Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0361(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0356/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0356/2021

Συζήτηση :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 868kWORD 233k
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 - Στρασβούργο
Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ***I
P9_TA(2022)0014A9-0356/2021

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2022 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και ιδίως οι ενδιάμεσες υπηρεσίες έχουν καταστεί σημαντικό μέρος της οικονομίας της Ένωσης και της καθημερινότητας των πολιτών της Ένωσης. Είκοσι έτη μετά τη θέσπιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στις εν λόγω υπηρεσίες και προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες, όπως τα επιγραμμικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επιγραμμικές αγορές, παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες και στους καταναλωτές τη δυνατότητα να μεταδίδουν και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να συναλλάσσονται με καινοτόμους τρόπους. Η πλειονότητα των πολιτών της Ένωσης χρησιμοποιούν πλέον τις υπηρεσίες αυτές σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αυξημένη χρήση αυτών των υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει επίσης νέους κινδύνους και προκλήσεις, τόσο για τους μεμονωμένους χρήστες όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της.
(1)  Οι υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και ιδίως οι ενδιάμεσες υπηρεσίες έχουν καταστεί σημαντικό μέρος της οικονομίας της Ένωσης και της καθημερινότητας των πολιτών της Ένωσης. Είκοσι έτη μετά τη θέσπιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στις εν λόγω υπηρεσίες και προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες, όπως τα επιγραμμικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επιγραμμικές αγορές, παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες και στους καταναλωτές τη δυνατότητα να μεταδίδουν και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να συναλλάσσονται με καινοτόμους τρόπους μετασχηματίζοντας την επικοινωνία, την κατανάλωση και τις επιχειρηματικές τους συνήθειες. Η πλειονότητα των πολιτών της Ένωσης χρησιμοποιούν πλέον τις υπηρεσίες αυτές σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αυξημένη χρήση αυτών των υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει επίσης νέους κινδύνους και προκλήσεις, για τους μεμονωμένους χρήστες, για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία στο σύνολό της.
__________________
__________________
25 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (EE L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
25 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (EE L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ολοένα και συχνότερα, ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν, εθνική νομοθεσία για τα ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, επιβάλλοντας, ιδίως, απαιτήσεις επιμέλειας στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Η αποκλίνουσα αυτή εθνική νομοθεσία επηρεάζει αρνητικά την εσωτερική αγορά, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Συνθήκης, περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία εγκατάστασης, λαμβανομένου υπόψη του εγγενώς διασυνοριακού χαρακτήρα του διαδικτύου, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Οι όροι παροχής ενδιάμεσων υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά θα πρέπει να εναρμονιστούν, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές και ευκαιρίες αξιοποίησης των οφελών της εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές και σε άλλους αποδέκτες των υπηρεσιών.
(2)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ολοένα και συχνότερα, ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν, εθνική νομοθεσία για τα ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, επιβάλλοντας, ιδίως, απαιτήσεις επιμέλειας στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Η αποκλίνουσα αυτή εθνική νομοθεσία επηρεάζει αρνητικά την εσωτερική αγορά, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Συνθήκης, περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία εγκατάστασης, λαμβανομένου υπόψη του εγγενώς διασυνοριακού χαρακτήρα του διαδικτύου, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Οι όροι παροχής ενδιάμεσων υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά θα πρέπει να εναρμονιστούν, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές και ευκαιρίες αξιοποίησης των οφελών της εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη παροχή περισσότερων επιλογών χωρίς φαινόμενα εγκλωβισμού, και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τις ενδιάμεσες υπηρεσίες, ιδίως για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η υπεύθυνη και επιμελής συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και την επιχειρηματική ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων.
(3)  Η υπεύθυνη και επιμελής συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα ασφαλές, προσβάσιμο, προβλέψιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον και για να μπορούν οι πολίτες της Ένωσης και άλλα πρόσωπα να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»), ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, και την επιχειρηματική ελευθερία, το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων. Τα παιδιά έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 24 του Χάρτη και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC). Συνεπώς, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε όλα τα θέματα που το αφορούν. Η Γενική Παρατήρηση αριθ. 25 για τα δικαιώματα του παιδιού σε σχέση με το ψηφιακό περιβάλλον ορίζει επίσημα πώς εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα στοχευμένο σύνολο ομοιόμορφων, αποτελεσματικών και αναλογικών υποχρεωτικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης. Ο παρών κανονισμός παρέχει τις συνθήκες για την εμφάνιση και επέκταση καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Απαιτείται προσέγγιση των εθνικών ρυθμιστικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, προκειμένου να αποφευχθεί και να τερματιστεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, με αποτέλεσμα τη μείωση της αβεβαιότητας για τους φορείς ανάπτυξης και την προώθηση της διαλειτουργικότητας. Με τη χρήση τεχνολογικά ουδέτερων απαιτήσεων, δεν αναμένεται να εμποδιστεί η καινοτομία, αλλά αντίθετα να τονωθεί.
(4)  Προκειμένου να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα στοχευμένο σύνολο ομοιόμορφων, αποτελεσματικών και αναλογικών υποχρεωτικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης. Ο παρών κανονισμός παρέχει τις συνθήκες για την εμφάνιση και επέκταση καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Απαιτείται προσέγγιση των εθνικών ρυθμιστικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, προκειμένου να αποφευχθεί και να τερματιστεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, με αποτέλεσμα τη μείωση της αβεβαιότητας για τους φορείς ανάπτυξης, την προστασία των καταναλωτών και την προώθηση της διαλειτουργικότητας. Με τη χρήση τεχνολογικά ουδέτερων απαιτήσεων, δεν αναμένεται να εμποδιστεί η καινοτομία, αλλά αντίθετα να τονωθεί, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Δεδομένης της σημασίας των ψηφιακών υπηρεσιών, είναι σημαντικό ο παρών κανονισμός να διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα εγγυάται την πλήρη, ισότιμη και απεριόριστη πρόσβαση σε ενδιάμεσες υπηρεσίες για όλους τους αποδέκτες των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Είναι επομένως σημαντικό οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις ενδιάμεσες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών χρήστη τους, να συνάδουν με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης, όπως η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα και η οδηγία για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό, και να αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκαιο της Ένωσης, ώστε να μην μείνει κανείς στο περιθώριο ως αποτέλεσμα της ψηφιακής καινοτομίας.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Στην πράξη, ορισμένοι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών διαμεσολαβούν σε σχέση με υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να παρέχονται ή να μην παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως απομακρυσμένες υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, μεταφορών, παροχής καταλύματος ή παράδοσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις ενδιάμεσες υπηρεσίες και να μην θίγει τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται με διαμεσολάβηση μέσω ενδιάμεσων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις στις οποίες η ενδιάμεση υπηρεσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος άλλης υπηρεσίας η οποία δεν είναι ενδιάμεση υπηρεσία, όπως διευκρινίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(6)  Στην πράξη, ορισμένοι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών διαμεσολαβούν σε σχέση με υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να παρέχονται ή να μην παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως απομακρυσμένες υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, μεταφορών προσώπων και αγαθών, παροχής καταλύματος ή παράδοσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις ενδιάμεσες υπηρεσίες και να μην θίγει τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται με διαμεσολάβηση μέσω ενδιάμεσων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις στις οποίες η ενδιάμεση υπηρεσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος άλλης υπηρεσίας η οποία δεν είναι ενδιάμεση υπηρεσία, όπως διευκρινίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η χρήση γλώσσας ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών, ή χρήσης εθνικών τομέων ανωτάτου επιπέδου. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Από την άλλη πλευρά, η απλή τεχνική προσβασιμότητα ιστοτόπου από την Ένωση δεν μπορεί, γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο, να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ουσιώδη σύνδεση με την Ένωση.
(8)  Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση την κατεύθυνση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η κατεύθυνση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η χρήση γλώσσας ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών, ή χρήσης εθνικών τομέων ανωτάτου επιπέδου. Η κατεύθυνση δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Από την άλλη πλευρά, η απλή τεχνική προσβασιμότητα ιστοτόπου από την Ένωση δεν μπορεί, γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο, να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ουσιώδη σύνδεση με την Ένωση.
__________________
__________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).
27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμπληρώνει, χωρίς ωστόσο να θίγει, την εφαρμογή κανόνων που απορρέουν από άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου για τη ρύθμιση ορισμένων πτυχών της παροχής ενδιάμεσων υπηρεσιών, ιδίως την οδηγία 2000/31/ΕΚ, με εξαίρεση τις αλλαγές που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό, την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε28, και τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 –προτεινόμενος κανονισμός για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εν λόγω άλλες πράξεις, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται lex specialis σε σχέση με το γενικά εφαρμοστέο πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι κανόνες του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλήρως από τις εν λόγω άλλες πράξεις, καθώς και σε ζητήματα επί των οποίων οι εν λόγω άλλες πράξεις παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα σε εθνικό επίπεδο.
(9)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμπληρώνει, χωρίς ωστόσο να θίγει, την εφαρμογή κανόνων που απορρέουν από άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου για τη ρύθμιση ορισμένων πτυχών της παροχής ενδιάμεσων υπηρεσιών, ιδίως την οδηγία 2000/31/ΕΚ, με εξαίρεση τις αλλαγές που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό, την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε28, και τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εν λόγω άλλες πράξεις, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται lex specialis σε σχέση με το γενικά εφαρμοστέο πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι κανόνες του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλήρως από τις εν λόγω άλλες πράξεις, καθώς και σε ζητήματα επί των οποίων οι εν λόγω άλλες πράξεις παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να προσφέρει βοήθεια στα κράτη μέλη και τους παρόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων πράξεων της Ένωσης και του τρόπου πρόληψης τυχόν επανάληψης απαιτήσεων για τους παρόχους ή πιθανών συγκρούσεων στην ερμηνεία παρόμοιων απαιτήσεων. Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να διευκρινίζουν ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, εξηγώντας ποια νομική πράξη θα πρέπει να υπερισχύει.
__________________
__________________
28 Οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
28 Οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
29 Κανονισμός (ΕΕ) …/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου –προτεινόμενος κανονισμός για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.
29 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 172 της 17.5.2021, σ. 79).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πολιτιστικές πτυχές, ιδίως προκειμένου να γίνεται σεβαστή και να προωθείται η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. Είναι σημαντικό ο παρών κανονισμός να συμβάλλει στην προστασία της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και στην προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης καθώς και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32 και τον κανονισμό […/…] σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ33, καθώς και το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών, ειδικότερα την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 και την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, και το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38. Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται αποκλειστικά από τους σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου, ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.
(10)  Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32 και τον κανονισμό […/…] σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ33, της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33α, καθώς και το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών, ειδικότερα την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 και την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, την οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020, την οδηγία 2001/95/ΕΚ, την οδηγία 2013/11/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/239437α και το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38. Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται αποκλειστικά από τους σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου, ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.
__________________
__________________
30 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 1).
30 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 1).
31 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57).
31 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57).
32 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
32 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
33 Κανονισμός […/…] σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.
33 Κανονισμός […/…] σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.
33α Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).
34 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).
34 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).
35 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
35 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
36 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29).
36 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29).
37 Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 7).
37 Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 7).
37α Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 1).
38 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
38 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων του ενωσιακού δίκαιου σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, οι οποίοι καθορίζουν ειδικούς κανόνες και διαδικασίες των οποίων η ισχύς δεν θα πρέπει να θιγεί.
(11)  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων του ενωσιακού δίκαιου σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, ιδίως της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια, οι οποίοι καθορίζουν ειδικούς κανόνες και διαδικασίες των οποίων η ισχύς δεν θα πρέπει να θιγεί.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού η έννοια του «παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να οριστεί ευρέως και να καλύπτει επίσης πληροφορίες που αφορούν παράνομο περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση στο διαδίκτυο, η πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή δραστηριότητες που συνεπάγονται παραβάσεις του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας των πληροφοριών ή της δραστηριότητας προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η ακριβής φύση ή το αντικείμενο του επίμαχου δικαίου.
(12)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, προσιτού, προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού η έννοια του «παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να στηρίζει τη γενική ιδέα ότι αυτό που είναι παράνομο εκτός διαδικτύου θα πρέπει επίσης να είναι παράνομο στο διαδίκτυο. Η έννοια του «παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να οριστεί καταλλήλως και να καλύπτει πληροφορίες που αφορούν παράνομο περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, είτε είναι οι ίδιες παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει διακρίσεις, είτε δεν συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο, διότι παραπέμπουν σε δραστηριότητες που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση στο διαδίκτυο, η πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, το παράνομο εμπόριο ζώων, φυτών και ουσιών, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή δραστηριότητες που συνεπάγονται παραβάσεις του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών, την παροχή παράνομων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών από πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης που δεν συμμορφώνονται με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, δεν έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας των πληροφοριών ή της δραστηριότητας προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, ούτε έχει σημασία η ακριβής φύση ή το αντικείμενο του επίμαχου δικαίου.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών υπηρεσιών και της αντίστοιχης ανάγκης να υπόκεινται οι πάροχοί τους σε ορισμένες συγκεκριμένες υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση της υποκατηγορίας των επιγραμμικών πλατφορμών εντός της ευρύτερης κατηγορίας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι επιγραμμικές αγορές, θα πρέπει να οριστούν ως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας οι οποίοι όχι μόνο αποθηκεύουν τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες της υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός τους, αλλά διαδίδουν επίσης τις πληροφορίες αυτές στο κοινό, και πάλι κατόπιν αιτήματός τους. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικά ευρειών υποχρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται επιγραμμικές πλατφόρμες εάν η διάδοση στο κοινό αποτελεί ήσσονος σημασίας και αμιγώς δευτερεύον στοιχείο άλλης υπηρεσίας και το στοιχείο αυτό δεν μπορεί, για αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτή την άλλη, κύρια υπηρεσία, και η ενσωμάτωση του στοιχείου αυτού δεν αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της εφαρμογής των κανόνων του παρόντος κανονισμού που εφαρμόζονται στις επιγραμμικές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η ενότητα σχολίων μιας διαδικτυακής εφημερίδας θα μπορούσε να αποτελεί τέτοιο στοιχείο, εφόσον είναι σαφές ότι πρόκειται για δευτερεύον στοιχείο της κύριας υπηρεσίας η οποία συνίσταται στη δημοσίευση ειδήσεων υπό τη συντακτική ευθύνη του εκδότη.
(13)  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών υπηρεσιών και της αντίστοιχης ανάγκης να υπόκεινται οι πάροχοί τους σε ορισμένες συγκεκριμένες υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση της υποκατηγορίας των επιγραμμικών πλατφορμών εντός της ευρύτερης κατηγορίας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι επιγραμμικές αγορές, θα πρέπει να οριστούν ως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας οι οποίοι όχι μόνο αποθηκεύουν τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες της υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός τους, αλλά διαδίδουν επίσης τις πληροφορίες αυτές στο κοινό, και πάλι κατόπιν αιτήματός τους. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικά ευρειών υποχρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται επιγραμμικές πλατφόρμες εάν η διάδοση στο κοινό αποτελεί ήσσονος σημασίας ή αμιγώς δευτερεύον στοιχείο άλλης υπηρεσίας ή λειτουργία της κύριας υπηρεσίας και το συγκεκριμένο στοιχείο ή η συγκεκριμένη λειτουργία δεν μπορεί, για αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτή την άλλη, κύρια υπηρεσία, η δε ενσωμάτωση του συγκεκριμένου στοιχείου ή της συγκεκριμένης λειτουργίας δεν αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της εφαρμογής των κανόνων του παρόντος κανονισμού που εφαρμόζονται στις επιγραμμικές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η ενότητα σχολίων μιας διαδικτυακής εφημερίδας θα μπορούσε να αποτελεί τέτοιο στοιχείο, εφόσον είναι σαφές ότι πρόκειται για δευτερεύον στοιχείο της κύριας υπηρεσίας η οποία συνίσταται στη δημοσίευση ειδήσεων υπό τη συντακτική ευθύνη του εκδότη. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν επιγραμμική πλατφόρμα στις περιπτώσεις όπου η δυνατότητα της διάδοσης συγκεκριμένου περιεχομένου είναι ήσσονος σημασίας ή δευτερεύον στοιχείο. Επιπλέον, όταν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους λειτουργούν ως υποδομή, για παράδειγμα ως υποκείμενη υπηρεσία υποδομής αποθήκευσης και υπολογιστικής μιας διαδικτυακής εφαρμογής ή επιγραμμικής πλατφόρμας, το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να συνεπάγεται από μόνο του ότι διαδίδουν στο κοινό πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί ή έχουν υποστεί επεξεργασία κατόπιν αιτήματος αποδέκτη εφαρμογής ή επιγραμμικής πλατφόρμας την οποία φιλοξενεί.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η έννοια της «διάδοσης στο κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών εντός κλειστών ομάδων οι οποίες αποτελούνται από έναν πεπερασμένο αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, π.χ. οι υπηρεσίες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε τις πληροφορίες.
(14)  Η έννοια της «διάδοσης στο κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες. Συνεπώς, όταν για την πρόσβαση σε πληροφορίες απαιτείται η εγγραφή ή η αποδοχή σε ομάδα χρηστών, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν διαδοθεί στο κοινό μόνο εφόσον οι χρήστες που επιζητούν πρόσβαση στις πληροφορίες εγγράφονται ή γίνονται αποδεκτοί αυτόματα, χωρίς τη λήψη απόφασης από άνθρωπο σχετικά με την επιλογή των ατόμων στα οποία χορηγείται πρόσβαση. Η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, π.χ. οι υπηρεσίες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν θεωρείται ότι συνιστά διάδοση πληροφοριών στο κοινό. Οι πληροφορίες θα πρέπει να θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε τις πληροφορίες.
__________________
__________________
39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).
39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η ασφάλεια δικαίου που παρέχεται από το οριζόντιο πλαίσιο των υπό όρους απαλλαγών από την ευθύνη για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, το οποίο προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ, έχει καταστήσει δυνατή την εμφάνιση και επέκταση πολλών καινοτόμων υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, λόγω των αποκλίσεων κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των σχετικών κανόνων σε εθνικό επίπεδο, και για λόγους σαφήνειας και συνοχής, το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματωθεί στον παρόντα κανονισμό. Πρέπει επίσης να διευκρινιστούν ορισμένα στοιχεία του πλαισίου αυτού, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(16)  Η ασφάλεια δικαίου που παρέχεται από το οριζόντιο πλαίσιο των υπό όρους απαλλαγών από την ευθύνη για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, το οποίο προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ, έχει καταστήσει δυνατή την εμφάνιση και επέκταση πολλών καινοτόμων υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, λόγω των αποκλίσεων κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των σχετικών κανόνων σε εθνικό επίπεδο, και για λόγους σαφήνειας, συνεκτικότητας, προβλεψιμότητας, προσβασιμότητας και συνοχής, το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματωθεί στον παρόντα κανονισμό. Πρέπει επίσης να διευκρινιστούν ορισμένα στοιχεία του πλαισίου αυτού, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων και των εξελίξεων στην αγορά.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Οι απαλλαγές από την ευθύνη που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών, αντί να περιορίζεται στην παροχή των υπηρεσιών με ουδέτερο τρόπο, με απλώς τεχνική και αυτόματη επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται από τον αποδέκτη της υπηρεσίας, διαδραματίζει ενεργό ρόλο ο οποίος είναι τέτοιας φύσεως ώστε να του παρέχει γνώση ή έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών. Κατά συνέπεια, οι απαλλαγές αυτές δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες όσον αφορά την ευθύνη που σχετίζεται με πληροφορίες οι οποίες παρέχονται όχι από τον αποδέκτη της υπηρεσίας αλλά από τον ίδιο τον πάροχο της ενδιάμεσης υπηρεσίας, για παράδειγμα, όταν οι πληροφορίες παράγονται υπό τη συντακτική ευθύνη του συγκεκριμένου παρόχου.
(18)  Οι απαλλαγές από την ευθύνη που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών, αντί να περιορίζεται στην παροχή των υπηρεσιών με ουδέτερο τρόπο, με απλώς τεχνική και αυτόματη επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται από τον αποδέκτη της υπηρεσίας, διαδραματίζει ενεργό ρόλο ο οποίος είναι τέτοιας φύσεως ώστε να του παρέχει γνώση ή έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών. Ωστόσο, η απλή κατάταξη ή προβολή κατά σειρά, ή η χρήση συστήματος συστάσεων, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως έλεγχος πληροφοριών. Κατά συνέπεια, οι απαλλαγές αυτές δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες όσον αφορά την ευθύνη που σχετίζεται με πληροφορίες οι οποίες παρέχονται όχι από τον αποδέκτη της υπηρεσίας αλλά από τον ίδιο τον πάροχο της ενδιάμεσης υπηρεσίας, για παράδειγμα, όταν οι πληροφορίες παράγονται υπό τη συντακτική ευθύνη του συγκεκριμένου παρόχου.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Ένας πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών που σκοπίμως συνεργάζεται με αποδέκτη των υπηρεσιών με σκοπό τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων δεν παρέχει την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και, επομένως, δεν θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται από τις απαλλαγές από την ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
(20)  Όταν πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών συνεργάζεται σκοπίμως με αποδέκτη των υπηρεσιών με σκοπό τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι η υπηρεσία έχει παρασχεθεί με ουδέτερο τρόπο και, επομένως, ο πάροχος δεν θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται από τις απαλλαγές από την ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Ένας πάροχος θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται από τις απαλλαγές από την ευθύνη για υπηρεσίες «απλής μετάδοσης» και «προσωρινής αποθήκευσης», όταν δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στις μεταδιδόμενες πληροφορίες. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ο πάροχος δεν τροποποιεί τις πληροφορίες που μεταδίδει. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτει χειρισμούς τεχνικής φύσης, οι οποίοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, δεδομένου ότι οι χειρισμοί αυτοί δεν αλλοιώνουν την ακεραιότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών.
(21)  Ένας πάροχος θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται από τις απαλλαγές από την ευθύνη για υπηρεσίες «απλής μετάδοσης» και «προσωρινής αποθήκευσης», όταν δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στο περιεχόμενο των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ο πάροχος δεν τροποποιεί τις πληροφορίες που μεταδίδει. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτει χειρισμούς τεχνικής φύσης, οι οποίοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, δεδομένου ότι οι χειρισμοί αυτοί δεν αλλοιώνουν την ακεραιότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Προκειμένου να επωφελείται από τις απαλλαγές από την ευθύνη για υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα πρέπει, μόλις λάβει πραγματική γνώση ή αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο, να ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει το παράνομο περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό. Η απόσυρση ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται τηρουμένης της αρχής της ελευθερίας της έκφρασης. Ο πάροχος μπορεί να λάβει πραγματική γνώση ή να αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο μέσω, ειδικότερα, αυτεπάγγελτων ερευνών ή ειδοποιήσεων που υποβάλλονται σε αυτόν από φυσικά πρόσωπα ή οντότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι ειδοποιήσεις αυτές είναι επαρκώς ακριβείς και αρκούντως τεκμηριωμένες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε επιμελή οικονομικό φορέα να εντοπίζει και να αξιολογεί εύλογα και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει μέτρα κατά του εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου.
(22)  Προκειμένου να επωφελείται από τις απαλλαγές από την ευθύνη για υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα πρέπει, αφότου αντιληφθεί την παράνομη φύση του περιεχομένου και λάβει συνεπώς πραγματική γνώση ή αποκτήσει αντίληψη, να ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει το παράνομο περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό. Η αφαίρεση ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται με σεβασμό υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της αρχής της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών χωρίς την ανάμιξη δημόσιων αρχών. Ο πάροχος μπορεί να λάβει πραγματική γνώση ή να αποκτήσει αντίληψη του παράνομου χαρακτήρα του περιεχομένου μέσω, ειδικότερα, αυτεπάγγελτων ερευνών ή ειδοποιήσεων που υποβάλλονται σε αυτόν από φυσικά πρόσωπα ή οντότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι ειδοποιήσεις αυτές είναι επαρκώς ακριβείς και αρκούντως τεκμηριωμένες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε επιμελή πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να εντοπίζει και να αξιολογεί εύλογα και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει μέτρα κατά του εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου. Εφόσον οι πάροχοι ενεργούν αφού λάβουν πραγματική γνώση, θα πρέπει να επωφελούνται από τις απαλλαγές από την ευθύνη που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών κατά τη συμμετοχή τους σε εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με διαμεσολάβηση στο διαδίκτυο, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, και συγκεκριμένα οι επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους, δεν θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από την απαλλαγή από την ευθύνη που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, στον βαθμό που αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες παρουσιάζουν τις σχετικές με τις επίμαχες συναλλαγές πληροφορίες κατά τρόπο που οδηγεί τους καταναλωτές να πιστέψουν ότι οι πληροφορίες παρασχέθηκαν από τις ίδιες τις επιγραμμικές πλατφόρμες ή από αποδέκτες της υπηρεσίας οι οποίοι ενεργούν υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχό τους, και, ως εκ τούτου, αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν γνώση ή έλεγχο των πληροφοριών, ακόμη και αν αυτό ενδέχεται να μην ισχύει στην πραγματικότητα. Εν προκειμένω, θα πρέπει να καθορίζεται αντικειμενικά, βάσει όλων των σχετικών περιστάσεων, αν η παρουσίαση θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή την εντύπωση σε έναν μέσο και εύλογα ενημερωμένο καταναλωτή.
(23)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών κατά τη συμμετοχή τους σε εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με διαμεσολάβηση στο διαδίκτυο, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, και συγκεκριμένα οι επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους, δεν θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από την απαλλαγή από την ευθύνη που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, στον βαθμό που αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες παρουσιάζουν τις σχετικές με τις επίμαχες συναλλαγές πληροφορίες κατά τρόπο που οδηγεί τους καταναλωτές να πιστέψουν ότι οι πληροφορίες παρασχέθηκαν από τις ίδιες τις επιγραμμικές πλατφόρμες ή από αποδέκτες της υπηρεσίας οι οποίοι ενεργούν υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχό τους, και, ως εκ τούτου, αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν γνώση ή έλεγχο των πληροφοριών, ακόμη και αν αυτό ενδέχεται να μην ισχύει στην πραγματικότητα. Εν προκειμένω, θα πρέπει να καθορίζεται αντικειμενικά, βάσει όλων των σχετικών περιστάσεων, αν η παρουσίαση θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή την εντύπωση σε καταναλωτή. Μια τέτοια πεποίθηση μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, όταν η επιγραμμική πλατφόρμα που επιτρέπει εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους δεν εμφανίζει με σαφήνεια την ταυτότητα του εμπόρου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή εμπορεύεται το προϊόν ή την υπηρεσία ιδίω ονόματι αντί να χρησιμοποιεί το όνομα του εμπόρου που θα τα προμηθεύσει, ή όταν ο πάροχος καθορίζει την τελική τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρει ο έμπορος.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Προκειμένου να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου και να μην αποθαρρύνονται δραστηριότητες ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, τις οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενδέχεται να αναλάβουν σε εθελοντική βάση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι πάροχοι αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται από μόνο του μη διαθεσιμότητα των απαλλαγών από την ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται καλόπιστα και με επιμέλεια. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι πάροχοι αυτοί λαμβάνουν, καλόπιστα, μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες και μέτρα, που ένας συγκεκριμένος πάροχος ενδέχεται να έχει λάβει, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του αν ο πάροχος μπορεί να κάνει χρήση απαλλαγής από την ευθύνη, ιδίως όσον αφορά το κατά πόσον ο πάροχος παρέχει την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να κάνει χρήση της συγκεκριμένης απαλλαγής.
(25)  Προκειμένου να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου και να μην αποθαρρύνονται δραστηριότητες ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, τις οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενδέχεται να αναλάβουν σε εθελοντική βάση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι πάροχοι αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται από μόνο του μη διαθεσιμότητα των απαλλαγών από την ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αποκλειστικά και μόνο επειδή διενεργούν εθελοντικά έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας, υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται καλόπιστα και με επιμέλεια και συνοδεύονται από πρόσθετες διασφαλίσεις κατά της υπερβολικής αφαίρεσης νόμιμου περιεχομένου. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι, όταν χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον έλεγχο περιεχομένου, η τεχνολογία είναι επαρκώς αξιόπιστη ώστε να περιορίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό το ποσοστό σφαλμάτων όπου πληροφορίες θεωρούνται εσφαλμένα ως παράνομο περιεχόμενο. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι πάροχοι αυτοί λαμβάνουν, καλόπιστα, μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες και μέτρα, που ένας συγκεκριμένος πάροχος ενδέχεται να έχει λάβει, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του αν ο πάροχος μπορεί να κάνει χρήση απαλλαγής από την ευθύνη, ιδίως όσον αφορά το κατά πόσον ο πάροχος παρέχει την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να κάνει χρήση της συγκεκριμένης απαλλαγής.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Παρότι οι κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού επικεντρώνονται στην απαλλαγή από την ευθύνη για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι, παρά τον σημαντικό γενικά ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν αυτοί οι πάροχοι, το πρόβλημα του παράνομου περιεχομένου και των παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εστιάζοντας αποκλειστικά στην ευθύνη και τις αρμοδιότητές τους. Όπου αυτό είναι δυνατό, τρίτοι οι οποίοι θίγονται από παράνομο περιεχόμενο που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται στο διαδίκτυο θα πρέπει να προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές που σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο χωρίς τη συμμετοχή των παρόχων των σχετικών ενδιάμεσων υπηρεσιών. Οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι, όταν αυτό προβλέπεται από τους εφαρμοστέους κανόνες του ενωσιακού και εθνικού δικαίου για τον καθορισμό της σχετικής ευθύνης, για το παράνομο περιεχόμενο το οποίο παρέχουν και ενδέχεται να διαδώσουν μέσω ενδιάμεσων υπηρεσιών. Κατά περίπτωση, άλλοι παράγοντες, όπως συντονιστές ομάδων σε κλειστά επιγραμμικά περιβάλλοντα, ιδίως στην περίπτωση μεγάλων ομάδων, θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Επιπλέον, όταν απαιτείται η συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, κάθε αίτηση ή εντολή για την εν λόγω συμμετοχή θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να απευθύνεται στον παράγοντα που διαθέτει την τεχνική και επιχειρησιακή δυνατότητα να αναλάβει δράση κατά συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου, ώστε να αποτρέπονται και να ελαχιστοποιούνται τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα πληροφοριών που δεν αποτελούν παράνομο περιεχόμενο.
(26)  Παρότι οι κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού επικεντρώνονται στην απαλλαγή από την ευθύνη για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι, παρά τον σημαντικό γενικά ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν αυτοί οι πάροχοι, το πρόβλημα του παράνομου περιεχομένου και των παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εστιάζοντας αποκλειστικά στην ευθύνη και τις αρμοδιότητές τους. Όπου αυτό είναι δυνατό, τρίτοι οι οποίοι θίγονται από παράνομο περιεχόμενο που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται στο διαδίκτυο θα πρέπει να προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές που σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο χωρίς τη συμμετοχή των παρόχων των σχετικών ενδιάμεσων υπηρεσιών. Οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι, όταν αυτό προβλέπεται από τους εφαρμοστέους κανόνες του ενωσιακού και εθνικού δικαίου για τον καθορισμό της σχετικής ευθύνης, για το παράνομο περιεχόμενο το οποίο παρέχουν και ενδέχεται να διαδώσουν μέσω ενδιάμεσων υπηρεσιών. Κατά περίπτωση, άλλοι παράγοντες, όπως συντονιστές ομάδων σε κλειστά και ανοικτά επιγραμμικά περιβάλλοντα, ιδίως στην περίπτωση μεγάλων ομάδων, θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Επιπλέον, όταν απαιτείται η συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, περιλαμβανομένων των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, κάθε αίτηση ή εντολή για τέτοια συμμετοχή θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να απευθύνεται στον συγκεκριμένο πάροχο που διαθέτει την τεχνική και επιχειρησιακή δυνατότητα να αναλάβει δράση κατά συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου, ώστε να αποτρέπονται και να ελαχιστοποιούνται τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα πληροφοριών που δεν αποτελούν παράνομο περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι θα πρέπει να ενεργούν στις περιπτώσεις όπου βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να το πράξουν.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Από το 2000 έχουν εμφανιστεί νέες τεχνολογίες οι οποίες βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα, την αποδοτικότητα, την ταχύτητα, την αξιοπιστία, τη χωρητικότητα και την ασφάλεια των συστημάτων μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων στο διαδίκτυο, οδηγώντας σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο επιγραμμικό οικοσύστημα. Εν προκειμένω, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που δημιουργούν και διευκολύνουν την υποκείμενη λογική αρχιτεκτονική και ορθή λειτουργία του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών βοηθητικών λειτουργιών, μπορούν επίσης να επωφεληθούν από απαλλαγές από την ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι υπηρεσίες τους χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες «απλής μετάδοσης», «προσωρινής αποθήκευσης» ή φιλοξενίας. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, ασύρματα τοπικά δίκτυα, υπηρεσίες συστημάτων ονομάτων τομέα (DNS), μητρώα ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου, αρχές πιστοποίησης που εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά ή δίκτυα παράδοσης περιεχομένου που διευκολύνουν ή βελτιώνουν τις λειτουργίες άλλων παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών. Ομοίως, οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνιών και τα τεχνικά μέσα πραγματοποίησής τους έχουν επίσης εξελιχθεί σημαντικά και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία επιγραμμικών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες φωνής μέσω IP (Voice over IP), ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου, όπου η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν επίσης να επωφελούνται από τις απαλλαγές από την ευθύνη, στον βαθμό που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες «απλής μετάδοσης», «προσωρινής αποθήκευσης» ή φιλοξενίας.
(27)  Από το 2000 έχουν εμφανιστεί νέες τεχνολογίες οι οποίες βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα, την αποδοτικότητα, την ταχύτητα, την αξιοπιστία, τη χωρητικότητα και την ασφάλεια των συστημάτων μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων στο διαδίκτυο, οδηγώντας σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο επιγραμμικό οικοσύστημα. Εν προκειμένω, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που δημιουργούν και διευκολύνουν την υποκείμενη λογική αρχιτεκτονική και ορθή λειτουργία του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών βοηθητικών λειτουργιών, μπορούν επίσης να επωφεληθούν από απαλλαγές από την ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι υπηρεσίες τους χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες «απλής μετάδοσης», «προσωρινής αποθήκευσης» ή φιλοξενίας. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, ασύρματα τοπικά δίκτυα, υπηρεσίες συστημάτων ονομάτων τομέα (DNS), μητρώα ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου, αρχές πιστοποίησης που εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, υπηρεσίες υποδομής υπολογιστικού νέφους ή δίκτυα παράδοσης περιεχομένου που διευκολύνουν ή βελτιώνουν τις λειτουργίες άλλων παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών. Ομοίως, οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνιών και τα τεχνικά μέσα πραγματοποίησής τους έχουν επίσης εξελιχθεί σημαντικά και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία επιγραμμικών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες φωνής μέσω IP (Voice over IP), ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου, όπου η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν επίσης να επωφελούνται από τις απαλλαγές από την ευθύνη, στον βαθμό που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες «απλής μετάδοσης», «προσωρινής αποθήκευσης» ή φιλοξενίας.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27a)  Μια μεμονωμένη ιστοσελίδα ή δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία που χαρακτηρίζονται με διαφορετικό τρόπο, από υπηρεσίες «απλής μετάδοσης», «προσωρινής αποθήκευσης» ή φιλοξενίας και οι κανόνες για τις απαλλαγές από την ευθύνη θα πρέπει να εφαρμόζονται σε καθένα από αυτά αναλόγως. Για παράδειγμα, μια μηχανή αναζήτησης μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά ως υπηρεσία «προσωρινής αποθήκευσης» για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης. Ωστόσο, τα στοιχεία που προβάλλονται παράλληλα με αυτά τα αποτελέσματα, όπως επιγραμμικές διαφημίσεις, θα θεωρούνται και πάλι υπηρεσία φιλοξενίας.
Τροπολογίες 25 και 517/αναθ.
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση παρακολούθησης όσον αφορά τις υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν αφορά τις υποχρεώσεις παρακολούθησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης γεγονότων, ούτε ως επιβάλλον στους παρόχους γενική υποχρέωση λήψης προδραστικών μέτρων σε σχέση με παράνομο περιεχόμενο.
