Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0361(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0356/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0356/2021

Díospóireachtaí :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Vótaí :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Téacsanna atá glactha
PDF 637kWORD 196k
Déardaoin, 20 Eanáir 2022 - Strasbourg
An Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha ***I
P9_TA(2022)0014A9-0356/2021

Leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa an 20 Eanáir 2022 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena leasaítear Treoir 2000/31/CE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))(1)

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1
(1)  Tá seirbhísí na sochaí faisnéise agus go háirithe seirbhísí idirghabhálacha anois ina gcuid thábhachtach de gheilleagar an Aontais agus de shaol laethúil shaoránaigh an Aontais. Scór bliain tar éis glacadh leis an gcreat dlíthiúil reatha is infheidhme maidir le seirbhísí den sórt sin a leagtar síos i dTreoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle25, thug samhlacha agus seirbhísí nua agus nuálacha gnó, cosúil le líonraí sóisialta agus margaí ar líne, deis d’úsáideoirí gnó agus do thomhaltóirí faisnéis a thabhairt agus a rochtain agus tabhairt faoi idirbhearta ar bhealaí nua. Úsáideann tromlach saoránach an Aontais na seirbhísí sin ar bhonn laethúil anois. Ach, tá an claochlú digiteach agus an úsáid mhéadaithe a bhaintear as na seirbhísí sin anois ina fhoinse rioscaí agus dúshlán nua, d’úsáideoirí aonair agus don tsochaí ina hiomláine.
(1)  Tá seirbhísí na sochaí faisnéise agus go háirithe seirbhísí idirghabhálacha anois ina gcuid thábhachtach de gheilleagar an Aontais agus de shaol laethúil shaoránaigh an Aontais. Scór bliain tar éis glacadh leis an gcreat dlíthiúil reatha is infheidhme maidir le seirbhísí den sórt sin a leagtar síos i dTreoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle25, thug samhlacha agus seirbhísí nua agus nuálacha gnó, cosúil le líonraí sóisialta agus margaí ar líne, deis d’úsáideoirí gnó agus do thomhaltóirí faisnéis a thabhairt agus a rochtain agus tabhairt faoi idirbhearta ar bhealaí nua agus nuálacha, lenar athraíodh a nósanna cumarsáide, tomhaltais agus gnó ó bhonn. Úsáideann tromlach saoránach an Aontais na seirbhísí sin ar bhonn laethúil anois. Ach, tá an claochlú digiteach agus an úsáid mhéadaithe a bhaintear as na seirbhísí sin anois ina fhoinse rioscaí agus dúshlán nua, d’úsáideoirí aonair, do chuideachtaí agus don tsochaí ina hiomláine.
__________________
__________________
25 Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an tráchtáil leictreonach, go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach (Treoir maidir le tráchtáil leictreonach) (IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).
25 Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an tráchtáil leictreonach, go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach (Treoir maidir le tráchtáil leictreonach) (IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).
Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2
(2)  Tá na Ballstáit ag tabhairt níos mó dlíthe náisiúnta isteach, nó ag smaoineamh ar dhlíthe náisiúnta a thabhairt isteach maidir leis na hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ag forchur, go háirithe, ceanglais díchill chuí do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha. Tá tionchar diúltach ag na dlíthe náisiúnta difriúla sin ar an margadh inmheánach, atá comhdhéanta, de bhun Airteagal 26 den Chonradh, de limistéar gan teorainneacha inmheánacha ina n-áirithítear saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí agus saoirse bhunaíochta, ag tabhairt san áireamh cineál trasteorann an idirlín go bunúsach, a úsáidtear go ginearálta chun na seirbhísí sin a sholáthar. Ba cheart na coinníollacha maidir le soláthar seirbhísí idirghabhálacha ar fud an mhargaidh inmheánaigh a chomhchuibhiú, chun rochtain a chur ar fáil do ghnólachtaí ar mhargaí agus ar dheiseanna nua chun leas a bhaint as buntáistí an mhargaidh inmheánaigh, fad is a cheadaítear do thomhaltóirí agus d’fhaighteoirí eile na seirbhísí rogha níos mó a bheith acu.
(2)  Tá na Ballstáit ag tabhairt níos mó dlíthe náisiúnta isteach, nó ag smaoineamh ar dhlíthe náisiúnta a thabhairt isteach maidir leis na hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ag forchur, go háirithe, ceanglais díchill chuí do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, rud is cúis le hilroinnt an mhargaidh inmheánaigh. Tá tionchar diúltach ag na dlíthe náisiúnta difriúla sin ar an margadh inmheánach, atá comhdhéanta, de bhun Airteagal 26 den Chonradh, de limistéar gan teorainneacha inmheánacha ina n-áirithítear saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí agus saoirse bhunaíochta, ag tabhairt san áireamh cineál trasteorann an idirlín go bunúsach, a úsáidtear go ginearálta chun na seirbhísí sin a sholáthar. Ba cheart na coinníollacha maidir le soláthar seirbhísí idirghabhálacha ar fud an mhargaidh inmheánaigh a chomhchuibhiú, chun rochtain a chur ar fáil do ghnólachtaí ar mhargaí agus ar dheiseanna nua chun leas a bhaint as buntáistí an mhargaidh inmheánaigh, fad is a cheadaítear do thomhaltóirí agus d’fhaighteoirí eile na seirbhísí rogha níos mó a bheith acu, gan éifeachtaí glasála agus chun an t-ualach riaracháin do sheirbhísí idirghabhála a laghdú, go háirithe do mhicrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide.
Leasú 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3
(3)  Tá iompar freagrach agus dícheallach na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fíor-riachtanach i gcomhair timpeallacht shábháilte, intuartha agus iontaofa agus le ligean do shaoránaigh an Aontais agus daoine eile a gcearta bunúsacha a ráthaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (‘an Chairt’) a fheidhmiú, go háirithe an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil agus an tsaoirse chun gnó a sheoladh, agus an ceart chun neamh-idirdhealaithe.
(3)  Tá iompar freagrach agus dícheallach na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fíor-riachtanach i gcomhair timpeallacht shábháilte, inrochtana, intuartha agus iontaofa agus le ligean do shaoránaigh an Aontais agus daoine eile a gcearta bunúsacha a ráthaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (‘an Chairt’) a fheidhmiú, go háirithe na cearta chun príobháideachais, ar chosaint sonraí pearsanta, chun meas ar dhínit an duine, ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh, an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, saoirse agus iolrachas na meán, agus an tsaoirse chun gnó a sheoladh, ardleibhéal cosanta tomhaltóirí, comhionnanas idir mná agus fir agus an ceart chun neamh-idirdhealaithe. Tá cearta ar leith ag leanaí a chumhdaítear in Airteagal 24 den Chairt agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (UNCRC). Dá réir sin, ba cheart go mbeadh leas an linbh mar phríomhthosaíocht i ngach ábhar a dhéanann difear dóibh. I mBarúil Ghinearálta Uimh. 25 ó UNCRC maidir le cearta leanaí i ndáil leis an timpeallacht dhigiteach, leagtar amach go foirmiúil an chaoi a bhfuil feidhm ag na cearta sin maidir leis an saol digiteach.
Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4
(4)  Dá bhrí sin, d’fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus a fheabhsú, ba cheart sraith spriocdhírithe rialacha sainordaitheacha aonfhoirmeacha, éifeachtacha agus comhréireacha a bhunú ar leibhéal an Aontais. Soláthraítear na coinníollacha sa Rialachán seo do sheirbhísí nuálacha digiteacha teacht chun cinn agus méadú sa mhargadh inmheánach. Tá an comhfhogasú ar bhearta rialála náisiúnta ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na ceanglais do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha riachtanach chun ilroinnt an mhargaidh a sheachaint agus deireadh a chur léi sini agus chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, ag laghdú na héiginnteachta, dá bhrí sin, d’fhorbróirí agus ag cothú idir-inoibritheachta. Ach úsáid a bhaint as ceanglais atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, níor cheart bac a chur ar nuálaíocht ach ba cheart ina ionad sin í a spreagadh.
(4)  Dá bhrí sin, d’fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus a fheabhsú, ba cheart sraith spriocdhírithe rialacha sainordaitheacha aonfhoirmeacha, éifeachtacha agus comhréireacha a bhunú ar leibhéal an Aontais. Soláthraítear na coinníollacha sa Rialachán seo do sheirbhísí nuálacha digiteacha teacht chun cinn agus méadú sa mhargadh inmheánach. Tá an comhfhogasú ar bhearta rialála náisiúnta ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na ceanglais do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha riachtanach chun ilroinnt an mhargaidh a sheachaint agus deireadh a chur léi sin agus chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, ag laghdú na héiginnteachta, dá bhrí sin, d’fhorbróirí, ag cosaint tomhaltóirí agus ag cothú idir-inoibritheachta. Trí úsáid a bhaint as ceanglais atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, níor cheart bac a chur ar nuálaíocht ach ba cheart ina ionad sin í a spreagadh agus ba cheart go n-urramófaí cearta bunúsacha.
Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)
(4a)  I bhfianaise a thábhachtaí atá seirbhísí digiteacha, tá sé fíor-riachtanach go n-áiritheodh an Rialachán seo creat rialála, ar creat é lena n-áirithítear lánrochtain chomhionann neamhshrianta ar sheirbhísí idirghabhála d’fhaighteoirí uile na seirbhísí, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go mbeadh na ceanglais inrochtaineachta do sheirbhísí idirghabhálacha, lena n-áirítear a gcomhéadain ar líne, comhsheasmhach le reachtaíocht de chuid an Aontais, amhail an Ionstraim Eorpach um Inrochtaineacht agus an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin, agus go ndéanfaí dlí an Aontais a fhorbairt tuilleadh, ionas nach bhfágfar aon duine ar lár mar thoradh ar an nuálaíocht dhigiteach.
Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6
(6)  Sa chleachtas, déanann soláthraithe áirithe seirbhísí idirghabhálacha idirghabháil i ndáil le seirbhísí a d’fhéadfaí a chur ar fáil trí mheán leictreonach, cosúil le seirbhísí teicneolaíochta faisnéise cianda, iompar, cóiríocht nó seirbhísí seachadta. Níor cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo ach maidir le seirbhísí idirghabhálacha amháin agus níor cheart dó difear a dhéanamh do cheanglais a leagtar amach san Aontas nó sa dlí náisiúnta a bhaineann le táirgí nó seirbhísí a ndéantar idirghabháil orthu trí sheirbhísí idirghabhálacha, lena n-áirítear i gcásanna inarb ionann an tseirbhís idirghabhálach agus dlúthchuid de sheirbhís eile nach seirbhís idirghabhálach í mar a shonraítear i gcásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.
(6)  Sa chleachtas, déanann soláthraithe áirithe seirbhísí idirghabhálacha idirghabháil i ndáil le seirbhísí a d’fhéadfaí a chur ar fáil trí mheán leictreonach, cosúil le seirbhísí teicneolaíochta faisnéise cianda, iompar daoine agus earraí, cóiríocht nó seirbhísí seachadta. Níor cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo ach maidir le seirbhísí idirghabhálacha amháin agus níor cheart dó difear a dhéanamh do cheanglais a leagtar amach san Aontas nó sa dlí náisiúnta a bhaineann le táirgí nó seirbhísí a ndéantar idirghabháil orthu trí sheirbhísí idirghabhálacha, lena n-áirítear i gcásanna inarb ionann an tseirbhís idirghabhálach agus dlúthchuid de sheirbhís eile nach seirbhís idirghabhálach í mar a shonraítear i gcásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.
Leasú 7
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8
(8)  Ba cheart féachaint ar nasc substaintiúil den chineál sin leis an Aontas mar rud arb ann dó i gcás ina bhfuil bunaíocht ag an soláthraí seirbhíse san Aontas nó, ina éagmais sin, ar an mbonn go bhfuil líon suntasach úsáideoirí i mBallstát amháin nó níos mó, nó go bhfuil gníomhaíochtaí spriocdhírithe i dtreo Ballstát amháin nó níos mó. Is féidir spriocdhíriú gníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó a chinneadh ar bhonn na gcúinsí ábhartha ar fad, lena n-áirítear tosca cosúil le húsáid teanga nó airgeadra a úsáidtear go ginearálta sa Bhallstát sin, nó an fhéidearthacht chun táirgí nó seirbhísí a ordú, nó fearann náisiúnta barrleibhéil a úsáid. Ba cheart spriocdhíriú gníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó a dhíorthú ó infhaighteacht iarratais sa stór iarratais náisiúnta ábhartha, ó fhógraíocht áitiúil nó fógraíocht sa teanga a úsáidtear sa Bhallstát sin a sholáthar, nó ó chaidreamh custaiméirí a láimhseáil cosúil le seirbhís do chustaiméirí a sholáthar sa teanga a úsáidtear go ginearálta sa Bhallstát sin. Ba cheart nasc substaintiúil a thoimhdiú freisin i gcás ina ndíríonn soláthraí seirbhíse a ghníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó mar a leagtar amach in Airteagal 17(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle27. Ar an lámh eile, ní féidir díreach inrochtaineacht theicniúil suímh ghréasáin ón Aontas a mheas, ar an bhforas sin amháin, mar rud lena mbunaítear nasc substaintiúil leis an Aontas.
(8)  Ba cheart féachaint ar nasc substaintiúil den sórt sin leis an Aontas mar rud arb ann dó i gcás ina bhfuil bunaíocht ag an soláthraí seirbhíse san Aontas nó, ina éagmais sin, ar an mbonn go bhfuil gníomhaíochtaí á spriocdhíriú aige i dtreo Ballstát amháin nó níos mó. Is féidir spriocdhíriú gníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó a chinneadh ar bhonn na gcúinsí ábhartha ar fad, lena n-áirítear tosca cosúil le húsáid teanga nó airgeadra a úsáidtear go ginearálta sa Bhallstát sin, nó an fhéidearthacht chun táirgí nó seirbhísí a ordú, nó fearann náisiúnta barrleibhéil a úsáid. Ba cheart spriocdhíriú gníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó a dhíorthú ó infhaighteacht iarratais sa stór iarratais náisiúnta ábhartha, ó fhógraíocht áitiúil nó fógraíocht sa teanga a úsáidtear sa Bhallstát sin a sholáthar, nó ó chaidreamh custaiméirí a láimhseáil cosúil le seirbhís do chustaiméirí a sholáthar sa teanga a úsáidtear go ginearálta sa Bhallstát sin. Ba cheart nasc substaintiúil a thoimhdiú freisin i gcás ina ndíríonn soláthraí seirbhíse a ghníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó mar a leagtar amach in Airteagal 17(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle27. Ar an lámh eile, ní féidir díreach inrochtaineacht theicniúil suímh ghréasáin ón Aontas a mheas, ar an bhforas sin amháin, mar rud lena mbunaítear nasc substaintiúil leis an Aontas.
__________________
__________________
27 Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lch. 1).
27 Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lch. 1).
Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9
(9)  Ba cheart go gcomhlánódh an Rialachán seo, ach nach n-imreodh sé tionchar ar chur i bhfeidhm rialacha a eascraíonn as ionstraimí eile de dhlí an Aontais a rialaíonn gnéithe áirithe de sholáthar seirbhísí idirghabhálacha, go háirithe Treoir 2000/31/CE, cé is moite de na hathruithe sin a thugtar isteach leis an Rialachán seo, Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle arna leasú28 agus Rialachán (AE) …/.. ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle29 – Rialachán beartaithe maidir le hÁbhar Sceimhlitheoireachta ar Líne. Dá bhrí sin, níl tionchar ag an Rialachán seo ar na hionstraimí eile sin, a mheastar a bheith ina lex specialis i ndáil leis an gcreat is infheidhme go ginearálta mar a leagtar amach sa Rialachán seo. Tá feidhm ag rialacha an Rialacháin seo, áfach, maidir le saincheisteanna nach dtéitear i ngleic leo nó nach dtéitear i ngleic leo go hiomlán sna hionstraimí eile sin chomh maith le saincheisteanna ar a bhfágann na hionstraimí eile sin Ballstáit leis an bhféidearthacht chun bearta áirithe a ghlacadh ar an leibhéal náisiúnta.
(9)  Ba cheart go gcomhlánódh an Rialachán seo, ach nach n-imreodh sé tionchar ar chur i bhfeidhm rialacha a eascraíonn as ionstraimí eile de dhlí an Aontais a rialaíonn gnéithe áirithe de sholáthar seirbhísí idirghabhálacha, go háirithe Treoir 2000/31/CE, cé is moite de na hathruithe sin a thugtar isteach leis an Rialachán seo, Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle arna leasú,28 agus Rialachán (AE) 2021/784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle29. Dá bhrí sin, níl tionchar ag an Rialachán seo ar na hionstraimí eile sin, a mheastar a bheith ina lex specialis i ndáil leis an gcreat is infheidhme go ginearálta mar a leagtar amach sa Rialachán seo. Ba cheart go mbeadh feidhm ag rialacha an Rialacháin seo, áfach, maidir le saincheisteanna nach dtéitear i ngleic leo nó nach dtéitear i ngleic leo go hiomlán sna hionstraimí eile sin chomh maith le saincheisteanna ar a bhfágann na hionstraimí eile sin Ballstáit leis an bhféidearthacht chun bearta áirithe a ghlacadh. Chun cúnamh a thabhairt do na Ballstáit agus do sholáthraithe seirbhíse, ba cheart don Choimisiún treoirlínte a sholáthar maidir le conas an idirghníomhaíocht agus an cineál comhlántach idir gníomhartha éagsúla de chuid an Aontais a léirmhíniú agus conas cosc a chur ar aon dúbláil ceanglas ar sholáthraithe nó aon choinbhleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann agus ceanglais chomhchosúla á léirmhíniú. Go háirithe, sna treoirlínte, ba cheart go ndéanfaí soiléiriú ar aon choinbhleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann idir na coinníollacha agus na hoibleagáidí a leagtar síos i ngníomhartha dlíthiúla, dá dtagraítear sa Rialachán seo, ina mínítear cén gníomh dlíthiúil ba cheart a bheith i réim.
__________________
__________________
28 Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe a leagtar síos i ndlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit a bhaineann le soláthar seirbhísí meán closamhairc (An Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc) (Téacs le hábharthacht EEA), IO L 95, 15.4.2010, lch. 1.
28 Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe a leagtar síos i ndlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit a bhaineann le soláthar seirbhísí meán closamhairc (An Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc) (Téacs le hábharthacht EEA), IO L 95, 15.4.2010, lch. 1.
29 Rialachán (AE) .../.. ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle – Rialachán beartaithe maidir le hÁbhar Sceimhlitheoireachta ar Líne
29 Rialachán (AE) 2021/784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 maidir le haghaidh a thabhairt ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne (IO L 172, 17.5.2021, lch. 79).
Leasú 9
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)
(9a)  I gcomhréir le hAirteagal 167(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ba cheart gnéithe cultúrtha a chur san áireamh, go háirithe chun éagsúlacht chultúrtha agus teanga a urramú agus a chur chun cinn. Tá sé riachtanach go rannchuideodh an Rialachán seo le cosaint a thabhairt don tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil agus do shaoirse na meán agus le hiolrachas na meán agus éagsúlacht chultúrtha agus teanga a chothú.
Leasú 10
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10
(10)  Ar mhaithe le soiléireacht, ba cheart a shonrú freisin go bhfuil an Rialachán seo gan dochar do Rialachán (AE) 2019/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle30 agus Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle,31 Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán32 ar mhaolú sealadach ó fhorálacha áirithe na Treorach 2002/58/CE33 chomh maith le dlí an Aontais ar chosaint tomhaltóirí, go háirithe Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle34, Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle35 agus Treoir 93/13/CEE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, arna leasú le Treoir (AE) 2019/2161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle37, agus ar sonraí pearsanta a chosaint, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.38 Rialaítear cosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta faoi rialacha dhlí an Aontais amháin ar an ábhar sin, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE. Tá an Rialachán seo freisin gan dochar do rialacha dhlí an Aontais maidir le coinníollacha oibre.
(10)  Ar mhaithe le soiléireacht, ba cheart a shonrú freisin go bhfuil an Rialachán seo gan dochar do Rialachán (AE) 2019/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle30 agus Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle,31, Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle32 agus Rialachán [.../...] ar mhaolú sealadach ó fhorálacha áirithe Threoir 2002/58/CE33, Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle33a, chomh maith le dlí an Aontais ar chosaint tomhaltóirí, go háirithe Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle34, Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle35 agus Treoir 93/13/CEE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle36, arna leasú le Treoir (AE) 2019/2161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle37 , Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (AE) 2019/1020, Treoir 2001/95/CE, Treoir 2013/11/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (AE) 2017/239437a, agus ar sonraí pearsanta a chosaint, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.38 Rialaítear cosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta faoi rialacha dhlí an Aontais amháin ar an ábhar sin, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE. Tá an Rialachán seo freisin gan dochar do rialacha dhlí an Aontais nó don dlí náisiúnta maidir le coinníollacha oibre.
__________________
__________________
30 Rialachán (AE) 2019/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 (IO L 186, 11.7.2019, lch. 1).
30 Rialachán (AE) 2019/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 (IO L 186, 11.7.2019, lch. 1).
31 Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (IO L 186, 11.7.2019, lch. 57).
31 Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (IO L 186, 11.7.2019, lch. 57).
32 Treoir 2002/58/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le cosaint príobháideachais san earnáil cumarsáide leictreonaí (an Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach) IO L 201, 31.7.2002, lch. 37.
32 Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le príobháideachas a chosaint san earnáil cumarsáide leictreonaí (an Treoir um príobháideachas agus cumarsáid leictreonach), IO L 201, 31.7.2002, lch. 37.
33 Rialachán [.../...] ar mhaolú sealadach ó fhorálacha áirithe na Treorach 2002/58/CE.
33 Rialachán [.../...] ar mhaolú sealadach ó fhorálacha áirithe na Treorach 2002/58/CE.
33a Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú) (IO L 321, 17.12.2018, lch. 36).
34 Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagothroma idir gnólachtaí agus tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoir 97/7/CE, Treoir 98/27/CE agus Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘An Treoir maidir le Cleachtais Tráchtála Éagothroma’) (IO L 149, 11.6.2005, lch. 22).
34 Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagothroma idir gnólachtaí agus tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoir 97/7/CE, Treoir 98/27/CE agus Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘An Treoir maidir le Cleachtais Tráchtála Éagothroma’) (IO L 149, 11.6.2005, lch. 22).
35 Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lch. 64).
35 Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lch. 64).
36 Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993 maidir le téarmaí éagothroma i gconarthaí tomhaltóirí (IO L 95, 21.4.1993, lch. 29).
36 Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993 maidir le téarmaí éagothroma i gconarthaí tomhaltóirí (IO L 95, 21.4.1993, lch. 29).
37 Treoir (AE) 2019/2161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 98/6/CE , 2005/29/CE agus 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forfheidhmiú agus nuachóiriú rialacha cosanta tomhaltóirí an Aontais (IO L 328, 18.12.2019, lch. 7).
37 Treoir (AE) 2019/2161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 98/6/CE , 2005/29/CE agus 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forfheidhmiú agus nuachóiriú rialacha cosanta tomhaltóirí an Aontais (IO L 328, 18.12.2019, lch. 7).
37a Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 345, 27.12.2017, lch. 1).
38 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
38 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
Leasú 11
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11
(11)  Ba cheart a shoiléiriú go bhfuil an Rialachán seo gan dochar do rialacha dhlí an Aontais maidir le cóipcheart agus cearta lena mbaineann, lena mbunaítear rialacha agus nósanna imeachta sonracha nár cheart go mbeadh tionchar orthu.
(11)  Ba cheart a shoiléiriú go bhfuil an Rialachán seo gan dochar do rialacha dhlí an Aontais maidir le cóipcheart agus cearta lena mbaineann, go háirithe Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena mbunaítear rialacha agus nósanna imeachta sonracha nár cheart go mbeadh tionchar orthu.
Leasú 12
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12
(12)  D’fhonn an cuspóir a bhaint amach maidir le timpeallacht shábháilte, intuartha agus iontaofa ar líne a áirithiú, chun críche an Rialacháin seo ba cheart coincheap an ‘ábhair neamhdhleathaigh’ a shainiú go leathan agus cumhdaíonn sé freisin faisnéis a bhaineann le hábhar, táirgí, seirbhísí agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha. Go háirithe, ba cheart a thuiscint leis an gcoincheap sin go dtagraíonn sé d’fhaisnéis, gan beann ar a fhoirm, atá faoin dlí is infheidhme neamhdhleathach ann féin, cosúil le fuathchaint nó ábhar sceimhlitheoireachta neamhdhleathach agus ábhar idirdhealaitheach neamhdhleathach, nó a bhaineann le gníomhaíochtaí atá neamhdhleathach, cosúil le comhroinnt íomhánna ina dtaispeántar mí-úsáid gnéis leanaí, comhroinnt íomhánna príobháideacha neamhthoiliúil neamhdhleathach, cibearstalcaireacht, díolachán táirgí neamhchomhlíontacha nó góchumtha, úsáid neamhúdaraithe ábhar atá faoi chosaint cóipchirt nó gníomhaíochtaí a bhaineann le sáruithe dlí um chosaint tomhaltóirí. I ndáil leis sin, tá sé neamhábhartha an dtagann neamhdhleathacht na faisnéise nó na gníomhaíochta ó dhlí an Aontais nó ón dlí náisiúnta atá comhsheasmhach le dlí an Aontais agus céard é cineál beacht nó ábhar an dlí atá i gceist.
(12)  Dá bhrí sin, chun an cuspóir a bhaint amach maidir le timpeallacht shábháilte, inrochtana, intuartha agus iontaofa ar líne a áirithiú, chun críche an Rialacháin seo, ba cheart coincheap an ‘inneachair neamhdhleathaigh’ a bheith mar bhonn taca leis an tuairim ghinearálta gur cheart an rud atá neamhdhleathach as líne a bheith neamhdhleathach ar líne freisin. Ba cheart coincheap ‘an ábhair neamhdhleathaigh’ a shainiú go hiomchuí freisin agus ba cheart go gcumhdófaí leis faisnéis a bhaineann le ábhar, táirgí, seirbhísí agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha. Go háirithe, ba cheart a thuiscint leis an gcoincheap sin go dtagraíonn sé d’fhaisnéis, gan beann ar a fhoirm, atá faoi dhlí is infheidhme an Aontais nó faoin dlí náisiúnta is infheidhme neamhdhleathach ann féin, cosúil le fuathchaint nó ábhar sceimhlitheoireachta neamhdhleathach agus ábhar idirdhealaitheach neamhdhleathach, nó nach bhfuil i gcomhréir le dlí an Aontais toisc go dtagraíonn sé do ghníomhaíochtaí atá neamhdhleathach, cosúil le comhroinnt íomhánna ina dtaispeántar mí-úsáid gnéis leanaí, comhroinnt íomhánna príobháideacha neamhthoiliúil neamhdhleathach, cibearstalcaireacht, díolachán táirgí neamhchomhlíontacha nó góchumtha, trádáil neamhdhleathach ainmhithe, pladaí agus substaintí, úsáid neamhúdaraithe ábhar atá faoi chosaint cóipchirt nó gníomhaíochtaí a bhaineann le sáruithe dlí um chosaint tomhaltóirí, soláthar seirbhísí neamhdhleathacha go háirithe i réimse na seirbhísí cóiríochta ar ardáin neamhchomhlíontacha ar ardáin don chíos ghearrthéarmach nach bhfuil i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta. I ndáil leis sin, tá sé neamhábhartha an dtagann neamhdhleathacht na faisnéise nó na gníomhaíochta ó dhlí an Aontais nó ón dlí náisiúnta atá comhsheasmhach le dlí an Aontais, lena n-áirítear an Chairt agus céard é cineál beacht nó ábhar an dlí atá i gceist.
Leasú 13
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13
(13)  I bhfianaise saintréithe áirithe na seirbhísí lena mbaineann agus an gá comhfhreagrach leis na soláthraithe sin a bheith faoi réir oibleagáidí áirithe sonracha, is gá idirdhealú a dhéanamh, laistigh den chatagóir níos leithne de sholáthraithe seirbhísí óstála mar a shainmhínítear sa Rialachán seo, ar an bhfochatagóir d’ardáin ar líne. Ba cheart ardáin ar líne, cosúil le líonraí sóisialta nó margaí ar líne, a shainmhíniú mar sholáthraithe seirbhísí óstála ní hamháin a stórálann faisnéis a sholáthraíonn faighteoirí na seirbhísí arna iarraidh sin dóibh, ach a scaipeann an fhaisnéis sin ar an bpobal, arís arna iarraidh sin dóibh. Ach, d’fhonn forchur oibleagáidí atá róleathan a sheachaint, níor cheart soláthraithe seirbhísí óstála a mheas mar ardáin ar líne inar mionghné agus gné choimhdeach amháin de sheirbhís eile atá i scaipeadh ar an bpobal agus nach féidir an ghné sin, ar chúiseanna teicniúla cuspóireacha, a úsáid gan an phríomhsheirbhís eile sin, agus nach bealach é comhtháthú na gné sin le dul timpeall ar infheidhmeacht rialacha an Rialacháin seo is infheidhme maidir le hardáin ar líne. Mar shampla, d’fhéadfadh gné den sórt sin a bheith i gceist i rannán na mbarúlacha i nuachtán ar líne, inar léir go bhfuil sé coimhdeach don phríomhsheirbhís a léiríonn an foilseachán nuachta faoi fhreagracht eagarthóireachta an fhoilsitheora.
(13)  I bhfianaise saintréithe áirithe na seirbhísí lena mbaineann agus an gá comhfhreagrach leis na soláthraithe sin a bheith faoi réir oibleagáidí áirithe sonracha, is gá idirdhealú a dhéanamh, laistigh den chatagóir níos leithne de sholáthraithe seirbhísí óstála mar a shainmhínítear sa Rialachán seo, ar an bhfochatagóir d’ardáin ar líne. Ba cheart ardáin ar líne, cosúil le líonraí sóisialta nó margaí ar líne, a shainmhíniú mar sholáthraithe seirbhísí óstála ní hamháin a stórálann faisnéis a sholáthraíonn faighteoirí na seirbhísí arna iarraidh sin dóibh, ach a scaipeann an fhaisnéis sin ar an bpobal, arís arna iarraidh sin dóibh. Ach, chun forchur oibleagáidí atá róleathan a sheachaint, níor cheart soláthraithe seirbhísí óstála a mheas mar ardáin ar líne inar mionghné gné choimhdeach amháin den phríomhsheirbhís nó feidhmiúlacht den phríomhsheirbhís atá i scaipeadh ar an bpobal agus nach féidir an fheidhmiúlacht sin, ar chúiseanna teicniúla cuspóireacha, a úsáid gan an phríomhsheirbhís eile sin, agus nach bealach é comhtháthú na feidhmiúlachta sin le dul timpeall ar infheidhmeacht rialacha an Rialacháin seo is infheidhme maidir le hardáin ar líne. Mar shampla, d’fhéadfadh gné den sórt sin a bheith i gceist i rannán na mbarúlacha i nuachtán ar líne, inar léir go bhfuil sé coimhdeach don phríomhsheirbhís a léiríonn an foilseachán nuachta faoi fhreagracht eagarthóireachta an fhoilsitheora. Chun críche an Rialacháin seo, níor cheart a mheas gur ardán ar líne iad seirbhísí néalríomhaireachta i gcásanna gurb ionann scaipeadh ábhair shonraigh a cheadú agus mionghné nó gné choimhdeach. Ina theannta sin, i gcás seirbhísí néalríomhaireachta, nuair atá siad ag feidhmiú mar bhonneagar, mar shampla, mar na seirbhísí bonneagair foluiteacha stórála agus ríomhaireachta d’fheidhmchlár idirlíonbhunaithe nó d’ardán ar líne, níor cheart a mheas go bhfuil na seirbhísí sin ag scaipeadh faisnéis don phobal, ar faisnéis í a stóráiltear nó a phróiseáltar arna iarraidh sin ag faighteoir feidhmchláir nó ardán ar líne arna óstáil acu.
Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14
(14)  Ba cheart go n-áireofaí leis an gcoincheap ‘scaipeadh ar an bpobal’, mar a úsáidtear sa Rialachán seo, faisnéis a chur ar fáil do líon daoine a d’fhéadfadh a bheith neamhtheoranta, is é sin le rá faisnéis a dhéanamh inrochtana d’úsáideoirí i gcoitinne gan gá le tuilleadh gníomhaíochta a bheith le déanamh ó fhaighteoir na seirbhíse a sholáthraíonn an fhaisnéis riachtanach, gan beann ar an féidir leis na daoine sin rochtain a fháil ar an bhfaisnéis atá i gceist nó nach féidir. Níor cheart a thuiscint leis an bhféidearthacht chun grúpaí úsáideoirí seirbhíse ar leith a chruthú, as féin, nach ndéantar an fhaisnéis a scaiptear ar an mbealach sin a scaipeadh ar an bpobal. Ach, ba cheart scaipeadh faisnéise laistigh de ghrúpaí dúnta ina bhfuil líon teoranta daoine réamhchinntithe a eisiamh sa choincheap. Tagann seirbhísí cumarsáide idirphearsanta, mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle,39 cosúil le ríomhphoist nó seirbhísí teachtaireachta príobháidí, lasmuigh de raon feidhme an Rialacháin seo. Níor cheart faisnéis a mheas amhail gur scaipeadh ar an bpobal í de réir bhrí an Rialacháin seo ach amháin i gcás ina dtarlaíonn sé sin ar iarratas díreach ó fhaighteoir na seirbhíse sin a chuir an fhaisnéis ar fáil.
(14)  Ba cheart go n-áireofaí leis an gcoincheap ‘scaipeadh ar an bpobal’, mar a úsáidtear sa Rialachán seo, faisnéis a chur ar fáil do líon daoine a d’fhéadfadh a bheith neamhtheoranta, is é sin le rá faisnéis a dhéanamh inrochtana d’úsáideoirí i gcoitinne gan gá le tuilleadh gníomhaíochta a bheith le déanamh ó fhaighteoir na seirbhíse a sholáthraíonn an fhaisnéis riachtanach, gan beann ar an féidir leis na daoine sin rochtain a fháil ar an bhfaisnéis atá i gceist nó nach féidir. Dá réir sin, i gcás ina mbeidh gá le clárú nó cead isteach do ghrúpa úsáideoirí, chun rochtain a fháil ar fhaisnéis níor cheart a mheas gur scaipeadh an fhaisnéis sin ar an bpobal ach amháin i gcás ina gclárófar nó ina ligfear isteach go huathoibríoch úsáideoirí atá ag iarraidh rochtain a fháil ar an bhfaisnéis gan cinneadh ó dhuine maidir le cé dó ar cheart rochtain a cheadú. Faisnéis a mhalartaítear trí úsáid a bhaint as seirbhísí cumarsáide idirphearsanta, mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle,39 cosúil le ríomhphoist nó seirbhísí teachtaireachta príobháidí, ní mheasfar í a bheith scaipthe ar an bpobal. Níor cheart faisnéis a mheas amhail gur scaipeadh ar an bpobal í de réir bhrí an Rialacháin seo ach amháin i gcás ina dtarlaíonn sé sin ar iarratas díreach ó fhaighteoir na seirbhíse sin a chuir an fhaisnéis ar fáil.
__________________
__________________
39 Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú), IO L 321, 17.12.2018, lch. 36
39 Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú), IO L 321, 17.12.2018, lch. 36
Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16
(16)  Mar gheall ar an deimhneacht dhlíthiúil arna soláthar ag an gcreat cothrománach le haghaidh díolúintí coinníollacha ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, mar a leagtar síos i dTreoir 2000/31/CE, tháinig go leor seirbhísí nua chun cinn agus tháinig méadú orthu ar fud an mhargaidh inmheánaigh. Ba cheart an creat a chaomhnú dá bhrí sin. D’fhonn na héagsúlachtaí agus na rialacha ábhartha a bheith á dtrasuí agus á gcur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta, áfach, agus ar mhaithe le soiléireacht agus comhleanúnachas, ba cheart an creat sin a ionchorprú sa Rialachán sin. Is gá freisin gnéithe áirithe den chreat sin a shoiléiriú, ag féachaint do chásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.
(16)  Mar gheall ar an deimhneacht dhlíthiúil arna soláthar ag an gcreat cothrománach le haghaidh díolúintí coinníollacha ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, mar a leagtar síos i dTreoir 2000/31/CE, tháinig go leor seirbhísí nua chun cinn agus tháinig méadú orthu ar fud an mhargaidh inmheánaigh. Ba cheart an creat a chaomhnú dá bhrí sin. Chun na héagsúlachtaí agus na rialacha ábhartha a bheith á dtrasuí agus á gcur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta, áfach, agus ar mhaithe le soiléireacht, comhsheasmhacht, intuarthacht, inrochtaineacht agus comhleanúnachas, ba cheart an creat sin a ionchorprú sa Rialachán sin. Is gá freisin gnéithe áirithe den chreat sin a shoiléiriú, ag féachaint do chásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus d’fhorbairtí teicneolaíocha agus margaidh.
Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18
(18)  Níor cheart feidhm a bheith ag na díolúintí ó dhliteanas a bhunaítear sa Rialachán seo i gcás, seachas é féin a theorannú do sholáthar neodrach na seirbhísí, maidir le próiseáil theicniúil agus uathoibríoch amháin na faisnéise a sholáthraigh faighteoir na seirbhíse, go bhfuil a ról gníomhach ag soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha den sórt sin a thugann eolas, nó smacht ar an bhfaisnéis sin. Níor cheart na díolúintí sin a bheith ar fáil dá réir sin maidir le dliteanas a bhaineann le faisnéis nach soláthraíonn faighteoir na seirbhíse ach a sholáthraíonn soláthraí na seirbhíse idirghabhálacha féin, lena n-áirítear i gcás inar forbraíodh an fhaisnéis faoi fhreagracht eagarthóireachta an tsoláthraí sin.
(18)  Níor cheart feidhm a bheith ag na díolúintí ó dhliteanas a bhunaítear sa Rialachán seo i gcás, seachas é féin a theorannú do sholáthar neodrach na seirbhísí, maidir le próiseáil theicniúil agus uathoibríoch amháin na faisnéise a sholáthraigh faighteoir na seirbhíse, go bhfuil a ról gníomhach ag soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha den sórt sin a thugann eolas, nó smacht ar an bhfaisnéis sin. Níor cheart a mheas, áfach, go bhfuil rialú ar fhaisnéis ag an rangú nó an léiriú i sraith, agus sin amháin, nó ag úsáid córais mholtóra. Níor cheart na díolúintí sin a bheith ar fáil dá réir sin maidir le dliteanas a bhaineann le faisnéis nach soláthraíonn faighteoir na seirbhíse ach a sholáthraíonn soláthraí na seirbhíse idirghabhálacha féin, lena n-áirítear i gcás inar forbraíodh an fhaisnéis faoi fhreagracht eagarthóireachta an tsoláthraí sin.
Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20
(20)  Ní sholáthraíonn soláthraí seirbhísí idirghabhálacha a théann i gcomhar d’aon turas le faighteoir seirbhísí d’fhonn tabhairt faoi ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha a sheirbhís go neodrach agus dá bhrí sin níos cheart go mbeadh sé in ann tairbhe a bhaint as na díolúintí ó dhliteanas arna bhforáil sa Rialachán seo.
(20)  I gcás ina dtéann soláthraí seirbhísí idirghabhálacha i gcomhar d’aon turas le faighteoir seirbhísí d’fhonn tabhairt faoi ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha , ba cheart a mheas nár soláthraíodh an tseirbhís go neodrach agus dá bhrí sin níos cheart go mbeadh an soláthraí in ann tairbhe a bhaint as na díolúintí ó dhliteanas arna bhforáil sa Rialachán seo.
Leasú 18
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21
(21)  Ba cheart go mbeadh soláthraí in ann tairbhe a bhaint as na díolúintí ó dhliteanas do ‘chainéal fórach’ agus do sheirbhísí ‘taiscthe’ nuair nach mbaineann sé in aon chor leis an bhfaisnéis a tharchuirtear. Éilítear dó seo, i measc nithe eile, nach modhnaíonn an soláthraí an fhaisnéis arna tharchur aige. Ach, níor cheart go dtuigfí an ceanglas seo amhail go gcumhdaítear leis ionramhálacha de chineál teicniúil a tharlaíonn i rith an tarchuir, cosúil le hionramhálacha nach n-athraíonn sláine na faisnéise a tharchuirtear.
(21)  Ba cheart go mbeadh soláthraí in ann tairbhe a bhaint as na díolúintí ó dhliteanas do ‘chainéal fórach’ agus do sheirbhísí ‘taiscthe’ nuair nach mbaineann sé in aon chor le hábhar na faisnéise a tharchuirtear. Éilítear dó seo, i measc nithe eile, nach modhnaíonn an soláthraí an fhaisnéis arna tharchur aige. Ach, níor cheart go dtuigfí an ceanglas seo amhail go gcumhdaítear leis ionramhálacha de chineál teicniúil, a tharlaíonn i rith an tarchuir, cosúil le hionramhálacha nach n-athraíonn sláine na faisnéise a tharchuirtear.
Leasú 19
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22
(22)  Chun tairbhe a bhaint as an díolúine ó dhliteanas i gcomhair seirbhísí óstála, ba cheart don soláthraí, nuair a fhaigheann sé eolas nó feasacht maidir le hábhar neamhdhleathach, feidhmiú go tapa chun rochtain ar an ábhar sin a bhaint nó a dhíchumasú. Ba cheart tabhairt faoi bhaint nó díchumasú na rochtana agus aird ar phrionsabal na saoirse chun tuairimí a nochtadh. Féadfaidh an soláthraí an t-eolas nó an fheasacht iarbhír sin a fháil trí, go háirithe, a imscrúduithe féintionscnaimh féin nó fógraí seolta isteach chuige ó dhaoine aonair nó eintitis i gcomhréir leis an Rialachán seo a mhéid a bhfuil na fógraí sin beacht go leordhóthanach agus go bhfuil bunús oiriúnach leo le ceadú d’oibreoir eacnamaíoch dícheallach iad a shainaithint, a mheasúnú agus i gcás inarb iomchuí feidhmiú in aghaidh ábhar neamhdhleathach líomhnaithe.
(22)  Chun tairbhe a bhaint as an díolúine ó dhliteanas i gcomhair seirbhísí óstála, ba cheart don soláthraí, tar éis fáil amach faoi chineál neamhdhleathach an ábhair, agus dá bhrí sin, eolas nó feasacht iarbhír a fháil, feidhmiú go tapa chun rochtain ar an ábhar sin a bhaint nó a dhíchumasú. Ba cheart tabhairt faoi bhaint nó díchumasú na rochtana agus aird ar ardleibhéal cosanta tomhaltóirí agus ar phrionsabal na Cairte um Chearta Bunúsacha, lena n-áirítear prionsabal na saoirse chun tuairimí a nochtadh, agus an ceart chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt gan cur isteach ó údarás poiblí. Féadfaidh an soláthraí eolas nó feasacht iarbhír a fháil maidir le cineál neamhdhleathach an ábhair trí, go háirithe, a imscrúduithe féintionscnaimh féin nó fógraí seolta isteach chuige ó dhaoine aonair nó eintitis i gcomhréir leis an Rialachán seo a mhéid a bhfuil na fógraí sin beacht go leordhóthanach agus go bhfuil bunús oiriúnach leo le ceadú do sholáthraí seirbhísí óstála dícheallach iad a shainaithint, a mheasúnú agus i gcás inarb iomchuí feidhmiú in aghaidh ábhar neamhdhleathach líomhnaithe. Fad is a ghníomhaíonn soláthraithe chun eolas iarbhír a fháil, ba cheart dóibh tairbhe a bhaint as na díolúintí ó dhliteanas dá dtagraítear sa Rialachán seo.
Leasú 20
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23
(23)  Chun cosaint éifeachtach tomhaltóirí a áirithiú nuair atáthar ag dul i ngleic le hidirbhearta tráchtála idirghafa ar líne, níor cheart go mbeadh soláthraithe áirithe seirbhísí óstála, eadhon, ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt chun críche le trádálaithe, in ann tairbhe a bhaint as an díolúine ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhíse óstála a chuirtear ar bun sa Rialachán seo a mhéid a chuireann na hardáin ar líne sin an fhaisnéis ábhartha a bhaineann leis na hidirbhearta atá i gceist i láthair ar bhealach a thugann le fios do thomhaltóirí a chreidiúint gur sholáthair na hardáin ar líne sin iad féin nó faighteoirí na seirbhíse ag feidhmiú faoina n-údarás nó a rialú an fhaisnéis, agus dá bhrí sin go bhfuil an t-eolas nó rialú ar an eolas ag na hardáin ar líne, fiú murab amhlaidh atá go réadúil. Chuige sin, ba cheart a chinneadh go hoibiachtúil, ar bhonn gach cúinse ábhartha, cibé an bhféadfadh an cur i láthair a bheith mar bhunús le creidiúint de chuid gnáth-thomhaltóra atá réasúnta eolach.
(23)  Chun cosaint éifeachtach tomhaltóirí a áirithiú nuair atáthar ag dul i ngleic le hidirbhearta tráchtála idirghafa ar líne, níor cheart go mbeadh soláthraithe áirithe seirbhísí óstála, eadhon, ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt chun críche le trádálaithe, in ann tairbhe a bhaint as an díolúine ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhíse óstála a chuirtear ar bun sa Rialachán seo a mhéid a chuireann na hardáin ar líne sin an fhaisnéis ábhartha a bhaineann leis na hidirbhearta atá i gceist i láthair ar bhealach a thugann le fios do thomhaltóirí a chreidiúint gur sholáthair na hardáin ar líne sin iad féin nó faighteoirí na seirbhíse ag feidhmiú faoina n-údarás nó a rialú an fhaisnéis, agus dá bhrí sin go bhfuil an t-eolas nó rialú ar an eolas ag na hardáin ar líne, fiú murab amhlaidh atá go réadúil. Ina leith sin, ba cheart a chinneadh go hoibiachtúil, ar bhonn gach cúinse ábhartha, an bhféadfadh an cur i láthair an méid sin a thabhairt le fios do thomhaltóir. D’fhéadfadh creidiúint den sórt sin teacht chun cinn, mar shampla, i gcás ina mainníonn an t-ardán ar líne a cheadaíonn cianchonarthaí le trádálaithe, céannacht an trádalaithe a thaispeáint go soiléir de bhun an Rialacháin seo, nó ina ndéanann sé an táirge nó an tseirbhís a mhargú ina ainm féin seachas úsáid a bhaint as ainm an trádálaithe a sholáthróidh é, nó i gcás ina gcinneann an soláthraí praghas deiridh na n-earraí nó na seribhísí arna dtairiscint ag an trádálaí.
Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25
(25)  Chun deimhneacht dhlíthiúil a chruthú agus gan gníomhaíochtaí atá dírithe ar ábhar neamhdhleathach a bhrath, a shainaithint agus gníomhú ina aghaidh a dhíspreagadh, gníomhaíochtaí ar féidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhála tabhairt fúthu ar bhonn deonach, ba cheart a shoiléiriú díreach mar gheall go dtugann soláthraithe faoi na gníomhaíochtaí nach hionann sin agus a rá nach mbeidh na díolúintí ó dhliteanas a leagtar amach sa Rialachán seo ar fáil, ar choinníoll go ndéantar na gníomhaíochtaí sin de mheon macánta agus ar bhealach dícheallach. Ina theannta sin, is iomchuí a shoiléiriú mar gheall go ndearna na soláthraithe sin bearta, de mheon macánta, chun ceanglais dhlí an Aontais a chomhlíonadh, lena n-áirítear iad sin a leagtar amach sa Rialachán seo a mhéid a bhaineann lena dtéarmaí agus coinníollacha a chomhlíonadh, nach bhfágfaidh sé sin nach mbeidh na díolúintí sin ó dhliteanas ar fáil. Dá bhrí sin, níor cheart aon ghníomhaíochtaí ná bearta den chineál sin a bhféadfadh soláthraí ar leith tabhairt fúthu a thabhairt san áireamh agus cinneadh á dhéanamh cibé an féidir nó nach féidir leis an soláthraí brath ar an díolúine ó dhliteanas, go háirithe a mhéid a bhaineann le cibé an soláthraíonn nó nach soláthraíonn an soláthraí a sheirbhís go neodrach agus gur féidir leis dá bhrí sin teacht faoi réim raon feidhme na forála ábhartha, gan an riail seo ag tabhairt le fios áfach gur féidir leis an soláthraí brath uirthi.
(25)  Chun deimhneacht dhlíthiúil a chruthú agus chun nach ndíspreagfar gníomhaíochtaí atá dírithe ar ábhar neamhdhleathach a bhrath, a shainaithint agus gníomhú ina n-aghaidh, gníomhaíochtaí ar féidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhála tabhairt fúthu ar bhonn deonach, ba cheart a shoiléiriú díreach mar gheall go dtugann soláthraithe faoi na gníomhaíochtaí nach hionann sin agus a rá nach mbeidh na díolúintí ó dhliteanas a leagtar amach sa Rialachán seo ar fáil, ós rud é go bhfuil imscrúduithe féintionscnaimh á ndéanamh acu agus ar an mbonn sin amháin, ar choinníoll go ndéantar na gníomhaíochtaí sin de mheon macánta agus ar bhealach dícheallach agus go bhfuil coimircí breise i gcoinne ró-bhaint ábhair neamhdhleathaigh ag gabháil leo. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a ndícheall chun a áirithiú, i gcás ina n-úsáidtear uirlisí uathoibríocha chun ábhar a mhodhnú, go mbeidh an teicneolaíocht iontaofa go leordhóthanach chun an ráta earráidí a theorannú a mhéid is féidir i gcás ina meastar go mícheart gur ábhar neamhdhleathach í an fhaisnéis. Ina theannta sin, is iomchuí a shoiléiriú mar gheall go ndearna na soláthraithe sin bearta, de mheon macánta, chun ceanglais dhlí an Aontais a chomhlíonadh, lena n-áirítear iad sin a leagtar amach sa Rialachán seo a mhéid a bhaineann lena dtéarmaí agus coinníollacha a chomhlíonadh, nach bhfágfaidh sé sin nach mbeidh na díolúintí sin ó dhliteanas ar fáil. Dá bhrí sin, níor cheart aon ghníomhaíochtaí ná bearta den chineál sin a bhféadfadh soláthraí ar leith tabhairt fúthu a thabhairt san áireamh agus cinneadh á dhéanamh cibé an féidir nó nach féidir leis an soláthraí brath ar an díolúine ó dhliteanas, go háirithe a mhéid a bhaineann le cibé an soláthraíonn nó nach soláthraíonn an soláthraí a sheirbhís go neodrach agus gur féidir leis dá bhrí sin teacht faoi réim raon feidhme na forála ábhartha, gan an riail seo ag tabhairt le fios áfach gur féidir leis an soláthraí brath uirthi.
Leasú 22
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26
(26)  Cé go ndíríonn na rialacha i gCaibidil II den Rialachán seo ar an díolúine ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, tá sé tábhachtach a mheabhrú, d’ainneoin an ról tábhachtach a imríonn na soláthraithe seo go ginearálta, nár cheart déileáil le fadhb an ábhair agus na ngníomhaíochtaí neamhdhleathacha ar líne díreach trí dhíriú ar a ndliteanas agus a bhfreagrachtaí. Nuair is féidir, ba cheart do thríú páirtithe dá ndéanann ábhar neamhdhleathach arna tharchur nó arna stóráil ar líne difear iarracht a dhéanamh coinbhleachtaí a réiteach maidir leis an ábhar sin gan soláthraithe na seirbhísí idirghabhálacha atá i gceist a bheith páirteach. Ba cheart d’fhaighteoirí na seirbhíse a bheith faoi dhliteanas, i gcás ina bhforáiltear sin i rialacha is infheidhme an Aontais agus sa dlí náisiúnta lena gcinntear an dliteanas sin, maidir leis an ábhar neamhdhleathach a sholáthraíonn siad agus a d’fhéadfaidís a scaipeadh trí sheirbhísí idirghabhálacha. I gcás inarb iomchuí, ba cheart do ghníomhaithe eile, cosúil le modhnóirí grúpa i dtimpeallachtaí dúnta ar líne, go háirithe i gcás grúpaí móra, cuidiú chun scaipeadh ábhar neamhdhleathach ar líne a sheachaint, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme. Thairis sin, nuair is gá do sholáthraithe seirbhíse na sochaí faisnéise a bheith rannpháirteach, lena n-áirítear soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ba cheart aon iarraidh nó ordú maidir le rannpháirtíocht den sórt sin, mar riail ghinearálta, a chur chuig an ngníomhaire a bhfuil an cumas teicniúil agus oibríochtúil aige le gníomhú in aghaidh na míreanna sonracha den ábhar neamhdhleathach, chun aon éifeachtaí diúltacha féideartha maidir le hinfhaighteacht agus inrochtaineacht faisnéise nach ábhar neamhdhleathach é a chosc agus a íoslaghdú.
(26)  Cé go ndíríonn na rialacha i gCaibidil II den Rialachán seo ar an díolúine ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, tá sé tábhachtach a mheabhrú, d’ainneoin an ról tábhachtach a imríonn na soláthraithe seo go ginearálta, nár cheart déileáil le fadhb an ábhair agus na ngníomhaíochtaí neamhdhleathacha ar líne díreach trí dhíriú ar a ndliteanas agus a bhfreagrachtaí. Nuair is féidir, ba cheart do thríú páirtithe dá ndéanann ábhar neamhdhleathach arna tharchur nó arna stóráil ar líne difear iarracht a dhéanamh coinbhleachtaí a réiteach maidir leis an ábhar sin gan soláthraithe na seirbhísí idirghabhálacha atá i gceist a bheith páirteach. Ba cheart d’fhaighteoirí na seirbhíse a bheith faoi dhliteanas, i gcás ina bhforáiltear sin i rialacha is infheidhme an Aontais agus sa dlí náisiúnta lena gcinntear an dliteanas sin, maidir leis an ábhar neamhdhleathach a sholáthraíonn siad agus a d’fhéadfaidís a scaipeadh trí sheirbhísí idirghabhálacha. I gcás inarb iomchuí, ba cheart do ghníomhaithe eile, cosúil le modhnóirí grúpa i dtimpeallachtaí dúnta agus oscailte ar líne, go háirithe i gcás grúpaí móra, cuidiú chun scaipeadh ábhar neamhdhleathach ar líne a sheachaint, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme. Thairis sin, nuair is gá do sholáthraithe seirbhíse na sochaí faisnéise a bheith rannpháirteach, lena n-áirítear soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ba cheart aon iarraidh nó ordú maidir le rannpháirtíocht den sórt sin, mar riail ghinearálta, a chur chuig an soláthraí sonrach a bhfuil an cumas teicniúil agus oibríochtúil aige le gníomhú in aghaidh na míreanna sonracha den ábhar neamhdhleathach, chun aon éifeachtaí diúltacha féideartha maidir le hinfhaighteacht agus inrochtaineacht faisnéise nach ábhar neamhdhleathach é a chosc agus a íoslaghdú. Dá bhrí sin, ba cheart do sholáthraithe gníomhú nuair atá siad sa riocht is fearr chun amhlaidh a dhéanamh.
Leasú 23
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27
(27)  Ó 2000, tá teicneolaíochtaí nua tagtha chun cinn a fheabhsaíonn infhaighteacht, éifeachtacht, luas, iontaofacht, inniúlachtaí agus slándáil córas chun sonraí ar líne a tharchur agus a stóráil, rud a mhéadaíonn éiceachóras ar líne atá ag éirí níos casta. Chuige seo, ba cheart a mheabhrú gur féidir le soláthraithe seirbhísí a bhunaíonn agus a éascaíonn an ailtireacht loighciúil bhunúsach agus feidhmiú ceart an idirlín, lena n-áirítear feidhmeanna coimhdeacha teicniúla, tairbhe a bhaint freisin as na díolúintí ó dhliteanas a leagtar amach sa Rialachán seo, a mhéid a cháilíonn a seirbhísí mar ‘chainéil fhóracha’, ‘taisceadh’ nó seirbhísí óstála. Áirítear le seirbhísí den sórt sin, de réir mar a bheidh, líonraí achair logánta gan sreang, seirbhísí córas ainmneacha fearainn (DNS), clárlanna ainmneacha fearainn barrleibhéil, údaráis deimhnithe a eisíonn deimhnithe digiteacha, nó líonraí seachadta ábhair, a chumasaíonn nó a fheabhsaíonn feidhmeanna soláthraithe eile seirbhísí idirghabhálacha. Ar an gcuma chéanna, tá forbairt mhór tagtha ar sheirbhísí a úsáidtear chun cíocha cumarsáide, agus modhanna teicniúla a seachadta, is cionsiocair le seirbhísí ar líne cosúil le IP gutha, seirbhísí teachtaireachta agus seirbhís ríomhphoist gréasánbhunaithe, i gcás ina seachadtar an chumarsáid trí sheirbhís rochtana idirlín. Féadfaidh na seirbhísí sin, freisin, tairbhe a bhaint as díolúintí ó dhliteanas, a mhéid a cháilíonn siad mar ‘cainéal fórach’, ‘taisceadh’ nó seirbhís óstála.
(27)  Ó 2000, tá teicneolaíochtaí nua tagtha chun cinn a fheabhsaíonn infhaighteacht, éifeachtacht, luas, iontaofacht, inniúlachtaí agus slándáil córas chun sonraí ar líne a tharchur agus a stóráil, rud a mhéadaíonn éiceachóras ar líne atá ag éirí níos casta. Chuige seo, ba cheart a mheabhrú gur féidir le soláthraithe seirbhísí a bhunaíonn agus a éascaíonn an ailtireacht loighciúil bhunúsach agus feidhmiú ceart an idirlín, lena n-áirítear feidhmeanna coimhdeacha teicniúla, tairbhe a bhaint freisin as na díolúintí ó dhliteanas a leagtar amach sa Rialachán seo, a mhéid a cháilíonn a seirbhísí mar ‘chainéil fhóracha’, ‘taisceadh’ nó seirbhísí óstála. Áirítear le seirbhísí den sórt sin, de réir mar a bheidh, agus as measc seirbhísí eile, líonraí achair logánta gan sreang, seirbhísí córais ainmneacha fearainn (DNS), clárlanna ainmneacha fearainn barrleibhéil, údaráis deimhnithe a eisíonn deimhnithe digiteacha, Líonraí Príobháideacha Fíorúla, seirbhísí bonneagair néil nó líonraí seachadta inneachair, a chumasaíonn nó a fheabhsaíonn feidhmeanna soláthraithe eile na seirbhísí idirghabhálacha. Ar an gcuma chéanna, tá forbairt mhór tagtha ar sheirbhísí a úsáidtear chun cíocha cumarsáide, agus modhanna teicniúla a seachadta, is cionsiocair le seirbhísí ar líne cosúil le IP gutha, seirbhísí teachtaireachta agus seirbhís ríomhphoist gréasánbhunaithe, i gcás ina seachadtar an chumarsáid trí sheirbhís rochtana idirlín. Féadfaidh na seirbhísí sin, freisin, tairbhe a bhaint as díolúintí ó dhliteanas, a mhéid a cháilíonn siad mar ‘cainéal fórach’, ‘taisceadh’ nó seirbhís óstála.
Leasú 24
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)
(27a)  D’fhéadfaí gnéithe a cháilíonn go héagsúil mar ‘chainéal fórach’, ‘taisceadh’ nó seirbhís óstála a bheith san áireamh i leathanach gréasáin aonair nó i suíomh gréasáin agus ba cheart go mbeadh feidhm dá réir ag na rialacha i ndáil le díolúintí ó dhliteanas maidir le gach ceann díobh. Mar shampla, d’fhéadfadh inneall cuardaigh gníomhú mar sheirbhís ‘taiscthe’, agus mar sin amháin, maidir leis an bhfaisnéis a áirítear i dtorthaí fiosrúcháin. Fós fein, áfach, cháileodh gnéithe a thaispeántar in éineacht leis na torthaí sin, amhail fógraí ar líne, mar sheirbhís óstála.
Leasuithe 25 agus 517/rev
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28
(28)  Níor cheart go mbeadh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faoi réir oibleagáid faireacháin i ndáil le hoibleagáidí de chineál ginearálta. Ní bhaineann sé seo le hoibleagáidí faireacháin i gcás ar leith agus, go háirithe, ní dhéanann sé difear d’orduithe a thugann údaráis náisiúnta i gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta, i gcomhréir leis na coinníollacha a bhunaítear leis an Rialachán seo. Níor cheart a fhorléiriú le ní ar bith sa Rialachán seo amhail oibleagáid faireacháin ghinearálta nó oibleagáid ghníomhach aimsithe fíoras a fhorchur, nó mar oibleagáid ghinearálta ar sholáthraithe bearta réamhghníomhacha a dhéanamh i ndáil le hábhar neamhdhleathach.
(28)  Níor cheart go mbeadh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faoi réir oibleagáid faireacháin de jure ná de facto i ndáil le hoibleagáidí de chineál ginearálta. Ní bhaineann sé sin le hoibleagáidí faireacháin i gcás ar leith a shainaithnítear go sonrach agus go cuí, i gcás ina leagtar síos iad i ngníomhartha de chuid an Aontais agus, go háirithe, ní dhéanann sé difear d’orduithe a thugann údaráis náisiúnta i gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta lena gcuirtear chun feidhme gníomhartha de chuid an Aontais, i gcomhréir leis na coinníollacha a bhunaítear leis an Rialachán seo agus le dlí eile de chuid an Aontais a mheastar a bheith ina dlí lex specialis. Níor cheart a fhorléiriú le ní ar bith sa Rialachán seo amhail oibleagáid faireacháin ghinearálta nó oibleagáid ghníomhach aimsithe fíoras a fhorchur, nó mar oibleagáid ghinearálta ar sholáthraithe bearta réamhghníomhacha a dhéanamh i ndáil le hábhar neamhdhleathach. Ar an gcaoi chéanna, ní chuirfidh na Ballstáit cosc ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha seirbhísí criptithe ó cheann go ceann a thairiscint. Tá sé ríthábhachtach criptiú éifeachtach inn ar inn a chur i bhfeidhm ar shonraí ar mhaithe le muinín as an idirlíon agus slándáil ar an idirlíon, agus go seachnaítear leis rochtain tríú páirtí neamhúdaraithe a bheag nó a mhór. Thairis sin, chun príobháideachas digiteach a áirithiú, níor cheart do na Ballstáit oibleagáid ghinearálta a fhorchur ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha chun teorainn a chur leis an úsáid anaithnid a bhainfear as a gcuid seirbhísí. I gcomhréir le prionsabal an íoslaghdaithe sonraí agus chun nochtadh neamhúdaraithe, goid aitheantais agus cineálacha eile mí-úsáide sonraí pearsanta a chosc, ba cheart an ceart a bheith ag faighteoirí seirbhísí a úsáid agus íoc astu go hanaithnid nuair is féidir, le hiarrachtaí réasúnta, sin a dhéanamh. Ba cheart feidhm a bheith ag an méid sin gan dochar do na hoibleagáidí i ndlí an Aontais maidir le sonraí pearsanta a chosaint. Féadfaidh soláthraithe úsáid anaithnid a gcuid seirbhísí a chumasú trí staonadh ó shonraí pearsanta a bhailiú faoi fhaighteoirí agus faoina ngníomhaíochtaí ar líne agus gan faighteoirí a chosc líonraí anaithnideachta a úsáid chun rochtain a fháil ar an tseirbhís. Is féidir íocaíocht anaithnid a dhéanamh, mar shampla, trí íocaíocht in airgead tirim, trí dhearbháin a íoctar le hairgead tirim nó ionstraimí íocaíochta réamhíoctha a úsáid.
Leasú 26
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29
(29)  Ag brath ar chóras dlí gach Ballstáit agus an réimse dlí atá i gceist, féadfaidh údaráis bhreithiúnacha nó riaracháin náisiúnta ordú a thabhairt do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha gníomhú in aghaidh nithe sonracha ar leith d’ábhar neamhdhleathach, nó míreanna áirithe faisnéise sonraithe a sholáthar. Tá éagsúlacht mhór idir na dlíthe náisiúnta ar a n-eisítear na horduithe sin agus táthar ag tabhairt aghaidh níos mó ar orduithe i gcásanna trasteorann. Chun a áirithiú gur féidir cloí leis na horduithe sin ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil, ionas gur féidir leis na húdaráis phoiblí lena mbaineann tabhairt faoina gcúraimí agus nach mbíonn na soláthraithe faoi réir aon ualach neamhréireach, gan tionchar gan ghá a imirt ar chearta agus ar leasanna dlisteanacha aon tríú páirtithe, is gá coinníollacha áirithe a leagan síos ar cheart do na horduithe sin iad a chomhlíonadh chomh maith le ceanglais chomhlántacha áirithe maidir le próiseáil na n-orduithe sin.
(29)  Ag brath ar chóras dlí gach Ballstáit agus an réimse dlí atá i gceist, féadfaidh údaráis bhreithiúnacha nó riaracháin náisiúnta ordú a thabhairt do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha gníomhú in aghaidh nithe sonracha ar leith d’ábhar neamhdhleathach, nó míreanna áirithe faisnéise sonraithe a sholáthar. Tá éagsúlacht mhór idir na dlíthe náisiúnta atá i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear an Chairt ar a n-eisítear na horduithe sin agus táthar ag tabhairt aghaidh níos mó ar orduithe i gcásanna trasteorann. Chun a áirithiú gur féidir cloí leis na horduithe sin ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil, ionas gur féidir leis na húdaráis phoiblí lena mbaineann tabhairt faoina gcúraimí agus nach mbíonn na soláthraithe faoi réir aon ualach neamhréireach, gan tionchar gan ghá a imirt ar chearta agus ar leasanna dlisteanacha aon tríú páirtithe, is gá coinníollacha áirithe a leagan síos ar cheart do na horduithe sin iad a chomhlíonadh chomh maith le ceanglais chomhlántacha áirithe maidir le próiseáil éifeachtach na n-orduithe sin.
Leasú 27
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30
(30)  Ba cheart orduithe le gníomhú in aghaidh ábhar neamhdhleathach nó chun faisnéis a sholáthar a eisiúint i gcomhréir le dlí an Aontais, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 agus an cosc ar oibleagáidí ginearálta chun faireachán a dhéanamh ar fhaisnéis nó chun fíorais nó cúinsí a thugann gníomhaíocht neamhdhleathach le fios mar a leagtar síos sa Rialachán seo a lorg go gníomhach. Tá na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo a bhfuil feidhm acu maidir le horduithe le gníomhú in aghaidh ábhar neamhdhleathach gan dochar d’ionstraimí eile de chuid an Aontais ina bhforáiltear do chórais chosúla i gcomhair gníomhú in aghaidh cineálacha sonracha ábhar neamhdhleathach, amhail Rialachán (AE) .../.... [Rialachán beartaithe a phléann le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta ar líne], nó Rialachán (AE) 2017/2394 a thugann cumhachtaí sonracha chun ordú a thabhairt d’údaráis um fhorfheidhmiú dlí tomhaltóirí i mBallstát chun faisnéis a sholáthar, cé go bhfuil na coinníollacha agus na ceanglais a bhfuil feidhm acu maidir le horduithe chun faisnéis a sholáthar gan dochar d’ionstraimí eile an Aontais lena bhforáiltear do rialacha ábhartha den chineál céanna d’earnálacha sonracha. Ba cheart do na coinníollacha agus na ceanglais sin a bheith gan dochar do rialacha coinneála agus caomhnaithe faoin dlí náisiúnta is infheidhme, i gcomhréir le dlí an Aontais agus iarrataí rúndachta ó údaráis um fhorfheidhmiú an dlí a bhaineann le neamhnochtadh faisnéise.
(30)  Ba cheart orduithe le gníomhú in aghaidh ábhar neamhdhleathach nó chun faisnéis a sholáthar a eisiúint i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear an Chairt agus go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 agus an cosc ar oibleagáidí ginearálta chun faireachán a dhéanamh ar fhaisnéis nó chun fíorais nó cúinsí a thugann gníomhaíocht neamhdhleathach le fios mar a leagtar síos sa Rialachán seo a lorg go gníomhach. Tá na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo a bhfuil feidhm acu maidir le horduithe le feidhmiú in aghaidh ábhar neamhdhleathach gan dochar d’ionstraimí eile an Aontais ina bhforáiltear do chórais chosúla i gcomhair gníomhú in aghaidh cineálacha sonracha ábhar neamhdhleathach, amhail Rialachán (AE) 2021/784 a phléann le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta ar líne, nó Rialachán (AE) 2017/2394 a thugann cumhachtaí sonracha chun ordú d’údaráis um fhorfheidhmiú dlí tomhaltóirí i mBallstát chun faisnéis a sholáthar, cé go bhfuil na coinníollacha agus na ceanglais a bhfuil feidhm acu maidir le horduithe chun faisnéis a sholáthar gan dochar do ghníomhartha eile an Aontais lena bhforáiltear do rialacha ábhartha den chineál céanna d’earnálacha sonracha. Ba cheart do na coinníollacha agus na ceanglais sin a bheith gan dochar do rialacha coinneála agus caomhnaithe faoin dlí náisiúnta is infheidhme, i gcomhréir le dlí an Aontais agus iarrataí rúndachta ó údaráis um fhorfheidhmiú an dlí a bhaineann le neamhnochtadh faisnéise.
Leasú 28
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31
(31)  Ba cheart go leagfaí amach raon feidhme críochach na n-orduithe sin go soiléir ar bhonn an dlí is infheidhme san Aontas nó an dlí náisiúnta, a chumasaíonn eisiúint an ordaithe agus níor cheart go sáróidís an méid a bhfuil fíorghá leis chun a chuspóirí a bhaint amach. Chuige sin, ba cheart go gcothromódh an t-údarás breithiúnach nó riaracháin náisiúnta a eisíonn an t-ordú an cuspóir a bhfuil sé mar aidhm leis an aidhm a bhaint amach, i gcomhréir leis an mbunús dlí a chumasaíonn a eisiúint, le cearta agus leasanna dlisteanacha gach tríú páirtí a bhféadfadh an t-ordú difear a dhéanamh dóibh, go háirithe a gcearta bunúsacha faoin gCairt. Ina theannta sin, i gcás ina bhféadfadh éifeachtaí a bheith ag an ordú dá dtagraítear san fhaisnéis shonrach lasmuigh de chríoch an Bhallstáit ina bhfuil an t-údarás lena mbaineann, ba cheart don údarás measúnú a dhéanamh ar an bhfaisnéis atá i gceist gur dóchúil go mbeidh sé comhdhéanta d’ábhar neamhdhleathach i mBallstáit eile lena mbaineann agus, i gcás inarb ábhartha, rialacha ábhartha de dhlí an Aontais nó den dlí idirnáisiúnta agus leasa cúirtéise idirnáisiúnta a thabhairt san áireamh.
(31)  Ba cheart go leagfaí amach go soiléir raon feidhme críochach na n-orduithe sin chun gníomhú i gcoinne ábhar neamhdhleathach ar bhonn an dlí is infheidhme san Aontas nó an dlí náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear Treoir 2000/31/CE agus an Chairt, a chumasaíonn eisiúint an ordaithe agus níor cheart go sáróidís an méid a bhfuil fíorghá leis chun a chuspóirí a bhaint amach. Chuige sin, ba cheart go gcothromódh an t-údarás breithiúnach nó riaracháin náisiúnta a eisíonn an t-ordú an cuspóir a bhfuil sé mar aidhm leis an aidhm a bhaint amach, i gcomhréir leis an mbunús dlí a chumasaíonn a eisiúint, le cearta agus leasanna dlisteanacha gach tríú páirtí a bhféadfadh an t-ordú difear a dhéanamh dóibh, go háirithe a gcearta bunúsacha faoin gCairt. Ar bhonn eisceachtúil, i gcás ina bhféadfadh éifeachtaí a bheith ag an ordú dá dtagraítear san fhaisnéis shonrach lasmuigh de chríoch an Bhallstáit ina bhfuil an t-údarás lena mbaineann, ba cheart don údarás measúnú a dhéanamh ar cibé an dócha nó nach dócha gurb ionann an fhaisnéis atá i gceist agus ábhar neamhdhleathach i mBallstáit eile lena mbaineann agus, i gcás inarb ábhartha, rialacha ábhartha de dhlí an Aontais nó den dlí idirnáisiúnta agus leasa cúirtéise idirnáisiúnta a thabhairt san áireamh.
Leasú 29
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32
(32)  Baineann na horduithe chun faisnéis a sholáthar arna rialáil ag an Rialachán seo le faisnéis shonrach a tháirgeadh maidir le faighteoirí aonair na seirbhíse idirghabhálaí lena mbaineann a sainaithnítear sna horduithe sin chun críocha comhlíontacht faighteoirí na seirbhísí le rialacha an Aontais nó le rialacha náisiúnta is infheidhme a chinneadh. Dá bhrí sin, níor cheart go ndéanfadh rialacha an Rialacháin seo maidir le soláthar faisnéise aon difear d’orduithe maidir le faisnéis ar ghrúpa faighteoirí na seirbhíse nach sainaithnítear go sonrach, lena n-áirítear orduithe chun faisnéis chomhiomlán is gá chun críocha staitistiúla nó ceapadh beartais fianaisebhunaithe a sholáthar.
(32)  Baineann na horduithe chun faisnéis a sholáthar arna rialáil ag an Rialachán seo le faisnéis shonrach a tháirgeadh maidir le faighteoirí aonair na seirbhíse idirghabhálaí lena mbaineann a sainaithnítear sna horduithe sin chun críocha comhlíontacht faighteoirí na seirbhísí le rialacha an Aontais nó le rialacha náisiúnta is infheidhme a chinneadh. Dá bhrí sin, níor cheart go ndéanfadh rialacha an Rialacháin seo maidir le soláthar faisnéise aon difear d’orduithe maidir le faisnéis ar ghrúpa faighteoirí na seirbhíse nach sainaithnítear go sonrach, lena n-áirítear orduithe chun faisnéis chomhiomlán is gá chun críocha staitistiúla nó ceapadh beartais fianaisebhunaithe a sholáthar. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar creat dlíthiúil an Aontais maidir le rúndacht cumarsáidí agus príobháideacht ar líne agus freisin maidir le cosaint daoine nádúrtha i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta mar a chumhdaítear i dTreoir (AE) 2016/680 a chur chun feidhme go hiomlán. Go háirithe, ba cheart do na Ballstáit cearta daoine aonair agus iriseoirí a urramú agus staonadh ó fhaisnéis a lorg, rud a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do shaoirse na meán nó don tsaoirse chun tuairimí a nochtadh.
Leasú 30
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33
(33)  Níl orduithe le gníomhú in aghaidh ábhar neamhdhleathach agus chun faisnéis a sholáthar faoi réir na rialacha lena gcosnaítear inniúlacht na mBallstát san áit ina bhfuil an soláthraí seirbhíse lena mbaineann bunaithe agus ag leagan síos maoluithe féideartha ón inniúlacht sin i gcásanna áirithe, a leagtar amach in Airteagal 3 de Threoir 2000/31/CE, ach amháin má chomhlíontar coinníollacha an Airteagail sin. Mar gheall go mbaineann na horduithe chun faisnéis a sholáthar le míreanna sonracha faisnéise, i gcás ina bhfuil siad bainteach le soláthraithe seirbhísí idirghabhálaí atá bunaithe i mBallstát eile, ní chuireann siad srian i bprionsabal le saoirse na soláthraithe sin a seirbhísí a sholáthar thar theorainneacha. Dá bhrí sin, níl feidhm ag na rialacha a leagtar amach in Airteagal 3 de Threoir 2000/31/CE, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an ngá chun bunús a thabhairt le bearta a mhaolaíonn ó inniúlacht an Bhallstáit i gcás ina bhfuil an soláthraí seirbhíse bunaithe ar fhorais shonraithe áirithe agus maidir le fógairt na mbeart sin, maidir leis na horduithe sin.
(33)  Níl orduithe le gníomhú in aghaidh ábhar neamhdhleathach agus chun faisnéis a sholáthar faoi réir na rialacha lena gcosnaítear inniúlacht na mBallstát san áit ina bhfuil an soláthraí seirbhíse lena mbaineann bunaithe agus ag leagan síos maoluithe féideartha ón inniúlacht sin i gcásanna áirithe, a leagtar amach in Airteagal 3 de Threoir 2000/31/CE, ach amháin má chomhlíontar coinníollacha an Airteagail sin. Mar gheall go mbaineann na horduithe atá i gceist le míreanna sonracha ábhair neamhdhleathaigh agus faisnéisí neamhdhleathaí, mar a shainmhínítear i ndlí an Aontais nó sa dlí náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais, faoi seach, i gcás ina bhfuil siad bainteach le soláthraithe seirbhísí idirghabhálaí atá bunaithe i mBallstát eile, níor cheart dóibh srian a chur i bprionsabal le saoirse na soláthraithe sin a seirbhísí a sholáthar thar theorainneacha. Ba cheart don údarás inniúil na horduithe chun gníomhú i gcoinne ábhar neamhdhleathach agus chun faisnéis a chur díreach chuig an seolaí ábhartha trí mheán leictreonach ar bith ar féidir taifead scríofa a bhunú air a tharchur faoi choinníollacha a ligeann don soláthraí seirbhísí barántúlacht a bhunú air, idir chruinneas an dáta, am a sheolta agus am glactha an ordaithe, trí ríomhphost agus ardáin shlána nó trí bhealaí slána eile, lena n-áirítear bealaí a chuir an soláthraí seirbhísí ar fáil, i gcomhréir leis na rialacha um chosaint sonraí pearsanta. Ba cheart an ceanglas seo a chomhlíonadh go háirithe trí úsáid a bhaint as seirbhísí seachadta leictreonacha cláraithe dá bhforáiltear le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar do na rialacha maidir le haitheantas frithpháirteach agus forghníomhú breithiúnas, eadhon maidir leis an gceart diúltú d’aitheantas agus forghníomhú orduithe gníomhú i gcoinne ábhar neamhdhleathach, go háirithe i gcás ina bhfuil an t-ordú sin contrártha don bheartas poiblí sa Bhallstát ina bhfuil aitheantas nó forghníomhú á lorg.
Leasú 31
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33 a (nua)
(33a)  Níor cheart an Rialachán seo cosc a chur ar na húdaráis ábhartha náisiúnta bhreithiúnacha nó riaracháin, ar bhonn dhlí infheidhme an Aontais nó an dlí náisiúnta, i gcomhréir le dlí an Aontais, ordú a eisiúint chun ábhar a athbhunú, i gcás ina raibh an t-ábhar sin i gcomhréir le téarmaí agus coinníollacha an tsoláthraí seirbhíse idirghabhála, ach a mheas an soláthraí seirbhíse go hearráideach go raibh sé neamhdhleathach agus a baineadh anuas é.
Leasú 32
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33 b (nua)
(33b)  Chun cur chun feidhme éifeachtach an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart go mbeadh orduithe chun gníomhú in aghaidh ábhar neamhdhleathach agus faisnéis a sholáthar i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear leis an gCairt. Ba cheart don Choimisiún freagairt éifeachtach ar sháruithe ar dhlí an Aontais a sholáthar trí imeachtaí um shárú.
Leasú 33
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34
(34)  Chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, agus go háirithe chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú agus timpeallacht shábháilte agus thrédhearcach ar líne a áirithiú, is gá sraith oibleagáidí díchill chuí comhchuibhithe atá soiléir agus cothrom a bhunú do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis na hoibleagáidí sin go háirithe cuspóirí difriúla an bheartais phoiblí a ráthú cosúil le sábháilteacht agus iontaobhas faighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear mionaoisigh agus úsáideoirí leochaileacha, na cearta bunúsacha ábhartha a chumhdaítear sa Chairt a chosaint chun cuntasacht bhríoch na soláthraithe sin a áirithiú agus chun faighteoirí agus páirtithe eile dá ndéantar difear a chumhachtú, fad is a éascaítear an fhormhaoirseacht riachtanach a dhéanann na húdaráis inniúla.
(34)  Chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, agus go háirithe chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú agus timpeallacht shábháilte agus thrédhearcach ar líne a áirithiú, is gá sraith oibleagáidí díchill chuí comhchuibhithe atá soiléir, éifeachtach, intuartha agus cothrom a bhunú do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis na hoibleagáidí sin go háirithe cuspóirí difriúla an bheartais phoiblí a ráthú cosúil le hardleibhéal cosanta tomhaltóirí, sábháilteacht agus iontaobhas faighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear mionaoisigh agus úsáideoirí leochaileacha, cosaint na gceart bunúsach ábhartha a chumhdaítear sa Chairt, cumhachtú cuntasachta fónta na soláthraithe sin, agus cumhachtú faighteoirí agus páirtithe eile dá ndéantar difear, fad is a éascaítear an fhormhaoirseacht riachtanach a dhéanann na húdaráis inniúla.
Leasú 34
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35
(35)  Chuige sin, tá sé tábhachtach go gcuirtear na hoibleagáidí díchill chuí in oiriúint i gcomhair chineál na seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann. Leagtar amach sa Rialachán seo dá bhrí sin oibleagáidí bunúsacha is infheidhme maidir le gach soláthraí seirbhísí idirghabhálacha, chomh maith le hoibleagáidí breise do sholáthraithe seirbhísí óstála agus, go sonrach, ardáin ar líne agus ardáin an-mhór ar líne. A mhéid a thagann soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha laistigh de na catagóirí éagsúla sin i bhfianaise cineál a seirbhísí agus a méid, ba cheart dóibh oibleagáidí comhfhreagracha ar fad an Rialacháin seo a chomhlíonadh. Tá na hoibleagáidí díchill chuí chomhchuibhithe sin, ar cheart dóibh a bheith réasúnach agus neamhthreallach, ag teastáil chun ábhar imní sainaitheanta maidir leis an mbeartas poiblí a bhaint amach, cosúil le coimirciú sainleasanna dlisteanacha faighteoirí na seirbhísí, dul i ngleic le cleachtais neamhdhleathacha agus cearta bunúsacha ar líne a chosaint.
(35)  Chuige sin, tá sé tábhachtach na hoibleagáidí díchill chuí a chur in oiriúint do chineál, nádúr agus méid na seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann. Leagtar amach sa Rialachán seo dá bhrí sin oibleagáidí bunúsacha is infheidhme maidir le gach soláthraí seirbhísí idirghabhálacha, chomh maith le hoibleagáidí breise do sholáthraithe seirbhísí óstála agus, go sonrach, ardáin ar líne agus ardáin an-mhór ar líne. A mhéid a thagann soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha laistigh de na catagóirí éagsúla sin i bhfianaise chineál a seirbhísí agus a méid, ba cheart dóibh oibleagáidí comhfhreagracha ar fad an Rialacháin seo i dtaca leis na seirbhísí sin a chomhlíonadh. Tá na hoibleagáidí díchill chuí chomhchuibhithe sin, ar cheart dóibh a bheith réasúnach agus neamhthreallach, ag teastáil chun ábhar imní sainaitheanta maidir leis an mbeartas poiblí a bhaint amach, cosúil le coimirciú sainleasanna dlisteanacha faighteoirí na seirbhísí, dul i ngleic le cleachtais neamhdhleathacha agus cearta bunúsacha ar líne a chosaint.
Leasú 35
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36
(36)  Chun cumarsáide réidh agus éifeachtúil a bhaineann le hábhair a chumhdaítear sa Rialachán seo a éascú, ba cheart go n-éileofaí ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair a bhunú agus faisnéis ábhartha a fhoilsiú maidir lena bpointe teagmhála, lena n-áirítear na teangacha atá le húsáid i gcumarsáid den sórt sin. Is féidir le comharthóirí iontaofa agus eintitis ghairmiúla atá faoi chaidreamh sonrach le soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha an pointe teagmhála a úsáid freisin. I gcodarsnacht leis an ionadaí dlí, ba cheart don phointe teagmhála a bheith ann chun críocha oibríochtúla agus ní gá go mbeadh láthair fhisiciúil aige.
(36)  Chun cumarsáid réidh agus éifeachtúil a bhaineann le hábhair a chumhdaítear sa Rialachán seo a éascú, ba cheart go n-éileofaí ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair a ainmniú agus faisnéis ábhartha cothrom le dáta a fhoilsiú maidir lena bpointe teagmhála, lena n-áirítear na teangacha atá le húsáid i gcumarsáid den sórt sin. Ba cheart fógra a thabhairt maidir leis an bhfaisnéis sin don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa Bhallstát bunaíochta. Is féidir le comharthóirí iontaofa agus eintitis ghairmiúla atá faoi chaidreamh sonrach le soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha an pointe teagmhála a úsáid freisin. Ba cheart go mbeadh an pointe teagmhála sin in ann a bheith mar an gcéanna leis an bpointe teagmhála a cheanglaítear faoi ghníomhartha eile de chuid an Aontais. I gcodarsnacht leis an ionadaí dlí, ba cheart don phointe teagmhála a bheith ann chun críocha oibríochtúla agus ní gá go mbeadh láthair fhisiciúil aige.
Leasú 36
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36 a (nua)
(36a)  Ba cheart ceangal a chur ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair a ainmniú d’fhaighteoirí seirbhísí, rud a fhágann gur féidir cumarsáid a dhéanamh ar bhealach tapa, díreach agus éifeachtúil, go háirithe trí mhodhanna a bhfuil teacht orthu go héasca amhail uimhir ghutháin, seoltaí ríomhphoist, foirmeacha teagmhála leictreonacha, ríomhróbait chomhrá nó córas teachtaireachtaí meandracha. Ba cheart é a shonrú go sainráite i gcás ina ndéanann úsáideoir cumarsáid le bota comhrá. Chun cumarsáid thapa, dhíreach agus éifeachtúil a éascú, níor cheart go mbeadh ar fhaighteoirí seirbhísí dul i ngleic le roghchláir fhada fóin ná faisnéis teagmhála faoi cheilt. Go háirithe, ba cheart go mbeadh sé de rogha i gcónaí ar roghchláir fóin labhairt le duine. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha cead a thabhairt d’fhaighteoirí seirbhísí modhanna cumarsáide a roghnú atá díreach agus éifeachtúil agus nach bhfuil ag brath ar uirlisí uathoibrithe. Níor cheart an ceanglas sin difear a dhéanamh d’eagrú inmheánach soláthraithe seirbhísí idirghabhála, lena n-áirítear an cumas úsáid a bhaint as seirbhísí tríú páirtithe chun an córas cumarsáide seo a sholáthar, amhail soláthraithe seirbhíse eachtracha agus lárionaid glaonna.
Leasú 37
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37
(37)  Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha atá bunaithe i dtríú tír a thairgeann seirbhísí san Aontas ionadaí dlí atá sainordaithe go leordhóthanach san Aontas a ainmniú agus faisnéis a sholáthar maidir lena n-ionadaithe dlí, chun gur féidir formhaoirseacht éifeachtach a dhéanamh agus, i gcás inar gá, an Rialachán seo a fhorfheidhmiú i ndáil leis na soláthraithe sin. Ba cheart don ionadaí dlí sin a bheith in ann feidhmiú freisin mar phointe teagmhála, ar choinníoll go gcloítear le ceanglais ábhartha an Rialacháin seo.
(37)  Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha atá bunaithe i dtríú tír a thairgeann seirbhísí san Aontas ionadaí dlí atá sainordaithe go leordhóthanach san Aontas a ainmniú agus faisnéis a sholáthar maidir lena n-ionadaithe dlí, chun gur féidir formhaoirseacht éifeachtach a dhéanamh agus, i gcás inar gá, an Rialachán seo a fhorfheidhmiú i ndáil leis na soláthraithe sin. Ba cheart don ionadaí dlí sin a bheith in ann feidhmiú freisin mar phointe teagmhála, ar choinníoll go gcloítear le ceanglais ábhartha an Rialacháin seo. Ba cheart go mbeadh níos mó ná soláthraí seirbhísí idirghabhála amháin in ann sainordú a thabhairt d’ionadaí dlíthiúil, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, ar choinníoll go gcáilíonn na soláthraithe sin mar mhicrifhiontair nó fiontair bheaga agus mheánmhéide, mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/EC.
Leasú 38
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38
(38)  Cé gur cheart meas a bheith ar shaoirse conartha soláthraithe na seirbhísí idirghabhálacha i bprionsabal, tá sé iomchuí rialacha áirithe a leagan síos maidir le hábhar, cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú théarmaí agus coinníollacha na soláthraithe sin ar mhaithe le trédhearcacht, cosaint faighteoirí na seirbhíse agus torthaí míchothroma nó treallacha a sheachaint.
(38)  Cé gur cheart meas a bheith ar shaoirse conartha soláthraithe na seirbhísí idirghabhálacha i bprionsabal, tá sé iomchuí rialacha áirithe a leagan síos maidir le hábhar, cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú théarmaí agus choinníollacha na soláthraithe sin ar mhaithe lecosaint a thabhairt do chearta bunúsacha, go háirithe an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, trédhearcacht, cosaint faighteoirí na seirbhíse agus torthaí idirdhealaitheacha, míchothroma nó treallacha a sheachaint. Go háirithe, tá sé tábhachtach a áirithiú go ndréachtófar na téarmaí agus coinníollacha i dteanga shoiléir gan débhrí i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme. Ba cheart go n-áireofaí sna téarmaí agus coinníollacha freisin faisnéis freisin maidir le haon bheartais, nósanna imeachta, bearta agus uirlisí a úsáidtear chun ábhar a mhodhnú, lena n-áirítear cinnteoireacht algartamach, athbhreithniú daonna, mar aon leis an gceart atá acu úsáid na seirbhíse a fhoirceannadh. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha achoimre bheacht ar phríomhghnéithe na dtéarmaí agus coinníollacha a sholáthar d’fhaighteoirí seirbhísí, ar achoimre í is féidir a léamh go héasca agus lena n-áireofar na réitigh atá ar fáil, agus gnéithe grafacha, amhail deilbhíní, á n-úsáid nuair is iomchuí.
Leasú 39
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39
(39)  Chun leibhéal leordhóthanach trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha tuairisciú go bliantúil, i gcomhréir leis na ceanglais chomhchuibhithe sa Rialachán seo, maidir leis an modhnú ábhair a nglacann siad páirt ann, lena n-áirítear na bearta ar glacadh leo de thoradh cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú a dtéarmaí agus coinníollacha. Ach, chun ualaí neamhréireacha a sheachaint, níor cheart go mbeadh feidhm ag na hoibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta sin maidir le soláthraithe ar micrifhiontair agus fiontair bheaga iad mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún.40
(39)  Chun leibhéal leordhóthanach trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha tuarascáil bhliantúil a tharraingt suas i bhformáid chaighdeánaithe meaisín-inléite agus i gcomhréir leis na ceanglais chomhchuibhithe sa Rialachán seo, maidir leis an modhnú ábhair a nglacann siad páirt ann, lena n-áirítear na bearta ar glacadh leo de thoradh cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú a dtéarmaí agus coinníollacha. Ach, chun ualaí neamhréireacha a sheachaint, níor cheart feidhm a bheith ag na hoibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta sin maidir le soláthraithe ar micrifhiontair nó fiontair bheaga iad mar a shainítear i Moladh 2003/361/CE40 ón gCoimisiún agus nach gcáilíonn mar ardáin an-mhór ar líne.
__________________
__________________
40 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).
40 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).
Leasú 40
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39 a (nua)
(39a)  Ba cheart go mbeadh faighteoirí seirbhíse in ann cinntí nó roghanna saora, uathrialacha agus eolasacha a dhéanamh agus seirbhís á húsáid agus ní úsáidfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála aon mhodhanna, lena n-áirítear trí chomhéadan na seirbhíse, chun an chinnteoireacht sin a shaobhadh nó dochar a dhéanamh di. Go háirithe, ba cheart an chumhacht a thabhairt d’fhaighteoirí na seirbhíse cinntí den sórt sin a dhéanamh, inter alia, maidir le glacadh le téarmaí agus coinníollacha agus athruithe orthu, cleachtais fógraíochta, príobháideachas agus socruithe eile agus córais mholtóra nuair a bhíonn siad ag idirghníomhú le seirbhísí idirghabhálacha. Baineann cleachtais áirithe leas as claontachtaí cognaíocha go hiondúil, áfach, agus spreagann siad faighteoirí na seirbhíse earraí agus seirbhísí a cheannach nach bhfuil ag teastáil uathu nó faisnéis phearsanta a nochtadh, ar faisnéis í b’fhearr leo gan a nochtadh. Dá bhrí sin, ba cheart cosc a chur ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhála an dallamullóg a chur ar fhaighteoirí na seirbhíse nó tabhairt orthu an méid sin a dhéanamh nó trí neamhspleáchas, cinnteoireacht, nó rogha fhaighteoirí na seirbhíse a shaobhadh, nó dochar a dhéanamh dóibh, agus é sin tríd an struchtúr nó an leagan amach atá ar chomhéadan ar líne, nó cuid de, nó trína chuid feidhmeanna (‘patrúin dhorcha’). Ba cheart go n-áireofaí leis sin roghanna i dtaobh an leagan amach chun teacht i dtír ar an bhfaighteoir trína gcuirtear é i dtreo gníomhaíochtaí a théann chun tairbhe don soláthraí seirbhísí idirghabhálacha, ach a bhféadfadh sé nach bhfuil siad chun leasa na bhfaighteoirí, ina gcuirtear roghanna i láthair ar bhealach claonta, amhail níos mó dearscnaitheachta ó thaobh feiceálachta de a thabhairt do rogha toilithe, ina n-iarrtar arís is arís eile ar an bhfaighteoir, nó ina dtathantaítear air, cinneadh a dhéanamh nó ina ndéantar an nós imeachta chun seirbhís a chur ar ceal i bhfad níos útamálaí ná clárú don tseirbhís, ach níor cheart go mbeadh sé teoranta dóibh sin. Maidir le rialacha lena gcuirtear cosc ar phatrúin dorcha, áfach, níor cheart a thuiscint go gcuireann siad cosc ar sholáthraithe idirghníomhú go díreach le gníomhaithe agus seirbhísí nua nó seirbhísí breise a thairiscint dóibh. Go háirithe, ba cheart go mbeifí in ann teagmháil a dhéanamh le húsáideoir arís laistigh de thréimhse ama réasúnta, fiú más rud é gur dhiúltaigh an úsáideoir do thoiliú chun críocha sonracha próiseála sonraí, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679. Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh chun sainmhíniú a thabhairt ar na cleachtais a d’fhéadfaí a mheas a bheith ina bpatrúin dhorcha.
Leasú 512
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39 b (nua)
(39b)   Chun cur i bhfeidhm éifeachtach agus leormhaith na hoibleagáide maidir le hinrianaitheacht úsáideoirí gnó a áirithiú, gan aon ualaí neamhréireacha a fhorchur, ba cheart do na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha atá cumhdaithe seiceálacha díchill chuí a chur i gcrích sula mbainfear úsáid as a seirbhís chun iontaofacht na faisnéise arna soláthar ag an úsáideoir gnó lena mbaineann a fhíorú, go háirithe trí bhunachair sonraí nó comhéadain oifigiúla ar líne a bhfuil rochtain saor in aisce orthu a úsáid, amhail cláir thrádála náisiúnta nó trí iarraidh ar an úsáideoir gnó lena mbaineann doiciméid tacaíochta iontaofa a sholáthar, amhail cóipeanna de dhoiciméid aitheantais, ráitis bhainc dheimhnithe, deimhnithe cuideachtaí agus deimhnithe ó chlár trádála. Féadfaidh siad foinsí eile a úsáid freisin, atá ar fáil lena n-úsáid go cianda, a thugann iontaofacht den chineál céanna chun críche an oibleagáid seo a chomhlíonadh.
Leasú 41
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40
(40)  Tá ról an-tábhachtach ag soláthraithe seirbhísí óstála le dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach ar líne, agus iad ag stóráil faisnéise arna soláthar agus arna iarraidh ag faighteoirí na seirbhísí agus ar gnách go dtugann siad rochtain d’fhaighteoirí eile uirthi, uaireanta ar scála mór. Tá sé tábhachtach go gcuireann gach soláthraí seirbhísí óstála, beag beann ar a méid, sásraí fógra agus gnímh furasta i bhfeidhm atá éasca a úsáid agus a éascaíonn fógra a thabhairt faoi mhíreanna sonracha faisnéise a mheasann an páirtí fógartha a bheith ina ábhar neamhdhleathach do sholáthraí na seirbhísí óstála lena mbaineann (‘fógra’), lenar féidir leis an soláthraí sin cinneadh a dhéanamh cibé an aontaíonn nó nach n-aontaíonn sé leis an measúnú sin dá bhun agus cibé ar mian leis rochtain ar an ábhar sin a bhaint nó a dhíchumasú (‘gníomh’). Ar choinníoll go gcomhlíontar na ceanglais maidir le fógraí, ba cheart do gach duine aonair nó eintiteas a bheith in ann fógra a thabhairt i leith ilmhíreanna ábhar a líomhnaítear a bheith neamhdhleathach agus sin a dhéanamh trí fhógra aonair. Ba cheart feidhm a bheith leis an oibleagáid chun sásraí fógra agus gníomhaíochta a chur i bhfeidhm, mar shampla, ar sheirbhísí stórála agus comhroinnte comhad, seirbhísí óstála gréasáin, freastalaithe fógraíochta agus boscaí bruscair greamaithe, a mhéid is a cháilíonn siad mar sholáthraithe seirbhísí óstála a chumhdaítear leis an Rialachán seo.
(40)  Tá ról an-tábhachtach ag soláthraithe seirbhísí óstála le dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach ar líne, agus iad ag stóráil faisnéise arna soláthar agus arna iarraidh ag faighteoirí na seirbhísí agus ar gnách go dtugann siad rochtain d’fhaighteoirí eile uirthi, uaireanta ar scála mór. Tá sé tábhachtach go gcuireann gach soláthraí seirbhísí óstála, gan beann ar a méid, sásraí fógra agus gnímh furasta i bhfeidhm atá éasca a rochtain, cuimsitheach, éasca a úsáid agus a éascaíonn fógra a thabhairt faoi mhíreanna sonracha faisnéise a mheasann an páirtí fógartha a bheith ina n-ábhar neamhdhleathach do sholáthraí na seirbhísí óstála lena mbaineann (‘fógra’), ar dá mbun is féidir leis an soláthraí sin a shuí go bhfuil an t-ábhar i dtrácht neamhdhleathach go soiléir gan scrúdú breise dlíthiúil nó fíorasach a dhéanamh ar an bhfaisnéis a shonraítear san fhógra agus rochtain ar an inneachar sin a bhaint nó a dhíchumasú (‘gníomh’). Leis an sásra sin, ba cheart sásra tuairiscithe atá inaitheanta go soiléir a áireamh, atá lonnaithe gar don ábhar i dtrácht lena lamháiltear fógra a thabhairt go tapa agus go héasca maidir le gnéithe faisnéise a mheastar a bheith neamhdhleathach faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. Ar choinníoll go gcomhlíontar na ceanglais maidir le fógraí, ba cheart do gach duine aonair nó eintiteas a bheith in ann fógra a thabhairt i leith ilmhíreanna ábhair a líomhnaítear a bheith neamhdhleathach agus sin a dhéanamh trí fhógra aonair chun oibriú éifeachtach na sásraí fógra agus gnímh a áirithiú. Cé gur cheart go mbeadh daoine aonair in ann fógraí a chur isteach go hanaithnid i gcónaí, níor cheart eolas iarbhír leanúint as na fógraí sin, seachas i gcás faisnéis a meastar go bhfuil ceann amháin de na cionta dá dtagraítear i dTreoir 2011/93/AE ag baint leis. Ba cheart feidhm a bheith leis an oibleagáid chun sásraí fógra agus gníomhaíochta a chur i bhfeidhm, mar shampla, ar sheirbhísí stórála agus comhroinnte comhad, seirbhísí óstála gréasáin, freastalaithe fógraíochta agus boscaí bruscair greamaithe, a mhéid is a cháilíonn siad mar sholáthraithe seirbhísí óstála a chumhdaítear leis an Rialachán seo.
Leasú 42
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40 a (nua)
(40a)  Mar sin féin, ba cheart fógraí a dhíriú ar an ngníomhaí a bhfuil an cumas teicniúil agus oibríochtúil aige gníomhú agus ag a bhfuil an gaol is dlúithe le faighteoir na seirbhíse a chuir an fhaisnéis nó an t-ábhar ar fáil. Ba cheart do na soláthraithe seirbhísí óstála sin na fógraí sin a atreorú chuig an ardán ar líne ar leith agus an páirtí a thug an fógra a chur ar an eolas faoi sin.
Leasú 43
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40 b (nua)
(40b)  Ina theannta sin, níor cheart do sholáthraithe óstála féachaint le gníomhú ach amháin i gcoinne na míreanna faisnéise ar tugadh fógra fúthu. I gcás nach féidir míreanna faisnéise aonair a bhaint anuas nó rochtain orthu a dhíchumasú go teicniúil nó go hoibríochtúil ar chúiseanna dlíthiúla nó teicneolaíocha, amhail seirbhísí criptithe comhad agus stórála agus comhroinnte sonraí, ba cheart do na soláthraithe óstála faighteoir na seirbhíse a chur ar an eolas faoin bhfógra agus gníomhú a iarraidh.
Leasú 44
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 41
(41)  Ba cheart na rialacha maidir le sásraí fógra agus gníomhaíochta den sórt sin a chomhchuibhiú ar leibhéal an Aontais, chun foráil a dhéanamh maidir le próiseáil tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil na bhfógraí ar bhonn rialacha atá aonfhoirmeach, trédhearcach agus soiléir agus a fhorálann to choimircí láidre chun sainleasanna cearta agus dlisteanacha gach páirtí dá ndéantar difear a chosaint, go háirithe a gcearta bunúsacha mar a ráthaítear sa Chairt, gan beann ar an mBallstát ina bhfuil na páirtithe sin bunaithe nó ina gcónaíonn siad ná an réimse dlí atá i gceist. Áirítear leis na cearta bunúsacha, de réir mar a bheidh, an ceart maidir leis an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an ceart maidir leis an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú, an ceart le sonraí pearsanta a chosaint, an ceart maidir le neamh-idirdhealú agus an ceart chun leigheas éifeachtach agus triail chóir a fháil d’fhaighteoirí na seirbhíse; an tsaoirse chun gnó a sheoladh, lena n-áirítear saoirse conarthachta, soláthraithe seirbhíse; chomh maith leis an gceart maidir le dínit an duine, cearta an linbh, an ceart maidir le cosaint maoine, lena n-áirítear maoin intleachtúil, agus an ceart maidir le neamh-idirdhealú páirtithe dá ndéanann an t-ábhar neamhdhleathach difear.
(41)  Ba cheart na rialacha maidir le sásraí fógra agus gníomhaíochta den sórt sin a chomhchuibhiú ar leibhéal an Aontais, chun foráil a dhéanamh maidir le próiseáil tráthúil, dícheallach, oibiachtúil, neamhthreallach agus neamh-idirdhealaitheach na bhfógraí ar bhonn rialacha atá aonfhoirmeach, trédhearcach agus soiléir agus a fhorálann to choimircí láidre chun sainleasanna cearta agus dlisteanacha gach páirtí dá ndéantar difear a chosaint, go háirithe a gcearta bunúsacha mar a ráthaítear sa Chairt, gan beann ar an mBallstát ina bhfuil na páirtithe sin bunaithe nó ina gcónaíonn siad ná an réimse dlí atá i gceist. Áirítear leis na cearta bunúsacha, de réir mar a bheidh, an ceart maidir leis an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an ceart maidir leis an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú, an ceart le sonraí pearsanta a chosaint, an ceart maidir le neamh-idirdhealú agus an ceart chun leigheas éifeachtach agus triail chóir a fháil d’fhaighteoirí na seirbhíse; an tsaoirse chun gnó a sheoladh, lena n-áirítear saoirse conarthachta, soláthraithe seirbhíse; chomh maith leis an gceart maidir le dínit an duine, cearta an linbh, an ceart maidir le cosaint maoine, lena n-áirítear maoin intleachtúil, agus an ceart maidir le neamh-idirdhealú páirtithe dá ndéanann an t-ábhar neamhdhleathach difear.
Leasú 45
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 41 a (nua)
(41a)  Nuair a fhaigheann soláthraithe seirbhísí óstála fógra den sórt sin, ba cheart dóibh gníomhú gan moill mhíchuí tríd an gcineál ábhair neamhdhleathaigh a bhfuiltear á fhógairt a chur san áireamh agus an phráinn a bhaineann le beart a dhéanamh. Ba cheart don soláthraí seirbhísí óstála an duine aonair nó an t-eintiteas a thugann fógra faoi ábhar sonrach a chinnidh a chur ar an eolas gan moill mhíchuí tar éis dó cinneadh a dhéanamh cibé an ngníomhóidh sé de réir an fhógra nó nach ngníomhóidh sé.
Leasú 46
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42
(42)  I gcás ina gcinneann soláthraí seirbhís óstála faisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse a bhaint a dhíchumasú, mar shampla tar éis fógra a fháil nó gníomhú ar a thionscnamh féin, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as modhanna uathoibríocha, ba cheart don soláthraí sin an faighteoir a chur ar an eolas faoina chinneadh, na cúiseanna lena chinneadh agus na féidearthachtaí sásaimh atá ar fáil le cur in aghaidh an chinnidh sin, d’fhonn na hiarmhairtí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag cinntí den sórt sin ar an bhfaighteoir, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann sé lena cheart bunúsach ar shaoirse chun tuairimí a nochtadh, a fheidhmiú. Ba cheart feidhm a bheith leis an oibleagáid sin gan beann ar na cúiseanna leis an gcinneadh, go háirithe cibé ar glacadh an gníomh mar gheall go meastar go bhfuil ábhar neamhdhleathach nó go dtagann sé salach ar na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme san fhaisnéis ar tugadh fógra ina leith. Ba cheart sásamh breithiúnach a áireamh i gcónaí sna hiontaoibh atá ar fáil le dúshlán a thabhairt do chinneadh soláthraí seirbhíse óstála.
(42)  I gcás ina gcinneann soláthraí seirbhís óstála faisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse a bhaint, a íosghrádú, rochtain uirthi a dhíchumasú, nó bearta eile a fhorchur ina leith, mar shampla tar éis fógra a fháil nó gníomhú ar a thionscnamh féin, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as modhanna uathoibríocha, ar modhanna iad ar cruthaíodh go bhfuil siad éifeachtúil, comhréireach agus cruinn, ba cheart don soláthraí sin an faighteoir a chur ar an eolas ar bhealach soiléir agus éasca a úsáid faoina chinneadh, na cúiseanna lena chinneadh agus na féidearthachtaí sásaimh atá ar fáil le cur in aghaidh an chinnidh sin, d’fhonn na hiarmhairtí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag cinntí den sórt sin ar an bhfaighteoir, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann sé lena cheart bunúsach ar shaoirse chun tuairimí a nochtadh, a fheidhmiú. Ba cheart feidhm a bheith leis an oibleagáid sin gan beann ar na cúiseanna leis an gcinneadh, go háirithe cibé ar glacadh an gníomh mar gheall go meastar go bhfuil ábhar neamhdhleathach nó go dtagann sé salach ar na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme san fhaisnéis ar tugadh fógra ina leith. Ba cheart sásamh breithiúnach a áireamh i gcónaí sna hiontaoibh atá ar fáil le dúshlán a thabhairt do chinneadh soláthraí seirbhíse óstála. Níor cheart feidhm a bheith ag an oibleagáid, áfach, i gcásanna áirithe, eadhon nuair atá an t-ábhar meabhlach nó mar chuid de líon ard ábhar tráchtála, nó i gcás inar iarr údarás breithiúnach nó údarás um fhorfheidhmiú an dlí gan an faighteoir a chur ar an eolas mar gheall ar imscrúdú coiriúil leanúnach go dtí go ndúnfar an t-imscrúdú coiriúil. I gcás nach bhfuil an fhaisnéis is gá ag soláthraí seirbhíse óstála chun an faighteoir a chur ar an eolas trí mhodh marthanach, níor cheart go gceanglófaí amhlaidh a dhéanamh.
Leasú 47
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42 a (nua)
(42a)  Féadfaidh soláthraí seirbhísí óstála i gcásanna áirithe eolas a fháil, amhail trí fhógra ó pháirtí dá dtugtar fógra nó trína bhearta deonacha féin, faoi fhaisnéis a bhaineann le gníomhaíocht áirithe de chuid fhaighteoir na seirbhíse, amhail cineálacha áirithe ábhair neamhdhleathaigh a sholáthar, a thugann údar réasúnach, ag féachaint do na cúinsí ábhartha ar fad a bhfuil an t-ardán ar líne feasach orthu, go bhféadfadh sé go ndearna an faighteoir cion tromchúiseach coiriúil a bhaineann le bagairt ar shaol nó ar shábháilteacht duine, go bhféadfadh an faighteoir a bheith ag déanamh an chiona sin nó gur dóchúil go ndéanfaidh sé an cion sin, amhail cionta a shonraítear i dTreoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1. I gcásanna den sórt sin, ba cheart do sholáthróir na seirbhísí óstála na húdaráis inniúla forfheidhmithe dlí a chur ar an eolas gan mhoill faoin amhras sin, agus an fhaisnéis ar fad atá ar fáil a sholáthar dóibh, arna iarraidh sin dóibh, lena n-áirítear i gcás inarb ábhartha an t-inneachar atá i gceist agus míniú maidir lena amhras, agus mura n-ordaítear dó a mhalairt a dhéanamh, ba cheart dó an t-ábhar a bhaint nó a dhíchumasú. Níor cheart an fhaisnéis a dtugann an soláthraí seirbhísí óstála fógra faoi a úsáid chun chun aon chríche seachas na críocha a bhaineann leis an gcion thromchúiseach aonair ar tugadh fógra faoi. Ní sholáthraítear an bunús dlí le próifíliú a dhéanamh ar fhaighteoirí na seirbhíse sa Rialachán seo d’fhonn cionta coiriúla arna ndéanamh ag soláthraithe seirbhísí óstála a shainaithint. Ina theannta sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála rialacha eile is infheidhme san Aontas nó faoin dlí náisiúnta maidir le cosaint cearta agus saoirsí daoine aonair a urramú le linn dóibh údaráis forfheidhmithe dlí a chur ar an eolas. Chun éascú a dhéanamh ar fhógra a thabhairt maidir le cionta coiriúla amhrasta, ba cheart do na Ballstáit liosta dá n-údaráis forfheidhmithe dlí inniúla nó dá n-údaráis bhreithiúnacha inniúla a chur in iúl don Choimisiúin.
__________________
1 Treoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le mí-úsáid ghnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus pornagrafaíocht leanaí a chomhrac, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2004/68/CGB ón gComhairle (IO L 335, 17.12.2011, lch. 1).
Leasú 48
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 43 a (nua)
(43a)  Ar an gcuma céanna, chun a áirithiú nach gcuirfear na hoibleagáidí i bhfeidhm ach i leith na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha sin i gcás inar mhó an sochar ná an t-ualach ar an soláthraí, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún tarscaoileadh a eisiúint ó cheanglais Chaibidil III, Roinn 3, go hiomlán nó go páirteach, do na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha sin ar soláthraithe neamhbhrabúis iad nó ar gnóthais mheánmhéide iad, ach nach bhfuil aon riosca sistéamach a bhaineann le hábhar neamhdhleathach ag baint leo agus a bhfuil nochtadh teoranta acu ar ábhar neamhdhleathach. Ba cheart do na soláthraithe cúiseanna a thabhairt a bhfuil údar cuí leo leis an gcúis gur cheart tarscaoileadh a eisiúint dóibh agus a n-iarratas a sheoladh ar dtús chuig a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta lena réamh-mheasúnú. Ba cheart don Choimisiún scrúdú a dhéanamh ar an iarratas sin, agus an réamh-mheasúnú arna dhéanamh ag Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta á chur san áireamh. Ba cheart an réamh-mheasúnú a sheoladh, in éineacht leis an iarratas, chuig an gCoimisiún. Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an tarscaoilte agus ba cheart go mbeadh an ceart aige tarscaoileadh a chúlghairm tráth ar bith. Ba cheart don Choimisiún liosta poiblí a choinneáil de na tarscaoiltí uile a eisíodh agus de na coinníollacha a ghabhann leo.
Leasú 49
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 44
(44)  Ba cheart go mbeadh faighteoirí na seirbhíse in ann cur in aghaidh cinntí áirithe de chuid ardáin ar líne a dhéanann difear diúltach dóibh go héasca agus go héifeachtach. Dá bhrí sin, ba cheart a éileamh ar ardáin ar líne foráil a dhéanamh maidir le córais inmheánacha chun gearáin a láimhseáil, a chomhlíonann coinníollacha áirithe dírithe ar a áirithiú go bhfuil na córais seo inrochtana go héasca agus go mbíonn torthaí tapa agus cothroma mar thoradh orthu. Thairis sin, ba cheart foráil a dhéanamh don fhéidearthacht chun réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a dhéanamh ar dhíospóidí, lena n-áirítear iad siúd nach bhféadfaí a réiteach ar bhealach sásúil trí chórais inmheánacha um láimhseáil gearán, ag comhlachtaí deimhnithe a bhfuil an neamhspleáchas, na modhanna agus an saineolas riachtanach acu chun a ngníomhaíochtaí a dhéanamh ar bhealach cothrom, tapa agus cost-éifeachtach. Ba cheart do na féidearthachtaí chun cur in aghaidh cinntí na n-ardán ar líne a chruthaítear dá réir sin a bheith comhlántach, ach nach ndéanfaidís difear ar bhealach ar bith, don fhéidearthacht chun sásamh breithiúnach a lorg i gcomhréir le dlíthe an Bhallstáit lena mbaineann.
(44)  Ba cheart go mbeadh faighteoirí na seirbhíse in ann cur in aghaidh cinntí áirithe de chuid ardáin ar líne a dhéanann difear diúltach dóibh go héasca agus go héifeachtach. Ba cheart a áireamh leis sin cinntí na n-ardán ar líne lena gceadaítear do thomhaltóirí cianchonarthaí le trádálaithe a thabhairt i gcrích chun soláthar a gcuid seirbhísí do thrádálaithe a chur ar fionraí. Dá bhrí sin, ba cheart a éileamh ar ardáin ar líne foráil a dhéanamh maidir le córais inmheánacha chun gearáin a láimhseáil, a chomhlíonann coinníollacha áirithe d’fhonn a áirithiú go mbeidh na córais sin inrochtana go héasca agus go mbeidh torthaí tapa, neamhidirdhealaitheacha, neamhthreallacha agus cothroma mar thoradh orthu laistigh de dheich lá oibre, ag tosú ar an dáta a fuair an t-ardán ar líne an gearán. Thairis sin, ba cheart foráil a dhéanamh don fhéidearthacht chun réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a dhéanamh ar dhíospóidí de mheon macánta, lena n-áirítear iad siúd nach bhféadfaí a réiteach ar bhealach sásúil trí chórais inmheánacha um láimhseáil gearán, ag comhlachtaí deimhnithe a bhfuil an neamhspleáchas, na modhanna agus an saineolas riachtanach acu chun a ngníomhaíochtaí a dhéanamh ar bhealach cothrom, tapa agus cost-éifeachtach agus laistigh de thréimhse ama réasúnta. Ba cheart do na féidearthachtaí chun cur in aghaidh cinntí na n-ardán ar líne a chruthaítear dá réir sin a bheith comhlántach, ach nach ndéanfaidís difear ar bhealach ar bith, don fhéidearthacht chun sásamh breithiúnach a lorg i gcomhréir le dlíthe an Bhallstáit lena mbaineann.
Leasú 50
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 46
(46)  Is féidir gníomhaíocht in aghaidh ábhar neamhdhleathach a ghlacadh níos tapúla agus níos iontaofa i gcás ina ndéanann ardáin ar líne na bearta is gá lena áirithiú go gcaitear le fógraí a chuirtear isteach chuig comharthóirí iontaofa trí na sásraí fógra agus gnímh a éilítear sa Rialachán seo ar bhonn tosaíochta, gan dochar don cheanglas chun gach fógra a chuirtear isteach faoi na sásraí sin a phróiseáil agus cinneadh a dhéanamh faoi ar bhealach tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil. Níor cheart stádas mar chomharthóir iontaofa a bhronnadh ach ar eintitis, agus ní ar dhaoine aonair, a léirigh, i measc nithe eile, go bhfuil saineolas agus inniúlacht ar leith acu maidir le dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach, go léiríonn siad leasanna comhchoiteanna agus go n-oibríonn siad ar bhealach dícheallach agus oibiachtúil. Is féidir le heintitis phoiblí a bheith i gceist le heintitis den sórt sin, i gcás ábhar sceimhlitheoireachta mar shampla, aonaid tarchuir idirlín in údaráis um fhorfheidhmiú an dlí náisiúnta nó i nGníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (‘Europol’) nó d’fhéadfaidís a bheith ina n-eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ina gcomhlachtaí leathphoiblí, cosúil leis na heagraíochtaí atá mar chuid de líonra INHOPE de bheolínte chun ábhar mí-úsáide leanaí a thuairisciú agus eagraíochtaí atá tiomanta d’fhógra a thabhairt maidir le léirithe ciníocha agus seineafóbacha neamhdhleathacha ar líne. Maidir le cearta maoine intleachtúla, d’fhéadfaí stádas comharthóir iontaofa a bhronnadh ar eagraíochtaí tionscail agus ar shealbhóirí cearta, i gcás inar léirigh siad go gcomhlíonann siad na coinníollacha is infheidhme. Níor cheart go dtuigfí le rialacha an Rialacháin seo maidir le comharthóirí iontaofa go gcoisceann siad ardáin ar líne ó chaitheamh mar a chéile le fógraí arna gcur isteach ag eintitis nó daoine aonair nár bronnadh stádas mar chomharthóir iontaofa orthu faoin Rialachán seo, ó chomhoibriú ar bhealach eile le heintitis eile, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear an Rialachán seo agus Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle43.
(46)  Is féidir gníomhaíocht in aghaidh ábhar neamhdhleathach a ghlacadh ar bhealach níos tapúla agus níos iontaofa i gcás ina ndéanann ardáin ar líne na bearta is gá lena áirithiú go gcaitear le fógraí a chuirtear isteach chuig comharthóirí iontaofa, ag gníomhú dóibh laistigh dá réimse ainmnithe saineolais, trí na sásraí fógra agus gnímh a éilítear sa Rialachán seo ar bhonn tosaíochta, agus go gasta, agus próis chuí á chur san áireamh agus gan dochar don cheanglas chun gach fógra a chuirtear isteach faoi na sásraí sin a phróiseáil agus cinneadh a dhéanamh faoi ar bhealach tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil. Níor cheart stádas mar chomharthóir iontaofa a bhronnadh ach ar eintitis, ar feadh tréimhse dhá bhliain agus ní ar dhaoine aonair, a léirigh, i measc nithe eile, go bhfuil saineolas agus inniúlacht ar leith acu maidir le dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach, go léiríonn siad leasanna comhchoiteanna agus go n-oibríonn siad ar bhealach dícheallach agus oibiachtúil agus go bhfuil struchtúr cistiúcháin trédhearcach acu. Ba cheart an cead a bheith ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an stádas a athnuachan i gcás ina leanann an comharthóir iontaofa de cheanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh. Is féidir le heintitis phoiblí a bheith i gceist le heintitis den sórt sin, i gcás ábhar sceimhlitheoireachta mar shampla, aonaid tarchuir idirlín in údaráis um fhorfheidhmiú an dlí náisiúnta nó i nGníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (‘Europol’) nó d’fhéadfaidís a bheith ina n-eagraíochtaí neamhrialtasacha, eagraíochtaí tomhaltóra agus ina gcomhlachtaí leathphoiblí, cosúil leis na heagraíochtaí atá mar chuid de líonra INHOPE de bheolínte chun ábhar mí-úsáide leanaí a thuairisciú agus eagraíochtaí atá tiomanta d’fhógra a thabhairt maidir le léirithe ciníocha agus seineafóbacha neamhdhleathacha ar líne. Ba cheart do chomharthóirí iontaofa tuarascálacha atá éasca a thuiscint agus mionsonraithe a fhoilsiú maidir le fógraí arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 14. Sna tuarascálacha sin, ba cheart faisnéis a chur in iúl amhail fógraí arna n-aicmiú de réir eintiteas an tsoláthraí seirbhísí óstála, an cineál ábhair ar tugadh fógra faoi, na forálacha dlíthiúla a líomhnaíthear a bheith sáraithe ag an ábhar i dtrácht, agus an ghníomhaíocht arna dhéanamh ag an soláthraí. Sna tuarascálacha, ba cheart go n-áireofaí faisnéis maidir le haon choinbhleacht leasa a d’fhéadfadh a bheith ann agus foinsí cistithe, chomh maith leis an nós imeachta arna chur i bhfeidhm ag an gcomharthóir iontaofa chun a neamhspleáchas a choinneáil. Maidir le cearta maoine intleachtúla, d’fhéadfaí stádas an chomharthóra iontaofa a bhronnadh ar eagraíochtaí tionscail agus ar shealbhóirí cearta, i gcás inar léirigh siad go gcomhlíonann siad na coinníollacha is infheidhme, agus go n-urramaíonn siad na díolúintí agus na teorainneacha maidir le cearta maoine intleachtúla. Níor cheart go dtuigfí le rialacha an Rialacháin seo maidir le comharthóirí iontaofa go gcoisceann siad ardáin ar líne ó chaitheamh mar a chéile le fógraí arna gcur isteach ag eintitis nó daoine aonair nár bronnadh stádas mar chomharthóir iontaofa orthu faoin Rialachán seo, ó chomhoibriú ar bhealach eile le heintitis eile, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear an Rialachán seo agus Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.43 Chun mí-úsáidí ar stádás an chomharthóra iontaofa a sheachaint, ba cheart go mbeifí in ann an stádas sin a fhionraí i gcás inar thionscain Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta imscrúdú bunaithe ar chúiseanna dlisteanacha. Níor cheart an fionraí a bheith ann ar feadh tréimhse ar faide í ná an t-am atá ag teastáil chun an t-imscrúdú a dhéanamh agus ba cheart é a choinneáil má thagann Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta ar an gconclúid go bhféadfaí a mheas go fóill gur comharthóir iontaofa í an t-eintiteas i dtrácht.
__________________
__________________
43 Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, IO L 135, 24.5.2016, lch. 53.
43 Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, IO L 135, 24.5.2016, lch. 53.
Leasú 51
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 46 a (nua)
(46a)  Le cur i bhfeidhm docht an deartha uilíoch maidir le gach teicneolaíocht nua agus gach seirbhís nua, ba cheart go n-áiritheofaí rochtain iomlán, chomhionann agus neamhshrianta do gach tomhaltóir a d’fhéadfadh a bheith ann, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, ar bhealach lena ndéantar a ndínit bhunúsach agus a n-éagsúlacht a chur san áireamh go hiomlán. Tá sé riachtanach a áirithiú go ndéanfadh soláthraithe ardán ar líne, a tháirgeann seirbhísí san Aontas, na seirbhísí sin a dhearadh agus a sholáthar i gcomhréir leis na ceanglais inrochtaineachta, arna leagan amach i dTreoir (AE) 2019/882. Go háirithe, ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis arna soláthar, na foirmeacha arna soláthar agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm, a chur ar fáil ar bhealach a bhfuil siad éasca a aimsiú, éasca a thuiscint agus inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.
Leasú 52
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 47
(47)  Ach mí-úsáid a bhaint as seirbhísí ardáin ar líne trí ábhar ar soiléir go bhfuil sé neamhdhleathach a sholáthar go minic nó trí fhógraí nó gearáin ar soiléir go bhfuil siad gan bhunús a sheoladh isteach go minic faoi na sásraí agus na córais, faoi seach, a bhunaítear faoin Rialachán seo, déantar dochar d’iontaoibh agus déantar díobháil do chearta agus leasanna dlisteanacha na bpáirtithe lena mbaineann. Dá bhrí sin, is gá coimircí iomchuí agus comhréireacha in aghaidh na mí-úsáide sin a chur i bhfeidhm. Ba cheart breithniú go bhfuil faisnéis ar follasach go bhfuil sí neamhdhleathach agus fógraí nó gearáin ar follasach go bhfuil siad gan bhunús i gcás inar léir don ghnáthdhuine, gan aon anailís substainteach, go bhfuil an t-ábhar neamhdhleathach faoi seach agus go bhfuil na fógraí nó gearáin gan bhunús. Faoi choinníollacha áirithe, ba cheart d’ardáin ar líne a ngníomhaíochtaí ábhartha a chur ar fionraí go sealadach i leith an duine atá ag gabháil don iompraíocht mhí-úsáideach. Tá sé seo gan dochar don tsaoirse atá ag ardáin ar líne chun a dtéarmaí agus coinníollacha a chinneadh agus bearta níos géire a bhunú i gcás ábhar ar soiléir go bhfuil sé neamhdhleathach a bhaineann le coireanna tromchúiseacha. Ar chúiseanna trédhearcachta, ba cheart an fhéidearthacht seo a leagan amach, go soiléir agus le dóthain sonraí, i dtéarmaí agus coinníollacha na n-ardán ar líne. Ba cheart go mbeadh sásamh oscailte i gcónaí do na cinntí arna nglacadh chuige seo ag ardáin ar líne agus ba cheart dóibh a bheith faoi réir formhaoirseachta ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha inniúil. Níor cheart do rialacha an Rialacháin seo maidir le mí-úsáid cosc a chur ar ardáin ar líne ó bhearta eile a dhéanamh le dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach arna sholáthar ag faighteoirí a seirbhíse nó mí-úsáid eile a seirbhísí, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme san Aontas agus an dlí náisiúnta. Tá na rialacha sin gan dochar d’aon fhéidearthacht chun na daoine a bhí páirteach sa mhí-úsáid a choinneáil faoi dhliteanas, lena n-áirítear maidir le damáistí, dá bhforáiltear i ndlí an Aontais nó i ndlí náisiúnta.
(47)  Ach mí-úsáid a bhaint as seirbhísí ardáin ar líne trí ábhar neamhdhleathach a sholáthar go minic nó trí fhógraí nó gearáin ar soiléir go bhfuil siad gan bhunús a sheoladh isteach go minic faoi na sásraí agus na córais, faoi seach, a bhunaítear faoin Rialachán seo, déantar dochar d’iontaoibh agus déantar díobháil do chearta agus leasanna dlisteanacha na bpáirtithe lena mbaineann. Dá bhrí sin, is gá coimircí iomchuí, comhréireacha agus éifeachtacha in aghaidh na mí-úsáide sin a chur i bhfeidhm. D’fhéadfaí mí-úsáid seirbhísí ardáin ar líne a shuí maidir le hábhar neamhdhleathach a sholáthraítear go minic i gcás inar léir go bhfuil an t-ábhar neamhdhleathach gan anailís dlíthiúil nó fíorasach mionsonraithe a dhéanamh. Ba cheart breithniú go bhfuil fógraí nó gearáin ar follasach go bhfuil siad gan bhunús i gcás inar léir don ghnáthdhuine, gan aon anailís substainteach, go bhfuil an t-ábhar neamhdhleathach faoi seach agus go bhfuil na fógraí nó gearáin gan bhunús. Faoi choinníollacha áirithe, ba cheart d’ardáin ar líne a bheith i dteideal gníomhaíochtaí ábhartha a chur ar fionraí go sealadach, nó, i líon teoranta cásanna, gníomhaíochtaí ábhartha a chur ar fionraí go buan i leith an duine atá ag gabháil don iompraíocht mhí-úsáideach. Tá sé seo gan dochar don tsaoirse atá ag ardáin ar líne chun a dtéarmaí agus coinníollacha a chinneadh agus bearta níos géire a bhunú i gcás ábhar ar soiléir go bhfuil sé neamhdhleathach a bhaineann le coireanna tromchúiseacha. Ar chúiseanna trédhearcachta, ba cheart an fhéidearthacht seo a leagan amach, go soiléir agus le dóthain sonraí, i dtéarmaí agus coinníollacha na n-ardán ar líne. Ba cheart go mbeadh sásamh oscailte i gcónaí do na cinntí arna nglacadh chuige seo ag ardáin ar líne agus ba cheart dóibh a bheith faoi réir formhaoirseachta ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha inniúil. Níor cheart do rialacha an Rialacháin seo maidir le mí-úsáid cosc a chur ar ardáin ar líne ó bhearta eile a dhéanamh le dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach arna sholáthar ag faighteoirí a seirbhíse nó mí-úsáid eile a seirbhísí, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme san Aontas agus an dlí náisiúnta. Tá na rialacha sin gan dochar d’aon fhéidearthacht chun na daoine a bhí páirteach sa mhí-úsáid a choinneáil faoi dhliteanas, lena n-áirítear maidir le damáistí, dá bhforáiltear i ndlí an Aontais nó i ndlí náisiúnta.
Leasú 53
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 48
(48)  Féadfaidh ardán ar líne i gcásanna áirithe eolas a fháil, amhail trí fhógra ó pháirtí dá dtugtar fógra nó trína bhearta deonacha féin, faoi fhaisnéis a bhaineann le gníomhaíocht áirithe de chuid fhaighteoir na seirbhíse, amhail cineálacha áirithe ábhar neamhdhleathach a sholáthar, a thugann údar réasúnach, ag féachaint do na cúinsí ábhartha ar fad a bhfuil an t-ardán ar líne feasach orthu, go bhféadfadh sé go ndearna an faighteoir cion tromchúiseach coiriúil a bhaineann le bagairt ar shaol nó ar shábháilteacht duine, go bhféadfadh an faighteoir a bheith ag déanamh an chiona sin nó gur dóchúil go ndéanfaidh sé an cion sin, amhail cionta a shonraítear i dTreoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. I gcásanna den sórt sin, ba cheart don ardán ar líne údaráis inniúla um fhorfheidhmiú an dlí a chur ar an eolas gan mhoill faoin amhras sin, agus an fhaisnéis ar fad atá ar fáil a sholáthar dó, lena n-áirítear i gcás inarb ábhartha an t-ábhar atá i gceist agus míniú maidir lena amhras. Ní sholáthraítear an bunús dlí le próifíliú a dhéanamh ar fhaighteoirí na seirbhísí sa Rialachán seo d’fhonn cionta coiriúla arna ndéanamh ag ardáin ar líne a shainaithint. Ba cheart d’ardáin ar líne meas a bheith acu freisin ar rialacha eile is infheidhme san Aontas nó sa dlí náisiúnta maidir le cosaint cearta agus saoirsí daoine aonair le linn dóibh údaráis um fhorfheidhmiú an dlí a chur ar an eolas.
scriosta
___________
1 Treoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le mí-úsáid ghnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus pornagrafaíocht leanaí a chomhrac, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2004/68/CGB ón gComhairle (IO L 335, 17.12.2011, lch. 1).
Leasú 54
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 49
(49)  D’fhonn cur le timpeallacht shábháilte, iontaofa agus thrédhearcach ar líne do thomhaltóirí, chomh maith le páirtithe leasmhara eile cosúil le trádálaithe iomaíocha agus sealbhóirí cearta maoine intleachtúla, agus chun cosc a chur ar thrádálaithe táirgí nó seirbhísí de shárú ar na rialacha is infheidhme a dhíol, ba cheart go n-áiritheodh ardáin ar líne a thugann cead do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe den sórt sin go bhfuil na trádálaithe sin inrianaithe. Ba cheart a cheangal ar an trádálaí dá bhrí sin eolas fíor-riachtanach áirithe a sholáthar don ardán ar líne, lena n-áirítear chun críocha teachtaireachtaí a chur chun cinn nó táirgí a thairiscint. Ba cheart don cheanglas sin a bheith infheidhme maidir le trádálaithe freisin a chuireann teachtaireachtaí chun cinn maidir le táirgí nó seirbhísí thar ceann brandaí, bunaithe ar chomhaontuithe bunúsacha. Ba cheart do na hardáin ar líne sin an fhaisnéis ar fad a stóráil ar bhealach slán ar feadh tréimhse réasúnach ama nach sáraíonn an méid is gá, ionas gur féidir le húdaráis phoiblí agus páirtithe príobháideacha a bhfuil leas dlisteanach acu í a rochtain, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear maidir le sonraí pearsanta a chosaint, lena n-áirítear trí bhíthin na n-orduithe chun faisnéis a sholáthar dá dtagraítear sa Rialachán seo.
(49)  D’fhonn cur le timpeallacht shábháilte, iontaofa agus thrédhearcach ar líne do thomhaltóirí, chomh maith le páirtithe leasmhara eile cosúil le trádálaithe iomaíocha agus sealbhóirí cearta maoine intleachtúla, agus chun cosc a chur ar thrádálaithe táirgí nó seirbhísí de shárú ar na rialacha is infheidhme a dhíol, ba cheart go n-áiritheodh ardáin ar líne a thugann cead do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe den sórt sin faisnéis bhreise a fháil faoin trádálaí agus faoi na táirgí agus na seirbhísí a bhfuil sé i gceist acu iad a thairiscint ar an ardán. Ba cheart, dá bhrí sin, a cheangal ar an ardán ar líne faisnéis a fháil maidir le hainm, uimhir theileafóin agus seoladh leictreonach an oibreora eacnamaíoch agus an cineál táirge nó seirbhíse a bhfuil sé i gceist ag an trádálaí a thairiscint ar an ardán ar líne. Sula dtairgfidh sé a chuid seirbhísí don trádálaí, ba cheart d’oibreoir an ardáin ar líne a dhícheall a dhéanamh chun measúnú a dhéanamh cibé an bhfuil an fhaisnéis arna soláthar ag an trádálaí iontaofa. Sa bhreis air sin, ba cheart don ardán bearta leormhaithe ex ante a dhéanamh, amhail seiceálacha randamacha, i gcás inarb infheidhme, chun ábhar neamhdhleathach ar a chomhéadan a aimsiú agus a chosc. Trí na hoibleagáidí maidir le hinrianaitheacht na dtrádálaithe, na dtáirgí agus na seirbhísí a chomhlíonadh, ba cheart go mbeadh sé níos éasca ag na hardáin ar líne a thugann cead do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích an oibleagáid a chomhlíonadh maidir le tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi chéannacht a bpáirtí chonarthaigh arna bunú faoi Threoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, mar aon leis na hoibleagáidí arna mbunú faoi Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a mhéid a bhaineann leis an mBallstát inar féidir le tomhaltóirí a gcearta tomhaltóirí a fheidhmiú. Ba cheart don cheanglas chun faisneis riachtanach a sholáthar a bheith infheidhme freisin maidir le trádálaithe a chuireann teachtaireachtaí chun cinn maidir le táirgí nó seirbhísí thar ceann brandaí, bunaithe ar chomhaontuithe bunúsacha. Ba cheart do na hardáin ar líne sin an fhaisnéis ar fad a stóráil ar bhealach slán ar feadh tréimhse réasúnach ama nach sáraíonn an méid is gá, agus ar tréimhse í nach faide í ná sé mhí tar éis deireadh teacht le caidreamh leis an trádálaí, ionas gur féidir le húdaráis phoiblí agus páirtithe príobháideacha a bhfuil leas dlisteanach acu í a rochtain, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear maidir le sonraí pearsanta a chosaint, lena n-áirítear trí bhíthin na n-orduithe chun faisnéis a sholáthar dá dtagraítear sa Rialachán seo.
Leasú 55
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 50
(50)  Chun cur i bhfeidhm éifeachtach agus leordhóthanach na hoibleagáide sin a áirithiú, gan aon ualaí neamhréireacha a fhorchur, ba cheart do na hardáin ar líne a chumhdaítear iarrachtaí réasúnacha a dhéanamh chun iontaofacht na faisnéise arna soláthar ag na trádálaithe lena mbaineann a fhíorú, go háirithe trí bhunachair shonraí agus comhéadain oifigiúla ar líne atá ar fáil gan srian a úsáid, amhail cláir thrádála náisiúnta agus an Córas Malartaithe Faisnéise CBL45, nó trí iarradh ar na trádálaithe lena mbaineann doiciméid tacaíochta iontaofa a sholáthar, amhail cóipeanna de dhoiciméid aitheantais, ráitis bhainc deimhnithe, deimhnithe cuideachtaí agus deimhnithe ó chlár trádála. Féadfaidh siad foinsí eile a úsáid freisin, atá ar fáil lena n-úsáid go cianda, a thugann iontaofacht den chineál céanna chun críche an oibleagáid seo a chomhlíonadh. Mar sin féin, níor cheart go n-éileofaí ar na hardáin ar líne atá cumhdaithe tabhairt faoi ghníomhaíochtaí aimsithe fíoras iomarcacha nó costasacha ar líne nó fíoruithe a dhéanamh ar an toirt. Ná níor cheart go nglacfaí leis go bhfuil ardáin ar líne den sórt sin, a bhfuil iarrachtaí réasúnacha déanta acu a éilítear sa Rialachán seo, ag ráthú iontaofacht na faisnéise i dtreo tomhaltóirí nó páirtithe leasmhara eile. Ba cheart d’ardáin ar líne den sórt sin freisin a gcomhéadan ar líne a dhearadh agus a eagrú ar bhealach a chuireann ar a chumas do thrádálaithe a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoi dhlí an Aontais, go háirithe na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 6 agus 8 de Threoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle46, Airteagal 7 de Threoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle46 agus Airteagal 3 de Threoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle48.
(50)  Chun cur i bhfeidhm éifeachtach agus leordhóthanach na hoibleagáide sin a áirithiú, gan aon ualaí neamhréireacha a fhorchur, ba cheart do na hardáin ar líne a chumhdaítear, roimh chead a thabhairt an táirge nó na seirbhísí a thaispeáint ar a ardán ar líne iarrachtaí réasúnacha a dhéanamh chun iontaofacht na faisnéise arna soláthar ag na trádálaithe lena mbaineann a mheasúnú, go háirithe trí bhunachair shonraí agus comhéadain oifigiúla ar líne atá ar fáil gan srian a úsáid, amhail cláir thrádála náisiúnta agus an Córas Malartaithe Faisnéise CBL45, nó trí iarradh ar na trádálaithe lena mbaineann doiciméid tacaíochta iontaofa a sholáthar, amhail cóipeanna de dhoiciméid aitheantais, ráitis bhainc deimhnithe, deimhnithe cuideachtaí agus deimhnithe ó chlár trádála. Féadfaidh siad foinsí eile a úsáid freisin, atá ar fáil lena n-úsáid go cianda, a thugann iontaofacht den chineál céanna chun críche an oibleagáid seo a chomhlíonadh. Mar sin féin, níor cheart go n-éileofaí ar na hardáin ar líne atá cumhdaithe tabhairt faoi ghníomhaíochtaí aimsithe fíoras iomarcacha nó costasacha ar líne nó fíoruithe a dhéanamh ar an toirt. Ná níor cheart go nglacfaí leis go bhfuil ardáin ar líne den sórt sin, a bhfuil sár-iarrachtaí déanta acu a éilítear sa Rialachán seo, ag ráthú iontaofacht na faisnéise i dtreo tomhaltóirí nó páirtithe leasmhara eile. Ba cheart d’ardáin ar líne den sórt sin freisin a gcomhéadan ar líne a dhearadh agus a eagrú ar bhealach soláimhsithe a chuireann ar a chumas do thrádálaithe a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoi dhlí an Aontais, go háirithe na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 6 agus 8 de Threoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle46, Airteagal 7 de Threoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle47 agus Airteagal 3 de Threoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle48.
__________________
__________________
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
46 Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lch. 64).
46 Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lch. 64).
47 Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagothroma idir gnólachtaí agus tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoir 97/7/CE, Treoir 98/27/CE agus Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘An Treoir maidir le Cleachtais Tráchtála Éagothroma’) (IO L 149, 11.6.2005, lch. 22).
47 Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagothroma idir gnólachtaí agus tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoir 97/7/CE, Treoir 98/27/CE agus Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘An Treoir maidir le Cleachtais Tráchtála Éagothroma’) (IO L 149, 11.6.2005, lch. 22).
48 Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 maidir le cosaint tomhaltóirí agus léiriú phraghsanna táirgí a thairgtear do thomhaltóirí (IO L 80, 18.3.1998, lch. 27).
48 Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 maidir le cosaint tomhaltóirí agus léiriú phraghsanna táirgí a thairgtear do thomhaltóirí (IO L 80, 18.3.1998, lch. 27).
Leasú 56
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 50 a (nua)
(50a)  Ba cheart d'ardáin ar líne lena gceadaítear do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe a ndícheall a dhéanamh chun scaipeadh táirgí agus seirbhísí neamhdhleathacha ag trádálaithe a chosc, i gcomhréir leis an bprionsabal maidir le gan aon fhaireachán a dhéanamh. Ba cheart d’ardáin ar líne faighteoirí a chur ar an eolas i gcás ina bhfuil an tseirbhís nó an táirge a fuair siad trína seirbhísí neamhdhleathach.
Leasuithe 57 agus 498
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 52
(52)  Tá ról tábhachtach ag fógraíocht ar líne sa timpeallacht ar líne, lena n-áirítear i ndáil le soláthar seirbhísí ardáin ar líne. Ach, is féidir le fógraíocht ar líne cur le rioscaí suntasacha, idir fhógraíocht ar ábhar neamhdhleathach ann féin é, agus cur le dreasachtaí airgeadais chun ábhar agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha nó ábhar agus gníomhaíochtaí atá díobhálach ar bhealach eile a fhoilsiú nó a mhéadú ar líne, nó taispeáint idirdhealaitheach fógraíochta le tionchar ar chóir chomhionann agus ar dheiseanna cothroma saoránach. Chomh maith leis na ceanglais ar ann dóibh mar thoradh ar Airteagal 6 de Threoir 2000/31/CE, ba cheart a iarraidh ar ardáin ar líne dá bhrí sin a áirithiú go mbíonn faisnéis aonair áirithe ag faighteoirí na seirbhíse atá riachtanach dóibh chun tuiscint a fháil ar cén uair agus cén duine a bhfuil an fógra á thaispeáint thar a cheann. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh eolas ag faighteoirí na seirbhíse ar na príomh-pharaiméadair a úsáidtear lena chinneadh go bhfuil fógraíocht shonrach le taispeáint dóibh, ag soláthar míniúcháin bhríocha maidir leis an loighic a úsáidtear chuige sin, lena n-áirítear nuair a bhunaítear é seo ar phróifíliú. Tá ceanglais an Rialacháin seo maidir le soláthar faisnéise a bhaineann le fógraíocht gan dochar do chur i bhfeidhm forálacha ábhartha Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe iad siúd a bhaineann leis an gceart agóid a dhéanamh, cinnteoireacht aonair uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú agus go sonrach an gá le toiliú a fháil ón ábhar sonraí sula ndéantar na sonraí pearsanta don fhógraíocht spriocdhírithe a phróiseáil. Mar an gcéanna, tá sé gan dochar do na forálacha a leagtar síos i dTreoir 2002/58/CE go háirithe iad siúd a bhaineann le stóráil faisnéise i dtrealamh críochfoirt agus an rochtain ar fhaisnéis arna stóráil ann.
(52)  Tá ról tábhachtach ag fógraíocht ar líne sa timpeallacht ar líne, lena n-áirítear i ndáil le soláthar seirbhísí ardáin ar líne. Ach, is féidir le fógraíocht ar líne cur le rioscaí suntasacha, idir fhógraíocht ar ábhar neamhdhleathach ann féin é, agus cur le dreasachtaí airgeadais chun ábhar agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha nó ábhar agus gníomhaíochtaí atá díobhálach ar bhealach eile a fhoilsiú nó a mhéadú ar líne, nó taispeáint idirdhealaitheach fógraíochta le tionchar ar chóir chomhionann agus ar dheiseanna cothroma saoránach. Le samhlacha nua fógraíochta, rinneadh athruithe a ghiniúint maidir leis an gcaoi a gcuirtear faisnéis i láthair agus cruthaíodh patrúin nua bailithe sonraí pearsanta agus samhlacha gnó a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don phríobháideachas, don neamhspleáchas pearsanta, don daonlathas, do thuairisciú nuachta ar ardchaighdeán agus a d’fhéadfadh ionramháil agus idirdhealú a éascú. Dá bhrí sin, ní mór níos mó trédhearcachta a bheith ann i margaí fógraíochta ar líne agus taighde neamhspleách a dhéanamh chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht fógraí spriocaimsithe. Chomh maith leis na ceanglais ar ann dóibh mar thoradh ar Airteagal 6 de Threoir 2000/31/CE, ba cheart a iarraidh ar ardáin ar líne dá bhrí sin a áirithiú go mbíonn faisnéis aonair áirithe ag faighteoirí na seirbhíse atá riachtanach dóibh chun tuiscint a fháil ar cén uair agus cén duine a bhfuil an fógra á thaispeáint thar a cheann, chomh maith leis an duine nádúrtha nó dlítheanach a mhaoiníonn an fógra. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh eolas a bhfuil rochtain éasca air ag faighteoirí na seirbhíse ar na príomh-pharaiméadair a úsáidtear lena chinneadh go bhfuil fógraíocht shonrach le taispeáint dóibh, ag soláthar míniúcháin bhríocha maidir leis an loighic a úsáidtear chuige sin, lena n-áirítear nuair a bhunaítear é seo ar phróifíliú. Tá ceanglais an Rialacháin seo maidir le soláthar faisnéise a bhaineann le fógraíocht gan dochar do chur i bhfeidhm forálacha ábhartha Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe iad siúd a bhaineann leis an gceart agóid a dhéanamh, cinnteoireacht aonair uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú agus go sonrach an gá le toiliú a fháil ón ábhar sonraí sula ndéantar na sonraí pearsanta don fhógraíocht spriocdhírithe a phróiseáil. Mar an gcéanna, tá sé gan dochar do na forálacha a leagtar síos i dTreoir 2002/58/CE go háirithe iad siúd a bhaineann le stóráil faisnéise i dtrealamh críochfoirt agus an rochtain ar fhaisnéis arna stóráil ann. Mar aon leis na hoibleagáidí faisnéise sin, ba cheart d’ardáin ar líne a áirithiú gur féidir le faighteoirí na seirbhíse diúltú do thoiliú a thabhairt chun críocha fógraíochta spriocdhírithe nó a dtoiliú chuige sin a tharraingt siar, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ar bhealach nach bhfuil níos deacra ná níos fadálaí ná toiliú a thabhairt. Níor cheart ardáin ar líne sonraí pearsanta a úsáid chun críocha tráchtála a bhaineann le margaíocht dhíreach, próifíliú agus fógraíocht atá dírithe ar iompraíocht mionaoiseach. Níor cheart oibleagáid a bheith ar an ardán ar líne faisnéis bhreise a choinneáil, a fháil nó a phróiseáil chun measúnú a dhéanamh ar aois fhaighteoir na seirbhíse. Níor cheart rochtain ar fheidhmiúlachtaí an ardáin a bheith díchumasaithe mar thoradh ar dhiúltú toiliú a thabhairt agus sonraí pearsanta á bpróiseáil chun críocha fógraíochta. Ba cheart go mbeadh roghanna rochtana malartacha cothrom agus réasúnta d’úsáideoirí rialta agus d’úsáideoirí aonuaire araon, amhail roghanna atá bunaithe ar fhógraíocht atá saor ó rianú. Níor cheart go gceadófaí spriocdhíriú ar dhaoine aonair ar bhonn catagóirí speisialta sonraí lenar féidir spriocdhíriú ar ghrúpaí leochaileacha.
Leasú 58
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 52 a (nua)
(52a)  Croíchuid de ghnó ardáin an-mhór ar líne is ea an bealach ina gcuirtear faisnéis in ord tosaíochta agus i láthair ar a chomhéadan ar líne chun rochtain ar fhaisnéis a éascú agus a bharrfheabhsú i gcomhair fhaighteoirí na seirbhíse. Déantar é sin, mar shampla, trí fhaisnéis a mholadh, a rangú agus a chur in ord tosaíochta go halgartamach, ag dealú trí théacs nó léirithe amhairc eile, nó ag coimeád ar shlí eile faisnéis arna soláthar ag faighteoirí. Is féidir le córais mholtóra den sórt sin tionchar suntasach a imirt ar chumas na bhfaighteoirí faisnéis ar líne a aisghabháil agus idirghníomhú léi. Tá ról tábhachtach acu freisin maidir le teachtaireachtaí áirithe a mhéadú, faisnéis a mhearscaipeadh go fíorúil agus iompar ar líne a spreagadh. Dá réir sin, ba cheart go n-áiritheodh ardáin ar líne go dtuigfidh faighteoirí conas is féidir le córas moltóra tionchar a imirt ar an gcaoi a dtaispeántar faisnéis, agus conas is féidir leis tionchar a imirt ar an gcaoi a gcuirtear faisnéis os a gcomhair. Ba cheart dóibh na paraiméadair do chórais mholtóra den sórt sin a chur i láthair go soiléir ar bhealach intuigthe lena áirithiú go dtuigeann na faighteoirí an chaoi a gcuirtear faisnéis in ord tosaíochta dóibh.
Leasú 59
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 53
(53)  Mar gheall ar an tábhacht a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne, mar gheall ar a dtionchar, go háirithe mar a léirítear é i líon faighteoirí na seirbhíse, chun díospóireacht phoiblí, idirbhearta eacnamaíocha agus scaipeadh faisnéise, tuairimí agus smaointe a éascú agus tionchar a imirt ar an gcaoi a bhfaigheann faighteoirí faisnéis ar líne agus ar an gcaoi a gcuireann siad faisnéis in iúl ar líne, is gá oibleagáidí sonracha a fhorchur ar na hardáin sin, sa bhreis ar na hoibleagáidí is infheidhme maidir le gach ardán ar líne. Tá na hoibleagáidí breise sin ar ardáin an-mhór ar líne riachtanach le dul i ngleic leis an ábhar imní sin maidir leis an mbeartas poiblí, mar gheall nach ann d’aon bhearta malartacha nach bhfuil chomh sriantach a bheadh in ann an toradh céanna a bhaint amach go héifeachtach.
(53)  Mar gheall ar an tábhacht a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne, mar gheall ar a dtionchar, go háirithe mar a léirítear é i líon faighteoirí na seirbhíse, chun díospóireacht phoiblí, idirbhearta eacnamaíocha agus scaipeadh faisnéise, tuairimí agus smaointe a éascú agus tionchar a imirt ar an gcaoi a bhfaigheann faighteoirí faisnéis ar líne agus ar an gcaoi a gcuireann siad faisnéis in iúl ar líne, is gá oibleagáidí sonracha a fhorchur ar na hardáin sin, sa bhreis ar na hoibleagáidí is infheidhme maidir le gach ardán ar líne. Tá na hoibleagáidí breise sin ar ardáin an-mhór ar líne riachtanach le dul i ngleic leis an ábhar imní sin maidir leis an mbeartas poiblí, mar gheall nach ann d’aon bhearta comhréireacha malartacha nach bhfuil chomh sriantach a bheadh in ann an toradh céanna a bhaint amach go héifeachtach.
Leasú 60
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 54
(54)  Is féidir le hardáin an-mhór ar líne rioscaí sochaíocha a chruthú, a bheadh éagsúil i dtaobh raon feidhme agus tionchair de i gcomparáid leo siúd a chruthódh ardáin níos lú. Nuair a shroicheann an líon faighteoirí ar ardán cionroinnt shuntasach de dhaonra an Aontais, bíonn tionchar diúltach neamhréireach ag na rioscaí sistéamacha a bhíonn ag an ardán san Aontas. Ba cheart a mheas gur ann do rochtain shuntasach den sórt sin i gcás ina sáraíonn an líon faighteoirí an tairseach oibríochtúil atá socraithe ag 45 milliún, is é sin, líon atá cothrom le 10 % de dhaonra an Aontais. Ba cheart an tairseach oibríochtúil a choinneáil suas chun dáta trí leasuithe arna n-achtú le gníomhartha tarmligthe, i gcás inar gá. Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne den sórt sin dá bhrí sin an caighdeán is airde oibleagáidí díchill chuí a sheasamh, a bheadh comhréireach lena dtionchar agus lena n-acmhainn shochaíoch.
(54)  Is féidir le hardáin an-mhór ar líne rioscaí sochaíocha a chruthú, a bheadh éagsúil i dtaobh raon feidhme agus tionchair de i gcomparáid leo siúd a chruthódh ardáin níos lú. Nuair a shroicheann an líon faighteoirí ar ardán cionroinnt shuntasach de dhaonra an Aontais, bíonn tionchar diúltach neamhréireach ag na rioscaí sistéamacha a bhíonn ag an ardán san Aontas. Ba cheart a mheas gur ann do rochtain shuntasach den sórt sin i gcás ina sáraíonn an líon faighteoirí an tairseach oibríochtúil atá socraithe ag 45 milliún, is é sin, líon atá cothrom le 10 % de dhaonra an Aontais. Ba cheart an tairseach oibríochtúil a choinneáil suas chun dáta trí leasuithe arna n-achtú le gníomhartha tarmligthe, i gcás inar gá. Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne den sórt sin dá bhrí sin an caighdeán is airde oibleagáidí díchill chuí a sheasamh, a bheadh comhréireach lena dtionchar agus lena n-acmhainn shochaíoch. Da réir sin, ba cheart meánlíon na bhfaighteoirí míosúla a bheith ina léiriú ar na faighteoirí arna sroicheadh go hiarbhír ag an tseirbhís, trí bheith neamhchosanta ar ábhar nó trí ábhar a sholáthar, ar ábhar é a bhíonn á scaipeadh ar chomhéadan an ardáin sa tréimhse ama sin.
Leasú 61
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 56
(56)  Úsáidtear ardáin an-mhór ar líne ar bhealach a imríonn tionchar láidir ar shábháilteacht ar líne, a chuireann cruth ar thuairimí an phobail agus ar an dioscúrsa poiblí, chomh maith le trádáil ar líne. Go ginearálta, barrfheabhsaítear an chaoi a ndearann siad a seirbhísí chun tairbhe a bhaint as a samhlacha gnó a bhíonn tiomanta ag fógraíocht go minic agus ar féidir leo imní a chruthú i measc na sochaí. In éagmais rialáil agus forfheidhmiú éifeachtach, is féidir leo rialacha an chluiche a leagan síos, gan na rioscaí a shainaithint agus an díobháil shochaíoch agus eacnamaíoch a bhíonn mar thoradh orthu a mhaolú go héifeachtúil. Faoin Rialachán seo, ba cheart dá bhrí sin d’ardáin an-mhór ar líne réasúnú a dhéanamh ar rioscaí córasacha a eascraíonn ó fheidhmiú agus úsáid a seirbhíse, chomh maith le mí-úsáidí féideartha ag faighteoirí na seirbhíse, agus bearta maolaithe iomchuí a dhéanamh.
(56)  Úsáidtear ardáin an-mhór ar líne ar bhealach a imríonn tionchar láidir ar shábháilteacht ar líne, a chuireann cruth ar thuairimí an phobail agus ar an dioscúrsa poiblí, chomh maith le trádáil ar líne. Go ginearálta, barrfheabhsaítear an chaoi a ndearann siad a seirbhísí chun tairbhe a bhaint as a samhlacha gnó a bhíonn tiomanta ag fógraíocht go minic agus ar féidir leo imní a chruthú i measc na sochaí. In éagmais rialáil agus forfheidhmiú éifeachtach, is féidir leo rialacha an chluiche a leagan síos, gan na rioscaí a shainaithint agus an díobháil shochaíoch agus eacnamaíoch a bhíonn mar thoradh orthu a mhaolú go héifeachtúil. Faoin Rialachán seo, ba cheart dá bhrí sin d’ardáin an-mhór ar líne réasúnú a dhéanamh ar rioscaí córasacha a eascraíonn ó fheidhmiú agus úsáid a seirbhíse, chomh maith le mí-úsáidí féideartha ag faighteoirí na seirbhíse, agus bearta maolaithe iomchuí a dhéanamh i gcás ina bhfuil maolú indéanta gan dochar a dhéanamh do chearta bunúsacha.
Leasú 62
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 57
(57)  Ba cheart measúnú a dhéanamh go mion ar thrí chatagóir rioscaí córasacha. Baineann an chéad chatagóir leis na rioscaí atá bainteach le mí-úsáid a seirbhíse trí scaipeadh ábhar neamhdhleathach, cosúil le scaipeadh ábhar mí-úsáide leanaí nó fuathchaint neamhdhleathach, agus tabhairt faoi gníomhaíochtaí neamhdhleathacha, amhail táirgí nó seirbhísí atá coiscthe ag an Aontas nó ag an dlí náisiúnta, lena n-áirítear táirgí góchumtha, a dhíol. Mar shampla, agus gan dochar don fhreagracht phearsanta a bhíonn ar fhaighteoir seirbhíse ardáin an-mhór ar líne i gcomhair neamhdhleathacht féideartha a ghníomhaíochta nó a gníomhaíochta faoin dlí is infheidhme, d’fhéadfadh scaipeadh nó gníomhaíochtaí den sórt sin a bheith ionann le riosca sistéamach suntasach i gcás ina bhféadfaí rochtain ar ábhar den sórt sin a mhéadú trí chuntais a mbeadh rochtain an-leathan orthu. Baineann dara catagóir le tionchar na seirbhíse ar fheidhmiú ceart bunúsach, arna chosaint sa Chairt um Chearta Bunúsacha, lena n-áirítear an tsaoirse chun tuairimí agus faisnéis a nochtadh, an ceart chun saoil phríobháidigh, an ceart maidir le neamh-idirdhealú agus cearta an linbh. D’fhéadfadh rioscaí den sórt sin teacht aníos, mar shampla, i ndáil le dearadh córas algartamach arna úsáid ag an ardán an-mhór ar líne nó mí-úsáid a sheirbhíse trí fhógraí maslacha a chur isteach nó modhanna eile chun caint a chiúnú nó cur isteach ar iomaíocht. Baineann tríú catagóir rioscaí le hionramháil d’aon turas agus, go minic, comhordaithe ar sheirbhís an ardáin, le tionchar intuartha ar shláinte, dioscúrsa sibhialta, próisis thoghchánaíochta, slándáil phoiblí agus cosaint mionaoiseach, ag féachaint don ghá le hord poiblí a choimirciú, príobháideachas a chosaint agus cleachtais tráchtála chalaoiseacha agus mheabhlacha a chomhrac. D’fhéadfadh rioscaí den sórt sin teacht chun cinn, mar shampla, trí chuntais bhréige a chruthú, róbait a úsáid, agus iompraíochtaí eile uathoibrithe nó uathoibrithe i bpáirt, a bhféadfadh scaipeadh tapa agus fairsing faisnéise ar ábhar neamhdhleathach nó nach bhfuil comhoiriúnach le téarmaí agus coinníollacha ardán ar líne a bheith mar thoradh air.
(57)  Ba cheart measúnú a dhéanamh go mion ar cheithre chatagóir rioscaí córasacha. Baineann an chéad chatagóir leis na rioscaí atá bainteach le mí-úsáid a seirbhíse trí scaipeadh agus méadú ábhar neamhdhleathach, cosúil le scaipeadh ábhar mí-úsáide leanaí nó fuathchaint neamhdhleathach, agus tabhairt faoi gníomhaíochtaí neamhdhleathacha, amhail táirgí nó seirbhísí atá coiscthe ag an Aontas nó ag an dlí náisiúnta, lena n-áirítear táirgí contúirteacha agus góchumtha, agus ainmhithe arna dtrádáil go neamhdhleathach a dhíol. Mar shampla, agus gan dochar don fhreagracht phearsanta a bhíonn ar fhaighteoir seirbhíse ardáin an-mhór ar líne i gcomhair neamhdhleathacht féideartha a ghníomhaíochta nó a gníomhaíochta faoin dlí is infheidhme, d’fhéadfadh scaipeadh nó gníomhaíochtaí den sórt sin a bheith ionann le riosca sistéamach suntasach i gcás ina bhféadfaí rochtain ar ábhar den sórt sin a mhéadú trí chuntais a mbeadh rochtain an-leathan orthu. Baineann dara catagóir le tionchar iarbhír agus ionchasach na seirbhíse ar fheidhmiú ceart bunúsach, arna chosaint sa Chairt um Chearta Bunúsacha, lena n-áirítear an tsaoirse chun tuairimí agus faisnéis a nochtadh, saoirse an phreasa, dínit an duine, an ceart chun saoil phríobháidigh, an ceart chun comhionannais inscne, an ceart maidir le neamh-idirdhealú agus cearta an linbh. D’fhéadfadh rioscaí den sórt sin teacht aníos, mar shampla, i ndáil le dearadh córas algartamach arna úsáid ag an ardán an-mhór ar líne nó mí-úsáid a sheirbhíse trí fhógraí maslacha a chur isteach nó modhanna eile chun caint a chiúnú nó cur isteach ar iomaíocht. Baineann tríú catagóir rioscaí le hionramháil d’aon turas agus, go minic, comhordaithe ar sheirbhís an ardáin, le tionchar intuartha ar shláinte, dioscúrsa sibhialta, próisis thoghchánaíochta, slándáil phoiblí agus cosaint mionaoiseach, ag féachaint don ghá le hord poiblí a choimirciú, príobháideachas a chosaint agus cleachtais tráchtála chalaoiseacha agus mheabhlacha a chomhrac. D’fhéadfadh rioscaí den sórt sin teacht chun cinn, mar shampla, trí chuntais bhréige a chruthú, róbait a úsáid, agus iompraíochtaí eile uathoibrithe nó uathoibrithe i bpáirt, a bhféadfadh scaipeadh tapa agus fairsing faisnéise ar ábhar neamhdhleathach nó nach bhfuil comhoiriúnach le téarmaí agus coinníollacha ardán ar líne a bheith mar thoradh air. Baineann ceathrú catagóir rioscaí le haon éifeachtaí iarbhír agus diúltacha ar chosaint na sláinte poiblí, lena n-áirítear andúil iompraíochta mar gheall ar ró-úsáid seirbhíse nó éifeachtaí diúltacha eile ar dhea-bhail fhisiciúil, mheabhrach, shóisialta agus airgeadais an duine.
Leasú 63
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 58
(58)  Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne na modhanna riachtanacha a úsáid chun na rioscaí sistéamacha a sainaithníodh sa mheasúnú riosca a mhaolú go dícheallach. Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne faoi bhearta maolaithe den sórt sin breithniú a dhéanamh, mar shampla, ar dhearadh agus ar fheidhmiú a modhnaithe ábhair, a gcórais mholtóra algartamacha agus a gcomhéadain ar líne a bhreisiú nó a chur in oiriúint ar bhealach eile, ionas go ndíspreagann siad agus go dteorannaíonn siad scaipeadh ábhar neamhdhleathach, go gcuireann siad a bpróisis chinnteoireachta in oiriúint, nó go gcuireann siad a dtéarmaí agus coinníollacha in oiriúint. D’fhéadfaí a áireamh iontu freisin bearta, cosúil le deireadh a chur le hioncam fógraíochta d’ábhar sonrach, nó gníomhaíochtaí eile, amhail sofheictheacht foinsí faisnéise údarásacha a fheabhsú. Féadfaidh ardáin an-mhór ar líne a bpróisis inmheánacha nó a gcuid maoirseachta ar aon cheann dá ngníomhaíochtaí a atreisiú, go háirithe maidir le rioscaí sistéamacha a bhrath. Féadfaidh siad freisin comhar a chur ar bun nó a mhéadú le comharthóirí iontaofa, seisiúin oiliúna agus malartuithe le heagraíochtaí comharthóirí iontaofa a eagrú, agus comhoibriú le soláthraithe seirbhíse eile, lena n-áirítear trí chóid iompair nó bearta féinrialála eile a thosú nó tabhairt faoi chóid iompair nó bearta féinrialála eile atá ann cheana. Ba cheart d’aon bhearta a dhéantar urraim a léiriú do cheanglais díchill chuí an Rialacháin seo agus a bheith éifeachtach agus iomchuí chun na rioscaí sonracha a sainaithníodh a mhaolú, ar mhaithe le hord poiblí a choimirciú, príobháideachas a chosaint agus cleachtais tráchtála chalaoiseacha agus mheabhlacha a chomhrac, agus ba cheart go mbeidís comhréireach i bhfianaise cumas eacnamaíoch an ardáin an-mhór ar líne agus an gá atá le srianta gan ghá a sheachaint maidir le húsáid a seirbhíse, agus aird chuí á tabhairt ar na tionchair dhiúltacha féideartha a d’fhéadfadh a bheith acu ar chearta bunúsacha faighteoirí na seirbhíse.
(58)  Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne na modhanna riachtanacha a úsáid chun na rioscaí sistéamacha a sainaithníodh sa mheasúnú riosca a mhaolú go dícheallach i gcás ina bhfuil maolú indéanta gan dochar a dhéanamh do chearta bunúsacha. Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne faoi bhearta maolaithe den sórt sin breithniú a dhéanamh, mar shampla, ar dhearadh agus ar fheidhmiú a modhnaithe ábhair, a gcórais mholtóra algartamacha agus a gcomhéadain ar líne a bhreisiú nó a chur in oiriúint ar bhealach eile, ionas go ndíspreagfaidh siad agus go dteorannóidh siad scaipeadh ábhar neamhdhleathach agus ábhar atá ar neamhréir lena dtéarmaí agus lena gcoinníollacha. Ba cheart dóibh breithniú a dhéanamh freisin ar bhearta maolaithe i gcás ina mífheidhmíonn an tseirbhís nó ina ndéantar í a ionramháil agus a dhúshaothrú d’aon ghnó, nó i gcás rioscaí a bhaineann le hoibriú beartaithe na seirbhíse, lena n-áirítear méadú ar ábhar neamhdhleathach, ar ábhar a sháraíonn a dtéarmaí agus a gcoinníollacha nó aon ábhar eile a bhfuil éifeachtaí diúltacha aige, trína bpróisis chinnteoireachta a oiriúnú, nó a dtéarmaí agus a gcoinníollacha agus a mbeartais modhnaithe ábhair a oiriúnú agus an chaoi a ndéantar na beartais sin a fhorfheidhmiú, agus iad lántrédhearcach d’fhaighteoirí na seirbhíse ag an am céanna. D’fhéadfaí a áireamh iontu freisin bearta, cosúil le deireadh a chur le hioncam fógraíochta d’ábhar sonrach, nó gníomhaíochtaí eile, amhail sofheictheacht foinsí faisnéise údarásacha a fheabhsú. Féadfaidh ardáin an-mhór ar líne a bpróisis inmheánacha nó a gcuid maoirseachta ar aon cheann dá ngníomhaíochtaí a atreisiú, go háirithe maidir le rioscaí sistéamacha a bhrath. Féadfaidh siad freisin comhar a chur ar bun nó a mhéadú le comharthóirí iontaofa, seisiúin oiliúna agus malartuithe le heagraíochtaí comharthóirí iontaofa a eagrú, agus comhoibriú le soláthraithe seirbhíse eile, lena n-áirítear trí chóid iompair nó bearta féinrialála eile a thosú nó tabhairt faoi chóid iompair nó bearta féinrialála eile atá ann cheana. Ba cheart gur faoin ardán an-mhór ar líne a bheidh sé an cinneadh a dhéanamh maidir leis na bearta a roghnú. Ba cheart d’aon bhearta a dhéantar urraim a léiriú do cheanglais díchill chuí an Rialacháin seo agus a bheith éifeachtach agus iomchuí chun na rioscaí sonracha a sainaithníodh a mhaolú, ar mhaithe le hord poiblí a choimirciú, príobháideachas a chosaint agus cleachtais tráchtála chalaoiseacha agus mheabhlacha a chomhrac, agus ba cheart go mbeidís comhréireach i bhfianaise cumas eacnamaíoch an ardáin an-mhór ar líne agus an gá atá le srianta gan ghá a sheachaint maidir le húsáid a seirbhíse, agus aird chuí á tabhairt ar na tionchair dhiúltacha a d’fhéadfadh a bheith acu ar chearta bunúsacha faighteoirí na seirbhíse. Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme agus ar éifeachtacht na mbeart maolaitheach agus moltaí a eisiúint nuair a mheastar go bhfuil na bearta a chuirtear chun feidhme míchuí nó neamhéifeachtach chun aghaidh a thabhairt ar an riosca sistéamach atá i gceist.
Leasú 64
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 59
(59)  Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne, i gcás inarb iomchuí, a measúnuithe riosca a dhéanamh agus a mbearta maolaithe riosca a dhearadh le rannpháirtíocht ionadaithe fhaighteoirí na seirbhíse, ionadaithe ó ghrúpaí a bhféadfadh tionchar a bheith a seirbhísí orthu, saineolaithe neamhspleácha agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta.
(59)  Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne, i gcás inarb iomchuí, a measúnuithe riosca a dhéanamh agus a mbearta maolaithe riosca a dhearadh le rannpháirtíocht ionadaithe fhaighteoirí na seirbhíse, saineolaithe neamhspleácha agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta.
Leasú 65
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 60
(60)  Mar gheall ar an ngá atá le fíorú ó shaineolaithe neamhspleácha a áirithiú, ba cheart go mbeadh ardáin an-mhór ar líne cuntasach, trí iniúchóireacht neamhspleách, as a gcomhlíontacht leis na hoibleagáidí a leagtar síos leis an Rialachán seo agus, i gcás inarb ábhartha, aon ghealltanais chomhlántacha arna ndéanamh de bhun cóid iompair agus prótacail ghéarchéime. Ba cheart dóibh rochtain a thabhairt don iniúchóir ar na sonraí ábhartha ar fad is gá chun an t-iniúchadh a dhéanamh i gceart. Ba cheart do na hiniúchóirí a bheith in ann úsáid a bhaint freisin as foinsí eile faisnéise oibiachtúla, lena n-áirítear staidéir de chuid taighdeoirí grinnfhiosraithe. Ba cheart do na hiniúchóirí rúndacht, slándáil agus sláine na faisnéise a ráthú, amhail rúin trádála, a fhaigheann siad agus a gcúraimí á gcur i gcrích acu agus ba cheart go mbeadh an saineolas riachtanach acu i réimse na bainistíochta riosca agus na hinniúlachta teicniúla chun iniúchadh a dhéanamh ar algartaim. Ba cheart do na hiniúchóirí a bheith neamhspleách, ionas go mbeidh siad in ann a gcúraimí a chomhlíonadh ar bhealach leordhóthanach agus iontaofa. Má bhíonn aon amhras faoina neamhspleáchas, ba cheart dóibh éirí as nó staonadh ón obair iniúchta.
(60)  Mar gheall ar an ngá atá le fíorú ó shaineolaithe neamhspleácha a áirithiú, ba cheart go mbeadh ardáin an-mhór ar líne cuntasach, trí iniúchóireacht neamhspleách seachtrach, as a gcomhlíontacht leis na hoibleagáidí a leagtar síos leis an Rialachán seo. Go háirithe, le hiniúchtaí ba cheart measúnú a dhéanamh ar shoiléireacht, comhleanúnachas agus forfheidhmiú intuartha na dtéarmaí seirbhíse, iomláine, modheolaíocht agus comhsheasmhacht na n-oibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta, cruinneas, intuarthacht agus soiléireacht obair leantach an tsoláthraí d’fhaighteoirí na seirbhíse agus d’fhógróirí maidir le fógraí um ábhar neamhdhleathach agus sáruithe ar théarmaí seirbhíse, cruinneas an aicmithe faisnéise a baineadh anuas, an sásra inmheánach um láimhseáil gearán, an idirghníomhaíocht le comharthóirí iontaofa agus meastóireacht ar a gcruinneas, an dícheall maidir le hinrianaitheacht trádálaithe a fhíorú, leordhóthanacht agus cruinneas an mheasúnaithe riosca, leordhóthanacht agus cruinneas na mbeart maolaithe riosca arna ndéanamh agus, i gcás inarb ábhartha, aon ghealltanais chomhlántacha arna ndéanamh de bhun cóid iompair agus prótacail ghéarchéime. Ba cheart dóibh rochtain a thabhairt don iniúchóir grinnfhiosraithe ar na sonraí ábhartha ar fad is gá chun an t-iniúchadh a dhéanamh i gceart. Ba cheart do na hiniúchóirí a bheith in ann úsáid a bhaint freisin as foinsí eile faisnéise oibiachtúla, lena n-áirítear staidéir de chuid taighdeoirí grinnfhiosraithe. Ba cheart do na hiniúchóirí grinnfhiosraithe rúndacht, slándáil agus sláine na faisnéise a ráthú, amhail rúin trádála, a fhaigheann siad agus a gcúraimí á gcur i gcrích acu agus ba cheart go mbeadh an saineolas riachtanach acu i réimse na bainistíochta riosca agus na hinniúlachta teicniúla chun iniúchadh a dhéanamh ar algartaim. Níor cheart go mbeadh an ráthaíocht sin ina modh chun dul timpeall ar infheidhmeacht na n-oibleagáidí iniúchta sa Rialachán seo is infheidhme maidir le hardáin an-mhór ar líne. Ba cheart d’iniúchóirí a bheith neamhspleách ó thaobh dlí agus airgeadais de agus níor cheart coinbhleacht leasa a bheith acu maidir leis an ardán an-mhór ar líne lena mbaineann agus le hardáin an-mhór ar líne eile, ionas go mbeidh siad in ann a gcúraimí a dhéanamh ar bhealach leordhóthanach iontaofa. Ina theannta sin, níor cheart aon seirbhís a bheith soláthraithe ag iniúchóirí grinnfhiosraithe ná ag a gcuid fostaithe don ardán an-mhór ar líne arna iniúchadh 12 mhí roimh an iniúchadh. Ba cheart dóibh freisin gealltanas a thabhairt nach n-oibreoidh siad, go ceann 12 mhí tar éis deireadh a theacht lena bpost san eagraíocht iniúchóireachta, don ardán an-mhór ar líne ar a ndearnadh iniúchadh ná d’eagraíocht ghairmiúil nó comhlachas gnó dá bhfuil an t-ardán ina bhall. Má bhíonn aon amhras faoina neamhspleáchas, ba cheart dóibh éirí as nó staonadh ón obair iniúchta.
Leasú 66
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 61
(61)  Ba cheart go mbeadh bunús leis an tuarascáil iniúchóireachta, ionas go mbeidh cuntas bríoch ar na gníomhaíochtaí a dtugtar fúthu agus na conclúidí a shroichtear. Ba cheart go gcabhródh sé le heolas a thabhairt, agus i gcás inarb iomchuí feabhsúcháin a mholadh ar na bearta arna nglacadh ag an ardán an-mhór ar líne chun a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh. Ba cheart an tuarascáil a tharchur chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus chuig an mBord gan mhoill, mar aon leis an measúnú riosca agus na bearta maolaithe, chomh maith le pleananna an ardáin chun aghaidh a thabhairt ar na moltaí a rinneadh san iniúchadh. Ba cheart tuairim iniúchóireachta a bheidh bunaithe ar na conclúidí a tháinig ón bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas a áireamh sa tuarascáil. Ba cheart tuairim dhearfach a thabhairt i gcás ina léiríonn an fhianaise ar fad go gcloíonn an t-ardán an-mhór ar líne leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo nó, i gcás inarb infheidhme, aon ghealltanais ar thug sé fúthu de bhun cód iompair nó prótacal géarchéime, go háirithe trí na rioscaí sistéamacha a bhaineann lena chóras agus seirbhísí a shainaithint, a mheas agus a mhaolú. Ba cheart go mbeadh barúlacha ag gabháil le tuairim dhearfach i gcás inar mian leis an iniúchóir tuairimí a áireamh nach bhfuil tionchar substaintiúil acu ar thoradh an iniúchta. Ba cheart tuairim dhiúltach a thabhairt i gcás ina measann an t-iniúchóir nach gcloíonn an t-ardán an-mhór ar líne leis an Rialachán seo nó leis na gealltanais ar tugadh fúthu.
(61)  Ba cheart go mbeadh bunús leis an tuarascáil iniúchóireachta, ionas go mbeidh cuntas bríoch ar na gníomhaíochtaí a dtugtar fúthu agus na conclúidí a shroichtear. Ba cheart go gcabhródh sé le heolas a thabhairt, agus i gcás inarb iomchuí feabhsúcháin a mholadh ar na bearta arna nglacadh ag an ardán an-mhór ar líne chun a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh. Ba cheart an tuarascáil a tharchur chuig Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta agus chuig an mBord gan mhoill, mar aon leis an measúnú riosca agus na bearta maolaithe, chomh maith le pleananna an ardáin chun aghaidh a thabhairt ar na moltaí a rinneadh san iniúchadh. I gcás inarb infheidhme, ba cheart go n-áireofaí sa tuarascáil cur síos ar ghnéithe sonracha nach bhféadfaí a iniúchadh, agus míniú ar an bhfáth nach bhféadfaí iad sin a iniúchadh. Ba cheart tuairim iniúchóireachta a bheidh bunaithe ar na conclúidí a tháinig ón bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas a áireamh sa tuarascáil. Ba cheart tuairim dhearfach a thabhairt i gcás ina léiríonn an fhianaise ar fad go gcloíonn an t-ardán an-mhór ar líne leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo nó, i gcás inarb infheidhme, aon ghealltanais ar thug sé fúthu de bhun cód iompair nó prótacal géarchéime, go háirithe trí na rioscaí sistéamacha a bhaineann lena chóras agus seirbhísí a shainaithint, a mheas agus a mhaolú. Ba cheart go mbeadh barúlacha ag gabháil le tuairim dhearfach i gcás inar mian leis an iniúchóir tuairimí a áireamh nach bhfuil tionchar substaintiúil acu ar thoradh an iniúchta. Ba cheart tuairim dhiúltach a thabhairt i gcás ina measann an t-iniúchóir nach gcloíonn an t-ardán an-mhór ar líne leis an Rialachán seo nó leis na gealltanais ar tugadh fúthu. I gcás sa tuairim iniúchóireachta nach bhféadfaí teacht ar chonclúid maidir le gnéithe sonracha a thagann faoi raon feidhme an iniúchta, ba cheart ráiteas maidir leis na cúiseanna nár thángthas ar chonclúid den sórt sin a chur san áireamh sa tuairim iniúchóireachta.
Leasú 67
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 62
(62)  Croíchuid de ghnó ardáin an-mhór ar líne is ea an bealach ina gcuirtear faisnéis in ord tosaíochta agus i láthair ar a chomhéadan ar líne chun rochtain ar fhaisnéis a éascú agus a bharrfheabhsú i gcomhair fhaighteoirí na seirbhíse. Déantar é sin, mar shampla, trí fhaisnéis a mholadh, a rangú agus a chur in ord tosaíochta go halgartamach, ag dealú trí théacs nó léirithe amhairc eile, nó ag coimeád ar shlí eile faisnéis arna soláthar ag faighteoirí. Is féidir le córais mholtóra den sórt sin tionchar suntasach a imirt ar chumas na bhfaighteoirí faisnéis ar líne a aisghabháil agus idirghníomhú léi. Tá ról tábhachtach acu freisin maidir le teachtaireachtaí áirithe a mhéadú, faisnéis a mhearscaipeadh go fíorúil agus iompar ar líne a spreagadh. Dá dheasca sin, ba cheart go n-áiritheodh ardáin an-mhór ar líne atá go gcuirtear faighteoirí ar an eolas go hiomchuí, agus gur féidir leo tionchar a imirt ar an bhfaisnéis a chuirtear os a gcomhair. Ba cheart dóibh na príomh-pharaiméadair do chórais mholtóra den sórt sin a chur i láthair go soiléir ar bhealach intuigthe lena áirithiú go dtuigeann na faighteoirí an chaoi a gcuirtear faisnéis in ord tosaíochta dóibh. Ba cheart dóibh a áirithiú freisin go mbíonn teacht ag na faighteoirí ar roghanna malartacha le haghaidh na bpríomh-pharaiméadar, lena n-áirítear roghanna nach bhfuil bunaithe ar phróifíliú an fhaighteora.
(62)  Croíchuid de ghnó ardáin an-mhór ar líne is ea an bealach ina gcuirtear faisnéis in ord tosaíochta agus i láthair ar a chomhéadan ar líne chun rochtain ar fhaisnéis a éascú agus a bharrfheabhsú i gcomhair fhaighteoirí na seirbhíse. Déantar é sin, mar shampla, trí fhaisnéis a mholadh, a rangú agus a chur in ord tosaíochta go halgartamach, ag dealú trí théacs nó léirithe amhairc eile, nó ag coimeád ar shlí eile faisnéis arna soláthar ag faighteoirí. Is féidir le córais mholtóra den sórt sin tionchar suntasach a imirt ar chumas na bhfaighteoirí faisnéis ar líne a aisghabháil agus idirghníomhú léi. Is minic a éascaíonn siad ábhar ábhartha a chuardach d’fhaighteoirí na seirbhíse agus a rannchuidíonn siad le heispéireas níos fearr an úsáideora. Tá ról tábhachtach acu freisin maidir le teachtaireachtaí áirithe a mhéadú, faisnéis a mhearscaipeadh go fíorúil agus iompar ar líne a spreagadh. Dá bhrí sin, ba cheart d’ardáin ar líne lamháil do na faighteoirí cinneadh a dhéanamh i dtaobh ar mhian leo a bheith faoi réir córais mholtóra atá bunaithe ar phróifíliú agus a áirithiú go mbeidh rogha nach bhfuil bunaithe ar phróifíliú ann. Ina theannta sin, ba cheart go n-áiritheodh ardáin ar líne go gcuirtear faighteoirí ar an eolas go hiomchuí maidir le húsáid córas moltaí agus gur féidir leis na faighteoirí tionchar a imirt ar an bhfaisnéis a chuirtear os a gcomhair trí roghanna gníomhacha a dhéanamh. Ba cheart dóibh na príomh-pharaiméadair do chórais mholtóra den sórt sin a chur i láthair go soiléir ar bhealach atá intuigthe agus soláimhsithe lena áirithiú go dtuigeann na faighteoirí an chaoi a gcuirtear faisnéis in ord tosaíochta dóibh, agus an chúis leis, agus conas gur féidir na paraiméadair a mhodhnú, ar paraiméadair iad a úsáidtear chun an t-ábhar a chuirtear i láthair do na faighteoirí a choimeád. Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur chun feidhme chun a áirithiú go ndéantar córais mholtóra a dhearadh ar bhealach atá fabhrach do thomhaltóirí agus nach mbíonn tionchar acu ar iompar na n-úsáideoirí deiridh trí phatrúin dhorcha.
Leasú 68
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 63
(63)  Tá rioscaí ar leith ag baint leis na córais fógraíochta a úsáideann ardáin an-mhór ar líne agus teastaíonn maoirseacht bhreise phoiblí agus rialála uathu mar gheall ar a scála agus a gcumas chun díriú ar fhaighteoirí na seirbhíse agus iad a rochtain bunaithe ar a n-iompar laistigh de chomhéadan ar líne an ardáin sin agus lasmuigh de. Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne a áirithiú go mbeidh rochtain phoiblí ar stórais fógraí a thaispeántar ar a gcomhéadain ar líne chun maoirseacht agus taighde ar rioscaí atá ag teacht chun cinn mar gheall ar dháileadh fógraíochta ar líne a éascú, mar shampla i ndáil le fógraí neamhdhleathacha nó teicnící ionramhála agus bréagaisnéis le tionchar diúltach fíor agus intuartha ar an tsláinte phoiblí, ar an tslándáil phoiblí, an dioscúrsa sibhialta, rannpháirtíocht pholaitiúil agus comhionannas. Ba cheart ábhar na bhfógraí agus sonraí lena mbaineann faoin bhfógróir agus seachadadh na fógraíochta a áireamh, go háirithe i gcás fógraíocht spriocdhírithe.
(63)  Tá rioscaí ar leith ag baint leis na córais fógraíochta a úsáideann ardáin an-mhór ar líne agus teastaíonn maoirseacht bhreise phoiblí agus rialála uathu mar gheall ar a scála agus a gcumas chun díriú ar fhaighteoirí na seirbhíse agus iad a rochtain bunaithe ar a n-iompar laistigh de chomhéadan ar líne an ardáin sin agus lasmuigh de. Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne a áirithiú go mbeidh rochtain phoiblí ar stórtha fógraí a thaispeántar ar a gcomhéadain ar líne chun maoirseacht agus taighde ar rioscaí atá ag teacht chun cinn mar gheall ar dháileadh fógraíochta ar líne a éascú, mar shampla i ndáil le fógraí neamhdhleathacha nó teicnící ionramhála agus bréagaisnéis le tionchar diúltach fíor agus intuartha ar an tsláinte phoiblí, ar an tslándáil phoiblí, an dioscúrsa sibhialta, rannpháirtíocht pholaitiúil agus comhionannas. Ba cheart a áireamh i stórtha ábhar na bhfógraí, lena n-áirítear ainm an táirge, na seirbhíse nó an bhranda agus cuspóir an fhógra, agus sonraí gaolmhara faoin bhfógróir, agus, murab ionann iad, an duine nádúrtha nó dlítheanach a d’íoc as an bhfógra, agus seachadadh na fógraíochta, go háirithe i gcás fógraíocht spriocdhírithe. Ina theannta sin, ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne aon fhíseán, comhad fuaime nó comhad eile ar eol dóibh gur domhainbhrionniú atá ann a lipéadú.
Leasú 69
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 64
(64)  Chun comhlíontacht ardáin an-mhór ar líne le hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a mhaoirsiú go hiomchuí, d’fhéadfadh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó an Coimisiún rochtain ar shonraí sonracha nó a dtuairisciú a éileamh. D’fhéadfaí a áireamh le ceanglas den sórt sin, mar shampla, na sonraí atá riachtanach chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí agus na díobhálacha féideartha a tharlaíonn mar gheall ar chórais an ardáin, sonraí maidir le cruinneas, feidhmiú agus tástáil na gcóras algartamach i gcomhair modhnóireacht inneachair, córais mholtóra nó córais fógraíochta nó sonraí maidir le próisis agus aschuir ó mhodhnóireacht ábhair nó ar chórais inmheánacha um láimhseáil gearán de réir bhrí an Rialacháin seo. Tá tábhacht ar leith ag baint le hiniúchtaí a dhéanann taighdeoirí maidir le forbairt agus déine na rioscaí sistéamacha ar líne chun neamhshiméadrachtaí faisnéise a líonadh agus córas athléimneachta de mhaolú riosca a bhunú, buntaca a thabhairt d’ardáin ar líne, do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, d’údaráis inniúla eile, don Choimisiún agus don phobal. Cuirtear creat ar fáil sa Rialachán seo, dá bhrí sin, i gcomhair rochtain fhíorláidir ar shonraí ó ardáin an-mhór ar líne a thabhairt do thaighdeoirí grinnfhiosraithe. Ba cheart do gach ceanglas maidir le rochtain ar shonraí faoin gcreat sin a bheith comhréireach agus ba cheart dóibh cearta agus leasanna dlisteanacha a chosaint go hiomchuí, lena n-áirítear rúin trádála agus faisnéis rúnda eile, an ardáin agus aon pháirtí eile lena mbaineann, lena n-áirítear faighteoirí na seirbhíse.
(64)  Chun comhlíontacht ardáin an-mhór ar líne le hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a mhaoirsiú go hiomchuí, d’fhéadfadh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta nó an Coimisiún rochtain ar shonraí sonracha agus algartaim nó a dtuairisciú a éileamh. D’fhéadfaí a áireamh le ceanglas den sórt sin, mar shampla, na sonraí atá riachtanach chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí agus na díobhálacha féideartha a tharlaíonn mar gheall ar chórais an ardáin, sonraí maidir le cruinneas, feidhmiú agus tástáil na gcóras algartamach i gcomhair modhnóireacht inneachair, córais mholtóra nó córais fógraíochta nó sonraí maidir le próisis agus aschuir ó mhodhnóireacht ábhair nó ar chórais inmheánacha um láimhseáil gearán de réir bhrí an Rialacháin seo. Tá tábhacht ar leith ag baint le hiniúchtaí a dhéanann taighdeoirí grinnfhiosraithe, comhlachtaí, eagraíochtaí nó comhlachais atá seachbhrabúsach agus grinnfhiosraithe, maidir le forbairt agus déine na rioscaí sistéamacha ar líne chun neamhshiméadrachtaí faisnéise a dhúnadh agus córas athléimneachta de mhaolú riosca a chur ar bun, lena ndéantar ardáin ar líne, Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, údaráis inniúla eile, an Coimisiún agus an pobal a chur ar an eolas. Cuirtear creat ar fáil sa Rialachán seo, dá bhrí sin, i gcomhair rochtain fhíorláidir ar shonraí ó ardáin an-mhór ar líne a thabhairt do thaighdeoirí grinnfhiosraithe agus do chomhlachtaí, eagraíochtaí agus comhlachais atá seachbhrabúsach. Ba cheart do na ceanglais uile maidir le rochtain ar shonraí faoin gcreat sin a bheith comhréireach agus ba cheart dóibh cearta agus leasanna dlisteanacha, lena n-áirítear sonraí pearsanta, rúin trádála agus faisnéis eile rúnda, an ardáin agus aon pháirtí eile lena mbaineann, lena n-áirítear faighteoirí na seirbhíse, a chosaint go hiomchuí. Ba cheart go ráthódh taighdeoirí grinnfhiosraithe, comhlachtaí, eagraíochtaí nó comhlachais atá seachbhrabúsach rúndacht, slándáil agus sláine na faisnéise, amhail rúin trádála, a fhaigheann siad agus a gcúraimí á gcomhlíonadh acu.
Leasú 70
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 66
(66)  Chun cur chun feidhme éifeachtach agus comhsheasmhach na n-oibleagáidí sa Rialachán seo a éascú a bhféadfadh forfheidhmiú trí mhodhanna teicneolaíochta a bheith de dhíth maidir leo, tá sé tábhachtach caighdeáin tionscail dheonacha a chur chun cinn a chumhdaíonn nósanna imeachta teicniúla áirithe, i gcás inar féidir leis an tionscal modhanna caighdeánaithe a fhorbairt chun an Rialachán seo a chomhlíonadh, amhail cur isteach fógraí a cheadú, lena n-áirítear trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár, maidir le hidir-inoibritheacht na stórtha fógraíochta. D’fhéadfadh caighdeáin den chineál sin a bheith úsáideach go háirithe do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha atá réasúnta beag. D’fhéadfaí idirdhealú a dhéanamh sna caighdeáin idir cineálacha éagsúla ábhar neamhdhleathach nó cineálacha éagsúla seirbhísí idirghabhálacha, de réir mar is iomchuí.
(66)  Chun cur chun feidhme éifeachtach agus comhsheasmhach na n-oibleagáidí sa Rialachán seo a éascú a bhféadfadh forfheidhmiú trí mhodhanna teicneolaíochta a bheith de dhíth maidir leo, tá sé tábhachtach caighdeáin tionscail dheonacha a chur chun cinn a chumhdaíonn nósanna imeachta teicniúla áirithe, i gcás inar féidir leis an tionscal modhanna caighdeánaithe a fhorbairt chun an Rialachán seo a chomhlíonadh, amhail cur isteach fógraí a cheadú, lena n-áirítear trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár, maidir le hidir-inoibritheacht na stórtha fógraíochta, nó maidir le téarmaí agus coinníollacha. D’fhéadfadh caighdeáin den chineál sin a bheith úsáideach go háirithe do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha atá réasúnta beag. D’fhéadfaí idirdhealú a dhéanamh sna caighdeáin idir cineálacha éagsúla ábhar neamhdhleathach nó cineálacha éagsúla seirbhísí idirghabhálacha, de réir mar is iomchuí. In éagmais na gcaighdeán ábhartha a chomhaontaítear laistigh de [24 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann sonraíochtaí teicniúla a bhunú trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme go dtí go gcomhaontófar caighdeán deonach.
Leasú 71
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 67
(67)  Ba cheart go spreagfadh an Coimisiún agus an Bord tarraingt suas cód iompair chun rannchuidiú le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Cé gur cheart go mbeadh cur chun feidhme na gcód iompair intomhaiste agus faoi réir formhaoirseachta poiblí, níor cheart go gcuirfeadh sé sin bac ar chineál deonach na gcód sin agus ar shaoirse páirtithe leasmhara chun cinneadh a dhéanamh maidir le bheith rannpháirteach. In imthosca áirithe, tá sé tábhachtach go ngabhfadh ardáin an-mhór ar líne i gcomhar chun cóid iompair shonracha a tharraingt suas agus cloí leo. Ní choisceann aon ní sa Rialachán seo soláthraithe seirbhíse eile cloí leis na caighdeáin chéanna um dhícheall cuí, glacadh leis na cleachtais is fearr agus tairbhe a bhaint as an treoraíocht arna cur ar fáil ag an gCoimisiún agus ag an mBord, trí bheith rannpháirteach sna cóid iompair chéanna.
(67)  Ba cheart go spreagfadh an Coimisiún agus an Bord tarraingt suas cód iompair mar aon le comhlíonadh fhorálacha na gcód sin chun rannchuidiú le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart é a bheith mar aidhm ag an gCoimisiún agus ag an mBord go ndéanfaí cineál chuspóirí leas an phobail a bhfuil aghaidh á dtabhairt orthu a shainiú go soiléir sna cóid iompair, go mbeidh sásraí iontu chun meastóireacht neamhspleách a dhéanamh ar ghnóthú na gcuspóirí sin agus go saineofar ról na n-údarás inniúil go soiléir. Cé gur cheart go mbeadh cur chun feidhme na gcód iompair intomhaiste agus faoi réir formhaoirseachta poiblí, níor cheart go gcuirfeadh sé sin bac ar chineál deonach na gcód sin agus ar shaoirse páirtithe leasmhara chun cinneadh a dhéanamh maidir le bheith rannpháirteach. In imthosca áirithe, tá sé tábhachtach go ngabhfadh ardáin an-mhór ar líne i gcomhar chun cóid iompair shonracha a tharraingt suas agus cloí leo. Ní choisceann aon ní sa Rialachán seo soláthraithe seirbhíse eile cloí leis na caighdeáin chéanna um dhícheall cuí, glacadh leis na cleachtais is fearr agus tairbhe a bhaint as an treoraíocht arna cur ar fáil ag an gCoimisiún agus ag an mBord, trí bheith rannpháirteach sna cóid iompair chéanna.
Leasú 72
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 68
(68)  Tá sé iomchuí go sainaithneofaí sa Rialachán seo réimsí áirithe breithniúcháin do chóid iompair den chineál sin. Go háirithe, ba cheart bearta um maolú riosca a bhaineann le cineálacha éagsúla ábhar neamhdhleathach a fhiosrú trí chomhaontaithe féinrialála agus comhrialála. Réimse eile le breithniú is ea tionchar diúltach na rioscaí sistéamacha ar an tsochaí agus ar an daonlathas, amhail bréagaisnéis nó gníomhaíochta ionramhála agus mí-úsáideacha. Áirítear anseo oibríochtaí comhordaithe dírithe ar fhaisnéis a mhéadú, lena n-áirítear bréagaisnéis, amhail úsáid as róbait nó cuntais bhréige chun faisnéis bhréige nó mhíthreorach a chruthú, uaireanta chun críche gnóthachtáil eacnamaíoch a bhaint amach, atá díobhálach go háirithe d’fhaighteoirí leochaileacha na seirbhíse, amhail leanaí. Maidir le réimsí den sórt sin, d’fhéadfaí a mheas gur beart maolaithe riosca iomchuí is ea comhlíonadh agus comhlíontacht na n-ardán an-mhór ar líne le cód iompair ar leith. D’fhéadfaí an diúltú gan mínithe cuí a dhéanann ardán ar líne ar chuireadh an Choimisiúin chun páirt a ghlacadh i gcur i bhfeidhm cód iompair den sórt sin a thabhairt san áireamh, i gcás inarb ábhartha, nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh faoi cibé ar sháraigh an t-ardán ar líne na hoibleagáidí a leagtar síos leis an Rialachán seo.
(68)  Tá sé iomchuí go sainaithneofaí sa Rialachán seo réimsí áirithe breithniúcháin do chóid iompair den chineál sin. Go háirithe, ba cheart bearta um maolú riosca a bhaineann le cineálacha sonracha ábhar neamhdhleathach a fhiosrú trí chomhaontaithe féinrialála agus comhrialála. Réimse eile le breithniú is ea tionchar diúltach na rioscaí sistéamacha ar an tsochaí agus ar an daonlathas, amhail bréagaisnéis, nó gníomhaíochtaí ionramhála agus mí-úsáideacha. Áirítear leis sin oibríochtaí comhordaithe atá dírithe ar fhaisnéis a mhéadú, lena n-áirítear bréagaisnéis, amhail úsáid róbat nó cuntas bréige chun faisnéis mhíchruinn nó mhíthreorach d’aon ghnó a chruthú, uaireanta chun críche gnóthachtáil eacnamaíoch a bhaint amach, atá díobhálach go háirithe d’fhaighteoirí leochaileacha na seirbhíse, amhail leanaí. Maidir le réimsí den sórt sin, d’fhéadfaí a mheas gur beart maolaithe riosca iomchuí is ea comhlíonadh agus comhlíontacht na n-ardán an-mhór ar líne le cód iompair ar leith.
Leasú 73
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 69
(69)  D’fhéadfadh na rialacha maidir le cóid iompair faoin Rialachán seo a bheith mar bhunús le haghaidh iarrachtaí féinrialála atá bunaithe cheana féin ar leibhéal an Aontais, lena n-áirítear an Gealltanas um Shábháilteacht Táirge, an Meabhrán Tuisceana in aghaidh earraí góchumtha, an Cód Iompair in aghaidh fuathchaint neamhdhleathach chomh maith leis an gCód cleachtais maidir le bréagaisnéis. Go háirithe i gcás an chinn dheiridh, eiseoidh an Coimisiún treoraíocht chun an Cód cleachtais maidir le bréagaisnéis a neartú mar a fógraíodh é sa Phlean Gníomhaíochta um Dhaonlathas Eorpach.
(69)  D’fhéadfadh na rialacha maidir le cóid iompair faoin Rialachán seo a bheith mar bhunús le haghaidh iarrachtaí féinrialála atá bunaithe cheana féin ar leibhéal an Aontais, lena n-áirítear an Gealltanas um Shábháilteacht Táirge, an Meabhrán Tuisceana in aghaidh earraí góchumtha, an Cód Iompair in aghaidh fuathchaint neamhdhleathach chomh maith leis an gCód cleachtais maidir le bréagaisnéis. Ba cheart don Choimisiún forbairt cód iompair a spreagadh freisin chun comhlíonadh oibleagáidí a éascú i réimsí amhail mionaoisigh a chosaint nó cíos gearrthéarmach. Is iad éagsúlacht na faisnéise a chur chun cinn trí thacú le hiriseoireacht ar ardchaighdeán agus creidiúnacht faisnéise a chothú, agus rúndacht foinsí iriseoireachta á hurramú ag an am céanna, réimsí eile a bhféadfaí breithniú orthu. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach comhsheasmhacht a áirithiú leis na sásraí forfheidhmiúcháin atá ann cheana, amhail iad siúd i réimse na cumarsáide leictreonaí nó na meán agus ag a bhfuil struchtúir rialála neamhspleácha sna réimsí sin mar a shainmhínítear i ndlí an Aontais agus sa dlí náisiúnta.
Leasú 74
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 70
(70)  Go ginearálta, baineann soláthar fógraíochta ar líne le roinnt gníomhairí, lena n-áirítear seirbhísí idirghabhála a nascann foilsitheoirí fógraíochta le fógróirí. Ba cheart go dtacódh agus go gcomhlánódh cóid iompair na hoibleagáidí trédhearcachta a bhaineann le fógraíocht d’ardáin ar líne agus d’ardáin an-mhór ar líne a leagtar amach sa Rialachán seo d’fhonn foráil a dhéanamh maidir le sásraí solúbtha agus éifeachtacha chun an comhlíontacht leis na hoibleagáidí sin a éascú agus a bhreisiú, go suntasach mar a bhaineann sé le coinníollacha tharchur na faisnéise ábhartha. Ba cheart go n-áiritheofaí le rannpháirtíocht réimse leathan páirtithe leasmhara go dtacaítear go forleathan leis na cóid iompair sin, go bhfuil siad fónta go teicniúil, éifeachtach agus go dtairgeann siad na leibhéil is airde fusacht úsáide lena áirithiú go mbaineann na hoibleagáidí trédhearcachta a gcuspóirí amach.
(70)  Go ginearálta, baineann soláthar fógraíochta ar líne le roinnt gníomhairí, lena n-áirítear seirbhísí idirghabhála a nascann foilsitheoirí fógraíochta le fógróirí. Ba cheart go dtacódh agus go gcomhlánódh cóid iompair na hoibleagáidí trédhearcachta a bhaineann le fógraíocht d’ardáin ar líne agus d’ardáin an-mhór ar líne a leagtar amach sa Rialachán seo d’fhonn foráil a dhéanamh maidir le sásraí solúbtha agus éifeachtacha chun an comhlíontacht leis na hoibleagáidí sin a éascú agus a bhreisiú, go suntasach mar a bhaineann sé le módúlachtaí tharchur na faisnéise ábhartha. Ba cheart go n-áiritheofaí le rannpháirtíocht réimse leathan páirtithe leasmhara go dtacaítear go forleathan leis na cóid iompair sin, go bhfuil siad fónta go teicniúil, éifeachtach agus go dtairgeann siad na leibhéil is airde fusacht úsáide lena áirithiú go mbaineann na hoibleagáidí trédhearcachta a gcuspóirí amach. Ba cheart measúnú rialta a dhéanamh ar éifeachtacht na gcód iompair. Murab ionann agus reachtaíocht, níl cóid iompair faoi réir grinnscrúdú daonlathach agus níl a gcomhlíonadh le cearta bunúsacha faoi réir athbhreithniú breithiúnach. Chun go ndéanfar cuntasacht, rannpháirtíocht agus trédhearcacht a fheabhsú, tá gá le coimircí nós imeachta chun cóid iompair a tharraingt suas. Sula dtionscnófar nó sula n-éascófar cóid iompair a dhréachtú nó a athbhreithniú, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh, i gcás inarb iomchuí, ar an nGníomhaireacht um Chearta Bunúsacha nó ar an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí a dtuairim a chur in iúl.
Leasú 75
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 71
(71)  I gcás imthosca urghnácha a mbíonn tionchar acu ar shlándáil phoiblí nó ar shláinte phoiblí, féadfaidh an Coimisiún tús a chur le prótacail ghéarchéime a tharraingt suas chun freagairt thapa, chomhchoiteann agus trasteorann a chomhordú sa timpeallacht ar líne. D’fhéadfaí aon imeacht gan choinne a chuimsiú le himthosca urghnácha, cosúil le creathanna talún, hairicíní, paindéim agus bagairtí tromchúiseacha eile trasteorann don tsláinte phoiblí, cogadh agus gníomhartha sceimhlitheoireachta, ina bhféadfaí mí-úsáid a bhaint as ardáin ar líne, mar shampla, i gcomhair ábhar neamhdhleathach nó bréagaisnéis a scaipeadh go mear nó i gcás ina mbíonn gá le faisnéis iontaofa a scaipeadh go mear. I bhfianaise an ról tábhachtach atá ag ardáin an-mhór ar líne chun faisnéis a scaipeadh inár sochaithe agus thar theorainneacha, ba cheart ardáin den sórt sin a spreagadh chun prótacail ghéarchéime sonracha a tharraingt suas agus a chur i bhfeidhm. Níor cheart prótacail ghéarchéime den sórt sin a ghníomhachtú ach amháin ar feadh tréimhse teoranta ama agus ba cheart go mbeadh na bearta a rinneadh teoranta don mhéid a bhfuil fíorghá leis le dul i ngleic leis an toisc urghnách. Ba cheart go mbeadh na bearta sin comhsheasmhach leis an Rialachán seo, agus níor cheart gurb ionann é agus oibleagáid ghinearálta chun páirt a ghlacadh in ardáin an-mhór ar líne chun faireachán a dhéanamh ar an bhfaisnéis a tharchuireann nó a stórálann siad, ná níor cheart go lorgóidís fíorais ná cúinsí go gníomhach a thugann ábhar neamhdhleathach le fios.
(71)  I gcás imthosca urghnácha a mbíonn tionchar acu ar shlándáil phoiblí nó ar shláinte phoiblí, féadfaidh an Coimisiún tús a chur le prótacail ghéarchéime dheonacha a tharraingt suas chun freagairt thapa, chomhchoiteann agus trasteorann a chomhordú sa timpeallacht ar líne. D’fhéadfaí aon imeacht gan choinne a chuimsiú le himthosca urghnácha, cosúil le creathanna talún, hairicíní, paindéim agus bagairtí tromchúiseacha eile trasteorann don tsláinte phoiblí, cogadh agus gníomhartha sceimhlitheoireachta, ina bhféadfaí mí-úsáid a bhaint as ardáin ar líne, mar shampla, i gcomhair ábhar neamhdhleathach nó bréagaisnéis a scaipeadh go mear nó i gcás ina mbíonn gá le faisnéis iontaofa a scaipeadh go mear. I bhfianaise an róil thábhachtaigh atá ag ardáin an-mhór ar líne i dtaobh faisnéis a scaipeadh inár sochaithe agus thar theorainneacha, ba cheart ardáin den sórt sin a spreagadh chun prótacail ghéarchéime shonracha a tharraingt suas agus a chur i bhfeidhm. Níor cheart prótacail ghéarchéime den sórt sin a ghníomhachtú ach amháin ar feadh tréimhse teoranta ama agus ba cheart go mbeadh na bearta a rinneadh teoranta don mhéid a bhfuil fíorghá leis le dul i ngleic leis an toisc urghnách. Ba cheart go mbeadh na bearta sin comhsheasmhach leis an Rialachán seo, agus níor cheart gurbh ionann iad agus oibleagáid ghinearálta ar pháirt ardáin an-mhór ar líne rannpháirteacha faireachán a dhéanamh ar an bhfaisnéis a tharchuireann nó a stórálann siad, ná fíorais ná cúinsí a lorg go gníomhach a thugann ábhar neamhdhleathach le fios.
Leasú 76
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 72
(72)  Ba cheart an cúram maidir le formhaoirseacht agus forfheidhmiú leordhóthanach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a shannadh i bprionsabal do na Ballstáit. Chuige seo, ba cheart dóibh údarás amháin ar a laghad a cheapadh agus é mar chúram orthu an Rialachán seo a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú. Ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann, mar sin féin, cúraimí agus inniúlachtaí maoirseachta nó forfheidhmithe sonracha a bhaineann le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur ar iontaoibh níos mó ná údarás inniúil amháin, mar shampla i gcomhair earnálacha sonracha, cosúil le rialaitheoirí cumarsáide leictreonaí, rialaitheoirí meán nó údaráis um chosaint tomhaltóirí, a léireoidh a struchtúr bunreachtúil, eagraíochtúil agus riaracháin.
(72)  Ba cheart an cúram maidir le formhaoirseacht agus forfheidhmiú leordhóthanach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a shannadh i bprionsabal do na Ballstáit. Chuige sin, ba cheart dóibh údarás amháin ar a laghad a ainmniú agus é mar chúram air an Rialachán seo a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú. Ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann, mar sin féin, cúraimí agus inniúlachtaí maoirseachta nó forfheidhmithe sonracha a bhaineann le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur ar iontaoibh níos mó ná údarás inniúil amháin, mar shampla i gcomhair earnálacha sonracha, cosúil le rialaitheoirí cumarsáide leictreonaí, rialaitheoirí meán nó údaráis um chosaint tomhaltóirí, a léireoidh a struchtúr bunreachtúil, eagraíochtúil agus riaracháin.
Leasú 77
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 73
(73)  Mar gheall ar chineál na seirbhísí atá i gceist agus an réimse cothrománach oibleagáidí a thugtar isteach leis an Rialachán seo, ba cheart an t-údarás a cheaptar chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm, agus i gcás inar gá, forfheidhmiú an Rialacháin seo a shainaithint mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha i ngach Ballstát. I gcás ina gceaptar níos mó ná údarás inniúil amháin chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, níor cheart ach údarás amháin a shainaithint sa Bhallstát sin mar Chomhordaithe Seirbhísí Digiteacha. Ba cheart go bhfeidhmeodh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha mar phointe teagmhála aonair maidir le gach ábhar a bhaineann le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo don Choimisiún, don Bhord, do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha Ballstáit eile, agus d’údaráis inniúla eile an Bhallstáit atá i gceist. Go háirithe, i gcás ina gcuirtear cúraimí faoin Rialachán seo ar iontaoibh údaráis inniúla i mBallstát ar leith, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha comhordú agus dul i gcomhar leis na húdaráis sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta chun a gcúraimí faoi seach a leagan amach, agus ba cheart dóibh a áirithiú go mbíonn gach údarás ábhartha rannpháirteach go héifeachtach i maoirseacht agus i bhforfheidhmiú ar leibhéal an Aontais.
(73)  I bhfianaise chineál na seirbhísí trasteorann atá i gceist agus réimse cothrománach na n-oibleagáidí a thugtar isteach leis an Rialachán seo, ba cheart an t-údarás a cheaptar chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm, agus i gcás inar gá, forfheidhmiú an Rialacháin seo a shainaithint mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha i ngach Ballstát. I gcás ina gceaptar níos mó ná údarás inniúil amháin chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, níor cheart ach údarás amháin a ainmniú sa Bhallstát sin mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha. Ba cheart go bhfeidhmeodh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha mar phointe teagmhála aonair maidir le gach ábhar a bhaineann le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo don Choimisiún, don Bhord, do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha Ballstáit eile, agus d’údaráis inniúla eile an Bhallstáit atá i gceist. Go háirithe, i gcás ina gcuirtear cúraimí faoin Rialachán seo ar iontaoibh údaráis inniúla i mBallstát ar leith, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha comhordú agus dul i gcomhar leis na húdaráis sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta lena leagtar síos a gcúraimí faoi seach, agus ba cheart dóibh a áirithiú go mbeidh gach údarás ábhartha rannpháirteach go héifeachtach i maoirseacht agus i bhforfheidhmiú ar leibhéal an Aontais.
Leasú 78
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 74
(74)  Tá ról ríthábhachtach ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, chomh maith le húdaráis inniúla eile atá ainmnithe faoin Rialachán seo, chun éifeachtacht na gceart agus na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo agus baint amach a chuspóirí a áirithiú. Dá réir sin, is gá a áirithiú go bhfeidhmíonn na húdaráis sin go hiomlán neamhspleách ó chomhlachtaí príobháideacha agus poiblí, gan an oibleagáid ná an fhéidearthacht chun treoracha a lorg nó a fháil, lena n-áirítear ón rialtas, agus gan dochar do na dualgais shonracha le dul i gcomhar le húdaráis inniúla eile, na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, an Bord agus an Coimisiún. Ar an lámh eile, níor cheart go gciallódh neamhspleáchas na n-údarás seo, nach mbeidís faoi réir, i gcomhréir le bunreachtanna náisiúnta agus gan gnóthachtáil chuspóirí an Rialacháin seo a chur i mbaol, rialú náisiúnta nó sásraí faireacháin maidir lena gcaiteachas airgeadais nó athbhreithniú breithiúnach, nó nár cheart an fhéidearthacht a bheith acu dul i gcomhairle le húdaráis náisiúnta eile, lena n-áirítear údaráis um fhorfheidhmiú an dlí nó údaráis um bainistiú géarchéime, i gcás inarb iomchuí.
(74)  Tá ról ríthábhachtach ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, chomh maith le húdaráis inniúla eile atá ainmnithe faoin Rialachán seo, chun éifeachtacht na gceart agus na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo agus baint amach a chuspóirí a áirithiú. Dá réir sin, is gá a áirithiú go mbeidh na hacmhainní airgeadais agus daonna is gá ag na húdaráis sin chun a gcuid cúraimí faoin Rialachán seo a chur i gcrích. Is gá a áirithiú freisin go bhfeidhmeoidh na húdaráis sin go hiomlán neamhspleách ó chomhlachtaí príobháideacha agus poiblí, gan an oibleagáid ná an fhéidearthacht chun treoracha a lorg nó a fháil, lena n-áirítear ón rialtas, agus gan dochar do na dualgais shonracha le dul i gcomhar le húdaráis inniúla eile, na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, an Bord agus an Coimisiún. Ar an lámh eile, níor cheart go gciallódh neamhspleáchas na n-údarás sin, nach bhféadfadh siad a bheith faoi réir, i gcomhréir le bunreachtanna náisiúnta agus gan gnóthachtáil chuspóirí an Rialacháin seo a chur i mbaol, rialú náisiúnta nó sásraí faireacháin maidir lena gcaiteachas airgeadais nó athbhreithniú breithiúnach, nó nár cheart go mbeadh an fhéidearthacht acu dul i gcomhairle le húdaráis náisiúnta eile, lena n-áirítear údaráis um fhorfheidhmiú an dlí nó údaráis um bainistiú géarchéime, i gcás inarb iomchuí.
Leasú 79
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 75
(75)  Is féidir leis na Ballstáit feidhm mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, nó cúraimí sonracha a shannadh d’údarás náisiúnta reatha, chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, ar choinníoll go gcloíonn aon údarás ceaptha den sórt sin leis na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, i ndáil lena neamhspleáchas, mar shampla. Thairis sin, ní choisctear na Ballstáit i bprionsabal ó fheidhmeanna a chónascadh laistigh d’údarás reatha, i gcomhréir le dlí an Aontais. D’fhéadfaí a áireamh leis na bearta sin, inter alia, bac a chur ar dhífhostú an Uachtaráin nó comhalta boird de chomhlacht coláisteach in údarás reatha roimh dhul in éag a dtéarmaí oifige, ar an bhforas amháin gur tharla athchóiriú institiúideach a bhaineann le feidhmeanna éagsúla a chumasc laistigh d’údarás amháin, in éagmais aon rialacha a ráthaíonn nach gcuireann dífhostuithe den sórt sin neamhspleáchas agus neamhchlaontacht na gcomhaltaí sin i mbaol.
(75)  Is féidir leis na Ballstáit feidhm mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nó cúraimí sonracha a shannadh d’údarás náisiúnta reatha, chun cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a mhaoirsiú agus chun an Rialachán a fhorfheidhmiú, ar choinníoll go gcloíonn aon údarás ceaptha den sórt sin leis na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, i ndáil lena neamhspleáchas, mar shampla. Thairis sin, ní choisctear na Ballstáit i bprionsabal ó fheidhmeanna a chónascadh laistigh d’údarás reatha, i gcomhréir le dlí an Aontais. D’fhéadfaí a áireamh leis na bearta sin, inter alia, bac a chur ar dhífhostú an Uachtaráin nó comhalta boird de chomhlacht coláisteach in údarás reatha roimh dhul in éag a dtéarmaí oifige, ar an bhforas amháin gur tharla athchóiriú institiúideach a bhaineann le feidhmeanna éagsúla a chumasc laistigh d’údarás amháin, in éagmais aon rialacha a ráthaíonn nach gcuireann dífhostuithe den sórt sin neamhspleáchas agus neamhchlaontacht na gcomhaltaí sin i mbaol.
Leasú 80
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 76
(76)  In éagmais ceanglas ginearálta do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha chun láithreacht fhisiceach a áirithiú laistigh de chríoch Ballstáit amháin, is gá soiléireacht a áirithiú maidir leis an dlínse Ballstáit ina bhfuil na soláthraithe sin chun críocha na rialacha arna leagan síos ag údaráis náisiúnta inniúla i gCaibidlí III agus IV a fhorfheidhmiú. Ba cheart do sholáthraí a bheith faoi dhlínse an Bhallstáit ina bhfuil a phríomhbhunaíocht suite, is é sin, san áit ina bhfuil a cheannoifig nó a oifig chláraithe ag an soláthraí ina bhfeidhmítear na príomhfheidhmeanna airgeadais agus an rialú oibríochtúil laistigh de. I dtaca le soláthraithe nach bhfuil bunaíocht acu san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas agus dá bhrí sin a thagann faoi réim raon feidhme an Rialacháin seo, ba cheart dlínse a bheith ag an mBallstát inar cheap na soláthraithe sin a n-ionadaí dlí, ag tabhairt feidhm ionadaithe dlí faoin Rialachán seo san áireamh. Ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach an Rialacháin seo, ba cheart dlínse a bheith ag gach Ballstát, áfach, i leith soláthraithe ar mhainnigh orthu ionadaí dlí a ainmniú, ar choinníoll go bhfuil urraim don phrionsabal ne bis in idem. Chuige sin, ba cheart do gach Ballstát a fheidhmíonn dlínse i leith soláthraithe den sórt sin, gan moill mhíchuí, gach Ballstát eile a chur ar an eolas faoi na bearta a rinne siad i bhfeidhmiú na dlínse sin.
(76)  In éagmais ceanglas ginearálta do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha chun láithreacht fhisiceach a áirithiú laistigh de chríoch Ballstáit amháin, is gá soiléireacht a áirithiú maidir leis an dlínse Ballstáit ina bhfuil na soláthraithe sin chun críocha na rialacha arna leagan síos ag údaráis náisiúnta inniúla sa Rialachán seo a fhorfheidhmiú. Ba cheart do sholáthraí a bheith faoi dhlínse an Bhallstáit ina bhfuil a phríomhbhunaíocht suite, is é sin, san áit ina bhfuil a cheannoifig nó a oifig chláraithe ag an soláthraí ina bhfeidhmítear na príomhfheidhmeanna airgeadais agus an rialú oibríochtúil laistigh de. I dtaca le soláthraithe nach bhfuil bunaíocht acu san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas agus dá bhrí sin a thagann faoi réim raon feidhme an Rialacháin seo, ba cheart dlínse a bheith ag an mBallstát inar cheap na soláthraithe sin a n-ionadaí dlí, le haird ar fheidhm ionadaithe dlí faoin Rialachán seo. Ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach an Rialacháin seo, ba cheart dlínse a bheith ag gach Ballstát, áfach, i leith soláthraithe ar mhainnigh orthu ionadaí dlí a ainmniú, ar choinníoll go bhfuil urraim don phrionsabal ne bis in idem. Chuige sin, ba cheart do gach Ballstát a fheidhmíonn dlínse i leith soláthraithe den sórt sin, gan moill mhíchuí, gach Ballstát eile a chur ar an eolas faoi na bearta a rinne siad i bhfeidhmiú na dlínse sin.
Leasú 81
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 77
(77)  Ba cheart do na Ballstáit cumhachtaí leordhóthanacha agus bealaí chun imscrúdú agus forfheidhmiú éifeachtach a áirithiú a thabhairt don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, agus ar aon údarás inniúil eile arna ainmniú faoin Rialachán seo. Ba cheart do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a bheith in ann go háirithe faisnéis a chuardach agus a fháil atá lonnaithe ina gcríocha, lena n-áirítear i gcomhthéacs imscrúduithe comhpháirteacha, agus aird chuí ar gur cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa Bhallstát eile sin bearta formhaoirseachta agus forfheidhmithe a bhaineann le soláthraí faoi dhlínse Ballstáit eile a dhéanamh, i gcás inarb ábhartha i gcomhréir leis na nósanna imeachta a bhaineann le comhar trasteorann.
(77)  Ba cheart do na Ballstáit cumhachtaí leordhóthanacha agus bealaí chun imscrúdú agus forfheidhmiú éifeachtach a áirithiú a thabhairt don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, agus ar aon údarás inniúil eile arna ainmniú faoin Rialachán seo. Ba cheart do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a bheith in ann go háirithe bearta eatramhacha comhréireacha a ghlacadh i gcás go mbeadh riosca díobhála tromchúisí ann, mar aon le faisnéis a chuardach agus a fháil atá lonnaithe ina gcríocha, lena n-áirítear i gcomhthéacs imscrúduithe comhpháirteacha, agus aird chuí ar an bhfíoras gur cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa Bhallstát eile sin bearta formhaoirseachta agus forfheidhmithe a bhaineann le soláthraí faoi dhlínse Ballstáit eile a dhéanamh, i gcás inarb ábhartha i gcomhréir leis na nósanna imeachta a bhaineann le comhar trasteorann.
Leasú 82
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 78
(78)  Ba cheart do na Ballstáit na coinníollacha agus na teorainneacha mionsonraithe i gcomhair feidhmiú cumhachtaí imscrúdaithe agus forfheidhmithe a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, agus údaráis inniúla eile i gcás inarb ábhartha, faoin Rialachán seo, a leagan amach ina ndlí náisiúnta, i gcomhréir le dlí an Aontais agus go háirithe an Rialachán agus an Chairt seo.
(78)  Ba cheart do na Ballstáit na coinníollacha agus na teorainneacha mionsonraithe i gcomhair feidhmiú cumhachtaí imscrúdaithe agus forfheidhmithe a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, agus údaráis inniúla eile i gcás inarb ábhartha, faoin Rialachán seo, a leagan amach ina ndlí náisiúnta, i gcomhréir le dlí an Aontais agus go háirithe an Rialachán seo agus an Chairt. Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach agus aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart don Choimisiún treoir a ghlacadh maidir leis na rialacha agus na nósanna imeachta a bhaineann le cumhachtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha.
Leasú 83
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 79
(79)  Le linn do na cumhachtaí sin a bheith á bhfeidhmiú, ba cheart do na húdaráis inniúla sin na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le nósanna imeachta agus ábhair a chomhlíonadh, amhail an gá do réamhúdarú breithiúnach chun dul isteach in áitreabh áirithe agus i gcomhair pribhléid ghairmiúil dlí. Ba cheart do na forálacha sin a áirithiú, go háirithe, go mbeidh urraim do na cearta bunúsacha maidir le leigheas éifeachtach agus triail chóir, lena n-áirítear cearta cosanta agus, an ceart le hurraim a thabhairt don saol príobháideach. I dtaca leis sin, d’fhéadfadh na ráthaíochtaí dá bhforáiltear i ndáil le himeachtaí an Choimisiúin de bhun an Rialacháin seo a bheith mar phointe tagartha iomchuí. Ba cheart nós imeachta roimh ré, cóir agus neamhchlaonta a ráthú sula nglactar le haon chinneadh críochnaitheach, lena n-áirítear ceart éisteachta do na daoine lena mbaineann, agus an ceart le rochtain a fháil ar an gcomhad, fad is a bhíonn urraim do rúndacht ghairmiúil agus ghnó, chomh maith leis an oibleagáid chun cúiseanna bríocha a thabhairt ar na cinntí. Níor cheart go gcoiscfí leis seo cearta a ghlacadh, áfach, i gcásanna práinne a bhfuil bunús iomchuí leo agus faoi réir coinníollacha agus socruithe nós imeachta iomchuí. Ba cheart don fheidhmiú cumhachta a bheith comhréireach freisin, inter alia, le cineál an tsáraithe nó an tsáraithe a bhfuil amhras ina leith agus leis an díobháil iarbhír nó fhéideartha fhoriomlán a tharla de bharr an tsáraithe nó an tsáraithe amhrasta. Ba cheart do na húdaráis inniúla, i bprionsabal, fíorais agus cúinsí ábhartha uile an cháis a chur san áireamh, lena n-áirítear faisnéis a bhailíonn údaráis inniúla i mBallstáit eile.
(79)  Le linn do na cumhachtaí sin a bheith á bhfeidhmiú, ba cheart do na húdaráis inniúla sin na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le nósanna imeachta agus ábhair a chomhlíonadh, amhail an gá do réamhúdarú breithiúnach chun dul isteach in áitreabh áirithe agus i gcomhair pribhléid ghairmiúil dlí. Ba cheart do na forálacha sin a áirithiú, go háirithe, go mbeidh urraim do na cearta bunúsacha maidir le leigheas éifeachtach agus triail chóir, lena n-áirítear cearta cosanta agus, an ceart le hurraim a thabhairt don saol príobháideach. I dtaca leis sin, d’fhéadfadh na ráthaíochtaí dá bhforáiltear i ndáil le himeachtaí an Choimisiúin de bhun an Rialacháin seo a bheith mar phointe tagartha iomchuí. Ba cheart nós imeachta roimh ré, cóir agus neamhchlaonta a ráthú sula nglactar le haon chinneadh críochnaitheach, lena n-áirítear ceart éisteachta do na daoine lena mbaineann, agus an ceart le rochtain a fháil ar an gcomhad, fad is a bhíonn urraim do rúndacht ghairmiúil agus ghnó, chomh maith leis an oibleagáid chun cúiseanna bríocha a thabhairt ar na cinntí. Níor cheart go gcoiscfí leis sin cearta a ghlacadh, áfach, i gcásanna práinne a bhfuil bunús iomchuí leo agus faoi réir coinníollacha agus socruithe nós imeachta iomchuí. Ba cheart go mbeadh an feidhmiú cumhachtaí comhréireach freisin, inter alia, le cineál an tsáraithe nó an tsáraithe a bhfuil amhras ina leith agus leis an díobháil iarbhír nó fhéideartha fhoriomlán a tharla de bharr an tsáraithe nó an tsáraithe amhrasta. Ba cheart do na húdaráis inniúla fíorais agus cúinsí ábhartha uile an cháis a chur san áireamh, lena n-áirítear faisnéis arna bailiú údaráis inniúla i mBallstáit eile.
Leasú 84
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 80
(80)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú gur féidir smachtbhannaí a ghearradh de bharr sáruithe ar na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo agus é sin a dhéanamh ar bhealach éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach, ag tabhairt san áireamh cineál, tromchúis, atarlú agus fad an tsáraithe, i bhfianaise an leasa phoiblí arna shaothrú, raon feidhme agus cineál na ngníomhaíochtaí a rinneadh, chomh maith le hacmhainn eacnamaíoch an tsáraitheora. Go háirithe, ba cheart a chur san áireamh leis na pionóis cibé an mainníonn nó nach mainníonn soláthraí na seirbhísí idirghabhála lena mbaineann a oibleagáidí a thagann ón Rialachán seo a chomhlíonadh go córasach nó arís agus arís eile, chomh maith le, i gcás inarb ábhartha, cibé an bhfuil nó nach bhfuil an soláthraí gníomhach i roinnt Ballstát.
(80)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú gur féidir smachtbhannaí a ghearradh de bharr sáruithe ar na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo agus é sin a dhéanamh ar bhealach éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach, ag cur san áireamh cineál, tromchúis, atarlú agus fad an tsáraithe, i bhfianaise an leasa phoiblí arna shaothrú, raon feidhme agus cineál na ngníomhaíochtaí arna ndéanamh, chomh maith le hacmhainn eacnamaíoch an tsáraitheora. Go háirithe, ba cheart a chur san áireamh leis na pionóis cibé an mainníonn nó nach mainníonn an soláthraí seirbhísí idirghabhála lena mbaineann a oibleagáidí a thagann ón Rialachán seo a chomhlíonadh go córasach nó arís agus arís eile, chomh maith le, i gcás inarb ábhartha, líon na bhfaighteoirí a ndéantar difear dóibh, cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó le faillí agus cibé an bhfuil nó nach bhfuil an soláthraí gníomhach i roinnt Ballstát. Ba cheart don Choimisiún treoir a eisiúint do na Ballstáit maidir leis na critéir agus na coinníollacha a bhaineann le pionóis chomhréireacha a fhorchur.
Leasú 85
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 81
(81)  Chun forfheidhmiú éifeachtach an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart do dhaoine aonair nó d’eagraíochtaí ionadaíocha a bheith in ann aon ghearán a bhaineann le comhlíonadh an Rialacháin seo a thaisceadh leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa chríoch ina bhfuair siad an tseirbhís, gan dochar do rialacha an Rialacháin seo maidir le dlínse. Ba cheart léargas dílis a thabhairt i ngearáin ar ábhar imní a bhaineann le comhlíontacht soláthraí seirbhíse idirghabhálaí áirithe agus go bhféadfaí leis freisin an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a chur ar an eolas faoi aon saincheisteanna cothrománacha eile. Ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha leas a bhaint freisin as údaráis náisiúnta inniúla eile chomh maith le Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha as Ballstát eile, agus go háirithe Comhordaithe de chuid an Bhallstáit ina bhfuil an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann bunaithe, má éilítear comhar trasteorann maidir leis an tsaincheist.
(81)  Chun forfheidhmiú éifeachtach na n-oibleagáidí, a leagtar síos sa Rialachán seo, a áirithiú, ba cheart do dhaoine aonair nó d’eagraíochtaí ionadaíocha a bheith in ann aon ghearán a bhaineann le comhlíonadh an Rialacháin seo a thaisceadh leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa chríoch ina bhfuair siad an tseirbhís, gan dochar do rialacha an Rialacháin seo maidir le dlínse. Ba cheart léargas dílis a thabhairt i ngearáin ar ábhar imní a bhaineann le comhlíontacht soláthraí seirbhíse idirghabhálaí áirithe agus go bhféadfaí leis freisin an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a chur ar an eolas faoi aon saincheisteanna cothrománacha eile. Ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha leas a bhaint freisin as údaráis náisiúnta inniúla eile chomh maith le Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha as Ballstát eile, agus go háirithe Comhordaithe de chuid an Bhallstáit ina bhfuil an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann bunaithe, má éilítear comhar trasteorann maidir leis an tsaincheist. Ba cheart do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta measúnú a dhéanamh ar an ngearán go tráthúil agus Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil cónaí ar an bhfaighteoir nó ina bhfuil sé bunaithe a chur ar an eolas faoin gcaoi ar déileáladh leis an ngearán.
Leasú 86
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 82
(82)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú gur féidir le Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bearta a dhéanamh atá éifeachtach maidir le dul i ngleic le sáruithe tromchúiseacha agus comhsheasmhacha áirithe agus go bhfuil siad i gcomhréir leis na sáruithe sin. Go háirithe i gcás inar féidir leis na bearta sin difear a dhéanamh do chearta agus leasanna tríú páirtithe, de réir mar a bheidh go háirithe i gcás ina bhfuil an rochtain ar chomhéadain ar líne srianta, is iomchuí a éileamh go ndéanfadh údarás breithiúnach inniúil na bearta a ordú ar iarraidh an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha agus go mbeidís faoi réir coimircí breise. Go háirithe, ba cheart deis éisteachta a thabhairt do thríú páirtithe dá bhféadfaí difear a dhéanamh agus níor cheart orduithe den sórt sin a eisiúint ach amháin nuair nach bhfuil na cumhachtaí chun bearta den sórt sin a ghlacadh ar fáil go réasúnach, mar a fhoráiltear le gníomhartha eile de dhlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta, mar shampla chun leasanna comhchoiteann tomhaltóirí a chosaint, lena áirithiú go mbaintear go tapa leathanaigh ghréasáin ina bhfuil pornagrafaíocht leanaí nó ina bhfuil pornagrafaíocht leanaí á scaipeadh, nó chun rochtain ar sheirbhísí atá á n-úsáid ag tríú páirtí chun ceart maoine intleachtúla a shárú, a dhíchumasú.
(82)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú gur féidir le Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bearta a dhéanamh atá éifeachtach maidir le haghaidh a thabhairt ar sháruithe tromchúiseacha agus comhsheasmhacha áirithe ar an Rialachán seo agus go bhfuil siad i gcomhréir leis na sáruithe sin. Go háirithe i gcás inar féidir leis na bearta sin difear a dhéanamh do chearta agus leasanna tríú páirtithe, de réir mar a bheidh go háirithe i gcás ina bhfuil an rochtain ar chomhéadain ar líne srianta, is iomchuí a éileamh go ndéanfadh údarás breithiúnach inniúil na bearta a ordú ar iarraidh an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha agus go mbeidís faoi réir coimircí breise. Go háirithe, ba cheart deis éisteachta a thabhairt do thríú páirtithe dá bhféadfaí difear a dhéanamh agus níor cheart orduithe den sórt sin a eisiúint ach amháin nuair nach bhfuil na cumhachtaí chun bearta den sórt sin a ghlacadh ar fáil go réasúnach, mar a fhoráiltear le gníomhartha eile de dhlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta, mar shampla chun leasanna comhchoiteann tomhaltóirí a chosaint, lena áirithiú go mbaintear go tapa leathanaigh ghréasáin ina bhfuil pornagrafaíocht leanaí nó ina bhfuil pornagrafaíocht leanaí á scaipeadh, nó chun rochtain ar sheirbhísí atá á n-úsáid ag tríú páirtí chun ceart maoine intleachtúla a shárú, a dhíchumasú.
Leasú 87
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 83 a (nua)
(83a)  Gan dochar do na forálacha maidir leis an díolúine ó dhliteanas, dá bhforáiltear sa Rialachán seo i ndáil leis an bhfaisnéis a tharchuirtear nó a stóráiltear arna iarraidh sin ag faighteoir na seirbhíse, ba cheart soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a bheith faoi dhliteanas i leith shárú a n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo. Ba cheart go mbeadh faighteoirí na seirbhíse agus na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht orthu i dteideal rochtain a bheith acu ar leigheasanna comhréireacha agus éifeachtacha. Ba cheart go mbeadh sé de cheart acu go háirithe, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó le dlí an Aontais, cúiteamh a lorg ó na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha sin in aghaidh aon damáiste díreach nó aon chaillteanais a fulaingíodh mar gheall ar shárú a rinne soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ar oibleagáidí a bhunaítear faoin Rialachán seo.
Leasú 88
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 84
(84)  Ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha tuarascáil a fhoilsiú go rialta maidir leis na gníomhaíochtaí a dhéantar faoin Rialachán seo. Ós rud é gur gcuirtear an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ar an eolas freisin maidir le horduithe chun beart a dhéanamh in aghaidh ábhar neamhdhleathach nó chun faisnéis a chur ar fáil arna rialú ag an Rialachán seo tríd an gcóras comhroinnte faisnéise comhchoiteann, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha líon agus catagóirí na n-orduithe sin arna gcur faoi bhráid soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha arna n-eisiúint ag údaráis bhreithiúnacha agus riaracháin ina Bhallstát a áireamh ina thuarascáil bhliantúil.
(84)  Ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha tuarascáil a fhoilsiú go rialta i bhformáid chaighdeánaithe agus inléite ag meaisín maidir leis na gníomhaíochtaí a dhéantar faoin Rialachán seo. Ós rud é go gcuirtear an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ar an eolas freisin maidir le horduithe chun beart a dhéanamh in aghaidh ábhar neamhdhleathach nó chun faisnéis a chur ar fáil arna rialú ag an Rialachán seo tríd an gcomhchóras comhroinnte faisnéise, atá bunaithe ar chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha líon agus catagóirí na n-orduithe sin arna gcur faoi bhráid soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha arna n-eisiúint ag údaráis bhreithiúnacha agus riaracháin ina Bhallstát a áireamh ina thuarascáil bhliantúil.
Leasú 89
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 86
(86)  Chun maoirseacht agus imscrúduithe trasteorann ina bhfuil roinnt Ballstát rannpháirteach a éascú, ba cheart go mbeadh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha in ann páirt a ghlacadh, ar bhonn buan nó sealadach, i ngníomhaíochtaí maoirseachta agus imscrúdaithe comhpháirtí a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Féadfar a áireamh leis na gníomhaíochtaí sin údaráis inniúla eile agus féadfar go leor saincheisteanna éagsúla a chumhdach iontu, idir ghníomhaíochtaí bailithe sonraí comhordaithe go dtí iarrataí ar fhaisnéis nó iniúchtaí ar áitreabh, laistigh de theorainneacha agus raon feidhme na gcumhachtaí atá ar fáil do gach údarás rannpháirteach. Féadfar iarraidh ar an mBord comhairle a chur ar fáil i ndáil leis na gníomhaíochtaí sin, mar shampla trí threochláir agus amlínte a mholadh i gcomhair gníomhaíochtaí nó tascfhórsaí ad-hoc a mholadh le rannpháirtíocht na n-údarás lena mbaineann.
(86)  Chun maoirseacht agus imscrúduithe trasteorann ina bhfuil roinnt Ballstát rannpháirteach a éascú, ba cheart go mbeadh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha in ann páirt a ghlacadh, ar bhonn buan nó sealadach, i ngníomhaíochtaí comhpháirteacha maoirseachta agus imscrúdaithe a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo ar bhonn comhaontaithe idir na Ballstáit lena mbaineann, agus in éagmais comhaontaithe, faoi údarás Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit bunaíochta. Féadfar a áireamh leis na gníomhaíochtaí sin údaráis inniúla eile agus féadfar go leor saincheisteanna éagsúla a chumhdach iontu, ó ghníomhaíochtaí bailithe sonraí comhordaithe go dtí iarrataí ar fhaisnéis nó iniúchtaí ar áitreabh, laistigh de theorainneacha agus raon feidhme na gcumhachtaí atá ar fáil do gach údarás rannpháirteach. Féadfar iarraidh ar an mBord comhairle a chur ar fáil i ndáil leis na gníomhaíochtaí sin, mar shampla trí threochláir agus amlínte a mholadh i gcomhair gníomhaíochtaí nó tascfhórsaí ad-hoc a mholadh le rannpháirtíocht na n-údarás lena mbaineann.
Leasú 90
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 88
(88)  D’fhonn a áirithiú go gcuirtear an Rialachán seo i bhfeidhm go comhsheasmhach, is gá grúpa comhairleach neamhspleách a bhunú ar leibhéal an Aontais, ar cheart dó tacaíocht a thabhairt don Choimisiún agus cuidiú chun gníomhaíochtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a chomhordú. Ba cheart don Bhord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha a bheith comhdhéanta de Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, gan dochar don fhéidearthacht go dtabharfadh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha cuireadh ina chruinnithe do thoscairí ad hoc ó údaráis inniúla eile a bhfuil iontaoibh orthu i leith cúraimí sonracha faoin Rialachán seo nó go gceapfaidís toscairí ad hoc, i gcás ina bhfuil gá leis sin de bhun a leithdháileadh náisiúnta cúraimí agus inniúlachtaí. I gcás ilrannpháirtithe ó Bhallstát amháin, ba cheart go mbeadh an ceart vótála fós teoranta d’ionadaí amháin in aghaidh an Bhallstáit.
(88)  D’fhonn a áirithiú go gcuirtear an Rialachán seo i bhfeidhm go comhsheasmhach, is gá grúpa comhairleach neamhspleách a bhunú ar leibhéal an Aontais, ar cheart dó tacaíocht a thabhairt don Choimisiún agus cuidiú chun gníomhaíochtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a chomhordú. Ba cheart don Bhord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha a bheith comhdhéanta de Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, gan dochar don fhéidearthacht go dtabharfadh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha cuireadh ina chruinnithe do thoscairí ad hoc ó údaráis inniúla eile a bhfuil iontaoibh orthu i leith cúraimí sonracha faoin Rialachán seo nó go gceapfaidís toscairí ad hoc, i gcás ina bhfuil gá leis sin de bhun a leithdháileadh náisiúnta cúraimí agus inniúlachtaí. I gcás ilrannpháirtithe ó Bhallstát amháin, ba cheart go mbeadh an ceart vótála fós teoranta d’ionadaí amháin in aghaidh an Bhallstáit. Ba cheart go n-áiritheofaí le rialacha nós imeachta an Bhoird urraim a thabhairt do rúndacht na faisnéise.
Leasú 91
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 90
(90)  Chun na críche sin, ba cheart don Bhord a bheith in ann glacadh le tuairimí, le hiarrataí agus le moltaí arna gcur faoi bhráid Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha nó údaráis náisiúnta inniúla eile. Cé nach bhfuil sé ceangailteach ó thaobh dlí de, ba cheart an cinneadh chun atreorú uaidh sin a mhíniú i gceart agus d’fhéadfadh an Coimisiún é a thabhairt san áireamh agus measúnú á dhéanamh aige ar chomhlíontacht na mBallstát lena mbaineann leis an Rialachán seo.
(90)  Chun na críche sin, ba cheart don Bhord a bheith in ann glacadh le tuairimí, le hiarrataí agus le moltaí arna gcur faoi bhráid Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha nó údaráis náisiúnta inniúla eile. Cé nach bhfuil sé ceangailteach ó thaobh dlí de, ba cheart an cinneadh chun atreorú uaidh sin a mhíniú i gceart agus d’fhéadfadh an Coimisiún é a chur san áireamh agus measúnú á dhéanamh aige ar chomhlíontacht na mBallstát lena mbaineann leis an Rialachán seo. Ba cheart don Bhord tuarascáil bhliantúil a tharraingt suas maidir lena ghníomhaíochtaí.
Leasú 92
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 91
(91)  Ba cheart don Bhord ionadaithe na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis inniúla eile féideartha a thabhairt le chéile faoi chathaoirleacht an Choimisiúin, d’fhonn measúnú a áirithiú ar ábhair arna sheoladh isteach chuige i ngné iomlán Eorpach. I bhfianaise gnéithe cothrománacha féideartha a bhféadfadh ábharthacht a bheith leo i gcomhair creataí rialála eile ar leibhéal an Aontais, ba cheart deis a thabhairt don Bhord dul i gcomhar le comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus grúpaí comhairleacha eile de chuid an Aontais a bhfuil freagracht orthu i réimsí amhail comhionannas, lena n-áirítear comhionannas idir mná agus fir, agus neamh-idirdhealú, cosaint sonraí, cumarsáid leictreonach, seirbhísí closamhairc, calaoisí in aghaidh bhuiséad an Aontais a bhrath agus a imscrúdú a mhéid a bhaineann le dleachtanna custaim, nó cosaint tomhaltóirí, de réir mar is gá chun a chúraimí a fheidhmiú.
(91)  Ba cheart don Bhord ionadaithe na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis inniúla eile féideartha a thabhairt le chéile faoi chathaoirleacht an Choimisiúin, d’fhonn measúnú a áirithiú ar ábhair arna seoladh isteach chuige i ngné iomlán Eorpach. I bhfianaise gnéithe cothrománacha féideartha a bhféadfadh ábharthacht a bheith leo i gcomhair creataí rialála eile ar leibhéal an Aontais, ba cheart deis a thabhairt don Bhord dul i gcomhar le comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus grúpaí comhairleacha eile de chuid an Aontais a bhfuil freagracht orthu i réimsí amhail comhionannas, lena n-áirítear comhionannas idir mná agus fir, agus neamh-idirdhealú, comhionannas inscne agus neamh-idirdhealú, díothú cineálacha uile foréigin i gcoinne ban agus cailíní agus cineálacha eile foréigin inscnebhunaithe, cosaint sonraí, urraim do mhaoin intleachtúil, iomaíocht, cumarsáid leictreonach, seirbhísí closamhairc, faireachas margaidh, calaoisí in aghaidh bhuiséad an Aontais a bhrath agus a imscrúdú a mhéid a bhaineann le dleachtanna custaim, nó cosaint tomhaltóirí, de réir mar is gá chun a chúraimí a fheidhmiú.
Leasú 93
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 96
(96)  I gcás nach dtéann an t-ardán sin i ngleic leis an sárú ar an bhforáil a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne amháin, de bhun an phlean gníomhaíochta, ní fhéadfaidh ach amháin an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó ar chomhairle ón mBord, cinneadh a dhéanamh maidir le himscrúdú breise a dhéanamh ar an sárú lena mbaineann agus na bearta ar ghlac an t-ardán sin leo ina dhiaidh sin, chun an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta a eisiamh. Tar éis na himscrúduithe is gá a bheith déanta, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann cinntí a eisiúint ina bhfaightear sárú agus smachtbhannaí a fhorchur i leith ardáin an-mhór ar líne i gcás ina bhfuil bunús leis sin. Ba cheart an fhéidearthacht a bheith aige freisin idirghabháil a dhéanamh i gcásanna trasteorann i gcás nár ghlac an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta le haon bhearta d’ainneoin iarraidh an Choimisiúin, nó i gcásanna inar iarr an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta féin ar an gCoimisiún idirghabháil a dhéanamh, i leith sárú ar aon fhoráil eile den Rialachán seo a rinne ardán an-mhór ar líne.
(96)  I gcás nach dtéann an t-ardán sin i ngleic leis an sárú ar an bhforáil a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne amháin, de bhun an phlean gníomhaíochta, níor cheart ach an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó ar chomhairle ón mBord, imscrúdú breise a thionscnamh ar an sárú lena mbaineann agus na bearta ar ghlac an t-ardán sin leo ina dhiaidh sin, d’eisiamh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta. Tar éis na n-imscrúduithe is gá a bheith déanta, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann cinntí a eisiúint ina bhfaightear sárú agus smachtbhannaí a fhorchur i leith ardáin an-mhór ar líne i gcás ina bhfuil bunús leis sin. Ba cheart dó idirghabháil a dhéanamh freisin i gcásanna trasteorann i gcás nár ghlac Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta aon bhearta d’ainneoin iarraidh an Choimisiúin, nó i gcásanna inar iarr Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta féin ar an gCoimisiún idirghabháil a dhéanamh, i leith sárú ar aon fhoráil eile den Rialachán seo a rinne ardán an-mhór ar líne. Ba cheart don Choimisiún imeachtaí a thionscnamh i bhfianaise go bhféadfaí cinntí a ghlacadh maidir le hiompar ábhartha an ardáin an-mhór ar líne, mar shampla i gcás ina bhfuil amhras ann gur sháraigh an t-ardán sin an Rialachán seo, lena n-áirítear i gcás ina bhfuarthas amach nach ndéanann an t-ardán na moltaí oibríochtúla ón iniúchadh neamhspleách a d’fhormhuinigh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta a chur chun feidhme agus i gcás nach ndearna Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta aon bhearta imscrúdaithe nó forfheidhmiúcháin.
Leasú 94
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 97
(97)  Ba cheart saoirse a bheith ag an gCoimisiún chun cinneadh a dhéanamh faoi cibé ar mian nó nach mian leis idirghabháil a dhéanamh in aon cheann de na cásanna ina bhfuil cumhacht aige sin a dhéanamh faoin Rialachán seo. A luaithe is a thionscnaíonn an Coimisiún na himeachtaí, ba cheart cosc a chur ar Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta lena mbaineann óna gcumhachtaí iniúchta agus forfheidhmiúcháin a fheidhmiú i leith iompar ábhartha an ardáin an-mhór ar líne lena mbaineann, chun dúbláil, neamhréireachtaí agus rioscaí ó dhearcadh an phrionsabail ne bis in idem a sheachaint. Mar sin féin, ar mhaithe le héifeachtúlacht, níor cheart na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha sin a chosc óna gcumhachtaí a fheidhmiú le cúnamh a thabhairt don Choimisiún, ar iarraidh sin dó i bhfeidhmiú a chúraimí maoirseachta, nó i leith iompar eile, lena n-áirítear iompar de chuid an ardáin an-mhór ar líne chéanna a bhfuil amhras ann gurb ionann é agus sárú nua. Ba cheart go dtabharfadh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha sin, chomh maith leis an mBord agus Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile i gcás inarb ábhartha, an fhaisnéis agus an cúnamh ar fad is gá don Choimisiún chun a cheadú dó a chúraimí a fheidhmiú go héifeachtach, agus os a choinne sin, ba cheart don Choimisiún iad a choinneáil ar an eolas maidir le feidhmiú a chumhachtaí de réir mar is iomchuí. Chuige sin, ba cheart don Choimisiún, i gcás inarb iomchuí, aon mheasúnuithe ábhartha arna ndéanamh ag an mBord nó ag na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha lena mbaineann agus aon fhianaise agus aon fhaisnéis ábhartha a bhailigh siad a chur san áireamh, gan dochar do chumhachtaí agus d’fhreagracht an Choimisiúin maidir le himscrúduithe breise a dhéanamh de réir mar is gá.
(97)  A luaithe is a thionscnaíonn an Coimisiún na himeachtaí, ba cheart cosc a chur ar Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta lena mbaineann óna gcumhachtaí iniúchta agus forfheidhmiúcháin a fheidhmiú i leith iompar ábhartha an ardáin an-mhór ar líne lena mbaineann, chun dúbláil, neamhréireachtaí agus rioscaí ó dhearcadh an phrionsabail ne bis in idem a sheachaint. Mar sin féin, ar mhaithe le héifeachtúlacht, níor cheart na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha sin a chosc óna gcumhachtaí a fheidhmiú le cúnamh a thabhairt don Choimisiún, ar iarraidh sin dó i bhfeidhmiú a chúraimí maoirseachta, nó i leith iompar eile, lena n-áirítear iompar de chuid an ardáin an-mhór ar líne chéanna a bhfuil amhras ann gurb ionann é agus sárú nua. Ba cheart go dtabharfadh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha sin, chomh maith leis an mBord agus Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile i gcás inarb ábhartha, an fhaisnéis agus an cúnamh ar fad is gá don Choimisiún chun a cheadú dó a chúraimí a fheidhmiú go héifeachtach, agus os a choinne sin, ba cheart don Choimisiún iad a choinneáil ar an eolas maidir le feidhmiú a chumhachtaí de réir mar is iomchuí. Chuige sin, ba cheart don Choimisiún, i gcás inarb iomchuí, aon mheasúnuithe ábhartha arna ndéanamh ag an mBord nó ag na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha lena mbaineann agus aon fhianaise agus aon fhaisnéis ábhartha a bhailigh siad a chur san áireamh, gan dochar do chumhachtaí agus d’fhreagracht an Choimisiúin maidir le himscrúduithe breise a dhéanamh de réir mar is gá.
Leasú 95
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 97 a (nua)
(97a)  Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go bhfuil sé neamhspleách agus neamhchlaonta ina chinnteoireacht maidir le Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus soláthraithe seirbhísí araon faoin Rialachán seo.
Leasú 96
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 99
(99)  Go háirithe, ba cheart go mbeadh rochtain ag an gCoimisiún ar aon doiciméid, sonraí agus faisnéis ábhartha is gá chun iniúchtaí a oscailt agus a reáchtáil agus chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíontacht leis na hoibleagáidí ábhartha a leagtar síos sa Rialachán seo, gan beann ar cén duine a bhfuil na doiciméid ina sheilbh, na sonraí nó an fhaisnéis atá i gceist, agus gan beann ar a bhfoirm nó a bhformáid, an bealach a stóráiltear iad, nó an áit bheacht ina stóráiltear iad. Ba cheart don Choimisiún a bheith in ann éileamh a dhéanamh go díreach go soláthraíonn an t-ardán an-mhór ar líne lena mbaineann nó tríú páirtithe ábhartha, nó daoine aonair, aon fhianaise, sonraí agus faisnéis ábhartha. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann aon fhaisnéis ábhartha a iarraidh ó aon údarás, comhlacht nó gníomhaireacht phoiblí laistigh den Bhallstát, nó ó aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach chun críche an Rialacháin seo. Ba cheart an Coimisiún a chumhachtú chun rochtain ar bhunachair shonraí agus algartaim na ndaoine ábhartha, agus mínithe a bhaineann leo a éileamh, agus chun agallamh a dhéanamh, lena dtoiliú, ar aon duine a bhféadfadh seilbh a bheith acu ar fhaisnéis úsáideach agus chun na ráitis a dhéantar a thaifeadadh. Ba cheart an Coimisiún a chumhachtú freisin chun tabhairt faoi imscrúduithe den sórt sin de réir mar is gá chun na forálacha ábhartha den Rialachán seo a fhorfheidhmiú. Tá sé mar aidhm ag na cumhachtaí imscrúdaitheacha sin a bheith comhlántach leis an bhféidearthacht don Choimisiún cúnamh a iarraidh ar Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis Bhallstáit eile, mar shampla trí fhaisnéis a sholáthar nó i bhfeidhmiú na gcumhachtaí sin
(99)  Go háirithe, ba cheart go mbeadh rochtain ag an gCoimisiún ar aon doiciméid, sonraí agus faisnéis ábhartha is gá chun iniúchtaí a oscailt agus a reáchtáil agus chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíontacht leis na hoibleagáidí ábhartha a leagtar síos sa Rialachán seo, gan beann ar cén duine a bhfuil na doiciméid ina sheilbh, na sonraí nó an fhaisnéis atá i gceist, agus gan beann ar a bhfoirm nó a bhformáid, an bealach a stóráiltear iad, nó an áit bheacht ina stóráiltear iad. Ba cheart don Choimisiún a bheith in ann éileamh a dhéanamh go díreach go soláthraíonn an t-ardán an-mhór ar líne lena mbaineann nó tríú páirtithe ábhartha, nó daoine aonair, aon fhianaise, sonraí agus faisnéis ábhartha. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann aon fhaisnéis ábhartha a iarraidh ó aon údarás, comhlacht nó gníomhaireacht phoiblí laistigh den Bhallstát, nó ó aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach chun críche an Rialacháin seo. Ba cheart an Coimisiún a chumhachtú chun rochtain ar bhunachair shonraí agus algartaim na ndaoine ábhartha, agus mínithe a bhaineann leo a éileamh, agus chun agallamh a dhéanamh, lena dtoiliú, ar aon duine a bhféadfadh seilbh a bheith acu ar fhaisnéis úsáideach agus chun na ráitis a dhéantar a thaifeadadh. Ba cheart an Coimisiún a chumhachtú freisin chun tabhairt faoi imscrúduithe den sórt sin de réir mar is gá chun na forálacha ábhartha den Rialachán seo a fhorfheidhmiú. Tá sé mar aidhm ag na cumhachtaí imscrúdaitheacha sin a bheith comhlántach leis an bhféidearthacht don Choimisiún cúnamh a iarraidh ar Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis Bhallstáit eile, mar shampla trí fhaisnéis a sholáthar nó i bhfeidhmiú na gcumhachtaí sin
Leasú 97
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 100
(100)  Ba cheart don chomhlíontacht leis na hoibleagáidí ábhartha a fhorchuirtear faoin Rialachán seo a bheith in-fhorfheidhmithe trí bhíthin fíneálacha agus íocaíochtaí pionóis tréimhsiúla. Chuige sin, ba cheart na leibhéil iomchuí fíneálacha agus íocaíochtaí pionóis tréimhsiúla a leagan síos maidir le neamhchomhlíonadh leis na hoibleagáidí agus sárú na rialacha nós imeachta, faoi réir tréimhsí teorann iomchuí.
(100)  Ba cheart don chomhlíontacht leis na hoibleagáidí ábhartha a fhorchuirtear faoin Rialachán seo a bheith in-fhorfheidhmithe trí bhíthin fíneálacha agus íocaíochtaí pionóis tréimhsiúla. Chuige sin, ba cheart na leibhéil iomchuí fíneálacha agus íocaíochtaí pionóis tréimhsiúla a leagan síos maidir le neamhchomhlíonadh leis na hoibleagáidí agus sárú na rialacha nós imeachta, faoi réir tréimhsí teorann iomchuí. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go háirithe go mbeidh na pionóis éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach, agus cineál, tromchúis, atarlú agus fad an tsáraithe á gcur san áireamh, i bhfianaise an leasa phoiblí arna shaothrú, raon feidhme agus cineál na ngníomhaíochtaí arna ndéanamh, líon na bhfaighteoirí a ndéantar difear dóibh, cineál an tsáraithe arna dhéanamh d’aon ghnó nó le faillí chomh maith le hacmhainn eacnamaíoch an tsáraitheora.
Leasú 98
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 102
(102)  Ar mhaithe le héifeachtacht agus éifeachtúlacht, chomh maith le meastóireacht ghinearálta ar an Rialachán, a bheidh le déanamh laistigh de cúig bliana ó thagann sé i bhfeidhm, tar éis na céime tosaigh tionscanta agus ar bhonn na gcéad trí bliana d’fheidhmiú an Rialacháin seo, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an Bhoird agus ar a struchtúr.
(102)  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht ghinearálta ar an Rialachán seo a dhéanamh agus tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Sa tuarascáil sin, ba cheart aghaidh a thabhairt go háirithe ar an sainmhíniú ar ardáin an-mhór ar líne agus ar mheánlíon míosúil fhaighteoirí gníomhacha na seirbhíse. Sa tuarascáil sin, ba cheart aghaidh a thabhairt freisin ar chur chun feidhme na gcód iompair, chomh maith leis an oibleagáid ionadaí atá bunaithe san Aontas a ainmniú agus measúnú a dhéanamh ar éifeacht oibleagáidí comhchosúla arna bhforchur ag tríú tíortha ar sholáthraithe seirbhísí Eorpacha atá ag oibriú thar lear. Go háirithe, ba cheart don Choimisiúin measúnú a dhéanamh ar aon tionchar atá ag na costais atá ag soláthraithe seirbhísí Eorpacha faoi aon cheanglais chomhchosúla, lena n-áirítear ionadaí dlíthiúil a ainmniú, arna dtabhairt isteach ag tríú tíortha agus ar aon bhacainní nua ar rochtain ar mhargadh neamh-Aontais tar éis ghlacadh an Rialacháin seo. Ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh freisin ar an tionchar ar chumas gnólachtaí agus tomhaltóirí Eorpacha táirgí agus seirbhísí a rochtain agus a cheannach ó lasmuigh den Aontas. Ar mhaithe le héifeachtacht agus éifeachtúlacht, chomh maith le meastóireacht ghinearálta ar an Rialachán, a bheidh le déanamh laistigh de thrí bliana ó thagann sé i bhfeidhm, tar éis na céime tosaigh tionscanta agus ar bhonn na gcéad trí bliana d’fheidhmiú an Rialacháin seo, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an Bhoird agus ar a struchtúr.
Leasú 99
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – teideal
Ábhar agus raon feidhme
Ábhar
Leasú 100
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe c
(c)  rialacha maidir le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Rialacháin seo, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le comhar agus comhordú idir na húdaráis inniúla.
(c)  rialacha maidir le cur chun feidhme agus forfheidhmiú na gceanglas a leagtar amach sa Rialacháin seo, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann leis an gcomhar agus comhordú idir na húdaráis inniúla.
Leasú 101
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2 – pointe b
(b)  rialacha aonfhoirmeacha a leagan amach i gcomhair timpeallacht shábháilte, intuartha agus iontaofa ar líne i gcás ina dtugtar cosaint go héifeachtach do chearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt.
(b)  rialacha comhchuibhithe a leagan amach i gcomhair timpeallacht shábháilte, inrochtana, intuartha agus iontaofa ar líne i gcás ina dtugtar cosaint go héifeachtach do chearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt.
Leasú 102
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2 – pointe b a (nua)
(ba)  ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí a chur chun cinn agus rannchuidiú le rogha mhéadaithe do thomhaltóirí agus, ag an am céanna, nuálaíocht a éascú, an t-aistriú digiteach a thacú agus fás eacnamaíoch a spreagadh laistigh den mhargadh inmheánach.
Leasú 103
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 3
3.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí idirghabhálacha arna soláthar d’fhaighteoirí na seirbhíse a bhfuil a n-áit bhunaithe nó chónaithe acu san Aontas, gan beann ar áit bhunaíochta soláthraithe na seirbhísí sin.
scriosta
Leasú 104
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 4
4.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le seirbhís ar bith nach seirbhís idirghabhálach í ná le haon cheanglais arna bhforchur i leith seirbhíse den sórt sin, gan beann ar cibé an soláthraítear an tseirbhís trí sheirbhís idirghabhálach a úsáid.
scriosta
Leasú 105
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 5
5.  Tá an Rialachán seo gan dochar do na rialacha a leagtar síos leis an méid seo a leanas:
scriosta
(a)  Treoir 2000/31/CE;
(b)  Treoir 2010/13/AE;
(c)  Dlí an Aontais maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara;
(d)  Rialachán (AE) …/…. chun scaipeadh ábhar ar líne a bhaineann le sceimhlitheoireacht a chosc [TCO arna ghlacadh];
(e)  Rialachán (AE) …/… maidir le hOrduithe Táirgthe agus Caomhnaithe Eorpacha i dtaca le fianaise leictreonach in ábhair choiriúla agus Treoir (AE) .../… ina leagtar síos rialacha comhchuibhithe maidir le hionadaithe dlí a cheapadh chun críche fianaise a bhailiú in imeachtaí coiriúla [r-fhianaise arna ghlacadh]
(f)  Rialachán (AE) 2019/1148;
(g)  Rialachán (AE) 2019/1150;
(h)  Dlí an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí agus sábháilteacht táirgí, lena n-áirítear Rialachán (AE) 2017/2394;
(i)  Dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE.
Leasú 106
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 a (nua)
Airteagal 1a
Raon feidhme
1.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí idirghabhálacha arna soláthar d’fhaighteoirí na seirbhíse a bhfuil a n-áit bhunaíochta nó chónaithe acu san Aontas, gan beann ar áit bhunaíochta soláthraithe na seirbhísí sin.
2.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le seirbhís ar bith nach seirbhís idirghabhálach í ná le haon cheanglais arna bhforchur i leith seirbhís den sórt sin, gan beann ar cibé a sholáthraítear nó nach soláthraítear an tseirbhís trí sheirbhís idirghabhálach a úsáid.
3.  Tá an Rialachán seo gan dochar do na rialacha a leagtar síos sna foinsí seo a leanas:
(a)  Treoir 2000/31/CE;
(b)  Treoir 2010/13/AE;
(c)  Dlí an Aontais maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara, go háirithe Treoir (AE) 2019/790 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach;
(d)  Rialachán (AE) 2021/784 maidir le haghaidh a thabhairt ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireacht ar líne;
(e)  Rialachán (AE) …/… maidir le hOrduithe Eorpacha chun Fianaise a Thabhairt ar Aird agus maidir le hOrduithe Caomhnaithe Eorpacha i gcomhair fianaise leictreonach in ábhair choiriúla agus Treoir (AE) .../… lena leagtar síos rialacha comhchuibhithe maidir le hionadaithe dlíthiúla a cheapadh chun fianaise a bhailiú in imeachtaí coiriúla [r-fhianaise a luaithe a ghlacfar é]
(f)  Rialachán (AE) 2019/1148;
(g)  Rialachán (AE) 2019/1150;
(h)  Dlí an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí agus sábháilteacht táirgí, lena n-áirítear Rialachán (AE) 2017/2394, Rialachán (AE) 2019/1020 agus Treoir 2001/95/EC maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí;
(i)  Dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE.
(j)  Treoir (AE) 2019/882;
(k)  Treoir (AE) 2018/1972;
(l)  Treoir 2013/11/AE.
4.  Faoi [12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] foilseoidh an Coimisiún treoirlínte maidir leis an ngaol idir an Rialachán seo agus na gníomhartha dlíthiúla dá dtagraítear in Airteagal 1a (3).
Leasú 107
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a
(a)  ciallaíonn ‘seirbhísí na sochaí faisnéise’ seirbhísí de réir bhrí Airteagal 1(1)(b) de Threoir (AE) 2015/1535;
(a)  ciallaíonn ‘seirbhísí na sochaí faisnéise’ seirbhísí mar a shainmhínítear in Airteagal 1(1)(b) de Threoir (AE) 2015/1535;
Leasú 108
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b
(b)  ciallaíonn ‘faighteoir na seirbhíse’ aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach a úsáideann an tseirbhís idirghabhálach ábhartha;
(b)  ciallaíonn ‘faighteoir na seirbhíse’ aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach a úsáideann an tseirbhís idirghabhálach ábhartha chun faisnéis a lorg nó chun í a dhéanamh inrochtana;
Leasú 109
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c
(c)  ciallaíonn ‘tomhaltóir’ aon duine nádúrtha atá ag gníomhú chun críocha atá lasmuigh de thrádáil, gnó nó gairm an duine sin;
(c)  ciallaíonn ‘tomhaltóir’ aon duine nádúrtha atá ag gníomhú chun críocha atá lasmuigh de thrádáil, gnó, ceird nó gairm an duine sin;
Leasú 110
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d – an chuid réamhráiteach
(d)  ciallaíonn ‘chun seirbhísí a thairiscint san Aontas’ é a chur ar a gcumas do dhaoine dlíthiúla nó nádúrtha i mBallstát amháin nó níos mó chun seirbhísí sholáthraí seirbhísí na sochaí faisnéise a bhfuil nasc substaintiúil aige leis an Aontas a úsáid; meastar gur ann do nasc substaintiúil den sórt sin i gcás ina bhfuil bunaíocht ag an soláthraí san Aontas; in éagmais bunaíocht den sórt sin, tá an measúnú ar nasc substaintiúil bunaithe ar chritéir fhíorasacha shonracha, amhail:
(d)  ciallaíonn ‘chun seirbhísí a thairiscint san Aontas’ é a chur ar a gcumas do dhaoine dlíthiúla nó nádúrtha i mBallstát amháin nó níos mó chun seirbhísí de sholáthraí seirbhísí sochaí faisnéise a bhfuil nasc substaintiúil aige leis an Aontas a úsáid;
Leasú 111
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d – fleasc 1
—  líon suntasach úsáideoirí i mBallstát amháin nó níos mó; nó
scriosta
Leasú 112
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d – fleasc 2
—  gníomhaíochtaí a spriocdhíriú i dtreo Ballstát amháin nó níos mó.
scriosta
Leasú 113
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d a (nua)
(da)  ciallaíonn ‘nasc substaintiúil leis an Aontas’ an nasc atá ag soláthraí le Ballstát amháin nó níos mó a eascraíonn as a bhunaíocht san Aontas nó, in éagmais bunaíocht den sórt sin, as an bhfíoras go ndíríonn an soláthraí a ghníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó;
Leasú 114
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e
(e)  ciallaíonn ‘trádálaí’ aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach, gan beann ar cibé an bhfuil siad faoi úinéireacht phríobháideach nó phoiblí, atá ag feidhmiú, lena n-áirítear trí aon duine atá ag gníomhú ina ainm nó thar a cheann, chun críocha a bhaineann lena thrádáil, ghnólacht, cheird nó ghairm;
(e)  ciallaíonn ‘trádálaí’ aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach, gan beann ar cibé an bhfuil siad faoi úinéireacht phríobháideach nó phoiblí, atá ag feidhmiú, lena n-áirítear trí aon duine atá ag gníomhú ina ainm nó thar a cheann, chun críocha a bhaineann go díreach lena thrádáil, ghnólacht, cheird nó ghairm;
Leasú 115
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe f – fleasc 1
—  ciallaíonn ‘cainéal fórach’ seirbhís ina gcuimsítear tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, nó soláthar rochtana ar líonra cumarsáide;
—  ciallaíonn ‘cainéal fórach’ seirbhís ina gcuimsítear tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, nó soláthar rochtana ar líonra cumarsáide lena n-áirítear seirbhísí feidhmiúla cúnta teicniúla;
Leasú 116
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe f – fleasc 2
—  seirbhís ‘taiscthe’ ina gcuimsítear tarchur a dhéanamh i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, a bhaineann le stóráil uathoibríoch, idirmheánach agus shealadach na faisnéise sin, arna dhéanamh chun críche tarchur ar aghaidh na faisnéise chuig faighteoirí eile na seirbhíse, arna iarraidh sin dóibh, a dhéanamh níos éifeachtúla;
—  seirbhís ‘taiscthe’ ina gcuimsítear tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, a bhaineann le stóráil uathoibríoch, idirmheánach agus shealadach na faisnéise sin, arna dhéanamh chun críche tarchur ar aghaidh na faisnéise chuig faighteoirí eile na seirbhíse arna iarraidh acu, a dhéanamh níos éifeachtúla;
Leasú 117
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe g
(g)  ciallaíonn ‘ábhar neamhdhleathach’ aon fhaisnéis nach bhfuil as féin ná trína thagairt do ghníomhaíocht, lena n-áirítear díolachán táirgí nó soláthar seirbhísí i gcomhréir le dlí an Aontais nó dlí Bhallstáit, gan beann ar ábhar beacht nó cineál an dlí sin;
(g)  ciallaíonn ‘ábhar neamhdhleathach’ aon fhaisnéis gníomhaíocht, lena n-áirítear díolachán táirgí nó soláthar seirbhísí nach bhfuil i gcomhréir le dlí an Aontais nó dlí Bhallstáit, gan beann ar ábhar beacht nó cineál an dlí sin;
Leasú 118
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe h
(h)  ciallaíonn ‘ardán ar líne’ soláthraí seirbhís óstála a stórálann agus a scaipeann ar an bpobal, ar iarraidh ó fhaighteoir na seirbhíse, faisnéis, murar mionghné agus gné choimhdeach amháin de sheirbhís eile atá sa ghníomhaíocht sin agus, ar chúiseanna teicniúla agus oibiachtúla, nach féidir é a úsáid gan an phríomhsheirbhís eile sin, agus nach bealach é comhtháthú na gné sin i seirbhís eile le dul timpeall ar infheidhmeacht an Rialacháin seo.
(h)  ciallaíonn ‘ardán ar líne’ soláthraí seirbhís óstála a stórálann agus a scaipeann ar an bpobal, ar iarraidh ó fhaighteoir na seirbhíse, faisnéis, murar mionghné gné choimhdeach amháin de sheirbhís eile nó feidhmiúlacht den phríomhsheirbhís atá sa ghníomhaíocht sin agus, ar chúiseanna teicniúla agus oibiachtúla, nach féidir é a úsáid gan an tseirbhís eile sin, agus nach bealach é comhtháthú na gné nó na feidhmiúlachta sin i seirbhís eile le dul timpeall ar infheidhmeacht an Rialacháin seo.
Leasú 119
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe k
(k)  ciallaíonn ‘comhéadan ar líne’ aon bhogearraí, lena n-áirítear suíomh gréasáin nó cuid de, agus feidhmchláir, lena n-áirítear feidhmchláir shoghluaiste;
(k)  ciallaíonn ‘comhéadan ar líne’ aon bhogearraí, lena n-áirítear suíomh gréasáin nó cuid de, agus feidhmchláir, lena n-áirítear feidhmchláir shoghluaiste a chuireann ar chumas fhaighteoirí na seirbhíse rochtain a fháil ar an tseirbhís idirghabhálach ábhartha agus idirghníomhú léi;
Leasú 120
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe k a (nua)
(ka)  ciallaíonn ‘comharthóir iontaofa’ eintiteas ar bhronn Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an stádas sin air;
Leasú 121
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe n
(n)  ciallaíonn ‘fógraíocht’ faisnéis a dearadh chun teachtaireacht duine dlítheanach nó duine nádúrtha a chur chun cinn, gan beann ar cibé an ndéantar sin chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála, agus a thaispeántar ar ardán ar líne ar a chomhéadan ar líne in aghaidh luach saothair go sonrach chun an fhaisnéis sin a chur chun cinn;
(n)  ciallaíonn ‘fógraíocht’ faisnéis a dearadh agus a scaipeadh chun teachtaireacht duine dlítheanach nó duine nádúrtha a chur chun cinn, gan beann ar cibé an ndéantar sin chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála, agus a thaispeántar ar ardán ar líne ar a chomhéadan ar líne in aghaidh luach saothair go sonrach mar mhalairt ar an teachtaireacht sin a chur chun cinn;
Leasú 122
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe n a (nua)
(na)  ciallaíonn ‘luach saothair’ cúiteamh eacnamaíoch arb ionann é agus íocaíocht dhíreach nó indíreach as an tseirbhís arna soláthar, lena n-áirítear i gcás nach dtugann faighteoir na seirbhíse cúiteamh go díreach don soláthraí seirbhíse idirghabhálach nó i gcás ina soláthraíonn faighteoir na seirbhíse sonraí don soláthraí seirbhíse, seachas i gcás ina mbailítear na sonraí sin chun críche ceanglais dhlíthiúla a chomhlíonadh agus chun na críche sin amháin;
Leasú 123
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe o
(o)  ciallaíonn ‘córas moltóra’ córas atá uathoibrithe go hiomlán nó uathoibrithe i bpáirt a úsáideann ardán ar líne chun faisnéis shonrach a mholadh d’fhaighteoirí na seirbhíse ina chomhéadan ar líne, lena n-áirítear de thoradh cuardach a thionscain an faighteoir nó ar shlí eile chun ord coibhneasta nó feiceálacht na faisnéise a thaispeántar a chinneadh;
(o)  ciallaíonn ‘córas moltóra’ córas atá uathoibrithe go hiomlán nó uathoibrithe i bpáirt a úsáideann ardán ar líne chun faisnéis shonrach a mholadh, a chur in ord tosaíochta agus a choimeád ina chomhéadan ar líne d’fhaighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear de thoradh cuardaigh a thionscain an faighteoir nó ar shlí eile chun ord coibhneasta nó feiceálacht na faisnéise a thaispeántar a chinneadh;
Leasú 124
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe p
(p)  ciallaíonn ‘modhnú ábhair’ na gníomhaíochtaí a dtugann soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fúthu atá dírithe ar ábhar neamhdhleathach nó faisnéis nach bhfuil comhoiriúnach lena dtéarmaí agus coinníollacha a bhrath, a shainaithint agus dul i ngleic leo, ar ábhar nó faisnéis atá i gceist a sholáthraíonn faighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear bearta a dhéanamh a dhéanann difear d’infhaighteacht, sofheictheacht agus inrochtaineacht an ábhair neamhdhleathaigh nó na faisnéise sin, amhail an fhaisnéis sin a ísliú, rochtain uirthi a dhíchumasú, nó í a bhaint, nó cumas na bhfaighteoirí chun an fhaisnéis sin a sholáthar a bhaint, amhail cuntas faighteora a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí;
(p)  ciallaíonn ‘modhnú ábhair’ na gníomhaíochtaí, atá uathoibrithe nó nach bhfuil uathoibrithe, a dtugann soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fúthu atá dírithe ar ábhar neamhdhleathach nó faisnéis nach bhfuil comhoiriúnach lena dtéarmaí agus coinníollacha a bhrath, a shainaithint agus dul i ngleic leo, a sholáthraíonn faighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear bearta a dhéanamh a dhéanann difear d’infhaighteacht, sofheictheacht agus inrochtaineacht an ábhair neamhdhleathaigh nó na faisnéise sin, amhail an fhaisnéis sin a ísliú, rochtain uirthi a dhíchumasú, í a dhíliostú, luach airgid a bhaint di nó í a bhaint, nó cumas na bhfaighteoirí chun an fhaisnéis sin a sholáthar, amhail cuntas faighteora a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí;
Leasú 125
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe q
(q)  ciallaíonn ‘téarmaí agus coinníollacha’ gach téarma agus coinníoll nó sonraíocht, gan beann ar a n-ainm nó a gcineál, lena rialaítear an caidreamh conarthach idir soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha agus faighteoirí na seirbhísí.
(q)  ciallaíonn ‘téarmaí agus coinníollacha’ gach téarma agus coinníoll nó sonraíocht atá ag soláthraí seirbhíse gan beann ar a n-ainm nó a bhfoirm, lena rialaítear an caidreamh conarthach idir an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha agus faighteoirí na seirbhísí.
Leasú 126
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 –mír 1 – pointe q a (nua)
(qa)  ciallaíonn ‘daoine faoi mhíchumas’ daoine faoi mhíchumas de réir bhrí Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2019/882.
Leasú 127
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3
3.  Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht do chúirt nó d’údarás riaracháin, i gcomhréir le córais dlí Ballstát, le héileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.
3.  Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht d’údarás breithiúnach nó riaracháin, i gcomhréir le córais dlí Ballstát, le héileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.
Leasú 128
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  I gcás ina soláthraítear seirbhís na sochaí faisnéise ina gcuimsítear tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, ní bheidh an soláthraí seirbhíse faoi dhliteanas stóráil uathoibríoch, idirmheánach agus sealadach na faisnéise sin, arna dhéanamh chun críche tarchur ar aghaidh na faisnéise chuig faighteoirí eile na seirbhíse arna iarraidh acu, a dhéanamh níos éifeachtúla, ar choinníoll:
1.  I gcás ina soláthraítear seirbhís sochaí faisnéise ina gcuimsítear tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, ní bheidh an soláthraí seirbhíse faoi dhliteanas stóráil uathoibríoch, idirmheánach agus sealadach na faisnéise sin, arna dhéanamh chun críche tarchur ar aghaidh na faisnéise chuig faighteoirí eile na seirbhíse arna iarraidh acu, a dhéanamh níos éifeachtúla nó sláine, ar choinníoll go ndeánann an soláthraí an méid seo a leanas:
Leasú 129
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe a
(a)  nach modhnaíonn an soláthraí an fhaisnéis;
(a)  nach modhnaíonn an fhaisnéis;
Leasú 130
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b
(b)  go gcloíonn an soláthraí le coinníollacha maidir le rochtain na faisnéise;
(b)  go gcloíonn le coinníollacha maidir le rochtain na faisnéise;
Leasú 131
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe c
(c)  go gcloíonn an soláthraí leis na rialacha maidir le nuashonrú na faisnéise, a shonraítear ar bhealach a aithnítear go forleathan agus a úsáideann an tionscal;
(c)  go gcloíonn leis na rialacha maidir le nuashonrú na faisnéise, a shonraítear ar bhealach arna aithint go forleathan agus arna úsáid ag an tionscal;
Leasú 132
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe d
(d)  nach gcuireann an soláthraí isteach ar úsáid dhleathach na teicneolaíochta, a aithnítear go forleathan agus a úsáideann an tionscal, chun sonraí a fháil maidir le húsáid na faisnéise; agus
(d)  nach gcuireann isteach ar úsáid dhleathach teicneolaíochta, arna haithint go forleathan agus arna húsáid ag an tionscal, chun sonraí a fháil maidir le húsáid na faisnéise; agus
Leasú 133
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe e
(e)  go ngníomhaíonn an soláthraí go pras chun an fhaisnéis atá stóráilte aige a bhaint nó a dhíchumasú tráth a bhfaigheann sé eolas iarbhír gur baineadh an fhaisnéis ag foinse tosaigh an tarchuir den líonra, nó gur díchumasaíodh rochtain ar an bhfaisnéis sin, nó gur ordaigh cúirt nó údarás riaracháin an bhaint nó an díchumasú sin.
(e)  go ngníomhaíonn go pras chun an fhaisnéis atá stóráilte aige a bhaint nó a dhíchumasú ar fháil eolais iarbhír dó gur baineadh an fhaisnéis ag foinse thosaigh an tarchuir den líonra, nó gur díchumasaíodh rochtain ar an bhfaisnéis sin, nó gur ordaigh cúirt nó údarás riaracháin go ndéanfaí an bhaint nó an díchumasú sin.
Leasú 134
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2
2.  Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht do chúirt nó d’údarás riaracháin, i gcomhréir le córais dlí Ballstát, le héileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.
2.  Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht d’údarás breithiúnach nó riaracháin, i gcomhréir le córais dlí Ballstát, le héileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.
Leasú 135
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3
3.  Níl feidhm ag mír 1 maidir le dliteanas faoi dhlí um chosaint tomhaltóirí na n-ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, i gcás ina gcuireann ardán ar líne den sórt sin i láthair mír shonrach faisnéise nó ina gcumasaíonn sé ar bhealach eile an t-idirbheart sonrach atá i gceist ar bhealach a thabharfadh le fios don ghnáth-tomhaltóir a mbeadh eolas réasúnach aige go bhfuil an fhaisnéis, nó an táirge nó an tseirbhís is ábhar don idirbheart, á soláthar ag an ardán ar líne féin nó ag faighteoir na seirbhíse atá ag feidhmiú faoina údarás nó faoina smacht.
3.  Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le dliteanas faoi dhlí um chosaint tomhaltóirí na n-ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, i gcás ina gcuireann ardán ar líne den sórt sin i láthair mír shonrach faisnéise nó ina gcumasaíonn sé ar bhealach eile an t-idirbheart sonrach atá i gceist ar bhealach a thabharfadh le fios do thomhaltóir go bhfuil an fhaisnéis, nó an táirge nó an tseirbhís is ábhar don idirbheart, á soláthar ag an ardán ar líne féin nó ag faighteoir na seirbhíse atá ag feidhmiú faoina údarás nó faoina smacht.
Leasú 136
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4
4.  Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht do chúirt nó d’údarás riaracháin, i gcomhréir le córais dlí Ballstát, le héileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.
4.  Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht d’údarás breithiúnach nó riaracháin, i gcomhréir le córais dlí Ballstát, le héileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.
Leasú 137
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1
Ní mheasfar go mbeidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha neamh-incháilithe do na díolúintí ó dhliteanas dá dtagraítear in Airteagail 3, 4 agus 5 mar gheall go ndéanann siad imscrúduithe féintionscnaimh deonacha nó gníomhaíochtaí eile atá dírithe ar ábhar neamhdhleathach a bhrath, a shainaithint agus a bhaint nó rochtain ar an ábhar sin a dhíchumasú, nó go ndéanann siad na bearta is gá chun ceanglais dlí an Aontais a chomhlíonadh, lena n-áirítear iad siúd a leagtar amach sa Rialachán seo.
1.   Ní mheasfar go mbeidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha neamh-incháilithe do na díolúintí ó dhliteanas dá dtagraítear in Airteagail 3, 4 agus 5 mar gheall go ndéanann siad imscrúduithe féintionscnaimh deonacha nó bearta eile atá dírithe ar ábhar neamhdhleathach a bhrath, a shainaithint agus a bhaint nó rochtain ar an ábhar sin a dhíchumasú, nó go ndéanann siad na bearta is gá chun ceanglais an dlí náisiúnta agus dlí an Aontais a chomhlíonadh, lena n-áirítear an Chairt agus na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo.
Leasú 138
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 a (nua)
1a.   Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha go mbeidh na himscrúduithe féintionscnaimh deonacha agus na bearta a dhéanfar de bhun mhír 1 éifeachtach agus sonrach. Ba cheart coimircí iomchuí a bheith ag gabháil le himscrúduithe féintionscnaimh deonacha agus bearta den sórt sin, amhail formhaoirseacht dhaonna, doiciméadacht nó aon bhearta breise chun a áirithiú go mbeidh na himscrúduithe agus na bearta sin cruinn, neamh-idirdhealaitheach, comhréireach, trédhearcach agus nach mbeidh róbhaint anuas ábhair mar thoradh orthu. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a ndícheall a áirithiú, i gcás ina n-úsáidtear modhanna uathoibrithe, go bhfuil an teicneolaíocht iontaofa go leordhóthanach chun an ráta earráidí a theorannú a mhéid is féidir i gcás ina meastar go mícheart gur ábhar neamhdhleathach í an fhaisnéis.
Leasú 139
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1
Ní fhorchuirfear ar na soláthraithe sin aon oibleagáid ghinearálta chun faireachán a dhéanamh ar fhaisnéis arna tarchur nó arna stóráil ag soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ná níor cheart go lorgóidís fíorais ná cúinsí go gníomhach a thugann gníomhaíocht neamhdhleathach le fios.
1.   Ní fhorchuirfear ar na soláthraithe sin aon oibleagáid ghinearálta, de jure ná de facto, trí mhodhanna uathoibrithe nó neamh-uathoibrithe, chun faireachán a dhéanamh ar an bhfaisnéis arna tarchur nó arna stóráil ag soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ná chun fíorais nó cúinsí a lorg go gníomhach lena dtugtar gníomhaíocht neamhdhleathach le fios ná chun faireachán a dhéanamh ar iompraíocht daoine nádúrtha.
Leasú 140
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 a (nua)
1a.   Ní bheidh sé d’oibleagáid ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha uirlisí uathoibrithe a úsáid le haghaidh modhnú ábhair ná chun faireachán a dhéanamh ar iompraíocht daoine nádúrtha.
Leasú 141
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 b (nua)
1b.   Ní chuirfidh na Ballstáit cosc ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha seirbhísí criptithe ó cheann go ceann a thairiscint.
Leasú 142
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 c (nua)
1c.   Ní dhéanfaidh na Ballstáit oibleagáid ghinearálta a fhorchur ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha chun teorainn a chur leis an úsáid anaithnid a bhainfear as a gcuid seirbhísí. Ní chuirfidh na Ballstáit d’oibleagáid ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha sonraí pearsanta fhaighteoirí a gcuid seirbhísí a choinneáil ar bhonn ginearálta nó neamh-idirdhealaitheach. Déanfaidh údarás breithiúnach aon choinneáil spriocdhírithe ar shonraí faighteora ar leith a ordú i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta.
Leasú 520/rev
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 d (nua)
1d.  Gan dochar do Rialachán (AE) 2016/679 agus do Threoir 2002/58/CE, déanfaidh soláthraithe iarrachtaí réasúnta chun an úsáid a bhainfear as an tseirbhís sin agus an íocaíocht a dhéanfar aisti a chumasú gan sonraí pearsanta an fhaighteora a bhailiú.
Leasú 143
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1
1.  Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ar ordú a fháil chun gníomhú in aghaidh mír shonrach d’ábhar neamhdhleathach, arna eisiúint ag na húdaráis náisiúnta bhreithiúnacha nó riaracháin ábhartha, ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta is infheidhme, i gcomhréir le dlí an Aontais, an t-údarás a eisíonn an t-ordú a chur ar an eolas maidir leis an éifeacht a tugadh do na horduithe, gan moill mhíchuí, ina sonraítear an gníomh a glacadh agus an móimint ar glacadh an gníomh sin.
1.  Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ar ordú a fháil trí chainéal cumarsáide slán chun gníomhú in aghaidh mír shonrach amháin nó níos mó d’ábhar neamhdhleathach, arna fháil ó údaráis náisiúnta bhreithiúnacha nó riaracháin ábhartha agus arna eisiúint ag na húdaráis sin, ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta is infheidhme, i gcomhréir le dlí an Aontais, an t-údarás a eisíonn an t-ordú a chur ar an eolas maidir leis an éifeacht a tugadh don ordú, gan moill mhíchuí, ina sonraítear na gníomhaíochtaí a rinneadh agus an móimint a rinneadh na gníomhaíochtaí sin.
Leasú 144
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe a – fleasc -1 (nua)
—  tagairt don bhunús dlí le haghaidh an ordaithe;
Leasú 145
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe a – fleasc 1
—  ráiteas maidir leis na cúiseanna ina mínítear an chúis arb ábhar neamhdhleathach atá san fhaisnéis, trí thagairt d’fhoráil shonrach an Aontais nó an dlí náisiúnta a sáraíodh;
—  ráiteas mionsonraithe go leordhóthanach maidir leis na cúiseanna ina mínítear an fáth gur ábhar neamhdhleathach atá san fhaisnéis, trí thagairt d’fhoráil shonrach dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais;
Leasú 146
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe a – fleasc 1 a (nua)
—  céannacht an údaráis eisiúna lena n-áirítear dáta, stampa ama agus síniú leictreonach an údaráis, lena gcuirtear ar chumas an fhaighteora an t-ordú agus sonraí teagmhála de dhuine teagmhála laistigh den údarás sin a fhíordheimhniú;
Leasú 147
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe a – fleasc 2
—  aimsitheoir aonfhoirmeach acmhainne beacht amháin nó níos mó agus, i gcás inar gá, faisnéis bhreise lena mbítear in ann an t-ábhar neamhdhleathach lena mbaineann a shainaithint;
—  léiriú soiléir ar láthair leictreonach chruinn na faisnéise sin, amhail an URL cruinn nó URLanna cruinne i gcás inarb iomchuí nó i gcás nach bhfuil an láthair leictreonach chruinn inaitheanta go beacht; aimsitheoir aonfhoirmeach acmhainne cruinn amháin nó níos mó agus, i gcás inar gá, faisnéis bhreise lena mbítear in ann an t-ábhar neamhdhleathach lena mbaineann a shainaithint;
Leasú 148
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe a – fleasc 3
—  faisnéis maidir leis an sásamh atá ar fáil do sholáthraí na seirbhíse agus d’fhaighteoir na seirbhíse a sholáthair an t-ábhar;
—  faisnéis atá éasca le tuiscint maidir le sásraí sásaimh atá ar fáil do sholáthraí na seirbhíse agus d’fhaighteoir na seirbhíse a sholáthair an t-ábhar, lena n-áirítear sprioc-amanna chun achomharc a dhénamh;
Leasú 149
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe a – fleasc 3 a (nua)
—  i gcás inar gá agus inar comhréireach, an cinneadh gan faisnéis a nochtadh maidir leis an rochtain ar an ábhar a bhaint anuas nó a dhíchumasú ar chúiseanna slándála poiblí, amhail coir thromchúiseach a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, nach faide ná 6 seachtaine ó thráth an chinnidh sin;
Leasú 150
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe b
(b)  ní sháraíonn raon feidhme críochach an ordaithe, ar bhonn na rialacha is infheidhme san Aontas agus an dlí náisiúnta, lena n-áirítear an Chairt, agus, i gcás inarb ábhartha, prionsabail ghinearálta an dlí idirnáisiúnta, a mhéid atá riachtanach chun a chuspóir a bhaint amach;
(b)  ní sháraíonn raon feidhme críochach an ordaithe, ar bhonn na rialacha is infheidhme san Aontas agus an dlí náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear an Chairt, agus, i gcás inarb ábhartha, prionsabail ghinearálta an dlí idirnáisiúnta, a mhéid atá riachtanach chun a chuspóir a bhaint amach; beidh raon feidhme críochach an ordaithe teoranta do chríoch an Bhallstáit a eisíonn an t-ordú mura rud é go n-eascraíonn neamhdhleathacht an ábhair go díreach ó dhlí an Aontais nó go n-éilíonn raon feidhme críochach níos leithne ó na cearta atá i gceist, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí idirnáisiúnta;
Leasú 151
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe c
(c)  dréachtaítear an t-ordú sa teanga arna dearbhú ag an soláthraí agus seoltar chuig an bpointe teagmhála é, arna cheapadh ag an soláthraí, i gcomhréir le hAirteagal 10.
(c)  dréachtaítear an t-ordú sa teanga arna dearbhú ag an soláthraí agus seoltar chuig an bpointe teagmhála é, arna cheapadh ag an soláthraí, i gcomhréir le hAirteagal 10 nó i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Bhallstáit a eisíonn an t-ordú i gcoinne na míre sonraí d’ábhar neamhdhleathach; i gcás den sórt sin, féadfaidh pointe teagmhála an tsoláthraí seirbhíse a iarraidh ar an údarás inniúil aistriúchán a sholáthar sa teanga a dhearbhaigh an soláthraí;
Leasú 152
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe c a (nua)
(ca)  tá an t-ordú i gcomhréir le hAirteagal 3 de Threoir 2000/31/CE;
Leasú 153
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe c b (nua)
(cb)  i gcás ina bhfuil níos mó ná soláthraí seirbhísí idirghabhálacha amháin freagrach as míreanna sonracha d’ábhar neamhdhleathach a óstáil, eiseofar an t-ordú chuig an soláthraí is iomchuí a bhfuil an cumas teicniúil agus oibríochtúil aige gníomhú i gcoinne na míreanna sonracha sin.
Leasú 154
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 a (nua)
2a.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 70, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, lena leagfar síos teimpléad sonrach agus foirm shonrach le haghaidh na n-orduithe, dá dtagraítear i mír 1.
Leasú 155
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 b (nua)
2b.  Beidh ceart chun leighis éifeachtaigh ag soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a fuair ordú. Féadfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit bunaíochta a roghnú idirghabháil a dhéanamh thar ceann an tsoláthraí in aon sásamh, achomharc nó próisis dlí eile i ndáil leis an ordú.
Féadfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit bunaíochta a iarraidh ar an údarás a eisíonn an t-ordú an t-ordú a tharraingt siar nó a aisghairm nó raon feidhme críochach an ordaithe a choigeartú don mhéid a bhfuil fíor-ghá leis. I gcás ina ndiúltófar iarraidh den sórt sin, beidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit bunaíochta i dteideal a iarraidh go ndéanfaí éifeacht an ordaithe a neamhniú, a scor nó a choigeartú os comhair údaráis bhreithiúnacha na mBallstát a eisíonn an t-ordú. Tabharfar imeachtaí den sórt sin chun críche gan moill mhíchuí.
Leasú 156
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 c (nua)
2c.  Mura féidir leis an soláthraí an t-ordú baint anuas a chomhlíonadh toisc go bhfuil earráidí follasacha ann nó nach bhfuil faisnéis leordhóthanach ann chun é a fhorghníomhú, cuirfidh sé an t-údarás breithiúnach nó riaracháin a d’eisigh an t-ordú ar an eolas gan moill mhíchuí agus iarrfaidh sé an soiléiriú is gá.
Leasú 157
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 d (nua)
2d.  Déanfaidh an t-údarás a eisíonn an t-ordú an t-ordú agus an fhaisnéis arna fáil ó sholáthraí na seirbhísí idirghabhálacha i dtaobh na héifeachta a thugtar don ordú a tharchur chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ó Bhallstát an údaráis eisiúna.
Leasú 158
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 4
4.  Beidh na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo gan dochar do na ceanglais faoin dlí nós imeachta coiriúil náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais.
4.  Beidh na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo gan dochar do na ceanglais faoin dlí nós imeachta coiriúil náisiúnta agus an dlí nós imeachta riaracháin i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear an Chairt. Ní rachaidh na húdaráis thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí arna saothrú a bhaint amach agus iad ag gníomhú i gcomhréir leis na dlíthe sin.
Leasú 159
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 4 a (nua)
4a.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh na húdaráis ábhartha, arna iarraidh sin don iarratasóir a ndéantar sárú ar a chearta trí bhíthin ábhar neamhdhleathach, ordú urghaire a eisiúint i gcoinne an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha ábhartha i gcomhréir leis an Airteagal seo chun rochtain ar an ábhar sin a bhaint anuas nó a dhíchumasú.
Leasú 160
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1
1.  Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ar ordú a fháil chun mír shonrach faisnéise a sholáthar maidir le faighteoir seirbhíse sonrach aonair amháin nó níos mó, arna eisiúint ag na húdaráis náisiúnta bhreithiúnacha nó riaracháin ábhartha ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta is infheidhme, i gcomhréir le dlí an Aontais, an t-údarás a eisíonn an t-ordú a chur ar an eolas gan moill mhíchuí go bhfuarthas é agus an éifeacht a tugadh don ordú.
1.  Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ar ordú a fháil trí chainéal cumarsáide slán chun mír shonrach faisnéise a sholáthar maidir le faighteoir seirbhíse sonrach aonair amháin nó níos mó, arna fháil ó údaráis náisiúnta bhreithiúnacha nó riaracháin ábhartha agus arna eisiúint ag na húdaráis sin ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta is infheidhme, i gcomhréir le dlí an Aontais, an t-údarás a eisíonn an t-ordú a chur ar an eolas gan moill mhíchuí go bhfuarthas é agus an éifeacht a tugadh don ordú.
Leasú 161
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a – fleasc -1 (nua)
—  sonraí aitheantais an údaráis bhreithiúnaigh nó riaracháin a eisíonn an t-ordú agus fíordheimhniú an ordaithe ag an údarás sin, lena n-áirítear an dáta, stampa ama agus síniú leictreonach an údaráis a eisíonn an t-ordú chun faisnéis a sholáthar;
Leasú 162
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a – fleasc -1 a (nua)
—  tagairt don bhunús dlí le haghaidh an ordaithe;
Leasú 163
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a – fleasc -1 b (nua)
—  léiriú soiléir ar an láthair leictreonach chruinn, ainm cuntais, nó aitheantóir uathúil an fhaighteora a bhfuil faisnéis á lorg ina leith;
Leasú 164
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a – fleasc 1
—  ráiteas de na cúiseanna ina mínítear an cuspóir dá n-éilítear an fhaisnéis agus an chúis ar gá leis an gceanglas chun an fhaisnéis a sholáthar agus go bhfuil sé comhréireach le comhlíontacht faighteoirí na seirbhísí idirghabhálacha a chinneadh le rialacha is infheidhme de chuid an Aontais nó le rialacha náisiúnta, murar féidir ráiteas den sórt sin a sholáthar ar chúiseanna a bhaineann le cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh;
—  ráiteas atá mionsonraithe go leordhóthanach maidir leis na cúiseanna ina mínítear an cuspóir dá n-éilítear an fhaisnéis agus an chúis ar gá leis an gceanglas chun an fhaisnéis a sholáthar agus go bhfuil sé comhréireach le comhlíontacht faighteoirí na seirbhísí idirghabhálacha a chinneadh le rialacha is infheidhme de chuid an Aontais nó le rialacha náisiúnta, murar féidir ráiteas den sórt sin a sholáthar ar chúiseanna a bhaineann le cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh;
Leasú 165
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a – fleasc 1 a (nua)
—  i gcás gurb ionann an fhaisnéis atá á lorg agus sonraí pearsanta de réir bhrí Airteagal 4, pointe (1), de Rialachán (AE) 2016/679 nó Airteagal 3, pointe (1), de Threoir (AE) 2016/680, réasúnú go bhfuil an t-ordú i gcomhréir leis an dlí is infheidhme maidir le sonraí a chosaint;
Leasú 166
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a – fleasc 2
—  faisnéis maidir leis an sásamh atá ar fáil don soláthraí agus d’fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann;
—  faisnéis maidir leis an sásamh atá ar fáil don soláthraí agus d’fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann lena n-áirítear sprioc-amanna chun achomharc a dhéanamh;
Leasú 167
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a – fleasc 2 a (nua)
—  léiriú i dtaobh ar cheart don soláthraí faighteoir na seirbhíse lena mbaineann a chur ar an eolas gan moill mhíchuí, lena n-áirítear faisnéis faoi na sonraí atá á lorg; i gcás ina n-iarrfar faisnéis i gcomhthéacs imeachtaí coiriúla, beidh an iarraidh ar an bhfaisnéis sin i gcomhréir le Treoir (AE) 2016/680, agus féadfar moill a chur ar an bhfaisnéis a chuirfear chuig faighteoir na seirbhíse lena mbaineann faoin iarraidh sin a fhad is gá agus comhréireach chun go seachnófaí bac a chur ar na himeachtaí coiriúla ábhartha, agus cearta na ndaoine atá faoi amhras agus atá cúisithe á gcur san áireamh agus gan dochar do chearta cosanta agus do leigheasanna éifeachtacha dlí. Beidh údar cuí le hiarraidh den sórt sin, sonrófar fad na hoibleagáide rúndachta agus beidh sí faoi réir athbhreithnithe thréimhsiúil.
Leasú 168
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe c
(c)  dréachtaítear an t-ordú i dteanga arna dearbhú ag an soláthraí agus seoltar chuig an bpointe teagmhála é arna cheapadh ag an soláthraí sin, i gcomhréir le hAirteagal 10;
(c)  dréachtaítear an t-ordú sa teanga arna dearbhú ag an soláthraí agus seoltar chuig an bpointe teagmhála é, arna cheapadh ag an soláthraí, i gcomhréir le hAirteagal 10 nó i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Bhallstáit a eisíonn an t-ordú i gcoinne na míre d’ábhar neamhdhleathach; i gcás den sórt sin, féadfaidh an pointe teagmhála a iarraidh ar an údarás inniúil aistriúchán a sholáthar sa teanga a dhearbhaigh an soláthraí;
Leasú 169
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 a (nua)
2a.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 70, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, lena leagfar síos teimpléad sonrach agus foirm shonrach le haghaidh na n-orduithe dá tagraítear i mír 1.
Leasú 170
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 b (nua)
2b.  Beidh sé de cheart ag an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha a fuair ordú leigheas éifeachtach a fháil. Áireofar leis an gceart sin an ceart chun agóid a dhéanamh i gcoinne an ordaithe os comhair údaráis bhreithiúnacha de Bhallstát an údaráis inniúil eisiúna, go háirithe i gcás nach bhfuil ordú den sórt sin i gcomhréir le hAirteagal 3 de Threoir 2000/31/CE. Féadfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit bunaíochta a roghnú idirghabháil a dhéanamh thar ceann an tsoláthraí in aon sásamh, achomharc nó imeachtaí dlí eile i ndáil leis an ordú.
Féadfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit bunaíochta a iarraidh ar an údarás a eisíonn an t-ordú an t-ordú a tharraingt siar nó a aisghairm. I gcás ina ndiúltófar iarraidh den sórt sin, beidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit bunaíochta i dteideal a iarraidh go ndéanfaí éifeacht an ordaithe a neamhniú, a scor nó a choigeartú os comhair údaráis bhreithiúnacha de Bhallstáit an ordaithe. Déanfar imeachtaí den sórt sin a thabhairt chun críche gan moill mhíchuí.
Leasú 171
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 c (nua)
2c.  Mura féidir leis an soláthraí an t-ordú a chomhlíonadh toisc go bhfuil earráidí follasacha ann nó nach bhfuil faisnéis leordhóthanach ann chun go bhféadfar é a fhorghníomhú, cuirfidh sé an t-údarás breithiúnach nó riaracháin a d’eisigh an t-ordú faisnéise sin ar an eolas gan moill mhíchuí agus iarrfaidh sé na soiléirithe is gá.
Leasú 172
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 d (nua)
2d.  Déanfaidh an t-údarás a eisíonn an t-ordú chun mír shonrach faisnéise a sholáthar an t-ordú sin agus an fhaisnéis a fuarthas ón soláthraí seirbhísí idirghabhálacha i dtaobh na héifeachta a thugtar don ordú a tharchur chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ó Bhallstát an údaráis eisiúna.
Leasú 173
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 4
4.  Beidh na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo gan dochar do na ceanglais faoin dlí nós imeachta coiriúil náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais.
4.  Beidh na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo gan dochar do na ceanglais faoin dlí nós imeachta coiriúil náisiúnta nó an dlí nós imeachta riaracháin i gcomhréir le dlí an Aontais.
Leasú 174
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9a (nua)
Airteagal 9a
Leigheasanna éifeachtacha d’fhaighteoirí na seirbhíse
1.   Faighteoirí na seirbhíse ar baineadh anuas a n-ábhar de réir Airteagal 8 nó a raibh a bhfaisnéis á lorg de réir Airteagal 9, beidh sé de cheart acu leigheasanna éifeachtacha i gcoinne orduithe den sórt sin a fháil, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, athbhunú ábhair i gcás ina raibh an t-ábhar sin i gcomhréir leis na téarmaí agus na coinníollacha, ach gur mheas an soláthraí seirbhíse go hearráideach é a bheith neamhdhleathach, gan dochar do na leigheasanna atá ar fáil faoi Threoir (AE) 2016/680 agus Rialachán (AE) 2016/679.
2.   Déanfar ceart den sórt sin chun leighis éifeachtaigh a fheidhmiú os comhair údarás breithiúnach an Bhallstáit eisiúna i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus áireofar leis an fhéidearthacht agóid a dhéanamh maidir le dlíthiúlacht an bhirt, lena n-áirítear a riachtanas agus a chomhréireacht.
3.   Forbróidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha uirlisí agus treoir náisiúnta d’fhaighteoirí na seirbhíse a mhéid a bhaineann le sásraí gearáin agus sásaimh is infheidhme ina gcríoch féin.
Leasú 175
Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil III – teideal
Oibleagáidí um dhícheall cuí i gcomhair timpeallacht thrédhearcach agus shábháilte ar líne
Oibleagáidí um dhícheall cuí i gcomhair timpeallacht thrédhearcach, inrochtana agus shábháilte ar líne
Leasú 176
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – teideal
Pointí teagmhála
Pointí teagmhála d’údaráis na mBallstát, don Choimisiún agus don Bhord
Leasú 177
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1
1.  Bunóidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair chun cumarsáid dhíreach a cheadú, trí mheán leictreonach, le húdaráis Bhallstáit, an Coimisiún agus an Bord dá dtagraítear in Airteagal 47 maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo.
1.  Ainmneoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair lena gcuirfear ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh go díreach, trí mhodhanna leictreonach, le húdaráis na Ballstát, an Coimisiún agus an Bord dá dtagraítear in Airteagal 47 maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo.
Leasú 178
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2
2.  Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha an fhaisnéis ar fáil go poiblí, faisnéis is gá chun a bpointí teagmhála aonair a shainaithint agus cumarsáid a dhéanamh leo gan stró.
2.  Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha in iúl d’údaráis na mBallstát, don Choimisiún agus don Bhord an fhaisnéis is gá chun pointí teagmhála aonair a shainaithint agus chun cumarsáid a dhéanamh leo go héasca, lena n-áirítear an t-ainm, an seoladh ríomhphoist, an seoladh fisiciúil agus an uimhir theileafóin, agus áiritheoidh siad go gcoimeádfar an fhaisnéis cothrom le dáta.
Leasú 179
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2 a (nua)
2a.  Féadfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha an pointe teagmhála céanna a bhunú don Rialachán seo agus pointe teagmhála aonair eile mar a cheanglaítear faoi dhlí eile de chuid an Aontais. Agus é sin á dhéanamh aige, cuirfidh an soláthraí an Coimisiún ar an eolas faoin gcinneadh sin.
Leasú 180
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 a (nua)
Airteagal 10a
Pointí teagmhala d’fhaighteoirí seirbhísí
1.   Ainmneoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair a chuirfidh ar chumas faighteoirí seirbhísí cumarsáid a dhéanamh go díreach leo.
2.   Go háirithe, cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ar chumas faighteoirí seirbhísí cumarsáid a dhéanamh leo trí mhodhanna teagmhála tapa, díreacha agus éifeachtúla a chur ar fáil dóibh, amhail uimhir ghutháin, seoltaí ríomhphoist, foirmeacha teagmhála leictreonacha, ríomhróbait chomhrá nó córas teachtaireachtaí meandracha mar aon le seoladh bunaíochta fisiciúil sholáthraí na seirbhísí idirghabhálacha, ar bhealach soláimhsithe agus so-rochtana. Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ar chumas faighteoirí seirbhísí modhanna cumarsáide dírí a roghnú, nach mbeidh ag brath ar uirlisí uathoibrithe amháin.
3.   Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha gach iarracht réasúnach chun a rathú go ndéanfar acmhainní daonna agus airgeadais leordhóthanacha a leithdháileadh chun a áirithiú go ndéanfar an chumarsáid dá dtagraítear i mír 1 a fheidhmiú ar bhealach tráthúil agus éifeachtúil.
Leasú 181
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1
1.  Ainmneoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha nach bhfuil bunaíocht acu san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas, i scríbhinn, duine dlítheanach nó duine nádúrtha ina n-ionadaí dlí i gceann amháin de na Ballstáit ina dtairgeann an soláthraí a sheirbhísí.
1.  Ainmneoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha nach bhfuil bunaíocht acu san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas, i scríbhinn, duine dlítheanach nó duine nádúrtha chun gníomhú ina n-ionadaí dlí i gceann amháin de na Ballstáit ina dtairgeann an soláthraí a sheirbhísí.
Leasú 182
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2
2.  Sannfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a n-ionadaithe dlí ionas go ndéanfaidh údaráis an Bhallstáit, an Coimisiún agus an Bord teagmháil leo mar aon leis an soláthraí nó in ionad an tsoláthraí maidir le gach saincheist is gá chun cinntí arna n-eisiúint i ndáil leis an Rialachán seo a fháil, a chomhlíonadh agus a fhorfheidhmiú. Soláthróidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha na cumhachtaí agus na hacmhainní is gá dá n-ionadaí dlí chun dul i gcomhar le húdaráis na mBallstát, leis an gCoimisiún agus leis an mBord agus na cinntí sin a chomhlíonadh.
2.  Sannfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a n-ionadaithe dlí ionas go ndéanfaidh údaráis an Bhallstáit, an Coimisiún agus an Bord teagmháil leo mar aon leis an soláthraí nó in ionad an tsoláthraí maidir le gach saincheist is gá chun cinntí arna n-eisiúint i ndáil leis an Rialachán seo a fháil, a chomhlíonadh agus a fhorfheidhmiú. Soláthróidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha na cumhachtaí is gá agus na hacmhainní leordhóthanacha dá n-ionadaí dlíthiúil chun a ráthú go mbeidh comhar éifeachtúil tráthúil acu le húdaráis na mBallstát, leis an gCoimisiún agus leis an mBord agus chun go gcomhlíonfaidh siad aon cheann de na cinntí sin.
Leasú 183
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4
4.  Cuirfidh soláthraithe na seirbhísí idirghabhálacha ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin a n-ionadaí dlí in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa Bhallstát ina gcónaíonn an t-ionadaí dlí sin nó ina bhfuil sé bunaithe. Áiritheoidh siad go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta.
4.  Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ainm, seoladh poist, seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin a n-ionadaí dlí in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa Bhallstát ina gcónaíonn an t-ionadaí dlí sin nó ina bhfuil sé bunaithe. Áiritheoidh siad go gcoinneofar an fhaisnéis cothrom le dáta. Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa Bhallstát ina gcónaíonn an t-ionadaí dlí sin nó ina bhfuil sé bunaithe, ar an bhfaisnéis sin a fháil, iarrachtaí réasúnacha chun a bailíocht a mheasúnú.
Leasú 477
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 5 a (nua)
5a.   Maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga nó mheánméide (FBManna) de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh 2003/361/CE, agus nár éirigh leo seirbhísí ionadaí dlí a fháil tar éis iarracht réasúnach a dhéanamh, beidh siad in ann a iarraidh ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bhfuil sé ar intinn ag an bhfiontar ionadaí dlí a bhunú ina Bhallstát, tuilleadh comhair a éascú agus réitigh fhéideartha a mholadh, lena n-áirítear deiseanna le haghaidh ionadaíochta comhchoitinne.
Leasú 513
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
1.  Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faisnéis san áireamh maidir le haon srianta a fhorchuireann siad i ndáil leis an úsáid a bhaineann siad as an tseirbhís i leith faisnéis arna soláthar ag faighteoirí na seirbhíse, ina dtéarmaí agus coinníollacha. Áireofar ar an bhfaisnéis sin faisnéis maidir le haon bheartais, nósanna imeachta, bearta agus uirlisí a úsáidtear chun críche modhnú ábhair, lena n-áirítear cinnteoireacht algartamach agus athbhreithniú daonna. Leagfar amach é i dteanga shoiléir agus gan débhrí agus beidh sí ar fáil go poiblí i bhformáid a bheidh inrochtana go héasca.
1.  Bainfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha úsáid as téarmaí agus coinníollacha cothroma, neamh-idirdhealaitheacha agus trédhearcacha. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha na téarmaí agus na coinníollacha sin a dhréachtú i dteanga atá soiléir, simplí, soláimhsithe agus gan débhrí agus cuirfidh siad ar fáil go poiblí iad i bhformáid atá inrochtana go héasca agus inléite ag meaisín i dteangacha an Bhallstáit ar chuige a dhírítear an tseirbhís. Urramóidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ina dtéarmaí agus coinníollacha, saoirse chun tuairimí a nochtadh, saoirse agus iolrachas na meán, agus cearta agus saoirsí bunúsacha eile, mar a chumhdaítear sa Chairt chomh maith leis na rialacha is infheidhme maidir leis na meáin san Aontas.
Leasú 186
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1 a (nua)
1a.  Ina dtéarmaí agus coinníollacha, áireoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faisnéis maidir le haon srianta nó modhnuithe a fhorchuireann siad i ndáil leis an úsáid a bhaintear as an tseirbhís a bhíonn á soláthar acu i ndáil le hábhar arna soláthar ag faighteoirí na seirbhíse. Áireoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha freisin faisnéis atá inrochtana go héasca maidir le ceart na bhfaighteoirí úsáid na seirbhíse a fhoirceannadh. Áireoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faisnéis freisin maidir le haon bheartais, nósanna imeachta, bearta agus uirlisí a úsáideann an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha chun críche modhnú ábhair, lena n-áirítear cinnteoireacht algartamach agus athbhreithniú daonna.
Leasú 187
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1 b (nua)
1b.  Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faighteoirí na seirbhíse ar an eolas go tapa maidir le haon athrú suntasach ar na téarmaí agus coinníollacha agus tabharfaidh siad míniú air sin.
Leasú 188
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1 c (nua)
1c.  I gcás ina bhfuil seirbhís idirghabhálach dírithe go príomha ar mhionaoisigh nó arb iad an dream is mó iad a bhíonn á n-úsáid, míneoidh an soláthraí na coinníollacha maidir le húsáid na seirbhíse agus na srianta maidir léi ar bhealach a d’fhéadfadh mionaoisigh a thuiscint.
Leasú 189
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2
2.  Feidhmeoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ar bhealach dícheallach, oibiachtúil agus comhréireach chun na srianta dá dtagraítear i mír 1 a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, agus aird chuí ar chearta agus leasanna dlisteanacha gach páirtí lena mbaineann, lena n-áirítear na cearta bunúsacha is infheidhme maidir le faighteoirí na seirbhíse mar a chumhdaítear sa Chairt.
2.  Feidhmeoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ar bhealach cothrom, comhleanúnach, dícheallach, tráthuil, neamhthreallach, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach chun na srianta dá dtagraítear i mír 1 a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, agus aird chuí á tabhairt ar chearta agus leasanna dlisteanacha gach páirtí lena mbaineann, lena n-áirítear na cearta bunúsacha is infheidhme maidir le faighteoirí na seirbhíse mar a chumhdaítear sa Chairt.
Leasú 190
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 a (nua)
2a.  Tabharfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha achoimre ghearr, a bheidh inrochtana go héasca, agus i bhformáid inléite ag meaisín, ar na téarmaí agus coinníollacha d’fhaighteoirí na seirbhísí i dteanga atá soiléir, soláimhsithe agus gan débhrí. Sainaithneofar príomhghnéithe na gceanglas faisnéise san achoimre sin, lena n-áirítear an fhéidearthacht roghnú gan a bheith páirteach i gclásail roghnacha agus na leigheasanna agus na sásraí sásaimh atá ar fáil.
Leasú 191
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 b (nua)
2b.  D’fhéadfadh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha úsáid a bhaint as eilimintí grafacha amhail deilbhíní nó íomhánna chun príomheilimintí na gceanglas faisnéise a léiriú.
Leasú 192
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 c (nua)
2c.  Déanfaidh ardáin an-mhór ar líne mar a shainmhínítear in Airteagal 25 a dtéarmaí agus a gcoinníollacha a fhoilsiú i dteangacha oifigiúla na mBallstát uile ina dtairgeann siad a seirbhísí.
Leasú 193
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 d (nua)
2d.  Ní chuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha de cheangal ar fhaighteoirí na seirbhíse seachas trádálaithe a gcéannacht dhlíthiúil a phoibliú chun an tseirbhís a úsáid.
Leasú 538
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 e (nua)
2e.  Déanfar prionsabail bhunriachtanacha na gceart bunúsach mar a chumhdaítear sa Chairt a urramú le téarmaí agus coinníollacha soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha.
Leasú 539
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 f (nua)
2f.  Ní bheidh téarmaí nach gcomhlíonann an tAirteagal seo ceangailteach ar fhaighteoirí.
Leasú 194
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Foilseoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, uair sa bhliain ar a laghad, tuarascálacha soiléire, intuigthe agus mionsonraithe maidir le haon ábhar modhnaithe ar thug siad faoi i rith na tréimhse ábhartha. Áireofar sna tuarascálacha sin, go háirithe, faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas, de réir mar is infheidhme:
1.  Foilseoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, i bhformáid chaighdeánaithe a bheidh inléite ag meaisín agus ar bhealach a bheidh inrochtana go héasca, uair sa bhliain ar a laghad, tuarascálacha soiléire, intuigthe agus mionsonraithe maidir le haon mhodhnú ábhair ar thug siad faoi i rith na tréimhse ábhartha. Áireofar sna tuarascálacha sin, go háirithe, faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas, de réir mar is infheidhme:
Leasú 195
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe a
(a)  an líon orduithe a fhaightear ó údaráis Bhallstáit, arna gcatagóiriú de réir chineál an ábhair neamhdhleathaigh lena mbaineann, lena n-áirítear orduithe arna n-eisiúint i gcomhréir le hAirteagail 8 agus 9, agus an meánam a theastaíonn chun an ghníomhaíocht arna sonrú sna horduithe sin a ghlacadh;
(a)  an líon orduithe a fhaightear ó údaráis Bhallstáit, arna gcatagóiriú de réir chineál an ábhair neamhdhleathaigh lena mbaineann, lena n-áirítear orduithe arna n-eisiúint i gcomhréir le hAirteagail 8 agus 9, agus an meánam a theastaíonn chun an t-údarás a eisíonn an t-ordú a chur ar an eolas maidir leis an ordú a fháil agus leis an éifeacht a tugadh don ordú;
Leasú 196
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe a a (nua)
(aa)  i gcás inarb infheidhme, an líon iomlán modhnóirí ábhair a leithdháiltear ar gach teanga oifigiúil de réir an Bhallstáit, agus tuairisc chainníochtúil an amhlaidh atá úsáid á baint as uirlisí uathoibrithe le haghaidh modhnú ábhair, agus conas a dhéantar sin, i ngach teanga oifigiúil;
Leasú 197
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe b
(b)  an líon fógraí arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 14, arna gcatagóiriú de réir chineál an ábhair neamhdhleathaigh lena mbaineann, aon ghníomhaíocht a glacadh de bhun na bhfógraí trí dhifreáil a dhéanamh idir cibé a glacadh an ghníomhaíocht ar bhonn an dlí nó théarmaí agus ar bhonn choinníollacha an tsoláthraí nó nár glacadh, agus an meánam a theastaíonn chun an ghníomhaíocht sin a ghlacadh;
(b)  an líon fógraí arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 14, arna gcatagóiriú de réir chineál an ábhair neamhdhleathaigh lena mbaineann, líon na bhfógraí a chuir comharthóirí iontaofa isteach, aon ghníomhaíocht a glacadh de bhun na bhfógraí trí dhifreáil a dhéanamh idir cibé a glacadh an ghníomhaíocht ar bhonn an dlí nó théarmaí agus choinníollacha an tsoláthraí nó nár glacadh, agus an t-am airmheánach a theastaíonn chun an ghníomhaíocht sin a ghlacadh; féadfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faisnéis bhreise a chur leis na cúiseanna leis an meán-am a thóg sé chun an gníomh a ghlacadh;
Leasú 198
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe c
(c)  an modhnú ábhair ar tugadh faoi de thionscnamh na soláthraithe féin, lena n-áirítear líon agus cineál na mbeart a dhéanann difear d’infhaighteacht, sofheictheacht agus inrochtaineacht na faisnéise arna soláthar ag faighteoirí na seirbhísí agus cumas na bhfaighteoirí faisnéis a sholáthar, arna chatagóiriú de réir cineál na cúise agus an bhunúis a bhí leis na bearta sin a ghlacadh;
(c)  faisnéis fhiúntach agus shothuigthe faoin modhnú ábhair ar tugadh faoi de thionscnamh na soláthraithe féin, lena n-áirítear úsáid na n-uirlisí uathoibrithe, líon agus cineál na mbeart a dhéanann difear d’infhaighteacht, sofheictheacht agus inrochtaineacht na faisnéise arna soláthar ag faighteoirí na seirbhísí agus cumas na bhfaighteoirí faisnéis a sholáthar, arna chatagóiriú de réir chineál na cúise agus an bunús a bhí leis na bearta sin a dhéanamh, mar aon leis, i gcás inarb infheidhme, na bearta arna ndéanamh chun oiliúint agus cúnamh a chur ar fáil do bhaill foirne atá i mbun modhú ábhair, agus chun a áirithiú nach gcuirfear isteach ar ábhar neamhsháraithe;
Leasú 199
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe d
(d)  an líon gearán a fuarthas tríd an gcóras inmheánach um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagal 17, an bunús atá leis na gearáin sin, cinntí arna nglacadh i ndáil leis na gearáin sin, an meánam a theastaíonn chun na cinntí sin a ghlacadh agus an líon cásanna inar aisiompaíodh na cinntí sin.
(d)  an líon gearán a fuarthas tríd an gcóras inmheánach um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagal 17, an bunús atá leis na gearáin sin, cinntí arna nglacadh i ndáil leis na gearáin sin, an meánam agus an t-am airmheánach a theastaíonn chun na cinntí sin a ghlacadh agus an líon cásanna inar aisiompaíodh na cinntí sin.
Leasú 200
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 a (nua)
1a.  Tíolacfar an fhaisnéis de réir an Bhallstáit ina dtairgtear seirbhísí agus san Aontas ina iomláine.
Leasú 201
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2
2.  Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh 2003/361/CE.
2.  Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh 2003/361/CE, nach gcáilíonn mar ardáin an-mhór ar líne freisin.
Leasú 202
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 a (nua)
Airteagal 13a
Dearadh agus eagrú an chomhéadain ar líne
1.   Ní bhainfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha úsáid as struchtúr, feidhm ná modh oibríochta a gcomhéadan ar líne, ná aon chuid de, chun saobhadh nó lagú a dhéanamh ar chumas faighteoirí seirbhísí cinneadh nó rogha atá saor, neamhspleách agus feasach a dhéanamh. Go háirithe, staonfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ó na nithe seo a leanas a dhéanamh:
(a)   níos mó dearscnaitheachta ó thaobh feiceálachta de a thabhairt d’aon cheann de na roghanna toilithe agus cinneadh á iarraidh ar fhaighteoir na seirbhíse;
(b)   iarraidh a dhéanamh arís agus arís eile go dtoilíonn faighteoir na seirbhíse le próiseáil sonraí, i gcás inar diúltaíodh toiliú den sórt sin, de bhun Airteagal 7(3) de Rialachán (AE) 2016/679, beag beann ar raon feidhme nó ar chríoch na próiseála sin, go háirithe trí fhuinneog aníos a chuireann isteach ar thaithí úsáideora;
(c)   iarraidh a dhéanamh ar fhaighteoir na seirbhíse ar athrú ar shuíomh nó ar chumraíocht na seirbhíse tar éis don fhaighteoir rogha a bheith déanta cheana féin;
(d)   an nós imeachta a bhaineann le seirbhís a fhoirceannadh a dhéanamh i bhfad níos anásta ná clárú don tseirbhís.; nó
(e)   toiliú a iarraidh i gcás ina bhfeidhmíonn faighteoir na seirbhíse a cheart nó a ceart chun agóid a dhéanamh trí mhodhanna uathoibrithe trí úsáid a bhaint as sonraíochtaí teicniúla, i gcomhréir le hAirteagal 21(5) de Rialachán (AE) 2016/679.
Ní dochar an mhír seo do Rialachán (AE) 2016/679.
2.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh chun an liosta de chleachtais dá dtagraítear i mír 1 a thabhairt cothrom le dáta.
3.   I gcás inarb infheidhme, déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a ngnéithe deartha a oiriúnú chun ardleibhéal príobháideachais, sábháilteachta agus slándála trí dhearadh do mhionaoisigh a áirithiú.
Leasú 203
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Beidh na sásraí dá dtagraítear i mír 1 amhlaidh ionas go n-éascóidh siad fógraí a bhfuil bunús leo atá beacht agus oiriúnach go leordhóthanach a chur isteach, ar an mbonn gur féidir le hoibreoir eacnamaíoch dícheallach neamhdhleathacht an ábhair atá i gceist a shainaithint. Chuige sin, glacfaidh na soláthraithe na bearta is gá chun cur isteach fógraí ina bhfuil na gnéithe seo a leanas ar fad a chumasú agus a éascú:
2.  Leis na sásraí dá dtagraítear i mír 1, is fusa a bheidh sé fógraí a bheidh beacht a ndóthain agus a mbeidh bunús leordhóthanach leo a thíolacadh. Chuige sin, glacfaidh na soláthraithe na bearta is gá chun cur isteach fógraí bailí ina bhfuil na gnéithe seo a leanas ar fad a chumasú agus a éascú:
Leasú 204
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – pointe a a (nua)
(aa)  i gcás inar féidir, fianaise lena dtugtar bunús leis an éileamh;
Leasú 205
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 - mír 2 - pointe b
(b)  léiriú soiléir de láthair leictreonach na faisnéise sin, go háirithe an URL beacht nó URLanna beachta, agus, i gcás inar gá faisnéis bhreise a chumasaíonn sainaithint an ábhair neamhdhleathaigh;
(b)  i gcás inarb iomchuí, léiriú soiléir de láthair bheacht leictreonach na faisnéise sin, mar shampla, an URL beacht nó URLanna beachta,, i gcás inar gá faisnéis bhreise a chumasaíonn sainaithint an ábhair neamhdhleathaigh de réir mar is infheidhme maidir le cineál an ábhair agus le cineál sonrach na seirbhíse óstála;
Leasú 206
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3
3.  Measfar go n-eascróidh eolas nó feasacht iarbhír chun críocha Airteagal 5 i leith na míre faisnéise sonraí lena mbaineann as fógraí ina n-áirítear na gnéithe dá dtagraítear i mír 2.
3.  Measfar go n-eascróidh eolas nó feasacht iarbhír chun críocha Airteagal 5 i leith na míre faisnéise sonraí lena mbaineann as fógraí ina n-áirítear na gnéithe dá dtagraítear i mír 2, ar a mbonn atá soláthraí seirbhísí óstála dícheallach in ann neamhdhleathacht an ábhair i dtrácht a shuíomh gan scrúdú dlíthiúil nó fíorasach a dhéanamh.
Leasú 207
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 a (nua)
3a.  Faisnéis a bhí ina hábhar d’fhógra, leanfaidh sí de bheith inrochtana fad a bheidh an measúnú ar a dlíthiúlacht fós ar feitheamh, gan dochar do cheart na soláthraithe seirbhísí óstála a gcuid téarmaí agus coinníollacha a chur i bhfeidhm. Ní bheidh soláthraithe seirbhísí óstála faoi dhliteanas as mainneachtain faisnéis ar tugadh fógra ina leith a bhaint, fad a bheidh measúnú na dlíthiúlachta fós ar feitheamh.
Leasú 208
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 4
4.  I gcás ina bhfuil ainm agus seoladh ríomhphoist an duine aonair nó an eintitis a sheol isteach é san fhógra, seolfaidh an soláthraí seirbhísí óstála admháil deimhnithe go pras maidir leis an bhfógra chuig an duine aonair nó an eintiteas sin.
4.  I gcás ina bhfuil ainm agus seoladh ríomhphoist an duine aonair nó an eintitis a sheol isteach é san fhógra, seolfaidh an soláthraí seirbhísí óstála, gan mhoill mhíchuí, admháil deimhnithe maidir leis an bhfógra chuig an duine aonair nó an eintiteas sin.
Leasú 209
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 5
5.  Tabharfaidh an soláthraí fógra freisin, gan moill mhíchuí, don duine aonair nó don eintiteas sin i leith na faisnéise lena mbaineann an fógra, ag soláthar faisnéise maidir leis na féidearthachtaí sásaimh i leith an chinnidh sin.
5.  Tabharfaidh an soláthraí fógra freisin, gan moill mhíchuí, don duine aonair nó don eintiteas sin faoina ghníomhaíocht i leith na faisnéise lena mbaineann an fógra, ag soláthar faisnéise maidir leis na féidearthachtaí sásaimh.
Leasú 210
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 5 a (nua)
5a.  Déanfar anaithnideacht daoine aonair a chuir isteach fógra a áirithiú i leith fhaighteoir na seirbhíse a sholáthair an t-ábhar, ach amháin i gcásanna sáruithe líomhnaithe ar chearta pearsantachta nó ar chearta maoine intleachtúla.
Leasú 211
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 6
6.  Déanfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála aon fhógraí a fhaigheann siad faoi na sásraí dá dtagraítear i mír 1 a phróiseáil, agus glacfaidh siad lena gcinntí i leith na faisnéise lena mbaineann na fógraí, ar bhealach tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil. I gcás ina n-úsáideann siad modh uathoibrithe don phróiseáil nó don chinnteoireacht sin, áireofar iontu faisnéis maidir leis an úsáid sin san fhógra dá dtagraítear i mír 4.
6.  Déanfaidh na soláthraithe seirbhísí óstála aon fhógraí a fhaigheann siad faoi na sásraí dá dtagraítear i mír 1 a phróiseáil, agus glacfaidh siad a gcinntí i leith na faisnéise lena mbaineann na fógraí, ar bhealach tráthúil, dícheallach, neamh-idirdhealaitheach agus neamhthreallach. I gcás ina n-úsáideann siad modh uathoibrithe don phróiseáil nó don chinnteoireacht sin, áireofar iontu faisnéis maidir leis an úsáid sin san fhógra dá dtagraítear i mír 4. I gcás nach bhfuil aon chumas teicniúil, oibríochtúil nó conarthach ag an soláthraí gníomhú i gcoinne míreanna sonracha d’ábhar neamhdhleathach, féadfaidh sé fógra a thabhairt don soláthraí a bhfuil rialú díreach aige ar mhíreanna sonracha d’ábhar neamhdhleathach, agus an duine nó an t-eintiteas a thugann fógra agus an Comhordaitheoir ábhartha Seirbhísí Digiteacha chur ar an eolas ag an am céanna.
Leasú 212
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1
1.  I gcás ina gcinneann soláthraí seirbhísí óstála rochtain ar mhíreanna faisnéise sonracha arna soláthar ag faighteoirí na seirbhíse a bhaint a dhíchumasú, d’ainneoin na bealaí a úsáideadh chun rochtain ar an bhfaisnéis sin a bhrath, a shainaithint nó a bhaint nó a dhíchumasú agus an chúis lena chinneadh, cuirfidh sé an faighteoir ar an eolas, ar a dhéanaí tráth a bhaintear nó a dhíchumasaítear an rochtain, maidir lena chinneadh agus tabharfaidh sé ráiteas cúiseanna soiléir agus sonrach leis an gcinneadh sin.
1.  I gcás ina gcinneann soláthraí seirbhísí óstála rochtain ar mhíreanna faisnéise sonracha arna soláthar ag faighteoirí na seirbhíse a bhaint, a dhíchumasú nó bearta eile a fhorchur maidir leo, d’ainneoin na bealaí a úsáideadh chun rochtain ar an bhfaisnéis sin a bhrath, a shainaithint nó a bhaint nó a dhíchumasú agus an chúis lena chinneadh, cuirfidh sé an faighteoir ar an eolas, ar a dhéanaí tráth a bhaintear nó a dhíchumasaítear an rochtain, maidir lena chinneadh agus tabharfaidh sé ráiteas cúiseanna soiléir agus sonrach leis an gcinneadh sin.
Ní bheidh feidhm ag an oibleagáid sin i gcás inarb ábhar tráchtála ardtoirt calaoiseach atá san ábhar, nó inar iarr údarás breithiúnach nó údarás forfheidhmithe dlí gan an faighteoir a chur ar an eolas faoi imscrúduithe coiriúla atá ar siúl go dtí go ndúnfar na himscrúduithe coiriúla.
Leasú 213
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – pointe a
(a)  cibé acu an mbaineann an cinneadh le baint, nó díchumasú rochtana ar an bhfaisnéis agus, i gcás inarb ábhartha, raon feidhme críochach dhíchumasú na rochtana;
(a)  cibé acu an mbaineann an ghníomhaíocht le baint, nó díchumasú rochtana, ísliú céime na faisnéise, nó bearta eile a fhorchur maidir le faisnéis agus, i gcás inarb ábhartha, raon feidhme críochach na gníomhaíochta agus a ré, lena n-áirítear, i gcás ina ndearnadh gníomhaíocht de bhun Airteagal 14, míniú ar an bhfáth nár sháraigh an ghníomhaíocht an méid a bhí fíor-riachtanach chun a cuspóir a bhaint amach;
Leasú 214
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – pointe b
(b)  na fíorais agus na cúinsí a mbraitear orthu agus an cinneadh á ghlacadh, lena n-áirítear i gcás inarb ábhartha cibé ar glacadh an cinneadh de bhun fógra arna chur isteach i gcomhréir le hAirteagal 14;
(b)  na fíorais agus na cúinsí a mbraitear orthu agus an ghníomhaíocht a dhéanamh, lena n-áirítear i gcás inarb ábhartha cibé an ndearnadh an ghníomhaíocht de bhun fógra arna chur isteach i gcomhréir le hAirteagal 14 nó arna bunú ar imscrúduithe deonacha féintionscnaimh nó ar ordú a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 8 agus, i gcás inarb iomchuí, céannacht an fhógróra;
Leasú 215
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – pointe c
(c)  i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir le húsáid modhanna uathoibríocha chun an cinneadh a ghlacadh, lena n-áirítear i gcás inar glacadh leis an gcinneadh i leith ábhar a braitheadh nó a sainaithníodh le modhanna uathoibríocha;
(c)  i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir le húsáid modhanna uathoibríocha chun an ghníomhaíocht a dhéanamh, lena n-áirítear i gcás ina ndearnadh an ghníomhaíocht i leith ábhar a braitheadh nó a sainaithníodh le modhanna uathoibríocha;
Leasú 216
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – pointe d
(d)  i gcás ina mbaineann an cinneadh le hábhar a líomhnaítear a bheith neamhdhleathach, tagairt don fhoras dlí ar ar braitheadh agus mínithe maidir leis an gcúis a mheastar an fhaisnéis a bheith ina ábhar neamhdhleathach ar an bhforas sin;
(d)  i gcás ina mbaineann an ghníomhaíocht le hábhar a líomhnaítear a bheith neamhdhleathach, tagairt don fhoras dlí ar ar braitheadh agus mínithe maidir leis an gcúis a mheastar an fhaisnéis a bheith ina ábhar neamhdhleathach ar an bhforas sin;
Leasú 217
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – pointe e
(e)  i gcás ina bhfuil an cinneadh bunaithe ar neamhoiriúnacht líomhnaithe na faisnéise le téarmaí agus coinníollacha an tsoláthraí, tagairt don fhoras dlí ar ar braitheadh agus mínithe maidir leis an gcúis a mheastar an fhaisnéis a bheith ina ábhar neamhoiriúnach leis an bhforas sin;
(e)  i gcás ina bhfuil an ghníomhaíocht bunaithe ar neamhoiriúnacht líomhnaithe na faisnéise le téarmaí agus coinníollacha an tsoláthraí, tagairt don fhoras dlí ar ar braitheadh agus mínithe maidir leis an gcúis a mheastar an fhaisnéis a bheith ina ábhar neamhoiriúnach leis an bhforas sin;
Leasú 218
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – pointe f
(f)  faisnéis maidir leis na féidearthachtaí sásaimh atá ar fáil d’fhaighteoir na seirbhíse i leith an chinnidh, go háirithe trí na sásraí inmheánacha um láimhseáil gearáin, réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt agus sásamh breithiúnach.
(f)  faisnéis shoiléir, sholáimhsithe maidir leis na féidearthachtaí sásaimh atá ar fáil d’fhaighteoir na seirbhíse i leith na gníomhaíochta, go háirithe, i gcás inarb ábhartha, trí na sásraí inmheánacha um láimhseáil gearán, réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt agus sásamh breithiúnach.
Leasú 219
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 4
4.  Foilseoidh soláthraithe seirbhísí óstála na cinntí agus na ráitis chúiseanna, dá dtagraítear i mír 1 i mbunachar sonraí a bheidh ar fáil go poiblí agus a bhainisteoidh an Coimisiún. Ní bheidh sonraí pearsanta san fhaisnéis sin.
4.  Foilseoidh soláthraithe seirbhísí óstála uair sa bhliain ar a laghad na gníomhaíochtaí agus na ráitis chúiseanna, dá dtagraítear i mír 1 i mbunachar sonraí a bheidh ar fáil go poiblí, inléite ag meaisín, a bhainisteoidh agus a fhoilseoidh an Coimisiún. Ní bheidh sonraí pearsanta san fhaisnéis sin.
Leasú 220
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15a (nua)
Airteagal 15a
Fógra i ndáil le hamhras faoi chionta coiriúla
1.   I gcás ina dtugann soláthraí seirbhísí óstála faoi deara gur ann d’aon fhaisnéis is siocair le hamhras gur tharla cion tromchúiseach coiriúil lenar bhain gharbagairt do shaol nó do shábháilteacht daoine, nó go bhfuil cion den sórt sin ag tarlú nó go bhfuil sé pleanáilte go dtarlóidh sé, cuirfidh sé údaráis forfheidhmithe dlí nó bhreithiúnacha an Bhallstáit nó na mBallstát lena mbaineann ar an eolas faoina amhras agus soláthróidh sé, arna iarraidh acu, an fhaisnéis ábhartha uile.
2.   I gcás nach féidir le soláthraí na seirbhíse óstála an Ballstát lena mbaineann a shainaithint le deimhneacht réasúnta, cuirfidh sé údaráis forfheidhmithe dlí an Bhallstáit ina bhfuil sé bunaithe nó ina bhfuil a ionadaí dlí ar an eolas agus féadfaidh sé Europol a chur ar an eolas.
Chun críche an Airteagail seo, is é an Ballstát a bhfuil amhras gur tharla an cion ann an Ballstát lena mbaineann, nó ina bhfuil an cion a bhfuil amhras faoi tar éis tarlú, ag tarlú nó ina bhfuil sé pleanáilte go dtarlóidh sé, nó an Ballstát ina bhfuil an duine faoi amhras ina chónaí nó lonnaithe, nó an Ballstát ina bhfuil íospartach an chiona amhrasta ina chónaí nó lonnaithe. Chun críche an Airteagail seo, cuirfidh na Ballstáit liosta dá n-údaráis forfheidhmithe dlí inniúla nó dá n-údaráis bhreithiúnacha inniúla in iúl don Choimisiúin.
3.   Mura n-ordaíonn an t-údarás feasach a mhalairt, déanfaidh soláthraí seirbhísí óstála an t-ábhar a bhaint anuas nó a dhíchumasú.
4.   Ní bhainfear úsáid as faisnéis a fhaigheann údarás forfheidhmithe dlí nó údarás breithiúnach Ballstáit i gcomhréir le mír 1 chun aon chríche eile seachas na críocha sin a bhaineann go díreach leis an gcion coiriúil tromchúiseach aonair ar tugadh fógra ina leith.
5.   Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme lena leagtar síos teimpléad le haghaidh fógraí faoi mhír 1.
Leasú 221
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1
Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo maidir le hardáin ar líne a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh 2003/361/CE.
1.   Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo le hardáin ar líne a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga de réir bhrí na hiarscríbhinne a ghabhann le Moladh 2003/361/CE agus nach gcáilíonn mar ardáin an-mhór ar líne mar a shainmhínítear in Airteagal 25 den Rialachán seo.
2.   Féadfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha iarratas a chur isteach maille le bonn cirt le tarscaoileadh ó cheanglais na roinne seo ar choinníoll:
(a)   nach bhfuil rioscaí sistéamacha suntasacha i gceist agus nach bhfuil ach nochtadh teoranta d’ábhar neamhdhleathach i gceist; agus
(b)   go gcáilíonn siad mar fhiontair neamhbhrabúsacha nó go gcáilíonn siad mar fhiontair mheánmhéide de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh 2003/361/CE.
3.   Cuirfear an t-iarratas faoi bhráid Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta a dhéanfaidh réamh-mheasúnú. Déanfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta an t-iarratas a tharchur chuig an gCoimisiún agus a m(h)easúnú ag gabháil leis agus i gcás inarb infheidhme, moladh ag gabháil leis maidir le cinneadh an Choimisiúin. scrúdóidh an Coimisiún an t-iarratas sin agus, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, féadfaidh sé tarscaoileadh iomlán nó páirteach a eisiúint ar cheanglais na Roinne seo.
4.   I gcás ina ndeonóidh an Coimisiún tarscaoileadh den sórt sin, déanfaidh sé faireachán ar úsáid an tarscaoilte ag an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha chun a áirithiú go n-urramaítear na coinníollacha maidir leis an tarscaoileadh a úsáid.
5.   Arna iarraidh sin don Bhord, do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta nó don soláthraí, nó ar a thionscnamh féin, féadfaidh an Coimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar tharscaoileadh nó tarscaoileadh a chúlghairm go hiomlán nó go páirteach.
6.   Coimeádfaidh an Coimisiún liosta de na tarscaoiltí uile a eisíodh agus de na coinníollacha a ghabhann leo agus cuirfidh sé an liosta ar fáil go poiblí.
7.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 69 maidir leis an bpróiseas agus an nós imeachta chun an córas tarscaoilte a chur chun feidhme i ndáil leis an Airteagal seo.
Leasú 222
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 – pointe a
(a)  cinntí chun rochtain ar an bhfaisnéis a bhaint a dhíchumasú;
(a)  cinntí chun rochtain ar an bhfaisnéis a bhaint, a ísliú, a dhíchumasú nó bearta eile a fhorchur lena gcuirtear srian le hinfheictheacht, infhaighteacht nó inrochtaineacht na faisnéise;
Leasú 223
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 – pointe b
(b)  cinntí chun soláthar seirbhíse a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, ar an iomlán nó i bpáirt, do na faighteoirí;
(b)  cinntí chun soláthar seirbhíse a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, nó teorainn a chur leis, ar an iomlán nó i bpáirt, do na faighteoirí;
Leasú 224
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 – pointe c a (nua)
(ca)  cinntí chun an acmhainn a shrianadh luach airgid a chur ar ábhar a sholáthair na faighteoirí.
Leasú 225
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 a (nua)
1a.  Measfar go dtosóidh an tréimhse 6 mhí ar a laghad, arna leagan amach i mír 1, ar an lá a chuirtear faighteoir na seirbhíse ar an eolas faoin gcinneadh i gcomhréir le hAirteagal 15.
Leasú 226
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2
2.  Áiritheoidh na hardáin ar líne go bhfuil a gcórais inmheánacha um láimhseáil gearán éasca le rochtain, furasta a úsáid agus go gcumasaíonn agus go n-éascaíonn iad gearáin atá beacht go leordhóthanach agus a bhfuil bunús leordhóthanach leo a sheoladh isteach.
2.  Áiritheoidh na hardáin ar líne go bhfuil a gcórais inmheánacha um láimhseáil gearán éasca le rochtain, furasta a úsáid, lena n-áirítear do dhaoine faoi mhíchumas agus do mhionaoisigh, neamh-idirdhealaitheach agus go gcumasaíonn agus go n-éascaíonn siad gearáin atá beacht go leordhóthanach agus a bhfuil bunús leordhóthanach leo a sheoladh isteach. Leagfaidh na hardáin ar líne amach rialacha nós imeachta a gcóras inmheánach um láimhseáil gearán ina gcuid téarmaí agus coinníollacha ar bhealach atá soiléir, furasta a úsáid agus éasca le rochtain.
Leasú 227
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3
3.  Láimhseálfaidh na hardáin ar líne gearáin trína gcóras inmheánach um láimhseáil gearán, agus déanfaidh siad é sin ar bhealach tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil. I gcás ina bhfuil forais leordhóthanacha ag baint le gearán le go measfadh an t-ardán ar líne nach bhfuil an fhaisnéis lena mbaineann an gearán neamhdhleathach agus nach bhfuil sé neamhoiriúnach lena théarmaí agus coinníollacha, nó go bhfuil faisnéis ann lena dtugtar le fios nach dtuilleann iompar an ghearánaí an tseirbhís nó an cuntas a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, déanfaidh sé a chinneadh dá dtagraítear i mír 1 a aisiompú gan moill mhíchuí.
3.  Láimhseálfaidh na hardáin ar líne gearáin arna dtíolacadh trína gcóras inmheánach um láimhseáil gearán chun déileáil le gearáin ar bhealach tráthúil, neamh-idirdhealaitheach, dícheallach agus neamhthreallach agus laistigh de 10 lá oibre dar tús an dáta a fuair an t-ardán ar líne an gearán. I gcás ina bhfuil forais leordhóthanacha ag baint le gearán le go measfadh an t-ardán ar líne nach bhfuil an fhaisnéis lena mbaineann an gearán neamhdhleathach agus nach bhfuil sé neamhoiriúnach lena théarmaí agus coinníollacha, nó go bhfuil faisnéis ann lena dtugtar le fios nach dtuilleann iompar an ghearánaí an tseirbhís nó an cuntas a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, déanfaidh sé a chinneadh dá dtagraítear i mír 1 a aisiompú gan moill mhíchuí.
Leasú 228
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 5
5.  Áiritheoidh na hardáin ar líne nach nglactar na cinntí, dá dtagraítear i mír 4, ar bhonn modhanna uathoibrithe amháin.
5.  Áiritheoidh na hardáin ar líne go dtugtar deis, i gcás inar gá, d’fhaighteoirí na seirbhíse dul i dteagmháil le teagmhálaí ar duine é nó í tráth a dhéanann siad an gearán a chur isteach agus nach ar bhonn modhanna uathoibrithe amháin a ghlacfar na cinntí, dá dtagraítear i mír 4. Áiritheoidh an t-ardán ar líne gur foireann cháilithe a dhéanfaidh na cinntí.
Leasú 229
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 5 a (nua)
5a.  Beidh an deis ag faighteoirí na seirbhíse sásamh breithiúnach tapa a lorg i gcomhréir le dlíthe na mBallstát lena mbaineann.
Leasú 230
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Beidh faighteoirí na seirbhíse a dtéann na cinntí dá dtagraítear in Airteagal 17(1) i ngleic léi, i dteideal aon díospóid lasmuigh den chúirt a roghnú a deimhníodh i gcomhréir le mír 2 chun díospóidí a bhaineann leis na cinntí sin a réiteach, lena n-áirítear gearáin nach bhféadfaí a réiteach trí bhíthin an chórais inmheánaigh um láimhseáil gearán dá dtagraítear san Airteagal sin. Rachaidh na hardáin ar líne i ngleic, de mheon macánta, leis an gcomhlacht a roghnaíodh d’fhonn an díospóid a réiteach agus beidh sé faoi cheangal ag aon chinneadh a ghlacann an comhlacht.
1.  Beidh faighteoirí na seirbhíse a dtéann na cinntí dá dtagraítear in Airteagal 17(1) i ngleic léi, arna ndéanamh ag an ardán ar líne ar an bhforas gur ábhar neamhdhleathach an fhaisnéis arna soláthar ag na faighteoirí nó nach bhfuil sí ag luí lena théarmaí agus lena choinníollacha, i dteideal aon chomhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a roghnú a deimhníodh i gcomhréir le mír 2 chun díospóidí a bhaineann leis na cinntí sin a réiteach, lena n-áirítear gearáin nach bhféadfaí a réiteach trí bhíthin an chórais inmheánaigh um láimhseáil gearán dá dtagraítear san Airteagal sin.
Leasú 231
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 a (nua)
1a.  Rachaidh an dá pháirtí i ngleic, de mheon macánta, leis an gcomhlacht deimhnithe, neamhspleách, seachtrach a roghnaíodh d’fhonn an díospóid a réiteach agus beidh sé faoi cheangal ag aon chinneadh a ghlacann an comhlacht. Beidh an fhéidearthacht aon chomhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a roghnú, éasca a rochtain ar chomhéadan ar líne an ardáin ar líne ar bhealach soiléir agus soláimhsithe don úsáideoir.
Leasú 232
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Deimhneoidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt bunaithe, ar iarraidh ón gcomhlacht sin, i gcás ina bhfuil sé léirithe ag an gcomhlacht go gcomhlíonann sé na coinníollacha seo a leanas ar fad:
2.  Déanfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt bunaithe, ar iarraidh ón gcomhlacht sin, an comhlacht a dheimhniú go ceann 3 bliana ar a mhéad, ar féidir é a athnuachan, i gcás ina bhfuil sé léirithe ag an gcomhlacht agus na daoine atá i gceannas an chomhlachta um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt go gcomhlíonann sé na coinníollacha seo a leanas ar fad:
Leasú 233
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – pointe a
(a)  tá sé neamhchlaonta agus neamhspleách ar ardáin ar líne agus ar fhaighteoirí na seirbhíse arna soláthar ag na hardáin ar líne;
(a)  tá sé neamhspleách, lena n-áirítear neamhspleách ó thaobh airgeadais de, agus neamhchlaonta i leith ardáin ar líne, fhaighteoirí na seirbhíse arna soláthair ag na hardáin ar líne, agus i dtaobh daoine aonair nó eintitis a bhfuil fógraí tíolactha acu;
Leasú 234
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – pointe b a (nua)
(ba)  déantar luach saothair a thabhairt dá chomhaltaí ar bhealach nach bhfuil nasctha le toradh an nós imeachta;
Leasú 235
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – pointe b b (nua)
(bb)  geallann na daoine nádúrtha atá i gceannas ar réiteach díospóidí nach n-oibreoidh siad don ardán ar líne ná d’eagraíocht ghairmiúil ná do chomhlachas gnó a bhfuil an t-ardán ar líne ina chomhalta díobh go ceann tréimhse 3 bliana tar éis deireadh a theacht lena bpost sa chomhlacht, agus nár oibrigh siad don eagraíocht sin ar feadh 2 bhliain roimh dóibh dul i mbun an róil sin;
Leasú 236
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – pointe c
(c)  tá rochtain éasca ar an réiteach díospóidí trí theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí;
(c)  tá rochtain éasca ar an réiteach díospóidí, lena n-áirítear do dhaoine faoi mhíchumas, trí theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí agus déantar foráil ann maidir leis an bhféidearthacht gearán agus doiciméid tacaíochta riachtanacha a chur isteach ar líne;
Leasú 237
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – pointe e
(e)  déantar an díospóid a réiteach i gcomhréir le rialacha nós imeachta soiléire agus cothroma.
(e)  déantar an díospóid a réiteach i gcomhréir le rialacha nós imeachta soiléire agus cothroma atá le feiceáil go soiléir agus atá inrochtana go héasca agus go poiblí;
Leasú 238
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 a (nua)
2a.  Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha athmheasúnú ar bhonn bliantúil ar cé acu atá nó nach bhfuil an comhlacht deimhnithe um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt ag leanúint de choinníollacha, dá dtagraítear i mír 2, a chomhlíonadh. Murab amhlaidh an cás, cúlghairfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha stádas an chomhlachta um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt.
Leasú 239
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 b (nua)
2b.  Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha tuarascáil a tharraingt suas gach 2 bhliain ina liostaítear líon na ngearán a fuair an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt gach bliain, torthaí na gcinntí a dhéantar, aon fhadhbanna córasacha nó earnála a sainaithníodh, agus an meán-am a thóg sé chun na díospóidí a réiteach. Beidh sa tuarascáil seo go háirithe:
(a)  dea-chleachtais na gcomhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a shainaithint;
(b)  tuairisc a thabhairt, i gcás inarb iomchuí, ar aon easnaimh, a mbeidh staidreamh mar thaca leo, a chuireann bac ar fheidhmiú na gcomhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt i gcás díospóidí intíre agus díospóidí trasteorann araon;
(c)  moltaí a dhéanamh faoi cé mar is féidir feidhmiú éifeachtach agus éifeachtúil na gcomhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a fheabhsú, i gcás inarb iomchuí.
Leasú 240
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 c (nua)
2c.  Déanfaidh comhlachtaí deimhnithe um réiteach díospóidí imeachtaí réitithe díospóidí a thabhairt chun críche laistigh de thréimhse réasúnta ama agus tráth nach déanaí ná 90 lá féilire tar éis an dáta a mbeidh an gearán faighte ag an gcomhlacht deimhnithe. Measfar go bhfuil deireadh leis an nós imeachta ar an dáta a bheidh an cinneadh ar an nós imeachta um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt curtha ar fáil ag an gcomhlacht deimhnithe.
Leasú 241
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 3 – an chuid réamhráiteach
3.  Má chinneann an comhlacht an díospóid a réiteach i bhfabhar fhaighteoir na seirbhíse, aisíocfaidh an t-ardán ar líne aon táille agus costais réasúnacha eile a d’íoc an faighteoir nó a chaithfidh sé a íoc i ndáil le réiteach na díospóide, leis an bhfaighteoir. Má chinneann an comhlacht an díospóid a réiteach i bhfabhar an ardáin ar líne, ní bheidh gá don fhaighteoir aon táillí ná costais réasúnacha eile a d’íoc an t-ardán ar líne nó a chaithfidh sé a íoc i ndáil le réiteach na díospóide, a aisíoc.
3.  Má chinneann an comhlacht an díospóid a réiteach i bhfabhar fhaighteoir na seirbhíse, na ndaoine aonair nó na n-eintiteas atá sainordaithe faoi Airteagal 68 agus a bhfuil fógraí curtha isteach acu, aisíocfaidh an t-ardán ar líne aon táille agus costais réasúnacha eile a d’íoc an faighteoir nó na daoine aonair nó na heintitis a bhfuil fógraí curtha isteach acuatá le híoc i ndáil le réiteach na díospóide, leis an bhfaighteoir. Má chinneann an comhlacht an díospóid a réiteach i bhfabhar an ardáin ar líne, agus mura gcinneann an comhlacht gur ghníomhaigh an faighteoir de mheon mímhacánta sa díospóid, ní bheidh de cheangal ar an bhfaighteoir ná ar na daoine aonair ná ar na heintitis a bhfuil fógraí curtha isteach acu aon táillí ná costais réasúnacha eile a d’íoc an t-ardán ar líne nó a chaithfidh sé a íoc i ndáil le réiteach na díospóide, a aisíoc.
Leasú 242
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 3 – fomhír 1
Beidh na táillí a ghearrfaidh an comhlacht maidir leis an díospóid réasúnach agus ní sháróidh siad na costais a bhain leis an díospóid in aon chás.
Beidh na táillí a ghearrfaidh an comhlacht maidir leis an díospóid réasúnach agus ní sháróidh siad na costais a bhain leis an díospóid in aon chás d’ardáin ar líne. Beidh nósanna imeachta um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt saor in aisce nó ar fáil ar tháille ainmniúil d’fhaighteoir na seirbhíse.
Leasú 243
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 5
5.  Tabharfaidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha fógra don Choimisiún faoi na comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt atá deimhnithe acu i gcomhréir le mír 2, lena n-áirítear i gcás inarb infheidhme na sonraíochtaí dá dtagraítear sa dara fomhír den mhír sin. Foilseoidh an Coimisiún liosta de na comhlachtaí sin, lena n-áirítear na sonraíochtaí sin, ar shuíomh gréasáin tiomnaithe, agus coinneoidh sé an suíomh gréasáin sin cothrom le dáta.
5.  Tabharfaidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha fógra don Choimisiún faoi na comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt atá deimhnithe acu i gcomhréir le mír 2, lena n-áirítear i gcás inarb infheidhme na sonraíochtaí dá dtagraítear sa dara fomhír den mhír sin chomh maith leis na comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a bhfuil a stádas cúlghairthe. Foilseoidh an Coimisiún liosta de na comhlachtaí sin, lena n-áirítear na sonraíochtaí sin, ar shuíomh gréasáin tiomnaithe, agus coinneoidh sé an suíomh gréasáin sin cothrom le dáta.
Leasú 244
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1
1.  Déanfaidh ardáin ar líne na bearta teicniúla agus eagraíochtúla is gá chun a áirithiú go ndéanfar fógraí arna gcur isteach ag comharthóirí iontaofa trí na sásraí dá dtagraítear in Airteagal 14 a phróiseáil agus go ndéanfar cinneadh ina leith mar thosaíocht agus gan mhoill.
1.  Déanfaidh ardáin ar líne na bearta teicniúla agus eagraíochtúla is gá chun a áirithiú go ndéanfar fógraí arna gcur isteach ag comharthóirí iontaofa, ag gníomhú dóibh laistigh dá réimse ainmnithe saineolais, trí na sásraí dá dtagraítear in Airteagal 14 a phróiseáil agus go ndéanfar cinneadh ina leith mar thosaíocht agus go gasta, agus próis chuí á cur san áireamh.
Leasú 245
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1 a (nua)
1a.  Déanfaidh ardáin ar líne na bearta teicniúla agus eagraíochtúla is gá chun a áirithiú go bhféadfaidh comharthóirí iontaofa fógraí ceartúcháin a eisiúint maidir le baint mhícheart, srianadh nó díchumasú rochtana ar ábhar, nó maidir le fionraí nó foirceannadh cuntas, agus go ndéanfar na fógraí sin chun faisnéis a chur ar ais a phróiseáil agus go ndéanfar cinneadh ina leith ar bhonn tosaíochta agus gan mhoill.
Leasú 246
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Bronnfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an t-iarratasóir bunaithe, stádas na gcomharthóirí iontaofa faoin Rialachán seo, ar iarratas ó eintitis ar bith, i gcás inar léirigh an t-iarratasóir go gcomhlíonann sé gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:
2.  Bronnfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an t-iarratasóir bunaithe, stádas na gcomharthóirí iontaofa faoin Rialachán seo, ar iarratas ó eintiteas ar bith, i gcás inar léirigh an t-iarratasóir go gcomhlíonann sé gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:
Leasú 247
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 - mír 2 - pointe c
(c)  tugann sé faoina ghníomhaíochtaí chun críocha fógraí a chur isteach ar bhealach tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil.
(c)  tugann sé faoina ghníomhaíochtaí chun críocha fógraí a chur isteach ar bhealach beacht oibiachtúil.
Leasú 248
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe c a (nua)
(ca)  tá struchtúr cistiúcháin trédhearcach aige, lena n-áirítear foinsí agus méideanna an ioncaim ar fad a fhoilsiú gach bliain;
Leasú 249
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe c b (nua)
(cb)  foilsíonn sé tuarascálacha atá soiléir, mionsonraithe agus caighdeánaithe, uair amháin sa bhliain ar a laghad, ar gach fógra a cuireadh isteach i gcomhréir le hAirteagal 14 le linn na tréimhse ábhartha. Liostófar an méid seo a leanas sa tuarascáil:
—  na fógraí aicmithe de réir chéannacht sholáthraí na seirbhísí óstála;
—  an cineál ábhair ar tugadh fógra ina leith;
—  na forálacha dlíthiúla sonracha a líomhnaítear a bheith sáraithe ag an ábhar ar tugadh fógra ina leith;
—  an ghníomhaíocht a rinne an soláthraí;
—  aon choinbhleachtaí leasa agus foinsí cistiúcháin a d’fhéadfadh a bheith ann, agus míniú ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun a áirithiú go gcoinneoidh an comharthóir iontaofa a neamhspleáchas.
Cuirfear na tuarascálacha dá dtagraítear i bpointe (cb) chuig an gCoimisiún agus cuirfidh an Coimisiún ar fáil don phobal iad.
Leasú 250
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3
3.  Cuirfidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ainmneacha, seoltaí agus seoltaí ríomhphoist na n-eintiteas ar a bhronn siad stádas mar chomharthóirí iontaofa orthu i gcomhréir le mír 2 in iúl don Choimisiún agus don Bhord.
3.  Bronnfaidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha an stádas comharthóra iontaofa ar feadh tréimhse 2 bhliain, ar a bhféadfar an stádas a athnuachan i gcás ina leanfaidh an comharthóir iontaofa lena mbaineann de cheanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh. Cuirfidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ainmneacha, seoltaí agus seoltaí ríomhphoist na n-eintiteas ar a bhronn siad stádas mar chomharthóirí iontaofa orthu i gcomhréir le mír 2 nó ónar chúlghairm siad an stádas sin i gcomhréir le mír 6 in iúl don Choimisiún agus don Bhord. Rachaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an t-ardán bunaithe i mbun idirphlé le hardáin agus le geallsealbhóirí chun cruinneas agus éifeachtúlacht córais comharthóirí iontaofa a chothabháil.
Leasú 251
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 4
4.  Foilseoidh an Coimisiún an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 i mbunachar sonraí a bheidh ar fáil go poiblí agus coinneoidh sé an bunachar sonraí sin cothrom le dáta.
4.  Foilseoidh an Coimisiún an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 i mbunachar sonraí a bheidh ar fáil go poiblí i bhformáid éasca le rochtain agus inléite ag meaisín agus coinneoidh sé an bunachar sonraí sin cothrom le dáta.
Leasú 252
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 5
5.  I gcás ina bhfuil faisnéis ag ardán ar líne a léiríonn gur chuir comharthóir iontaofa líon suntasach fógraí nach bhfuil sách beacht ná leorbhunaithe trí na sásraí dá dtagraítear in Airteagal 14, lena n-áirítear faisnéis a bailíodh i ndáil le próiseáil gearán tríd na córais inmheánacha um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagal 17(3), cuirfidh sé an fhaisnéis sin in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bhronn an stádas sin mar chomharthóir iontaofa ar an eintiteas lena mbaineann, ag cur na míniúcháin agus na doiciméid tacaíochta is gá ar fáil.
5.  I gcás ina bhfuil faisnéis ag ardán ar líne a léiríonn gur chuir comharthóir iontaofa líon suntasach fógraí nach bhfuil sách beacht, míchruinn ná leorbhunaithe trí na sásraí dá dtagraítear in Airteagal 14, lena n-áirítear faisnéis a bailíodh i ndáil le próiseáil gearán tríd na córais inmheánacha um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagal 17(3), cuirfidh sé an fhaisnéis sin in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bhronn an stádas sin mar chomharthóir iontaofa ar an eintiteas lena mbaineann, ag cur na míniúcháin agus na doiciméid tacaíochta is gá ar fáil. Ar an bhfaisnéis sin a fháil ó na hardáin ar líne agus má mheasann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha go bhfuil cúiseanna dlisteanacha ann imscrúdú a chur ar bun, cuirfear stádas an chomharthóra iontaofa ar fionraí le linn thréimhse an imscrúdaithe.
Leasú 253
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 6
6.  Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bhronn an stádas mar chomharthóir iontaofa an stádas sin a chúlghairm má chinneann sé, tar éis imscrúdaithe ar a thionscnamh féin nó ar bhonn faisnéise a fuarthas ó thríú páirtithe, lena n-áirítear an fhaisnéis a chuir ardán ar líne ar fáil de bhun mír 5, nach gcomhlíonann an t-eintiteas sin na coinníollacha a leagtar amach i mír 2 a thuilleadh. Sula ndéanfar an stádas sin a chúlghairm, tabharfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha deis don eintiteas freagairt ar thorthaí a imscrúdaithe agus ar a rún stádas an eintitis mar chomharthóir iontaofa a chúlghairm
6.  Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bhronn an stádas mar chomharthóir iontaofa an stádas sin a chúlghairm má chinneann sé, tar éis imscrúdaithe, a rinneadh gan moill mhíchuí, ar a thionscnamh féin nó ar bhonn faisnéise a fuarthas ó thríú páirtithe, lena n-áirítear an fhaisnéis a chuir ardán ar líne ar fáil de bhun mhír 5 nach gcomhlíonann an t-eintiteas sin na coinníollacha a leagtar amach i mír 2 a thuilleadh. Sula ndéanfar an stádas sin a chúlghairm, tabharfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha deis don eintiteas freagairt ar thorthaí a imscrúdaithe agus ar a rún stádas an eintitis mar chomharthóir iontaofa a chúlghairm
Leasú 254
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 7
7.  Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, treoraíocht a eisiúint chun cúnamh a thabhairt d’ardáin ar líne agus do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha le cur i bhfeidhm mhír 5 agus 6.
7.  Eiseoidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, treoraíocht chun cúnamh a thabhairt d’ardáin ar líne agus do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha le cur i bhfeidhm mhíreanna 2, 5 agus 6.
Leasú 255
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19a (nua)
Airteagal 19a
Ceanglais inrochtaineachta d’ardáin ar líne
1.   Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne a thairgeann seirbhísí san Aontas go ndéanfaidh siad seirbhísí a dhearadh agus a sholáthar i gcomhréir leis na ceanglais inrochtaineachta a leagtar amach i Roinn III, Roinn IV, Roinn VI, agus Roinn VII d’Iarscríbhinn I de Threoir (AE) 2019/882.
2.   Ullmhóidh soláthraithe ardán ar líne an fhaisnéis is gá i gcomhréir le hIarscríbhinn V de Threoir (AE) 2019/882 agus míneoidh siad an chaoi a gcomhlíonann na seirbhísí na ceanglais inrochtaineachta is infheidhme. Cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil don phobal ar bhealach inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas. Coimeádfaidh soláthraithe ardán ar líne an fhaisnéis sin ar feadh thréimhse oibrithe na seirbhíse.
3.   Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne go ndéanfar faisnéis, foirmeacha agus bearta a sholáthraítear de bhun an Rialacháin seo a chur ar fáil ar shlí go mbeidh siad éasca a aimsiú, sothuigthe agus inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.
4.   Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne a thairgeann seirbhísí san Aontas go mbeidh nósanna imeachta i bhfeidhm ionas go mbeidh an soláthar seirbhísí i gcomhréir i gcónaí leis na ceanglais inrochtaineachta is infheidhme. Maidir le hathruithe ar thréithe sholáthar na seirbhíse, le hathruithe ar na ceanglais inrochtaineachta is infheidhme, agus le hathruithe ar na caighdeáin chomhchuibhithe nó ar shonraíochtaí teicniúla trína ndearbhaítear go gcomhlíonann seirbhís na ceanglais inrochtaineachta, cuirfidh an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha san áireamh go leormhaith iad.
5.   I gcás neamhchomhréireachta, déanfaidh soláthraithe ardán ar líne na bearta ceartaitheacha is gá chun go mbeidh an tseirbhís i gcomhréir leis na ceanglais inrochtaineachta is infheidhme.
6.   Comhoibreoidh siad leis an údarás sin, arna iarraidh sin do na húdaráis sin, maidir le haon ghníomhaíocht a dhéantar chun an tseirbhís sin a thabhairt i gcomhréir leis na ceanglais sin.
7.   Toimhdeofar go bhfuil ardáin ar líne atá i gcomhréir le caighdeáin chomhchuibhithe, nó le codanna díobh a dhíorthófar ó Threoir (AE) 2019/882, ar foilsíodh a dtagairtí in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, i gcomhréir le ceanglais inrochtaineachta na Treorach seo sa mhéid go gcumhdaítear na ceanglais sin leis na caighdeáin sin nó le codanna díobh.
8.   Measfar ardáin ar líne atá i gcomhréir leis na sonraíochtaí teicniúla nó le codanna díobh arna nglacadh le haghaidh Threoir (AE) 2019/882 a bheith i gcomhréir le ceanglais inrochtaineachta na Treorach seo sa mhéid go gcumhdaítear na ceanglais sin leis na sonraíochtaí teicniúla sin nó le codanna díobh.
Leasú 256
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1
1.  Cuirfidh na hardáin ar líne soláthar a gcuid seirbhísí ar fionraí d’fhaighteoirí na seirbhíse a chuireann ábhar ar follasach go bhfuil sé neamhdhleathach ar fáil go minic, ar feadh tréimhse réasúnach ama tar éis réamhfhógra a thabhairt.
1.  Beidh ardáin ar líne i dteideal, ar feadh tréimhse réasúnach ama agus tar éis réamhfhógra a thabhairt soláthar a gcuid seirbhísí d’fhaighteoirí na seirbhíse a chuireann ábhar neamhdhleathach ar fáil go minic a chur ar fionraí, ar féidir neamhdhleathacht a bhunú ina leith gan scrúdú dlíthiúil nó fíorasach a dhéanamh nó a bhfuil dhá ordú nó níos mó ná sin faighte acu chun gníomhú i dtaca le hábhar neamhdhleathach sna 12 mhí roimhe sin, mura rud é gur cuireadh na horduithe sin ar ceal ina dhiaidh sin.
Leasú 257
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 2
2.  Cuirfidh ardáin ar líne próiseáil fógraí agus gearán arna gcur isteach trí na sásraí gníomhaíochta agus fógra agus na córais inmheánacha um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagail 14 agus 17, faoi seach, maidir le fógraí nó gearáin ar follasach gur fógraí nó gearáin gan bhunús iad arna gcur isteach go minic ag daoine aonair nó eintitis nó gearánaigh, ar fionraí ar feadh tréimhse réasúnach ama tar éis réamhfhógra a thabhairt.
2.  Beidh ardáin ar líne i dteideal, ar feadh tréimhse réasúnach ama agus tar éis réamhfhógra a thabhairt, an phróiseáil ar fhógraí agus gearán arna gcur isteach trí na sásraí fógra agus gníomhaíochta agus na córais inmheánacha um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagail 14 agus 17, faoi seach, maidir le fógraí nó gearáin ar follasach gur fógraí nó gearáin gan bhunús iad arna gcur isteach arís agus arís eile ag daoine aonair nó eintitis nó gearánaigh a chur ar fionraí.
Leasú 258
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3 – an chuid réamhráiteach
3.  Déanfaidh ardáin ar líne measúnú, ar bhonn cás ar chás agus ar bhealach tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil, ar cibé an ngabhann an faighteoir, an duine aonair, an t-eintiteas nó an gearánach don mhí-úsáid dá dtagraítear i mír 1 agus 2, ag cur na bhfíoras agus na gcoinníollacha uile ábhartha is léir ón bhfaisnéis atá ar fáil don ardán ar líne san áireamh. Áireofar na míreanna seo a leanas ar a laghad sna coinníollacha sin:
3.  Agus iad i mbun cinneadh a dhéanamh faoin bhfionraí, déanfaidh soláthraithe ardán ar líne measúnú, de réir an cháis agus ar bhealach tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil, ar cibé a ghabhann faighteoir, duine aonair, eintiteas nó gearánach don mhí-úsáid dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, ag cur na bhfíoras agus na dtosca uile ábhartha is léir ón bhfaisnéis atá ar fáil do sholáthraí an ardáin ar líne san áireamh. Áireofar na míreanna seo a leanas ar a laghad sna coinníollacha sin:
Leasú 259
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3 – pointe a
(a)  dearbh-líon na nithe d’ábhar ar follasach gurb ábhar neamhdhleathach é nó fógraí nó gearáin ar follasach gur fógraí nó gearáin gan bhunús iad, a cuireadh isteach le bliain anuas;
(a)  dearbh-líon na nithe d’ábhar neamhdhleathach nó d’fhógraí nó gearáin ar follasach gur fógraí nó gearáin gan bhunús iad, a cuireadh isteach le bliain anuas;
Leasú 260
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3 – pointe d
(d)  rún an fhaighteora, an duine aonair an eintitis nó an ghearánaigh.
(d)  i gcás inarb inaitheanta rún an fhaighteora, an duine aonair, an eintitis nó an ghearánaigh;
Leasú 261
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3 – pointe d a (nua)
(da)  cibé an ndearna úsáideoir aonair nó eintiteas nó daoine ag a bhfuil saineolas sonrach a bhaineann leis an ábhar atá i gceist fógra a chur isteach nó an ndearnadh fógra a chur isteach tar éis córas uathoibrithe um aithint ábhair a úsáid.
Leasú 262
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3 a (nua)
3a.  Féadfar fionraíochtaí dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a dhearbhú go buan sna cásanna seo a leanas:
(a)  tá cúiseanna láidre dlí nó beartais phoiblí ann, lena n-áirítear imscrúduithe leanúnacha coiriúla;
(b)  ba chuid d’fheachtais ardtoirte iad na hítimí a baineadh anuas chun dallamullóg a chur ar úsáideoirí nó chun iarrachtaí modhnóireachta ábhair ardáin a chúbláil;
(c)  tá earraí agus seirbhísí á dtairiscint arís agus arís eile ag trádálaí nach gcomhlíonann dlí an Aontais nó an dlí náisiúnta;
(d)  bhain na hítimí a baineadh anuas le coireanna tromchúiseacha.
Leasú 263
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 4
4.  Leagfaidh ardáin ar líne a mbeartas maidir leis an mí-úsáid dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 amach, ar bhealach soiléir agus mionsonraithe, ina dtéarmaí agus coinníollacha, lena n-áirítear na fíorais agus na tosca a chuireann siad san áireamh nuair a dhéanann siad measúnú ar cibé an mí-úsáid é iompraíocht áirithe agus fad na fionraíochta.
4.  Leagfaidh soláthraithe ardán ar líne, agus aird chuí á tabhairt ar a n-oibleagáidí faoi Airteagal 12(2), a mbeartas maidir leis an mí-úsáid dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 amach, ar bhealach soiléir, furasta a úsáid agus mionsonraithe ina dtéarmaí agus coinníollacha, lena n-áirítear samplaí de na fíorais agus na tosca a chuireann siad san áireamh nuair a dhéanann siad measúnú ar cibé an mí-úsáid é iompraíocht áirithe agus fad na fionraíochta.
Leasú 264
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  I gcás ina gceadaíonn ardán ar líne do thomhaltóirí cianchonarthaí a chur i gcrích le trádálaithe, áiritheoidh nach féidir le trádálaithe a sheirbhísí a úsáid ach chun teachtaireachtaí a chur chun cinn nó chun táirgí nó seirbhísí a thairiscint do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas má tá an faisnéis seo a leanas faighte ag an ardán ar líne sula mbaineann sé úsáid as a sheirbhísí:
1.  Ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a chur i gcrích le trádálaithe, áiritheoidh siad nach féidir le trádálaithe a seirbhísí a úsáid ach chun teachtaireachtaí a chur chun cinn nó chun táirgí nó seirbhísí a thairiscint do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas má tá an fhaisnéis seo a leanas curtha ar fáil dóibh sula mbaineann siad úsáid as a seirbhísí chun na gcríoch sin:
Leasú 265
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe d
(d)  ainm, seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist an oibreora eacnamaíoch, de réir bhrí Airteagal 3(13) agus Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle51 nó aon ionstraim ábhartha de dhlí an Aontais;
(d)  ainm, seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist an oibreora eacnamaíoch, de réir bhrí Airteagal 3(13) agus Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle51 nó aon ionstraim ábhartha de dhlí an Aontais, lena n-áirítear i réimse sábháilteachta táirge;
__________________
__________________
51 Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh agus comhlíontacht táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 (IO L 169, 25.6.2019, lch. 1).
51 Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh agus comhlíontacht táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 (IO L 169, 25.6.2019, lch. 1).
Leasú 266
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe f
(f)  féindeimhniúchán ón trádálaí ina ngabhann sé air féin gan ach táirgí nó seirbhísí a chomhlíonann na rialacha is infheidhme de dhlí an Aontais a thairiscint.
(f)  féindeimhniúchán ón trádálaí ina ngabhann sé air féin gan ach táirgí nó seirbhísí a chomhlíonann na rialacha is infheidhme de dhlí an Aontais a thairiscint, agus i gcás inarb infheidhme, lena ndeimhnítear gur seiceáladh gach táirge le hais gach bunachair sonraí atá ar fáil, amhail Córas Mear-Rabhaidh an Aontais um tháirgí neamhbhia contúirteacha (RAPEX);
Leasú 267
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe f a (nua)
(fa)  na cineálacha táirgí nó seirbhísí atá beartaithe ag an trádálaí a thairiscint ar an ardán ar líne.
Leasú 268
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 2
2.  Déanfaidh an t-ardán ar líne, tar éis dó an fhaisnéis sin a fháil, iarrachtaí réasúnta chun a mheasúnú an bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a), (d) agus (e) de mhír 1 iontaofa trí aon bhunachar sonraí oifigiúil ar líne a bhfuil rochtain saor in aisce air nó comhéadan ar líne a sholáthraíonn Ballstát nó an tAontas a úsáid nó trí iarrataí a dhéanamh leis an trádálaí doiciméid tacaíochta ó fhoinsí iontaofa a sholáthar.
2.  Déanfaidh an t-ardán ar líne lena gceadaítear do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, tar éis dó an fhaisnéis sin a fháil agus sula gceadaíonn sé an táirge nó an tseirbhís a thaispeáint ar a chomhéadan ar líne, agus go dtí deireadh an chaidrimh chonarthaigh, a dhícheall a mheas an bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a) go (fa) de mhír 1 iontaofa agus iomlán. Déanfaidh an t-ardán ar líne a dhícheall an fhaisnéis arna soláthar ag an trádálaí a sheiceáil trí aon bhunachar sonraí oifigiúil ar líne a bhfuil rochtain saor in aisce air nó comhéadan ar líne a sholáthraíonn riarthóir údaraithe nó Ballstát nó an tAontas a úsáid nó trí iarrachtaí díreacha a dhéanamh leis an trádálaí doiciméid tacaíochta ó fhoinsí iontaofa a sholáthar.
Tráth nach déanaí ná bliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, foilseoidh an Coimisiún liosta de na bunachair sonraí ar líne agus de na comhéadain ar líne a luaitear sa mhír thuas agus coinneoidh sé cothrom le dáta é. Beidh feidhm ag na hoibleagáidí maidir le hardáin ar líne dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 maidir le trádálaithe nua agus trádálaithe atá ann cheana.
Leasú 269
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 2 a (nua)
2a.  Déanfaidh an t-ardán ar líne a dhícheall scaipeadh tairiscintí ar tháirgí nó ar sheirbhísí nach gcomhlíonann dlí an Aontais nó dlí náisiúnta, ag trádálaithe a úsáideann a sheirbhís, a shainaithint agus a chosc trí bhearta amhail seiceálacha randamacha ar na táirgí agus na seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí i dteannta na n-oibleagáidí dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 den Airteagal seo.
Leasú 270
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 3 – an chuid réamhráiteach
3.  I gcás ina léirítear d’ardán ar líne go bhfuil aon phíosa faisnéise dá dtagraítear i mír 1 a fuarthas ón trádálaí lena mbaineann míchruinn nó neamhiomlán, iarrfaidh an t-ardán sin ar an trádálaí an fhaisnéis a cheartú a mhéid is gá chun a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis uile cruinn agus iomlán, gan mhoill nó laistigh den tréimhse ama arna leagan síos ag an Aontas agus sa dlí náisiúnta.
3.  I gcás ina léirítear d’ardán ar líne go leormhaith nó ina bhfuil cúis aige lena chreidiúint go bhfuil aon phíosa faisnéise dá dtagraítear i mír 1 a fuarthas ón trádálaí lena mbaineann míchruinn nó neamhiomlán, iarrfaidh an t-ardán sin ar an trádálaí an fhaisnéis a cheartú a mhéid is gá chun a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis uile cruinn agus iomlán, gan mhoill nó laistigh den tréimhse ama arna leagan síos ag an Aontas agus sa dlí náisiúnta.
Leasú 271
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 3 – fomhír 1
I gcás go mainníonn ar an trádálaí an fhaisnéis sin a cheartú nó nach líonann sé isteach í, cuirfidh an t-ardán ar líne soláthar a sheirbhíse don trádálaí ar fionraí go dtí go gcomhlíonfar an iarraidh sin.
I gcás ina mainníonn ar an trádálaí an fhaisnéis sin a cheartú nó a chomhlánú, cuirfidh an t-ardán ar líne soláthar a sheirbhíse don trádálaí ar fionraí go pras i ndáil leis na táirgí nó seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas go dtí go gcomhlíonfar go hiomlán an iarraidh sin.
Leasú 272
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 3 a (nua)
3a.  Má dhiúltaíonn ardán ar líne d’iarratas ar sheirbhísí nó má chuireann sé seirbhísí do thrádálaí ar fionraí, rachaidh an trádálaí in iontaoibh na sásraí faoi Airteagal 17 agus Airteagal 43 den Rialachán seo.
Leasú 273
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 3 b (nua)
3b.  Ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí conarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, áiritheoidh siad go mbeidh céannacht, amhail trádmharc nó lógó, an úsáideora gnó a sholáthraíonn ábhar, earraí nó seirbhísí infheicthe go soiléir taobh leis an ábhar, na hearraí nó na seirbhísí a thairgtear. Chun na críche sin, cuirfidh an t-ardán ar líne comhéadan caighdeánaithe d’úsáideoirí gnó ar bun.
Leasú 274
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 3 c (nua)
3c.  Is iad na trádálaithe amháin a bheidh faoi dhliteanas i leith chruinneas na faisnéise agus cuirfidh siad an t-ardán ar líne ar an eolas gan mhoill faoi aon athruithe ar an bhfaisnéis a sholáthraítear.
Leasú 275
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 4
4.  Stórálfaidh an t-ardán ar líne an fhaisnéis a fhaightear de bhun mhír 1 agus 2 ar bhealach slán fad a mhairfidh a gcaidreamh conarthach leis an trádálaí lena mbaineann. Scriosfaidh siad an fhaisnéis ina dhiaidh sin.
4.  Stórálfaidh an t-ardán ar líne an fhaisnéis a fhaightear de bhun mhír 1 agus 2 ar bhealach slán fad a mhairfidh a gcaidreamh conarthach leis an trádálaí lena mbaineann. Scriosfaidh siad an fhaisnéis ina dhiaidh sin tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis cianchonradh a thabhairt i gcrích go críochnaitheach.
Leasú 276
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 6
6.  Cuirfidh an t-ardán ar líne an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a), (d), (e) agus (f) de mhír 1 ar fáil d’fhaighteoirí na seirbhíse, ar bhealach soiléir, inrochtana agus intuigthe.
6.  Cuirfidh an t-ardán ar líne an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a), (d), (e), (f), agus (fa) de mhír 1 ar fáil d’fhaighteoirí na seirbhíse, ar bhealach soiléir, inrochtana agus intuigthe i gcomhréir leis na ceanglais inrochtaineachta d’Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Treoir (AE) 2019/882.
Leasú 277
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22a (nua)
Airteagal 22a
An oibleagáid tomhaltóirí agus údaráis a chur ar an eolas faoi tháirgí agus seirbhísí neamhdhleathacha
1.   I gcás inarb eol d’ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, beag beann ar na modhanna a úsáidtear, go bhfuil táirge nó seirbhís a thairgeann trádálaí ar chomhéadan an ardáin sin neamhdhleathach maidir leis na ceanglais is infheidhme i ndlí an Aontais nó sa dlí náisiúnta, déanfaidh sé an méid seo a leanas:
(a)   an táirge nó an tseirbhís neamhdhleathach a bhaint dá gcomhéadan go gasta agus, i gcás inarb iomchuí, na húdaráis ábhartha, amhail an t-údarás um fhaireachais margaidh nó an t-údarás custaim, a chur ar an eolas faoin gcinneadh a rinneadh;
(b)   i gcás ina bhfuil sonraí teagmhála fhaighteoirí a sheirbhísí ag an t-ardán ar líne, déanfaidh sé faighteoirí na seirbhíse sin a fuair an táirge nó an tseirbhís sin a chur ar an eolas faoi neamhdhleathacht, faoi chéannacht an trádálaí agus faoi na roghanna atá ann sásamh a lorg;
(c)   stór a thiomsú agus a chur ar fáil go poiblí trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchláir ina bhfuil faisnéis faoi tháirgí agus seirbhísí neamhdhleathacha a baineadh anuas óna ardán le 12 mhí anuas, mar aon le faisnéis faoin trádálaí lena mbaineann agus na roghanna atá ann chun sásamh a lorg.
2.   Déanfaidh ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe bunachar sonraí inmheánach a choimeád de tháirgí agus seirbhísí neamhdhleathacha a baineadh anuas agus/nó d’fhaighteoirí a cuireadh ar fionraí de bhun Airteagal 20.
Leasú 278
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe a a (nua)
(aa)  an líon gearán a fuarthas tríd an gcóras inmheánach um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagal 17, an bunús atá leis na gearáin sin, cinntí arna nglacadh i ndáil leis na gearáin sin, an meánam a theastaíonn chun na cinntí sin a ghlacadh agus an líon cásanna inar aisiompaíodh na cinntí sin;
Leasú 279
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe b
(b)  an líon fionraíochtaí arna bhforchur de bhun Airteagal 20, ag déanamh idirdhealú idir fionraíochtaí a achtaíodh as ábhar ar follasach gurb ábhar neamhdhleathach é a sholáthar, fógraí ar follasach gur fógraí gan bhunús iad a chur isteach agus gearáin ar follasach gur gearáin gan bhunús iad a chur isteach;
(b)  an líon fionraíochtaí arna bhforchur de bhun Airteagal 20, agus idirdhealú á dhéanamh idir fionraíochtaí a achtaíodh as ábhar neamhdhleathach a sholáthar, fógraí ar follasach gur fógraí gan bhunús iad a chur isteach agus gearáin ar follasach gur gearáin gan bhunús iad a chur isteach;
Leasú 280
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe c a (nua)
(ca)  líon na bhfógrán a rinne an t-ardán ar líne a bhaint anuas, a lipéadú nó a dhíchumasú agus an bonn cirt atá leis na cinntí;
Leasú 281
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2
2.  Foilseoidh na hardáin ar líne, uair amháin ar a laghad gach sé mhí, faisnéis maidir le meán-líon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse i ngach Ballstát, arna ríomh mar mheán thar an tréimhse sé mhí anuas, i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe a glacadh de bhun Airteagal 25(2).
2.  Foilseoidh na hardáin ar líne, uair amháin ar a laghad gach 12 mhí, faisnéis maidir le meán-líon fhaighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse i ngach Ballstát, arna ríomh mar mheán thar an tréimhse 6 mhí anuas, i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe a glacadh de bhun Airteagal 25(2).
Leasú 282
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2 a (nua)
2a.  Staonfaidh na Ballstáit ó oibleagáidí breise maidir le tuairisciú trédhearcachta a fhorchur ar na hardáin ar líne, seachas iarrataí sonracha i ndáil le feidhmiú a gcumhachtaí maoirseachta.
Leasú 283
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 4
4.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun teimpléid a leagan síos maidir le foirm, ábhar agus mionsonraí eile tuarascálacha de bhun mhír 1.
4.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun tacar de phríomhtháscairí feidhmíochta a bhunú agus teimpléid a leagan síos maidir le foirm, ábhar agus mionsonraí eile tuarascálacha de bhun mhír 1.
Leasú 284
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
Déanfaidh na hardáin ar líne a thaispeánann fógraíocht ar a gcomhéadain ar líne a áirithiú gur féidir le faighteoirí na seirbhíse an méid seo a leanas a shainaithint, le haghaidh gach fógrán sonrach a thaispeántar do gach faighteoir aonair, ar bhealach soiléir, gan débhrí agus i bhfíor-am:
1.   Déanfaidh na hardáin ar líne a thaispeánann fógraíocht ar a gcomhéadain ar líne a áirithiú gur féidir le faighteoirí na seirbhíse an méid seo a leanas a shainaithint, le haghaidh gach fógrán sonrach a thaispeántar do gach faighteoir aonair, ar bhealach soiléir, gonta, gan débhrí agus i bhfíor-am:
Leasú 285
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 – pointe a
(a)  gur fógrán atá san fhaisnéis a thaispeántar;
(a)  gur fógrá ar líne í an fhaisnéis a thaispeántar ar an gcomhéadan nó ar chodanna de, lena n-áirítear trí mharcáil fheiceálach chomhchuibhithe;
Leasú 286
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 – pointe b a (nua)
(ba)  an duine nádúrtha nó dlítheanach a mhaoiníonn an fógra, más éagsúil an duine sin leis an duine nádúrtha nó dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (b);
Leasú 287
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 – pointe c
(c)  faisnéis bhríoch faoi na príomhpharaiméadair a úsáideadh chun na faighteoirí dá dtaispeánfar an fógrán a chinneadh.
(c)   faisnéis shoiléir, bhríoch agus aonfhoirmeach faoi na paraiméadair a úsáideadh chun an faighteoir dá dtaispeánfar an fógrán a chinneadh, agus i gcás inarb infheidhme faoi conas na paraiméadair sin a athrú.
Leasú 499
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 a (nua)
1a.  Áiritheoidh ardáin ar líne go mbeidh faighteoirí seirbhísí in ann rogha eolasach a dhéanamh go héasca maidir le toiliú a thabhairt, mar a shainmhínítear in Airteagal 4(11) agus in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2016/679, go ndéanfaí a gcuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha fógraíochta trí fhaisnéis fhóinteach a sholáthar dóibh, lena n-áirítear faisnéis faoin gcaoi a ndéanfar airgead a shaothrú as a gcuid sonraí. Déanfaidh ardáin ar líne a áirithiú nach mbeidh diúltú toiliú a thabhairt níos deacra nó níos ídithí ó thaobh ama de don fhaighteoir ná toiliú a thabhairt. I gcás ina ndiúltaíonn faighteoirí toiliú a thabhairt, nó ina ndearna siad toiliú a tharraingt siar, tabharfar roghanna cothroma agus réasúnacha eile d’fhaighteoirí chun rochtain a fháil ar an ardán ar líne.
Leasú 500
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 b (nua)
1b.  Tá toirmeasc ar theicnící spriocdhírithe nó aimplithe lena ndéantar sonraí pearsanta mionaoiseach nó sonraí pearsanta dá dtagraítear in Airteagal 9(1) de Rialachán (AE) 2016/679 a phróiseáil, a nochtadh nó a chur in iúl chun críche fógráin a thaispeáint.
Leasú 290
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 a (nua)
Airteagal 24a
Trédhearcacht córais moltóra
1.   Leagfaidh ardáin ar líne amach ina dtéarmaí agus coinníollacha agus trí acmhainn ar líne ainmnithe is féidir teacht uirthi go díreach agus go héasca ó chomhéadan ar líne an ardáin ar líne nuair a mholtar ábhar, ar bhealach atá soiléir, inrochtana agus éasca le tuiscint, príomhpharaiméadair a úsáidtear ina gcórais mholtaí, mar aon le haon roghanna atá ann d’fhaighteoir na seirbhíse chun na príomhpharaiméadair atá ar fáil dóibh a leasú nó tionchar a imirt orthu.
2.   Áireofar na nithe seo a leanas, ar a laghad, ar na príomhpharaiméadair dá dtagraítear i mír 1:
(a)   na príomhchritéir a úsáidtear sa chóras ábhartha, ar critéir iad is suntasaí, ina n-aonar nó le chéile, maidir le moltaí a chinneadh;
(b)   tábhacht choibhneasta na bparaiméadar sin;
(c)   cé na cuspóirí ar lena n-aghaidh a rinneadh an córas ábhartha a bharrfheabhsú; agus
(d)   más infheidhme, míniú ar an ról atá ag iompar fhaighteoirí na seirbhíse maidir le conas a tháirgeann an córas ábhartha a aschuir.
Beidh na ceanglais a leagtar amach i mír 2 gan dochar do na rialacha maidir le rúin trádála agus cearta maoine intleachtúla a chosaint.
3.   I gcás ina bhfuil roghanna iomadúla ar fáil de bhun mhír 1, soláthróidh ardáin ar líne feidhm shoiléir ar féidir teacht go héasca uirthi ar a gcomhéadan ar líne ag lamháil d’fhaighteoir na seirbhíse a rogha thosaíochta a roghnú agus a mhodhnú tráth ar bith le haghaidh gach ceann de na córais mholtóra lena gcinntear ord coibhneasta na faisnéise a chuirtear faoina mbráid.
Leasú 291
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 b (nua)
Airteagal 24b
Oibleagáidí breise ar ardáin a úsáidtear go príomha chun ábhar pornagrafach arna ghiniúint ag an úsáideoirí a scaipeadh
I gcás ina n-úsáidtear ardán ar líne go príomha chun ábhar pornagrafach arna ghiniúint ag an úsáideoir a scaipeadh, déanfaidh an t-ardán na bearta teicniúla agus eagraíochtúla is gá chun an méid seo a leanas a áirithiú:
(a)   go bhfuil na húsáideoirí a scaipeann ábhar tar éis iad féin a fhíorú trí chlárú dúbailte roghnach ríomhphoist agus fóin póca;
(b)   modhnú gairmiúil ábhair ag duine, oilte chun mí-úsáid ghnéasach bunaithe ar íomhánna a shainaithint, lena n-áirítear ábhar a bhfuil dóchúlacht ard ann go bhfuil sé neamhdhleathach;
(c)   go ndéantar inrochtaineacht nós imeachta cáilithe um fhógra a thabhairt san fhoirm, de bhreis ar an sásra dá dtagraítear in Airteagal 114, ina bhféadfaidh daoine aonair fógra a thabhairt don ardán leis an líomhain go bhfuil ábhar íomhá ar an ardán lena léirítear iad nó a airbheartaíonn iad a bheith á léiriú á scaipeadh gan a dtoiliú agus fianaise prima facie a sholáthar ar a gcéannacht fhisiceach a sholáthar don ardán; déanfar ábhar a dtugtar fógra ina leith tríd an nós imeachta sin a chur ar fionraí gan moill mhíchuí.
Leasú 292
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1
1.  Beidh feidhm ag an Roinn seo maidir le hardáin ar líne a chuireann a seirbhísí ar fáil do mheánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas atá cothrom le 45 mhilliún nó níos airde, arna ríomh i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach sna gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 3.
1.  Beidh feidhm ag an Roinn seo maidir le hardáin ar líne:
(a)   a chuireann a seirbhísí ar fáil, ar feadh 4 mhí ar a laghad as a chéile, do mheánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas atá cothrom le 45 mhilliún nó níos airde, arna ríomh i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach sna gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 3. I modheolaíocht den sórt sin, cuirfear an méid seo a leanas san áireamh, go háirithe:
(i)   beidh líon na bhfaighteoirí gníomhacha bunaithe ar gach seirbhís aonair;
(ii)   ní dhéantar faighteoirí gníomhacha atá nasctha le níos mó ná feiste amháin a chomhaireamh ach uair amháin;
(iii)   ní dhéantar úsáid indíreach seirbhíse, trí thríú páirtí nó nascadh, a chomhaireamh;
(iv)   i gcás ina bhfuil ardán ar líne á óstáil ag soláthraí seirbhísí idirghabhála eile, go sanntar na faighteoirí gníomhacha don ardán ar líne is gaire don fhaighteoir amháin;
(v)   nach n-áirítear idirghníomhaíochtaí, cuntais nó scanadh sonraí uathoibrithe (“róbait”) neamhdhaonna.
Leasú 293
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 3
3.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 69, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, chun modheolaíocht shonrach a leagan síos chun meánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas a ríomh, chun críocha mhír 1. Sonróidh an mhodheolaíocht sin, go háirithe, conas daonra an Aontais a chinneadh agus na critéir chun meánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas a chinneadh, ag cur na ngnéithe rochtana éagsúla san áireamh.
3.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 69, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, chun modheolaíocht shonrach a leagan síos chun meánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas a ríomh, chun críocha mhír 1(a). Sonróidh an mhodheolaíocht sin, go háirithe, conas daonra an Aontais a chinneadh agus na critéir chun meánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas a chinneadh, ag cur na ngnéithe rochtana éagsúla san áireamh.
Leasú 294
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Déanfaidh ardáin an-mhór ar líne aon rioscaí sistéamacha a eascraíonn ó fheidhmiú agus ón úsáid a bhaintear as a seirbhísí san Aontas a shainaithint, a anailísiú agus a mheas, ó dháta an chur i bhfeidhm dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 25(4), uair amháin sa bhliain ar a laghad ina dhiaidh sin. Bainfidh an measúnú riosca seo go sonrach lena gcuid seirbhísí agus beidh na rioscaí sistéamacha seo a leanas mar chuid de:
1.  Déanfaidh ardáin an-mhór ar líne dóchúlacht agus déine aon rioscaí sistéamacha a eascraíonn ó dhearadh, córais algartamacha, saintréithe intreacha, feidhmiú agus ón úsáid a bhaintear as a seirbhísí san Aontas a shainaithint, a anailísiú agus a mheas go héifeachtach agus go dícheallach, ó dháta an chur i bhfeidhm dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 25(4), uair amháin sa bhliain ar a laghad ina dhiaidh sin, agus in aon chás sula seolfar seirbhísí nua. Cuirfear san áireamh sa mheasúnú riosca rioscaí de réir an Bhallstáit ina dtairgtear seirbhísí agus san Aontas ina iomláine, go háirithe do theanga nó réigiún ar leith. Bainfidh an measúnú riosca seo go sonrach lena gcuid seirbhísí agus lena gcuid gníomhaíochtaí, lena n-áirítear dearadh teicneolaíochta, roghanna ó thaobh na samhla gnó, agus beidh na rioscaí sistéamacha seo a leanas mar chuid de:
Leasú 295
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 – pointe a
(a)  scaipeadh ábhar neamhdhleathach trína seirbhísí;
(a)  scaipeadh ábhair neamhdhleathaigh trína seirbhísí nó ábhair a sháraíonn a dtéarmaí agus a gcoinníollacha;
Leasú 296
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 – pointe b
(b)  aon éifeachtaí diúltacha ar fheidhmiú na gceart bunúsach maidir le hómós a thabhairt do shaol príobháideach duine agus do shaol an teaghlaigh, maidir leis an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an toirmeasc ar idirdhealú agus cearta an linbh, mar a chumhdaítear in Airteagail 7, 11, 21 agus 24 den Chairt faoi seach;
(b)  aon éifeachtaí diúltacha iarbhír agus intuartha ar fheidhmiú na gceart bunúsach, lena n-áirítear maidir le cosaint tomhaltóirí, meas ar dhínit an duine, ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh, cosaint sonraí pearsanta agus an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, mar aon le saoirse agus iolrachas na meán, an toirmeasc ar idirdhealú, an ceart chun comhionannais inscne, agus cearta an linbh, mar a chumhdaítear in Airteagail 1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 agus 38 den Chairt faoi seach;
Leasú 297
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 – pointe c
(c)  ionramháil a seirbhíse d’aon ghnó, lena n-áirítear trí úsáid bhréagach a bhaint as an tseirbhís nó le huathshaothrú na seirbhíse, lena mbaineann éifeacht dhiúltach iarbhír nó intuartha ar chosaint na sláinte poiblí, mionaoiseach, an dioscúrsa shibhialta, nó lena mbaineann éifeachtaí iarbhír nó intuartha a bhaineann le próisis thoghchánacha agus leis an tslándáil phoiblí.
(c)  aon mhífheidhmiú nó ionramháil a seirbhíse d’aon ghnó, lena n-áirítear trí úsáid bhréagach a bhaint as an tseirbhís nó le huathshaothrú na seirbhíse nó rioscaí a bhaineann le hoibriú beartaithe na seirbhíse, lena n-áirítear méadú ar ábhar neamhdhleathach, ábhar atá ag sárú a dtéarmaí agus a gcoinníollacha nó aon ábhar eile lena mbaineann éifeacht dhiúltach iarbhír nó intuartha ar chosaint mionaoiseach agus grúpaí leochaileacha eile d’fhaighteoirí na seirbhíse, ar luachanna daonlathacha, saoirse na meán, saoirse chun tuairimí a nochtadh agus an dioscúrsa sibhialta, nó lena mbaineann éifeachtaí iarbhír nó intuartha a bhaineann le próisis thoghchánacha agus leis an tslándáil phoiblí;
Leasú 298
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 – pointe c a (nua)
(ca)  aon éifeachtaí diúltacha iarbhír agus intuartha ar chosaint na sláinte poiblí mar aon le handúil iompraíochta nó iarmhairtí tromchúiseacha eile diúltacha ar dhea-bhail choirp, mheabhrach, shóisialta agus airgeadais an duine.
Leasú 299
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2
2.  Le linn do na measúnuithe riosca a bheith á ndéanamh, cuirfidh ardáin an-mhór ar líne, go háirithe, an tionchar atá ag a gcórais mhodhnaithe ábhar, a gcórais mholtaí agus a gcórais chun fógraíocht a roghnú agus a thaispeáint ar aon cheann de na rioscaí sistéamacha dá dtagraítear i mír 1 san áireamh lena n-áirítear scaipeadh ábhar neamhdhleathach agus faisnéise atá ar neamhréir lena dtéarmaí agus coinníollacha agus a d’fhéadfadh a bheith mear agus forleathan.
2.  Le linn do na measúnuithe riosca a bheith á ndéanamh, cuirfidh ardáin an-mhór ar líne san áireamh, go háirithe, an bhfuil tionchar ag a gcórais mhodhnaithe ábhar, a dtéarmaí agus coinníollacha, a gcaighdeáin chomhphobail, a gcórais algartamacha, a gcórais moltaí, agus a gcórais chun fógraíocht a roghnú agus a thaispeáint, chomh maith le bailiú, próiseáil agus próifíliú sonraí bunúsach, agus conas atá tionchar acu sin, ar aon cheann de na rioscaí sistéamacha dá dtagraítear i mír 1 san áireamh lena n-áirítear scaipeadh ábhar neamhdhleathach agus faisnéise atá ar neamhréir lena dtéarmaí agus coinníollacha agus a d’fhéadfadh a bheith mear agus forleathan.
Leasú 300
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 a (nua)
2a.  Agus measúnuithe riosca á ndéanamh acu, rachaidh ardáin an-mhór ar líne i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, le hionadaithe fhaighteoirí na seirbhíse, ionadaithe ó ghrúpaí a bhféadfadh tionchar a bheith ag a seirbhísí orthu, saineolaithe neamhspleácha agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta. Déanfar a rannpháirtíocht a chur in oiriúint do na rioscaí sistéamacha sonracha arb é is aidhm don ardán an-mhór ar líne a mheasúnú.
Leasú 301
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 b (nua)
2b.  Cuirfear doiciméid tacaíochta an mheasúnaithe riosca in iúl do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta agus don Choimisiún.
Leasú 302
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 c (nua)
2c.  Ní thiocfaidh oibleagáid faireacháin ghinearálta as na hoibleagáidí dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 ar aon slí.
Leasú 303
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Cuirfidh ardán an-mhór ar líne bearta maolaithe réasúnta, comhréireacha agus éifeachtacha atá oiriúnaithe do na rioscaí sistéamacha sonracha dá dtagraítear in Airteagal 26 i bhfeidhm. D’fhéadfadh go mbeadh na nithe seo a leanas i measc na mbeart sin, i gcás inarb infheidhme:
1.  Cuirfidh ardán an-mhór ar líne bearta maolaithe réasúnta, trédhearcacha, comhréireacha agus éifeachtacha atá oiriúnaithe do na rioscaí sistéamacha sonracha dá dtagraítear in Airteagal 26 i bhfeidhm. D’fhéadfadh go mbeadh na nithe seo a leanas i measc na mbeart sin, i gcás inarb infheidhme:
Leasú 304
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – pointe a
(a)  córais mhodhnaithe ábhar nó córais mholtaí, na próisis chinnteoireachta a bhaineann leo, gnéithe dá gcuid seirbhísí nó feidhmiú a gcuid seirbhísí, nó a dtéarmaí agus coinníollacha, a oiriúnú;
(a)  córais mhodhnaithe ábhar, córais algartamacha, nó córais moltaí agus comhéadain ar líne, na próisis chinnteoireachta a bhaineann leo, an dearadh, gnéithe dá gcuid seirbhísí nó feidhmiú a gcuid seirbhísí, a samhail fógraíochta nó a dtéarmaí agus coinníollacha, a oiriúnú;
Leasú 305
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – pointe a a (nua)
(aa)  acmhainní iomchuí a áirithiú chun déileáil le fógraí agus gearáin inmheánacha, lena n-áirítear bearta teicniúla agus oibríochtúla iomchuí nó acmhainneachtaí iomchuí;
Leasú 306
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – pointe b
(b)  bearta spriocdhírithe a bhfuil sé mar aidhm acu teorainn a chur le taispeáint fógrán maidir leis an tseirbhís a sholáthraíonn siad;
(b)  bearta spriocdhírithe a bhfuil sé mar aidhm acu teorainn a chur le taispeáint fógrán maidir leis an tseirbhís a sholáthraíonn siad, nó suíomh agus taispeáint malartach fógraí seirbhíse poiblí nó faisnéise fíorasaí eile;
Leasú 307
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – pointe b a (nua)
(ba)  i gcás inarb ábhartha, bearta spriocdhírithe atá dírithe ar chomhéadain agus gnéithe ar líne a oiriúnú chun mionaoisigh a chosaint;
Leasú 308
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – pointe c
(c)  na próisis inmheánacha nó an mhaoirseacht ar aon cheann dá ngníomhaíochtaí a neartú go háirithe maidir le riosca sistéamach a bhrath;
(c)  na próisis inmheánacha, agus na hacmhainní, an tástáil, an doiciméadacht, nó an mhaoirseacht ar aon cheann dá ngníomhaíochtaí a neartú go háirithe maidir le riosca sistéamach a bhrath;
Leasú 309
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 a (nua)
1a.  Dearfaidh ardáin an-mhór ar líne, i gcás inarb iomchuí, a a mbearta maolaithe riosca le rannpháirtíocht ionadaithe fhaighteoirí na seirbhíse, saineolaithe neamhspleácha agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta. I gcás nach bhfuil aon rannpháirtíocht den sórt sin beartaithe, déanfar é sin a shoiléiriú sa tuarascáil trédhearcachta dá dtagraítear in Airteagal 33.
Leasú 310
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 b (nua)
1b.  Déanfaidh ardáin an-mhór ar líne liosta mionsonraithe de na bearta maolaithe riosca a rinneadh agus an bonn cirt atá leo a chur ar fáil do na hiniúchóirí neamhspleácha chun an tuarascáil iniúchóireachta dá dtagraítear in Airteagal 28 a ullmhú.
Leasú 311
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 c (nua)
1c.  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar chur chun feidhme agus éifeachtacht na mbeart maolaitheach arna ndéanamh ag ardáin an-mhór ar líne dá dtagraítear in Airteagal 27(1) agus nuair is gá, féadfaidh sé moltaí a eisiúint.
Leasú 312
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Foilseoidh an Bord, i gcomhar leis an gCoimisiún, tuarascálacha cuimsitheacha, uair amháin sa bhliain, a mbeidh na nithe seo a leanas mar chuid díobh:
2.  Foilseoidh an Bord, i gcomhar leis an gCoimisiún, tuarascálacha cuimsitheacha, uair amháin sa bhliain. Beidh an méid seo a leanas mar chuid de na tuarascálacha sin:
Leasú 313
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 2 – pointe a
(a)  sainaithint agus measúnú ar na rioscaí sistéamacha is mó agus is mó a thagann chun cinn arís agus arís de réir tuairiscí ó ardáin an-mhór ar líne nó a sainaithníodh trí fhoinsí faisnéise eile, go háirithe iad siúd atá á soláthar i gcomhréir le hAirteagail 31 agus 33;
(a)  sainaithint agus measúnú ar na rioscaí sistéamacha is mó agus is mó a thagann chun cinn arís agus arís de réir tuairiscí ó ardáin an-mhór ar líne nó a sainaithníodh trí fhoinsí faisnéise eile, go háirithe iad siúd atá á soláthar i gcomhréir le hAirteagail 30, 31 agus 33;
Leasú 314
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)
Tíolacfar na tuarascálacha de réir an Bhallstáit inar tharla na rioscaí sistéamacha agus san Aontas ina iomláine. Foilseofar na tuarascálacha i dteangacha oifigiúla uile Bhallstáit an Aontais.
Leasú 315
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 3
3.  Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, treoirlínte ginearálta a eisiúint faoi chur i bhfeidhm mhír 1 i ndáil le rioscaí sonracha, go háirithe maidir le dea-chleachtais reatha agus bearta féideartha a mholadh, agus aird chuí á tabhairt ar iarmhairtí féideartha na mbeart ar chearta bunúsacha a chumhdaítear i gCairt na bpáirtithe uile lena mbaineann. Eagróidh an Coimisiún comhairliúcháin phoiblí le linn ullmhú na dtreoirlínte sin.
3.  Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, agus tar éis comhairliúchán poiblí treoirlínte ginearálta a eisiúint faoi chur i bhfeidhm mhír 1 i ndáil le rioscaí sonracha, go háirithe maidir le dea-chleachtais reatha agus bearta féideartha a mholadh, agus aird chuí á tabhairt ar iarmhairtí féideartha na mbeart ar chearta bunúsacha a chumhdaítear i gCairt na bpáirtithe uile lena mbaineann.
Leasú 316
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 3 a (nua)
3a.  Ní thiocfaidh oibleagáid faireacháin ghinearálta ná oibleagáidí gníomhacha aimsithe fíoras as an gceanglas bearta maolaithe a chur i bhfeidhm.
Leasú 317
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Beidh ardáin an-mhór ar líne faoi réir, ar a gcostas féin agus uair amháin sa bhliain ar a laghad, iniúchóireachtaí chun comhlíontacht leis na nithe seo a leanas a mheas:
1.  Beidh ardáin an-mhór ar líne faoi réir, ar a gcostas féin agus uair amháin sa bhliain ar a laghad, iniúchóireachtaí neamhspleácha chun comhlíontacht leis na nithe seo a leanas a mheas:
Leasú 318
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 a (nua)
1a.  Áiritheoidh ardáin an-mhór ar líne go mbeidh rochtain ag iniúchóirí ar na sonraí ábhartha uile is gá chun an t-iniúchadh a dhéanamh i gceart.
Leasú 319
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Maidir leis na hiniúchóireachtaí a dhéanfar de bhun mhír 1, is eagraíochtaí a mbaineann na nithe seo a leanas leo a dhéanfaidh iad:
2.  Maidir leis na hiniúchóireachtaí a dhéanfar de bhun mhír 1, is eagraíochtaí a aithníonn agus a rinne an Coimisiún grinnfhiosrú orthu agus a mbaineann na nithe seo a leanas leo a dhéanfaidh iad:
Leasú 320
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 2 – pointe a
(a)  tá siad neamhspleách ón ardán an-mhór ar líne lena mbaineann;
(a)  tá siad neamhspleách, ó thaobh dlí agus airgeadais de, ón ardán an-mhór ar líne lena mbaineann agus ó ardáin an-mhór eile ar líne, agus níl coinbhleachtaí leasa acu leo;
Leasú 321
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 2 – pointe a a (nua)
(aa)  nach ndearna iniúchóirí agus a gcuid fostaithe aon seirbhís eile a sholáthar don ardán an-mhór ar líne ar a ndearnadh iniúchadh sa 12 mhí roimh an iniúchadh agus go dtugann siad gealltanas nach n-oibreoidh siad, go ceann 12 mhí tar éis deireadh a theacht lena bpost san eagraíocht iniúchóireachta, don ardán an-mhór ar líne ar a ndearnadh iniúchadh ná d’eagraíocht ghairmiúil nó comhlachas gnó dá bhfuil an t-ardán ina bhall;
Leasú 322
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 3 – an chuid réamhráiteach
3.  Bunóidh na heagraíochtaí a dhéanann na hiniúchóireachtaí tuarascáil iniúchóireachta le haghaidh gach iniúchóireacht. Beidh an tuarascáil sin i scríbhinn agus an méid seo a leanas ar a laghad inti:
3.  Bunóidh na heagraíochtaí a dhéanann na hiniúchóireachtaí tuarascáil iniúchóireachta le haghaidh gach ábhar iniúchóireachta, amhail dá dtagraítear i mír1. Beidh an tuarascáil sin i scríbhinn agus an méid seo a leanas ar a laghad inti:
Leasú 323
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 3 – pointe b a (nua)
(ba)  dearbhú leasanna;
Leasú 324
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 3 – pointe d
(d)  tuairisc ar na príomhthorthaí a tháinig chun cinn san iniúchóireacht;
(d)  tuairisc ar na príomhthorthaí a tháinig chun cinn san iniúchadh agus achoimre ar na príomhthorthaí;
Leasú 325
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 3 – pointe d a (nua)
(da)  tuairisc ar na tríú páirtithe a ndeachthas i gcomhairle leo mar chuid den iniúchadh;
Leasú 326
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 3 – pointe f a (nua)
(fa)  tuairisc ar ghnéithe sonracha nach bhféadfaí a iniúchadh agus míniú ar an bhfáth nach bhféadfaí iad a iniúchadh.
Leasú 327
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 3 – pointe f b (nua)
(fb)  i gcás inarb amhlaidh, sa tuairim iniúchóireachta, nach bhféadfaí teacht ar chonclúid maidir le gnéithe sonracha a thagann faoi raon feidhme an iniúchta, ráiteas maidir leis na cúiseanna nár thángthas ar chonclúid den sórt sin.
Leasú 328
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 4 a (nua)
4a.  Déanfaidh an Coimisiún liosta d’eagraíochtaí grinnfhiosraithe a fhoilsiú agus a nuashonrú go rialta.
Leasú 329
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 4 b (nua)
4b.  I gcás ina bhfaighidh ardán an-mhór ar líne tuarascáil dhearfach iniúchóireachta, beidh sé i dteideal séala barr feabhais a iarraidh ar an gCoimisiún.
Leasú 330
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 1
1.  Leagfaidh ardán an-mhór ar líne a úsáideann córais mholtóra amach ina dtéarmaí agus coinníollacha, ar bhealach atá soiléir, inrochtana agus éasca le tuiscint, príomhpharaiméadair a úsáidtear ina gcórais mholtóra, mar aon le haon roghanna atá ann d’fhaighteoirí na seirbhíse chun na príomhpharaiméadair a d’fhéadfadh a bheith ar fáil dóibh a leasú nó tionchar a imirt orthu, lena n-áirítear rogha amháin ar a laghad nach bhfuil bunaithe ar phróifíliú, de réir bhrí Airteagal 4(4) de Rialachán (AE) 2016/679.
1.  Sa bhreis ar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal24a, soláthróidh ardáin an-mhór ar líne a úsáideann córais mholtóra córas moltóra amháin ar a laghad nach bhfuil bunaithe ar phróifíliú, de réir bhrí Airteagal4(4) de Rialachán (AE) 2016/679, mar aon le feidhmiúlacht atá inrochtana go héasca ar a gcomhéadan ar líne agus lena gceadaítear d’fhaighteoir na seirbhíse a rogha thosaíochta a roghnú agus a mhodhnú tráth ar bith i gcás gach ceann de na córais mholtóra lena gcinntear ord coibhneasta na faisnéise a chuirtear os a gcomhair.
Leasú 331
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 2
2.  I gcás ina bhfuil roghanna iomadúla ar fáil de bhun mhír 1, soláthróidh ardáin an-mhór ar líne feidhmiúlacht ar féidir teacht go héasca uirthi ar a gcomhéadan ar líne ag ceadú d’fhaighteoir na seirbhíse a rogha thosaíochta a roghnú agus a mhodhnú tráth ar bith le haghaidh gach ceann de na córais mholtóra lena gcinntear ord coibhneasta na faisnéise a chuirtear faoina mbráid.
scriosta
Leasú 332
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1
1.  Tiomsóidh ardáin an-mhór ar líne a thaispeánann fógraíocht ar a gcomhéadain ar líne stór ina bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 agus cuirfidh siad an stór sin ar fáil go poiblí trí chomhéadain feidhmchláir, go ceann bliana tar éis an dáta a raibh an fógrán ar taispeáint den uair dheiridh ar a gcomhéadain ar líne. Áiritheoidh siad nach bhfuil aon fhaisnéis phearsanta de chuid fhaighteoirí na seirbhíse ar taispeánadh an fógrán dóibh nó a bhféadfadh sé gur taispeánadh an fógrán dóibh sa stór sin.
1.  Tiomsóidh ardáin an-mhór ar líne a thaispeánann fógraíocht ar a gcomhéadain ar líne stór ina bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 agus déanfaidh siad an stór sin a chur ar fáil go poiblí agus a dhéanamh inchuardaithe, trí uirlisí so-rochtana, éifeachtúla agus iontaofa, trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár, go ceann bliana tar éis an dáta a raibh an fógrán ar taispeáint den uair dheiridh ar a gcomhéadain ar líne. Áiritheoidh siad gur féidir cuardaigh ilchritéir a dhéanamh de réir fógróra agus gach pointe sonraí atá san fhógrán, de réir sprioc an fhógráin agus de réir an lucht féachana is mian leis an bhfógróir a bheith aige. Áiritheoidh siad nach bhfuil aon fhaisnéis phearsanta de chuid fhaighteoirí na seirbhíse ar taispeánadh an fógrán dóibh nó a bhféadfadh sé gur taispeánadh an fógrán dóibh sa stór, agus déanfaidh siad iarrachtaí réasúnta a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis cruinn agus iomlán.
Leasú 333
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 2 – pointe a
(a)  ábhar an fhógráin;
(a)  ábhar an fhógráin, lena n-áirítear ainm an táirge, na seirbhíse nó an bhranda agus cuspóir an fhógráin;
Leasú 334
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 2 – pointe b a (nua)
(ba)  an duine nádúrtha nó dlítheanach a d’íoc as an bhfógrán, i gcás nach ionann an duine sin agus an duine dá dtagraítear i bpointe (b);
Leasú 335
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 2 – pointe d
(d)  cibé an raibh sé mar rún an fógrán a thaispeáint go sonrach do ghrúpa amháin d’fhaighteoirí na seirbhíse nó do níos mó ná grúpa amháin d’fhaighteoirí na seirbhíse agus má bhí, na príomhpharaiméadair a úsáideadh chun na críche sin;
(d)  cibé an raibh sé mar rún an fógrán a thaispeáint go sonrach do ghrúpa áirithe amháin nó níos mó d’fhaighteoirí na seirbhíse agus, má bhí, na príomhpharaiméadair a úsáideadh chun na críche sin, lena n-áirítear aon pharaiméadair a úsáideadh chun grúpaí áirithe a eisiamh;
Leasú 336
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 2 – pointe d a (nua)
(da)  i gcás ina nochtar é, cóip d’ábhar na gcumarsáidí tráchtála a fhoilsítear ar na hardáin an-mhór ar líne nach ndéanann an t-ardán an-mhór ar líne a mhargú, a dhíol ná a chóiriú agus a dearbhaíodh amhlaidh, trí bhealaí iomchuí, don ardán an-mhór ar líne;
Leasú 337
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 2 – pointe e a (nua)
(ea)  cásanna inar baineadh an fógrán ar bhonn fógra a tíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 14 nó ar bhonn ordú a eisíodh de bhun Airteagal 8.
Leasú 338
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 2 a (nua)
2a.  Déanfaidh an Bord, tar éis dó dul i gcomhairle le taighdeoirí grinnfhiosraithe, treoirlínte a fhoilsiú maidir le struchtúr agus eagar na stór a chruthófar de bhun mhír 1.
Leasú 339
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30a (nua)
Airteagal 30a
Domhainbhrionnuithe
I gcás ina dtuigtear d’ardán an-mhór ar líne gur ábhar íomhá, fuaime nó físe atá ginte nó ionramháilte é píosa ábhair, ar ábhar é atá an-chosúil le daoine, réada, áiteanna nó eintitis nó imeachtaí eile atá ann cheana agus a fheictear go bréagach do dhuine go bhfuil sé barántúil nó fíreannach (domhainbhrionnuithe), déanfaidh an soláthraí an t-ábhar a lipéadú ar bhealach ina dtugtar le fios go bhfuil an t-ábhar neamhbharántúil agus atá le feiceáil go soiléir ag faighteoir na seirbhísí.
Leasú 340
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 1
1.  Cuirfidh ardáin an-mhór ar líne ar fáil do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta nó don Choimisiún, ar iarraidh réasúnaithe a fháil uathu agus laistigh de thréimhse réasúnta, atá sonraithe san iarraidh, rochtain ar shonraí atá riachtanach chun monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar chomhlíontacht leis an Rialachán seo. Is chun na gcríoch sin amháin a úsáidfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha agus an Coimisiún an fhaisnéis sin.
1.  Déanfaidh ardáin an-mhór ar líne rochtain ar shonraí atá riachtanach chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar a mhéid atá an Rialachán seo á chomhlíonadh a sholáthar, gan mhoill, don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó don Choimisiún, ar iarraidh réasúnaithe a fháil uaidh agus laistigh de thréimhse réasúnta a shonraítear san iarraidh. Ní dhéanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha agus an Coimisiún na sonraí sin a iarraidh, a rochtain ná a úsáid ach chun na gcríoch sin.
Leasú 341
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 1 a (nua)
1a.  Beidh sé d’oibleagáid ar an ardán an-mhór ar líne dearadh, loighic agus feidhmiú na n-algartam a mhíniú arna iarraidh sin don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta.
Leasú 342
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 2
2.  Ar iarraidh réasúnaithe a fháil ó Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta nó ón gCoimisiún, cuirfidh ardáin an-mhór ar líne rochtain ar shonraí ar fáil do thaighdeoirí grinnfhiosraithe a chomhlíonann na ceanglais i mír 4 den Airteagal seo, laistigh de thréimhse réasúnta, mar atá sonraithe san iarraidh, agus é mar aon chuspóir amháin leis an rochtain sin taighde a dhéanamh a chuireann le sainaithint agus tuiscint na rioscaí sistéamacha mar a leagtar amach in Airteagal 26(1).
2.  Ar iarraidh réasúnaithe a fháil ón gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó ón gCoimisiún, déanfaidh ardáin an-mhór ar líne rochtain ar shonraí a sholáthar, laistigh de thréimhse réasúnta, faoi mar a shonraítear san iarraidh, do thaighdeoirí grinnfhiosraithe nó do chomhlachtaí, eagraíochtaí nó comhlachais neamhbhrabúsacha ghrinnfhiosraithe, a chomhlíonann na ceanglais i mír 4 den Airteagal seo, chun taighde a dhéanamh lena gcuirtear le sainaithint, maolú agus tuiscint na rioscaí sistéamacha a leagtar amach in Airteagal 26(1) agus in Airteagal 27(1), agus chun na críche sin amháin.
Leasú 343
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 2 a (nua)
2a.  Beidh rochtain ag taighdeoirí grinnfhiosraithe agus ag comhlachtaí, eagraíochtaí agus comhlachais neamhbhrabúsacha ghrinnfhiosraithe ar uimhreacha comhiomlána i gcás amhairc iomlána agus ráta amhairc ábhair sula ndearnadh é a bhaint ar bhonn orduithe arna n-eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 8 nó ar bhonn modhnóireacht ábhair arna déanamh ar fhéintionscnamh an tsoláthraí agus faoina théarmaí agus coinníollacha.
Leasú 344
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 3
3.  Cuirfidh ardáin an-mhór ar líne rochtain ar shonraí de bhun mhír 1 agus mír 2 ar fáil trí bhunachair sonraí ar líne nó trí chomhéadain feidhmchláir, de réir mar is iomchuí.
3.  Soláthróidh ardáin an-mhór ar líne rochtain ar shonraí de bhun mhíreanna 1 agus 2 trí bhunachair sonraí ar líne nó trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár, de réir mar is iomchuí, lena mbeidh meicníocht sho-rochtana sholáimhsithe ag gabháil chun critéir iolracha a chuardach.
Leasú 345
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 4
4.  D’fhonn a bheith grinnfhiosraithe, ní mór do thaighdeoirí a bheith cleamhnaithe le hinstitiúid acadúil, a bheith neamhspleách ó leasa trádála, taifid chruthaithe ar shaineolas sna réimsí a bhaineann leis na rioscaí a ndéantar imscrúdú orthu a bheith acu, agus geallfaidh siad agus beidh siad ábalta na ceanglais maidir le slándáil sonraí agus rúndacht a ghabhann le gach iarraidh a chaomhnú.
4.  Chun go ndéanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó an Coimisiún grinnfhiosrú orthu, caithfidh taighdeoirí agus comhlachtaí, eagraíochtaí nó comhlachais neamhbhrabúsacha:
(a)   a bheith cleamhnaithe le hinstitiúidí acadúla nó le heagraíochtaí na sochaí sibhialta a théann chun leas an phobail agus a chomhlíonann na ceanglais faoi Airteagal 68;
(b)   a bheith neamhspleách ar leasanna tráchtála, lena n-áirítear ar aon ardán an-mhór ar líne;
(c)   an cistiú lena maoinítear an taighde a nochtadh;
(d)   a bheith neamhspleách ar aon chomhlachtaí rialtais, riaracháin nó stáit eile lasmuigh d’institiúid acadúil na cleamhnachta, má tá sí poiblí;
(e)   taifid chruthaithe ar shaineolais a bheith acu sna réimsí a bhaineann leis na rioscaí arna n-imscrúdú nó ar mhodheolaíochtaí taighde gaolmhara; agus
(f)   na ceanglais shonracha maidir le slándáil sonraí agus rúndacht a chomhfhreagraíonn do gach iarraidh a chaomhnú.
Leasú 346
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 4 a (nua)
4a.  I gcás ina mbeidh forais ag ardán an-mhór ar líne le creidiúint nach bhfuil taighdeoir nó comhlacht, eagraíocht nó comhlachas neamhbhrabúsach ag gníomhú de bhun na críche atá le mír 2 nó nach bhfuil coinníollacha mhír 4 á gcomhlíonadh a thuilleadh aige nó aici, déanfaidh sé an t-údarás ábhartha, bíodh sin an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó an Coimisiún, a chur ar an eolas láithreach, agus cinnfidh seisean gan moill mhíchuí cibé a tharraingeofar siar rochtain agus cathain a dhéanfar rochtain a thabhairt ar ais agus na coinníollacha faoina ndéanfar amhlaidh.
Leasú 347
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 4 b (nua)
4b.  I gcás ina mbeidh forais ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó ag an gCoimisiún le creidiúint nach bhfuil taighdeoir nó comhlacht, eagraíocht nó comhlachas neamhbhrabúsach ag gníomhú de bhun na críche atá le mír 2 nó nach bhfuil coinníollacha mhír 4 á gcomhlíonadh a thuilleadh aige nó aici, déanfaidh sé an t-ardán an-mhór ar líne a chur ar an eolas láithreach. Ar an bhfaisnéis sin a fháil, beidh an t-ardán an-mhór ar líne i dteideal rochtain ar shonraí a tharraingt siar. Is é an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó an Coimisiún a chinnfidh cibé a thabharfar rochtain ar ais agus na coinníollacha faoina ndéanfar amhlaidh.
Leasú 348
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 5
5.  Glacfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, gníomhartha tarmligthe ina leagtar síos na coinníollacha teicniúla faoina bhfuil ar ardáin an-mhór ar líne sonraí a roinnt de bhun mhír 1 agus 2 agus na críocha ar féidir na sonraí a úsáid ina leith. Leagfar síos sna gníomhartha tarmligthe sin na coinníollacha sonracha faoinar féidir sonraí a roinnt le taighdeoirí grinnfhiosraithe i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, ag cur san áireamh cearta agus leasa na n-ardán an-mhór ar líne agus fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann, lena n-áirítear faisnéis rúnda a chosaint, go háirithe rúin trádála, agus slándáil a seirbhíse a chothabháil.
5.  Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, agus tráth nach déanaí ná bliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm na reachtaíochta seo, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ina leagtar síos na coinníollacha teicniúla faoina bhfuil ar ardáin an-mhór ar líne sonraí a chomhroinnt de bhun mhíreanna 1 agus 2 agus na críocha ar féidir na sonraí a úsáid ina leith. Leagfar síos sna gníomhartha tarmligthe sin na coinníollacha sonracha faoinar féidir sonraí a chomhroinnt le taighdeoirí grinnfhiosraithe nó le comhlachtaí, eagraíochtaí nó comhlachais neamhbhrabúsacha ghrinnfhiosraithe i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, ag cur san áireamh cearta agus leasanna na n-ardán an-mhór ar líne agus cearta agus leasanna fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann, lena n-áirítear faisnéis rúnda a chosaint agus slándáil a seirbhíse a chothabháil.
Leasú 349
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 6 – pointe b
(b)  bainfidh leochaileachtaí suntasacha i ndáil le slándáil a sheirbhíse nó cosaint faisnéise rúnda, go háirithe rúin trádála, le rochtain a thabhairt ar na sonraí sin.
(b)  bainfidh leochaileachtaí suntasacha i ndáil le slándáil a sheirbhíse nó cosaint faisnéise rúnda le rochtain a thabhairt ar na sonraí sin;
Leasú 350
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 7 a (nua)
7a.  Uair sa bhliain, déanfaidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus an Coimisiún tuairisciú ar an bhfaisnéis seo a leanas:
(a)  líon na n-iarrataí a cuireadh faoina mbráid, amhail dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 6;
(b)  líon na n-iarrataí sin ar dhiúltaigh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nó an Coimisiún dóibh nó a tharraing siad siar, agus na cúiseanna ar diúltaíodh dóibh nó ar tarraingíodh siar iad, lena n-áirítear tar éis d’ardán an-mhór ar líne a iarraidh ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nó ar an gCoimisiún leasú a dhéanamh ar iarraidh dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 6.
Leasú 351
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 7 b (nua)
7b.  Tar éis dóibh a gcuid taighde a chríochnú, déanfaidh na taighdeoirí grinnfhiosraithe ar tugadh rochtain ar shonraí dóibh a dtorthaí a fhoilsiú, gan sonraí rúnda a nochtadh agus i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679.
Leasú 352
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 32 – mír 2
2.  Ní ainmneoidh ardáin an-mhór ar líne ach amháin daoine a bhfuil na cáilíochtaí gairmiúla, an t-eolas, an taithí agus an inniúlacht is gá acu mar oifigigh chomhlíontachta chun na cúraimí dá dtagraítear i mír 3 a fheidhmiú. Féadfaidh oifigigh chomhlíontachta a bheith ina mbaill foirne den ardán an-mhór ar líne lena mbaineann, nó féadfaidh siad na cúraimí sin a fheidhmiú ar bhonn conartha leis an ardán an-mhór ar líne lena mbaineann.
2.  Ní ainmneoidh ardáin an-mhór ar líne ach daoine a bhfuil na cáilíochtaí gairmiúla, an t-eolas, an taithí agus an cumas is gá acu chun na cúraimí dá dtagraítear i mír 3 a chomhlíonadh mar oifigigh chomhlíontachta. Féadfaidh oifigigh chomhlíontachta a bheith ina mbaill foirne den ardán an-mhór ar líne lena mbaineann, nó féadfaidh siad na cúraimí sin a fheidhmiú ar bhonn conartha leis an ardán an-mhór ar líne lena mbaineann.
Leasú 353
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 32 – mír 3 – pointe a
(a)  comhoibriú le Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta agus leis an gCoimisiún chun críche an Rialacháin seo;
(a)  comhoibriú leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, leis an mBord agus leis an gCoimisiún chun críche an Rialacháin seo;
Leasú 354
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 1
1.  Foilseoidh ardáin an-mhór ar líne na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 13 laistigh de sé mhí ón dáta cur i bhfeidhm dá dtagraítear in Airteagal 25(4), agus gach sé mhí ina dhiaidh sin.
1.  Foilseoidh ardáin an-mhór ar líne na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 13 laistigh de 6 mhí ón dáta cur i bhfeidhm dá dtagraítear in Airteagal 25(4), agus gach sé mhí ina dhiaidh sin, i bhformáid atá caighdeánaithe, inléite ag meaisíní agus éasca le rochtain.
Leasú 355
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 1 a (nua)
1a.  Áireofar sna tuarascálacha sin faisnéis maidir le modhnóireacht ábhair arna scaradh agus arna cur i láthair de réir gach Ballstáit ina dtairgtear na seirbhísí agus don Aontas ina iomláine. Foilseofar na tuarascálacha i gceann amháin ar a laghad de theangacha oifigiúla Bhallstáit an Aontais ina dtairgtear seirbhísí.
Leasú 356
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 2 – pointe b
(b)  na bearta maolaithe riosca gaolmhara a sainaithníodh agus a cuireadh chun feidhme de bhun Airteagal 27;
(b)  na bearta maolaithe sonracha a sainaithníodh agus a cuireadh chun feidhme de bhun Airteagal 27;
Leasú 357
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 2 – pointe d a (nua)
(da)  i gcás inarb iomchuí, faisnéis faoi ionadaithe fhaighteoirí na seirbhíse, saineolaithe neamhspleácha agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a ndeachthas i gcomhairle leo, i gcomhréir le hAirteagal 26, maidir leis an measúnú riosca.
Leasú 358
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 3
3.  I gcás ina measann ardán an-mhór ar líne go mbeadh nochtadh faisnéise rúnda an ardáin sin nó fhaighteoirí na seirbhíse mar thoradh ar fhoilsiú faisnéise de bhun mhír 2, nó go mbeadh leochaileachtaí suntasacha i ndáil le slándáil a sheirbhíse, go ndéanfadh sé dochar do shlándáil phoiblí nó go ndéanfadh sé díobháil d’fhaighteoirí, féadfaidh an t-ardán faisnéis den sórt sin a bhaint as na tuarascálacha. I gcás mar sin, tarchuirfidh an t-ardán na tuarascálacha iomlána chuig Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta agus chuig an gCoimisiún, agus beidh ráiteas faoi na cúiseanna ar baineadh an fhaisnéis as na tuarascálacha poiblí ag gabháil leo.
3.  I gcás ina measfaidh ardán an-mhór ar líne go mbeadh nochtadh faisnéise rúnda an ardáin sin nó fhaighteoirí na seirbhíse mar thoradh ar fhoilsiú faisnéise de bhun mhír 2, go mbeadh leochaileachtaí suntasacha i ndáil le slándáil a sheirbhíse ann dá bharr, go ndéanfadh sé dochar do shlándáil phoiblí nó go ndéanfadh sé díobháil d’fhaighteoirí, féadfaidh an t-ardán faisnéis den sórt sin a bhaint as na tuarascálacha. Sa chás sin, tarchuirfidh an t-ardán na tuarascálacha iomlána chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus chuig an gCoimisiún, agus beidh ráiteas faoi na cúiseanna ar baineadh an fhaisnéis as na tuarascálacha poiblí ag gabháil leo, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679.
Leasú 359
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Tacóidh an Coimisiún le forbairt agus cur chun feidhme caighdeáin tionsclaíochta deonacha agus cuirfidh sé chun cinn iad, arna leagan amach ag comhlachtaí ábhartha Eorpacha agus idirnáisiúnta um chaighdeánú maidir leis an méid seo a leanas ar a laghad:
1.  Tacóidh an Coimisiún le forbairt agus cur chun feidhme caighdeán deonach arna leagan amach ag comhlachtaí Eorpacha agus idirnáisiúnta ábhartha um chaighdeánú agus cuirfidh sé chun cinn iad, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012, maidir leis an méid seo a leanas ar a laghad:
Leasú 360
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 – pointe a a (nua)
(aa)  téarmaí agus coinníollacha faoi Airteagal 12, lena n-áirítear maidir le glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha sin agus athruithe orthu;
Leasú 361
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 – pointe a b (nua)
(ab)  faisnéis maidir le hinrianaitheacht trádálaithe faoi Airteagal 22;
Leasú 362
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 – pointe a c (nua)
(ac)  cleachtais fógraíochta faoi Airteagal 24 agus córais mholtóra faoi Airteagal 24a;
Leasú 363
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 – pointe f a (nua)
(fa)  oibleagáidí maidir le tuairisciú trédhearcachta de bhun Airteagal 13;
Leasú 364
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 – pointe f b (nua)
(fb)  sonraíochtaí teicniúla chun a áirithiú go mbeidh seirbhísí idirghabhálacha inrochtana ag daoine faoi mhíchumas i gcomhréir le ceanglais inrochtaineachta Threoir (AE) 2019/882.
Leasú 365
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 a (nua)
1a.  Maidir le caighdeáin dheonacha arna leagan síos ag comhlachtaí Eorpacha agus idirnáisiúnta ábhartha um chaighdeánú agus arb é is aidhm leo mionaoisigh a chosaint, tacóidh an Coimisiún lena bhforbairt agus lena gcur chun feidhme, agus cuirfidh sé an fhorbairt agus an cur chun feidhme sin chun cinn.
Leasú 366
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 2 a (nua)
2a.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos sonraíochtaí coiteanna le haghaidh na n-ítimí a liostaítear i bpointe (a) go pointe (fb) de mhír 1, i gcás inar iarr an Coimisiún ar eagraíocht Eorpach um chaighdeánú amháin nó níos mó caighdeán comhchuibhithe a dhréachtú agus nár foilsíodh an tagairt don chaighdeán sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh laistigh de [24 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] nó nár ghlac aon cheann de na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú leis an iarraidh.
Leasú 367
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 1
1.  Spreagfaidh agus éascóidh an Coimisiún cóid iompair a tharraingt suas ar leibhéal an Aontais chun cur le cur i bhfeidhm ceart an Rialacháin seo, ag cur na ndúshlán sonrach a bhaineann le dul i ngleic le cineálacha éagsúla ábhar neamhdhleathach agus rioscaí sistéamacha, i gcomhréir le dlí an Aontais, san áireamh, go háirithe maidir le hiomaíocht agus sonraí pearsanta a chosaint.
1.  Déanfaidh an Coimisiún tarraingt suas cód iompair deonach ar leibhéal an Aontais a spreagadh agus a éascú chun cur le cur i bhfeidhm ceart an Rialacháin seo agus, go háirithe, na dúshláin shonracha a bhaineann le dul i ngleic le cineálacha éagsúla ábhair neamhdhleathaigh agus rioscaí sistéamacha á gcur san áireamh, i gcomhréir le dlí an Aontais. Tabharfar aird ar leith ar sheachaint éifeachtaí diúltacha ar iomaíocht chóir, ar rochtain ar shonraí agus ar shlándáil, ar an toirmeasc ar fhaireachán ginearálta agus ar chosaint príobháideachais agus sonraí pearsanta. Déanfaidh an Coimisiún agus an Bord athbhreithniú agus oiriúnú rialta ar na cóid iompair a spreagadh agus a éascú chun a áirithiú go bhfuil siad oiriúnach dá bhfeidhm.
Leasú 368
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 2
2.  I gcás ina dtagann riosca sistéamach suntasach de réir bhrí Airteagal 26(1) chun cinn agus go mbaineann sé le roinnt ardán an-mhór ar líne, féadfaidh am Coimisiún iarraidh ar na hardáin an-mhór ar líne lena mbaineann, ar ardáin an-mhór ar líne eile agus soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha eile, de réir mar is iomchuí, ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus ar pháirtithe leasmhara eile, a bheith rannpháirteach i dtarraingt suas na gcód iompair, lena n-áirítear gealltanais a leagan amach chun bearta sonracha maolaithe riosca a ghlacadh, chomh maith le gnáthchreat tuairiscithe maidir le haon bhearta a rinneadh agus a dtorthaí.
2.  I gcás ina dtagann rioscaí sistéamacha suntasacha de réir bhrí Airteagal 26(1) chun cinn agus ina mbaineann siad le roinnt ardáin an-mhór ar líne, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar na hardáin an-mhór ar líne lena mbaineann, ar ardáin an-mhór ar líne eile agus soláthraithe eile seirbhísí idirghabhálacha, de réir mar is iomchuí, agus freisin ar údaráis inniúla ábhartha, ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus ar gheallsealbhóirí ábhartha eile, a bheith rannpháirteach i dtarraingt suas cód iompair, lena n-áirítear trí ghealltanais a leagan amach chun bearta sonracha maolaithe riosca a dhéanamh, chomh maith le creat um thuairisciú rialta maidir le haon bhearta a dhéantar agus lena dtorthaí.
Leasú 369
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 3
3.  Le linn éifeacht a thabhairt do mhír 1 agus 2, beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún agus ag an mBord a áirithiú go leagtar a gcuspóirí amach go soiléir sna cóid iompair, go bhfuil príomhtháscairí feidhmíochta iontu le gnóthachtáil na gcuspóirí sin a thomhas agus chun aird chuí a thabhairt do riachtanais agus leasanna na bpáirtithe leasmhara uile, lena n-áirítear saoránaigh, ar leibhéal an Aontais. Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún agus ag an mBord a áirithiú go dtuairiscíonn rannpháirtithe go tráthrialta don Choimisiún agus dá gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta faoi seach maidir le haon bhearta a rinneadh agus a dtorthaí, arna dtomhas in aghaidh na bpríomhtháscairí feidhmíochta atá mar chuid díobh, freisin.
3.  Agus éifeacht á tabhairt do mhíreanna 1 agus 2, beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún agus ag an mBord a áirithiú, maidir leis na cóid iompair, go ndéanfar a gcuspóirí sonracha a leagan amach go soiléir iontu, go déanfar nádúr an chuspóra beartais phoiblí atá á shaothrú agus, i gcás inarb iomchuí, ról na n-údarás inniúil a shainiú iontu, go mbeidh príomhtháscairí feidhmíochta iontu le gnóthachtáil na gcuspóirí sin a thomhas agus go ndéanfar riachtanais agus leasanna na bpáirtithe leasmhara uile agus, go háirithe, na saoránach a chur san áireamh go hiomlán iontu, ar leibhéal an Aontais. Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún agus ag an mBord a áirithiú go dtuairisceoidh rannpháirtithe go tráthrialta don Choimisiún agus dá gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta faoi seach maidir le haon bhearta a dhéantar agus lena dtorthaí, arna dtomhas in aghaidh na bpríomhtháscairí feidhmíochta atá mar chuid díobh. Déanfar éagsúlachtaí méide agus acmhainne idir rannpháirtithe éagsúla a chur san áireamh i bpríomhtháscairí feidhmíochta agus i gceangaltais tuairiscithe.
Leasú 370
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 4
4.  Déanfaidh an Coimisiún agus an Bord meastóireacht ar cibé an gcomhlíonann na cóid iompair na haidhmeanna a shonraítear i mír 1 agus 3, agus déanfaidh siad faireachán agus meastóireacht tráthrialta ar ghnóthachtáil a gcuspóirí. Foilseoidh siad a gconclúidí.
4.  Déanfaidh an Coimisiún agus an Bord meastóireacht ar cibé a chomhlíonann na cóid iompair na haidhmeanna a shonraítear i míreanna 1 agus 3, agus déanfaidh siad faireachán agus meastóireacht thráthrialta ar ghnóthachtáil a gcuspóirí. Foilseoidh siad a gconclúidí agus iarrfaidh siad ar na heagraíochtaí atá rannpháirteach a gcóid iompair a leasú dá réir sin.
Leasú 371
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 5
5.  Déanfaidh an Bord faireachán agus meastóireacht ar ghnóthachtáil chuspóirí na gcód iompair go tráthrialta, ag féachaint do na príomhtháscairí feidhmíochta a d’fhéadfadh a bheith mar chuid díobh.
5.  Déanfaidh an Coimisiún agus an Bord faireachán agus meastóireacht ar ghnóthachtáil chuspóirí na gcód iompair go tráthrialta, ag féachaint do na príomhtháscairí feidhmíochta a d’fhéadfadh a bheith mar chuid díobh. I gcás mainneachtain chórasach na cóid iompair a chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún agus an Bord cinneadh a dhéanamh ardáin nach gcomhlíonann a ngealltanais mar shínitheoirí leis na cóid iompair a chur ar fionraí go sealadach nó a eisiamh go cinntitheach.
Leasú 372
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 1
1.  Spreagfaidh agus éascóidh an Coimisiún tarraingt suas na gcód iompair ar leibhéal an Aontais idir, ardáin ar líne agus soláthraithe seirbhíse ábhartha eile, amhail soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fógraíochta ar líne nó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar an tseirbhís agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta nó údaráis ábhartha, chun cur le trédhearcacht bhreise i bhfógraíocht ar líne a ghabhann thar cheanglais Airteagail 24 agus 30.
1.  Déanfaidh an Coimisiún tarraingt suas cód iompair deonach a spreagadh agus a éascú ar leibhéal an Aontais idir ardáin ar líne agus soláthraithe seirbhíse ábhartha eile, amhail soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fógraíochta ar líne nó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar an tseirbhís agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta nó údaráis ábhartha, chun cur le trédhearcacht bhreise don uile ghníomhaí san éiceachóras fógraíochta ar líne, ar trédhearcacht í a ghabhann thar cheanglais Airteagail 24 agus 30.
Leasú 373
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go saothraíonn na cóid iompair tarchur éifeachtach faisnéise, agus lánurraim á tabhairt do chearta agus leasanna na bpáirtithe rannpháirteacha, agus timpeallacht iomaíoch, thrédhearcach agus chothrom le haghaidh fógraíocht ar líne, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, go háirithe i ndáil le hiomaíocht agus sonraí pearsanta a chosaint. Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go dtéitear i ngleic leis na nithe seo a leanas ar a laghad sna cóid iompair:
2.  Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go saothraíonn na cóid iompair tarchur éifeachtach faisnéise, agus lánurraim á tabhairt do chearta agus leasanna na bpáirtithe lena mbaineann, agus timpeallacht iomaíoch, thrédhearcach agus chothrom le haghaidh fógraíocht ar líne, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, go háirithe i ndáil le hiomaíocht agus le príobháideachas agus sonraí pearsanta a chosaint. Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go dtéitear i ngleic leis na nithe seo a leanas ar a laghad sna cóid iompair:
Leasú 374
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 2 – pointe b a (nua)
(ba)  na cineálacha éagsúla sonraí is féidir a úsáid.
Leasú 375
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 3
3.  Déanfaidh an Coimisiún forbairt na gcód iompair a spreagadh laistigh de bhliain amháin tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus a gcur i bhfeidhm tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an dáta sin.
3.  Déanfaidh an Coimisiún forbairt na gcód iompair a spreagadh laistigh de bhliain amháin tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus a gcur i bhfeidhm tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis an dáta sin. Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar chur i bhfeidhm na gcód sin 3 bliana tar éis chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.
Leasú 376
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 3 a (nua)
3a.  Spreagfaidh an Coimisiún na gníomhaithe uile san éiceachóras fógraíochta ar líne dá dtagraítear i mír 1 na gealltanais a luaitear sna cóid iompair a fhormhuiniú agus a chomhlíonadh.
Leasú 377
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 37 – mír 1
1.  Féadfaidh an Bord an Coimisiún a mholadh maidir le tarraingt suas, i gcomhréir le mír 2, 3 agus 4, prótacal géarchéime chun aghaidh a thabhairt ar chásanna géarchéime atá teoranta go docht d’imthosca urghnácha a dhéanfaidh difear don tslándáil phoiblí nó don tsláinte phoiblí, a thionscnamh.
1.  Féadfaidh an Bord a mholadh don Choimisiún tarraingt suas prótacal deonach géarchéime, i gcomhréir le míreanna 2, 3 agus 4, a thionscnamh chun aghaidh a thabhairt ar chásanna géarchéime atá teoranta go docht d’imthosca urghnácha lena ndéantar difear don tslándáil phoiblí nó don tsláinte phoiblí.
Leasú 378
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 37 – mír 4 – pointe f a (nua)
(fa)  bearta chun inrochtaineacht do dhaoine atá faoi mhíchumas a áirithiú le linn do phrótacail a bheith á gcur chun feidhme, lena n-áirítear trí thuairisc inrochtana faoi na prótacail sin a sholáthar;
Leasú 379
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 37 – mír 5
5.  Má mheasann an Coimisiún nach n-éiríonn le prótacal géarchéime dul i ngleic leis an gcás géarchéime ar bhealach éifeachtach, ná feidhmiú na gceart bunúsach dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 4 a chosaint, féadfaidh sé iarraidh ar na rannpháirtithe athbhreithniú a dhéanamh ar an bprótacal géarchéime, lena n-áirítear bearta breise a dhéanamh.
5.  Má mheasann an Coimisiún nach n-éiríonn le prótacal géarchéime dul i ngleic leis an gcás géarchéime ar bhealach éifeachtach, ná feidhmiú na gceart bunúsach dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 4 a chosaint, iarrfaidh sé ar na rannpháirtithe athbhreithniú a dhéanamh ar an bprótacal géarchéime, lena n-áirítear trí bhearta breise a dhéanamh.
Leasú 380
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 38 – mír 4 a (nua)
4a.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil acmhainní teicniúla, airgeadais agus daonna leormhaithe ag na húdaráis inniúla dá dtagraítear i mír 1 agus, go háirithe, ag a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha chun a gcúraimí faoin Rialachán seo a chur i gcrích.
Leasú 381
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 39 – mír 1
1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanann a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a gcúraimí faoin Rialachán seo ar bhealach neamhchlaonta, trédhearcach agus tráthúil. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil acmhainní teicniúla, airgeadais agus daonna leormhaithe ag a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha chun a gcúraimí a chur i gcrích.
1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanann a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a gcúraimí faoin Rialachán seo ar bhealach neamhchlaonta, trédhearcach agus tráthúil.
Leasú 382
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 40 – mír 1
1.  Beidh dlínse ag an mBallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lonnaithe chun críocha Chaibidil III agus IV den Rialachán seo.
1.  Beidh dlínse ag an mBallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lonnaithe chun críocha na maoirseachta agus an fhorfheidhmithe a dhéanann na húdaráis inniúla náisiúnta, i gcomhréir leis an gCaibidil seo, ar na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar idirghabhálaithe faoin Rialachán seo.
Leasú 383
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 40 – mír 2
2.  Measfar soláthraí seirbhísí idirghabhálacha nach bhfuil bunaíocht aige san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas, chun críocha Chaibidil III agus Chaibidil IV, a bheith faoi dhlínse an Bhallstáit ina bhfuil a ionadaí dlíthiúil ina chónaí nó bunaithe.
2.  Measfar soláthraí seirbhísí idirghabhálacha nach bhfuil bunaíocht aige san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas, chun críocha an Airteagail seo, a bheith faoi dhlínse an Bhallstáit ina bhfuil a ionadaí dlíthiúil ina chónaí nó bunaithe.
Leasú 384
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 40 – mír 3
3.  I gcás ina mainníonn soláthraí seirbhísí idirghabhálacha ionadaí dlíthiúil a ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 11, beidh dlínse ag na Ballstáit uile chun críocha Chaibidil III agus Chaibidil IV. I gcás ina gcinneann Ballstát dlínse faoin mír seo a fheidhmiú, cuirfidh sé na Ballstáit uile eile ar an eolas agus áiritheoidh sé go n-urramófar prionsabal ne bis in idem.
3.  I gcás ina mainníonn soláthraí seirbhísí idirghabhálacha ionadaí dlíthiúil a ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 11, beidh dlínse ag na Ballstáit uile chun críocha an Airteagail seo. I gcás ina gcinneann Ballstát dlínse faoin mír seo a fheidhmiú, cuirfidh sé na Ballstáit uile eile ar an eolas agus áiritheoidh sé go n-urramófar an prionsabal ne bis in idem.
Leasú 385
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 1 – pointe a
(a)  an chumhacht chun ceangal ar na soláthraithe sin, agus ar aon duine eile a ghníomhaíonn chun críocha a bhaineann lena dtrádáil, gnó, ceird nó gairm a d’fhéadfadh a bheith ar an eolas go réasúnta faoi fhaisnéis a bhaineann le sárú amhrasta an Rialacháin seo, lena n-áirítear eagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí dá dtagraítear in Airteagal 28 agus 50(3), faisnéis den sórt sin a chur ar fáil laistigh de thréimhse ama réasúnta;
(a)  an chumhacht é a chur de cheangal ar na soláthraithe sin, agus ar aon duine eile a ghníomhaíonn chun críocha a bhaineann lena dtrádáil, gnó, ceird nó gairm agus a d’fhéadfadh a bheith ar an eolas go réasúnta faoi fhaisnéis a bhaineann le sárú amhrasta ar an Rialachán seo, lena n-áirítear eagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí dá dtagraítear in Airteagail 28 agus 50(3), an fhaisnéis sin a sholáthar gan moill mhíchuí, nó laistigh de 3 mhí ar a dhéanaí;
Leasú 386
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 2 – pointe e
(e)  an chumhacht le bearta eatramhacha a dhéanamh chun an baol go ndéanfaí díobháil thromchúiseach a sheachaint.
(e)  an chumhacht bearta eatramhacha comhréireacha a ghlacadh, nó a iarraidh ar an údarás breithiúnach ábhartha amhlaidh a dhéanamh, chun an riosca go ndéanfaí díobháil thromchúiseach a sheachaint.
Leasú 387
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 2 – fomhír 1
A mhéid a bhaineann le pointí (c) agus (d) den chéad fhomhír, beidh na cumhachtaí forfheidhmithe a leagtar amach sna pointí sin ag Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha freisin maidir leis na daoine eile dá dtagraítear i mír 1 i gcás ina mainnítear aon cheann de na horduithe arna n-eisiúint dóibh de bhun na míre sin a chomhlíonadh. Ní fheidhmeoidh siad na cumhachtaí forfheidhmithe sin ach amháin tar éis an fhaisnéis ábhartha uile a bhaineann leis na horduithe sin, lena n-áirítear an tréimhse ama is infheidhme, na fíneálacha nó na híocaíochtaí tréimhsiúla a d’fhéadfaí a ghearradh orthu i gcás neamhchomhlíonta agus aon féidearthachtaí sásaimh, a chur ar fáil do na daoine sin in am trátha.
Maidir le pointí (c) agus (d) den chéad fhomhír, beidh na cumhachtaí forfheidhmithe a leagtar amach sna pointí sin ag na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha freisin i ndáil leis na daoine eile dá dtagraítear i mír 1 i gcás ina mainnítear aon cheann de na horduithe arna n-eisiúint dóibh de bhun na míre sin a chomhlíonadh. Ní fheidhmeoidh siad na cumhachtaí forfheidhmithe sin ach amháin tar éis an fhaisnéis ábhartha uile a bhaineann leis na horduithe sin, lena n-áirítear an tréimhse ama is infheidhme, na fíneálacha nó na híocaíochtaí tréimhsiúla a d’fhéadfaí a ghearradh orthu i gcás neamhchomhlíonta agus féidearthachtaí sásaimh, a sholáthar do na daoine eile sin in am trátha.
Leasú 388
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 3 – an chuid réamhráiteach
3.  I gcás ina bhfuil gá leis chun a gcúraimí a dhéanamh, beidh an chumhacht ag na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha na bearta seo a leanas a dhéanamh freisin, maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faoi dhlínse a mBallstáit, i gcás go bhfuil gach cumhacht eile de bhun an Airteagail seo chun stop a chur le sárú spíonta, leanfar leis an sárú agus beidh sé ina shiocair le díobháil thromchúiseach nach féidir a sheachaint trí chumhachtaí eile atá ar fáil faoi dhlí an Aontais ná faoin dlí náisiúnta a fheidhmiú:
3.  I gcás ina bhfuil gá leis chun a gcúraimí a dhéanamh, beidh an chumhacht ag na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha na bearta seo a leanas a dhéanamh freisin, i ndáil le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faoi dhlínse a mBallstáit, i gcás inar ídíodh gach cumhacht eile de bhun an Airteagail seo chun stop a chur le sárú, ina leantar den sárú nó ina ndéantar arís agus arís eile é agus i gcás ina bhfuil sé ina shiocair le díobháil thromchúiseach nach féidir a sheachaint trí chumhachtaí eile atá ar fáil faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta a fheidhmiú:
Leasú 389
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 3 – pointe a
(a)  a cheangal ar chomhlacht bainistíochta na soláthraithe, laistigh de thréimhse ama réasúnta, scrúdú a dhéanamh ar an gcás, plean gníomhaíochta a ghlacadh agus a chur isteach ina leagtar amach na bearta is gá chun deireadh a chur leis an sárú, a áirithiú go ndéanann an soláthraí na bearta sin, agus tuairisciú ar na bearta a rinneadh;
(a)  a cheangal ar chomhlacht bainistíochta na soláthraithe, laistigh de thréimhse ama réasúnta, nach rachaidh thar 3 mhí i gcás ar bith, scrúdú a dhéanamh ar an gcás, plean gníomhaíochta a ghlacadh agus a chur isteach ina leagtar amach na bearta is gá chun deireadh a chur leis an sárú, a áirithiú go ndéanfaidh an soláthraí na bearta sin, agus tuairisciú ar na bearta a dhéanfar;
Leasú 390
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 3 – pointe b
(b)  i gcás ina measann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nár chomhlíon an soláthraí ceanglais na chéad fleisce go leordhóthanach, go bhfuil an sárú fós á dhéanamh agus é ina shiocair le díobháil thromchúiseach, agus go gcuimsítear cion tromchúiseach coiriúil lena mbaineann bagairt do bheatha nó sábháilteacht daoine leis an sárú sin, féadfar iarraidh ar údarás breithiúnach inniúil an Bhallstáit sin ordú a thabhairt chun srian sealadach a chur ar rochtain fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann an sárú nó, sa chás amháin nach bhfuil sé sin indéanta go teicniúil, srian a chur ar chomhéadan ar líne an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha ar a bhfuil an sárú á dhéanamh.
(b)  i gcás ina measann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nár chomhlíon an soláthraí ceanglais na chéad fleisce, ina leantar den sárú nó ina ndéantar arís agus arís eile é, agus i gcás ina bhfuil sé ina shiocair le díobháil thromchúiseach agus ina gcuimsítear cion tromchúiseach coiriúil lena mbaineann bagairt do bheatha nó sábháilteacht daoine leis an sárú sin, féadfar a iarraidh ar údarás breithiúnach inniúil an Bhallstáit sin ordú a thabhairt chun srian sealadach a chur le rochtain fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann an sárú nó, i gcás nach bhfuil sé sin indéanta go teicniúil, agus sa chás sin amháin, srian a chur le comhéadan ar líne an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha ar a bhfuil an sárú á dhéanamh.
Leasú 391
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 6 a (nua)
6a.  Foilseoidh an Coimisiún treoirlínte faoin [6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] maidir le cumhachtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus maidir leis na nósanna imeachta is infheidhme maidir leo.
Leasú 392
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 2
2.  Beidh na pionóis éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha sin agus na bearta sin agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, faoi aon leasuithe ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.
2.  Beidh na pionóis éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún agus don Bhord maidir leis na rialacha agus na bearta sin agus tabharfaidh siad fógra dóibh, gan mhoill, faoi aon leasuithe ina dhiaidh sin a dhéanfadh difear dóibh.
Leasú 393
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 3
3.  Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh uasmhéid na bpionós a fhorchuirtear maidir le mainneachtain na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a chomhlíonadh thar 6 % d’ioncam ná de láimhdeachas bliantúil an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann. Ní rachaidh pionóis maidir le faisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach a sholáthar, ná mainneachtain freagra a thabhairt ar fhaisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach ná í a cheartú agus mainneachtain géilleadh do chigireacht ar an láthair thar 1 % d’ioncam ná de láimhdeachas bliantúil an tsoláthraí lena mbaineann.
3.  Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh uasmhéid na bpionós a fhorchuirtear maidir le mainneachtain na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a chomhlíonadh thar 6 % de láimhdeachas domhanda bliantúil an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann. Ní rachaidh pionóis maidir le faisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach a sholáthar, maidir le mainneachtain freagra a thabhairt i ndáil le faisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach nó í a cheartú, agus mainneachtain géilleadh do chigireacht ar an láthair thar 1 % de láimhdeachas domhanda bliantúil an tsoláthraí lena mbaineann.
Leasú 394
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 4
4.  Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh uasmhéid íocaíochta pionóis tréimhsiúla thar 5 % de mheánláimhdeachas laethúil an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann don bhliain airgeadais roimhe sin in aghaidh an lae, arna ríomh ón dáta a sonraíodh sa chinneadh lena mbaineann.
4.  Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh uasmhéid íocaíochta pionóis tréimhsiúla thar 5 % de mheánláimhdeachas domhanda laethúil an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann sa bhliain airgeadais roimhe sin in aghaidh an lae, arna ríomh ón dáta a shonraítear sa chinneadh lena mbaineann.
Leasú 395
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 4 a (nua)
4a.  Áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanfaidh údaráis riaracháin nó bhreithiúnacha a eisíonn orduithe de bhun Airteagail 8 agus 9 pionóis nó fíneálacha a eisiúint ach i gcomhréir leis an Airteagal seo.
Leasú 396
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43 – mír 1
Beidh sé de cheart ag faighteoirí na seirbhíse gearán a thaisceadh in aghaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ina líomhnófar sárú ar an Rialachán seo le Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an faighteoir ina chónaí nó bunaithe. Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha measúnú ar an ngearán agus, i gcás inarb iomchuí, tarchuirfidh sé an gearán chuig Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta. I gcás ina dtagann an gearán faoi fhreagracht údarás inniúil eile ina Bhallstát, tarchuirfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a fhaigheann an gearán é chuig an údarás sin.
1.   Beidh sé de cheart ag faighteoirí na seirbhíse, , gearán a thaisceadh in aghaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ina líomhnaítear go ndearnadh sárú ar an Rialachán seo le Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an faighteoir ina chónaí nó bunaithe. Le linn na n-imeachtaí sin, beidh sé de cheart ag an dá pháirtí éisteacht a fháil agus faisnéis iomchuí a fháil faoi stádas na n-imeachtaí. Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha measúnú ar an ngearán agus, i gcás inarb iomchuí, tarchuirfidh sé é gan moill mhíchuí chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta. I gcás ina dtagann an gearán faoi fhreagracht údaráis inniúil eile ina Bhallstát, déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a fhaigheann an gearán é a tharchur gan moill mhíchuí chuig an údarás sin.
Leasú 397
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43 – mír 1 a (nua)
1a.   Ar an ngearán a tarchuireadh de bhun mhí 1 a fháil, déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta measúnú ar an ábhar go tráthúil agus déanfaidh sé Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an faighteoir ina chónaí nó bunaithe a chur ar an eolas laistigh de 6 mhí más amhlaidh go bhfuil sé ar intinn aige dul ar aghaidh le himscrúdú. Má sheolann sé imscrúdú, soláthróidh sé nuashonrú gach 3 mhí ar a laghad. Déanfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an faighteoir ina chónaí nó bunaithe an faighteoir a chur ar an eolas dá bharr sin.
Leasú 398
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43a (nua)
Airteagal 43a
Cúiteamh
Gan dochar d’Airteagal 5, beidh sé de cheart ag faighteoirí na seirbhíse cúiteamh a lorg, i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais agus leis an dlí náisiúnta ábhartha, ó sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, mar gheall ar aon damáiste díreach a rinneadh nó aon chaillteanas a tharla toisc gur sháraigh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha oibleagáidí a bhunaítear faoin Rialachán seo.
Leasú 399
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 44 – mír 1
1.  Tarraingeoidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha tuarascáil bhliantúil suas ar a ngníomhaíochtaí faoin Rialachán seo. Cuirfidh siad na tuarascálacha ar fáil go poiblí, agus cuirfidh siad iad in iúl don Choimisiún agus don Bhord.
1.  Tarraingeoidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha tuarascáil bhliantúil suas ar a ngníomhaíochtaí faoin Rialachán seo. Cuirfidh siad na tuarascálacha ar fáil go poiblí, i bhformáid chaighdeánaithe agus atá inléite ag meaisíní, agus cuirfidh siad in iúl don Choimisiún agus don Bhord iad.
Leasú 400
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 44 – mír 2 – pointe a
(a)  líon agus ábhar na n-orduithe chun gníomhú in aghaidh ábhar neamhdhleathach agus orduithe chun faisnéis arna heisiúint ag aon údarás breithiúnach nó riaracháin de Bhallstát an Chomhordaitheora Sheirbhísí Digiteacha lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagail 8 agus 9 a sholáthar;
(a)  líon agus ábhar na n-orduithe chun gníomhú in aghaidh ábhar neamhdhleathach agus orduithe chun faisnéis arna heisiúint ag aon údarás breithiúnach nó riaracháin de Bhallstát an Chomhordaitheora Sheirbhísí Digiteacha lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagail 8 agus 9 a sholáthar, lena n-áirítear faisnéis faoi ainm an údaráis eisiúna, ainm an tsoláthraí agus an cineál gníomhaíochta a shonraítear san ordú, chomh maith le bonn cirt go gcomhlíonann an t-ordú Airteagal 3 de Threoir 2000/31/CE;
Leasú 401
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 44 – mír 2 – pointe b
(b)  na héifeachtaí a bhí ag na horduithe sin, mar a cuireadh in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha de bhun Airteagail 8 agus 9.
(b)  na héifeachtaí a bhí ag na horduithe sin, mar a cuireadh in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha de bhun Airteagail 8 agus 9, líon na n-achomharc a rinneadh i gcoinne na n-orduithe sin, chomh maith le toradh na n-achomharc.
Leasú 402
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 44 – mír 2 a (nua)
2a.  Cuirfidh an Coimisiún ar fáil go poiblí tuarascáil dhébhliantúil ina ndéanfar anailís ar na tuarascálacha bliantúla, arna gcur in iúl de bhun mhír 1, agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle í.
Leasú 403
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 1 – fomhír 1
I gcás ina bhfuil cúiseanna ag an mBord a bheith amhrasach gur sháraigh soláthraí seirbhísí idirghabhálacha an Rialachán seo, ar bhealach a bhaineann le trí Bhallstát ar a laghad, féadfaidh sé moladh do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta measúnú a dhéanamh ar an gcás agus na bearta imscrúdaithe agus forfheidhmithe is gá a dhéanamh chun comhlíontacht leis an Rialachán seo a áirithiú.
I gcás ina bhfuil cúiseanna ag an mBord a bheith amhrasach gur sháraigh soláthraí seirbhísí idirghabhálacha an Rialachán seo, ar bhealach a bhaineann le trí Bhallstát ar a laghad, féadfaidh sé iarraidh ar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta measúnú a dhéanamh ar an gcás agus na bearta imscrúdaithe agus forfheidhmithe is gá a dhéanamh chun comhlíontacht leis an Rialachán seo a áirithiú.
Leasú 404
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Sonrófar an méid seo a leanas ar a laghad in iarraidh nó moladh de bhun mhír 1:
2.  Sonrófar an méid seo a leanas ar a laghad in iarraidh de bhun mhír 1:
Leasú 405
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 2 a (nua)
2a.  Cuirfear iarraidh de bhun mhír 1 in iúl don Choimisiún an tráth céanna. I gcás ina gcreideann an Coimisiún nach bhfuil údar maith leis an iarraidh nó i gcás ina bhfuil an Coimisiún ag déanamh beart faoi láthair maidir leis an gceist chéanna, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh go dtarraingeofar siar an iarraidh.
Leasú 406
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 3
3.  Tabharfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta lánaird ar an iarraidh nó ar an moladh de bhun mhír 1. I gcás ina measann sé nach bhfuil easpa faisnéise aige chun gníomhú ar an iarraidh nó ar an moladh agus go bhfuil cúiseanna aige le meas gur féidir leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó an Bord, faisnéis bhreise a sholáthar, féadfaidh sé faisnéis den sórt sin a iarraidh. Cuirfear an tréimhse ama a leagtar síos i mír 4 ar fionraí go dtí go gcuirfear an fhaisnéis bhreise sin ar fáil.
3.  Tabharfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta lánaird ar an iarraidh de bhun mhír 1. I gcás ina measann sé nach bhfuil easpa faisnéise aige chun gníomhú ar an iarraidh agus go bhfuil cúiseanna aige lena mheas gur féidir leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó an Bord, faisnéis bhreise a sholáthar, féadfaidh sé faisnéis den sórt sin a iarraidh. Cuirfear an tréimhse ama a leagtar síos i mír 4 ar fionraí go dtí go soláthrófar an fhaisnéis bhreise sin.
Leasú 407
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 4
4.  Cuirfidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta, gan moill mhíchuí agus in aon chás tráth nach déanaí ná dhá mhí ón iarraidh ná ón moladh a fháil, a mheasúnú ar an sárú amhrasta, nó measúnú aon údarás inniúil eile de bhun an dlí náisiúnta i gcás inarb ábhartha, in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó don Bhord, chomh maith le míniúchán ar aon bheart imscrúdaithe nó forfheidhmithe a glacadh nó a bheartaítear maidir leis an sárú sin chun comhlíontacht an Rialacháin seo a áirithiú.
4.  Cuirfidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta, gan moill mhíchuí agus in aon chás tráth nach déanaí ná dhá mhí ón iarraidh a fháil, a mheasúnú ar an sárú amhrasta, nó measúnú aon údarás inniúil eile de bhun an dlí náisiúnta i gcás inarb ábhartha, in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó don Bhord, chomh maith le míniúchán ar aon bheart imscrúdaithe nó forfheidhmithe a glacadh nó a bheartaítear maidir leis an sárú sin chun comhlíontacht an Rialacháin seo a áirithiú.
Leasú 408
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 5
5.  I gcás nach bhfaigheann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó, i gcás inarb iomchuí, an Bord, freagra laistigh den tréimhse ama a leagtar síos i mír 4 nó i gcás nach n-aontaíonn sé le measúnú Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta, féadfaidh sé an t-ábhar a tharchur chuig an gCoimisiún, agus soláthróidh sé an fhaisnéis ábhartha uile. Beidh an iarraidh nó an moladh a seoladh chuig Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta, aon fhaisnéis eile a soláthraíodh de bhun mhír 3 agus an chumarsáid dá dtagraítear i mír 4 mar chuid den fhaisnéis sin ar a laghad.
5.  I gcás nach bhfaigheann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó, i gcás inarb iomchuí, an Bord, freagra laistigh den tréimhse ama a leagtar síos i mír 4 nó i gcás nach n-aontaíonn sé le measúnú Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta, féadfaidh sé an t-ábhar a tharchur chuig an gCoimisiún, agus soláthróidh sé an fhaisnéis ábhartha uile. Beidh an iarraidh a seoladh chuig Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta, aon fhaisnéis eile a soláthraíodh de bhun mhír 3 agus an chumarsáid dá dtagraítear i mír 4 mar chuid den fhaisnéis sin ar a laghad.
Leasú 409
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 7
7.  I gcás, de bhun mhír 6, ina gcinnfidh an Coimisiún nach bhfuil na bearta measúnaithe ná imscrúdaithe ná forfheidhmithe a rinneadh ná a beartaíodh de bhun mhír 4 ar chomhréir leis an Rialachán seo, iarrfaidh sé ar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta tuilleadh measúnaithe a dhéanamh ar an ábhar agus na bearta imscrúdaithe nó forfheidhmithe is gá a dhéanamh chun comhlíontacht leis an Rialachán seo a áirithiú, agus é a chur ar an eolas faoi na bearta sin a rinneadh laistigh de dhá mhí ón iarraidh sin.
7.  I gcás, de bhun mhír 6, ina gcinnfidh an Coimisiún nach bhfuil na bearta measúnaithe ná imscrúdaithe ná forfheidhmithe a rinneadh ná a beartaíodh de bhun mhír 4 ar chomhréir leis an Rialachán seo, iarrfaidh sé ar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta tuilleadh measúnaithe a dhéanamh ar an ábhar agus na bearta imscrúdaithe nó forfheidhmithe is gá a dhéanamh chun comhlíontacht leis an Rialachán seo a áirithiú, agus é a chur ar an eolas faoi na bearta sin a rinneadh laistigh de dhá mhí ón iarraidh sin. Tarchuirfear an fhaisnéis seo freisin chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nó chuig an mBord a thionscain na himeachtaí de bhun mhír 1.
Leasú 410
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 46 – mír 1 – fomhír 1
Tá imscrúduithe comhpháirteacha den sórt sin gan dochar do chúraimí agus do chumhachtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha rannpháirteacha agus do na ceanglais is infheidhme d’fheidhmiú na gcúraimí sin agus d’fheidhmiú na gcumhachtaí sin dá bhforáiltear sa Rialachán seo. Cuirfidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha rannpháirteacha torthaí na n-imscrúduithe comhpháirteacha ar fáil do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile agus don Bhord tríd an gcóras dá bhforáiltear in Airteagal 67 le haghaidh comhlíonadh a gcúraimí faoi seach faoin Rialachán seo.
scriosta
Leasú 411
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 46 – mír 1 a (nua)
1a.  I gcás ina bhfuil cúiseanna ag Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta a bheith amhrasach gur sháraigh soláthraí seirbhísí idirghabhálacha an Rialachán seo ar bhealach a raibh baint ag Ballstát amháin eile ar a laghad leis, féadfaidh sé a mholadh do Chomhordaitheoir na Seirbhísí Digiteacha lena mbaineann imscrúdú comhpháirteach a sheoladh. Beidh an t-imscrúdú comhpháirteach bunaithe ar chomhaontú idir na Ballstáit lena mbaineann.
Leasú 412
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 46 – mír 1 b (nua)
1b.  Arna iarraidh sin do Chomhordaitheoir na Seirbhísí Digiteacha a bhfuil cúiseanna aige a bheith in amhras gur sháraigh soláthraí seirbhísí idirmheánacha an Rialachán seo ina Bhallstát, féadfaidh an Bord a mholadh do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta imscrúdú comhpháirteach a sheoladh leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha lena mbaineann. Beidh an t-imscrúdú comhpháirteach bunaithe ar chomhaontú idir na Ballstáit lena mbaineann.
I gcás nach bhfuil aon chomhaontú ann laistigh de mhí amháin, beidh an t-imscrúdú comhpháirteach faoi mhaoirseacht Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta.
Tá na himscrúduithe comhpháirteacha sin gan dochar do chúraimí agus do chumhachtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha rannpháirteacha agus do na ceanglais is infheidhme d’fheidhmiú na gcúraimí sin agus do chomhlíonadh na gcumhachtaí sin dá bhforáiltear sa Rialachán seo. Cuirfidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha rannpháirteacha torthaí na n-imscrúduithe comhpháirteacha ar fáil do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile agus don Bhord tríd an gcóras dá bhforáiltear in Airteagal 67 le haghaidh comhlíonadh a gcúraimí faoi seach faoin Rialachán seo.
Leasú 413
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 47 – mír 2 – pointe b
(b)  comhordú agus cur le treoraíocht agus anailís an Choimisiúin agus na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údarás inniúil eile maidir le saincheisteanna atá ag teacht chun cinn ar fud an mhargaidh inmheánaigh i ndáil le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo;
(b)  comhordú agus soláthar threoir agus anailís an Choimisiúin agus na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údarás inniúil eile maidir le saincheisteanna atá ag teacht chun cinn ar fud an mhargaidh inmheánaigh i ndáil le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo;
Leasú 414
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 47 – mír 2 – pointe b a (nua)
(ba)  rannchuidiú le hAirteagal 3 de Threoir 2000/31/CE a chur i bhfeidhm go héifeachtach chun ilroinnt an mhargaidh aonair dhigitigh a chosc;
Leasú 415
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 47 – mír 2 – pointe c a (nua)
(ca)  rannchuidiú le comhar éifeachtach le húdaráis inniúla tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.
Leasú 416
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 1
1.  Beidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ar an mBord, a ndéanfaidh oifigigh ardleibhéil ionadaíocht orthu. I gcás ina bhforáiltear ina leith sa dlí náisiúnta, beidh údaráis inniúla eile a bhfuil freagrachtaí feidhmiúla sonracha orthu maidir le cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú an Rialacháin seo rannpháirteach sa Bhord in éineacht leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha. Féadfar cuireadh a thabhairt d’údaráis náisiúnta eile le freastal ar na cruinnithe, i gcás ina mbaineann na hábhair a phléifear leo.
1.  Beidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ar an mBord, a ndéanfaidh oifigigh ardleibhéil ionadaíocht orthu. I gcás ina bhforáiltear ina leith sa dlí náisiúnta, féadfaidh údaráis inniúla eile a bhfuil freagrachtaí feidhmiúla sonracha orthu maidir le cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú an Rialacháin seo a bheith rannpháirteach sa Bhord in éineacht leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha. Féadfar cuireadh a thabhairt d’údaráis náisiúnta eile le freastal ar na cruinnithe, i gcás ina mbaineann na hábhair a phléifear leo. Measfar an cruinniú a bheith bailí má bhíonn ar a laghad dhá thrian dá chomhaltaí i láthair.
Leasú 417
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 1 a (nua)
1a.  Déanfaidh an Coimisiún cathaoirleacht ar an gCoimisiún. Tionólfaidh an Coimisiún na cruinnithe agus ullmhóidh sé an clár oibre i gcomhréir le cúraimí an Bhoird de bhun an Rialacháin seo agus lena rialacha nós imeachta.
Leasú 418
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Beidh vóta amháin ag gach Ballstát. Ní bheidh cearta vótála ag an gCoimisiún.
2.  Beidh vóta amháin ag gach Ballstát, a bheidh le caitheamh ag Comhordaitheoir na Seirbhísí Digiteacha. Ní bheidh cearta vótála ag an gCoimisiún.
Leasú 419
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 3
3.  Déanfaidh an Coimisiún cathaoirleacht ar an gCoimisiún. Tionólfaidh an Coimisiún na cruinnithe agus ullmhóidh sé an clár oibre i gcomhréir le cúraimí an Bhoird de bhun an Rialacháin seo agus lena rialacha nós imeachta.
scriosta
Leasuithe 420 agus 562/rev
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 5
5.  Féadfaidh an Bord cuireadh a thabhairt do shaineolaithe agus do bhreathnóirí freastal ar a chruinnithe, agus féadfaidh sé comhoibriú le comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus grúpaí comhairleacha eile de chuid an Aontais, chomh maith le saineolaithe seachtracha de réir mar is iomchuí. Cuirfidh an Bord torthaí an chomhair sin ar fáil go poiblí.
5.  Féadfaidh an Bord cuireadh a thabhairt do shaineolaithe agus do bhreathnóirí freastal ar a chruinnithe, agus comhoibreoidh sé le comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus grúpaí comhairleacha eile de chuid an Aontais, chomh maith le saineolaithe seachtracha de réir mar is iomchuí. Cuirfidh an Bord torthaí an chomhair sin ar fáil go poiblí.
Leasú 421
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 5 a (nua)
5a.  I gcás inarb iomchuí, rachaidh an Bord i gcomhairle le páirtithe leasmhara agus cuirfidh sé torthaí an chomhairliúcháin sin ar fáil go poiblí.
Leasú 422
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 6
6.  Glacfaidh an Bord lena rialacha nós imeachta, i ndiaidh toiliú a fháil ón gCoimisiún.
6.  Glacfaidh an Bord a chuid rialacha nós imeachta féin trí thromlach dhá thrian a chomhaltaí, tar éis thoiliú an Choimisiúin.
Leasú 423
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 1 – pointe c a (nua)
(ca)  moltaí sonracha a eisiúint maidir le hAirteagal 13ú a chur chun feidhme;
Leasú 424
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 1 – pointe d
(d)  molfar don Choimisiún na bearta dá dtagraítear in Airteagal 51 a dhéanamh agus, i gcás ina n-iarrann an Coimisiún é, tuairimí a ghlacadh maidir le dréachtbhearta de chuid an Choimisiúin a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne, i gcomhréir leis an Rialachán seo;
(d)  molfar don Choimisiún na bearta dá dtagraítear in Airteagal 51 a dhéanamh agus tuairimí a ghlacadh maidir le dréachtbhearta de chuid an Choimisiúin a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne, i gcomhréir leis an Rialachán seo;
Leasú 425
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 1 – pointe d a (nua)
(da)  déanfar faireachán ar chomhlíonadh Airteagal 3 de Threoir 2000/31/CE maidir le bearta arna nglacadh ag Ballstát lena gcuirtear srian ar an tsaoirse chun seirbhísí soláthraithe seirbhísí idirmheánacha ó Bhallstát eile a sholáthar agus áiritheofar go bhfuil fíorghá leis na bearta sin agus nach gcuireann siad srian ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo;
Leasú 426
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 1 – pointe e
(e)  tacófar le forbairt agus le cur chun feidhme caighdeán, treoirlínte, tuarascálacha, teimpléad agus cód iompair Eorpach agus cuirfidh chun cinn í dá bhforáiltear sa Rialachán seo, mar aon le saincheisteanna atá ag teacht chun cinn a shainaithint, i dtaca le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.
(e)  tacófar le forbairt agus le cur chun feidhme caighdeán, treoirlínte, tuarascálacha, teimpléad agus cód iompair Eorpach agus cuirfidh chun cinn iad i ndlúthchomhar le geallsealbhóirí ábhartha amhail dá bhforáiltear sa Rialachán seo, lena n-áirítear trí thuairimí, moltaí nó comhairle a eisiúint maidir le hábhair a bhaineann le hAirteagal 34, mar aon le saincheisteanna atá ag teacht chun cinn a shainaithint, i dtaca le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.
Leasú 427
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 2
2.  Cuirfidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis náisiúnta inniúla eile nach leanann na tuairimí, iarrataí ná moltaí a dhírítear orthu agus ar ghlac an Bord iad cúiseanna leis an rogha sin ar fáil agus iad ag tuairisciú de bhun an Rialacháin seo nó nuair atá a gcinntí ábhartha á nglacadh, de réir mar is iomchuí.
2.  Cuirfidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis náisiúnta inniúla eile nach leanann na tuairimí, iarrataí ná moltaí a dhírítear orthu agus ar ghlac an Bord iad cúiseanna leis an rogha sin ar fáil agus míniú ar na himscrúduithe, na gníomhartha agus na bearta atá curtha i bhfeidhm acu agus iad ag tuairisciú de bhun an Rialacháin seo nó nuair atá a gcinntí ábhartha á nglacadh, de réir mar is iomchuí.
Leasú 428
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49a (nua)
Airteagal 49a
Tuarascálacha
1.   Déanfaidh an Bord tuarascáil bhliantúil a tharraingt suas maidir lena ghníomhaíochtaí. Déanfar an tuarascáil a chur ar fáil go poiblí agus a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais.
2.   Áireofar sa tuarascáil bhliantúil, i measc faisnéis eile, athbhreithniú ar chur i bhfeidhm praiticiúil na dtuairimí, na dtreoirlínte, na moltaí agus aon bhearta eile arna ndéanamh faoi Airteagal 49(1).
Leasú 429
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 1 – fomhír 1
Féadfaidh an Coimisiún, ag gníomhú ar a thionscnamh féin, nó an Bord, ag gníomhú ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh ó thriúr Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha cinn scríbe ar a laghad, i gcás ina bhfuil cúiseanna ann le bheith amhrasach gur sháraigh ardán an-mhór ar líne aon cheann de na forálacha sin, moladh do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta imscrúdú a dhéanamh ar an sárú amhrasta d’fhonn go nglacfadh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sin le cinneadh den sórt sin laistigh de thréimhse ama réasúnta.
Déanfaidh an Coimisiún, ag gníomhú ar a thionscnamh féin, nó an Bord, ag gníomhú ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh ó thriúr Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha cinn scríbe ar a laghad, i gcás ina bhfuil cúiseanna ann le bheith amhrasach gur sháraigh ardán an-mhór ar líne aon cheann d’fhorálacha Roinn 4 de Chaibidil III, iarraidh ar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta imscrúdú a dhéanamh ar an sárú amhrasta d’fhonn go nglacfadh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sin le cinneadh den sórt sin laistigh de thréimhse ama réasúnta agus tráth nach déanaí ná trí mhí.
Leasú 430
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 2
2.  Le linn don chinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 a bheith á chur in iúl don ardán an-mhór ar líne lena mbaineann, iarrfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta air plean gníomhaíochta ina sonraítear conas a bheartaíonn an t-ardán an sárú a fhoirceannadh nó a leigheas, a tharraingt suas agus a chur in iúl do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta, don Choimisiún agus don Bhord, laistigh de mhí amháin ón dáta a rinneadh an cinneadh sin. Féadfaidh rannpháirtíocht i gcód iompair mar a fhoráiltear in Airteagal 35 a bheith mar chuid de na bearta a leagtar amach sa phlean gníomhaíochta, i gcás inarb iomchuí.
2.  Le linn don chinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 a bheith á chur in iúl don ardán an-mhór ar líne lena mbaineann, iarrfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta air plean gníomhaíochta ina sonraítear conas a bheartaíonn an t-ardán an sárú a fhoirceannadh nó a leigheas, a tharraingt suas agus a chur in iúl do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta, don Choimisiún agus don Bhord, laistigh de mhí amháin ón dáta a rinneadh an cinneadh sin. Féadfaidh rannpháirtíocht i gcód iompair mar a fhoráiltear in Airteagal 35 a bheith molta sna bearta a leagtar amach sa phlean gníomhaíochta, i gcás inarb iomchuí.
Leasú 431
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 51 – teideal
Idirghabháil ón gCoimisiún agus tionscnamh imeachtaí
Tionscnamh imeachtaí ag an gCoimisiún
Leasú 432
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 51 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Féadfaidh an Coimisiún, ag gníomhú ar mholadh ón mBord nó ar a thionscnamh féin tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, imeachtaí a thionscnamh d’fhonn na cinntí a d’fhéadfaí a ghlacadh de bhun Airteagail 58 agus 59 i leith iompar an ardáin an-mhór ar líne:
1.  Déanfaidh an Coimisiún, ag gníomhú ar mholadh ón mBord nó ar a thionscnamh féin tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, imeachtaí a thionscnamh d’fhonn na cinntí a d’fhéadfaí a ghlacadh de bhun Airteagail 58 agus 59 i leith iompar an ardáin an-mhór ar líne:
Leasú 433
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 51 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  I gcás ina gcinneann an Coimisiún imeachtaí a thionscnamh de bhun mhír 1, tabharfaidh sé fógra do gach duine de na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, don Bhord agus don ardán an-mhór ar líne lena mbaineann.
2.  I gcás ina dtionscnaíonn an Coimisiún imeachtaí de bhun mhír 1, tabharfaidh sé fógra do gach duine de na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, don Bhord agus don ardán an-mhór ar líne lena mbaineann.
Leasú 434
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 52 – mír 1
1.  D’fhonn tabhairt faoi na cúraimí a shanntar dó faoin Roinn seo, féadfaidh an Coimisiún le hiarraidh shimplí nó le cinneadh éileamh ar na hardáin an-mhór ar líne lena mbaineann, chomh maith le haon duine eile a ghníomhaíonn chun críocha a bhaineann lena dtrádáil, gnó, ceird nó gairm a d’fhéadfadh a bheith ar an eolas go réasúnta faoi fhaisnéis a bhaineann leis an sárú amhrasta nó leis an sárú, mar is infheidhme, lena n-áirítear eagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí dá dtagraítear in Airteagal 28 agus 50(3), faisnéis den sórt sin a chur ar fáil laistigh de thréimhse ama réasúnta.
1.  D’fhonn tabhairt faoi na cúraimí a shanntar dó faoin Roinn seo, féadfaidh an Coimisiún le hiarraidh réasúnaithe nó le cinneadh éileamh ar na hardáin an-mhór ar líne lena mbaineann, a n-ionadaithe dlíthiúla chomh maith le haon duine eile a ghníomhaíonn chun críocha a bhaineann lena dtrádáil, gnó, ceird nó gairm a d’fhéadfadh a bheith ar an eolas go réasúnta faoi fhaisnéis a bhaineann leis an sárú amhrasta nó leis an sárú, mar is infheidhme, lena n-áirítear eagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí dá dtagraítear in Airteagal 28 agus 50(3), faisnéis den sórt sin a chur ar fáil laistigh de thréimhse ama réasúnta.
Leasú 435
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 52 – mír 3 a (nua)
3a.  Áireofar le cuspóir na hiarrata réasúnú ar an bhfáth agus ar an gcaoi a bhfuil an fhaisnéis riachtanach agus comhréireach leis an gcuspóir atá á shaothrú agus ar an bhfáth nach féidir í a fháil ar mhodh eile.
Leasú 436
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 52 – mír 4
4.  Cuirfidh úinéirí an ardáin an-mhór ar líne lena mbaineann nó an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 52(1) nó a n-ionadaithe agus, i gcás daoine dlítheanacha, comhlachtaí nó gnólachtaí, nó i gcás nach bhfuil aon phearsantacht dhlítheanach acu, déanfaidh na daoine atá údaraithe chun ionadaíocht a dhéanamh thar a gceann de réir dlí nó de réir a mbunreachta an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar thar ceann an ardáin an-mhór ar líne lena mbaineann nó thar ceann na ndaoine eile dá dtagraítear in Airteagal 52(1). Féadfaidh dlíodóirí arna n-údarú go cuí chun gníomhú an fhaisnéis a sholáthar thar ceann a gcuid cliant. Leanfaidh na cliaint sin de bheith freagrach go hiomlán má tá an fhaisnéis a sholáthraítear neamhiomlán, mícheart nó míthreorach.
4.  Cuirfidh úinéirí an ardáin an-mhór ar líne lena mbaineann nó an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 52(1) nó a n-ionadaithe agus, i gcás daoine dlítheanacha, comhlachtaí nó gnólachtaí, nó i gcás nach bhfuil aon phearsantacht dhlítheanach acu, déanfaidh na daoine atá údaraithe chun ionadaíocht a dhéanamh thar a gceann de réir dlí nó de réir a mbunreachta an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar thar ceann an ardáin an-mhór ar líne lena mbaineann nó thar ceann na ndaoine eile dá dtagraítear in Airteagal 52(1).
Leasú 437
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 55 – mír 1
1.  I gcomhthéacs imeachtaí as a bhféadfaí cinneadh maidir le neamhchomhlíonadh de bhun Airteagal 58(1) a ghlacadh dá bharr, i gcás ina bhfuil práinn mar gheall ar riosca damáiste tromchúiseach d’fhaighteoirí na seirbhíse, féadfaidh an Coimisiún, trí chinneadh, bearta eatramhacha a ordú in aghaidh an ardáin an-mhór ar líne lena mbaineann ar bhonn cinneadh prima facie go ndearnadh sárú.
1.  I gcomhthéacs imeachtaí as a bhféadfaí cinneadh maidir le neamhchomhlíonadh de bhun Airteagal 58(1) a ghlacadh dá bharr, i gcás ina bhfuil práinn mar gheall ar riosca damáiste tromchúiseach d’fhaighteoirí na seirbhíse, féadfaidh an Coimisiún, trí chinneadh, bearta eatramhacha comhréireacha atá i gcomhréir le cearta bunúsacha a ordú in aghaidh an ardáin an-mhór ar líne lena mbaineann ar bhonn cinneadh prima facie go ndearnadh sárú.
Leasú 438
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 56 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Féadfaidh an Coimisiún, ar iarraidh nó ar a thionscnamh féin, na himeachtaí a ationscnamh:
2.  Déanfaidh an Coimisiún na himeachtaí a ationscnamh:
Leasú 439
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 58 – mír 1 – pointe b
(b)  bearta eatramhacha arna n-ordú de bhun Airteagal 55;
(b)  bearta eatramhacha arna n-ordú de bhun Airteagal 55;
Leasú 440
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 58 – mír 3
3.  Ordóidh an Coimisiún sa chinneadh a ghlacfar de bhun mhír 1 don ardán an-mhór ar líne lena mbaineann na bearta is gá a dhéanamh chun comhlíontacht leis an gcinneadh de bhun mhír 1 a áirithiú laistigh de thréimhse ama réasúnta agus faisnéis a chur ar fáil maidir leis na bearta atá i gceist ag an ardán a dhéanamh chun an cinneadh a chomhlíonadh.
3.  Ordóidh an Coimisiún sa chinneadh a ghlacfar de bhun mhír 1 don ardán an-mhór ar líne lena mbaineann na bearta is gá a dhéanamh chun comhlíontacht leis an gcinneadh de bhun mhír 1 a áirithiú laistigh de mhí amháin agus faisnéis a chur ar fáil maidir leis na bearta atá i gceist ag an ardán a dhéanamh chun an cinneadh a chomhlíonadh.
Leasú 441
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 58 – mír 5
5.  I gcás ina measann an Coimisiún nach bhfuil coinníollacha mhír 1 comhlíonta, cuirfidh sé deireadh leis an imscrúdú trí chinneadh.
5.  I gcás ina measann an Coimisiún nach bhfuil coinníollacha mhír 1 comhlíonta, cuirfidh sé deireadh leis an imscrúdú trí chinneadh. Beidh feidhm ag an gcinneadh le héifeacht láithreach.
Leasú 442
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 59 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Féadfaidh an Coimisiún fíneálacha a fhorchur ar an ardán an-mhór ar líne nach mó ná 6 % dá láimhdeachas iomlán sa bhliain airgeadais roimhe sin sa chinneadh de bhun Airteagal 58, i gcás ina measann sé go ndearna an t-ardán sin an méid seo a leanas, d’aon ghnó nó le faillí:
1.  Féadfaidh an Coimisiún fíneálacha a fhorchur ar an ardán an-mhór ar líne nach mó ná 6 % dá láimhdeachas domhanda iomlán sa bhliain airgeadais roimhe sin sa chinneadh de bhun Airteagal 58, i gcás ina measann sé go ndearna an t-ardán an méid seo a leanas, d’aon ghnó nó le faillí:
Leasú 443
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 59 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Féadfaidh an Coimisiún fíneálacha nach mó ná 1 % den láimhdeachas iomlán sa bhliain airgeadais roimhe sin a fhorchur trí chinneadh ar an ardán an-mhór ar líne lena mbaineann nó ar an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 52(1), i gcás ina measann sé go ndearnadh an méid seo a leanas, d’aon ghnó nó le faillí:
2.  Féadfaidh an Coimisiún trí chinneadh agus i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, fíneálacha nach mó ná 1 % den láimhdeachas domhanda iomlán sa bhliain airgeadais roimhe sin a fhorchur ar an ardán an-mhór ar líne lena mbaineann nó ar an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 52(1), i gcás ina measann sé go ndearnadh an méid seo a leanas, d’aon ghnó nó le faillí:
Leasú 444
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 59 – mír 4
4.  Agus méid na fíneála á shocrú, tabharfaidh an Coimisiún aird ar chineál, tromchúis, fad agus atarlú an tsáraithe agus, maidir le fíneálacha a fhorchuirtear de bhun mhír 2, an mhoill a cuireadh ar na himeachtaí.
4.  Agus méid na fíneála á shocrú, tabharfaidh an Coimisiún aird ar chineál, tromchúis, fad agus atarlú an tsáraithe, aon fhíneálacha arna n-eisiúint faoi Airteagal 42 i leith an tsáraithe chéanna agus, maidir le fíneálacha a fhorchuirtear de bhun mhír 2, an mhoill a cuireadh ar na himeachtaí.
Leasú 445
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 60 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.  Féadfaidh an Coimisiún íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur le cinneadh ar an ardán an-mhór ar líne lena mbaineann nó ar an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 52(1), mar is infheidhme, nach mó ná 5 % den mheánláimhdeachas laethúil, arna ríomh ón dáta arna cheapadh leis an gcinneadh, chun iallach a chur orthu an méid seo a leanas a dhéanamh:
1.  Féadfaidh an Coimisiún íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur le cinneadh ar an ardán an-mhór ar líne lena mbaineann nó ar an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 52(1), mar is infheidhme, nach mó ná 5 % den mheánláimhdeachas domhanda laethúil, arna ríomh ón dáta arna cheapadh leis an gcinneadh, d’fhonn iallach a chur orthu an méid seo a leanas a dhéanamh:
Leasú 446
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 64 – mír 1
1.  Foilseoidh an Coimisiún na cinntí a ghlacann sé de bhun Airteagal 55(1), 56(1), 58, 59 agus 60. Luafar i bhfoilseachán den sórt sin ainmneacha na bpáirtithe agus príomhábhar an chinnidh, lena n-áirítear aon phionóis a forchuireadh.
1.  Foilseoidh an Coimisiún na cinntí a ghlacann sé de bhun Airteagal 55(1), 56(1), 58, 59 agus 60. Luafar i bhfoilsiú den sórt sin ainmneacha na bpáirtithe agus príomhábhar an chinnidh, lena n-áirítear aon phionóis arna bhforchur, agus, i gcás inar féidir agus ina bhfuil údar cuí leo, le doiciméid neamhrúnda nó cineálacha eile faisnéise ar a bhfuil an cinneadh bunaithe.
Leasú 447
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 65 – mír 1 – fomhír 1
Sula ndéanfaidh sé iarraidh den sórt sin chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, iarrfaidh an Coimisiún ar pháirtithe leasmhara barúlacha i scríbhinn a chur isteach laistigh de thréimhse ama nach mbeidh níos lú ná dhá sheachtain, ina mínítear na bearta a bheartaíonn sé a iarraidh agus ag aithint an tseolaí nó na seolaithe beartaithe.
Sula ndéanfaidh sé iarraidh den sórt sin chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, iarrfaidh an Coimisiún ar pháirtithe leasmhara barúlacha i scríbhinn a chur isteach laistigh de thréimhse ama nach mbeidh níos lú ná 14 lá oibre, ina mínítear na bearta a bheartaíonn sé a iarraidh agus ag aithint an tseolaí nó na seolaithe beartaithe.
Leasú 448
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 66 – mír 1 – pointe c a (nua)
(ca)  forbairt agus cur chun feidhme na gcaighdeán dá bhforáiltear in Airteagal 34.
Leasú 449
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 68 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
Gan dochar do Threoir 2020/XX/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle52, beidh an ceart ag faighteoirí seirbhísí idirghabhálacha sainordú a thabhairt do chomhlacht, eagraíocht nó comhlachas na cearta dá dtagraítear in Airteagail 17, 18 agus 19 a fheidhmiú thar a gceann, ar choinníoll go gcomhlíonann an comhlacht, eagraíocht nó comhlachas gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:
Gan dochar do Threoir (AE) 2020/1818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle52, beidh an ceart ag faighteoirí seirbhísí idirghabhálacha sainordú a thabhairt do chomhlacht, eagraíocht nó comhlachas na cearta dá dtagraítear in Airteagail 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 43 agus 43a a fheidhmiú thar a gceann, ar choinníoll go gcomhlíonann an comhlacht, eagraíocht nó comhlachas gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:
__________________
__________________
52 [Tagairt]:
52 [Tagairt]:
Leasú 450
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 69 – mír 2
2.  Déanfar tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 23, 25 agus 31 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón [dáta ar a bhfuiltear ag súil le glacadh leis an Rialachán].
2.  Déanfar tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 13a, 16, 23, 25 agus 31 a thabhairt don Choimisiún go ceann cúig bliana ón [dáta ar a bhfuiltear ag súil le glacadh leis an Rialachán]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.
Leasú 451
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 69 – mír 3
3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 23, 25 agus 31 a chúlghairm tráth ar bith. Cuirfidh cinneadh chun an chúlghairm a dhéanamh deireadh leis an tarmligean cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.
3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 13a,16, 23, 31 a chúlghairm tráth ar bith. Cuirfidh cinneadh chun an chúlghairm a dhéanamh deireadh leis an tarmligean cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.
Leasú 452
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 69 – mír 5
5.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagail 23, 25 agus 31 i bhfeidhm ach amháin mura ndéanann Parlaimint na hEorpa ná an Chomhairle agóid ina choinne laistigh de thréimhse 3 mhí ó fhógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, sula dtéann an tréimhse sin in éag, go gcuireann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon in iúl nach ndéanfaidh siad agóid ina choinne. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 3 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.
5.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagail 13a, 16, 23, 25,  31 i bhfeidhm ach amháin mura ndéanann Parlaimint na hEorpa ná an Chomhairle agóid ina choinne laistigh de thréimhse ceithre mhí ó fhógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, sula dtéann an tréimhse sin in éag, go gcuireann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon in iúl nach ndéanfaidh siad agóid ina choinne. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 3 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.
Leasú 453
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 70 – mír 1
1.  Tabharfaidh an Coiste Seirbhísí Digiteacha cúnamh don Choimisiún. Beidh an Coiste sin ina Choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.
1.  Tabharfaidh an Coiste Seirbhísí Digiteacha cúnamh don Choimisiún. Beidh an Coiste sin ina Choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.
Leasú 454
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 73 – mír 1
1.  Laistigh de cúig bliana tar éis teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo ar a dhéanaí, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus tuairisceoidh sé do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.
1.  Laistigh de 3 bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo ar a dhéanaí, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus tuairisceoidh sé do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Díreofar ar an méid seo go háirithe sa tuarascáil:
(a)   cur i bhfeidhm Airteagal 25, lena n-áirítear maidir le líon na bhfaighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse;
(b)   cur i bhfeidhm Airteagal 11.
(c)   cur i bhfeidhm Airteagal 14.
(d)   cur i bhfeidhm Airteagail 35 agus 36.
Leasú 455
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 73 – mír 1 a (nua)
1a.  I gcás inarb iomchuí, beidh togra le haghaidh leasú ar an Rialachán seo ag gabháil leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1.
Leasú 456
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 73 – mír 3
3.   Agus na meastóireachtaí dá dtagraítear i mír 1 á ndéanamh acu, cuirfidh an Coimisiún na seasaimh agus na torthaí ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, agus ó chomhlachtaí nó foinsí ábhartha eile san áireamh.
3.   Agus na meastóireachtaí dá dtagraítear i mír 1 á ndéanamh acu, cuirfidh an Coimisiún na seasaimh agus na torthaí ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, agus ó chomhlachtaí nó foinsí ábhartha eile san áireamh, agus tabharfaidh siad aird ar leith ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus ar sheasamh iomaitheoirí nua.
Leasú 457
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 74 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.  Beidh feidhm aige ón [dáta - trí mhí tar éis dó teacht i bhfeidhm].
2.  Beidh feidhm aige ón [dáta - 6 mhí tar éis dó teacht i bhfeidhm].

(1) Tarchuireadh an ní ar ais chuig an gcoiste freagrach le haghaidh idirbheartaíocht idirinstitiúideach de bhun Riail 59(4), an ceathrú fomhír (A9-0356/2021).

An nuashonrú is déanaí: 12 Bealtaine 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais