Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0361(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0356/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0356/2021

Keskustelut :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Äänestykset :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Hyväksytyt tekstit
PDF 590kWORD 189k
Torstai 20. tammikuuta 2022 - Strasbourg
Digipalvelusäädös ***I
P9_TA(2022)0014A9-0356/2021

Euroopan parlamentin tarkistukset 20. tammikuuta 2022 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista (digipalvelusäädös) ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Tietoyhteiskunnan palveluista ja erityisesti välityspalveluista on tullut tärkeä osa unionin taloutta ja unionin kansalaisten jokapäiväistä elämää. Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY25 hyväksyttiin tällaisiin palveluihin sovellettava nykyinen oikeudellinen kehys, uudet ja innovatiiviset liiketoimintamallit ja palvelut, kuten verkkoyhteisöt ja verkossa toimivat markkinapaikat, ovat antaneet yrityskäyttäjille ja kuluttajille mahdollisuuden levittää ja saada tietoa sekä ryhtyä liiketoimiin uusilla tavoilla. Suurin osa unionin kansalaisista käyttää nykyään näitä palveluja päivittäin. Digitalisaatio ja näiden palvelujen lisääntynyt käyttö ovat kuitenkin myös aiheuttaneet uusia riskejä ja haasteita niin yksittäisille käyttäjille kuin koko yhteiskunnalle.
(1)  Tietoyhteiskunnan palveluista ja erityisesti välityspalveluista on tullut tärkeä osa unionin taloutta ja unionin kansalaisten jokapäiväistä elämää. Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY25 hyväksyttiin tällaisiin palveluihin sovellettava nykyinen oikeudellinen kehys, uudet ja innovatiiviset liiketoimintamallit ja palvelut, kuten verkkoyhteisöt ja verkossa toimivat markkinapaikat, ovat antaneet yrityskäyttäjille ja kuluttajille mahdollisuuden levittää ja saada tietoa sekä ryhtyä liiketoimiin uusilla ja innovatiivisilla tavoilla, mikä on mullistanut näiden viestintä-, kulutus- ja liiketoimintatottumukset. Suurin osa unionin kansalaisista käyttää nykyään näitä palveluja päivittäin. Digitalisaatio ja näiden palvelujen lisääntynyt käyttö ovat kuitenkin myös aiheuttaneet uusia riskejä ja haasteita yksittäisille käyttäjille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle.
__________________
__________________
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Jäsenvaltiot antavat enenevässä määrin tai harkitsevat antavansa kansallista lainsäädäntöä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä ja asettavat erityisesti välityspalvelujen tarjoajille huolellisuusvaatimuksia. Nämä toisistaan poikkeavat kansalliset lait vaikuttavat sisämarkkinoihin kielteisesti ottaen huomioon näiden palvelujen tarjoamiseen yleisesti käytetyn internetin luontainen rajatylittävä luonne. Perussopimuksen 26 artiklan mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla turvataan tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus. Olisi yhdenmukaistettava ehdot, jotka koskevat välityspalvelujen tarjoamista kaikkialla sisämarkkinoilla, jotta yritykset pääsisivät uusille markkinoille ja voisivat hyödyntää sisämarkkinoiden etuja ja jotta kuluttajien ja muiden palvelujen vastaanottajien valinnanmahdollisuudet lisääntyisivät.
(2)  Jäsenvaltiot antavat enenevässä määrin tai harkitsevat antavansa kansallista lainsäädäntöä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä ja asettavat erityisesti välityspalvelujen tarjoajille huolellisuusvaatimuksia, mikä johtaa sisämarkkinoiden pirstoutumiseen. Nämä toisistaan poikkeavat kansalliset lait vaikuttavat sisämarkkinoihin kielteisesti ottaen huomioon näiden palvelujen tarjoamiseen yleisesti käytetyn internetin luontainen rajatylittävä luonne. Perussopimuksen 26 artiklan mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla turvataan tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus. Olisi yhdenmukaistettava ehdot, jotka koskevat välityspalvelujen tarjoamista kaikkialla sisämarkkinoilla, jotta yritykset pääsisivät uusille markkinoille ja voisivat hyödyntää sisämarkkinoiden etuja ja jotta kuluttajien ja muiden palvelujen vastaanottajien valinnanmahdollisuudet lisääntyisivät, aiheuttamatta kuitenkaan lukkiutumisvaikutuksia, ja välityspalveluille, erityisesti mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, aiheutuva hallinnollinen rasite vähenisi.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Välityspalvelujen tarjoajien vastuullinen ja huolellinen käyttäytyminen on olennaisen tärkeää, jotta verkkoympäristöstä muodostuu turvallinen, ennakoitava ja luotettava ja jotta unionin kansalaiset ja muut henkilöt voivat käyttää Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, taattuja perusoikeuksiaan, erityisesti sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, elinkeinovapautta ja oikeutta syrjimättömyyteen.
(3)  Välityspalvelujen tarjoajien vastuullinen ja huolellinen käyttäytyminen on olennaisen tärkeää, jotta verkkoympäristöstä muodostuu turvallinen, saavutettava, ennakoitava ja luotettava ja jotta unionin kansalaiset ja muut henkilöt voivat käyttää Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, taattuja perusoikeuksiaan ja vapauksiaan, erityisesti oikeuksia yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan, ihmisarvon kunnioittamiseen sekä yksityis- ja perhe-elämään, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta, elinkeinovapautta, korkeatasoista kuluttajansuojaa, naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja oikeutta syrjimättömyyteen. Lapsilla on erityisiä oikeuksia, jotka on vahvistettu perusoikeuskirjan 24 artiklassa ja lapsen oikeuksista tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa. Lapsen etu olisi siten otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa. Yleissopimuksen yleiskommentissa nro 25 digitaaliseen ympäristöön liittyvistä lasten oikeuksista esitetään muodollisesti, miten näitä oikeuksia sovelletaan digitaalisessa maailmassa.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Sisämarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi ja parantamiseksi unionin tasolla olisi sen vuoksi vahvistettava kohdennetut yhdenmukaiset, tehokkaat ja oikeasuhteiset velvoittavat säännöt. Tällä asetuksella luodaan edellytykset innovatiivisten digitaalisten palvelujen syntymiselle ja laajemmalle käytölle sisämarkkinoilla. Välityspalvelujen tarjoajille asetettavia vaatimuksia koskevia kansallisia sääntelytoimenpiteitä on tarpeen lähentää unionin tasolla, jotta voidaan välttää ja lopettaa sisämarkkinoiden pirstoutuminen sekä turvata oikeusvarmuus, ja vähentää siten käyttäjien kokemaa epävarmuutta ja edistää yhteentoimivuutta. Tarkoituksena on, että innovointia ei jarruteta vaan sen sijaan edistetään, kun turvaudutaan vaatimuksiin, jotka ovat teknologianeutraaleja.
(4)  Sisämarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi ja parantamiseksi unionin tasolla olisi vahvistettava kohdennetut yhdenmukaiset, tehokkaat ja oikeasuhteiset velvoittavat säännöt. Tällä asetuksella luodaan edellytykset innovatiivisten digitaalisten palvelujen syntymiselle ja laajemmalle käytölle sisämarkkinoilla. Välityspalvelujen tarjoajille asetettavia vaatimuksia koskevia kansallisia sääntelytoimenpiteitä on tarpeen lähentää unionin tasolla, jotta voidaan välttää ja lopettaa sisämarkkinoiden pirstoutuminen sekä turvata oikeusvarmuus, ja vähentää siten käyttäjien kokemaa epävarmuutta, suojella kuluttajia ja edistää yhteentoimivuutta. Tarkoituksena on, että innovointia ei jarruteta vaan sen sijaan edistetään, kunnioittaen samalla perusoikeuksia, kun turvaudutaan vaatimuksiin, jotka ovat teknologianeutraaleja.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Digitaalisten palvelujen merkityksen takia on olennaisen tärkeää, että tällä asetuksella varmistetaan sääntelykehys, jolla taataan kaikille palvelujen vastaanottajille, myös vammaisille henkilöille, täysimääräinen, yhdenvertainen ja rajoittamaton pääsy välityspalveluihin. Sen vuoksi on tärkeää, että välityspalveluille, mukaan lukien niiden käyttöliittymät, asetetut esteettömyysvaatimukset ovat johdonmukaisia voimassa olevan unionin lainsäädännön, kuten eurooppalaisen esteettömyyssäädöksen ja verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiivin, kanssa ja että unionin lainsäädäntöä kehitetään edelleen niin, ettei kukaan jää jälkeen digitaalisen innovoinnin takia.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Tietyt välityspalvelujen tarjoajat toimivat käytännössä välittäjinä palveluissa, joita on mahdollista tarjota myös sähköisesti, kuten tietotekniikan etäpalvelut sekä kuljetus-, majoitus- tai jakelupalvelut. Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan välityspalveluihin, eikä se saisi vaikuttaa unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuihin vaatimuksiin, jotka koskevat välityspalvelujen kautta välitettyjä tuotteita tai palveluja, myös tilanteissa, joissa välityspalvelu on erottamaton osa toista palvelua, joka ei ole Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä määritelty välityspalvelu.
(6)  Tietyt välityspalvelujen tarjoajat toimivat käytännössä välittäjinä palveluissa, joita on mahdollista tarjota myös sähköisesti, kuten tietotekniikan etäpalvelut, henkilöiden ja tavaroiden kuljetuspalvelut sekä majoitus- tai jakelupalvelut. Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan välityspalveluihin, eikä se saisi vaikuttaa unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuihin vaatimuksiin, jotka koskevat välityspalvelujen kautta välitettyjä tuotteita tai palveluja, myös tilanteissa, joissa välityspalvelu on erottamaton osa toista palvelua, joka ei ole Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä määritelty välityspalvelu.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava olevan olemassa, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen yhteyden olemassaolo voidaan määrittää sen perusteella, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on huomattava määrä palvelun käyttäjiä, tai sen perusteella, että toimintoja on kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien kyseisessä (kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä käytetyn kielen tai valuutan käytön kaltaisten tekijöiden perusteella, taikka jos tavaroiden tai palvelujen tilaamiseen on olemassa mahdollisuus tai jos käytetään kansallista aluetunnusta. Toimintojen kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, että kansallisessa sovelluskaupassa on saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, että palveluntarjoaja on mainostanut palvelujaan paikallisesti tai kyseisen jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. Olennaisen yhteyden voidaan olettaa olevan olemassa myös silloin, kun palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/201227 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Toisaalta pelkästään sen seikan, että internetsivusto on teknisesti saavutettavissa unionista käsin, ei voida yksinomaan tällä perusteella katsoa muodostavan olennaista yhteyttä unioniin.
(8)  Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava olevan olemassa, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen yhteyden olemassaolo voidaan määrittää sen perusteella, että toimintoja on suunnattu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Toimintojen suuntaaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien kyseisessä (kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä käytetyn kielen tai valuutan käytön kaltaisten tekijöiden perusteella, taikka jos tavaroiden tai palvelujen tilaamiseen on olemassa mahdollisuus tai jos käytetään kansallista aluetunnusta. Toimintojen suuntaaminen tiettyyn jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, että kansallisessa sovelluskaupassa on saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, että palveluntarjoaja on mainostanut palvelujaan paikallisesti tai kyseisen jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. Olennaisen yhteyden voidaan olettaa olevan olemassa myös silloin, kun palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/201227 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Toisaalta pelkästään sen seikan, että internetsivusto on teknisesti saavutettavissa unionista käsin, ei voida yksinomaan tällä perusteella katsoa muodostavan olennaista yhteyttä unioniin.
__________________
__________________
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tällä asetuksella olisi täydennettävä sääntöjä, jotka johtuvat muista unionin oikeuden säädöksistä, joilla säännellään välityspalvelujen tarjoamisen tiettyjä näkökohtia, erityisesti direktiivistä 2000/31/EY, lukuun ottamatta tällä asetuksella tehtyjä muutoksia, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2010/13/EU, sellaisena kuin se on muutettuna28, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) /..29 (asetusehdotus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä), mutta sillä ei kuitenkaan tulisi vaikuttaa kyseisten sääntöjen soveltamiseen. Sen vuoksi tässä asetuksessa ei puututa kyseisiin muihin säädöksiin, joita on pidettävä erityissäännöksinä (lex specialis) suhteessa tässä asetuksessa vahvistettuun yleisesti sovellettavaan kehykseen. Tämän asetuksen sääntöjä sovelletaan kuitenkin kysymyksiin, joita kyseisissä muissa säädöksissä ei käsitellä lainkaan tai kaikilta osin, sekä kysymyksiin, joiden osalta kyseisissä muissa säädöksissä jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä kansallisella tasolla.
(9)  Tällä asetuksella olisi täydennettävä sääntöjä, jotka johtuvat muista unionin oikeuden säädöksistä, joilla säännellään välityspalvelujen tarjoamisen tiettyjä näkökohtia, erityisesti direktiivistä 2000/31/EY, lukuun ottamatta tällä asetuksella tehtyjä muutoksia, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2010/13/EU, sellaisena kuin se on muutettuna28, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) 2021/78429, mutta sillä ei kuitenkaan tulisi vaikuttaa kyseisten sääntöjen soveltamiseen. Sen vuoksi tässä asetuksessa ei puututa kyseisiin muihin säädöksiin, joita on pidettävä erityissäännöksinä (lex specialis) suhteessa tässä asetuksessa vahvistettuun yleisesti sovellettavaan kehykseen. Tämän asetuksen sääntöjä olisi kuitenkin sovellettava kysymyksiin, joita kyseisissä muissa säädöksissä ei käsitellä lainkaan tai kaikilta osin, sekä kysymyksiin, joiden osalta kyseisissä muissa säädöksissä jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden ja palveluntarjoajien avustamiseksi komission olisi annettava ohjeet siitä, miten unionin eri säädösten ja tämän asetuksen välistä vuorovaikutusta ja täydentävää luonnetta tulkitaan ja miten estetään palveluntarjoajia koskevien vaatimusten päällekkäisyys tai mahdolliset ristiriidat samankaltaisten vaatimusten tulkinnassa. Ohjeissa olisi erityisesti selvennettävä mahdollisia ristiriitoja tässä asetuksessa tarkoitetuissa säädöksissä vahvistettujen edellytysten ja velvoitteiden välillä ja selvitettävä, minkä säädöksen olisi oltava etusijalla.
__________________
__________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) …/... – asetusehdotus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä.
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/784, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta (EUVL L 172, 17.5.2021, s. 79).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 4 kohdan mukaisesti kulttuuriin liittyvät näkökohdat olisi otettava huomioon, erityisesti kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden vaalimiseksi ja edistämiseksi. On olennaisen tärkeää, että tällä asetuksella edistetään sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden sekä lehdistönvapauden suojelua ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden samoin kuin kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden vaalimista.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Selkeyden vuoksi olisi myös tarkennettava, että tämä asetus ei rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/114830, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1150,31, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY32, tilapäisestä poikkeamisesta direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä annetun asetuksen […/…]33, kuluttajasuojaa koskevan unionin lainsäädännön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY34, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU35 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 93/13/ETY36, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2019/216137, sekä henkilötietojen suojelusta annetun unionin oikeuden, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67938, säännösten soveltamista. Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä säännellään yksinomaan asiaa koskevan unionin oikeuden säännöillä, erityisesti asetuksella (EU) 2016/679 ja direktiivillä 2002/58/EY. Tämä asetus ei myöskään rajoita työoloja koskevan unionin oikeuden sääntöjen soveltamista.
(10)  Selkeyden vuoksi olisi myös tarkennettava, että tämä asetus ei rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/114830, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/115031, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY32, tilapäisestä poikkeamisesta direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä annetun asetuksen […/…]33, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/197233 a, kuluttajansuojaa koskevan unionin lainsäädännön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY34, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU35 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 93/13/ETY36, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2019/216137, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/882, asetuksen (EU) 2019/1020, direktiivin 2001/95/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU, asetuksen (EU) 2017/239437 a sekä henkilötietojen suojelusta annetun unionin oikeuden, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67938, säännösten soveltamista. Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä säännellään yksinomaan asiaa koskevan unionin oikeuden säännöillä, erityisesti asetuksella (EU) 2016/679 ja direktiivillä 2002/58/EY. Tämä asetus ei myöskään rajoita työoloja koskevan unionin tai kansallisen oikeuden sääntöjen soveltamista.
__________________
__________________
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1148, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 1).
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1148, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 1).
31 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1150, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 57).
31 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1150, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 57).
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
33 Asetus [.../...] tilapäisestä poikkeamisesta direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä.
33 Asetus [.../...] tilapäisestä poikkeamisesta direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä.
33 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).
35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
36 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).
36 Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).
37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2161, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/6/EY, 2005/29/EY sekä 2011/83/EU muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 7).
37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2161, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/6/EY, 2005/29/EY sekä 2011/83/EU muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 7).
37 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta 2004 (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1).
38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Olisi selvennettävä, että tämä asetus ei vaikuta tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskeviin unionin oikeuden sääntöihin. Niissä vahvistetaan erityiset säännöt ja menettelyt, joihin ei tulisi kohdistua vaikutuksia.
(11)  Olisi selvennettävä, että tämä asetus ei vaikuta tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskeviin unionin oikeuden, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/790, sääntöihin. Niissä vahvistetaan erityiset säännöt ja menettelyt, joihin ei tulisi kohdistua vaikutuksia.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jotta voidaan varmistaa verkkoympäristön turvallisuus, ennakoitavuus ja luotettavuus, tässä asetuksessa ”laittoman sisällön” käsite olisi määriteltävä laajasti. Käsite kattaa myös tiedon, joka liittyy laittomaan sisältöön ja laittomiin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan. Tämä käsite olisi erityisesti ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan muodosta riippumatta tietoja, jotka ovat sovellettavan lainsäädännön mukaan joko itsessään laittomia, kuten laiton vihapuhe tai terroristinen sisältö ja laiton syrjivä sisältö, tai jotka liittyvät laittomaan toimintaan, kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävien kuvien jakaminen, yksityisten kuvien lainvastainen, ilman lupaa tapahtuva jakaminen, verkkoahdistelu, vaatimustenvastaisten tai väärennettyjen tuotteiden myynti, tekijänoikeudella suojatun aineiston luvaton käyttö taikka toiminta, johon liittyy kuluttajansuojalainsäädännön rikkomista. Tältä osin sillä ei ole merkitystä, johtuuko tietojen tai toiminnan lainvastaisuus unionin oikeudesta vai unionin oikeuden mukaisesta kansallisesta oikeudesta, ja mikä on kyseisen oikeuden täsmällinen luonne tai kohde.
(12)  Jotta voidaan varmistaa verkkoympäristön turvallisuus, saavutettavuus, ennakoitavuus ja luotettavuus, tässä asetuksessa ”laittoman sisällön” käsitteen olisi nojattava yleiseen periaatteeseen, jonka mukaan kaiken, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, olisi oltava laitonta myös verkossa. ”Laittoman sisällön” käsite olisi määriteltävä asianmukaisesti, ja sen olisi katettava tieto, joka liittyy laittomaan sisältöön ja laittomiin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan. Tämä käsite olisi erityisesti ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan muodosta riippumatta tietoja, jotka ovat sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaan joko itsessään laittomia, kuten laiton vihapuhe tai terroristinen sisältö ja laiton syrjivä sisältö, tai jotka eivät ole unionin lainsäädännön mukaisia, koska ne viittaavat laittomaan toimintaan, kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävien kuvien jakaminen, yksityisten kuvien lainvastainen, ilman lupaa tapahtuva jakaminen, verkkoahdistelu, vaatimustenvastaisten tai väärennettyjen tuotteiden myynti, eläinten, kasvien ja aineiden laiton kauppa, tekijänoikeudella suojatun aineiston luvaton käyttö taikka toiminta, johon liittyy kuluttajansuojalainsäädännön rikkomista, sekä laittomien palvelujen tarjoaminen erityisesti majoituspalvelujen alalla lyhytkestoista vuokrausta varten tarkoitetuilla alustoilla, jotka eivät noudata unionin tai kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Tältä osin sillä ei ole merkitystä, johtuuko tietojen tai toiminnan lainvastaisuus unionin oikeudesta vai unionin oikeuden, mukaan lukien perusoikeuskirja, mukaisesta kansallisesta oikeudesta ja mikä on kyseisen oikeuden täsmällinen luonne tai kohde.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Kun otetaan huomioon kyseisten palvelujen erityispiirteet ja vastaava tarve asettaa niiden tarjoajille tiettyjä erityisvelvoitteita, on tarpeen erottaa tässä asetuksessa määritellyssä säilytyspalvelujen tarjoajien laajemmassa luokassa verkkoalustojen alaluokka. Verkkoalustat, kuten sosiaaliset verkostot tai verkossa toimivat markkinapaikat, olisi määriteltävä säilytyspalvelujen tarjoajiksi, jotka säilyttävät palvelun vastaanottajien toimittamat tiedot niiden pyynnöstä ja lisäksi levittävät näitä tietoja yleisölle, tälläkin kertaa niiden pyynnöstä. Jotta vältettäisiin liian laajojen velvoitteiden asettaminen, säilytyspalvelujen tarjoajia ei kuitenkaan tulisi katsoa verkkoalustoiksi, jos levittäminen yleisölle on jonkin muun palvelun vain vähäinen ja puhtaasti täydentävä tekijä, asianomaista ominaisuutta ei objektiivisista teknisistä syistä voida käyttää ilman kyseistä toista pääasiallista palvelua, eikä asianomaisen ominaisuuden sisällyttäminen toiseen palveluun ole keino kiertää verkkoalustoihin sovellettavia tämän asetuksen sääntöjä. Esimerkiksi verkkosanomalehden kommenttiosio voisi olla tällainen ominaisuus, jos on selvää, että osio on liitännäinen pääpalveluun nähden, jota uutisten julkaiseminen kustantajan toimituksellisella vastuulla edustaa.
(13)  Kun otetaan huomioon kyseisten palvelujen erityispiirteet ja vastaava tarve asettaa niiden tarjoajille tiettyjä erityisvelvoitteita, on tarpeen erottaa tässä asetuksessa määritellyssä säilytyspalvelujen tarjoajien laajemmassa luokassa verkkoalustojen alaluokka. Verkkoalustat, kuten sosiaaliset verkostot tai verkossa toimivat markkinapaikat, olisi määriteltävä säilytyspalvelujen tarjoajiksi, jotka säilyttävät palvelun vastaanottajien toimittamat tiedot niiden pyynnöstä ja lisäksi levittävät näitä tietoja yleisölle, tälläkin kertaa niiden pyynnöstä. Jotta vältettäisiin liian laajojen velvoitteiden asettaminen, säilytyspalvelujen tarjoajia ei kuitenkaan tulisi katsoa verkkoalustoiksi, jos levittäminen yleisölle on jonkin muun palvelun vain vähäinen tai puhtaasti liitännäinen ominaisuus taikka pääasiallisen palvelun toiminto, asianomaista ominaisuutta tai toimintoa ei objektiivisista teknisistä syistä voida käyttää ilman kyseistä toista pääasiallista palvelua, eikä asianomaisen ominaisuuden tai toiminnon sisällyttäminen toiseen palveluun ole keino kiertää verkkoalustoihin sovellettavia tämän asetuksen sääntöjä. Esimerkiksi verkkosanomalehden kommenttiosio voisi olla tällainen ominaisuus, jos on selvää, että osio on liitännäinen pääpalveluun nähden, jota uutisten julkaiseminen kustantajan toimituksellisella vastuulla edustaa. Tätä asetusta sovellettaessa pilvipalveluja ei pitäisi katsoa verkkoalustaksi tapauksissa, joissa tietyn sisällön levittämisen salliminen on vähäinen tai liitännäinen ominaisuus. Pilvipalvelujen ei pitäisi myöskään silloin, kun ne toimivat infrastruktuurina, kuten esimerkiksi jonkin internetpohjaisen sovelluksen tai verkkoalustan taustalla olevan infrastruktuurin tallennus- ja käsittelypalveluina, itsessään katsoa levittävän yleisölle tietoja, jotka tallennetaan tai käsitellään niiden isännöimän sovelluksen tai verkkoalustan vastaanottajan pyynnöstä.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tässä asetuksessa käytetyn ”levittäminen yleisölle” -käsitteen olisi sisällettävä tiedon saattaminen mahdollisesti rajattoman ihmismäärän saataville eli tiedon saattaminen helposti käyttäjien saataville yleisesti siten, ettei tiedot toimittavalta palvelun vastaanottajalta edellytetä mitään toimenpiteitä, riippumatta siitä, tutustuvatko nämä henkilöt tosiasiassa kyseiseen tietoon. Pelkkää mahdollisuutta luoda tietyn palvelun käyttäjäryhmiä ei tulisi itsessään ymmärtää siten, että tällä tavoin levitettyjä tietoja ei levitetä yleisölle. Käsitteen ulkopuolelle olisi kuitenkin jätettävä tietojen levittäminen suljetuissa ryhmissä, joissa on rajallinen määrä ennalta määritettyjä henkilöitä. Henkilöiden väliset viestintäpalvelut, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2018/197239, kuten sähköpostit tai yksityisviestipalvelut, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Tiedot olisi katsottava levitetyiksi yleisölle tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla ainoastaan, jos se tapahtuu tiedot toimittaneen palvelun vastaanottajan suorasta pyynnöstä.
(14)  Tässä asetuksessa käytetyn ”levittäminen yleisölle” -käsitteen olisi sisällettävä tiedon saattaminen mahdollisesti rajattoman ihmismäärän saataville eli tiedon saattaminen helposti käyttäjien saataville yleisesti siten, ettei tiedot toimittavalta palvelun vastaanottajalta edellytetä mitään toimenpiteitä, riippumatta siitä, tutustuvatko nämä henkilöt tosiasiassa kyseiseen tietoon. Kun tietoihin pääsy edellyttää rekisteröitymistä tai käytön sallimista tietyssä käyttäjäryhmässä, kyseiset tiedot olisi siten katsottava levitetyiksi yleisölle ainoastaan, jos käyttäjät, jotka pyytävät pääsyä tietoihin, rekisteröidään tai heille sallitaan käyttö automaattisesti ilman ihmisen tekemää päätöstä siitä, kenelle pääsy myönnetään. Tietoja, jotka vaihdetaan käyttämällä henkilöiden välisiä viestintäpalveluja, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2018/197239, kuten sähköposteja tai yksityisviestipalveluja, ei katsota levitetyiksi yleisölle. Tiedot olisi katsottava levitetyiksi yleisölle tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla ainoastaan, jos se tapahtuu tiedot toimittaneen palvelun vastaanottajan suorasta pyynnöstä.
__________________
__________________
39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).
39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Direktiivissä 2000/31/EY säädetyn, välityspalvelujen tarjoajien ehdollista vapauttamista vastuuvelvollisuudesta koskevan horisontaalisen kehyksen tarjoama oikeusvarmuus on mahdollistanut monien uusien palvelujen syntymisen ja tulon laajempaan käyttöön sisämarkkinoilla. Kyseinen kehys olisi sen vuoksi säilytettävä. Ottaen huomioon erot asiaa koskevien sääntöjen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisessa kansallisella tasolla kyseinen kehys olisi kuitenkin selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi sisällytettävä tähän asetukseen. Tiettyjä kyseisen kehyksen osatekijöitä on lisäksi tarpeen selventää ottaen huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.
(16)  Direktiivissä 2000/31/EY säädetyn, välityspalvelujen tarjoajien ehdollista vapauttamista vastuuvelvollisuudesta koskevan horisontaalisen kehyksen tarjoama oikeusvarmuus on mahdollistanut monien uusien palvelujen syntymisen ja tulon laajempaan käyttöön sisämarkkinoilla. Kyseinen kehys olisi sen vuoksi säilytettävä. Ottaen huomioon erot asiaa koskevien sääntöjen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisessa kansallisella tasolla kyseinen kehys olisi kuitenkin selkeyden, yhdenmukaisuuden, ennakoitavuuden, saavutettavuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi sisällytettävä tähän asetukseen. Tiettyjä kyseisen kehyksen osatekijöitä on lisäksi tarpeen selventää ottaen huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä teknologian ja markkinoiden kehitys.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Tässä asetuksessa säädettyjä vastuuvapautuksia ei tulisi soveltaa, jos välityspalvelujen tarjoajalla on sen sijaan, että se suorittaisi palvelun neutraalisti käsittelemällä täysin teknisesti ja automaattisesti palvelun vastaanottajan toimittamia tietoja, aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tuntee tallennetut tiedot tai valvoo niitä. Näiden vapautusten ei näin ollen tulisi koskea vastuuta tiedoista, jotka eivät ole peräisin palvelun vastaanottajalta vaan välityspalvelun tarjoajalta itseltään, mukaan lukien tapaukset, joissa tiedot on kehitetty kyseisen palveluntarjoajan toimituksellisella vastuulla.
(18)  Tässä asetuksessa säädettyjä vastuuvapautuksia ei tulisi soveltaa, jos välityspalvelujen tarjoajalla on sen sijaan, että se suorittaisi palvelun neutraalisti käsittelemällä täysin teknisesti ja automaattisesti palvelun vastaanottajan toimittamia tietoja, aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tuntee tallennetut tiedot tai valvoo niitä. Pelkän järjestykseen asettamisen tai tietyssä järjestyksessä näyttämisen taikka suosittelujärjestelmän käytön ei kuitenkaan saisi katsoa tarkoittavan, että välityspalvelujen tarjoaja valvoo kyseisiä tietoja. Näiden vapautusten ei näin ollen tulisi koskea vastuuta tiedoista, jotka eivät ole peräisin palvelun vastaanottajalta vaan välityspalvelun tarjoajalta itseltään, mukaan lukien tapaukset, joissa tiedot on kehitetty kyseisen palveluntarjoajan toimituksellisella vastuulla.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Jos välityspalvelujen tarjoaja tekee tietoisesti yhteistyötä palvelujen vastaanottajan kanssa laittoman toiminnan harjoittamiseksi, se ei tarjoa palveluaan neutraalisti eikä sen näin ollen tulisi voida hyötyä tässä asetuksessa säädetyistä vastuuvapautuksista.
(20)  Jos välityspalvelujen tarjoaja tekee tietoisesti yhteistyötä palvelujen vastaanottajan kanssa laittoman toiminnan harjoittamiseksi, olisi katsottava, ettei palvelua ole tarjottu neutraalisti, eikä palveluntarjoajan näin ollen tulisi voida hyötyä tässä asetuksessa säädetyistä vastuuvapautuksista.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Palveluntarjoajan olisi voitava saada hyväkseen ”pelkkää siirtotoimintaa” ja ”välimuistiin tallentamista” koskevat vastuuvapautukset, jos sillä ei ole mitään osuutta siirrettyihin tietoihin. Tämä edellyttää muun muassa sitä, ettei se muuta siirtämiään tietoja. Tämän vaatimuksen ei tulisi katsoa koskevan teknisluonteista tietojen muuntelua, joka tapahtuu siirtovaiheessa, koska tällainen muuntelu ei muuta siirrettävien tietojen eheyttä.
(21)  Palveluntarjoajan olisi voitava saada hyväkseen ”pelkkää siirtotoimintaa” ja ”välimuistiin tallentamista” koskevat vastuuvapautukset, jos sillä ei ole mitään osuutta siirrettyjen tietojen sisältöön. Tämä edellyttää muun muassa sitä, ettei se muuta siirtämiään tietoja. Tämän vaatimuksen ei tulisi katsoa koskevan teknisluonteista tietojen muuntelua, joka tapahtuu siirtovaiheessa, koska tällainen muuntelu ei muuta siirrettävien tietojen eheyttä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Voidakseen hyötyä säilytyspalveluja koskevasta vastuuvapautuksesta palveluntarjoajan olisi, saatuaan tosiasiallista tietoa tai tultuaan tietoiseksi laittomasta sisällöstä, toimittava ripeästi kyseisen sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä olisi noudatettava sananvapauden periaatetta. Palveluntarjoaja voi saada tällaisen tosiasiallisen tiedon tai tietämyksen erityisesti oma-aloitteisista tutkimuksistaan tai yksityishenkilöiden tai toimijoiden sille tämän asetuksen mukaisesti toimittamista ilmoituksista, jos kyseiset ilmoitukset ovat riittävän täsmällisiä ja riittävän perusteltuja niin, että huolellinen talouden toimija voi kohtuudella tunnistaa, arvioida ja tarvittaessa torjua väitettyä laitonta sisältöä.
(22)  Voidakseen hyötyä säilytyspalveluja koskevasta vastuuvapautuksesta palveluntarjoajan olisi, tultuaan tietoiseksi sisällön laittomasta luonteesta ja saatuaan siten tosiasiallisen tiedon tai tietämyksen siitä, toimittava ripeästi kyseisen sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä olisi noudatettava korkeatasoista kuluttajansuojaa ja perusoikeuskirjaa, myös sananvapauden periaatetta ja oikeutta vastaanottaa ja jakaa tietoja ja ajatuksia viranomaisen puuttumatta tähän. Palveluntarjoaja voi saada tosiasiallisen tiedon tai tietämyksen sisällön laittomasta luonteesta erityisesti oma-aloitteisista tutkimuksistaan tai yksityishenkilöiden tai toimijoiden sille tämän asetuksen mukaisesti toimittamista ilmoituksista, jos kyseiset ilmoitukset ovat riittävän täsmällisiä ja riittävän perusteltuja niin, että huolellinen säilytyspalvelun tarjoaja voi kohtuudella tunnistaa, arvioida ja tarvittaessa torjua väitettyä laitonta sisältöä. Niin kauan kuin palveluntarjoajat toimivat saatuaan tosiasiallisen tiedon, niiden olisi voitava hyötyä tässä asetuksessa tarkoitetuista vastuuvapautuksista.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Jotta voidaan varmistaa kuluttajien tehokas suojelu heidän toteuttaessaan verkossa välitettyjä liiketoimia, tiettyjen säilytyspalvelujen tarjoajien, eli verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, ei tulisi voida hyötyä tässä asetuksessa säädetystä säilytyspalvelun tarjoajia koskevasta vastuuvapautuksesta, jos kyseiset verkkoalustat esittävät kyseessä oleviin liiketoimiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot siten, että ne saavat kuluttajat uskomaan, että kyseiset verkkoalustat itse tai niiden määräysvallassa tai valvonnassa olevat palvelun vastaanottajat ovat antaneet tiedot tai että kyseiset verkkoalustat tuntevat kyseiset tiedot tai valvovat niitä, vaikka tämä ei todellisuudessa olisi totta. Tässä yhteydessä olisi määritettävä objektiivisesti ja kaikkien merkityksellisten olosuhteiden perusteella, voiko esitystapa johtaa tällaiseen kohtuullisen valistuneen keskivertokuluttajan uskomukseen.
(23)  Jotta voidaan varmistaa kuluttajien tehokas suojelu heidän toteuttaessaan verkossa välitettyjä liiketoimia, tiettyjen säilytyspalvelujen tarjoajien, eli verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, ei tulisi voida hyötyä tässä asetuksessa säädetystä säilytyspalvelun tarjoajia koskevasta vastuuvapautuksesta, jos kyseiset verkkoalustat esittävät kyseessä oleviin liiketoimiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot siten, että ne saavat kuluttajat uskomaan, että kyseiset verkkoalustat itse tai niiden määräysvallassa tai valvonnassa olevat palvelun vastaanottajat ovat antaneet tiedot tai että kyseiset verkkoalustat tuntevat kyseiset tiedot tai valvovat niitä, vaikka tämä ei todellisuudessa olisi totta. Tässä yhteydessä olisi määritettävä objektiivisesti ja kaikkien merkityksellisten olosuhteiden perusteella, voiko esitystapa johtaa tällaiseen kuluttajan uskomukseen. Tällainen uskomus voi syntyä esimerkiksi silloin, kun verkkoalusta, joka antaa mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajan kanssa, ei näytä selvästi elinkeinonharjoittajan henkilöllisyyttä tämän asetuksen nojalla tai se markkinoi tuotetta tai palvelua omissa nimissään pikemminkin kuin käyttää sen toimittavan elinkeinonharjoittajan nimeä, tai silloin, kun palveluntarjoaja määrittää elinkeinonharjoittajan tarjoamien tavaroiden tai palvelujen loppuhinnan.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Jotta luotaisiin oikeusvarmuutta eikä estettäisi toimia, joiden tavoitteena on havaita, tunnistaa ja torjua laitonta sisältöä ja joita välityspalvelujen tarjoajat saattavat vapaaehtoisesti toteuttaa, olisi selvennettävä, että pelkästään se, että palveluntarjoajat toteuttavat tällaisia toimia, ei johda siihen, että tässä asetuksessa säädetyt vastuuvapautukset eivät ole käytettävissä, edellyttäen että kyseiset toimet toteutetaan vilpittömässä mielessä ja huolellisesti. Lisäksi on aiheellista selventää, että pelkästään sen, että kyseiset palveluntarjoajat toteuttavat vilpittömässä mielessä toimenpiteitä noudattaakseen ehtojensa täytäntöönpanon osalta unionin oikeuden vaatimuksia, mukaan lukien tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, ei tulisi johtaa siihen, että kyseiset vastuuvapautukset eivät ole käytettävissä. Sen vuoksi tällaisia toimintoja ja toimenpiteitä, joita tietty palveluntarjoaja on mahdollisesti toteuttanut, ei tulisi ottaa huomioon määritettäessä, voiko palveluntarjoaja vedota vastuuvapautukseen, erityisesti siltä osin, tarjoaako palveluntarjoaja palvelunsa neutraalisti ja voiko se näin ollen kuulua kyseisen säännöksen soveltamisalaan, ilman että tämä sääntö kuitenkaan merkitsisi sitä, että palveluntarjoaja voi välttämättä vedota siihen.
(25)  Jotta luotaisiin oikeusvarmuutta eikä estettäisi toimia, joiden tavoitteena on havaita, tunnistaa ja torjua laitonta sisältöä ja joita välityspalvelujen tarjoajat saattavat vapaaehtoisesti toteuttaa, olisi selvennettävä, että pelkästään se, että palveluntarjoajat toteuttavat tällaisia toimia, ei johda siihen, että tässä asetuksessa säädetyt vastuuvapautukset eivät ole käytettävissä yksinomaan sen vuoksi, että ne suorittavat vapaaehtoisia oma-aloitteisia tutkimuksia, edellyttäen että kyseiset toimet toteutetaan vilpittömässä mielessä ja huolellisesti ja niihin liitetään lisätakeita laillisen sisällön liiallisen poistamisen estämiseksi. Välityspalvelujen tarjoajien olisi pyrittävä parhaansa mukaan varmistamaan, että kun sisällön moderointiin käytetään automatisoituja välineitä, teknologia on riittävän luotettavaa, jotta voidaan rajoittaa mahdollisimman paljon virheitä, joissa tiedot katsotaan virheellisesti laittomaksi sisällöksi. Lisäksi on aiheellista selventää, että pelkästään sen, että kyseiset palveluntarjoajat toteuttavat vilpittömässä mielessä toimenpiteitä noudattaakseen ehtojensa täytäntöönpanon osalta unionin oikeuden vaatimuksia, mukaan lukien tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, ei tulisi johtaa siihen, että kyseiset vastuuvapautukset eivät ole käytettävissä. Sen vuoksi tällaisia toimintoja ja toimenpiteitä, joita tietty palveluntarjoaja on mahdollisesti toteuttanut, ei tulisi ottaa huomioon määritettäessä, voiko palveluntarjoaja vedota vastuuvapautukseen, erityisesti siltä osin, tarjoaako palveluntarjoaja palvelunsa neutraalisti ja voiko se näin ollen kuulua kyseisen säännöksen soveltamisalaan, ilman että tämä sääntö kuitenkaan merkitsisi sitä, että palveluntarjoaja voi välttämättä vedota siihen.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Tämän asetuksen II luvun säännöissä keskitytään välityspalvelujen tarjoajien vapauttamiseen vastuusta. Huolimatta siitä, että näillä palveluntarjoajilla on yleisesti merkittävä rooli, on tärkeää muistaa, että laittoman verkkosisällön ja verkossa tapahtuvan laittoman toiminnan ongelmaa ei tulisi käsitellä niin, että kiinnitetään yksinomaan huomiota niiden vastuuseen ja velvollisuuksiin. Kun verkossa välitetty tai tallennettu laiton sisältö vaikuttaa kolmansiin osapuoliin, näiden olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä ratkaisemaan tällaiseen sisältöön liittyviä konfliktitilanteita ilman kyseisten välityspalvelujen tarjoajien osallistumista. Palvelun vastaanottajien olisi katsottava olevan vastuussa tarjoamastaan laittomasta sisällöstä, jota ne saattavat levittää välityspalvelujen välityksellä, jos tällaisen vastuun määrittävän unionin ja kansallisen lainsäädännön asiaa koskevissa säännöissä niin säädetään. Tarvittaessa myös muiden toimijoiden, esimerkiksi suljetuissa verkkoympäristöissä toimivien ryhmien moderaattorien, varsinkin suurten ryhmien moderaattorien, olisi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti autettava estämään laittoman sisällön leviäminen verkossa. Lisäksi silloin, kun tarvitaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien osallistumista, mukaan lukien välityspalvelujen tarjoajat, tällaista osallistumista koskevat pyynnöt tai määräykset olisi pääsääntöisesti osoitettava toimijalle, jolla on tekniset ja toiminnalliset valmiudet puuttua tiettyihin laittomiin sisältöihin, jotta voidaan estää ja minimoida mahdolliset kielteiset vaikutukset muun kuin laittoman sisällön saatavuuteen ja saavutettavuuteen.
(26)  Tämän asetuksen II luvun säännöissä keskitytään välityspalvelujen tarjoajien vapauttamiseen vastuusta. Huolimatta siitä, että näillä palveluntarjoajilla on yleisesti merkittävä rooli, on tärkeää muistaa, että laittoman verkkosisällön ja verkossa tapahtuvan laittoman toiminnan ongelmaa ei tulisi käsitellä niin, että kiinnitetään yksinomaan huomiota niiden vastuuseen ja velvollisuuksiin. Kun verkossa välitetty tai tallennettu laiton sisältö vaikuttaa kolmansiin osapuoliin, näiden olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä ratkaisemaan tällaiseen sisältöön liittyviä konfliktitilanteita ilman kyseisten välityspalvelujen tarjoajien osallistumista. Palvelun vastaanottajien olisi katsottava olevan vastuussa tarjoamastaan laittomasta sisällöstä, jota ne saattavat levittää välityspalvelujen välityksellä, jos tällaisen vastuun määrittävän unionin ja kansallisen lainsäädännön asiaa koskevissa säännöissä niin säädetään. Tarvittaessa myös muiden toimijoiden, esimerkiksi suljetuissa ja avoimissa verkkoympäristöissä toimivien ryhmien moderaattorien, varsinkin suurten ryhmien moderaattorien, olisi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti autettava estämään laittoman sisällön leviäminen verkossa. Lisäksi silloin, kun tarvitaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien osallistumista, mukaan lukien välityspalvelujen tarjoajat, tällaista osallistumista koskevat pyynnöt tai määräykset olisi pääsääntöisesti osoitettava tietylle palveluntarjoajalle, jolla on tekniset ja toiminnalliset valmiudet puuttua tiettyihin laittomiin sisältöihin, jotta voidaan estää ja minimoida mahdolliset kielteiset vaikutukset muun kuin laittoman sisällön saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Palveluntarjoajien olisi siten toimittava silloin, kun ne parhaiten pystyvät tähän.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Vuodesta 2000 lähtien on ilmaantunut uusia teknologioita, jotka parantavat verkossa tapahtuvan tiedonsiirron ja tallentamisen järjestelmien saatavuutta, tehokkuutta, nopeutta, luotettavuutta, kapasiteettia ja turvallisuutta, mikä on johtanut yhä monimutkaisempaan verkkoekosysteemiin. Tässä yhteydessä olisi muistettava, että myös sellaisten palvelujen tarjoajat, jotka luovat ja helpottavat internetin taustalla olevaa loogista arkkitehtuuria ja internetin moitteetonta toimintaa, mukaan lukien tekniset aputoiminnot, voivat hyötyä tässä asetuksessa säädetyistä vastuuvapautuksista siinä määrin kuin niiden palveluja pidetään ”pelkkänä siirtotoimintana”, ”välimuistiin tallentamisena” tai säilytyspalvelujen tarjoamisena. Tällaisia palveluja ovat tapauksen mukaan langattomat lähiverkot, verkkotunnusjärjestelmät (DNS), aluetunnusrekisterit, digitaalisia varmenteita myöntävät varmenneviranomaiset taikka sisällönjakeluverkot, jotka mahdollistavat muiden välityspalvelujen tarjoajien toiminnot tai parantavat niitä. Myös viestintätarkoituksiin käytettävät palvelut ja niiden tekniset toimitustavat ovat kehittyneet huomattavasti, mikä on johtanut uusien verkkopalvelujen esiintuloon. Tällaisia ovat esimerkiksi IP-puhepalvelut (VoIP-palvelut), viestipalvelut ja verkkopohjaiset sähköpostipalvelut, joissa viestintä tapahtuu internetyhteyspalvelun kautta. Myös näihin palveluihin voidaan soveltaa vastuuvapautuksia siltä osin kuin niitä voidaan pitää ”pelkkänä siirtotoimintana”, ”välimuistiin tallentamisena” tai säilytyspalveluna.
(27)  Vuodesta 2000 lähtien on ilmaantunut uusia teknologioita, jotka parantavat verkossa tapahtuvan tiedonsiirron ja tallentamisen järjestelmien saatavuutta, tehokkuutta, nopeutta, luotettavuutta, kapasiteettia ja turvallisuutta, mikä on johtanut yhä monimutkaisempaan verkkoekosysteemiin. Tässä yhteydessä olisi muistettava, että myös sellaisten palvelujen tarjoajat, jotka luovat ja helpottavat internetin taustalla olevaa loogista arkkitehtuuria ja internetin moitteetonta toimintaa, mukaan lukien tekniset aputoiminnot, voivat hyötyä tässä asetuksessa säädetyistä vastuuvapautuksista siinä määrin kuin niiden palveluja pidetään ”pelkkänä siirtotoimintana”, ”välimuistiin tallentamisena” tai säilytyspalvelujen tarjoamisena. Tällaisia palveluja ovat tapauksen mukaan muiden muassa langattomat lähiverkot, verkkotunnusjärjestelmät (DNS), aluetunnusrekisterit, digitaalisia varmenteita myöntävät varmenneviranomaiset, virtuaaliset erillisverkot, pilvi-infrastruktuuripalvelut taikka sisällönjakeluverkot, jotka mahdollistavat muiden välityspalvelujen tarjoajien toiminnot tai parantavat niitä. Myös viestintätarkoituksiin käytettävät palvelut ja niiden tekniset toimitustavat ovat kehittyneet huomattavasti, mikä on johtanut uusien verkkopalvelujen esiintuloon. Tällaisia ovat esimerkiksi IP-puhepalvelut (VoIP-palvelut), viestipalvelut ja verkkopohjaiset sähköpostipalvelut, joissa viestintä tapahtuu internetyhteyspalvelun kautta. Myös näihin palveluihin voidaan soveltaa vastuuvapautuksia siltä osin kuin niitä voidaan pitää ”pelkkänä siirtotoimintana”, ”välimuistiin tallentamisena” tai säilytyspalveluna.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)
(27 a)  Yksittäisellä verkkosivulla tai verkkosivustolla voi olla osia, joita voidaan pitää joko ”pelkkänä siirtotoimintana”, ”välimuistiin tallentamisena” tai säilytyspalveluna, ja kuhunkin niistä olisi sovellettava vastaavia vastuuvapautuksia koskevia sääntöjä. Esimerkiksi hakukone voisi toimia pelkästään ”välimuistiin tallentamisena” kyselyn tuloksiin sisältyvien tietojen osalta. Näiden tulosten ohella näytettyjä osia, kuten verkkomainoksia, pidettäisiin kuitenkin edelleen säilytyspalveluna.
Tarkistukset 25 ja 517/rev
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Välityspalvelujen tarjoajiin ei tulisi soveltaa valvontavelvoitetta yleisluonteisten velvoitteiden osalta. Tämä kielto ei koske erityistapauksissa asetettavia valvontavelvoitteita, eikä se myöskään vaikuta kansallisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön ja tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti antamiin määräyksiin. Tätä asetusta ei tulisi miltään osin tulkita siten, että siinä asetetaan yleinen valvontavelvoite, aktiivisen tiedonhankinnan velvoite tai palveluntarjoajien yleinen velvoite toteuttaa laittomaan sisältöön liittyviä ennakoivia toimenpiteitä.
(28)  Välityspalvelujen tarjoajiin ei tulisi soveltaa oikeudellista eikä tosiasiallista valvontavelvoitetta yleisluonteisten velvoitteiden osalta. Tämä kielto ei koske erityistapauksissa asetettavia erityisiä ja asianmukaisesti yksilöityjä valvontavelvoitteita, jos niistä on säädetty unionin säädöksissä, eikä se myöskään vaikuta kansallisten viranomaisten unionin säädösten täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön ja tässä asetuksessa ja muussa erityissäädöksinä pidetyssä unionin lainsäädännössä vahvistettujen edellytysten mukaisesti antamiin määräyksiin. Tätä asetusta ei tulisi miltään osin tulkita siten, että siinä asetetaan yleinen valvontavelvoite, aktiivisen tiedonhankinnan velvoite tai palveluntarjoajien yleinen velvoite toteuttaa laittomaan sisältöön liittyviä ennakoivia toimenpiteitä. Tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti ja luvattoman luovuttamisen, identiteettivarkauden ja muunlaisen henkilötietojen väärinkäytön estämiseksi vastaanottajilla olisi oltava oikeus käyttää palveluja ja maksaa niistä anonyymisti aina, kun tämä on kohtuullisin toimin mahdollista. Tätä olisi sovellettava rajoittamatta unionin oikeudessa vahvistettujen, henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden soveltamista. Palveluntarjoajat voivat sallia palvelujensa anonyymin käytön pidättymällä keräämästä vastaanottajaa ja hänen toimintaansa verkossa koskevia henkilötietoja ja olemalla estämättä vastaanottajia käyttämästä anonymisoivia verkkoja palveluun pääsemiseksi. Anonyymeja maksuja voidaan tehdä esimerkiksi maksamalla käteisellä tai käyttämällä käteisellä maksettuja arvoseteleitä tai ennalta maksettuja maksuvälineitä.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä ja kyseessä olevasta oikeudenalasta riippuen kansalliset oikeus- tai hallintoviranomaiset voivat määrätä välityspalvelujen tarjoajat toimimaan tiettyjä laittomia sisältöjä vastaan tai toimittamaan tiettyjä tietoja. Kansalliset lait, joiden perusteella tällaiset määräykset annetaan, poikkeavat huomattavasti toisistaan, ja määräyksiä käsitellään yhä useammin rajatylittävissä tilanteissa. Jotta voidaan varmistaa, että näitä määräyksiä voidaan noudattaa tehokkaasti ja vaikuttavasti niin, että asianomaiset viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä eikä palveluntarjoajille aiheudu kohtuuttomia rasitteita, on tarpeen asettaa tiettyjä edellytyksiä, jotka kyseisten määräysten on täytettävä, ja tiettyjä näiden määräysten käsittelyä koskevia täydentäviä vaatimuksia, vaikuttamatta kohtuuttomasti kolmansien oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin.
