, защитата на личните данни и свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и свободата и плурализма на медиите, забраната на дискриминацията, правото на равенство между половете и правата на детето, залегнали съответно в членове 1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 и 38 от Хартата;
Изменение 297
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в
в)  умишлено манипулиране на тяхната услуга, включително чрез неавтентично използване или автоматизирано използване на услугата, с действително или предвидимо отрицателно въздействие върху защитата на общественото здраве, малолетните и непълнолетните лица, гражданския диалог или действителни или предвидими последици, свързани с изборните процеси и обществената сигурност.
в)  всяко неправилно функциониране или умишлено манипулиране на тяхната услуга, включително чрез неавтентично използване или автоматизирано използване на услугата, или рискове, присъщи на предвиденото функциониране на услугата, в т.ч. разширяване на незаконно съдържание, на съдържание, което е в нарушение на техните общи условия, или на всякакво друго съдържание с действително или предвидимо отрицателно въздействие върху защитата на малолетните и непълнолетните лица и на други уязвими групи получатели на услугата, върху демократичните ценности, свободата на медиите, свободата на изразяване и гражданския диалог или действителни или предвидими последици, свързани с изборните процеси и обществената сигурност;
Изменение 298
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  всякакви действителни и предвидими отрицателни последици за защитата на общественото здраве, както и поведенчески зависимости или други сериозни отрицателни последици за физическото, психическото, социалното и финансовото благосъстояние на лицето.
Изменение 299
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
2.  При извършването на оценки на риска много големите онлайн платформи вземат предвид по-специално начина, по който техните системи за модериране на съдържание, системи за препоръчване и системи за подбор и показване на реклама оказват влияние върху някой от системните рискове, посочени в параграф 1, включително потенциално бързото и широко разпространение на незаконно съдържание и на информация, която е несъвместима с техните общи условия.
2.  При извършването на оценки на риска много големите онлайн платформи вземат предвид по-специално дали и как техните системи за модериране на съдържание, общи условия, общностни стандарти, алгоритмични системи, системи за препоръчване и системи за подбор и показване на реклама, както и събирането на основни данни, обработването и профилирането оказват влияние върху някой от системните рискове, посочени в параграф 1, включително потенциално бързото и широко разпространение на незаконно съдържание и на информация, която е несъвместима с техните общи условия.
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 a (нов)
2а.  При извършването на оценки на риска много големите онлайн платформи по целесъобразност се консултират с представители на получателите на услугата, представители на групи, потенциално засегнати от техните услуги, независими експерти и организации на гражданското общество. Тяхното участие е съобразено със специфичните системни рискове, които много голямата онлайн платформа има за цел да оцени.
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2б (нов)
2б.  Придружаващите документи за оценката на риска се съобщават на координатора на цифровите услуги по място на установяване и на Комисията.
Изменение 302
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 в (нов)
2в.  Задълженията, посочени в параграфи 1 и 2, в никакъв случай не водят до общо задължение за контрол.
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1 – уводна част
1.  Много големите онлайн платформи въвеждат разумни, пропорционални и ефективни мерки за смекчаване, съобразени със специфичните системни рискове, установени съгласно член 26. Тези мерки могат да включват, когато е приложимо:
1.  Много големите онлайн платформи въвеждат разумни, прозрачни, пропорционални и ефективни мерки за смекчаване, съобразени със специфичните системни рискове, установени съгласно член 26. Тези мерки могат да включват, когато е приложимо:
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а
a)  адаптиране на системите за модериране на съдържание или системите за препоръчване, на техните процеси на вземане на решения, характеристиките или функционирането на техните услуги или техните общи условия;
a)  адаптиране на системите за модериране на съдържание, алгоритмичните системи или системите за препоръчване и онлайн интерфейсите, на техните процеси на вземане на решения, проектирането, характеристиките или функционирането на техните услуги, техния модел за реклама или техните общи условия;
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а а (нова)
aа)  осигуряване на подходящи ресурси за разглеждане на сигнали и вътрешни жалби, включително подходящи технически и оперативни мерки или капацитет;
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква б
б)  целенасочени мерки, насочени към ограничаване на показването на реклами във връзка с предоставяната от тях услуга;
б)  целенасочени мерки, насочени към ограничаване на показването на реклами във връзка с предоставяната от тях услуга, или алтернативно разполагане и показване на реклами за обществени услуги или друга свързана с тях фактическа информация;
Изменение 307
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  когато е целесъобразно, целенасочени мерки, насочени към адаптиране на онлайн интерфейсите и характеристиките с цел защита на малолетните и непълнолетните лица;
Изменение 308
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в
в)  укрепване на вътрешните процеси или надзора на техните дейности, по-специално по отношение на откриването на системен риск;
в)  укрепване на вътрешните процеси, ресурсите, изпитването, документацията или надзора на техните дейности, по-специално по отношение на откриването на системен риск;
Изменение 309
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 a (нов)
1а.  Когато е целесъобразно, много големите онлайн платформи разработват свои мерки за смекчаване на риска с участието на представители на получателите на услугата, независими експерти и организации на гражданското общество. Когато не се предвижда такова участие, това се пояснява в доклада за прозрачност, посочен в член 33.
Изменение 310
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 б (нов)
1б.  Много големите онлайн платформи предоставят подробен списък на предприетите мерки за смекчаване на риска и своята обосновка на независимите одитори, за да изготвят те одитния доклад, посочен в член 28.
Изменение 311
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 в (нов)
1в.  Комисията оценява изпълнението и ефективността на мерките за смекчаване на риска, предприети от много големите онлайн платформи, посочени в член 27, параграф 1, и когато е необходимо, може да издава препоръки.
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – уводна част
2.  Европейският съвет за цифровите услуги в сътрудничество с Комисията публикува веднъж годишно изчерпателни доклади, които включват следната информация:
2.  Европейският съвет за цифровите услуги в сътрудничество с Комисията публикува веднъж годишно изчерпателни доклади. Докладите включват следната информация:
Изменение 313
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a
a)  идентифициране и оценка на най-значимите и повтарящи се системни рискове, докладвани от много големи онлайн платформи или идентифицирани чрез други източници на информация, по-специално тези, предоставени в съответствие с членове 31 и 33;
a)  идентифициране и оценка на най-значимите и повтарящи се системни рискове, докладвани от много големи онлайн платформи или идентифицирани чрез други източници на информация, по-специално тези, предоставени в съответствие с членове 30, 31 и 33;
Изменение 314
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
Докладите се представят по държави членки, в които са възникнали системните рискове, и за Съюза като цяло. Докладите се публикуват на всички официални езици на държавите – членки на Съюза.
Изменение 315
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3
3.  Комисията, в сътрудничество с координаторите на цифровите услуги, може да издаде общи насоки относно прилагането на параграф 1 във връзка със специфични рискове, по-специално, за да представи най-добри практики и да препоръча възможни мерки, като надлежно отчита възможните последици от мерките за основните права, залегнали в Хартата, за всички участващи страни. При изготвянето на тези насоки Комисията организира обществени консултации.
3.  Комисията, в сътрудничество с координаторите на цифровите услуги и след провеждане на обществена консултация, издава общи насоки относно прилагането на параграф 1 във връзка със специфични рискове, по-специално, за да представи най-добри практики и да препоръча възможни мерки, като надлежно отчита възможните последици от мерките за основните права, залегнали в Хартата, за всички участващи страни.
Изменение 316
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 a (нов)
3а.  Изискването за въвеждане на мерки за смекчаване на риска не води до общо задължение за контрол или задължения за активно търсене на факти.