(28)  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υπόκεινται ούτε εκ του νόμου ούτε εκ των πραγμάτων σε υποχρέωση παρακολούθησης όσον αφορά τις υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν αφορά τις ειδικές και σαφώς καθορισμένες υποχρεώσεις παρακολούθησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που ορίζονται σε ενωσιακές πράξεις, και ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή ενωσιακών νομικών πράξεων, βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου που θεωρούνται lex specialis. Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης γεγονότων, ούτε ως επιβάλλον στους παρόχους γενική υποχρέωση λήψης προδραστικών μέτρων σε σχέση με παράνομο περιεχόμενο. Ομοίως, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να παρέχουν διατερματικές κρυπτογραφημένες υπηρεσίες. Η εφαρμογή αποτελεσματικής διατερματικής κρυπτογράφησης στα δεδομένα είναι θεμελιώδες στοιχείο για την εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο και την ασφάλειά του, και αποτρέπει αποτελεσματικά μη εγκεκριμένη πρόσβαση τρίτων. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ψηφιακή ιδιωτικότητα, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών διαμεσολάβησης γενική υποχρέωση να περιορίζουν την ανώνυμη χρήση των υπηρεσιών τους. Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και προκειμένου να αποτρέπεται η άνευ αδείας κοινολόγηση, η κλοπή ταυτότητας και άλλες μορφές κατάχρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποδέκτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ανώνυμης χρήσης και πληρωμής υπηρεσιών, όπου αυτό είναι εύλογα εφικτό. Αυτό θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι πάροχοι μπορούν να επιτρέπουν την ανώνυμη χρήση των υπηρεσιών τους, αποφεύγοντας τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον αποδέκτη και τις διαδικτυακές δραστηριότητές του και μη εμποδίζοντας τους αποδέκτες να χρησιμοποιούν ανωνυμοποιητικά δίκτυα για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η ανώνυμη πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται, για παράδειγμα, πληρώνοντας με μετρητά, χρησιμοποιώντας ήδη πληρωμένα κουπόνια ή προπληρωμένα μέσα πληρωμών.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Ανάλογα με το νομικό σύστημα κάθε κράτους μέλους και τον επίμαχο τομέα του δικαίου, οι εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές μπορούν να διατάξουν παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να αναλάβουν δράση κατά ορισμένων συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου ή να παράσχουν ορισμένα συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Οι εθνικές νομοθεσίες βάσει των οποίων εκδίδονται αυτές οι εντολές διαφέρουν σημαντικά και οι εντολές αφορούν ολοένα και συχνότερα διασυνοριακές περιπτώσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική συμμόρφωση με τις εν λόγω εντολές, ώστε οι οικείες δημόσιες αρχές να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και οι πάροχοι να μην υπόκεινται σε δυσανάλογη επιβάρυνση, χωρίς να θίγονται αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες οι εντολές πρέπει να πληρούν, καθώς και ορισμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση αυτών των εντολών.
(29)  Ανάλογα με το νομικό σύστημα κάθε κράτους μέλους και τον επίμαχο τομέα του δικαίου, οι εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές μπορούν να διατάξουν παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να αναλάβουν δράση κατά ορισμένων συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου ή να παράσχουν ορισμένα συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Οι εθνικές νομοθεσίες που συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, βάσει των οποίων εκδίδονται αυτές οι εντολές, διαφέρουν σημαντικά και οι εντολές αφορούν ολοένα και συχνότερα διασυνοριακές περιπτώσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική συμμόρφωση με τις εν λόγω εντολές, ώστε οι οικείες δημόσιες αρχές να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και οι πάροχοι να μην υπόκεινται σε δυσανάλογη επιβάρυνση, χωρίς να θίγονται αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες οι εντολές πρέπει να πληρούν, καθώς και ορισμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με την αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών των εντολών.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Οι εντολές για την ανάληψη δράσης κατά παράνομου περιεχομένου ή την παροχή πληροφοριών θα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ειδικότερα δε τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και την απαγόρευση επιβολής γενικών υποχρεώσεων παρακολούθησης πληροφοριών ή ενεργητικής αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Οι όροι και οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και εφαρμόζονται σε εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου δεν θίγουν άλλες ενωσιακές πράξεις που προβλέπουν παρόμοια συστήματα για την ανάληψη δράσης κατά συγκεκριμένων ειδών παράνομου περιεχομένου, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) .../… [προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο] ή ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394, με τον οποίο ανατίθενται στις αρχές των κρατών μελών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ειδικές εξουσίες ώστε να διατάσσουν την παροχή πληροφοριών, ενώ οι όροι και οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε τις εντολές παροχής πληροφοριών δεν θίγουν άλλες ενωσιακές πράξεις που προβλέπουν παρόμοιους σχετικούς κανόνες για συγκεκριμένους τομείς. Οι εν λόγω όροι και απαιτήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν τους κανόνες διατήρησης και φύλαξης βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα αιτήματα εμπιστευτικότητας των αρχών επιβολής του νόμου, τα οποία αφορούν τη μη κοινοποίηση πληροφοριών.
(30)  Οι εντολές για την ανάληψη δράσης κατά παράνομου περιεχομένου ή την παροχή πληροφοριών θα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, ειδικότερα δε τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και την απαγόρευση επιβολής γενικών υποχρεώσεων παρακολούθησης πληροφοριών ή ενεργητικής αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Οι όροι και οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και εφαρμόζονται σε εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου δεν θίγουν άλλες ενωσιακές πράξεις που προβλέπουν παρόμοια συστήματα για την ανάληψη δράσης κατά συγκεκριμένων ειδών παράνομου περιεχομένου, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/784 σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ή ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394, με τον οποίο ανατίθενται στις αρχές των κρατών μελών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ειδικές εξουσίες ώστε να διατάσσουν την παροχή πληροφοριών, ενώ οι όροι και οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε τις εντολές παροχής πληροφοριών δεν θίγουν άλλες ενωσιακές πράξεις που προβλέπουν παρόμοιους σχετικούς κανόνες για συγκεκριμένους τομείς. Οι εν λόγω όροι και απαιτήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν τους κανόνες διατήρησης και φύλαξης βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα αιτήματα εμπιστευτικότητας των αρχών επιβολής του νόμου, τα οποία αφορούν τη μη κοινοποίηση πληροφοριών.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των εν λόγω εντολών ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου που καθιστά δυνατή την έκδοση της εντολής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της. Εν προκειμένω, η εθνική δικαστική ή διοικητική αρχή που εκδίδει την εντολή θα πρέπει να εξισορροπεί τον στόχο τον οποίο επιδιώκει η εντολή, σύμφωνα με τη νομική βάση που καθιστά δυνατή την έκδοσή της, με τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα όλων των τρίτων που μπορεί να θιγούν από την εντολή, ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματά τους βάσει του Χάρτη. Επιπλέον, όταν η εντολή που αφορά συγκεκριμένες πληροφορίες ενδέχεται να έχει επιπτώσεις πέραν του εδάφους του κράτους μέλους της οικείας αρχής, η αρχή θα πρέπει να αξιολογεί αν οι επίμαχες πληροφορίες είναι πιθανό να αποτελούν παράνομο περιεχόμενο σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει υπόψη τους σχετικούς κανόνες του ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου και τη διεθνή αβροφροσύνη.
(31)  Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των εν λόγω εντολών ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 2000/31/ΕΚ και του Χάρτη, που καθιστά δυνατή την έκδοση της εντολής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της. Εν προκειμένω, η εθνική δικαστική ή διοικητική αρχή που εκδίδει την εντολή θα πρέπει να εξισορροπεί τον στόχο τον οποίο επιδιώκει η εντολή, σύμφωνα με τη νομική βάση που καθιστά δυνατή την έκδοσή της, με τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα όλων των τρίτων που μπορεί να θιγούν από την εντολή, ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματά τους βάσει του Χάρτη. Κατ’ εξαίρεση, όταν η εντολή που αφορά συγκεκριμένες πληροφορίες ενδέχεται να έχει επιπτώσεις πέραν του εδάφους του κράτους μέλους της οικείας αρχής, η αρχή θα πρέπει να αξιολογεί αν οι επίμαχες πληροφορίες είναι πιθανό να αποτελούν παράνομο περιεχόμενο σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει υπόψη τους σχετικούς κανόνες του ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου και τη διεθνή αβροφροσύνη.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Οι εντολές παροχής πληροφοριών που ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό αφορούν την προσκόμιση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με μεμονωμένους αποδέκτες της σχετικής ενδιάμεσης υπηρεσίας, οι οποίοι προσδιορίζονται σε αυτές τις εντολές για τον σκοπό του καθορισμού της συμμόρφωσης των αποδεκτών των υπηρεσιών με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες. Ως εκ τούτου, οι εντολές σχετικά με πληροφορίες για μια ομάδα αποδεκτών της υπηρεσίας οι οποίοι δεν προσδιορίζονται ρητά, συμπεριλαμβανομένων των εντολών παροχής συγκεντρωτικών πληροφοριών που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς ή για τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, δεν θα πρέπει να θίγονται από τους κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών.
(32)  Οι εντολές παροχής πληροφοριών που ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό αφορούν την προσκόμιση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με μεμονωμένους αποδέκτες της σχετικής ενδιάμεσης υπηρεσίας, οι οποίοι προσδιορίζονται σε αυτές τις εντολές για τον σκοπό του καθορισμού της συμμόρφωσης των αποδεκτών των υπηρεσιών με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες. Ως εκ τούτου, οι εντολές σχετικά με πληροφορίες για μια ομάδα αποδεκτών της υπηρεσίας οι οποίοι δεν προσδιορίζονται ρητά, συμπεριλαμβανομένων των εντολών παροχής συγκεντρωτικών πληροφοριών που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς ή για τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, δεν θα πρέπει να θίγονται από τους κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του νομικού πλαισίου της Ένωσης σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, καθώς και σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατοχυρώνεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων και των δημοσιογράφων και να απέχουν από την αναζήτηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να βλάψουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ή την ελευθερία της έκφρασης.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Οι εντολές για την ανάληψη δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και την παροχή πληροφοριών υπόκεινται στους κανόνες που διασφαλίζουν την αρμοδιότητα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο απευθύνεται η εντολή και προβλέπουν πιθανές παρεκκλίσεις από την αρμοδιότητα αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, μόνο εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. Δεδομένου ότι οι εν λόγω εντολές αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία παράνομου περιεχομένου και πληροφοριακά στοιχεία, αντίστοιχα, όταν απευθύνονται σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, δεν περιορίζουν καταρχήν την ελευθερία αυτών των παρόχων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ανάγκη αιτιολόγησης, βάσει ορισμένων καθορισμένων λόγων, μέτρων τα οποία παρεκκλίνουν από την αρμοδιότητα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών, καθώς και εκείνων που αφορούν την κοινοποίηση αυτών των μέτρων, δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τις εν λόγω εντολές.
(33)  Οι εντολές για την ανάληψη δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και την παροχή πληροφοριών υπόκεινται στους κανόνες που διασφαλίζουν την αρμοδιότητα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο απευθύνεται η εντολή και προβλέπουν πιθανές παρεκκλίσεις από την αρμοδιότητα αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, μόνο εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. Δεδομένου ότι οι εν λόγω εντολές αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία παράνομου περιεχομένου και πληροφοριακά στοιχεία, όπως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία ή σε εθνική νομοθεσία σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο, αντίστοιχα, όταν απευθύνονται σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να περιορίζουν καταρχήν την ελευθερία αυτών των παρόχων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διαβιβάζει τις εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και παροχής πληροφοριών απευθείας στον σχετικό αποδέκτη με κάθε ηλεκτρονικό μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να εξακριβώσει τη γνησιότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής, όπως μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ασφαλών πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τους κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, ειδικότερα όσον αφορά το δικαίωμα άρνησης της αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης για ανάληψη δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, ιδίως όταν η εν λόγω απόφαση αντίκειται στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους στο οποίο ζητείται η αναγνώριση ή η εκτέλεση.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου ή εθνικής νομοθεσίας σύμφωνης με το ενωσιακό δίκαιο, να εκδίδουν εντολή για την αποκατάσταση περιεχομένου, όταν το εν λόγω περιεχόμενο συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών αλλά έχει εσφαλμένα θεωρηθεί παράνομο από τον πάροχο υπηρεσιών και έχει αφαιρεθεί.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)
(33β)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και παροχής πληροφοριών θα πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει αποτελεσματική απάντηση σε παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης μέσω διαδικασιών επί παραβάσει.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος κανονισμού και, ειδικότερα, να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί ένας ασφαλές και διαφανές επιγραμμικό περιβάλλον, πρέπει να θεσπιστεί ένα σαφές και ισορροπημένο σύνολο εναρμονισμένων υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Σκοπός των υποχρεώσεων αυτών θα πρέπει να είναι ιδίως η διασφάλιση διαφορετικών στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των αποδεκτών της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των ευάλωτων χρηστών, η προστασία των σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, η διασφάλιση της ουσιαστικής υποχρέωσης λογοδοσίας αυτών των παρόχων και η ενίσχυση της θέσης των αποδεκτών και άλλων θιγόμενων μερών, με παράλληλη διευκόλυνση της αναγκαίας εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές.
(34)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος κανονισμού και, ειδικότερα, να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί ένας ασφαλές και διαφανές επιγραμμικό περιβάλλον, πρέπει να θεσπιστεί ένα σαφές, αποτελεσματικό, προβλέψιμο και ισορροπημένο σύνολο εναρμονισμένων υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Σκοπός των υποχρεώσεων αυτών θα πρέπει να είναι ιδίως η διασφάλιση διαφορετικών στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των αποδεκτών της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των ευάλωτων χρηστών, η προστασία των σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, η διασφάλιση της ουσιαστικής υποχρέωσης λογοδοσίας αυτών των παρόχων και η ενίσχυση της θέσης των αποδεκτών και άλλων θιγόμενων μερών, με παράλληλη διευκόλυνση της αναγκαίας εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Εν προκειμένω, είναι σημαντικό οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας να είναι προσαρμοσμένες στο είδος και στη φύση της σχετικής ενδιάμεσης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει βασικές υποχρεώσεις εφαρμοστέες σε όλους τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, πιο συγκεκριμένα, για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες. Στον βαθμό που οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών μπορεί να εμπίπτουν στις διαφορετικές αυτές κατηγορίες βάσει της φύσης των υπηρεσιών τους και του μεγέθους τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού. Οι εναρμονισμένες αυτές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, οι οποίες θα πρέπει να είναι εύλογες και μη αυθαίρετες, είναι απαραίτητες για την ανταπόκριση στα προσδιορισθέντα ζητήματα δημόσιας πολιτικής, όπως η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων των αποδεκτών της υπηρεσίας, η αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.
(35)  Εν προκειμένω, είναι σημαντικό οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας να είναι προσαρμοσμένες στο είδος και στη φύση, καθώς και στο μέγεθος της σχετικής ενδιάμεσης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει βασικές υποχρεώσεις εφαρμοστέες σε όλους τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, πιο συγκεκριμένα, για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες. Στον βαθμό που οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών μπορεί να εμπίπτουν στις διαφορετικές αυτές κατηγορίες βάσει της φύσης των υπηρεσιών τους και του μεγέθους τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες. Οι εναρμονισμένες αυτές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, οι οποίες θα πρέπει να είναι εύλογες και μη αυθαίρετες, είναι απαραίτητες για την ανταπόκριση στα προσδιορισθέντα ζητήματα δημόσιας πολιτικής, όπως η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων των αποδεκτών της υπηρεσίας, η αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ομαλές και αποδοτικές επικοινωνίες σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να απαιτηθεί από τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να ορίσουν ενιαίο σημείο επαφής και να δημοσιεύουν σχετικές πληροφορίες για το σημείο επαφής τους, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις εν λόγω επικοινωνίες. Το σημείο επαφής μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται από αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου και επαγγελματικούς φορείς που έχουν ειδική σχέση με τον πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής θα πρέπει να εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς και δεν χρειάζεται απαραιτήτως να διαθέτει φυσική τοποθεσία.
(36)  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ομαλές και αποδοτικές επικοινωνίες σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να απαιτηθεί από τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να ορίσουν ενιαίο σημείο επαφής και να δημοσιεύουν σχετικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το σημείο επαφής τους, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις εν λόγω επικοινωνίες. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να κοινοποιούνται στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Το σημείο επαφής μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται από αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου και επαγγελματικούς φορείς που έχουν ειδική σχέση με τον πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών. Θα πρέπει να είναι δυνατόν το εν λόγω σημείο επαφής να είναι το ίδιο σημείο επαφής με αυτό που απαιτείται βάσει άλλων πράξεων της Ένωσης. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής θα πρέπει να εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς και δεν χρειάζεται απαραιτήτως να διαθέτει φυσική τοποθεσία.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να ορίσουν ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους αποδέκτες των υπηρεσιών, το οποίο θα επιτρέπει την ταχεία, άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία, ιδίως με εύκολα προσβάσιμα μέσα, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ηλεκτρονικά έντυπα επικοινωνίας, τα chatbot ή η άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων. Όταν ο χρήστης επικοινωνεί με chatbot, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Για να διευκολυνθεί η ταχεία, άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία, οι αποδέκτες των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι με χρονοβόρα τηλεφωνικά μενού ή κρυφά στοιχεία επικοινωνίας. Ειδικότερα, τα τηλεφωνικά μενού θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα συνομιλίας με άνθρωπο. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει να επιτρέπουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών να επιλέγουν μέσα άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας που δεν βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα εργαλεία. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εσωτερική οργάνωση των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης υπηρεσιών τρίτων για την παροχή του εν λόγω συστήματος επικοινωνίας, όπως εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και τηλεφωνικών κέντρων.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα και προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση θα πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο με επαρκώς ισχυρή εντολή και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και, κατά περίπτωση, η επιβολή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τους εν λόγω παρόχους. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί επίσης ως σημείο επαφής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
(37)  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα και προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση θα πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο με επαρκώς ισχυρή εντολή και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και, κατά περίπτωση, η επιβολή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τους εν λόγω παρόχους. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί επίσης ως σημείο επαφής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να είναι δυνατόν ένας νόμιμος εκπρόσωπος να ορίζεται από περισσότερους του ενός παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι κατατάσσονται στις πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Παρότι η ελευθερία σύναψης συμβάσεων των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει καταρχήν να τηρείται, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ορισμένοι κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο, την εφαρμογή και την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων των εν λόγω παρόχων για λόγους διαφάνειας, προστασίας των αποδεκτών της υπηρεσίας και αποφυγής αθέμιτων ή αυθαίρετων αποτελεσμάτων.
(38)  Παρότι η ελευθερία σύναψης συμβάσεων των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει καταρχήν να τηρείται, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ορισμένοι κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο, την εφαρμογή και την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων των εν λόγω παρόχων για λόγους προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, συγκεκριμένα, της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και για λόγους διαφάνειας, προστασίας των αποδεκτών της υπηρεσίας και αποφυγής μεροληπτικών, αθέμιτων ή αυθαίρετων αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν συνταχθεί σε σαφή και μη διφορούμενη γλώσσα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν πολιτικές, διαδικασίες, μέτρα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης από άνθρωπο, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα τερματισμού της χρήσης της υπηρεσίας. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών συνοπτική και ευανάγνωστη περίληψη των κύριων στοιχείων των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων μέσων έννομης προστασίας, χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, κατάλληλα γραφικά στοιχεία, όπως εικονίδια.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαφάνειας και λογοδοσίας, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου τον οποίο πραγματοποιούν, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής και επιβολής των όρων και προϋποθέσεών τους. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις, αυτές οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη διαφάνεια δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε παρόχους που είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ40 της Επιτροπής.
(39)  Για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαφάνειας και λογοδοσίας, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει να εκπονούν ετήσια έκθεση σε τυποποιημένο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, σύμφωνα με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου τον οποίο πραγματοποιούν, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής και επιβολής των όρων και προϋποθέσεών τους. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις, αυτές οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη διαφάνεια δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε παρόχους που είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής40 και δεν κατατάσσονται επίσης στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες.
__________________
__________________
40 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
40 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)
(39α)  Οι αποδέκτες μιας υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερων, αυτόνομων και τεκμηριωμένων αποφάσεων ή επιλογών κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας, οι δε οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν χρησιμοποιούν κανένα μέσο, μεταξύ άλλων μέσω της διασύνδεσής τους, για να στρεβλώσουν ή να ακυρώσουν την εν λόγω λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα, οι αποδέκτες των υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποδοχή και τις αλλαγές των όρων και προϋποθέσεων, των διαφημιστικών πρακτικών, του απορρήτου και άλλων ρυθμίσεων, και των συστημάτων συστάσεων κατά την αλληλεπίδραση με ενδιάμεσες υπηρεσίες. Ωστόσο, ορισμένες πρακτικές εκμεταλλεύονται κατά κανόνα γνωσιακές προκαταλήψεις και παρακινούν τους αποδέκτες της υπηρεσίας να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες που δεν επιθυμούν ή να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες που θα προτιμούσαν να μην αποκαλύψουν. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απαγορευτεί στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να εξαπατούν ή να ωθούν τους αποδέκτες της υπηρεσίας καθώς και να στρεβλώνουν ή να αναιρούν την αυτονομία, τη λήψη αποφάσεων ή την επιλογή των αποδεκτών της υπηρεσίας μέσω της δομής, του σχεδιασμού ή των λειτουργιών μιας επιγραμμικής διεπαφής ή μέρους της («σκοτεινά σχήματα»). Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δόλιες επιλογές σχεδιασμού που χειραγωγούν τους αποδέκτες και τους κατευθύνουν σε ενέργειες που ωφελούν τον πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών αλλά ενδέχεται να μην είναι προς το συμφέρον των αποδεκτών, παρουσιάζοντας επιλογές με μη ουδέτερο τρόπο, όπως με τη μεγαλύτερη οπτική προβολή επιλογών συγκατάθεσης, την επανειλημμένη κλήση ή παρότρυνση του αποδέκτη να λάβει απόφαση όπως για να καταστεί η διαδικασία ακύρωσης μιας υπηρεσίας σημαντικά δυσκολότερη από την εγγραφή σε αυτήν. Ωστόσο, οι κανόνες που αποτρέπουν τα σκοτεινά σχήματα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι εμποδίζουν τους παρόχους να αλληλεπιδρούν απευθείας με τους χρήστες και να τους προσφέρουν νέες ή πρόσθετες υπηρεσίες. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι δυνατή η επαναπροσέγγιση χρήστη σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν ο χρήστης είχε αρνηθεί τη συγκατάθεσή του για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον καθορισμό των πρακτικών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σκοτεινά σχήματα.
Τροπολογία 512
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 β (νέα)
(39β)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκής εφαρμογή της υποχρέωσης για ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών χρηστών, χωρίς την επιβολή δυσανάλογων επιβαρύνσεων, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους δέουσας επιμέλειας πριν από τη χρήση της υπηρεσίας τους για την επαλήθευση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχονται στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη, χρησιμοποιώντας ιδίως ελεύθερα διαθέσιμες επίσημες επιγραμμικές βάσεις δεδομένων και επιγραμμικές διεπαφές, όπως εθνικά εμπορικά μητρώα ή ζητώντας από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη να παράσχει αξιόπιστα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αντίγραφα εγγράφων ταυτότητας, επικυρωμένα αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, πιστοποιητικά εταιρειών και πιστοποιητικά εμπορικών μητρώων. Μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης άλλες πηγές, διαθέσιμες προς χρήση εξ αποστάσεως, οι οποίες παρέχουν παρόμοιο βαθμό αξιοπιστίας για τον σκοπό της συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες της υπηρεσίας και κατόπιν αιτήματος αυτών, και συνήθως παρέχουν σε άλλους αποδέκτες πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, ενίοτε σε μεγάλη κλίμακα. Είναι σημαντικό όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να θέσουν σε εφαρμογή φιλικούς προς τον χρήστη μηχανισμούς ειδοποίησης και δράσης που διευκολύνουν την κοινοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία το κοινοποιούν μέρος θεωρεί ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, στον οικείο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας («ειδοποίηση»), βάσει των οποίων ο πάροχος μπορεί να αποφασίσει αν συμφωνεί ή όχι με αυτή την αξιολόγηση και αν επιθυμεί να αποσύρει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο («δράση»). Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις, φυσικά πρόσωπα ή οντότητες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν πολλαπλά συγκεκριμένα στοιχεία εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου μέσω μίας ειδοποίησης. Η υποχρέωση δημιουργίας μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης θα πρέπει να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, εξυπηρετητές διαφημίσεων και ιστοσελίδες αποθήκευσης πληροφοριών (paste bins), στο μέτρο που μπορούν να χαρακτηριστούν πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
(40)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες της υπηρεσίας και κατόπιν αιτήματος αυτών, και συνήθως παρέχουν σε άλλους αποδέκτες πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, ενίοτε σε μεγάλη κλίμακα. Είναι σημαντικό όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να θέσουν σε εφαρμογή εύκολα προσβάσιμους, πλήρεις και φιλικούς προς τον χρήστη μηχανισμούς ειδοποίησης και δράσης που διευκολύνουν την κοινοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία το κοινοποιούν μέρος θεωρεί ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, στον οικείο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας («ειδοποίηση»), βάσει των οποίων ο πάροχος μπορεί να διαπιστώσει ότι το εν λόγω περιεχόμενο είναι σαφώς παράνομο χωρίς πρόσθετη νομική ή πραγματολογική εξέταση των πληροφοριών που αναφέρονται στην ειδοποίηση και να αποσύρει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο («δράση»). Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν σαφώς αναγνωρίσιμο μηχανισμό αναφοράς, ο οποίος θα βρίσκεται κοντά στο εν λόγω περιεχόμενο και θα επιτρέπει την ταχεία και εύκολη κοινοποίηση των πληροφοριών που θεωρούνται παράνομο βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις, φυσικά πρόσωπα ή οντότητες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν πολλαπλά συγκεκριμένα στοιχεία εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου μέσω μίας ειδοποίησης για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης. Ενώ τα άτομα θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να υποβάλλουν ανώνυμα ειδοποιήσεις, οι εν λόγω ειδοποιήσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε πραγματική γνώση, εκτός από την περίπτωση πληροφοριών που θεωρείται ότι αφορούν ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ. Η υποχρέωση δημιουργίας μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης θα πρέπει να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, εξυπηρετητές διαφημίσεων και ιστοσελίδες αποθήκευσης πληροφοριών (paste bins), στο μέτρο που μπορούν να χαρακτηριστούν πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Ωστόσο, οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στον φορέα που έχει την τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα να αναλαμβάνει δράση και τη στενότερη σχέση με τον αποδέκτη της υπηρεσίας που διέθεσε τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας πρέπει να ανακατευθύνουν αυτές τις ειδοποιήσεις προς τη συγκεκριμένη επιγραμμική πλατφόρμα και να ενημερώνουν τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών σχετικά.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)
(40β)  Επιπλέον, οι πάροχοι φιλοξενίας πρέπει να επιδιώκουν την ανάληψη δράσης μόνο σε σχέση με κοινοποιηθείσες πληροφορίες. Όταν η απόσυρση ή η απενεργοποίηση πρόσβασης σε μεμονωμένες πληροφορίες είναι τεχνικά ή επιχειρησιακά ανέφικτη λόγω νομικών ή τεχνολογικών αιτιών, όπως οι υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού κρυπτογραφημένων αρχείων και δεδομένων, οι πάροχοι φιλοξενίας πρέπει να ενημερώνουν τον αποδέκτη της υπηρεσίας για την ειδοποίηση και να επιδιώκουν την ανάληψη δράσης.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Οι κανόνες σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς ειδοποίησης και δράσης θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να προβλέπεται η έγκαιρη, επιμελής και αντικειμενική επεξεργασία των ειδοποιήσεων βάσει κανόνων οι οποίοι είναι ομοιόμορφοι, διαφανείς και σαφείς και προβλέπουν ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων όλων των θιγόμενων μερών, ιδίως των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν αυτά τα μέρη, καθώς και από τον επίμαχο τομέα του δικαίου. Στα θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής των αποδεκτών της υπηρεσίας· την επιχειρηματική ελευθερία των παρόχων υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της ελευθερίας των συμβάσεων· καθώς και το δικαίωμα των μερών που θίγονται από παράνομο περιεχόμενο στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στην προστασία της ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένης της διανοητικής, και το δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση.
(41)  Οι κανόνες σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς ειδοποίησης και δράσης θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να προβλέπεται η έγκαιρη, επιμελής, αντικειμενική, μη αυθαίρετη και μη μεροληπτική επεξεργασία των ειδοποιήσεων βάσει κανόνων οι οποίοι είναι ομοιόμορφοι, διαφανείς και σαφείς και προβλέπουν ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων όλων των θιγόμενων μερών, ιδίως των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν αυτά τα μέρη, καθώς και από τον επίμαχο τομέα του δικαίου. Στα θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής των αποδεκτών της υπηρεσίας· την επιχειρηματική ελευθερία των παρόχων υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της ελευθερίας των συμβάσεων· καθώς και το δικαίωμα των μερών που θίγονται από παράνομο περιεχόμενο στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στην προστασία της ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένης της διανοητικής, και το δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)
(41α)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας πρέπει να αναλαμβάνουν δράση επί των ειδοποιήσεων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του παράνομου περιεχομένου το οποίο κοινοποιείται και την ανάγκη να ληφθεί επειγόντως δράση. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας πρέπει να ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο ή την οντότητα που κοινοποιεί το συγκεκριμένο περιεχόμενο σχετικά με την απόφασή του, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ύστερα από τη λήψη απόφασης για το αν θα αναλάβει ή όχι δράση σχετικά με την ειδοποίηση.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, τους λόγους της απόφασής του και τις διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των αρνητικών συνεπειών που αυτές οι αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του στην ελευθερία της έκφρασης. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τους λόγους της απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο της ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.
(42)  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει, να απενεργοποιήσει, να υποβιβάσει ή να επιβάλει άλλα μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, με τη χρήση αυτόματων μέσων τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, αναλογικά και ακριβή, ο εν λόγω πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον αποδέκτη με σαφή και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο σχετικά με την απόφασή του, τους λόγους της απόφασής του και τις διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των αρνητικών συνεπειών που αυτές οι αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του στην ελευθερία της έκφρασης. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τους λόγους της απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο της ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή. Ωστόσο, η υποχρέωση δεν θα πρέπει να ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή όταν το περιεχόμενο είναι παραπλανητικό ή αποτελεί μέρος μεγάλου όγκου εμπορικού περιεχομένου, ή όταν έχει ζητηθεί από δικαστική αρχή ή αρχή επιβολής του νόμου να μην ενημερώσει τον αποδέκτη λόγω εν εξελίξει ποινικής έρευνας έως ότου περατωθεί η ποινική έρευνα. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες για να ενημερώσει τον αποδέκτη με σταθερό μέσο, δεν θα πρέπει να υποχρεούται να το πράξει.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42α)  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβει γνώση, π.χ. μέσω ειδοποίησης από κοινοποιούν μέρος ή μέσω των δικών του εθελοντικών μέτρων, πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένη δραστηριότητα ενός αποδέκτη της υπηρεσίας, όπως η παροχή ορισμένων τύπων παράνομου περιεχομένου, οι οποίες δικαιολογούν εύλογα, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων που γνωρίζει η επιγραμμική πλατφόρμα, την υπόνοια ότι ο αποδέκτης ενδέχεται να έχει διαπράξει, διαπράττει ή ενδέχεται να διαπράξει σοβαρό ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται επικείμενη απειλή για τη ζωή ή την ασφάλεια του προσώπου, όπως τα αδικήματα που προσδιορίζονται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την εν λόγω υπόνοια, παρέχοντας, κατόπιν αιτήματός τους, όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του εν λόγω περιεχομένου και αιτιολόγησης της υποψίας του και, εκτός εάν έχει δοθεί διαφορετική εντολή, θα πρέπει να αφαιρεί ή να απενεργοποιεί το περιεχόμενο. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από εκείνους που σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο σοβαρό ποινικό αδίκημα που κοινοποιείται. Ο παρών κανονισμός δεν παρέχει τη νομική βάση για την κατάρτιση από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας επιγραμμικών πλατφορμών προφίλ αποδεκτών των υπηρεσιών με σκοπό την πιθανή διαπίστωση ποινικών αδικημάτων. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει επίσης να τηρούν άλλους εφαρμοστέους κανόνες ενωσιακού ή εθνικού δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων όταν ενημερώνουν τις αρχές επιβολής του νόμου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινοποίηση υπονοιών ποινικών αδικημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου ή των δικαστικών αρχών.
__________________
1 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1).
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)
(43α)  Ομοίως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις εφαρμόζονται μόνο στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών όπου το όφελος θα αντισταθμίζει την επιβάρυνση του παρόχου, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να χορηγεί απαλλαγή από τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ τμήμα 3, εν όλω ή εν μέρει, στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών που δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν παρουσιάζουν συστημικό κίνδυνο σχετιζόμενο με παράνομο περιεχόμενο και έχουν περιορισμένη έκθεση σε παράνομο περιεχόμενο. Οι πάροχοι θα πρέπει να παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να τους χορηγηθεί απαλλαγή και να αποστέλλουν την αίτησή τους πρώτα στους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασής τους για προκαταρκτική αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις αιτήσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη προκαταρκτική αξιολόγηση διενεργηθείσα από τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης. Η προκαταρκτική αξιολόγηση θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με την αίτηση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της απαλλαγής και να έχει δικαίωμα ανάκλησης της απαλλαγής ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί δημόσιο κατάλογο όλων των χορηγούμενων απαλλαγών και των όρων τους.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν ένσταση με τρόπο εύκολο και αποτελεσματικό κατά ορισμένων αποφάσεων των επιγραμμικών πλατφορμών οι οποίες τους επηρεάζουν αρνητικά. Ως εκ τούτου, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν εσωτερικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών, τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα είναι εύκολα προσβάσιμα και οδηγούν σε ταχέα και δίκαια αποτελέσματα. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν με ικανοποιητικό τρόπο μέσω των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών, από πιστοποιημένα όργανα που διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, τα μέσα και την εμπειρογνωσία για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους με δίκαιο, ταχύ και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι δυνατότητες υποβολής ένστασης κατά αποφάσεων επιγραμμικών πλατφορμών που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συμπληρώνουν, χωρίς να θίγουν από καμία άποψη, τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.
(44)  Οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν ένσταση με τρόπο εύκολο και αποτελεσματικό κατά ορισμένων αποφάσεων των επιγραμμικών πλατφορμών οι οποίες τους επηρεάζουν αρνητικά. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αποφάσεις επιγραμμικών πλατφορμών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους για αναστολή της παροχής των υπηρεσιών τους στους εμπόρους. Ως εκ τούτου, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν εσωτερικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών, τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα είναι εύκολα προσβάσιμα και οδηγούν ταχέως σε μη μεροληπτικά, μη αυθαίρετα και δίκαια αποτελέσματα, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η επιγραμμική πλατφόρμα έλαβε την καταγγελία. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με καλή πίστη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν με ικανοποιητικό τρόπο μέσω των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών, από πιστοποιημένα όργανα που διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, τα μέσα και την εμπειρογνωσία για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους με δίκαιο, ταχύ και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι δυνατότητες υποβολής ένστασης κατά αποφάσεων επιγραμμικών πλατφορμών που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συμπληρώνουν, χωρίς να θίγουν από καμία άποψη, τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Η ανάληψη δράσης κατά παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης απόφασης με ταχύ, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν συλλογικά συμφέροντα και ότι εργάζονται με επιμελή και αντικειμενικό τρόπο. Οι οντότητες αυτές μπορεί να είναι από τον δημόσιο τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου ή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την αναφορά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που ασχολούνται με την αναφορά παράνομων ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα μπορούσε να αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43.
(46)  Η ανάληψη δράσης κατά παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, που ενεργούν στο πλαίσιο του καθορισμένου τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους, μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, αμελλητί, λαμβάνοντας υπόψη τη δέουσα διαδικασία και με την επιφύλαξη της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης απόφασης με αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να αναγνωρίζεται, για διετή περίοδο, μόνο σε οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν συλλογικά συμφέροντα και ότι εργάζονται με επιμελή και αντικειμενικό τρόπο και έχουν διαφανή διάρθρωση χρηματοδότησης. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει την αναγνώριση της ιδιότητας όταν η οικεία αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι οντότητες αυτές μπορεί να είναι από τον δημόσιο τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου ή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών και ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την αναφορά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που ασχολούνται με την αναφορά παράνομων ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων στο διαδίκτυο. Οι αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να δημοσιεύουν εύκολα κατανοητές και λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 14. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να αναφέρουν πληροφορίες, όπως ειδοποιήσεις που κατηγοριοποιούνται από την οντότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, το είδος του κοινοποιηθέντος περιεχομένου, οι νομικές διατάξεις που εικάζεται ότι παραβιάστηκαν από το εν λόγω περιεχόμενο και τα μέτρα που έλαβε ο πάροχος. Οι εκθέσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και πηγές χρηματοδότησης, καθώς και τη διαδικασία που εφαρμόζει η αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της. Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα μπορούσε να αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις και τηρούν τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43. Για να αποφεύγεται η αθέμιτη χρήση της ιδιότητας αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, θα πρέπει να είναι δυνατή η αναστολή της αναγνώρισης της συγκεκριμένης ιδιότητας όταν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης κινεί έρευνα για θεμιτούς λόγους. Η αναστολή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή της έρευνας και θα πρέπει να διατηρείται εάν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω οντότητα θα μπορούσε και πάλι να θεωρηθεί αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου.
__________________
__________________
43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)
(46α)  Η αυστηρή εφαρμογή καθολικού σχεδιασμού σε όλες τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη, ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους τους πιθανούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνει πλήρως υπόψη την εγγενή αξιοπρέπεια και πολυμορφία τους. Είναι ουσιαστικό να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση σχεδιάζουν και παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/882. Ειδικότερα, οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες, τα έντυπα που παρέχονται και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται διατίθενται κατά τρόπο που είναι εύκολος, κατανοητός και προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Η αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών των επιγραμμικών πλατφορμών, με τη συχνή παροχή προδήλως παράνομου περιεχομένου ή τη συχνή υποβολή προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή καταγγελιών στο πλαίσιο των μηχανισμών και συστημάτων, αντίστοιχα, που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, υπονομεύει την εμπιστοσύνη και βλάπτει τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλες και αναλογικές διασφαλίσεις έναντι αυτής της αθέμιτης χρήσης. Οι πληροφορίες θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν προδήλως παράνομο περιεχόμενο και οι ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες θα πρέπει να θεωρούνται προδήλως αβάσιμες, όταν είναι προφανές για κάποιον μη ειδικό, χωρίς ενδελεχή ανάλυση, ότι το περιεχόμενο είναι παράνομο και ότι οι ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες είναι αβάσιμες, αντίστοιχα. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να αναστέλλουν προσωρινά τις σχετικές δραστηριότητές τους όσον αφορά το πρόσωπο που επιδεικνύει καταχρηστική συμπεριφορά. Αυτό δεν θίγει την ελευθερία των επιγραμμικών πλατφορμών να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους και να επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα στην περίπτωση προδήλως παράνομου περιεχομένου που σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα. Για λόγους διαφάνειας, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται, με σαφήνεια και επαρκείς λεπτομέρειες, στους όρους και τις προϋποθέσεις των επιγραμμικών πλατφορμών. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά σχετικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τις επιγραμμικές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία από τον αρμόδιο συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών. Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με την αθέμιτη χρήση δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες να λαμβάνουν άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της παροχής παράνομου περιεχομένου από αποδέκτες της υπηρεσίας τους ή άλλης αθέμιτης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τυχόν δυνατότητα καταλογισμού ευθύνης, μεταξύ άλλων για ζημίες, σε πρόσωπα που επιδίδονται σε αθέμιτη χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.
(47)  Η αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών των επιγραμμικών πλατφορμών, με τη συχνή παροχή παράνομου περιεχομένου ή τη συχνή υποβολή αβάσιμων ειδοποιήσεων ή καταγγελιών στο πλαίσιο των μηχανισμών και συστημάτων, αντίστοιχα, που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, υπονομεύει την εμπιστοσύνη και βλάπτει τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλες, αναλογικές και ουσιαστικές διασφαλίσεις έναντι αυτής της αθέμιτης χρήσης. Η αθέμιτη χρήση υπηρεσιών επιγραμμικών πλατφορμών θα μπορούσε να διαπιστωθεί με βάση το συχνά παρεχόμενο παράνομο περιεχόμενο, όταν είναι προφανές ότι το εν λόγω περιεχόμενο είναι παράνομο χωρίς τη διενέργεια λεπτομερούς νομικής ή πραγματολογικής ανάλυσης. Οι ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες θα πρέπει να θεωρούνται προδήλως αβάσιμες, όταν είναι προφανές για κάποιον μη ειδικό, χωρίς ενδελεχή ανάλυση, ότι το περιεχόμενο είναι παράνομο και ότι οι ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες είναι αβάσιμες, αντίστοιχα. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναστέλλουν προσωρινά ή, σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, μόνιμα, τις σχετικές δραστηριότητές τους όσον αφορά το πρόσωπο που επιδεικνύει καταχρηστική συμπεριφορά. Αυτό δεν θίγει την ελευθερία των επιγραμμικών πλατφορμών να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους και να επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα στην περίπτωση παράνομου περιεχομένου που σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα. Για λόγους διαφάνειας, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται, με σαφήνεια και επαρκείς λεπτομέρειες, στους όρους και τις προϋποθέσεις των επιγραμμικών πλατφορμών. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά σχετικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τις επιγραμμικές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία από τον αρμόδιο συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών. Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με την αθέμιτη χρήση δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες να λαμβάνουν άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της παροχής παράνομου περιεχομένου από αποδέκτες της υπηρεσίας τους ή άλλης αθέμιτης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τυχόν δυνατότητα καταλογισμού ευθύνης, μεταξύ άλλων για ζημίες, σε πρόσωπα που επιδίδονται σε αθέμιτη χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να περιέλθουν σε γνώση μιας επιγραμμικής πλατφόρμας, μέσω, για παράδειγμα, ειδοποίησης κοινοποιούντος μέρους ή μέσω δικών της εθελοντικών μέτρων, πληροφορίες σχετικά με ορισμένη δραστηριότητα ενός αποδέκτη της υπηρεσίας, όπως η παροχή ορισμένων ειδών παράνομου περιεχομένου, οι οποίες δικαιολογούν εύλογα, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων τις οποίες γνωρίζει η επιγραμμική πλατφόρμα, την υπόνοια ότι ο αποδέκτης ενδέχεται να έχει διαπράξει, διαπράττει ή είναι πιθανό να διαπράξει σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, όπως τα αδικήματα που προσδιορίζονται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιγραμμική πλατφόρμα θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την υπόνοια αυτή, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του επίμαχου περιεχομένου και εξήγησης σχετικά με την υπόνοιά της. Ο παρών κανονισμός δεν παρέχει νομική βάση για την κατάρτιση προφίλ των αποδεκτών των υπηρεσιών με σκοπό τον πιθανό εντοπισμό ποινικών αδικημάτων από τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να τηρούν επίσης άλλους εφαρμοστέους κανόνες του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων κατά την ενημέρωση των αρχών επιβολής του νόμου.
διαγράφεται
___________
1 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1).
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Προκειμένου να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και διαφανούς επιγραμμικού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές, καθώς και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ανταγωνιζόμενοι έμποροι και κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και προκειμένου να εμποδίζουν τους εμπόρους να πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες κατά παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων, οι επιγραμμικές πλατφόρμες που δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους θα πρέπει να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των εμπόρων αυτών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται από τον έμπορο να παράσχει ορισμένες βασικές πληροφορίες στην επιγραμμική πλατφόρμα, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς της προώθησης μηνυμάτων για προϊόντα ή της προσφοράς προϊόντων. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης σε εμπόρους που προωθούν μηνύματα για προϊόντα ή υπηρεσίες για λογαριασμό επωνυμιών, βάσει υποκείμενων συμφωνιών. Οι εν λόγω επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να αποθηκεύουν όλες τις πληροφορίες με ασφαλή τρόπο για εύλογη χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τη διάρκεια που είναι αναγκαία ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, μεταξύ άλλων, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς που έχουν έννομο συμφέρον, για παράδειγμα, μέσω των εντολών παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
(49)  Προκειμένου να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και διαφανούς επιγραμμικού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές, καθώς και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ανταγωνιζόμενοι έμποροι και κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και προκειμένου να εμποδίζουν τους εμπόρους να πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες κατά παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων, οι επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον έμπορο και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προτίθενται να προσφέρουν στην πλατφόρμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται από την επιγραμμική πλατφόρμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του οικονομικού φορέα και το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προτίθεται να προσφέρει ο έμπορος στην επιγραμμική πλατφόρμα. Πριν από την παροχή των υπηρεσιών του στον έμπορο, ο φορέας εκμετάλλευσης της επιγραμμικής πλατφόρμας θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιολογήσει κατά πόσον οι πληροφορίες που παρέχονται από τον έμπορο είναι αξιόπιστες. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, όπως, κατά περίπτωση, δειγματοληπτικούς ελέγχους, για τον εντοπισμό και την πρόληψη της εμφάνισης παράνομου περιεχομένου στη διεπαφή της. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων ιχνηλασιμότητας των εμπόρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών θα πρέπει να διευκολύνει τη συμμόρφωση των πλατφορμών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν συμβάσεις εξ αποστάσεως με την υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους τους, όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 όσον αφορά το κράτος μέλος στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές. Η απαίτηση αυτή για την παροχή βασικών πληροφοριών θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης σε εμπόρους που προωθούν μηνύματα για προϊόντα ή υπηρεσίες για λογαριασμό επωνυμιών, βάσει υποκείμενων συμφωνιών. Οι εν λόγω επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να αποθηκεύουν όλες τις πληροφορίες με ασφαλή τρόπο για εύλογη χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τη διάρκεια που είναι αναγκαία ούτε διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών μετά τη λήξη της σχέσης με τον έμπορο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, μεταξύ άλλων, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς που έχουν άμεσο έννομο συμφέρον, για παράδειγμα, μέσω των εντολών παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκής εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, χωρίς την επιβολή δυσανάλογων επιβαρύνσεων, οι καλυπτόμενες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για την επαλήθευση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχονται από τους σχετικούς εμπόρους, χρησιμοποιώντας ιδίως ελεύθερα διαθέσιμες επίσημες επιγραμμικές βάσεις δεδομένων και επιγραμμικές διεπαφές, όπως εθνικά εμπορικά μητρώα και το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ45, ή ζητώντας από τους σχετικούς εμπόρους να παράσχουν αξιόπιστα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αντίγραφα εγγράφων ταυτότητας, επικυρωμένα αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, πιστοποιητικά εταιρειών και πιστοποιητικά εμπορικών μητρώων. Μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης άλλες πηγές, διαθέσιμες προς χρήση εξ αποστάσεως, οι οποίες παρέχουν παρόμοιο βαθμό αξιοπιστίας για τον σκοπό της συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση. Ωστόσο, οι καλυπτόμενες επιγραμμικές πλατφόρμες δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να συμμετέχουν σε υπερβολικές ή δαπανηρές διαδικασίες επιγραμμικής αναζήτησης γεγονότων ή να πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις. Ούτε θα πρέπει να θεωρείται ότι αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν καταβάλει τις εύλογες προσπάθειες που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, εγγυώνται την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές ή σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εν λόγω επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να σχεδιάζουν και να οργανώνουν την επιγραμμική διεπαφή τους κατά τρόπο ώστε να παρέχεται στους εμπόρους η δυνατότητα να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου, ειδικότερα δε τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, στο άρθρο 7 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47 και στο άρθρο 3 της οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48.
(50)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκής εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, χωρίς την επιβολή δυσανάλογων επιβαρύνσεων, οι καλυπτόμενες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει πριν επιτρέψουν την εμφάνιση του προϊόντος ή των υπηρεσιών στην επιγραμμική τους διασύνδεση να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για την επαλήθευση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχονται από τους σχετικούς εμπόρους, χρησιμοποιώντας ιδίως ελεύθερα διαθέσιμες επίσημες επιγραμμικές βάσεις δεδομένων και επιγραμμικές διεπαφές, όπως εθνικά εμπορικά μητρώα και το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ45, ή ζητώντας από τους σχετικούς εμπόρους να παράσχουν αξιόπιστα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αντίγραφα εγγράφων ταυτότητας, επικυρωμένα αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, πιστοποιητικά εταιρειών και πιστοποιητικά εμπορικών μητρώων. Μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης άλλες πηγές, διαθέσιμες προς χρήση εξ αποστάσεως, οι οποίες παρέχουν παρόμοιο βαθμό αξιοπιστίας για τον σκοπό της συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση. Ωστόσο, οι καλυπτόμενες επιγραμμικές πλατφόρμες δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να συμμετέχουν σε υπερβολικές ή δαπανηρές διαδικασίες επιγραμμικής αναζήτησης γεγονότων ή να πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις. Ούτε θα πρέπει να θεωρείται ότι αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν καταβάλει τις βέλτιστες προσπάθειες που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, εγγυώνται την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές ή σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εν λόγω επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να σχεδιάζουν και να οργανώνουν την επιγραμμική διεπαφή τους κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη ώστε να παρέχεται στους εμπόρους η δυνατότητα να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου, ειδικότερα δε τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, στο άρθρο 7 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47 και στο άρθρο 3 της οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48.
__________________
__________________
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=el
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=el
46 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
46 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
47 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).
47 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).
48 Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΕΕ L 80 της 18.3.1998, σ. 27).
48 Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΕΕ L 80 της 18.3.1998, σ. 27).
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)
(50α)  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη της διάδοσης παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών από τους εμπόρους, σύμφωνα με την αρχή για αποφυγή της γενικής παρακολούθησης. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να ενημερώνουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους όταν η υπηρεσία ή το προϊόν που έχουν αποκτήσει μέσω των υπηρεσιών τους είναι παράνομα.
Τροπολογίες 57 και 498
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52
(52)  Η επιγραμμική διαφήμιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο επιγραμμικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών των επιγραμμικών πλατφορμών. Ωστόσο, η επιγραμμική διαφήμιση μπορεί να συμβάλει σε σημαντικούς κινδύνους: από διαφημίσεις που αποτελούν αυτές καθαυτές παράνομο περιεχόμενο και διαφημίσεις που παρέχουν οικονομικά κίνητρα για τη δημοσίευση ή διάδοση παράνομου ή άλλως επιβλαβούς περιεχομένου και δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, μέχρι την προβολή διαφημίσεων που εισάγουν διακρίσεις και έχουν επιπτώσεις στην ίση μεταχείριση και στις ίσες ευκαιρίες των πολιτών. Ως εκ τούτου, επιπλέον των απαιτήσεων που απορρέουν από το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν στη διάθεσή τους ορισμένες εξατομικευμένες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να κατανοήσουν πότε και για λογαριασμό ποιου προβάλλονται οι διαφημίσεις. Επιπλέον, οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων διαφημίσεων που θα προβληθούν σε αυτούς, οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές εξηγήσεις σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών σχετικών με τη διαφήμιση δεν θίγουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ειδικότερα εκείνων που αφορούν το δικαίωμα εναντίωσης, την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και συγκεκριμένα της ανάγκης εξασφάλισης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για στοχευμένη διαφήμιση. Ομοίως, δεν θίγονται οι διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ειδικότερα εκείνες που αφορούν την αποθήκευση πληροφοριών σε τερματικό εξοπλισμό και την πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται στον εξοπλισμό αυτό.
(52)  Η επιγραμμική διαφήμιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο επιγραμμικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών των επιγραμμικών πλατφορμών. Ωστόσο, η επιγραμμική διαφήμιση μπορεί να συμβάλει σε σημαντικούς κινδύνους: από διαφημίσεις που αποτελούν αυτές καθαυτές παράνομο περιεχόμενο και διαφημίσεις που παρέχουν οικονομικά κίνητρα για τη δημοσίευση ή διάδοση παράνομου ή άλλως επιβλαβούς περιεχομένου και δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, μέχρι την προβολή διαφημίσεων που εισάγουν διακρίσεις και έχουν επιπτώσεις στην ίση μεταχείριση και στις ίσες ευκαιρίες των πολιτών. Νέα διαφημιστικά μοντέλα έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών και έχουν δημιουργήσει νέα πρότυπα συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιχειρηματικά μοντέλα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή, την προσωπική αυτονομία, τη δημοκρατία, την ποιοτική ειδησεογραφία, και να διευκολύνουν τη χειραγώγηση και τις διακρίσεις. Συνεπώς, απαιτείται περισσότερη διαφάνεια στις επιγραμμικές αγορές διαφημίσεων και ανεξάρτητη έρευνα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συμπεριφορικών διαφημίσεων. Ως εκ τούτου, επιπλέον των απαιτήσεων που απορρέουν από το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν στη διάθεσή τους ορισμένες εξατομικευμένες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να κατανοήσουν πότε και για λογαριασμό ποιου προβάλλονται οι διαφημίσεις, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτεί τη διαφήμιση. Επιπλέον, οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων διαφημίσεων που θα προβληθούν σε αυτούς, οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές εξηγήσεις σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών σχετικών με τη διαφήμιση δεν θίγουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ειδικότερα εκείνων που αφορούν το δικαίωμα εναντίωσης, την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και συγκεκριμένα της ανάγκης εξασφάλισης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για στοχευμένη διαφήμιση. Ομοίως, δεν θίγονται οι διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ειδικότερα εκείνες που αφορούν την αποθήκευση πληροφοριών σε τερματικό εξοπλισμό και την πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται στον εξοπλισμό αυτό. Εκτός από αυτές τις υποχρεώσεις ενημέρωσης, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες της υπηρεσίας μπορούν να αρνηθούν ή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, κατά τρόπο που δεν είναι πιο δύσκολος ούτε πιο χρονοβόρος από ό,τι να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες δεν θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς που σχετίζονται με την άμεση εμπορική προώθηση, την κατάρτιση προφίλ και τη συμπεριφορικά στοχευμένη διαφήμιση ανηλίκων. Η επιγραμμική πλατφόρμα δεν θα πρέπει να υποχρεούται να διατηρεί, να αποκτά ή να επεξεργάζεται πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να εκτιμά την ηλικία του αποδέκτη της υπηρεσίας. Η άρνηση συγκατάθεσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για διαφημιστικούς σκοπούς δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της πρόσβασης στις λειτουργικές δυνατότητες της πλατφόρμας. Οι εναλλακτικές επιλογές πρόσβασης θα πρέπει να είναι δίκαιες και εύλογες τόσο για τους τακτικούς χρήστες όσο και για όσους κάνουν χρήση άπαξ, π.χ. επιλογές που βασίζονται σε διαφήμιση χωρίς παρακολούθηση. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η στόχευση ατόμων βάσει ειδικών κατηγοριών δεδομένων που επιτρέπουν τη στόχευση ευάλωτων ομάδων.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)
(52α)  Βασικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί ο τρόπος ιεράρχησης και παρουσίασης των πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση της πρόσβασης των αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με πληροφορίες στο διαδίκτυο. Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και στην ενθάρρυνση επιγραμμικών συμπεριφορών. Συνεπώς, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς το σύστημα συστάσεων επηρεάζει τον τρόπο προβολής των πληροφοριών, και ότι είναι σε θέση να επιδράσουν στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε αυτούς. Θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφήνεια τις παραμέτρους αυτών των συστημάτων συστάσεων με εύληπτο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο δίνεται προτεραιότητα στις πληροφορίες για αυτούς.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που έχουν οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες —λόγω της εμβέλειάς τους, η οποία εκφράζεται ειδικότερα σε αριθμό αποδεκτών της υπηρεσίας— για τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου, των οικονομικών συναλλαγών και της διάδοσης πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, καθώς και για την άσκηση επιρροής στον τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες λαμβάνουν και κοινοποιούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, είναι αναγκαίο να επιβληθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εν λόγω πλατφόρμες, επιπλέον των υποχρεώσεων που εφαρμόζονται σε όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων δημόσιας πολιτικής, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά μέτρα που θα μπορούσαν να επιτύχουν αποτελεσματικά το ίδιο αποτέλεσμα.
(53)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που έχουν οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες —λόγω της εμβέλειάς τους, η οποία εκφράζεται ειδικότερα σε αριθμό αποδεκτών της υπηρεσίας— για τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου, των οικονομικών συναλλαγών και της διάδοσης πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, καθώς και για την άσκηση επιρροής στον τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες λαμβάνουν και κοινοποιούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, είναι αναγκαίο να επιβληθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εν λόγω πλατφόρμες, επιπλέον των υποχρεώσεων που εφαρμόζονται σε όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων δημόσιας πολιτικής, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικά αναλογικά και λιγότερο περιοριστικά μέτρα που θα μπορούσαν να επιτύχουν αποτελεσματικά το ίδιο αποτέλεσμα.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54
(54)  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν να προκαλέσουν κοινωνικούς κινδύνους, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την έκταση και τον αντίκτυπο από τους κινδύνους που προκαλούνται από μικρότερες πλατφόρμες. Μόλις ο αριθμός των αποδεκτών μιας πλατφόρμας ανέλθει σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ένωσης, οι συστημικοί κίνδυνοι τους οποίους θέτει η πλατφόρμα έχουν δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο στην Ένωση. Η σημαντική αυτή εμβέλεια θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο αριθμός των αποδεκτών υπερβαίνει επιχειρησιακό κατώτατο όριο 45 εκατομμυρίων, αριθμός ισοδύναμος με το 10 % του πληθυσμού της Ένωσης. Το επιχειρησιακό κατώτατο όριο θα πρέπει να επικαιροποιείται με τροποποιήσεις που θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπου χρειάζεται. Αυτές οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υπόκεινται στις αυστηρότερες δυνατές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, αναλογικά προς τον κοινωνικό αντίκτυπο και τα μέσα τους.
(54)  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν να προκαλέσουν κοινωνικούς κινδύνους, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την έκταση και τον αντίκτυπο από τους κινδύνους που προκαλούνται από μικρότερες πλατφόρμες. Μόλις ο αριθμός των αποδεκτών μιας πλατφόρμας ανέλθει σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ένωσης, οι συστημικοί κίνδυνοι τους οποίους θέτει η πλατφόρμα έχουν δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο στην Ένωση. Η σημαντική αυτή εμβέλεια θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο αριθμός των αποδεκτών υπερβαίνει επιχειρησιακό κατώτατο όριο 45 εκατομμυρίων, αριθμός ισοδύναμος με το 10 % του πληθυσμού της Ένωσης. Το επιχειρησιακό κατώτατο όριο θα πρέπει να επικαιροποιείται με τροποποιήσεις που θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπου χρειάζεται. Αυτές οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υπόκεινται στις αυστηρότερες δυνατές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, αναλογικά προς τον κοινωνικό αντίκτυπο και τα μέσα τους. Συνεπώς, ο αριθμός των μέσων μηνιαίων αποδεκτών της υπηρεσίας θα πρέπει να αντανακλά τους αποδέκτες που έχουν επιτευχθεί πραγματικά από την υπηρεσία, είτε μέσω έκθεσης στο περιεχόμενο είτε μέσω παροχής περιεχομένου που έχει διαδοθεί στη διεπαφή της πλατφόρμας στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56
(56)  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες χρησιμοποιούνται με τρόπο που επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και του δημόσιου λόγου, καθώς και το επιγραμμικό εμπόριο. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους βελτιστοποιείται κατά κανόνα προς όφελος των επιχειρηματικών τους μοντέλων, τα οποία βασίζονται στη διαφήμιση, με αποτέλεσμα να εγείρονται κοινωνικές ανησυχίες. Ελλείψει αποτελεσματικής ρύθμισης και επιβολής, μπορούν να ορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού, χωρίς αποτελεσματικό εντοπισμό και μετριασμό των κινδύνων και των κοινωνικών και οικονομικών επιβλαβών συνεπειών τις οποίες μπορούν να προκαλέσουν. Βάσει του παρόντος κανονισμού, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει, επομένως, να αξιολογούν τους συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τη λειτουργία και τη χρήση της υπηρεσίας τους, καθώς και από πιθανές αθέμιτες χρήσεις από τους αποδέκτες της υπηρεσίας, και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα περιορισμού.
(56)  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες χρησιμοποιούνται με τρόπο που επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και του δημόσιου λόγου, καθώς και το επιγραμμικό εμπόριο. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους βελτιστοποιείται κατά κανόνα προς όφελος των επιχειρηματικών τους μοντέλων, τα οποία βασίζονται στη διαφήμιση, με αποτέλεσμα να εγείρονται κοινωνικές ανησυχίες. Ελλείψει αποτελεσματικής ρύθμισης και επιβολής, μπορούν να ορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού, χωρίς αποτελεσματικό εντοπισμό και μετριασμό των κινδύνων και των κοινωνικών και οικονομικών επιβλαβών συνεπειών τις οποίες μπορούν να προκαλέσουν. Βάσει του παρόντος κανονισμού, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει, επομένως, να αξιολογούν τους συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τη λειτουργία και τη χρήση της υπηρεσίας τους, καθώς και από πιθανές αθέμιτες χρήσεις από τους αποδέκτες της υπηρεσίας, και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα περιορισμού όπου είναι δυνατός ο μετριασμός χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57
(57)  Θα πρέπει να αξιολογούνται ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως η διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή παράνομης ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών για τον ενδεχομένως παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί να συνιστούν σημαντικό συστημικό κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην απαγόρευση των διακρίσεων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της μέσω της υποβολής καταχρηστικών ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης του λόγου ή παρεμπόδισης του ανταγωνισμού. Η τρίτη κατηγορία κινδύνων αφορά τη σκόπιμη και, συχνά, συντονισμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας της πλατφόρμας, με προβλέψιμες επιπτώσεις στην υγεία, τον πολιτικό λόγο, τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και καταπολέμησης των δόλιων και παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία και ευρεία διάδοση πληροφοριών που αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν συνάδουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής πλατφόρμας.
(57)  Θα πρέπει να αξιολογούνται ενδελεχώς τέσσερις κατηγορίες συστημικών κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της διάδοσης και της εξάπλωσης παράνομου περιεχομένου, όπως η διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή παράνομης ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και των παράνομα διακινούμενων ζώων. Για παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών για τον ενδεχομένως παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί να συνιστούν σημαντικό συστημικό κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον πραγματικό και προβλέψιμο αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της ελευθεροτυπίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην ισότητα των φύλων, του δικαιώματος στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην απαγόρευση των διακρίσεων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της μέσω της υποβολής καταχρηστικών ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης του λόγου ή παρεμπόδισης του ανταγωνισμού. Η τρίτη κατηγορία κινδύνων αφορά τη σκόπιμη και, συχνά, συντονισμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας της πλατφόρμας, με προβλέψιμες επιπτώσεις στον πολιτικό λόγο, τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και καταπολέμησης των δόλιων και παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία και ευρεία διάδοση πληροφοριών που αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν συνάδουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής πλατφόρμας. Η τέταρτη κατηγορία κινδύνων αφορά τυχόν πραγματικές και προβλέψιμες αρνητικές συνέπειες για την προστασία της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συμπεριφορικών εξαρτήσεων λόγω υπερβολικής χρήσης μιας υπηρεσίας ή άλλων σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στη σωματική, πνευματική, κοινωνική και οικονομική ευημερία του ατόμου.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
(58)  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό των συστημικών κινδύνων που εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης προσαρμογής του σχεδιασμού και της λειτουργίας των οικείων συστημάτων ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών συστημάτων συστάσεων και των επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς και το ενδεχόμενο προσαρμογής των οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή των οικείων όρων και προϋποθέσεων. Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την επίβλεψη οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, και να συνεργάζονται με άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας του παρόντος κανονισμού και να είναι αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον περιορισμό των συγκεκριμένων εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της καταπολέμησης των δόλιων και παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα της πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής περιττών περιορισμών στη χρήση της υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της υπηρεσίας.
(58)  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό των συστημικών κινδύνων που εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων, όπου είναι δυνατός ο μετριασμός χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης προσαρμογής του σχεδιασμού και της λειτουργίας των οικείων συστημάτων ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών συστημάτων συστάσεων και των επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η διάδοση παράνομου περιεχομένου και περιεχομένου ασύμβατου με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Θα πρέπει επίσης να εξετάζουν μέτρα μετριασμού σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή εσκεμμένης χειραγώγησης και εκμετάλλευσης της υπηρεσίας, ή σε περίπτωση κινδύνων εγγενών στη σκοπούμενη λειτουργία της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης παράνομου περιεχομένου, περιεχομένου που παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις τους ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου έχει αρνητικές συνέπειες, προσαρμόζοντας τις οικείες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή προσαρμόζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές ελέγχου περιεχομένου και τον τρόπο επιβολής των εν λόγω πολιτικών, τηρώντας παράλληλα πλήρη διαφάνεια για τους αποδέκτες της υπηρεσίας. Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την επίβλεψη οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, και να συνεργάζονται με άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. Αρμόδια για την επιλογή των μέτρων θα πρέπει να είναι η εκάστοτε πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας του παρόντος κανονισμού και να είναι αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον περιορισμό των συγκεκριμένων εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της καταπολέμησης των δόλιων και παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα της πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής περιττών περιορισμών στη χρήση της υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της υπηρεσίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού και να εκδίδει συστάσεις όταν τα μέτρα που εφαρμόζονται κρίνονται ακατάλληλα ή αναποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του σχετικού συστημικού κινδύνου.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59
(59)  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει, κατά περίπτωση, να διενεργούν τις οικείες εκτιμήσεις κινδύνων και να σχεδιάζουν τα οικεία μέτρα περιορισμού των κινδύνων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αποδεκτών της υπηρεσίας, εκπροσώπων ομάδων που δυνητικά επηρεάζονται από τις υπηρεσίες τους, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
(59)  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει, κατά περίπτωση, να διενεργούν τις οικείες εκτιμήσεις κινδύνων και να σχεδιάζουν τα οικεία μέτρα περιορισμού των κινδύνων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αποδεκτών της υπηρεσίας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60
(60)  Δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης της επαλήθευσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να λογοδοτούν, μέσω της διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων, για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, κατά περίπτωση, οποιεσδήποτε συμπληρωματικές δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει σύμφωνα με κώδικες δεοντολογίας και πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Θα πρέπει να παρέχουν στον ελεγκτή πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή διενέργεια του ελέγχου. Οι ελεγκτές θα πρέπει επίσης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές αντικειμενικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων μελετών από διαπιστευμένους ερευνητές. Οι ελεγκτές θα πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την προστασία και την ακεραιότητα των πληροφοριών, όπως εμπορικά απόρρητα, τις οποίες λαμβάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωσία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τεχνική επάρκεια για τον έλεγχο αλγορίθμων. Οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με επαρκή και αξιόπιστο τρόπο. Εάν η ανεξαρτησία τους επιδέχεται αμφισβήτηση, θα πρέπει να παραιτούνται ή να απέχουν από ελεγκτικές εργασίες.
(60)  Δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης της επαλήθευσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να λογοδοτούν, μέσω της διενέργειας εξωτερικών ανεξάρτητων ελέγχων, για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, οι έλεγχοι θα πρέπει να αξιολογούν τη σαφήνεια, τη συνοχή και την προβλέψιμη επιβολή των όρων υπηρεσίας, την πληρότητα, τη μεθοδολογία και τη συνέπεια των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη διαφάνεια, την ακρίβεια, την προβλεψιμότητα και τη σαφήνεια της παρακολούθησης του παρόχου για τους αποδέκτες της υπηρεσίας και τους παρόχους ειδοποιήσεων όσον αφορά τις ειδοποιήσεις παράνομου περιεχομένου και τους όρους παραβίασης των υπηρεσιών, την ακρίβεια της ταξινόμησης των πληροφοριών που αφαιρέθηκαν, τον εσωτερικό μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών, την αλληλεπίδραση με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου και την αξιολόγηση της ακρίβειάς τους, την επιμέλεια όσον αφορά την επαλήθευση της ιχνηλασιμότητας των εμπόρων, την επάρκεια και την ορθότητα της εκτίμησης κινδύνου, την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού του κινδύνου που έχουν ληφθεί και, κατά περίπτωση, τυχόν συμπληρωματικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σύμφωνα με κώδικες δεοντολογίας και πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Θα πρέπει να παρέχουν στον διαπιστευμένο ελεγκτή πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή διενέργεια του ελέγχου. Οι ελεγκτές θα πρέπει επίσης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές αντικειμενικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων μελετών από διαπιστευμένους ερευνητές. Οι διαπιστευμένοι ελεγκτές θα πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την προστασία και την ακεραιότητα των πληροφοριών, όπως εμπορικά απόρρητα, τις οποίες λαμβάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωσία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τεχνική επάρκεια για τον έλεγχο αλγορίθμων. Η εν λόγω διασφάλιση δεν θα πρέπει να αποτελεί μέσο παράκαμψης της δυνατότητας εφαρμογής των υποχρεώσεων ελέγχου στον παρόντα κανονισμό που εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητοι και δεν θα πρέπει να έχουν σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα και άλλες πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με επαρκή και αξιόπιστο τρόπο. Επιπλέον, οι διαπιστευμένοι ελεγκτές και οι υπάλληλοί τους δεν θα πρέπει να έχουν παράσχει καμία υπηρεσία στην ελεγχόμενη πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα κατά το δωδεκάμηνο πριν από τον έλεγχο. Θα πρέπει επίσης να δεσμεύονται να μην εργαστούν για την ελεγχόμενη πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα ή για επαγγελματικό οργανισμό ή επιχειρηματικό σύνδεσμο όπου η πλατφόρμα είναι μέλος, επί 12 μήνες μετά τη λήξη της θέσης τους στον οργανισμό ελέγχου. Εάν η ανεξαρτησία τους επιδέχεται αμφισβήτηση, θα πρέπει να παραιτούνται ή να απέχουν από ελεγκτικές εργασίες.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
(61)  Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, ώστε να παρέχει ουσιαστική επισκόπηση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και των συμπερασμάτων που εξάγονται. Θα πρέπει να διευκολύνει την τεκμηρίωση και. κατά περίπτωση. να προτείνει βελτιώσεις, των μέτρων που λαμβάνονται από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση θα πρέπει να διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και στο συμβούλιο, μαζί με την εκτίμηση κινδύνων και τα μέτρα περιορισμού, καθώς και τα σχέδια της πλατφόρμας για την εφαρμογή των συστάσεων του ελέγχου. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει ελεγκτική γνώμη βάσει των συμπερασμάτων που αντλήθηκαν από τα ληφθέντα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου. Θα πρέπει να διατυπώνεται θετική γνώμη, όταν από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων προκύπτει ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή, κατά περίπτωση, με οποιεσδήποτε δεσμεύσεις έχει αναλάβει σύμφωνα με κώδικα δεοντολογίας ή πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων, ιδίως με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον περιορισμό των συστημικών κινδύνων τους οποίους θέτουν το σύστημα και οι υπηρεσίες της. Η θετική γνώμη θα πρέπει να συνοδεύεται από σχόλια, όταν ο ελεγκτής επιθυμεί να συμπεριλάβει παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμα του ελέγχου. Θα πρέπει να διατυπώνεται αρνητική γνώμη, όταν ο ελεγκτής θεωρεί ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ή τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.
(61)  Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, ώστε να παρέχει ουσιαστική επισκόπηση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και των συμπερασμάτων που εξάγονται. Θα πρέπει να διευκολύνει την τεκμηρίωση και. κατά περίπτωση. να προτείνει βελτιώσεις, των μέτρων που λαμβάνονται από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση θα πρέπει να διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και στο συμβούλιο, μαζί με την εκτίμηση κινδύνων και τα μέτρα περιορισμού, καθώς και τα σχέδια της πλατφόρμας για την εφαρμογή των συστάσεων του ελέγχου. Κατά περίπτωση, η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου καθώς και εξήγηση του λόγου για τον οποίον αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ελεγχθούν. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει ελεγκτική γνώμη βάσει των συμπερασμάτων που αντλήθηκαν από τα ληφθέντα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου. Θα πρέπει να διατυπώνεται θετική γνώμη, όταν από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων προκύπτει ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή, κατά περίπτωση, με οποιεσδήποτε δεσμεύσεις έχει αναλάβει σύμφωνα με κώδικα δεοντολογίας ή πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων, ιδίως με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον περιορισμό των συστημικών κινδύνων τους οποίους θέτουν το σύστημα και οι υπηρεσίες της. Η θετική γνώμη θα πρέπει να συνοδεύεται από σχόλια, όταν ο ελεγκτής επιθυμεί να συμπεριλάβει παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμα του ελέγχου. Θα πρέπει να διατυπώνεται αρνητική γνώμη, όταν ο ελεγκτής θεωρεί ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ή τις αναληφθείσες δεσμεύσεις. Σε περίπτωση που η ελεγκτική γνώμη δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα για συγκεκριμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου, θα πρέπει να περιλαμβάνει και έκθεση με τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
(62)  Βασικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί ο τρόπος ιεράρχησης και παρουσίασης των πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση της πρόσβασης των αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με πληροφορίες στο διαδίκτυο. Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και στην ενθάρρυνση επιγραμμικών συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες ενημερώνονται κατάλληλα και μπορούν να επηρεάσουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτούς. Θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφήνεια τις κύριες παραμέτρους αυτών των συστημάτων συστάσεων με εύληπτο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο δίνεται προτεραιότητα στις πληροφορίες για αυτούς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για τους αποδέκτες όσον αφορά τις κύριες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων επιλογών που δεν βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ του αποδέκτη.
(62)  Βασικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί ο τρόπος ιεράρχησης και παρουσίασης των πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση της πρόσβασης των αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με πληροφορίες στο διαδίκτυο. Συχνά διευκολύνουν, για τους αποδέκτες της υπηρεσίας, την αναζήτηση σχετικού περιεχομένου και συμβάλλουν στη βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και στην ενθάρρυνση επιγραμμικών συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να επιτρέπουν στους αποδέκτες να αποφασίζουν αν επιθυμούν να υπόκεινται σε συστήματα συστάσεων που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ και να διασφαλίζουν ότι υπάρχει μια επιλογή που δεν βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ. Επιπλέον, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τη χρήση των συστημάτων συστάσεων και ότι οι αποδέκτες μπορούν να επηρεάσουν τις πληροφορίες που τους παρουσιάζονται μέσω ενεργών επιλογών. Θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφήνεια τις κύριες παραμέτρους αυτών των συστημάτων συστάσεων με εύκολα κατανοητό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο δίνεται προτεραιότητα στις πληροφορίες για αυτούς, τον λόγο για τούτο, και τον τρόπο τροποποίησης των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την επιμέλεια του περιεχομένου που παρουσιάζεται για τους αποδέκτες. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα συστάσεων σχεδιάζονται κατά τρόπο φιλικό προς τον καταναλωτή και δεν επηρεάζουν τη συμπεριφορά των τελικών χρηστών μέσω σκοτεινών σχημάτων.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63
(63)  Τα συστήματα διαφήμισης που χρησιμοποιούνται από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θέτουν ιδιαίτερους κινδύνους και απαιτούν περαιτέρω δημόσια και ρυθμιστική επίβλεψη λόγω της κλίμακας και της ικανότητάς τους να στοχεύουν και να προσεγγίζουν αποδέκτες της υπηρεσίας βάσει της συμπεριφοράς τους εντός και εκτός της επιγραμμικής διεπαφής της πλατφόρμας. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε αποθετήρια διαφημίσεων που προβάλλονται στις επιγραμμικές διεπαφές τους με σκοπό τη διευκόλυνση της επίβλεψης και της διερεύνησης των αναδυόμενων κινδύνων που προκύπτουν από τη διανομή διαφημίσεων στο διαδίκτυο, για παράδειγμα σε σχέση με παράνομες διαφημίσεις ή τεχνικές χειραγώγησης και παραπληροφόρηση με πραγματικές και προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια, τον πολιτικό λόγο, την πολιτική συμμετοχή και την ισότητα. Τα αποθετήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο των διαφημίσεων και σχετικά δεδομένα για τον διαφημιζόμενο και την παρουσίαση της διαφήμισης, ιδίως όσον αφορά τη στοχευμένη διαφήμιση.
(63)  Τα συστήματα διαφήμισης που χρησιμοποιούνται από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θέτουν ιδιαίτερους κινδύνους και απαιτούν περαιτέρω δημόσια και ρυθμιστική επίβλεψη λόγω της κλίμακας και της ικανότητάς τους να στοχεύουν και να προσεγγίζουν αποδέκτες της υπηρεσίας βάσει της συμπεριφοράς τους εντός και εκτός της επιγραμμικής διεπαφής της πλατφόρμας. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε αποθετήρια διαφημίσεων που προβάλλονται στις επιγραμμικές διεπαφές τους με σκοπό τη διευκόλυνση της επίβλεψης και της διερεύνησης των αναδυόμενων κινδύνων που προκύπτουν από τη διανομή διαφημίσεων στο διαδίκτυο, για παράδειγμα σε σχέση με παράνομες διαφημίσεις ή τεχνικές χειραγώγησης και παραπληροφόρηση με πραγματικές και προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια, τον πολιτικό λόγο, την πολιτική συμμετοχή και την ισότητα. Τα αποθετήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο των διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων της ονομασίας του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του εμπορικού σήματος και του αντικειμένου της διαφήμισης, και τα σχετικά δεδομένα για τον διαφημιζόμενο και, εάν είναι διαφορετικό, για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πλήρωσε για τη διαφήμιση, και τη διανομή της διαφήμισης, ιδίως όσον αφορά τη στοχευμένη διαφήμιση. Επιπλέον, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν με σήμανση όποια βίντεο, αρχεία ήχου ή άλλου είδους αρχεία έχουν γνωστοποιηθεί ως αληθοφανή πλαστά (deep fake).
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64
(64)  Για τη δέουσα επίβλεψη της συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή η Επιτροπή μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα ή υποβολή έκθεσης για συγκεκριμένα δεδομένα. Η εν λόγω απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών συνεπειών που προκαλούνται από τα συστήματα της πλατφόρμας, δεδομένα σχετικά με την ακρίβεια, τη λειτουργία και τη δοκιμή αλγοριθμικών συστημάτων για τον έλεγχο περιεχομένου, συστημάτων συστάσεων ή συστημάτων διαφήμισης, ή δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα του ελέγχου περιεχομένου ή τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που διεξάγονται από ερευνητές σχετικά με την εξέλιξη και τη σοβαρότητα των επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τη δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για την πληροφόρηση των επιγραμμικών πλατφορμών, των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής και του κοινού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης σε δεδομένα από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες σε διαπιστευμένους ερευνητές. Όλες οι απαιτήσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να είναι αναλογικές και να προστατεύουν δεόντως τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απορρήτων και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, της πλατφόρμας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών της υπηρεσίας.
(64)  Για τη δέουσα επίβλεψη της συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή η Επιτροπή μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα ή υποβολή έκθεσης για συγκεκριμένα δεδομένα και αλγορίθμους. Η εν λόγω απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών συνεπειών που προκαλούνται από τα συστήματα της πλατφόρμας, δεδομένα σχετικά με την ακρίβεια, τη λειτουργία και τη δοκιμή αλγοριθμικών συστημάτων για τον έλεγχο περιεχομένου, συστημάτων συστάσεων ή συστημάτων διαφήμισης, ή δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα του ελέγχου περιεχομένου ή τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που διεξάγονται από διαπιστευμένους ερευνητές, διαπιστευμένους μη κερδοσκοπικούς φορείς, οργανισμούς ή συνδέσμους, σχετικά με την εξέλιξη και τη σοβαρότητα των επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τη δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για την πληροφόρηση των επιγραμμικών πλατφορμών, των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής και του κοινού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης σε δεδομένα από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες σε διαπιστευμένους ερευνητές, σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, οργανισμούς ή συνδέσμους. Όλες οι απαιτήσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να είναι αναλογικές και να προστατεύουν δεόντως τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των εμπορικών απορρήτων και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, της πλατφόρμας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών της υπηρεσίας. Οι διαπιστευμένοι ερευνητές, μη κερδοσκοπικοί φορείς, οργανισμοί ή σύνδεσμοι θα πρέπει να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των πληροφοριών, όπως τα εμπορικά απόρρητα, που αποκτούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66
(66)  Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και ενδέχεται να απαιτούν εφαρμογή με χρήση τεχνολογικών μέσων, είναι σημαντικό να προωθηθούν εθελοντικά πρότυπα του κλάδου που καλύπτουν ορισμένες τεχνικές διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων ο κλάδος μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τυποποιημένων μέσων για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, όπως η παροχή της δυνατότητας υποβολής ειδοποιήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, ή σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των αποθετηρίων διαφημίσεων. Τα πρότυπα αυτά θα μπορούσαν ιδίως να είναι χρήσιμα για τους σχετικά μικρούς παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Τα πρότυπα θα μπορούσαν να διακρίνουν μεταξύ διαφόρων τύπων παράνομου περιεχομένου ή διαφόρων τύπων ενδιάμεσων υπηρεσιών, κατά περίπτωση.
(66)  Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και ενδέχεται να απαιτούν εφαρμογή με χρήση τεχνολογικών μέσων, είναι σημαντικό να προωθηθούν εθελοντικά πρότυπα που καλύπτουν ορισμένες τεχνικές διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων ο κλάδος μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τυποποιημένων μέσων για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, όπως η παροχή της δυνατότητας υποβολής ειδοποιήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των αποθετηρίων διαφημίσεων, ή για τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Τα πρότυπα αυτά θα μπορούσαν ιδίως να είναι χρήσιμα για τους σχετικά μικρούς παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Τα πρότυπα θα μπορούσαν να διακρίνουν μεταξύ διαφόρων τύπων παράνομου περιεχομένου ή διαφόρων τύπων ενδιάμεσων υπηρεσιών, κατά περίπτωση. Εάν δεν συμφωνηθούν σχετικά πρότυπα εντός [24 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές με εκτελεστικές πράξεις έως ότου συμφωνηθεί εθελοντικό πρότυπο.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
(67)  Η Επιτροπή και το συμβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι θα συμβάλουν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Παρότι η εφαρμογή κωδίκων δεοντολογίας θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και να υπόκειται σε δημόσια εποπτεία, αυτό δεν θα πρέπει να αναιρεί τον εθελοντικό χαρακτήρα των κωδίκων αυτών, ούτε την ελευθερία των ενδιαφερόμενων μερών να αποφασίζουν αν θα συμμετάσχουν σε αυτούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι σημαντικό οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες να συμμετέχουν στην εκπόνηση των κωδίκων δεοντολογίας και να τηρούν συγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει άλλους παρόχους υπηρεσιών να τηρούν τα ίδια πρότυπα δέουσας επιμέλειας, να υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές και να επωφελούνται από την καθοδήγηση που παρέχεται από την Επιτροπή και το συμβούλιο, συμμετέχοντας στους ίδιους κώδικες δεοντολογίας.
(67)  Η Επιτροπή και το συμβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας καθώς και τη συμμόρφωση προς τους κώδικες αυτούς, συμβάλλοντας έτσι στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή και το συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκουν να καθορίζεται σαφώς στους κώδικες δεοντολογίας η φύση των επιδιωκόμενων στόχων δημόσιου συμφέροντος και να περιλαμβάνονται μηχανισμοί για την ανεξάρτητη αξιολόγηση της επίτευξης αυτών των στόχων, και να καθορίζεται σαφώς ο ρόλος των αρμόδιων αρχών. Παρότι η εφαρμογή κωδίκων δεοντολογίας θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και να υπόκειται σε δημόσια εποπτεία, αυτό δεν θα πρέπει να αναιρεί τον εθελοντικό χαρακτήρα των κωδίκων αυτών, ούτε την ελευθερία των ενδιαφερόμενων μερών να αποφασίζουν αν θα συμμετάσχουν σε αυτούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι σημαντικό οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες να συμμετέχουν στην εκπόνηση των κωδίκων δεοντολογίας και να τηρούν συγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει άλλους παρόχους υπηρεσιών να τηρούν τα ίδια πρότυπα δέουσας επιμέλειας, να υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές και να επωφελούνται από την καθοδήγηση που παρέχεται από την Επιτροπή και το συμβούλιο, συμμετέχοντας στους ίδιους κώδικες δεοντολογίας.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68
(68)  Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να προσδιορίσει ορισμένα σημεία προς εξέταση στους εν λόγω κώδικες δεοντολογίας. Ειδικότερα, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων σχετικά με συγκεκριμένους τύπους παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να διερευνηθούν μέσω συμφωνιών αυτορρύθμισης και συρρύθμισης. Ένα άλλο σημείο προς εξέταση είναι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των συστημικών κινδύνων στην κοινωνία και τη δημοκρατία, όπως η παραπληροφόρηση ή δραστηριότητες χειραγώγησης και κατάχρησης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται συντονισμένες ενέργειες που στοχεύουν στην ενίσχυση της πληροφόρησης, περιλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, όπως η χρήση μποτ ή ψεύτικων λογαριασμών για τη δημιουργία ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ενίοτε με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού κέρδους, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τους ευάλωτους αποδέκτες της υπηρεσίας, όπως τα παιδιά. Σε σχέση με αυτά τα σημεία, η προσχώρηση μιας πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας σε έναν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και η συμμόρφωσή της με αυτόν μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλο μέτρο περιορισμού των κινδύνων. Η απόρριψη, χωρίς την παροχή κατάλληλων εξηγήσεων από μια επιγραμμική πλατφόρμα, της πρόσκλησης της Επιτροπής για συμμετοχή στην εφαρμογή ενός τέτοιου κώδικα δεοντολογίας θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη, κατά περίπτωση, κατά τον καθορισμό του κατά πόσον η επιγραμμική πλατφόρμα έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
(68)  Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να προσδιορίσει ορισμένα σημεία προς εξέταση στους εν λόγω κώδικες δεοντολογίας. Ειδικότερα, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων σχετικά με συγκεκριμένους τύπους παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να διερευνηθούν μέσω συμφωνιών αυτορρύθμισης και συρρύθμισης. Ένα άλλο σημείο προς εξέταση είναι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των συστημικών κινδύνων στην κοινωνία και τη δημοκρατία, όπως η παραπληροφόρηση ή δραστηριότητες χειραγώγησης και κατάχρησης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται συντονισμένες ενέργειες που στοχεύουν στην ευρεία διάδοση της πληροφόρησης, περιλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, όπως η χρήση μποτ ή ψεύτικων λογαριασμών για τη δημιουργία σκόπιμα ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ενίοτε με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού κέρδους, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τους ευάλωτους αποδέκτες της υπηρεσίας, όπως τα παιδιά. Σε σχέση με αυτά τα σημεία, η προσχώρηση μιας πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας σε έναν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και η συμμόρφωσή της με αυτόν μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλο μέτρο περιορισμού των κινδύνων.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69
(69)  Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για τις προσπάθειες αυτορρύθμισης που καταβάλλονται ήδη σε ενωσιακό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, η δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων, το μνημόνιο συμφωνίας κατά των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, ο κώδικας δεοντολογίας κατά της παράνομης ρητορικής μίσους, καθώς και ο κώδικας πρακτικής για την παραπληροφόρηση. Όσον αφορά ειδικότερα τον τελευταίο κώδικα, η Επιτροπή θα εκδώσει καθοδήγηση για την ενίσχυση του κώδικα πρακτικής για την παραπληροφόρηση όπως ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία.
(69)  Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για τις προσπάθειες αυτορρύθμισης που καταβάλλονται ήδη σε ενωσιακό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, η δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων, το μνημόνιο συμφωνίας κατά των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, ο κώδικας δεοντολογίας κατά της παράνομης ρητορικής μίσους, καθώς και ο κώδικας πρακτικής για την παραπληροφόρηση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις σε τομείς όπως η προστασία των ανηλίκων ή η βραχυχρόνια μίσθωση. Άλλοι τομείς προς εξέταση θα μπορούσαν να είναι η προώθηση της πολυμορφίας των πληροφοριών μέσω της υποστήριξης της δημοσιογραφίας υψηλής ποιότητας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, με παράλληλο σεβασμό της εμπιστευτικότητας των δημοσιογραφικών πηγών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή με τους ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς επιβολής, όπως στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των μέσων ενημέρωσης, και με ανεξάρτητες ρυθμιστικές δομές σε αυτούς τους τομείς, όπως ορίζονται από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
(70)  Στην παροχή επιγραμμικής διαφήμισης εμπλέκονται κατά κανόνα διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι ενδιάμεσες υπηρεσίες που συνδέουν τους εκδότες διαφημίσεων με τους διαφημιζόμενους. Οι κώδικες δεοντολογίας θα πρέπει να υποστηρίζουν και να συμπληρώνουν τις υποχρεώσεις διαφάνειας σχετικά με τη διαφήμιση οι οποίες προβλέπονται για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να προβλέπονται ευέλικτοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με αυτές τις υποχρεώσεις, κυρίως όσον αφορά τους τρόπους μετάδοσης των σχετικών πληροφοριών. Με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών αναμένεται να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης, είναι τεχνικά άρτιοι, αποτελεσματικοί και φιλικοί προς τον χρήστη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις διαφάνειας επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
(70)  Στην παροχή επιγραμμικής διαφήμισης εμπλέκονται κατά κανόνα διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι ενδιάμεσες υπηρεσίες που συνδέουν τους εκδότες διαφημίσεων με τους διαφημιζόμενους. Οι κώδικες δεοντολογίας θα πρέπει να υποστηρίζουν και να συμπληρώνουν τις υποχρεώσεις διαφάνειας σχετικά με τη διαφήμιση οι οποίες προβλέπονται για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να προβλέπονται ευέλικτοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με αυτές τις υποχρεώσεις, κυρίως όσον αφορά τους τρόπους μετάδοσης των σχετικών πληροφοριών. Με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών αναμένεται να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης, είναι τεχνικά άρτιοι, αποτελεσματικοί και φιλικοί προς τον χρήστη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις διαφάνειας επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Η αποτελεσματικότητα των κωδίκων δεοντολογίας πρέπει να αξιολογείται τακτικά. Σε αντίθεση με τη νομοθεσία, οι κώδικες δεοντολογίας δεν υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο και η συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Προκειμένου να ενισχυθούν η λογοδοσία, η συμμετοχή και η διαφάνεια, απαιτούνται διαδικαστικές εγγυήσεις για την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας. Πριν από την έναρξη ή τη διευκόλυνση της κατάρτισης ή της αναθεώρησης κωδίκων δεοντολογίας, η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να εκφράσουν τη γνώμη τους.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71
(71)  Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων που επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει την κατάρτιση πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων για τον συντονισμό μιας ταχείας, συλλογικής και διασυνοριακής απάντησης στο επιγραμμικό περιβάλλον. Στις έκτακτες περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός, όπως σεισμοί, τυφώνες, πανδημίες και άλλες σοβαρές διασυνοριακές απειλές για τη δημόσια υγεία, ο πόλεμος και τρομοκρατικέ ενέργειες, στο πλαίσιο των οποίων οι επιγραμμικές πλατφόρμες μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούνται αθέμιτα για την ταχεία διάδοση παράνομου περιεχομένου ή παραπληροφόρησης ή όταν προκύπτει ανάγκη για ταχεία διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών. Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ρόλου των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών στη διάδοση πληροφοριών στις κοινωνίες μας και σε διασυνοριακό επίπεδο, οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν ειδικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Τα εν λόγω πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να ενεργοποιούνται για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα και τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει επίσης να περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της έκτακτης περίστασης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό και δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των συμμετεχουσών πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών να παρακολουθούν τις πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε να αναζητούν με ενεργητικό τρόπο γεγονότα ή περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομο περιεχόμενο.
(71)  Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων που επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει την κατάρτιση εθελοντικών πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων για τον συντονισμό μιας ταχείας, συλλογικής και διασυνοριακής απάντησης στο επιγραμμικό περιβάλλον. Στις έκτακτες περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός, όπως σεισμοί, τυφώνες, πανδημίες και άλλες σοβαρές διασυνοριακές απειλές για τη δημόσια υγεία, ο πόλεμος και τρομοκρατικέ ενέργειες, στο πλαίσιο των οποίων οι επιγραμμικές πλατφόρμες μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούνται αθέμιτα για την ταχεία διάδοση παράνομου περιεχομένου ή παραπληροφόρησης ή όταν προκύπτει ανάγκη για ταχεία διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών. Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ρόλου των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών στη διάδοση πληροφοριών στις κοινωνίες μας και σε διασυνοριακό επίπεδο, οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν ειδικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Τα εν λόγω πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να ενεργοποιούνται για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα και τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει επίσης να περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της έκτακτης περίστασης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό και δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των συμμετεχουσών πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών να παρακολουθούν τις πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε να αναζητούν με ενεργητικό τρόπο γεγονότα ή περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομο περιεχόμενο.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72
(72)  Το καθήκον της διασφάλισης επαρκούς εποπτείας και επιβολής των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει καταρχήν να ανατίθεται στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διορίζουν τουλάχιστον μία αρχή, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναθέσουν σε περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές ειδικά καθήκοντα επίβλεψης ή επιβολής και αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για παράδειγμα για συγκεκριμένους τομείς, όπως οι ρυθμιστικές αρχές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης ή οι αρχές προστασίας των καταναλωτών, κατά τρόπο ώστε να αντανακλάται η εγχώρια συνταγματική, οργανωτική και διοικητική δομή τους.
(72)  Το καθήκον της διασφάλισης επαρκούς εποπτείας και επιβολής των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει καταρχήν να ανατίθεται στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν τουλάχιστον μία αρχή, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναθέσουν σε περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές ειδικά καθήκοντα επίβλεψης ή επιβολής και αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για παράδειγμα για συγκεκριμένους τομείς, όπως οι ρυθμιστικές αρχές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης ή οι αρχές προστασίας των καταναλωτών, κατά τρόπο ώστε να αντανακλάται η εγχώρια συνταγματική, οργανωτική και διοικητική δομή τους.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73
(73)  Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των επίμαχων υπηρεσιών και του οριζόντιου φάσματος των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, η αρχή στην οποία ανατίθεται το καθήκον της επίβλεψης της εφαρμογής και, κατά περίπτωση, της επιβολής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσδιορίζεται ως συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος. Όταν ορίζονται περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού, μόνο μία αρχή θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής όσον αφορά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την Επιτροπή, το συμβούλιο, τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών άλλων κρατών μελών, καθώς και για άλλες αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ειδικότερα, όταν έχουν ανατεθεί καθήκοντα σε περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να συντονίζει τις αρχές αυτές και να συνεργάζεται μαζί τους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για τον καθορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων τους, και θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών στην επίβλεψη και την επιβολή σε ενωσιακό επίπεδο.
(73)  Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των επίμαχων υπηρεσιών και του οριζόντιου φάσματος των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, η αρχή στην οποία ανατίθεται το καθήκον της επίβλεψης της εφαρμογής και, κατά περίπτωση, της επιβολής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσδιορίζεται ως συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος. Όταν ορίζονται περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού, μόνο μία αρχή θα πρέπει να ορίζεται συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής όσον αφορά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την Επιτροπή, το συμβούλιο, τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών άλλων κρατών μελών, καθώς και για άλλες αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ειδικότερα, όταν έχουν ανατεθεί καθήκοντα σε περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να συντονίζει τις αρχές αυτές και να συνεργάζεται μαζί τους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για τον καθορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων τους, και θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών στην επίβλεψη και την επιβολή σε ενωσιακό επίπεδο.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74
(74)  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και άλλες αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση, αφενός, της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και, αφετέρου, της επίτευξης των στόχων του. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι αρχές αυτές ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, χωρίς υποχρέωση ή δυνατότητα αναζήτησης ή λήψης οδηγιών, μεταξύ άλλων από την κυβέρνηση, και με την επιφύλαξη των ειδικών καθηκόντων συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές, τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, το συμβούλιο και την Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, η ανεξαρτησία αυτών των αρχών δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπόκεινται, σύμφωνα με τα εθνικά συντάγματα και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό έλεγχο ή μηχανισμούς παρακολούθησης όσον αφορά τις δαπάνες τους, ή σε δικαστικό έλεγχο, ή ότι δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμβουλευτούν άλλες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων αρχών επιβολής του νόμου ή αρχών διαχείρισης κρίσεων, κατά περίπτωση.
(74)  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και άλλες αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση, αφενός, της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και, αφετέρου, της επίτευξης των στόχων του. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι αρχές αυτές ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, χωρίς υποχρέωση ή δυνατότητα αναζήτησης ή λήψης οδηγιών, μεταξύ άλλων από την κυβέρνηση, και με την επιφύλαξη των ειδικών καθηκόντων συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές, τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, το συμβούλιο και την Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, η ανεξαρτησία αυτών των αρχών δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπόκεινται, σύμφωνα με τα εθνικά συντάγματα και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό έλεγχο ή μηχανισμούς παρακολούθησης όσον αφορά τις δαπάνες τους, ή σε δικαστικό έλεγχο, ή ότι δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμβουλευτούν άλλες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων αρχών επιβολής του νόμου ή αρχών διαχείρισης κρίσεων, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75
(75)  Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν υφιστάμενη εθνική αρχή ως συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών ή να της αναθέσουν ειδικά καθήκοντα εφαρμογής και επιβολής του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια ορισθείσα αρχή πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, για παράδειγμα, σχετικά με την ανεξαρτησία της. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν εμποδίζονται καταρχήν να συγχωνεύσουν καθήκοντα εντός υφιστάμενης αρχής, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Τα μέτρα για τον σκοπό αυτόν μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση απόλυσης του προέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ενός συλλογικού οργάνου υφιστάμενης αρχής πριν από τη λήξη της θητείας τους, αποκλειστικά και μόνο λόγω θεσμικής μεταρρύθμισης η οποία περιλαμβάνει τη συγχώνευση διαφορετικών λειτουργιών εντός μίας αρχής, ελλείψει κανόνων που να εγγυώνται ότι οι απολύσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των εν λόγω μελών.
(75)  Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν υφιστάμενη εθνική αρχή ως συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών ή να της αναθέσουν ειδικά καθήκοντα εποπτείας της εφαρμογής και επιβολής του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια ορισθείσα αρχή πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, για παράδειγμα, σχετικά με την ανεξαρτησία της. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν εμποδίζονται καταρχήν να συγχωνεύσουν καθήκοντα εντός υφιστάμενης αρχής, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Τα μέτρα για τον σκοπό αυτόν μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση απόλυσης του προέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ενός συλλογικού οργάνου υφιστάμενης αρχής πριν από τη λήξη της θητείας τους, αποκλειστικά και μόνο λόγω θεσμικής μεταρρύθμισης η οποία περιλαμβάνει τη συγχώνευση διαφορετικών λειτουργιών εντός μίας αρχής, ελλείψει κανόνων που να εγγυώνται ότι οι απολύσεις αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των εν λόγω μελών.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76
(76)  Ελλείψει γενικής απαίτησης φυσικής παρουσίας των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών στο έδαφος κράτους μέλους, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί σαφήνεια όσον αφορά το ποιο κράτος μέλος ασκεί δικαιοδοσία επί των εν λόγω παρόχων για τον σκοπό της επιβολής των κανόνων που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Ένας πάροχος θα πρέπει να υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάστασή του, δηλαδή, στο οποίο ο πάροχος έχει τα κεντρικά γραφεία ή την καταστατική έδρα του, όπου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος. Όσον αφορά τους παρόχους που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δικαιοδοσία θα πρέπει να έχει το κράτος μέλος στο οποίο οι εν λόγω πάροχοι έχουν ορίσει τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, λαμβανομένης υπόψη της ιδιότητας του νόμιμου εκπροσώπου βάσει του παρόντος κανονισμού. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν δικαιοδοσία όσον αφορά παρόχους οι οποίοι δεν όρισαν νόμιμο εκπρόσωπο, υπό τον όρο της τήρησης της αρχής ne bis in idem. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος μέλος που ασκεί δικαιοδοσία όσον αφορά τους εν λόγω παρόχους θα πρέπει να ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει στο πλαίσιο της άσκησης αυτής της δικαιοδοσίας.
(76)  Ελλείψει γενικής απαίτησης φυσικής παρουσίας των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών στο έδαφος κράτους μέλους, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί σαφήνεια όσον αφορά το ποιο κράτος μέλος ασκεί δικαιοδοσία επί των εν λόγω παρόχων για τον σκοπό της επιβολής των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Ένας πάροχος θα πρέπει να υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάστασή του, δηλαδή, στο οποίο ο πάροχος έχει τα κεντρικά γραφεία ή την καταστατική έδρα του, όπου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος. Όσον αφορά τους παρόχους που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δικαιοδοσία θα πρέπει να έχει το κράτος μέλος στο οποίο οι εν λόγω πάροχοι έχουν ορίσει τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, λαμβανομένης υπόψη της ιδιότητας του νόμιμου εκπροσώπου βάσει του παρόντος κανονισμού. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν δικαιοδοσία όσον αφορά παρόχους οι οποίοι δεν όρισαν νόμιμο εκπρόσωπο, υπό τον όρο της τήρησης της αρχής ne bis in idem. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος μέλος που ασκεί δικαιοδοσία όσον αφορά τους εν λόγω παρόχους θα πρέπει να ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει στο πλαίσιο της άσκησης αυτής της δικαιοδοσίας.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77
(77)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών, και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή που ορίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού, επαρκείς εξουσίες και μέσα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής έρευνας και επιβολής. Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει ιδίως να είναι σε θέση να αναζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες που βρίσκονται στο έδαφός τους, για παράδειγμα, στο πλαίσιο κοινών ερευνών, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του γεγονότος ότι τα μέτρα εποπτείας και επιβολής που αφορούν έναν πάροχο υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους θα πρέπει να λαμβάνονται από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του άλλου κράτους μέλους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αφορούν τη διασυνοριακή συνεργασία.
(77)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών, και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή που ορίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού, επαρκείς εξουσίες και μέσα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής έρευνας και επιβολής. Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει ιδίως να είναι σε θέση να λαμβάνουν αναλογικά προσωρινά μέτρα σε περίπτωση κινδύνου σοβαρής βλάβης, όπως επίσης να αναζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες που βρίσκονται στο έδαφός τους, για παράδειγμα, στο πλαίσιο κοινών ερευνών, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του γεγονότος ότι τα μέτρα εποπτείας και επιβολής που αφορούν έναν πάροχο υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους θα πρέπει να λαμβάνονται από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του άλλου κράτους μέλους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αφορούν τη διασυνοριακή συνεργασία.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78
(78)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν στο εθνικό τους δίκαιο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και, ειδικότερα, τον παρόντα κανονισμό και τον Χάρτη, τους λεπτομερείς όρους και τα όρια για την άσκηση των εξουσιών έρευνας και επιβολής των οικείων συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και άλλων, κατά περίπτωση, αρμόδιων αρχών, βάσει του παρόντος κανονισμού.
(78)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν στο εθνικό τους δίκαιο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και, ειδικότερα, τον παρόντα κανονισμό και τον Χάρτη, τους λεπτομερείς όρους και τα όρια για την άσκηση των εξουσιών έρευνας και επιβολής των οικείων συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και άλλων, κατά περίπτωση, αρμόδιων αρχών, βάσει του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής και ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις εξουσίες των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79
(79)  Στο πλαίσιο της άσκησης των εν λόγω εξουσιών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες σχετικά με διαδικασίες και ζητήματα όπως η ανάγκη εκ των προτέρων λήψης δικαστικής άδειας για την είσοδο σε ορισμένες εγκαταστάσεις και τα προνόμια των επαγγελματιών νομικών. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει ειδικότερα να διασφαλίζουν τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπεράσπισης, και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Εν προκειμένω, οι εγγυήσεις που προβλέπονται σε σχέση με τις διαδικασίες της Επιτροπής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως κατάλληλο σημείο αναφοράς. Πριν από τη λήψη τελικής απόφασης θα πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων, δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης των ενδιαφερόμενων προσώπων, και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελο, με παράλληλη τήρηση της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου, καθώς και της υποχρέωσης παροχής ουσιαστικών λόγων για τις αποφάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη λήψη μέτρων, σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και με την επιφύλαξη κατάλληλων όρων και διαδικαστικών ρυθμίσεων. Επιπλέον, η άσκηση των εξουσιών θα πρέπει να είναι αναλογική, μεταξύ άλλων, προς τη φύση της παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης και τις συνολικές πραγματικές ή δυνητικές επιβλαβείς συνέπειες που προκαλούνται από αυτήν. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει καταρχήν να λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και τις περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.
(79)  Στο πλαίσιο της άσκησης των εν λόγω εξουσιών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες σχετικά με διαδικασίες και ζητήματα όπως η ανάγκη εκ των προτέρων λήψης δικαστικής άδειας για την είσοδο σε ορισμένες εγκαταστάσεις και τα προνόμια των επαγγελματιών νομικών. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει ειδικότερα να διασφαλίζουν τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπεράσπισης, και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Εν προκειμένω, οι εγγυήσεις που προβλέπονται σε σχέση με τις διαδικασίες της Επιτροπής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως κατάλληλο σημείο αναφοράς. Πριν από τη λήψη τελικής απόφασης θα πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων, δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης των ενδιαφερόμενων προσώπων, και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελο, με παράλληλη τήρηση της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου, καθώς και της υποχρέωσης παροχής ουσιαστικών λόγων για τις αποφάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη λήψη μέτρων, σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και με την επιφύλαξη κατάλληλων όρων και διαδικαστικών ρυθμίσεων. Επιπλέον, η άσκηση των εξουσιών θα πρέπει να είναι αναλογική, μεταξύ άλλων, προς τη φύση της παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης και τις συνολικές πραγματικές ή δυνητικές επιβλαβείς συνέπειες που προκαλούνται από αυτήν. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και τις περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80
(80)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της επανάληψης και της διάρκειας της παράβασης, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον που επιδιώκεται, το πεδίο και το είδος των δραστηριοτήτων που εκτελούνται, καθώς και την οικονομική δυνατότητα του παραβάτη. Ειδικότερα, οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αν ο οικείος πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν συμμορφώνεται συστηματικά ή κατ’ επανάληψη με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και, κατά περίπτωση, αν ο πάροχος δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.
(80)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της επανάληψης και της διάρκειας της παράβασης, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον που επιδιώκεται, το πεδίο και το είδος των δραστηριοτήτων που εκτελούνται, καθώς και την οικονομική δυνατότητα του παραβάτη. Ειδικότερα, οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αν ο οικείος πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν συμμορφώνεται συστηματικά ή κατ’ επανάληψη με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και, κατά περίπτωση, τον αριθμό των επηρεαζόμενων αποδεκτών, τον εκ προθέσεως ή εξ αμελείας χαρακτήρα της παράβασης και το αν ο πάροχος δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την επιβολή αναλογικών κυρώσεων.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81
(81)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή του παρόντος κανονισμού, φυσικά πρόσωπα ή αντιπροσωπευτικές οργανώσεις θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών εντός του εδάφους όπου έλαβαν την υπηρεσία, με την επιφύλαξη των κανόνων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία. Οι καταγγελίες θα πρέπει να παρέχουν πιστή επισκόπηση των ανησυχιών σχετικά με τη συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών και θα μπορούσαν επίσης να ενημερώνουν τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών για τυχόν άλλα οριζόντια θέματα. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή άλλων εθνικών αρμόδιων αρχών, καθώς και του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών άλλου κράτους μέλους, ιδίως του συντονιστή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο οικείος πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών, εάν το ζήτημα απαιτεί διασυνοριακή συνεργασία.
(81)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, φυσικά πρόσωπα ή αντιπροσωπευτικές οργανώσεις θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών εντός του εδάφους όπου έλαβαν την υπηρεσία, με την επιφύλαξη των κανόνων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία. Οι καταγγελίες θα πρέπει να παρέχουν πιστή επισκόπηση των ανησυχιών σχετικά με τη συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών και θα μπορούσαν επίσης να ενημερώνουν τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών για τυχόν άλλα οριζόντια θέματα. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή άλλων εθνικών αρμόδιων αρχών, καθώς και του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών άλλου κράτους μέλους, ιδίως του συντονιστή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο οικείος πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών, εάν το ζήτημα απαιτεί διασυνοριακή συνεργασία. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης θα πρέπει να αποφαίνεται επί της καταγγελίας εγκαίρως και να ενημερώνει τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την καταγγελία.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82
(82)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να λάβουν μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση ορισμένων ιδιαίτερα σοβαρών και διαρκών παραβάσεων, καθώς και αναλογικά προς αυτές. Ιδιαίτερα όταν τα μέτρα αυτά μπορούν να θίξουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων, ειδικότερα στην περίπτωση που η πρόσβαση σε επιγραμμικές διεπαφές είναι περιορισμένη, είναι σκόπιμο να απαιτείται να διατάσσονται τα μέτρα από αρμόδια δικαστική αρχή κατόπιν αιτήματος των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και να υπόκεινται σε πρόσθετες διασφαλίσεις. Ειδικότερα, σε δυνητικά θιγόμενους τρίτους θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ακρόασης και οι εν λόγω εντολές θα πρέπει να εκδίδονται μόνο όταν δεν υπάρχουν ευλόγως διαθέσιμες εξουσίες για τη λήψη τέτοιων μέτρων, όπως προβλέπονται από άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου ή από το εθνικό δίκαιο, με σκοπό, για παράδειγμα, την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, τη διασφάλιση της ταχείας κατάργησης ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία, ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τρίτο για την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
(82)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να λάβουν μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση ορισμένων ιδιαίτερα σοβαρών και διαρκών παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, καθώς και αναλογικά προς αυτές. Ιδιαίτερα όταν τα μέτρα αυτά μπορούν να θίξουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων, ειδικότερα στην περίπτωση που η πρόσβαση σε επιγραμμικές διεπαφές είναι περιορισμένη, είναι σκόπιμο να απαιτείται να διατάσσονται τα μέτρα από αρμόδια δικαστική αρχή κατόπιν αιτήματος των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και να υπόκεινται σε πρόσθετες διασφαλίσεις. Ειδικότερα, σε δυνητικά θιγόμενους τρίτους θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ακρόασης και οι εν λόγω εντολές θα πρέπει να εκδίδονται μόνο όταν δεν υπάρχουν ευλόγως διαθέσιμες εξουσίες για τη λήψη τέτοιων μέτρων, όπως προβλέπονται από άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου ή από το εθνικό δίκαιο, με σκοπό, για παράδειγμα, την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, τη διασφάλιση της ταχείας κατάργησης ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία, ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τρίτο για την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)
(83α)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την απαλλαγή από την ευθύνη, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή αποθηκεύονται κατόπιν αιτήματος αποδέκτη της υπηρεσίας, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι αποδέκτες της υπηρεσίας και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αναλογικά και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας. Θα πρέπει ειδικότερα να έχουν το δικαίωμα να ζητούν, σύμφωνα με το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο, αποζημίωση από τους εν λόγω παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών για κάθε άμεση ζημία ή απώλεια που υπέστησαν λόγω παράβασης από παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών των υποχρεώσεων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84
(84)  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύει τακτικά έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών ενημερώνεται επίσης για εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου ή παροχής πληροφοριών που ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό μέσω του κοινού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του τον αριθμό και τις κατηγορίες αυτών των εντολών που απευθύνονται σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών και εκδίδονται από δικαστικές και διοικητικές αρχές στο οικείο κράτος μέλος.
(84)  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύει τακτικά έκθεση σε τυποποιημένη και μηχαναγνώσιμη μορφή σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών ενημερώνεται επίσης για εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου ή παροχής πληροφοριών που ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό μέσω του κοινού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, με βάση το σύστημα πληροφοριών για την εσωτερική αγορά, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του τον αριθμό και τις κατηγορίες αυτών των εντολών που απευθύνονται σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών και εκδίδονται από δικαστικές και διοικητικές αρχές στο οικείο κράτος μέλος.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86
(86)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή επίβλεψη και οι έρευνες που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, σε κοινές δραστηριότητες εποπτείας και έρευνας σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Στις δραστηριότητες αυτές μπορούν να συμμετέχουν και άλλες αρμόδιες αρχές και να καλύπτονται διάφορα ζητήματα, από συντονισμένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέχρι αιτήματα παροχής πληροφοριών ή επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων, εντός των ορίων και των εξουσιών κάθε συμμετέχουσας αρχής. Μπορεί να ζητηθεί από το συμβούλιο η παροχή συμβουλών σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες, για παράδειγμα, με την υποβολή προτάσεων σχετικά με χάρτες πορείας και χρονοδιαγράμματα για τις δραστηριότητες, είτε προτάσεων σχετικά με ad hoc ομάδες δράσης με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων αρχών.
(86)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή επίβλεψη και οι έρευνες που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, σε κοινές δραστηριότητες εποπτείας και έρευνας σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό στη βάση συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, απουσία δε συμφωνίας υπό την εξουσία του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους εγκατάστασης. Στις δραστηριότητες αυτές μπορούν να συμμετέχουν και άλλες αρμόδιες αρχές και να καλύπτονται διάφορα ζητήματα, από συντονισμένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέχρι αιτήματα παροχής πληροφοριών ή επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων, εντός των ορίων και των εξουσιών κάθε συμμετέχουσας αρχής. Μπορεί να ζητηθεί από το συμβούλιο η παροχή συμβουλών σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες, για παράδειγμα, με την υποβολή προτάσεων σχετικά με χάρτες πορείας και χρονοδιαγράμματα για τις δραστηριότητες, είτε προτάσεων σχετικά με ad hoc ομάδες δράσης με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων αρχών.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88
(88)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζει την Επιτροπή και να συμβάλλει στον συντονισμό των ενεργειών των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να απαρτίζεται από τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, χωρίς να θίγεται η δυνατότητας των εν λόγω συντονιστών να προσκαλούν στις συνεδριάσεις του ή να ορίζουν ad hoc εκπροσώπους από άλλες αρμόδιες αρχές στις οποίες έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα βάσει του παρόντος κανονισμού, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με την οικεία εθνική κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετεχόντων από ένα κράτος μέλος, το δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να περιορίζεται σε έναν εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος.
(88)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζει την Επιτροπή και να συμβάλλει στον συντονισμό των ενεργειών των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να απαρτίζεται από τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, χωρίς να θίγεται η δυνατότητας των εν λόγω συντονιστών να προσκαλούν στις συνεδριάσεις του ή να ορίζουν ad hoc εκπροσώπους από άλλες αρμόδιες αρχές στις οποίες έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα βάσει του παρόντος κανονισμού, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με την οικεία εθνική κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετεχόντων από ένα κράτος μέλος, το δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να περιορίζεται σε έναν εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος. Ο εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90
(90)  Για τον σκοπό αυτόν, το συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει γνώμες, αιτήματα και συστάσεις προς τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών ή άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Παρότι τα ανωτέρω δεν είναι νομικά δεσμευτικά, η απόφαση απόκλισης από αυτά θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και θα μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του οικείου κράτους μέλους με τον παρόντα κανονισμό.
(90)  Για τον σκοπό αυτόν, το συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει γνώμες, αιτήματα και συστάσεις προς τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών ή άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Παρότι τα ανωτέρω δεν είναι νομικά δεσμευτικά, η απόφαση απόκλισης από αυτά θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και θα μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του οικείου κράτους μέλους με τον παρόντα κανονισμό. Το συμβούλιο θα πρέπει να καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91
(91)  Το συμβούλιο θα πρέπει να φέρνει σε επαφή τους εκπροσώπους των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και άλλων πιθανών αρμόδιων αρχών υπό την προεδρία της Επιτροπής, με σκοπό τη διασφάλιση της αξιολόγησης των ζητημάτων που υποβάλλονται σε αυτό στο πλαίσιο μιας πλήρως ευρωπαϊκής διάστασης. Ενόψει πιθανών οριζόντιων στοιχείων που ενδέχεται να είναι σημαντικά για άλλα ρυθμιστικά πλαίσια σε ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να επιτρέπεται στο συμβούλιο να συνεργάζεται με άλλα όργανα, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης με αρμοδιότητες σε τομείς όπως η ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και η απαγόρευση των διακρίσεων, η προστασία δεδομένων, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, η ανίχνευση και η διερεύνηση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης όσον αφορά τελωνειακούς δασμούς, ή η προστασία των καταναλωτών, στο μέτρο που η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
(91)  Το συμβούλιο θα πρέπει να φέρνει σε επαφή τους εκπροσώπους των συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και άλλων πιθανών αρμόδιων αρχών υπό την προεδρία της Επιτροπής, με σκοπό τη διασφάλιση της αξιολόγησης των ζητημάτων που υποβάλλονται σε αυτό στο πλαίσιο μιας πλήρως ευρωπαϊκής διάστασης. Ενόψει πιθανών οριζόντιων στοιχείων που ενδέχεται να είναι σημαντικά για άλλα ρυθμιστικά πλαίσια σε ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να επιτρέπεται στο συμβούλιο να συνεργάζεται με άλλα όργανα, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης με αρμοδιότητες σε τομείς όπως η ισότητα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα των φύλων και η απαγόρευση των διακρίσεων, η εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο, η προστασία των δεδομένων, ο σεβασμός της διανοητικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, η εποπτεία της αγοράς, η ανίχνευση και η διερεύνηση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης όσον αφορά τελωνειακούς δασμούς, ή η προστασία των καταναλωτών, στο μέτρο που η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 96
(96)  Εάν η παράβαση της διάταξης που εφαρμόζεται μόνο στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την πλατφόρμα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, μόνο η Επιτροπή, και όχι ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης, μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν συμβουλής του συμβουλίου, να αποφασίσει να διερευνήσει περαιτέρω τη σχετική παράβαση και τα μέτρα τα οποία έλαβε στη συνέχεια η πλατφόρμα. Αφού διενεργήσει τις αναγκαίες έρευνες, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει αποφάσεις με τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση και επιβάλλονται κυρώσεις σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, όπου αυτό είναι αιτιολογημένο. Θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα στις οποίες ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης δεν έλαβε κανένα μέτρο παρά το αίτημα της Επιτροπής ή σε περιπτώσεις στις οποίες ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ζήτησε ο ίδιος από την Επιτροπή να παρέμβει σχετικά με παράβαση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος κανονισμού, η οποία διαπράχθηκε από πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα.
(96)  Εάν η παράβαση της διάταξης που εφαρμόζεται μόνο στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την πλατφόρμα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, μόνο η Επιτροπή, και όχι ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης, θα πρέπει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν συμβουλής του συμβουλίου, να κινεί περαιτέρω έρευνα για τη σχετική παράβαση και τα μέτρα τα οποία έλαβε στη συνέχεια η πλατφόρμα. Αφού διενεργήσει τις αναγκαίες έρευνες, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει αποφάσεις με τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση και επιβάλλονται κυρώσεις σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, όπου αυτό είναι αιτιολογημένο. Θα πρέπει επίσης να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα στις οποίες ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης δεν έλαβε κανένα μέτρο παρά το αίτημα της Επιτροπής ή σε περιπτώσεις στις οποίες ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ζήτησε ο ίδιος από την Επιτροπή να παρέμβει σχετικά με παράβαση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος κανονισμού, η οποία διαπράχθηκε από πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να κινεί διαδικασίες ενόψει της πιθανής έκδοσης αποφάσεων όσον αφορά τη σχετική συμπεριφορά από την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα, για παράδειγμα όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι η εν λόγω πλατφόρμα έχει παραβιάσει τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων όταν έχει διαπιστωθεί ότι η πλατφόρμα δεν εφαρμόζει τις επιχειρησιακές συστάσεις του ανεξάρτητου ελέγχου που έχει εγκριθεί από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και όταν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης δεν έχει λάβει μέτρα έρευνας ή επιβολής.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97
(97)  Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ελεύθερη να αποφασίζει αν επιθυμεί ή όχι να παρέμβει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις για τις οποίες της έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες βάσει του παρόντος κανονισμού. Αφού η Επιτροπή κινήσει τη διαδικασία, θα πρέπει να αποκλείεται η άσκηση των εξουσιών έρευνας και επιβολής από τους οικείους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών της εγκατάστασης όσον αφορά τη σχετική συμπεριφορά της υπό εξέταση πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας, προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις, οι ασυνέπειες και οι κίνδυνοι από την άποψη της αρχής ne bis in idem. Ωστόσο, για λόγους αποτελεσματικότητας, οι εν λόγω συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να ασκούν τις εξουσίες τους είτε για να συνδράμουν την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων επίβλεψής της, είτε όσον αφορά άλλη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς της ίδιας πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας για την οποία υπάρχει υπόνοια νέας παράβασης. Οι εν λόγω συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και το συμβούλιο και άλλοι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε απαραίτητη πληροφορία και συνδρομή, ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της αποτελεσματικά, ενώ, αντιστρόφως, η Επιτροπή θα πρέπει να τους τηρεί ενήμερους σχετικά με την άσκηση των εξουσιών της όπως αρμόζει. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική αξιολόγηση που διενεργείται από το συμβούλιο ή τους οικείους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο και πληροφορία που συλλέγεται από αυτούς, με την επιφύλαξη των εξουσιών και της αρμοδιότητας της Επιτροπής να διενεργεί πρόσθετες έρευνες εφόσον χρειάζεται.
(97)  Αφού η Επιτροπή κινήσει τη διαδικασία, θα πρέπει να αποκλείεται η άσκηση των εξουσιών έρευνας και επιβολής από τους οικείους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών της εγκατάστασης όσον αφορά τη σχετική συμπεριφορά της υπό εξέταση πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας, προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις, οι ασυνέπειες και οι κίνδυνοι από την άποψη της αρχής ne bis in idem. Ωστόσο, για λόγους αποτελεσματικότητας, οι εν λόγω συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να ασκούν τις εξουσίες τους είτε για να συνδράμουν την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων επίβλεψής της, είτε όσον αφορά άλλη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς της ίδιας πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας για την οποία υπάρχει υπόνοια νέας παράβασης. Οι εν λόγω συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και το συμβούλιο και άλλοι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε απαραίτητη πληροφορία και συνδρομή, ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της αποτελεσματικά, ενώ, αντιστρόφως, η Επιτροπή θα πρέπει να τους τηρεί ενήμερους σχετικά με την άσκηση των εξουσιών της όπως αρμόζει. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική αξιολόγηση που διενεργείται από το συμβούλιο ή τους οικείους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο και πληροφορία που συλλέγεται από αυτούς, με την επιφύλαξη των εξουσιών και της αρμοδιότητας της Επιτροπής να διενεργεί πρόσθετες έρευνες εφόσον χρειάζεται.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97 α (νέα)
(97α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε να είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη κατά τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τόσο τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών όσο και τους παρόχους υπηρεσιών βάσει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 99
(99)  Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για την κίνηση και τη διεξαγωγή ερευνών και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ανεξάρτητα από τον κάτοχο των εν λόγω εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και από τη μορφή ή τον μορφότυπό τους, το μέσο αποθήκευσής τους ή τον ακριβή τόπο όπου είναι αποθηκευμένα. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητεί απευθείας από την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα ή σχετικούς τρίτους, ή άλλα πρόσωπα, να παράσχουν κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, δεδομένο και πληροφορία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητεί κάθε σχετική πληροφορία από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό του κράτους μέλους, ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να απαιτεί πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και αλγορίθμους αρμόδιων προσώπων, καθώς και σχετικές εξηγήσεις, και να καλεί σε συνέντευξη, με τη συγκατάθεσή του, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διαθέτει ενδεχομένως χρήσιμες πληροφορίες και να καταγράφει τις δηλώσεις του. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει σε κάθε αναγκαία επιθεώρηση για την επιβολή των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Σκοπός αυτών των εξουσιών έρευνας είναι να συμπληρώνουν τη δυνατότητα της Επιτροπής να ζητεί συνδρομή από τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών και άλλες αρχές των κρατών μελών, για παράδειγμα, με την παροχή πληροφοριών ή κατά την άσκηση των ανωτέρω εξουσιών.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 100
(100)  Η συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μπορεί να επιβληθεί μέσω προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν κατάλληλα επίπεδα προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και παράβασης των διαδικαστικών κανόνων, τα οποία θα υπόκεινται σε κατάλληλες προθεσμίες παραγραφής.
(100)  Η συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μπορεί να επιβληθεί μέσω προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν κατάλληλα επίπεδα προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και παράβασης των διαδικαστικών κανόνων, τα οποία θα υπόκεινται σε κατάλληλες προθεσμίες παραγραφής. Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να διασφαλίζει ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, την επανάληψη και τη διάρκεια της παράβασης, λαμβανομένων υπόψη του επιδιωκόμενου δημόσιου συμφέροντος, του εύρους και της φύσης των ασκούμενων δραστηριοτήτων, του αριθμού των θιγομένων αποδεκτών, του εκ προθέσεως ή εξ αμελείας χαρακτήρα της παράβασης, καθώς και της οικονομικής ικανότητας του παραβάτη.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 102
(102)  Για λόγους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, επιπλέον της γενικής αξιολόγησης του κανονισμού, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του, μετά την αρχική φάση εκκίνησης και βάσει των τριών πρώτων ετών εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει επίσης αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του συμβουλίου και της δομής του.
(102)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει γενική αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να εξετάζει ειδικότερα τον ορισμό των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και τον αριθμό των μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας. Η έκθεση αυτή θα πρέπει επίσης να εξετάζει την εφαρμογή κωδίκων δεοντολογίας, καθώς και την υποχρέωση ορισμού εκπροσώπου, εγκατεστημένου στην Ένωση, και να αξιολογεί τις επιπτώσεις παρόμοιων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τρίτες χώρες στους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τυχόν επιπτώσεις του κόστους για τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών από παρόμοιες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού νόμιμου εκπροσώπου, που εισάγονται από τρίτες χώρες, καθώς και τυχόν νέους φραγμούς στην πρόσβαση στην αγορά εκτός Ένωσης μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει τον αντίκτυπο στη δυνατότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καταναλωτών να έχουν πρόσβαση και να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες εκτός της Ένωσης. Για λόγους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, επιπλέον της γενικής αξιολόγησης του κανονισμού, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του, μετά την αρχική φάση εκκίνησης και βάσει των τριών πρώτων ετών εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει επίσης αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του συμβουλίου και της δομής του.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Αντικείμενο
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  κανόνες σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
γ)  κανόνες σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  να ορίσει ενιαίους κανόνες για ένα ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον, στο οποίο προστατεύονται αποτελεσματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη.
β)  να ορίσει εναρμονισμένους κανόνες για ένα ασφαλές, προσβάσιμο, προβλέψιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον, στο οποίο προστατεύονται αποτελεσματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  να προωθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να συμβάλλει στην αύξηση των επιλογών των καταναλωτών, με παράλληλη διευκόλυνση της καινοτομίας, στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης εντός της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενδιάμεσες υπηρεσίες που παρέχονται σε αποδέκτες της υπηρεσίας των οποίων ο τόπος εγκατάστασης ή διαμονής βρίσκεται στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των παρόχων των υπηρεσιών αυτών.
διαγράφεται
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
4.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες που δεν είναι ενδιάμεσες υπηρεσίες ή σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις που επιβάλλονται σε σχέση με τέτοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του αν η υπηρεσία παρέχεται μέσω της χρήσης ενδιάμεσης υπηρεσίας.
διαγράφεται
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
5.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες που θεσπίζονται με τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:
διαγράφεται
α)  οδηγία 2000/31/ΕΚ·
β)  οδηγία 2010/13/ΕΚ·
γ)  ενωσιακό δίκαιο σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα·
δ)  κανονισμός (ΕΕ) …/… σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο [ΤΠΔ μόλις εγκριθεί]·
ε)  κανονισμός (ΕΕ) …/… σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις και οδηγία (ΕΕ) …/… σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία μόλις εγκριθούν]·
στ)  κανονισμός (EΕ) 2019/1148·
ζ)  κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150·
η)  ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394·
θ)  ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και οδηγία 2002/58/ΕΚ.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Άρθρο 1a
Πεδίο εφαρμογής
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενδιάμεσες υπηρεσίες που παρέχονται σε αποδέκτες της υπηρεσίας των οποίων ο τόπος εγκατάστασης ή διαμονής βρίσκεται στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των παρόχων των υπηρεσιών αυτών.
2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες που δεν είναι ενδιάμεσες υπηρεσίες ή σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις που επιβάλλονται σε σχέση με τέτοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του αν η υπηρεσία παρέχεται μέσω της χρήσης ενδιάμεσης υπηρεσίας.
3.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες που θεσπίζονται με τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:
α)  οδηγία 2000/31/ΕΚ·
β)  οδηγία 2010/13/ΕΚ·
γ)  ενωσιακό δίκαιο σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, ιδίως την οδηγία (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά·
δ)  κανονισμός (ΕΕ) 2021/784 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο·
ε)  κανονισμός (ΕΕ) …/… σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις και οδηγία (ΕΕ) …/… σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία μόλις εγκριθούν]·
στ)  κανονισμός (EΕ) 2019/1148·
ζ)  κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150·
η)  ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394, του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων·
θ)  ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και οδηγία 2002/58/ΕΚ·
ι)  οδηγία (ΕΕ) 2019/882·
ια)  οδηγία (ΕΕ) 2018/1972·
ιβ)  οδηγία 2013/11/ΕΕ.
4.  Έως [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των νομικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1α παράγραφος 3.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών»: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535·
α)  «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών»: υπηρεσία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535·
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  «αποδέκτης της υπηρεσίας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τη σχετική ενδιάμεση υπηρεσία·
β)  «αποδέκτης της υπηρεσίας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τη σχετική ενδιάμεση υπηρεσία προκειμένου να αναζητήσει πληροφορίες ή να τις καταστήσει προσβάσιμες·
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·
γ)  «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος
δ)  «προσφορά υπηρεσιών στην Ένωση»: η παροχή σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που έχει ουσιώδη σύνδεση με την Ένωση· η εν λόγω ουσιώδης σύνδεση θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πάροχος διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση· ελλείψει τέτοιας εγκατάστασης, η αξιολόγηση της ουσιώδους σύνδεσης βασίζεται σε συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα εξής:
δ)  «προσφορά υπηρεσιών στην Ένωση»: η παροχή σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που έχει ουσιώδη σύνδεση με την Ένωση·
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1
–  ο σημαντικός αριθμός χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή
διαγράφεται
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2
–  η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
διαγράφεται
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  «ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση»: η σύνδεση παρόχου με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η οποία προκύπτει είτε από την εγκατάστασή του στην Ένωση είτε, ελλείψει τέτοιας εγκατάστασης, από το γεγονός ότι ο πάροχος απευθύνει τις δραστηριότητές του προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  «έμπορος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή δημόσιο, το οποίο ενεργεί, ενδεχομένως μέσω άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·
ε)  «έμπορος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή δημόσιο, το οποίο ενεργεί, ενδεχομένως μέσω άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς που εμπίπτουν άμεσα στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – περίπτωση 1
–  «απλή μετάδοση»: υπηρεσία η οποία συνίσταται στη μετάδοση, σε δίκτυο επικοινωνιών, πληροφοριών που παρέχει αποδέκτης της υπηρεσίας ή η παροχή πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνιών·
–  «απλή μετάδοση»: υπηρεσία η οποία συνίσταται στη μετάδοση, σε δίκτυο επικοινωνιών, πληροφοριών που παρέχει αποδέκτης της υπηρεσίας ή η παροχή πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών βοηθητικών υπηρεσιών λειτουργίας,
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – περίπτωση 2
–  «προσωρινή αποθήκευση»: υπηρεσία η οποία συνίσταται στη μετάδοση, σε δίκτυο επικοινωνιών, πληροφοριών που παρέχει αποδέκτης της υπηρεσίας και περιλαμβάνει την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών, με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερη η μεταγενέστερη μετάδοση των πληροφοριών σε άλλους αποδέκτες κατόπιν αιτήματός τους·
–  «προσωρινή αποθήκευση»: υπηρεσία η οποία συνίσταται στη μετάδοση, σε δίκτυο επικοινωνιών, πληροφοριών που παρέχει αποδέκτης της υπηρεσίας και περιλαμβάνει την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών, που παρέχεται με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερη η μεταγενέστερη μετάδοση των πληροφοριών σε άλλους αποδέκτες κατόπιν αιτήματός τους·
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  «παράνομο περιεχόμενο»: κάθε πληροφορία, η οποία από μόνη της ή με αναφορά της σε μια δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών, δεν συμμορφώνεται προφανώς με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους μέλους, ανεξάρτητα από το ακριβές αντικείμενο ή τη φύση του δικαίου αυτού·
ζ)  «παράνομο περιεχόμενο»: κάθε πληροφορία ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών, η οποία δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους μέλους, ανεξάρτητα από το ακριβές αντικείμενο ή τη φύση του δικαίου αυτού·
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  «επιγραμμική πλατφόρμα»: πάροχος υπηρεσίας φιλοξενίας ο οποίος, κατόπιν αιτήματος αποδέκτη της υπηρεσίας, αποθηκεύει και διαδίδει στο κοινό πληροφορίες, εκτός εάν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ήσσονος σημασίας και αμιγώς δευτερεύον στοιχείο άλλης υπηρεσίας και, για αντικειμενικούς και τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτή την άλλη υπηρεσία και η ενσωμάτωση του στοιχείου στην άλλη υπηρεσία δεν αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·
η)  «επιγραμμική πλατφόρμα»: πάροχος υπηρεσίας φιλοξενίας ο οποίος, κατόπιν αιτήματος αποδέκτη της υπηρεσίας, αποθηκεύει και διαδίδει στο κοινό πληροφορίες, εκτός εάν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ήσσονος σημασίας ή αμιγώς δευτερεύον στοιχείο άλλης υπηρεσίας ή λειτουργίας της κύριας υπηρεσίας και, για αντικειμενικούς και τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτή την άλλη υπηρεσία και η ενσωμάτωση του στοιχείου ή της λειτουργίας στην άλλη υπηρεσία δεν αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια
ια)  «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ενός ιστότοπου ή μέρους αυτού, και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές·
ια)  «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ενός ιστότοπου ή μέρους αυτού, και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές, που επιτρέπει στους αποδέκτες της υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν με τη συναφή ενδιάμεση υπηρεσία·
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)
ιαα)  «αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου»: οντότητα στην οποία έχει αναγνωριστεί η σχετική ιδιότητα από συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών·
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ
ιδ)  «διαφήμιση»: πληροφορίες που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση του μηνύματος νομικού ή φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως του αν επιδιώκουν να επιτύχουν εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, και προβάλλονται από επιγραμμική πλατφόρμα στην επιγραμμική διεπαφή της έναντι αμοιβής ειδικά για την προώθηση των πληροφοριών αυτών·
ιδ)  «διαφήμιση»: πληροφορίες που έχουν σχεδιαστεί και διαδοθεί για την προώθηση του μηνύματος νομικού ή φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως του αν επιδιώκουν να επιτύχουν εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, και προβάλλονται από επιγραμμική πλατφόρμα στην επιγραμμική διεπαφή της έναντι αμοιβής ειδικά σε αντάλλαγμα για την προώθηση των του συγκεκριμένου μηνύματος·
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)
ιδα)  «αμοιβή»: οικονομική αντιστάθμιση που συνίσταται σε άμεση ή έμμεση πληρωμή για την παρεχόμενη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν αποζημιώνεται απευθείας από τον αποδέκτη της υπηρεσίας ή όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας παρέχει δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών, εκτός εάν τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων·
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε
ιε)  «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική πλατφόρμα για να προτείνει στην επιγραμμική διεπαφή της συγκεκριμένες πληροφορίες σε αποδέκτες της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα αναζήτησης που ξεκίνησε ο αποδέκτης ή προσδιορίζοντας με άλλον τρόπο τη σχετική σειρά ή την προβολή των πληροφοριών που εμφανίζονται·
ιε)  «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική πλατφόρμα για να προτείνει, να ιεραρχεί ή να επιμελείται στην επιγραμμική διεπαφή της συγκεκριμένες πληροφορίες σε αποδέκτες της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα αναζήτησης που ξεκίνησε ο αποδέκτης ή προσδιορίζοντας με άλλον τρόπο τη σχετική σειρά ή την προβολή των πληροφοριών που εμφανίζονται·
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ
ιστ)  «έλεγχος περιεχομένου»: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών με στόχο την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου ή πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, οι οποίες παρέχονται από αποδέκτες της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που λαμβάνονται και επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, την προβολή και την προσβασιμότητα του εν λόγω παράνομου περιεχομένου ή των εν λόγω πληροφοριών, όπως υποβιβασμός, απενεργοποίηση της πρόσβασης ή απόσυρσή τους, ή την ικανότητα των αποδεκτών να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες, όπως κατάργηση ή αναστολή του λογαριασμού του αποδέκτη·
ιστ)  «έλεγχος περιεχομένου»: οι δραστηριότητες, αυτοματοποιημένες ή μη, που αναλαμβάνουν πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών με στόχο την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου ή πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, οι οποίες παρέχονται από αποδέκτες της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που λαμβάνονται και επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, την προβολή και την προσβασιμότητα του εν λόγω παράνομου περιεχομένου ή των εν λόγω πληροφοριών, όπως υποβιβασμός, απενεργοποίηση της πρόσβασης, διαγραφή, αποεμπορευματοποίηση ή απόσυρσή τους, ή την ικανότητα των αποδεκτών να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες, όπως κατάργηση ή αναστολή του λογαριασμού του αποδέκτη·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ)
ιζ)  «όροι και προϋποθέσεις»: όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ή οι προδιαγραφές, ανεξάρτητα από την ονομασία ή τη μορφή τους, που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών και των αποδεκτών των υπηρεσιών.
ιζ)  «όροι και προϋποθέσεις»: όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ή οι προδιαγραφές που ορίζει ο πάροχος των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την ονομασία ή τη μορφή τους, που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών και των αποδεκτών των υπηρεσιών.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ α (νέο)
ιζα)  «άτομα με αναπηρία»: άτομα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή της παράβασης.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών η οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε δίκτυο επικοινωνιών, ο πάροχος της υπηρεσίας δεν φέρει ευθύνη όσον αφορά την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών η οποία πραγματοποιείται με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποδοτικότερη η μεταγενέστερη μετάδοση των πληροφοριών σε άλλους αποδέκτες της υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός τους, υπό τον όρο ότι ο πάροχος:
1.  Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών η οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε δίκτυο επικοινωνιών, ο πάροχος της υπηρεσίας δεν φέρει ευθύνη όσον αφορά την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών η οποία πραγματοποιείται με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποδοτικότερη ή ασφαλέστερη η μεταγενέστερη μετάδοση των πληροφοριών σε άλλους αποδέκτες της υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός τους, υπό τον όρο ότι ο πάροχος:
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δεν τροποποιεί τις πληροφορίες·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  τηρεί τους κανόνες που αφορούν την επικαιροποίηση των πληροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται κατά ευρέως αναγνωρισμένο τρόπο και χρησιμοποιούνται από τον κλάδο·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως και χρησιμοποιείται από τον κλάδο, προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών· και
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτές, μόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από το σημείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει απενεργοποιηθεί ή μια δικαστική ή διοικητική αρχή διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή της παράβασης.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την ευθύνη, βάσει του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών, των επιγραμμικών πλατφορμών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους, όταν η εν λόγω επιγραμμική πλατφόρμα παρουσιάζει το συγκεκριμένο πληροφοριακό στοιχείο ή καθιστά με άλλο τρόπον δυνατή τη συγκεκριμένη συναλλαγή κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσμα ένας μέσος και εύλογα ενημερωμένος καταναλωτής να πιστέψει ότι οι πληροφορίες ή το προϊόν ή η υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο της συναλλαγής παρέχονται είτε από την ίδια την επιγραμμική πλατφόρμα είτε από αποδέκτη της υπηρεσίας που ενεργεί υπό την εξουσία ή τον έλεγχό της.
3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την ευθύνη, βάσει του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών, των επιγραμμικών πλατφορμών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους, όταν η εν λόγω επιγραμμική πλατφόρμα παρουσιάζει το συγκεκριμένο πληροφοριακό στοιχείο ή καθιστά με άλλο τρόπον δυνατή τη συγκεκριμένη συναλλαγή κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσμα καταναλωτής να πιστέψει ότι οι πληροφορίες ή το προϊόν ή η υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο της συναλλαγής παρέχονται είτε από την ίδια την επιγραμμική πλατφόρμα είτε από αποδέκτη της υπηρεσίας που ενεργεί υπό την εξουσία ή τον έλεγχό της.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
4.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή της παράβασης.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την απόσυρση παράνομου περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, ή επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
1.   Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές αυτεπάγγελτες έρευνες ή λαμβάνουν μέτρα με στόχο την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την απόσυρση παράνομου περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, ή επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη και των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών διασφαλίζουν ότι οι εθελοντικές αυτεπάγγελτες έρευνες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικά και συγκεκριμένα. Οι εν λόγω αυτεπάγγελτες έρευνες και μέτρα συνοδεύονται από κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως ανθρώπινη εποπτεία, τεκμηρίωση, ή κάθε πρόσθετο μέτρο που διασφαλίζει και αποδεικνύει ότι οι έρευνες και τα μέτρα αυτά είναι ακριβή, αμερόληπτα, αναλογικά, διαφανή και δεν οδηγούν σε υπερβολική αφαίρεση περιεχομένου. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι, όταν χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα μέσα, η τεχνολογία είναι επαρκώς αξιόπιστη ώστε να περιορίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό το ποσοστό λάθους, όπου πληροφορίες θεωρούνται εσφαλμένα παράνομο περιεχόμενο.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
Δεν επιβάλλεται στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών γενική υποχρέωση παρακολούθησης των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.
1.   Δεν επιβάλλεται στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ούτε εκ του νόμου ούτε εκ των πραγμάτων, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, γενική υποχρέωση παρακολούθησης των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα ή παρακολούθησης της συμπεριφοράς φυσικών προσώπων.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία για τη διαχείριση περιεχομένου ή για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς φυσικών προσώπων.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να παρέχουν διατερματικές κρυπτογραφημένες υπηρεσίες.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.   Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν γενική υποχρέωση των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών να περιορίζουν την ανώνυμη χρήση των υπηρεσιών τους. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεώνουν τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να διατηρούν γενικά και αδιακρίτως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αποδεκτών των υπηρεσιών τους. Κάθε στοχευμένη διατήρηση δεδομένων συγκεκριμένου αποδέκτη διατάσσεται από δικαστική αρχή σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 520/αναθ.
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 δ (νέα)
1δ.  Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, οι πάροχοι καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες ώστε η χρήση και η πληρωμή των εν λόγω υπηρεσιών να είναι εφικτή χωρίς να συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα του αποδέκτη.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Κατόπιν παραλαβής εντολής ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την εντολή σχετικά με την εκτέλεση των εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία ελήφθη.
1.  Κατόπιν παραλαβής, μέσω ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας, εντολής ανάληψης δράσης κατά ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου, προερχόμενης και εκδοθείσας από εθνικές δικαστικές αρχές βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την εντολή σχετικά με την εκτέλεση των εντολών, προσδιορίζοντας την αναληφθείσα δράση και τη στιγμή κατά την οποία αναλήφθηκε η δράση.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση -1 (νέα)
–  παραπομπή στη νομική βάση της εντολής,
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1
–  παρουσίαση των λόγων για τους οποίους οι πληροφορίες αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, με αναφορά στη συγκεκριμένη διάταξη του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου που παραβιάζεται·
–  επαρκώς λεπτομερή παρουσίαση των λόγων για τους οποίους οι πληροφορίες αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, με αναφορά στη συγκεκριμένη διάταξη του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο,
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα)
–  στοιχεία της εκδίδουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας, της χρονοσφραγίδας και της ηλεκτρονικής υπογραφής της αρχής, που επιτρέπουν στον παραλήπτη να επαληθεύσει την ταυτότητα της εντολής και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου επαφής στο πλαίσιο της εν λόγω αρχής,
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2
–  έναν ή περισσότερους ακριβείς ενιαίους εντοπιστές πόρου (URL) και, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του σχετικού παράνομου περιεχομένου·
–  σαφή ένδειξη της ακριβούς ηλεκτρονικής θέσης των εν λόγω πληροφοριών, για παράδειγμα έναν ή περισσότερους ακριβείς ενιαίους εντοπιστές πόρου (URL), κατά περίπτωση ή όταν η ακριβής ηλεκτρονική θέση δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς· έναν ή περισσότερους ακριβείς ενιαίους εντοπιστές πόρου (URL) και, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του σχετικού παράνομου περιεχομένου,
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3
–  πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται στον πάροχο της υπηρεσίας και στον αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το περιεχόμενο·
–  εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς προσφυγής που διατίθενται στον πάροχο της υπηρεσίας και στον αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής,
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)
–  όπου είναι αναγκαίο και αναλογικό, η απόφαση μη γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την κατάργηση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως η πρόληψη, η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η δίωξη σοβαρού εγκλήματος, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις έξι εβδομάδες από την εν λόγω απόφαση·
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εντολής, βάσει των εφαρμοστέων κανόνων του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, και, κατά περίπτωση, των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου της·
β)  το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εντολής, βάσει των εφαρμοστέων κανόνων του ενωσιακού δικαίου και εθνικού δικαίου που συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, και, κατά περίπτωση, των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου της· το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εντολής περιορίζεται στο έδαφος του κράτους μέλους που εκδίδει την εντολή, εκτός εάν ο παράνομος χαρακτήρας του περιεχομένου απορρέει άμεσα από το δίκαιο της Ένωσης ή τα διακυβευόμενα δικαιώματα απαιτούν ευρύτερο εδαφικό πεδίο εφαρμογής, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  η εντολή συντάσσεται στη γλώσσα που δηλώνει ο πάροχος και αποστέλλεται στο σημείο επαφής που ορίζει ο πάροχος, σύμφωνα με το άρθρο 10.
γ)  η εντολή συντάσσεται στη γλώσσα που δηλώνει ο πάροχος και αποστέλλεται στο σημείο επαφής που ορίζει ο πάροχος, σύμφωνα με το άρθρο 10 ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την εντολή κατά του συγκεκριμένου στοιχείου παράνομου περιεχομένου. Στην περίπτωση αυτή, το σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να παράσχει μετάφραση στη γλώσσα που δηλώνει ο πάροχος.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  η εντολή είναι σύμφωνη με το άρθρο 3 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ·
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών είναι υπεύθυνοι για τη φιλοξενία συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου, η εντολή εκδίδεται στον πλέον κατάλληλο πάροχο που διαθέτει την τεχνική και επιχειρησιακή δυνατότητα να αναλάβει δράση κατά των συγκεκριμένων στοιχείων.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 70, μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο, όσον αφορά τον καθορισμό του ειδικού μορφοτύπου και εντύπου εντολών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που λαμβάνουν εντολή έχουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους εγκατάστασης μπορεί να επιλέξει να παρέμβει εξ ονόματος του παρόχου σε οποιαδήποτε έφεση, προσφυγή ή άλλη νομική διαδικασία σε σχέση με την εντολή.
Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους εγκατάστασης μπορεί να ζητήσει από την αρχή που εκδίδει την εντολή να ανακαλέσει ή να καταργήσει την εντολή ή να προσαρμόσει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εντολής σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο. Αν το αίτημα απορριφθεί, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους εγκατάστασης δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση, τη διακοπή ή την προσαρμογή του αποτελέσματος της εντολής ενώπιον των δικαστικών αρχών των κρατών μελών που εκδίδουν την εντολή. Οι διαδικασίες αυτές ολοκληρώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Εάν ο πάροχος δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης επειδή αυτή περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεσή της, ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη δικαστική ή διοικητική αρχή που εξέδωσε την εντολή ζητώντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 δ (νέα)
2δ.  Η αρχή που εκδίδει την εντολή διαβιβάζει την εντολή και τις πληροφορίες που έλαβε από τον πάροχο των ενδιάμεσων υπηρεσιών όσον αφορά την εκτέλεση της εντολής στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών από το κράτος μέλος της εκδίδουσας αρχής.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Οι όροι και οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν θίγουν απαιτήσεις βάσει εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου που συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο.
4.  Οι όροι και οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν θίγουν απαιτήσεις βάσει εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου και διοικητικού δικονομικού δικαίου που συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη. Όταν ενεργούν σύμφωνα με το εν λόγω δίκαιο, οι αρχές δεν πρέπει να υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν, κατόπιν αιτήματος αιτούντος του οποίου τα δικαιώματα παραβιάζονται από παράνομο περιεχόμενο, να εκδίδουν κατά του σχετικού παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών διαταγή σύμφωνα με το παρόν άρθρο για την αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Κατόπιν παραλαβής εντολής παροχής συγκεκριμένου πληροφοριακού στοιχείου σχετικού με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την εντολή σχετικά με την παραλαβή και την εκτέλεση της εντολής.
1.  Κατόπιν παραλαβής, μέσω ασφαλούς διαύλου επικοινωνιών, εντολής παροχής συγκεκριμένου πληροφοριακού στοιχείου σχετικού με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας, η οποία λαμβάνεται και εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την εντολή σχετικά με την παραλαβή και την εκτέλεση της εντολής.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση -1 (νέα)
–  τα στοιχεία ταυτοποίησης της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που εξέδωσε την εντολή και την επαλήθευση της γνησιότητας της εντολής από την εν λόγω αρχή, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας, της χρονοσφραγίδας και της ηλεκτρονικής υπογραφής της αρχής που εξέδωσε την εντολή παροχής πληροφοριών,
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση -1 α (νέα)
–  παραπομπή στη νομική βάση της εντολής,
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση -1 β (νέα)
–  σαφή ένδειξη της ακριβούς ηλεκτρονικής θέσης, όνομα λογαριασμού ή μοναδικό αναγνωριστικό του αποδέκτη για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες,
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1
–  παρουσίαση των λόγων που τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες και για τους οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική η απαίτηση παροχής των πληροφοριών για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των αποδεκτών των ενδιάμεσων υπηρεσιών με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες, εκτός εάν η εν λόγω παρουσίαση δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί για λόγους που αφορούν την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων·
–  επαρκώς λεπτομερή παρουσίαση των λόγων που τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες και για τους οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική η απαίτηση παροχής των πληροφοριών για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των αποδεκτών των ενδιάμεσων υπηρεσιών με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες, εκτός εάν η εν λόγω παρουσίαση δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί για λόγους που αφορούν την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων,
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα)
–  όπου οι ζητούμενες πληροφορίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, αιτιολόγηση ότι η εντολή είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων,
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2
–  πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται στον πάροχο και στους αποδέκτες της οικείας υπηρεσίας·
–  πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται στον πάροχο και στους αποδέκτες της οικείας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών υποβολής,
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2 α (νέα)
–  ένδειξη σχετικά με το κατά πόσον ο πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον αποδέκτη της σχετικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα ζητούμενα δεδομένα· όταν ζητούνται πληροφορίες στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, το αίτημα για τις εν λόγω πληροφορίες συμμορφώνεται με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και η ενημέρωση του αποδέκτη της οικείας υπηρεσίας σχετικά με το εν λόγω αίτημα μπορεί να καθυστερήσει για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και αναλογικό ώστε να αποφευχθεί η παρακώλυση της σχετικής ποινικής διαδικασίας, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων υπεράσπισης και των αποτελεσματικών ένδικων μέσων. Η εντολή αυτή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη, να προσδιορίζει τη διάρκεια της υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και να υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο·
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  η εντολή συντάσσεται στη γλώσσα που δηλώνει ο πάροχος και αποστέλλεται στο σημείο επαφής που ορίζει ο εν λόγω πάροχος, σύμφωνα με το άρθρο 10.
γ)  η εντολή συντάσσεται στη γλώσσα που δηλώνει ο πάροχος και αποστέλλεται στο σημείο επαφής που ορίζει ο πάροχος, σύμφωνα με το άρθρο 10 ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την εντολή κατά του συγκεκριμένου στοιχείου παράνομου περιεχομένου· στην περίπτωση αυτή, το σημείο επαφής μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να παράσχει μετάφραση στη γλώσσα που δηλώνει ο πάροχος·
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 70, μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο, όσον αφορά τον καθορισμό ειδικού μορφοτύπου και εντύπου για τις εντολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών που λαμβάνει εντολή έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα προσβολής της εντολής ενώπιον των δικαστικών αρχών του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής έκδοσης, ιδίως όταν η εν λόγω απόφαση δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 3 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους εγκατάστασης μπορεί να επιλέξει να παρέμβει εξ ονόματος του παρόχου σε οποιαδήποτε έφεση, προσφυγή ή άλλη νομική διαδικασία σε σχέση με την εντολή.
Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους εγκατάστασης μπορεί να ζητήσει από την αρχή που εκδίδει την εντολή να αποσύρει ή να ανακαλέσει την εντολή. Αν το αίτημα απορριφθεί, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους εγκατάστασης δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση, τη διακοπή ή την προσαρμογή του αποτελέσματος της εντολής ενώπιον των δικαστικών αρχών των κρατών μελών που εκδίδουν την εντολή. Οι διαδικασίες αυτές ολοκληρώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Εάν ο πάροχος δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή επειδή αυτή περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες που να καθιστούν δυνατή την εκτέλεσή της, ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη δικαστική ή διοικητική αρχή που εξέδωσε την εντολή παροχής πληροφοριών ζητώντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 δ (νέα)
2δ.  Η αρχή που εκδίδει την εντολή παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών διαβιβάζει την εντολή και τις πληροφορίες που έλαβε από τον πάροχο των ενδιάμεσων υπηρεσιών όσον αφορά την εκτέλεση της εντολής στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών από το κράτος μέλος της εκδίδουσας αρχής.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Οι όροι και οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν θίγουν απαιτήσεις βάσει εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου που συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο.
4.  Οι όροι και οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν θίγουν απαιτήσεις βάσει εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου ή διοικητικού δικονομικού δικαίου που συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Πραγματική προσφυγή για τους αποδέκτες της υπηρεσίας
1.   Οι αποδέκτες της υπηρεσίας, των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 ή των οποίων οι πληροφορίες ζητήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 έχουν το δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή κατά των εν λόγω εντολών, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αποκατάστασης περιεχομένου όταν το εν λόγω περιεχόμενο ήταν σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις αλλά έχει εσφαλμένα θεωρηθεί παράνομο από τον πάροχο υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των ένδικων μέσων που είναι διαθέσιμα δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
2.   Το εν λόγω δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ασκείται ενώπιον δικαστικής αρχής στο κράτος έκδοσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα αμφισβήτησης της νομιμότητας του μέτρου, καθώς και της αναγκαιότητας και της αναλογικότητάς του.
3.   Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών αναπτύσσουν εθνικά εργαλεία και καθοδήγηση προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας όσον αφορά τους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και προσφυγής που εφαρμόζονται στην αντίστοιχη επικράτειά τους.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο III – τίτλος
Υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για ένα διαφανές και ασφαλές επιγραμμικό περιβάλλον
Υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για ένα διαφανές, προσβάσιμο και ασφαλές επιγραμμικό περιβάλλον
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
Σημεία επαφής
Σημεία επαφής για τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το συμβούλιο
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θεσπίζουν ένα ενιαίο σημείο επαφής που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία, με ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το συμβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο 47 για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ορίζουν ενιαίο σημείο επαφής που τους επιτρέπει την άμεση επικοινωνία, με ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το συμβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο 47 για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δημοσιοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εύκολο εντοπισμό και την επικοινωνία με τα ενιαία σημεία επαφής τους.
2.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών κοινοποιούν στις αρχές των κρατών μελών, στην Επιτροπή και στο συμβούλιο τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εύκολο εντοπισμό και την επικοινωνία με τα ενιαία σημεία επαφής τους, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της φυσικής διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου, και διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες επικαιροποιούνται.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών μπορούν να συστήσουν το ίδιο ενιαίο σημείο επαφής για τον παρόντα κανονισμό και ένα άλλο ενιαίο σημείο επαφής, όπως απαιτείται βάσει άλλης ενωσιακής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος ενημερώνει την Επιτροπή για την απόφαση αυτή.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Σημεία επαφής για τους αποδέκτες των υπηρεσιών
1.   Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ορίζουν ενιαίο σημείο επαφής που επιτρέπει στους αποδέκτες των υπηρεσιών να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους.
2.   Ειδικότερα, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών επιτρέπουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών να επικοινωνούν μαζί τους παρέχοντας ταχέα, άμεσα και αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας, όπως αριθμό τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικά έντυπα επικοινωνίας, chatbot ή άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, καθώς και τη φυσική διεύθυνση της εγκατάστασης του παρόχου των ενδιάμεσων υπηρεσιών, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και άμεσα προσβάσιμο. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών επιτρέπουν επίσης στους αποδέκτες των υπηρεσιών να επιλέγουν τα μέσα άμεσης επικοινωνίας, τα οποία δεν βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα εργαλεία.
3.   Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να εγγυηθούν ότι διατίθενται επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι ώστε να διασφαλίζεται ότι η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται εγκαίρως και αποτελεσματικά.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση αλλά προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση ορίζουν, γραπτώς, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως νόμιμο εκπρόσωπό τους σε ένα από τα κράτη μέλη στα οποία ο πάροχος προσφέρει τις υπηρεσίες του.
1.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση αλλά προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση δύνανται να ορίζουν, γραπτώς, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός τους σε ένα από τα κράτη μέλη στα οποία ο πάροχος προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών αναθέτουν στους νόμιμους εκπροσώπους τους την εντολή να ενημερώνονται από τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το συμβούλιο, επιπλέον του παρόχου ή αντ’ αυτού, για όλα τα ζητήματα που είναι απαραίτητα για την παραλαβή, τη συμμόρφωση με και την επιβολή αποφάσεων που εκδίδονται σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών παρέχουν στους νόμιμους εκπροσώπους τους τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για τη συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το συμβούλιο, καθώς και τη συμμόρφωση με τις εν λόγω αποφάσεις.
2.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών αναθέτουν στους νόμιμους εκπροσώπους τους την εντολή να ενημερώνονται από τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το συμβούλιο, επιπλέον του παρόχου ή αντ’ αυτού, για όλα τα ζητήματα που είναι απαραίτητα για την παραλαβή, τη συμμόρφωση με και την επιβολή αποφάσεων που εκδίδονται σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών παρέχουν στους νόμιμους εκπροσώπους τους τις απαιτούμενες εξουσίες και επαρκείς πόρους για να εγγυηθούν την αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία τους με τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το συμβούλιο, καθώς και τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις εν λόγω αποφάσεις.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών κοινοποιούν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του νόμιμου εκπροσώπου τους στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω νόμιμος εκπρόσωπος. Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι επικαιροποιημένες.
4.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών κοινοποιούν το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του νόμιμου εκπροσώπου τους στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω νόμιμος εκπρόσωπος. Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπος, κατόπιν παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών, καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους.
Τροπολογία 477
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την έννοια του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες νόμιμου εκπροσώπου κατόπιν εύλογης προσπάθειας, μπορούν να ζητούν από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο η επιχείρηση σκοπεύει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο να διευκολύνει την περαιτέρω συνεργασία και να συστήσει πιθανές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων συλλογικής εκπροσώπησης.
Τροπολογία 513
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών περιλαμβάνουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς τους οποίους επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας τους όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή και σαφή γλώσσα και διατίθενται στο κοινό σε εύκολα προσβάσιμη μορφή.
1.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών χρησιμοποιούν δίκαιους, αμερόληπτους και διαφανείς όρους και προϋποθέσεις. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών καταρτίζουν τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις σε απλή, φιλική προς τον χρήστη και σαφή γλώσσα και τους διαθέτουν στο κοινό σε εύκολα προσβάσιμο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, στις γλώσσες του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η υπηρεσία. Στους όρους και τις προϋποθέσεις τους, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών σέβονται την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη, καθώς και τους κανόνες που ισχύουν για τα μέσα ενημέρωσης στην Ένωση.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών περιλαμβάνουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς ή τροποποιήσεις που επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας τους όσον αφορά το περιεχόμενο που παρέχεται από τους αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών περιλαμβάνουν επίσης εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των αποδεκτών να τερματίσουν τη χρήση της υπηρεσίας τους. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών για τον σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης από άνθρωπο.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν αμέσως τους αποδέκτες της υπηρεσίας για κάθε σημαντική αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις και παρέχουν σχετική εξήγηση.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Όταν μια ενδιάμεση υπηρεσία απευθύνεται πρωτίστως σε ανηλίκους ή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από αυτούς, ο πάροχος εξηγεί τους όρους και τους περιορισμούς στη χρήση της υπηρεσίας κατά τρόπο κατανοητό από τους ανηλίκους.
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενεργούν με επιμελή, αντικειμενικό και αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή και την επιβολή των περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη.
2.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενεργούν με δίκαιο, διαφανή, συνεπή, επιμελή, έγκαιρο, αντικειμενικό, μη διακριτικό και αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή και την επιβολή των περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο περίληψη των όρων και των προϋποθέσεων, σε σαφή, φιλική προς τον χρήστη και αδιαμφισβήτητη γλώσσα. Η περίληψη αυτή προσδιορίζει τα κύρια στοιχεία των απαιτήσεων πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εύκολης εξαίρεσης από προαιρετικές ρήτρες και τους διαθέσιμους μηχανισμούς έννομης προστασίας και προσφυγής.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν γραφικά στοιχεία όπως εικονίδια ή εικόνες για την απεικόνιση των κύριων στοιχείων των απαιτήσεων πληροφόρησης.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, όπως ορίζονται στο άρθρο 25, δημοσιεύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους στις επίσημες γλώσσες όλων των κρατών μελών στα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 δ (νέα)
2δ.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν απαιτούν από τους αποδέκτες της υπηρεσίας εκτός από τους εμπόρους να δημοσιοποιούν τη νομική τους ταυτότητα προκειμένου να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.
Τροπολογία 538
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 ε (νέα)
2ε.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών τηρούν τις βασικές αρχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη.
Τροπολογία 539
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 στ (νέα)
2στ.  Οι όροι που δεν συνάδουν με το παρόν άρθρο δεν είναι δεσμευτικοί για τους αποδέκτες.
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δημοσιεύουν, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σαφείς, εύκολα κατανοητές και λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με κάθε έλεγχο περιεχομένου που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:
1.  Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δημοσιεύουν, σε τυποποιημένο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και με εύκολα προσβάσιμο τρόπο, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σαφείς, εύκολα κατανοητές και λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με κάθε έλεγχο περιεχομένου που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τον αριθμό εντολών που ελήφθησαν από τις αρχές των κρατών μελών, κατηγοριοποιημένες ανά είδος παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των εντολών που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9, και τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για την ανάληψη της δράσης που προσδιορίζεται στις εν λόγω εντολές·
α)  τον αριθμό εντολών που ελήφθησαν από τις αρχές των κρατών μελών, κατηγοριοποιημένες ανά είδος παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των εντολών που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9, και τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για την ενημέρωση της αρχής που εξέδωσε την εντολή σχετικά με την παραλαβή και την εκτέλεση της εντολής·
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  όπου έχει εφαρμογή, τον πλήρη αριθμό υπεύθυνων ελέγχου περιεχομένου για κάθε επίσημη γλώσσα ανά κράτος μέλος, και ποιοτική περιγραφή του κατά πόσον και πώς χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον έλεγχο περιεχομένου σε κάθε επίσημη γλώσσα·
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τον αριθμό ειδοποιήσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14, κατηγοριοποιημένες ανά είδος εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου, κάθε δράση που αναλήφθηκε σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις, με διαφοροποίηση μεταξύ δράσεων που αναλήφθηκαν βάσει νόμου και δράσεων που αναλήφθηκαν βάσει των όρων και προϋποθέσεων του παρόχου, και τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για την ανάληψη της δράσης·
β)  τον αριθμό ειδοποιήσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14, κατηγοριοποιημένες ανά είδος εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου, τον αριθμό ειδοποιήσεων που υποβλήθηκαν από αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, κάθε δράση που αναλήφθηκε σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις, με διαφοροποίηση μεταξύ δράσεων που αναλήφθηκαν βάσει νόμου και δράσεων που αναλήφθηκαν βάσει των όρων και προϋποθέσεων του παρόχου, και τον διάμεσο χρόνο που απαιτήθηκε για την ανάληψη της δράσης· οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών μπορούν να προσθέσουν επιπλέον πληροφορίες για να αιτιολογήσουν τον μέσο χρόνο που χρειάστηκαν για την ανάληψη δράσης.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  τον έλεγχο περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε από τους παρόχους με δική τους πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και του είδους των μέτρων που ελήφθησαν και τα οποία επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, την προβολή και την προσβασιμότητα των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τους αποδέκτες της υπηρεσίας, καθώς και την ικανότητα των αποδεκτών να παρέχουν πληροφορίες, ανά είδος λόγου και βάσης για τη λήψη των μέτρων αυτών·
γ)  ουσιαστικές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε από τους παρόχους με δική τους πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων, του αριθμού και του είδους των μέτρων που ελήφθησαν και τα οποία επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, την προβολή και την προσβασιμότητα των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τους αποδέκτες της υπηρεσίας, καθώς και την ικανότητα των αποδεκτών να παρέχουν πληροφορίες, ανά είδος λόγου και βάσης για τη λήψη των μέτρων αυτών, όπως επίσης, κατά περίπτωση, τα μέτρα που λαμβάνονται για την παροχή κατάρτισης και συνδρομής στα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν σε έλεγχο περιεχομένου, και για τη διασφάλιση ότι δεν επηρεάζεται το μη παραβατικό περιεχόμενο·
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν μέσω του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται στο άρθρο 17, τη βάση για τις εν λόγω καταγγελίες, τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με τις καταγγελίες αυτές, τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για τη λήψη των αποφάσεων αυτών και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ανακλήθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις.
δ)  τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν μέσω του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται στο άρθρο 17, τη βάση για τις εν λόγω καταγγελίες, τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με τις καταγγελίες αυτές, τον μέσο και διάμεσο χρόνο που απαιτήθηκε για τη λήψη των αποφάσεων αυτών και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ανακλήθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις.
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι παρεχόμενες πληροφορίες παρουσιάζονται ανά κράτος μέλος στο οποίο προσφέρονται υπηρεσίες, καθώς και για την Ένωση στο σύνολό της.
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών οι οποίοι θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών οι οποίοι θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και δεν θεωρούνται επίσης πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)
Άρθρο 13α
Σχεδίαση και οργάνωση επιγραμμικής διεπαφής
1.   Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν χρησιμοποιούν τη δομή, τη λειτουργία ή τον τρόπο λειτουργίας της επιγραμμικής διεπαφής τους ή οποιουδήποτε μέρους της για να στρεβλώσουν ή να περιορίσουν την ικανότητα των αποδεκτών των υπηρεσιών για ελεύθερη, αυτόνομη και τεκμηριωμένη απόφαση ή επιλογή. Ειδικότερα, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών πρέπει να απέχουν από:
α)   την παραχώρηση μεγαλύτερης οπτικής προβολής σε οποιαδήποτε από τις επιλογές συγκατάθεσης, όταν ζητείται από τον αποδέκτη της υπηρεσίας να λάβει απόφαση·
β)   την επανειλημμένη κλήση του αποδέκτη της υπηρεσίας να συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, όταν έχει αρνηθεί να δώσει αυτή τη συναίνεση, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ανεξάρτητα από το εύρος ή τον σκοπό αυτής της επεξεργασίας, ιδίως με την εμφάνιση ενός αναδυόμενου παραθύρου που παρεμβαίνει στην εμπειρία του χρήστη·
γ)   την κλήση του αποδέκτη της υπηρεσίας να προβεί σε αλλαγή ρύθμισης ή διαμόρφωσης της υπηρεσίας αφού ο αποδέκτης έχει ήδη κάνει την επιλογή του·
δ)   το να καθιστούν τη διαδικασία τερματισμού μιας υπηρεσίας πολύ επαχθέστερη από την εγγραφή στην υπηρεσία· ή
ε)   να ζητούν συγκατάθεση όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση του καταλόγου πρακτικών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.   Όπου έχει εφαρμογή, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών προσαρμόζουν τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού τους ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας εκ σχεδιασμού, για τους ανηλίκους.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι μηχανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τέτοιοι ώστε να διευκολύνουν την υποβολή επαρκώς ακριβών και αρκούντως τεκμηριωμένων ειδοποιήσεων, βάσει των οποίων ένας οικονομικός φορέας που επιδεικνύει δέουσα επιμέλεια μπορεί να διαπιστώσει τον παράνομο χαρακτήρα του εν λόγω περιεχομένου. Προς τούτο, οι πάροχοι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστήσουν δυνατή και να διευκολύνουν την υποβολή ειδοποιήσεων που περιέχουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
2.  Οι μηχανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τέτοιοι ώστε να διευκολύνουν την υποβολή επαρκώς ακριβών και αρκούντως τεκμηριωμένων ειδοποιήσεων. Προς τούτο, οι πάροχοι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστήσουν δυνατή και να διευκολύνουν την υποβολή έγκυρων ειδοποιήσεων που περιέχουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  όπου είναι δυνατόν, στοιχεία που τεκμηριώνουν την αξίωση·
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  σαφή ένδειξη της ηλεκτρονικής τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών, και ιδίως τον ακριβή URL ή τους ακριβείς URL και, εφόσον είναι απαραίτητο, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του παράνομου περιεχομένου·
β)  όπου έχει εφαρμογή, σαφή ένδειξη της ακριβούς ηλεκτρονικής τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών, για παράδειγμα τον ακριβή URL ή τους ακριβείς URL, ή εφόσον είναι απαραίτητο, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του παράνομου περιεχομένου ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου και τον συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας φιλοξενίας·
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Οι ειδοποιήσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρείται ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση ή αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό στοιχείο.
3.  Οι ειδοποιήσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2, με βάση τα οποία ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που ενεργεί με επιμέλεια είναι σε θέση να διαπιστώσει την παρανομία του εν λόγω περιεχομένου χωρίς τη διενέργεια νομικής ή πραγματολογικής εξέτασης, θεωρείται ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση ή αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό στοιχείο.
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Πληροφορίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ειδοποίησης παραμένουν προσβάσιμες ενόσω εκκρεμεί η αξιολόγηση της νομιμότητάς τους, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να εφαρμόζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για τη μη αφαίρεση κοινοποιημένων πληροφοριών ενόσω η αξιολόγηση της νομιμότητας εξακολουθεί να εκκρεμεί.
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
4.  Όταν η ειδοποίηση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου ή της οντότητας που την υπέβαλε, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποστέλλει αμέσως στο εν λόγω πρόσωπο ή στην εν λόγω οντότητα επιβεβαίωση παραλαβής της ειδοποίησης.
4.  Όταν η ειδοποίηση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου ή της οντότητας που την υπέβαλε, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποστέλλει αμελλητί στο εν λόγω πρόσωπο ή στην εν λόγω οντότητα επιβεβαίωση παραλαβής της ειδοποίησης.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
5.  Ο πάροχος κοινοποιεί επίσης στο εν λόγω πρόσωπο ή στην εν λόγω οντότητα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την απόφασή του σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η ειδοποίηση, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης.
5.  Ο πάροχος κοινοποιεί επίσης στο εν λόγω πρόσωπο ή στην εν λόγω οντότητα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη δράση του σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η ειδοποίηση, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής.
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η ανωνυμία των προσώπων που υποβάλλουν ειδοποιήσεις εξασφαλίζεται έναντι του αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το περιεχόμενο, εκτός από περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης δικαιωμάτων προσωπικότητας ή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6
6.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω χρήση.
6.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή, μη διακριτικό και μη αυθαίρετο τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω χρήση. Όταν ο πάροχος δεν έχει την τεχνική, λειτουργική ή συμβατική δυνατότητα να αναλάβει δράση κατά συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου, μπορεί να παραδώσει ειδοποίηση στον πάροχο που έχει τον άμεσο έλεγχο των συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου, ενημερώνοντας παράλληλα το πρόσωπο ή την οντότητα που υποβάλλει την ειδοποίηση και τον αρμόδιο Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία που παρέχονται από τους αποδέκτες της υπηρεσίας ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτά, ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση, τον εντοπισμό ή την απόσυρση των εν λόγω πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές και ανεξάρτητα από τον λόγο της απόφασής του, ενημερώνει τον αποδέκτη, το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή της απόσυρσης ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης, σχετικά με την απόφαση και παρέχει σαφή και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της απόφασης αυτής.
1.  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει, να απενεργοποιήσει την πρόσβαση, να υποβαθμίσει ή να επιβάλει άλλα μέτρα σε σχέση με συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία που παρέχονται από τους αποδέκτες της υπηρεσίας ή σε αυτά, ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση, τον εντοπισμό ή την απόσυρση των εν λόγω πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές και ανεξάρτητα από τον λόγο της απόφασής του, ενημερώνει τον αποδέκτη, το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή της απόσυρσης ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης, σχετικά με την απόφαση και παρέχει σαφή και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της απόφασης αυτής.
Η υποχρέωση δεν ισχύει στις περιπτώσεις παραπλανητικού εμπορικού περιεχομένου μεγάλου όγκου, ή όταν έχει ζητηθεί από δικαστική αρχή ή αρχή επιβολής του νόμου να μην ενημερωθεί ο αποδέκτης λόγω εν εξελίξει ποινικής έρευνας έως ότου περατωθεί η ποινική έρευνα.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  κατά πόσον η απόφαση συνεπάγεται την απόσυρση των πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές και, κατά περίπτωση, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της απενεργοποίησης της πρόσβασης·
α)  κατά πόσον η δράση συνεπάγεται την αφαίρεση, την απενεργοποίηση της πρόσβασης ή τον υποβιβασμό, ή επιβάλλει άλλα μέτρα όσον αφορά τις πληροφορίες και, κατά περίπτωση, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης και τη διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένης, σε περίπτωση που έχει αναληφθεί δράση σύμφωνα με το άρθρο 14, επεξήγησης των λόγων για τους οποίους η δράση δεν υπερέβη τα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της·
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τα γεγονότα και τις περιστάσεις στις οποίες βασίστηκε η λήψη της απόφασης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κατά πόσον η απόφαση ελήφθη βάσει ειδοποίησης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14·
β)  τα γεγονότα και τις περιστάσεις στις οποίες βασίστηκε η ανάληψη της δράσης, συμπεριλαμβανομένου κατά περίπτωση, του κατά πόσον η απόφαση ελήφθη βάσει ειδοποίησης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 ή βασίστηκε σε εθελοντικές αυτεπάγγελτες έρευνες ή σε εντολή που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 και, κατά περίπτωση, την ταυτότητα του κοινοποιούντος·
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων κατά τη λήψη της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις οποίες η απόφαση ελήφθη σε σχέση με περιεχόμενο που ανιχνεύθηκε ή εντοπίστηκε με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων·
γ)  κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων κατά την ανάληψη της δράσης, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις οποίες η δράση αναλήφθηκε σε σχέση με περιεχόμενο που ανιχνεύθηκε ή εντοπίστηκε με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων·
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  όταν η απόφαση αφορά εικαζόμενο παράνομο περιεχόμενο, αναφέρεται ο νομικός λόγος στον οποίο βασίζεται και επεξηγείται γιατί οι πληροφορίες θεωρούνται παράνομο περιεχόμενο βάσει αυτού του λόγου·
δ)  όταν η δράση αφορά εικαζόμενο παράνομο περιεχόμενο, αναφέρεται ο νομικός λόγος στον οποίο βασίζεται και επεξηγείται γιατί οι πληροφορίες θεωρούνται παράνομο περιεχόμενο βάσει αυτού του λόγου·
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  όταν η απόφαση βασίζεται στην εικαζόμενη ασυμβατότητα των πληροφοριών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου, αναφέρεται η συμβατική διάταξη στην οποία βασίζεται και επεξηγείται γιατί θεωρείται ότι οι πληροφορίες δεν συνάδουν με την εν λόγω διάταξη·
ε)  όταν η δράση βασίζεται στην εικαζόμενη ασυμβατότητα των πληροφοριών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου, αναφέρεται η συμβατική διάταξη στην οποία βασίζεται και επεξηγείται γιατί θεωρείται ότι οι πληροφορίες δεν συνάδουν με την εν λόγω διάταξη·
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διατίθενται στον αποδέκτη της υπηρεσίας σε σχέση με την απόφαση, ιδίως μέσω εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης καταγγελιών, εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και δικαστικής προσφυγής.
στ)  σαφείς και εύχρηστες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διατίθενται στον αποδέκτη της υπηρεσίας σε σχέση με τη δράση, ιδίως, όπου έχει εφαρμογή, μέσω εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης καταγγελιών, εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και δικαστικής προσφυγής.
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δημοσιεύουν τις αποφάσεις και την αιτιολόγηση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η Επιτροπή. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δημοσιεύουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση τις δράσεις και την αιτιολόγηση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε δημόσια προσβάσιμη, μηχαναγνώσιμη βάση δεδομένων που διαχειρίζεται και δημοσιεύει η Επιτροπή. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Άρθρο 15α
Κοινοποίηση υπονοιών τέλεσης ποινικών αδικημάτων
1.   Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή σχεδιάζεται να διαπραχθεί σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις δικαστικές αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών σχετικά με την υπόνοιά του και παρέχει, κατόπιν αιτήματός τους, όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.
2.   Όταν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να προσδιορίσει με εύλογη βεβαιότητα το οικείο κράτος μέλος, ενημερώνει τις αρχές επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη ή έχει τον νόμιμο εκπρόσωπό της, μπορεί δε να ενημερώσει και την Ευρωπόλ.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος στο οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, διαπράττεται ή σχεδιάζεται να διαπραχθεί το αδίκημα, ή το κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή βρίσκεται ο φερόμενος ως δράστης, ή το κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή βρίσκεται το θύμα του εικαζόμενου αδικήματος. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου ή δικαστικών αρχών.
3.   Εφόσον δεν δοθεί διαφορετική εντολή από την ενημερωθείσα αρχή, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποσύρει ή απενεργοποιεί το περιεχόμενο.
4.   Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από εκείνους που σχετίζονται άμεσα με το αναφερόμενο μεμονωμένο σοβαρό ποινικό αδίκημα.
5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό υποδείγματος ειδοποίησης δυνάμει της παραγράφου 1.
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
1.   Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και δεν κατατάσσονται στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού.
2.   Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από αιτιολόγηση για απαλλαγή από τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι:
α)   δεν παρουσιάζουν σημαντικούς συστημικούς κινδύνους και έχουν περιορισμένη έκθεση σε παράνομο περιεχόμενο· και
β)   χαρακτηρίζονται μη κερδοσκοπικές ή κατατάσσονται στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
3.   Η αίτηση υποβάλλεται στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης, ο οποίος διενεργεί προκαταρκτική αξιολόγηση. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης διαβιβάζει στην Επιτροπή την αίτηση συνοδευόμενη από την αξιολόγησή της και, κατά περίπτωση, από σύσταση για απόφαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση αυτή και, κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο, μπορεί να χορηγήσει απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει από τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.
4.   Όταν η Επιτροπή χορηγεί τέτοια απαλλαγή, παρακολουθεί τη χρήση της απαλλαγής από τον πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι χρήσης της απαλλαγής.
5.   Κατόπιν αιτήματος του συμβουλίου, του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή του παρόχου, ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει ή να ανακαλέσει την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει.
6.   Η Επιτροπή τηρεί κατάλογο όλων των απαλλαγών που έχουν εκχωρηθεί και των όρων τους και τον δημοσιοποιεί.
7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 69 όσον αφορά τη διαδικασία και τα βήματα για την εφαρμογή του συστήματος απαλλαγής σε σχέση με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  αποφάσεις απόσυρσης πληροφοριών ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτές·
α)  αποφάσεις απόσυρσης, υποβάθμισης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε σχέση με πληροφορίες, ή επιβολής άλλων μέτρων περιορισμού της προβολής, της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας των πληροφοριών·
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  αποφάσεις αναστολής ή παύσης της παροχής της υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, στους αποδέκτες·
β)  αποφάσεις αναστολής ή παύσης, ή περιορισμού της παροχής της υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, στους αποδέκτες·
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  αποφάσεις περιορισμού της δυνατότητας εμπορευματοποίησης του περιεχομένου που παρέχεται από τους αποδέκτες.
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η περίοδος τουλάχιστον έξι μηνών που ορίζεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο αποδέκτης της υπηρεσίας ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 15.
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν είναι εύκολα προσβάσιμα, εύχρηστα και επιτρέπουν και διευκολύνουν την υποβολή επαρκώς ακριβών και αρκούντως τεκμηριωμένων καταγγελιών.
2.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν είναι εύκολα προσβάσιμα, εύχρηστα, μεταξύ άλλων και για άτομα με αναπηρίες και ανηλίκους, δεν εισάγουν διακρίσεις και επιτρέπουν και διευκολύνουν την υποβολή επαρκώς ακριβών και αρκούντως τεκμηριωμένων καταγγελιών. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζουν τον κανονισμό του οικείου εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών στους όρους και τις προϋποθέσεις τους με σαφή, εύχρηστο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διαχειρίζονται καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο. Όταν μια καταγγελία περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή την αναστολή ή την κατάργηση του λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
3.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διαχειρίζονται καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν, με έγκαιρο, αμερόληπτο, επιμελή και μη αυθαίρετο τρόπο και εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η επιγραμμική πλατφόρμα έλαβε την καταγγελία. Όταν μια καταγγελία περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή την αναστολή ή την κατάργηση του λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5
5.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένων μέσων.
5.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι παρέχεται στους αποδέκτες της υπηρεσίας η δυνατότητα, όπου απαιτείται, να συνομιλούν με άνθρωπο κατά την υποβολή της καταγγελίας και ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένων μέσων. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από ειδικευμένο προσωπικό.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν άμεση δικαστική αποζημίωση σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι αποδέκτες της υπηρεσίας στους οποίους απευθύνονται οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 έχουν δικαίωμα να επιλέξουν οποιοδήποτε όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, προκειμένου να επιλύσουν διαφορές που αφορούν τις αποφάσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν μέσω του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες συμμετέχουν, με καλή πίστη, στο όργανο που επιλέγεται για την επίλυση της διαφοράς και δεσμεύονται από την απόφαση που λαμβάνει το όργανο.
1.  Οι αποδέκτες της υπηρεσίας στους οποίους απευθύνονται οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, οι οποίες λαμβάνονται από την επιγραμμική πλατφόρμα με την αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους αποδέκτες είναι παράνομο ή ασύμβατο με τους όρους και τις προϋποθέσεις της, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν οποιοδήποτε διαιτητικό όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, προκειμένου να επιλύσουν διαφορές που αφορούν τις αποφάσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν μέσω του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα δύο μέρη συμμετέχουν, με καλή πίστη, στο ανεξάρτητο, εξωτερικό πιστοποιημένο όργανο που επιλέγεται για την επίλυση της διαφοράς και δεσμεύονται από την απόφαση που λαμβάνει το όργανο. Η δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε οργάνου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι εύκολα προσβάσιμη στην επιγραμμική διεπαφή της επιγραμμικής πλατφόρμας με σαφή και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, κατόπιν αιτήματος του εν λόγω οργάνου, πιστοποιεί το όργανο, όταν αυτό αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
2.  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, κατόπιν αιτήματος του εν λόγω οργάνου, πιστοποιεί το όργανο για μέγιστο διάστημα τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης, όταν το όργανο και τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς αποδεικνύουν ότι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  είναι αμερόληπτο και ανεξάρτητο από τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τους αποδέκτες της υπηρεσίας που παρέχεται από τις επιγραμμικές πλατφόρμες·
α)  είναι ανεξάρτητα μεταξύ άλλων και από οικονομική άποψη, και αμερόληπτα έναντι των επιγραμμικών πλατφορμών και των αποδεκτών της υπηρεσίας που παρέχεται από τις επιγραμμικές πλατφόρμες και των προσώπων ή των οντοτήτων που έχουν υποβάλει ειδοποιήσεις·
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τα μέλη του αμείβονται με τρόπο που δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα της διαδικασίας·
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών δεσμεύονται να μην εργάζονται για την επιγραμμική πλατφόρμα ή για επαγγελματική οργάνωση ή επιχειρηματική ένωση της οποίας είναι μέλος η επιγραμμική πλατφόρμα, για περίοδο τριών ετών μετά τη λήξη της θέσης τους στο όργανο, και δεν έχουν εργαστεί για τέτοιο οργανισμό επί δύο έτη πριν από την ανάληψη αυτού του ρόλου·
Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  η επίλυση διαφορών είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω τεχνολογίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
γ)  η επίλυση διαφορών είναι εύκολα προσβάσιμη, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρία, μέσω τεχνολογίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής για τα καταγγελίες και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα·
Τροπολογία 237
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  η επίλυση διαφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με σαφείς και δίκαιους διαδικαστικούς κανόνες.
ε)  η επίλυση διαφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με σαφείς και δίκαιους διαδικαστικούς κανόνες, εύκολα ορατούς και δημόσια προσβάσιμους·
Τροπολογία 238
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών επανεκτιμά σε ετήσια βάση κατά πόσον το πιστοποιημένο όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε διαφορετική περίπτωση, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών ανακαλεί το καθεστώς του οργάνου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 239
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών συντάσσει ανά διετία έκθεση στην οποία απαριθμεί τον αριθμό των καταγγελιών που λαμβάνει ετησίως το όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, τα αποτελέσματα των αποφάσεων που εκδόθηκαν, τυχόν συστηματικά ή τομεακά προβλήματα που εντοπίστηκαν, καθώς και τον μέσο χρόνο που απαιτείται για την επίλυση των διαφορών. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή:
α)  προσδιορίζει βέλτιστες πρακτικές των οργάνων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών·
β)  αναφέρει, κατά περίπτωση, τυχόν ελλείψεις, υποστηριζόμενες από στατιστικά στοιχεία, οι οποίες παρεμποδίζουν τη λειτουργία των φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές διαφορές·
γ)  διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των οργάνων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Τα πιστοποιημένα όργανα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας από τον πιστοποιημένο φορέα. Η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα την ημερομηνία κατά την οποία το πιστοποιημένο όργανο λαμβάνει την απόφαση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ του αποδέκτη της υπηρεσίας, η επιγραμμική πλατφόρμα αποζημιώνει τον αποδέκτη για τυχόν τέλη και άλλα εύλογα έξοδα που έχει καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει ο αποδέκτης σε σχέση με την επίλυση της διαφοράς. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ της επιγραμμικής πλατφόρμας, ο αποδέκτης δεν απαιτείται να επιστρέψει τυχόν τέλη ή άλλα έξοδα που έχει καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει η επιγραμμική πλατφόρμα σε σχέση με την επίλυση της διαφοράς.
3.  Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ του αποδέκτη της υπηρεσίας, ιδιωτών ή εντεταλμένων δυνάμει του άρθρου 68 οργανισμών που έχουν υποβάλει ειδοποιήσεις, η επιγραμμική πλατφόρμα αποζημιώνει τον αποδέκτη για τυχόν τέλη και άλλα εύλογα έξοδα που έχουν καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλουν ο αποδέκτης ή οι ιδιώτες ή οργανισμοί που έχουν υποβάλει ειδοποιήσεις σε σχέση με την επίλυση της διαφοράς. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ της επιγραμμικής πλατφόρμας και κρίνει ότι ο αποδέκτης δεν ενήργησε κακόπιστα ως προς τη διαφορά, ο αποδέκτης ή οι ιδιώτες ή οργανισμοί που έχουν υποβάλει ειδοποιήσεις δεν απαιτείται να επιστρέψουν τυχόν τέλη ή άλλα έξοδα που έχει καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει η επιγραμμική πλατφόρμα σε σχέση με την επίλυση της διαφοράς.
Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Τα τέλη που χρεώνει το όργανο για την επίλυση διαφορών είναι εύλογα και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν το κόστος αυτής.
Τα τέλη που χρεώνει το όργανο για την επίλυση διαφορών είναι εύλογα και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν το κόστος αυτής για τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών είναι δωρεάν ή διατίθενται έναντι συμβολικού αντιτίμου για τον αποδέκτη της υπηρεσίας.
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
5.  Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα όργανα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών τα οποία έχουν πιστοποιήσει σύμφωνα με την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των προδιαγραφών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των οργάνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω προδιαγραφών, σε ειδικό ιστότοπο και τον διατηρεί ενημερωμένο.
5.  Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα όργανα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών τα οποία έχουν πιστοποιήσει σύμφωνα με την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των προδιαγραφών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου, καθώς και των οργάνων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών των οποίων το καθεστώς έχει ανακληθεί. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των οργάνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω προδιαγραφών, σε ειδικό ιστότοπο και τον διατηρεί ενημερωμένο.
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου μέσω των μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 14 υποβάλλονται σε επεξεργασία και λαμβάνεται σχετική απόφαση κατά προτεραιότητα και χωρίς καθυστέρηση.
1.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου που λειτουργούν εντός του καθορισμένου τομέα πραγματογνωσίας τους μέσω των μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 14 υποβάλλονται σε επεξεργασία και λαμβάνεται σχετική απόφαση κατά προτεραιότητα και χωρίς καθυστέρηση λαμβανομένης υπόψη της δέουσας διαδικασίας.
Τροπολογία 245
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου μπορούν να εκδίδουν διορθωτικές ειδοποιήσεις για εσφαλμένη αφαίρεση, περιορισμό ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε περιεχόμενο, ή για αναστολές ή τερματισμό λογαριασμών, και ότι οι εν λόγω ειδοποιήσεις για την αποκατάσταση πληροφοριών υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποφασίζονται κατά προτεραιότητα και χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 246
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου βάσει του παρόντος κανονισμού αναγνωρίζεται, έπειτα από αίτηση οποιασδήποτε οντότητας, από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών, όταν ο αιτών αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  ασκεί τις δραστηριότητές του για τους σκοπούς της υποβολής ειδοποιήσεων με έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο.
γ)  ασκεί τις δραστηριότητές του για τους σκοπούς της υποβολής ειδοποιήσεων με ακριβή και αντικειμενικό τρόπο·
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  διαθέτει διαφανή δομή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των πηγών και των ποσών όλων των εσόδων ετησίως·
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  δημοσιεύει τουλάχιστον σε ετήσια βάση σαφείς εύκολα κατανοητές, λεπτομερείς και τυποποιημένες εκθέσεις για όλες τις ειδοποιήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 14 κατά τη σχετική περίοδο. Η έκθεση απαριθμεί:
—  τις ειδοποιήσεις, κατηγοριοποιημένες ανάλογα με την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας,
—  το είδος του περιεχομένου για το οποίο υποβλήθηκε ειδοποίηση,
—  τις συγκεκριμένες νομικές διατάξεις που εικάζεται ότι παραβιάζονται από το εν λόγω περιεχόμενο,
—  τα μέτρα που έλαβε ο πάροχος,
—  ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και πηγές χρηματοδότησης, και επεξήγηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί ότι η αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου διατηρεί την ανεξαρτησία της.
Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γβ) αποστέλλονται στην Επιτροπή, η οποία τις δημοσιοποιεί.
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.  Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών κοινοποιούν στην Επιτροπή και το συμβούλιο τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φορέων στους οποίους αναγνωρίζεται η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου σύμφωνα με την παράγραφο 2.
3.  Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών αναγνωρίζουν ιδιότητα αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου για περίοδο δύο ετών, στο τέλος της οποίας μπορεί να ανανεωθεί αν η οικεία αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών κοινοποιούν στην Επιτροπή και το συμβούλιο τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φορέων στους οποίους αναγνωρίζεται η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή των φορέων για τους οποίους η συγκεκριμένη ιδιότητα έχει ανακληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους εγκατάστασης της πλατφόρμας συμμετέχει σε διάλογο με τις πλατφόρμες και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διατήρηση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου.
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σε δημόσια διαθέσιμη βάση δεδομένων και την διατηρεί ενημερωμένη.
4.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σε δημόσια διαθέσιμη βάση δεδομένων σε εύκολα προσβάσιμο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και την διατηρεί ενημερωμένη.
Τροπολογία 252
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
5.  Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα διαθέτει πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου υπέβαλε σημαντικό αριθμό ανεπαρκώς ακριβών ή μη αρκούντως τεκμηριωμένων ειδοποιήσεων μέσω των μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 14, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που συγκεντρώνονται σε σχέση με την επεξεργασία καταγγελιών μέσω των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3, κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε την ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου στην αντίστοιχη οντότητα, παρέχοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις και δικαιολογητικά έγγραφα.
5.  Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα διαθέτει πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου υπέβαλε σημαντικό αριθμό ανεπαρκώς ακριβών, ανακριβών ή μη αρκούντως τεκμηριωμένων ειδοποιήσεων μέσω των μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 14, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που συγκεντρώνονται σε σχέση με την επεξεργασία καταγγελιών μέσω των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3, κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε την ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου στην αντίστοιχη οντότητα, παρέχοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις και δικαιολογητικά έγγραφα. Μετά τη λήψη των πληροφοριών από τις επιγραμμικές πλατφόρμες και αν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θεωρεί ότι υπάρχουν θεμιτοί λόγοι για την έναρξη έρευνας, η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Τροπολογία 253
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
6.  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε σε οντότητα την ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου ανακαλεί την ιδιότητα αυτή, εάν διαπιστώσει, έπειτα από έρευνα είτε με δική του πρωτοβουλία είτε βάσει πληροφοριών που έλαβε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες δυνάμει της παραγράφου 5, ότι ο φορέας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2. Πριν ανακαλέσει την ιδιότητα, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών παρέχει στην οντότητα τη δυνατότητα να σχολιάσει τα πορίσματα της έρευνάς του και την πρόθεσή του να ανακαλέσει την ιδιότητα της οντότητας ως αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου.
6.  Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε σε οντότητα την ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου ανακαλεί την ιδιότητα αυτή, εάν διαπιστώσει, έπειτα από έρευνα είτε με δική του πρωτοβουλία είτε βάσει πληροφοριών που έλαβε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες δυνάμει της παραγράφου 5, η οποία διεξάγεται αμελλητί, ότι ο φορέας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2. Πριν ανακαλέσει την ιδιότητα, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών παρέχει στην οντότητα τη δυνατότητα να σχολιάσει τα πορίσματα της έρευνάς του και την πρόθεσή του να ανακαλέσει την ιδιότητα της οντότητας ως αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου.
Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7
7.  Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο, δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για να βοηθά τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6.
7.  Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για να βοηθά τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των παραγράφων 2, 5 και 6.
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)
Άρθρο 19α
Απαιτήσεις προσβασιμότητας για επιγραμμικές πλατφόρμες
1.   Οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση διασφαλίζουν ότι σχεδιάζουν και παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήματα III, IV, VI και VII της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882.
2.   Οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Οι πληροφορίες διατίθενται στο κοινό με τρόπο προσιτό σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.
3.   Οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες, τα έντυπα και τα μέτρα που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διατίθενται έτσι ώστε να είναι εύκολη η εύρεση και η κατανόησή τους και να είναι προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία.
4.   Οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση διασφαλίζουν ότι προβλέπονται διαδικασίες ώστε η παροχή υπηρεσιών να εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της παροχής της υπηρεσίας, οι αλλαγές στις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών.
5.   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών λαμβάνουν τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.
6.   Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος της αρχής αυτής, για τις ενέργειες που γίνονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.
7.   Οι επιγραμμικές πλατφόρμες συμμορφούμενες με εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη προτύπων που απορρέουν από την οδηγία (ΕΕ) 2019/882, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος κανονισμού στον βαθμό που τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
8.   Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές ή με μέρη τεχνικών προδιαγραφών που έχουν υιοθετηθεί για την οδηγία (ΕΕ) 2019/882 τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος κανονισμού εφόσον οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό διάστημα και αφού εκδώσουν προειδοποίηση, την παροχή των υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά προδήλως παράνομο περιεχόμενο.
1.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν δικαίωμα να αναστείλουν, για εύλογο χρονικό διάστημα και αφού εκδώσουν προειδοποίηση, την παροχή των υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά παράνομο περιεχόμενο, για την οποία η παρανομία μπορεί να διαπιστωθεί χωρίς τη διενέργεια νομικής ή πραγματολογικής εξέτασης ή για την οποία έχουν λάβει δύο ή περισσότερες εντολές ανάληψης δράσης σχετικά με παράνομο περιεχόμενο κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, εκτός εάν οι εν λόγω εντολές ανατραπούν αργότερα.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό διάστημα και αφού εκδώσουν προειδοποίηση, την επεξεργασία ειδοποιήσεων και καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης και των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 17, αντίστοιχα, από πρόσωπα ή οντότητες ή από καταγγέλλοντες που υποβάλλουν συχνά ειδοποιήσεις ή καταγγελίες οι οποίες είναι προδήλως αβάσιμες.
2.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν δικαίωμα να αναστείλουν, για εύλογο χρονικό διάστημα και αφού εκδώσουν προειδοποίηση, την επεξεργασία ειδοποιήσεων και καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης και των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 17, αντίστοιχα, από πρόσωπα ή οντότητες ή από καταγγέλλοντες που υποβάλλουν επανειλημμένα ειδοποιήσεις ή καταγγελίες οι οποίες είναι προδήλως αβάσιμες.
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες αξιολογούν, κατά περίπτωση και με έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο, εάν ένας αποδέκτης, πρόσωπο, οντότητα ή καταγγέλλων συμμετέχει στην αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή γεγονότα και τις περιστάσεις που προκύπτουν από τις πληροφορίες που διαθέτει η επιγραμμική πλατφόρμα. Οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
3.  Όταν αποφασίζουν επί της αναστολής, οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών αξιολογούν, κατά περίπτωση και με έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο, εάν ένας αποδέκτης, πρόσωπο, οντότητα ή καταγγέλλων συμμετέχει στην αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή γεγονότα και τις περιστάσεις που προκύπτουν από τις πληροφορίες που διαθέτει ο πάροχος της επιγραμμικής πλατφόρμας. Οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  τον απόλυτο αριθμό στοιχείων προδήλως παράνομου περιεχομένου ή προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος·
α)  τον απόλυτο αριθμό στοιχείων παράνομου περιεχομένου ή προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος·
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  την πρόθεση του αποδέκτη, του προσώπου, της οντότητας ή του καταγγέλλοντος.
δ)  εφόσον μπορεί να προσδιοριστεί, την πρόθεση του αποδέκτη, του προσώπου, της οντότητας ή του καταγγέλλοντος·
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  αν η ειδοποίηση υποβλήθηκε από μεμονωμένο χρήστη ή από οντότητα ή πρόσωπα με ειδική πραγματογνωσία σε σχέση με το εν λόγω περιεχόμενο ή μετά τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης περιεχομένου.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι αναστολές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να κηρυχθούν μόνιμες όταν:
α)  υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δικαίου ή δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένων εν εξελίξει ποινικών ερευνών·
β)  τα στοιχεία που καταργήθηκαν αποτελούσαν μέρη μεγάλης κλίμακας εκστρατειών για την εξαπάτηση των χρηστών ή τη χειραγώγηση των προσπαθειών ελέγχου του περιεχομένου της πλατφόρμας·
γ)  έμπορος έχει προσφέρει επανειλημμένα αγαθά και υπηρεσίες που δεν συμμορφώνονται με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·
δ)  τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν αφορούσαν σοβαρά εγκλήματα.
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4
4.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες καθορίζουν, με σαφή και λεπτομερή τρόπο, στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την πολιτική τους όσον αφορά την αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων και των περιστάσεων που λαμβάνουν υπόψη όταν αξιολογούν κατά πόσον μια συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά αθέμιτη χρήση, καθώς και της διάρκειας της αναστολής.
4.  Οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών καθορίζουν, με σαφή, φιλικό προς τον χρήστη και λεπτομερή τρόπο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2, στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την πολιτική τους όσον αφορά την αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων γεγονότων και περιστάσεων που λαμβάνουν υπόψη όταν αξιολογούν κατά πόσον μια συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά αθέμιτη χρήση, καθώς και της διάρκειας της αναστολής.
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα επιτρέπει στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους, διασφαλίζει ότι οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της μόνον για την προώθηση μηνυμάτων ή για την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση εάν, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της, η επιγραμμική πλατφόρμα έχει λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους διασφαλίζουν ότι οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους μόνον για την προώθηση μηνυμάτων ή για την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση εάν, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών τους για τους σκοπούς αυτούς έχουν λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:
Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 13 και του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 ή οποιασδήποτε σχετικής πράξης του δικαίου της Ένωσης·
δ)  το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 13 και του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 ή οποιασδήποτε σχετικής πράξης του δικαίου της Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων·
__________________
__________________
51 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
51 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  αυτοπιστοποίηση του εμπόρου με την οποία δεσμεύεται να προσφέρει μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες του δικαίου της Ένωσης.
στ)  αυτοπιστοποίηση του εμπόρου με την οποία δεσμεύεται να προσφέρει μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες του δικαίου της Ένωσης και, κατά περίπτωση, επιβεβαίωση ότι όλα τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί με βάση διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ένωσης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (RAPEX)·
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτίθεται να προσφέρει ο έμπορος στην επιγραμμική πλατφόρμα.
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
2.  Μετά τη λήψη των εν λόγω πληροφοριών, η επιγραμμική πλατφόρμα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να αξιολογήσει κατά πόσον είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), δ) και ε), με τη χρήση οποιασδήποτε ελεύθερα προσβάσιμης επίσημης επιγραμμικής βάσης δεδομένων ή επιγραμμικής διεπαφής που διατίθεται από κράτη μέλη ή την Ένωση ή μέσω αιτημάτων προς τον έμπορο για την παροχή δικαιολογητικών από αξιόπιστες πηγές.
2.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους, μόλις λάβουν τις εν λόγω πληροφορίες πριν επιτρέψουν την εμφάνιση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην επιγραμμική διεπαφή τους και έως το τέλος της συμβατικής σχέσης, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιολογήσουν κατά πόσον οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στα) είναι αξιόπιστες και πλήρεις. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγχουν τις πληροφορίες που παρέχει ο έμπορος, με τη χρήση οποιασδήποτε ελεύθερα προσβάσιμης επίσημης επιγραμμικής βάσης δεδομένων ή επιγραμμικής διεπαφής που διατίθεται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή ή από κράτη μέλη ή την Ένωση ή μέσω αιτημάτων απευθείας προς τον έμπορο για την παροχή δικαιολογητικών από αξιόπιστες πηγές.
Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των επιγραμμικών βάσεων δεδομένων και των επιγραμμικών διεπαφών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο και τον επικαιροποιεί. Οι υποχρεώσεις για τις επιγραμμικές πλατφόρμες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν όσον αφορά τους νέους και τους υφιστάμενους εμπόρους.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η επιγραμμική πλατφόρμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και την πρόληψη της διάδοσης, από εμπόρους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία της, προσφορών για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν συμμορφώνονται με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, μέσω μέτρων όπως δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές, επιπλέον των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Όταν η επιγραμμική πλατφόρμα έχει ενδείξεις ότι είναι ανακριβές ή ελλιπές οποιοδήποτε πληροφοριακό στοιχείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και λαμβάνεται από τον οικείο έμπορο, η εν λόγω πλατφόρμα ζητεί από τον έμπορο να διορθώσει τις πληροφορίες στον βαθμό που είναι αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις, χωρίς καθυστέρηση ή εντός της προθεσμίας που ορίζει το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.
3.  Όταν η επιγραμμική πλατφόρμα έχει επαρκείς ενδείξεις ή λόγους να πιστεύει ότι είναι ανακριβές ή ελλιπές οποιοδήποτε πληροφοριακό στοιχείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και λαμβάνεται από τον οικείο έμπορο, η εν λόγω πλατφόρμα ζητεί από τον έμπορο να διορθώσει τις πληροφορίες στον βαθμό που είναι αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις, χωρίς καθυστέρηση ή εντός της προθεσμίας που ορίζει το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Σε περίπτωση που ο έμπορος δεν διορθώσει ή δεν συμπληρώσει τις πληροφορίες αυτές, η επιγραμμική πλατφόρμα αναστέλλει την παροχή της υπηρεσίας της στον έμπορο μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα.
Σε περίπτωση που ο έμπορος δεν διορθώσει ή δεν συμπληρώσει τις πληροφορίες αυτές, η επιγραμμική πλατφόρμα αναστέλλει αμέσως την παροχή της υπηρεσίας της στον έμπορο σε σχέση με την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση μέχρι να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα.
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Εάν μια επιγραμμική πλατφόρμα απορρίψει ένα αίτημα παροχής υπηρεσιών ή αναστείλει τις υπηρεσίες σε έναν έμπορο, ο έμπορος προσφεύγει στους μηχανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 17 και το άρθρο 43 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν συμβάσεις με εμπόρους διασφαλίζουν ότι η ταυτότητα, όπως το εμπορικό σήμα ή ο λογότυπος, του επιχειρηματικού χρήστη που παρέχει περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες είναι σαφώς ορατή παράλληλα με το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Για τον σκοπό αυτό, η επιγραμμική πλατφόρμα δημιουργεί τυποποιημένη διεπαφή για τους επαγγελματίες χρήστες.
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 γ (νέα)
3γ.  Οι έμποροι ευθύνονται αποκλειστικά για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών και ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την επιγραμμική πλατφόρμα τυχόν αλλαγές στις παρεχόμενες πληροφορίες.
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
4.  Η επιγραμμική πλατφόρμα αποθηκεύει τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 με ασφαλή τρόπο για τη διάρκεια της συμβατικής της σχέσης με τον οικείο έμπορο. Στη συνέχεια διαγράφει τις πληροφορίες.
4.  Η επιγραμμική πλατφόρμα αποθηκεύει τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 με ασφαλή τρόπο για τη διάρκεια της συμβατικής της σχέσης με τον οικείο έμπορο. Στη συνέχεια διαγράφει τις πληροφορίες, το αργότερο έξι μήνες μετά την οριστική σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6
6.  Η επιγραμμική πλατφόρμα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), δ), ε) και στ) στους αποδέκτες της υπηρεσίας με σαφή, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό τρόπο.
6.  Η επιγραμμική πλατφόρμα καθιστά εύκολα προσβάσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), δ), ε), στ) και στα) στους αποδέκτες της υπηρεσίας με σαφή, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό τρόπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος Ι της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882.
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)
Άρθρο 22α
Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών και των αρχών για παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες
1.   Όταν επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους αντιληφθούν, ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται, ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προσφέρεται από έμπορο στη διεπαφή της εν λόγω πλατφόρμας είναι παράνομο όσον αφορά τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου:
α)   αφαιρεί ταχέως το παράνομο προϊόν ή υπηρεσία από τη διεπαφή του και, κατά περίπτωση, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, όπως η αρχή εποπτείας της αγοράς ή η τελωνειακή αρχή, για τη ληφθείσα απόφαση·
β)   όταν η επιγραμμική πλατφόρμα διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του αποδέκτη των υπηρεσιών, ενημερώνει τους αποδέκτες της υπηρεσίας που είχαν αποκτήσει το εν λόγω προϊόν ή την εν λόγω υπηρεσία σχετικά με την παρανομία, την ταυτότητα του εμπόρου και τις επιλογές προσφυγής·
γ)   συγκεντρώνει και να διαθέτει στο κοινό μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών ένα αποθετήριο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες που καταργήθηκαν από την πλατφόρμα της τους τελευταίους 12 μήνες μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον σχετικό έμπορο και επιλογές προσφυγής.
2.   Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους διατηρούν εσωτερική βάση δεδομένων με παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αφαιρεθεί και/ή αποδέκτες που έχουν ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 20.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν μέσω του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται στο άρθρο 17, τη βάση για τις εν λόγω καταγγελίες, τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με τις καταγγελίες αυτές, τον μέσο και διάμεσο χρόνο που απαιτήθηκε για τη λήψη των αποφάσεων αυτών και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ανακλήθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις·
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τον αριθμό των αναστολών που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20, κάνοντας διάκριση μεταξύ των αναστολών που επιβλήθηκαν λόγω παροχής προδήλως παράνομου περιεχομένου, υποβολής προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων και υποβολής προδήλως αβάσιμων καταγγελιών·
β)  τον αριθμό των αναστολών που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20, κάνοντας διάκριση μεταξύ των αναστολών που επιβλήθηκαν λόγω παροχής παράνομου περιεχομένου, υποβολής προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων και υποβολής προδήλως αβάσιμων καταγγελιών·
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τον αριθμό των διαφημίσεων που καταργήθηκαν, επισημάνθηκαν ή απενεργοποιήθηκαν από την επιγραμμική πλατφόρμα και αιτιολόγηση των αποφάσεων·
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες δημοσιεύουν, τουλάχιστον μία φορά ανά έξι μήνες, πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες της υπηρεσίας σε κάθε κράτος μέλος, οι οποίοι υπολογίζονται ως ο μέσος όρος κατά την περίοδο των τελευταίων έξι μηνών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2.
2.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες δημοσιεύουν, τουλάχιστον μία φορά ανά 12 μήνες, πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες της υπηρεσίας σε κάθε κράτος μέλος, οι οποίοι υπολογίζονται ως ο μέσος όρος κατά την περίοδο των τελευταίων έξι μηνών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2.
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη απέχουν από την επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη διαφάνεια στις επιγραμμικές πλατφόρμες, εκτός από συγκεκριμένα αιτήματα σε σχέση με την άσκηση των εποπτικών εξουσιών τους.
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό υποδειγμάτων σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των εκθέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση ενός συνόλου βασικών δεικτών απόδοσης και για τον καθορισμό υποδειγμάτων σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των εκθέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που προβάλλουν διαφημίσεις στις επιγραμμικές διεπαφές τους διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες της υπηρεσίας μπορούν να αναγνωρίσουν, για κάθε συγκεκριμένη διαφήμιση που εμφανίζεται σε κάθε μεμονωμένο αποδέκτη, με σαφή και ρητό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο, τα εξής:
1.   Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που προβάλλουν διαφημίσεις στις επιγραμμικές διεπαφές τους διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες της υπηρεσίας μπορούν να αναγνωρίσουν, για κάθε συγκεκριμένη διαφήμιση που εμφανίζεται σε κάθε μεμονωμένο αποδέκτη, με σαφή, ουσιαστικό και ρητό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο, τα εξής:
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ότι οι πληροφορίες που προβάλλονται αποτελούν διαφήμιση·
α)  ότι οι πληροφορίες που προβάλλονται στη διεπαφή ή σε μέρη της διεπαφής αποτελούν επιγραμμική διαφήμιση, μεταξύ άλλων μέσω ευδιάκριτης και εναρμονισμένης σήμανσης·
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτεί τη διαφήμιση, εάν είναι διαφορετικό από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β)·
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του αποδέκτη στον οποίο προβάλλεται η διαφήμιση.
γ)   σαφείς, σημαντικές και ομοιογενείς πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του αποδέκτη στον οποίο προβάλλεται η διαφήμιση καθώς και, όπου έχει εφαρμογή, τους τρόπους αλλαγής των παραμέτρων αυτών.
Τροπολογία 499
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν εύκολα να επιλέγουν συνειδητά κατά πόσον θα συγκατατεθούν, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 11 και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν για τους σκοπούς διαφήμισης που τους παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εμπορευματοποίησης των δεδομένων τους. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι η άρνηση συγκατάθεσης δεν είναι δυσκολότερη ή περισσότερο χρονοβόρα για τον αποδέκτη από την παροχή συγκατάθεσης. Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης των αποδεκτών ή ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, στους αποδέκτες παρέχονται άλλες δίκαιες και εύλογες επιλογές πρόσβασης στην επιγραμμική πλατφόρμα.
Τροπολογία 500
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Απαγορεύονται οι τεχνικές στόχευσης ή ενίσχυσης οι οποίες επεξεργάζονται, αποκαλύπτουν ή συνάγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για σκοπούς προβολής διαφήμισης.
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)
Άρθρο 24α
Διαφάνεια του συστήματος συστάσεων
1.   Οι επιγραμμικές πλατφόρμες καθορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους και μέσω καθορισμένου επιγραμμικού πόρου απευθείας προσβάσιμου και εύκολα εντοπιζόμενου από την επιγραμμική διεπαφή της επιγραμμικής πλατφόρμας όταν συνιστάται περιεχόμενο, με τρόπο σαφή, προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό, τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συστάσεών τους, καθώς και τυχόν επιλογές που έχουν καταστήσει διαθέσιμες στον αποδέκτη της υπηρεσίας για τροποποίηση ή επηρεασμό των κύριων παραμέτρων.
2.   Οι κύριες παράμετροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α)   τα κύρια κριτήρια που χρησιμοποιεί το σχετικό σύστημα, τα οποία, μεμονωμένα ή συλλογικά, είναι τα σημαντικότερα για τον καθορισμό των συστάσεων·
β)   τη σχετική σημασία των εν λόγω παραμέτρων·
γ)   τους στόχους για τους οποίους έχει βελτιστοποιηθεί το σύστημα· και
δ)   κατά περίπτωση, επεξήγηση του ρόλου που διαδραματίζει η συμπεριφορά των αποδεκτών της υπηρεσίας στον τρόπο με τον οποίο το σχετικό σύστημα παράγει τα αποτελέσματά του.
Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του εμπορικού απορρήτου και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
3.   Όταν διατίθενται πολλές επιλογές σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν μια σαφή και εύκολα προσβάσιμη λειτουργική δυνατότητα στην επιγραμμική διεπαφή τους, η οποία επιτρέπει στον αποδέκτη της υπηρεσίας να επιλέγει και να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την προτιμώμενη επιλογή του για καθένα από τα συστήματα συστάσεων που καθορίζει τη σχετική σειρά των πληροφοριών που του παρουσιάζονται.
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 β (νέο)
Άρθρο 24β
Πρόσθετες υποχρεώσεις για πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διάδοση πορνογραφικού περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες
Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα χρησιμοποιείται πρωτίστως για τη διάδοση πορνογραφικού περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες, η πλατφόρμα λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι:
α)   οι χρήστες που διαδίδουν περιεχόμενο έχουν επαληθεύσει την ταυτότητά τους μέσω διπλού ηλεκτρονικού μηνύματος συγκατάθεσης και καταχώρισης του κινητού τηλεφώνου·
β)   γίνεται επαγγελματικός έλεγχος του περιεχομένου από άνθρωπο εκπαιδευμένο στη διαπίστωση σεξουαλικής κακοποίησης βάσει εικόνων, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι παράνομο·
γ)   παρέχεται προσβασιμότητα σε εξειδικευμένη διαδικασία ειδοποίησης κατά τρόπο ώστε, επιπλέον του μηχανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 14, να μπορούν ιδιώτες να προβαίνουν σε ειδοποίηση προς την πλατφόρμα με τον ισχυρισμό ότι διαδίδονται εικόνες που τα απεικονίζουν ή φαίνεται να τα απεικονίζουν χωρίς τη συγκατάθεσή τους, και να παρέχουν στην πλατφόρμα άμεσες αποδείξεις της σωματικής ταυτότητάς τους· το περιεχόμενο που κοινοποιείται μέσω αυτής της διαδικασίας αναστέλλεται αμελλητί.
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αριθμό μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση ίσο ή υψηλότερο από 45 εκατομμύρια, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
1.  Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες:
α)   παρέχουν για τουλάχιστον τέσσερεις συναπτούς μήνες τις υπηρεσίες τους σε αριθμό μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση ίσο ή υψηλότερο από 45 εκατομμύρια, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Η μεθοδολογία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη ότι:
i)   ο αριθμός των ενεργών αποδεκτών βασίζεται σε κάθε υπηρεσία χωριστά·
ii)   οι ενεργοί αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι σε πολλές συσκευές υπολογίζονται μία μόνο φορά·
iii)   η έμμεση χρήση της υπηρεσίας, μέσω τρίτου ή μέσω σύνδεσης, δεν υπολογίζεται·
iv)   όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα φιλοξενείται από άλλον πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών, οι ενεργοί αποδέκτες αποδίδονται αποκλειστικά στην επιγραμμική πλατφόρμα που βρίσκεται πλησιέστερα στον αποδέκτη·
v)   δεν περιλαμβάνονται αυτοματοποιημένες αλληλεπιδράσεις, λογαριασμοί ή σάρωση δεδομένων που πραγματοποιούνται με μη ανθρώπινα μέσα («bot»).
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 69, έπειτα από διαβούλευση με το συμβούλιο, ώστε να καθορίσει ειδική μεθοδολογία για τον υπολογισμό του αριθμού των μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση, για τους σκοπούς της παραγράφου 1. Στη μεθοδολογία καθορίζεται, συγκεκριμένα, ο τρόπος προσδιορισμού του πληθυσμού της Ένωσης και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη διαφορετικών χαρακτηριστικών προσβασιμότητας.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 69, έπειτα από διαβούλευση με το συμβούλιο, ώστε να καθορίσει ειδική μεθοδολογία για τον υπολογισμό του αριθμού των μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση, για τους σκοπούς της παραγράφου 1(α). Στη μεθοδολογία καθορίζεται, συγκεκριμένα, ο τρόπος προσδιορισμού του πληθυσμού της Ένωσης και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη διαφορετικών χαρακτηριστικών προσβασιμότητας.
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν τυχόν σημαντικούς συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τη λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών τους στην Ένωση. Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες τους και περιλαμβάνει τους ακόλουθους συστημικούς κινδύνους:
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν ουσιαστικά και επιμελώς, από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη νέων υπηρεσιών, την πιθανότητα και τη σοβαρότητα τυχόν σημαντικών συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τον σχεδιασμό, τα αλγοριθμικά συστήματα, τα εγγενή χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών τους στην Ένωση. Η εκτίμηση κινδύνου λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους ανά κράτος μέλος στο οποίο προσφέρονται υπηρεσίες και στην Ένωση στο σύνολό της, ιδίως σε συγκεκριμένη γλώσσα ή περιοχή. Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών τεχνολογικού σχεδιασμού και επιχειρηματικού μοντέλου, και περιλαμβάνει τους ακόλουθους συστημικούς κινδύνους:
Τροπολογία 295
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τη διάδοση παράνομου περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους·
α)  τη διάδοση παράνομου περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους ή περιεχομένου που παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις τους·
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ως προς την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 7, 11, 21 και 24 του Χάρτη αντίστοιχα·
β)  τυχόν πραγματικές και προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις ως προς την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των καταναλωτών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ιδιωτικότητας και της οικογενειακής ζωής, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς επίσης της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, του δικαιώματος στην ισότητα των φύλων και των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 και 38 του Χάρτη, αντίστοιχα·
Τροπολογία 297
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  εσκεμμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένης της μη αυθεντικής χρήσης ή της αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης της υπηρεσίας, με πραγματική ή προβλέψιμη αρνητική επίπτωση στην προστασία της δημόσιας υγείας, των ανηλίκων, του πολιτικού λόγου, ή πραγματικές ή προβλέψιμες επιπτώσεις που σχετίζονται με εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια ασφάλεια.
γ)  οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή εσκεμμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένης της μη αυθεντικής χρήσης ή της αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης της υπηρεσίας ή κινδύνων εγγενών στη σκοπούμενη λειτουργία της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης παράνομου περιεχομένου, περιεχομένου που παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις τους ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου με πραγματική ή προβλέψιμη αρνητική επίπτωση στην προστασία των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων αποδεκτών της υπηρεσίας, στις δημοκρατικές αξίες, στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, στην ελευθερία της έκφρασης και του πολιτικού λόγου, ή σε πραγματικές ή προβλέψιμες επιπτώσεις που σχετίζονται με εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια ασφάλεια·
Τροπολογία 298
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τυχόν πραγματικές και προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και συμπεριφορικοί εθισμοί ή άλλες σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τη σωματική, πνευματική, κοινωνική και οικονομική ευημερία του ατόμου.
Τροπολογία 299
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τον τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα ελέγχου περιεχομένου, τα συστήματα συστάσεων και τα συστήματα επιλογής και προβολής διαφημίσεων επηρεάζουν οποιονδήποτε από τους συστημικούς κινδύνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της πιθανώς ταχείας και ευρείας διάδοσης παράνομου περιεχομένου και πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους.
2.  Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το κατά πόσον και τον τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα ελέγχου περιεχομένου, οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα πρότυπα κοινότητας, τα αλγοριθμικά συστήματα, τα συστήματα συστάσεων και τα συστήματα επιλογής, στόχευσης και προβολής διαφημίσεων, καθώς και η υποκείμενη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και η κατάρτιση προφίλ επηρεάζουν οποιονδήποτε από τους συστημικούς κινδύνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της πιθανώς ταχείας και ευρείας διάδοσης παράνομου περιεχομένου και περιεχομένου που δεν συνάδει με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους.
Τροπολογία 300
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες διαβουλεύονται, όπου είναι σκόπιμο, με εκπροσώπους των αποδεκτών της υπηρεσίας, εκπροσώπους ομάδων που δυνητικά επηρεάζονται από τις υπηρεσίες τους, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμετοχή τους προσαρμόζεται στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που επιδιώκει να εκτιμήσει η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα.
Τροπολογία 301
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Τα δικαιολογητικά έγγραφα της εκτίμησης κινδύνου κοινοποιούνται στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και στην Επιτροπή.
Τροπολογία 302
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν οδηγούν σε καμία περίπτωση σε γενική υποχρέωση παρακολούθησης.
Τροπολογία 303
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, διαφανή, αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:
Τροπολογία 304
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  προσαρμογή συστημάτων ελέγχου περιεχομένου ή συστάσεων, των διαδικασιών λήψης αποφάσεών τους, των χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας των υπηρεσιών τους, ή των όρων και προϋποθέσεων τους·
α)  προσαρμογή συστημάτων ελέγχου περιεχομένου, αλγοριθμικών συστημάτων ή συστημάτων συστάσεων και επιγραμμικών διεπαφών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεών τους, του σχεδιασμού, των χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας των υπηρεσιών τους, του διαφημιστικού μοντέλου τους ή των όρων και προϋποθέσεων τους·
Τροπολογία 305
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  εξασφάλιση κατάλληλων πόρων για τη διεκπεραίωση ειδοποιήσεων και εσωτερικών καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων ή ικανοτήτων·
Τροπολογία 306
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  στοχευμένα μέτρα με σκοπό τον περιορισμό της προβολής διαφημίσεων συνδεόμενων με την υπηρεσία που παρέχουν·
β)  στοχευμένα μέτρα με σκοπό τον περιορισμό της προβολής διαφημίσεων συνδεόμενων με την υπηρεσία που παρέχουν ή της εναλλακτικής τοποθέτησης και προβολής διαφημίσεων δημόσιας υπηρεσίας ή άλλων συναφών πραγματικών στοιχείων·
Τροπολογία 307
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  κατά περίπτωση, στοχευμένα μέτρα που αποσκοπούν στην προσαρμογή των επιγραμμικών διεπαφών και χαρακτηριστικών για την προστασία των ανηλίκων·
Τροπολογία 308
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών ή της επίβλεψης οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση συστημικού κινδύνου·
γ)  ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών και πόρων, του ελέγχου, της τεκμηρίωσης ή της επίβλεψης οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση συστημικού κινδύνου·
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες διενεργούν όπου είναι σκόπιμο δικές τους εκτιμήσεις κινδύνων και να σχεδιάζουν τα οικεία μέτρα περιορισμού των κινδύνων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αποδεκτών της υπηρεσίας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Όταν δεν προβλέπεται τέτοια συμμετοχή, αυτό καθίσταται σαφές στην έκθεση διαφάνειας που αναφέρεται στο άρθρο 33.
Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν λεπτομερή κατάλογο των μέτρων μετριασμού του κινδύνου που έχουν ληφθεί και την αιτιολόγησή τους στους ανεξάρτητους ελεγκτές για την κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 28.
Τροπολογία 311
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Η Επιτροπή αξιολογεί την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού που εφαρμόζουν οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δύναται να εκδίδει συστάσεις.
Τροπολογία 312
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το συμβούλιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή, δημοσιεύει αναλυτικές εκθέσεις, μία φορά ανά έτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
2.  Το συμβούλιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή, δημοσιεύει αναλυτικές εκθέσεις, μία φορά ανά έτος. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Τροπολογία 313
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  προσδιορισμό και εκτίμηση των πλέον σημαντικών και επαναλαμβανόμενων συστημικών κινδύνων που αναφέρονται από πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ή εντοπίζονται από άλλες πηγές πληροφοριών, ιδίως εκείνων που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 33·
α)  προσδιορισμό και εκτίμηση των πλέον σημαντικών και επαναλαμβανόμενων συστημικών κινδύνων που αναφέρονται από πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ή εντοπίζονται από άλλες πηγές πληροφοριών, ιδίως εκείνων που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31 και 33·
Τροπολογία 314
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι εκθέσεις είναι διαρθρωμένες ανά κράτος μέλος στο οποίο εμφανίζονται οι συστημικοί κίνδυνοι και στο σύνολο της Ένωσης. Οι εκθέσεις δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της Ένωσης.
Τροπολογία 315
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σε σχέση με συγκεκριμένους κινδύνους, και ιδίως για να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και να προτείνει πιθανά μέτρα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή οργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις.
3.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, και κατόπιν δημοσίων διαβουλεύσεων, εκδίδει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σε σχέση με συγκεκριμένους κινδύνους, και ιδίως για να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και να προτείνει πιθανά μέτρα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία κατοχυρώνονται στον Χάρτη.
Τροπολογία 316
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η απαίτηση θέσπισης μέτρων μετριασμού δεν οδηγεί σε γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή σε υποχρεώσεις ενεργητικής διερεύνησης γεγονότων.
Τροπολογία 317
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, σε ελέγχους για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα εξής:
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, σε ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα εξής:
Τροπολογία 318
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση σε όλες τα σχετικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Τροπολογία 319
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 διενεργούνται από οργανισμούς οι οποίοι:
2.  Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 διενεργούνται από οργανισμούς που έχουν αναγνωριστεί και ελεγχθεί από την Επιτροπή και οι οποίοι:
Τροπολογία 320
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  είναι ανεξάρτητοι από την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα·
α)  είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητοι από την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα και δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων με αυτή ή με άλλες πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες·
Τροπολογία 321
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  οι ελεγκτές και οι υπάλληλοί τους δεν έχουν παράσχει καμία άλλη υπηρεσία στην πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα που υποβλήθηκε σε έλεγχο κατά το δωδεκάμηνο πριν από τον έλεγχο και δεσμεύονται να μην εργαστούν για την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα που υποβλήθηκε σε έλεγχο ή για επαγγελματική οργάνωση ή επιχειρηματική ένωση της οποίας η πλατφόρμα είναι μέλος για 12 μήνες από τη λήξη της θέσης τους στον οργανισμό ελέγχου·
Τροπολογία 322
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Οι οργανισμοί που διενεργούν τους ελέγχους καταρτίζουν έκθεση ελέγχου για κάθε έλεγχο. Η έκθεση καταρτίζεται γραπτώς και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
3.  Οι οργανισμοί που διενεργούν τους ελέγχους καταρτίζουν έκθεση ελέγχου για κάθε αντικείμενο ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η έκθεση καταρτίζεται γραπτώς και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
Τροπολογία 323
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  δήλωση συμφερόντων·
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  περιγραφή των κύριων πορισμάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο·
δ)  περιγραφή των κύριων πορισμάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο και περίληψη των κύριων πορισμάτων·
Τροπολογία 325
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  περιγραφή των τρίτων μερών των οποίων ζητήθηκε η γνώμη στο πλαίσιο του ελέγχου·
Τροπολογία 326
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  περιγραφή συγκεκριμένων στοιχείων που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν και αιτιολόγηση σχετικά με το γιατί αυτά δεν μπορούσαν να ελεγχθούν·
Τροπολογία 327
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  όταν η ελεγκτική γνώμη δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα για συγκεκριμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου, αιτιολόγηση για την αποτυχία εξαγωγής του συμπεράσματος.
Τροπολογία 328
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει και ενημερώνει τακτικά κατάλογο των ελεγμένων οργανισμών.
Τροπολογία 329
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Όταν μια πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα λαμβάνει θετική έκθεση ελέγχου, δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή σφραγίδα αριστείας.
Τροπολογία 330
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν συστήματα συστάσεων ορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συστάσεών τους, καθώς και τυχόν επιλογές των αποδεκτών της υπηρεσίας να τροποποιούν ή να επηρεάζουν τις κύριες παραμέτρους που αυτές ενδέχεται να έχουν καταστήσει διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας επιλογής που δεν βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
1.  Επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 24α, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν συστήματα συστάσεων παρέχουν τουλάχιστον ένα σύστημα συστάσεων που δεν βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και μια εύκολα προσβάσιμη λειτουργική δυνατότητα στην επιγραμμική διεπαφή τους που επιτρέπει στον αποδέκτη της υπηρεσίας να επιλέγει και να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την προτιμώμενη επιλογή του για καθένα από τα συστήματα συστάσεων που καθορίζει τη σχετική σειρά των πληροφοριών που του παρουσιάζονται.
Τροπολογία 331
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Όταν διατίθενται πολλές επιλογές σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν μια εύκολα προσβάσιμη λειτουργική δυνατότητα στην επιγραμμική διεπαφή τους, η οποία επιτρέπει στον αποδέκτη της υπηρεσίας να επιλέγει και να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την προτιμώμενη επιλογή του για καθένα από τα συστήματα συστάσεων η οποία καθορίζει τη σχετική σειρά των πληροφοριών που του παρουσιάζονται.
διαγράφεται
Τροπολογία 332
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες που προβάλλουν διαφημίσεις στις επιγραμμικές διεπαφές τους συγκεντρώνουν και δημοσιοποιούν μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών ένα αποθετήριο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έως ένα έτος μετά την τελευταία προβολή της διαφήμισης στις επιγραμμικές διεπαφές τους. Μεριμνούν ώστε το αποθετήριο να μην περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αποδεκτών της υπηρεσίας στους οποίους προβαλλόταν ή μπορούσε να έχει προβληθεί η διαφήμιση.
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες που προβάλλουν διαφημίσεις στις επιγραμμικές διεπαφές τους συγκεντρώνουν και δημοσιοποιούν, καθώς επίσης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης μέσω εύκολα προσβάσιμων, αποτελεσματικών και αξιόπιστων εργαλείων, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών ένα αποθετήριο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έως ένα έτος μετά την τελευταία προβολή της διαφήμισης στις επιγραμμικές διεπαφές τους. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα εκτέλεσης αναζητήσεων με πολλαπλά κριτήρια ανά διαφημιζόμενο και για όλα τα σημεία δεδομένων που είναι παρόντα στη διαφήμιση, τον στόχο της διαφήμισης και το κοινό στο οποίο επιθυμεί να απευθυνθεί ο διαφημιζόμενος. Μεριμνούν ώστε το αποθετήριο να μην περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αποδεκτών της υπηρεσίας στους οποίους προβαλλόταν ή μπορούσε να έχει προβληθεί η διαφήμιση και καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις.
Τροπολογία 333
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  το περιεχόμενο της διαφήμισης·
α)  το περιεχόμενο της διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του εμπορικού σήματος και του αντικειμένου της διαφήμισης·
Τροπολογία 334
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πλήρωσε για τη διαφήμιση, εάν αυτό το πρόσωπο είναι διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο στοιχείο β)·
Τροπολογία 335
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  εάν η διαφήμιση προοριζόταν για προβολή ειδικά σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες ομάδες αποδεκτών της υπηρεσίας και, εάν ναι, τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό αυτόν·
δ)  εάν η διαφήμιση προοριζόταν για προβολή ειδικά σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες ομάδες αποδεκτών της υπηρεσίας και, εάν ναι, τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό αυτόν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραμέτρων που χρησιμοποιούνταν για τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ομάδων·
Τροπολογία 336
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  σε περίπτωση που γνωστοποιείται, αντίγραφο του περιεχομένου των εμπορικών επικοινωνιών που έχουν δημοσιευθεί στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, το οποίο δεν διακινείται εμπορικά, πωλείται ή διαμορφώνεται από την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα και το οποίο έχει δηλωθεί ως τέτοιο μέσω κατάλληλων διαύλων στην πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα·
Τροπολογία 337
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  περιπτώσεις στις οποίες η διαφήμιση αφαιρέθηκε βάσει ειδοποίησης υποβληθείσας σύμφωνα με το άρθρο 14 ή εντολής που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8.
Τροπολογία 338
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το συμβούλιο δημοσιεύει, κατόπιν διαβούλευσης με διαπιστευμένους ερευνητές, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δομή και την οργάνωση αποθετηρίων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 339
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)
Άρθρο 30a
Αληθοφανή πλαστά
Όταν μια πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα αντιληφθεί ότι ένα μέρος περιεχομένου είναι τεχνητό ή παραποιημένο περιεχόμενο εικόνας, ήχου ή βίντεο που μοιάζει αισθητά με υφιστάμενα πρόσωπα, αντικείμενα, τόπους ή άλλες οντότητες ή γεγονότα και φαίνεται εσφαλμένα σε ένα πρόσωπο ότι είναι αυθεντικό ή αληθινό (αληθοφανές πλαστό), ο πάροχος επισημαίνει το περιεχόμενο κατά τρόπο που δηλώνει ότι το περιεχόμενο δεν είναι αυθεντικό και είναι ευδιάκριτος για τον αποδέκτη των υπηρεσιών.
Τροπολογία 340
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή στην Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένο αίτημά τους και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που ορίζεται στο αίτημα, πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών και η Επιτροπή χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνον για τους εν λόγω σκοπούς.
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή στην Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένο αίτημά τους και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς καθυστέρηση, που ορίζεται στο αίτημα, πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών και η Επιτροπή ζητούν, έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνον για τους εν λόγω σκοπούς.
Τροπολογία 341
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα υποχρεούται να επεξηγεί τον σχεδιασμό, τη λογική και τη λειτουργία των αλγορίθμων, εφόσον το ζητήσει ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης.
Τροπολογία 342
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
2.  Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, πρόσβαση σε δεδομένα σε διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.
2.  Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, πρόσβαση σε δεδομένα σε διαπιστευμένους ερευνητές, διαπιστευμένους φορείς, οργανισμούς ή ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον εντοπισμό, τον μετριασμό και την κατανόηση συστημικών κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 και στο άρθρο 27 παράγραφος 1.
Τροπολογία 343
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι διαπιστευμένοι ερευνητές και οι διαπιστευμένοι μη κερδοσκοπικοί φορείς, οργανώσεις και ενώσεις έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικούς αριθμούς για τις συνολικές προβολές και το ποσοστό προβολής του περιεχομένου πριν από την αφαίρεση βάσει εντολών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 8 ή τον έλεγχο περιεχομένου που διενεργείται με πρωτοβουλία του παρόχου και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του.
Τροπολογία 344
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 μέσω επιγραμμικών βάσεων δεδομένων ή διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση.
3.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 μέσω επιγραμμικών βάσεων δεδομένων ή διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση, και με έναν εύκολα προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη μηχανισμό αναζήτησης πολλαπλών κριτηρίων.
Τροπολογία 345
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Προκειμένου να λάβουν διαπίστευση, οι ερευνητές είναι συνδεδεμένοι με ακαδημαϊκά ιδρύματα, είναι ανεξάρτητοι από εμπορικά συμφέροντα, διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρογνωσία στους τομείς που αφορούν τους υπό έρευνα κινδύνους ή τις σχετικές ερευνητικές μεθοδολογίες, και δεσμεύονται και είναι σε θέση να τηρούν τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων που αντιστοιχούν σε κάθε αίτημα.
4.  Προκειμένου να λάβουν διαπίστευση από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή την Επιτροπή, οι ερευνητές, οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, οργανισμοί ή ενώσεις:
α)   είναι συνδεδεμένοι με ακαδημαϊκά ιδρύματα ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 68·
β)   είναι ανεξάρτητοι από εμπορικά συμφέροντα, μεταξύ άλλων από κάθε πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα·
γ)   γνωστοποιούν τη χρηματοδότηση της έρευνας·
δ)   είναι ανεξάρτητοι από οποιονδήποτε κυβερνητικό, διοικητικό ή άλλο κρατικό οργανισμό, πέραν του ακαδημαϊκού ιδρύματος με το οποίο είναι συνδεδεμένοι, εάν αυτό είναι δημόσιο·
ε)   διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρογνωσία στους τομείς που αφορούν τους υπό έρευνα κινδύνους ή τις σχετικές ερευνητικές μεθοδολογίες· και
στ)   τηρούν τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων που αντιστοιχούν σε κάθε αίτημα.
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Όταν μια πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα έχει λόγους να πιστεύει ότι ερευνητής, μη κερδοσκοπικός φορέας, οργανισμός ή ένωση ενεργεί εκτός του σκοπού της παραγράφου 2 ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή, είτε τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης είτε την Επιτροπή, που αποφασίζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αν θα ανακληθεί η πρόσβαση και πότε θα αποκατασταθεί η πρόσβαση και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Τροπολογία 347
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Όταν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι ερευνητής, μη κερδοσκοπικός φορέας, οργανισμός ή ένωση ενεργεί εκτός του σκοπού της παραγράφου 2 ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4, ενημερώνει αμέσως την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα. Η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να αποσύρει την πρόσβαση σε δεδομένα μόλις λάβει τις πληροφορίες. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή η Επιτροπή αποφασίζει εάν και πότε θα αποκατασταθεί η πρόσβαση και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Τροπολογία 348
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καθώς και των σκοπών για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται αυτή η ανταλλαγή δεδομένων με διαπιστευμένους ερευνητές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και των αποδεκτών της οικείας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών, και ιδίως των εμπορικών απορρήτων, και με παράλληλη διατήρηση της ασφάλειας της υπηρεσίας τους.
5.  Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το συμβούλιο, και το αργότερο ένα έτος μετά τη θέση της παρούσας νομοθεσίας σε ισχύ, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καθώς και των σκοπών για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται αυτή η ανταλλαγή δεδομένων με διαπιστευμένους ερευνητές, ή φορείς, οργανισμούς ή ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και των αποδεκτών της οικείας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών, και με παράλληλη διατήρηση της ασφάλειας της υπηρεσίας τους.
Τροπολογία 349
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
β)  η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικά τρωτά σημεία για την ασφάλεια της υπηρεσίας της ή για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, ιδίως εμπορικών απορρήτων.
β)  η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικά τρωτά σημεία για την ασφάλεια της υπηρεσίας της ή για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών·
Τροπολογία 350
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών και η Επιτροπή αναφέρουν, μία φορά ετησίως, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)  τον αριθμό αιτημάτων που τους υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 6·
β)  τον αριθμό τέτοιων αιτημάτων που έχουν απορριφθεί ή αποσυρθεί από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών ή την Επιτροπή, καθώς και την αιτιολογία της απόρριψης ή απόσυρσής τους, συμπεριλαμβανομένου κατόπιν αιτήματος πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας προς τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών ή την Επιτροπή για τροποποίηση αιτήματος σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 6.
Τροπολογία 351
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 β (νέα)
7β.  Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς τους, οι διαπιστευμένοι ερευνητές στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε δεδομένα δημοσιεύουν τα πορίσματά τους χωρίς να αποκαλύπτουν εμπιστευτικά δεδομένα και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 352
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
2.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζουν ως υπεύθυνους συμμόρφωσης μόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις, την πείρα και την ικανότητα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης μπορεί να είναι μέλη του προσωπικού της πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας ή να εκτελούν τα καθήκοντα αυτά βάσει σύμβασης με αυτήν.
2.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζουν μόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις, την πείρα και την ικανότητα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ως υπεύθυνους συμμόρφωσης. Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης μπορεί να είναι μέλη του προσωπικού της πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας ή να εκτελούν τα καθήκοντα αυτά βάσει σύμβασης με αυτήν.
Τροπολογία 353
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  συνεργάζονται με τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και την Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·
α)  συνεργάζονται με τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης, την Επιτροπή και το συμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 354
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες δημοσιεύουν τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες.
1.  Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες δημοσιεύουν τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες, σε τυποποιημένο, μηχαναγνώσιμο και εύκολα προσβάσιμο μορφότυπο.
Τροπολογία 355
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου, οι οποίες κατανέμονται και παρουσιάζονται για κάθε κράτος μέλος στο οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίες και για την Ένωση στο σύνολό της. Οι εκθέσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της Ένωσης, στα οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες.
Τροπολογία 356
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τα σχετικά μέτρα περιορισμού των κινδύνων τα οποία προσδιορίστηκαν και εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27·
β)  τα συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού τα οποία προσδιορίστηκαν και εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27·
Τροπολογία 357
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους των αποδεκτών της υπηρεσίας, τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, των οποίων ζητήθηκε η γνώμη για την εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 26.
Τροπολογία 358
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
3.  Όταν μια πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα θεωρεί ότι η δημοσίευση πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 2 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών της πλατφόρμας αυτής ή των αποδεκτών της υπηρεσίας, να δημιουργήσει σημαντικά τρωτά σημεία για την ασφάλεια της υπηρεσίας της, να υπονομεύσει τη δημόσια ασφάλεια ή να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για τους αποδέκτες, η πλατφόρμα μπορεί να αφαιρέσει τις πληροφορίες αυτές από τις εκθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, η πλατφόρμα διαβιβάζει τις πλήρεις εκθέσεις στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από αιτιολόγηση της αφαίρεσης των πληροφοριών από τις δημόσιες εκθέσεις.
3.  Όταν μια πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα θεωρεί ότι η δημοσίευση πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 2 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών της πλατφόρμας αυτής ή των αποδεκτών της υπηρεσίας, να δημιουργήσει σημαντικά τρωτά σημεία για την ασφάλεια της υπηρεσίας της, να υπονομεύσει τη δημόσια ασφάλεια ή να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για τους αποδέκτες, η πλατφόρμα μπορεί να αφαιρέσει τις πληροφορίες αυτές από τις εκθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, η πλατφόρμα διαβιβάζει τις πλήρεις εκθέσεις στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και στην Επιτροπή, συνοδευόμενες από αιτιολόγηση της αφαίρεσης των πληροφοριών από τις δημόσιες εκθέσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 359
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή στηρίζει και προωθεί την εκπόνηση και την εφαρμογή προαιρετικών προτύπων του κλάδου τα οποία καθορίζονται από αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης τουλάχιστον όσον αφορά τα ακόλουθα:
1.  Η Επιτροπή στηρίζει και προωθεί την εκπόνηση και την εφαρμογή προαιρετικών προτύπων του κλάδου τα οποία καθορίζονται από αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, τουλάχιστον όσον αφορά τα ακόλουθα:
Τροπολογία 360
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποδοχή και τις τροποποιήσεις των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων·
Τροπολογία 361
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 22·
Τροπολογία 362
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)
αγ)  διαφημιστικές πρακτικές σύμφωνα με το άρθρο 24 και συστήματα συστάσεων δυνάμει του άρθρου 24α·
Τροπολογία 363
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τη διαφάνεια σύμφωνα με το άρθρο 13·
Τροπολογία 364
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  τεχνικές προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι οι ενδιάμεσες υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882.
Τροπολογία 365
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή στηρίζει και προωθεί την εκπόνηση και την εφαρμογή προαιρετικών προτύπων τα οποία καθορίζονται από αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, με στόχο την προστασία των ανηλίκων.
Τροπολογία 366
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κοινών προδιαγραφών όσον αφορά τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στβ), όταν η Επιτροπή έχει ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένο πρότυπο και δεν έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός [24 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] ή το αίτημα δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.
Τροπολογία 367
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή και το συμβούλιο ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των ειδικών προκλήσεων της αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παράνομου περιεχομένου και συστημικών κινδύνων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1.  Η Επιτροπή και το συμβούλιο ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την εκπόνηση προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των ειδικών προκλήσεων της αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παράνομου περιεχομένου και συστημικών κινδύνων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για τον θεμιτό ανταγωνισμό, την πρόσβαση στα δεδομένα και την ασφάλεια, τη γενική απαγόρευση παρακολούθησης και την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή και το συμβούλιο ενθαρρύνουν επίσης και διευκολύνουν την τακτική αναθεώρηση και προσαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο στόχο.
Τροπολογία 368
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
2.  Όταν εμφανίζεται σημαντικός συστημικός κίνδυνος κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 1, ο οποίος αφορά αρκετές πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, η Επιτροπή δύναται να καλεί τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να συμμετάσχουν στην εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας, για παράδειγμα, με τον καθορισμό δεσμεύσεων για τη λήψη ειδικών μέτρων περιορισμού των κινδύνων, καθώς και ενός πλαισίου τακτικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματά τους.
2.  Όταν εμφανίζεται σημαντικός συστημικός κίνδυνος κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 1, ο οποίος αφορά αρκετές πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, η Επιτροπή δύναται να ζητεί από τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς επίσης οικείες αρμόδιες αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι σχετικοί συμφεροντούχοι, να συμμετάσχουν στην εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας, για παράδειγμα, με τον καθορισμό δεσμεύσεων για τη λήψη ειδικών μέτρων περιορισμού των κινδύνων, καθώς και ενός πλαισίου τακτικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματά τους.
Τροπολογία 369
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3
3.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή και το συμβούλιο έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι κώδικες δεοντολογίας ορίζουν σαφώς τους στόχους τους, περιέχουν βασικούς δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση της επίτευξης των στόχων αυτών και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, σε επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή και το συμβούλιο έχουν επίσης ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή και στους αντίστοιχους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασής τους σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματά τους, όπως αυτά μετρώνται με βάση τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που περιέχουν οι κώδικες δεοντολογίας.
3.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή και το συμβούλιο έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι κώδικες δεοντολογίας ορίζουν σαφώς τους συγκεκριμένους στόχους τους, καθορίζουν τον χαρακτήρα του επιδιωκόμενου στόχου δημόσιας πολιτικής και, όπου είναι σκόπιμο, τον ρόλο των αρμόδιων αρχών, περιέχουν βασικούς δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση της επίτευξης των στόχων αυτών και λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδιαίτερα δε των πολιτών, σε επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή και το συμβούλιο έχουν επίσης ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή και στους αντίστοιχους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασής τους σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματά τους, όπως αυτά μετρώνται με βάση τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που περιέχουν οι κώδικες δεοντολογίας. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης και οι δεσμεύσεις υποβολής εκθέσεων λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές ως προς το μέγεθος και την ικανότητα μεταξύ διαφόρων συμμετεχόντων.
Τροπολογία 370
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή και το συμβούλιο αξιολογούν κατά πόσον οι κώδικες δεοντολογίας πληρούν τους στόχους που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 και παρακολουθούν και αξιολογούν τακτικά την επίτευξη των στόχων τους. Δημοσιεύουν τα συμπεράσματά τους.
4.  Η Επιτροπή και το συμβούλιο αξιολογούν κατά πόσον οι κώδικες δεοντολογίας πληρούν τους στόχους που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 και παρακολουθούν και αξιολογούν τακτικά την επίτευξη των στόχων τους. Δημοσιεύουν τα συμπεράσματά τους και ζητούν από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς να τροποποιήσουν αναλόγως τους κώδικες δεοντολογίας τους.
Τροπολογία 371
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5
5.  Το συμβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την επίτευξη των στόχων των κωδίκων δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που ενδέχεται να περιέχουν.
5.  Η Επιτροπή και το συμβούλιο παρακολουθούν και αξιολογούν τακτικά την επίτευξη των στόχων των κωδίκων δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που ενδέχεται να περιέχουν. Σε περίπτωση συστηματικής και επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με τους κώδικες δεοντολογίας, το συμβούλιο λαμβάνει ως έσχατη λύση την απόφαση να αναστείλει προσωρινά ή να αποκλείσει οριστικά τις πλατφόρμες που δεν εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους ως υπογραφόντων μερών των κωδίκων δεοντολογίας.
Τροπολογία 372
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων σχετικών παρόχων υπηρεσιών, όπως πάροχοι ενδιάμεσων επιγραμμικών διαφημιστικών υπηρεσιών ή οργανισμοί που εκπροσωπούν αποδέκτες της υπηρεσίας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή αρμόδιες αρχές, με σκοπό να συνεισφέρουν στην περαιτέρω διαφάνεια της επιγραμμικής διαφήμισης πέραν των απαιτήσεων των άρθρων 24 και 30.
1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την εκπόνηση εθελοντικών κωδίκων δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων σχετικών παρόχων υπηρεσιών, όπως πάροχοι ενδιάμεσων επιγραμμικών διαφημιστικών υπηρεσιών ή οργανισμοί που εκπροσωπούν αποδέκτες της υπηρεσίας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή αρμόδιες αρχές, με σκοπό να συνεισφέρουν στην περαιτέρω διαφάνεια για όλους τους φορείς της αλυσίδας δημιουργίας αξίας του οικοσυστήματος επιγραμμικής διαφήμισης πέραν των απαιτήσεων των άρθρων 24 και 30.
Τροπολογία 373
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Η Επιτροπή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι κώδικες δεοντολογίας επιδιώκουν την αποτελεσματική διαβίβαση πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών, και ένα ανταγωνιστικό, διαφανές και δίκαιο περιβάλλον στην επιγραμμική διαφήμιση, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, ιδίως σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι κώδικες δεοντολογίας εξετάζουν τουλάχιστον τα εξής:
2.  Η Επιτροπή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι κώδικες δεοντολογίας επιδιώκουν την αποτελεσματική διαβίβαση πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών, και ένα ανταγωνιστικό, διαφανές και δίκαιο περιβάλλον στην επιγραμμική διαφήμιση, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, ιδίως σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι κώδικες δεοντολογίας εξετάζουν τουλάχιστον τα εξής:
Τροπολογία 374
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Τροπολογία 375
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει την εκπόνηση των κωδίκων δεοντολογίας εντός ενός έτους από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την εφαρμογή τους το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή.
3.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει την εκπόνηση των κωδίκων δεοντολογίας εντός ενός έτους από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την εφαρμογή τους το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των κωδίκων αυτών τρία έτη από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 376
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει όλους τους φορείς του οικοσυστήματος επιγραμμικής διαφήμισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 να αποδεχθούν και να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στους κώδικες δεοντολογίας.
Τροπολογία 377
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
1.  Το συμβούλιο μπορεί να συστήσει στην Επιτροπή να κινήσει την εκπόνηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης που περιορίζονται αυστηρά σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.
1.  Το συμβούλιο μπορεί να συστήσει στην Επιτροπή να κινήσει την εκπόνηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, εθελοντικών πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης που περιορίζονται αυστηρά σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.
Τροπολογία 378
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  μέτρα που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία κατά την εφαρμογή πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων, μεταξύ άλλων με την παροχή προσβάσιμης περιγραφής αυτών των πρωτοκόλλων.
Τροπολογία 379
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5
5.  Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κατάσταση κρίσης ή δεν διασφαλίζει την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο ε), μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να αναθεωρήσουν το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων και να λάβουν πρόσθετα μέτρα.
5.  Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κατάσταση κρίσης ή δεν διασφαλίζει την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο ε), ζητεί από τους συμμετέχοντες να αναθεωρήσουν το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων και να λάβουν πρόσθετα μέτρα.
Τροπολογία 380
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και ιδίως οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους, διαθέτουν επαρκείς τεχνικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 381
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος κανονισμού με αμερόληπτο, διαφανή και έγκαιρο τρόπο. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους να διαθέτουν επαρκείς τεχνικούς, χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος κανονισμού με αμερόληπτο, διαφανή και έγκαιρο τρόπο.
Τροπολογία 382
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
1.  Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών έχει δικαιοδοσία για τους σκοπούς των κεφαλαίων III και IV του παρόντος κανονισμού.
1.  Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών έχει δικαιοδοσία για τους σκοπούς της εποπτείας και της επιβολής από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους διαμεσολαβητές δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 383
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2
2.  Πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών ο οποίος δεν έχει εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση θεωρείται, για τους σκοπούς των κεφαλαίων III και IV, ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
2.  Πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών ο οποίος δεν έχει εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Τροπολογία 384
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3
3.  Όταν ένας πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 11, όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαιοδοσία για τους σκοπούς των κεφαλαίων III και IV. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να ασκήσει δικαιοδοσία βάσει της παρούσας παραγράφου, ενημερώνει όλα τα άλλα κράτη μέλη και διασφαλίζει την τήρηση της αρχής ne bis in idem.
3.  Όταν ένας πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 11, όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαιοδοσία για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να ασκήσει δικαιοδοσία βάσει της παρούσας παραγράφου, ενημερώνει όλα τα άλλα κράτη μέλη και διασφαλίζει την τήρηση της αρχής ne bis in idem.
Τροπολογία 385
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  την εξουσία να ζητούν από αυτούς τους παρόχους, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με εικαζόμενη παράβαση του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που διενεργούν τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο άρθρο 50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας·
α)  την εξουσία να ζητούν από αυτούς τους παρόχους, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με εικαζόμενη παράβαση του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που διενεργούν τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο άρθρο 50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ή το αργότερο εντός τριών μηνών·
Τροπολογία 386
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  την εξουσία να θεσπίζουν προσωρινά μέτρα για την αποφυγή κινδύνου σοβαρής βλάβης.
ε)  την εξουσία να θεσπίζουν αναλογικά προσωρινά μέτρα ή να ζητούν από την αρμόδια δικαστική αρχή να το πράξει, για την αποφυγή κινδύνου σοβαρής βλάβης.
Τροπολογία 387
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Όσον αφορά τα στοιχεία γ) και δ) του πρώτου εδαφίου, οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών έχουν επίσης τις εξουσίες επιβολής που ορίζονται στα στοιχεία αυτά σε σχέση με τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λόγω μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις εντολές που εκδίδονται προς αυτά σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο. Ασκούν τις εν λόγω εξουσίες επιβολής μόνον αφού έχουν παράσχει εγκαίρως στα εν λόγω άλλα πρόσωπα όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εντολές αυτές, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμοστέας προθεσμίας, των προστίμων ή των περιοδικών χρηματικών ποινών που ενδέχεται να επιβληθούν λόγω μη συμμόρφωσης και των δυνατοτήτων προσφυγής.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 388
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Όταν απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών διαθέτουν επίσης, όσον αφορά τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους τους, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες εξουσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο για την παύση της παράβασης και η παράβαση συνεχίζεται και προκαλεί σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες οι οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν μέσω της άσκησης άλλων εξουσιών που είναι διαθέσιμες βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, την εξουσία να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:
3.  Όταν απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών διαθέτουν επίσης, όσον αφορά τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους τους, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες εξουσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο για την παύση της παράβασης και η παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται διαρκώς και προκαλεί σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες οι οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν μέσω της άσκησης άλλων εξουσιών που είναι διαθέσιμες βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, την εξουσία να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:
Τροπολογία 389
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  να ζητούν από το διοικητικό όργανο των παρόχων, εντός εύλογης προθεσμίας, να εξετάσει την κατάσταση, να εγκρίνει και να υποβάλει σχέδιο δράσης που να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την παύση της παράβασης, να διασφαλίσει ότι ο πάροχος λαμβάνει τα μέτρα αυτά και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί·
α)  να ζητούν από το διοικητικό όργανο των παρόχων, εντός εύλογης προθεσμίας που δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τους τρεις μήνες, να εξετάσει την κατάσταση, να εγκρίνει και να υποβάλει σχέδιο δράσης που να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την παύση της παράβασης, να διασφαλίσει ότι ο πάροχος λαμβάνει τα μέτρα αυτά και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί·
Τροπολογία 390
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  όταν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θεωρεί ότι ο πάροχος δεν συμμορφώνεται επαρκώς με τις απαιτήσεις της πρώτης περίπτωσης, ότι η παράβαση συνεχίζεται και προκαλεί σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες και ότι η παράβαση συνεπάγεται σοβαρό ποινικό αδίκημα που συνιστά απειλή για τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, να ζητούν από την αρμόδια δικαστική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους να διατάξει τον προσωρινό περιορισμό της πρόσβασης των αποδεκτών της υπηρεσίας που αφορά η παράβαση ή, μόνον όταν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, της πρόσβασης στην επιγραμμική διεπαφή του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών στην οποία πραγματοποιείται η παράβαση.
β)  όταν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θεωρεί ότι ο πάροχος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της πρώτης περίπτωσης, ότι η παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται διαρκώς και προκαλεί σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες και ότι η παράβαση συνεπάγεται σοβαρό ποινικό αδίκημα που συνιστά απειλή για τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, να ζητούν από την αρμόδια δικαστική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους να διατάξει τον προσωρινό περιορισμό της πρόσβασης των αποδεκτών της υπηρεσίας που αφορά η παράβαση ή, μόνον όταν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, της πρόσβασης στην επιγραμμική διεπαφή του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών στην οποία πραγματοποιείται η παράβαση.
Τροπολογία 391
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] σχετικά με τις εξουσίες και τις διαδικασίες που ισχύουν για τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών.
Τροπολογία 392
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2
2.  Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα και την ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
2.  Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στο συμβούλιο τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα και την ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τροπολογία 393
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το μέγιστο ποσό των κυρώσεων που επιβάλλονται για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να μην υπερβαίνει το 6% του ετήσιου εισοδήματος ή του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του οικείου παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών. Οι κυρώσεις για την παροχή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών, την παράλειψη απάντησης ή διόρθωσης ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών και τη μη υποβολή σε επιτόπια επιθεώρηση δεν υπερβαίνουν το 1 % του ετήσιου εισοδήματος ή κύκλου εργασιών του οικείου παρόχου.
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το μέγιστο ποσό των κυρώσεων που επιβάλλονται για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να μην υπερβαίνει το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του οικείου παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών. Οι κυρώσεις για την παροχή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών, την παράλειψη απάντησης ή διόρθωσης ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών και τη μη υποβολή σε επιτόπια επιθεώρηση δεν υπερβαίνουν το 1 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του οικείου παρόχου.
Τροπολογία 394
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το μέγιστο ποσό περιοδικής χρηματικής ποινής να μην υπερβαίνει το 5 % του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών του οικείου παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ανά ημέρα, υπολογιζόμενης από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική απόφαση.
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το μέγιστο ποσό περιοδικής χρηματικής ποινής να μην υπερβαίνει το 5 % του μέσου ημερήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του οικείου παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ανά ημέρα, υπολογιζόμενης από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική απόφαση.
Τροπολογία 395
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές που εκδίδουν εντολές σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 εκδίδουν μόνο χρηματικές ποινές ή πρόστιμα σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 396
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1
Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον ισχυρισμό παράβασης του παρόντος κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης. Όταν η καταγγελία εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος του, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που λαμβάνει την καταγγελία τη διαβιβάζει στην εν λόγω αρχή.
1.   Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον ισχυρισμό παράβασης του παρόντος κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης. Κατά τη διάρκεια αυτή