(29)  Kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä ja kyseessä olevasta oikeudenalasta riippuen kansalliset oikeus- tai hallintoviranomaiset voivat määrätä välityspalvelujen tarjoajat toimimaan tiettyjä laittomia sisältöjä vastaan tai toimittamaan tiettyjä tietoja. Unionin oikeuden, mukaan lukien perusoikeuskirja, mukaiset kansalliset lait, joiden perusteella tällaiset määräykset annetaan, poikkeavat huomattavasti toisistaan, ja määräyksiä käsitellään yhä useammin rajatylittävissä tilanteissa. Jotta voidaan varmistaa, että näitä määräyksiä voidaan noudattaa tehokkaasti ja vaikuttavasti niin, että asianomaiset viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä eikä palveluntarjoajille aiheudu kohtuuttomia rasitteita, on tarpeen asettaa tiettyjä edellytyksiä, jotka kyseisten määräysten on täytettävä, ja tiettyjä näiden määräysten tehokasta käsittelyä koskevia täydentäviä vaatimuksia, vaikuttamatta kohtuuttomasti kolmansien oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Määräyksiä toimia laittoman sisällön torjumiseksi tai tietojen antamiseksi olisi annettava noudattaen unionin oikeutta, erityisesti asetusta (EU) 2016/679 ja tässä asetuksessa vahvistettua kieltoa asettaa yleisiä velvoitteita valvoa tietoja tai pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset ja vaatimukset, joita sovelletaan määräyksiin toimia laittoman sisällön torjumiseksi, eivät rajoita sellaisten muiden unionin säädösten soveltamista, joissa säädetään vastaavista järjestelmistä tietyntyyppisen laittoman sisällön torjumiseksi, kuten asetus (EU).../… [asetusehdotus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä] tai asetus (EU) 2017/2394, jossa annetaan erityisiä valtuuksia määrätä tietojen antamisesta jäsenvaltioiden kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanoviranomaisille, eivätkä tietojenantomääräyksiin sovellettavat ehdot ja vaatimukset puolestaan rajoita sellaisten muiden unionin säädösten soveltamista, joissa säädetään vastaavista asiaankuuluvista säännöistä tietyillä aloilla. Näiden edellytysten ja vaatimusten ei tulisi vaikuttaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin säilyttämissääntöihin, jotka ovat unionin oikeuden mukaisia, eikä lainvalvontaviranomaisten esittämiin luottamuksellisuutta koskeviin pyyntöihin, jotka liittyvät tietojen ilmoittamatta jättämiseen.
(30)  Määräyksiä toimia laittoman sisällön torjumiseksi tai tietojen antamiseksi olisi annettava noudattaen unionin oikeutta, myös perusoikeuskirjaa ja erityisesti asetusta (EU) 2016/679 ja tässä asetuksessa vahvistettua kieltoa asettaa yleisiä velvoitteita valvoa tietoja tai pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset ja vaatimukset, joita sovelletaan määräyksiin toimia laittoman sisällön torjumiseksi, eivät rajoita sellaisten muiden unionin säädösten soveltamista, joissa säädetään vastaavista järjestelmistä tietyntyyppisen laittoman sisällön torjumiseksi, kuten asetus (EU) 2021/784 verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta tai asetus (EU) 2017/2394, jossa annetaan erityisiä valtuuksia määrätä tietojen antamisesta jäsenvaltioiden kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanoviranomaisille, eivätkä tietojenantomääräyksiin sovellettavat ehdot ja vaatimukset puolestaan rajoita sellaisten muiden unionin säädösten soveltamista, joissa säädetään vastaavista asiaankuuluvista säännöistä tietyillä aloilla. Näiden edellytysten ja vaatimusten ei tulisi vaikuttaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin säilyttämissääntöihin, jotka ovat unionin oikeuden mukaisia, eikä lainvalvontaviranomaisten esittämiin luottamuksellisuutta koskeviin pyyntöihin, jotka liittyvät tietojen ilmoittamatta jättämiseen.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)  Tällaisten laittoman sisällön torjuntaa koskevien määräysten alueellinen soveltamisala olisi määriteltävä selkeästi sellaisen sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella, joka mahdollistaa määräyksen antamisen, eikä sen tulisi ylittää sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä määräyksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Määräyksen antaneen kansallisen lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen olisi tältä osin tasapainotettava päämäärä, johon määräyksellä pyritään sen antamisen mahdollistavan oikeusperustan mukaisesti, kaikkien niiden kolmansien osapuolten oikeuksien ja oikeutettujen etujen kanssa, joihin määräys voi vaikuttaa, ja erityisesti niiden perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien kanssa. Jos tiettyihin tietoihin viittaavalla määräyksellä voi olla vaikutuksia kyseisen viranomaisen jäsenvaltion alueen ulkopuolella, viranomaisen olisi lisäksi arvioitava, onko todennäköistä, että kyseiset tiedot ovat laitonta sisältöä muissa asianomaisissa jäsenvaltioissa, ja tarvittaessa otettava huomioon asiaa koskevat unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden säännöt ja kansainvälinen kohteliaisuus (comitas gentium).
(31)  Tällaisten laittoman sisällön torjuntaa koskevien määräysten alueellinen soveltamisala olisi määriteltävä selkeästi sellaisen sovellettavan unionin oikeuden tai unionin oikeuden, mukaan lukien direktiivi 2000/31/EY ja perusoikeuskirja, mukaisen kansallisen lainsäädännön perusteella, joka mahdollistaa määräyksen antamisen, eikä sen tulisi ylittää sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä määräyksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Määräyksen antaneen kansallisen lainkäyttö- tai hallintoviranomaisen olisi tältä osin tasapainotettava päämäärä, johon määräyksellä pyritään sen antamisen mahdollistavan oikeusperustan mukaisesti, kaikkien niiden kolmansien osapuolten oikeuksien ja oikeutettujen etujen kanssa, joihin määräys voi vaikuttaa, ja erityisesti niiden perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien kanssa. Poikkeuksellisesti jos tiettyihin tietoihin viittaavalla määräyksellä voi olla vaikutuksia kyseisen viranomaisen jäsenvaltion alueen ulkopuolella, viranomaisen olisi arvioitava, onko todennäköistä, että kyseiset tiedot ovat laitonta sisältöä muissa asianomaisissa jäsenvaltioissa, ja tarvittaessa otettava huomioon asiaa koskevat unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden säännöt ja kansainvälinen kohteliaisuus (comitas gentium).
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Tässä asetuksessa säännellyt tietojenantomääräykset koskevat tiettyjen tietojen tuottamista kyseisen välityspalvelun yksittäisistä vastaanottajista, jotka on yksilöity kyseisissä määräyksissä, jotta voidaan määrittää, noudattavatko palvelujen vastaanottajat sovellettavia unionin tai kansallisia sääntöjä. Tietojen toimittamista koskevat tämän asetuksen säännöt eivät sen vuoksi saisi vaikuttaa määräyksiin, jotka koskevat sellaisten palvelun vastaanottajien ryhmään liittyviä tietoja, joita ei ole erikseen yksilöity, mukaan lukien määräykset, jotka koskevat tilastointia tai näyttöön perustuvaa päätöksentekoa varten tarvittavien koostettujen tietojen toimittamista.
(32)  Tässä asetuksessa säännellyt tietojenantomääräykset koskevat tiettyjen tietojen tuottamista kyseisen välityspalvelun yksittäisistä vastaanottajista, jotka on yksilöity kyseisissä määräyksissä, jotta voidaan määrittää, noudattavatko palvelujen vastaanottajat sovellettavia unionin tai kansallisia sääntöjä. Tietojen toimittamista koskevat tämän asetuksen säännöt eivät sen vuoksi saisi vaikuttaa määräyksiin, jotka koskevat sellaisten palvelun vastaanottajien ryhmään liittyviä tietoja, joita ei ole erikseen yksilöity, mukaan lukien määräykset, jotka koskevat tilastointia tai näyttöön perustuvaa päätöksentekoa varten tarvittavien koostettujen tietojen toimittamista. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä verkossa koskevan sekä direktiivissä (EU) 2016/680 vahvistetun, yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevan unionin oikeuskehyksen täysimääräinen täytäntöönpano. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti kunnioitettava yksilöiden ja toimittajien oikeuksia ja pidättäydyttävä hakemasta tietoa, joka voisi haitata tiedotusvälineiden vapautta tai sananvapautta.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Määräyksiin, jotka koskevat laittoman sisällön torjumiseksi toteutettavia toimia sekä tietojen antamista, sovelletaan direktiivin 2000/31/EY 3 artiklassa vahvistettuja sääntöjä ainoastaan, jos kyseisen artiklan edellytykset täyttyvät; asianomaisilla säännöillä turvataan määräyksen kohteena olevan palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivalta ja säädetään mahdollisista poikkeuksista tähän toimivaltaan tietyissä tapauksissa. Jos määräykset on osoitettu toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille välityspalvelujen tarjoajille, ne eivät lähtökohtaisesti rajoita näiden palveluntarjoajien vapautta tarjota palvelujaan rajojen yli, koska kyseiset määräykset koskevat tiettyjä laittomia sisältöjä ja tiettyä laitonta tietoa. Mainittuihin määräyksiin ei sen vuoksi sovelleta direktiivin 2000/31/EY 3 artiklassa vahvistettuja sääntöjä, mukaan lukien säännöt, joiden mukaan on tarpeen perustella toimenpiteet, joilla poiketaan tietyistä tarkoin määritellyistä syistä sen jäsenvaltion toimivallasta, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, ja on tarpeen ilmoittaa tällaisista toimenpiteistä.
(33)  Määräyksiin, jotka koskevat laittoman sisällön torjumiseksi toteutettavia toimia sekä tietojen antamista, sovelletaan direktiivin 2000/31/EY 3 artiklassa vahvistettuja sääntöjä ainoastaan, jos kyseisen artiklan edellytykset täyttyvät; asianomaisilla säännöillä turvataan määräyksen kohteena olevan palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivalta ja säädetään mahdollisista poikkeuksista tähän toimivaltaan tietyissä tapauksissa. Jos määräykset on osoitettu toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille välityspalvelujen tarjoajille, ne eivät saisi lähtökohtaisesti rajoittaa näiden palveluntarjoajien vapautta tarjota palvelujaan rajojen yli, koska kyseiset määräykset koskevat tiettyjä laittomia sisältöjä ja tiettyä laitonta tietoa, sellaisina kuin ne on määritelty unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä. Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava määräykset, jotka koskevat laittoman sisällön torjumiseksi toteutettavia toimia sekä tietojen antamista, suoraan asianomaiselle vastaanottajalle sellaisella sähköisellä välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että palveluntarjoaja voi varmistua määräyksen aitoudesta, tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai alustalla tai muita suojattuja kanavia käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön asettamat kanavat mukaan luettuina, henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatimus olisi täytettävä käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua. Tämä asetus ei saisi rajoittaa tuomioiden vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen soveltamista silloin, kun on kyse oikeudesta kieltäytyä tunnustamasta tai panemasta täytäntöön määräystä toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan, erityisesti tapauksissa, joissa tällainen määräys on vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, jossa tunnustamista tai täytäntöönpanoa pyydetään.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)
(33 a)  Tämä asetus ei saisi estää asianomaisia kansallisia oikeus- tai hallintoviranomaisia sovellettavan unionin oikeuden tai unionin oikeuden mukaisen kansallisen lainsäädännön perusteella antamasta määräystä palauttaa sisältö, jos tällainen sisältö on ollut välityspalvelun tarjoajan ehtojen mukaista mutta palveluntarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi ja se on poistettu.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)
(33 b)  Jotta voitaisiin varmistaa tämän asetuksen tehokas täytäntöönpano, määräysten toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan ja antaa tietoja olisi oltava unionin oikeuden, mukaan lukien perusoikeuskirja, mukaisia. Komission olisi vastattava tehokkaasti unionin oikeuden rikkomisiin rikkomusmenettelyillä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi sekä turvallisen ja avoimen verkkoympäristön varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa selkeät ja tasapainoiset huolellisuusvelvoitteet välityspalvelujen tarjoajille. Näillä velvoitteilla olisi erityisesti pyrittävä saavuttamaan erilaiset julkisen politiikan tavoitteet, kuten palvelun vastaanottajien, myös alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien käyttäjien, turvallisuus ja luottamus, suojelemaan perusoikeuskirjassa vahvistettuja asiaankuuluvia perusoikeuksia, varmistamaan kyseisten palveluntarjoajien todellinen vastuuvelvollisuus ja parantamaan vastaanottajien ja muiden osapuolten, joita asia koskee, vaikutusmahdollisuuksia sekä samalla helpottamaan toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa tarvittavaa valvontaa.
(34)  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi sekä turvallisen ja avoimen verkkoympäristön varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa selkeät, tehokkaat, ennakoitavat ja tasapainoiset huolellisuusvelvoitteet välityspalvelujen tarjoajille. Näillä velvoitteilla olisi erityisesti pyrittävä saavuttamaan erilaiset julkisen politiikan tavoitteet, kuten korkeatasoinen kuluttajansuoja, palvelun vastaanottajien, myös alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien käyttäjien, turvallisuus ja luottamus, perusoikeuskirjassa vahvistettujen asiaankuuluvien perusoikeuksien suojelu, kyseisten palveluntarjoajien todellinen vastuuvelvollisuus ja vastaanottajien ja muiden osapuolten, joita asia koskee, vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, sekä samalla helpottamaan toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa tarvittavaa valvontaa.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Tässä yhteydessä on tärkeää, että huolellisuusvelvoitteet mukautetaan kyseisen välityspalvelun tyyppiin ja luonteeseen. Sen vuoksi tässä asetuksessa vahvistetaan perusvelvoitteet, joita sovelletaan kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin, ja lisävelvoitteet, joita sovelletaan säilytyspalvelujen tarjoajiin ja varsinkin verkkoalustoihin ja erittäin suuriin verkkoalustoihin. Siltä osin kuin välityspalvelujen tarjoajat voivat kuulua näihin eri luokkiin palvelujensa luonteen ja koon vuoksi, niiden olisi noudatettava kaikkia tämän asetuksen vastaavia velvoitteita. Nämä yhdenmukaistetut huolellisuusvelvoitteet, joiden olisi oltava kohtuullisia ja jotka eivät saisi olla mielivaltaisia, ovat tarpeen, jotta voidaan käsitellä havaittuja yleiseen etuun liittyviä kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi palvelun vastaanottajien oikeutettujen etujen turvaaminen, laittomat käytännöt ja perusoikeuksien suojelu verkossa.
(35)  Tässä yhteydessä on tärkeää, että huolellisuusvelvoitteet mukautetaan kyseisen välityspalvelun tyyppiin, luonteeseen ja kokoon. Sen vuoksi tässä asetuksessa vahvistetaan perusvelvoitteet, joita sovelletaan kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin, ja lisävelvoitteet, joita sovelletaan säilytyspalvelujen tarjoajiin ja varsinkin verkkoalustoihin ja erittäin suuriin verkkoalustoihin. Siltä osin kuin välityspalvelujen tarjoajat voivat kuulua näihin eri luokkiin palvelujensa luonteen ja koon vuoksi, niiden olisi noudatettava kaikkia kyseisiin palveluihin liittyviä tämän asetuksen vastaavia velvoitteita. Nämä yhdenmukaistetut huolellisuusvelvoitteet, joiden olisi oltava kohtuullisia ja jotka eivät saisi olla mielivaltaisia, ovat tarpeen, jotta voidaan käsitellä havaittuja yleiseen etuun liittyviä kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi palvelun vastaanottajien oikeutettujen etujen turvaaminen, laittomat käytännöt ja perusoikeuksien suojelu verkossa.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Jotta helpotettaisiin sujuvaa ja tehokasta viestintää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä, välityspalvelujen tarjoajat olisi velvoitettava perustamaan keskitetty yhteyspiste ja julkaisemaan yhteyspisteeseensä liittyvät asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien tällaisessa viestinnässä käytettävät kielet. Yhteyspistettä voivat käyttää myös luotettavat ilmoittajat ja ammattimaiset toimijat, joilla on erityinen suhde välityspalvelujen tarjoajaan. Toisin kuin laillisen edustajan, yhteyspisteen olisi palveltava toiminnallisia tarkoituksia, eikä sillä välttämättä tarvitse olla fyysistä sijaintia.
(36)  Jotta helpotettaisiin sujuvaa ja tehokasta viestintää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä, välityspalvelujen tarjoajat olisi velvoitettava nimeämään keskitetty yhteyspiste ja julkaisemaan yhteyspisteeseensä liittyvät asiaankuuluvat ja ajantasaiset tiedot, mukaan lukien tällaisessa viestinnässä käytettävät kielet. Nämä tiedot olisi ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille. Yhteyspistettä voivat käyttää myös luotettavat ilmoittajat ja ammattimaiset toimijat, joilla on erityinen suhde välityspalvelujen tarjoajaan. Olisi oltava mahdollista, että tämä yhteyspiste on sama yhteyspiste kuin muissa unionin säädöksissä edellytetään. Toisin kuin laillisen edustajan, yhteyspisteen olisi palveltava toiminnallisia tarkoituksia, eikä sillä välttämättä tarvitse olla fyysistä sijaintia.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)
(36 a)  Välityspalvelujen tarjoajat olisi myös velvoitettava nimeämään palvelujen vastaanottajia varten keskitetty yhteyspiste, joka mahdollistaa nopean, suoran ja tehokkaan viestinnän, erityisesti helposti käytettävissä olevin keinoin, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, sähköiset yhteydenottolomakkeet, palvelubotit tai pikaviestiohjelmat. Olisi nimenomaisesti ilmoitettava, kun käyttäjä viestii palvelubottien kanssa. Nopean, suoran ja tehokkaan viestinnän helpottamiseksi palvelujen vastaanottajilla ei saisi olla vastassaan monipolvisia puhelinvalikoita tai piilossa olevia yhteystietoja. Erityisesti puhelinvalikoissa olisi aina oltava vaihtoehtona puhua ihmiselle. Välityspalvelujen tarjoajien olisi annettava palvelujen vastaanottajien valita suoran ja tehokkaan viestinnän keinoja, jotka eivät perustu yksinomaan automatisoituihin välineisiin. Tämä vaatimus ei saisi vaikuttaa välityspalvelujen tarjoajien sisäiseen organisointiin, mukaan lukien kyky käyttää tällaisen viestintäjärjestelmän tarjoamiseen kolmansien osapuolten palveluja, kuten ulkopuolisia palveluntarjoajia ja puhelinpalvelukeskuksia.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Kolmanteen maahan sijoittautuneiden välityspalvelujen tarjoajien, jotka tarjoavat palveluja unionissa, olisi nimettävä riittävin valtuuksin varustettu laillinen edustaja unionissa ja annettava laillisiin edustajiinsa liittyviä tietoja, jotta tämän asetuksen tehokas valvonta ja tarvittaessa täytäntöönpano kyseisten palveluntarjoajien osalta olisi mahdollista. Laillisen edustajan olisi voitava toimia myös yhteyspisteenä edellyttäen, että tämän asetuksen asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan.
(37)  Kolmanteen maahan sijoittautuneiden välityspalvelujen tarjoajien, jotka tarjoavat palveluja unionissa, olisi nimettävä riittävin valtuuksin varustettu laillinen edustaja unionissa ja annettava laillisiin edustajiinsa liittyviä tietoja, jotta tämän asetuksen tehokas valvonta ja tarvittaessa täytäntöönpano kyseisten palveluntarjoajien osalta olisi mahdollista. Laillisen edustajan olisi voitava toimia myös yhteyspisteenä edellyttäen, että tämän asetuksen asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Olisi oltava mahdollista, että laillinen edustaja toimii kansallisen lainsäädännön mukaisesti useamman kuin yhden välityspalvelujen tarjoajan antamin valtuuksin, edellyttäen, että tällaisia palveluntarjoajia voidaan pitää suosituksessa 2003/361/EY määriteltyinä mikroyrityksinä taikka pieninä tai keskisuurina yrityksinä.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Vaikka välityspalvelujen tarjoajien sopimusvapautta olisi periaatteessa kunnioitettava, on aiheellista vahvistaa tietyt säännöt, jotka koskevat kyseisten palveluntarjoajien ehtojen sisältöä sekä ehtojen soveltamista ja noudattamisen valvontaa, läpinäkyvyyden ja palvelun vastaanottajien suojelun vuoksi ja kohtuuttomien tai mielivaltaisten seurausten välttämiseksi.
(38)  Vaikka välityspalvelujen tarjoajien sopimusvapautta olisi periaatteessa kunnioitettava, on aiheellista vahvistaa tietyt säännöt, jotka koskevat kyseisten palveluntarjoajien ehtojen sisältöä sekä ehtojen soveltamista ja noudattamisen valvontaa, perusoikeuksien, erityisesti sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, suojelun, läpinäkyvyyden ja palvelun vastaanottajien suojelun vuoksi ja syrjivien, kohtuuttomien tai mielivaltaisten seurausten välttämiseksi. On tärkeää varmistaa erityisesti, että ehdot laaditaan selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ehtoihin olisi sisällyttävä tiedot mahdollisista toimintaperiaatteista, menettelyistä, toimenpiteistä ja välineistä, joita käytetään sisällön moderointiin, algoritminen päätöksenteko ja ihmisen suorittama arviointi mukaan luettuina, sekä oikeudesta lopettaa palvelun käyttö. Välityspalvelujen tarjoajien olisi myös toimitettava palvelujen vastaanottajille ytimekäs ja helppolukuinen tiivistelmä ehtojen keskeisistä osista, myös käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, käyttäen tapauksen mukaan graafisia elementtejä, kuten kuvakkeita.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
(39)  Riittävän läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi välityspalvelujen tarjoajien olisi raportoitava vuosittain tähän asetukseen sisältyvien yhdenmukaistettujen vaatimusten mukaisesti sisällön moderoinnista, jota ne harjoittavat, mukaan lukien niiden ehtojen soveltamisen ja noudattamisen valvonnan seurauksena toteutetut toimenpiteet. Kohtuuttoman rasitteen välttämiseksi kyseisiä avoimuusraportointivelvollisuuksia ei kuitenkaan tulisi soveltaa palveluntarjoajiin, jotka ovat komission suosituksessa 2003/361/EY40 määriteltyjä mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.
(39)  Riittävän läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi välityspalvelujen tarjoajien olisi laadittava vuosiraportti vakioidussa ja koneluettavassa muodossa sekä tähän asetukseen sisältyvien yhdenmukaistettujen vaatimusten mukaisesti sisällön moderoinnista, jota ne harjoittavat, mukaan lukien niiden ehtojen soveltamisen ja noudattamisen valvonnan seurauksena toteutetut toimenpiteet. Kohtuuttoman rasitteen välttämiseksi kyseisiä avoimuusraportointivelvollisuuksia ei kuitenkaan tulisi soveltaa palveluntarjoajiin, jotka ovat komission suosituksessa 2003/361/EY40 määriteltyjä mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä, joita ei myöskään voida pitää erittäin suurina verkkoalustoina.
__________________
__________________
40 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20,5,2003, s. 36).
40 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)
(39 a)  Palvelun vastaanottajien olisi palvelua käyttäessään voitava tehdä vapaita, itsenäisiä ja tietoon perustuvia päätöksiä tai valintoja, eivätkä välityspalvelujen tarjoajat saa käyttää mitään keinoja, eivät myöskään rajapintansa kautta, vääristääkseen tai haitatakseen tätä päätöksentekoa. Palvelun vastaanottajille olisi erityisesti annettava valtuudet tehdä tällaisia päätöksiä, jotka koskevat muiden muassa ehtojen, mainontakäytäntöjen, yksityisyysasetusten ja muiden asetusten sekä suosittelujärjestelmien hyväksymistä ja niihin tehtäviä muutoksia, kun he ovat vuorovaikutuksessa välityspalvelujen kanssa. Tietyillä käytännöillä kuitenkin tyypillisesti hyödynnetään kognitiivisia vinoumia ja saadaan palvelun vastaanottajia ostamaan tavaroita ja palveluja, joita he eivät halua, tai paljastamaan henkilökohtaisia tietoja, joita he olisivat mieluummin paljastamatta. Välityspalvelujen tarjoajia olisi sen vuoksi kiellettävä harhauttamasta tai suostuttelemasta palvelun vastaanottajia ja vääristämästä tai haittaamasta palvelun vastaanottajien itsemääräämisoikeutta, päätöksentekoa tai valinnanmahdollisuutta verkkorajapinnan tai sen osan rakenteen, suunnittelun tai toimintojen kautta (nk. pimeät kaavat). Tämän olisi sisällettävä esimerkiksi eksploitatiiviset suunnitteluvalinnat, jotka ohjaavat vastaanottajan toimiin, jotka hyödyttävät välityspalvelujen tarjoajaa mutta eivät välttämättä ole vastaanottajien etujen mukaisia, sekä se, että valinnat esitetään ei-neutraalisti, kuten tekemällä jostakin suostumusvalinnasta muita näkyvämpi, tai että vastaanottajaa pyydetään tai kehotetaan toistuvasti tekemään päätös, kuten tekemällä jonkin palvelun peruutusmenettelystä huomattavasti vaivalloisempi kuin sen tilaamisesta. Pimeiden kaavojen estämistä koskevia sääntöjä ei kuitenkaan pitäisi tulkita siten, että niillä estettäisiin palveluntarjoajia toimimasta suoraan vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa ja tarjoamasta heille uusia tai lisäpalveluja. Käyttäjää olisi erityisesti oltava mahdollista lähestyä uudelleen kohtuullisen ajan kuluttua, vaikka hän olisi evännyt suostumuksen tiettyihin tietojenkäsittelytarkoituksiin asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoitu säädös sellaisten käytäntöjen määrittelemiseksi, joita voitaisiin pitää pimeinä kaavoina.
Tarkistus 512
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 b kappale (uusi)
(39 b)   Jotta voidaan varmistaa yrityskäyttäjien jäljitettävyyttä koskevan velvoitteen tehokas ja riittävä soveltaminen aiheuttamatta kohtuutonta rasitetta, asetuksen soveltamisalaan kuuluvien välityspalvelujen tarjoajien olisi tehtävä huolellisuusvelvoitteita koskevia tarkastuksia ennen niiden palvelun käyttöä varmistaakseen kyseisen yrityskäyttäjän toimittamien tietojen luotettavuuden, erityisesti käyttämällä vapaasti käytettävissä olevia virallisia verkkotietokantoja tai verkkorajapintoja, kuten kansallisia kaupparekistereitä, tai pyytämällä asianomaista yrityskäyttäjää toimittamaan luotettavia tositteita, kuten henkilöllisyystodistusten jäljennöksiä, oikeaksi todistettuja tiliotteita, yritysten todistuksia ja kaupparekisteritodistuksia. Ne voivat käyttää myös muita, etäkäytössä olevia lähteitä, jotka tarjoavat samanasteisen luotettavuustason tämän velvoitteen täyttämiseksi.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
(40)  Säilytyspalvelujen tarjoajilla on erityisen tärkeä rooli laittoman verkkosisällön torjunnassa, koska ne tallentavat palvelun vastaanottajien toimittamia tietoja näiden pyynnöstä ja antavat tyypillisesti muille vastaanottajille pääsyn tietoihin, joskus suuressa mittakaavassa. On tärkeää, että kaikki säilytyspalvelun tarjoajat, koostaan riippumatta, ottavat käyttöön käyttäjäystävälliset ilmoitus- ja toimintamekanismit, joilla helpotetaan sellaisten tietojen ilmoittamista kyseiselle säilytyspalvelun tarjoajalle, jäljempänä ’ilmoitus’, joita ilmoituksen tehnyt osapuoli pitää laittomana sisältönä, ja joiden mukaisesti kyseinen palveluntarjoaja voi päättää, hyväksyykö se arvioinnin ja haluaa poistaa kyseisen sisällön tai estää pääsyn siihen, jäljempänä ’toimi’. Edellyttäen, että ilmoituksia koskevat vaatimukset täyttyvät, yksityishenkilöiden tai toimijoiden olisi voitava ilmoittaa useista tietyistä väitetysti laittomista sisällöistä yhdellä ilmoituksella. Velvoitetta ottaa käyttöön ilmoitus- ja toimintamekanismit olisi sovellettava esimerkiksi tiedostojen tallennus- ja jakamispalveluihin, verkkoisännöintipalveluihin, mainospalvelimiin ja pastebin-sovelluksiin, jos niitä pidetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvina säilytyspalvelujen tarjoajina.
(40)  Säilytyspalvelujen tarjoajilla on erityisen tärkeä rooli laittoman verkkosisällön torjunnassa, koska ne tallentavat palvelun vastaanottajien toimittamia tietoja näiden pyynnöstä ja antavat tyypillisesti muille vastaanottajille pääsyn tietoihin, joskus suuressa mittakaavassa. On tärkeää, että kaikki säilytyspalvelun tarjoajat, koostaan riippumatta, ottavat käyttöön helposti käytettävissä olevat, kattavat ja käyttäjäystävälliset ilmoitus- ja toimintamekanismit, joilla helpotetaan sellaisten tietojen ilmoittamista kyseiselle säilytyspalvelun tarjoajalle, jäljempänä ’ilmoitus’, joita ilmoituksen tehnyt osapuoli pitää laittomana sisältönä, ja joiden mukaisesti kyseinen palveluntarjoaja voi todeta, että kyseinen sisältö on selvästi laitonta, ilman muuta ilmoituksessa mainittujen tietojen oikeudellista tai tosiseikkoihin perustuvaa tarkastelua ja poistaa kyseisen sisällön tai estää pääsyn siihen, jäljempänä ’toimi’. Tällaisen mekanismin olisi sisällettävä selvästi tunnistettava raportointimekanismi, joka sijaitsee lähellä kyseistä sisältöä ja jonka avulla voidaan nopeasti ja helposti ilmoittaa tiedoista, joita pidetään unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla laittomana sisältönä. Edellyttäen, että ilmoituksia koskevat vaatimukset täyttyvät, yksityishenkilöiden tai toimijoiden olisi voitava ilmoittaa useista tietyistä väitetysti laittomista sisällöistä yhdellä ilmoituksella, jotta varmistetaan ilmoitus- ja toimintamekanismien tehokas toiminta. Yksityishenkilöiden olisi aina voitava tehdä ilmoituksia anonyymisti, mutta tällaisten ilmoitusten ei pitäisi katsoa antavan tosiasiallista tietoa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tietojen katsotaan liittyvän johonkin direktiivissä 2011/93/EU tarkoitetuista rikoksista. Velvoitetta ottaa käyttöön ilmoitus- ja toimintamekanismit olisi sovellettava esimerkiksi tiedostojen tallennus- ja jakamispalveluihin, verkkoisännöintipalveluihin, mainospalvelimiin ja pastebin-sovelluksiin, jos niitä pidetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvina säilytyspalvelujen tarjoajina.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)
(40 a)  Ilmoitukset olisi joka tapauksessa osoitettava toimijalle, jolla on tekniset ja toiminnalliset valmiudet toteuttaa toimia sekä läheisin suhde tiedot tai sisällön toimittaneeseen palvelun vastaanottajaan. Tällaisten säilytyspalvelun tarjoajien olisi ohjattava ilmoitukset edelleen kyseiselle verkkoalustalle ja ilmoitettava asiasta digitaalisten palvelujen koordinaattorille.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 b kappale (uusi)
(40 b)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi lisäksi pyrittävä toteuttamaan toimia ainoastaan ilmoitettuja tietoja vastaan. Jos yksittäisten tietojen poistaminen tai niihin pääsyn estäminen on teknisesti tai toiminnallisesti mahdotonta toteuttaa oikeudellisista tai teknisistä syistä, kuten salattujen tiedostojen ja tietojen tallennus- ja jakamispalvelujen vuoksi, säilytyspalvelun tarjoajien olisi ilmoitettava palvelun vastaanottajalle ilmoituksesta ja pyrittävä toteuttamaan toimia.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
(41)  Tällaisia ilmoitus- ja toimintamekanismeja koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta voidaan säätää ilmoitusten oikea-aikaisesta, huolellisesta ja objektiivisesta käsittelystä sellaisten yhdenmukaisten, läpinäkyvien ja selkeiden sääntöjen pohjalta, joissa säädetään vankoista suojatoimista, joilla suojellaan kaikkien asianomaisten osapuolten oikeuksia ja oikeutettuja etuja, erityisesti niiden perusoikeuskirjassa taattuja perusoikeuksia, riippumatta jäsenvaltiosta, johon kyseiset osapuolet ovat sijoittautuneet tai jossa niiden kotipaikka on, ja kyseessä olevasta oikeudenalasta. Perusoikeuksiin kuuluvat tapauksen mukaan oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeus henkilötietojen suojaan, oikeus syrjimättömyyteen, palvelun vastaanottajien oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, palveluntarjoajien elinkeinovapaus, mukaan lukien sopimusvapaus, oikeus ihmisarvoon, lapsen oikeudet, oikeus omaisuuden, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, suojeluun sekä niiden osapuolten, joihin laiton sisältö vaikuttaa, oikeus syrjimättömyyteen.
(41)  Tällaisia ilmoitus- ja toimintamekanismeja koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta voidaan säätää ilmoitusten oikea-aikaisesta, huolellisesta, objektiivisesta, ei-mielivaltaisesta ja syrjimättömästä käsittelystä sellaisten yhdenmukaisten, läpinäkyvien ja selkeiden sääntöjen pohjalta, joissa säädetään vankoista suojatoimista, joilla suojellaan kaikkien asianomaisten osapuolten oikeuksia ja oikeutettuja etuja, erityisesti niiden perusoikeuskirjassa taattuja perusoikeuksia, riippumatta jäsenvaltiosta, johon kyseiset osapuolet ovat sijoittautuneet tai jossa niiden kotipaikka on, ja kyseessä olevasta oikeudenalasta. Perusoikeuksiin kuuluvat tapauksen mukaan oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeus henkilötietojen suojaan, oikeus syrjimättömyyteen, palvelun vastaanottajien oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, palveluntarjoajien elinkeinovapaus, mukaan lukien sopimusvapaus, oikeus ihmisarvoon, lapsen oikeudet, oikeus omaisuuden, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, suojeluun sekä niiden osapuolten, joihin laiton sisältö vaikuttaa, oikeus syrjimättömyyteen.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)
(41 a)  Säilytyspalvelujen tarjoajien olisi toimittava ilmoitusten johdosta ilman aiheetonta viivytystä ottaen huomioon ilmoitetun laittoman sisällön tyyppi ja toimien toteuttamisen kiireellisyys. Säilytyspalvelun tarjoajan olisi ilmoitettava päätöksestään tietystä sisällöstä ilmoittaneelle henkilölle tai toimijalle ilman aiheetonta viivytystä tehtyään päätöksen siitä, ryhtyykö se toimiin ilmoituksen johdosta vai ei.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale
(42)  Jos säilytyspalvelun tarjoaja päättää poistaa palvelun vastaanottajan toimittamat tiedot tai estää niiden käytön esimerkiksi saatuaan ilmoituksen tai toimittuaan omasta aloitteestaan, myös automatisoituja keinoja käyttäen, kyseisen palveluntarjoajan olisi ilmoitettava vastaanottajalle päätöksestään, päätöksensä perusteluista ja päätöksen riitauttamiseksi käytettävissä olevista muutoksenhakumahdollisuuksista, kun otetaan huomioon kielteiset seuraukset, joita tällaisilla päätöksillä voi olla vastaanottajalle, mukaan lukien sen sananvapautta koskevan perusoikeuden käyttäminen. Tätä velvoitetta olisi sovellettava riippumatta päätöksen perusteluista ja erityisesti siitä, onko toimenpide toteutettu sen vuoksi, että ilmoitettuja tietoja pidetään laittomana sisältönä tai sovellettavien ehtojen vastaisina. Säilytyspalvelun tarjoajan päätöksen riitauttamiseksi käytettävissä olevien muutoksenhakukeinojen olisi aina sisällettävä oikeudellisia muutoksenhakukeinoja.
(42)  Jos säilytyspalvelun tarjoaja päättää poistaa palvelun vastaanottajan toimittamat tiedot, estää pääsyn niihin, alentaa niiden näkyvyyttä tai määrätä muita toimenpiteitä niiden suhteen, esimerkiksi saatuaan ilmoituksen tai toimittuaan omasta aloitteestaan, myös sellaisia automatisoituja keinoja käyttäen, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi, oikeasuhteisiksi ja täsmällisiksi, kyseisen palveluntarjoajan olisi ilmoitettava vastaanottajalle selkeästi ja käyttäjäystävällisesti päätöksestään, päätöksensä perusteluista ja päätöksen riitauttamiseksi käytettävissä olevista muutoksenhakumahdollisuuksista, kun otetaan huomioon kielteiset seuraukset, joita tällaisilla päätöksillä voi olla vastaanottajalle, mukaan lukien sen sananvapautta koskevan perusoikeuden käyttäminen. Tätä velvoitetta olisi sovellettava riippumatta päätöksen perusteluista ja erityisesti siitä, onko toimenpide toteutettu sen vuoksi, että ilmoitettuja tietoja pidetään laittomana sisältönä tai sovellettavien ehtojen vastaisina. Säilytyspalvelun tarjoajan päätöksen riitauttamiseksi käytettävissä olevien muutoksenhakukeinojen olisi aina sisällettävä oikeudellisia muutoksenhakukeinoja. Velvoitetta ei kuitenkaan pitäisi soveltaa eräissä tilanteissa, kuten silloin, kun sisältö on harhaanjohtavaa tai osa suuren volyymin kaupallista sisältöä tai kun oikeus- tai lainvalvontaviranomainen on pyytänyt olemaan ilmoittamatta asiasta vastaanottajalle meneillään olevan rikostutkinnan vuoksi siihen saakka, että rikostutkinta saadaan päätökseen. Kun säilytyspalvelun tarjoajalla ei ole tarvittavia tietoja, jotta se voisi ilmoittaa asiasta vastaanottajalle pysyvällä välineellä, sitä ei pitäisi velvoittaa tekemään niin.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
(42 a)  Säilytyspalvelujen tarjoaja voi joissakin tapauksissa saada tietoonsa esimerkiksi ilmoituksen tehneen osapuolen ilmoituksen tai omien vapaaehtoisten toimenpiteidensä kautta tietoja, jotka liittyvät palvelun vastaanottajan tiettyyn toimintaan, kuten tietyntyyppisen laittoman sisällön tarjoamiseen, ja jotka oikeuttavat perustellusti, kun otetaan huomioon kaikki verkkoalustan tiedossa olevat merkitykselliset olosuhteet, epäilyt siitä, että vastaanottaja on mahdollisesti tehnyt, mahdollisesti tekemässä tai todennäköisesti tekee vakavan rikoksen, joka aiheuttaa välittömän uhan henkilön hengelle tai turvallisuudelle, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/93/EU1 tarkoitetut rikokset. Tällaisissa tapauksissa säilytyspalvelujen tarjoajan olisi viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille tällaisesta epäilystä ja annettava näiden pyynnöstä kaikki käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien tarvittaessa kyseessä oleva sisältö ja selvitys epäilyksistään, sekä poistettava sisältö tai estettävä pääsy siihen, jollei toisin ohjeisteta. Säilytyspalvelun tarjoajan ilmoittamia tietoja ei pitäisi käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka suoraan liittyvät ilmoitettuun yksittäiseen vakavaan rikokseen. Tämä asetus ei muodosta oikeusperustaa palvelujen vastaanottajien profiloinnille, jonka perusteella säilytyspalvelujen tarjoajien on mahdollista tunnistaa rikoksia. Säilytyspalvelujen tarjoajien olisi myös noudatettava muita sovellettavia unionin tai kansallisen oikeuden sääntöjä yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi ilmoittaessaan asiasta lainvalvontaviranomaisille. Rikoksia koskevista epäilyistä ilmoittamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle luettelo toimivaltaisista lainvalvonta- tai oikeusviranomaisista.
__________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)
(43 a)  Sen varmistamiseksi, että velvoitteita sovelletaan ainoastaan niihin välityspalvelujen tarjoajiin, joiden kohdalla hyöty ylittäisi palveluntarjoajalle aiheutuvan rasitteen, komissiolle olisi vastaavasti siirrettävä valta myöntää kokonaan tai osittain vapautus III luvun 3 jakson vaatimuksista niille välityspalvelujen tarjoajille, jotka eivät tavoittele voittoa tai ovat keskisuuria yrityksiä mutta eivät aiheuta laittomaan sisältöön liittyvää järjestelmäriskiä tai joiden osalta altistuminen laittomalle sisällölle on rajallista. Palveluntarjoajien olisi esitettävä perustelut sille, miksi niille olisi myönnettävä vapautus, ja lähetettävä hakemuksensa ensin sijoittautumispaikkansa digitaalisten palvelujen koordinaattoreille alustavaa arviointia varten. Komission olisi tutkittava tällainen hakemus ottaen huomioon sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin suorittaman alustavan arvioinnin. Alustava arviointi olisi lähetettävä komissiolle hakemuksen mukana. Komission olisi seurattava vapautuksen soveltamista, ja sillä olisi oltava oikeus peruuttaa vapautus milloin tahansa. Komission olisi ylläpidettävä julkista luetteloa kaikista myönnetyistä vapautuksista ja niiden ehdoista.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale
(44)  Palvelun vastaanottajien olisi voitava helposti ja tehokkaasti riitauttaa tietyt verkkoalustojen päätökset, jotka vaikuttavat niihin kielteisesti. Sen vuoksi verkkoalustoja olisi vaadittava tarjoamaan sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä, jotka täyttävät tietyt edellytykset, joilla pyritään varmistamaan, että järjestelmät ovat helposti saatavilla ja johtavat nopeisiin ja oikeudenmukaisiin tuloksiin. Lisäksi olisi säädettävä mahdollisuudesta ratkaista riidat tuomioistuinten ulkopuolella, mukaan lukien riidat, joita ei ole voitu ratkaista tyydyttävällä tavalla sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien avulla, sellaisten todistuksella hyväksyttyjen elinten toimesta, joilla on tarvittava riippumattomuus ja tarvittavat keinot ja asiantuntemus, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä oikeudenmukaisella, nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Verkkoalustojen päätösten riitauttamiselle näin luotujen mahdollisuuksien olisi täydennettävä mahdollisuutta hakea oikeusteitse muutosta asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, mutta se ei saisi vaikuttaa muutoksenhakuun millään tavalla.
(44)  Palvelun vastaanottajien olisi voitava helposti ja tehokkaasti riitauttaa tietyt verkkoalustojen päätökset, jotka vaikuttavat niihin kielteisesti. Kun kyse on verkkoalustoista, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, tämän olisi sisällettävä niiden päätökset keskeyttää palvelujensa tarjoaminen elinkeinonharjoittajille. Sen vuoksi verkkoalustoja olisi vaadittava tarjoamaan sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä, jotka täyttävät tietyt edellytykset, joilla pyritään varmistamaan, että järjestelmät ovat helposti saatavilla ja johtavat nopeisiin, syrjimättömiin, ei-mielivaltaisiin ja oikeudenmukaisiin tuloksiin kymmenen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona verkkoalusta vastaanotti valituksen. Lisäksi olisi säädettävä mahdollisuudesta sopia vilpittömässä mielessä riitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten ulkopuolella, mukaan lukien riidat, joita ei ole voitu ratkaista tyydyttävällä tavalla sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien avulla, sellaisten todistuksella hyväksyttyjen elinten toimesta, joilla on tarvittava riippumattomuus ja tarvittavat keinot ja asiantuntemus, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä oikeudenmukaisella, nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla sekä kohtuullisessa ajassa. Verkkoalustojen päätösten riitauttamiselle näin luotujen mahdollisuuksien olisi täydennettävä mahdollisuutta hakea oikeusteitse muutosta asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, mutta se ei saisi vaikuttaa muutoksenhakuun millään tavalla.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale
(46)  Laittoman sisällön vastaisiin toimiin voidaan ryhtyä nopeammin ja luotettavammin, jos verkkoalustat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ilmoitukset, joita luotettavat ilmoittajat toimittavat tässä asetuksessa edellytettyjen ilmoitus- ja toimintamekanismien kautta, käsitellään ensisijaisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaatimusta käsitellä kaikki näiden mekanismien mukaisesti toimitetut ilmoitukset ja tehdä niitä koskevat päätökset oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti. Tällainen luotettavan ilmoittajan asema olisi myönnettävä ainoastaan sellaisille toimijoille, muttei yksityishenkilöille, jotka ovat muun muassa osoittaneet, että niillä on erityistä asiantuntemusta ja pätevyyttä laittoman sisällön torjunnassa, että ne edustavat yhteisiä etuja ja että ne toimivat huolellisesti ja objektiivisesti. Tällaiset toimijat voivat olla luonteeltaan julkisia, kuten terroristisen sisällön osalta kansallisten lainvalvontaviranomaisten tai Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston, jäljempänä ’Europol’, yksiköt, jotka käsittelevät internetsisällöstä ilmoittamista, tai ne voivat olla valtiosta riippumattomia järjestöjä ja puolijulkisia elimiä, kuten järjestöjä, jotka kuuluvat lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista ilmoittamista varten perustettujen vihjelinjojen INHOPE-verkostoon, ja järjestöjä, jotka ovat sitoutuneet ilmoittamaan verkossa esiintyvistä laittomista rasistisista ja muukalaisvihamielisistä ilmaisuista. Teollis- ja tekijänoikeuksien osalta toimialajärjestöille ja oikeudenhaltijoiden järjestöille voitaisiin myöntää luotettavan ilmoittajan asema, jos ne ovat osoittaneet täyttävänsä sovellettavat ehdot. Luotettavia ilmoittajia koskevia tämän asetuksen sääntöjä ei tulisi tulkita siten, että ne estäisivät verkkoalustoja kohtelemasta samalla tavalla sellaisten toimijoiden tai yksityishenkilöiden tekemiä ilmoituksia, joille ei ole myönnetty tämän asetuksen mukaista luotettavan ilmoittajan asemaa, tai toimimasta muulla tavoin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tämä asetus ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/79443.
(46)  Laittoman sisällön vastaisiin toimiin voidaan ryhtyä nopeammin ja luotettavammin, jos verkkoalustat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ilmoitukset, joita luotettavat ilmoittajat toimittavat oman asiantuntemuksensa alalla tässä asetuksessa edellytettyjen ilmoitus- ja toimintamekanismien kautta, käsitellään ensisijaisina ja ripeästi ottaen huomioon oikeudenmukaisen menettelyn, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaatimusta käsitellä kaikki näiden mekanismien mukaisesti toimitetut ilmoitukset ja tehdä niitä koskevat päätökset objektiivisesti. Tällainen luotettavan ilmoittajan asema olisi myönnettävä kahden vuoden ajaksi ainoastaan sellaisille toimijoille, muttei yksityishenkilöille, jotka ovat muun muassa osoittaneet, että niillä on erityistä asiantuntemusta ja pätevyyttä laittoman sisällön torjunnassa, että ne edustavat yhteisiä etuja ja että ne toimivat huolellisesti ja objektiivisesti ja niillä on läpinäkyvä rahoitusrakenne. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi annettava uusia asema, jos kyseinen luotettava ilmoittaja täyttää edelleen tämän asetuksen vaatimukset. Tällaiset toimijat voivat olla luonteeltaan julkisia, kuten terroristisen sisällön osalta kansallisten lainvalvontaviranomaisten tai Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston, jäljempänä ’Europol’, yksiköt, jotka käsittelevät internetsisällöstä ilmoittamista, tai ne voivat olla valtiosta riippumattomia järjestöjä, kuluttajajärjestöjä ja puolijulkisia elimiä, kuten järjestöjä, jotka kuuluvat lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista ilmoittamista varten perustettujen vihjelinjojen INHOPE-verkostoon, ja järjestöjä, jotka ovat sitoutuneet ilmoittamaan verkossa esiintyvistä laittomista rasistisista ja muukalaisvihamielisistä ilmaisuista. Luotettavien ilmoittajien olisi julkaistava helposti ymmärrettäviä ja yksityiskohtaisia raportteja 14 artiklan mukaisesti tehdyistä ilmoituksista. Näissä raporteissa olisi annettava sellaisia tietoja kuin ilmoitukset luokiteltuina säilytyspalvelujen tarjoajan henkilöllisyyden mukaan, ilmoitetun sisällön tyyppi, oikeussäännökset, joita kyseisellä sisällöllä on väitetysti rikottu, ja palveluntarjoajan toteuttamat toimet. Raporttien olisi sisällettävä tietoja myös mahdollisista eturistiriidoista ja rahoituksen lähteistä sekä menettelystä, jonka luotettava ilmoittaja on ottanut käyttöön säilyttääkseen riippumattomuutensa. Teollis- ja tekijänoikeuksien osalta toimialajärjestöille ja oikeudenhaltijoiden järjestöille voitaisiin myöntää luotettavan ilmoittajan asema, jos ne ovat osoittaneet täyttävänsä sovellettavat ehdot ja kunnioittavansa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia poikkeuksia ja rajoituksia. Luotettavia ilmoittajia koskevia tämän asetuksen sääntöjä ei tulisi tulkita siten, että ne estäisivät verkkoalustoja kohtelemasta samalla tavalla sellaisten toimijoiden tai yksityishenkilöiden tekemiä ilmoituksia, joille ei ole myönnetty tämän asetuksen mukaista luotettavan ilmoittajan asemaa, tai toimimasta muulla tavoin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tämä asetus ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/79443. Jotta voitaisiin välttää luotettavan ilmoittajan aseman väärinkäyttö, tällainen asema olisi oltava mahdollista keskeyttää, kun sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori on käynnistänyt tutkinnan perusteltujen syiden vuoksi. Keskeytys ei saisi olla pidempi kuin aika, joka tarvitaan tutkinnan suorittamiseen, ja sitä olisi jatkettava, jos sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori toteaa, että kyseistä toimijaa voitaisiin yhä pitää luotettavana ilmoittajana.