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 1 – уводна част
1.  Много големите онлайн платформи подлежат, за своя сметка и поне веднъж годишно, на одити, за да се оцени спазването на следните изисквания:
1.  Много големите онлайн платформи подлежат, за своя сметка и поне веднъж годишно, на независими одити, за да се оцени спазването на следните изисквания:
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 а (нов)
1а.  Много големите онлайн платформи осигуряват на одиторите достъп до всички съответни данни, необходими за правилното извършване на одита.
Изменение 319
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – уводна част
2.  Одитите, извършвани съгласно параграф 1, се извършват от организации, които:
2.  Одитите, извършвани съгласно параграф 1, се извършват от организации, които са били признати и проверени от Комисията и които:
Изменение 320
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква a
a)  са независими от съответната много голяма онлайн платформа;
a)  са юридически и финансово независими от и нямат конфликти на интереси със съответната много голяма онлайн платформа, както и с други много големи онлайн платформи;
Изменение 321
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква а а (нова)
aа)  в продължение на 12 месеца преди одита одиторите и техните служители не са предоставяли никакви други услуги на одитираната много голяма онлайн платформа и се ангажират да не работят за одитираната много голяма онлайн платформа или за професионална организация или стопанско сдружение, чийто член е платформата, за период от 12 месеца след края на мандата си в одитната организация;
Изменение 322
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 3 – уводна част
3.  Организациите, които извършват одитите, изготвят одитен доклад за всеки одит. Докладът се изготвя в писмена форма и включва най-малко следната информация:
3.  Организациите, които извършват одитите, изготвят одитен доклад за всеки предмет на одит, посочен в параграф 1. Докладът се изготвя в писмена форма и включва най-малко следната информация:
Изменение 323
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква б a (нова)
ба)  декларация за интереси;
Изменение 324
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква г
г)  описание на основните констатации от одита;
г)  описание на основните констатации от одита и обобщение на основните констатации;
Изменение 325
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква г а (нова)
га)  описание на третите страни, с които са проведени консултации като част от одита;
Изменение 326
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква e а (нова)
еа)  описание на конкретни елементи, които не са могли да бъдат одитирани, и обяснение защо не са могли да бъдат одитирани;
Изменение 327
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква e б (нова)
еб)  когато в одитното становище не може да се достигне до заключение за конкретни елементи в обхвата на одита, се посочва изложение на причините за липсата на такова заключение.
Изменение 328
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 a (нов)
4а.  Комисията публикува и редовно актуализира списъка на доказаните организации.
Изменение 329
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 б (нов)
4б.  Когато много голяма онлайн платформа получи положителен одитен доклад, тя има право да поиска от Комисията знак за високи постижения.
Изменение 330
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.  Много големите онлайн платформи, които използват системи за препоръчване, посочват в своите общи условия по ясен, достъпен и лесно разбираем начин основните параметри, използвани в техните системи за препоръчване, както и всички възможности за получателите на услугата да променят или повлияят на тези основни параметри, които евентуално са предоставили, включително поне един вариант, който не се основава на профилиране по смисъла на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
1.  В допълнение към изискванията по член 24а, много големите онлайн платформи, които използват системи за препоръчване, предоставят поне една система за препоръчване, която не се основава на профилиране по смисъла на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и лесно достъпна функционалност на своя онлайн интерфейс, която позволява на получателя на услугата да избира и да променя по всяко време предпочитания от него вариант за всяка от системите за препоръчване, която определя относителния ред на информацията, която му се представя.
Изменение 331
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Когато са налице няколко варианта съгласно параграф 1, много големите онлайн платформи предоставят леснодостъпна функционалност на своя онлайн интерфейс, която позволява на получателя на услугата да избира и да променя по всяко време предпочитания от него вариант за всяка от системите за препоръчване, която определя относителния ред на информацията, която му се представя.
заличава се
Изменение 332
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  Много големите онлайн платформи, които показват реклама на своите онлайн интерфейси, съставят и правят публично достъпно чрез приложно-програмни интерфейси хранилище, съдържащо информацията, посочена в параграф 2, до една година след като рекламата е била показана за последен път на техния онлайн интерфейс. Те гарантират, че хранилището не съдържа никакви лични данни за получателите на услугата, на които е била или е могло да бъде показана рекламата.
1.  Много големите онлайн платформи, които показват реклама на своите онлайн интерфейси, съставят и правят публично достъпно и с възможност за търсене чрез лесно достъпни, ефикасни и надеждни инструменти, чрез приложно-програмни интерфейси хранилище, съдържащо информацията, посочена в параграф 2, до една година след като рекламата е била показана за последен път на техния онлайн интерфейс. Те гарантират, че могат да се извършват търсения по много критерии за рекламодател и за всички данни, налични в рекламата, целта на рекламата и аудиторията, до която рекламодателят желае да достигне. Гарантират, че хранилището не съдържа никакви лични данни за получателите на услугата, на които е била или е могло да бъде показана рекламата, и полагат разумни усилия да гарантират, че информацията е точна и пълна.
Изменение 333
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква a
a)  съдържанието на рекламата;
a)  съдържанието на рекламата, включително наименованието на продукта, услугата или марката и обекта на рекламата;
Изменение 334
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – точка б а (нова)
ба)  физическото или юридическото лице, което е платило за рекламата, когато то е различно от лицето, посочено в буква б);
Изменение 335
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква г
г)  дали рекламата е предназначена да бъде показвана конкретно на една или повече определени групи получатели на услугата и ако това е така, основните параметри, използвани за тази цел;
г)  дали рекламата е предназначена да бъде показвана конкретно на една или повече определени групи получатели на услугата и ако това е така, основните параметри, използвани за тази цел, включително параметрите, които са използвани за изключването на определени групи;
Изменение 336
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)  когато това е оповестено, копие от съдържанието на търговските съобщения, публикувани на много големите онлайн платформи, които не са предлагани на пазара, продавани или договаряни от много голямата онлайн платформа и които чрез подходящи канали са обявени за такива пред много голямата онлайн платформа;
Изменение 337
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква д a (нова)
да)  случаите, в които рекламата е била премахната въз основа на уведомление, подадено в съответствие с член 14, или въз основа на заповед, издадена съгласно член 8.
Изменение 338
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 a (нов)
2а.  След консултация с доказани анализатори Европейският съвет за цифровите услуги публикува насоки за структурата и организацията на хранилищата, създадени съгласно параграф 1.
Изменение 339
Предложение за регламент
Член 30 а (нов)
Член 30a
Дълбинни фалшификати
Когато много голяма онлайн платформа узнае, че част от съдържанието е генерирано или манипулирано изображение, аудио- или видео съдържание, което значително наподобява съществуващи лица, обекти, места или други субекти или събития и създава погрешно впечатление на дадено лице, че е автентично или достоверно (дълбинен фалшификат), доставчикът етикетира съдържанието по начин, който информира, че то е неавтентично, и така че това да е ясно видимо за получателя на услугите.
Изменение 340
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1
1.  При обосновано искане и в разумен срок, посочен в искането, много големите онлайн платформи предоставят на координатора на цифровите услуги по място на установяване или на Комисията достъп до данните, необходими за контрол и оценка на спазването на настоящия регламент. Координаторът на цифровите услуги и Комисията използват тези данни само за тези цели.
1.  При обосновано искане и в разумен срок, посочен в искането, и без забавяне много големите онлайн платформи предоставят на координатора на цифровите услуги по място на установяване или на Комисията достъп до данните, необходими за контрол и оценка на спазването на настоящия регламент. Координаторът на цифровите услуги и Комисията изискват тези данни, получават достъп до тях и използват тези данни само за тези цели.
Изменение 341
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 a (нов)
1а.  Много голямата онлайн платформа е задължена да обясни проектирането, логиката и функционирането на алгоритмите, ако това бъде поискано от координатора на цифровите услуги по място на установяване.
Изменение 342
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
2.  При обосновано искане и в разумен срок, посочен в искането, много големите онлайн платформи предоставят на координатора на цифровите услуги по място на установяване или на Комисията достъп до данните на доказани анализатори, които отговарят на изискванията по параграф 4 от настоящия член, единствено с цел провеждане на научни изследвания, които допринасят за идентифицирането и разбирането на системните рискове, както е посочено в член 26, параграф 1.
2.  При обосновано искане и в разумен срок, посочен в искането, много големите онлайн платформи предоставят на координатора на цифровите услуги по място на установяване или на Комисията достъп до данните на доказани анализатори, доказани органи, организации или асоциации с нестопанска цел, които отговарят на изискванията по параграф 4 от настоящия член, единствено с цел провеждане на научни изследвания, които допринасят за идентифицирането, смекчаването и разбирането на системните рискове, както е посочено в член 26, параграф 1 и член 27, параграф 1.
Изменение 343
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 a (нов)
2а.  Доказаните анализатори, доказаните органи, организации или асоциации с нестопанска цел имат достъп до обобщени числени данни за общия брой разглеждания и процента на разглежданията на съдържание, преди то да бъде премахнато въз основа на заповеди, издадени в съответствие с член 8, или за модерирането на съдържание, извършено по собствена инициатива на доставчика и съгласно неговите общи условия.
Изменение 344
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Много големите онлайн платформи предоставят достъп до данните съгласно параграфи 1 и 2 чрез онлайн бази данни или приложно-програмни интерфейси, според случая.
3.  Много големите онлайн платформи предоставят достъп до данните съгласно параграфи 1 и 2 чрез онлайн бази данни или приложно-програмни интерфейси, според случая, и с леснодостъпен и удобен за ползване механизъм за търсене по множество критерии.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4
4.  За да могат да разполагат със статут на доказани анализатори, анализаторите трябва да са свързани с академични институции, да са независими от търговски интереси, да имат доказан експертен опит в областите, свързани с разследваните рискове или свързаните научноизследователски методики, и да се ангажират и да са в състояние да запазят специфичните изисквания за сигурност и поверителност на данните, съответстващи на всяко искане.
4.  За да могат да разполагат със статут на доказани анализатори от координатора на цифровите услуги по място на установяване или от Комисията, анализаторите, органите, организациите или сдруженията с нестопанска цел трябва:
a)   да са свързани с академични институции или организации на гражданското общество, представляващи обществения интерес и отговарящи на изискванията по член 68;
б)   да са независими от търговски интереси, включително от които и да е много големи онлайн платформи;
в)   да разкриват източника на финансиране на научните изследвания;
г)   да са независими от правителствени, административни или други държавни органи извън свързаната академична институция, ако тя е публична;
д)   да имат доказан експертен опит в областите, свързани с разследваните рискове или свързаните научноизследователски методики; както и
е)   да запазват специфичните изисквания за сигурност и поверителност на данните, съответстващи на всяко искане.
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 a (нов)
4а.  Когато много голяма онлайн платформа има основания да счита, че даден анализатор, орган, организация или сдружение с нестопанска цел действа извън целите на параграф 2 или вече не спазва условията по параграф 4, тя незабавно уведомява съответния орган – координатора на цифровите услуги по място на установяване или Комисията, които решават без ненужно забавяне дали достъпът се отнема и кога достъпът ще бъде възстановен и при какви условия.
Изменение 347
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 б (нов)
4б.  Когато координаторът на цифровите услуги по място на установяване или Комисията имат основания да считат, че даден анализатор, орган, организация или сдружение с нестопанска цел действа извън целта на параграф 2 или вече не спазва условията по параграф 4, те незабавно уведомяват за това много голямата онлайн платформа. Много голямата онлайн платформа има право да оттегли достъпа до данни при получаване на информацията. Координаторът на цифровите услуги по място на установяване или Комисията решават дали и кога да се възстанови достъпът и при какви условия.
Изменение 348
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5
5.  След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги Комисията приема делегирани актове за определяне на техническите условия, при които много големите онлайн платформи трябва да обменят данни съгласно параграфи 1 и 2, както и на целите, за които данните могат да бъдат използвани. В тези делегирани актове се определят конкретните условия, при които може да се осъществява такъв обмен на данни с доказани анализатори в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, като се вземат предвид правата и интересите на много големите онлайн платформи и получателите на съответната услуга, включително защитата на поверителната информация, по-специално търговските тайни, и поддържането на сигурността на техните услуги.
5.  След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги и не по-късно от една година след влизането в сила на настоящия законодателен акт Комисията приема делегирани актове за определяне на техническите условия, при които много големите онлайн платформи трябва да обменят данни съгласно параграфи 1 и 2, както и на целите, за които данните могат да бъдат използвани. В тези делегирани актове се определят конкретните условия, при които може да се осъществява такъв обмен на данни с доказани анализатори или органи, организации или асоциации с нестопанска цел в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, като се вземат предвид правата и интересите на много големите онлайн платформи и получателите на съответната услуга, включително защитата на поверителната информация и поддържането на сигурността на техните услуги.
Изменение 349
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – буква б
б)  предоставянето на достъп до данните ще доведе до значителна уязвимост по отношение на сигурността на неговата услуга или защитата на поверителната информация, по-специално търговските тайни.
б)  предоставянето на достъп до данните ще доведе до значителна уязвимост по отношение на сигурността на неговата услуга или защитата на поверителната информация.
Изменение 350
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7 а (нов)
7а.  Веднъж годишно координаторите на цифровите услуги и Комисията докладват следната информация:
a)  броя на отправените до тях искания, посочени в параграфи 1, 2 и 6;
б)  броя на такива искания, които са били отхвърлени или оттеглени от координатора на цифровите услуги или Комисията, и причините за отхвърлянето или оттеглянето им, включително след искане от много голяма онлайн платформа до координатора на цифровите услуги или Комисията за изменение на искане, както е посочено в параграфи 1, 2 и 6.
Изменение 351
Предложение за регламент
Член 31 - параграф 7 б (нов)
7б.  След приключването на своите проучвания, доказаните анализатори, на които е бил предоставен достъп до данните, публикуват своите констатации, без да оповестяват поверителни данни и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 352
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2
2.  Много големите онлайн платформи определят за служители по съответствието само лицата, които притежават професионалните квалификации, знанията, опита и способностите, необходими за изпълнение на задачите, посочени в параграф 3. Служителите по съответствието могат да бъдат членове на персонала или да изпълняват тези задачи въз основа на договор със съответната много голяма онлайн платформа.
2.  Много големите онлайн платформи определят само лица, които притежават професионалните квалификации, знанията, опита и способностите, необходими за изпълнение на задачите, посочени в параграф 3, за служители по съответствието. Служителите по съответствието могат да бъдат членове на персонала или да изпълняват тези задачи въз основа на договор със съответната много голяма онлайн платформа.
Изменение 353
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква a
a)  сътрудничество с координатора на цифровите услуги по място на установяване и с Комисията за целите на настоящия регламент;
a)  сътрудничество с координатора на цифровите услуги по място на установяване, с Европейския съвет за цифровите услуги и с Комисията за целите на настоящия регламент;
Изменение 354
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
1.  Много големите онлайн платформи публикуват докладите, посочени в член 13, в срок от шест месеца от датата на прилагане, посочена в член 25, параграф 4, и след това на всеки шест месеца.
1.  Много големите онлайн платформи публикуват докладите, посочени в член 13, в срок от шест месеца от датата на прилагане, посочена в член 25, параграф 4, и след това на всеки шест месеца в стандартизиран, машинночитаем и леснодостъпен формат.
Изменение 355
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 a (нов)
1а.  Такива доклади включват информация за модерирането на съдържание, разделена и представена за всяка държава членка, в която се предлагат услугите, и за Съюза като цяло. Докладите се публикуват на поне един от официалните езици на държавите – членки на Съюза, в които се предлагат услугите.
Изменение 356
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква б
б)  съответните мерки за смекчаване на риска, определени и приложени съгласно член 27;
б)  конкретните мерки за смекчаване, определени и приложени съгласно член 27;
Изменение 357
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)  когато е целесъобразно, информация за представителите на получателите на услугата, независимите експерти и организациите на гражданското общество, с които са проведени консултации във връзка с оценката на риска в съответствие с член 26.
Изменение 358
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3
3.  Когато много голяма онлайн платформа счита, че публикуването на информация съгласно параграф 2 може да доведе до оповестяване на поверителна информация на тази платформа или на получателите на услугата, може да причини значителна уязвимост по отношение на сигурността на нейната услуга, може да подкопае обществената сигурност или да навреди на получателите, платформата може да премахне тази информация от докладите. В този случай платформата предава пълните доклади на координатора на цифровите услуги по място на установяване и на Комисията, придружени от изложение на причините за премахване на информацията от публичните доклади.
3.  Когато много голяма онлайн платформа счита, че публикуването на информация съгласно параграф 2 може да доведе до оповестяване на поверителна информация на тази платформа или на получателите на услугата, може да причини значителна уязвимост по отношение на сигурността на нейната услуга, може да подкопае обществената сигурност или да навреди на получателите, платформата може да премахне тази информация от докладите. В този случай платформата предава пълните доклади на координатора на цифровите услуги по място на установяване и на Комисията, придружени от изложение на причините за премахване на информацията от публичните доклади, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 359
Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1 – уводна част
1.  Комисията подкрепя и насърчава разработването и прилагането на доброволни промишлени стандарти, определени от съответните европейски и международни органи по стандартизация, най-малко за следното:
1.  Комисията подкрепя и насърчава разработването и прилагането на доброволни стандарти, определени от съответните европейски и международни органи по стандартизация, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012, най-малко за следното:
Изменение 360
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква а а (нова)
aа)  общите условия по член 12, включително по отношение на приемането им и промените в тези условия;
Изменение 361
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква а б (нова)
аб)  информация за проследимостта на търговците съгласно член 22;
Изменение 362
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква а в (нова)
ав)  рекламни практики съгласно член 24 и системи за препоръчване съгласно член 24а;
Изменение 363
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква е а (нова)
еа)  задължения за прозрачно докладване съгласно член 13;
Изменение 364
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква e б (нова)
еб)  технически спецификации, за да се гарантира, че посредническите услуги са достъпни за лица с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност на Директива (ЕС) 2019/882.
Изменение 365
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 a (нов)
1а.  Комисията подкрепя и насърчава разработването и прилагането на доброволни стандарти, определени от съответните европейски и международни органи по стандартизация, целящи защита на малолетните и непълнолетните лица.
Изменение 366
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 a (нов)
2а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на общи спецификации за елементите, изброени в параграф 1, букви а) – еб), когато Комисията е поискала от една или повече европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизиран стандарт и в Официален вестник на Европейския съюз не е публикувано позоваване на този стандарт в срок от [24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] или искането не е било прието от нито една от европейските организации за стандартизация.
Изменение 367
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1
1.  Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги насърчават и улесняват изготвянето на кодекси за поведение на равнището на Съюза, за да допринесат за правилното прилагане на настоящия регламент, като вземат предвид по-специално специфичните предизвикателства при справянето с различни видове незаконно съдържание и системни рискове в съответствие с правото на Съюза, по-специално в областта на конкуренцията и защитата на личните данни.
1.  Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги насърчават и улесняват изготвянето на доброволни кодекси за поведение на равнището на Съюза, за да допринесат за правилното прилагане на настоящия регламент, като вземат предвид по-специално специфичните предизвикателства при справянето с различни видове незаконно съдържание и системни рискове в съответствие с правото на Съюза. Специално внимание се обръща на това да се избегне отрицателно въздействие върху лоялната конкуренция, достъпа до данни и сигурността, общата забрана за контрол и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и личните данни. Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги също така насърчават и улесняват редовния преглед и адаптиране на кодексите за поведение, за да се гарантира, че те са подходящи за целта.
Изменение 368
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2
2.  Когато възникне значителен системен риск по смисъла на член 26, параграф 1 и той засяга няколко много големи онлайн платформи, Комисията може да покани съответните много големи онлайн платформи, други много големи онлайн платформи, други онлайн платформи и други доставчици на посреднически услуги, когато това е целесъобразно, както и организации на гражданското общество и други заинтересовани страни, да участват в изготвянето на кодекси за поведение, включително чрез определяне на ангажименти за предприемане на специфични мерки за смекчаване на риска, както и на рамка за редовно докладване относно предприетите мерки и резултатите от тях.
2.  Когато възникне значителен системен риск по смисъла на член 26, параграф 1 и той засяга няколко много големи онлайн платформи, Комисията може да поиска от съответните много големи онлайн платформи, други много големи онлайн платформи, други онлайн платформи и други доставчици на посреднически услуги, когато това е целесъобразно, както и от съответните компетентни органи, организации на гражданското общество и други съответни заинтересовани страни, да участват в изготвянето на кодекси за поведение, включително чрез определяне на ангажименти за предприемане на специфични мерки за смекчаване на риска, както и на рамка за редовно докладване относно предприетите мерки и резултатите от тях.
Изменение 369
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3
3.  При прилагането на параграфи 1 и 2 Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги се стремят да гарантират, че кодексите за поведение определят ясно техните цели, съдържат ключови показатели за изпълнението за измерване на постигането на тези цели и надлежно отчитат нуждите и интересите на всички заинтересовани страни, включително гражданите, на равнището на Съюза. Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги също така се стремят да гарантират, че участниците докладват редовно на Комисията и на съответните си координатори на цифровите услуги по място на установяване за всички предприети мерки и за резултатите от тях, сравнени с ключовите показатели за изпълнение, които те съдържат.
3.  При прилагането на параграфи 1 и 2 Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги се стремят да гарантират, че кодексите за поведение определят ясно техните специфични цели, определят естеството на преследваната цел на публичната политика и по целесъобразност, ролята на компетентните органи, съдържат ключови показатели за изпълнението за измерване на постигането на тези цели и изцяло отчитат нуждите и интересите на всички заинтересовани страни, и особено на гражданите, на равнището на Съюза. Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги също така се стремят да гарантират, че участниците докладват редовно на Комисията и на съответните си координатори на цифровите услуги по място на установяване за всички предприети мерки и за резултатите от тях, сравнени с ключовите показатели за изпълнение, които те съдържат. В ключовите показатели за изпълнението и ангажиментите за докладване се вземат предвид разликите между различните участници по отношение на мащаба и капацитета.
Изменение 370
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4
4.  Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги преценяват дали кодексите за поведение отговарят на целите, посочени в параграфи 1 и 3, и извършват редовен контрол и оценка на постигането на тези цели. Те публикуват своите заключения.
4.  Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги преценяват дали кодексите за поведение отговарят на целите, посочени в параграфи 1 и 3, и извършват редовен контрол и оценка на постигането на тези цели. Те публикуват своите заключения и изискат участващите организации да изменят своите кодекси за поведение по-съответния начин.
Изменение 371
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5
5.  Европейският съвет за цифровите услуги извършва редовен контрол и оценка на постигането на целите на кодексите за поведение, като взема предвид ключовите показатели за изпълнение, които те могат да съдържат.
5.  Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги извършват редовен контрол и оценка на постигането на целите на кодексите за поведение, като вземат предвид ключовите показатели за изпълнение, които те могат да съдържат. В случай на системно неспазване на кодексите за поведение Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги могат да вземат решение за временно спиране или за окончателно изключване на платформи, които не спазват ангажиментите си като страни, подписали кодексите за поведение.
Изменение 372
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1
1.  Комисията насърчава и улеснява изготвянето на кодекси за поведение на равнището на Съюза между онлайн платформите и други съответни доставчици на услуги, като например доставчиците на посреднически онлайн рекламни услуги или организациите, представляващи получателите на услугата, и организациите на гражданското общество или съответните органи, за да се допринесе за по-голяма прозрачност на онлайн рекламата извън изискванията на членове 24 и 30.
1.  Комисията насърчава и улеснява изготвянето на доброволни кодекси за поведение на равнището на Съюза между онлайн платформите и други съответни доставчици на услуги, като например доставчиците на посреднически онлайн рекламни услуги или организациите, представляващи получателите на услугата, и организациите на гражданското общество или съответните органи, за да се допринесе за по-голяма прозрачност на всички участници в екосистемата на онлайн рекламата извън изискванията на членове 24 и 30.
Изменение 373
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – уводна част
2.  Комисията се стреми да гарантира, че кодексите за поведение имат за цел ефективен пренос на информация, при пълно зачитане на правата и интересите на всички участващи страни, както и конкурентна, прозрачна и справедлива среда в онлайн рекламата, в съответствие с правото на Съюза и националното право, по-специално в областта на конкуренцията и защитата на личните данни. Комисията се стреми да гарантира, че кодексите за поведение обхващат най-малко:
2.  Комисията се стреми да гарантира, че кодексите за поведение имат за цел ефективен пренос на информация, при пълно зачитане на правата и интересите на всички участващи страни, както и конкурентна, прозрачна и справедлива среда в онлайн рекламата, в съответствие с правото на Съюза и националното право, по-специално в областта на конкуренцията и защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни. Комисията се стреми да гарантира, че кодексите за поведение обхващат най-малко:
Изменение 374
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – точка б а (нова)
ба)  различните видове данни, които могат да се използват.
Изменение 375
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3
3.  Комисията насърчава разработването на кодекси за поведение в срок от една година след датата на прилагане на настоящия регламент и тяхното прилагане не по-късно от шест месеца след тази дата.
3.  Комисията насърчава разработването на кодекси за поведение в срок от една година след датата на прилагане на настоящия регламент и тяхното прилагане не по-късно от шест месеца след тази дата. Комисията извършва оценка на прилагането на тези кодекси три години след прилагането на настоящия регламент.
Изменение 376
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 a (нов)
3а.  Комисията насърчава всички участници в екосистемата на онлайн рекламата, посочени в параграф 1, да одобрят и да спазват посочените в кодексите за поведение ангажименти.
Изменение 377
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1
1.  Европейският съвет за цифровите услуги може да препоръча на Комисията да започне изготвянето, в съответствие с параграфи 2, 3 и 4, на протоколи при кризи за справяне с кризисни ситуации, строго ограничени до извънредни обстоятелства, засягащи обществената сигурност или общественото здраве.
1.  Европейският съвет за цифровите услуги може да препоръча на Комисията да започне изготвянето, в съответствие с параграфи 2, 3 и 4, на доброволни протоколи при кризи за справяне с кризисни ситуации, строго ограничени до извънредни обстоятелства, засягащи обществената сигурност или общественото здраве.
Изменение 378
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4 – буква е а (нова)
еа)  мерки за гарантиране на достъпността за хора с увреждания по време на прилагането на протоколите при кризи, включително чрез предоставяне на достъпно описание за тези протоколи.
Изменение 379
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5
5.  Ако Комисията счита, че даден протокол при кризи не успява да се справи ефективно с кризисната ситуация или да съхрани упражняването на основните права, посочени в параграф 4, буква д), тя може да поиска от участниците да преразгледат протокола при кризи, включително като предприемат допълнителни мерки.
5.  Ако Комисията счита, че даден протокол при кризи не успява да се справи ефективно с кризисната ситуация или да съхрани упражняването на основните права, посочени в параграф 4, буква д), тя изисква от участниците да преразгледат протокола при кризи, включително като предприемат допълнителни мерки.
Изменение 380
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4 a (нов)
4а.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи, посочени в параграф 1, и по-специално техните координатори на цифровите услуги разполагат с подходящи технически, финансови и човешки ресурси, за да изпълняват своите задачи съгласно настоящия регламент.
Изменение 381
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че техните координатори на цифровите услуги изпълняват задачите си съгласно настоящия регламент по безпристрастен, прозрачен и навременен начин. Държавите членки гарантират, че техните координатори на цифровите услуги разполагат с подходящи технически, финансови и човешки ресурси, за да изпълняват своите задачи.
1.  Държавите членки гарантират, че техните координатори на цифровите услуги изпълняват задачите си съгласно настоящия регламент по безпристрастен, прозрачен и навременен начин.
Изменение 382
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1
1.  Държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на посреднически услуги, притежава юрисдикция за целите на глави III и IV от настоящия регламент.
1.  Държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на посреднически услуги, притежава юрисдикция за целите на надзора и осигуряването на съблюдаване от страна на националните компетентни органи, в съответствие с настоящата глава, на наложените на посредниците задължения съгласно настоящия регламент.
Изменение 383
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2
2.  За целите на глави III и IV се счита, че доставчик на посреднически услуги, който няма място на установяване в Съюза, но който предлага услуги в Съюза, се намира под юрисдикцията на държавата членка, в която пребивава или е установен неговият законен представител.
2.  За целите на настоящия член се счита, че доставчик на посреднически услуги, който няма място на установяване в Съюза, но който предлага услуги в Съюза, се намира под юрисдикцията на държавата членка, в която пребивава или е установен неговият законен представител.
Изменение 384
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3
3.  Когато доставчик на посреднически услуги не определи законен представител в съответствие с член 11, всички държави членки притежават юрисдикция за целите на глави III и IV. Когато държава членка реши да упражни юрисдикция съгласно настоящия параграф, тя информира всички останали държави членки и гарантира спазването на принципа ne bis in idem.
3.  Когато доставчик на посреднически услуги не определи законен представител в съответствие с член 11, всички държави членки притежават юрисдикция за целите на настоящия член. Когато държава членка реши да упражни юрисдикция съгласно настоящия параграф, тя информира всички останали държави членки и гарантира спазването на принципа ne bis in idem.
Изменение 385
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква а
a)  правомощието да изискват от тези доставчици, както и от всички други лица, действащи за цели, свързани с тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, които с основание би могло да се очаква, че са запознати с информация, свързана с предполагаемо нарушение на настоящия регламент, включително организациите, извършващи одитите, посочени в член 28 и член 50, параграф 3, да предоставят тази информация в разумен срок;
a)  правомощието да изискват от тези доставчици, както и от всички други лица, действащи за цели, свързани с тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, които с основание би могло да се очаква, че са запознати с информация, свързана с предполагаемо нарушение на настоящия регламент, включително организациите, извършващи одитите, посочени в член 28 и член 50, параграф 3, да предоставят тази информация без неоправдано забавяне или най-късно в срок от три месеца;
Изменение 386
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква д
д)  правомощието да приемат временни мерки, за да се избегне рискът от сериозна вреда.
д)  правомощието да приемат пропорционални временни мерки или да изискват от съответния съдебен орган да го направи, за да се избегне рискът от сериозна вреда.
Изменение 387
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1
По отношение на първа алинея, букви в) и г) координаторите на цифровите услуги разполагат и с правомощията за правоприлагане, посочени в тези букви, по отношение на другите лица, посочени в параграф 1, в случаите на неспазване на която и да било от заповедите, издадени им съгласно посочения параграф. Те упражняват тези правомощия за правоприлагане само след като своевременно са предоставили на тези други лица цялата съответна информация, свързана с такива заповеди, включително приложимия срок, глобите или периодичните плащания, които могат да бъдат наложени при неизпълнение, и възможностите за правна защита.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 388
Предложение за регламент
Член 41 - параграф 3 – уводна част
3.  Когато това е необходимо за изпълнението на техните задачи, координаторите на цифровите услуги разполагат също така по отношение на доставчиците на посреднически услуги под юрисдикцията на тяхната държава членка, когато всички други правомощия съгласно настоящия член за преустановяване на нарушението са изчерпани, нарушението продължава и причинява сериозни вреди, които не могат да бъдат избегнати чрез упражняването на други правомощия, предоставени съгласно правото на Съюза или националното право, с правомощието да предприемат следните мерки:
3.  Когато това е необходимо за изпълнението на техните задачи, координаторите на цифровите услуги разполагат също така по отношение на доставчиците на посреднически услуги под юрисдикцията на тяхната държава членка, когато всички други правомощия съгласно настоящия член за преустановяване на нарушението са изчерпани, нарушението продължава или се повтаря непрекъснато и причинява сериозни вреди, които не могат да бъдат избегнати чрез упражняването на други правомощия, предоставени съгласно правото на Съюза или националното право, с правомощието да предприемат следните мерки:
Изменение 389
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – буква a
a)  да изискат от управителния орган на доставчиците да проучи в разумен срок ситуацията, да приеме и представи план за действие, в който се определят необходимите мерки за прекратяване на нарушението, да гарантира, че доставчикът предприема тези мерки, и да докладва за предприетите мерки;
a)  да изискат от управителния орган на доставчиците да проучи в разумен срок – който в никакъв случай не надвишава три месеца – ситуацията, да приеме и представи план за действие, в който се определят необходимите мерки за прекратяване на нарушението, да гарантира, че доставчикът предприема тези мерки, и да докладва за предприетите мерки;
Изменение 390
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – буква б
б)  когато координаторът на цифровите услуги счита, че доставчикът не е спазил в достатъчна степен изискванията по първото тире, че нарушението продължава и причинява сериозни вреди, както и че нарушението води до тежко престъпление, при което има заплаха за живота или безопасността на хората, да изиска от компетентния съдебен орган на тази държава членка да разпореди временното ограничаване на достъпа на получателите на услугата, засегната от нарушението, или, само когато това не е технически осъществимо, до онлайн интерфейса на доставчика на посреднически услуги, на който се извършва нарушението.
б)  когато координаторът на цифровите услуги счита, че доставчикът не е спазил изискванията по първото тире, че нарушението продължава или се повтаря непрекъснато и причинява сериозни вреди, както и че нарушението води до тежко престъпление, при което има заплаха за живота или безопасността на хората, да изиска от компетентния съдебен орган на тази държава членка да разпореди временното ограничаване на достъпа на получателите на услугата, засегната от нарушението, или, само когато това не е технически осъществимо, до онлайн интерфейса на доставчика на посреднически услуги, на който се извършва нарушението.
Изменение 391
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6 a (нов)
6а.  Комисията публикува насоки до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] относно правомощията на координаторите на цифровите услуги и приложимите за тях процедури.
Изменение 392
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2
2.  Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всички последващи изменения, които ги засягат.
2.  Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Държавите членки уведомяват Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги за тези правила и мерки и незабавно ги уведомяват за всички последващи изменения, които ги засягат.
Изменение 393
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3
3.  Държавите членки гарантират, че максималният размер на санкциите, налагани за неизпълнение на задълженията, предвидени в настоящия регламент, не надвишава 6% от годишния доход или оборот на съответния доставчик на посреднически услуги. Санкциите за предоставяне на неточна, непълна или подвеждаща информация, за липса на отговор или коригиране на неточна, непълна или подвеждаща информация и за подлагане на проверка на място не надвишават 1 % от годишния доход или оборот на съответния доставчик.
3.  Държавите членки гарантират, че максималният размер на санкциите, налагани за неизпълнение на задълженията, предвидени в настоящия регламент, не надвишава 6% от годишния оборот в световен мащаб на съответния доставчик на посреднически услуги. Санкциите за предоставяне на неточна, непълна или подвеждаща информация, за липса на отговор или коригиране на неточна, непълна или подвеждаща информация и за подлагане на проверка на място не надвишават 1% от годишния оборот в световен мащаб на съответния доставчик.
Изменение 394
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4
4.  Държавите членки гарантират, че максималният размер на периодичната имуществена санкция не надвишава 5 % от средния дневен оборот на съответния доставчик на посреднически услуги през предходната финансова година на ден, изчислен от датата, посочена в съответното решение.
4.  Държавите членки гарантират, че максималният размер на периодичната имуществена санкция не надвишава 5% от средния дневен оборот в световен мащаб на съответния доставчик на посреднически услуги през предходната финансова година на ден, изчислен от датата, посочена в съответното решение.
Изменение 395
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4 a (нов)
4а.  Държавите членки гарантират, че административните или съдебните органи, издаващи заповеди съгласно членове 8 и 9, налагат санкции или глоби само в съответствие с настоящия член.
Изменение 396
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1
Получателите на услугата имат право да подадат жалба срещу доставчиците на посреднически услуги с твърдението, че е налице нарушение на настоящия регламент, до координатора на цифровите услуги на държавата членка, в която пребивава или е установен получателят. Координаторът на цифровите услуги оценява жалбата и, когато е целесъобразно, я предава на координатора на цифровите услуги по място на установяване. Когато жалбата попада в правомощията на друг компетентен орган в неговата държава членка, координаторът на цифровите услуги, който получава жалбата, я предава на този орган.
1.   Получателите на услугата имат право да подадат жалба срещу доставчиците на посреднически услуги с твърдението, че е налице нарушение на настоящия регламент, до координатора на цифровите услуги на държавата членка, в която пребивава или е установен получателят. По време на това производство двете страни имат право да бъдат изслушани и да получат подходяща информация за хода на производството. Координаторът на цифровите услуги оценява жалбата и, когато е целесъобразно, я предава без неоправдано забавяне на координатора на цифровите услуги по място на установяване. Когато жалбата попада в правомощията на друг компетентен орган в неговата държава членка, координаторът на цифровите услуги, който получава жалбата, я предава без неоправдано забавяне на този орган.
Изменение 397
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 a (нов)
1а.   При получаване на жалбата, предадена съгласно параграф 1, координаторът на цифровите услуги по място на установяване прави оценка на въпроса своевременно и в срок от шест месеца информира координатора на цифровите услуги на държавата членка, в която получателят пребивава или е установен, дали възнамерява да пристъпи към разследване. Ако започне разследване, той предоставя актуална информация най-малко на всеки три месеца. Координаторът на цифровите услуги на държавата членка, в която получателят пребивава или е установен, съответно информира получателя.
Изменение 398
Предложение за регламент
Член 43 а (нов)
Член 43a
Обезщетяване
Без да се засяга член 5, получателите на услугата имат право, в съответствие с приложимото право на Съюза и националното право, да търсят обезщетение от доставчиците на посреднически услуги срещу всякакви преки вреди или загуби, понесени вследствие на нарушение от страна на доставчиците на посреднически услуги на задълженията, установени съгласно настоящия регламент.
Изменение 399
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1
1.  Координаторите на цифровите услуги изготвят годишен доклад за своите дейности съгласно настоящия регламент. Те правят публично достъпни годишните доклади и ги съобщават на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги.
1.  Координаторите на цифровите услуги изготвят годишен доклад за своите дейности съгласно настоящия регламент. Те правят публично достъпни годишните доклади в стандартизиран и машинночитаем формат и ги съобщават на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги.
Изменение 400
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква a
a)  броя и предмета на заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание и заповедите за предоставяне на информация, издадени в съответствие с членове 8 и 9 от всеки национален съдебен или административен орган на държавата членка на съответния координатор на цифровите услуги;
a)  броя и предмета на заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание и заповедите за предоставяне на информация, издадени в съответствие с членове 8 и 9 от всеки национален съдебен или административен орган на държавата членка на съответния координатор на цифровите услуги, включително информация за наименованието на издаващия орган, името на доставчика и вида действие, посочено в заповедта, както и обосновка за това, че заповедта е в съответствие с член 3 от Директива 2000/31/ЕО;
Изменение 401
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква б
б)  последиците от тези заповеди, съобщени на координатора на цифровите услуги съгласно членове 8 и 9.
б)  последиците от тези заповеди, съобщени на координатора на цифровите услуги съгласно членове 8 и 9, броя на жалбите срещу тези заповеди, както и резултата от обжалванията.
Изменение 402
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 a (нов)
2а.  Комисията прави обществено достояние двугодишен доклад, в който се анализират годишните доклади, предадени съгласно параграф 1, и го представя на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 403
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1
Когато Европейският съвет за цифровите услуги има основания да подозира, че доставчик на посреднически услуги е нарушил настоящия регламент по начин, включващ най-малко три държави членки, той може да препоръча на координатора на цифровите услуги по място на установяване да направи оценка на въпроса и да предприеме необходимите мерки за разследване и правоприлагане, за да гарантира спазването на настоящия регламент.
Когато Европейският съвет за цифровите услуги има основания да подозира, че доставчик на посреднически услуги е нарушил настоящия регламент по начин, включващ най-малко три държави членки, той може да поиска от координатора на цифровите услуги по място на установяване да направи оценка на въпроса и да предприеме необходимите мерки за разследване и правоприлагане, за да гарантира спазването на настоящия регламент.
Изменение 404
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – уводна част
2.  В искането или препоръката съгласно параграф 1 се посочва най-малко:
2.  В искането съгласно параграф 1 се посочва най-малко:
Изменение 405
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 a (нов)
2а.  Едновременно се предава искане съгласно параграф 1 на Комисията. Когато Комисията счита, че искането не е основателно, или когато Комисията в момента предприема действия по същия въпрос, тя може да поиска оттегляне на искането.
Изменение 406
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3
3.  Координаторът на цифровите услуги по място на установяване отчита в максимална степен искането или препоръката съгласно параграф 1. Когато прецени, че не разполага с достатъчно информация, за да предприеме действия по искането или препоръката, и има основания да счита, че координаторът на цифровите услуги, изпратил искането, или Европейският съвет за цифровите услуги може да предостави допълнителна информация, той може да поиска тази информация. Срокът, определен в параграф 4, спира да тече до предоставянето на тази допълнителна информация.
3.  Координаторът на цифровите услуги по място на установяване отчита в максимална степен искането съгласно параграф 1. Когато прецени, че не разполага с достатъчно информация, за да предприеме действия по искането, и има основания да счита, че координаторът на цифровите услуги, изпратил искането, или Европейският съвет за цифровите услуги може да предостави допълнителна информация, той може да поиска тази информация. Срокът, определен в параграф 4, спира да тече до предоставянето на тази допълнителна информация.
Изменение 407
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 4
4.  Координаторът на цифровите услуги по място на установяване своевременно и във всеки случай не по-късно от два месеца след получаване на искането или препоръката съобщава на координатора на цифровите услуги, изпратил искането, или на Европейския съвет за цифровите услуги своята оценка на предполагаемото нарушение или оценката на всеки друг компетентен орган съгласно националното право, когато е приложимо, както и обяснение на всички мерки за разследване или правоприлагане, предприети или предвидени във връзка с това, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.
4.  Координаторът на цифровите услуги по място на установяване своевременно и във всеки случай не по-късно от два месеца след получаване на искането съобщава на координатора на цифровите услуги, изпратил искането, или на Европейския съвет за цифровите услуги своята оценка на предполагаемото нарушение или оценката на всеки друг компетентен орган съгласно националното право, когато е приложимо, както и обяснение на всички мерки за разследване или правоприлагане, предприети или предвидени във връзка с това, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.
Изменение 408
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5
5.  Когато координаторът на цифровите услуги, изпратил искането, или, при целесъобразност, Европейският съвет за цифровите услуги не е получил отговор в срока, определен в параграф 4, или когато не е съгласен с оценката на координатора на цифровите услуги по място на установяване, той може да отнесе въпроса до Комисията, като предостави цялата необходима информация. Тази информация включва най-малко искането или препоръката, изпратени на координатора на цифровите услуги по място на установяване, всяка допълнителна информация, предоставена съгласно параграф 3, и информацията, посочена в параграф 4.
5.  Когато координаторът на цифровите услуги, изпратил искането, или, при целесъобразност, Европейският съвет за цифровите услуги не е получил отговор в срока, определен в параграф 4, или когато не е съгласен с оценката на координатора на цифровите услуги по място на установяване, той може да отнесе въпроса до Комисията, като предостави цялата необходима информация. Тази информация включва най-малко искането, изпратено на координатора на цифровите услуги по място на установяване, всяка допълнителна информация, предоставена съгласно параграф 3, и информацията, посочена в параграф 4.
Изменение 409
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 7
7.  Когато съгласно параграф 6 Комисията заключи, че оценката или мерките за разследване или правоприлагане, предприети или предвидени съгласно параграф 4, са несъвместими с настоящия регламент, тя изисква от координатора на цифровите услуги по място на установяване да направи допълнителна оценка на въпроса и да предприеме необходимите мерки за разследване или правоприлагане, за да гарантира спазването на настоящия регламент, както и да я информира за мерките, предприети в срок от два месеца от искането.
7.  Когато съгласно параграф 6 Комисията заключи, че оценката или мерките за разследване или правоприлагане, предприети или предвидени съгласно параграф 4, са несъвместими с настоящия регламент, тя изисква от координатора на цифровите услуги по място на установяване да направи допълнителна оценка на въпроса и да предприеме необходимите мерки за разследване или правоприлагане, за да гарантира спазването на настоящия регламент, както и да я информира за мерките, предприети в срок от два месеца от искането. Тази информация се предава също и на координатора на цифровите услуги или на Европейския съвет за цифровите услуги, започнал производството съгласно параграф 1.
Изменение 410
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1
Тези съвместни разследвания не засягат задачите и правомощията на участващите координатори на цифровите услуги и изискванията, приложими за изпълнението на тези задачи и упражняването на правомощията, предвидени в настоящия регламент. Участващите координатори на цифровите услуги предоставят резултатите от съвместните разследвания на други координатори на цифровите услуги, на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги чрез системата, предвидена в член 67, за изпълнението на съответните им задачи съгласно настоящия регламент.
заличава се
Изменение 411
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 a (нов)
1а.  Когато даден координатор на цифровите услуги по място на установяване има основания да подозира, че доставчик на посреднически услуги е нарушил настоящия регламент по начин, който включва поне още една държава членка, той може да предложи на съответния координатор на цифровите услуги по местоназначение да започнат съвместно разследване. Съвместното разследване се основава на споразумение между засегнатите държави членки.
Изменение 412
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 б (нов)
1б.  По искане на координатора на цифровите услуги по местоназначение, който има основания да подозира, че доставчик на посреднически услуги е нарушил настоящия регламент в неговата държава членка, Европейският съвет за цифровите услуги може да препоръча на координатора на цифровите услуги по място на установяване да започне съвместно разследване със съответния координатор на цифровите услуги по местоназначение. Съвместното разследване се основава на споразумение между засегнатите държави членки.
Когато не бъде постигнато споразумение в рамките на един месец, съвместното разследване се осъществява под надзора на координатора на цифровите услуги по място на установяване.
Тези съвместни разследвания не засягат задачите и правомощията на участващите координатори на цифровите услуги и изискванията, приложими за изпълнението на тези задачи и упражняването на правомощията, предвидени в настоящия регламент. Участващите координатори на цифровите услуги предоставят резултатите от съвместните разследвания на други координатори на цифровите услуги, на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги чрез системата, предвидена в член 67 за изпълнението на съответните им задачи съгласно настоящия регламент.
Изменение 413
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б
б)  координиране и принос към насоките и анализа на Комисията и координаторите на цифровите услуги и други компетентни органи по нововъзникващи въпроси в рамките на вътрешния пазар по отношение на въпроси, обхванати от настоящия регламент;
б)  координиране и предоставяне на насоки и анализ на Комисията и координаторите на цифровите услуги и други компетентни органи по нововъзникващи въпроси в рамките на вътрешния пазар по отношение на въпроси, обхванати от настоящия регламент;
Изменение 414
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – точка б а (нова)
ба)  допринасяне за ефективното прилагане на член 3 от Директива 2000/31/ЕО, за да се предотврати разпокъсаност на цифровия единен пазар;
Изменение 415
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква в а (нова)
ва)  допринасяне за ефективното сътрудничество с компетентните органи на трети държави и с международни организации.
Изменение 416
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
1.  Европейският съвет за цифровите услуги се състои от координаторите на цифровите услуги, които се представляват от високопоставени служители. Когато това е предвидено в националното право, в Европейския съвет за цифровите услуги участват и други компетентни органи, на които са възложени специфични оперативни отговорности за прилагането и правоприлагането на настоящия регламент заедно с координатора на цифровите услуги. Други национални органи могат да бъдат поканени на заседанията, когато обсъжданите въпроси са от значение за тях.
1.  Европейският съвет за цифровите услуги се състои от координаторите на цифровите услуги, които се представляват от високопоставени служители. Когато това е предвидено в националното право, в Европейския съвет за цифровите услуги могат да участват и други компетентни органи, на които са възложени специфични оперативни отговорности за прилагането и правоприлагането на настоящия регламент заедно с координатора на цифровите услуги. Други национални органи могат да бъдат поканени на заседанията, когато обсъжданите въпроси са от значение за тях. Заседанието се счита за валидно, когато присъстват най-малко две трети от неговите членове.
Изменение 417
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 a (нов)
1а.  Европейският съвет за цифровите услуги се председателства от Комисията. Комисията свиква заседанията и подготвя дневния ред в съответствие със задачите на Европейския съвет за цифровите услуги съгласно настоящия регламент и неговия процедурен правилник.
Изменение 418
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – уводна част
2.  Всяка държава членка разполага с един глас. Комисията няма право на глас.
2.  Всяка държава членка разполага с един глас, който се упражнява от координатора на цифровите услуги. Комисията няма право на глас.
Изменение 419
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3
3.  Европейският съвет за цифровите услуги се председателства от Комисията. Комисията свиква заседанията и подготвя дневния ред в съответствие със задачите на Европейския съвет за цифровите услуги съгласно настоящия регламент и неговия процедурен правилник.
заличава се
Изменения 420 и 562/rev
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5
5.  Европейският съвет за цифровите услуги може да кани експерти и наблюдатели да присъстват на неговите заседания и може да си сътрудничи с други органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза, както и с външни експерти, когато е целесъобразно. Европейският съвет за цифровите услуги прави публично достъпни резултатите от това сътрудничество.
5.  Европейският съвет за цифровите услуги може да кани експерти и наблюдатели да присъстват на неговите заседания и си сътрудничи с други органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза, както и с външни експерти, когато е целесъобразно. Европейският съвет за цифровите услуги прави публично достъпни резултатите от това сътрудничество.
Изменение 421
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5 a (нов)
5а.  Европейският съвет за цифровите услуги се консултира по целесъобразност със заинтересовани страни и прави публично достояние резултатите от тази консултация.
Изменение 422
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6
6.  Европейският съвет за цифровите услуги приема свой процедурен правилник след одобрение от Комисията.
6.  Европейският съвет за цифровите услуги приема свой процедурен правилник с мнозинство от две трети от своите членове след одобрение от Комисията.
Изменение 423
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  издава конкретни препоръки за прилагането на член 13а;
Изменение 424
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква г
г)  съветва Комисията да предприеме мерките, посочени в член 51, и при поискване от Комисията приема становища по проекти на мерки на Комисията по отношение на много големи онлайн платформи в съответствие с настоящия регламент;
г)  съветва Комисията да предприеме мерките, посочени в член 51, и приема становища по проекти на мерки на Комисията по отношение на много големи онлайн платформи в съответствие с настоящия регламент;
Изменение 425
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква г а (нова)
га)  следи за съответствието с член 3 от Директива 2000/31/ЕО на предприетите от дадена държава членка мерки, ограничаващи свободата на предоставяне на услуги на доставчици на посреднически услуги от друга държава членка, и гарантира, че тези мерки са строго необходими и не ограничават прилагането на настоящия регламент;
Изменение 426
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква д
д)  подкрепя и насърчава разработването и прилагането на европейски стандарти, насоки, доклади, образци и кодекси за поведение, както е предвидено в настоящия регламент, както и набелязването на нововъзникващи проблеми по отношение на въпроси, обхванати от настоящия регламент.
д)  подкрепя и насърчава разработването и прилагането на европейски стандарти, насоки, доклади, образци и кодекси за поведение в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни, както е предвидено в настоящия регламент, включително като издава становища, препоръки или съвети по въпроси, свързани с член 34, както и набелязването на нововъзникващи проблеми по отношение на въпроси, обхванати от настоящия регламент.
Изменение 427
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2
2.  Координаторите на цифровите услуги и другите национални компетентни органи, които не следват становищата, исканията или препоръките, отправени към тях и приети от Европейския съвет за цифровите услуги, посочват причините за този избор, когато докладват съгласно настоящия регламент или когато приемат съответните си решения, в зависимост от случая.
2.  Координаторите на цифровите услуги и другите национални компетентни органи, които не следват становищата, исканията или препоръките, отправени към тях и приети от Европейския съвет за цифровите услуги, посочват причините за този избор и разяснения относно разследванията, действията и мерките, които са предприели, когато докладват съгласно настоящия регламент или когато приемат съответните си решения, в зависимост от случая.
Изменение 428
Предложение за регламент
Член 49 а (нов)
Член 49a
Доклади
1.   Европейският съвет за цифровите услуги изготвя годишен доклад за своите дейности. Докладът се оповестява публично и се предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията на всички официални езици на Съюза.
2.   Годишният доклад включва, наред с останалата информация, преглед на практическото прилагане на становищата, насоките, препоръките, съветите и всякакви други мерки, предприети съгласно член 49, параграф 1.
Изменение 429
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 1