__________________
__________________
43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)
(46 a)  Kaikille sopivan suunnittelun tinkimättömällä soveltamisella kaikkiin uusiin teknologioihin ja palveluihin olisi varmistettava täysimääräinen, yhdenvertainen ja rajoittamaton pääsy kaikille mahdollisille kuluttajille, myös vammaisille henkilöille, siten, että heille luontaisesti kuuluva ihmisarvo ja heidän tarpeidensa moninaisuus otetaan kaikilta osin huomioon. On olennaisen tärkeää varmistaa, että verkkoalustojen tarjoajat, jotka tarjoavat palveluja unionissa, suunnittelevat ja tarjoavat tällaisia palveluja direktiivissä (EU) 2019/882 vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti. Verkkoalustojen tarjoajien olisi erityisesti varmistettava, että annetut tiedot, tarjotut lomakkeet ja käyttöön otetut menettelyt asetetaan saataville siten, että ne on helppo löytää, niitä on helppo ymmärtää ja ne ovat saavutettavia vammaisille henkilöille.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
(47)  Verkkoalustojen palvelujen väärinkäyttö tarjoamalla toistuvasti selvästi laitonta sisältöä tai tekemällä toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia tai valituksia tämän asetuksen nojalla perustettujen mekanismien ja järjestelmien kautta heikentää luottamusta ja vahingoittaa asianomaisten osapuolten oikeuksia ja oikeutettuja etuja. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön asianmukaiset ja oikeasuhteiset suojatoimet tällaista väärinkäyttöä vastaan. Tietoja olisi pidettävä selvästi laittomana sisältönä ja ilmoituksia tai valituksia olisi pidettävä ilmeisen perusteettomina, jos maallikolle on selvää ilman sisällöllistä analyysia, että sisältö on laitonta tai että ilmoitukset tai valitukset ovat perusteettomia. Verkkoalustojen olisi tietyin edellytyksin tilapäisesti keskeytettävä toimintansa väärinkäytökseen syyllistyvän henkilön osalta. Tämä ei vaikuta verkkoalustojen vapauteen määritellä soveltamansa ehdot ja ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä vakaviin rikoksiin liittyvän selvästi laittoman sisällön osalta. Avoimuuden vuoksi tämä mahdollisuus olisi esitettävä selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti verkkoalustojen ehdoissa. Verkkoalustojen tältä osin tekemiin päätöksiin olisi aina voitava hakea muutosta, ja toimivaltaisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi valvottava päätöksiä. Väärinkäyttöä koskevat tämän asetuksen säännöt eivät saisi estää verkkoalustoja toteuttamasta muita toimenpiteitä, joilla puututaan niiden palvelujen vastaanottajien harjoittamaan laittoman sisällön tarjontaan tai muuhun palvelujen väärinkäyttöön, sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä säännöt eivät rajoita unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyä mahdollisuutta saattaa väärinkäytökseen syyllistyneet henkilöt vastuuseen, mukaan lukien vahingonkorvaus.
(47)  Verkkoalustojen palvelujen väärinkäyttö tarjoamalla toistuvasti laitonta sisältöä tai tekemällä toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia tai valituksia tämän asetuksen nojalla perustettujen mekanismien ja järjestelmien kautta heikentää luottamusta ja vahingoittaa asianomaisten osapuolten oikeuksia ja oikeutettuja etuja. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön asianmukaiset, oikeasuhteiset ja tehokkaat suojatoimet tällaista väärinkäyttöä vastaan. Verkkoalustojen palvelujen väärinkäyttö voitaisiin todeta toistuvasti tarjotun laittoman sisällön osalta, kun yksityiskohtaista oikeudellista tai tosiseikkoihin perustuvaa analyysia tekemättä on ilmeistä, että kyseinen sisältö on laitonta. Ilmoituksia tai valituksia olisi pidettävä ilmeisen perusteettomina, jos maallikolle on selvää ilman sisällöllistä analyysia, että sisältö on laitonta tai että ilmoitukset tai valitukset ovat perusteettomia. Verkkoalustoilla olisi tietyin edellytyksin oltava oikeus tilapäisesti tai rajallisessa määrässä tilanteita pysyvästi keskeyttää toimintansa väärinkäytökseen syyllistyvän henkilön osalta. Tämä ei vaikuta verkkoalustojen vapauteen määritellä soveltamansa ehdot ja ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä vakaviin rikoksiin liittyvän laittoman sisällön osalta. Avoimuuden vuoksi tämä mahdollisuus olisi esitettävä selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti verkkoalustojen ehdoissa. Verkkoalustojen tältä osin tekemiin päätöksiin olisi aina voitava hakea muutosta, ja toimivaltaisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi valvottava päätöksiä. Väärinkäyttöä koskevat tämän asetuksen säännöt eivät saisi estää verkkoalustoja toteuttamasta muita toimenpiteitä, joilla puututaan niiden palvelujen vastaanottajien harjoittamaan laittoman sisällön tarjontaan tai muuhun palvelujen väärinkäyttöön, sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä säännöt eivät rajoita unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyä mahdollisuutta saattaa väärinkäytökseen syyllistyneet henkilöt vastuuseen, mukaan lukien vahingonkorvaus.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale
(48)  Verkkoalusta voi joissakin tapauksissa saada tietoonsa esimerkiksi ilmoituksen tehneen osapuolen ilmoituksen tai omien vapaaehtoisten toimenpiteidensä kautta tietoja, jotka liittyvät palvelun vastaanottajan tiettyyn toimintaan, kuten tietyntyyppisen laittoman sisällön tarjoamiseen, ja jotka oikeuttavat perustellusti, kun otetaan huomioon kaikki verkkoalustan tiedossa olevat merkitykselliset olosuhteet, epäilyt siitä, että vastaanottaja on mahdollisesti tehnyt, mahdollisesti tekemässä tai todennäköisesti tekee vakavan rikoksen, joka aiheuttaa uhan henkilön elämälle tai turvallisuudelle, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/93/EU44 tarkoitetut rikokset. Tällaisissa tapauksissa verkkoalustan olisi viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille tällaisesta epäilystä ja annettava kaikki käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien tarvittaessa kyseessä oleva sisältö ja selvitys epäilyksistään. Tämä asetus ei muodosta oikeusperustaa palvelujen vastaanottajien profiloinnille, jotta verkkoalustat voisivat tunnistaa rikokset. Verkkoalustojen olisi myös noudatettava muita unionin tai kansallisen lainsäädännön sääntöjä yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi ilmoittaessaan asiasta lainvalvontaviranomaisille.
Poistetaan.
___________
44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale
(49)  Jotta voidaan edistää kuluttajien ja muiden asianomaisten osapuolten, kuten kilpailevien elinkeinonharjoittajien ja teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden, kannalta turvallista, luotettavaa ja avointa verkkoympäristöä ja estää elinkeinonharjoittajia myymästä tuotteita tai palveluja sovellettavien sääntöjen vastaisesti, verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, olisi varmistettava, että tällaiset elinkeinonharjoittajat ovat jäljitettävissä. Elinkeinonharjoittajaa olisi sen vuoksi vaadittava antamaan verkkoalustalle tietyt olennaiset tiedot, myös kun kyseessä on tuotteista viestiminen tai tuotteiden tarjoaminen. Tätä vaatimusta olisi sovellettava myös elinkeinonharjoittajiin, jotka viestivät tuotteista tai palveluista tuotemerkkien puolesta perustana olevien sopimusten pohjalta. Näiden verkkoalustojen olisi säilytettävä kaikki tiedot suojatusti kohtuullisen ajan, joka ei ylitä sitä, mikä on tarpeen, jotta viranomaiset ja yksityiset osapuolet, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat tutustua tietoihin sovellettavan lainsäädännön, myös henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojenantomääräysten kautta.
(49)  Jotta voidaan edistää kuluttajien ja muiden asianomaisten osapuolten, kuten kilpailevien elinkeinonharjoittajien ja teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden, kannalta turvallista, luotettavaa ja avointa verkkoympäristöä ja estää elinkeinonharjoittajia myymästä tuotteita tai palveluja sovellettavien sääntöjen vastaisesti, verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, olisi hankittava lisätietoja elinkeinonharjoittajasta sekä niistä tuotteista ja palveluista, joita ne aikovat tarjota alustalla. Verkkoalustaa olisi sen vuoksi vaadittava hankkimaan tiedot talouden toimijan nimestä, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta sekä siitä, minkä tyyppistä tuotetta tai palvelua elinkeinonharjoittaja aikoo tarjota verkkoalustalla. Ennen kuin verkkoalustan ylläpitäjä tarjoaa palvelujaan elinkeinonharjoittajalle, sen olisi pyrittävä parhaansa mukaan arvioimaan, että elinkeinonharjoittajan antamat tiedot ovat luotettavia. Lisäksi alustan olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, kuten tapauksen mukaan satunnaistarkastuksia, tunnistaakseen laittoman sisällön ja estääkseen sen ilmaantumisen rajapinnalleen. Elinkeinonharjoittajien, tuotteiden ja palvelujen jäljitettävyyttä koskevien velvoitteiden täyttämisen olisi helpotettava sitä, että alustat, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia, noudattavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU säädettyä velvoitetta antaa kuluttajille tieto sopimuspuolen henkilöllisyydestä sekä asetuksessa (EU) N:o 1215/2012 säädettyjä velvoitteita sen jäsenvaltion osalta, jossa kuluttajat voivat käyttää kuluttajan oikeuksiaan. Vaatimusta antaa olennaiset tiedot olisi sovellettava myös elinkeinonharjoittajiin, jotka viestivät tuotteista tai palveluista tuotemerkkien puolesta perustana olevien sopimusten pohjalta. Näiden verkkoalustojen olisi säilytettävä kaikki tiedot suojatusti kohtuullisen ajan, joka ei ylitä sitä, mikä on tarpeen, ja enintään kuuden kuukauden ajan siitä, kun suhde elinkeinonharjoittajaan on päättynyt, jotta viranomaiset ja yksityiset osapuolet, joiden oikeutettua etua asia suoraan koskee, voivat tutustua tietoihin sovellettavan lainsäädännön, myös henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojenantomääräysten kautta.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale
(50)  Jotta voidaan varmistaa kyseisen velvoitteen tehokas ja riittävä soveltaminen aiheuttamatta kohtuutonta rasitetta, asetuksen soveltamisalaan kuuluvien verkkoalustojen olisi kohtuullisesti pyrittävä varmistamaan kyseisten elinkeinonharjoittajien toimittamien tietojen luotettavuus erityisesti käyttämällä vapaasti saatavilla olevia virallisia verkkotietokantoja ja verkkorajapintoja, kuten kansallisia kaupparekistereitä ja alv-tietojen vaihtojärjestelmää45, tai pyytämällä asianomaisia elinkeinonharjoittajia toimittamaan luotettavia tositteita, kuten henkilöllisyystodistusten jäljennöksiä, oikeaksi todistettuja tiliotteita, yritysten todistuksia ja kaupparekisteritodistuksia. Ne voivat käyttää myös muita, etäkäytössä olevia lähteitä, jotka tarjoavat samanasteisen luotettavuustason tämän velvoitteen täyttämiseksi. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvia verkkoalustoja ei kuitenkaan tulisi velvoittaa ryhtymään kohtuuttomaan tai kalliiseen verkossa tapahtuvaan tiedonhankintaan tai suorittamaan todentamisia paikalla. Tällaisten verkkoalustojen, jotka ovat toteuttaneet tässä asetuksessa edellytetyt kohtuulliset toimet, ei myöskään tulisi katsoa takaavan tietojen luotettavuutta kuluttajille tai muille asianomaisille osapuolille. Tällaisten verkkoalustojen olisi myös suunniteltava ja järjestettävä verkkorajapintansa siten, että elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan, erityisesti vaatimuksia, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU46 6 ja 8 artiklassa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY47 7 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY48 3 artiklassa.
(50)  Jotta voidaan varmistaa kyseisen velvoitteen tehokas ja riittävä soveltaminen aiheuttamatta kohtuutonta rasitetta, asetuksen soveltamisalaan kuuluvien verkkoalustojen olisi, ennen kuin ne sallivat tuotteiden tai palvelujen näyttämisen verkkorajapinnallaan, kohtuullisesti pyrittävä arvioimaan kyseisten elinkeinonharjoittajien toimittamien tietojen luotettavuus erityisesti käyttämällä vapaasti saatavilla olevia virallisia verkkotietokantoja ja verkkorajapintoja, kuten kansallisia kaupparekistereitä ja alv-tietojen vaihtojärjestelmää45, tai pyytämällä asianomaisia elinkeinonharjoittajia toimittamaan luotettavia tositteita, kuten henkilöllisyystodistusten jäljennöksiä, oikeaksi todistettuja tiliotteita, yritysten todistuksia ja kaupparekisteritodistuksia. Ne voivat käyttää myös muita, etäkäytössä olevia lähteitä, jotka tarjoavat samanasteisen luotettavuustason tämän velvoitteen täyttämiseksi. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvia verkkoalustoja ei kuitenkaan tulisi velvoittaa ryhtymään kohtuuttomaan tai kalliiseen verkossa tapahtuvaan tiedonhankintaan tai suorittamaan todentamisia paikalla. Tällaisten verkkoalustojen, jotka ovat parhaansa mukaan toteuttaneet tässä asetuksessa edellytetyt toimet, ei myöskään tulisi katsoa takaavan tietojen luotettavuutta kuluttajille tai muille asianomaisille osapuolille. Tällaisten verkkoalustojen olisi myös suunniteltava ja järjestettävä verkkorajapintansa käyttäjäystävällisesti siten, että elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan, erityisesti vaatimuksia, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU46 6 ja 8 artiklassa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY47 7 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY48 3 artiklassa.
__________________
__________________
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).
47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).
48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa (EYVL L 80, 18.3.1998, s. 27).
48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa (EYVL L 80, 18.3.1998, s. 27).
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)
(50 a)  Verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, olisi osoitettava, että ne pyrkivät parhaansa mukaan estämään elinkeinonharjoittajia levittämästä laittomia tuotteita ja palveluja, noudattaen periaatetta, että yleistä valvontavelvoitetta ei aseteta. Asianomaisten verkkoalustojen olisi ilmoitettava vastaanottajille, kun palvelu tai tuote, jonka nämä ovat hankkineet niiden palvelujen kautta, on laiton.
Tarkistukset 57 ja 498
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale
(52)  Verkkomainonnalla on tärkeä rooli verkkoympäristössä, myös verkkoalustojen tarjoamien palvelujen osalta. Verkkomainonta voi kuitenkin aiheuttaa merkittäviä riskejä, sillä se voi itsestään sisältää laitonta sisältöä tai lisätä taloudellisia kannustimia julkaista tai vahvistaa laitonta tai muuten haitallista sisältöä ja toimintaa taikka se voidaan esittää syrjivällä tavalla, jolloin se vaikuttaa kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun ja mahdollisuuksiin. Direktiivin 2000/31/EY 6 artiklasta johtuvien vaatimusten lisäksi verkkoalustat olisi sen vuoksi velvoitettava varmistamaan, että palvelun vastaanottajilla on tietyt yksilöidyt tiedot, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen, milloin ja kenen puolesta mainos esitetään. Lisäksi palvelun vastaanottajilla olisi oltava tiedot tärkeimmistä parametreista, joita käytetään määritettäessä, että heille esitetään tietty mainos, ja heille olisi annettava mielekkäitä selityksiä tähän tarkoitukseen käytetystä logiikasta, myös silloin, kun se perustuu profilointiin. Mainontaan liittyvien tietojen antamista koskevat tämän asetuksen vaatimukset eivät rajoita asetuksen (EU) 2016/679 asiaa koskevien säännösten soveltamista, erityisesti jos kyseiset säännökset koskevat oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, automatisoitua yksittäispäätöstentekoa, myös profilointia, ja erityisesti tarvetta saada rekisteröidyn suostumus ennen henkilötietojen käsittelyä kohdennettua mainontaa varten. Tämä asetus ei myöskään rajoita direktiivin 2002/58/EY säännösten soveltamista, erityisesti jos kyseiset säännökset koskevat tietojen tallentamista päätelaitteille ja pääsyä päätelaitteelle tallennettuihin tietoihin.
(52)  Verkkomainonnalla on tärkeä rooli verkkoympäristössä, myös verkkoalustojen tarjoamien palvelujen osalta. Verkkomainonta voi kuitenkin aiheuttaa merkittäviä riskejä, sillä se voi itsestään sisältää laitonta sisältöä tai lisätä taloudellisia kannustimia julkaista tai vahvistaa laitonta tai muuten haitallista sisältöä ja toimintaa taikka se voidaan esittää syrjivällä tavalla, jolloin se vaikuttaa kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun ja mahdollisuuksiin. Uudet mainontamallit ovat tuoneet muutoksia tapaan, jolla tiedot esitetään, ja luoneet uusia henkilötietojen keruutapoja ja liiketoimintamalleja, jotka saattavat vaikuttaa yksityisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, demokratiaan ja laadukkaaseen uutisointiin ja helpottavat manipulointia ja syrjintää. Sen vuoksi on lisättävä verkkomainonnan markkinoiden avoimuutta ja tehtävä riippumatonta tutkimusta, jotta voidaan arvioida käyttötottumuksia seuraavan mainonnan vaikuttavuutta. Direktiivin 2000/31/EY 6 artiklasta johtuvien vaatimusten lisäksi verkkoalustat olisi sen vuoksi velvoitettava varmistamaan, että palvelun vastaanottajilla on tietyt yksilöidyt tiedot, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen, milloin ja kenen puolesta mainos esitetään, sekä saadakseen tietää luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka rahoittaa mainoksen. Lisäksi palvelun vastaanottajilla olisi oltava helppo pääsy tietoihin tärkeimmistä parametreista, joita käytetään määritettäessä, että heille esitetään tietty mainos, ja heille olisi annettava mielekkäitä selityksiä tähän tarkoitukseen käytetystä logiikasta, myös silloin, kun se perustuu profilointiin. Mainontaan liittyvien tietojen antamista koskevat tämän asetuksen vaatimukset eivät rajoita asetuksen (EU) 2016/679 asiaa koskevien säännösten soveltamista, erityisesti jos kyseiset säännökset koskevat oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, automatisoitua yksittäispäätöstentekoa, myös profilointia, ja erityisesti tarvetta saada rekisteröidyn suostumus ennen henkilötietojen käsittelyä kohdennettua mainontaa varten. Tämä asetus ei myöskään rajoita direktiivin 2002/58/EY säännösten soveltamista, erityisesti jos kyseiset säännökset koskevat tietojen tallentamista päätelaitteille ja pääsyä päätelaitteelle tallennettuihin tietoihin. Näiden tiedonantovelvoitteiden lisäksi verkkoalustojen olisi varmistettava, että palvelun vastaanottajat voivat evätä tai peruuttaa suostumuksensa kohdennettua mainontaa koskeviin tarkoituksiin asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti tavalla, joka ei ole vaikeampi eikä vie enemmän aikaa kuin suostumuksen antaminen. Verkkoalustat eivät myöskään saisi käyttää henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät suoramarkkinointiin, profilointiin ja käyttötottumusten perusteella kohdennettuun mainontaan alaikäisille. Verkkoalustaa ei saisi velvoittaa ylläpitämään, hankkimaan tai käsittelemään lisätietoja, jotta se voisi arvioida palvelun vastaanottajan iän. Se, että henkilö kieltäytyy antamasta suostumusta mainontatarkoituksiin tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn, ei saisi johtaa siihen, että häneltä evätään pääsy alustan toimintoihin. Vaihtoehtoisten pääsymahdollisuuksien olisi oltava oikeudenmukaisia ja kohtuullisia sekä säännöllisille että kertaluonteisille käyttäjille, mikä koskee esimerkiksi mainontaa, johon ei sisälly jäljitystä. Mainonnan kohdentamista henkilöihin niiden erityisten tietoluokkien perusteella, jotka mahdollistavat kohdentamisen haavoittuviin ryhmiin, ei pitäisi sallia.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)
(52 a)  Verkkoalustan liiketoiminnassa keskeisellä sijalla on se tapa, jolla tietoja priorisoidaan ja esitetään verkkoalustan verkkorajapinnalla palvelun vastaanottajien tiedonsaannin helpottamiseksi ja optimoimiseksi. Tämä tapahtuu esimerkiksi ehdottamalla, luokittelemalla ja priorisoimalla tietoja algoritmisesti, tekemällä erotteluja tekstien tai muiden visuaalisten esitysten avulla tai muulla tavoin kuratoimalla vastaanottajien toimittamia tietoja. Tällaisilla suosittelujärjestelmillä voi olla merkittävä vaikutus vastaanottajien kykyyn hakea tietoa ja toimia interaktiivisesti tiedon kanssa verkossa. Niillä on myös tärkeä rooli tiettyjen viestien tehostamisessa, tiedon nopeassa levittämisessä ja verkkokäyttäytymisen edistämisessä. Verkkoalustojen olisi näin ollen varmistettava, että vastaanottajat voivat ymmärtää, miten suosittelujärjestelmä vaikuttaa tapaan, jolla tiedot näytetään heille, ja voivat vaikuttaa siihen, miten tiedot esitetään heille. Niiden olisi esitettävä tällaisten suosittelujärjestelmien parametrit selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla varmistaakseen, että vastaanottajat saavat kuvan siitä, miten tietoja heidän kannaltaan priorisoidaan.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale
(53)  Erittäin suurilla verkkoalustoilla on kattavuudestaan, erityisesti palvelun vastaanottajien lukumääränä ilmaistuna, johtuva merkittävä rooli julkisen keskustelun, taloudellisten liiketoimien sekä tiedon, mielipiteiden ja ajatusten levittämisen helpottamisessa sekä vaikuttamisessa siihen, miten vastaanottajat saavat ja välittävät tietoa verkossa. Tämän vuoksi on tarpeen asettaa kyseisille alustoille erityisiä velvoitteita kaikkiin verkkoalustoihin sovellettavien velvoitteiden lisäksi. Nämä erittäin suurille verkkoalustoille asetettavat lisävelvoitteet ovat tarpeen asianomaisten yleiseen etuun liittyvien kysymysten käsittelemiseksi, koska ei ole olemassa vaihtoehtoisia ja vähemmän rajoittavia toimenpiteitä, joilla päästäisiin tosiasiallisesti samaan lopputulokseen.
(53)  Erittäin suurilla verkkoalustoilla on kattavuudestaan, erityisesti palvelun vastaanottajien lukumääränä ilmaistuna, johtuva merkittävä rooli julkisen keskustelun, taloudellisten liiketoimien sekä tiedon, mielipiteiden ja ajatusten levittämisen helpottamisessa sekä vaikuttamisessa siihen, miten vastaanottajat saavat ja välittävät tietoa verkossa. Tämän vuoksi on tarpeen asettaa kyseisille alustoille erityisiä velvoitteita kaikkiin verkkoalustoihin sovellettavien velvoitteiden lisäksi. Nämä erittäin suurille verkkoalustoille asetettavat lisävelvoitteet ovat tarpeen asianomaisten yleiseen etuun liittyvien kysymysten käsittelemiseksi, koska ei ole olemassa oikeasuhteisia vaihtoehtoisia ja vähemmän rajoittavia toimenpiteitä, joilla päästäisiin tosiasiallisesti samaan lopputulokseen.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale
(54)  Erittäin suuret verkkoalustat voivat aiheuttaa yhteiskunnallisia riskejä, jotka eroavat laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan pienempien verkkoalustojen aiheuttamista riskeistä. Siinä vaiheessa, kun verkkoalustan vastaanottajina on merkittävä osa unionin väestöstä, verkkoalustan aiheuttamilla järjestelmäriskeillä on suhteettoman kielteinen vaikutus unioniin. Olisi katsottava, että tällainen merkittävä kattavuus on olemassa, jos vastaanottajien määrä ylittää 45 miljoonaksi asetetun toiminnallisen kynnysarvon eli 10 prosenttia unionin väestöstä. Toiminnallista kynnysarvoa olisi tarvittaessa päivitettävä muuttamalla sitä delegoiduilla säädöksillä. Tällaisten erittäin suurten verkkoalustojen olisi sen vuoksi noudatettava huolellisuusvelvoitteita koskevia tiukimpia vaatimuksia, jotka ovat oikeassa suhteessa näiden verkkoalustojen yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja keinoihin.
(54)  Erittäin suuret verkkoalustat voivat aiheuttaa yhteiskunnallisia riskejä, jotka eroavat laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan pienempien verkkoalustojen aiheuttamista riskeistä. Siinä vaiheessa, kun verkkoalustan vastaanottajina on merkittävä osa unionin väestöstä, verkkoalustan aiheuttamilla järjestelmäriskeillä on suhteettoman kielteinen vaikutus unioniin. Olisi katsottava, että tällainen merkittävä kattavuus on olemassa, jos vastaanottajien määrä ylittää 45 miljoonaksi asetetun toiminnallisen kynnysarvon eli 10 prosenttia unionin väestöstä. Toiminnallista kynnysarvoa olisi tarvittaessa päivitettävä muuttamalla sitä delegoiduilla säädöksillä. Tällaisten erittäin suurten verkkoalustojen olisi sen vuoksi noudatettava huolellisuusvelvoitteita koskevia tiukimpia vaatimuksia, jotka ovat oikeassa suhteessa näiden verkkoalustojen yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja keinoihin. Palvelun vastaanottajien keskimääräisessä kuukausittaisessa lukumäärässä olisi siten otettava huomioon ne vastaanottajat, jotka palvelu tosiasiallisesti tavoittaa joko altistamalla heidät sisällölle tai tarjoamalla sisältöä, jota levitetään alustojen rajapinnalla kyseisenä ajanjaksona.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale
(56)  Erittäin suuria verkkoalustoja käytetään tavalla, joka vaikuttaa voimakkaasti verkkoturvallisuuteen, yleisen mielipiteen muodostumiseen ja julkiseen keskusteluun sekä verkkokauppaan. Tapa, jolla nämä verkkoalustat suunnittelevat palvelujaan, on yleensä optimoitu niin, että hyödynnetään niiden usein mainosvetoisia liiketoimintamalleja, mikä voi aiheuttaa yhteiskunnallisia huolenaiheita. Tehokkaan sääntelyn ja noudattamisen valvonnan puuttuessa ne voivat vahvistaa pelin säännöt tunnistamatta ja lieventämättä tehokkaasti riskejä ja yhteiskunnallisia ja taloudellisia haittoja, joita ne saattavat aiheuttaa. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi sen vuoksi arvioitava tämän asetuksen nojalla järjestelmäriskejä, jotka johtuvat niiden palvelujen toiminnasta ja käytöstä sekä palvelun vastaanottajien mahdollisista väärinkäytöksistä, ja toteutettava asianmukaisia lieventäviä toimenpiteitä.
(56)  Erittäin suuria verkkoalustoja käytetään tavalla, joka vaikuttaa voimakkaasti verkkoturvallisuuteen, yleisen mielipiteen muodostumiseen ja julkiseen keskusteluun sekä verkkokauppaan. Tapa, jolla nämä verkkoalustat suunnittelevat palvelujaan, on yleensä optimoitu niin, että hyödynnetään niiden usein mainosvetoisia liiketoimintamalleja, mikä voi aiheuttaa yhteiskunnallisia huolenaiheita. Tehokkaan sääntelyn ja noudattamisen valvonnan puuttuessa ne voivat vahvistaa pelin säännöt tunnistamatta ja lieventämättä tehokkaasti riskejä ja yhteiskunnallisia ja taloudellisia haittoja, joita ne saattavat aiheuttaa. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi sen vuoksi arvioitava tämän asetuksen nojalla järjestelmäriskejä, jotka johtuvat niiden palvelujen toiminnasta ja käytöstä sekä palvelun vastaanottajien mahdollisista väärinkäytöksistä, ja toteutettava asianmukaisia lieventäviä toimenpiteitä, kun lieventäminen on mahdollista ilman, että se vaikuttaa haitallisesti perusoikeuksiin.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale
(57)  Olisi arvioitava perusteellisesti kolmea järjestelmäriskiluokkaa. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat riskit, jotka liittyvät erittäin suurten verkkoalustojen palvelujen väärinkäyttöön laittoman sisällön levittämisen kautta, kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittäminen tai laiton vihapuhe, sekä laittoman toiminnan harjoittamiseen, kuten unionin tai kansallisessa lainsäädännössä kiellettyjen tuotteiden tai palvelujen myynti, mukaan lukien väärennetyt tuotteet. Tällainen levittäminen tai toiminta voi esimerkiksi muodostaa merkittävän järjestelmäriskin, jos tällaiseen sisältöön tarjoutuu laajempi pääsy sellaisten tilien kautta, joiden kattavuus on erityisen laaja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erittäin suuren verkkoalustan palvelun vastaanottajan henkilökohtaista, sovellettavan lainsäädännön mukaista vastuuta toimintansa mahdollisesta laittomuudesta. Toinen luokka koskee palvelun vaikutusta perusoikeuskirjassa suojattujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, oikeus yksityiselämään, oikeus syrjimättömyyteen ja lapsen oikeudet. Tällaisia riskejä voi esimerkiksi liittyä erittäin suuren verkkoalustan käyttämien algoritmisten järjestelmien suunnitteluun taikka tällaisten verkkoalustojen palvelujen väärinkäyttöön, jos tehdään vilpillisiä ilmoituksia tai pyritään muilla keinoin vaimentamaan puheenvuoroja tai estämään kilpailua. Kolmas riskiluokka koskee verkkoalustan palvelujen tarkoituksellista ja usein koordinoitua manipulointia, jolla on ennakoitavissa oleva vaikutus terveyteen, kansalaiskeskusteluun, vaaliprosesseihin, yleiseen turvallisuuteen ja alaikäisten suojeluun, kun otetaan huomioon tarve turvata yleinen järjestys, suojella yksityisyyttä sekä torjua vilpillisiä ja harhaanjohtavia kaupallisia menettelyjä. Tällaisia riskejä voi syntyä esimerkiksi valetilien luomisen, bottien käytön ja muun automatisoidun tai osittain automatisoidun käyttäytymisen kautta, mikä voi johtaa laittoman sisällön tai verkkoalustan ehtojen kanssa yhteensopimattoman tiedon nopeaan ja laajaan levittämiseen.
(57)  Olisi arvioitava perusteellisesti neljää järjestelmäriskiluokkaa. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat riskit, jotka liittyvät erittäin suurten verkkoalustojen palvelujen väärinkäyttöön laittoman sisällön levittämisen ja amplifioinnin kautta, kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittäminen tai laiton vihapuhe, sekä laittoman toiminnan harjoittamiseen, kuten unionin tai kansallisessa lainsäädännössä kiellettyjen tuotteiden tai palvelujen myynti, mukaan lukien vaaralliset ja väärennetyt tuotteet ja eläinten laiton kauppa. Tällainen levittäminen tai toiminta voi esimerkiksi muodostaa merkittävän järjestelmäriskin, jos tällaiseen sisältöön tarjoutuu laajempi pääsy sellaisten tilien kautta, joiden kattavuus on erityisen laaja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erittäin suuren verkkoalustan palvelun vastaanottajan henkilökohtaista, sovellettavan lainsäädännön mukaista vastuuta toimintansa mahdollisesta laittomuudesta. Toinen luokka koskee palvelun tosiasiallista ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta perusoikeuskirjassa suojattujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, lehdistönvapaus, ihmisarvo, oikeus yksityiselämään, oikeus sukupuolten tasa-arvoon, oikeus syrjimättömyyteen ja lapsen oikeudet. Tällaisia riskejä voi esimerkiksi liittyä erittäin suuren verkkoalustan käyttämien algoritmisten järjestelmien suunnitteluun taikka tällaisten verkkoalustojen palvelujen väärinkäyttöön, jos tehdään vilpillisiä ilmoituksia tai pyritään muilla keinoin vaimentamaan puheenvuoroja tai estämään kilpailua. Kolmas riskiluokka koskee verkkoalustan palvelujen tarkoituksellista ja usein koordinoitua manipulointia, jolla on ennakoitavissa oleva vaikutus kansalaiskeskusteluun, vaaliprosesseihin, yleiseen turvallisuuteen ja alaikäisten suojeluun, kun otetaan huomioon tarve turvata yleinen järjestys, suojella yksityisyyttä sekä torjua vilpillisiä ja harhaanjohtavia kaupallisia menettelyjä. Tällaisia riskejä voi syntyä esimerkiksi valetilien luomisen, bottien käytön ja muun automatisoidun tai osittain automatisoidun käyttäytymisen kautta, mikä voi johtaa laittoman sisällön tai verkkoalustan ehtojen kanssa yhteensopimattoman tiedon nopeaan ja laajaan levittämiseen. Neljäs riskiluokka koskee tosiasiallisia ja ennakoitavissa olevia kielteisiä vaikutuksia kansanterveyden suojeluun, mukaan lukien jonkin palvelun liiallisesta käytöstä aiheutuva toiminnallinen riippuvuus tai muut vakavat kielteiset vaikutukset henkilön fyysiseen, henkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale
(58)  Erittäin suurten verkkoalustojen olisi otettava käyttöön tarvittavat keinot lieventääkseen riskinarvioinnissa havaittuja järjestelmäriskejä huolellisesti. Tällaisina lieventävinä toimenpiteinä erittäin suurten verkkoalustojen olisi harkittava esimerkiksi sisällön moderoinnin, algoritmisten suosittelujärjestelmien ja verkkorajapintojen suunnittelun ja toiminnan parantamista tai muuta mukauttamista hillitäkseen ja rajoittaakseen laittoman sisällön levittämistä, taikka päätöksentekoprosessiensa mukauttamista tai ehtojensa mukauttamista. Tällaisiin lieventäviin toimenpiteisiin voi sisältyä myös korjaavia toimenpiteitä, kuten mainostuloista luopuminen tietyn sisällön osalta, tai muita toimia, kuten luotettavien tietolähteiden näkyvyyden parantaminen. Erittäin suuret verkkoalustat voivat tehostaa sisäisiä prosessejaan tai toimintojensa valvontaa erityisesti järjestelmäriskien havaitsemiseksi. Ne voivat myös käynnistää tai lisätä yhteistyötä luotettavien ilmoittajien kanssa sekä järjestää koulutustilaisuuksia ja vaihtoja luotettavien ilmoittajaorganisaatioiden kanssa ja tehdä yhteistyötä muiden palveluntarjoajien kanssa muun muassa käynnistämällä nykyisiä käytännesääntöjä tai muita itsesääntelytoimia tai liittymällä niihin. Kaikissa hyväksytyissä toimenpiteissä olisi noudatettava tämän asetuksen huolellisuusvaatimuksia, ja niiden olisi oltava tehokkaita ja asianmukaisia havaittujen erityisten riskien lieventämisessä, jotta edistetään yleisen järjestyksen turvaamista, yksityisyyden suojaamista sekä vilpillisten ja harhaanjohtavien kaupallisten käytäntöjen torjumista. Niiden olisi myös oltava oikeasuhteisia ajatellen erittäin suurten verkkoalustojen taloudellisia valmiuksia ja tarvetta välttää palvelujen käytön tarpeetonta rajoittamista, kun otetaan asianmukaisesti huomioon palvelun vastaanottajien perusoikeuksiin mahdollisesti kohdistuvat kielteiset vaikutukset.
(58)  Erittäin suurten verkkoalustojen olisi otettava käyttöön tarvittavat keinot lieventääkseen riskinarvioinnissa havaittuja järjestelmäriskejä huolellisesti, kun lieventäminen on mahdollista ilman, että se vaikuttaa haitallisesti perusoikeuksiin. Tällaisina lieventävinä toimenpiteinä erittäin suurten verkkoalustojen olisi harkittava esimerkiksi sisällön moderoinnin, algoritmisten suosittelujärjestelmien ja verkkorajapintojen suunnittelun ja toiminnan parantamista tai muuta mukauttamista hillitäkseen ja rajoittaakseen laittoman sisällön ja ehtojensa vastaisen sisällön levittämistä. Niiden olisi harkittava lieventäviä toimenpiteitä myös silloin, kun kyse on palvelun virheellisestä toiminnasta tai tarkoituksellisesta manipuloinnista ja hyväksikäytöstä taikka palvelun aiottuun käyttöön liittyvistä riskeistä, mukaan lukien laittoman sisällön, niiden ehtojen vastaisen sisällön ja muun vaikutuksiltaan kielteisen sisällön amplifiointi, mukauttamalla päätöksentekoprosessejaan tai mukauttamallaan ehtojaan ja sisällön moderointia koskevia toimintaperiaatteitaan sekä sitä, miten näitä toimintaperiaatteita valvotaan, ja niiden olisi samalla oltava täysin avoimia palvelun vastaanottajille. Tällaisiin lieventäviin toimenpiteisiin voi sisältyä myös korjaavia toimenpiteitä, kuten mainostuloista luopuminen tietyn sisällön osalta, tai muita toimia, kuten luotettavien tietolähteiden näkyvyyden parantaminen. Erittäin suuret verkkoalustat voivat tehostaa sisäisiä prosessejaan tai toimintojensa valvontaa erityisesti järjestelmäriskien havaitsemiseksi. Ne voivat myös käynnistää tai lisätä yhteistyötä luotettavien ilmoittajien kanssa sekä järjestää koulutustilaisuuksia ja vaihtoja luotettavien ilmoittajaorganisaatioiden kanssa ja tehdä yhteistyötä muiden palveluntarjoajien kanssa muun muassa käynnistämällä nykyisiä käytännesääntöjä tai muita itsesääntelytoimia tai liittymällä niihin. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi voitava tehdä päätös siitä, mitä toimenpiteitä ne toteuttavat. Kaikissa hyväksytyissä toimenpiteissä olisi noudatettava tämän asetuksen huolellisuusvaatimuksia, ja niiden olisi oltava tehokkaita ja asianmukaisia havaittujen erityisten riskien lieventämisessä, jotta edistetään yleisen järjestyksen turvaamista, yksityisyyden suojaamista sekä vilpillisten ja harhaanjohtavien kaupallisten käytäntöjen torjumista. Niiden olisi myös oltava oikeasuhteisia ajatellen erittäin suurten verkkoalustojen taloudellisia valmiuksia ja tarvetta välttää palvelujen käytön tarpeetonta rajoittamista, kun otetaan asianmukaisesti huomioon palvelun vastaanottajien perusoikeuksiin mahdollisesti kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Komission olisi arvioitava lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta ja annettava suosituksia, kun toteutetut toimenpiteet katsotaan epätarkoituksenmukaisiksi tai tehottomiksi kyseessä olevaan järjestelmäriskiin puuttumiseksi.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale
(59)  Erittäin suurten verkkoalustojen olisi tarvittaessa tehtävä riskinarviointinsa ja suunniteltava riskinhallintatoimenpiteensä yhdessä palvelun vastaanottajien edustajien, sellaisten ryhmien edustajien, joihin niiden palvelut mahdollisesti vaikuttavat, riippumattomien asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
(59)  Erittäin suurten verkkoalustojen olisi tarvittaessa tehtävä riskinarviointinsa ja suunniteltava riskinhallintatoimenpiteensä yhdessä palvelun vastaanottajien edustajien, riippumattomien asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale
(60)  Koska on tarpeen varmistaa riippumattomien asiantuntijoiden suorittama todentaminen, erittäin suurten verkkoalustojen olisi oltava riippumattomien tarkastusten kautta vastuussa siitä, että ne noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja tarvittaessa käytännesääntöjen ja kriisisäännöstöjen mukaisia täydentäviä sitoumuksia. Niiden olisi annettava tarkastajalle pääsy kaikkiin merkityksellisiin tietoihin, joita tarvitaan tarkastuksen asianmukaiseen suorittamiseen. Tarkastajien olisi voitava käyttää myös muita objektiivisia tietolähteitä, kuten hyväksyttyjen tutkijoiden tutkimuksia. Tarkastajien olisi varmistettava tietojen, kuten liikesalaisuuksien, luottamuksellisuus, turvallisuus ja eheys, kun he saavat näitä tietoja tehtäviään suorittaessaan, ja heillä olisi oltava tarvittava riskinhallintaan liittyvä asiantuntemus ja tekninen pätevyys algoritmien tarkastamiseen. Tarkastajien olisi oltava riippumattomia, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti ja luotettavasti. Jos heidän riippumattomuutensa ei ole kiistaton, heidän olisi luovuttava tai pidätyttävä tarkastustoimeksiannosta.
(60)  Koska on tarpeen varmistaa riippumattomien asiantuntijoiden suorittama todentaminen, erittäin suurten verkkoalustojen olisi oltava ulkopuolisten riippumattomien tarkastusten kautta vastuussa siitä, että ne noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita. Tarkastuksissa olisi erityisesti arvioitava palvelun ehtojen selkeys, johdonmukaisuus ja ennakoitu täytäntöönpano, avoimuusraportointivelvollisuuksien kattavuus, menetelmät ja yhdenmukaisuus, palveluntarjoajien jatkotoimien tarkkuus, ennakoitavuus ja selkeys palvelun vastaanottajien ja ilmoitusten tekijöiden kannalta, kun on kyse laitonta sisältöä ja palvelun ehtojen rikkomista koskevista ilmoituksista, poistettujen tietojen luokituksen tarkkuus, sisäinen valitustenkäsittelymekanismi, vuorovaikutus luotettavien ilmoittajien kanssa ja arvio niiden tarkkuudesta, huolellisuus elinkeinonharjoittajien jäljitettävyyden varmentamisessa, riskinarvioinnin asianmukaisuus ja oikeellisuus, toteutettujen riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaisuus ja vaikuttavuus ja tarvittaessa käytännesääntöjen ja kriisisäännöstöjen mukaisesti annetut täydentävät sitoumukset. Niiden olisi annettava hyväksytylle tarkastajalle pääsy kaikkiin merkityksellisiin tietoihin, joita tarvitaan tarkastuksen asianmukaiseen suorittamiseen. Tarkastajien olisi voitava käyttää myös muita objektiivisia tietolähteitä, kuten hyväksyttyjen tutkijoiden tutkimuksia. Hyväksyttyjen tarkastajien olisi varmistettava tietojen, kuten liikesalaisuuksien, luottamuksellisuus, turvallisuus ja eheys, kun he saavat näitä tietoja tehtäviään suorittaessaan, ja heillä olisi oltava tarvittava riskinhallintaan liittyvä asiantuntemus ja tekninen pätevyys algoritmien tarkastamiseen. Tällainen varmistus ei saisi olla keino kiertää tässä asetuksessa säädettyjen, erittäin suuriin verkkoalustoihin sovellettavien tarkastusvelvoitteiden sovellettavuutta. Tarkastajien olisi oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattomia, eikä heillä saisi olla kyseiseen erittäin suureen verkkoalustaan ja muihin erittäin suuriin verkkoalustoihin liittyviä eturistiriitoja, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti ja luotettavasti. Hyväksytyt tarkastajat ja heidän työntekijänsä eivät myöskään olisi saaneet tarjota mitään palvelua tarkastetulle erittäin suurelle verkkoalustalle tarkastusta edeltävien 12 kuukauden aikana. Heidän pitäisi niin ikään sitoutua olemaan työskentelemättä tarkastetulle erittäin suurelle verkkoalustalle tai sellaiselle ammattialajärjestölle tai elinkeinoyhdistykselle, jonka jäsen alusta on, 12 kuukauden ajan siitä, kun heidän tehtävänsä tarkastusorganisaatiossa on päättynyt. Jos heidän riippumattomuutensa ei ole kiistaton, heidän olisi luovuttava tai pidätyttävä tarkastustoimeksiannosta.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale
(61)  Tarkastuskertomuksessa olisi esitettävä perustelut, jotta voidaan antaa asianmukainen selvitys toteutetuista toimista ja tehdyistä päätelmistä. Kertomuksen on tarkoitus tarjota tietoja ja mahdollisesti parannusehdotuksia toimenpiteisiin, joita erittäin suuren verkkoalustan olisi toteutettava täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Kertomus olisi viipymättä toimitettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja lautakunnalle yhdessä riskinarvioinnin, lieventävien toimenpiteiden sekä verkkoalustan tarkastussuositusten huomioon ottamiseksi laatimien suunnitelmien kanssa. Kertomukseen olisi sisällytettävä tarkastuslausunto, joka perustuu saadun todentavan aineiston perusteella tehtyihin päätelmiin. Lausunnon olisi oltava myönteinen, jos kaikki näyttö osoittaa, että erittäin suuri verkkoalusta täyttää tässä asetuksessa säädetyt velvoitteet tai mahdolliset kaikki sitoumukset, jotka se on tehnyt käytännesääntöjen tai kriisisäännöstön nojalla, erityisesti tunnistamalla, arvioimalla ja lieventämällä järjestelmäänsä ja palveluihinsa liittyviä järjestelmäriskejä. Myönteiseen lausuntoon olisi liitettävä kommentteja, jos tarkastaja haluaa esittää huomautuksia, joilla ei ole olennaista vaikutusta tarkastuksen tulokseen. Lausunnon olisi oltava kielteinen, jos tarkastaja katsoo, että erittäin suuri verkkoalusta ei noudata tätä asetusta tai tehtyjä sitoumuksia.
(61)  Tarkastuskertomuksessa olisi esitettävä perustelut, jotta voidaan antaa asianmukainen selvitys toteutetuista toimista ja tehdyistä päätelmistä. Kertomuksen on tarkoitus tarjota tietoja ja mahdollisesti parannusehdotuksia toimenpiteisiin, joita erittäin suuren verkkoalustan olisi toteutettava täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Kertomus olisi viipymättä toimitettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja lautakunnalle yhdessä riskinarvioinnin, lieventävien toimenpiteiden sekä verkkoalustan tarkastussuositusten huomioon ottamiseksi laatimien suunnitelmien kanssa. Kertomukseen olisi soveltuvin osin sisällytettävä kuvaus seikoista, joita ei voitu tarkastaa, ja selvitys siitä, miksi niitä ei voitu tarkastaa. Kertomukseen olisi sisällytettävä tarkastuslausunto, joka perustuu saadun todentavan aineiston perusteella tehtyihin päätelmiin. Lausunnon olisi oltava myönteinen, jos kaikki näyttö osoittaa, että erittäin suuri verkkoalusta täyttää tässä asetuksessa säädetyt velvoitteet tai mahdolliset kaikki sitoumukset, jotka se on tehnyt käytännesääntöjen tai kriisisäännöstön nojalla, erityisesti tunnistamalla, arvioimalla ja lieventämällä järjestelmäänsä ja palveluihinsa liittyviä järjestelmäriskejä. Myönteiseen lausuntoon olisi liitettävä kommentteja, jos tarkastaja haluaa esittää huomautuksia, joilla ei ole olennaista vaikutusta tarkastuksen tulokseen. Lausunnon olisi oltava kielteinen, jos tarkastaja katsoo, että erittäin suuri verkkoalusta ei noudata tätä asetusta tai tehtyjä sitoumuksia. Jos tarkastuslausunnossa ei voitu tehdä päätelmiä tarkastuksen piiriin kuuluvista erityisistä seikoista, tarkastuslausuntoon olisi sisällytettävä perustelut sille, miksi tällaisia päätelmiä ei voitu tehdä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale
(62)  Erittäin suuren verkkoalustan liiketoiminnassa keskeisellä sijalla on se tapa, jolla tietoja priorisoidaan ja esitetään verkkoalustan verkkorajapinnalla palvelun vastaanottajien tiedonsaannin helpottamiseksi ja optimoimiseksi. Tämä tapahtuu esimerkiksi ehdottamalla, luokittelemalla ja priorisoimalla tietoja algoritmisesti, tekemällä erotteluja tekstien tai muiden visuaalisten esitysten avulla tai muulla tavoin kuratoimalla vastaanottajien toimittamia tietoja. Tällaisilla suosittelujärjestelmillä voi olla merkittävä vaikutus vastaanottajien kykyyn hakea tietoa ja toimia interaktiivisesti tiedon kanssa verkossa. Niillä on myös tärkeä rooli tiettyjen viestien tehostamisessa, tiedon nopeassa levittämisessä ja verkkokäyttäytymisen edistämisessä. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi näin ollen varmistettava, että vastaanottajat saavat asianmukaista tietoa ja voivat vaikuttaa heille esitettyihin tietoihin. Kyseisten verkkoalustojen olisi esitettävä tällaisten suosittelujärjestelmien keskeiset parametrit selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla varmistaakseen, että vastaanottajat saavat kuvan siitä, miten tietoja heidän kannaltaan priorisoidaan. Niiden olisi myös varmistettava, että vastaanottajilla on käytettävissään vaihtoehtoja pääparametreille, myös vaihtoehtoja, jotka eivät perustu vastaanottajan profilointiin.
(62)  Erittäin suuren verkkoalustan liiketoiminnassa keskeisellä sijalla on se tapa, jolla tietoja priorisoidaan ja esitetään verkkoalustan verkkorajapinnalla palvelun vastaanottajien tiedonsaannin helpottamiseksi ja optimoimiseksi. Tämä tapahtuu esimerkiksi ehdottamalla, luokittelemalla ja priorisoimalla tietoja algoritmisesti, tekemällä erotteluja tekstien tai muiden visuaalisten esitysten avulla tai muulla tavoin kuratoimalla vastaanottajien toimittamia tietoja. Tällaisilla suosittelujärjestelmillä voi olla merkittävä vaikutus vastaanottajien kykyyn hakea tietoa ja toimia interaktiivisesti tiedon kanssa verkossa. Usein ne helpottavat palvelun vastaanottajille merkityksellisen sisällön hakua ja parantavat osaltaan käyttäjäkokemusta. Niillä on myös tärkeä rooli tiettyjen viestien tehostamisessa, tiedon nopeassa levittämisessä ja verkkokäyttäytymisen edistämisessä. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi näin ollen annettava vastaanottajien päättää, haluavatko he, että heihin sovelletaan profilointiin perustuvia suosittelujärjestelmiä, ja varmistettava, että on olemassa vaihtoehto, joka ei perustu profilointiin. Verkkoalustojen olisi lisäksi varmistettava, että vastaanottajat saavat asianmukaista tietoa suosittelujärjestelmien käytöstä ja että vastaanottajat voivat vaikuttaa heille esitettyihin tietoihin tekemällä aktiivisia valintoja. Kyseisten verkkoalustojen olisi esitettävä tällaisten suosittelujärjestelmien keskeiset parametrit selkeästi ja helposti ymmärrettävällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla varmistaakseen, että vastaanottajat saavat kuvan siitä, miten tietoja heidän kannaltaan priorisoidaan ja miksi näin tehdään ja miten he voivat muuttaa parametreja, joita käytetään vastaanottajille esitetyn sisällön kuratointiin. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi toteutettava asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että suosittelujärjestelmät suunnitellaan kuluttajaystävällisesti eivätkä ne vaikuta loppukäyttäjien käyttäytymiseen pimeiden kaavojen avulla.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale
(63)  Erittäin suurten verkkoalustojen käyttämät mainosjärjestelmät aiheuttavat erityisiä riskejä ja vaativat enemmän julkista valvontaa ja viranomaisvalvontaa, kun otetaan huomioon verkkoalustojen laajuus ja se, että ne pystyvät kohdentamaan ja tavoittamaan palvelun vastaanottajat sen perusteella, miten nämä käyttäytyvät verkkoalustan verkkorajapinnassa ja sen ulkopuolella. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi varmistettava, että niiden verkkorajapinnoilla olevat mainosrekisterit ovat julkisesti saatavilla, jotta helpotetaan verkkomainonnan jakelusta johtuvien uusien riskien valvontaa ja tutkimusta, esimerkiksi kun on kyse laittomasta mainonnasta tai manipulointitekniikoista ja disinformaatiosta, joilla on todellinen ja ennakoitavissa oleva kielteinen vaikutus kansanterveyteen, yleiseen turvallisuuteen, kansalaiskeskusteluun, poliittiseen osallistumiseen ja tasa-arvoon. Rekistereihin olisi sisällytettävä mainosten sisältö ja asiaan liittyvät tiedot mainostajasta ja mainonnan jakelusta, erityisesti kun kyseessä on kohdennettu mainonta.
(63)  Erittäin suurten verkkoalustojen käyttämät mainosjärjestelmät aiheuttavat erityisiä riskejä ja vaativat enemmän julkista valvontaa ja viranomaisvalvontaa, kun otetaan huomioon verkkoalustojen laajuus ja se, että ne pystyvät kohdentamaan ja tavoittamaan palvelun vastaanottajat sen perusteella, miten nämä käyttäytyvät verkkoalustan verkkorajapinnassa ja sen ulkopuolella. Erittäin suurten verkkoalustojen olisi varmistettava, että niiden verkkorajapinnoilla olevat mainosrekisterit ovat julkisesti saatavilla, jotta helpotetaan verkkomainonnan jakelusta johtuvien uusien riskien valvontaa ja tutkimusta, esimerkiksi kun on kyse laittomasta mainonnasta tai manipulointitekniikoista ja disinformaatiosta, joilla on todellinen ja ennakoitavissa oleva kielteinen vaikutus kansanterveyteen, yleiseen turvallisuuteen, kansalaiskeskusteluun, poliittiseen osallistumiseen ja tasa-arvoon. Rekistereihin olisi sisällytettävä mainosten sisältö, mukaan lukien tuotteen, palvelun tai tuotemerkin nimi ja mainoksen kohde, ja asiaan liittyvät tiedot mainostajasta ja, jos kyseessä on eri henkilö, luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä, joka on maksanut mainoksesta, ja mainonnan jakelusta, erityisesti kun kyseessä on kohdennettu mainonta. Lisäksi erittäin suurten verkkoalustojen olisi merkittävä kaikki tunnetut syväväärennösvideot, -äänitiedostot tai muut -tiedostot.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale
(64)  Jotta voidaan asianmukaisesti valvoa, että erittäin suuret verkkoalustat noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tai komissio voi vaatia pääsyä tiettyihin tietoihin tai niiden raportointia. Tällainen vaatimus voi koskea esimerkiksi tietoja, jotka ovat tarpeen verkkoalustan järjestelmien aiheuttamien riskien ja mahdollisten haittojen arvioimiseksi, tietoja sisällön moderointiin, suosittelujärjestelmiin tai mainosjärjestelmiin liittyvien algoritmisten järjestelmien tarkkuudesta, toiminnasta ja testauksesta tai tietoja tässä asetuksessa tarkoitettujen sisällön moderoinnin ja sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien prosesseista ja tuloksista. Tutkijoiden suorittamat tutkimukset verkossa esiintyvien järjestelmäriskien kehittymisestä ja vakavuudesta ovat erityisen tärkeitä, jotta voidaan tasoittaa tiedon epäsymmetrioita ja luoda häiriönsietokykyinen riskinhallintajärjestelmä sekä antaa tästä tietoa verkkoalustoille, digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, muille toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle ja yleisölle. Sen vuoksi tällä asetuksella luodaan puitteet erittäin suurilta verkkoalustoilta peräisin olevien tietojen pakolliselle saannille hyväksyttyjen tutkijoiden käyttöön. Kaikkien tietojen saatavuutta koskevien, näiden puitteiden mukaisten vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia ja suojattava asianmukaisesti verkkoalustan ja muiden asianomaisten osapuolten, myös palvelun vastaanottajien, oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot.
(64)  Jotta voidaan asianmukaisesti valvoa, että erittäin suuret verkkoalustat noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tai komissio voi vaatia pääsyä tiettyihin tietoihin ja algoritmeihin tai niiden raportointia. Tällainen vaatimus voi koskea esimerkiksi tietoja, jotka ovat tarpeen verkkoalustan järjestelmien aiheuttamien riskien ja mahdollisten haittojen arvioimiseksi, tietoja sisällön moderointiin, suosittelujärjestelmiin tai mainosjärjestelmiin liittyvien algoritmisten järjestelmien tarkkuudesta, toiminnasta ja testauksesta tai tietoja tässä asetuksessa tarkoitettujen sisällön moderoinnin ja sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien prosesseista ja tuloksista. Hyväksyttyjen tutkijoiden ja hyväksyttyjen voittoa tavoittelemattomien elinten, järjestöjen tai yhdistysten suorittamat tutkimukset verkossa esiintyvien järjestelmäriskien kehittymisestä ja vakavuudesta ovat erityisen tärkeitä, jotta voidaan tasoittaa tiedon epäsymmetrioita ja luoda häiriönsietokykyinen riskinhallintajärjestelmä sekä antaa tästä tietoa verkkoalustoille, digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, muille toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle ja yleisölle. Sen vuoksi tällä asetuksella luodaan puitteet erittäin suurilta verkkoalustoilta peräisin olevien tietojen pakolliselle saannille hyväksyttyjen tutkijoiden, voittoa tavoittelemattomien elinten, järjestöjen tai yhdistysten käyttöön. Kaikkien tietojen saatavuutta koskevien, näiden puitteiden mukaisten vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia ja suojattava asianmukaisesti verkkoalustan ja muiden asianomaisten osapuolten, myös palvelun vastaanottajien, oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien henkilötiedot, liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Hyväksyttyjen tutkijoiden, voittoa tavoittelemattomien elinten, järjestöjen tai yhdistysten olisi varmistettava tietojen, kuten liikesalaisuuksien, luottamuksellisuus, turvallisuus ja eheys, kun ne saavat näitä tietoja tehtäviään suorittaessaan.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale
(66)  Jotta voidaan helpottaa tässä asetuksessa säädettyjen, täytäntöönpanoa teknisin keinoin mahdollisesti edellyttävien velvoitteiden tehokasta ja yhdenmukaista soveltamista, on tärkeää edistää vapaaehtoisia, tietyt tekniset menettelyt kattavia toimialastandardeja sikäli kuin toimiala voi auttaa kehittämään standardoituja keinoja tämän asetuksen noudattamiseksi, esimerkiksi ilmoitusten toimittamisen mahdollistamiseksi, myös sovellusrajapintojen kautta, tai mainosrekistereiden yhteentoimivuuteen liittyen. Tällaisista standardeista voisi olla hyötyä erityisesti suhteellisen pienille välityspalvelujen tarjoajille. Standardeissa voitaisiin tarvittaessa tehdä ero erityyppisten laittomien sisältöjen tai erityyppisten välityspalvelujen välillä.
(66)  Jotta voidaan helpottaa tässä asetuksessa säädettyjen, täytäntöönpanoa teknisin keinoin mahdollisesti edellyttävien velvoitteiden tehokasta ja yhdenmukaista soveltamista, on tärkeää edistää vapaaehtoisia, tietyt tekniset menettelyt kattavia standardeja sikäli kuin toimiala voi auttaa kehittämään standardoituja keinoja tämän asetuksen noudattamiseksi, esimerkiksi ilmoitusten toimittamisen mahdollistamiseksi, myös sovellusrajapintojen kautta, tai mainosrekistereiden yhteentoimivuuteen tai ehtoihin liittyen. Tällaisista standardeista voisi olla hyötyä erityisesti suhteellisen pienille välityspalvelujen tarjoajille. Standardeissa voitaisiin tarvittaessa tehdä ero erityyppisten laittomien sisältöjen tai erityyppisten välityspalvelujen välillä. Jos asiaankuuluvia standardeja ei hyväksytä ... kuluessa [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta], komission olisi voitava vahvistaa teknisiä eritelmiä täytäntöönpanosäädöksillä, kunnes hyväksytään vapaaehtoinen standardi.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale
(67)  Komission ja lautakunnan olisi kannustettava laatimaan käytännesääntöjä, joilla edistetään tämän asetuksen soveltamista. Käytännesääntöjen täytäntöönpanon olisi oltava mitattavissa ja julkisen valvonnan alaista, mutta tämä ei saisi heikentää käytännesääntöjen vapaaehtoisuutta eikä asianomaisten osapuolten vapautta päättää osallistumisestaan. Tietyissä olosuhteissa on tärkeää, että erittäin suuret verkkoalustat tekevät yhteistyötä erityisten käytännesääntöjen laatimisessa ja noudattavat niitä. Tämän asetuksen säännökset eivät estä muita palveluntarjoajia noudattamasta samoja huolellisuusvaatimuksia, omaksumasta parhaita toimintatapoja ja hyötymästä komission ja lautakunnan antamista ohjeista osallistumalla samoihin käytännesääntöihin.
(67)  Komission ja lautakunnan olisi kannustettava laatimaan käytännesääntöjä sekä sellaisten näiden sääntöjen määräysten noudattamista, joilla edistetään tämän asetuksen soveltamista. Komission ja lautakunnan olisi pyrittävä siihen, että käytännesäännöissä määritellään selkeästi käsiteltävien yleisen edun mukaisten tavoitteiden luonne, että ne sisältävät mekanismeja näiden tavoitteiden saavuttamisen riippumatonta arviointia varten ja että toimivaltaisten viranomaisten rooli määritellään selkeästi. Käytännesääntöjen täytäntöönpanon olisi oltava mitattavissa ja julkisen valvonnan alaista, mutta tämä ei saisi heikentää käytännesääntöjen vapaaehtoisuutta eikä asianomaisten osapuolten vapautta päättää osallistumisestaan. Tietyissä olosuhteissa on tärkeää, että erittäin suuret verkkoalustat tekevät yhteistyötä erityisten käytännesääntöjen laatimisessa ja noudattavat niitä. Tämän asetuksen säännökset eivät estä muita palveluntarjoajia noudattamasta samoja huolellisuusvaatimuksia, omaksumasta parhaita toimintatapoja ja hyötymästä komission ja lautakunnan antamista ohjeista osallistumalla samoihin käytännesääntöihin.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale
(68)  Tässä asetuksessa on aiheellista yksilöidä tiettyjä aloja, joilla tällaisia käytännesääntöjä harkitaan. Tietyntyyppisiin laittomiin sisältöihin liittyviä riskinhallintatoimenpiteitä olisi erityisesti tarkasteltava itse- ja yhteissääntelysopimusten kautta. Toinen huomioon otettava ala on järjestelmäriskien mahdolliset kielteiset vaikutukset yhteiskuntaan ja demokratiaan, kuten disinformaatio tai manipulointi ja väärinkäytökset. Esimerkkinä voidaan mainita koordinoidut toimet, joilla pyritään tiedon, myös disinformaation vahvistamiseen, kuten bottien tai valetilien käyttö väärien tai harhaanjohtavien tietojen luomiseksi, joskus tavoitteena taloudellinen hyöty. Tällaiset toimet ovat erityisen haitallisia haavoittuvassa asemassa oleville palvelun vastaanottajille, kuten lapsille. Kun kyse on tällaisista aloista, se, että erittäin suuri verkkoalusta noudattaa tiettyjä käytännesääntöjä ja sitoutuu niihin, voidaan katsoa asianmukaiseksi riskinhallintatoimenpiteeksi. Verkkoalustan kieltäytyminen ilman asianmukaisia perusteluja komission kutsusta osallistua tällaisten käytännesääntöjen soveltamiseen voitaisiin tarvittaessa ottaa huomioon määritettäessä, onko verkkoalusta rikkonut tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita.
(68)  Tässä asetuksessa on aiheellista yksilöidä tiettyjä aloja, joilla tällaisia käytännesääntöjä harkitaan. Tietyntyyppisiin laittomiin sisältöihin liittyviä riskinhallintatoimenpiteitä olisi erityisesti tarkasteltava itse- ja yhteissääntelysopimusten kautta. Toinen huomioon otettava ala on järjestelmäriskien mahdolliset kielteiset vaikutukset yhteiskuntaan ja demokratiaan, kuten disinformaatio tai manipulointi ja väärinkäytökset. Esimerkkinä voidaan mainita koordinoidut toimet, joilla pyritään tiedon, myös disinformaation vahvistamiseen, kuten bottien tai valetilien käyttö tarkoituksellisesti virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen luomiseksi, joskus tavoitteena taloudellinen hyöty. Tällaiset toimet ovat erityisen haitallisia haavoittuvassa asemassa oleville palvelun vastaanottajille, kuten lapsille. Kun kyse on tällaisista aloista, se, että erittäin suuri verkkoalusta noudattaa tiettyjä käytännesääntöjä ja sitoutuu niihin, voidaan katsoa asianmukaiseksi riskinhallintatoimenpiteeksi.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale
(69)  Käytännesääntöjä koskevia, tämän asetuksen mukaisia sääntöjä voitaisiin käyttää perustana jo vakiintuneille itsesääntelytoimille unionin tasolla, mukaan lukien tuoteturvallisuussitoumus, tuoteväärennösten torjuntaa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja, laittoman vihapuheen torjumista koskevat käytännesäännöt ja disinformaatiota koskevat käytännesäännöt. Erityisesti viimeksi mainittuja varten komissio antaa ohjeita disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen lujittamiseksi Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman mukaisesti.
(69)  Käytännesääntöjä koskevia, tämän asetuksen mukaisia sääntöjä voitaisiin käyttää perustana jo vakiintuneille itsesääntelytoimille unionin tasolla, mukaan lukien tuoteturvallisuussitoumus, tuoteväärennösten torjuntaa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja, laittoman vihapuheen torjumista koskevat käytännesäännöt ja disinformaatiota koskevat käytännesäännöt. Komission olisi myös kannustettava kehittämään käytännesääntöjä, joilla helpotetaan velvoitteiden noudattamista sellaisilla aloilla kuin lyhytkestoinen vuokraus tai alaikäisten suojelu. Muita huomioon otettavia aloja voisivat olla tiedonvälityksen monimuotoisuuden edistäminen tukemalla laadukasta journalismia ja tiedon uskottavuuden edistäminen samalla, kun kunnioitetaan journalististen lähteiden luottamuksellisuutta. Lisäksi on tärkeää varmistaa johdonmukaisuus suhteessa jo olemassa oleviin täytäntöönpanomekanismeihin, kuten mekanismeihin sähköisen viestinnän tai tiedotusvälineiden alalla, ja näiden alojen riippumattomiin sääntelyrakenteisiin, sellaisina kuin ne määritellään unionin ja kansallisessa lainsäädännössä.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale
(70)  Verkkomainonnan tarjoamiseen osallistuu yleensä useita toimijoita, mukaan lukien välityspalvelut, jotka yhdistävät mainosten julkaisijat mainostajiin. Käytännesäännöillä olisi tuettava ja täydennettävä tässä asetuksessa verkkoalustoille ja erittäin suurille verkkoalustoille mainonnan suhteen asetettuja avoimuusvelvoitteita, jotta voidaan tarjota joustavia ja tehokkaita mekanismeja, joilla helpotetaan ja tehostetaan kyseisten velvoitteiden noudattamista, erityisesti asiaankuuluvien tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Monenlaisten sidosryhmien osallistumisella olisi varmistettava, että näitä käytännesääntöjä tuetaan laajalti, että ne ovat teknisesti päteviä ja tehokkaita ja että ne ovat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä niin, että avoimuusvelvoitteilla päästään asetettuihin tavoitteisiin.
(70)  Verkkomainonnan tarjoamiseen osallistuu yleensä useita toimijoita, mukaan lukien välityspalvelut, jotka yhdistävät mainosten julkaisijat mainostajiin. Käytännesäännöillä olisi tuettava ja täydennettävä tässä asetuksessa verkkoalustoille ja erittäin suurille verkkoalustoille mainonnan suhteen asetettuja avoimuusvelvoitteita, jotta voidaan tarjota joustavia ja tehokkaita mekanismeja, joilla helpotetaan ja tehostetaan kyseisten velvoitteiden noudattamista, erityisesti asiaankuuluvien tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Monenlaisten sidosryhmien osallistumisella olisi varmistettava, että näitä käytännesääntöjä tuetaan laajalti, että ne ovat teknisesti päteviä ja tehokkaita ja että ne ovat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä niin, että avoimuusvelvoitteilla päästään asetettuihin tavoitteisiin. Käytännesääntöjen vaikuttavuutta olisi arvioitava säännöllisesti. Toisin kuin lainsäädäntöön, käytännesääntöihin ei sovelleta demokraattista valvontaa eikä sitä, ovatko ne perusoikeuksien mukaisia, valvota tuomioistuimessa. Vastuuvelvollisuuden, osallistumisen ja avoimuuden vahvistamiseksi tarvitaan käytännesääntöjen laatimista koskevia menettelytakeita. Ennen kuin komissio käynnistää käytännesääntöjen laatimisen tai tarkistamisen tai helpottaa niitä, se voi tapauksen mukaan pyytää perusoikeusvirastoa tai Euroopan tietosuojavaltuutettua esittämään lausunnon.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale
(71)  Yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen vaikuttavissa poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi aloittaa kriisisäännöstöjen laatimisen nopean, kollektiivisen ja rajatylittävän toiminnan koordinoimiseksi verkkoympäristössä. Poikkeuksellisilla olosuhteilla voidaan tarkoittaa mitä tahansa ennalta arvaamatonta tapahtumaa, kuten maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä, pandemioita ja muita valtioiden rajat ylittäviä vakavia uhkia kansanterveydelle, sotia ja terroritekoja, joiden yhteydessä esimerkiksi verkkoalustoja saatetaan käyttää väärin laittoman sisällön tai disinformaation nopeaan levittämiseen tai joiden yhteydessä on tarpeen levittää luotettavaa tietoa nopeasti. Koska erittäin suurilla verkkoalustoilla on tärkeä rooli tiedon levittämisessä yhteiskunnissamme ja rajojen yli, tällaisia verkkoalustoja olisi kannustettava laatimaan ja soveltamaan erityisiä kriisisäännöstöjä. Tällaiset kriisisäännöstöt olisi otettava käyttöön vain rajoitetuksi ajaksi, ja toimenpiteet olisi myös rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä poikkeuksellisen olosuhteen ratkaisemiseksi. Näiden toimenpiteiden olisi oltava tämän asetuksen mukaisia, eivätkä ne saisi merkitä osallistuville erittäin suurille verkkoalustoille asetettavaa yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja tai pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta sisältöä osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.
(71)  Yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen vaikuttavissa poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi aloittaa vapaaehtoisten kriisisäännöstöjen laatimisen nopean, kollektiivisen ja rajatylittävän toiminnan koordinoimiseksi verkkoympäristössä. Poikkeuksellisilla olosuhteilla voidaan tarkoittaa mitä tahansa ennalta arvaamatonta tapahtumaa, kuten maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä, pandemioita ja muita valtioiden rajat ylittäviä vakavia uhkia kansanterveydelle, sotia ja terroritekoja, joiden yhteydessä esimerkiksi verkkoalustoja saatetaan käyttää väärin laittoman sisällön tai disinformaation nopeaan levittämiseen tai joiden yhteydessä on tarpeen levittää luotettavaa tietoa nopeasti. Koska erittäin suurilla verkkoalustoilla on tärkeä rooli tiedon levittämisessä yhteiskunnissamme ja rajojen yli, tällaisia verkkoalustoja olisi kannustettava laatimaan ja soveltamaan erityisiä kriisisäännöstöjä. Tällaiset kriisisäännöstöt olisi otettava käyttöön vain rajoitetuksi ajaksi, ja toimenpiteet olisi myös rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä poikkeuksellisen olosuhteen ratkaisemiseksi. Näiden toimenpiteiden olisi oltava tämän asetuksen mukaisia, eivätkä ne saisi merkitä osallistuville erittäin suurille verkkoalustoille asetettavaa yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja tai pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta sisältöä osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale
(72)  Tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden asianmukaisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen olisi periaatteessa annettava jäsenvaltioiden tehtäväksi. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi nimettävä vähintään yksi viranomainen, jonka tehtävänä on tämän asetuksen soveltaminen ja täytäntöönpanon valvonta. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava antaa useammalle kuin yhdelle toimivaltaiselle viranomaiselle tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä erityisiä valvonta- tai täytäntöönpanotehtäviä ja -valtuuksia, esimerkiksi tietyillä aloilla, näiden viranomaisten kansallisen perustuslaillisen, organisatorisen ja hallinnollisen rakenteen mukaisesti. Esimerkkeinä voidaan mainita sähköisen viestinnän sääntelyviranomaiset, media-alan sääntelyviranomaiset ja kuluttajansuojaviranomaiset.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale
(73)  Kun otetaan huomioon kyseessä olevien palvelujen rajatylittävä luonne ja tällä asetuksella käyttöön otettujen horisontaalisten velvoitteiden laajuus, viranomainen, joka vastaa tämän asetuksen soveltamisesta ja tarvittaessa sen täytäntöönpanon valvonnasta, olisi kussakin jäsenvaltiossa nimettävä digitaalisten palvelujen koordinaattoriksi. Jos tämän asetuksen soveltamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten nimetään useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen, vain yksi kyseisen jäsenvaltion viranomainen olisi nimettävä digitaalisten palvelujen koordinaattoriksi. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi toimittava keskitettynä yhteyspisteenä kaikissa tämän asetuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä yhteydenpidossa komission, lautakunnan, muiden jäsenvaltioiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien sekä kyseisen jäsenvaltion muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Erityisesti silloin, kun tietyssä jäsenvaltiossa on annettu tämän asetuksen mukaisia tehtäviä useille toimivaltaisille viranomaisille, digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä kyseisten viranomaisten kanssa niiden tehtäviä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen olisi varmistettava kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten tosiasiallinen osallistuminen valvontaan ja täytäntöönpanoon unionin tasolla.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale
(74)  Digitaalisten palvelujen koordinaattorilla ja muilla tämän asetuksen nojalla nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen rooli tässä asetuksessa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien tehokkuuden varmistamisessa ja asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Näin ollen on tarpeen varmistaa, että kyseiset viranomaiset toimivat täysin riippumattomasti yksityisistä ja julkisista elimistä ilman velvoitetta tai mahdollisuutta pyytää tai vastaanottaa ohjeita, myös hallitukselta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisiä velvollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden toimivaltaisten viranomaisten, digitaalisten palvelujen koordinaattorien, lautakunnan ja komission kanssa. Toisaalta näiden viranomaisten riippumattomuus ei saisi tarkoittaa sitä, että niihin ei, kansallisen perustuslain mukaisesti ja vaarantamatta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista, voida soveltaa niiden rahoitusmenoja koskevia kansallisia valvonta- tai seurantamekanismeja tai oikeudellista valvontaa tai että niillä ei saisi olla mahdollisuutta kuulla tarvittaessa muita kansallisia viranomaisia, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset tai kriisinhallintaviranomaiset.
(74)  Digitaalisten palvelujen koordinaattorilla ja muilla tämän asetuksen nojalla nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen rooli tässä asetuksessa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien tehokkuuden varmistamisessa ja asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Näin ollen on tarpeen varmistaa, että kyseisillä viranomaisilla on tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit. On niin ikään tarpeen varmistaa, että kyseiset viranomaiset toimivat täysin riippumattomasti yksityisistä ja julkisista elimistä ilman velvoitetta tai mahdollisuutta pyytää tai vastaanottaa ohjeita, myös hallitukselta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisiä velvollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden toimivaltaisten viranomaisten, digitaalisten palvelujen koordinaattorien, lautakunnan ja komission kanssa. Toisaalta näiden viranomaisten riippumattomuus ei saisi tarkoittaa sitä, että niihin ei, kansallisen perustuslain mukaisesti ja vaarantamatta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista, voida soveltaa niiden rahoitusmenoja koskevia kansallisia valvonta- tai seurantamekanismeja tai oikeudellista valvontaa tai että niillä ei saisi olla mahdollisuutta kuulla tarvittaessa muita kansallisia viranomaisia, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset tai kriisinhallintaviranomaiset.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale
(75)  Jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevan kansallisen viranomaisen digitaalisten palvelujen koordinaattoriksi tai osoittaa sille erityistehtäviä tämän asetuksen soveltamiseksi ja sen täytäntöönpanon valvomiseksi edellyttäen, että tällainen nimetty viranomainen täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, myös riippumattomuutensa suhteen. Jäsenvaltioita ei myöskään periaatteessa estetä yhdistämästä tehtäviä olemassa olevan viranomaisen sisällä unionin oikeuden mukaisesti. Asiaan liittyviä toimenpiteitä voivat olla muun muassa kielto erottaa olemassa olevan viranomaisen kollegiaalisen elimen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen ennen heidän toimikautensa päättymistä pelkästään sillä perusteella, että on toteutettu institutionaalinen uudistus, johon liittyy eri tehtävien yhdistäminen yhden viranomaisen sisällä, jos ei ole olemassa sääntöjä, joilla taattaisiin, että tällaiset erottamiset eivät vaaranna kyseisten jäsenten riippumattomuutta ja puolueettomuutta.
(75)  Jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevan kansallisen viranomaisen digitaalisten palvelujen koordinaattoriksi tai osoittaa sille erityistehtäviä tämän asetuksen soveltamisen valvomiseksi ja sen täytäntöönpanon valvomiseksi edellyttäen, että tällainen nimetty viranomainen täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, myös riippumattomuutensa suhteen. Jäsenvaltioita ei myöskään periaatteessa estetä yhdistämästä tehtäviä olemassa olevan viranomaisen sisällä unionin oikeuden mukaisesti. Asiaan liittyviä toimenpiteitä voivat olla muun muassa kielto erottaa olemassa olevan viranomaisen kollegiaalisen elimen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen ennen heidän toimikautensa päättymistä pelkästään sillä perusteella, että on toteutettu institutionaalinen uudistus, johon liittyy eri tehtävien yhdistäminen yhden viranomaisen sisällä, jos ei ole olemassa sääntöjä, joilla taattaisiin, että tällaiset erottamiset eivät vaaranna kyseisten jäsenten riippumattomuutta ja puolueettomuutta.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale
(76)  Koska välityspalvelujen tarjoajiin ei sovelleta yleistä vaatimusta varmistaa fyysinen läsnäolo jonkin jäsenvaltion alueella, on tarpeen selventää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kyseiset palveluntarjoajat kuuluvat, jotta kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa III ja IV luvussa vahvistettujen sääntöjen noudattamista. Palveluntarjoajan olisi kuuluttava sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka eli sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee ja jossa sen pääasialliset taloudelliset toiminnot ja toiminnan valvonta tapahtuvat. Niiden palveluntarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta jotka tarjoavat palveluja unionissa ja jotka sen vuoksi kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, jäsenvaltiolla, johon kyseiset palveluntarjoajat ovat nimenneet laillisen edustajansa, olisi oltava lainkäyttövalta, kun otetaan huomioon tämän asetuksen mukainen laillisten edustajien tehtävä. Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi kaikilla jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava lainkäyttövalta sellaisten palveluntarjoajien osalta, jotka eivät ole nimenneet laillista edustajaa, edellyttäen että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan. Tätä varten kunkin jäsenvaltion, joka käyttää lainkäyttövaltaa tällaisiin palveluntarjoajiin nähden, olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kaikille muille jäsenvaltioille toimenpiteistä, joita se on toteuttanut käyttäessään kyseistä toimivaltaa.
(76)  Koska välityspalvelujen tarjoajiin ei sovelleta yleistä vaatimusta varmistaa fyysinen läsnäolo jonkin jäsenvaltion alueella, on tarpeen selventää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kyseiset palveluntarjoajat kuuluvat, jotta kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattamista. Palveluntarjoajan olisi kuuluttava sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka eli sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee ja jossa sen pääasialliset taloudelliset toiminnot ja toiminnan valvonta tapahtuvat. Niiden palveluntarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta jotka tarjoavat palveluja unionissa ja jotka sen vuoksi kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, jäsenvaltiolla, johon kyseiset palveluntarjoajat ovat nimenneet laillisen edustajansa, olisi oltava lainkäyttövalta, kun otetaan huomioon tämän asetuksen mukainen laillisten edustajien tehtävä. Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi kaikilla jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava lainkäyttövalta sellaisten palveluntarjoajien osalta, jotka eivät ole nimenneet laillista edustajaa, edellyttäen että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan. Tätä varten kunkin jäsenvaltion, joka käyttää lainkäyttövaltaa tällaisiin palveluntarjoajiin nähden, olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kaikille muille jäsenvaltioille toimenpiteistä, joita se on toteuttanut käyttäessään kyseistä toimivaltaa.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale
(77)  Jäsenvaltioiden olisi annettava digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja muille tämän asetuksen nojalla nimetyille toimivaltaisille viranomaisille riittävät valtuudet ja keinot tehokkaan tutkinnan ja täytäntöönpanon varmistamiseksi. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi erityisesti voitava hakea ja saada alueellaan sijaitsevia tietoja, myös yhteisten tutkimusten yhteydessä, ottaen asianmukaisesti huomioon, että toisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi hyväksyttävä kyseisen toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaa palveluntarjoajaa koskevat valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet, tarvittaessa rajatylittävään yhteistyöhön liittyvien menettelyjen mukaisesti.
(77)  Jäsenvaltioiden olisi annettava digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja muille tämän asetuksen nojalla nimetyille toimivaltaisille viranomaisille riittävät valtuudet ja keinot tehokkaan tutkinnan ja täytäntöönpanon varmistamiseksi. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi erityisesti voitava hyväksyä oikeasuhteisia välitoimenpiteitä, kun on olemassa vakavan haitan riski, sekä hakea ja saada alueellaan sijaitsevia tietoja, myös yhteisten tutkimusten yhteydessä, ottaen asianmukaisesti huomioon, että toisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi hyväksyttävä kyseisen toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaa palveluntarjoajaa koskevat valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet, tarvittaessa rajatylittävään yhteistyöhön liittyvien menettelyjen mukaisesti.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 78 kappale
(78)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kansallisessa lainsäädännössään unionin oikeuden ja erityisesti tämän asetuksen ja perusoikeuskirjan mukaisesti yksityiskohtaiset edellytykset ja rajoitukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja tarvittaessa muiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisten tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksien käyttöä.
(78)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kansallisessa lainsäädännössään unionin oikeuden ja erityisesti tämän asetuksen ja perusoikeuskirjan mukaisesti yksityiskohtaiset edellytykset ja rajoitukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja tarvittaessa muiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisten tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksien käyttöä. Jotta voitaisiin varmistaa tämän asetuksen johdonmukainen ja yhdenmukainen soveltaminen, komission olisi annettava ohjeita digitaalisten palvelujen koordinaattorien toimivaltaan liittyvistä säännöistä ja menettelyistä.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 79 kappale
(79)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi näitä valtuuksia käyttäessään noudatettava kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan menettelyihin ja eri seikkoihin, kuten tuomioistuimelta etukäteen tarvittava lupa päästä tiettyihin tiloihin ja asianajosalaisuus. Näillä säännöksillä olisi erityisesti varmistettava, että kunnioitetaan perusoikeuksia tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mukaan lukien oikeus puolustukseen ja oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen. Tässä yhteydessä sopivana vertailukohtana voitaisiin käyttää takeita, jotka annetaan komission tämän asetuksen nojalla toteuttamien menettelyjen yhteydessä. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä olisi taattava etukäteen tapahtuva, oikeudenmukainen ja puolueeton käsittely, mukaan lukien asianomaisten henkilöiden oikeus tulla kuulluiksi sekä oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, luottamuksellisuutta ja ammatti- ja liikesalaisuuksia kunnioittaen, sekä velvollisuus perustella päätökset mielekkäällä tavalla. Tämä ei kuitenkaan saisi estää toimenpiteiden toteuttamista asianmukaisesti osoitetuissa kiireellisissä tapauksissa ja asianmukaisten edellytysten ja menettelyllisten järjestelyjen mukaisesti. Valtuuksien käytön olisi myös oltava oikeasuhteista muun muassa rikkomisen tai epäillyn rikkomisen aiheuttaman todellisen tai mahdollisen vahingon luonteeseen ja kokonaisvahinkoon nähden. Toimivaltaisten viranomaisten olisi periaatteessa otettava huomioon kaikki asiaa koskevat merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, mukaan lukien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keräämät tiedot.
(79)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi näitä valtuuksia käyttäessään noudatettava kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan menettelyihin ja eri seikkoihin, kuten tuomioistuimelta etukäteen tarvittava lupa päästä tiettyihin tiloihin ja asianajosalaisuus. Näillä säännöksillä olisi erityisesti varmistettava, että kunnioitetaan perusoikeuksia tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mukaan lukien oikeus puolustukseen ja oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen. Tässä yhteydessä sopivana vertailukohtana voitaisiin käyttää takeita, jotka annetaan komission tämän asetuksen nojalla toteuttamien menettelyjen yhteydessä. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä olisi taattava etukäteen tapahtuva, oikeudenmukainen ja puolueeton käsittely, mukaan lukien asianomaisten henkilöiden oikeus tulla kuulluiksi sekä oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, luottamuksellisuutta ja ammatti- ja liikesalaisuuksia kunnioittaen, sekä velvollisuus perustella päätökset mielekkäällä tavalla. Tämä ei kuitenkaan saisi estää toimenpiteiden toteuttamista asianmukaisesti osoitetuissa kiireellisissä tapauksissa ja asianmukaisten edellytysten ja menettelyllisten järjestelyjen mukaisesti. Valtuuksien käytön olisi myös oltava oikeasuhteista muun muassa rikkomisen tai epäillyn rikkomisen aiheuttaman todellisen tai mahdollisen vahingon luonteeseen ja kokonaisvahinkoon nähden. Toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon kaikki asiaa koskevat merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, mukaan lukien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keräämät tiedot.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale
(80)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joissa otetaan huomioon rikkomisen luonne, vakavuus, toistuvuus ja kesto, pitäen mielessä tavoiteltu yleinen etu, toteutettujen toimien laajuus ja luonne sekä rikkojan taloudelliset valmiudet. Seuraamuksissa olisi erityisesti otettava huomioon se, jättääkö asianomainen välityspalvelujen tarjoaja järjestelmällisesti tai toistuvasti noudattamatta tästä asetuksesta johtuvia velvoitteitaan, sekä tarvittaessa se, toimiiko palveluntarjoaja useissa jäsenvaltioissa.
(80)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joissa otetaan huomioon rikkomisen luonne, vakavuus, toistuvuus ja kesto, pitäen mielessä tavoiteltu yleinen etu, toteutettujen toimien laajuus ja luonne sekä rikkojan taloudelliset valmiudet. Seuraamuksissa olisi erityisesti otettava huomioon se, jättääkö asianomainen välityspalvelujen tarjoaja järjestelmällisesti tai toistuvasti noudattamatta tästä asetuksesta johtuvia velvoitteitaan, sekä tarvittaessa kyseisten vastaanottajien lukumäärä, rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus ja se, toimiiko palveluntarjoaja useissa jäsenvaltioissa. Komission olisi annettava jäsenvaltioille ohjeita oikeasuhteisten seuraamusten määräämistä koskevista kriteereistä ja ehdoista.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 kappale
(81)  Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi yksityishenkilöiden tai edustavien organisaatioiden olisi voitava tehdä tämän asetuksen noudattamiseen liittyviä valituksia digitaalisten palvelujen koordinaattorille sillä alueella, jolla ne vastaanottivat palvelun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen lainkäyttövaltaa koskevien sääntöjen soveltamista. Valituksissa olisi annettava tarkka yleiskuva ongelmakysymyksistä liittyen siihen, miten tietty välityspalvelun tarjoaja noudattaa sääntöjä. Valitusten kautta digitaalisten palvelujen koordinaattori voisi myös saada tietoa mahdollisista monialaisista kysymyksistä. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi pyydettävä muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten sekä toisen jäsenvaltion, erityisesti sen jäsenvaltion, johon kyseinen välityspalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, digitaalisten palvelujen koordinaattorin osallistumista, jos kysymys edellyttää rajatylittävää yhteistyötä.
(81)  Tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi yksityishenkilöiden tai edustavien organisaatioiden olisi voitava tehdä tämän asetuksen noudattamiseen liittyviä valituksia digitaalisten palvelujen koordinaattorille sillä alueella, jolla ne vastaanottivat palvelun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen lainkäyttövaltaa koskevien sääntöjen soveltamista. Valituksissa olisi annettava tarkka yleiskuva ongelmakysymyksistä liittyen siihen, miten tietty välityspalvelun tarjoaja noudattaa sääntöjä. Valitusten kautta digitaalisten palvelujen koordinaattori voisi myös saada tietoa mahdollisista monialaisista kysymyksistä. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi pyydettävä muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten sekä toisen jäsenvaltion, erityisesti sen jäsenvaltion, johon kyseinen välityspalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, digitaalisten palvelujen koordinaattorin osallistumista, jos kysymys edellyttää rajatylittävää yhteistyötä. Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi arvioitava valitus oikea-aikaisesti ja ilmoitettava sen jäsenvaltion, jossa vastaanottaja asuu tai johon se on sijoittautunut, digitaalisten palvelujen koordinaattorille, miten valitus on käsitelty.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 kappale
(82)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että digitaalisten palvelujen koordinaattorit voivat toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaita ja oikeassa suhteessa tiettyihin erityisen vakaviin ja jatkuviin rikkomisiin. Erityisesti silloin, kun kyseiset toimenpiteet voivat vaikuttaa kolmansien osapuolten oikeuksiin ja etuihin, kuten esimerkiksi silloin, kun pääsyä verkkorajapintoihin rajoitetaan, on aiheellista edellyttää, että toimivaltainen oikeusviranomainen määrää toimenpiteistä digitaalisten palvelujen koordinaattorien pyynnöstä ja että toimenpiteisiin sovelletaan lisätakeita. Kolmansille osapuolille, joihin asia mahdollisesti vaikuttaa, olisi erityisesti annettava mahdollisuus tulla kuulluiksi, ja tällaisia määräyksiä olisi annettava vain silloin, kun käytettävissä ei ole kohtuudella valtuuksia toteuttaa tällaisia, unionin muissa säädöksissä tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä toimenpiteitä, esimerkiksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi, lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivujen pikaiseksi poistamiseksi taikka pääsyn estämiseksi palveluihin, joita kolmannet osapuolet käyttävät teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamiseen.
(82)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että digitaalisten palvelujen koordinaattorit voivat toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaita ja oikeassa suhteessa tiettyihin erityisen vakaviin ja jatkuviin tämän asetuksen rikkomisiin. Erityisesti silloin, kun kyseiset toimenpiteet voivat vaikuttaa kolmansien osapuolten oikeuksiin ja etuihin, kuten esimerkiksi silloin, kun pääsyä verkkorajapintoihin rajoitetaan, on aiheellista edellyttää, että toimivaltainen oikeusviranomainen määrää toimenpiteistä digitaalisten palvelujen koordinaattorien pyynnöstä ja että toimenpiteisiin sovelletaan lisätakeita. Kolmansille osapuolille, joihin asia mahdollisesti vaikuttaa, olisi erityisesti annettava mahdollisuus tulla kuulluiksi, ja tällaisia määräyksiä olisi annettava vain silloin, kun käytettävissä ei ole kohtuudella valtuuksia toteuttaa tällaisia, unionin muissa säädöksissä tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä toimenpiteitä, esimerkiksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi, lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivujen pikaiseksi poistamiseksi taikka pääsyn estämiseksi palveluihin, joita kolmannet osapuolet käyttävät teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamiseen.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)
(83 a)  Rajoittamatta vastuuvapautusta koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamista palvelun vastaanottajan pyynnöstä siirrettävien tai tallennettavien tietojen osalta välityspalvelujen tarjoajien olisi oltava vastuussa tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteidensa rikkomisesta. Palvelun vastaanottajilla ja heitä edustavilla järjestöillä olisi oltava oikeus oikeasuhteisiin ja tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Heillä olisi erityisesti oltava oikeus hakea kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti kyseisiltä välityspalvelujen tarjoajilta korvausta välittömistä vahingoista tai menetyksistä, joita on aiheutunut välityspalvelujen tarjoajien tällä asetuksella vahvistettujen velvoitteiden rikkomisesta.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 kappale
(84)  Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi julkaistava säännöllisesti kertomus tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimista. Koska digitaalisten palvelujen koordinaattori saa myös tiedon määräyksistä, jotka annetaan laittoman sisällön torjumista koskevien toimien toteuttamiseksi tai tällä asetuksella säänneltyjen tietojen toimittamiseksi yhteisen tietojenvaihtojärjestelmän kautta, digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi sisällytettävä vuosikertomukseensa kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja hallintoviranomaisten välityspalvelujen tarjoajille osoittamien määräysten lukumäärä ja luokat.
(84)  Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi julkaistava säännöllisesti kertomus vakioidussa ja koneluettavassa muodossa tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimista. Koska digitaalisten palvelujen koordinaattori saa myös tiedon määräyksistä, jotka annetaan laittoman sisällön torjumista koskevien toimien toteuttamiseksi tai tällä asetuksella säänneltyjen tietojen toimittamiseksi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään perustuvan yhteisen tietojenvaihtojärjestelmän kautta, digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi sisällytettävä vuosikertomukseensa kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja hallintoviranomaisten välityspalvelujen tarjoajille osoittamien määräysten lukumäärä ja luokat.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 kappale
(86)  Jotta voitaisiin helpottaa rajatylittävää valvontaa ja tutkintaa, joihin osallistuu useita jäsenvaltioita, digitaalisten palvelujen koordinaattorien olisi voitava osallistua pysyvästi tai tilapäisesti yhteisiin valvonta- ja tutkintatoimiin, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä. Näihin toimiin voi osallistua myös muita toimivaltaisia viranomaisia, ja ne voivat kattaa erilaisia kysymyksiä, kuten koordinoituja tiedonkeruutoimia, tietopyyntöjä tai toimitilojen tarkastuksia, kunkin osallistuvan viranomaisen käytettävissä olevien valtuuksien rajoissa ja laajuudessa. Lautakuntaa voidaan pyytää antamaan näihin toimiin liittyvää neuvontaa esimerkiksi ehdottamalla toiminnalle etenemissuunnitelmia ja aikatauluja tai ehdottamalla tilapäisiä työryhmiä, joihin asianomaiset viranomaiset voivat osallistua.
(86)  Jotta voitaisiin helpottaa rajatylittävää valvontaa ja tutkintaa, joihin osallistuu useita jäsenvaltioita, digitaalisten palvelujen koordinaattorien olisi voitava osallistua pysyvästi tai tilapäisesti yhteisiin valvonta- ja tutkintatoimiin, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä, asianomaisten jäsenvaltioiden välisen sopimuksen perusteella ja tällaisen sopimuksen puuttuessa sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin valvonnassa. Näihin toimiin voi osallistua myös muita toimivaltaisia viranomaisia, ja ne voivat kattaa erilaisia kysymyksiä, kuten koordinoituja tiedonkeruutoimia, tietopyyntöjä tai toimitilojen tarkastuksia, kunkin osallistuvan viranomaisen käytettävissä olevien valtuuksien rajoissa ja laajuudessa. Lautakuntaa voidaan pyytää antamaan näihin toimiin liittyvää neuvontaa esimerkiksi ehdottamalla toiminnalle etenemissuunnitelmia ja aikatauluja tai ehdottamalla tilapäisiä työryhmiä, joihin asianomaiset viranomaiset voivat osallistua.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale
(88)  Tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen perustaa unionin tasolle riippumaton neuvoa-antava ryhmä, jonka olisi tuettava komissiota ja autettava koordinoimaan digitaalisten palvelujen koordinaattorien toimia. Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunnan olisi koostuttava digitaalisten palvelujen koordinaattoreista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta digitaalisten palvelujen koordinaattorien mahdollisuutta kutsua kokouksiinsa tai nimittää tilapäisiä muiden sellaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajia, joille on annettu tämän asetuksen mukaisia erityistehtäviä, jos tämä on tarpeen niiden kansallisen tehtävänjaon ja toimivallan mukaisesti. Jos osallistujia on useita yhdestä jäsenvaltiosta, äänioikeus olisi rajoitettava yhteen edustajaan jäsenvaltiota kohden.
(88)  Tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen perustaa unionin tasolle riippumaton neuvoa-antava ryhmä, jonka olisi tuettava komissiota ja autettava koordinoimaan digitaalisten palvelujen koordinaattorien toimia. Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunnan olisi koostuttava digitaalisten palvelujen koordinaattoreista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta digitaalisten palvelujen koordinaattorien mahdollisuutta kutsua kokouksiinsa tai nimittää tilapäisiä muiden sellaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajia, joille on annettu tämän asetuksen mukaisia erityistehtäviä, jos tämä on tarpeen niiden kansallisen tehtävänjaon ja toimivallan mukaisesti. Jos osallistujia on useita yhdestä jäsenvaltiosta, äänioikeus olisi rajoitettava yhteen edustajaan jäsenvaltiota kohden. Lautakunnan työjärjestyksessä olisi varmistettava, että tietojen luottamuksellisuutta kunnioitetaan.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 90 kappale
(90)  Tätä varten lautakunnan olisi voitava hyväksyä digitaalisten palvelujen koordinaattoreille tai muille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille osoitettuja lausuntoja, pyyntöjä ja suosituksia. Vaikka nämä eivät ole oikeudellisesti sitovia, päätös niistä poikkeamisesta olisi perusteltava asianmukaisesti, ja komissio voisi ottaa sen huomioon arvioidessaan, noudattaako asianomainen jäsenvaltio tätä asetusta.
(90)  Tätä varten lautakunnan olisi voitava hyväksyä digitaalisten palvelujen koordinaattoreille tai muille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille osoitettuja lausuntoja, pyyntöjä ja suosituksia. Vaikka nämä eivät ole oikeudellisesti sitovia, päätös niistä poikkeamisesta olisi perusteltava asianmukaisesti, ja komissio voisi ottaa sen huomioon arvioidessaan, noudattaako asianomainen jäsenvaltio tätä asetusta. Lautakunnan olisi laadittava vuosikertomus toiminnastaan.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 kappale
(91)  Lautakunnan olisi koottava yhteen digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja mahdollisten muiden toimivaltaisten viranomaisten edustajat komission johdolla, jotta voidaan varmistaa, että lautakunnan käsiteltäväksi tulevat kysymykset arvioidaan kaikilta osin eurooppalaisen ulottuvuuden näkökulmasta. Ottaen huomioon mahdolliset monialaiset tekijät, joilla voi olla merkitystä muiden unionin tason sääntelykehysten kannalta, lautakunnan olisi voitava tehdä yhteistyötä muiden sellaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, joiden vastuualaan kuuluvat muun muassa tasa-arvo, mukaan lukien naisten ja miesten tasa-arvo, ja syrjimättömyys, tietosuoja, sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut, EU:n talousarvioon tullien osalta kohdistuvien petosten havaitseminen ja tutkinta taikka kuluttajansuoja, jos se on tarpeen lautakunnan tehtävien hoitamiseksi.
(91)  Lautakunnan olisi koottava yhteen digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja mahdollisten muiden toimivaltaisten viranomaisten edustajat komission johdolla, jotta voidaan varmistaa, että lautakunnan käsiteltäväksi tulevat kysymykset arvioidaan kaikilta osin eurooppalaisen ulottuvuuden näkökulmasta. Ottaen huomioon mahdolliset monialaiset tekijät, joilla voi olla merkitystä muiden unionin tason sääntelykehysten kannalta, lautakunnan olisi voitava tehdä yhteistyötä muiden sellaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, joiden vastuualaan kuuluvat muun muassa tasa-arvo, mukaan lukien naisten ja miesten tasa-arvo, ja syrjimättömyys, sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys, kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja muiden sukupuolistuneen väkivallan muotojen poistaminen, tietosuoja, teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen, kilpailu, sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut, markkinavalvonta, EU:n talousarvioon tullien osalta kohdistuvien petosten havaitseminen ja tutkinta taikka kuluttajansuoja, jos se on tarpeen lautakunnan tehtävien hoitamiseksi.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 96 kappale
(96)  Jos kyseinen verkkoalusta ei puutu toimintasuunnitelman mukaisesti tehokkaasti sellaisen säännöksen rikkomiseen, jota sovelletaan ainoastaan erittäin suuriin verkkoalustoihin, ainoastaan komissio, ei sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori, voi omasta aloitteestaan tai lautakunnan neuvosta päättää tutkia tarkemmin kyseistä rikkomista ja toimenpiteitä, joita verkkoalusta on myöhemmin toteuttanut. Komission olisi tarvittavat tutkimukset suoritettuaan voitava antaa päätöksiä, joissa todetaan rikkominen ja määrätään erittäin suurille verkkoalustoille seuraamuksia, jos se on perusteltua. Sillä olisi myös oltava tällainen mahdollisuus puuttua rajatylittäviin tilanteisiin, jos sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ei ole toteuttanut toimenpiteitä komission pyynnöstä huolimatta, tai tilanteessa, jossa digitaalisten palvelujen koordinaattori on itse pyytänyt komissiota puuttumaan asiaan, koska erittäin suuri verkkoalusta on rikkonut jotakin muuta tämän asetuksen säännöstä.
(96)  Jos kyseinen verkkoalusta ei puutu toimintasuunnitelman mukaisesti tehokkaasti sellaisen säännöksen rikkomiseen, jota sovelletaan ainoastaan erittäin suuriin verkkoalustoihin, ainoastaan komission, ei sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin, olisi omasta aloitteestaan tai lautakunnan neuvosta käynnistettävä tarkempi tutkimus kyseisestä rikkomuksesta ja toimenpiteistä, joita verkkoalusta on myöhemmin toteuttanut. Komission olisi tarvittavat tutkimukset suoritettuaan voitava antaa päätöksiä, joissa todetaan rikkominen ja määrätään erittäin suurille verkkoalustoille seuraamuksia, jos se on perusteltua. Sen olisi myös puututtava rajatylittäviin tilanteisiin, jos sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ei ole toteuttanut toimenpiteitä komission pyynnöstä huolimatta, tai tilanteessa, jossa digitaalisten palvelujen koordinaattori on itse pyytänyt komissiota puuttumaan asiaan, koska erittäin suuri verkkoalusta on rikkonut jotakin muuta tämän asetuksen säännöstä. Komission olisi käynnistettävä menettely, joka johtaa mahdolliseen päätösten hyväksymiseen erittäin suuren verkkoalustan asiaan liittyvän toiminnan osalta, erityisesti silloin, kun kyseisen alustan epäillään rikkoneen tätä asetusta, myös silloin, kun alustan todetaan jättäneen panematta täytäntöön riippumattomassa tarkastuksessa annetut toimintasuositukset, jotka sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori on hyväksynyt, ja kun sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ei ole toteuttanut tutkinta- tai täytäntöönpanotoimenpiteitä.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 97 kappale
(97)  Komission olisi voitava vapaasti päättää, haluaako se puuttua johonkin niistä tilanteista, joissa sillä on tämän asetuksen nojalla valtuudet toimia niin. Kun komissio on aloittanut menettelyn, asianomainen sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ei enää saa käyttää tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksiaan kyseisen erittäin suuren verkkoalustan kyseessä olevan toiminnan osalta, jotta vältetään päällekkäisyydet, epäjohdonmukaisuudet ja riskit ne bis in idem -periaatteen näkökulmasta. Tehokkuuden vuoksi näillä digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla olisi kuitenkin säilytettävä toimivalta avustaa komissiota sen pyynnöstä sen valvontatehtävien suorittamisessa sekä muuhun toimintaan liittyvä toimivalta, mukaan lukien samaisen erittäin suuren verkkoalustan toiminta, jonka epäillään muodostavan uuden rikkomisen. Näiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien sekä tarvittaessa lautakunnan ja muiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien olisi annettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ja apu, jotta komissio voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, ja vastaavasti komission olisi tarvittaessa tiedotettava niille valtuuksiensa käytöstä. Tältä osin komission olisi tarvittaessa otettava huomioon lautakunnan tai asianomaisten digitaalisten palvelujen koordinaattorien tekemät asiaankuuluvat arvioinnit sekä näiden keräämät asiaa koskevat todisteet ja tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa ja vastuuta tehdä tarvittaessa lisätutkimuksia.
(97)  Kun komissio on aloittanut menettelyn, asianomainen sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ei enää saa käyttää tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksiaan kyseisen erittäin suuren verkkoalustan kyseessä olevan toiminnan osalta, jotta vältetään päällekkäisyydet, epäjohdonmukaisuudet ja riskit ne bis in idem -periaatteen näkökulmasta. Tehokkuuden vuoksi näillä digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla olisi kuitenkin säilytettävä toimivalta avustaa komissiota sen pyynnöstä sen valvontatehtävien suorittamisessa sekä muuhun toimintaan liittyvä toimivalta, mukaan lukien samaisen erittäin suuren verkkoalustan toiminta, jonka epäillään muodostavan uuden rikkomisen. Näiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien sekä tarvittaessa lautakunnan ja muiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien olisi annettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ja apu, jotta komissio voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, ja vastaavasti komission olisi tarvittaessa tiedotettava niille valtuuksiensa käytöstä. Tältä osin komission olisi tarvittaessa otettava huomioon lautakunnan tai asianomaisten digitaalisten palvelujen koordinaattorien tekemät asiaankuuluvat arvioinnit sekä näiden keräämät asiaa koskevat todisteet ja tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa ja vastuuta tehdä tarvittaessa lisätutkimuksia.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 97 a kappale (uusi)
(97 a)  Komission olisi varmistettava, että se on riippumaton ja puolueeton päätöksenteossaan, joka koskee sekä digitaalisten palvelujen koordinaattoreita että palveluntarjoajia tämän asetuksen mukaisesti.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 99 kappale
(99)  Komissiolla olisi erityisesti oltava oikeus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin, jotka ovat tarpeen tutkimusten aloittamiseksi ja suorittamiseksi sekä tässä asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi, riippumatta siitä, kenellä kyseiset asiakirjat tai tiedot ovat, ja riippumatta niiden muodosta, tallennusvälineestä tai tarkasta säilytyspaikasta. Komission olisi voitava vaatia suoraan, että asianomainen erittäin suuri verkkoalusta tai asianomaiset kolmannet osapuolet tai yksityishenkilöt toimittavat kaikki asiaankuuluvat todisteet ja tiedot. Lisäksi tämän asetuksen soveltamiseksi komission olisi voitava pyytää asiaankuuluvia tietoja miltä tahansa jäsenvaltion viranomaiselta, elimeltä tai virastolta taikka luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä. Komissiolle olisi annettava valtuudet vaatia pääsyä asianomaisten henkilöiden tietokantoihin ja algoritmeihin ja niihin liittyviä selityksiä sekä haastatella heidän suostumuksellaan kaikkia henkilöitä, joilla voi olla hallussaan hyödyllistä tietoa, sekä tallentaa annetut lausunnot. Komissiolle olisi myös annettava valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten noudattamisen valvomiseksi. Näiden tutkintavaltuuksien tarkoituksena on täydentää komission mahdollisuutta pyytää digitaalisten palvelujen koordinaattoreilta ja muilta jäsenvaltioiden viranomaisilta apua, esimerkiksi tietojen saamiseksi tai liittyen kyseisten valtuuksien käyttöön.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 100 kappale
(100)  Tämän asetuksen nojalla asetettujen asiaankuuluvien velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi olisi voitava määrätä sakkoja ja uhkasakkoja. Tätä varten olisi myös vahvistettava asianmukaiset sakkojen ja uhkasakkojen tasot velvoitteiden noudattamatta jättämisen ja menettelysääntöjen rikkomisen varalta, jollei asianmukaisista vanhentumisajoista muuta johdu.
(100)  Tämän asetuksen nojalla asetettujen asiaankuuluvien velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi olisi voitava määrätä sakkoja ja uhkasakkoja. Tätä varten olisi myös vahvistettava asianmukaiset sakkojen ja uhkasakkojen tasot velvoitteiden noudattamatta jättämisen ja menettelysääntöjen rikkomisen varalta, jollei asianmukaisista vanhentumisajoista muuta johdu. Komission olisi erityisesti varmistettava, että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ottaen huomioon rikkomisen luonne, vakavuus, toistuvuus ja kesto, pitäen mielessä tavoiteltu yleinen etu, toteutettujen toimien laajuus ja luonne, kyseisten vastaanottajien lukumäärä, rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus sekä rikkojan taloudelliset valmiudet.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 102 kappale
(102)  Sen lisäksi, että tästä asetuksesta tehdään yleinen arviointi viiden vuoden kuluessa sen voimaantulosta, komission olisi käynnistysvaiheen päätyttyä ja tämän asetuksen kolmen ensimmäisen soveltamisvuoden perusteella arvioitava vaikuttavuuden ja tehokkuuden vuoksi myös lautakunnan toimintaa ja rakennetta.
(102)  Komission olisi tehtävä tästä asetuksesta yleinen arviointi ja toimitettava kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Tässä kertomuksessa olisi tarkasteltava erityisesti erittäin suurten verkkoalustojen määritelmää ja palvelun keskimääräisten kuukausittaisten aktiivisten vastaanottajien lukumäärää. Tässä kertomuksessa olisi tarkasteltava myös käytännesääntöjen täytäntöönpanoa sekä velvoitetta nimetä unioniin sijoittautunut edustaja ja arvioitava kolmansien maiden ulkomailla toimiville eurooppalaisille palveluntarjoajille asettamien vastaavien velvoitteiden vaikutusta. Komission olisi erityisesti arvioitava niiden kustannusten vaikutusta, joita eurooppalaisille palveluntarjoajille aiheutuu kolmansien maiden käyttöön ottamista vastaavista vaatimuksista, mukaan lukien vaatimus nimetä laillinen edustaja, ja mahdollisia tämän asetuksen hyväksymisen jälkeisiä uusia unionin ulkopuolisille markkinoille pääsyn esteitä. Komission olisi lisäksi arvioitava vaikutus eurooppalaisten yritysten ja kuluttajien kykyyn käyttää ja ostaa unionin ulkopuolelta peräisin olevia tuotteita ja palveluja. Sen lisäksi, että tästä asetuksesta tehdään yleinen arviointi kolmen vuoden kuluessa sen voimaantulosta, komission olisi käynnistysvaiheen päätyttyä ja tämän asetuksen kolmen ensimmäisen soveltamisvuoden perusteella arvioitava vaikuttavuuden ja tehokkuuden vuoksi myös lautakunnan toimintaa ja rakennetta.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko
Kohde ja soveltamisala
Kohde
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta, myös toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja koordinoinnin osalta.
c)  säännöt tässä asetuksessa asetettujen vaatimusten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta, myös toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja koordinoinnin osalta.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  asettaa yhtenäiset säännöt turvalliselle, ennakoitavalle ja luotettavalle verkkoympäristölle, jossa perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet suojataan tehokkaasti.
b)  asettaa yhdenmukaistetut säännöt turvalliselle, saavutettavalle, ennakoitavalle ja luotettavalle verkkoympäristölle, jossa perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet suojataan tehokkaasti.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  edistää korkeatasoista kuluttajansuojaa ja osaltaan lisätä kuluttajien valinnanmahdollisuuksia helpottaen samalla innovointia, tukea digitaalista siirtymää ja edistää talouskasvua sisämarkkinoilla.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Tätä asetusta sovelletaan välityspalveluihin, joita tarjotaan palvelun vastaanottajille, joilla on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa, riippumatta siitä, mihin kyseisten palvelujen tarjoajat ovat sijoittautuneet.
Poistetaan.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
4.  Tätä asetusta ei sovelleta palveluihin, jotka eivät ole välityspalveluja, eikä tällaisille palveluille asetettuihin vaatimuksiin, riippumatta siitä, tarjotaanko palvelua välityspalvelun kautta.
Poistetaan.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
5.  Tällä asetuksella ei rajoiteta seuraavissa vahvistettujen sääntöjen soveltamista:
Poistetaan.
a)  direktiivi 2000/31/EY;
b)  direktiivi 2010/13/EY;
c)  tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskeva unionin lainsäädäntö;
d)  asetus (EU) .../... verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä;
e)  asetus (EU) .../... sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä ja direktiivi (EU) .../... yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä:
f)  asetus (EU) 2019/1148;
g)  asetus (EU) 2019/1150;
h)  kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskeva unionin lainsäädäntö, mukaan lukien asetus (EU) 2017/2394;
i)  henkilötietojen suojaa koskeva unionin lainsäädäntö, erityisesti asetus (EU) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EY.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)
1 a artikla
Soveltamisala
1.  Tätä asetusta sovelletaan välityspalveluihin, joita tarjotaan palvelun vastaanottajille, joilla on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa, riippumatta siitä, mihin kyseisten palvelujen tarjoajat ovat sijoittautuneet.
2.  Tätä asetusta ei sovelleta palveluihin, jotka eivät ole välityspalveluja, eikä tällaisille palveluille asetettuihin vaatimuksiin, riippumatta siitä, tarjotaanko palvelua välityspalvelun kautta.
3.  Tällä asetuksella ei rajoiteta seuraavissa vahvistettujen sääntöjen soveltamista:
a)  direktiivi 2000/31/EY;
b)  direktiivi 2010/13/EY;
c)  tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskeva unionin lainsäädäntö, erityisesti direktiivi (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla;
d)  asetus (EU) 2021/784 verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta;
e)  asetus (EU) .../... sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä ja direktiivi (EU) .../... yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä;
f)  asetus (EU) 2019/1148;
g)  asetus (EU) 2019/1150;
h)  kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskeva unionin lainsäädäntö, mukaan lukien asetus (EU) 2017/2394, asetus (EU) 2019/1020 ja direktiivi 2001/95/EY yleisestä tuoteturvallisuudesta;
i)  henkilötietojen suojaa koskeva unionin lainsäädäntö, erityisesti asetus (EU) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EY;
j)  direktiivi (EU) 2019/882;
k)  direktiivi (EU) 2018/1972;
l)  direktiivi 2013/11/EU.
4.  Komissio julkaisee viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] ohjeita tämän asetuksen ja 1 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen säädösten välisestä suhteesta.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  ’tietoyhteiskunnan palveluilla’ direktiivin (EU) 2015/1535 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja palveluja;
a)  ’tietoyhteiskunnan palveluilla’ direktiivin (EU) 2015/1535 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä palveluja;
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  ’palvelun vastaanottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää kyseistä välityspalvelua;
b)  ’palvelun vastaanottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää kyseistä välityspalvelua hakeakseen tietoa tai asettaakseen sen saataville;
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii sellaisessa tarkoituksessa, joka ei liity hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;
c)  ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale
d)  ’palvelujen tarjoamisella unionissa’ sitä, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa olevat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt voivat käyttää sellaisen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajan palveluja, jolla on olennainen yhteys unioniin; tällaisen olennaisen yhteyden katsotaan olevan olemassa, jos palveluntarjoajalla on sijoittautumispaikka unionissa; tällaisen sijoittautumisen puuttuessa olennainen yhteys arvioidaan erityisten asiaperusteiden pohjalta, kuten:
d)  ’palvelujen tarjoamisella unionissa’ sitä, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa olevat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt voivat käyttää sellaisen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajan palveluja, jolla on olennainen yhteys unioniin;
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta
–  merkittävä määrä käyttäjiä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, tai
Poistetaan.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta
–  toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon;
Poistetaan.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  ’olennaisella yhteydellä unioniin’ palveluntarjoajan sellaista yhteyttä yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, joka johtuu joko sen sijoittautumisesta unioniin tai tämän puuttuessa siitä, että palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon;
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  ’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista henkilöä tai yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka toimii elinkeino- tai ammattitoimintaansa kuuluvassa tarkoituksessa, myös nimissään tai puolestaan toimivan muun henkilön kautta;
e)  ’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka kuuluu suoraan hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, myös tämän henkilön nimissä tai tämän puolesta toimivan muun henkilön kautta;
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta – 1 luetelmakohta
–  ’pelkkää siirtotoimintaa’, joka koostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirtämisestä viestintäverkossa tai viestintäverkkoyhteyden tarjoamisesta,
–  ’pelkkää siirtotoimintaa’, joka muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa tai viestintäverkkoyhteyden tarjoamisesta, mukaan lukien teknisiin aputehtäviin liittyvät palvelut,
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta – 2 luetelmakohta
–  ’välimuistiin tallentamista’, joka koostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen sellaisesta siirtämisestä viestintäverkossa, johon liittyy tietojen automaattista, tilapäistä ja lyhytaikaista tallentamista, ja jonka ainoana tarkoituksena on muille palvelun vastaanottajille niiden pyynnöstä myöhemmin tehtävän tiedonsiirron tehostaminen,
–  ’välimuistiin tallentamista’, joka muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen sellaisesta siirrosta viestintäverkossa, johon liittyy tämän tiedon sellainen automaattinen, tilapäinen ja lyhytaikainen tallentaminen, jonka suorittamisen ainoana tavoitteena on muille palvelun vastaanottajille niiden pyynnöstä myöhemmin tehtävän tiedonsiirron tehostaminen,
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  ’laittomalla sisällöllä’ mitä tahansa tietoa, joka sellaisenaan tai viittaamalla johonkin toimintaan, mukaan lukien tuotteiden myynti tai palvelujen tarjoaminen, ei ole unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaista, riippumatta kyseisen lainsäädännön täsmällisestä kohteesta tai luonteesta;
g)  ’laittomalla sisällöllä’ mitä tahansa tietoa tai toimintaa, mukaan lukien tuotteiden myynti tai palvelujen tarjoaminen, joka ei ole unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaista, riippumatta kyseisen lainsäädännön täsmällisestä kohteesta tai luonteesta;
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta
h)  ’verkkoalustalla’ säilytyspalvelun tarjoajaa, joka palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallentaa ja levittää tietoa yleisölle, paitsi jos kyseinen toiminta on jonkin toisen palvelun vähäinen ja puhtaasti liitännäinen ominaisuus ja objektiivisista ja teknisistä syistä sitä ei voida käyttää ilman kyseistä toista palvelua, eikä ominaisuuden sisällyttämisellä toiseen palveluun ole tarkoituksena kiertää tämän asetuksen soveltamista;
h)  ’verkkoalustalla’ säilytyspalvelun tarjoajaa, joka palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallentaa ja levittää tietoa yleisölle, paitsi jos kyseinen toiminta on jonkin toisen palvelun vähäinen tai puhtaasti liitännäinen ominaisuus taikka pääasiallisen palvelun toiminto ja objektiivisista ja teknisistä syistä sitä ei voida käyttää ilman kyseistä toista palvelua, eikä ominaisuuden tai toiminnon sisällyttämisellä toiseen palveluun ole tarkoituksena kiertää tämän asetuksen soveltamista;
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta
k)  ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa ohjelmistoa, mukaan lukien verkkosivusto tai sen osa, ja sovelluksia, mobiilisovellukset mukaan luettuina;
k)  ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa ohjelmistoa, mukaan lukien verkkosivusto tai sen osa, ja sovelluksia, mobiilisovellukset mukaan luettuina, jonka/joiden avulla palvelun vastaanottajat voivat käyttää asianomaista välityspalvelua ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa;
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)
k a)  ’luotettavalla ilmoittajalla’ toimijaa, jolle digitaalisten palvelujen koordinaattori on myöntänyt tällaisen aseman;
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – n alakohta
n)  ’mainonnalla’ tietoa, jonka tarkoituksena on edistää oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön viestiä riippumatta siitä, onko kyse kaupallisista tai ei-kaupallisista tarkoituksista, ja joka esitetään verkkoalustan verkkorajapinnalla korvausta vastaan erityisesti kyseisen tiedon tunnetuksi tekemiseksi;
n)  ’mainonnalla’ tietoa, jonka tarkoituksena on edistää oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön viestiä ja jota levitetään riippumatta siitä, onko kyse kaupallisista tai ei-kaupallisista tarkoituksista, ja joka esitetään verkkoalustan verkkorajapinnalla korvausta vastaan erityisesti vastineeksi kyseisen viestin tunnetuksi tekemisestä;
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)
n a)  ’korvauksella’ taloudellista korvausta, joka muodostuu suorasta tai välillisestä maksusta, joka suoritetaan tarjotusta palvelusta, myös silloin, kun palvelun vastaanottaja ei suorita korvausta suoraan välityspalvelun tarjoajalle tai kun palvelun vastaanottaja toimittaa tietoja palveluntarjoajalle, paitsi jos tällaiset tiedot kerätään yksinomaan lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi;
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta
o)  ’suosittelujärjestelmällä’ täysin tai osittain automatisoitua järjestelmää, jota verkkoalusta käyttää ehdottaakseen verkkorajapinnassaan tiettyjä tietoja palvelun vastaanottajille, myös vastaanottajan käynnistämän haun tuloksena, tai jolla se muulla tavoin määrittelee esitettävien tietojen suhteellista järjestystä tai näkyvyyttä;
o)  ’suosittelujärjestelmällä’ täysin tai osittain automatisoitua järjestelmää, jota verkkoalusta käyttää ehdottaakseen, priorisoidakseen tai kuratoidakseen verkkorajapinnassaan tiettyjä tietoja palvelun vastaanottajille, myös vastaanottajan käynnistämän haun tuloksena, tai jolla se muulla tavoin määrittelee esitettävien tietojen suhteellista järjestystä tai näkyvyyttä;
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – p alakohta
p)  ’sisällön moderoinnilla’ välityspalvelujen tarjoajien toimia, joiden tarkoituksena on havaita, tunnistaa ja käsitellä palvelun vastaanottajien tarjoamaa laitonta sisältöä tai tietoa, joka ei ole yhteensopivaa palvelun ehtojen kanssa, mukaan lukien toimenpiteet, jotka vaikuttavat kyseisen laittoman sisällön tai tiedon saatavuuteen, näkyvyyteen ja saavutettavuuteen, kuten tietojen näkyvyyden heikentäminen, niihin pääsyn estäminen tai niiden poistaminen, taikka vastaanottajien mahdollisuuksiin toimittaa tällaista tietoa, kuten vastaanottajan tilin lopettaminen tai keskeyttäminen;
p)  ’sisällön moderoinnilla’ välityspalvelujen tarjoajien joko automatisoituja tai ei-automatisoituja toimia, joiden tarkoituksena on havaita, tunnistaa ja käsitellä palvelun vastaanottajien tarjoamaa laitonta sisältöä tai tietoa, joka ei ole yhteensopivaa palvelun ehtojen kanssa, mukaan lukien toimenpiteet, jotka vaikuttavat kyseisen laittoman sisällön tai tiedon saatavuuteen, näkyvyyteen ja saavutettavuuteen, kuten tietojen näkyvyyden heikentäminen, niihin pääsyn estäminen, niiden poistaminen valikoimasta, niiden demonetisointi tai niiden poistaminen, taikka vastaanottajien mahdollisuuksiin toimittaa tällaista tietoa, kuten vastaanottajan tilin lopettaminen tai keskeyttäminen;
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta
q)  ’ehdoilla’ kaikkia ehtoja, edellytyksiä tai eritelmiä, niiden nimestä tai muodosta riippumatta, joilla säännellään sopimussuhdetta välityspalvelujen tarjoajan ja palvelujen vastaanottajien välillä.
q)  ’ehdoilla’ kaikkia palveluntarjoajan ehtoja, edellytyksiä tai eritelmiä, niiden nimestä tai muodosta riippumatta, joilla säännellään sopimussuhdetta välityspalvelujen tarjoajan ja palvelujen vastaanottajien välillä.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q a alakohta (uusi)
q a)  ’vammaisilla henkilöillä’ direktiivin (EU) 2019/882 3 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettuja vammaisia henkilöitä.
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset.
3.  Tämä artikla ei vaikuta oikeus- tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset.
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa, palveluntarjoaja ei ole vastuussa tämän tiedon sellaisen automaattisen, tilapäisen ja lyhytaikaisen tallentamisen osalta, jonka suorittamisen ainoana tavoitteena on muille palvelun vastaanottajille niiden pyynnöstä myöhemmin tehtävän tiedonsiirron tehostaminen, edellyttäen, että:
1.  Jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa, palveluntarjoaja ei ole vastuussa tämän tiedon sellaisen automaattisen, tilapäisen ja lyhytaikaisen tallentamisen osalta, jonka suorittamisen ainoana tavoitteena on muille palvelun vastaanottajille niiden pyynnöstä myöhemmin tehtävän tiedonsiirron tehostaminen tai suojaus, edellyttäen, että palveluntarjoaja:
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  palveluntarjoaja ei muuta tietoja;
a)  ei muuta tietoja;
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  palveluntarjoaja noudattaa tietoihin pääsyä koskevia ehtoja;
b)  noudattaa tietoihin pääsyä koskevia ehtoja;
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  palveluntarjoaja noudattaa tiedon päivitystä koskevia sääntöjä, jotka on ilmoitettu toimialalla laajalti hyväksytyllä ja käytetyllä tavalla;
c)  noudattaa tiedon päivitystä koskevia sääntöjä, jotka on ilmoitettu toimialalla laajalti hyväksytyllä ja käytetyllä tavalla;
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  palveluntarjoaja ei puutu toimialalla laajalti hyväksytyn ja käytetyn teknologian lailliseen käyttöön saadakseen tietoja tallennetun tiedon käytöstä; ja
d)  ei puutu toimialalla laajalti hyväksytyn ja käytetyn teknologian lailliseen käyttöön saadakseen tietoja talletetun tiedon käytöstä; ja
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  palveluntarjoaja toimii viipymättä tallentamansa tiedon poistamiseksi tai sen saannin estämiseksi heti saatuaan tosiasiallisesti tietoonsa, että tieto on poistettu sieltä, missä se alun perin oli verkossa, tai että kyseisen tiedon saanti on estetty taikka tuomioistuin tai hallintoviranomainen on määrännyt poistamaan kyseisen tiedon tai estämään sen saannin.
e)  toimii viipymättä tallentamansa tiedon poistamiseksi tai sen saannin estämiseksi heti saatuaan tosiasiallisesti tietoonsa, että tieto on poistettu sieltä, missä se alun perin oli verkossa, tai että kyseisen tiedon saanti on estetty taikka tuomioistuin tai hallintoviranomainen on määrännyt poistamaan kyseisen tiedon tai estämään sen saannin.
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset.
2.  Tämä artikla ei vaikuta oikeus- tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset.
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten verkkoalustojen kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseen vastuuseen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, jos tällainen verkkoalusta esittää tietyn tiedon tai muutoin mahdollistaa kyseessä olevan liiketoimen tavalla, joka saa kohtuullisen valistuneen keskivertokuluttajan uskomaan, että tieto tai liiketoimen kohteena oleva tuote tai palvelu on joko verkkoalustan itsensä tai sen valvonnassa toimivan palvelun vastaanottajan tarjoama.
3.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten verkkoalustojen kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseen vastuuseen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, jos tällainen verkkoalusta esittää tietyn tiedon tai muutoin mahdollistaa kyseessä olevan liiketoimen tavalla, joka saa kuluttajan uskomaan, että tieto tai liiketoimen kohteena oleva tuote tai palvelu on joko verkkoalustan itsensä tai sen valvonnassa toimivan palvelun vastaanottajan tarjoama.
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
4.  Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset.
4.  Tämä artikla ei vaikuta oikeus- tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset.
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
Välityspalvelujen tarjoajia ei voida katsoa soveltumattomiksi 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin vastuuvapautuksiin pelkästään sen vuoksi, että ne suorittavat vapaaehtoisia oma-aloitteisia tutkimuksia tai muita toimia, joiden tarkoituksena on havaita, tunnistaa ja poistaa laitonta sisältöä tai estää pääsy siihen, taikka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen unionin lainsäädännön vaatimuksia, mukaan lukien tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.
1.   Välityspalvelujen tarjoajia ei voida katsoa soveltumattomiksi 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin vastuuvapautuksiin pelkästään sen vuoksi, että ne suorittavat vapaaehtoisia oma-aloitteisia tutkimuksia tai toteuttavat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on havaita, tunnistaa ja poistaa laitonta sisältöä tai estää pääsy siihen, taikka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen kansallisen lainsäädännön ja unionin oikeuden vaatimuksia, mukaan lukien perusoikeuskirja ja tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Välityspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että 1 kohdan mukaisesti suoritetut vapaaehtoiset oma-aloitteiset tutkimukset ja toteutetut toimenpiteet ovat tehokkaita ja täsmällisiä. Tällaisiin oma-aloitteisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin on liitettävä asianmukaisia takeita, kuten ihmisen suorittama valvonta, dokumentointi tai muita lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan ja osoitetaan, että nämä tutkimukset ja toimenpiteet ovat täsmällisiä, syrjimättömiä, oikeasuhteisia ja avoimia eivätkä ne johda sisällön liialliseen poistamiseen. Välityspalvelujen tarjoajien on pyrittävä parhaansa mukaan varmistamaan, että kun käytetään automatisoituja keinoja, teknologia on riittävän luotettavaa, jotta voidaan rajoittaa mahdollisimman paljon virheitä, joissa tiedot katsotaan virheellisesti laittomaksi sisällöksi.
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
Välityspalvelun tarjoajille ei pidä asettaa yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja eikä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiseikkoja tai olosuhteita.
1.   Välityspalvelun tarjoajille ei pidä asettaa yleistä oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta valvoa automatisoiduin tai ei-automatisoiduin keinoin siirtämiään tai tallentamiaan tietoja eikä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta tai luonnollisten henkilöiden käyttäytymisen seurantaan tarkoitettua toimintaa osoittavia tosiseikkoja tai olosuhteita.
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Välityspalvelujen tarjoajia ei pidä velvoittaa käyttämään automatisoituja välineitä sisällön moderointiin tai luonnollisten henkilöiden käyttäytymisen seurantaan.
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.   Jäsenvaltiot eivät saa estää välityspalvelujen tarjoajia tarjoamasta päästä päähän salattuja palveluja.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.   Jäsenvaltioiden ei pidä asettaa välityspalvelujen tarjoajille yleistä velvoitetta rajoittaa palvelujensa anonyymia käyttöä. Jäsenvaltioiden ei pidä velvoittaa välityspalvelujen tarjoajia säilyttämään palvelujensa vastaanottajien henkilötietoja yleisesti ja rajoittamattomasti. Oikeusviranomaisen on määrättävä tietyn vastaanottajan tietojen kohdennetusta säilyttämisestä unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 520/rev
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 d kohta (uusi)
1 d.   Palveluntarjoajien on toteutettava kohtuulliset toimet mahdollistaakseen palvelun käytön ja siitä maksamisen keräämättä vastaanottajan henkilötietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY soveltamista.
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Kun välityspalvelun tarjoaja saa asianomaiselta kansalliselta oikeus- tai hallintoviranomaiselta sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella ja unionin oikeuden mukaisesti määräyksen toteuttaa toimia tiettyä laitonta sisältöä vastaan, sen on ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä, mihin määräys on johtanut, sekä täsmennettävä toteutetut toimet ja niiden toteuttamisajankohta.
1.  Kun välityspalvelun tarjoaja saa suojatun viestintäkanavan kautta asianomaiselta kansalliselta oikeus- tai hallintoviranomaiselta sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella ja unionin oikeuden mukaisesti määräyksen toteuttaa toimia yhtä tai useampaa tiettyä laitonta sisältöä vastaan, sen on ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä, mihin määräys on johtanut, sekä täsmennettävä toteutetut toimet ja niiden toteuttamisajankohta.
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – -1 luetelmakohta (uusi)
–  viittaus määräyksen oikeusperustaan,
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta
–  perustelut sille, miksi tieto on laitonta sisältöä, ja viittaus siihen unionin tai kansallisen lainsäädännön säännökseen, jota on rikottu,
–  riittävän yksityiskohtaiset perustelut sille, miksi tieto on laitonta sisältöä, ja viittaus unionin lainsäädännön tai unionin oikeuden mukaisen kansallisen lainsäädännön säännökseen,
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)
–  määräyksen antaneen viranomaisen tunnistetiedot, mukaan lukien päiväys, aikaleima ja viranomaisen sähköinen allekirjoitus, joiden avulla vastaanottaja voi todentaa määräyksen, ja mainitun viranomaisen yhteyshenkilön yhteystiedot,
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta
–  yksi tai useampi täsmällinen ORL-osoite ja tarvittaessa lisätiedot, joiden avulla asianomaisen laittoman sisällön voi paikallistaa,
–  selkeä ilmoitus tietojen täsmällisestä sähköisestä sijainnista, kuten tapauksen mukaan tarkka URL-osoite tai -osoitteet, tai kun täsmällinen sähköinen sijainti ei ole tarkasti yksilöitävissä, yksi tai useampi täsmällinen URL-osoite ja tarvittaessa lisätiedot, joiden avulla asianomaisen laittoman sisällön voi paikallistaa,
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta
–  tiedot palveluntarjoajan ja sisällön tarjonneen palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista;
–  helposti ymmärrettävät tiedot palveluntarjoajan ja sisällön tarjonneen palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista muutoksenhakumekanismeista, mukaan lukien muutoksenhaun määräajat;
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  jos se on tarpeen ja oikeasuhteista, päätös olla julkistamatta tietoja sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä, esimerkiksi vakavien rikosten ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, havaitsemiseksi ja niihin liittyvien syytetoimien toteuttamiseksi, enintään kuuden viikon ajan kyseisestä päätöksestä;
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  määräyksen alueellinen soveltamisala, sovellettavien unionin ja kansallisen oikeuden sääntöjen, mukaan lukien perusoikeuskirja, ja tarvittaessa kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden perusteella, ei ylitä sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä määräyksen tavoitteen saavuttamiseksi;
b)  määräyksen alueellinen soveltamisala, sovellettavien unionin oikeuden ja unionin oikeuden mukaisen kansallisen oikeuden sääntöjen, mukaan lukien perusoikeuskirja, ja tarvittaessa kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden perusteella, ei ylitä sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä määräyksen tavoitteen saavuttamiseksi; määräyksen alueellinen soveltamisala rajoittuu määräyksen antaneen jäsenvaltion alueeseen, paitsi jos sisällön laittomuus johtuu suoraan unionin oikeudesta tai kyseessä olevat oikeudet edellyttävät laajempaa alueellista soveltamisalaa unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  määräys laaditaan palveluntarjoajan ilmoittamalla kielellä ja lähetetään palveluntarjoajan 10 artiklan mukaisesti nimeämään yhteyspisteeseen.
c)  määräys laaditaan palveluntarjoajan ilmoittamalla kielellä ja lähetetään palveluntarjoajan 10 artiklan mukaisesti nimeämään yhteyspisteeseen tai jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, joka antaa määräyksen tiettyä laitonta sisältöä vastaan; tällaisessa tapauksessa palveluntarjoajan yhteyspiste voi pyytää toimivaltaista viranomaista toimittamaan käännöksen palveluntarjoajan ilmoittamalla kielellä;
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  määräys on direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan mukainen;
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
c b)  jos tiettyjen laittomien sisältöjen säilyttämisestä on vastuussa useampi kuin yksi välityspalvelujen tarjoaja, määräys annetaan sopivimmalle palveluntarjoajalle, jolla on tekniset ja toiminnalliset valmiudet toimia kyseisiä tiettyjä sisältöjä vastaan.
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan 70 artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten malli ja muoto.
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Määräyksen saaneilla välityspalvelujen tarjoajilla on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattori voi halutessaan puuttua palveluntarjoajan puolesta määräykseen liittyviin muutoksenhakumenettelyihin tai muihin oikeudellisiin menettelyihin.
Sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattori voi pyytää määräyksen antanutta viranomaista peruuttamaan tai kumoamaan määräyksen tai mukauttamaan määräyksen alueellista soveltamisalaa siihen, mikä on ehdottomasti tarpeen. Jos tällainen pyyntö evätään, sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorilla on oikeus pyytää määräyksen oikeusvaikutuksen mitätöimistä, keskeyttämistä tai mukauttamista määräyksen antaneiden jäsenvaltioiden oikeusviranomaisissa. Tällaiset menettelyt on saatettava päätökseen ilman aiheetonta viivytystä.
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Jos palveluntarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä, koska siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa sen täytäntöönpanemiseksi, sen on ilmoitettava asiasta määräyksen antaneelle oikeus- tai hallintoviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja pyydettävä siltä tarvittava selvitys.
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 d kohta (uusi)
2 d.  Määräyksen antaneen viranomaisen on toimitettava määräys ja välityspalvelujen tarjoajalta saadut tiedot siitä, mihin määräys on johtanut, määräyksen antaneen viranomaisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille.
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.  Tässä artiklassa säädetyt edellytykset ja vaatimukset eivät rajoita unionin oikeuden mukaisten kansallisen rikosprosessioikeuden vaatimusten soveltamista.
4.  Tässä artiklassa säädetyt edellytykset ja vaatimukset eivät rajoita unionin oikeuden, mukaan lukien perusoikeuskirja, mukaisten kansallisen rikosprosessioikeuden ja hallintoprosessioikeuden vaatimusten soveltamista. Viranomaiset eivät kyseisen oikeuden mukaisesti toimiessaan saa ylittää sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiaankuuluvat viranomaiset voivat sellaisen hakijan pyynnöstä, jonka oikeuksia laiton sisältö loukkaa, antaa asianomaista välityspalvelujen tarjoajaa koskevan tämän artiklan mukaisen kieltomääräyksen poistaa kyseinen sisältö tai estää pääsy siihen.
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Kun välityspalvelun tarjoajia saa asianomaisilta kansallisilta oikeus- tai hallintoviranomaisilta sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla määräyksen antaa tietty tieto yhdestä tai useammasta yksittäisestä palvelun vastaanottajasta, sen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle määräyksen vastaanottamisesta ja siitä, mihin se on johtanut.
1.  Kun välityspalvelun tarjoaja saa suojatun viestintäkanavan kautta asianomaisilta kansallisilta oikeus- tai hallintoviranomaisilta sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla määräyksen antaa tietty tieto yhdestä tai useammasta yksittäisestä palvelun vastaanottajasta, sen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle määräyksen vastaanottamisesta ja siitä, mihin se on johtanut.
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – -1 luetelmakohta (uusi)
–  määräyksen antaneen oikeus- tai hallintoviranomaisen tunnistetiedot sekä kyseisen viranomaisen antamat määräyksen todentamistiedot, mukaan lukien päiväys, aikaleima ja tietojen antamista koskevan määräyksen antaneen viranomaisen sähköinen allekirjoitus,
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – -1 a luetelmakohta (uusi)
–  viittaus määräyksen oikeusperustaan,
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – -1 b luetelmakohta (uusi)
–  selkeä ilmoitus tarkasta sähköisestä sijainnista, tilin nimi tai sen vastaanottajan yksilöllinen tunniste, josta pyydetään tietoja,
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta
–  perustelut, joissa selitetään tavoite, jota varten tietoja vaaditaan, ja miksi tietojen antamista koskeva vaatimus on tarpeen ja oikeasuhteinen sen määrittämiseksi, noudattavatko välityspalvelujen vastaanottajat sovellettavia unionin tai kansallisia sääntöjä, paitsi jos tällaisia perusteluja ei voida ilmoittaa rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvistä syistä,
–  riittävän yksityiskohtaiset perustelut, joissa selitetään tavoite, jota varten tietoja vaaditaan, ja miksi tietojen antamista koskeva vaatimus on tarpeen ja oikeasuhteinen sen määrittämiseksi, noudattavatko välityspalvelujen vastaanottajat sovellettavia unionin tai kansallisia sääntöjä, paitsi jos tällaisia perusteluja ei voida ilmoittaa rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvistä syistä,
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)
–  jos pyydetyt tiedot ovat asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa tai direktiivin (EU) 2016/680 3 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettuja henkilötietoja, perustelut sille, että määräys on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen,
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta
–  tiedot palveluntarjoajan ja sisällön tarjonneen palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista;
–  tiedot palveluntarjoajan ja sisällön tarjonneen palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista, mukaan lukien muutoksenhaun määräajat;
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
–  maininta siitä, olisiko palveluntarjoajan ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivytystä kyseiselle palvelun vastaanottajalle, mukaan lukien tiedot pyydettävistä tiedoista; jos tietoja pyydetään rikosoikeudellisten menettelyjen yhteydessä, näitä tietoja koskevan pyynnön on oltava direktiivin (EU) 2016/680 mukainen ja ilmoittamista kyseiselle palvelun vastaanottajalle mainitusta pyynnöstä voidaan viivyttää niin pitkäksi aikaa kuin se on välttämätöntä ja oikeasuhteista, jotta vältetään asiaan liittyvien rikosoikeudellisten menettelyjen estäminen, ottaen huomioon epäiltyjen ja syytettyjen oikeudet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta puolustukseen ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. Tällaisen pyynnön on oltava asianmukaisesti perusteltu, siinä on täsmennettävä luottamuksellisuusvelvoitteen kesto, ja sitä on tarkistettava määräajoin.
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  määräys laaditaan palveluntarjoajan ilmoittamalla kielellä ja lähetetään palveluntarjoajan 10 artiklan mukaisesti nimeämään yhteyspisteeseen.
c)  määräys laaditaan palveluntarjoajan ilmoittamalla kielellä ja lähetetään palveluntarjoajan 10 artiklan mukaisesti nimeämään yhteyspisteeseen tai jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, joka antaa määräyksen laitonta sisältöä vastaan; tällaisessa tapauksessa yhteyspiste voi pyytää toimivaltaista viranomaista toimittamaan käännöksen palveluntarjoajan ilmoittamalla kielellä.
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan 70 artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten malli ja muoto.
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Määräyksen saaneella välityspalvelujen tarjoajalla on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Tähän oikeuteen sisältyy oikeus riitauttaa määräys määräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisissa, erityisesti silloin, kun tällainen määräys ei ole direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan mukainen. Sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattori voi halutessaan puuttua palveluntarjoajan puolesta määräykseen liittyviin muutoksenhakumenettelyihin tai muihin oikeudellisiin menettelyihin.
Sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattori voi pyytää määräyksen antanutta viranomaista peruuttamaan tai kumoamaan määräyksen. Jos tällainen pyyntö evätään, sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorilla on oikeus pyytää määräyksen oikeusvaikutuksen mitätöimistä, keskeyttämistä tai mukauttamista määräyksen antaneiden jäsenvaltioiden oikeusviranomaisissa. Tällaiset menettelyt on saatettava päätökseen ilman aiheetonta viivytystä.
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Jos palveluntarjoaja ei voi noudattaa määräystä, koska siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa, jotta se olisi mahdollista panna täytäntöön, sen on ilmoitettava asiasta kyseisen tiedon antamista koskevan määräyksen antaneelle oikeus- tai hallintoviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja pyydettävä siltä tarvittava selvitys.
Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 d kohta (uusi)
2 d.  Tietyn tiedon antamista koskevan määräyksen antaneen viranomaisen on toimitettava määräys ja välityspalvelujen tarjoajalta saadut tiedot siitä, mihin määräys on johtanut, määräyksen antaneen viranomaisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille.
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Tässä artiklassa säädetyt edellytykset ja vaatimukset eivät rajoita unionin oikeuden mukaisten kansallisen rikosprosessioikeuden vaatimusten soveltamista.
4.  Tässä artiklassa säädetyt edellytykset ja vaatimukset eivät rajoita unionin oikeuden mukaisten kansallisen rikosprosessioikeuden ja hallintoprosessioikeuden vaatimusten soveltamista.
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)
9 a artikla
Palvelun vastaanottajien tehokkaat oikeussuojakeinot
1.   Palvelun vastaanottajilla, joiden sisältö on poistettu 8 artiklan mukaisesti tai joiden tietoja on pyydetty 9 artiklan mukaisesti, on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tällaisia määräyksiä vastaan, mukaan lukien soveltuvin osin sisällön palauttaminen, jos tällainen sisältö on ollut ehtojen mukaista mutta palveluntarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2016/680 ja asetuksen (EU) 2016/679 nojalla saatavilla olevien oikeussuojakeinojen soveltamista.
2.   Tällaista oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on käytettävä määräyksen antaneen jäsenvaltion oikeusviranomaisessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja siihen kuuluu mahdollisuus riitauttaa toimenpiteen laillisuus, mukaan lukien sen tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus.
3.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on kehitettävä palvelun vastaanottajille kansallisia välineitä ja ohjeita niiden alueella sovellettavista valitus- ja muutoksenhakumekanismeista.
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
III luku – otsikko
Avoimen ja turvallisen verkkoympäristön huolellisuusvelvoitteet
Avoimen, saavutettavan ja turvallisen verkkoympäristön huolellisuusvelvoitteet
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko
Yhteyspisteet
Jäsenvaltioiden viranomaisten, komission ja lautakunnan yhteyspisteet
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Välityspalvelujen tarjoajien on perustettava keskitetty yhteyspiste, joka mahdollistaa suoran sähköisen viestinnän jäsenvaltioiden viranomaisten, komission ja 47 artiklassa tarkoitetun lautakunnan kanssa tämän asetuksen soveltamiseksi.
1.  Välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä keskitetty yhteyspiste, jonka avulla ne voivat viestiä suoraan sähköisesti jäsenvaltioiden viranomaisten, komission ja 47 artiklassa tarkoitetun lautakunnan kanssa tämän asetuksen soveltamiseksi.
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Välityspalvelujen tarjoajien on julkistettava tarvittavat tiedot, jotta niiden keskitettyjen yhteyspisteiden yksilöinti ja viestintä näiden kanssa olisi mahdollisimman helppoa.
2.  Välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava jäsenvaltioiden viranomaisille, komissiolle ja lautakunnalle tarvittavat tiedot, jotta niiden keskitettyjen yhteyspisteiden yksilöinti ja viestintä näiden kanssa olisi mahdollisimman helppoa, mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite, fyysinen osoite ja puhelinnumero, ja niiden on varmistettava, että tiedot pidetään ajan tasalla.
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Välityspalvelujen tarjoajat voivat perustaa saman keskitetyn yhteyspisteen tätä asetusta varten ja tarvittaessa toisen keskitetyn yhteyspisteen muun unionin lainsäädännön nojalla. Palveluntarjoajan on tällöin ilmoitettava tästä päätöksestä komissiolle.
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)
10 a artikla
Palvelujen vastaanottajien yhteyspisteet
1.   Välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä keskitetty yhteyspiste, jonka avulla palvelujen vastaanottajat voivat viestiä suoraan niiden kanssa.
2.   Välityspalvelujen tarjoajien on erityisesti tarjottava palvelujen vastaanottajille mahdollisuus viestiä niiden kanssa tarjoamalla nopeita, suoria ja tehokkaita viestintäkeinoja, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, sähköiset yhteydenottolomakkeet, palvelubotit tai pikaviestiohjelmat sekä välityspalvelujen tarjoajan toimipaikan fyysinen osoite, käyttäjäystävällisellä ja helposti käytettävissä olevalla tavalla. Välityspalvelujen tarjoajien on myös annettava palvelujen vastaanottajien valita suoran viestinnän keinoja, jotka eivät perustu yksinomaan automatisoituihin välineisiin.
3.   Välityspalvelujen tarjoajien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet taatakseen, että osoitetaan riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu viestintä tapahtuu oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Välityspalvelujen tarjoajien, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta jotka tarjoavat palveluja unionissa, on nimettävä kirjallisesti oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö lailliseksi edustajakseen jäsenvaltiossa, jossa palveluntarjoaja tarjoaa palvelujaan.
1.  Välityspalvelujen tarjoajien, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta jotka tarjoavat palveluja unionissa, on nimettävä kirjallisesti oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö toimimaan laillisena edustajanaan jäsenvaltiossa, jossa palveluntarjoaja tarjoaa palvelujaan.
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Välityspalvelujen tarjoajien on valtuutettava lailliset edustajansa olemaan palveluntarjoajan lisäksi tai sijasta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja lautakunnan yhteydenottojen kohteena kaikissa asioissa, jotka ovat tarpeen tähän asetukseen liittyvien päätösten vastaanottamiseksi sekä päätösten noudattamiseksi ja noudattamisen valvomiseksi. Välityspalvelujen tarjoajien on annettava lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä voi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten, komission ja lautakunnan kanssa ja noudattaa mainittuja päätöksiä.
2.  Välityspalvelujen tarjoajien on valtuutettava lailliset edustajansa olemaan palveluntarjoajan lisäksi tai sijasta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja lautakunnan yhteydenottojen kohteena kaikissa asioissa, jotka ovat tarpeen tähän asetukseen liittyvien päätösten vastaanottamiseksi sekä päätösten noudattamiseksi ja noudattamisen valvomiseksi. Välityspalvelujen tarjoajien on annettava lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet ja riittävät resurssit, jotta varmistetaan niiden tehokas ja oikea-aikainen yhteistyö jäsenvaltioiden viranomaisten, komission ja lautakunnan kanssa ja kaikkien mainittujen päätösten noudattaminen.
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta
4.  Välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava laillisen edustajansa nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jossa laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut. Niiden on varmistettava, että nämä tiedot pidetään ajan tasalla.
4.  Välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava laillisen edustajansa nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jossa laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut. Niiden on varmistettava, että nämä tiedot pidetään ajan tasalla. Sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin, jossa laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut, on nämä tiedot saatuaan toteutettava kohtuulliset toimet tietojen pätevyyden arvioimiseksi.
Tarkistus 477
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Välityspalvelujen tarjoajien, joiden katsotaan olevan suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja mikroyrityksiä taikka pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja jotka kohtuulliset toimet toteutettuaan eivät ole onnistuneet hankkimaan laillisen edustajan palveluja, on voitava pyytää, että sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattori, johon yritys aikoo perustaa laillisen edustajan, helpottaa pidemmälle menevää yhteistyötä ja suosittaa mahdollisia ratkaisuja, mukaan lukien mahdollisuudet kollektiiviseen edustukseen.
Tarkistus 513
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa tiedot mahdollisista rajoituksista, joita ne asettavat palvelunsa käytölle palvelun vastaanottajien toimittamien tietojen osalta. Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot mahdollisista toimintaperiaatteista, menettelyistä, toimenpiteistä ja välineistä, joita käytetään sisällön moderointiin, algoritminen päätöksenteko ja ihmisen suorittama arviointi mukaan luettuina. Tiedot on laadittava selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä, ja niiden on oltava julkisesti saatavilla helposti käytettävässä muodossa.
1.  Välityspalvelujen tarjoajien on käytettävä oikeudenmukaisia, syrjimättömiä ja avoimia ehtoja. Välityspalvelujen tarjoajien on laadittava kyseiset ehdot selkeällä, käyttäjäystävällisellä ja yksiselitteisellä kielellä ja asetettava ne julkisesti saataville helposti käytettävässä ja koneluettavassa muodossa sen jäsenvaltion kielillä, johon palvelu suunnataan. Välityspalvelujen tarjoajien on ehdoissaan kunnioitettava sananvapautta, tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta sekä muita perusoikeuksia ja -vapauksia, sellaisina kuin ne vahvistetaan perusoikeuskirjassa, samoin kuin tiedotusvälineisiin unionissa sovellettavia sääntöjä.
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa tiedot mahdollisista rajoituksista tai mukautuksista, joita ne asettavat palvelunsa käytölle palvelun vastaanottajien toimittaman sisällön osalta. Välityspalvelujen tarjoajien on myös sisällytettävä ehtoihin helposti käytettävissä olevat tiedot vastaanottajien oikeudesta lopettaa palvelun käyttö. Välityspalvelujen tarjoajien on myös sisällytettävä ehtoihin tiedot mahdollisista toimintaperiaatteista, menettelyistä, toimenpiteistä ja välineistä, joita välityspalvelujen tarjoaja käyttää sisällön moderointiin, algoritminen päätöksenteko ja ihmisen suorittama arviointi mukaan luettuina.
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Välityspalvelujen tarjoajien on nopeasti ilmoitettava palvelun vastaanottajille ehtoihin tehtävistä merkittävistä muutoksista ja annettava niistä selvitys.
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.  Jos välityspalvelu suunnataan ensisijaisesti alaikäisille tai se on pääasiallisesti heidän käytössään, palveluntarjoajan on selvitettävä palvelun käytön edellytykset ja rajoitukset siten, että alaikäiset voivat ymmärtää ne.
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Välityspalvelujen tarjoajien on toimittava huolellisesti, objektiivisesti ja oikeasuhteisesti 1 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten soveltamisessa ja niiden noudattamisen valvonnassa ottaen asianmukaisesti huomioon kaikkien osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien palvelujen vastaanottajien sovellettavat perusoikeudet, sellaisina kuin ne on vahvistettu perusoikeuskirjassa.
2.  Välityspalvelujen tarjoajien on toimittava oikeudenmukaisesti, avoimesti, johdonmukaisesti, huolellisesti, oikea-aikaisesti, ei-mielivaltaisesti, syrjimättömästi ja oikeasuhteisesti 1 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten soveltamisessa ja niiden noudattamisen valvonnassa ottaen asianmukaisesti huomioon kaikkien osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien palvelujen vastaanottajien sovellettavat perusoikeudet, sellaisina kuin ne on vahvistettu perusoikeuskirjassa.
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Välityspalvelujen tarjoajien on toimitettava palvelujen vastaanottajille ytimekäs, helposti käytettävä ja koneluettavassa muodossa oleva tiivistelmä ehdoista selkeällä, käyttäjäystävällisellä ja yksiselitteisellä kielellä. Tiivistelmässä on mainittava tiedonantovaatimusten keskeiset osat, mukaan lukien mahdollisuus kieltäytyä helposti valinnaisista lausekkeista sekä käytettävissä olevat oikeussuojakeinot ja muutoksenhakumekanismit.
Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Välityspalvelujen tarjoajat voivat käyttää graafisia elementtejä, kuten kuvakkeita tai kuvia, havainnollistamaan tiedonantovaatimusten keskeisiä osia.
Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Jäljempänä 25 artiklassa määriteltyjen erittäin suurten verkkoalustojen on julkaistava ehtonsa kaikkien niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joissa ne tarjoavat palvelujaan.
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 d kohta (uusi)
2 d.  Välityspalvelujen tarjoajat eivät saa vaatia muita palvelun vastaanottajia kuin elinkeinonharjoittajia julkistamaan oikeushenkilöllisyyttään palvelun käyttämiseksi.
Tarkistus 538
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 e kohta (uusi)
2 e.  Välityspalvelujen tarjoajien ehdoissa on noudatettava perusoikeuskirjassa vahvistettuja keskeisiä perusoikeusperiaatteita.
Tarkistus 539
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 f kohta (uusi)
2 f.  Ehdot, jotka eivät ole tämän artiklan mukaisia, eivät sido vastaanottajia.
Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Välityspalvelujen tarjoajien on julkaistava vähintään kerran vuodessa selkeät, helposti ymmärrettävät ja yksityiskohtaiset raportit kaikesta kyseisen ajanjakson aikana harjoittamastaan sisällön moderoinnista. Raportteihin on sisällyttävä tapauksen mukaan erityisesti seuraavat tiedot:
1.  Välityspalvelujen tarjoajien on julkaistava vähintään kerran vuodessa vakioidussa ja koneluettavassa muodossa sekä helposti käytettävissä olevalla tavalla selkeät, helposti ymmärrettävät ja yksityiskohtaiset raportit kaikesta kyseisen ajanjakson aikana harjoittamastaan sisällön moderoinnista. Raportteihin on sisällyttävä tapauksen mukaan erityisesti seuraavat tiedot:
Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  jäsenvaltioiden viranomaisilta vastaanotettujen määräysten lukumäärä kyseessä olevan laittoman sisällön tyypin mukaan jaoteltuna, mukaan lukien 8 ja 9 artiklan mukaisesti annetut määräykset, sekä keskimääräinen aika, joka on tarvittu kyseisissä määräyksissä määrättyjen toimien toteuttamiseen;
a)  jäsenvaltioiden viranomaisilta vastaanotettujen määräysten lukumäärä kyseessä olevan laittoman sisällön tyypin mukaan jaoteltuna, mukaan lukien 8 ja 9 artiklan mukaisesti annetut määräykset, sekä keskimääräinen aika, joka on tarvittu määräyksen vastaanottamisesta ja sen johdosta toteutetuista toimista ilmoittamiseen sen antaneelle viranomaiselle;
Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  soveltuvin osin kullekin viralliselle kielelle osoitettujen sisällön moderaattorien täydellinen lukumäärä jäsenvaltioittain ja laadullinen kuvaus siitä, käytetäänkö sisällön moderoinnissa kullakin virallisella kielellä automatisoituja välineitä ja miten niitä käytetään;
Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  14 artiklan mukaisesti annettujen ilmoitusten lukumäärä kyseessä olevan väitetyn laittoman sisällön tyypin mukaan jaoteltuna, ilmoitusten perusteella mahdollisesti toteutetut toimet siten, että eritellään, onko toimet toteutettu lain vai palveluntarjoajan ehtojen perusteella, sekä keskimääräinen aika, joka on tarvittu toimien toteuttamiseen;
b)  14 artiklan mukaisesti annettujen ilmoitusten lukumäärä kyseessä olevan väitetyn laittoman sisällön tyypin mukaan jaoteltuna, luotettavien ilmoittajien tekemien ilmoitusten lukumäärä, ilmoitusten perusteella mahdollisesti toteutetut toimet siten, että eritellään, onko toimet toteutettu lain vai palveluntarjoajan ehtojen perusteella, sekä keskimääräinen aika ja mediaaniaika, joka on tarvittu toimien toteuttamiseen; välityspalvelujen tarjoajat voivat toimittaa lisätietoja toimien toteuttamiseen käytetyn keskimääräisen ajan syistä;
Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  palveluntarjoajien omasta aloitteesta toteutettu sisällön moderointi, mukaan lukien niiden toteutettujen toimenpiteiden määrä ja tyyppi, jotka vaikuttavat palvelun vastaanottajien toimittamien tietojen saatavuuteen, näkyvyyteen ja saavutettavuuteen sekä vastaanottajien kykyyn antaa tietoja, jaoteltuna toimenpiteiden toteuttamisen syyn ja perusteen mukaan;
c)  merkitykselliset ja ymmärrettävät tiedot palveluntarjoajien omasta aloitteesta toteutetusta sisällön moderoinnista, mukaan lukien automatisoitujen välineiden käyttö, niiden toteutettujen toimenpiteiden määrä ja tyyppi, jotka vaikuttavat palvelun vastaanottajien toimittamien tietojen saatavuuteen, näkyvyyteen ja saavutettavuuteen sekä vastaanottajien kykyyn antaa tietoja, jaoteltuna toimenpiteiden toteuttamisen syyn ja perusteen mukaan, sekä soveltuvin osin toimenpiteet, jotka on toteutettu koulutuksen ja avun antamiseksi sisällön moderointiin osallistuville henkilöstön jäsenille ja sen varmistamiseksi, etteivät toimenpiteet vaikuta sisältöön, jossa ei rikota sääntöjä;
Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  17 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta vastaanotettujen valitusten määrä, näiden valitusten perusteet, valitusten johdosta tehdyt päätökset, näiden päätösten tekemiseen keskimäärin tarvittu aika sekä niiden tapausten lukumäärä, joissa päätökset peruutettiin.
d)  17 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta vastaanotettujen valitusten määrä, näiden valitusten perusteet, valitusten johdosta tehdyt päätökset, näiden päätösten tekemiseen keskimäärin tarvittu aika ja mediaaniaika sekä niiden tapausten lukumäärä, joissa päätökset peruutettiin.
Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Toimitetut tiedot on esitettävä kustakin jäsenvaltiosta, jossa palveluja tarjotaan, sekä koko unionista.
Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta välityspalvelujen tarjoajiin, joiden katsotaan olevan suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.
2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta välityspalvelujen tarjoajiin, joiden katsotaan olevan suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä ja joita ei myöskään voida pitää erittäin suurina verkkoalustoina.
Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)
13 a artikla
Verkkorajapintojen suunnittelu ja organisointi
1.   Välityspalvelujen tarjoajat eivät saa käyttää verkkorajapintansa tai minkään sen osan rakennetta, toimintoa tai toimintatapaa häiritäkseen tai haitatakseen palvelujen vastaanottajien kykyä tehdä vapaa, itsenäinen ja tietoon perustuva päätös tai valinta. Välityspalvelujen tarjoajien on erityisesti pidättäydyttävä
a)   tekemästä jostakin suostumusvalinnasta muita näkyvämpi, kun palvelun vastaanottajaa pyydetään tekemään päätös;
b)   pyytämästä toistuvasti, että palvelun vastaanottaja antaa suostumuksen tietojenkäsittelyyn, jos tällainen suostumus on evätty asetuksen (EU) 2016/679 7 artiklan 3 kohdan nojalla, tällaisen käsittelyn laajuudesta tai tarkoituksesta riippumatta, erityisesti esittämällä ponnahdusikkuna, joka häiritsee käyttäjäkokemusta;
c)   kehottamasta palvelun vastaanottajaa muuttamaan palvelun jotakin asetusta tai määritystä sen jälkeen, kun vastaanottaja on jo tehnyt valinnan;
d)   tekemästä palvelun peruutusmenettelystä huomattavasti vaivalloisempi kuin sen tilaamisesta; tai
e)   pyytämästä suostumusta, kun palvelun vastaanottaja käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen asetuksen (EU) 2016/679 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
Tämä kohta ei vaikuta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamiseen.
2.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoitu säädös, jolla päivitetään 1 kohdassa tarkoitettujen käytäntöjen luettelo.
3.   Välityspalvelujen tarjoajien on soveltuvin osin mukautettava suunnitteluominaisuuksiaan varmistaakseen korkeatasoisen sisäänrakennetun yksityisyyden, turvallisuuden ja suojauksen alaikäisiä varten.
Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla mekanismeilla olisi helpotettava sellaisten riittävän täsmällisten ja asianmukaisesti perusteltujen ilmoitusten tekemistä, joiden perusteella huolellinen talouden toimija voi todeta kyseisen sisällön laittomuuden. Tätä varten palveluntarjoajien on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla mahdollistetaan kaikki seuraavat seikat sisältävien ilmoitusten toimittaminen ja helpotetaan sitä:
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla mekanismeilla olisi helpotettava sellaisten riittävän täsmällisten ja asianmukaisesti perusteltujen ilmoitusten tekemistä. Tätä varten palveluntarjoajien on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla mahdollistetaan kaikki seuraavat seikat sisältävien pätevien ilmoitusten toimittaminen ja helpotetaan sitä:
Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  mahdollisuuksien mukaan näyttö, jolla väite näytetään toteen;
Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  selkeä ilmoitus tietojen sähköisestä sijainnista, erityisesti tarkka URL-osoite tai -osoitteet, ja tarvittaessa lisätiedot, joiden avulla laiton sisältö voidaan tunnistaa;
b)  tapauksen mukaan selkeä ilmoitus tietojen tarkasta sähköisestä sijainnista, esimerkiksi tarkka URL-osoite tai -osoitteet, tai tarvittaessa lisätiedot, joiden avulla laiton sisältö voidaan tunnistaa, soveltuvin osin sisällön tyypin ja säilytyspalvelun täsmällisen tyypin mukaan;
Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Ilmoitusten, joihin sisältyvät 2 kohdassa tarkoitetut seikat, katsotaan antavan tosiasiallisen tiedon tai tietoisuuden ilmoitetusta tiedosta 5 artiklan soveltamiseksi.
3.  Ilmoitusten, joihin sisältyvät 2 kohdassa tarkoitetut seikat ja joiden perusteella huolellinen säilytyspalvelujen tarjoaja pystyy toteamaan kyseisen sisällön laittomuuden ilman oikeudellista tai aineellista tarkastelua, katsotaan antavan tosiasiallisen tiedon tai tietoisuuden ilmoitetusta tiedosta 5 artiklan soveltamiseksi.
Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Ilmoituksen kohteena olleiden tietojen on pysyttävä käytettävissä niin kauan kuin niiden laillisuuden arviointi on vielä kesken, sanotun kuitenkaan rajoittamatta säilytyspalvelujen tarjoajien oikeutta soveltaa ehtojaan. Säilytyspalvelujen tarjoajat eivät ole vastuussa ilmoitettujen tietojen poistamatta jättämisestä niin kauan kuin laillisuuden arviointi on vielä kesken.
Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta
4.  Jos ilmoitus sisältää ilmoituksen tehneen henkilön tai toimijan nimen ja sähköpostiosoitteen, säilytyspalvelun tarjoajan on viipymättä lähetettävä vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta kyseiselle henkilölle tai toimijalle.
4.  Jos ilmoitus sisältää ilmoituksen tehneen henkilön tai toimijan nimen ja sähköpostiosoitteen, säilytyspalvelun tarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta kyseiselle henkilölle tai toimijalle.
Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta
5.  Palveluntarjoajan on myös ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kyseiselle henkilölle tai toimijalle päätöksestään, joka koskee ilmoituksen kohteena olevia tietoja, ja annettava tiedot päätöstä koskevista muutoksenhakumahdollisuuksista.
5.  Palveluntarjoajan on myös ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kyseiselle henkilölle tai toimijalle toimestaan, joka koskee ilmoituksen kohteena olevia tietoja, ja annettava tiedot muutoksenhakumahdollisuuksista.
Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Ilmoituksen tehneiden henkilöiden anonyymius on varmistettava sisällön tarjonneeseen palvelun vastaanottajaan nähden, lukuun ottamatta väitettyjä henkilöoikeuksien tai teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevia tapauksia.
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta
6.  Säilytyspalvelujen tarjoajien on käsiteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen mekanismien mukaisesti saamansa ilmoitukset ja tehtävä ilmoituksen kohteena olevia tietoja koskevat päätöksensä oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti. Jos ne käyttävät automaattisia käsittely- tai päätöksentekokeinoja, niiden on sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 4 kohdassa tarkoitettuun vastaanottovahvistukseen.
6.  Säilytyspalvelujen tarjoajien on käsiteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen mekanismien mukaisesti saamansa ilmoitukset ja tehtävä ilmoituksen kohteena olevia tietoja koskevat päätöksensä oikea-aikaisesti, huolellisesti, syrjimättömästi ja ei-mielivaltaisesti. Jos ne käyttävät automaattisia käsittely- tai päätöksentekokeinoja, niiden on sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 4 kohdassa tarkoitettuun vastaanottovahvistukseen. Jos palveluntarjoajalla ei ole teknisiä, toiminnallisia tai sopimusperusteisia valmiuksia toimia tiettyjä laittomia sisältöjä vastaan, se voi siirtää ilmoituksen palveluntarjoajalle, jonka suorassa valvonnassa tietyt laittomat sisällöt ovat, ilmoittaen samalla asiasta ilmoituksen tehneelle henkilölle tai toimijalle ja asianomaiselle digitaalisten palvelujen koordinaattorille.
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
1.  Jos säilytyspalvelujen tarjoaja päättää poistaa tiettyjä palvelun vastaanottajien toimittamia tietoja tai estää pääsyn niihin riippumatta siitä, mitä keinoja kyseisten tietojen havaitsemiseen, tunnistamiseen, poistamiseen tai niihin pääsyn estämiseen on käytetty ja mikä on säilytyspalvelun tarjoajan tekemän päätöksen syy, sen on ilmoitettava vastaanottajalle päätöksestä viimeistään silloin, kun tiedot poistetaan tai niihin pääsy estetään, ja perusteltava tällainen päätös selkeästi ja yksityiskohtaisesti.
1.  Jos säilytyspalvelujen tarjoaja päättää poistaa tiettyjä palvelun vastaanottajien toimittamia tietoja, estää pääsyn niihin, alentaa niiden näkyvyyttä tai määrätä muita toimenpiteitä niiden suhteen riippumatta siitä, mitä keinoja kyseisten tietojen havaitsemiseen, tunnistamiseen, poistamiseen tai niihin pääsyn estämiseen on käytetty ja mikä on säilytyspalvelun tarjoajan tekemän päätöksen syy, sen on ilmoitettava vastaanottajalle päätöksestä viimeistään silloin, kun tiedot poistetaan tai niihin pääsy estetään, ja perusteltava tällainen päätös selkeästi ja yksityiskohtaisesti.
Tätä velvoitetta ei sovelleta silloin, kun sisältö on harhaanjohtavaa suuren volyymin kaupallista sisältöä tai oikeus- tai lainvalvontaviranomainen on pyytänyt olemaan ilmoittamatta asiasta vastaanottajalle meneillään olevan rikostutkinnan vuoksi siihen saakka, että rikostutkinta saadaan päätökseen.
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  koskeeko päätös tietojen poistamista vai niihin pääsyn estämistä ja tarvittaessa pääsyn estämisen alueellinen soveltamisala;
a)  koskeeko toimi tietojen poistamista, niihin pääsyn estämistä, niiden näkyvyyden alentamista vai muiden toimenpiteiden määräämistä niiden suhteen ja tarvittaessa toimen alueellinen soveltamisala ja sen kesto, mukaan lukien se, onko toimi toteutettu 14 artiklan nojalla, ja selvitys siitä, miksi toimi ei ylittänyt sitä, mikä oli ehdottoman välttämätöntä sen tarkoituksen saavuttamiseksi;
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  tosiseikat ja olosuhteet, joihin päätöksen tekeminen perustuu, mukaan lukien tarvittaessa se, onko päätös tehty 14 artiklan mukaisesti tehdyn ilmoituksen johdosta;
b)  tosiseikat ja olosuhteet, joihin toimen toteuttaminen perustuu, mukaan lukien tarvittaessa se, onko toimi toteutettu 14 artiklan mukaisesti tehdyn ilmoituksen johdosta tai vapaaehtoisten oma-aloitteisten tutkimusten perusteella tai 8 kohdan mukaisesti annetun määräyksen johdosta, ja tapauksen mukaan ilmoittajan tunnistetiedot;
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  tarvittaessa tiedot automaattisten keinojen käytöstä päätöksenteossa, myös silloin, kun päätös on tehty sisällöstä, joka on havaittu tai tunnistettu automatisoiduilla keinoilla;
c)  tarvittaessa tiedot automaattisten keinojen käytöstä toimen toteuttamisessa, myös silloin, kun toimi on toteutettu sellaisen sisällön suhteen, joka on havaittu tai tunnistettu automatisoiduilla keinoilla;
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  jos päätös koskee laittomaksi väitettyä sisältöä, viittaus oikeudelliseen perusteeseen ja selitykset sille, miksi tietoja pidetään laittomana sisältönä tällä perusteella;
d)  jos toimi koskee laittomaksi väitettyä sisältöä, viittaus oikeudelliseen perusteeseen ja selitykset sille, miksi tietoja pidetään laittomana sisältönä tällä perusteella;
Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  jos päätös perustuu väitettyyn tietojen yhteensopimattomuuteen palveluntarjoajan ehtojen kanssa, maininta kyseeseen tulevasta sopimusperustasta ja selvitys siitä, miksi tietojen katsotaan olevan ristiriidassa kyseisen perusteen kanssa;
e)  jos toimi perustuu väitettyyn tietojen yhteensopimattomuuteen palveluntarjoajan ehtojen kanssa, maininta kyseeseen tulevasta sopimusperustasta ja selvitys siitä, miksi tietojen katsotaan olevan ristiriidassa kyseisen perusteen kanssa;
Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – f alakohta
f)  tiedot palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista päätöksen osalta, erityisesti sisäisten valitustenkäsittelymekanismien, tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisun ja oikeudellisen muutoksenhaun kautta.
f)  selkeät, käyttäjäystävälliset tiedot palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista toimen osalta, erityisesti tapauksen mukaan sisäisten valitustenkäsittelymekanismien, tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisun ja oikeudellisen muutoksenhaun kautta.
Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
4.  Säilytyspalvelujen tarjoajien on julkaistava 1 kohdassa tarkoitetut päätökset ja perustelut komission hallinnoimassa julkisesti saatavilla olevassa tietokannassa. Tällaisiin tietoihin ei saa sisältyä henkilötietoja.
4.  Säilytyspalvelujen tarjoajien on julkaistava vähintään kerran vuodessa 1 kohdassa tarkoitetut toimet ja perustelut komission hallinnoimassa ja julkaisemassa julkisesti saatavilla olevassa ja koneluettavassa tietokannassa. Tällaisiin tietoihin ei saa sisältyä henkilötietoja.
Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
15 a artikla
Rikoksia koskevista epäilyistä ilmoittaminen
1.   Jos säilytyspalvelujen tarjoajan tietoon tulee tietoja, jotka antavat aihetta epäillä, että on tehty, on meneillään tai on suunnitteilla vakava rikos, johon liittyy välitön uhka ihmisten hengelle tai turvallisuudelle, sen on viipymättä ilmoitettava epäilyksistään kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden lainvalvonta- tai oikeusviranomaisille ja toimitettava näille näiden pyynnöstä kaikki saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot.
2.   Jos säilytyspalvelujen tarjoaja ei pysty kohtuullisella varmuudella määrittämään asianomaista jäsenvaltiota, sen on ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisille, johon se on sijoittautunut tai jossa sillä on laillinen edustaja, ja se voi ilmoittaa asiasta Europolille.
Tätä artiklaa sovellettaessa asianomaisella jäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa rikoksen epäillään tapahtuneen, olevan tapahtumassa tai olevan suunnitteilla, tai jäsenvaltiota, jossa epäilty rikoksentekijä asuu tai sijaitsee, tai jäsenvaltiota, jossa epäillyn rikoksen uhri asuu tai sijaitsee. Tätä artiklaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo toimivaltaisista lainvalvonta- tai oikeusviranomaisistaan.
3.   Jollei viranomainen, jolle ilmoitus on tehty, toisin ohjeista, säilytyspalvelujen tarjoajan on poistettava sisältö tai estettävä pääsy siihen.
4.   Jäsenvaltion lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen 1 kohdan mukaisesti saamia tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka suoraan liittyvät ilmoitettuun yksittäiseen vakavaan rikokseen.
5.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan malli 1 kohdan mukaisille ilmoituksille.
Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, joiden katsotaan olevan suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.
1.   Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustoihin, joiden katsotaan olevan suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä ja joita ei pidetä tämän asetuksen 25 artiklassa määriteltyinä erittäin suurina verkkoalustoina.
2.   Välityspalvelujen tarjoajat voivat tehdä hakemuksen, johon on liitetty perustelut, niiden vapauttamiseksi tämän jakson vaatimuksista, edellyttäen, että
a)   ne eivät aiheuta merkittäviä järjestelmäriskejä tai niiden altistuminen laittomalle sisällölle on rajallista; ja
b)   niitä pidetään suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuina voittoa tavoittelemattomina yrityksinä tai keskisuurina yrityksinä.
3.   Hakemus on tehtävä sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille, joka tekee alustavan arvioinnin. Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on toimitettava komissiolle hakemus, johon on liitetty sen arvio ja soveltuvin osin komission päätöstä koskeva suositus. Komissio tutkii tällaisen hakemuksen ja voi lautakuntaa kuultuaan myöntää täydellisen tai osittaisen vapautuksen tämän jakson vaatimuksista.
4.   Jos komissio myöntää tällaisen vapautuksen, se valvoo sitä, miten välityspalvelujen tarjoaja käyttää vapautusta, varmistaakseen, että vapautuksen käytön ehtoja noudatetaan.
5.   Komissio voi lautakunnan, sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai palveluntarjoajan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tarkastella vapautusta tai peruuttaa sen kokonaan tai osittain.
6.   Komissio ylläpitää luetteloa kaikista myönnetyistä vapautuksista ja niiden ehdoista ja asettaa tämän luettelon julkisesti saataville.
7.   Siirretään komissiolle valta antaa 69 artiklan mukaisesti delegoitu säädös vapautusjärjestelmän täytäntöönpanoa koskevasta prosessista ja menettelystä tämän artiklan yhteydessä.
Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  päätökset poistaa tiedot tai estää niihin pääsy;
a)  päätökset poistaa tiedot, alentaa niiden näkyvyyttä, estää niihin pääsy tai määrätä muita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tietojen näkyvyyttä, saatavuutta tai saavutettavuutta;
Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  päätökset keskeyttää tai lopettaa kokonaan tai osittain palvelun tarjoaminen vastaanottajille;
b)  päätökset keskeyttää tai lopettaa kokonaan tai osittain palvelun tarjoaminen vastaanottajille tai rajoittaa sitä;
Tarkistus 224
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  päätökset rajoittaa mahdollisuutta monetisoida vastaanottajien tarjoamaa sisältöä.
Tarkistus 225
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Edellä 1 kohdassa säädetyn vähintään kuuden kuukauden määräajan katsotaan alkavan päivänä, jona palvelun vastaanottajalle ilmoitetaan päätöksestä 15 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Verkkoalustojen on varmistettava, että niiden sisäiset valitustenkäsittelyjärjestelmät ovat helposti saatavilla ja helppokäyttöisiä sekä mahdollistavat riittävän täsmällisten ja asianmukaisesti perusteltujen valitusten esittämisen ja helpottavat sitä.
2.  Verkkoalustojen on varmistettava, että niiden sisäiset valitustenkäsittelyjärjestelmät ovat helposti saatavilla, helppokäyttöisiä, myös vammaisille henkilöille ja alaikäisille, ja syrjimättömiä sekä mahdollistavat riittävän täsmällisten ja asianmukaisesti perusteltujen valitusten esittämisen ja helpottavat sitä. Verkkoalustojen on esitettävä ehdoissaan sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiään koskevat menettelysäännöt selkeällä, käyttäjäystävällisellä ja helposti käytettävissä olevalla tavalla.
Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta
3.  Verkkoalustojen on käsiteltävä sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä kautta tehdyt valitukset oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti. Jos valitus sisältää riittävät perusteet, jotta verkkoalusta voi katsoa, että tiedot, joita valitus koskee, eivät ole laittomia eivätkä ristiriidassa verkkoalustan ehtojen kanssa, tai jos valitus sisältää tietoja, jotka osoittavat, että valituksen tekijän toiminta ei oikeuta palvelun tai tilin sulkemiseen kokonaan tai määräajaksi, verkkoalustan on peruutettava 1 kohdassa tarkoitettu päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä.
3.  Verkkoalustojen on käsiteltävä sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä kautta tehdyt valitukset oikea-aikaisesti, syrjimättömästi, huolellisesti ja ei-mielivaltaisesti sekä kymmenen työpäivän kuluessa päivästä, jona verkkoalusta vastaanotti valituksen. Jos valitus sisältää riittävät perusteet, jotta verkkoalusta voi katsoa, että tiedot, joita valitus koskee, eivät ole laittomia eivätkä ristiriidassa verkkoalustan ehtojen kanssa, tai jos valitus sisältää tietoja, jotka osoittavat, että valituksen tekijän toiminta ei oikeuta palvelun tai tilin sulkemiseen kokonaan tai määräajaksi, verkkoalustan on peruutettava 1 kohdassa tarkoitettu päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä.
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta
5.  Verkkoalustojen on varmistettava, että 4 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä ei tehdä yksinomaan automaattisin keinoin.
5.  Verkkoalustojen on varmistettava, että palvelun vastaanottajille annetaan tarvittaessa mahdollisuus ottaa yhteyttä ihmiseen valitusta toimitettaessa ja että 4 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä ei tehdä yksinomaan automaattisin keinoin. Verkkoalustan on varmistettava, että pätevä henkilöstö tekee päätökset.
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Palvelun vastaanottajilla on oltava mahdollisuus nopeaan oikeudelliseen muutoksenhakuun asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Palvelun vastaanottajilla, joille 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset on osoitettu, on oltava oikeus valita mikä tahansa 2 kohdan mukaisesti todistuksella hyväksytty tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin kyseisiin päätöksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi, mukaan lukien valitukset, joita ei ole voitu ratkaista kyseisessä artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän avulla. Verkkoalustojen on vilpittömässä mielessä pyrittävä yhdessä valitun elimen kanssa ratkaisemaan riita, ja kyseisen elimen tekemä päätös sitoo niitä.
1.  Palvelun vastaanottajilla, joille 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset, jotka verkkoalusta on tehnyt sillä perusteella, että vastaanottajien antamat tiedot ovat laitonta sisältöä tai sen ehtojen vastaisia, on osoitettu, on oltava oikeus valita mikä tahansa 2 kohdan mukaisesti todistuksella hyväksytty tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin kyseisiin päätöksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi, mukaan lukien valitukset, joita ei ole voitu ratkaista kyseisessä artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän avulla.
Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Osapuolten on vilpittömässä mielessä pyrittävä yhdessä valitun ulkopuolisen todistuksella hyväksytyn elimen kanssa ratkaisemaan riita, ja kyseisen elimen tekemä päätös sitoo niitä. Mahdollisuuden valita mikä tahansa tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin on oltava helposti käytettävissä verkkoalustan verkkorajapinnassa selkeällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla.
Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin, johon tuomioistuimen ulkopuolinen riitojenratkaisuelin on sijoittautunut, on kyseisen elimen pyynnöstä hyväksyttävä todistuksella kyseinen elin, jos se on osoittanut täyttävänsä kaikki seuraavat edellytykset:
2.  Sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin, johon tuomioistuimen ulkopuolinen riitojenratkaisuelin on sijoittautunut, on kyseisen elimen pyynnöstä hyväksyttävä todistuksella kyseinen elin enintään kolmen vuoden kaudeksi, joka voidaan uusia, jos elin ja tuomioistuimen ulkopuolisesta riitojenratkaisuelimestä vastuussa olevat henkilöt ovat osoittaneet, että elin täyttää kaikki seuraavat edellytykset:
Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  se on puolueeton ja riippumaton verkkoalustoista ja verkkoalustojen tarjoaman palvelun vastaanottajista;
a)  se on riippumaton, myös taloudellisesti riippumaton, ja puolueeton verkkoalustoihin, verkkoalustojen tarjoaman palvelun vastaanottajiin ja ilmoituksia tehneisiin henkilöihin tai toimijoihin nähden;
Tarkistus 234
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  sen jäsenten saamat palkkiot eivät ole kytköksissä menettelyn tulokseen;
Tarkistus 235
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)
b b)  riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset henkilöt sitoutuvat olemaan työskentelemättä verkkoalustalle tai sellaiselle ammattialajärjestölle tai elinkeinoyhdistykselle, jonka jäsen verkkoalusta on, kolmen vuoden ajan siitä, kun heidän tehtävänsä tällaisessa elimessä on päättynyt, eivätkä he ole työskennelleet tällaiselle organisaatiolle kahden vuoden ajan ennen tässä tehtävässä aloittamista;
Tarkistus 236
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  riitojenratkaisumenettely on helposti käytettävissä sähköisen viestintäteknologian välityksellä;
c)  riitojenratkaisumenettely on helposti käytettävissä, myös vammaisille henkilöille, sähköisen viestintäteknologian välityksellä, ja siinä on mahdollisuus jättää valitus ja vaadittavat liiteasiakirjat verkossa;
Tarkistus 237
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  riitojen ratkaisussa noudatetaan selkeitä ja oikeudenmukaisia menettelysääntöjä.
e)  riitojen ratkaisussa noudatetaan selkeitä ja oikeudenmukaisia menettelysääntöjä, jotka ovat selvästi näkyvissä ja helposti ja julkisesti käytettävissä.
Tarkistus 238
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorin on arvioitava uudelleen vuosittain, täyttääkö todistuksella hyväksytty tuomioistuimen ulkopuolinen riitojenratkaisuelin edelleen 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset. Jos näin ei ole, digitaalisten palvelujen koordinaattorin on peruutettava tuomioistuimen ulkopuoliselta riitojenratkaisuelimeltä tämä asema.
Tarkistus 239
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorin on laadittava kahden vuoden välein raportti, jossa luetellaan tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisuelimen vuosittain vastaanottamien valitusten lukumäärä, annettujen päätösten tulokset, mahdolliset tunnistetut järjestelmälliset tai alakohtaiset ongelmat ja riitojen ratkaisemiseen keskimäärin kulunut aika. Raportissa on erityisesti:
a)  yksilöitävä tuomioistuimen ulkopuolisten riitojenratkaisuelinten parhaita käytäntöjä;
b)  selostettava tapauksen mukaan ja tilastojen tukemana puutteita, jotka estävät tuomioistuimen ulkopuolisten riitojenratkaisuelinten toiminnan sekä kotimaisissa että rajatylittävissä riidoissa;
c)  annettava suosituksia siitä, miten tuomioistuimen ulkopuolisten riitojenratkaisuelinten tuloksellista ja tehokasta toimintaa voidaan tapauksen mukaan parantaa.
Tarkistus 240
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Todistuksella hyväksyttyjen tuomioistuimen ulkopuolisten riitojenratkaisuelinten on saatava riitojenratkaisumenettelyt päätökseen kohtuullisessa ajassa ja viimeistään 90 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun todistuksella hyväksytty elin on vastaanottanut valituksen. Menettely katsotaan päättyneeksi päivänä, jona todistuksella hyväksytty elin on asettanut saataville tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumenettelyn päätöksen.
Tarkistus 241
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Jos elin ratkaisee riidan palvelun vastaanottajan hyväksi, verkkoalustan on korvattava vastaanottajalle kaikki maksut ja muut kohtuulliset kustannukset, jotka vastaanottaja on maksanut tai joutuu maksamaan riidan ratkaisuun liittyen. Jos elin ratkaisee riidan verkkoalustan hyväksi, vastaanottajan ei tarvitse korvata mitään maksuja tai muita kuluja, jotka verkkoalusta on maksanut tai jotka sen on maksettava riidan ratkaisuun liittyen.
3.  Jos elin ratkaisee riidan palvelun vastaanottajan tai 68 artiklan mukaisesti valtuutettujen ilmoituksia tehneiden henkilöiden tai toimijoiden hyväksi, verkkoalustan on korvattava vastaanottajalle kaikki maksut ja muut kohtuulliset kustannukset, jotka vastaanottaja tai ilmoituksia tehneet henkilöt tai toimijat ovat maksaneet tai joutuvat maksamaan riidan ratkaisuun liittyen. Jos elin ratkaisee riidan verkkoalustan hyväksi eikä elin katso, että vastaanottaja olisi toiminut riidassa vilpillisessä mielessä, vastaanottajan tai ilmoituksia tehneiden henkilöiden tai toimijoiden ei tarvitse korvata mitään maksuja tai muita kuluja, jotka verkkoalusta on maksanut tai jotka sen on maksettava riidan ratkaisuun liittyen.
Tarkistus 242
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Elimen riidan ratkaisusta perimien maksujen on oltava kohtuullisia eivätkä ne saa missään tapauksessa ylittää riidan ratkaisusta aiheutuneita kustannuksia.
Elimen riidan ratkaisusta perimien maksujen on oltava kohtuullisia eivätkä ne saa missään tapauksessa ylittää verkkoalustoille riidan ratkaisusta aiheutuneita kustannuksia. Tuomioistuimen ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen on oltava palvelun vastaanottajalle maksuttomia tai saatavilla nimellistä maksua vastaan.
Tarkistus 243
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta
5.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on ilmoitettava komissiolle tuomioistuimen ulkopuoliset riitojenratkaisuelimet, jotka ne ovat hyväksyneet 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa kyseisen kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut eritelmät. Komissio julkaisee erityisellä verkkosivustolla luettelon näistä elimistä, mukaan lukien kyseiset eritelmät, ja pitää luettelon ajan tasalla.
5.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on ilmoitettava komissiolle tuomioistuimen ulkopuoliset riitojenratkaisuelimet, jotka ne ovat hyväksyneet 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa kyseisen kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut eritelmät, sekä tuomioistuimen ulkopuoliset riitojenratkaisuelimet, joiden asema on peruutettu. Komissio julkaisee erityisellä verkkosivustolla luettelon näistä elimistä, mukaan lukien kyseiset eritelmät, ja pitää luettelon ajan tasalla.
Tarkistus 244
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta
1.  Verkkoalustojen on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luotettavien ilmoittajien 14 artiklassa tarkoitettujen mekanismien välityksellä tekemät ilmoitukset käsitellään ja niistä päätetään ensisijaisesti ja viipymättä.
1.  Verkkoalustojen on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luotettavien ilmoittajien 14 artiklassa tarkoitettujen mekanismien välityksellä oman asiantuntemuksensa alalla tekemät ilmoitukset käsitellään ja niistä päätetään ensisijaisesti ja nopeasti ottaen huomioon oikeudenmukaisen menettelyn.
Tarkistus 245
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Verkkoalustojen on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luotettavat ilmoittajat voivat antaa oikaisuilmoituksia sisällön virheellisestä poistamisesta tai rajoittamisesta tai siihen pääsyn virheellisestä estämisestä taikka tilien keskeyttämisestä tai lopettamisesta ja että nämä ilmoitukset tietojen palauttamiseksi käsitellään ja niistä päätetään ensisijaisesti ja viipymättä.
Tarkistus 246
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattori, johon tämän asetuksen mukaisen luotettavan ilmoittajan aseman hakija on sijoittautunut, myöntää hakemuksesta kyseisen aseman hakijalle, jos tämä on osoittanut täyttävänsä kaikki seuraavat edellytykset:
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 247
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  se suorittaa tehtävänsä ilmoitusten tekemiseksi oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti.
c)  se suorittaa tehtävänsä ilmoitusten tekemiseksi täsmällisesti ja objektiivisesti.
Tarkistus 248
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  sillä on läpinäkyvä rahoitusrakenne, mihin sisältyy se, että kaikkien tulojen lähteet ja määrät julkaistaan vuosittain;
Tarkistus 249
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
c b)  se julkaisee vähintään kerran vuodessa selkeät, helposti ymmärrettävät, yksityiskohtaiset ja vakioidut raportit kaikista kyseisenä ajanjaksona 14 artiklan mukaisesti annetuista ilmoituksista. Raportissa on lueteltava
–  ilmoitukset luokiteltuina säilytyspalvelujen tarjoajan henkilöllisyyden mukaan,
–  ilmoitetun sisällön tyyppi,
–  oikeussäännökset, joita ilmoitetulla sisällöllä on väitetysti rikottu,
–  palveluntarjoajan toteuttamat toimet,
–  mahdolliset eturistiriidat ja rahoituksen lähteet sekä selvitys käytössä olevista menettelyistä, joilla varmistetaan, että luotettava ilmoittaja säilyttää riippumattomuutensa.
Edellä c b alakohdassa tarkoitetut raportit on lähetettävä komissiolle, joka asettaa ne julkisesti saataville.
Tarkistus 250
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta
3.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on ilmoitettava komissiolle ja lautakunnalle niiden toimijoiden nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet, joille ne ovat myöntäneet luotettavan ilmoittajan aseman 2 kohdan mukaisesti.
3.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on myönnettävä luotettavan ilmoittajan asema kahden vuoden ajaksi, jonka kuluttua asema voidaan uusia, jos asianomainen luotettava ilmoittaja täyttää edelleen tämän asetuksen vaatimukset. Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on ilmoitettava komissiolle ja lautakunnalle niiden toimijoiden nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet, joille ne ovat myöntäneet luotettavan ilmoittajan aseman 2 kohdan mukaisesti tai joilta se on peruutettu 6 kohdan mukaisesti. Alustan sijoittautumisjäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin on käytävä vuoropuhelua alustojen ja sidosryhmien kanssa luotettavia ilmoittajia koskevan järjestelmän tarkkuuden ja tehokkuuden säilyttämiseksi.
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta
4.  Komissio julkistaa 3 kohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti saatavilla olevassa tietokannassa ja pitää sen ajan tasalla.
4.  Komissio julkistaa 3 kohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti saatavilla olevassa tietokannassa helposti käytettävässä ja koneluettavassa muodossa ja pitää sen ajan tasalla.
Tarkistus 252
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta
5.  Jos verkkoalustalla on hallussaan tietoja, jotka osoittavat, että luotettu ilmoittaja on toimittanut merkittävän määrän riittämättömän täsmällisiä tai puutteellisesti perusteltuja ilmoituksia 14 artiklassa tarkoitettujen mekanismien välityksellä, mukaan lukien 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta kerätyt tiedot, sen on ilmoitettava kyseiset tiedot luotettavan ilmoittajan aseman myöntäneelle digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja toimitettava tälle tarvittavat selvitykset ja liiteasiakirjat.
5.  Jos verkkoalustalla on hallussaan tietoja, jotka osoittavat, että luotettava ilmoittaja on toimittanut merkittävän määrän riittämättömän täsmällisiä, virheellisiä tai puutteellisesti perusteltuja ilmoituksia 14 artiklassa tarkoitettujen mekanismien välityksellä, mukaan lukien 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta kerätyt tiedot, sen on ilmoitettava kyseiset tiedot luotettavan ilmoittajan aseman myöntäneelle digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja toimitettava tälle tarvittavat selvitykset ja liiteasiakirjat. Kun tiedot on saatu verkkoalustoilta ja jos digitaalisten palvelujen koordinaattori katsoo, että on olemassa perusteltuja syitä aloittaa tutkimus, luotettavan ilmoittajan asema keskeytetään tutkimuksen ajaksi.
Tarkistus 253
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta
6.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorin, joka on myöntänyt toimijalle luotettavan ilmoittajan aseman, on peruutettava tämä asema, jos se toteaa joko omasta aloitteestaan tai kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen, verkkoalustan 5 kohdan mukaisesti toimittamat tiedot mukaan luettuina, perusteella käynnistetyn tutkimuksen jälkeen, että kyseisen aseman saanut toimija ei enää täytä 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Ennen tämän aseman peruuttamista digitaalisten palvelujen koordinaattorin on annettava toimijalle mahdollisuus vastata tutkimuksen tuloksiin ja aikomukseen peruuttaa toimijan asema luotettavana ilmoittajana.
6.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorin, joka on myöntänyt toimijalle luotettavan ilmoittajan aseman, on peruutettava tämä asema, jos se toteaa joko omasta aloitteestaan tai kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen, verkkoalustan 5 kohdan mukaisesti toimittamat tiedot mukaan luettuina, perusteella käynnistetyn, ilman aiheetonta viivytystä toteutetun tutkimuksen jälkeen, että kyseisen aseman saanut toimija ei enää täytä 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Ennen tämän aseman peruuttamista digitaalisten palvelujen koordinaattorin on annettava toimijalle mahdollisuus vastata tutkimuksen tuloksiin ja aikomukseen peruuttaa toimijan asema luotettavana ilmoittajana.
Tarkistus 254
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 kohta
7.  Komissio voi lautakuntaa kuultuaan antaa ohjeita verkkoalustojen ja digitaalisten palvelujen koordinaattorien avustamiseksi 5 ja 6 kohdan soveltamisessa.
7.  Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan ohjeita verkkoalustojen ja digitaalisten palvelujen koordinaattorien avustamiseksi 2, 5 ja 6 kohdan soveltamisessa.
Tarkistus 255
Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)
19 a artikla
Verkkoalustoja koskevat esteettömyysvaatimukset
1.   Unionissa palveluja tarjoavien verkkoalustojen tarjoajien on varmistettava, että ne suunnittelevat ja tarjoavat palveluja direktiivin (EU) 2019/882 liitteessä I olevissa III, IV, VI ja VII jaksossa vahvistettujen esteettömyysvaatimusten mukaisesti.
2.   Verkkoalustojen tarjoajien on laadittava tarvittavat tiedot direktiivin (EU) 2019/882 liitteen V mukaisesti ja selitettävä, miten palvelut täyttävät sovellettavat esteettömyysvaatimukset. Tiedot on asetettava yleisön saataville siten, että ne ovat esteettömästi vammaisten henkilöiden saatavilla. Verkkoalustojen tarjoajien on säilytettävä kyseisiä tietoja niin kauan kuin asianomaista palvelua tarjotaan.
3.   Verkkoalustojen tarjoajien on varmistettava, että tämän asetuksen mukaiset tiedot, lomakkeet ja toimenpiteet asetetaan saataville siten, että ne on helppo löytää, niitä on helppo ymmärtää ja ne ovat vammaisille henkilöille esteettömiä.
4.   Unionissa palveluja tarjoavien verkkoalustojen tarjoajien on varmistettava, että käytössä on menettelyjä, joilla taataan, että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan koko ajan sovellettavia esteettömyysvaatimuksia. Välityspalvelujen tarjoajan on otettava riittävällä tavalla huomioon muutokset palvelun tarjoamisen ominaispiirteissä, muutokset sovellettavissa esteettömyysvaatimuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai teknisissä eritelmissä, joihin nähden palvelun ilmoitetaan täyttävän esteettömyysvaatimukset.
5.   Vaatimustenvastaisuustapauksissa verkkoalustojen tarjoajien on toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet palvelun saattamiseksi sovellettavien esteettömyysvaatimusten mukaiseksi.
6.   Niiden on tehtävä yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla palvelu saatetaan kyseisten vaatimusten mukaiseksi.
7.   Verkkoalustoja, jotka ovat sellaisten direktiivistä (EU) 2019/882 peräisin olevien yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukaisia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on pidettävä tämän asetuksen esteettömyysvaatimusten mukaisina siltä osin, kuin kyseiset standardit tai niiden osat kattavat nämä vaatimukset.
8.   Verkkoalustojen, jotka ovat direktiiviä (EU) 2019/882 varten hyväksyttyjen teknisten eritelmien tai niiden osien mukaisia, on katsottava olevan tämän asetuksen esteettömyysvaatimusten mukaisia siltä osin, kuin kyseiset tekniset eritelmät tai niiden osat kattavat nämä vaatimukset.
Tarkistus 256
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
1.  Verkkoalustojen on keskeytettävä kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan palvelujen tarjoaminen palvelun vastaanottajille, jotka toistuvasti tarjoavat selvästi laitonta sisältöä.
1.  Verkkoalustoilla on oikeus keskeyttää kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan palvelujen tarjoaminen palvelun vastaanottajille, jotka toistuvasti tarjoavat laitonta sisältöä, jonka laittomuus voidaan todeta ilman oikeudellista tai tosiseikkoihin perustuvaa tarkastelua tai josta ne ovat edeltävien 12 kuukauden aikana saaneet vähintään kaksi määräystä toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan, jollei näitä määräyksiä ole myöhemmin kumottu.
Tarkistus 257
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
2.  Verkkoalustojen on keskeytettävä kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan ilmoitusten ja valitusten käsittely, jos yksityishenkilöt tai toimijat tekevät 14 artiklassa tarkoitettujen ilmoitus- ja toimintamekanismien kautta tai valituksen tekijät 17 artiklassa tarkoitettujen sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia tai valituksia.
2.  Verkkoalustoilla on oikeus keskeyttää kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan ilmoitusten ja valitusten käsittely, jos yksityishenkilöt tai toimijat tekevät 14 artiklassa tarkoitettujen ilmoitus- ja toimintamekanismien kautta tai valituksen tekijät 17 artiklassa tarkoitettujen sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia tai valituksia.
Tarkistus 258
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Verkkoalustojen on arvioitava tapauskohtaisesti ja oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti, syyllistyykö vastaanottaja, yksityishenkilö, toimija tai valituksen tekijä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen, ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tosiseikat ja olosuhteet, jotka käyvät ilmi verkkoalustan saatavilla olevista tiedoista. Näiden olosuhteiden on käsitettävä vähintään seuraavat:
3.  Verkkoalustojen tarjoajien on keskeytyksestä päättäessään arvioitava tapauskohtaisesti ja oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti, syyllistyykö vastaanottaja, yksityishenkilö, toimija tai valituksen tekijä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen, ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tosiseikat ja olosuhteet, jotka käyvät ilmi verkkoalustan tarjoajan saatavilla olevista tiedoista. Näiden olosuhteiden on käsitettävä vähintään seuraavat:
Tarkistus 259
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  selvästi laittomien sisältöjen tai ilmeisen perusteettomien ilmoitusten tai valitusten absoluuttinen määrä kuluneen vuoden aikana;
a)  laittomien sisältöjen tai ilmeisen perusteettomien ilmoitusten tai valitusten absoluuttinen määrä kuluneen vuoden aikana;
Tarkistus 260
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – d alakohta
d)  vastaanottajan, yksityishenkilön, toimijan tai valituksen tekijän päämäärä.
d)  vastaanottajan, yksityishenkilön, toimijan tai valituksen tekijän päämäärä, jos se on yksilöitävissä;
Tarkistus 261
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  se, onko ilmoituksen tehnyt yksittäinen käyttäjä tai sellainen toimija tai henkilö, jolla on erityistä asiantuntemusta kyseisen sisällön osalta, vai onko ilmoitus tehty automatisoidun sisällöntunnistusjärjestelmän käytön jälkeen.
Tarkistus 262
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut keskeytykset voidaan todeta pysyviksi, jos
a)  on olemassa pakottavia oikeudellisia tai yleiseen järjestykseen liittyviä syitä, mukaan lukien meneillään oleva rikostutkinta;
b)  poistetut tiedot olivat osa suuren volyymin kampanjoita, joiden tarkoituksena oli harhauttaa käyttäjiä tai manipuloida verkkoalustan sisällön moderointitoimia;
c)  elinkeinonharjoittaja on toistuvasti tarjonnut tavaroita tai palveluja, jotka eivät ole unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia;
d)  poistetut tiedot liittyivät vakaviin rikoksiin.
Tarkistus 263
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta
4.  Verkkoalustojen on esitettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja väärinkäytöksiä koskevat toimintaperiaatteensa selkeästi ja yksityiskohtaisesti ehdoissaan, myös niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta, jotka ne ottavat huomioon arvioidessaan, onko tiettyä toimintaa pidettävä väärinkäytöksenä, ja määrittäessään keskeytyksen keston.
4.  Verkkoalustojen tarjoajien on esitettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja väärinkäytöksiä koskevat toimintaperiaatteensa selkeästi, käyttäjäystävällisesti ja yksityiskohtaisesti ehdoissaan ottaen asianmukaisesti huomioon 12 artiklan 2 kohdan mukaiset velvoitteensa, myös esimerkkejä niistä tosiseikoista ja olosuhteista, jotka ne ottavat huomioon arvioidessaan, onko tiettyä toimintaa pidettävä väärinkäytöksenä, ja määrittäessään keskeytyksen keston.
Tarkistus 264
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jos verkkoalusta antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, sen on varmistettava, että elinkeinonharjoittajat voivat käyttää sen palveluja viestiäkseen tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen niitä unionissa oleville kuluttajille ainoastaan, jos verkkoalusta on ennen tätä saanut seuraavat tiedot:
1.  Verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on varmistettava, että elinkeinonharjoittajat voivat käyttää niiden palveluja viestiäkseen tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen niitä unionissa oleville kuluttajille ainoastaan, jos niille on ennen niiden palvelujen käyttöä näihin tarkoituksiin annettu seuraavat tiedot:
Tarkistus 265
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/102051 3 artiklan 13 kohdassa ja 4 artiklassa tai muussa asiaa koskevassa unionin säädöksessä tarkoitetun talouden toimijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
d)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/102051 3 artiklan 13 kohdassa ja 4 artiklassa tai muussa asiaa koskevassa unionin säädöksessä, myös tuoteturvallisuuden alalla, tarkoitetun talouden toimijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
__________________
__________________
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1).
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1).
Tarkistus 266
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  elinkeinonharjoittajan antama omaehtoinen vakuutus, jossa tämä sitoutuu tarjoamaan ainoastaan sellaisia tuotteita tai palveluja, jotka ovat sovellettavien unionin oikeuden sääntöjen mukaisia.
f)  elinkeinonharjoittajan antama omaehtoinen vakuutus, jossa tämä sitoutuu tarjoamaan ainoastaan sellaisia tuotteita tai palveluja, jotka ovat sovellettavien unionin oikeuden sääntöjen mukaisia, ja jossa tämä soveltuvin osin vahvistaa, että kaikki tuotteet on tarkastettu käyttäen saatavilla olevia tietokantoja, kuten vaarallisia tuotteita koskevaa unionin nopeaa hälytysjärjestelmää (RAPEX);
Tarkistus 267
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
f a)  se, minkä tyyppistä tuotetta tai palvelua elinkeinonharjoittaja aikoo tarjota verkkoalustalla.
Tarkistus 268
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
2.  Nämä tiedot saatuaan verkkoalustan on toteutettava kohtuudella toteutettavissa olevat toimet arvioidakseen, ovatko 1 kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot luotettavia, käyttäen mitä tahansa jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti saataville antamaa virallista verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai pyytämällä elinkeinonharjoittajaa toimittamaan todistusasiakirjoja luotettavista lähteistä.
2.  Nämä tiedot saatuaan verkkoalustan, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on, ennen kuin se sallii tuotteen tai palvelun näyttämisen verkkorajapinnassaan ja sopimussuhteen päättymiseen saakka, pyrittävä parhaansa mukaan arvioimaan, ovatko 1 kohdan a–f a alakohdassa tarkoitetut tiedot luotettavia ja kattavia. Verkkoalustan on pyrittävä parhaansa mukaan tarkistamaan elinkeinonharjoittajan antamat tiedot käyttäen mitä tahansa valtuutetun ylläpitäjän taikka jäsenvaltioiden tai unionin vapaasti saataville antamaa virallista verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai pyytämällä suoraan elinkeinonharjoittajaa toimittamaan todistusasiakirjoja luotettavista lähteistä.
Komissio julkaisee viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta luettelon edeltävässä kohdassa mainituista verkkotietokannoista ja verkkorajapinnoista ja pitää sen ajan tasalla. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja verkkoalustojen velvoitteita sovelletaan uusiin ja olemassa oleviin elinkeinonharjoittajiin.
Tarkistus 269
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Verkkoalustan on pyrittävä parhaansa mukaan tunnistamaan ja estämään se, että elinkeinonharjoittajat levittävät sen palvelua käyttäen tarjouksia tuotteista ja palveluista, jotka eivät ole unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia, sellaisilla toimenpiteillä kuin kuluttajille tarjottavien tuotteiden ja palvelujen satunnaistarkastukset tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden lisäksi.
Tarkistus 270
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Jos verkkoalusta saa viitteitä siitä, että mikä tahansa 1 kohdassa tarkoitettu kyseessä olevalta elinkeinonharjoittajalta saatu tieto on virheellinen tai puutteellinen, sen on pyydettävä elinkeinonharjoittajaa oikaisemaan tiedot siltä osin kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä, ja tekemään se viipymättä tai unionin ja kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa.
3.  Jos verkkoalusta saa riittäviä viitteitä siitä tai sillä on syytä uskoa, että mikä tahansa 1 kohdassa tarkoitettu kyseessä olevalta elinkeinonharjoittajalta saatu tieto on virheellinen tai puutteellinen, sen on pyydettävä elinkeinonharjoittajaa oikaisemaan tiedot siltä osin kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä, ja tekemään se viipymättä tai unionin ja kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa.
Tarkistus 271
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Jos elinkeinonharjoittaja ei oikaise tai täydennä kyseistä tietoa, verkkoalustan on keskeytettävä palvelunsa tarjoaminen elinkeinonharjoittajalle siihen asti, kun pyyntö on täytetty.
Jos elinkeinonharjoittaja ei oikaise tai täydennä kyseistä tietoa, verkkoalustan on nopeasti keskeytettävä palvelunsa tarjoaminen elinkeinonharjoittajalle unionissa sijaitseville kuluttajille tarjottavien tuotteiden tai palvelujen osalta siihen asti, kun pyyntö on kaikilta osin täytetty.
Tarkistus 272
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jos verkkoalusta hylkää palveluja koskevan hakemuksen tai keskeyttää palvelut elinkeinonharjoittajalle, elinkeinonharjoittajalla on oltava käytettävissään tämän asetuksen 17 ja 43 artiklan mukaiset mekanismit.
Tarkistus 273
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on varmistettava, että sisältöjä, tavaroita tai palveluja tarjoavan yrityskäyttäjän henkilöllisyys, kuten tavaramerkki tai logo, on selvästi näkyvissä tarjottujen sisältöjen, tavaroiden tai palvelujen yhteydessä. Verkkoalustan on perustettava tätä varten standardoitu rajapinta yrityskäyttäjille.
Tarkistus 274
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 c kohta (uusi)
3 c.  Elinkeinonharjoittajat ovat yksin vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta, ja niiden on viipymättä ilmoitettava verkkoalustalle kaikista muutoksista annettuihin tietoihin.
Tarkistus 275
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta
4.  Verkkoalustan on säilytettävä 1 ja 2 kohdan mukaisesti saadut tiedot suojatusti niin kauan kuin se on sopimussuhteessa kyseiseen elinkeinonharjoittajaan. Tämän jälkeen sen on poistettava tiedot.
4.  Verkkoalustan on säilytettävä 1 ja 2 kohdan mukaisesti saadut tiedot suojatusti niin kauan kuin se on sopimussuhteessa kyseiseen elinkeinonharjoittajaan. Tämän jälkeen sen on poistettava tiedot viimeistään kuuden kuukauden kuluttua etäsopimuksen lopullisesta tekemisestä.
Tarkistus 276
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta
6.  Verkkoalustan on asetettava 1 kohdan a, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot palvelun vastaanottajien saataville selkeällä, helposti käytettävissä olevalla ja ymmärrettävällä tavalla.
6.  Verkkoalustan on asetettava 1 kohdan a, d, e, f ja f a alakohdassa tarkoitetut tiedot helposti palvelun vastaanottajien käyttöön selkeällä, helposti käytettävissä olevalla ja ymmärrettävällä tavalla direktiivin (EU) 2019/882 liitteen I esteettömyysvaatimusten mukaisesti.
Tarkistus 277
Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)
22 a artikla
Velvoite ilmoittaa kuluttajille ja viranomaisille laittomista tuotteista ja palveluista
1.   Jos sellaisen verkkoalustan, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, tietoon tulee, riippumatta siitä, mitä keinoja tähän on käytetty, että elinkeinonharjoittajan kyseisen alustan rajapinnassa tarjoama tuote tai palvelu on laiton unionin tai kansallisessa lainsäädännössä sovellettavien vaatimusten suhteen, sen on
a)   nopeasti poistettava laiton tuote tai palvelu rajapinnastaan ja tapauksen mukaan ilmoitettava tehdystä päätöksestä asiaankuuluville viranomaisille, kuten markkinavalvontaviranomaiselle tai tulliviranomaiselle;
b)   silloin, kun verkkoalustalla on palvelujen vastaanottajan yhteystiedot, ilmoitettava tällaisen tuotteen tai palvelun hankkineille palvelun vastaanottajille laittomuudesta, elinkeinonharjoittajan henkilöllisyydestä ja muutoksenhakukeinoista;
c)   koottava ja asetettava julkisesti saataville sovellusrajapintojen kautta tietorekisteri, joka sisältää tietoja sen alustalta viimeksi kuluneiden kahdentoista kuukauden aikana poistetuista laittomista tuotteista ja palveluista sekä tietoja asianomaisesta elinkeinonharjoittajasta ja muutoksenhakukeinoista.
2.   Verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on ylläpidettävä sisäistä tietokantaa poistetuista laittomista tuotteista ja palveluista ja/tai vastaanottajista, joille palvelun tarjoaminen on keskeytetty 20 artiklan nojalla.
Tarkistus 278
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  17 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta vastaanotettujen valitusten lukumäärä, näiden valitusten perusteet, valitusten johdosta tehdyt päätökset, näiden päätösten tekemiseen keskimäärin tarvittu aika ja mediaaniaika sekä niiden tapausten lukumäärä, joissa päätökset peruutettiin;
Tarkistus 279
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  20 artiklan nojalla määrättyjen keskeytysten lukumäärä siten, että erotetaan toisistaan selvästi laittoman sisällön tarjoamisesta, ilmeisen perusteettomien ilmoitusten tekemisestä ja ilmeisen perusteettomien valitusten tekemisestä määrätyt keskeytykset;
b)  20 artiklan nojalla määrättyjen keskeytysten lukumäärä siten, että erotetaan toisistaan laittoman sisällön tarjoamisesta, ilmeisen perusteettomien ilmoitusten tekemisestä ja ilmeisen perusteettomien valitusten tekemisestä määrätyt keskeytykset;
Tarkistus 280
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  niiden mainosten lukumäärä, jotka verkkoalusta on poistanut tai merkinnyt tai joihin pääsyn se on estänyt, ja päätösten perustelut.
Tarkistus 281
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta
2.  Verkkoalustojen on julkaistava vähintään kuuden kuukauden välein tiedot palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaisesta keskimääräisestä lukumäärästä kussakin jäsenvaltiossa, laskettuna viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden keskiarvona 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjen menetelmien mukaisesti.
2.  Verkkoalustojen on julkaistava vähintään kahdentoista kuukauden välein tiedot palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaisesta keskimääräisestä lukumäärästä kussakin jäsenvaltiossa, laskettuna viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden keskiarvona 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjen menetelmien mukaisesti.
Tarkistus 282
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä määräämästä verkkoalustoille muita ylimääräisiä avoimuusraportointivelvollisuuksia kuin niiden valvontavaltuuksien käytön yhteydessä esitettyjä erityisiä pyyntöjä.
Tarkistus 283
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta
4.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan mallit 1 kohdan mukaisten raporttien muodolle, sisällölle ja muille yksityiskohdille.
4.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa otetaan käyttöön keskeiset tulosindikaattorit ja vahvistetaan mallit 1 kohdan mukaisten raporttien muodolle, sisällölle ja muille yksityiskohdille.
Tarkistus 284
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Verkkoalustojen, jotka julkaisevat verkkorajapinnoillaan mainoksia, on varmistettava, että palvelun vastaanottajat voivat tunnistaa kunkin yksittäiselle vastaanottajalle esitettävän mainonnan osalta selkeästi ja yksiselitteisesti ja reaaliaikaisesti:
1.   Verkkoalustojen, jotka julkaisevat verkkorajapinnoillaan mainoksia, on varmistettava, että palvelun vastaanottajat voivat tunnistaa kunkin yksittäiselle vastaanottajalle esitettävän mainonnan osalta selkeästi, ytimekkäästi ja yksiselitteisesti ja reaaliaikaisesti:
Tarkistus 285
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  että näytetty tieto on mainos;
a)  että rajapinnassa tai sen osissa näytetty tieto on verkkomainos, myös näkyvien ja yhdenmukaistettujen merkintöjen avulla;
Tarkistus 286
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka rahoittaa mainoksen, jos kyseessä on eri kuin b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;
Tarkistus 287
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  merkitykselliset tiedot tärkeimmistä parametreista, joilla määritetään vastaanottaja, jolle mainos esitetään.
c)   selkeät, merkitykselliset ja yhdenmukaiset tiedot parametreista, joilla määritetään vastaanottaja, jolle mainos esitetään, ja soveltuvin osin siitä, miten näitä parametreja voi muuttaa.
Tarkistus 499
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Verkkoalustojen on varmistettava, että palvelujen vastaanottajat voivat helposti tehdä tietoon perustuvan valinnan siitä, antavatko he suostumuksensa, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 11 alakohdassa ja 7 artiklassa, heitä koskevien henkilötietojen käsittelyyn mainontatarkoituksiin, antamalla heille merkityksellisiä tietoja, mukaan lukien tiedot siitä, miten heidän tietojaan monetisoidaan. Verkkoalustojen on varmistettava, että suostumuksen epääminen ei saa olla vaikeampaa eikä viedä enemmän aikaa kuin sen antaminen. Siinä tapauksessa, että vastaanottajat epäävät suostumuksen tai ovat peruuttaneet sen, vastaanottajille on annettava muita oikeudenmukaisia ja kohtuullisia vaihtoehtoja verkkoalustaan pääsylle.
Tarkistus 500
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.   Kohdentamis- tai amplifiointitekniikat, joilla käsitellään, paljastetaan tai päätellään alaikäisten henkilötietoja tai asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja mainosten esittämiseksi, ovat kiellettyjä.
Tarkistus 290
Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)
24 a artikla
Suosittelujärjestelmien avoimuus
1.   Verkkoalustojen on esitettävä ehdoissaan ja sellaisen erillisen verkkoresurssin kautta, joka voidaan tavoittaa suoraan ja löytää helposti verkkoalustan verkkorajapinnasta, kun sisältöä suositellaan, selkeällä, helposti käytettävissä olevalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla tärkeimmät parametrit, joita käytetään niiden suosittelujärjestelmissä, sekä palvelun vastaanottajan käytettävissä mahdollisesti olevat vaihtoehdot kyseisten tärkeimpien parametrien muuttamiseksi tai niihin vaikuttamiseksi.
2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tärkeimpien parametrien on sisällettävä vähintään seuraavat:
a)   asiaankuuluvan järjestelmän käyttämät tärkeimmät kriteerit, jotka erikseen tai yhdessä ovat merkittävimpiä suositusten määrittämisessä;
b)   kyseisten parametrien suhteellinen merkitys;
c)   se, mitä tavoitteita varten asiaankuuluva järjestelmä on optimoitu; ja
d)   soveltuvin osin selvitys siitä, millainen rooli palvelun vastaanottajien käyttäytymisellä on asiaankuuluvan järjestelmän tuotosten tuottamistavassa.
Edellä 2 kohdassa säädetyt vaatimukset eivät vaikuta liikesalaisuuksien ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua koskevien sääntöjen soveltamiseen.
3.   Jos 1 kohdan mukaisesti on käytettävissä useita vaihtoehtoja, verkkoalustojen on tarjottava verkkorajapinnassaan selkeä ja helposti käytettävissä oleva toiminto, jonka avulla palvelun vastaanottaja voi kussakin suosittelujärjestelmässä milloin tahansa valita ja muuttaa valitsemaansa vaihtoehtoa, joka määrittää palvelun vastaanottajalle esitettävien tietojen suhteellisen järjestyksen.
Tarkistus 291
Ehdotus asetukseksi
24 b artikla (uusi)
24 b artikla
Ensisijaisesti käyttäjien tuottaman pornografisen sisällön levittämiseen käytettäviä alustoja koskevat lisävelvoitteet
Jos verkkoalustaa käytetään ensisijaisesti käyttäjien tuottaman pornografisen sisällön levittämiseen, alustan on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
a)   sisältöä levittävät käyttäjät ovat todentaneet henkilöllisyytensä kaksivaiheisella sähköposti- ja matkapuhelinrekisteröinnillä;
b)   toteutetaan ammattimaista ihmisen suorittamaa sisällön moderointia, jossa on koulutettu tunnistamaan kuvaperusteinen seksuaalinen hyväksikäyttö, mukaan lukien sisältö, joka on erittäin todennäköisesti laitonta;
c)   käytettävissä on sellainen pätevä ilmoitusmenettely, että 14 artiklassa tarkoitetun mekanismin lisäksi henkilöt voivat ilmoittaa alustalle väitteestä, että ilman heidän suostumustaan levitetään kuvamateriaalia, joka esittää heitä tai jonka väitetään esittävän heitä, ja toimittaa alustalle prima facie -näyttöä fyysisestä identiteetistään; tämän menettelyn kautta ilmoitetun sisällön tarjoaminen on keskeytettävä ilman aiheetonta viivytystä.
Tarkistus 292
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
1.  Tätä jaksoa sovelletaan verkkoalustoihin, jotka tarjoavat palvelujaan unionissa keskimäärin vähintään 45 miljoonalle aktiiviselle palvelun vastaanottajalle kuukaudessa, 3 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetun menetelmän mukaisesti laskettuna.
1.  Tätä jaksoa sovelletaan verkkoalustoihin, jotka
a)   tarjoavat vähintään neljän peräkkäisen kuukauden ajan palvelujaan unionissa keskimäärin vähintään 45 miljoonalle aktiiviselle palvelun vastaanottajalle kuukaudessa, 3 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetun menetelmän mukaisesti laskettuna. Tällaisessa menetelmässä on otettava huomioon erityisesti se, että
i)   aktiivisten vastaanottajien lukumäärän on perustuttava kuhunkin palveluun erikseen,
ii)   useisiin laitteisiin liitetyt aktiiviset vastaanottajat lasketaan vain kerran,
iii)   palvelun välillistä käyttöä kolmannen osapuolen tai linkityksen kautta ei oteta huomioon,
iv)   kun verkkoalusta on toisen välityspalvelujen tarjoajan ylläpitämä, aktiiviset vastaanottajat osoitetaan yksinomaan vastaanottajaa lähimpänä olevalle verkkoalustalle,
v)   muiden kuin ihmisten (nk. bottien) automatisoituja vuorovaikutustilanteita, tilejä tai tietoskannauksia ei oteta huomioon.
Tarkistus 293
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta
3.  Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan 69 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdan soveltamiseksi menetelmät unionissa olevien aktiivisten palvelun vastaanottajien keskimääräisen kuukausittaisen lukumäärän laskemiseksi. Menetelmissä on erityisesti täsmennettävä, miten unionin väkiluku määritetään ja millä perusteilla määritetään unionissa olevien aktiivisten palvelun vastaanottajien kuukausittainen keskimääräinen lukumäärä, ottaen huomioon erilaiset saavutettavuusominaisuudet.
3.  Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan 69 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi menetelmät unionissa olevien aktiivisten palvelun vastaanottajien keskimääräisen kuukausittaisen lukumäärän laskemiseksi. Menetelmissä on erityisesti täsmennettävä, miten unionin väkiluku määritetään ja millä perusteilla määritetään unionissa olevien aktiivisten palvelun vastaanottajien kuukausittainen keskimääräinen lukumäärä, ottaen huomioon erilaiset saavutettavuusominaisuudet.
Tarkistus 294
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen on tunnistettava, analysoitava ja arvioitava 25 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä alkaen ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa merkittävät järjestelmäriskit, jotka johtuvat niiden palvelujen toiminnasta ja käytöstä unionissa. Riskinarviointi on kohdennettava niiden palveluihin, ja siinä on otettava huomioon seuraavat järjestelmäriskit:
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen on tehokkaasti ja huolellisesti tunnistettava, analysoitava ja arvioitava 25 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä alkaen ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa ja joka tapauksessa ennen uusien palvelujen käyttöönottoa sellaisten merkittävien järjestelmäriskien todennäköisyys ja vakavuus, jotka johtuvat niiden palvelujen suunnittelusta, algoritmisista järjestelmistä, sisäisistä ominaisuuksista, toiminnasta ja käytöstä unionissa. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon riskit kustakin jäsenvaltiosta, jossa palveluja tarjotaan, sekä koko unionissa, erityisesti tietyn kielen tai alueen tapauksessa. Riskinarviointi on kohdennettava niiden palveluihin ja toimintoihin, mukaan lukien teknologian suunnittelu ja liiketoimintamalleja koskevat valinnat, ja siinä on otettava huomioon seuraavat järjestelmäriskit:
Tarkistus 295
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  laittoman sisällön levittäminen näiden palvelujen kautta;
a)  laittoman sisällön tai niiden ehtojen vastaisen sisällön levittäminen näiden palvelujen kautta;
Tarkistus 296
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  mahdolliset kielteiset vaikutukset perusoikeuskirjan 7, 11, 21 ja 24 artiklassa vahvistettujen yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen oikeuksia koskevien perusoikeuksien käyttämiseen;
b)  mahdolliset tosiasialliset ja ennustettavissa olevat kielteiset vaikutukset perusoikeuskirjan 1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 ja 38 artiklassa vahvistettujen ihmisarvon ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista, henkilötietojen suojaa sekä sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta samoin kuin tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta, syrjintäkieltoa, sukupuolten tasa-arvoa ja lapsen oikeuksia koskevien perusoikeuksien käyttämiseen, myös kuluttajansuojan osalta;
Tarkistus 297
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  palvelun tahallinen manipulointi, mukaan lukien palvelun epäaito käyttö tai automatisoitu hyödyntäminen, jolla on tosiasiallisia tai ennakoitavissa olevia kielteisiä vaikutuksia kansanterveyden suojeluun, alaikäisiin tai kansalaiskeskusteluun taikka tosiasiallisia tai ennakoitavissa olevia vaikutuksia vaalimenettelyihin ja yleiseen turvallisuuteen.
c)  palvelun virheellinen toiminta tai tahallinen manipulointi, mukaan lukien palvelun tai palvelun aiottuun käyttöön liittyvien riskien epäaito käyttö tai automatisoitu hyödyntäminen, mukaan lukien laittoman sisällön, niiden ehtojen vastaisen sisällön ja muun sisällön amplifiointi, jolla on tosiasiallisia tai ennakoitavissa olevia kielteisiä vaikutuksia alaikäisten ja muiden palvelun vastaanottajien haavoittuvien ryhmien suojeluun, demokraattisiin arvoihin, tiedotusvälineiden vapauteen, sananvapauteen ja kansalaiskeskusteluun taikka tosiasiallisia tai ennakoitavissa olevia vaikutuksia vaalimenettelyihin ja yleiseen turvallisuuteen;
Tarkistus 298
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  tosiasialliset ja ennakoitavissa olevat kielteiset vaikutukset kansanterveyden suojeluun sekä toiminnalliseen riippuvuuteen tai muut vakavat kielteiset vaikutukset henkilön fyysiseen, henkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.
Tarkistus 299
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta
2.  Erittäin suurten verkkoalustojen on riskinarviointeja tehdessään otettava erityisesti huomioon, miten niiden sisällön moderointijärjestelmät, suosittelujärjestelmät ja mainosten valinta- ja esitysjärjestelmät vaikuttavat 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelmäriskeihin, mukaan lukien laittoman sisällön ja verkkoalustan ehtojen kanssa yhteensopimattoman tiedon mahdollinen nopea ja laaja leviäminen.
2.  Erittäin suurten verkkoalustojen on riskinarviointeja tehdessään otettava erityisesti huomioon, vaikuttavatko niiden sisällön moderointijärjestelmät, ehdot, yhteisöstandardit, algoritmiset järjestelmät, suosittelujärjestelmät ja mainosten valinta- ja esitysjärjestelmät sekä taustalla oleva datan keruu, käsittely ja profilointi 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelmäriskeihin ja miten ne vaikuttavat niihin, mukaan lukien laittoman sisällön ja verkkoalustan ehtojen kanssa yhteensopimattoman tiedon mahdollinen nopea ja laaja leviäminen.
Tarkistus 300
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Erittäin suurten verkkoalustojen on riskinarviointeja tehdessään kuultava tapauksen mukaan palvelun vastaanottajien edustajia, sellaisten ryhmien edustajia, joihin niiden palvelut mahdollisesti vaikuttavat, riippumattomia asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä. Näiden osallistuminen on räätälöitävä niihin erityisiin järjestelmäriskeihin, joita erittäin suuri verkkoalusta pyrkii arvioimaan.
Tarkistus 301
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Riskinarvioinnin liiteasiakirjat on toimitettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja komissiolle.
Tarkistus 302
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut velvoitteet eivät saa missään tapauksessa johtaa yleiseen valvontavelvoitteeseen.
Tarkistus 303
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen on otettava käyttöön kohtuullisia, oikeasuhteisia ja tehokkaita riskinhallintatoimenpiteitä, jotka on mitoitettu vastaamaan 26 artiklan mukaisesti yksilöityjä erityisiä järjestelmäriskejä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla tapauksen mukaan esimerkiksi seuraavat:
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen on otettava käyttöön kohtuullisia, avoimia, oikeasuhteisia ja tehokkaita riskinhallintatoimenpiteitä, jotka on mitoitettu vastaamaan 26 artiklan mukaisesti yksilöityjä erityisiä järjestelmäriskejä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla tapauksen mukaan esimerkiksi seuraavat:
Tarkistus 304
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  sisällön moderointijärjestelmien tai suosittelujärjestelmien, alustojen päätöksentekoprosessien, niiden palvelujen ominaisuuksien tai toiminnan tai niiden ehtojen mukauttaminen;
a)  sisällön moderointijärjestelmien, algoritmisten järjestelmien tai suosittelujärjestelmien ja verkkorajapintojen, alustojen päätöksentekoprosessien, niiden palvelujen suunnittelun, ominaisuuksien tai toiminnan, niiden mainontamallin tai niiden ehtojen mukauttaminen;
Tarkistus 305
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  asianmukaisten resurssien varmistaminen ilmoitusten ja sisäisten valitusten käsittelyä varten, mukaan lukien asianmukaiset tekniset ja operatiiviset toimenpiteet tai valmiudet;
Tarkistus 306
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  kohdennetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on rajoittaa mainosten esittämistä alustan tarjoaman palvelun yhteydessä;
b)  kohdennetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on rajoittaa mainosten esittämistä alustan tarjoaman palvelun yhteydessä, tai julkisen palvelun mainosten tai muiden niihin liittyvien faktatietojen vaihtoehtoinen sijoittelu ja esittäminen;
Tarkistus 307
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  tapauksen mukaan kohdennetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on mukauttaa verkkorajapintoja ja toimintoja alaikäisten suojelemiseksi;
Tarkistus 308
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  alustan sisäisten prosessien tai sen toimintojen valvonnan tehostaminen erityisesti järjestelmäriskin havaitsemiseksi;
c)  alustan sisäisten prosessien sekä resurssien, testauksen ja dokumentoinnin tai sen toimintojen valvonnan tehostaminen erityisesti järjestelmäriskin havaitsemiseksi;
Tarkistus 309
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Erittäin suurten verkkoalustojen on tarvittaessa suunniteltava riskinhallintatoimenpiteensä yhdessä palvelun vastaanottajien edustajien, riippumattomien asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Jos tällaista osallistumista ei ole tarkoitus toteuttaa, tämä on todettava selvästi 33 artiklassa tarkoitetussa avoimuusraportissa.
Tarkistus 310
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Erittäin suurten verkkoalustojen on toimitettava yksityiskohtainen luettelo toteutetuista riskinhallintatoimenpiteistä ja niiden perustelut riippumattomille tarkastajille 28 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen laatimista varten.
Tarkistus 311
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.  Komissio arvioi 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, erittäin suurten verkkoalustojen toteuttamien riskinhallintatoimenpiteiden täytäntöönpanon ja vaikuttavuuden ja voi tarvittaessa antaa suosituksia.
Tarkistus 312
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Lautakunta julkaisee yhteistyössä komission kanssa kerran vuodessa kattavan kertomuksen, jossa on seuraavat tiedot:
2.  Lautakunta julkaisee yhteistyössä komission kanssa kerran vuodessa kattavan kertomuksen. Kertomuksissa on oltava seuraavat tiedot:
Tarkistus 313
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  sellaisten merkittävimpien ja toistuvimpien järjestelmäriskien tunnistaminen ja arviointi, joista erittäin suuret verkkoalustat ovat raportoineet tai jotka on tunnistettu muista, erityisesti 31 ja 33 artiklan mukaisista tietolähteistä;
a)  sellaisten merkittävimpien ja toistuvimpien järjestelmäriskien tunnistaminen ja arviointi, joista erittäin suuret verkkoalustat ovat raportoineet tai jotka on tunnistettu muista, erityisesti 30, 31 ja 33 artiklan mukaisista tietolähteistä;
Tarkistus 314
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Kertomukset on esitettävä kustakin jäsenvaltiosta, jossa järjestelmäriskit ilmenivät, sekä koko unionista. Kertomukset on julkaistava unionin jäsenvaltioiden kaikilla virallisilla kielillä.
Tarkistus 315
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta
3.  Komissio voi yhteistyössä digitaalisten palvelujen koordinaattorien kanssa antaa yleisiä ohjeita 1 kohdan soveltamisesta erityisten riskien osalta, erityisesti parhaiden toimintatapojen esittämiseksi ja mahdollisten toimenpiteiden suosittelemiseksi, ottaen asianmukaisesti huomioon toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kaikkien osapuolten perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin. Näitä ohjeita laatiessaan komissio järjestää julkisia kuulemisia.
3.  Komissio antaa yhteistyössä digitaalisten palvelujen koordinaattorien kanssa ja julkisen kuulemisen jälkeen yleisiä ohjeita 1 kohdan soveltamisesta erityisten riskien osalta, erityisesti parhaiden toimintatapojen esittämiseksi ja mahdollisten toimenpiteiden suosittelemiseksi, ottaen asianmukaisesti huomioon toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kaikkien osapuolten perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin.
Tarkistus 316
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Vaatimus ottaa käyttöön riskinhallintatoimenpiteitä ei saa johtaa yleiseen valvontavelvoitteeseen tai aktiivisiin tiedonhankintavelvoitteisiin.
Tarkistus 317
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Erittäin suurille verkkoalustoille on tehtävä niiden omalla kustannuksella vähintään kerran vuodessa tarkastus, joissa arvioidaan seuraavien noudattamista:
1.  Erittäin suurille verkkoalustoille on tehtävä niiden omalla kustannuksella vähintään kerran vuodessa riippumaton tarkastus, joissa arvioidaan seuraavien noudattamista:
Tarkistus 318
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Erittäin suurten verkkoalustojen on varmistettava, että tarkastajilla on käytettävissään kaikki merkitykselliset tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastuksen asianmukaista suorittamista varten.
Tarkistus 319
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaiset tarkastukset suorittavien organisaatioiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaiset tarkastukset suorittavien organisaatioiden on oltava komission tunnustamia ja hyväksymiä ja täytettävä seuraavat vaatimukset:
Tarkistus 320
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  ne ovat riippumattomia kyseessä olevasta erittäin suuresta verkkoalustasta;
a)  ne ovat oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattomia kyseessä olevasta erittäin suuresta verkkoalustasta ja muista erittäin suurista verkkoalustoista eikä niillä ole eturistiriitoja niihin nähden;
Tarkistus 321
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  tarkastajat ja heidän työntekijänsä eivät ole tarjonneet mitään muuta palvelua tarkastetulle erittäin suurelle verkkoalustalle tarkastusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ja he sitoutuvat olemaan työskentelemättä tarkastetulle erittäin suurelle verkkoalustalle tai sellaiselle ammattialajärjestölle tai elinkeinoyhdistykselle, jonka jäsen alusta on, 12 kuukauden ajan siitä, kun heidän tehtävänsä tarkastusorganisaatiossa on päättynyt;
Tarkistus 322
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Tarkastukset tekevien organisaatioiden on laadittava kustakin tarkastuksesta tarkastuskertomus. Kertomus on laadittava kirjallisesti, ja siihen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:
3.  Tarkastukset tekevien organisaatioiden on laadittava kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta tarkastuskohteesta tarkastuskertomus. Kertomus on laadittava kirjallisesti, ja siihen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:
Tarkistus 323
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  etunäkökohtia koskeva ilmoitus;
Tarkistus 324
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – d alakohta
d)  kuvaus tarkastuksen tärkeimmistä havainnoista;
d)  kuvaus tarkastuksen tärkeimmistä havainnoista ja yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;
Tarkistus 325
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  kuvaus osana tarkastusta kuulluista kolmansista osapuolista;
Tarkistus 326
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
f a)  kuvaus erityisistä seikoista, joita ei voitu tarkastaa, ja selvitys siitä, miksi niitä ei voitu tarkastaa;
Tarkistus 327
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)
f b)  jos tarkastuslausunnossa ei voitu tehdä päätelmiä tarkastuksen piiriin kuuluvista erityisistä seikoista, perustelut sille, miksi tällaisia päätelmiä ei voitu tehdä.
Tarkistus 328
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Komissio julkaisee hyväksyttyjen organisaatioiden luettelon ja päivittää sitä säännöllisesti.
Tarkistus 329
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.  Kun erittäin suuri verkkoalusta saa myönteisen tarkastuskertomuksen, sillä on oikeus pyytää komissiolta laatuleima.
Tarkistus 330
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen, jotka käyttävät suosittelujärjestelmiä, on esitettävä ehdoissaan selkeällä, helposti käytettävissä olevalla ja ymmärrettävällä tavalla tärkeimmät parametrit, joita käytetään niiden suosittelujärjestelmissä, sekä palvelun vastaanottajien käytettävissä mahdollisesti olevat vaihtoehdot kyseisten tärkeimpien parametrien muuttamiseksi tai niihin vaikuttamiseksi, mukaan lukien vähintään yksi vaihtoehto, joka ei perustu asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun profilointiin.
1.  Edellä 24 a artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi erittäin suurten verkkoalustojen, jotka käyttävät suosittelujärjestelmiä, on tarjottava vähintään yksi suosittelujärjestelmä, joka ei perustu asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun profilointiin, sekä verkkorajapinnassaan helposti saavutettava toiminto, jonka avulla palvelun vastaanottaja voi kussakin suosittelujärjestelmässä milloin tahansa valita ja muuttaa valitsemaansa vaihtoehtoa, joka määrittää palvelun vastaanottajalle esitettävien tietojen suhteellisen järjestyksen.
Tarkistus 331
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
2.  Jos 1 kohdan mukaisesti on käytettävissä useita vaihtoehtoja, erittäin suurten verkkoalustojen on tarjottava verkkorajapinnassaan helposti saatavilla oleva toiminto, jonka avulla palvelun vastaanottaja voi kussakin suosittelujärjestelmässä milloin tahansa valita ja muuttaa valitsemaansa vaihtoehtoa, joka määrittää palvelun vastaanottajalle esitettävien tietojen suhteellisen järjestyksen.
Poistetaan.
Tarkistus 332
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen, jotka näyttävät verkkorajapinnoillaan mainoksia, on koottava ja asetettava julkisesti saataville sovellusrajapintojen kautta tietorekisteri, joka sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot yhden vuoden ajan sen jälkeen, kun mainos oli viimeksi asetettu esille niiden verkkorajapinnoilla. Niiden on varmistettava, että rekisteri ei sisällä sellaisten palvelun vastaanottajien henkilötietoja, joille mainos esitettiin tai olisi voitu esittää.
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen, jotka näyttävät verkkorajapinnoillaan mainoksia, on koottava ja asetettava julkisesti saataville ja haettavaksi helppokäyttöisiä, tehokkaita ja luotettavia välineitä käyttäen sovellusrajapintojen kautta tietorekisteri, joka sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot yhden vuoden ajan sen jälkeen, kun mainos oli viimeksi asetettu esille niiden verkkorajapinnoilla. Niiden on varmistettava, että kustakin mainostajasta ja kustakin mainoksessa olevasta tiedosta, mainoksen kohteesta ja yleisöstä, jonka mainostaja haluaa tavoittaa, voidaan tehdä monen kriteerin kyselyjä. Niiden on varmistettava, että rekisteri ei sisällä sellaisten palvelun vastaanottajien henkilötietoja, joille mainos esitettiin tai olisi voitu esittää, ja toteutettava kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että tiedot ovat täsmällisiä ja kattavia.
Tarkistus 333
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  mainoksen sisältö;
a)  mainoksen sisältö, mukaan lukien tuotteen, palvelun tai tuotemerkin nimi ja mainoksen kohde;
Tarkistus 334
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on maksanut mainoksen, jos kyseessä on eri kuin b alakohdassa tarkoitettu henkilö;
Tarkistus 335
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  oliko mainos tarkoitettu esitettäväksi nimenomaisesti yhdelle tai useammalle tietylle palvelun vastaanottajien ryhmälle, ja jos oli, tärkeimmät tähän tarkoitukseen käytetyt parametrit;
d)  oliko mainos tarkoitettu esitettäväksi nimenomaisesti yhdelle tai useammalle tietylle palvelun vastaanottajien ryhmälle, ja jos oli, tärkeimmät tähän tarkoitukseen käytetyt parametrit, mukaan lukien parametrit tiettyjen ryhmien jättämiseksi mainoksen ulkopuolelle;
Tarkistus 336
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  jos se luovutetaan, jäljennös niiden erittäin suurilla verkkoalustoilla julkaistujen kaupallisten viestien sisällöstä, joita erittäin suuri verkkoalusta ei markkinoi, myy tai järjestä mutta jotka on asianmukaisten kanavien kautta ilmoitettu sellaisiksi erittäin suurelle verkkoalustalle;
Tarkistus 337
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)
e a)  tapaukset, joissa mainos on poistettu 14 artiklan mukaisesti tehdyn ilmoituksen tai 8 artiklan nojalla annetun määräyksen perusteella.
Tarkistus 338
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Lautakunta julkaisee hyväksyttyjä tutkijoita kuultuaan ohjeet 1 kohdan mukaisesti perustettujen tietorekisterien rakenteesta ja organisoinnista.
Tarkistus 339
Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)
30 a artikla
Syväväärennökset
Jos erittäin suuren verkkoalustan tietoon tulee, että jokin sisältö on tuotettu tai manipuloitu kuva-, ääni- tai videosisältö. joka selvästi muistuttaa olemassa olevia henkilöitä, esineitä, paikkoja tai muita kokonaisuuksia tai tapahtumia ja joka antaa henkilölle virheellisen vaikutelman siitä, että se on aito ja todenmukainen (syväväärennökset), palveluntarjoajan on merkittävä sisältö tavalla, jolla ilmoitetaan, että sisältö on epäaito, ja joka on selvästi näkyvissä palvelujen vastaanottajalle.
Tarkistus 340
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen on annettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille tai komissiolle näiden perustellusta pyynnöstä ja pyynnössä täsmennetyn kohtuullisen ajan kuluessa pääsy tietoihin, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen noudattamisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Kyseinen digitaalisten palvelujen koordinaattori ja komissio saavat käyttää kyseisiä tietoja ainoastaan näihin tarkoituksiin.
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen on annettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille tai komissiolle näiden perustellusta pyynnöstä ja pyynnössä täsmennetyn kohtuullisen ajan kuluessa ja viipymättä pääsy tietoihin, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen noudattamisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Kyseinen digitaalisten palvelujen koordinaattori ja komissio saavat pyytää kyseisiä tietoja, päästä niihin ja käyttää niitä ainoastaan näihin tarkoituksiin.
Tarkistus 341
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Erittäin suuri verkkoalusta on velvollinen selvittämään algoritmien suunnittelua, logiikkaa ja toimintaa, jos sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori sitä pyytää.
Tarkistus 342
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta
2.  Erittäin suurten verkkoalustojen on sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai komission perustellusta pyynnöstä annettava pyynnössä täsmennetyn kohtuullisen ajan kuluessa tämän artiklan 4 kohdan vaatimukset täyttäville hyväksytyille tutkijoille pääsy tietoihin ainoastaan sellaista tutkimusta varten, joka edistää 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmäriskien tunnistamista ja käsityksen saamista niistä.
2.  Erittäin suurten verkkoalustojen on sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai komission perustellusta pyynnöstä annettava pyynnössä täsmennetyn kohtuullisen ajan kuluessa tämän artiklan 4 kohdan vaatimukset täyttäville hyväksytyille tutkijoille sekä hyväksytyille voittoa tavoittelemattomille elimille, järjestöille ja yhdistyksille pääsy tietoihin ainoastaan sellaista tutkimusta varten, joka edistää 26 artiklan 1 kohdassa ja 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmäriskien tunnistamista, lieventämistä ja käsityksen saamista niistä.
Tarkistus 343
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Hyväksytyillä tutkijoilla sekä hyväksytyillä voittoa tavoittelemattomilla elimillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on oltava pääsy sisällön kokonaiskatselukertoja ja katseluastetta koskeviin aggregoituihin lukuihin ennen sisällön poistamista 8 artiklan mukaisesti annettujen määräysten tai palveluntarjoajan omasta aloitteesta ja sen ehtojen mukaisesti toteutetun sisällön moderoinnin perusteella.
Tarkistus 344
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta
3.  Erittäin suurten verkkoalustojen on annettava pääsy 1 ja 2 kohdan mukaisiin tietoihin tapauksen mukaan joko verkkotietokantojen tai sovellusrajapintojen kautta.
3.  Erittäin suurten verkkoalustojen on annettava pääsy 1 ja 2 kohdan mukaisiin tietoihin tapauksen mukaan joko verkkotietokantojen tai sovellusrajapintojen kautta sekä helposti käytettävissä oleva ja käyttäjäystävällinen mekanismi moniin kriteereihin perustuvaa hakua varten.
Tarkistus 345
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta
4.  Jotta tutkijat voidaan hyväksyä, heillä on oltava yhteyksiä akateemisiin laitoksiin, heidän on oltava riippumattomia kaupallisista eduista, heillä on oltava todistetusti asiantuntemusta tutkittaviin riskeihin tai niiden tutkimusmenetelmiin liittyvillä aloilla ja heidän on sitouduttava kuhunkin pyyntöön liittyviin tietoturvaa ja luottamuksellisuutta koskeviin erityisvaatimuksiin ja kyettävä täyttämään ne.
4.  Jotta sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tai komissio voi hyväksyä tutkijat tai voittoa tavoittelemattomat elimet, järjestöt tai yhdistykset,
a)   näillä on oltava yhteyksiä akateemisiin laitoksiin tai yleistä etua edustaviin kansalaisjärjestöihin, jotka täyttävät 68 artiklan mukaiset vaatimukset;
b)   näiden on oltava riippumattomia kaupallisista eduista, myös mistä tahansa erittäin suuresta verkkoalustasta;
c)   näiden on julkistettava tutkimusrahoitus;
d)   näiden on oltava riippumattomia mistä tahansa hallituksesta, hallintoelimestä tai muusta valtiollisesta elimestä, lukuun ottamatta sitä akateemista laitosta, johon näillä on yhteyksiä, jos kyseessä on julkinen laitos;
e)   näillä on oltava todistetusti asiantuntemusta tutkittaviin riskeihin tai niiden tutkimusmenetelmiin liittyvillä aloilla; ja
f)   näiden on täytettävä kuhunkin pyyntöön liittyvät tietoturvaa ja luottamuksellisuutta koskevat erityisvaatimukset.
Tarkistus 346
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jos erittäin suurella verkkoalustalla on syytä uskoa, että tutkija tai voittoa tavoittelematon elin, järjestö tai yhdistys toimii muuten kuin 2 kohdan tarkoituksessa tai ei enää täytä 4 kohdan edellytyksiä, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta asianomaiselle viranomaiselle eli joko sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille tai komissiolle, joka päättää ilman aiheetonta viivytystä, onko pääsy peruutettava ja milloin pääsy palautetaan ja millä edellytyksillä.
Tarkistus 347
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.  Jos sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorilla tai komissiolla on syytä uskoa, että tutkija tai voittoa tavoittelematon elin, järjestö tai yhdistys toimii muuten kuin 2 kohdan tarkoituksessa tai ei enää täytä 4 kohdan edellytyksiä, se ilmoittaa asiasta välittömästi erittäin suurelle verkkoalustalle. Erittäin suurella verkkoalustalla on tiedot saatuaan oikeus peruuttaa pääsy tietoihin. Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tai komissio päättää, palautetaanko pääsy ja milloin se palautetaan ja millä edellytyksillä.
Tarkistus 348
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta
5.  Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset edellytykset, joiden mukaisesti erittäin suurten verkkoalustojen on jaettava tietoja 1 ja 2 kohdan mukaisesti, sekä tarkoitukset, joihin tietoja saa käyttää. Näissä delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan erityiset edellytykset, joilla tällainen tietojen jakaminen hyväksyttyjen tutkijoiden kanssa voidaan toteuttaa asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ottaen huomioon erittäin suurten verkkoalustojen ja kyseeseen tulevien palvelun vastaanottajien oikeudet ja edut, mukaan lukien luottamuksellisten tietojen ja erityisesti liikesalaisuuksien suojaaminen ja palvelun turvallisuuden ylläpitäminen.
5.  Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan ja viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset edellytykset, joiden mukaisesti erittäin suurten verkkoalustojen on jaettava tietoja 1 ja 2 kohdan mukaisesti, sekä tarkoitukset, joihin tietoja saa käyttää. Näissä delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan erityiset edellytykset, joilla tällainen tietojen jakaminen hyväksyttyjen tutkijoiden tai voittoa tavoittelemattomien elinten, järjestöjen tai yhdistysten kanssa voidaan toteuttaa asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ottaen huomioon erittäin suurten verkkoalustojen ja kyseeseen tulevien palvelun vastaanottajien oikeudet ja edut, mukaan lukien luottamuksellisten tietojen suojaaminen ja palvelun turvallisuuden ylläpitäminen.
Tarkistus 349
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta – b alakohta
b)  pääsy tietoihin johtaisi merkittäviin haavoittuvuuksiin palvelun turvallisuuden kannalta tai luottamuksellisten tietojen, erityisesti liikesalaisuuksien, suojaamisen kannalta.
b)  pääsy tietoihin johtaisi merkittäviin haavoittuvuuksiin palvelun turvallisuuden kannalta tai luottamuksellisten tietojen suojaamisen kannalta.
Tarkistus 350
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorit ja komissio raportoivat kerran vuodessa seuraavat tiedot:
a)  niille esitettyjen 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitettujen pyyntöjen lukumäärä;
b)  niiden tällaisten pyyntöjen lukumäärä, jotka digitaalisten palvelujen koordinaattori tai komissio on evännyt tai peruuttanut, ja syyt, joiden vuoksi ne on evätty tai peruutettu, myös sen perusteella, että erittäin suuri verkkoalusta on esittänyt digitaalisten palvelujen koordinaattorille tai komissiolle pyynnön muuttaa 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitettua pyyntöä.
Tarkistus 351
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 7 b kohta (uusi)
7 b.  Hyväksyttyjen tutkijoiden, joille on myönnetty pääsy tietoihin, on julkaistava havaintonsa luottamuksellisia tietoja paljastamatta ja asetusta (EU) 2016/679 noudattaen, kun he ovat saaneet tutkimuksensa päätökseen.
Tarkistus 352
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta
2.  Erittäin suuret verkkoalustat voivat nimetä säännösten noudattamista valvoviksi toimihenkilöiksi ainoastaan henkilöitä, joilla on 3 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseen tarvittava pätevyys, tietämys, kokemus ja kyvyt. Sääntöjen noudattamista valvovat toimihenkilöt voivat olla joko kyseisen erittäin suuren verkkoalustan henkilöstön jäseniä tai hoitaa näitä tehtäviä kyseisen erittäin suuren verkkoalustan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.
2.  Erittäin suuret verkkoalustat voivat nimetä ainoastaan henkilöitä, joilla on 3 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseen tarvittava pätevyys, tietämys, kokemus ja kyvyt, säännösten noudattamista valvoviksi toimihenkilöiksi. Sääntöjen noudattamista valvovat toimihenkilöt voivat olla joko kyseisen erittäin suuren verkkoalustan henkilöstön jäseniä tai hoitaa näitä tehtäviä kyseisen erittäin suuren verkkoalustan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.
Tarkistus 353
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  tehdä yhteistyötä sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin ja komission kanssa tämän asetuksen soveltamiseksi;
a)  tehdä yhteistyötä sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin, lautakunnan ja komission kanssa tämän asetuksen soveltamiseksi;
Tarkistus 354
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen on julkaistava 13 artiklassa tarkoitetut raportit kuuden kuukauden kuluessa 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein.
1.  Erittäin suurten verkkoalustojen on julkaistava 13 artiklassa tarkoitetut raportit kuuden kuukauden kuluessa 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein vakioidussa, koneluettavassa ja helposti käytettävissä olevassa muodossa.
Tarkistus 355
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Tällaisissa raporteissa on oltava tiedot sisällön moderoinnista jaoteltuina ja esitettyinä kustakin jäsenvaltiosta, jossa palveluja tarjotaan, ja koko unionista. Raportit on julkaistava vähintään yhdellä niiden unionin jäsenvaltioiden virallisista kielistä, joissa palveluja tarjotaan.
Tarkistus 356
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  asiaan liittyvät 27 artiklan mukaisesti yksilöidyt ja toteutetut riskinhallintatoimenpiteet;
b)  27 artiklan mukaisesti yksilöidyt ja toteutetut erityiset riskinhallintatoimenpiteet;
Tarkistus 357
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  tapauksen mukaan tiedot palvelun vastaanottajien edustajista, riippumattomista asiantuntijoista ja kansalaisjärjestöistä, joita on kuultu 26 artiklan mukaista riskinarviointia varten.
Tarkistus 358
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta
3.  Jos erittäin suuri verkkoalusta katsoo, että 2 kohdan mukainen tietojen julkaiseminen voi johtaa kyseisen alustan tai palvelun vastaanottajien luottamuksellisten tietojen paljastumiseen, voi aiheuttaa merkittävää haavoittuvuutta palvelun turvallisuudelle, voi heikentää yleistä turvallisuutta tai voi vahingoittaa vastaanottajia, verkkoalusta saa poistaa tällaiset tiedot raporteista. Siinä tapauksessa kyseisen verkkoalustan on toimitettava digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja komissiolle täydelliset raportit ja liitettävä niihin perustelut tietojen poistamiselle julkisista raporteista.
3.  Jos erittäin suuri verkkoalusta katsoo, että 2 kohdan mukainen tietojen julkaiseminen voi johtaa kyseisen alustan tai palvelun vastaanottajien luottamuksellisten tietojen paljastumiseen, voi aiheuttaa merkittävää haavoittuvuutta palvelun turvallisuudelle, voi heikentää yleistä turvallisuutta tai voi vahingoittaa vastaanottajia, verkkoalusta saa poistaa tällaiset tiedot raporteista. Siinä tapauksessa kyseisen verkkoalustan on toimitettava digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja komissiolle täydelliset raportit ja liitettävä niihin perustelut tietojen poistamiselle julkisista raporteista asetusta (EU) 2016/679 noudattaen.
Tarkistus 359
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Komissio tukee ja edistää asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointielinten laatimien vapaaehtoisten toimialastandardien kehittämistä ja täytäntöönpanoa vähintään seuraavien osalta:
1.  Komissio tukee ja edistää asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointielinten laatimien vapaaehtoisten standardien kehittämistä ja täytäntöönpanoa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti vähintään seuraavien osalta:
Tarkistus 360
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  12 artiklan mukaiset ehdot, myös kyseisten ehtojen hyväksymisen ja niihin tehtävien muutosten osalta;
Tarkistus 361
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
a b)  tiedot 22 artiklan mukaisesta elinkeinonharjoittajien jäljitettävyydestä;
Tarkistus 362
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)
a c)  24 artiklan mukaiset mainontakäytännöt ja 24 a artiklan mukaiset suosittelujärjestelmät;
Tarkistus 363
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
f a)  13 artiklan mukaiset avoimuusraportointivelvollisuudet;
Tarkistus 364
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)
f b)  tekniset eritelmät sen varmistamiseksi, että välityspalvelut tehdään vammaisille henkilöille esteettömiksi direktiivin (EU) 2019/882 esteettömyysvaatimusten mukaisesti.
Tarkistus 365
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio tukee ja edistää asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointielinten laatimien vapaaehtoisten standardien kehittämistä ja täytäntöönpanoa alaikäisten suojelemiseksi.
Tarkistus 366
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yhteiset eritelmät 1 kohdan a–f b alakohdassa luetelluille seikoille, jos komissio on pyytänyt yhtä tai useampaa eurooppalaista standardointiorganisaatiota laatimaan yhdenmukaistetun standardin eikä kyseisen standardin viitetietoja ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ... kuluessa [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] tai mikään eurooppalaisista standardointiorganisaatioista ei ole hyväksynyt pyyntöä.
Tarkistus 367
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta
1.  Komissio ja lautakunta kannustavat laatimaan käytännesääntöjä unionin tasolla ja helpottavat niiden laatimista tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen edistämiseksi ottaen erityisesti huomioon erityiset haasteet, joita liittyy erityyppisten laittomien sisältöjen ja järjestelmäriskien torjumiseen, noudattaen unionin lainsäädäntöä, erityisesti kilpailun ja henkilötietojen suojan osalta.
1.  Komissio ja lautakunta kannustavat laatimaan vapaaehtoisia käytännesääntöjä unionin tasolla ja helpottavat niiden laatimista tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen edistämiseksi ottaen erityisesti huomioon erityiset haasteet, joita liittyy erityyppisten laittomien sisältöjen ja järjestelmäriskien torjumiseen, noudattaen unionin lainsäädäntöä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että vältetään kielteiset vaikutukset reiluun kilpailuun, tietojen käyttöoikeuteen ja tietoturvaan, yleisen valvonnan kieltoon ja yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. Komissio ja lautakunta kannustavat myös tarkastelemaan ja mukauttamaan säännöllisesti käytännesääntöjä sen varmistamiseksi, että ne ovat tarkoituksenmukaisia, ja helpottavat tätä.
Tarkistus 368
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta
2.  Jos ilmenee 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä järjestelmäriski, joka koskee useita erittäin suuria verkkoalustoja, komissio voi tarvittaessa kutsua kyseiset erittäin suuret verkkoalustat, muut erittäin suuret verkkoalustat, muut verkkoalustat ja muut välityspalvelujen tarjoajat sekä tarvittaessa kansalaisjärjestöjä ja muita asianomaisia osapuolia osallistumaan käytännesääntöjen laatimiseen, muun muassa siten, että vahvistetaan sitoumuksia toteuttaa erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä, sekä kaikkia toteutettuja toimenpiteitä ja niiden tuloksia koskevan säännöllisen raportoinnin puitteiden laatimiseen.
2.  Jos ilmenee 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä järjestelmäriski, joka koskee useita erittäin suuria verkkoalustoja, komissio voi tarvittaessa pyytää kyseisiä erittäin suuria verkkoalustoja, muita erittäin suuria verkkoalustoja, muita verkkoalustoja ja muita välityspalvelujen tarjoajia sekä tarvittaessa asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä osallistumaan käytännesääntöjen laatimiseen, muun muassa siten, että vahvistetaan sitoumuksia toteuttaa erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä, sekä kaikkia toteutettuja toimenpiteitä ja niiden tuloksia koskevan säännöllisen raportoinnin puitteiden laatimiseen.
Tarkistus 369
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta
3.  Pannessaan täytäntöön 1 ja 2 kohtaa komissio ja lautakunta pyrkivät varmistamaan, että käytännesäännöissä esitetään selkeästi kyseisten sääntöjen tavoitteet, että ne sisältävät keskeiset tulosindikaattorit, joilla mitataan näiden tavoitteiden saavuttamista, ja että niissä otetaan asianmukaisesti huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten, myös kansalaisten, tarpeet ja edut unionin tasolla. Komissio ja lautakunta pyrkivät myös varmistamaan, että osallistujat raportoivat säännöllisesti komissiolle ja sijoittautumispaikkansa digitaalisten palvelujen koordinaattoreille kaikista toteutetuista toimenpiteistä ja niiden tuloksista, joita mitataan käytännesääntöihin sisältyvillä keskeisillä tulosindikaattoreilla.
3.  Pannessaan täytäntöön 1 ja 2 kohtaa komissio ja lautakunta pyrkivät varmistamaan, että käytännesäännöissä esitetään selkeästi kyseisten erityiset sääntöjen tavoitteet, että niissä määritellään tavoitellun julkisen politiikan tavoitteen luonne ja tapauksen mukaan toimivaltaisten viranomaisten tehtävä, että ne sisältävät keskeiset tulosindikaattorit, joilla mitataan näiden tavoitteiden saavuttamista, ja että niissä otetaan kaikilta osin huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten ja erityisesti kansalaisten tarpeet ja edut unionin tasolla. Komissio ja lautakunta pyrkivät myös varmistamaan, että osallistujat raportoivat säännöllisesti komissiolle ja sijoittautumispaikkansa digitaalisten palvelujen koordinaattoreille kaikista toteutetuista toimenpiteistä ja niiden tuloksista, joita mitataan käytännesääntöihin sisältyvillä keskeisillä tulosindikaattoreilla. Keskeisissä tulosindikaattoreissa ja raportointisitoumuksissa on otettava huomioon eri osallistujien koossa ja valmiuksissa olevat erot.
Tarkistus 370
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta
4.  Komissio ja lautakunta arvioivat, täyttävätkö käytännesäännöt 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tavoitteet, sekä seuraavat ja arvioivat säännöllisesti käytännesääntöjen tavoitteiden saavuttamista. Ne julkaisevat päätelmänsä.
4.  Komissio ja lautakunta arvioivat, täyttävätkö käytännesäännöt 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tavoitteet, sekä seuraavat ja arvioivat säännöllisesti käytännesääntöjen tavoitteiden saavuttamista. Ne julkaisevat päätelmänsä ja pyytävät, että asianomaiset järjestöt muuttavat käytännesääntöjään vastaavasti.
Tarkistus 371
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta
5.  Lautakunta seuraa ja arvioi säännöllisesti käytännesääntöjen tavoitteiden saavuttamista ottaen huomioon niihin mahdollisesti sisältyvät keskeiset tulosindikaattorit.
5.  Komissio ja lautakunta seuraavat ja arvioivat säännöllisesti käytännesääntöjen tavoitteiden saavuttamista ottaen huomioon niihin mahdollisesti sisältyvät keskeiset tulosindikaattorit. Kun käytännesääntöjen noudattamatta jättäminen on ollut järjestelmällistä, komissio ja lautakunta voivat tehdä päätöksen sulkea tilapäisesti tai jättää lopullisesti ulkopuolelle ne alustat, jotka eivät täytä sitoumuksiaan käytännesääntöjen allekirjoittajina.
Tarkistus 372
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta
1.  Komissio kannustaa laatimaan verkkoalustojen ja muiden asiaankuuluvien palveluntarjoajien, kuten verkkomainonnan välityspalvelujen tarjoajien tai palvelun vastaanottajia edustavien järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen tai asiaankuuluvien viranomaisten välille unionin tason käytännesääntöjä, joilla edistetään verkkomainonnan läpinäkyvyyttä 24 ja 30 artiklan vaatimusten lisäksi.
1.  Komissio kannustaa laatimaan verkkoalustojen ja muiden asiaankuuluvien palveluntarjoajien, kuten verkkomainonnan välityspalvelujen tarjoajien tai palvelun vastaanottajia edustavien järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen tai asiaankuuluvien viranomaisten välille vapaaehtoisia unionin tason käytännesääntöjä, joilla edistetään kaikkien verkkomainonnan ekosysteemin toimijoiden kannalta läpinäkyvyyttä 24 ja 30 artiklan vaatimusten lisäksi.
Tarkistus 373
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Komissio pyrkii varmistamaan, että käytännesäännöillä edistetään tehokasta tiedonvälitystä kaikkien osapuolten oikeuksia ja etuja kaikilta osin kunnioittaen sekä kilpailuun perustuvaa, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista ympäristöä verkkomainonnassa unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, erityisesti kilpailun ja henkilötietojen suojan osalta. Komissio pyrkii varmistamaan, että käytännesäännöissä käsitellään vähintään seuraavia asioita:
2.  Komissio pyrkii varmistamaan, että käytännesäännöillä edistetään tehokasta tiedonvälitystä kaikkien osapuolten oikeuksia ja etuja kaikilta osin kunnioittaen sekä kilpailuun perustuvaa, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista ympäristöä verkkomainonnassa unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, erityisesti kilpailun sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suojan osalta. Komissio pyrkii varmistamaan, että käytännesäännöissä käsitellään vähintään seuraavia asioita:
Tarkistus 374
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  se, minkä tyyppisiä tietoja voidaan käyttää.
Tarkistus 375
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta
3.  Komissio kannustaa laatimaan käytännesäännöt vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä ja soveltamaan niitä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ajankohdasta.
3.  Komissio kannustaa laatimaan käytännesäännöt vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä ja soveltamaan niitä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ajankohdasta. Komissio arvioi näiden sääntöjen soveltamista kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisesta.
Tarkistus 376
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Komissio kannustaa kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja verkkomainonnan ekosysteemin toimijoita tukemaan ja noudattamaan käytännesäännöissä esitettyjä sitoumuksia.
Tarkistus 377
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta
1.  Lautakunta voi suosittaa, että komissio aloittaa 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sellaisten kriisitilanteisiin tarkoitettujen kriisisäännöstöjen laatimisen, jotka rajoittuvat tiukasti yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen vaikuttaviin poikkeuksellisiin olosuhteisiin.
1.  Lautakunta voi suosittaa, että komissio aloittaa 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sellaisten kriisitilanteisiin tarkoitettujen vapaaehtoisten kriisisäännöstöjen laatimisen, jotka rajoittuvat tiukasti yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen vaikuttaviin poikkeuksellisiin olosuhteisiin.
Tarkistus 378
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)
f a)  toimenpiteet, joilla varmistetaan esteettömyys vammaisille henkilöille kriisisäännöstöjen täytäntöönpanon aikana, myös toimittamalla esteetön kuvaus näistä säännöstöistä.
Tarkistus 379
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta
5.  Jos komissio katsoo, että kriisisäännöstöllä ei onnistuta puuttumaan tehokkaasti kriisitilanteeseen tai turvaamaan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen perusoikeuksien toteutuminen, se voi pyytää osallistujia tarkistamaan kriisisäännöstöä, myös siten, että toteutetaan lisätoimenpiteitä.
5.  Jos komissio katsoo, että kriisisäännöstöllä ei onnistuta puuttumaan tehokkaasti kriisitilanteeseen tai turvaamaan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen perusoikeuksien toteutuminen, se pyytää osallistujia tarkistamaan kriisisäännöstöä, myös siten, että toteutetaan lisätoimenpiteitä.
Tarkistus 380
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla ja erityisesti niiden digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on riittävät tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi.
Tarkistus 381
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden digitaalisten palvelujen koordinaattorit suorittavat tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä objektiivisesti, läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on riittävät tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit tehtäviensä hoitamiseksi.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden digitaalisten palvelujen koordinaattorit suorittavat tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä objektiivisesti, läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti.
Tarkistus 382
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiolla, jossa välityspalvelujen tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on lainkäyttövalta tämän asetuksen III ja IV luvun soveltamiseksi.
1.  Jäsenvaltiolla, jossa välityspalvelujen tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on lainkäyttövalta, joka koskee kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tämän luvun mukaisesti harjoittamaa, välittäjille tämän asetuksen nojalla asetettujen velvoitteiden valvontaa ja täytäntöönpanoa.
Tarkistus 383
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta
2.  Välityspalvelujen tarjoajan, jolla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta joka tarjoaa palveluja unionissa, katsotaan III ja IV lukua sovellettaessa kuuluvan sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut.
2.  Välityspalvelujen tarjoajan, jolla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta joka tarjoaa palveluja unionissa, katsotaan tätä artiklaa sovellettaessa kuuluvan sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut.
Tarkistus 384
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta
3.  Jos välityspalvelujen tarjoaja ei nimeä laillista edustajaa 11 artiklan mukaisesti, kaikilla jäsenvaltioilla on lainkäyttövalta III ja IV lukua sovellettaessa. Jos jäsenvaltio päättää käyttää lainkäyttövaltaa tämän kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta kaikille muille jäsenvaltioille ja varmistettava, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.
3.  Jos välityspalvelujen tarjoaja ei nimeä laillista edustajaa 11 artiklan mukaisesti, kaikilla jäsenvaltioilla on lainkäyttövalta tätä artiklaa sovellettaessa. Jos jäsenvaltio päättää käyttää lainkäyttövaltaa tämän kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta kaikille muille jäsenvaltioille ja varmistettava, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.
Tarkistus 385
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  valtuudet vaatia kyseisiä palveluntarjoajia sekä muita henkilöitä, jotka toimivat elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa ja voivat kohtuudella olla tietoisia tämän asetuksen epäiltyyn rikkomiseen liittyvistä tiedoista, mukaan lukien 28 artiklassa ja 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavat organisaatiot, toimittamaan tällaiset tiedot kohtuullisen ajan kuluessa;
a)  valtuudet vaatia kyseisiä palveluntarjoajia sekä muita henkilöitä, jotka toimivat elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa ja voivat kohtuudella olla tietoisia tämän asetuksen epäiltyyn rikkomiseen liittyvistä tiedoista, mukaan lukien 28 artiklassa ja 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavat organisaatiot, toimittamaan tällaiset tiedot ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa;
Tarkistus 386
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  valtuudet hyväksyä välitoimenpiteitä, jotta voidaan estää vakavan vahingon aiheutumisen riski.
e)  valtuudet hyväksyä oikeasuhteisia välitoimenpiteitä tai pyytää asiaankuuluvaa oikeusviranomaista tekemään näin, jotta voidaan estää vakavan vahingon aiheutumisen riski.
Tarkistus 387
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Ensimmäisen alakohdan c ja d alakohdan osalta digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on myös oltava 1 kohdassa tarkoitettuihin muihin henkilöihin nähden mainituissa alakohdissa vahvistetut täytäntöönpanovaltuudet, jotka koskevat näille kyseisen kohdan mukaisesti osoitettujen määräysten noudattamatta jättämistä. Ne voivat käyttää näitä täytäntöönpanovaltuuksia vasta sen jälkeen, kun ne ovat antaneet kyseisille muille henkilöille hyvissä ajoin kaikki tällaisiin määräyksiin liittyvät merkitykselliset tiedot, mukaan lukien sovellettava ajanjakso, sakot tai uhkasakot, joita voidaan määrätä noudattamatta jättämisestä, sekä muutoksenhakumahdollisuudet.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 388
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Jos se on tarpeen digitaalisten palvelujen koordinaattorien tehtävien hoitamiseksi ja jos kaikki muut tämän artiklan mukaiset valtuudet rikkomisen lopettamiseksi on käytetty ja rikkominen jatkuu ja aiheuttaa vakavaa haittaa, jota ei voida välttää käyttämällä muita unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia valtuuksia, digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on myös oltava jäsenvaltionsa lainkäyttövaltaan kuuluvien välityspalvelujen tarjoajien osalta valtuudet toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
3.  Jos se on tarpeen digitaalisten palvelujen koordinaattorien tehtävien hoitamiseksi ja jos kaikki muut tämän artiklan mukaiset valtuudet rikkomisen lopettamiseksi on käytetty ja rikkominen jatkuu tai se toistuu jatkuvasti ja aiheuttaa vakavaa haittaa, jota ei voida välttää käyttämällä muita unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia valtuuksia, digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on myös oltava jäsenvaltionsa lainkäyttövaltaan kuuluvien välityspalvelujen tarjoajien osalta valtuudet toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
Tarkistus 389
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  vaatia, että palveluntarjoajien ylin hallintoelin tutkii tilanteen kohtuullisen ajan kuluessa, hyväksyy ja toimittaa toimintasuunnitelman, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet rikkomisen lopettamiseksi, varmistaa, että palveluntarjoaja toteuttaa kyseiset toimenpiteet, ja raportoi toteutetuista toimenpiteistä;
a)  vaatia, että palveluntarjoajien ylin hallintoelin tutkii tilanteen sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka ei missään tapauksessa saa ylittää kolmea kuukautta, hyväksyy ja toimittaa toimintasuunnitelman, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet rikkomisen lopettamiseksi, varmistaa, että palveluntarjoaja toteuttaa kyseiset toimenpiteet, ja raportoi toteutetuista toimenpiteistä;
Tarkistus 390
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  jos digitaalisten palvelujen koordinaattori katsoo, että palveluntarjoaja ei ole riittävällä tavalla noudattanut ensimmäisen alakohdan vaatimuksia, että rikkominen jatkuu ja aiheuttaa vakavaa haittaa ja että rikkominen muodostaa vakavan rikoksen, johon liittyy uhka ihmisten hengelle tai turvallisuudelle, pyytää kyseisen jäsenvaltion toimivaltaista oikeusviranomaista rajoittamaan tilapäisesti rikkomisen kohteena olevan palvelun vastaanottajien pääsyä palveluun tai, vain jos tämä ei ole teknisesti mahdollista, pääsyä sen välityspalvelujen tarjoajan verkkorajapintaan, jossa rikkominen tapahtuu.
b)  jos digitaalisten palvelujen koordinaattori katsoo, että palveluntarjoaja ei ole noudattanut ensimmäisen alakohdan vaatimuksia, että rikkominen jatkuu tai se toistuu jatkuvasti ja aiheuttaa vakavaa haittaa ja että rikkominen muodostaa vakavan rikoksen, johon liittyy uhka ihmisten hengelle tai turvallisuudelle, pyytää kyseisen jäsenvaltion toimivaltaista oikeusviranomaista rajoittamaan tilapäisesti rikkomisen kohteena olevan palvelun vastaanottajien pääsyä palveluun tai, vain jos tämä ei ole teknisesti mahdollista, pääsyä sen välityspalvelujen tarjoajan verkkorajapintaan, jossa rikkominen tapahtuu.
Tarkistus 391
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.  Komissio julkaisee viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ohjeita digitaalisten palvelujen koordinaattorien valtuuksista ja näihin sovellettavista menettelyistä.
Tarkistus 392
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta
2.  Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset ja toimenpiteet komissiolle, ja ilmoitettava sille viipymättä mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.
2.  Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset ja toimenpiteet komissiolle ja lautakunnalle ja ilmoitettava niille viipymättä mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.
Tarkistus 393
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten enimmäismäärä on kuusi prosenttia kyseisen välityspalvelujen tarjoajan vuotuisista tuloista tai liikevaihdosta. Virheellisten, puutteellisten tai harhaanjohtavien tietojen toimittamisesta, virheellisiin, puutteellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin reagoimatta tai niiden oikaisematta jättämisestä sekä paikalla tehtävästä tarkastuksesta kieltäytymisestä määrättävien seuraamusten enimmäismäärä on yksi prosentti kyseisen palveluntarjoajan vuosituloista tai vuosittaisesta liikevaihdosta.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten enimmäismäärä on kuusi prosenttia kyseisen välityspalvelujen tarjoajan vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Virheellisten, puutteellisten tai harhaanjohtavien tietojen toimittamisesta, virheellisiin, puutteellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin reagoimatta tai niiden oikaisematta jättämisestä sekä paikalla tehtävästä tarkastuksesta kieltäytymisestä määrättävien seuraamusten enimmäismäärä on yksi prosentti kyseisen palveluntarjoajan vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.
Tarkistus 394
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uhkasakon enimmäismäärä on viisi prosenttia asianomaisen välityspalvelujen tarjoajan edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta kultakin viivästyspäivältä asiaa koskevassa päätöksessä ilmoitetusta päivästä laskettuna.
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uhkasakon enimmäismäärä on viisi prosenttia asianomaisen välityspalvelujen tarjoajan edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä maailmanlaajuisesta liikevaihdosta kultakin viivästyspäivältä asiaa koskevassa päätöksessä ilmoitetusta päivästä laskettuna.
Tarkistus 395
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 8 ja 9 artiklan nojalla määräyksiä antavat hallinto- tai oikeusviranomaiset määräävät ainoastaan tämän artiklan mukaisia seuraamuksia tai sakkoja.
Tarkistus 396
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta
Palvelun vastaanottajilla on oikeus tehdä tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta välityspalvelujen tarjoajia vastaan valitus sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jossa palvelun vastaanottaja asuu tai johon se on sijoittautunut. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin on arvioitava valitus ja toimitettava se tarvittaessa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille. Jos valitus kuuluu kyseisen jäsenvaltion jonkin toisen toimivaltaisen viranomaisen vastuulle, valituksen vastaanottavan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on toimitettava se kyseiselle viranomaiselle.
1.   Palvelun vastaanottajilla on oikeus tehdä tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta välityspalvelujen tarjoajia vastaan valitus sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jossa palvelun vastaanottaja asuu tai johon se on sijoittautunut. Osapuolilla on tämän menettelyn aikana oikeus tulla kuulluksi ja saada asianmukaisia tietoja menettelyn tilanteesta. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin on arvioitava valitus ja toimitettava se tarvittaessa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ilman aiheetonta viivytystä. Jos valitus kuuluu kyseisen jäsenvaltion jonkin toisen toimivaltaisen viranomaisen vastuulle, valituksen vastaanottavan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on toimitettava se kyseiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.
Tarkistus 397
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on 1 kohdan nojalla toimitetun valituksen saatuaan arvioitava asia oikea-aikaisesti ja ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jossa vastaanottaja asuu tai johon se on sijoittautunut, aikooko se aloittaa tutkimuksen. Jos se aloittaa tutkimuksen, sen on annettava asiasta päivitys vähintään kolmen kuukauden välein. Sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin, jossa vastaanottaja asuu tai johon se on sijoittautunut, on ilmoitettava tästä vastaanottajalle.
Tarkistus 398
Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)
43 a artikla
Korvaus
Palvelun vastaanottajilla on oikeus hakea asiaan liittyvän unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti välityspalvelujen tarjoajilta korvausta välittömistä vahingoista tai menetyksistä, joita on aiheutunut välityspalvelujen tarjoajien tällä asetuksella vahvistettujen velvoitteiden rikkomisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.
Tarkistus 399
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta
1.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on laadittava vuosikertomus tämän asetuksen mukaisesta toiminnastaan. Niiden on saatettava vuosikertomukset yleisön saataville ja toimitettava ne komissiolle ja lautakunnalle.
1.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on laadittava vuosikertomus tämän asetuksen mukaisesta toiminnastaan. Niiden on saatettava vuosikertomukset vakioidussa ja koneluettavassa muodossa yleisön saataville ja toimitettava ne komissiolle ja lautakunnalle.
Tarkistus 400
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  asianomaisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin jäsenvaltion minkä tahansa kansallisen oikeus- tai hallintoviranomaisen 8 ja 9 artiklan mukaisesti antamien niiden määräysten lukumäärä ja aihe, jotka koskevat toimien toteuttamista laitonta sisältöä vastaan ja tietojen antamista;
a)  asianomaisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin jäsenvaltion minkä tahansa kansallisen oikeus- tai hallintoviranomaisen 8 ja 9 artiklan mukaisesti antamien niiden määräysten lukumäärä ja aihe, jotka koskevat toimien toteuttamista laitonta sisältöä vastaan ja tietojen antamista, mukaan lukien tiedot määräyksen antaneen viranomaisen nimestä, palveluntarjoajan nimestä ja määräyksessä täsmennetyn toimen tyypistä sekä perustelut sille, että määräys on direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan mukainen;
Tarkistus 401
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  näiden määräysten vaikutukset, sellaisina kuin ne on ilmoitettu digitaalisten palvelujen koordinaattorille 8 ja 9 artiklan mukaisesti.
b)  näiden määräysten vaikutukset, sellaisina kuin ne on ilmoitettu digitaalisten palvelujen koordinaattorille 8 ja 9 artiklan mukaisesti, näistä määräyksistä tehtyjen muutoksenhakujen lukumäärä sekä muutoksenhakujen tulos.
Tarkistus 402
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio asettaa julkisesti saataville joka toinen vuosi annettavan kertomuksen, jossa analysoidaan 1 kohdan nojalla toimitettuja vuosikertomuksia, ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 403
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jos lautakunnalla on syytä epäillä, että välityspalvelujen tarjoaja on rikkonut tätä asetusta siten, että osallisina on vähintään kolme jäsenvaltiota, se voi suosittaa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille, että tämä arvioi asian ja toteuttaa tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.
Jos lautakunnalla on syytä epäillä, että välityspalvelujen tarjoaja on rikkonut tätä asetusta siten, että osallisina on vähintään kolme jäsenvaltiota, se voi pyytää sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorilta, että tämä arvioi asian ja toteuttaa tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.
Tarkistus 404
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisessa pyynnössä tai suosituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisessa pyynnössä on oltava vähintään seuraavat tiedot:
Tarkistus 405
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Edellä olevan 1 kohdan mukainen pyyntö on samanaikaisesti toimitettava komissiolle. Jos komissio katsoo, että pyyntö ei ole perusteltu, tai jos komissio on parhaillaan toteuttamassa samaa asiaa koskevaa toimea, komissio voi pyytää peruuttamaan pyynnön.
Tarkistus 406
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta
3.  Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on otettava 1 kohdan mukainen pyyntö tai suositus mahdollisimman tarkasti huomioon. Jos se katsoo, ettei sillä ole riittävästi tietoa pyynnön tai suosituksen perusteella toimimiseen ja sillä on syytä katsoa, että pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori taikka lautakunta voisi toimittaa lisätietoja, se voi pyytää tällaisia tietoja. Jäljempänä 4 kohdassa säädetyn määräajan kuluminen keskeytetään siihen asti, kun lisätiedot on toimitettu.
3.  Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on otettava 1 kohdan mukainen pyyntö mahdollisimman tarkasti huomioon. Jos se katsoo, ettei sillä ole riittävästi tietoa pyynnön perusteella toimimiseen ja sillä on syytä katsoa, että pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori taikka lautakunta voisi toimittaa lisätietoja, se voi pyytää tällaisia tietoja. Jäljempänä 4 kohdassa säädetyn määräajan kuluminen keskeytetään siihen asti, kun lisätiedot on toimitettu.
Tarkistus 407
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta
4.  Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön tai suosituksen vastaanottamisesta ilmoitettava pyynnön lähettäneelle digitaalisten palvelujen koordinaattorille taikka lautakunnalle arvionsa epäillystä rikkomisesta tai tarvittaessa minkä tahansa muun toimivaltaisen viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tekemä arvio sekä selvitys mahdollisista tutkinta- tai täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka on toteutettu tai joita suunnitellaan tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.
4.  Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava pyynnön lähettäneelle digitaalisten palvelujen koordinaattorille taikka lautakunnalle arvionsa epäillystä rikkomisesta tai tarvittaessa minkä tahansa muun toimivaltaisen viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tekemä arvio sekä selvitys mahdollisista tutkinta- tai täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka on toteutettu tai joita suunnitellaan tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.
Tarkistus 408
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 5 kohta
5.  Jos pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori tai, tapauksen mukaan, lautakunta ei ole saanut vastausta 4 kohdassa säädetyssä määräajassa tai jos se ei hyväksy sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin arviota, se voi saattaa asian komission käsiteltäväksi toimittaen sille kaikki asiaankuuluvat tiedot. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille lähetetty pyyntö tai suositus, 3 kohdan mukaisesti toimitetut lisätiedot ja 4 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.
5.  Jos pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori tai, tapauksen mukaan, lautakunta ei ole saanut vastausta 4 kohdassa säädetyssä määräajassa tai jos se ei hyväksy sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin arviota, se voi saattaa asian komission käsiteltäväksi toimittaen sille kaikki asiaankuuluvat tiedot. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille lähetetty pyyntö, 3 kohdan mukaisesti toimitetut lisätiedot ja 4 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.
Tarkistus 409
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 7 kohta
7.  Jos komissio toteaa 6 kohdan nojalla, että arviointi tai 4 kohdan mukaisesti toteutetut tai suunnitellut tutkinta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet eivät ole tämän asetuksen mukaisia, se pyytää digitaalisten palvelujen koordinaattoria arvioimaan asiaa edelleen ja toteuttamaan tarvittavat tutkinta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi sekä ilmoittamaan sille toteutetuista toimenpiteistä kahden kuukauden kuluessa kyseisestä pyynnöstä.
7.  Jos komissio toteaa 6 kohdan nojalla, että arviointi tai 4 kohdan mukaisesti toteutetut tai suunnitellut tutkinta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet eivät ole tämän asetuksen mukaisia, se pyytää digitaalisten palvelujen koordinaattoria arvioimaan asiaa edelleen ja toteuttamaan tarvittavat tutkinta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi sekä ilmoittamaan sille toteutetuista toimenpiteistä kahden kuukauden kuluessa kyseisestä pyynnöstä. Nämä tiedot on toimitettava myös sille digitaalisten palvelujen koordinaattorille tai lautakunnalle, joka käynnisti menettelyn 1 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 410
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Tällaiset yhteiset tutkimukset eivät vaikuta tässä asetuksessa säädettyihin tutkimukseen osallistuvien digitaalisten koordinaattorien tehtäviin ja valtuuksiin eivätkä vaatimuksiin, joita sovelletaan kyseisten tehtävien suorittamiseen ja valtuuksien käyttöön. Osallistuvien digitaalisten palvelujen koordinaattorien on asetettava yhteisten tutkimusten tulokset muiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien, komission ja lautakunnan saataville 67 artiklassa säädetyn järjestelmän välityksellä, jotta nämä voivat täyttää tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.
Poistetaan.
Tarkistus 411
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jos sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorilla on syytä epäillä, että välityspalvelujen tarjoaja on rikkonut tätä asetusta tavalla, johon liittyy vähintään yksi muu jäsenvaltio, se voi ehdottaa kyseisen määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille yhteisen tutkimuksen käynnistämistä. Yhteisen tutkimuksen on perustuttava asianomaisten jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.
Tarkistus 412
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Lautakunta voi sen määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin pyynnöstä, jolla on syytä epäillä, että välityspalvelujen tarjoaja on rikkonut tätä asetusta sen jäsenvaltiossa, suosittaa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille yhteisen tutkimuksen käynnistämistä kyseisen määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin kanssa. Yhteisen tutkimuksen on perustuttava asianomaisten jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.
Jos sopimusta ei saada aikaan kuukauden kuluessa, yhteinen tutkimus toteutetaan sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin valvonnassa.
Tällaiset yhteiset tutkimukset eivät vaikuta tässä asetuksessa säädettyihin tutkimukseen osallistuvien digitaalisten palvelujen koordinaattorien tehtäviin ja valtuuksiin eivätkä vaatimuksiin, joita sovelletaan kyseisten tehtävien suorittamiseen ja valtuuksien käyttöön. Osallistuvien digitaalisten palvelujen koordinaattorien on asetettava yhteisten tutkimusten tulokset muiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien, komission ja lautakunnan saataville 67 artiklassa säädetyn järjestelmän välityksellä, jotta nämä voivat täyttää tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.
Tarkistus 413
Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  komission ja digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja muiden toimivaltaisten viranomaisten kaikkialla sisämarkkinoilla esiin nousevien kysymysten osalta antaman ohjeistuksen ja tekemän analyysin koordinointi ja edistäminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;
b)  komissiolle ja digitaalisten palvelujen koordinaattoreille ja muille toimivaltaisille viranomaisille kaikkialla sisämarkkinoilla esiin nousevien kysymysten osalta annetun ohjeistuksen ja tehdyn analyysin koordinointi ja antaminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;
Tarkistus 414
Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan tehokkaan soveltamisen edistäminen sisämarkkinoiden pirstoutumisen estämiseksi;
Tarkistus 415
Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävän tehokkaan yhteistyön edistäminen.
Tarkistus 416
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta
1.  Lautakunta koostuu digitaalisten palvelujen koordinaattoreista, joita edustavat korkean tason virkamiehet. Muut toimivaltaiset viranomaiset, joille on annettu digitaalisten palvelujen koordinaattorin ohella erityistä operatiivista vastuuta tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta, osallistuvat lautakuntaan, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään. Kokouksiin voidaan kutsua myös muita kansallisia viranomaisia, jos käsitellyt asiat ovat niiden kannalta merkityksellisiä.
1.  Lautakunta koostuu digitaalisten palvelujen koordinaattoreista, joita edustavat korkean tason virkamiehet. Muut toimivaltaiset viranomaiset, joille on annettu digitaalisten palvelujen koordinaattorin ohella erityistä operatiivista vastuuta tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta, voivat osallistua lautakuntaan, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään. Kokouksiin voidaan kutsua myös muita kansallisia viranomaisia, jos käsitellyt asiat ovat niiden kannalta merkityksellisiä. Kokous katsotaan päteväksi, kun läsnä on vähintään kaksi kolmasosaa sen jäsenistä.
Tarkistus 417
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Lautakunnan puheenjohtajana toimii komissio. Komissio kutsuu kokoukset koolle ja laatii esityslistan tämän asetuksen mukaisten lautakunnan tehtävien ja sen työjärjestyksen mukaisesti.
Tarkistus 418
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Komissiolla ei ole äänioikeutta.
2.  Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni, jonka antaa digitaalisten palvelujen koordinaattori. Komissiolla ei ole äänioikeutta.
Tarkistus 419
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta
3.  Lautakunnan puheenjohtajana toimii komissio. Komissio kutsuu kokoukset koolle ja laatii esityslistan tämän asetuksen mukaisten lautakunnan tehtävien ja sen työjärjestyksen mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistukset 420 ja 562/rev
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 kohta
5.  Lautakunta voi kutsua asiantuntijoita ja tarkkailijoita osallistumaan kokouksiinsa ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Lautakunta antaa tämän yhteistyön tulokset julkisesti saataville.
5.  Lautakunta voi kutsua asiantuntijoita ja tarkkailijoita osallistumaan kokouksiinsa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Lautakunta antaa tämän yhteistyön tulokset julkisesti saataville.
Tarkistus 421
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Lautakunta kuulee tapauksen mukaan asianosaisia ja asettaa tällaisen kuulemisen tulokset julkisesti saataville.
Tarkistus 422
Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 kohta
6.  Lautakunta vahvistaa työjärjestyksensä komission hyväksynnän saatuaan.
6.  Lautakunta vahvistaa työjärjestyksensä jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä komission hyväksynnän saatuaan.
Tarkistus 423
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  antaa erityisiä suosituksia 13 a artiklan täytäntöönpanemiseksi;
Tarkistus 424
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  neuvoa komissiota toteuttamaan 51 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet ja antaa komission pyytäessä lausuntoja erittäin suuria verkkoalustoja koskevista tämän asetuksen mukaisista komission toimenpide-ehdotuksista;
d)  neuvoa komissiota toteuttamaan 51 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet ja antaa lausuntoja erittäin suuria verkkoalustoja koskevista tämän asetuksen mukaisista komission toimenpide-ehdotuksista;
Tarkistus 425
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  seurata, ovatko jäsenvaltion toteuttamat toimenpiteet, joilla rajoitetaan toisen jäsenvaltion välityspalvelujen tarjoajien vapautta tarjota palveluja, direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan mukaisia, ja varmistaa, että kyseiset toimenpiteet ovat ehdottoman välttämättömiä eivätkä ne rajoita tämän asetuksen soveltamista;
Tarkistus 426
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  tukea ja edistää tässä asetuksessa säädettyjen eurooppalaisten standardien, suuntaviivojen, raporttien, mallien ja käytännesääntöjen laatimista ja täytäntöönpanoa sekä esiin nousevien kysymysten tunnistamista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.
e)  tukea ja edistää tässä asetuksessa säädettyjen eurooppalaisten standardien, suuntaviivojen, raporttien, mallien ja käytännesääntöjen laatimista ja täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa, myös antamalla lausuntoja, suosituksia tai neuvoja 34 artiklaan liittyvissä asioissa, sekä esiin nousevien kysymysten tunnistamista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.
Tarkistus 427
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta
2.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, jotka eivät noudata lautakunnan niille osoittamia lausuntoja, pyyntöjä tai suosituksia, on esitettävä syyt tähän raportoidessaan tämän asetuksen mukaisesti tai tehdessään tarvittaessa asiaankuuluvia päätöksiään.
2.  Digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, jotka eivät noudata lautakunnan niille osoittamia lausuntoja, pyyntöjä tai suosituksia, on esitettävä syyt tähän ja selvitys tutkimuksista, toimista ja toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet, raportoidessaan tämän asetuksen mukaisesti tai tehdessään tarvittaessa asiaankuuluvia päätöksiään.
Tarkistus 428
Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)
49 a artikla
Kertomukset
1.   Lautakunta laatii vuosikertomuksen toiminnastaan. Kertomus julkistetaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle unionin kaikilla virallisilla kielillä.
2.   Vuosikertomukseen on sisällyttävä muiden tietojen lisäksi katsaus lausuntojen, suuntaviivojen, suositusten, neuvojen ja muiden 49 artiklan 1 kohdan nojalla toteutettujen toimenpiteiden käytännön soveltamiseen.
Tarkistus 429
Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jos on syytä epäillä, että erittäin suuri verkkoalusta on rikkonut jotakin edellä tarkoitetuista säännöksistä, komissio voi omasta aloitteestaan, tai lautakunta voi omasta aloitteestaan tai vähintään kolmen määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin pyynnöstä, suosittaa, että sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tutkii epäillyn rikkomisen, jotta kyseinen digitaalisten palvelujen koordinaattori voisi tehdä tällaisen päätöksen kohtuullisen ajan kuluessa.
Jos on syytä epäillä, että erittäin suuri verkkoalusta on rikkonut jotakin III luvun 4 jakson säännöksistä, komissio voi omasta aloitteestaan, tai lautakunta voi omasta aloitteestaan tai vähintään kolmen määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin pyynnöstä, suosittaa, että sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tutkii epäillyn rikkomisen, jotta kyseinen digitaalisten palvelujen koordinaattori voisi tehdä tällaisen päätöksen kohtuullisen ajan ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.
Tarkistus 430
Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta
2.  Kun sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ilmoittaa 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä asianomaiselle erittäin suurelle verkkoalustalle, sen on pyydettävä kyseistä verkkoalustaa laatimaan ja toimittamaan kuukauden kuluessa päätöksestä sijoittautumispaikan digitaalipalvelujen koordinaattorille, komissiolle ja lautakunnalle toimintasuunnitelma, jossa täsmennetään, miten kyseinen verkkoalusta aikoo lopettaa rikkomisen tai korjata sen. Toimintasuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin voi tarvittaessa kuulua osallistuminen 35 artiklassa tarkoitettuun käytännesääntöön.
2.  Kun sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ilmoittaa 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä asianomaiselle erittäin suurelle verkkoalustalle, sen on pyydettävä kyseistä verkkoalustaa laatimaan ja toimittamaan kuukauden kuluessa päätöksestä sijoittautumispaikan digitaalipalvelujen koordinaattorille, komissiolle ja lautakunnalle toimintasuunnitelma, jossa täsmennetään, miten kyseinen verkkoalusta aikoo lopettaa rikkomisen tai korjata sen. Toimintasuunnitelmassa esitetyissä toimenpiteissä voidaan tarvittaessa suosittaa osallistumista 35 artiklassa tarkoitettuun käytännesääntöön.
Tarkistus 431
Ehdotus asetukseksi
51 artikla – otsikko
Komission väliintulo ja menettelyn aloittaminen
Komission menettelyn aloittaminen
Tarkistus 432
Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Komissio voi joko lautakunnan suosituksesta tai omasta aloitteestaan lautakuntaa kuultuaan aloittaa menettelyn 58 ja 59 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi, kun kyseessä on erittäin suuren verkkoalustan toiminta, jonka:
1.  Komissio aloittaa joko lautakunnan suosituksesta tai omasta aloitteestaan lautakuntaa kuultuaan menettelyn 58 ja 59 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi, kun kyseessä on erittäin suuren verkkoalustan toiminta, jonka:
Tarkistus 433
Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Jos komissio päättää aloittaa 1 kohdan mukaisen menettelyn, se ilmoittaa asiasta kaikille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, lautakunnalle ja asianomaiselle erittäin suurelle verkkoalustalle.
2.  Jos komissio aloittaa 1 kohdan mukaisen menettelyn, se ilmoittaa asiasta kaikille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, lautakunnalle ja asianomaiselle erittäin suurelle verkkoalustalle.
Tarkistus 434
Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta
1.  Voidakseen suorittaa tähän jaksoon perustuvat tehtävänsä komissio voi pelkällä pyynnöllä tai tekemällään päätöksellä vaatia asianomaisia erittäin suuria verkkoalustoja sekä muita henkilöitä, jotka toimivat elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa ja voivat kohtuudella olla tietoisia rikkomiseen tai epäiltyyn rikkomiseen liittyvistä tiedoista, mukaan lukien 28 artiklassa ja 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavat organisaatiot, toimittamaan tällaiset tiedot kohtuullisen ajan kuluessa.
1.  Voidakseen suorittaa tähän jaksoon perustuvat tehtävänsä komissio voi perustellulla pyynnöllä tai tekemällään päätöksellä vaatia asianomaisia erittäin suuria verkkoalustoja, niiden laillisia edustajia sekä muita henkilöitä, jotka toimivat elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa ja voivat kohtuudella olla tietoisia rikkomiseen tai epäiltyyn rikkomiseen liittyvistä tiedoista, mukaan lukien 28 artiklassa ja 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavat organisaatiot, toimittamaan tällaiset tiedot kohtuullisen ajan kuluessa.
Tarkistus 435
Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Pyynnön tarkoitukseen on sisällyttävä perustelut sille, miksi ja miten tiedot ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia tavoiteltuun päämäärään nähden ja miksi niitä ei voida saada muilla tavoin.
Tarkistus 436
Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 kohta
4.  Asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan omistajien tai 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen muiden henkilöiden tai näiden edustajien sekä oikeushenkilöiden, yhtiöiden tai yritysten tai jos ne eivät ole oikeushenkilöitä, henkilöiden, joilla lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, on toimitettava pyydetyt tiedot kyseisen erittäin suuren verkkoalustan tai muun 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön puolesta. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa pyydetyt tiedot valtuuttajan nimissä. Viimeksi mainitulla on kuitenkin täysi vastuu siitä, että annetut tiedot ovat täydellisiä ja täsmällisiä eivätkä harhaanjohtavia.
4.  Asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan omistajien tai 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen muiden henkilöiden tai näiden edustajien sekä oikeushenkilöiden, yhtiöiden tai yritysten tai jos ne eivät ole oikeushenkilöitä, henkilöiden, joilla lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, on toimitettava pyydetyt tiedot kyseisen erittäin suuren verkkoalustan tai muun 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön puolesta.
Tarkistus 437
Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta
1.  Jos menettelyssä, joka voi johtaa 58 artiklan 1 kohdan mukaisen noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen tekemiseen, on kyse kiireellisyydestä palvelun vastaanottajille mahdollisesti aiheutuvan vakavan vahingon riskin vuoksi, komissio voi päätöksellään määrätä kyseiseen erittäin suureen verkkoalustaan kohdistuvia välitoimenpiteitä sen perusteella, että se on ensi näkemältä todennut rikkomisen.
1.  Jos menettelyssä, joka voi johtaa 58 artiklan 1 kohdan mukaisen noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen tekemiseen, on kyse kiireellisyydestä palvelun vastaanottajille mahdollisesti aiheutuvan vakavan vahingon riskin vuoksi, komissio voi päätöksellään määrätä kyseiseen erittäin suureen verkkoalustaan kohdistuvia oikeasuhteisia välitoimenpiteitä perusoikeuksia noudattaen sen perusteella, että se on ensi näkemältä todennut rikkomisen.
Tarkistus 438
Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Komissio voi pyynnöstä tai omasta aloitteestaan aloittaa menettelyn uudelleen:
2.  Komissio aloittaa menettelyn uudelleen:
Tarkistus 439
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  55 artiklan mukaisesti toteutetut välitoimenpiteet;
b)  55 artiklan mukaisesti toteutetut välitoimenpiteet; tai
Tarkistus 440
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta
3.  Komissio määrää 1 kohdan mukaisesti hyväksytyssä päätöksessä kyseisen erittäin suuren verkkoalustan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan mukaisen päätöksen noudattamisen varmistamiseksi kohtuullisessa ajassa sekä antamaan tietoja toimenpiteistä, joita kyseinen verkkoalusta aikoo toteuttaa päätöksen noudattamiseksi.
3.  Komissio määrää 1 kohdan mukaisesti hyväksytyssä päätöksessä kyseisen erittäin suuren verkkoalustan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan mukaisen päätöksen noudattamisen varmistamiseksi kuukauden kuluessa sekä antamaan tietoja toimenpiteistä, joita kyseinen verkkoalusta aikoo toteuttaa päätöksen noudattamiseksi.
Tarkistus 441
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 5 kohta
5.  Jos komissio toteaa, että 1 kohdan edellytykset eivät täyty, se lopettaa tutkinnan päätöksellä.
5.  Jos komissio toteaa, että 1 kohdan edellytykset eivät täyty, se lopettaa tutkinnan päätöksellä. Päätöstä sovelletaan välittömästi.
Tarkistus 442
Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Komissio voi 58 artiklan mukaisessa päätöksessä määrätä kyseiselle erittäin suurelle verkkoalustalle sakon, joka on enintään kuusi prosenttia sen edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta, jos se toteaa, että kyseinen verkkoalusta tahallaan tai tuottamuksellisesti:
1.  Komissio voi 58 artiklan mukaisessa päätöksessä määrätä kyseiselle erittäin suurelle verkkoalustalle sakon, joka on enintään kuusi prosenttia sen edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta, jos se toteaa, että verkkoalusta tahallaan tai tuottamuksellisesti:
Tarkistus 443
Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Komissio voi päätöksellään määrätä kyseiselle erittäin suurelle verkkoalustalle tai 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle henkilölle sakon, joka on enintään yksi prosentti edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta, jos se tahallaan tai tuottamuksellisesti:
2.  Komissio voi päätöksellään ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen määrätä kyseiselle erittäin suurelle verkkoalustalle tai 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle henkilölle sakon, joka on enintään yksi prosentti edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta, jos se tahallaan tai tuottamuksellisesti:
Tarkistus 444
Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta
4.  Komissio ottaa sakon määrää vahvistaessaan huomioon rikkomisen luonteen, vakavuuden, keston ja toistuvuuden sekä 2 kohdan mukaisesti määrättyjen sakkojen tapauksessa menettelyn viivästymisen.
4.  Komissio ottaa sakon määrää vahvistaessaan huomioon rikkomisen luonteen, vakavuuden, keston ja toistuvuuden, samasta rikkomisesta 42 artiklan mukaisesti määrätyt sakot sekä 2 kohdan mukaisesti määrättyjen sakkojen tapauksessa menettelyn viivästymisen.
Tarkistus 445
Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Komissio voi päätöksellään määrätä asianomaiselle erittäin suurelle verkkoalustalle tai 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle henkilölle uhkasakon, joka on enintään viisi prosenttia edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta kultakin viivästyspäivältä laskettuna päätöksessä määrätystä päivästä, pakottaakseen ne:
1.  Komissio voi päätöksellään määrätä asianomaiselle erittäin suurelle verkkoalustalle tai 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle henkilölle uhkasakon, joka on enintään viisi prosenttia edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä maailmanlaajuisesta liikevaihdosta kultakin viivästyspäivältä laskettuna päätöksessä määrätystä päivästä, pakottaakseen ne:
Tarkistus 446
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta
1.  Komissio julkaisee päätökset, jotka se tekee 55 artiklan 1 kohdan, 56 artiklan 1 kohdan sekä 58, 59 ja 60 artiklan nojalla. Julkaistaessa mainitaan osapuolten nimet ja päätöksen pääasiallinen sisältö, mukaan lukien mahdollisesti määrätyt seuraamukset.
1.  Komissio julkaisee päätökset, jotka se tekee 55 artiklan 1 kohdan, 56 artiklan 1 kohdan sekä 58, 59 ja 60 artiklan nojalla. Julkaistaessa mainitaan osapuolten nimet ja päätöksen pääasiallinen sisältö, mukaan lukien mahdollisesti määrätyt seuraamukset, sekä mahdollisuuksien mukaan ja perustelluissa tapauksissa ei-luottamuksellisia asiakirjoja tai muunlaisia tietoja, joihin päätös perustuu.
Tarkistus 447
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Ennen tällaisen pyynnön esittämistä digitaalisten palvelujen koordinaattorille komissio pyytää asianomaisia osapuolia toimittamaan kirjalliset huomautuksensa määräajassa, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi viikkoa, ja kuvailee harkitsemansa toimenpiteet sekä ilmoittaa niiden aiotun kohteen tai kohteet.
Ennen tällaisen pyynnön esittämistä digitaalisten palvelujen koordinaattorille komissio pyytää asianomaisia osapuolia toimittamaan kirjalliset huomautuksensa määräajassa, joka ei saa olla lyhyempi kuin 14 työpäivää, ja kuvailee harkitsemansa toimenpiteet sekä ilmoittaa niiden aiotun kohteen tai kohteet.
Tarkistus 448
Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  34 artiklassa säädettyä standardien kehittämistä ja täytäntöönpanoa.
Tarkistus 449
Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Jäljempänä sanotun rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2020/XX/EU52 soveltamista, välityspalvelujen vastaanottajilla on oikeus valtuuttaa elin, järjestö tai yhdistys käyttämään puolestaan 17, 18 ja 19 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia edellyttäen, että kyseinen elin, järjestö tai yhdistys täyttää kaikki seuraavat edellytykset:
Jäljempänä sanotun rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/181852 soveltamista, välityspalvelujen vastaanottajilla on oikeus valtuuttaa elin, järjestö tai yhdistys käyttämään puolestaan 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 43 ja 43 a artiklassa tarkoitettuja oikeuksia edellyttäen, että kyseinen elin, järjestö tai yhdistys täyttää kaikki seuraavat edellytykset:
__________________
__________________
52 [Viite]
52 [Viite]
Tarkistus 450
Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 23, 25 ja 31 artiklassa tarkoitettu vallan siirto komissiolle tapahtuu määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 13 a, 16, 23, 25 ja 31 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 451
Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23, 25 ja 31 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 a, 16, 23, 25 ja 31 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 452
Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 5 kohta
5.  Edellä olevan 23, 25 ja 31 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
5.  Edellä olevan 13 a, 16, 23, 25 ja 31 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 453
Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta
1.  Komissiota avustaa digitaalisten palvelujen komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 454
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta
1.  Viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka viides vuosi komissio arvioi tämän asetuksen ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.
1.  Viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka kolmas vuosi komissio arvioi tämän asetuksen ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Tässä kertomuksessa käsitellään erityisesti seuraavia:
a)   25 artiklan soveltaminen, myös palvelun keskimääräisten kuukausittaisten aktiivisten vastaanottajien lukumäärän osalta;
b)   11 artiklan soveltaminen;
c)   14 artiklan soveltaminen;
d)   35 ja 36 artiklan soveltaminen.
Tarkistus 455
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen liitetään tapauksen mukaan ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.
Tarkistus 456
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta
3.   Kun komissio tekee 1 kohdassa tarkoitettuja arviointeja, se ottaa huomioon Euroopan parlamentilta ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja muista lähteistä saadut näkemykset ja havainnot.
3.   Kun komissio tekee 1 kohdassa tarkoitettuja arviointeja, se ottaa huomioon Euroopan parlamentilta ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja muista lähteistä saadut näkemykset ja havainnot sekä kiinnittää erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja uusien kilpailijoiden asemaan.
Tarkistus 457
Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Sitä sovelletaan [kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].
2.  Sitä sovelletaan [kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A9-0356/2021).

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö