Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0361(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0356/2021

Pateikti tekstai :

A9-0356/2021

Debatai :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Balsavimas :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Priimti tekstai
PDF 712kWORD 255k
Ketvirtadienis, 2022 m. sausio 20 d. - Strasbūras
Skaitmeninių paslaugų aktas ***I
P9_TA(2022)0014A9-0356/2021

2022 m. sausio 20 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos (Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  informacinės visuomenės paslaugos ir ypač tarpininkavimo paslaugos yra tapusios svarbia Sąjungos ekonomikos ir kasdienio Sąjungos piliečių gyvenimo dalimi. Praėjus dvidešimčiai metų po galiojančios tokioms paslaugoms taikomos teisinės sistemos, išdėstytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB25, priėmimo nauji ir novatoriški verslo modeliai ir paslaugos, kaip antai internetiniai socialiniai tinklai ir elektroninės prekyvietės, leidžia verslo naudotojams ir vartotojams naujais būdais teikti ir gauti informaciją ir sudaryti sandorius. Dauguma Sąjungos piliečių dabar naudojasi šiomis paslaugomis kasdien. Tačiau dėl skaitmeninės pertvarkos ir vis aktyvesnio naudojimosi tokiomis paslaugomis taip pat kyla naujų pavojų ir sunkumų ir pavieniams naudotojams, ir visai visuomenei;
(1)  informacinės visuomenės paslaugos ir ypač tarpininkavimo paslaugos yra tapusios svarbia Sąjungos ekonomikos ir kasdienio Sąjungos piliečių gyvenimo dalimi. Praėjus dvidešimčiai metų po galiojančios tokioms paslaugoms taikomos teisinės sistemos, išdėstytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB25, priėmimo nauji ir novatoriški verslo modeliai ir paslaugos, kaip antai internetiniai socialiniai tinklai ir elektroninės prekyvietės, leidžia verslo naudotojams ir vartotojams naujais ir inovatyviais būdais teikti ir gauti informaciją ir sudaryti sandorius, taip keičiant jų komunikacijos, vartojimo ir verslo įpročius. Dauguma Sąjungos piliečių dabar naudojasi šiomis paslaugomis kasdien. Tačiau dėl skaitmeninės pertvarkos ir vis aktyvesnio naudojimosi tokiomis paslaugomis taip pat kyla naujų pavojų ir sunkumų pavieniams naudotojams, įmonėms ir visai visuomenei;
__________________
__________________
25 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
25 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  valstybės narės vis dažniau priima ar svarsto galimybę priimti nacionalinius įstatymus į šį reglamentą įtrauktais klausimais, visų pirma nustatydamos patikrinimo reikalavimus tarpininkavimo paslaugų teikėjams. Tokie skirtingi nacionaliniai įstatymai daro neigiamą poveikį vidaus rinkai, kurią pagal Sutarties 26 straipsnį sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas ir įsisteigimo laisvė, atsižvelgiant į savaime tarpvalstybinį interneto, kuris paprastai naudojamas tokioms paslaugoms teikti, pobūdį. Tarpininkavimo paslaugų teikimo sąlygas vidaus rinkoje reikėtų suderinti, kad įmonės turėtų galimybę patekti į naujas rinkas ir išnaudoti vidaus rinkos pranašumus, o vartotojai ir kiti paslaugų gavėjai turėtų didesnį pasirinkimą;
(2)  valstybės narės vis dažniau priima ar svarsto galimybę priimti nacionalinius įstatymus į šį reglamentą įtrauktais klausimais, visų pirma nustatydamos patikrinimo reikalavimus tarpininkavimo paslaugų teikėjams ir sukeldamos vidaus rinkos susiskaldymą. Tokie skirtingi nacionaliniai įstatymai daro neigiamą poveikį vidaus rinkai, kurią pagal Sutarties 26 straipsnį sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas ir įsisteigimo laisvė, atsižvelgiant į savaime tarpvalstybinį interneto, kuris paprastai naudojamas tokioms paslaugoms teikti, pobūdį. Tarpininkavimo paslaugų teikimo sąlygas vidaus rinkoje reikėtų suderinti, kad įmonės turėtų galimybę patekti į naujas rinkas ir išnaudoti vidaus rinkos pranašumus, o vartotojai ir kiti paslaugų gavėjai turėtų didesnį pasirinkimą be susaistymo pasekmių, ir būtų mažinama tarpininkavimo paslaugoms tenkanti administracinė našta, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  norint užtikrinti saugią, nuspėjamą ir patikimą interneto aplinką ir sudaryti galimybę Sąjungos piliečiams ir kitiems asmenims naudotis savo pagrindinėmis teisėmis, garantuojamomis pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), visų pirma saviraiškos laisve, laisve gauti informaciją ir laisve užsiimti verslu bei teise į nediskriminavimą, būtina, kad tarpininkavimo paslaugų teikėjai elgtųsi atsakingai ir stropiai;
(3)  norint užtikrinti saugią, prieinamą, nuspėjamą ir patikimą interneto aplinką ir sudaryti galimybę Sąjungos piliečiams ir kitiems asmenims naudotis savo pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis, garantuojamomis pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), visų pirma teisėmis į privatumą, asmens duomenų apsaugą, pagarbą žmogaus orumui, privatų ir šeimos gyvenimą, saviraiškos laisve, laisve gauti informaciją, žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu, laisve užsiimti verslu, aukštu vartotojų apsaugos lygiu, moterų ir vyrų lygybe bei teise į nediskriminavimą, būtina, kad tarpininkavimo paslaugų teikėjai elgtųsi atsakingai ir stropiai. Chartijos 24 straipsnyje ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje (JT VTK ) įtvirtintos konkrečios vaiko teisės. Todėl sprendžiant visus su vaiko interesais susijusius klausimus pirmiausia turėtų būti atsižvelgiama į juos. JT VTK bendrojoje pastaboje Nr. 25 dėl vaiko teisių, susijusių su skaitmenine aplinka, oficialiai nustatyta, kaip šios teisės taikomos skaitmeniniam pasauliui;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  taigi, siekiant apsaugoti ir pagerinti vidaus rinkos veikimą, Sąjungos lygmeniu reikėtų suformuoti tikslinį vienodų, veiksmingų ir proporcingų privalomų taisyklių rinkinį. Šiame reglamente numatomos sąlygos vidaus rinkoje atsirasti novatoriškoms skaitmeninėms paslaugoms ir joms plėtoti. Siekiant išvengti vidaus rinkos susiskaidymo ir jį pašalinti bei užtikrinti teisinį saugumą, taip sumažinant neapibrėžtį paslaugų kūrėjams ir skatinant suderinamumą, būtina Sąjungos lygmeniu suderinti nacionalines reguliavimo priemones dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjams keliamų reikalavimų. Taikant technologijų požiūriu neutralius reikalavimus inovacijoms turėtų būti ne kliudoma, atvirkščiai, jos turėtų būti skatinamos;
(4)  siekiant apsaugoti ir pagerinti vidaus rinkos veikimą, Sąjungos lygmeniu reikėtų suformuoti tikslinį vienodų, veiksmingų ir proporcingų privalomų taisyklių rinkinį. Šiame reglamente numatomos sąlygos vidaus rinkoje atsirasti novatoriškoms skaitmeninėms paslaugoms ir joms plėtoti. Siekiant išvengti vidaus rinkos susiskaidymo ir jį pašalinti bei užtikrinti teisinį saugumą, taip sumažinant neapibrėžtį paslaugų kūrėjams, apsaugant vartotojus ir skatinant suderinamumą, būtina Sąjungos lygmeniu suderinti nacionalines reguliavimo priemones dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjams keliamų reikalavimų. Taikant technologijų požiūriu neutralius reikalavimus inovacijoms turėtų būti ne kliudoma, atvirkščiai, jos turėtų būti skatinamos, kartu gerbiant pagrindines teises;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  atsižvelgiant į skaitmeninių paslaugų svarbą, labai svarbu, kad šiuo reglamentu būtų užtikrinta reguliavimo sistema, kuria visiems paslaugų gavėjams, įskaitant neįgaliuosius, būtų užtikrinta visapusiška, vienoda ir neribota prieiga prie tarpininkavimo paslaugų. Todėl svarbu, kad tarpininkavimo paslaugoms taikomi prieinamumo reikalavimai, įskaitant naudotojų sąsajas, derėtų su esamais Sąjungos teisės aktais, pvz., Europos prieinamumo aktu ir interneto svetainių prieinamumo direktyva, ir kad Sąjungos teisė būtų toliau plėtojama ir dėl skaitmeninių inovacijų taikymo nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  praktiškai tam tikri tarpininkavimo paslaugų teikėjai vykdo tarpininkavimo veiklą, susijusią su paslaugomis, kurios gali būti teikiamos elektroninėmis priemonėmis arba ne elektroninėmis priemonėmis, kaip antai nuotolinėmis informacinių technologijų paslaugomis, transporto, apgyvendinimo ar pristatymo paslaugomis. Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tarpininkavimo paslaugoms ir neturėtų daryti poveikio Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, susijusiems su produktais ar paslaugomis, dėl kurių tarpininkaujama teikiant tarpininkavimo paslaugas, įskaitant atvejus, kai tarpininkavimo paslauga yra neatsiejama kitos paslaugos, kuri nėra tarpininkavimo paslauga pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, dalis;
(6)  praktiškai tam tikri tarpininkavimo paslaugų teikėjai vykdo tarpininkavimo veiklą, susijusią su paslaugomis, kurios gali būti teikiamos elektroninėmis priemonėmis arba ne elektroninėmis priemonėmis, kaip antai nuotolinėmis informacinių technologijų paslaugomis, asmenų ar prekių transporto, apgyvendinimo ar pristatymo paslaugomis. Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tarpininkavimo paslaugoms ir neturėtų daryti poveikio Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, susijusiems su produktais ar paslaugomis, dėl kurių tarpininkaujama teikiant tarpininkavimo paslaugas, įskaitant atvejus, kai tarpininkavimo paslauga yra neatsiejama kitos paslaugos, kuri nėra tarpininkavimo paslauga pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, dalis;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  toks esminis ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas egzistuojančiu, jeigu paslaugų teikėjas yra įsisteigęs Sąjungoje arba, jeigu ne, turi daug naudotojų vienoje ar daugiau valstybių narių, arba savo veiklą susieja su viena ar daugiau valstybių narių. Veiklos susiejimas su viena ar daugiau valstybių narių gali būti nustatomas remiantis visomis svarbiomis aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius, kaip toje valstybėje narėje paprastai naudojamos kalbos ar valiutos naudojimas, arba galimybę užsisakyti produktus ar paslaugas arba naudoti aukščiausio lygio nacionalinį domeno vardą. Veiklos susiejimą su valstybe nare taip pat galima nustatyti pagal tai, ar taikomoji programa yra atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų programų parduotuvėje, pagal vietos reklamą ar toje valstybėje narėje vartojama kalba skelbiamą reklamą arba klientų aptarnavimą, pavyzdžiui, klientus aptarnaujant toje valstybėje narėje paprastai vartojama kalba. Prielaidą dėl esminio ryšio taip pat galima daryti, jeigu paslaugų teikėjas susieja savo veiklą su viena ar daugiau valstybių narių, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 1215/201227 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Kita vertus, vien techninės galimybės prieiti prie interneto svetainės iš Sąjungos vien šiuo pagrindu negalima laikyti esminio ryšio su Sąjunga įrodymu;
(8)  toks esminis ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas egzistuojančiu, jeigu paslaugų teikėjas yra įsisteigęs Sąjungoje arba, jeigu ne, savo veiklą kreipia į vieną ar daugiau valstybių narių. Veiklos nukreipimas į vieną ar daugiau valstybių narių gali būti nustatomas remiantis visomis svarbiomis aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius, kaip toje valstybėje narėje paprastai naudojamos kalbos ar valiutos naudojimas, arba galimybę užsisakyti produktus ar paslaugas arba naudoti aukščiausio lygio nacionalinį domeno vardą. Veiklos nukreipimą į valstybę narę taip pat galima nustatyti pagal tai, ar taikomoji programa yra atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų programų parduotuvėje, pagal vietos reklamą ar toje valstybėje narėje vartojama kalba skelbiamą reklamą arba klientų aptarnavimą, pavyzdžiui, klientus aptarnaujant toje valstybėje narėje paprastai vartojama kalba. Prielaidą dėl esminio ryšio taip pat galima daryti, jeigu paslaugų teikėjas susieja savo veiklą su viena ar daugiau valstybių narių, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 1215/201227 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Kita vertus, vien techninės galimybės prieiti prie interneto svetainės iš Sąjungos vien šiuo pagrindu negalima laikyti esminio ryšio su Sąjunga įrodymu;
__________________
__________________
27 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).
27 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  šiuo reglamentu turėtų būti papildomos taisyklės, susijusios su kitais Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais tam tikrus tarpininkavimo paslaugų teikimo aspektus, visų pirma Direktyva 2000/31/EB, išskyrus šiuo reglamentu daromus pakeitimus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES su pakeitimais28 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/...29 (siūlomas Teroristinio turinio internete reglamentas), bet jam neturėtų būti daromas poveikis. Taigi šis reglamentas nedaro poveikio tiems kitiems aktams, kurie dėl šiame reglamente nustatytos bendrai taikytinos sistemos turi būti laikomi lex specialis. Tačiau šio reglamento taisyklės taikomos klausimams, kurie nėra įtraukti į tuos kitus teisės aktus ar nėra jais pakankamai aiškiai reglamentuojami, taip pat klausimams, dėl kurių pagal tuos kitus teisės aktus valstybėms narėms paliekama galimybė priimti tam tikras nacionalinio lygmens priemones;
(9)  šiuo reglamentu turėtų būti papildomos taisyklės, susijusios su kitais Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais tam tikrus tarpininkavimo paslaugų teikimo aspektus, visų pirma Direktyva 2000/31/EB, išskyrus šiuo reglamentu daromus pakeitimus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES su pakeitimais28 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/78429, bet jam neturėtų būti daromas poveikis. Taigi šis reglamentas nedaro poveikio tiems kitiems aktams, kurie dėl šiame reglamente nustatytos bendrai taikytinos sistemos turi būti laikomi lex specialis. Tačiau šio reglamento taisyklės turėtų būti taikomos klausimams, kurie nėra įtraukti į tuos kitus teisės aktus ar nėra jais pakankamai aiškiai reglamentuojami, taip pat klausimams, dėl kurių pagal tuos kitus teisės aktus valstybėms narėms paliekama galimybė priimti tam tikras priemones. Siekdama padėti valstybėms narėms ir paslaugų teikėjams, Komisija turėtų pateikti gaires, kaip aiškinti skirtingų Sąjungos teisės aktų ir šio reglamento sąveiką ir papildomumą ir kaip užkirsti kelią paslaugų teikėjams taikomų reikalavimų dubliavimui ar galimiems konfliktams aiškinant panašius reikalavimus. Visų pirma gairėse turėtų būti paaiškinti visi galimi šiame reglamente nurodytuose teisės aktuose nustatytų sąlygų ir prievolių prieštaravimai ir kuris teisės aktas turėtų būti viršesnis;
__________________
__________________
28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).
28 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).
29 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/... (Siūlomas Teroristinio turinio internete reglamentas).
29 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo (OL L 172, 2021 5 17, p. 79).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį reikėtų atsižvelgti į kultūrinius aspektus, visų pirma siekiant gerbti ir skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę. Labai svarbu, kad šiuo reglamentu būtų prisidedama prie saviraiškos ir informacijos laisvės, žiniasklaidos laisvės apsaugos ir būtų skatinamas žiniasklaidos pliuralizmas, taip pat kultūrų ir kalbų įvairovė;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  dėl aiškumo taip pat reikėtų patikslinti, kad šiuo reglamentu nedaromas poveikis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2019/114830 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2019/115031, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/58/EB32 ir Reglamentui […/…] dėl leidimo laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2002/58/EB nuostatų 33, taip pat Sąjungos teisei vartotojų apsaugos srityje, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2005/29/EB34, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2011/83/ES35 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 93/13/EEB36, su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/216137, ir asmens duomenų apsaugos srityje, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/67938. Asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis reglamentuojama tik Sąjungos teisės normomis šioje srityje, visų pirma Reglamentu (ES) 2016/679 ir Direktyva 2002/58/EB. Šiuo reglamentu taip pat nedaromas poveikis Sąjungos teisės normoms dėl darbo sąlygų;
(10)  dėl aiškumo taip pat reikėtų patikslinti, kad šiuo reglamentu nedaromas poveikis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2019/114830 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2019/115031, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/58/EB32 ir Reglamentui […/…] dėl leidimo laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2002/58/EB nuostatų33, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2018/197233a, taip pat Sąjungos teisei vartotojų apsaugos srityje, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2005/29/EB34, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2011/83/ES35 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 93/13/EEB36, su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/216137, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2019/882, Reglamentui (ES) 2019/1020, Direktyvai 2001/95/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2013/11/ES, Reglamentui (ES) 2017/239437a ir asmens duomenų apsaugos srityje, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/67938. Asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis reglamentuojama tik Sąjungos teisės normomis šioje srityje, visų pirma Reglamentu (ES) 2016/679 ir Direktyva 2002/58/EB. Šiuo reglamentu taip pat nedaromas poveikis Sąjungos ar nacionalinės teisės normoms dėl darbo sąlygų;
__________________
__________________
30 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (OL L 186, 2019 7 11, p. 1).
30 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (OL L 186, 2019 7 11, p. 1).
31 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (OL L 186, 2019 7 11, p. 57).
31 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (OL L 186, 2019 7 11, p. 57).
32 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
32 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
33 Reglamentas […/…] dėl leidimo laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2002/58/EB nuostatų.
33 Reglamentas […/…] dėl leidimo laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2002/58/EB nuostatų.
33a 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) (OL L 321, 2018 12 17, p. 36).
34 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva) (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
34 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva) (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
35 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
35 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
36 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993 4 21, p. 29).
36 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993 4 21, p. 29).
37 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2161, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek tai susiję su geresniu Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (OL L 328, 2019 12 18, p. 7).
37 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2161, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek tai susiję su geresniu Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (OL L 328, 2019 12 18, p. 7).
37a 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1).
38 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
38 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  reikėtų patikslinti, kad šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos teisės normoms dėl autorių teisių ir susijusių teisių, kuriose įtvirtintos konkrečios taisyklės ir procedūros, kurios turėtų likti nepakitusios;
(11)  reikėtų patikslinti, kad šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos teisės normoms dėl autorių teisių ir susijusių teisių, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2019/790, kuriose įtvirtintos konkrečios taisyklės ir procedūros, kurios turėtų likti nepakitusios;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  siekiant tikslo užtikrinti saugią, nuspėjamą ir patikimą interneto aplinką, šiame reglamente sąvoka „neteisėtas turinys“ turėtų būti apibrėžiama bendrai, į ją įtraukiant informaciją, susijusią su neteisėtu turiniu, produktais, paslaugomis ir veikla. Visų pirma, šią sąvoką reikėtų suprasti kaip susijusią su bet kokio pavidalo informacija, kuri pagal taikytiną teisę savaime yra neteisėta, kaip antai neteisėta neapykantą kurstanti kalba arba teroristinis turinys ir neteisėtas diskriminacinis turinys, arba kuri yra susijusi su neteisėta veikla, kaip antai dalijimusi seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdais, neteisėtu dalijimusi privačiais vaizdais be sutikimo, persekiojimu kibernetinėje erdvėje, reikalavimų neatitinkančių ar suklastotų produktų pardavimu, neteisėtu autorių teisėmis apsaugotos medžiagos naudojimu, ar veikla, susijusia su vartotojų apsaugos teisės pažeidimais. Šiuo požiūriu nesvarbu, ar informacijos ar veiklos neteisėtumas sietinas su Sąjungos teise ar Sąjungos teisę atitinkančia nacionaline teise, taip pat nesvarbu, koks yra tikslus tam tikro įstatymo pobūdis ar dalykas;
(12)  siekiant tikslo užtikrinti saugią, prieinamą, nuspėjamą ir patikimą interneto aplinką, šiame reglamente sąvoka „neteisėtas turinys“ turėtų būti pagrįsta bendra mintimi, kad tai, kas yra neteisėta realiame gyvenime, taip pat turėtų būti neteisėta internete. Sąvoka „neteisėtas turinys“ taip pat turėtų būti apibrėžiama tinkamai ir ji turėtų apimti informaciją, susijusią su neteisėtu turiniu, produktais, paslaugomis ir veikla. Visų pirma, šią sąvoką reikėtų suprasti kaip susijusią su bet kokio pavidalo informacija, kuri pagal taikytiną Sąjungos ar nacionalinę teisę savaime yra neteisėta, kaip antai neteisėta neapykantą kurstanti kalba arba teroristinis turinys ir neteisėtas diskriminacinis turinys, arba kuri neatitinka Sąjungos teisės, nes yra susijusi su neteisėta veikla, kaip antai dalijimusi seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdais, neteisėtu dalijimusi privačiais vaizdais be sutikimo, persekiojimu kibernetinėje erdvėje, reikalavimų neatitinkančių ar suklastotų produktų pardavimu, neteisėta prekyba gyvūnais, augalais ir medžiagomis, neteisėtu autorių teisėmis apsaugotos medžiagos naudojimu, ar veikla, susijusia su vartotojų apsaugos teisės pažeidimais, neteisėtų paslaugų teikimu, visų pirma apgyvendinimo paslaugų trumpalaikės nuomos platformose, kurios neatitinka Sąjungos ar nacionalinės teisės. Šiuo požiūriu nesvarbu, ar informacijos ar veiklos neteisėtumas sietinas su Sąjungos teise ar Sąjungos teisę, įskaitant Chartiją, atitinkančia nacionaline teise, taip pat nesvarbu, koks yra tikslus tam tikro įstatymo pobūdis ar dalykas;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  atsižvelgiant į konkrečias atitinkamų paslaugų charakteristikas ir susijusį poreikį nustatyti jų teikėjams tam tikras konkrečias prievoles, didesnėje prieglobos paslaugų teikėjų, kaip apibrėžta šiame reglamente, kategorijoje reikia išskirti interneto platformų pakategorę. Interneto platformos, kaip antai socialiniai tinklai ar elektroninės prekyvietės, turėtų būti apibrėžiamos kaip prieglobos paslaugų teikėjai, kurie ne tik saugo jų prašymu paslaugos gavėjų pateiktą informaciją, bet ir platina tą informaciją visuomenei, vėlgi jų prašymu. Tačiau, siekiant išvengti pernelyg bendro pobūdžio prievolių nustatymo, prieglobos paslaugų teikėjų nereikėtų laikyti interneto platformomis, kai informacijos sklaida visuomenei tėra nedidelė ir tik papildoma kitos paslaugos funkcija ir tos funkcijos dėl objektyvių techninių priežasčių neįmanoma naudoti be tos kitos, pagrindinės paslaugos, o tos funkcijos integravimas nėra būdas išvengti šio reglamento taisyklių, taikomų interneto platformoms, taikymo. Pavyzdžiui, tokia funkcija galėtų būti komentarų skirsnis internetiniame laikraštyje, kai yra akivaizdu, kad ji yra papildoma pagrindinės žinių skelbimo paslaugos, už kurią redakcinė atsakomybė tenka leidėjui, funkcija;
(13)  atsižvelgiant į konkrečias atitinkamų paslaugų charakteristikas ir susijusį poreikį nustatyti jų teikėjams tam tikras konkrečias prievoles, didesnėje prieglobos paslaugų teikėjų, kaip apibrėžta šiame reglamente, kategorijoje reikia išskirti interneto platformų pakategorę. Interneto platformos, kaip antai socialiniai tinklai ar elektroninės prekyvietės, turėtų būti apibrėžiamos kaip prieglobos paslaugų teikėjai, kurie ne tik saugo jų prašymu paslaugos gavėjų pateiktą informaciją, bet ir platina tą informaciją visuomenei, vėlgi jų prašymu. Tačiau, siekiant išvengti pernelyg bendro pobūdžio prievolių nustatymo, prieglobos paslaugų teikėjų nereikėtų laikyti interneto platformomis, kai informacijos sklaida visuomenei tėra nedidelė arba tik papildoma kitos paslaugos funkcija ar pagrindinės paslaugos funkcionalumo galimybė ir tos funkcijos ar funkcionalumo dėl objektyvių techninių priežasčių neįmanoma naudoti be tos kitos, pagrindinės paslaugos, o tos funkcijos ar funkcionalumo integravimas nėra būdas išvengti šio reglamento taisyklių, taikomų interneto platformoms, taikymo. Pavyzdžiui, tokia funkcija galėtų būti komentarų skirsnis internetiniame laikraštyje, kai yra akivaizdu, kad ji yra papildoma pagrindinės žinių skelbimo paslaugos, už kurią redakcinė atsakomybė tenka leidėjui, funkcija. Šiame reglamente debesijos paslauga neturėtų būti laikoma internetine platforma tais atvejais, kai leidimas platinti konkretų turinį laikomas neesmine arba papildoma savybe. Be to, debesijos paslauga, naudojant ją kaip infrastruktūrą, pvz., kaip interneto programa ar interneto platforma grindžiamą saugojimo ir skaičiavimo paslaugų infrastruktūrą, savaime neturėtų būti laikoma skleidžiančia visuomenei informaciją, saugomą ar tvarkomą programos ar interneto platformos, kurioje ji talpinama, paslaugos gavėjo prašymu;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  šiame reglamente vartojama sąvoka „informacijos platinimas visuomenei“ turėtų suponuoti informaciją teikimą potencialiai neribotam asmenų skaičiui, t. y. lengvos prieigos prie informacijos suteikimą naudotojams apskritai, prašomą informaciją teikiančiam paslaugos gavėjui nesiimant jokių papildomų veiksmų, neatsižvelgiant į tai, ar tie asmenys faktiškai susipažįsta su ta informacija. Vien galimybė kurti tam tikros paslaugos naudotojų grupes savaime neturėtų būti aiškinama taip, kad tokiu būdu platinama informacija nėra platinama visuomenei. Tačiau į šią sąvoką nereikėtų įtraukti informacijos sklaidos uždarose grupėse, kurias sudaro baigtinis iš anksto nustatytų asmenų skaičius. Asmenų tarpusavio ryšio paslaugos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/197239, kaip antai e. paštas ar privačios žinutės, į šio reglamento taikymo sritį nepatenka. Informacija reikėtų laikyti išplatinta visuomenei, kaip tai suprantama pagal šį reglamentą, tik kai tai vyksta tiesioginiu informaciją suteikusio paslaugos gavėjo prašymu;
(14)  šiame reglamente vartojama sąvoka „informacijos platinimas visuomenei“ turėtų suponuoti informaciją teikimą potencialiai neribotam asmenų skaičiui, t. y. lengvos prieigos prie informacijos suteikimą naudotojams apskritai, prašomą informaciją teikiančiam paslaugos gavėjui nesiimant jokių papildomų veiksmų, neatsižvelgiant į tai, ar tie asmenys faktiškai susipažįsta su ta informacija. Atitinkamai, kai dėl prieigos prie informacijos reikia registruotis ar prisijungti prie naudotojų grupės, turėtų būti laikoma, kad ta informacija buvo skleidžiama visuomenei tik tuo atveju, kai prieigos prie informacijos prašantys naudotojai yra automatiškai registruojami arba priimami be žmogaus sprendimo suteikti prieigą. Nelaikoma, kad informacija, kuria keičiamasi naudojantis asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/197239, kaip antai e. paštas ar privačios žinutės, yra platinama visuomenei. Informacija reikėtų laikyti išplatinta visuomenei, kaip tai suprantama pagal šį reglamentą, tik kai tai vyksta tiesioginiu informaciją suteikusio paslaugos gavėjo prašymu;
__________________
__________________
39 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (išdėstymas nauja redakcija) (OL L 321, 2018 12 17, p. 36).
39 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (išdėstymas nauja redakcija) (OL L 321, 2018 12 17, p. 36).
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  pradėjus taikyti horizontaliąją sąlyginio atleidimo nuo atsakomybės sistemą, skirtą tarpininkavimo paslaugų teikėjams ir įtvirtintą Direktyvoje 2000/31/EB, ir taip užtikrinus teisinį saugumą atsirado daug naujų paslaugų, kurios išplito visoje vidaus rinkoje. Taigi tokią sistemą reikėtų išsaugoti. Tačiau, atsižvelgiant į atitinkamų taisyklių perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo skirtumus ir dėl aiškumo ir nuoseklumo, tokią sistemą reikėtų įtraukti į šį reglamentą. Taip pat reikia paaiškinti kai kuriuos tos sistemos elementus atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;
(16)  pradėjus taikyti horizontaliąją sąlyginio atleidimo nuo atsakomybės sistemą, skirtą tarpininkavimo paslaugų teikėjams ir įtvirtintą Direktyvoje 2000/31/EB, ir taip užtikrinus teisinį saugumą atsirado daug naujų paslaugų, kurios išplito visoje vidaus rinkoje. Taigi tokią sistemą reikėtų išsaugoti. Tačiau, atsižvelgiant į atitinkamų taisyklių perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo skirtumus ir dėl aiškumo, suderinamumo, nuspėjamumo, prieinamumo ir nuoseklumo, tokią sistemą reikėtų įtraukti į šį reglamentą. Taip pat reikia paaiškinti kai kuriuos tos sistemos elementus atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, taip pat į technologinius ir rinkos pokyčius;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  šiame reglamente nustatytas atleidimas nuo atsakomybės neturėtų būti taikomas, kai tarpininkavimo paslaugų teikėjas ne tik neutraliai teikia paslaugas tiesiog techniškai ir automatiškai apdorodamas paslaugos gavėjo pateiktą informaciją, bet taip pat atlieka tokį aktyvų vaidmenį, kad yra susipažinęs su ta informacija arba ją kontroliuoja. Toks atleidimas nuo atsakomybės neturėtų būti taikomas atsakomybei, susijusiai su informacija, kurią pateikė ne paslaugos gavėjas, o pats tarpininkavimo paslaugos teikėjas, įskaitant atvejus, kai informacija buvo parengta redakcine to paslaugų teikėjo atsakomybe;
(18)  šiame reglamente nustatytas atleidimas nuo atsakomybės neturėtų būti taikomas, kai tarpininkavimo paslaugų teikėjas ne tik neutraliai teikia paslaugas tiesiog techniškai ir automatiškai apdorodamas paslaugos gavėjo pateiktą informaciją, bet taip pat atlieka tokį aktyvų vaidmenį, kad yra susipažinęs su ta informacija arba ją kontroliuoja. Tačiau vien reitingų nustatymas ar rodymas tam tikra tvarka arba rekomendavimo sistemos naudojimas neturėtų būti laikomas informacijos valdymu. Toks atleidimas nuo atsakomybės neturėtų būti taikomas atsakomybei, susijusiai su informacija, kurią pateikė ne paslaugos gavėjas, o pats tarpininkavimo paslaugos teikėjas, įskaitant atvejus, kai informacija buvo parengta redakcine to paslaugų teikėjo atsakomybe;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  tarpininkavimo paslaugų teikėjas, tyčia bendradarbiaujantis su paslaugų gavėju siekdamas vykdyti neteisėtą veiklą, neteikia paslaugos neutraliai ir todėl neturėtų turėti galimybės pasinaudoti šiame reglamente numatytu atleidimu nuo atsakomybės;
(20)  kai tarpininkavimo paslaugų teikėjas tyčia bendradarbiauja su paslaugų gavėju siekdamas vykdyti neteisėtą veiklą, turėtų būti laikoma, kad paslauga nebuvo suteikta neutraliai, ir todėl paslaugų teikėjas neturėtų turėti galimybės pasinaudoti šiame reglamente numatytu atleidimu nuo atsakomybės;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  paslaugos teikėjas turėtų turėti galimybę pasinaudoti paprasto perdavimo ir podėliavimo paslaugoms taikomu atleidimu nuo atsakomybės, kai jis niekaip neprisideda prie perduodamos informacijos. Tam reikalinga sąlyga, be kita ko, kad paslaugos teikėjas perduodamos informacijos nekeistų. Tačiau šis reikalavimas neturėtų būti laikomas taikomu techninio pobūdžio manipuliacijoms, kurios vyksta perdavimo metu, nes tokios manipuliacijos nekeičia perduodamos informacijos vientisumo;
(21)  paslaugos teikėjas turėtų turėti galimybę pasinaudoti paprasto perdavimo ir podėliavimo paslaugoms taikomu atleidimu nuo atsakomybės, kai jis niekaip nesusijęs su perduodamos informacijos turiniu. Tam reikalinga sąlyga, be kita ko, kad paslaugos teikėjas perduodamos informacijos nekeistų. Tačiau šis reikalavimas neturėtų būti laikomas taikomu techninio pobūdžio manipuliacijoms, kurios vyksta perdavimo metu, nes tokios manipuliacijos nekeičia perduodamos informacijos vientisumo;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  norėdamas būti atleistas nuo atsakomybės už prieglobos paslaugas, faktiškai sužinojęs apie neteisėtą turinį paslaugų teikėjas turėtų skubiai imtis veiksmų, kad pašalintų tokį turinį arba atimtų prieigą prie jo. Turinį reikėtų šalinti arba atimti prieigą prie jo laikantis saviraiškos laisvės principo. Paslaugų teikėjas gali gauti tokių faktinių žinių arba sužinoti, visų pirma, atlikęs tyrimus savo iniciatyva arba iš jam pagal šį reglamentą pateiktų asmenų ar kitų subjektų pranešimų, jeigu tokie pranešimai yra pakankamai tikslūs ir tinkamai pagrįsti, kad rūpestingas ekonominės veiklos vykdytojas galėtų pagrįstai nustatyti tariamai neteisėtą turinį, jį įvertinti ir prireikus imtis dėl jo veiksmų;
(22)  norėdamas būti atleistas nuo atsakomybės už prieglobos paslaugas, sužinojęs apie neteisėtą turinio pobūdį ir taip turėdamas faktinių žinių ir būdamas tuo įsitikinęs paslaugų teikėjas turėtų skubiai imtis veiksmų, kad pašalintų tokį turinį arba atimtų prieigą prie jo. Turinį reikėtų šalinti arba atimti prieigą prie jo laikantis aukšto lygio vartotojų apsaugos ir Pagrindinių teisių chartijos, įskaitant saviraiškos laisvės principą, teisę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas be valdžios institucijos įsikišimo. Paslaugų teikėjas gali gauti tokių faktinių žinių arba sužinoti apie neteisėtą turinio pobūdį, visų pirma, atlikęs tyrimus savo iniciatyva arba iš jam pagal šį reglamentą pateiktų asmenų ar kitų subjektų pranešimų, jeigu tokie pranešimai yra pakankamai tikslūs ir tinkamai pagrįsti, kad rūpestingas prieglobos paslaugų teikėjas galėtų pagrįstai nustatyti tariamai neteisėtą turinį, jį įvertinti ir prireikus imtis dėl jo veiksmų. Kol paslaugų teikėjai veikia turėdami faktinių žinių, jiems turėtų būti taikomas šiame reglamente nurodytas atleidimas nuo atsakomybės;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  siekdami užtikrinti veiksmingą vartotojų apsaugą internetu sudarant komercinius sandorius dalyvaujant tarpininkams, tam tikri prieglobos paslaugų teikėjai, visų pirma interneto platformos, leidžiančios vartotojams sudaryti su prekiautojais nuotolinės prekybos sutartis, neturėtų turėti galimybės pasinaudoti atleidimu nuo atsakomybės už prieglobos paslaugas, kaip numatyta šiame reglamente, jeigu tokiose interneto platformose atitinkama su nagrinėjamais sandoriais susijusi informacija pateikiama taip, kad vartotojai mano, jog informaciją pateikė pačios interneto platformos arba paslaugos gavėjai, veikiantys pagal jų įgaliojimus arba jų konkroliuojami, ir kad tos interneto platformos atitinkamai žino apie tą informaciją arba ją kontroliuoja, net jei taip iš tikrųjų ir nėra. Šiuo požiūriu, atsižvelgiant į visas svarbias galimybes, reikėtų objektyviai nustatyti, ar pateikiant informaciją vidutiniam ir pakankamai gerai informuotam vartotojui galėtų susidaryti toks įspūdis;
(23)  siekdami užtikrinti veiksmingą vartotojų apsaugą internetu sudarant komercinius sandorius dalyvaujant tarpininkams, tam tikri prieglobos paslaugų teikėjai, visų pirma interneto platformos, leidžiančios vartotojams sudaryti su prekiautojais nuotolinės prekybos sutartis, neturėtų turėti galimybės pasinaudoti atleidimu nuo atsakomybės už prieglobos paslaugas, kaip numatyta šiame reglamente, jeigu tokiose interneto platformose atitinkama su nagrinėjamais sandoriais susijusi informacija pateikiama taip, kad vartotojai mano, jog informaciją pateikė pačios interneto platformos arba paslaugos gavėjai, veikiantys pagal jų įgaliojimus arba jų konkroliuojami, ir kad tos interneto platformos atitinkamai žino apie tą informaciją arba ją kontroliuoja, net jei taip iš tikrųjų ir nėra. Šiuo požiūriu, atsižvelgiant į visas svarbias galimybes, reikėtų objektyviai nustatyti, ar pateikiant informaciją vartotojui galėtų susidaryti toks įspūdis. Toks įspūdis gali susidaryti, pavyzdžiui, kai interneto platforma, kurioje galima sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su prekiautojais aiškiai nenurodo prekiautojo tapatybės, nors reikalaujama pagal šį reglamentą, arba parduoda produktą ar paslaugą savo vardu, o ne jį tieksiančio prekiautojo vardu, arba kai paslaugų teikėjas nustato galutinę prekiautojo siūlomų prekių ar paslaugų kainą;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir neatgrasyti imtis veiksmų, kurių savanoriškai gali imtis tarpininkavimo paslaugų teikėjai norėdami rasti ir nustatyti neteisėtą turinį ir su juo kovoti, reikėtų patikslinti, kad vien tai, kad paslaugų teikėjai imasi tokių veiksmų, nereiškia, kad negali būti naudojamasi šiame reglamente numatytu atleidimu nuo atsakomybės, jeigu tokia veikla vykdoma sąžiningai ir rūpestingai. Be to, derėtų patikslinti, kad vien tai, kad tokie paslaugų teikėjai sąžiningai imasi priemonių siekdami laikytis Sąjungos teisės reikalavimų, įskaitant šiame reglamente nustatytus reikalavimus dėl jų nuostatų ir sąlygų įgyvendinimo, neturėtų reikšti, kad negali būti naudojamasi tokiu atleidimu nuo atsakomybės. Taigi, nustatant, ar paslaugų teikėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės, visų pirma, ar paslaugų teikėjas teikia paslaugą neutraliai ir todėl jam gali būti taikoma atitinkama nuostata, nereikėtų atsižvelgti į tokius veiksmus ir priemones, kurių galėjo imtis tam tikras paslaugų teikėjas, tačiau tokia taisyklė nereiškia, kad paslaugų teikėjas būtinai turi galimybę pasinaudoti tokiu atleidimu;
(25)  siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir neatgrasyti imtis veiksmų, kurių savanoriškai gali imtis tarpininkavimo paslaugų teikėjai norėdami rasti ir nustatyti neteisėtą turinį ir su juo kovoti, reikėtų patikslinti, kad vien tai, kad paslaugų teikėjai imasi tokių veiksmų, nereiškia, kad negali būti naudojamasi šiame reglamente numatytu atleidimu nuo atsakomybės vien dėl to, kad jie atlieka savanoriškus tyrimus savo iniciatyva ir tokia veikla vykdoma sąžiningai ir rūpestingai taikant papildomas apsaugos priemones nuo pernelyg dažno teisėto turinio pašalinimo. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų dėti visas pastangas siekdami užtikrinti, kad tais atvejais, kai naudojamos automatizuotos turinio moderavimo priemonės, ta technologija būtų pakankamai patikima, kad būtų maksimaliai apribotos klaidos, dėl kurių informacija klaidingai laikoma neteisėtu turiniu. Be to, derėtų patikslinti, kad vien tai, kad tokie paslaugų teikėjai sąžiningai imasi priemonių siekdami laikytis Sąjungos teisės reikalavimų, įskaitant šiame reglamente nustatytus reikalavimus dėl jų nuostatų ir sąlygų įgyvendinimo, neturėtų reikšti, kad negali būti naudojamasi tokiu atleidimu nuo atsakomybės. Taigi, nustatant, ar paslaugų teikėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės, visų pirma, ar paslaugų teikėjas teikia paslaugą neutraliai ir todėl jam gali būti taikoma atitinkama nuostata, nereikėtų atsižvelgti į tokius veiksmus ir priemones, kurių galėjo imtis tam tikras paslaugų teikėjas, tačiau tokia taisyklė nereiškia, kad paslaugų teikėjas būtinai turi galimybę pasinaudoti tokiu atleidimu;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  nors šio reglamento II skyriaus taisyklės yra daugiausia susijusios su tarpininkavimo paslaugų teikėjų atleidimu nuo atsakomybės, svarbu priminti, kad, neatsižvelgiant į paprastai svarbų tokių paslaugų teikėjų vaidmenį, neteisėto turinio ir veiklos internete problemos nereikėtų spręsti sutelkiant dėmesį tik į jų atsakomybę ir pareigas. Kai įmanoma, trečiosios šalys, kurioms daro poveikį internete perduodamas ar saugomas neteisėtas turinys, turėtų stengtis išspręsti su tokiu turiniu susijusius konfliktus neįtraukdami atitinkamų tarpininkavimo paslaugų teikėjų. Kai tai numatyta taikytinose Sąjungos ir nacionalinės teisės normose dėl tokios atsakomybės nustatymo, paslaugos gavėjai turėtų būti laikomi atsakingais už neteisėtą turinį, kurį jie teikia ir gali platinti pasinaudodami tarpininkavimo paslaugomis. Kai tinkama, kiti subjektai, kaip antai grupės moderatoriai uždaroje interneto aplinkoje, visų pirma didelių grupių atveju, taip pat turėtų padėti išvengti neteisėto turinio sklaidos internete, kaip numatyta taikytinuose teisės aktuose. Be to, kai yra būtina įtraukti informacinės visuomenės paslaugų teikėjus, įskaitant tarpininkavimo paslaugų teikėjus, visus prašymus ar nurodymus dėl tokio įtraukimo paprastai reikėtų adresuoti subjektui, kuris techniškai ir praktiškai geba imtis veiksmų prieš konkrečius neteisėto turinio objektus, kad užkirstų kelią bet kokiam galimam esančios ir prieinamos informacijos, kuri nėra neteisėtas turinys, neigiamam poveikiui, ir kuo labiau jį sumažintų;
(26)  nors šio reglamento II skyriaus taisyklės yra daugiausia susijusios su tarpininkavimo paslaugų teikėjų atleidimu nuo atsakomybės, svarbu priminti, kad, neatsižvelgiant į paprastai svarbų tokių paslaugų teikėjų vaidmenį, neteisėto turinio ir veiklos internete problemos nereikėtų spręsti sutelkiant dėmesį tik į jų atsakomybę ir pareigas. Kai įmanoma, trečiosios šalys, kurioms daro poveikį internete perduodamas ar saugomas neteisėtas turinys, turėtų stengtis išspręsti su tokiu turiniu susijusius konfliktus neįtraukdami atitinkamų tarpininkavimo paslaugų teikėjų. Kai tai numatyta taikytinose Sąjungos ir nacionalinės teisės normose dėl tokios atsakomybės nustatymo, paslaugos gavėjai turėtų būti laikomi atsakingais už neteisėtą turinį, kurį jie teikia ir gali platinti pasinaudodami tarpininkavimo paslaugomis. Kai tinkama, kiti subjektai, kaip antai grupės moderatoriai uždaroje ir atviroje interneto aplinkoje, visų pirma didelių grupių atveju, taip pat turėtų padėti išvengti neteisėto turinio sklaidos internete, kaip numatyta taikytinuose teisės aktuose. Be to, kai yra būtina įtraukti informacinės visuomenės paslaugų teikėjus, įskaitant tarpininkavimo paslaugų teikėjus, visus prašymus ar nurodymus dėl tokio įtraukimo paprastai reikėtų adresuoti konkrečiam paslaugos teikėjui, kuris techniškai ir praktiškai turi galimybę imtis veiksmų dėl konkrečių neteisėto turinio elementų, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam neigiamam poveikiui, kuris gali būti padarytas informacijos, kuri nėra neteisėtas turinys, pasiūlai ir prieinamumui, ir jis būtų kuo labiau sumažintas. Todėl paslaugų teikėjai turėtų veikti tada, kai turi geriausias galimybes tai padaryti;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  nuo 2000 m. atsirado naujų technologijų, dėl kurių padidėja sistemų prieinamumas, veiksmingumas, sparta, patikimumas, pajėgumas ir saugumas perduodant ir saugojant duomenis internete, tad formuojasi vis sudėtingesnė skaitmeninė ekosistema. Šiuo požiūriu reikėtų priminti, kad paslaugų teikėjai, sukuriantys ir išlaikantys pagrindinę loginę architektūrą ir tinkamą interneto veikimą, įskaitant pagalbines technines funkcijas, taip pat gali pasinaudoti šiame reglamente numatytu atleidimu nuo atsakomybės, jeigu jų paslaugos yra paprasto perdavimo, podėliavimo ar prieglobos paslaugos. Tokios paslaugos atitinkamais atvejais, be kita ko, yra belaidžiai vietiniai tinklai, domenų vardų sistemos (DNS) paslaugos, aukščiausio lygio domenų vardų registrai, sertifikuojančios institucijos, išduodančios skaitmeninius sertifikatus, arba turinio teikimo tinklai, užtikrinantys ar patobulinantys kitų tarpininkavimo paslaugų teikėjų funkcijas. Be to, gerokai pasikeitė ir ryšių tikslais naudojamos paslaugos ir techninės jų teikimo priemonės, atsirado tokių internetinių paslaugų, kaip IP telefonija, žinučių paslaugos ir saityno pašto paslaugos, kurias teikiant ryšys užtikrinamas naudojantis interneto prieigos paslauga. Tokios paslaugos taip pat gali būti atleidžiamos nuo atsakomybės, jeigu jos laikomos paprasto perdavimo, podėliavimo ar prieglobos paslaugomis;
(27)  nuo 2000 m. atsirado naujų technologijų, dėl kurių padidėja sistemų prieinamumas, veiksmingumas, sparta, patikimumas, pajėgumas ir saugumas perduodant ir saugojant duomenis internete, tad formuojasi vis sudėtingesnė skaitmeninė ekosistema. Šiuo požiūriu reikėtų priminti, kad paslaugų teikėjai, sukuriantys ir išlaikantys pagrindinę loginę architektūrą ir tinkamą interneto veikimą, įskaitant pagalbines technines funkcijas, taip pat gali pasinaudoti šiame reglamente numatytu atleidimu nuo atsakomybės, jeigu jų paslaugos yra paprasto perdavimo, podėliavimo ar prieglobos paslaugos. Tokios paslaugos atitinkamais atvejais, be kita ko, yra belaidžiai vietiniai tinklai, domenų vardų sistemos (DNS) paslaugos, aukščiausio lygio domenų vardų registrai, sertifikuojančios institucijos, išduodančios skaitmeninius sertifikatus, virtualieji privatieji tinklai, debesijos infrastruktūros paslaugos arba turinio teikimo tinklai, užtikrinantys ar patobulinantys kitų tarpininkavimo paslaugų teikėjų funkcijas. Be to, gerokai pasikeitė ir ryšių tikslais naudojamos paslaugos ir techninės jų teikimo priemonės, atsirado tokių internetinių paslaugų, kaip IP telefonija, žinučių paslaugos ir saityno pašto paslaugos, kurias teikiant ryšys užtikrinamas naudojantis interneto prieigos paslauga. Tokios paslaugos taip pat gali būti atleidžiamos nuo atsakomybės, jeigu jos laikomos paprasto perdavimo, podėliavimo ar prieglobos paslaugomis;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a)  viename tinklalapyje ar žiniatinklio svetainėje gali būti elementų, kurie skiriasi nuo paprasto perdavimo, podėliavimo ar prieglobos paslaugų, ir kiekvienam iš jų turėtų būti atitinkamai taikomos taisyklės dėl atleidimo nuo atsakomybės. Pavyzdžiui, paieškos sistema gali veikti tik kaip podėliavimo paslauga dėl informacijos, įtrauktos į užklausos rezultatus. Kartu su šiais rezultatais rodomi elementai, pvz., internetiniai skelbimai, vis tiek būtų laikomi prieglobos paslauga;
Pakeitimai 25 ir 517/rev
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  kalbant apie bendrojo pobūdžio prievoles, tarpininkavimo paslaugų teikėjams neturėtų būti taikoma stebėsenos prievolė. Tai netaikoma stebėsenos prievolėms konkrečiu atveju ir, visų pirma, nedaro poveikio nacionalinės valdžios institucijų nurodymams, atitinkantiems nacionalinę teisę ir šiame reglamente nustatytas sąlygas. Jokios šio reglamento nuostatos negali būti laikomos nustatančiomis bendrą stebėsenos prievolę ar aktyvaus faktų nustatymo prievolę arba bendrąją prievolę paslaugų teikėjams imtis aktyvių su neteisėtu turiniu susijusių priemonių;
(28)  kalbant apie bendrojo pobūdžio prievoles, tarpininkavimo paslaugų teikėjams neturėtų būti taikoma nei de jure, nei de facto bendro pobūdžio stebėsenos prievolė. Tai netaikoma konkrečioms ir tinkamai nustatytoms stebėsenos prievolėms konkrečiu atveju, kai tai nurodyta Sąjungos teisės aktuose, ir, visų pirma, nedaro poveikio nacionalinės valdžios institucijų nurodymams, atitinkantiems nacionalinę teisę, kuria įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, ir šiame reglamente bei kituose Sąjungos teisės aktuose, kurie laikomi lex specialis, nustatytas sąlygas. Jokios šio reglamento nuostatos negali būti laikomos nustatančiomis bendrą stebėsenos prievolę ar aktyvaus faktų nustatymo prievolę arba bendrąją prievolę paslaugų teikėjams imtis aktyvių su neteisėtu turiniu susijusių priemonių. Valstybės narės taip pat neturėtų trukdyti tarpininkavimo paslaugų teikėjams teikti ištisinio duomenų šifravimo paslaugas. Veiksmingas ištisinis duomenų šifravimas yra būtinas pasitikėjimui ir interneto saugumui užtikrinti ir juo veiksmingai užkertamas kelias neteisėtai trečiųjų šalių prieigai. Be to, siekdamos užtikrinti veiksmingą skaitmeninį privatumą, valstybės narės neturėtų nustatyti tarpininkavimo paslaugų teikėjams bendros prievolės riboti anoniminį naudojimąsi jų paslaugomis. Laikantis duomenų kiekio mažinimo principo ir siekiant užkirsti kelią neleistinam atskleidimui, tapatybės vagystėms ir kitokiam piktnaudžiavimui asmens duomenimis, gavėjai turėtų turėti teisę naudotis paslaugomis ir anonimiškai už jas mokėti, kai tai įmanoma padaryti. Tai turėtų būti taikoma nedarant poveikio įsipareigojimams, nustatytiems Sąjungos teisės aktuose dėl asmens duomenų apsaugos. Paslaugų teikėjai gali leisti anonimiškai naudotis savo paslaugomis, nerinkdami asmens duomenų, susijusių su gavėju ir jo veikla internete, ir netrukdydami gavėjams gauti prieigos paslaugą naudojantis anoniminiais tinklais. Anoniminis mokėjimas gali būti vykdomas, pvz., mokant grynaisiais pinigais, naudojant grynaisiais pinigais apmokėtus kuponus arba iš anksto apmokėtas mokėjimo priemones;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  priklausomai nuo kiekvienos valstybės narės teisės sistemos ir atitinkamos teisės srities, nacionalinis teismas ar administracinė institucija gali nurodyti tarpininkavimo paslaugų teikėjams imtis veiksmų kovojant su tam tikrais konkrečiais neteisėto turinio objektais arba pateikti tam tikrą konkrečią informaciją. Nacionaliniai teisės aktai, kuriais remiantis pateikiami tokie nurodymai, gerokai skiriasi ir vis daugiau nurodymų vykdoma tarpvalstybiniu lygmeniu. Siekiant užtikrinti, kad tokius nurodymus būtų galima vykdyti efektyviai ir veiksmingai, kad atitinkamos valdžios institucijos galėtų atlikti savo užduotis, o paslaugų teikėjams nesusidarytų neproporcinga našta, nedarant nepagrįsto poveikio trečiųjų šalių teisėms ir teisėtiems interesams, būtina nustatyti tam tikras sąlygas, kurias tokie nurodymai turėtų atitikti, ir tam tikrus papildomus reikalavimus, susijusius su tokių nurodymų vykdymu;
(29)  priklausomai nuo kiekvienos valstybės narės teisės sistemos ir atitinkamos teisės srities, nacionalinis teismas ar administracinė institucija gali nurodyti tarpininkavimo paslaugų teikėjams imtis veiksmų kovojant su tam tikrais konkrečiais neteisėto turinio objektais arba pateikti tam tikrą konkrečią informaciją. Nacionaliniai teisės aktai, kurie atitinka Sąjungos teisę, įskaitant Chartiją, ir kuriais remiantis pateikiami tokie nurodymai, gerokai skiriasi ir vis daugiau nurodymų vykdoma tarpvalstybiniu lygmeniu. Siekiant užtikrinti, kad tokius nurodymus būtų galima vykdyti efektyviai ir veiksmingai, kad atitinkamos valdžios institucijos galėtų atlikti savo užduotis, o paslaugų teikėjams nesusidarytų neproporcinga našta, nedarant nepagrįsto poveikio trečiųjų šalių teisėms ir teisėtiems interesams, būtina nustatyti tam tikras sąlygas, kurias tokie nurodymai turėtų atitikti, ir tam tikrus papildomus reikalavimus, susijusius su veiksmingu tokių nurodymų vykdymu;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  nurodymai imtis veiksmų kovojant su neteisėtu turiniu ar teikti informaciją turėtų būti pateikiami laikantis Sąjungos teisės, visų pirma Reglamento (ES) 2016/679, ir draudimo nustatyti bendrą prievolę stebėti informaciją ar aktyviai ieškoti faktų ar aplinkybių, kurie bylotų apie neteisėtą veiklą, kaip numatyta šiame reglamente. Šiame reglamente nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais, kurie taikomi nurodymams imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį, nėra pažeidžiami kiti Sąjungos aktai, kuriuose numatomos panašios veiksmų prieš konkrečių rūšių neteisėtą turinį sistemos, kaip antai Reglamentas (ES) .../... [siūlomas reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos] arba Reglamentas (ES) 2017/2394, kuriuo nustatomi konkretūs įgaliojimai nurodyti valstybės narės vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą užtikrinančioms institucijoms teikti informaciją, o nurodymams teikti informaciją taikomomis sąlygomis ir reikalavimais nėra pažeidžiami kiti Sąjungos aktai, kuriais numatomos panašios atitinkamos taisyklės, skirtos konkretiems sektoriams. Tokiomis sąlygomis ir reikalavimais neturėtų būti pažeidžiamos saugojimo ir išsaugojimo taisyklės pagal taikytiną nacionalinę teisę, laikantis su informacijos neatskleidimu susijusių Sąjungos teisės ir teisėsaugos institucijų prašymų užtikrinti konfidencialumą;
(30)  nurodymai imtis veiksmų kovojant su neteisėtu turiniu ar teikti informaciją turėtų būti pateikiami laikantis Sąjungos teisės, įskaitant Chartiją ir visų pirma Reglamentą (ES) 2016/679, ir draudimo nustatyti bendrą prievolę stebėti informaciją ar aktyviai ieškoti faktų ar aplinkybių, kurie bylotų apie neteisėtą veiklą, kaip numatyta šiame reglamente. Šiame reglamente nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais, kurie taikomi nurodymams imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį, nėra pažeidžiami kiti Sąjungos aktai, kuriuose numatomos panašios veiksmų prieš konkrečių rūšių neteisėtą turinį sistemos, kaip antai Reglamentas (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos arba Reglamentas (ES) 2017/2394, kuriuo nustatomi konkretūs įgaliojimai nurodyti valstybės narės vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą užtikrinančioms institucijoms teikti informaciją, o nurodymams teikti informaciją taikomomis sąlygomis ir reikalavimais nėra pažeidžiami kiti Sąjungos aktai, kuriais numatomos panašios atitinkamos taisyklės, skirtos konkretiems sektoriams. Tokiomis sąlygomis ir reikalavimais neturėtų būti pažeidžiamos saugojimo ir išsaugojimo taisyklės pagal taikytiną nacionalinę teisę, laikantis su informacijos neatskleidimu susijusių Sąjungos teisės ir teisėsaugos institucijų prašymų užtikrinti konfidencialumą;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  reikėtų aiškiai nustatyti tokių nurodymų imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį teritorinę taikymo sritį remiantis taikytina Sąjungos ar nacionaline teise, pagal kurią galima pateikti tokį nurodymą, ir turėtų būti daroma tik tai, kas yra būtina šiems tikslams pasiekti. Šiuo požiūriu nurodymą pateikianti nacionalinė teisminė ar administracinė institucija turėtų suderinti nurodymo tikslą pagal jo pateikimo teisinį pagrindą su visų trečiųjų šalių, kurioms nurodymas gali padaryti poveikį, teisėmis ir teisėtais interesais, visų pirma pagrindinėmis teisėmis pagal Chartiją. Be to, jeigu su konkrečia informacija susijęs nurodymas gali padaryti poveikį už atitinkamos valdžios institucijos valstybės narės teritorijos ribų, valdžios institucija turėtų įvertinti, ar yra tikėtina, kad nagrinėjama informacija yra neteisėtas turinys kitose atitinkamose valstybėse narėse, ir, kai tinkama, atsižvelgti į atitinkamas Sąjungos ar tarptautinės teisės normas ir tarptautinio mandagumo interesus;
(31)  reikėtų aiškiai nustatyti tokių nurodymų imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį teritorinę taikymo sritį remiantis taikytina Sąjungos ar nacionaline teise, atitinkančia Sąjungos teisę, įskaitant Direktyvą 2000/31/EB ir Chartiją, pagal kurią galima pateikti tokį nurodymą, ir turėtų būti daroma tik tai, kas yra būtina šiems tikslams pasiekti. Šiuo požiūriu nurodymą pateikianti nacionalinė teisminė ar administracinė institucija turėtų suderinti nurodymo tikslą pagal jo pateikimo teisinį pagrindą su visų trečiųjų šalių, kurioms nurodymas gali padaryti poveikį, teisėmis ir teisėtais interesais, visų pirma pagrindinėmis teisėmis pagal Chartiją. Išskirtiniais atvejais, jeigu su konkrečia informacija susijęs nurodymas gali padaryti poveikį už atitinkamos valdžios institucijos valstybės narės teritorijos ribų, valdžios institucija turėtų įvertinti, ar yra tikėtina, kad nagrinėjama informacija yra neteisėtas turinys kitose atitinkamose valstybėse narėse, ir, kai tinkama, atsižvelgti į atitinkamas Sąjungos ar tarptautinės teisės normas ir tarptautinio mandagumo interesus;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  į šį reglamentą įtraukti nurodymai teikti informaciją yra susiję su konkrečios informacijos apie pavienius atitinkamos tarpininkavimo paslaugos gavėjus, nurodytus tuose nurodymuose, rengimu siekiant nustatyti, kaip paslaugų gavėjai laikosi taikytinų Sąjungos ar nacionalinių normų. Taigi šio reglamento taisyklės dėl informacijos teikimo neturėtų daryti poveikio nurodymams dėl informacijos apie konkrečiai nenustatytų paslaugos gavėjų grupę, įskaitant nurodymus teikti suminę informaciją, kurios reikia statistiniais tikslais arba rengiant įrodymais pagrįstą politiką;
(32)  į šį reglamentą įtraukti nurodymai teikti informaciją yra susiję su konkrečios informacijos apie pavienius atitinkamos tarpininkavimo paslaugos gavėjus, nurodytus tuose nurodymuose, rengimu siekiant nustatyti, kaip paslaugų gavėjai laikosi taikytinų Sąjungos ar nacionalinių normų. Taigi šio reglamento taisyklės dėl informacijos teikimo neturėtų daryti poveikio nurodymams dėl informacijos apie konkrečiai nenustatytų paslaugos gavėjų grupę, įskaitant nurodymus teikti suminę informaciją, kurios reikia statistiniais tikslais arba rengiant įrodymais pagrįstą politiką. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendinta Sąjungos teisinė sistema dėl ryšių konfidencialumo ir privatumo internete, taip pat dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, kuri įtvirtinta Direktyvoje (ES) 2016/680. Visų pirma valstybės narės turėtų gerbti asmenų ir žurnalistų teises ir susilaikyti nuo informacijos, kuri galėtų pakenkti žiniasklaidos laisvei arba saviraiškos laisvei, paieškos;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  nurodymams imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį ir teikti informaciją taikomos taisyklės dėl valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs atitinkamas paslaugų teikėjas, kompetencijos apsaugos ir galimų tam tikrais atvejais nukrypti nuo tos kompetencijos leidžiančių nuostatų, kaip numatyta Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnyje, tik jeigu tenkinamos to straipsnio sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad atitinkami nurodymai yra susiję su konkrečiais neteisėto turinio ir informacijos objektais, kai jie yra skirti kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems tarpininkavimo paslaugų teikėjams, jais iš principo nėra apribojama tų paslaugų teikėjų laisvė teikti paslaugas tarpvalstybiniu lygmeniu. Taigi Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnyje nustatytos taisyklės, įskaitant taisykles, susijusias su poreikiu tam tikrais konkrečiais pagrindais pagrįsti priemones, nederančias su valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs paslaugų teikėjas, kompetencija, ir su pranešimu apie tokias priemones, tokiems nurodymams netaikomos;
(33)  nurodymams imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį ir teikti informaciją taikomos taisyklės dėl valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs atitinkamas paslaugų teikėjas, kompetencijos apsaugos ir galimų tam tikrais atvejais nukrypti nuo tos kompetencijos leidžiančių nuostatų, kaip numatyta Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnyje, tik jeigu tenkinamos to straipsnio sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad atitinkami nurodymai pagal Sąjungos teisę arba Sąjungos teisę atitinkančią nacionalinę teisę yra susiję su konkrečiais neteisėto turinio ir informacijos objektais, kai jie yra skirti kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems tarpininkavimo paslaugų teikėjams, jais iš principo neturėtų būti apribojama tų paslaugų teikėjų laisvė teikti paslaugas tarpvalstybiniu lygmeniu. Kompetentinga institucija nurodymus imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį turėtų perduoti tiesiogiai atitinkamam adresatui bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką, tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šio reikalavimo turėtų būti laikomasi naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis taisyklėms dėl teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo ir vykdymo, ypač susijusioms su teise atsisakyti pripažinti ir vykdyti nurodymą imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį, visų pirma tais atvejais, kai toks nurodymas prieštarauja valstybės narės, kurioje prašoma jį pripažinti arba vykdyti, viešajai tvarkai;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(33a)  šiuo reglamentu neturėtų būti užkertamas kelias atitinkamoms nacionalinėms teisminėms ar administracinėms institucijoms, remiantis taikytina Sąjungos ar nacionaline teise, laikantis Sąjungos teisės pateikti nurodymą atkurti turinį, kai toks turinys atitiko tarpininkavimo paslaugų teikėjo nuostatas ir sąlygas, tačiau paslaugų teikėjas jį klaidingai laikė neteisėtu ir pašalino;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(33b)  siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, nurodymai imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį ir teikti informaciją turėtų atitikti Sąjungos teisę, įskaitant Chartiją. Komisija turėtų veiksmingai reaguoti į Sąjungos teisės pažeidimus taikydama pažeidimo nagrinėjimo procedūras;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  siekiant įgyvendinti šio reglamento tikslus ir, visų pirma, pagerinti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti saugią ir skaidrią interneto aplinką, būtina sudaryti aiškų ir subalansuotą suderintų išsamaus patikrinimo prievolių rinkinį, skirtą tarpininkavimo paslaugų teikėjams. Šiomis prievolėmis turėtų būti siekiama, visų pirma, garantuoti įvairius viešosios politikos tikslus, kaip antai paslaugos gavėjų, įskaitant nepilnamečius ir pažeidžiamus naudotojus, saugumą ir pasitikėjimą, apsaugoti atitinkamas Chartijoje įtvirtintas pagrindines teises, užtikrinti prasmingą tų paslaugų teikėjų atskaitomybę ir sudaryti daugiau galimybių paslaugų naudotojams ir kitoms susijusioms šalims, kartu padedant kompetentingoms institucijoms vykdyti būtiną priežiūrą;
(34)  siekiant įgyvendinti šio reglamento tikslus ir, visų pirma, pagerinti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti saugią ir skaidrią interneto aplinką, būtina sudaryti aiškų, veiksmingą, nuspėjamą ir subalansuotą suderintų išsamaus patikrinimo prievolių rinkinį, skirtą tarpininkavimo paslaugų teikėjams. Šiomis prievolėmis turėtų būti siekiama, visų pirma, garantuoti įvairius viešosios politikos tikslus, kaip antai paslaugos gavėjų, įskaitant nepilnamečius ir pažeidžiamus naudotojus, aukšto lygio vartotojų apsaugą, saugumą ir pasitikėjimą, apsaugoti atitinkamas Chartijoje įtvirtintas pagrindines teises, užtikrinti prasmingą tų paslaugų teikėjų atskaitomybę ir įgalinti paslaugų naudotojus ir kitas susijusias šalis, kartu padedant kompetentingoms institucijoms vykdyti būtiną priežiūrą;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  šiuo požiūriu svarbu, kad išsamaus patikrinimo prievolės būtų pritaikytos prie atitinkamos tarpininkavimo paslaugos rūšies ir pobūdžio. Taigi šiame reglamente nustatomos pagrindinės prievolės, taikomos visiems tarpininkavimo paslaugų teikėjams, taip pat papildomos prievolės prieglobos paslaugų teikėjams ir, konkrečiau kalbant, interneto platformoms ir labai didelėms interneto platformoms. Jeigu tarpininkavimo paslaugų teikėjai priskirtini prie tokių skirtingų kategorijų pagal savo paslaugų pobūdį ir dydį, jie turėtų vykdyti visas atitinkamas šiame reglamente nustatytas prievoles. Tokios suderintos išsamaus patikrinimo prievolės, kurios turėtų būti pagrįstos ir nesavavališkos, reikalingos siekiant spręsti nustatytas viešosios politikos problemas, kaip antai susijusias su paslaugos gavėjų teisėtų interesų apsauga, neteisėtos praktikos panaikinimu ir pagrindinių teisių apsauga internete;
(35)  šiuo požiūriu svarbu, kad išsamaus patikrinimo prievolės būtų pritaikytos prie atitinkamos tarpininkavimo paslaugos rūšies, pobūdžio bei masto. Taigi šiame reglamente nustatomos pagrindinės prievolės, taikomos visiems tarpininkavimo paslaugų teikėjams, taip pat papildomos prievolės prieglobos paslaugų teikėjams ir, konkrečiau kalbant, interneto platformoms ir labai didelėms interneto platformoms. Jeigu tarpininkavimo paslaugų teikėjai priskirtini prie tokių skirtingų kategorijų pagal savo paslaugų pobūdį ir dydį, jie turėtų vykdyti visas atitinkamas šiame reglamente nustatytas prievoles, susijusias su tomis paslaugomis. Tokios suderintos išsamaus patikrinimo prievolės, kurios turėtų būti pagrįstos ir nesavavališkos, reikalingos siekiant spręsti nustatytas viešosios politikos problemas, kaip antai susijusias su paslaugos gavėjų teisėtų interesų apsauga, neteisėtos praktikos panaikinimu ir pagrindinių teisių apsauga internete;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  siekdami padėti užtikrinti sklandų ir veiksmingą bendravimą į šį reglamentą įtrauktais klausimais tarpininkavimo paslaugų teikėjas turėtų įsteigti vieną bendrą kontaktinį centrą ir paskelbti su juo susijusią svarbią informaciją, įskaitant kalbas, kuriomis galima bendrauti. Kontaktiniu centru taip pat gali naudotis patikimi pranešėjai ir profesionalūs subjektai, turintys konkrečius santykius su tarpininkavimo paslaugų teikėju. Priešingai nei teisinio atstovo atveju, kontaktinis centras turėtų duoti su veikla susijusios naudos ir nebūtinai turi būti kur nors fiziškai įsteigtas;
(36)  siekdami padėti užtikrinti sklandų ir veiksmingą bendravimą į šį reglamentą įtrauktais klausimais tarpininkavimo paslaugų teikėjas turėtų paskirti vieną bendrą kontaktinį centrą ir paskelbti su juo susijusią svarbią ir aktualią informaciją, įskaitant kalbas, kuriomis galima bendrauti. Tokia informacija turėtų būti pranešama įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui. Kontaktiniu centru taip pat gali naudotis patikimi pranešėjai ir profesionalūs subjektai, turintys konkrečius santykius su tarpininkavimo paslaugų teikėju. Šis kontaktinis centras galėtų būti tas pats kontaktinis centras, kurio reikalaujama pagal kitus Sąjungos aktus. Priešingai nei teisinio atstovo atveju, kontaktinis centras turėtų duoti su veikla susijusios naudos ir nebūtinai turi būti kur nors fiziškai įsteigtas;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)  tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat turėtų būti įpareigoti paskirti vieną bendrą paslaugų gavėjams skirtą kontaktinį centrą, kuris sudarytų sąlygas greitai, tiesiogiai ir veiksmingai bendrauti, visų pirma lengvai prieinamomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefono numeriu, e. pašto adresu, elektroninėmis kontaktinėmis formomis, pokalbių robotais ar tikralaikiais žinučių pokalbiais. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kai naudotojas bendrauja su pokalbių robotais. Siekiant palengvinti greitą, tiesioginį ir veiksmingą bendravimą, paslaugų gavėjai neturėtų susidurti su ilgais telefono meniu ar paslėpta kontaktine informacija. Visų pirma telefono meniu visada turėtų būti numatyta parinktis kalbėti su žmogumi. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai paslaugų gavėjams turėtų suteikti galimybę pasirinkti tiesioginį ir veiksmingą bendravimą, kuris apima ne tik automatizuotas priemones. Šis reikalavimas neturėtų daryti poveikio tarpininkavimo paslaugų teikėjų vidaus organizacijai, įskaitant galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis šiai bendravimo sistemai palaikyti, pavyzdžiui, išorės paslaugų teikėjų ir skambučių centrų;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  trečiojoje valstybėje įsisteigę tarpininkavimo paslaugų teikėjai, siūlantys paslaugas Sąjungoje, turėtų paskirti pakankamus įgaliojimus turintį teisinį atstovą Sąjungoje ir teikti su savo teisiniais atstovais susijusią informaciją, kad būtų galima efektyviai vykdyti priežiūrą ir prireikus užtikrinti šio reglamento vykdymą tokių paslaugų teikėjų atžvilgiu. Teisinis atstovas taip pat turėtų turėti galimybę veikti kaip kontaktinis centras, jeigu laikomasi atitinkamų šiame reglamente nustatytų reikalavimų;
(37)  trečiojoje valstybėje įsisteigę tarpininkavimo paslaugų teikėjai, siūlantys paslaugas Sąjungoje, turėtų paskirti pakankamus įgaliojimus turintį teisinį atstovą Sąjungoje ir teikti su savo teisiniais atstovais susijusią informaciją, kad būtų galima efektyviai vykdyti priežiūrą ir prireikus užtikrinti šio reglamento vykdymą tokių paslaugų teikėjų atžvilgiu. Teisinis atstovas taip pat turėtų turėti galimybę veikti kaip kontaktinis centras, jeigu laikomasi atitinkamų šiame reglamente nustatytų reikalavimų. Turėtų būti įmanoma, kad teisinį atstovą pagal nacionalinę teisę įgalioja daugiau nei vienas tarpininkavimo paslaugų teikėjas, jei tokie paslaugų teikėjai yra labai mažos, mažosios ar vidutinės įmonėmis, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  nors iš esmės reikėtų gerbti tarpininkavimo paslaugų teikėjų laisvę sudaryti sutartis, skaidrumo sumetimais, taip pat siekiant apsaugoti paslaugos gavėjus ir išvengti neteisingų ar atsitiktinių rezultatų, reikia nustatyti tam tikras taisykles dėl tų paslaugų teikėjų nuostatų ir sąlygų turinio, taikymo ir vykdymo užtikrinimo;
(38)  nors iš esmės reikėtų gerbti tarpininkavimo paslaugų teikėjų laisvę sudaryti sutartis, pagrindinių teisių, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, apsaugos, skaidrumo sumetimais, taip pat siekiant apsaugoti paslaugos gavėjus ir išvengti diskriminacinių, neteisingų ar atsitiktinių rezultatų, reikia nustatyti tam tikras taisykles dėl tų paslaugų teikėjų nuostatų ir sąlygų turinio, taikymo ir vykdymo užtikrinimo. Visų pirma svarbu užtikrinti, kad nuostatos ir sąlygos suformuluotos aiškia ir nedviprasmiška kalba, laikantis taikytinos Sąjungos ir nacionalinės teisės. Nuostatose ir sąlygose turėtų būti pateikiama informacija apie bet kokią politiką, procedūras, priemones ir įrankius, naudojamus turinio moderavimo tikslais, įskaitant algoritminį sprendimų priėmimą, žmogaus peržiūrą, taip pat apie teisę nutraukti naudojimąsi paslauga. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat turėtų paslaugų gavėjams pateikti glaustą ir lengvai suprantamą pagrindinių nuostatų ir sąlygų santrauką, įskaitant prieinamas teisių gynimo priemones, naudodami, kai taikytina, grafinius elementus, pavyzdžiui, piktogramas;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  siekiant užtikrinti tinkamo lygio skaidrumą ir atskaitomybę, tarpininkavimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi šiame reglamente nustatytų suderintų reikalavimų, turėtų kasmet teikti ataskaitas dėl jų vykdomo turinio moderavimo, įskaitant priemones, kurių imamasi taikant jų nuostatas ir sąlygas ir užtikrinant jų vykdymą. Tačiau, siekiant išvengti neproporcingos naštos, tokios skaidrumo ataskaitų teikimo prievolės neturėtų būti taikomos paslaugų teikėjams, kurie yra labai mažos ar mažosios įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB40;
(39)  siekiant užtikrinti tinkamo lygio skaidrumą ir atskaitomybę, tarpininkavimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi šiame reglamente nustatytų suderintų reikalavimų, turėtų standartizuota ir kompiuteriu skaitoma forma rengti metines ataskaitas dėl jų vykdomo turinio moderavimo, įskaitant priemones, kurių imamasi taikant jų nuostatas ir sąlygas ir užtikrinant jų vykdymą. Tačiau, siekiant išvengti neproporcingos naštos, tokios skaidrumo ataskaitų teikimo prievolės neturėtų būti taikomos paslaugų teikėjams, kurie yra labai mažos ar mažosios įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB40, ir kurios taip pat nėra laikomos labai didelėmis interneto platformomis;
__________________
__________________
40 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
40 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(39a)  paslaugos gavėjai, naudodamiesi paslauga, turėtų turėti galimybę laisvai, savarankiškai ir būdami informuoti spręsti arba pasirinkti, o tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų nenaudoti jokių priemonių, be kita ko, per savo sąsają, siekdami iškraipyti ar trukdyti apsispręsti. Visų pirma paslaugos gavėjai, sąveikaudami su tarpininkavimo paslaugų teikėjais, turėtų būti įgalioti priimti tokį sprendimą, inter alia, dėl nuostatų ir sąlygų priėmimo ir pakeitimų, reklamos praktikos, privatumo ir kitų nuostatų, rekomendavimo sistemų. Tačiau kartais paprasčiausiai pasinaudojama kognityviniu šališkumu ir paslaugų gavėjai skatinami pirkti prekes ir paslaugas, kurių jie nenori, arba prašoma asmeninės informacijos, kurios jie nenorėtų atskleisti. Todėl tarpininkavimo paslaugų teikėjams turėtų būti draudžiama apgaudinėti paslaugų gavėjus arba juos raginti ir iškreipti paslaugų gavėjų savarankiškumą, sprendimų priėmimą ar pasirinkimą per internetinės sąsajos ar jos dalies struktūrą, dizainą ar funkcijas („manipuliaciniai modeliai“) ar jiems pakenkti. Tai turėtų apimti, bet ne tik, išnaudojimu grindžiamą dizaino pasirinkimą, nukreipiantį paslaugos gavėją atlikti veiksmus, kurie yra naudingi tarpininkavimo paslaugų teikėjui, tačiau kurie gali neatitikti paslaugos gavėjų interesų, pasirinkimų pateikimą ne neutraliu būdu, pvz., vaizdinis kurios nors iš sutikimo galimybių paryškinimas, pakartotinius prašymus ar spaudimą paslaugos gavėjui priimti sprendimą, pvz., pateikti daug sudėtingesnę paslaugos atsisakymo nei registracijos procedūrą; Tačiau taisyklės, kuriomis užkertamas kelias neskaidriems modeliams, neturėtų būti suprantamos kaip trukdančios paslaugų teikėjams tiesiogiai sąveikauti su naudotojais ir siūlyti jiems naujas ar papildomas paslaugas. Visų pirma turėtų būti įmanoma per pagrįstą laikotarpį vėl užmegzti kontaktą su naudotoju, net jei naudotojas atsisakė duoti sutikimą konkrečiais duomenų tvarkymo tikslais, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriame būtų apibrėžta praktika, kurią būtų galima laikyti manipuliaciniais modeliais;
Pakeitimas 512
Pasiūlymas dėl reglamento
39 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(39b)   siekdami užtikrinti veiksmingą ir tinkamą verslo klientų atsekamumo prievolės taikymą nesudarant neproporcingos naštos, atitinkami tarpininkavimo paslaugų teikėjai prieš pradėdami teikti savo paslaugas, turėtų atlikti išsamius patikrinimus, kad patikrintų atitinkamų verslo klientų pateikiamos informacijos patikimumą, visų pirma naudodami laisvai prieinamas oficialias interneto duomenų bazes ar elektronines sąsajas, kaip antai nacionalinius prekybos registrus, arba prašydami atitinkamų verslo klientų pateikti patikimus patvirtinamuosius dokumentus, kaip antai tapatybės dokumentų, patvirtintų banko sąskaitų išrašų, įmonių pažymėjimų ir prekybos registrų pažymų kopijas. Vykdydami šią prievolę jie taip pat gali naudotis kitais šaltiniais, kuriais galima pasinaudoti nuotoliniu būdu ir kurių patikimumo lygis yra panašus;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  prieglobos paslaugų teikėjai atlieka ypač svarbų vaidmenį kovojant su neteisėtu turiniu internete, nes jie saugo paslaugos gavėjų ir jų prašymu pateikiamą informaciją ir paprastai suteikia galimybę kitiems paslaugos gavėjams su ja susipažinti, kartais dideliu mastu. Svarbu, kad visi prieglobos paslaugų teikėjai, neatsižvelgiant į jų dydį, įsidiegtų naudotojams patogius pranešimo ir veiksmų mechanizmus, kuriuos naudojant apie konkrečius informacijos vienetus, kuriuos pranešančioji šalis laiko neteisėtu turiniu, yra lengviau pranešti atitinkamam prieglobos paslaugų teikėjui (toliau – pranešimas), ir remdamasis tuo pranešimu paslaugų teikėjas gali priimti sprendimą, ar pritaria dėl tokio vertinimo ar ne ir ar nori pašalinti tą turinį ar atimti prieigą prie jo (toliau – veiksmai). Jeigu laikomasi pranešimams keliamų reikalavimų, turėtų būti sudaryta galimybė asmenims ar subjektams vienu pranešimu pranešti apie daugelį konkrečių tariamo neteisėto turinio objektų. Prievolė įdiegti pranešimo ir veiksmų mechanizmus turėtų būti taikoma, pavyzdžiui, rinkmenų saugojimo ir dalijimosi jomis paslaugoms, saityno prieglobos paslaugoms, reklamos serveriams ir teksto kopijavimo paslaugoms (angl. paste bin), jeigu jų teikėjai laikomi į šį reglamentą įtrauktais prieglobos paslaugų teikėjais;
(40)  prieglobos paslaugų teikėjai atlieka ypač svarbų vaidmenį kovojant su neteisėtu turiniu internete, nes jie saugo paslaugos gavėjų ir jų prašymu pateikiamą informaciją ir paprastai suteikia galimybę kitiems paslaugos gavėjams su ja susipažinti, kartais dideliu mastu. Svarbu, kad visi prieglobos paslaugų teikėjai, neatsižvelgiant į jų dydį, įsidiegtų lengvai pasiekiamus, suprantamus ir naudotojams patogius pranešimo ir veiksmų mechanizmus, kuriuos naudojant apie konkrečius informacijos vienetus, kuriuos pranešančioji šalis laiko neteisėtu turiniu, yra lengviau pranešti atitinkamam prieglobos paslaugų teikėjui (toliau – pranešimas), ir remdamasis tuo pranešimu paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad atitinkamas turinys yra akivaizdžiai neteisėtas be papildomo pranešime nurodytos informacijos teisinio ar faktų nagrinėjimo, ir pašalinti tą turinį ar atimti prieigą prie jo (toliau – veiksmai). Toks mechanizmas turėtų apimti aiškiai atpažįstamą pranešimo mechanizmą, esantį netoli atitinkamo turinio, kad būtų galima greitai ir lengvai pranešti apie informacijos, kuri pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę laikoma neteisėtu turiniu, elementus. Jeigu laikomasi pranešimams keliamų reikalavimų, turėtų būti sudaryta galimybė asmenims ar subjektams vienu pranešimu pranešti apie daugelį konkrečių įtariamo neteisėto turinio elementų, kad būtų užtikrintas veiksmingas pranešimo ir veiksmų mechanizmų veikimas. Asmenys visada turėtų galėti teikti pranešimus anonimiškai ir iš tokių pranešimų neturėtų būti siekiama gauti faktinių žinių, išskyrus atvejus, kai laikoma, kad informacija yra susijusi su viena iš Direktyvoje 2011/93/ES nurodytų nusikalstamų veikų. Prievolė įdiegti pranešimo ir veiksmų mechanizmus turėtų būti taikoma, pavyzdžiui, rinkmenų saugojimo ir dalijimosi jomis paslaugoms, saityno prieglobos paslaugoms, reklamos serveriams ir teksto kopijavimo paslaugoms (angl. paste bin), jeigu jų teikėjai laikomi į šį reglamentą įtrauktais prieglobos paslaugų teikėjais;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(40a)  vis dėlto pranešimai turėtų būti skirti subjektui, kuris turi techninių ir praktinių galimybių imtis veiksmų ir turi artimiausius ryšius su tą informaciją arba turinį pateikusiu paslaugos gavėju. Tokie prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nukreipti tokius pranešimus konkrečiai interneto platformai ir informuoti apie tai skaitmeninių paslaugų koordinatorių;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
40 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(40b)  be to, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų siekti imtis veiksmų tik dėl informacijos, apie kurią pranešta. Jeigu dėl teisinių arba technologinių priežasčių tam tikros informacijos pašalinti arba išjungti jos prieigos techniškai arba praktiškai neįmanoma, pvz., šifruotų failų ir duomenų saugyklų bei bendrinimo paslaugų atveju, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų informuoti paslaugos gavėją apie pranešimą ir siekti, kad būtų imtasi veiksmų.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  taisyklės dėl tokių pranešimo ir veiksmų mechanizmų turėtų būti suderintos Sąjungos lygmeniu, kad pranešimai būtų tvarkomi laiku, kruopščiai ir objektyviai remiantis vienodomis, skaidriomis ir aiškiomis taisyklėmis ir kad būtų numatytos patikimos visų dalyvaujančių šalių teisių ir teisėtų interesų, visų pirma Chartija garantuojamų pagrindinių teisių, apsaugos priemonės, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje narėje tos šalys yra įsisteigusios ir kokios srities teisė yra taikoma. Pagrindinės teisės atitinkamais atvejais gali būti paslaugos gavėjų teisė į saviraiškos laisvę ir informaciją, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą, teisė į nediskriminavimą ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą, paslaugų teikėjų laisvė užsiimti verslu, įskaitant laisvę sudaryti sutartis, taip pat visų šalių, kurioms neteisėtas turinys daro poveikį, teisė į žmogaus orumą, vaiko teisės, teisė į nuosavybės apsaugą, įskaitant intelektinę nuosavybę, ir teisė į nediskriminavimą;
(41)  taisyklės dėl tokių pranešimo ir veiksmų mechanizmų turėtų būti suderintos Sąjungos lygmeniu, kad pranešimai būtų tvarkomi laiku, kruopščiai, objektyviai, nešališkai ir nediskriminuojamai remiantis vienodomis, skaidriomis ir aiškiomis taisyklėmis ir kad būtų numatytos patikimos visų dalyvaujančių šalių teisių ir teisėtų interesų, visų pirma Chartija garantuojamų pagrindinių teisių, apsaugos priemonės, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje narėje tos šalys yra įsisteigusios ir kokios srities teisė yra taikoma. Pagrindinės teisės atitinkamais atvejais gali būti paslaugos gavėjų teisė į saviraiškos laisvę ir informaciją, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą, teisė į nediskriminavimą ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą, paslaugų teikėjų laisvė užsiimti verslu, įskaitant laisvę sudaryti sutartis, taip pat visų šalių, kurioms neteisėtas turinys daro poveikį, teisė į žmogaus orumą, vaiko teisės, teisė į nuosavybės apsaugą, įskaitant intelektinę nuosavybę, ir teisė į nediskriminavimą;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(41a)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nedelsdami imtis veiksmų pagal pranešimus, atsižvelgdami į neteisėto turinio, apie kurį pranešama, rūšį ir veiksmų skubumą. Prieglobos paslaugų teikėjas, priėmęs sprendimą, ar imtis veiksmų pagal pranešimą, turėtų nepagrįstai nedelsdamas apie tai informuoti apie konkretų turinį pranešusį asmenį arba subjektą;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  jeigu prieglobos paslaugų teikėjas nusprendžia pašalinti paslaugos gavėjo pateiktą informaciją ar atimti prieigą prie jos, pavyzdžiui, gavęs pranešimą ar ėmęsis veiksmų savo iniciatyva, be kita ko, automatinėmis priemonėmis, tas paslaugų teikėjas turėtų informuoti paslaugos gavėją apie savo sprendimą, jo motyvus ir esamas teisių gynimo priemones sprendimui apskųsti, atsižvelgiant į neigiamas pasekmes, kurias tokie sprendimai gali turėti paslaugos gavėjui, be kita ko, dėl naudojimosi pagrindine teise į saviraiškos laisvę. Tokia prievolė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į sprendimo motyvus, visų pirma į tai, ar veiksmų imtasi dėl to, kad pateikta informacija yra laikoma neteisėtu turiniu arba nesuderinama su taikytinomis nuostatomis ir sąlygomis. Tarp galimų prieglobos paslaugų teikėjo sprendimo apskundimo priemonių visuomet turėtų būti galimybė apskųsti teismine tvarka;
(42)  jeigu prieglobos paslaugų teikėjas nusprendžia pašalinti paslaugos gavėjo pateiktą informaciją ar atimti prieigą prie jos, ją nuvertinti arba nustatyti kitas priemones, pavyzdžiui, gavęs pranešimą ar ėmęsis veiksmų savo iniciatyva, be kita ko, automatinėmis priemonėmis, kurios pasirodė esančios veiksmingos, proporcingos ir tikslios, tas paslaugų teikėjas turėtų aiškiai ir naudotojui patogiu būdu informuoti paslaugos gavėją apie savo sprendimą, jo motyvus ir esamas teisių gynimo priemones sprendimui apskųsti, atsižvelgiant į neigiamas pasekmes, kurias tokie sprendimai gali turėti paslaugos gavėjui, be kita ko, dėl naudojimosi pagrindine teise į saviraiškos laisvę. Tokia prievolė turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į sprendimo motyvus, visų pirma į tai, ar veiksmų imtasi dėl to, kad pateikta informacija yra laikoma neteisėtu turiniu arba nesuderinama su taikytinomis nuostatomis ir sąlygomis. Tarp galimų prieglobos paslaugų teikėjo sprendimo apskundimo priemonių visuomet turėtų būti galimybė apskųsti teismine tvarka. Tokia prievole neturėtų būti naudojamasi keliais atvejais, t. y. kai turinys yra apgaulingas arba sudaro didelę komercinio turinio dalį arba kai teisminė ar teisėsaugos institucija paprašė neinformuoti gavėjo dėl vykstančio baudžiamojo tyrimo, kol baudžiamasis tyrimas nebus baigtas. Jei prieglobos paslaugos teikėjas neturi informacijos, būtinos pranešti paslaugų teikėjui patvarioje laikmenoje, iš jo neturėtų būti reikalaujama to daryti;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(42a)  tam tikrais atvejais prieglobos paslaugų teikėjas gali sužinoti, pavyzdžiui, gavęs pranešančiosios šalies pranešimą arba vykdydamas savanoriškas priemones, apie informaciją, susijusią su tam tikra paslaugos gavėjo veikla, kaip antai tam tikrų rūšių neteisėto turinio pateikimą, kuria, atsižvelgiant į visas svarbias interneto platformai žinomas aplinkybes, pagrįstai patvirtinamas įtarimas, kad paslaugos gavėjas gali būti padaręs, daryti ar tikriausiai padarys sunkią nusikalstamą veiką, keliančią neišvengiamą grėsmę asmens gyvybei ar saugumui, kaip antai veikas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/93/ES441. Tokiais atvejais prieglobos paslaugų teikėjas turėtų nedelsdamas informuoti apie tokį įtarimą kompetentingas teisėsaugos institucijos ir joms paprašius pateikti visą turimą svarbią informaciją, įskaitant, kai tinkama, nagrinėjamą turinį ir paaiškinimą dėl įtarimo ir, jei nenurodoma kitaip, turėtų pašalinti arba užblokuoti turinį. Prieglobos paslaugų teikėjo pateikta informacija neturėtų būti naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie yra tiesiogiai susiję su konkrečia sunkia nusikalstama veika, apie kurią pranešta. Šis reglamentas nėra paslaugų gavėjų profiliavimo teisinis pagrindas, pagal kurį interneto platformų prieglobos paslaugų teikėjai galbūt galėtų nustatyti nusikalstamas veikas. Informuodami teisėsaugos institucijas prieglobos paslaugų teikėjai taip pat turėtų laikytis kitų taikytinų Sąjungos ar nacionalinės teisės taisyklių dėl asmenų teisių ir laisvių apsaugos. Kad būtų lengviau pranešti apie įtarimus dėl nusikalstamų veikų, valstybės narės turėtų pateikti Komisijai kompetentingų teisėsaugos ar teisminių institucijų sąrašą;
__________________
1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(43a)  panašiai, siekiant užtikrinti, kad prievolės būtų taikomi tik tiems tarpininkavimo paslaugų teikėjams, jeigu nauda būtų didesnė už paslaugų teikėjui tenkančią naštą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai visiškai arba iš dalies atsisakyti III skyriaus 3 skirsnio reikalavimų taikymo tiems tarpininkavimo paslaugų teikėjams, kurie nesiekia pelno arba yra vidutinės įmonės, tačiau nekelia jokios sisteminės rizikos, susijusios su neteisėtu turiniu, ir kurioms neteisėto turinio poveikis yra ribotas. Paslaugų teikėjai turėtų pateikti pagrįstas priežastis, kodėl jiems turėtų būti taikoma išimtis, ir nusiųsti prašymą pirmiausia savo įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriams preliminariam vertinimui atlikti. Komisija turėtų išnagrinėti prašymą atsižvelgdama į įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorių atliktą preliminarų vertinimą. Preliminarus vertinimas turėtų būti siunčiamas kartu su prašymu Komisijai. Komisija turėtų stebėti, kaip taikoma išimtis, ir turėti teisę bet kuriuo metu atšaukti jos taikymą. Komisija turėtų tvarkyti viešą visų suteiktų išimčių ir jų sąlygų sąrašą;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis
(44)  paslaugos gavėjai turėtų turėti galimybę lengvai ir efektyviai apskųsti tam tikrus interneto platformų sprendimus, kurie daro jiems neigiamą poveikį. Taigi interneto platformos turėtų būti įpareigotos numatyti vidaus skundų nagrinėjimo sistemas, atitinkančias tam tikras sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad sistemos būtų lengvai prieinamos ir greitai duotų teisingų rezultatų. Be to, reikėtų numatyti ginčų sprendimo neteismine tvarka galimybę, be kita ko ginčių, kurių nepavyksta patenkinamai išspręsti per vidaus skundų nagrinėjimo sistemas, kreipiantis į sertifikuotas įstaigas, atitinkančias nepriklausomumo reikalavimus ir turinčias išteklių ir žinių vykdyti savo veiklą sąžiningai, sparčiai ir ekonomiškai efektyviai. Taip sukurtomis galimybėmis apskųsti interneto platformų sprendimus reikėtų papildyti galimybę imtis apskundimo teismine tvarka priemonių pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus, bet jai neturėtų būti daroma jokio poveikio;
(44)  paslaugos gavėjai turėtų turėti galimybę lengvai ir efektyviai apskųsti tam tikrus interneto platformų sprendimus, kurie daro jiems neigiamą poveikį. Tai turėtų apimti interneto platformų sprendimus, kuriais vartotojams suteikiama galimybė sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su prekiautojais, kad būtų sustabdytas jų paslaugų teikimas prekiautojams. Taigi interneto platformos turėtų būti įpareigotos numatyti vidaus skundų nagrinėjimo sistemas, atitinkančias tam tikras sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad sistemos būtų lengvai prieinamos ir greitai duotų nediskriminacinių, nešališkų ir sąžiningų rezultatų per dešimt darbo dienų, pradedant nuo tos dienos, kai interneto platforma gavo skundą. Be to, reikėtų numatyta galimybė gera valia pradėti ginčų nagrinėją neteismine tvarka, be kita ko ginčių, kurių nepavyksta patenkinamai išspręsti per vidaus skundų nagrinėjimo sistemas, kreipiantis į sertifikuotas įstaigas, atitinkančias nepriklausomumo reikalavimus ir turinčias išteklių ir žinių vykdyti savo veiklą sąžiningai, sparčiai, ekonomiškai efektyviai ir per pagrįstą laikotarpį. Taip sukurtomis galimybėmis apskųsti interneto platformų sprendimus reikėtų papildyti galimybę imtis apskundimo teismine tvarka priemonių pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus, bet jai neturėtų būti daroma jokio poveikio;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
(46)  veiksmų kovojant su neteisėtu turiniu galima imtis greičiau ir patikimiau, kai interneto platformos imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad pranešimams, kuriuos naudodamiesi pagal šį reglamentą privalomais pranešimo ir veiksmų mechanizmais teikia patikimi pranešėjai, suteikiama pirmenybė, nedarant poveikio reikalavimui tvarkyti visus per tuos mechanizmus pateiktus prašymus ir priimti dėl jų sprendimus laiku, kruopščiai ir objektyviai. Toks patikimo pranešėjo statusas turėtų būti suteiktas tik subjektams (ne fiziniams asmenims), kurie yra įrodę, be kita ko, kad turi nuodugnių žinių ir kompetencijos kovojant su neteisėtu turiniu, kad atstovauja kolektyviniams interesams ir kad dirba kruopščiai ir objektyviai. Tokie subjektai pagal savo pobūdį gali būti vieši, kaip antai, teroristinio turinio atveju, internetinės informacijos žymėjimo padaliniai nacionalinėse teisėsaugos institucijose arba Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (toliau – Europolas), arba tai gali būti nevyriausybinės organizacijos ir pusiau viešos įstaigos, kaip antai organizacijos, priklausančios INHOPE karštųjų linijų tinklui, kuriam pranešama apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, ir organizacijos, įsipareigojusios pranešti apie neteisėtas rasizmo ir ksenofobijos išraiškas internete. Intelektinės nuosavybės teisių srityje patikimo pranešėjo statusas gali būti suteikiamas pramonės organizacijoms ir teisių turėtojams, jeigu jie įrodo, kad tenkina taikytinas sąlygas. Šiame reglamente nustatytų taisyklių dėl patikimų pranešėjų nederėtų aiškinti taip, kad jomis užkertamas kelias interneto platformoms panašiai elgtis su pranešimais, kuriuos teikia pagal šį reglamentą patikimo pranešėjo statuso neturintys subjektai ar asmenys, ir kitomis priemonėmis bendradarbiauti su kitais subjektais pagal taikytiną teisę, įskaitant šį reglamentą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/79443;
(46)  veiksmų kovojant su neteisėtu turiniu galima imtis greičiau ir patikimiau, kai interneto platformos imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad pranešimams, kuriuos naudodamiesi pagal šį reglamentą privalomais pranešimo ir veiksmų mechanizmais teikia patikimi, pagal nustatytą kompetencijos sritį veikiantys pranešėjai, būtų suteikiama pirmenybė ir sprendimai dėl jų būtų priimami operatyviai laikantis tinkamo proceso ir nedarant poveikio reikalavimui tvarkyti visus per tuos mechanizmus pateiktus prašymus ir priimti dėl jų sprendimus objektyviai. Toks patikimo pranešėjo statusas turėtų būti suteiktas dvejus metus tik subjektams (ne fiziniams asmenims), kurie yra įrodę, be kita ko, kad turi nuodugnių žinių ir kompetencijos kovojant su neteisėtu turiniu, kad atstovauja kolektyviniams interesams ir kad dirba kruopščiai ir objektyviai, taip pat turi skaidrią finansavimo struktūrą. Skaitmeninių paslaugų koordinatoriui turėtų būti leidžiama atnaujinti šį statusą, jei atitinkamas patikimas pranešėjas ir toliau atitinka šio reglamento reikalavimus. Tokie subjektai pagal savo pobūdį gali būti vieši, kaip antai, teroristinio turinio atveju, internetinės informacijos žymėjimo padaliniai nacionalinėse teisėsaugos institucijose arba Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (toliau – Europolas), arba tai gali būti nevyriausybinės organizacijos, vartotojų organizacijos ir pusiau viešos įstaigos, kaip antai organizacijos, priklausančios INHOPE karštųjų linijų tinklui, kuriam pranešama apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, ir organizacijos, įsipareigojusios pranešti apie neteisėtas rasizmo ir ksenofobijos išraiškas internete. Patikimi pranešėjai turėtų skelbti lengvai suprantamas ir išsamias ataskaitas apie pranešimus, pateiktus pagal 14 straipsnį. Tose ataskaitose turėtų būti nurodyta ši informacija, pavyzdžiui, pranešimai, suskirstyti pagal prieglobos paslaugų teikėjo tapatybę, turinio, apie kurį pranešta, rūšis, teisinės nuostatos, kurios buvo tariamai pažeistos dėl turinio, ir veiksmai, kurių ėmėsi paslaugų teikėjas. Ataskaitose taip pat turėtų būti pateikta informacija apie bet kokį galimą interesų konfliktą ir finansavimo šaltinius, taip pat apie procedūrą, kurios laikėsi patikimas pranešėjas, kad išlaikytų savo nepriklausomumą. Intelektinės nuosavybės teisių srityje patikimo pranešėjo statusas gali būti suteikiamas pramonės ir teisių turėtojų organizacijoms, jeigu jos įrodo, kad tenkina taikytinas sąlygas ir laikosi intelektinės nuosavybės teisės išimčių ir apribojimų. Šiame reglamente nustatytų taisyklių dėl patikimų pranešėjų nederėtų aiškinti taip, kad jomis užkertamas kelias interneto platformoms panašiai elgtis su pranešimais, kuriuos teikia pagal šį reglamentą patikimo pranešėjo statuso neturintys subjektai ar asmenys, ir kitomis priemonėmis bendradarbiauti su kitais subjektais pagal taikytiną teisę, įskaitant šį reglamentą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/79443. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo patikimo pranešėjo statusu, turėtų būti galima sustabdyti tokio statuso galiojimą, kai įsisteigimo valstybės skaitmeninių paslaugų koordinatorius pradeda tyrimą dėl teisėtų priežasčių. Sustabdymas neturėtų būti ilgesnis už laikotarpį, kurio reikia tyrimui atlikti, ir turėtų būti toliau taikomas, jei įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius padaro išvadą, kad atitinkamas subjektas vis dar gali būti laikomas patikimu pranešėju;
__________________
__________________
43 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).
43 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(46a)  griežtas universaliojo metodo taikymas visoms naujoms technologijoms ir paslaugoms turėtų užtikrinti visišką, vienodą ir nevaržomą prieigą visiems potencialiems vartotojams, įskaitant neįgaliuosius, tokiu būdu, kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į šiems asmenims būdingą orumą ir įvairovę. Labai svarbu užtikrinti, kad interneto platformų paslaugų teikėjai, siūlantys paslaugas Sąjungoje, projektuotų ir teiktų tas paslaugas laikydamiesi Direktyvoje (ES) 2019/882 nustatytų prieinamumo reikalavimų. Visų pirma interneto platformų paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad teikiama informacija, formos ir nustatytos procedūros būtų skelbiamos taip, kad jas būtų lengva rasti, suprasti ir kad jos būtų prieinamos neįgaliesiems;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
(47)  piktnaudžiaujant interneto platformų paslaugomis dažnai pateikiant akivaizdžiai neteisėtą turinį ar akivaizdžiai nepagrįstus pranešimus ar skundus atitinkamai per mechanizmus ir sistemas, sukurtus pagal šį reglamentą, sumažėja suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas ir daroma žala jų teisėms ir teisėtiems interesams. Taigi reikia sukurti tinkamas ir proporcingas apsaugos nuo tokio piktnaudžiavimo priemones. Informaciją reikėtų laikyti akivaizdžiai neteisėtu turiniu ir pranešimus ar skundus reikėtų laikyti akivaizdžiai nepagrįstais, kai ir neprofesionalui, neatliekant jokios esminės analizės, yra aišku, kad turinys yra neteisėtas ir atitinkamai kad pranešimai ar skundai yra nepagrįsti. Tam tikromis sąlygomis interneto platformos turėtų laikinai sustabdyti savo veiklą piktnaudžiaujančio asmens atžvilgiu. Tai nedaro poveikio interneto platformų laisvei parengti savo nuostatas ir sąlygas ir numatyti griežtesnes priemones, taikytinas su sunkiais nusikaltimais susijusiam akivaizdžiai neteisėtam turiniui. Dėl skaidrumo tokią galimybę reikėtų aiškiai ir pakankamai išsamiai įtvirtinti interneto platformų nuostatose ir sąlygose. Dėl sprendimų, kuriuos šiuo požiūriu priima interneto platformos, reikėtų visuomet užtikrinti galimybę imtis teisių gynimo priemonių, juos turėtų prižiūrėti kompetentingas skaitmeninių paslaugų koordinatorius. Šiame reglamente nustatytos taisyklės dėl piktnaudžiavimo neturėtų užkirsti kelio interneto platformoms imtis kitų priemonių dėl jų paslaugų gavėjų skelbiamo neteisėto turinio ar kitokio piktnaudžiavimo jų paslaugomis, kaip numatyta taikytinuose Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose. Tokios taisyklės nedaro poveikio galimybei patraukti asmenis, dalyvaujančius piktnaudžiavimo veiksmuose, atsakomybėn, taip pat už žalą, kaip numatyta Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose;
(47)  piktnaudžiaujant interneto platformų paslaugomis dažnai pateikiant neteisėtą turinį ar akivaizdžiai nepagrįstus pranešimus ar skundus atitinkamai per mechanizmus ir sistemas, sukurtus pagal šį reglamentą, sumažėja suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas ir daroma žala jų teisėms ir teisėtiems interesams. Taigi reikia sukurti tinkamas, proporcingas ir veiksmingas apsaugos nuo tokio piktnaudžiavimo priemones. Piktnaudžiavimas interneto platformų paslaugomis galėtų būti nustatytas dėl dažnai teikiamo neteisėto turinio, kai akivaizdu, kad tas turinys yra neteisėtas, neatlikus išsamios teisinės ar faktinės analizės. Pranešimus ar skundus reikėtų laikyti akivaizdžiai nepagrįstais, kai ir neprofesionalui, neatliekant jokios esminės analizės, yra aišku, kad turinys yra neteisėtas ir atitinkamai kad pranešimai ar skundai yra nepagrįsti. Tam tikromis sąlygomis interneto platformos turėtų turėti teisę laikinai arba, tam tikrais atvejais, visam laikui sustabdyti savo veiklą piktnaudžiaujančio asmens atžvilgiu. Tai nedaro poveikio interneto platformų laisvei parengti savo nuostatas ir sąlygas ir numatyti griežtesnes priemones, taikytinas su sunkiais nusikaltimais susijusiam neteisėtam turiniui. Dėl skaidrumo tokią galimybę reikėtų aiškiai ir pakankamai išsamiai įtvirtinti interneto platformų nuostatose ir sąlygose. Dėl sprendimų, kuriuos šiuo požiūriu priima interneto platformos, reikėtų visuomet užtikrinti galimybę imtis teisių gynimo priemonių, juos turėtų prižiūrėti kompetentingas skaitmeninių paslaugų koordinatorius. Šiame reglamente nustatytos taisyklės dėl piktnaudžiavimo neturėtų užkirsti kelio interneto platformoms imtis kitų priemonių dėl jų paslaugų gavėjų skelbiamo neteisėto turinio ar kitokio piktnaudžiavimo jų paslaugomis, kaip numatyta taikytinuose Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose. Tokios taisyklės nedaro poveikio galimybei patraukti asmenis, dalyvaujančius piktnaudžiavimo veiksmuose, atsakomybėn, taip pat už žalą, kaip numatyta Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis
(48)  tam tikrais atvejais interneto platforma gali sužinoti, pavyzdžiui, gavusi pranešančiosios šalies pranešimą arba vykdydama savanoriškas priemones, apie informaciją, susijusią su tam tikra paslaugos gavėjo veikla, kaip antai tam tikrų rūšių neteisėto turinio pateikimą, kuria, atsižvelgiant į visas svarbias interneto platformai žinomas aplinkybes, pagrįstai patvirtinamas įtarimas, kad paslaugos gavėjas gali būti padaręs, daryti ar tikriausiai padarys sunkią nusikalstamą veiką, keliančią grėsmę asmens gyvybei ar saugumui, kaip antai veikas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/93/ES. Tokiais atvejais interneto platforma turėtų nedelsdama informuoti apie tokį įtarimą kompetentingas teisėsaugos institucijos ir joms pateikti visą turimą svarbią informaciją, įskaitant, kai tinkama, nagrinėjamą turinį ir paaiškinimą dėl įtarimo. Šis reglamentas nėra paslaugų gavėjų profiliavimo, kurį interneto platformos atlieka siekdamos galbūt nustatyti nusikalstamas veikas, teisinis pagrindas. Informuodamos teisėsaugos institucijas interneto platformos taip pat turėtų laikytis kitų taikytinų Sąjungos ar nacionalinės teisės normų dėl asmenų teisių ir laisvių apsaugos;
Išbraukta.
___________
1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
(49)  siekdamos padėti kurti saugią, patikimą ir skaidrią interneto aplinką vartotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai konkuruojantiems prekiautojams ir intelektinės nuosavybės teisių turėtojams, ir atgrasyti prekiautojus nuo taikytinų taisyklių neatitinkančių produktų ar paslaugų pardavimo, interneto platformos, leidžiančios vartotojams sudaryti su prekiautojais nuotolinės prekybos sutartis, turėtų užtikrinti, kad tokius prekiautojus būtų galima atsekti. Taigi prekiautojas turėtų būti įpareigotas interneto platformai pateikti tam tikrą esminę informaciją, be kita ko, reklaminių žinučių apie produktus arsiūlymo tikslais. Toks reikalavimas taip pat turėtų būti taikomas prekiautojams, skelbiantiems reklamines žinutes apie produktus ar paslaugas prekių ženklų vardu pagal sudarytus susitarimus. Tokios interneto platformos turėtų saugiai saugoti visą informaciją pagrįstą laikotarpį, neviršijantį to, kas yra būtina, kad valdžios institucijos ir teisėtų interesų turinčios privačios šalys galėtų su ja susipažinti pagal taikytinus teisės aktus, be kita ko, dėl asmens duomenų apsaugos, taip pat pateikiant nurodymus pateikti šiame reglamente nurodytą informaciją;
(49)  siekdamos padėti kurti saugią, patikimą ir skaidrią interneto aplinką vartotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai konkuruojantiems prekiautojams ir intelektinės nuosavybės teisių turėtojams, ir atgrasyti prekiautojus nuo taikytinų taisyklių neatitinkančių produktų ar paslaugų pardavimo, interneto platformos, leidžiančios vartotojams sudaryti su prekiautojais nuotolinės prekybos sutartis, turėtų gauti papildomos informacijos apie prekiautojus ir jų produktus bei paslaugas, kuriuos jie ketina siūlyti platformoje. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad interneto platforma turėtų informaciją apie ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimą, telefono numerį ir elektroninį paštą ir produkto ar paslaugos, kuriuos prekiautojas ketina siūlyti interneto platformoje, rūšį. Turėtų būti reikalaujama, kad prieš siūlydamas savo paslaugas prekiautojui interneto platformos operatorius turėtų dėti visas pastangas, kad įvertintų, ar prekiautojo pateikta informacija yra patikima. Be to, platforma turėtų imtis tinkamų išankstinių priemonių, pavyzdžiui, kai taikytina, tikrinimų, kad būtų galima nustatyti neteisėto turinio pasirodymą jos sąsajoje ir užkirsti jam kelią. Vykdant prekiautojų, produktų ir paslaugų atsekamumo pareigas turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos platformoms, kuriomis naudodamiesi vartotojai gali sudaryti nuotolinės prekybos sutartis, laikytis pareigos informuoti vartotojus apie jų susitariančiosios šalies tapatybę, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012 nustatytų įpareigojimų, susijusių su valstybe nare, kurioje vartotojai gali naudotis savo vartotojų teisėmis. Reikalavimas teikti svarbią informaciją taip pat turėtų būti taikomas prekiautojams, skelbiantiems reklamines žinutes apie produktus ar paslaugas prekių ženklų vardu pagal sudarytus susitarimus. Tokios interneto platformos turėtų saugiai saugoti visą informaciją pagrįstą laikotarpį, neviršijantį to, kas yra būtina, ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo santykių su prekiautoju pabaigos, kad valdžios institucijos ir tiesioginių teisėtų interesų turinčios privačios šalys galėtų su ja susipažinti pagal taikytinus teisės aktus, be kita ko, dėl asmens duomenų apsaugos, taip pat pateikiant nurodymus pateikti šiame reglamente nurodytą informaciją;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis
(50)  siekdamos užtikrinti veiksmingą ir tinkamą šios prievolės taikymą nesudarant neproporcingos naštos, interneto platformos, kurioms ji yra nustatyta, turėtų dėti pagrįstas pastangas, kad patikrintų atitinkamų prekiautojų pateikiamos informacijos patikimumą, visų pirma naudodamos laisvai prieinamas oficialias interneto duomenų bazes ir elektronines sąsajas, kaip antai nacionalinius prekybos registrus ir PVM informacijos mainų sistemą45, arba prašydamos atitinkamų prekiautojų pateikti patikimus patvirtinamuosius dokumentus, kaip antai tapatybės dokumentų kopijas, patvirtintus banko sąskaitų išrašus, įmonių pažymėjimus ir prekybos registrų pažymas. Vykdydamos šią prievolę jos taip pat gali naudotis kitais šaltiniais, kuriais galima pasinaudoti nuotoliniu būdu ir kurie yra panašaus patikimumo lygio. Tačiau iš interneto platformų, kurioms taikoma tokia prievolė, nereikėtų reikalauti imtis nereikalingų ar brangiai kainuojančių faktų nustatymo internete veiksmų arba atlikti patikrinimus vietoje. Taip pat nereikėtų manyti, kad tokios interneto platformos, dedančios pagrįstas pastangas, kaip reikalaujama pagal šį reglamentą, garantuoja informacijos patikimumą vartotojams ar kitoms suinteresuotosioms šalims. Tokios interneto platformos taip pat turėtų sukurti ir organizuoti savo elektroninę sąsają taip, kad prekiautojai galėtų vykdyti savo prievoles pagal Sąjungos teisę, visų pirma, reikalavimus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES46 6 ir 8 straipsniuose, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB47 7 straipsnyje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB48 3 straipsnyje;
(50)  siekdamos užtikrinti veiksmingą ir tinkamą šios prievolės taikymą nesudarant neproporcingos naštos, interneto platformos, kurioms ji yra nustatyta, prieš leisdamos rodyti produktą ar paslaugas savo elektroninėje sąsajoje, turėtų dėti pagrįstas pastangas, kad patikrintų atitinkamų prekiautojų pateikiamos informacijos patikimumą, visų pirma naudodamos laisvai prieinamas oficialias interneto duomenų bazes ir elektronines sąsajas, kaip antai nacionalinius prekybos registrus ir PVM informacijos mainų sistemą45, arba prašydamos atitinkamų prekiautojų pateikti patikimus patvirtinamuosius dokumentus, kaip antai tapatybės dokumentų kopijas, patvirtintus banko sąskaitų išrašus, įmonių pažymėjimus ir prekybos registrų pažymas. Vykdydamos šią prievolę jos taip pat gali naudotis kitais šaltiniais, kuriais galima pasinaudoti nuotoliniu būdu ir kurie yra panašaus patikimumo lygio. Tačiau iš interneto platformų, kurioms taikoma tokia prievolė, nereikėtų reikalauti imtis nereikalingų ar brangiai kainuojančių faktų nustatymo internete veiksmų arba atlikti patikrinimus vietoje. Taip pat nereikėtų manyti, kad tokios interneto platformos, dedančios visas pastangas, kaip reikalaujama pagal šį reglamentą, garantuoja informacijos patikimumą vartotojams ar kitoms suinteresuotosioms šalims. Tokios interneto platformos taip pat turėtų sukurti ir organizuoti savo elektroninę sąsają naudotojui patogiu būdu, kad prekiautojai galėtų vykdyti savo prievoles pagal Sąjungos teisę, visų pirma, reikalavimus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES46 6 ir 8 straipsniuose, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB47 7 straipsnyje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB48 3 straipsnyje;
__________________
__________________
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=lt
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=lt
46 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
46 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
47 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva) (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
47 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva) (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
48 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL L 80, 1998 3 18, p. 27).
48 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL L 80, 1998 3 18, p. 27).
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
50 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(50a)  interneto platformos, leidžiančios vartotojams sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su prekiautojais, turėtų dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias prekiautojams platinti neteisėtus produktus ir paslaugas, laikantis bendro stebėsenos principo. Interneto platformos, kurioms taikoma tokia prievolė, turėtų informuoti gavėjus, kai paslaugos arba produktas, kuriuos jie įsigijo naudodamiesi jų paslaugomis, yra neteisėti;
Pakeitimai 57 ir 498
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis
(52)  internetinė reklama atlieka svarbų vaidmenį interneto aplinkoje, be kita ko, dėl interneto platformų paslaugų teikimo. Tačiau internetinė reklama gali prisidėti prie didelės rizikos nuo to, kad pati reklama gali būti neteisėtas turinys, iki to, kad ja gali būti prisidedama prie finansinių paskatų skelbti ar platinti neteisėtą ar kitokį žalingą turinį ir veiklą internete, arba gali būti diskriminuojant rodoma reklama, daranti poveikį vienodam požiūriui į piliečius ir vienodoms galimybėms jiems. Taigi, be Direktyvos 2000/31/EB 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, interneto platformos turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad paslaugos gavėjai turėtų tam tikrą individualizuotą informaciją, kurios jiems reikia, kad jie suprastų, kada ir kieno vardu rodoma reklama. Be to, paslaugos gavėjai turėtų turėti informaciją apie pagrindinius parametrus, naudojamus nustatant, kad jiems turi būti rodoma konkreti reklama, ir pateikiant prasmingus šiuo tikslu taikomos logikos paaiškinimus, įskaitant atvejus, kai tai grindžiama profiliavimu. Šio reglamento reikalavimai dėl su reklama susijusios informacijos teikimo nedaro poveikio atitinkamų Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų, ypač susijusių su teise nesutikti, automatiškai priimamais sprendimais, įskaitant profiliavimą, ir konkrečiai su būtinybe gauti duomenų subjekto sutikimą prieš tvarkant asmens duomenis tikslinės reklamos tikslais, taikymui. Taip pat nepažeidžiamos Direktyvos 2002/58/EB nuostatos, ypač susijusios su informacijos saugojimu galiniuose įrenginiuose ir prieiga prie juose saugomos informacijos;
(52)  internetinė reklama atlieka svarbų vaidmenį interneto aplinkoje, be kita ko, dėl interneto platformų paslaugų teikimo. Tačiau internetinė reklama gali prisidėti prie didelės rizikos nuo to, kad pati reklama gali būti neteisėtas turinys, iki to, kad ja gali būti prisidedama prie finansinių paskatų skelbti ar platinti neteisėtą ar kitokį žalingą turinį ir veiklą internete, arba gali būti diskriminuojant rodoma reklama, daranti poveikį vienodam požiūriui į piliečius ir vienodoms galimybėms jiems. Nauji reklamos modeliai lėmė pokyčius, susijusius su tuo, kaip informacija pateikiama, ir dėl to atsirado nauji asmens duomenų rinkimo būdai ir verslo modeliai, kurie gali daryti poveikį privatumui, asmens savarankiškumui, demokratijai, kokybiškoms naujienoms ir sudaryti palankesnes sąlygas manipuliacijai ir diskriminavimui. Todėl reikia užtikrinti didesnį interneto reklamos rinkų skaidrumą ir atlikti nepriklausomą tyrimą, siekiant įvertinti elgsena grindžiamos reklamos veiksmingumą. Taigi, be Direktyvos 2000/31/EB 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, interneto platformos turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad paslaugos gavėjai turėtų tam tikrą individualizuotą informaciją, kurios jiems reikia, kad jie suprastų, kada ir kieno vardu rodoma reklama, taip pat žinotų fizinį ar juridinį asmenį, kuris finansuoja reklamą. Be to, paslaugos gavėjai turėtų turėti galimybę lengvai gauti informaciją apie pagrindinius parametrus, naudojamus nustatant, kad jiems turi būti rodoma konkreti reklama, ir pateikiant prasmingus šiuo tikslu taikomos logikos paaiškinimus, įskaitant atvejus, kai tai grindžiama profiliavimu. Šio reglamento reikalavimai dėl su reklama susijusios informacijos teikimo nedaro poveikio atitinkamų Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų, ypač susijusių su teise nesutikti, automatiškai priimamais sprendimais, įskaitant profiliavimą, ir konkrečiai su būtinybe gauti duomenų subjekto sutikimą prieš tvarkant asmens duomenis tikslinės reklamos tikslais, taikymui. Taip pat nepažeidžiamos Direktyvos 2002/58/EB nuostatos, ypač susijusios su informacijos saugojimu galiniuose įrenginiuose ir prieiga prie juose saugomos informacijos. Be šių informavimo pareigų, interneto platformos turėtų užtikrinti, kad paslaugos gavėjai galėtų atsisakyti duoti sutikimą tikslinės reklamos tikslais arba jį atšaukti pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir tai neturi būti sunkiau ar trukti ilgiau nei duoti sutikimą. Interneto platformos taip pat neturėtų naudoti asmens duomenų tiesioginės rinkodaros, profiliavimo ir vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos komerciniais tikslais nepilnamečių atžvilgiu. Interneto platformos neturėtų būti įpareigotos saugoti, gauti ar tvarkyti papildomą informaciją, kad galėtų įvertinti paslaugos gavėjo amžių. Atsisakius duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis reklamos tikslais neturėtų būti deaktyvuojama prieiga prie platformos funkcijų. Alternatyvios prieigos galimybės, pavyzdžiui, galimybės, grindžiamos reklama be sekimo, turėtų būti sąžiningos ir pagrįstos tiek nuolatiniams, tiek vienkartiniams naudotojams. Neturėtų būti leidžiama tikslingai orientuotis į asmenis, remiantis specialių kategorijų duomenimis, pagal kuriuos galima taikytis į pažeidžiamas grupes;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(52a)  pagrindinė interneto platformos veiklos dalis yra susijusi su tuo, kaip informacijai suteikiama pirmenybė ir kaip ji pateikiama jos elektroninėje sąsajoje, kad paslaugų gavėjams būtų lengviau su ja susipažinti ir kad prieiga būtų optimali. Tai daroma, pavyzdžiui, algoritmų priemonėmis siūlant ir dėliojant informaciją bei suteikiant jai pirmenybę, teksto ar kitokiu vizualiuoju pavidalu išskiriant paslaugos gavėjų pateiktą informaciją arba kitaip ją tvarkant. Tokios rekomendavimo sistemos gali padaryti didelį poveikį paslaugos gavėjų gebėjimui rasti informaciją internete ir imtis su ja susijusių veiksmų. Jos taip pat atlieka svarbų vaidmenį stiprinant tam tikrų žinučių plitimą, virusinei informacijos sklaidai ir skatinant tam tikrą elgesį internete. Todėl interneto platformos turėtų užtikrinti, kad paslaugų gavėjai galėtų suprasti, kokią įtaką rekomendavimo sistema daro rodomai informacijai ir kaip gali daryti poveikį informacijos pateikimo būdams. Jos turėtų aiškiai pristatyti lengvai suprantamus tokių rekomendavimo sistemų parametrus, kad paslaugos gavėjai suprastų, kaip jiems teikiama informacija išdėstoma prioritetine tvarka;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
(53)  atsižvelgiant į labai didelių interneto platformų svarbą, susijusią su jų aprėptimi, visų pirma pagal paslaugos gavėjų skaičių, sudarant palankesnes sąlygas viešoms diskusijoms, ekonominiams sandoriams ir informacijos sklaidai, nuomonėms ir idėjoms, taip pat darant įtaką tam, kaip paslaugos gavėjai gauna ir pateikia informaciją internete, be visoms interneto platformoms taikytinų prievolių, būtina nustatyti konkrečias tokioms platformoms skirtas prievoles. Tokios papildomos labai didelių interneto platformų prievolės yra būtinos norinti išspręsti viešosios politikos problemas, nes tokio pat rezultato neįmanoma pasiekti jokiomis kitomis, mažiau ribojančiomis priemonėmis;
(53)  atsižvelgiant į labai didelių interneto platformų svarbą, susijusią su jų aprėptimi, visų pirma pagal paslaugos gavėjų skaičių, sudarant palankesnes sąlygas viešoms diskusijoms, ekonominiams sandoriams ir informacijos sklaidai, nuomonėms ir idėjoms, taip pat darant įtaką tam, kaip paslaugos gavėjai gauna ir pateikia informaciją internete, be visoms interneto platformoms taikytinų prievolių, būtina nustatyti konkrečias tokioms platformoms skirtas prievoles. Tokios papildomos labai didelių interneto platformų prievolės yra būtinos norinti išspręsti viešosios politikos problemas, nes tokio pat rezultato neįmanoma pasiekti jokiomis kitomis proporcingomis, mažiau ribojančiomis priemonėmis;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis
(54)  labai didelės interneto platformos galbūt kelia kitokio masto ir poveikio pavojų visuomenei nei mažesnės platformos. Kai platformos naudotojų skaičius padidėja tiek, kad sudaro reikšmingą Sąjungos gyventojų skaičiaus dalį, platformos keliama sisteminė rizika daro Sąjungai neproporcingai neigiamą poveikį. Aprėptis turėtų būti laikoma reikšminga, kai paslaugos gavėjų skaičius viršija nustatytą 45 mln. darbinę ribinę vertę, t. y. tas skaičius sudaro 10 proc. Sąjungos gyventojų skaičiaus. Darbinę ribinę vertę reikėtų nuolat atnaujinti prireikus deleguotaisiais aktais priimant pakeitimus. Taigi tokios labai didelės interneto platformos turėtų išlaikyti aukščiausią išsamaus patikrinimo prievolių standartą, proporcingą jų daromam poveikiui visuomenei ir ištekliams;
(54)  labai didelės interneto platformos galbūt kelia kitokio masto ir poveikio pavojų visuomenei nei mažesnės platformos. Kai platformos naudotojų skaičius padidėja tiek, kad sudaro reikšmingą Sąjungos gyventojų skaičiaus dalį, platformos keliama sisteminė rizika daro Sąjungai neproporcingai neigiamą poveikį. Aprėptis turėtų būti laikoma reikšminga, kai paslaugos gavėjų skaičius viršija nustatytą 45 mln. darbinę ribinę vertę, t. y. tas skaičius sudaro 10 proc. Sąjungos gyventojų skaičiaus. Darbinę ribinę vertę reikėtų nuolat atnaujinti prireikus deleguotaisiais aktais priimant pakeitimus. Taigi tokios labai didelės interneto platformos turėtų išlaikyti aukščiausią išsamaus patikrinimo prievolių standartą, proporcingą jų daromam poveikiui visuomenei ir ištekliams. Atitinkamai paslaugų gavėjų mėnesinis vidurkis turėtų parodyti, kiek gavėjų išties pasiekė paslauga jiems parodant turinį arba pateikiant platformų sąsajos tą laikotarpį platinamą turinį;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis
(56)  labai didelės interneto platformos naudojamos taip, kad daroma didelė įtaka saugumui internete, viešosios nuomonės ir diskusijų formavimui ir prekybai internetu. Paslaugos paprastai kuriamos taip, kad būtų optimali nauda jų verslo modeliams, kurie neretai priklauso nuo reklamos, ir dėl to gali kilti su visuomene susijusių nuogąstavimų. Nesant efektyvaus reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo, jos gali nustatyti žaidimo taisykles faktiškai nenustatydamos ir nemažindamos rizikos ir žalos visuomenei ir ekonomikai, kurią jos gali sukelti. Todėl pagal šį reglamentą labai didelės interneto platformos turėtų vertinti sisteminę riziką, kylančią dėl jų paslaugos veikimo ir naudojimo, taip pat dėl to, kad paslaugos gavėjai gali piktnaudžiauti, ir imtis tinkamų poveikio mažinimo priemonių;
(56)  labai didelės interneto platformos naudojamos taip, kad daroma didelė įtaka saugumui internete, viešosios nuomonės ir diskusijų formavimui ir prekybai internetu. Paslaugos paprastai kuriamos taip, kad būtų optimali nauda jų verslo modeliams, kurie neretai priklauso nuo reklamos, ir dėl to gali kilti su visuomene susijusių nuogąstavimų. Nesant efektyvaus reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo, jos gali nustatyti žaidimo taisykles faktiškai nenustatydamos ir nemažindamos rizikos ir žalos visuomenei ir ekonomikai, kurią jos gali sukelti. Todėl pagal šį reglamentą labai didelės interneto platformos turėtų vertinti sisteminę riziką, kylančią dėl jų paslaugos veikimo ir naudojimo, taip pat dėl to, kad paslaugos gavėjai gali piktnaudžiauti, ir imtis tinkamų poveikio mažinimo priemonių, kai įmanoma sumažinti riziką nedarant neigiamo poveikio pagrindinėms teisėms;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis
(57)  reikėtų nuodugniai įvertinti trijų kategorijų sisteminę riziką. Pirmoji kategorija yra susijusi su piktnaudžiavimo paslauga rizika platinant neteisėtą turinį, pavyzdžiui, platinant seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ar neteisėtą neapykantą kurstančią kalbą, ir vykdant neteisėtą veiklą, kaip antai parduodant pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę draudžiamus produktus ar paslaugas, įskaitant suklastotus produktus. Pavyzdžiui, nedarant poveikio asmeninei labai didelių interneto platformų paslaugos gavėjo atsakomybei už galimą jo veiklos neteisėtumą pagal taikytiną teisę, tokia sklaida ar veikla gali kelti didelę sisteminę riziką, kai prieiga prie tokio turinio gali didėti per labai didelės aprėpties paskyras. Antroji kategorija yra susijusi su paslaugos poveikiu naudojimuisi pagrindinėmis teisėmis, saugomomis pagal Pagrindinių teisių chartiją, įskaitant saviraiškos ir informacijos laisvę, teisę į privatų gyvenimą, teisę į nediskriminavimą ir vaiko teises. Tokia rizika gali kilti, pavyzdžiui, dėl labai didelės platformos naudojamų algoritminių sistemų konstrukcijos arba piktnaudžiavimo jos paslauga pateikiant neteisėtus pranešimus ar pasitelkiant kitas priemones neleisti kalbėti ar trikdyti konkurenciją. Trečiosios kategorijos rizika yra susijusi su tyčiniu ir neretai suderintu manipuliavimu platformos paslauga darant nuspėjamą poveikį sveikatai, pilietinėms diskusijoms, rinkimų procesams, visuomenės saugumui ir nepilnamečių apsaugai, atsižvelgiant į poreikį apsaugoti viešąją tvarką ir privatumą ir kovoti su nesąžininga ir apgaulinga komercine praktika. Tokia rizika gali kilti, pavyzdžiui, sukuriant netikras paskyras, naudojant robotus ir imantis kitų automatizuotų ar pusiau automatizuotų priemonių, dėl kurių gali būti sparčiai ir plačiai skleidžiama informacija, kuri yra neteisėtas turinys arba kuri nėra suderinama su interneto platformos nuostatomis ir sąlygomis;
(57)  reikėtų nuodugniai įvertinti keturių kategorijų sisteminę riziką. Pirmoji kategorija yra susijusi su piktnaudžiavimo paslauga rizika platinant ir dauginant neteisėtą turinį, pavyzdžiui, platinant seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ar neteisėtą neapykantą kurstančią kalbą, ir vykdant neteisėtą veiklą, kaip antai parduodant pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę draudžiamus produktus ar paslaugas, įskaitant pavojingus ir suklastotus produktus ir neteisėtą prekybą gyvūnais. Pavyzdžiui, nedarant poveikio asmeninei labai didelių interneto platformų paslaugos gavėjo atsakomybei už galimą jo veiklos neteisėtumą pagal taikytiną teisę, tokia sklaida ar veikla gali kelti didelę sisteminę riziką, kai prieiga prie tokio turinio gali didėti per labai didelės aprėpties paskyras. Antroji kategorija yra susijusi su faktiniu ir nuspėjamu paslaugos poveikiu naudojimuisi pagrindinėmis teisėmis, saugomomis pagal Pagrindinių teisių chartiją, įskaitant saviraiškos ir informacijos laisvę, spaudos laisvę, žmogaus orumą, teisę į privatų gyvenimą, teisę į lyčių lygybę, teisę į nediskriminavimą ir vaiko teises. Tokia rizika gali kilti, pavyzdžiui, dėl labai didelės platformos naudojamų algoritminių sistemų konstrukcijos arba piktnaudžiavimo jos paslauga pateikiant neteisėtus pranešimus ar pasitelkiant kitas priemones neleisti kalbėti ar trikdyti konkurenciją. Trečiosios kategorijos rizika yra susijusi su tyčiniu ir neretai suderintu manipuliavimu platformos paslauga darant nuspėjamą poveikį pilietinėms diskusijoms, rinkimų procesams, visuomenės saugumui ir nepilnamečių apsaugai, atsižvelgiant į poreikį apsaugoti viešąją tvarką ir privatumą ir kovoti su nesąžininga ir apgaulinga komercine praktika. Tokia rizika gali kilti, pavyzdžiui, sukuriant netikras paskyras, naudojant robotus ir imantis kitų automatizuotų ar pusiau automatizuotų priemonių, dėl kurių gali būti sparčiai ir plačiai skleidžiama informacija, kuri yra neteisėtas turinys arba kuri nėra suderinama su interneto platformos nuostatomis ir sąlygomis. Ketvirtoji rizikos kategorija yra susijusi su bet kokiu faktiniu ir nuspėjamu neigiamu poveikiu visuomenės sveikatos apsaugai, įskaitant elgesio priklausomybes dėl pernelyg didelio naudojimosi paslauga ar kitą rimtą neigiamą poveikį asmens fizinei, psichinei, socialinei ir finansinei gerovei;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis
(58)  labai didelės interneto platformos turėtų išnaudoti būtinas priemones, kad atkakliai mažintų rizikos vertinime nustatytą sisteminę riziką. Imdamosi tokių rizikos mažinimo priemonių labai didelės interneto platformos turėtų svarstyti galimybę, pavyzdžiui, patobulinti ar kitaip pritaikyti savo turinio moderavimo, algoritminių rekomendavimo sistemų ir elektroninių sąsajų modelį ir veikimą, kad būtų atgrasomas ir ribojamas neteisėto turinio platinimas, pritaikyti sprendimų priėmimo procesus arba pritaikyti nuostatas ir sąlygas. Jos taip pat gali imtis taisomųjų priemonių, kaip antai nutraukti pajamas iš tam tikro turinio reklamos, arba kitų veiksmų, pavyzdžiui, padidinti autoritetingų informacijos šaltinių matomumą. Labai didelės interneto platformos gali tobulinti savo vidaus procesus ar stiprinti savo veiklos priežiūrą, visų pirma susijusią su sisteminės rizikos nustatymu. Jos taip pat gali pradėti ar sustiprinti bendradarbiavimą su patikimais pranešėjais, organizuoti mokymo sesijas ir mainus su patikimų pranešėjų organizacijomis ir bendradarbiauti su kitais paslaugų teikėjais, be kita ko, rengdamos elgesio kodeksus ar priimdamos kitas savireguliavimo priemones arba prisijungdamos prie jau esamų. Visos priimamos priemonės turėtų atitikti šio reglamento išsamaus patikrinimo reikalavimus, būti efektyvios ir tinkamos siekiant mažinti konkrečią nustatytą riziką, išsaugoti viešąją tvarką, apsaugoti privatumą ir kovoti su nesąžininga ir apgaulinga komercine praktika, jos taip pat turėtų būti proporcingos atsižvelgiant į labai didelės interneto platformos ekonominius pajėgumus ir būtinybę išvengti nereikalingų apribojimų naudotis jos paslauga bei tinkamai atsižvelgiant į galimą neigiamą poveikį paslaugos gavėjų pagrindinėms teisėms;
(58)  labai didelės interneto platformos turėtų išnaudoti būtinas priemones, kad atkakliai mažintų rizikos vertinime nustatytą sisteminę riziką, kai įmanoma sumažinti riziką nedarant neigiamo poveikio pagrindinėms teisėms. Imdamosi tokių rizikos mažinimo priemonių labai didelės interneto platformos turėtų svarstyti galimybę, pavyzdžiui, patobulinti ar kitaip pritaikyti savo turinio moderavimo, algoritminių rekomendavimo sistemų ir elektroninių sąsajų modelį ir veikimą, kad būtų atgrasomas ir ribojamas neteisėto turinio ir su jų nuostatomis ir sąlygomis nesuderinamo turinio platinimas. Jos taip pat turėtų apsvarstyti galimybę imtis rizikos mažinimo priemonių tais atvejais, kai paslauga netinkamai veikia arba sąmoningai ja manipuliuojama ir ja naudojamasi, arba kai kyla rizika, būdinga numatytam paslaugos teikimui, įskaitant neteisėto turinio ir turinio, kuris pažeidžia jų nuostatas ir sąlygas, plitimą arba bet kokį kitą neigiamą poveikį turintį turinį, pritaikydamos savo sprendimų priėmimo procesus arba pritaikydamos savo nuostatas ir sąlygas bei turinio moderavimo politiką ir tai, kaip ta politika įgyvendinama, kartu užtikrindamos visišką skaidrumą paslaugos gavėjams. Jos taip pat gali imtis taisomųjų priemonių, kaip antai nutraukti pajamas iš tam tikro turinio reklamos, arba kitų veiksmų, pavyzdžiui, padidinti autoritetingų informacijos šaltinių matomumą. Labai didelės interneto platformos gali tobulinti savo vidaus procesus ar stiprinti savo veiklos priežiūrą, visų pirma susijusią su sisteminės rizikos nustatymu. Jos taip pat gali pradėti ar sustiprinti bendradarbiavimą su patikimais pranešėjais, organizuoti mokymo sesijas ir mainus su patikimų pranešėjų organizacijomis ir bendradarbiauti su kitais paslaugų teikėjais, be kita ko, rengdamos elgesio kodeksus ar priimdamos kitas savireguliavimo priemones arba prisijungdamos prie jau esamų. Sprendimą dėl priemonių pasirinkimo priima labai didelės interneto platformos. Visos priimamos priemonės turėtų atitikti šio reglamento išsamaus patikrinimo reikalavimus, būti efektyvios ir tinkamos siekiant mažinti konkrečią nustatytą riziką, išsaugoti viešąją tvarką, apsaugoti privatumą ir kovoti su nesąžininga ir apgaulinga komercine praktika, jos taip pat turėtų būti proporcingos atsižvelgiant į labai didelės interneto platformos ekonominius pajėgumus ir būtinybę išvengti nereikalingų apribojimų naudotis jos paslauga bei tinkamai atsižvelgiant į galimą neigiamą poveikį paslaugos gavėjų pagrindinėms teisėms. Komisija turėtų įvertinti rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikti rekomendacijas, kada įgyvendinamos priemonės laikomos netinkamomis arba neveiksmingomis siekiant pašalinti esamą sisteminę riziką;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis
(59)  kai tinkama, labai didelės interneto platformos turėtų atlikti savo rizikos vertinimus ir parengti savo rizikos mažinimo priemones dalyvaujant paslaugos gavėjų atstovams, grupių, kurioms jų paslaugos gali daryti poveikį, atstovams, nepriklausomiems ekspertams ir pilietinės visuomenės organizacijoms;
(59)  kai tinkama, labai didelės interneto platformos turėtų atlikti savo rizikos vertinimus ir parengti savo rizikos mažinimo priemones dalyvaujant paslaugos gavėjų atstovams, nepriklausomiems ekspertams ir pilietinės visuomenės organizacijoms;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis
(60)  atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad nepriklausomi ekspertai atliktų patikrinimą, labai didelės interneto platformos atliekant nepriklausomą auditą turėtų atsiskaityti už šiame reglamente nustatytų prievolių ir, kai tinkama, visų papildomų įsipareigojimų pagal elgesio kodeksus ir krizės protokolus vykdymą. Jos turėtų sudaryti galimybę auditoriui susipažinti su visais svarbiais duomenimis, kurių reikia tinkamai atlikti auditą. Auditoriai taip pat turėtų turėti galimybę pasinaudoti kitais objektyvios informacijos šaltiniais, įskaitant patikrintų tyrėjų tyrimus. Auditoriai turėtų garantuoti informacijos, kaip antai komercinių paslapčių, kurią jie gauna atlikdami savo užduotis, konfidencialumą, saugumą ir vientisumą, ir turėti reikiamų žinių rizikos valdymo srityje ir techninę kompetenciją algoritmų auditui atlikti. Auditoriai turėtų būti nepriklausomi, kad galėtų atlikti savo užduotis tinkamai ir patikimai. Jeigu dėl jų nepriklausomumo kyla abejonių, jie turėtų atsistatydinti arba nedalyvauti atliekant auditą;
(60)  atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad nepriklausomi ekspertai atliktų patikrinimą, labai didelės interneto platformos atliekant išorės nepriklausomą auditą turėtų atsiskaityti už šiame reglamente nustatytų prievolių vykdymą. Visų pirma, atliekant auditą turėtų būti įvertintas paslaugų teikimo sąlygų aiškumas, nuoseklumas ir nuspėjamas vykdymo užtikrinimas, skaidrumo ataskaitų teikimo prievolių išsamumas, metodika ir nuoseklumas, paslaugų teikėjų tolesnių veiksmų, susijusių su paslaugų gavėjais ir pranešimų apie neteisėtą turinį ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimus teikėjais, tikslumas, nuspėjamumas ir aiškumas bei pašalintos informacijos klasifikavimo tikslumas, vidaus skundų nagrinėjimo mechanizmas, sąveika su patikimais pranešėjais ir jų tikslumo vertinimas, kruopštumas tikrinant prekiautojų atsekamumą, rizikos vertinimo tinkamumas ir teisingumas, taikytų rizikos mažinimo priemonių tinkamumas ir veiksmingumas ir, kai tinkama, visi papildomi įsipareigojimai pagal elgesio kodeksus ir krizių protokolus. Jos turėtų sudaryti galimybę patvirtintam auditoriui susipažinti su visais svarbiais duomenimis, kurių reikia tinkamai atlikti auditą. Auditoriai taip pat turėtų turėti galimybę pasinaudoti kitais objektyvios informacijos šaltiniais, įskaitant patikrintų tyrėjų tyrimus. Patvirtinti auditoriai turėtų garantuoti informacijos, kaip antai komercinių paslapčių, kurią jie gauna atlikdami savo užduotis, konfidencialumą, saugumą ir vientisumą, ir turėti reikiamų žinių rizikos valdymo srityje ir techninę kompetenciją algoritmų auditui atlikti. Ši garantija neturėtų būti naudojama siekiant išvengti šiame reglamente labai didelėms interneto platformoms nustatytų audito prievolių taikymo. Auditoriai turėtų būti teisiškai ir finansiškai nepriklausomi ir neturėti interesų konflikto, susijusio su suinteresuota labai didele interneto platforma ir kitomis labai didelėmis interneto platformomis, kad galėtų tinkamai ir patikimai atlikti savo užduotis. Be to, patvirtinti auditoriai ir jų darbuotojai 12 mėnesių iki audito neturėtų būti teikę jokių paslaugų labai didelei interneto platformai. Jie taip pat turėtų įsipareigoti, baigę eiti pareigas audito organizacijoje, 12 mėnesių nedirbti audituotoje labai didelėje interneto platformoje arba profesinėje organizacijoje ar verslo asociacijoje, kurios narys yra platforma. Jeigu dėl jų nepriklausomumo kyla abejonių, jie turėtų atsistatydinti arba nedalyvauti atliekant auditą;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis
(61)  audito ataskaita turėtų būti pagrįsta, kad tai būtų prasmingas vykdomos veiklos ir padarytų išvadų pristatymas. Ji turėtų padėti pagrįsti ir, kai tinkama, pasiūlyti, kaip patobulinti priemones, kurių imasi labai didelė interneto platforma, kad įvykdytų savo prievoles pagal šį reglamentą. Ataskaitą reikėtų nedelsiant pateikti įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ir Valdybai kartu su rizikos vertinimo ir mažinimo priemonėmis ir platformos planais imtis veiksmų pagal audito rekomendacijas. Į ataskaitą reikėtų įtraukti audito nuomonę, grindžiamą išvadomis, padarytomis remiantis gautais audito įrodymais. Teigiama nuomonė turėtų būti priimama, kai iš visų įrodymų matyti, kad labai didelė interneto platforma vykdo šiame reglamente nustatytas prievoles arba, kai taikytina, visus pagal elgesio kodeksą ar krizės protokolą prisiimtus įsipareigojimus, visų pirma nustatant, vertinant ir mažinant jos sistemos ir paslaugų keliamą sisteminę riziką. Prie teigiamos nuomonės reikėtų pateikti komentarų, kai auditorius pageidauja pateikti pastabų, nedarančių didelio poveikio audito rezultatui. Neigiama nuomonė turėtų būti priimama, kai auditorius mano, jog labai didelė interneto platforma nesilaiko šio reglamento arba nevykdo prisiimtų įsipareigojimų;
(61)  audito ataskaita turėtų būti pagrįsta, kad tai būtų prasmingas vykdomos veiklos ir padarytų išvadų pristatymas. Ji turėtų padėti pagrįsti ir, kai tinkama, pasiūlyti, kaip patobulinti priemones, kurių imasi labai didelė interneto platforma, kad įvykdytų savo prievoles pagal šį reglamentą. Ataskaitą reikėtų nedelsiant pateikti įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ir Valdybai kartu su rizikos vertinimo ir mažinimo priemonėmis ir platformos planais imtis veiksmų pagal audito rekomendacijas. Kai taikytina, į ataskaitą reikėtų įtraukti konkrečių aspektų, kurių audito nebuvo įmanoma atlikti, aprašymą ir paaiškinimą, dėl ko nebuvo įmanoma atlikti jų audito. Į ataskaitą reikėtų įtraukti audito nuomonę, grindžiamą išvadomis, padarytomis remiantis gautais audito įrodymais. Teigiama nuomonė turėtų būti priimama, kai iš visų įrodymų matyti, kad labai didelė interneto platforma vykdo šiame reglamente nustatytas prievoles arba, kai taikytina, visus pagal elgesio kodeksą ar krizės protokolą prisiimtus įsipareigojimus, visų pirma nustatant, vertinant ir mažinant jos sistemos ir paslaugų keliamą sisteminę riziką. Prie teigiamos nuomonės reikėtų pateikti komentarų, kai auditorius pageidauja pateikti pastabų, nedarančių didelio poveikio audito rezultatui. Neigiama nuomonė turėtų būti priimama, kai auditorius mano, jog labai didelė interneto platforma nesilaiko šio reglamento arba nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Jeigu audito nuomonėje nebuvo galima padaryti išvados dėl konkrečių audito elementų, į audito nuomonę reikėtų įtraukti motyvų pareiškimą, kodėl nepavyko pateikti tokios išvados;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis
(62)  pagrindinė labai didelės interneto platformos veiklos dalis yra susijusi su tuo, kaip informacijai suteikiama pirmenybė ir kaip ji pateikiama jos elektroninėje sąsajoje, kad paslaugos gavėjams būtų lengviau su ja susipažinti ir kad prieiga būtų optimali. Tai daroma, pavyzdžiui, algoritmų priemonėmis siūlant ir dėliojant informaciją bei suteikiant jai pirmenybę, teksto ar kitokiu vizualiuoju pavidalu išskiriant paslaugos gavėjų pateiktą informaciją arba kitaip ją tvarkant. Tokios rekomendavimo sistemos gali padaryti didelį poveikį paslaugos gavėjų gebėjimui rasti informaciją internete ir imtis su ja susijusių veiksmų. Jos taip pat atlieka svarbų vaidmenį stiprinant tam tikrų žinučių plitimą, virusinei informacijos sklaidai ir skatinant tam tikrą elgesį internete. Taigi labai didelės interneto platformos turėtų užtikrinti, kad paslaugos gavėjai būtų tinkamai informuojami ir galėtų daryti poveikį jiems pateikiamai informacijai. Jos turėtų aiškiai pristatyti lengvai suprantamus pagrindinius tokių rekomendavimo sistemų parametrus, kad paslaugos gavėjai suprastų, kaip informacijai suteikiama pirmenybė. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad paslaugos gavėjai turėtų pagrindinių parametrų alternatyvų, įskaitant galimybes, nesusijusias su paslaugos gavėjo profiliavimu;
(62)  pagrindinė labai didelės interneto platformos veiklos dalis yra susijusi su tuo, kaip informacijai suteikiama pirmenybė ir kaip ji pateikiama jos elektroninėje sąsajoje, kad paslaugos gavėjams būtų lengviau su ja susipažinti ir kad prieiga būtų optimali. Tai daroma, pavyzdžiui, algoritmų priemonėmis siūlant ir dėliojant informaciją bei suteikiant jai pirmenybę, teksto ar kitokiu vizualiuoju pavidalu išskiriant paslaugos gavėjų pateiktą informaciją arba kitaip ją tvarkant. Tokios rekomendavimo sistemos gali padaryti didelį poveikį paslaugos gavėjų gebėjimui rasti informaciją internete ir imtis su ja susijusių veiksmų. Dažnai jos palengvina susijusio turinio paiešką paslaugos gavėjams ir prisideda prie geresnės naudotojo patirties. Jos taip pat atlieka svarbų vaidmenį stiprinant tam tikrų žinučių plitimą, virusinei informacijos sklaidai ir skatinant tam tikrą elgesį internete. Taigi labai didelės interneto platformos turėtų leisti gavėjams nuspręsti, ar jie nori būti įtraukti į profiliavimu grindžiamas rekomendavimo sistemas, ir užtikrinti, kad būtų su profiliavimu nesusijusios parinkties galimybė. Be to, interneto platformos turėtų užtikrinti, kad paslaugos gavėjai būtų tinkamai informuojami apie rekomendavimo sistemų naudojimą ir kad paslaugos gavėjai, aktyviai rinkdamiesi, galėtų daryti poveikį jiems pateikiamai informacijai. Jos turėtų aiškiai pristatyti lengvai suprantamus ir naudotojui patogius pagrindinius tokių rekomendavimo sistemų parametrus, kad paslaugos gavėjai suprastų, kaip ir kodėl jiems rodomai informacijai suteikiama pirmenybė, kaip pakeisti parametrus, kuriais naudojamasi kuruojant gavėjams teikiamą turinį. Labai didelės interneto platformos turėtų įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones ir užtikrinti, kad rekomendavimo sistemos būtų sukurtos vartotojams patogiu būdu ir nedarytų įtakos galutinių naudotojų elgsenai taikant manipuliacinius modelius;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis
(63)  labai didelių interneto platformų naudojamos reklamos sistemos kelia ypatingą riziką, todėl būtina užtikrinti jų papildomą viešąją ir reguliavimo priežiūrą atsižvelgiant į jų mastą ir gebėjimą orientuotis į paslaugos gavėjus ir juos pasiekti remiantis jų elgesiu tos platformos elektroninėje sąsajoje ir už jos ribų. Labai didelės interneto platformos turėtų užtikrinti viešąją prieigą prie jų elektroninėse sąsajose rodomos reklamos saugyklų, kad būtų lengviau vykdyti priežiūrą ir tirti riziką, kylančią dėl reklamos platinimo internete, pavyzdžiui, dėl neteisėtos reklamos ar manipuliavimo priemonių ir dezinformacijos, kuri daro tikrą ir nuspėjamą neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, visuomenės saugumui, pilietinėms diskusijoms, politiniam dalyvavimui ir lygybei. Saugyklose turėtų būti saugomas reklamos turinys ir susiję reklamuotojo ir reklamos pateikimo duomenys, visų pirma, kai reklama yra tikslinė;
(63)  labai didelių interneto platformų naudojamos reklamos sistemos kelia ypatingą riziką, todėl būtina užtikrinti jų papildomą viešąją ir reguliavimo priežiūrą atsižvelgiant į jų mastą ir gebėjimą orientuotis į paslaugos gavėjus ir juos pasiekti remiantis jų elgesiu tos platformos elektroninėje sąsajoje ir už jos ribų. Labai didelės interneto platformos turėtų užtikrinti viešąją prieigą prie jų elektroninėse sąsajose rodomos reklamos saugyklų, kad būtų lengviau vykdyti priežiūrą ir tirti riziką, kylančią dėl reklamos platinimo internete, pavyzdžiui, dėl neteisėtos reklamos ar manipuliavimo priemonių ir dezinformacijos, kuri daro tikrą ir nuspėjamą neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, visuomenės saugumui, pilietinėms diskusijoms, politiniam dalyvavimui ir lygybei. Saugyklose turėtų būti saugomas reklamos turinys, įskaitant produkto, paslaugos ar prekės ženklo pavadinimą ir reklamos objektą, ir susiję reklamuotojo ir, jei skiriasi, fizinio ar juridinio asmens, kuris sumokėjo už reklamą, ir reklamos pateikimo duomenys, visų pirma, kai reklama yra tikslinė. Be to, labai didelės interneto platformos turėtų ženklinti visą žinomą sintetinę vaizdakaitą, garso įrašus ar kitus failus;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis
(64)  siekdamas tinkamai vykdyti priežiūrą, kaip labai didelės interneto platformos vykdo šiame reglamente nustatytas prievoles, įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius arba Komisija gali reikalauti suteikti prieigą prie tam tikrų duomenų ar juos pateikti. Toks reikalavimas, pavyzdžiui, gali būti susijęs su duomenimis, kurie yra būtini siekiant įvertinti riziką ir galimą žalą, kurią gali padaryti platformos sistemos, duomenimis dėl algoritminių turinio moderavimo sistemų, rekomendavimo sistemų ar reklamos sistemų tikslumo, veikimo ir bandymų arba duomenimis dėl turinio moderavimo ar vidaus skundų nagrinėjimo sistemų procesų ir rezultatų, kaip apibrėžta šiame reglamente. Tyrėjų atliekami tyrimai dėl sisteminės rizikos internete raidos ir sunkumo ypač svarbūs siekiant pašalinti informacijos asimetriją ir sukurti atsparią rizikos mažinimo sistemą, informuojant interneto platformas, skaitmeninių paslaugų koordinatorius, kitas kompetentingas institucijas, Komisiją ir visuomenę. Taigi šiame reglamente numatoma sistema, pagal kurią labai didelės interneto platformos yra įpareigojamos suteikti prieigą prie duomenų patikrintiems tyrėjams. Visi toje sistemoje įtvirtinti prieigos prie duomenų reikalavimai turėtų būti proporcingi ir tinkamai apsaugoti platformos ir visų kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant paslaugos gavėjus, teises ir teisėtus interesus, įskaitant komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją;
(64)  siekdamas tinkamai vykdyti priežiūrą, kaip labai didelės interneto platformos vykdo šiame reglamente nustatytas prievoles, įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius arba Komisija gali reikalauti suteikti prieigą prie tam tikrų duomenų ir algoritmų ar juos pateikti. Toks reikalavimas, pavyzdžiui, gali būti susijęs su duomenimis, kurie yra būtini siekiant įvertinti riziką ir galimą žalą, kurią gali padaryti platformos sistemos, duomenimis dėl algoritminių turinio moderavimo sistemų, rekomendavimo sistemų ar reklamos sistemų tikslumo, veikimo ir bandymų arba duomenimis dėl turinio moderavimo ar vidaus skundų nagrinėjimo sistemų procesų ir rezultatų, kaip apibrėžta šiame reglamente. Patikrintų tyrėjų, patikrintų ne pelno įstaigų, organizacijų ar asociacijų atliekami tyrimai dėl sisteminės rizikos internete raidos ir sunkumo ypač svarbūs siekiant pašalinti informacijos asimetriją ir sukurti atsparią rizikos mažinimo sistemą, informuojant interneto platformas, skaitmeninių paslaugų koordinatorius, kitas kompetentingas institucijas, Komisiją ir visuomenę. Taigi šiame reglamente numatoma sistema, pagal kurią labai didelės interneto platformos yra įpareigojamos suteikti prieigą prie duomenų patikrintiems tyrėjams, ne pelno įstaigoms, organizacijoms ar asociacijoms. Visi toje sistemoje įtvirtinti prieigos prie duomenų reikalavimai turėtų būti proporcingi ir tinkamai apsaugoti platformos ir visų kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant asmens duomenis, paslaugos gavėjus, teises ir teisėtus interesus, įskaitant komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją. Patikrinti tyrėjai, ne pelno organizacijos, organizacijos ar asociacijos turėtų užtikrinti informacijos, kurią jie gauna vykdydami savo užduotis, pavyzdžiui, komercinių paslapčių, konfidencialumą, saugumą ir vientisumą;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis
(66)  siekiant sudaryti sąlygas efektyviai ir nuosekliai vykdyti šiame reglamente nustatytas prievoles, kurias gali tekti vykdyti technologinėmis priemonėmis, svarbu skatinti savanoriškus sektoriaus standartus dėl tam tikrų techninių procedūrų, kai sektorius gali padėti sukurti standartines šio reglamento laikymosi priemones, pavyzdžiui, leidžiančias teikti pranešimus, be kita ko, per taikomųjų programų programavimo sąsajas, arba dėl reklamos saugyklų suderinamumo. Tokie standartai galėtų būti naudingi, visų pirma, palyginti nedideliems tarpininkavimo paslaugų teikėjams. Remiantis standartais būtų galima atskirti įvairių rūšių neteisėtą turinį ar atitinkamais atvejais įvairių rūšių tarpininkavimo paslaugas;
(66)  siekiant sudaryti sąlygas efektyviai ir nuosekliai vykdyti šiame reglamente nustatytas prievoles, kurias gali tekti vykdyti technologinėmis priemonėmis, svarbu skatinti savanoriškus standartus dėl tam tikrų techninių procedūrų, kai sektorius gali padėti sukurti standartines šio reglamento laikymosi priemones, pavyzdžiui, leidžiančias teikti pranešimus, be kita ko, per taikomųjų programų programavimo sąsajas, arba dėl reklamos saugyklų suderinamumo ar dėl nuostatų ir sąlygų. Tokie standartai galėtų būti naudingi, visų pirma, palyginti nedideliems tarpininkavimo paslaugų teikėjams. Remiantis standartais būtų galima atskirti įvairių rūšių neteisėtą turinį ar atitinkamais atvejais įvairių rūšių tarpininkavimo paslaugas. Jei per [24 mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo] nesusitarta dėl atitinkamų standartų, Komisija turėtų galėti įgyvendinimo aktais nustatyti technines specifikacijas, kol bus susitarta dėl savanoriško standarto;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis
(67)  Komisija ir Valdyba turėtų skatinti elgesio kodeksų, kuriais būtų prisidedama prie šio reglamento taikymo, rengimą. Nors elgesio kodeksų įgyvendinimą turėtų būti įmanoma įvertinti kiekybiškai ir jam taikyti viešąją priežiūrą, dėl to neturėtų nukentėti tokių kodeksų savanoriškas pobūdis ir suinteresuotųjų šalių laisvė spręsti, ar dalyvauti. Tam tikromis aplinkybėmis svarbu, kad labai didelės interneto platformos bendradarbiautų rengiant konkrečius elgesio kodeksus ir jų laikytųsi. Jokios šio reglamento nuostatos neužkerta kelio kitiems paslaugų teikėjams prisijungus prie tų pačių elgesio kodeksų laikytis tokių pat išsamaus patikrinimo standartų, perimti geriausią patirtį ir vadovautis Komisijos ir Valdybos rekomendacijomis;
(67)  Komisija ir Valdyba turėtų skatinti elgesio kodeksų, kuriais būtų prisidedama prie šio reglamento taikymo, rengimą ir kad būtų laikomasi šių kodeksų. Komisija ir Valdyba turėtų siekti, kad elgesio kodeksuose būtų aiškiai apibrėžtas siekiamų viešojo intereso tikslų pobūdis, kad juose būtų numatyti nepriklausomo šių tikslų pasiekimo vertinimo mechanizmai ir kad būtų aiškiai apibrėžtas kompetentingų institucijų vaidmuo. Nors elgesio kodeksų įgyvendinimą turėtų būti įmanoma įvertinti kiekybiškai ir jam taikyti viešąją priežiūrą, dėl to neturėtų nukentėti tokių kodeksų savanoriškas pobūdis ir suinteresuotųjų šalių laisvė spręsti, ar dalyvauti. Tam tikromis aplinkybėmis svarbu, kad labai didelės interneto platformos bendradarbiautų rengiant konkrečius elgesio kodeksus ir jų laikytųsi. Jokios šio reglamento nuostatos neužkerta kelio kitiems paslaugų teikėjams prisijungus prie tų pačių elgesio kodeksų laikytis tokių pat išsamaus patikrinimo standartų, perimti geriausią patirtį ir vadovautis Komisijos ir Valdybos rekomendacijomis;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis
(68)  šiame reglamente reikėtų nustatyti tam tikras sritis, kurias derėtų apsvarstyti kaip įtrauktinas į tokius elgesio kodeksus. Visų pirma, rizikos mažinimo priemones dėl konkrečių rūšių neteisėto turinio reikėtų tirti remiantis savireguliavimo ir bendro reguliavimo susitarimais. Dar vienas svarstytinas aspektas – galimas neigiamas sisteminės rizikos poveikis visuomenei ir demokratijai, kaip antai dezinformacija arba manipuliavimo ir piktnaudžiavimo veiksmai. Tai apima suderintus veiksmus, kuriais siekiama skleisti informaciją, įskaitant dezinformaciją, kaip antai robotų naudojimą ar netikras paskyras siekiant kurti netikrą ar klaidinančią informaciją, kartais siekiant gauti ekonominės naudos, kai tai daro itin žalingą poveikį pažeidžiamiems paslaugos teikėjams, pavyzdžiui, vaikams. Kalbant apie tokias sritis, tai, kad labai didelė interneto platforma prisijungia prie tam tikro elgesio kodekso ir jo laikosi, gali būti laikoma tinkama rizikos mažinimo priemone. Tam tikrais atvejais, nustatant, ar interneto platforma yra pažeidusi šiame reglamente nustatytas prievoles, gali būti atsižvelgiama į jos nemotyvuotą atsisakymą priimti Komisijos kvietimą prisijungti prie tokio elgesio kodekso taikymo;
(68)  šiame reglamente reikėtų nustatyti tam tikras sritis, kurias derėtų apsvarstyti kaip įtrauktinas į tokius elgesio kodeksus. Visų pirma, rizikos mažinimo priemones dėl konkrečių rūšių neteisėto turinio reikėtų tirti remiantis savireguliavimo ir bendro reguliavimo susitarimais. Dar vienas svarstytinas aspektas – galimas neigiamas sisteminės rizikos poveikis visuomenei ir demokratijai, kaip antai dezinformacija arba manipuliavimo ir piktnaudžiavimo veiksmai. Tai apima suderintus veiksmus, kuriais siekiama skleisti informaciją, įskaitant dezinformaciją, kaip antai robotų naudojimą ar netikras paskyras siekiant tyčia kurti netikslią ar klaidinančią informaciją, kartais siekiant gauti ekonominės naudos, kai tai daro itin žalingą poveikį pažeidžiamiems paslaugos teikėjams, pavyzdžiui, vaikams. Kalbant apie tokias sritis, tai, kad labai didelė interneto platforma prisijungia prie tam tikro elgesio kodekso ir jo laikosi, gali būti laikoma tinkama rizikos mažinimo priemone;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis
(69)  elgesio kodeksų taisyklės pagal šį reglamentą galėtų būti pagrindas jau įdėtoms Sąjungos lygmens savireguliavimo pastangoms, įskaitant pasižadėjimą dėl produktų saugos, susitarimo memorandumą dėl suklastotų prekių, elgesio kodeksą dėl kovos su neteisėta neapykantą kurstančia kalba ir praktikos kodeksą dėl dezinformacijos. Ypač kalbant apie pastarąjį, Komisija paskelbs rekomendacijas dėl praktikos kodekso dėl dezinformacijos stiprinimo, kaip numatyta Europos demokratijos veiksmų plane;
(69)  elgesio kodeksų taisyklės pagal šį reglamentą galėtų būti pagrindas jau įdėtoms Sąjungos lygmens savireguliavimo pastangoms, įskaitant pasižadėjimą dėl produktų saugos, susitarimo memorandumą dėl suklastotų prekių, elgesio kodeksą dėl kovos su neteisėta neapykantą kurstančia kalba ir praktikos kodeksą dėl dezinformacijos. Komisija taip pat turėtų skatinti rengti elgesio kodeksus, kad būtų lengviau laikytis prievolių tokiose srityse kaip nepilnamečių apsauga ar trumpalaikė nuoma. Kitos svarstytinos sritys galėtų būti informacijos įvairovės skatinimas remiant kokybišką žurnalistiką ir informacijos patikimumo didinimas, kartu gerbiant žurnalistų šaltinių konfidencialumą. Be to, svarbu užtikrinti suderinamumą su jau esamais vykdymo užtikrinimo mechanizmais, pvz., elektroninių ryšių ar žiniasklaidos srityje, ir su nepriklausomomis reguliavimo struktūromis šiose srityse, kaip apibrėžta Sąjungos ir nacionalinėje teisėje;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis
(70)  teikiant reklamą internete paprastai dalyvauja keli subjektai, įskaitant tarpininkavimo paslaugas, kurias naudodami reklamos leidėjai palaiko ryšį su reklamuotojais. Elgesio kodeksais turėtų būti remiamos ir papildomos skaidrumo prievolės, susijusios su interneto platformoms ir labai didelėms interneto platformoms skirta reklama, kaip numatyta šiame reglamente, siekiant numatyti lanksčius ir efektyvius mechanizmus, kad būtų lengviau vykdyti tas prievoles, ypač susijusias su atitinkamos informacijos perdavimo sąlygomis, ir kad jų būtų laikomasi griežčiau. Dalyvaujant daugeliui įvairių suinteresuotųjų subjektų turėtų būti užtikrinama, kad tokie elgesio kodeksai būtų plačiai remiami, techniškai pagrįsti ir efektyvūs ir užtikrintų aukščiausio lygio patogumą naudotojams, kad skaidrumo prievolės pasiektų savo tikslus;
(70)  teikiant reklamą internete paprastai dalyvauja keli subjektai, įskaitant tarpininkavimo paslaugas, kurias naudodami reklamos leidėjai palaiko ryšį su reklamuotojais. Elgesio kodeksais turėtų būti remiamos ir papildomos skaidrumo prievolės, susijusios su interneto platformoms ir labai didelėms interneto platformoms skirta reklama, kaip numatyta šiame reglamente, siekiant numatyti lanksčius ir efektyvius mechanizmus, kad būtų lengviau vykdyti tas prievoles, ypač susijusias su atitinkamos informacijos perdavimo sąlygomis, ir kad jų būtų laikomasi griežčiau. Dalyvaujant daugeliui įvairių suinteresuotųjų subjektų turėtų būti užtikrinama, kad tokie elgesio kodeksai būtų plačiai remiami, techniškai pagrįsti ir efektyvūs ir užtikrintų aukščiausio lygio patogumą naudotojams, kad skaidrumo prievolės pasiektų savo tikslus. Elgesio kodeksų veiksmingumą reikėtų reguliariai vertinti. Kitaip nei teisės aktams, elgesio kodeksams netaikoma demokratinė kontrolė, o jų atitiktis pagrindinėms teisėms nėra peržiūrima teismine tvarka. Siekiant padidinti atskaitomybę, dalyvavimą ir skaidrumą, reikalingos procedūrinės elgesio kodeksų rengimo garantijos. Prieš inicijuodama ar palengvindama elgesio kodeksų rengimą ar peržiūrą, Komisija prireikus gali paprašyti Pagrindinių teisių agentūros arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareikšti savo nuomonę;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis
(71)  ypatingomis aplinkybėmis, darančiomis poveikį visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai, Komisija gali inicijuoti krizės protokolų rengimą, kad interneto aplinkoje susiformuotų greitas kolektyvinis tarpvalstybinio lygmens atsakas. Ypatingos aplinkybės gali būti susijusios su bet kokiu nenuspėjamu įvykiu, kaip antai žemės drebėjimais, uraganais, pandemija ir kitomis didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis visuomenės sveikatai, karu ir teroro aktais, kai, pavyzdžiui, interneto platformomis gali būti piktnaudžiaujama siekiant greitai platinti neteisėtą turinį ar dezinformaciją arba kai reikia greitai išplatinti patikimą informaciją. Atsižvelgiant į svarbų labai didelių interneto platformų vaidmenį platinant informaciją mūsų visuomenėse ir tarpvalstybiniu mastu, tokias platformas reikėtų raginti parengti ir taikyti konkrečius krizės protokolus. Tokius krizės protokolus reikėtų aktyvuoti tik ribotam laikotarpiui, o priimtos priemonės taip pat turėtų apsiriboti tik tuo, kas yra visiškai būtina spręsti su ypatingoms aplinkybėms susijusias problemas. Tokios priemonės turėtų derėti su šiuo reglamentu ir neturėtų būti bendra prievolė dalyvaujančioms labai didelėms interneto platformoms stebėti informaciją, kurią jos perduoda ar saugo, ir aktyviai ieškoti faktų ar aplinkybių, pagal kuriuos būtų galima nustatyti neteisėtą turinį;
(71)  ypatingomis aplinkybėmis, darančiomis poveikį visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai, Komisija gali inicijuoti savanoriškų krizės protokolų rengimą, kad interneto aplinkoje susiformuotų greitas kolektyvinis tarpvalstybinio lygmens atsakas. Ypatingos aplinkybės gali būti susijusios su bet kokiu nenuspėjamu įvykiu, kaip antai žemės drebėjimais, uraganais, pandemija ir kitomis didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis visuomenės sveikatai, karu ir teroro aktais, kai, pavyzdžiui, interneto platformomis gali būti piktnaudžiaujama siekiant greitai platinti neteisėtą turinį ar dezinformaciją arba kai reikia greitai išplatinti patikimą informaciją. Atsižvelgiant į svarbų labai didelių interneto platformų vaidmenį platinant informaciją mūsų visuomenėse ir tarpvalstybiniu mastu, tokias platformas reikėtų raginti parengti ir taikyti konkrečius krizės protokolus. Tokius krizės protokolus reikėtų aktyvuoti tik ribotam laikotarpiui, o priimtos priemonės taip pat turėtų apsiriboti tik tuo, kas yra visiškai būtina spręsti su ypatingoms aplinkybėms susijusias problemas. Tokios priemonės turėtų derėti su šiuo reglamentu ir neturėtų būti bendra prievolė dalyvaujančioms labai didelėms interneto platformoms stebėti informaciją, kurią jos perduoda ar saugo, ir aktyviai ieškoti faktų ar aplinkybių, pagal kuriuos būtų galima nustatyti neteisėtą turinį;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis
(72)  užduotis užtikrinti tinkamą šiame reglamente nustatytų prievolių priežiūrą ir vykdymą iš esmės turėtų atitekti valstybėms narėms. Tam jos turėtų paskirti bent vieną valdžios instituciją, kuriai būtų pavesta taikyti šį reglamentą ir užtikrinti jo vykdymą. Tačiau valstybės narės turėtų turėti galimybę patikėti konkrečias su šio reglamento taikymu susijusias priežiūros ar vykdymo užtikrinimo užduotis ir kompetencijas daugiau nei vienai kompetentingai institucijai, pavyzdžiui, dėl konkrečių subjektų, kaip antai elektroninių ryšių reguliavimo institucijų, žiniasklaidos reguliavimo institucijų ar vartotojų apsaugos institucijų, atsižvelgiant į vidaus konstitucinę, organizacinę ir administracinę struktūrą;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis
(73)  atsižvelgiant į tarpvalstybinį nagrinėjamų paslaugų pobūdį ir horizontalųjį prievolių rinkinį, numatytą šiame reglamente, kiekvienoje valstybėje narėje instituciją, kuriai pavesta vykdyti šio reglamento taikymo priežiūrą ir prireikus užtikrinti jo vykdymą, reikėtų paskirti skaitmeninių paslaugų koordinatoriumi. Jeigu šiam reglamentui taikyti ir jo vykdymui užtikrinti paskiriama daugiau nei viena kompetentinga institucija, skaitmeninių paslaugų koordinatoriumi toje valstybėje narėje reikėtų paskirti tik vieną iš jų. Skaitmeninių paslaugų koordinatorius visais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais turėtų veikti kaip vienas kontaktinis centras Komisijai, Valdybai, kitų valstybių narių skaitmeninių paslaugų koordinatoriams ir kitoms suinteresuotosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Visų pirma, jeigu tam tikroje valstybėje narėje užduočių pagal šį reglamentą vykdymas pavedamas kelioms kompetentingoms institucijoms, skaitmeninių paslaugų koordinatorius turėtų užtikrinti koordinavimą ir bendradarbiauti su tokiomis institucijomis pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomos jų atitinkamos užduotys, ir turėtų užtikrinti efektyvų visų svarbių institucijų dalyvavimą vykdant priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą Sąjungos lygmeniu;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis
(74)  skaitmeninių paslaugų koordinatorius ir kitos pagal šį reglamentą paskirtos kompetentingos institucijos atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant šiame reglamente nustatytų teisių ir prievolių efektyvumą ir jo tikslų įgyvendinimą. Be to, būtina užtikrinti, kad tokios institucijos veiktų visiškai nepriklausomai nuo privačiųjų ir viešųjų subjektų, be prievolių ar galimybių prašyti ar gauti nurodymų, be kita ko, iš vyriausybės, ir nedarant poveikio konkrečioms pareigoms bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis institucijomis, skaitmeninių paslaugų koordinatoriais, Valdyba ir Komisija. Kita vertus, tokių institucijų nepriklausomumas neturėtų reikšti, kad joms negali būti, laikantis nacionalinių konstitucijų ir nekeliant pavojaus šio reglamento tikslų įgyvendinimui, taikomi nacionaliniai kontrolės ar stebėsenos mechanizmai dėl jų finansinių išlaidų ar teisminė peržiūra arba kad jos neturėtų turėti galimybės konsultuotis su kitomis nacionalinėmis institucijomis, įskaitant teisėsaugos institucijas ar atitinkamais atvejais krizių valdymo institucijas;
(74)  skaitmeninių paslaugų koordinatorius ir kitos pagal šį reglamentą paskirtos kompetentingos institucijos atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant šiame reglamente nustatytų teisių ir prievolių efektyvumą ir jo tikslų įgyvendinimą. Be to, būtina užtikrinti, kad tokios institucijos turėtų reikiamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad galėtų vykdyti savo užduotis pagal šį reglamentą. Taip pat būtina užtikrinti, kad tokios institucijos veiktų visiškai nepriklausomai nuo privačiųjų ir viešųjų subjektų, be prievolių ar galimybių prašyti ar gauti nurodymų, be kita ko, iš vyriausybės, ir nedarant poveikio konkrečioms pareigoms bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis institucijomis, skaitmeninių paslaugų koordinatoriais, Valdyba ir Komisija. Kita vertus, tokių institucijų nepriklausomumas neturėtų reikšti, kad joms negali būti, laikantis nacionalinių konstitucijų ir nekeliant pavojaus šio reglamento tikslų įgyvendinimui, taikomi nacionaliniai kontrolės ar stebėsenos mechanizmai dėl jų finansinių išlaidų ar teisminė peržiūra arba kad jos neturėtų turėti galimybės konsultuotis su kitomis nacionalinėmis institucijomis, įskaitant teisėsaugos institucijas ar atitinkamais atvejais krizių valdymo institucijas;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis
(75)  valstybės narės gali pavesti vykdyti skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus funkciją esamai nacionalinei institucijai arba patikėti jai konkrečias užduotis taikyti šį reglamentą ir užtikrinti jo vykdymą, jeigu tokia paskirtoji institucija laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų, pavyzdžiui, susijusių su jos nepriklausomumu. Be to, valstybėms narėms iš principo netrukdoma sujungti funkcijų su esama institucija, laikantis Sąjungos teisės. Tokios priemonės, inter alia, gali būti draudimas nušalinti esamos institucijos kolegialaus organo pirmininką ar valdybos narį prieš pasibaigiant jo kadencijai vien dėl to, kad įvyko institucinė reforma, kurios metu skirtingos funkcijos buvo sujungtos vienoje institucijoje, nes nėra jokių taisyklių, kuriomis būtų garantuojama, kad toks atleidimas iš pareigų nekels pavojaus tokių narių nepriklausomumui ir nešališkumui;
(75)  valstybės narės gali pavesti vykdyti skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus funkciją esamai nacionalinei institucijai arba patikėti jai konkrečias užduotis prižiūrėti ir užtikrinti šio reglamento taikymą ir vykdymą, jeigu tokia paskirtoji institucija laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų, pavyzdžiui, susijusių su jos nepriklausomumu. Be to, valstybėms narėms iš principo netrukdoma sujungti funkcijų su esama institucija, laikantis Sąjungos teisės. Tokios priemonės, inter alia, gali būti draudimas nušalinti esamos institucijos kolegialaus organo pirmininką ar valdybos narį prieš pasibaigiant jo kadencijai vien dėl to, kad įvyko institucinė reforma, kurios metu skirtingos funkcijos buvo sujungtos vienoje institucijoje, nes nėra jokių taisyklių, kuriomis būtų garantuojama, kad toks atleidimas iš pareigų nekels pavojaus tokių narių nepriklausomumui ir nešališkumui;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis
(76)  nesant bendrojo reikalavimo tarpininkavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą vienos iš valstybių narių teritorijoje, reikia užtikrinti, kad būtų aišku, kurios valstybės narės jurisdikcijai priklauso tokie paslaugų teikėjai nacionalinėms kompetentingoms institucijoms užtikrinant III ir IV skyriuose nustatytų taisyklių vykdymą. Paslaugų teikėjas turėtų priklausyti valstybės narės, kurioje yra jo pagrindinė įsisteigimo vieta, jurisdikcijai, t. y. ten, kur yra paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė arba registruota buveinė, kurioje atliekamos pagrindinės finansinės funkcijos ir vykdoma veiklos kontrolė. Kalbant apie paslaugų teikėjus, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, bet siūlo savo paslaugas Sąjungoje ir kuriems dėl to taikomas šis reglamentas, jurisdikcija turėtų priklausyti valstybei narei, kurioje tokie paslaugų teikėjai yra paskyrę savo teisinį atstovą, turint omenyje šiame reglamente nustatytą teisinių atstovų funkciją. Tačiau tam, kad šis reglamentas būtų taikomas efektyviai, visos valstybės narės turėtų turėti jurisdikciją dėl paslaugų teikėjų, kurie nėra paskyrę teisinio atstovo, jeigu laikomasi principo ne bis in idem. Tuo tikslu kiekviena valstybė narė, turinti jurisdikciją tokių paslaugų teikėjų atžvilgiu, nepagrįstai nedelsdama turėtų informuoti visas kitas valstybes nares apie priemones, kurių imamasi dėl turimos jurisdikcijos;
(76)  nesant bendrojo reikalavimo tarpininkavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą vienos iš valstybių narių teritorijoje, reikia užtikrinti, kad būtų aišku, kurios valstybės narės jurisdikcijai priklauso tokie paslaugų teikėjai nacionalinėms kompetentingoms institucijoms užtikrinant šiame reglamente nustatytų taisyklių vykdymą. Paslaugų teikėjas turėtų priklausyti valstybės narės, kurioje yra jo pagrindinė įsisteigimo vieta, jurisdikcijai, t. y. ten, kur yra paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė arba registruota buveinė, kurioje atliekamos pagrindinės finansinės funkcijos ir vykdoma veiklos kontrolė. Kalbant apie paslaugų teikėjus, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, bet siūlo savo paslaugas Sąjungoje ir kuriems dėl to taikomas šis reglamentas, jurisdikcija turėtų priklausyti valstybei narei, kurioje tokie paslaugų teikėjai yra paskyrę savo teisinį atstovą, turint omenyje šiame reglamente nustatytą teisinių atstovų funkciją. Tačiau tam, kad šis reglamentas būtų taikomas efektyviai, visos valstybės narės turėtų turėti jurisdikciją dėl paslaugų teikėjų, kurie nėra paskyrę teisinio atstovo, jeigu laikomasi principo ne bis in idem. Tuo tikslu kiekviena valstybė narė, turinti jurisdikciją tokių paslaugų teikėjų atžvilgiu, nepagrįstai nedelsdama turėtų informuoti visas kitas valstybes nares apie priemones, kurių imamasi dėl turimos jurisdikcijos;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis
(77)  valstybės narės turėtų suteikti skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ir bet kokiai kitai pagal šį reglamentą paskirtai kompetentingai institucijai pakankamus įgaliojimus ir išteklius, kad būtų užtikrinamas efektyvus tyrimas ir vykdymas. Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, visų pirma, turėtų turėti galimybę ieškoti jų teritorijoje esančios informacijos ir ją gauti, be kita ko, atlikdami bendrus tyrimus, tinkamai atsižvelgiant į tai, kad priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priemones dėl paslaugų teikėjo, priklausančio kitos valstybės narės jurisdikcijai, turėtų priimti tos kitos valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius, kai tinkama, pagal su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu susijusias procedūras;
(77)  valstybės narės turėtų suteikti skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ir bet kokiai kitai pagal šį reglamentą paskirtai kompetentingai institucijai pakankamus įgaliojimus ir išteklius, kad būtų užtikrinamas efektyvus tyrimas ir vykdymas. Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, visų pirma, turėtų turėti galimybę priimti proporcingas laikinąsias priemones didelės žalos rizikos atveju, taip pat ieškoti jų teritorijoje esančios informacijos ir ją gauti, be kita ko, atlikdami bendrus tyrimus, tinkamai atsižvelgiant į tai, kad priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priemones dėl paslaugų teikėjo, priklausančio kitos valstybės narės jurisdikcijai, turėtų priimti tos kitos valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius, kai tinkama, pagal su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu susijusias procedūras;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis
(78)  savo nacionalinės teisės aktuose, laikydamosi Sąjungos teisės ir, visų pirma, šio reglamento ir Chartijos, valstybės narės turėtų nustatyti išsamias sąlygas ir apribojimus dėl jų skaitmeninių paslaugų koordinatorių ir, kai tinkama, kitų kompetentingų institucijų tiriamųjų ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimų vykdymo pagal šį reglamentą;
(78)  savo nacionalinės teisės aktuose, laikydamosi Sąjungos teisės ir, visų pirma, šio reglamento ir Chartijos, valstybės narės turėtų nustatyti išsamias sąlygas ir apribojimus dėl jų skaitmeninių paslaugų koordinatorių ir, kai tinkama, kitų kompetentingų institucijų tiriamųjų ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimų vykdymo pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti nuoseklų ir vienodą šio reglamento taikymą, Komisija turėtų priimti gaires dėl taisyklių ir procedūrų, susijusių su skaitmeninių paslaugų koordinatorių įgaliojimais;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis
(79)  vykdydamos tuos įgaliojimus kompetentingos institucijos turėtų laikytis taikytinų nacionalinių taisyklių dėl procedūrų ir klausimų, pavyzdžiui, susijusių su būtinybe gauti išankstinį teismo leidimą patekti į tam tikras patalpas ir advokato teise neatskleisti profesinės paslapties. Tokiomis nuostatomis, visų pirma, turėtų būti užtikrinama, kad būtų paisoma pagrindinių teisių į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę į gynybą, ir teisės į privatų gyvenimą. Šiuo požiūriu tinkamas orientyras galėtų būti garantijos, numatytos dėl Komisijos procedūrų pagal šį reglamentą. Prieš priimant bet kokį galutinį sprendimą reikėtų garantuoti išankstinę teisingą ir nešališką procedūrą, įskaitant suinteresuotųjų asmenų teisę būti išklausytam ir teisę susipažinti su byla, kartu užtikrinant konfidencialumą ir profesinių ir verslo paslapčių apsaugą, taip pat prievolę nurodyti prasmingus sprendimo motyvus. Tačiau tai neturėtų būti kliūtis tinkamai pagrįstais skubiais atvejais ir tinkamomis sąlygomis imtis priemonių, laikantis atitinkamų procedūrų. Naudojimasis įgaliojimais taip pat turėtų būti proporcingas, inter alia, pažeidimo ar įtariamo pažeidimo pobūdžiui ir bendrai faktinei ar galimai jo daromai žalai. Kompetentingos institucijos iš esmės turėtų atsižvelgti į visus svarbius faktus ir bylos aplinkybes, įskaitant informaciją, kurią kompetentingos institucijos surinko kitose valstybėse narėse;
(79)  vykdydamos tuos įgaliojimus kompetentingos institucijos turėtų laikytis taikytinų nacionalinių taisyklių dėl procedūrų ir klausimų, pavyzdžiui, susijusių su būtinybe gauti išankstinį teismo leidimą patekti į tam tikras patalpas ir advokato teise neatskleisti profesinės paslapties. Tokiomis nuostatomis, visų pirma, turėtų būti užtikrinama, kad būtų paisoma pagrindinių teisių į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę į gynybą, ir teisės į privatų gyvenimą. Šiuo požiūriu tinkamas orientyras galėtų būti garantijos, numatytos dėl Komisijos procedūrų pagal šį reglamentą. Prieš priimant bet kokį galutinį sprendimą reikėtų garantuoti išankstinę teisingą ir nešališką procedūrą, įskaitant suinteresuotųjų asmenų teisę būti išklausytam ir teisę susipažinti su byla, kartu užtikrinant konfidencialumą ir profesinių ir verslo paslapčių apsaugą, taip pat prievolę nurodyti prasmingus sprendimo motyvus. Tačiau tai neturėtų būti kliūtis tinkamai pagrįstais skubiais atvejais ir tinkamomis sąlygomis imtis priemonių, laikantis atitinkamų procedūrų. Naudojimasis įgaliojimais taip pat turėtų būti proporcingas, inter alia, pažeidimo ar įtariamo pažeidimo pobūdžiui ir bendrai faktinei ar galimai jo daromai žalai. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į visus svarbius faktus ir bylos aplinkybes, įskaitant informaciją, kurią kompetentingos institucijos surinko kitose valstybėse narėse;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis
(80)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už šiame reglamente nustatytų prievolių pažeidimus gali būti skiriamos efektyvios, proporcingos ir atgrasomosios nuobaudos, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, sunkumą, pasikartojimą ir trukmę, atitinkamą viešąjį interesą, vykdomos veiklos mastą ir rūšį ir pažeidėjo ekonominius pajėgumus. Skiriant nuobaudas reikėtų, visų pirma, atsižvelgti į tai, ar atitinkamas tarpininkavimo paslaugų teikėjas nuolat ar pakartotinai nevykdo savo prievolių pagal šį reglamentą ir, kai tinkama, ar paslaugų teikėjas vykdo veiklą keliose valstybėse narėse;
(80)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už šiame reglamente nustatytų prievolių pažeidimus gali būti skiriamos efektyvios, proporcingos ir atgrasomosios nuobaudos, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, sunkumą, pasikartojimą ir trukmę, atitinkamą viešąjį interesą, vykdomos veiklos mastą ir rūšį ir pažeidėjo ekonominius pajėgumus. Skiriant nuobaudas reikėtų, visų pirma, atsižvelgti į tai, ar atitinkamas tarpininkavimo paslaugų teikėjas nuolat ar pakartotinai nevykdo savo prievolių pagal šį reglamentą ir, kai tinkama, į nukentėjusių gavėjų skaičių, į tyčinį ar aplaidų pažeidimo pobūdį ir į tai, ar paslaugų teikėjas vykdo veiklą keliose valstybėse narėse. Komisija turėtų parengti valstybėms narėms skirtas gaires dėl proporcingų sankcijų skyrimo kriterijų ir sąlygų;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis
(81)  siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento vykdymą ir nepažeidžiant šio reglamento jurisdikcijos taisyklių, fiziniai asmenys ar atstovaujančios organizacijos turėtų turėti galimybę pateikti skundą, susijusį su šio reglamento laikymusi, teritorijos, kurioje jie gavo paslaugą, skaitmeninių paslaugų koordinatoriui. Skunduose reikėtų sąžiningai apžvelgti nuogąstavimus, susijusius su tuo, kaip tam tikras tarpininkavimo paslaugų teikėjas laikosi reikalavimų, skaitmeninių paslaugų koordinatoriui taip pat galima pranešti apie visus svarbesnius klausimus. Jeigu klausimą reikia spręsti bendradarbiaujant tarpvalstybiniu lygmeniu, skaitmeninių paslaugų koordinatorius turėtų įtraukti kitas nacionalines kompetentingas institucijas ir kitos valstybės narės, visų pirma tos, kurioje yra įsisteigęs atitinkamas tarpininkavimo paslaugų teikėjas, skaitmeninių paslaugų koordinatorių;
(81)  siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų prievolių vykdymą ir nepažeidžiant šio reglamento jurisdikcijos taisyklių, fiziniai asmenys ar atstovaujančios organizacijos turėtų turėti galimybę pateikti skundą, susijusį su šio reglamento laikymusi, teritorijos, kurioje jie gavo paslaugą, skaitmeninių paslaugų koordinatoriui. Skunduose reikėtų sąžiningai apžvelgti nuogąstavimus, susijusius su tuo, kaip tam tikras tarpininkavimo paslaugų teikėjas laikosi reikalavimų, skaitmeninių paslaugų koordinatoriui taip pat galima pranešti apie visus svarbesnius klausimus. Jeigu klausimą reikia spręsti bendradarbiaujant tarpvalstybiniu lygmeniu, skaitmeninių paslaugų koordinatorius turėtų įtraukti kitas nacionalines kompetentingas institucijas ir kitos valstybės narės, visų pirma tos, kurioje yra įsisteigęs atitinkamas tarpininkavimo paslaugų teikėjas, skaitmeninių paslaugų koordinatorių. Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius turėtų laiku išnagrinėti skundą ir pranešti valstybės narės, kurioje paslaugos gavėjas gyvena ar yra įsisteigęs, skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, kaip skundas buvo išnagrinėtas;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
82 konstatuojamoji dalis
(82)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad skaitmeninių paslaugų koordinatoriai galėtų imtis priemonių, kurios būtų efektyvios pašalinant tam tikrus itin sunkius ir nuolat daromus pažeidimus ir būtų jiems proporcingos. Ypač tais atvejais, kai tokios priemonės gali padaryti poveikį trečiųjų šalių teisėms ir interesams, kaip ypač tuo atveju, kai prieiga prie elektroninių sąsajų yra apribota, derėtų reikalauti, kad nurodymą imtis priemonių skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus prašymu išduotų kompetentinga teisminė institucija ir kad būtų numatytos papildomos apsaugos priemonės. Visų pirma, trečiosioms šalims, kurios gali patirti poveikį, turėtų būti sudaroma galimybė būti išklausytoms ir tokie nurodymai turėtų būti pateikiami tik kai įgaliojimais imtis tokių priemonių, kaip numatyta kituose Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, užtikrinti, kad būtų skubiai pašalinti tinklalapiai, kuriuose yra vaikų pornografijos ar kuriuose ji platinama, arba atimti prieigą prie paslaugų, naudojasi trečioji šalis pažeisdama intelektinės nuosavybės teisę arba dėl pagrįstų priežasčių jais pasinaudoti neįmanoma;
(82)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad skaitmeninių paslaugų koordinatoriai galėtų imtis priemonių, kurios būtų veiksmingos šalinant tam tikrus itin sunkius ir nuolat daromus šio reglamento pažeidimus ir būtų jiems proporcingos. Ypač tais atvejais, kai tokios priemonės gali padaryti poveikį trečiųjų šalių teisėms ir interesams, kaip ypač tuo atveju, kai prieiga prie elektroninių sąsajų yra apribota, derėtų reikalauti, kad nurodymą imtis priemonių skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus prašymu išduotų kompetentinga teisminė institucija ir kad būtų numatytos papildomos apsaugos priemonės. Visų pirma, trečiosioms šalims, kurios gali patirti poveikį, turėtų būti sudaroma galimybė būti išklausytoms ir tokie nurodymai turėtų būti pateikiami tik kai įgaliojimais imtis tokių priemonių, kaip numatyta kituose Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, užtikrinti, kad būtų skubiai pašalinti tinklalapiai, kuriuose yra vaikų pornografijos ar kuriuose ji platinama, arba atimti prieigą prie paslaugų, naudojasi trečioji šalis pažeisdama intelektinės nuosavybės teisę arba dėl pagrįstų priežasčių jais pasinaudoti neįmanoma;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
83 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(83a)  nedarant poveikio šiame reglamente numatytoms nuostatoms dėl atleidimo nuo atsakomybės, kiek tai susiję su paslaugos gavėjo prašymu perduodama arba saugoma informacija, tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų būti atsakingi už savo prievolių, nustatytų šiame reglamente, pažeidimą. Paslaugos gavėjai ir jiems atstovaujančios organizacijos turėtų turėti teisę naudotis proporcingomis ir veiksmingomis žalos atlyginimo priemonėmis. Visų pirma jie turėtų turėti teisę pagal nacionalinę arba Sąjungos teisę reikalauti, kad tarpininkavimo paslaugų teikėjai atlygintų bet kokią tiesioginę žalą ar nuostolius, patirtus dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjų padaryto šiame reglamente nustatytų prievolių pažeidimo;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis
(84)  skaitmeninių paslaugų koordinatorius turėtų reguliariai skelbti pagal šį reglamentą vykdomos veiklos ataskaitą. Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninių paslaugų koordinatoriui taip pat pranešama apie nurodymus imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį arba teikti šiuo reglamentu reguliuojamą informaciją per bendrą dalijimosi informacija sistemą, skaitmeninių paslaugų koordinatorius į savo metinę ataskaitą turėtų įtraukti tokių tarpininkavimo paslaugų teikėjams skirtų nurodymų, kuriuos pateikė jo valstybės narės teisminės ir administracinės institucijos, skaičių ir kategorijas;
(84)  skaitmeninių paslaugų koordinatorius turėtų reguliariai, standartizuota ir kompiuteriu skaitoma forma skelbti pagal šį reglamentą vykdomos veiklos ataskaitą. Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninių paslaugų koordinatoriui taip pat pranešama apie nurodymus imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį arba teikti šiuo reglamentu reguliuojamą informaciją per bendrą dalijimosi informacija sistemą, grindžiamą Vidaus rinkos informacine sistema, skaitmeninių paslaugų koordinatorius į savo metinę ataskaitą turėtų įtraukti tokių tarpininkavimo paslaugų teikėjams skirtų nurodymų, kuriuos pateikė jo valstybės narės teisminės ir administracinės institucijos, skaičių ir kategorijas;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
86 konstatuojamoji dalis
(86)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinei priežiūrai ir tyrimams, kuriuose dalyvauja kelios valstybės narės, skaitmeninių paslaugų koordinatoriai turėtų turėti galimybę nuolat ar laikinai dalyvauti bendroje priežiūros ir tyrimo veikloje, susijusioje su šiuo reglamentu reguliuojamais klausimais. Tokioje veikloje gali dalyvauti kitos kompetentingos institucijos, ji gali būti susijusi su įvairiais klausimais nuo koordinuoto duomenų rinkimo iki prašymų pateikti informaciją ar patalpų tikrinimo, neviršijant kiekvienos dalyvaujančios institucijos įgaliojimų ribų ir taikymo srities. Valdybos galima prašyti teikti patarimus dėl tokios veiklos, pavyzdžiui, siūlant su veikla susijusias veiksmų gaires ir terminus arba siūlant sukurti ad hoc specialios paskirties grupes, kurių veikloje dalyvautų suinteresuotosios institucijos;
(86)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinei priežiūrai ir tyrimams, kuriuose dalyvauja kelios valstybės narės, skaitmeninių paslaugų koordinatoriai turėtų turėti galimybę nuolat ar laikinai dalyvauti bendroje priežiūros ir tyrimo veikloje, susijusioje su šiuo reglamentu reguliuojamais klausimais, remiantis atitinkamų valstybių narių susitarimu ir, jei susitarimo nėra, vadovaujant įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui. Tokioje veikloje gali dalyvauti kitos kompetentingos institucijos, ji gali būti susijusi su įvairiais klausimais nuo koordinuoto duomenų rinkimo iki prašymų pateikti informaciją ar patalpų tikrinimo, neviršijant kiekvienos dalyvaujančios institucijos įgaliojimų ribų ir taikymo srities. Valdybos galima prašyti teikti patarimus dėl tokios veiklos, pavyzdžiui, siūlant su veikla susijusias veiksmų gaires ir terminus arba siūlant sukurti ad hoc specialios paskirties grupes, kurių veikloje dalyvautų suinteresuotosios institucijos;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis
(88)  siekiant užtikrinti nuoseklų šio reglamento taikymą, Sąjungos lygmeniu būtina sukurti nepriklausomą patariamąją grupę, kuri remtų Komisiją ir padėtų koordinuoti skaitmeninių paslaugų koordinatorių veiksmus. Tokią Europos skaitmeninių paslaugų valdybą turėtų sudaryti skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, nedarant poveikio galimybei skaitmeninių paslaugų koordinatoriams kviesti į savo posėdžius ar paskirti ad hoc delegatus iš kitų kompetentingų institucijų, kurioms pagal šį reglamentą pavedamos konkrečios užduotys, jeigu to reikalaujama paskirstant užduotis ir kompetencijas nacionaliniu lygmeniu. Jeigu yra daug dalyvių iš vienos valstybės narės, balsavimo teisė turėtų būti suteikiama tik vienam valstybės narės atstovui;
(88)  siekiant užtikrinti nuoseklų šio reglamento taikymą, Sąjungos lygmeniu būtina sukurti nepriklausomą patariamąją grupę, kuri remtų Komisiją ir padėtų koordinuoti skaitmeninių paslaugų koordinatorių veiksmus. Tokią Europos skaitmeninių paslaugų valdybą turėtų sudaryti skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, nedarant poveikio galimybei skaitmeninių paslaugų koordinatoriams kviesti į savo posėdžius ar paskirti ad hoc delegatus iš kitų kompetentingų institucijų, kurioms pagal šį reglamentą pavedamos konkrečios užduotys, jeigu to reikalaujama paskirstant užduotis ir kompetencijas nacionaliniu lygmeniu. Jeigu yra daug dalyvių iš vienos valstybės narės, balsavimo teisė turėtų būti suteikiama tik vienam valstybės narės atstovui. Valdybos darbo tvarkos taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad būtų laikomasi informacijos konfidencialumas;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis
(90)  tuo tikslu Valdyba turėtų turėti galimybę rengti nuomones, prašymus ir rekomendacijas, skirtas skaitmeninių paslaugų teikėjams ar kitoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Nors šie dokumentai nėra teisiškai privalomi, sprendimą nuo jų nukrypti reikėtų tinkamai paaiškinti ir Komisija gali į jį atsižvelgti vertindama atitinkamos valstybės narės prievolių vykdymą pagal šį reglamentą;
(90)  tuo tikslu Valdyba turėtų turėti galimybę rengti nuomones, prašymus ir rekomendacijas, skirtas skaitmeninių paslaugų teikėjams ar kitoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Nors šie dokumentai nėra teisiškai privalomi, sprendimą nuo jų nukrypti reikėtų tinkamai paaiškinti ir Komisija gali į jį atsižvelgti vertindama atitinkamos valstybės narės prievolių vykdymą pagal šį reglamentą. Valdyba turėtų parengti metinę savo veiklos ataskaitą;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis
(91)  siekdama užtikrinti, kad jai pateikiami klausimai būtų vertinami iš visos Europos perspektyvos, Valdyba turėtų suburti skaitmeninių paslaugų koordinatorių ir galbūt kitų kompetentingų institucijų atstovus pirmininkaujant Komisijai. Atsižvelgiant į galimus pagrindinius elementus, kurie gali būti svarbūs kitoms Sąjungos lygmens reglamentavimo sistemoms, Valdybai turėtų būti leidžiama, kai tai būtina jos užduotims atlikti, bendradarbiauti su kitomis Sąjungos įstaigomis, tarnybomis, agentūromis ir patariamosiomis grupėmis, atsakingomis už tokias sritis, kaip lygybė, įskaitant moterų ir vyrų lygybę, ir nediskriminavimas, duomenų apsauga, elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos, ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, susijusio su muitais, nustatymas ir tyrimas arba vartotojų apsauga;
(91)  siekdama užtikrinti, kad jai pateikiami klausimai būtų vertinami iš visos Europos perspektyvos, Valdyba turėtų suburti skaitmeninių paslaugų koordinatorių ir galbūt kitų kompetentingų institucijų atstovus pirmininkaujant Komisijai. Atsižvelgiant į galimus pagrindinius elementus, kurie gali būti svarbūs kitoms Sąjungos lygmens reglamentavimo sistemoms, Valdybai turėtų būti leidžiama, kai tai būtina jos užduotims atlikti, bendradarbiauti su kitomis Sąjungos įstaigomis, tarnybomis, agentūromis ir patariamosiomis grupėmis, atsakingomis už tokias sritis, kaip lygybė, įskaitant moterų ir vyrų lygybę, ir nediskriminavimas, lyčių lygybė ir nediskriminavimas, visų formų smurto prieš moteris ir mergaites ir kitų formų smurto dėl lyties panaikinimas, duomenų apsauga, intelektinės nuosavybės teisės, konkurencija, elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos, rinkos priežiūra, ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, susijusio su muitais, nustatymas ir tyrimas arba vartotojų apsauga;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
96 konstatuojamoji dalis
(96)  jeigu platforma faktiškai nepašalina nuostatos, taikomos tik labai didelėms interneto platformoms, pažeidimo, kaip numatyta veiksmų plane, tik Komisija savo iniciatyva arba Valdybos teikimu gali priimti sprendimą toliau tirti atitinkamą pažeidimą ir priemones, kurių vėliau imasi platforma, įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui nebedalyvaujant. Atlikus visus būtinus tyrimus Komisijai turėtų būti sudarytos sąlygos, kai tai pagrįsta, priimti sprendimus, kuriais nustatomas pažeidimas ir skiriamos sankcijos labai didelėms interneto platformoms. Ji taip pat turėtų turėti galimybę tarpvalstybiniais atvejais įsikišti, kai įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius, nepaisydamas Komisijos prašymo, nesiėmė jokių priemonių, arba tais atvejais, kai pats įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius paprašė Komisijos įsikišti dėl bet kokios kitos šio reglamento nuostatos pažeidimo, kurį padarė labai didelė interneto platforma;
(96)  jeigu platforma faktiškai nepašalina nuostatos, taikomos tik labai didelėms interneto platformoms, pažeidimo, kaip numatyta veiksmų plane, tik Komisija savo iniciatyva arba Valdybos teikimu galėtų pradėti tolesnį atitinkamo pažeidimo ir priemonių, kurių vėliau imasi platforma, tyrimą įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui nebedalyvaujant. Atlikus visus būtinus tyrimus Komisijai turėtų būti sudarytos sąlygos, kai tai pagrįsta, priimti sprendimus, kuriais nustatomas pažeidimas ir skiriamos sankcijos labai didelėms interneto platformoms. Ji taip pat turėtų įsikišti tarpvalstybiniais atvejais, kai įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius, nepaisydamas Komisijos prašymo, nesiėmė jokių priemonių, arba tais atvejais, kai pats įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius paprašė Komisijos įsikišti dėl bet kokios kitos šio reglamento nuostatos pažeidimo, kurį padarė labai didelė interneto platforma. Komisija turėtų inicijuoti procedūrą dėl galimo sprendimų priėmimo dėl atitinkamo labai didelės interneto platformos elgesio, pavyzdžiui, kai įtariama, kad platforma pažeidė šį reglamentą, įskaitant atvejus, kai nustatoma, kad platforma neįgyvendino nepriklausomo audito veiklos rekomendacijų, kurias patvirtino įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius, ir kai įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius nesiėmė jokių tyrimo ar vykdymo užtikrinimo priemonių;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
97 konstatuojamoji dalis
(97)  Komisija turėtų turėti galimybę laisvai spręsti, ar nori kištis visais tais atvejais, kai pagal šį reglamentą ji yra įgaliota tai daryti, ar ne. Komisijai inicijavus procedūrą, siekiant išvengti dubliavimosi, nenuoseklumo ir rizikos principo ne bis in idem požiūriu, atitinkamiems įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriams neturėtų būti leidžiama vykdyti savo tiriamųjų ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimų dėl atitinkamo tiriamos labai didelės interneto platformos elgesio. Tačiau efektyvumo sumetimais tokiems skaitmeninių paslaugų koordinatoriams neturėtų būti kliudoma vykdyti savo įgaliojimus, kad padėtų Komisijai jos prašymu atlikti jos priežiūros užduotis, arba dėl kito elgesio, įskaitant tos pačios labai didelės interneto platformos elgesį, kai ji įtariama padariusi naują pažeidimą. Tokie skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, Valdyba ir tam tikrais atvejais – kiti skaitmeninių paslaugų koordinatoriai turėtų Komisijai teikti visą būtiną informaciją ir pagalbą, kad ji galėtų efektyviai vykdyti savo užduotis, o Komisija savo ruožtu turėtų juos informuoti, kai tinkama, apie savo įgaliojimų vykdymą. Šiuo požiūriu, kai tinkama, Komisija turėtų atsižvelgti į visus svarbius Valdybos ar atitinkamų skaitmeninių paslaugų koordinatorių atliktus vertinimus ir visus svarbius jų surinktus įrodymus ir informaciją, nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų ir pareigos prireikus atlikti papildomus tyrimus;
(97)  Komisijai inicijavus procedūrą, siekiant išvengti dubliavimosi, nenuoseklumo ir rizikos principo ne bis in idem požiūriu, atitinkamiems įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriams neturėtų būti leidžiama vykdyti savo tiriamųjų ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimų dėl atitinkamo tiriamos labai didelės interneto platformos elgesio. Tačiau efektyvumo sumetimais tokiems skaitmeninių paslaugų koordinatoriams neturėtų būti kliudoma vykdyti savo įgaliojimus, kad padėtų Komisijai jos prašymu atlikti jos priežiūros užduotis, arba dėl kito elgesio, įskaitant tos pačios labai didelės interneto platformos elgesį, kai ji įtariama padariusi naują pažeidimą. Tokie skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, Valdyba ir tam tikrais atvejais – kiti skaitmeninių paslaugų koordinatoriai turėtų Komisijai teikti visą būtiną informaciją ir pagalbą, kad ji galėtų efektyviai vykdyti savo užduotis, o Komisija savo ruožtu turėtų juos informuoti, kai tinkama, apie savo įgaliojimų vykdymą. Šiuo požiūriu, kai tinkama, Komisija turėtų atsižvelgti į visus svarbius Valdybos ar atitinkamų skaitmeninių paslaugų koordinatorių atliktus vertinimus ir visus svarbius jų surinktus įrodymus ir informaciją, nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų ir pareigos prireikus atlikti papildomus tyrimus;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
97 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(97a)  Komisija turėtų užtikrinti, kad bus nepriklausoma ir nešališka pagal šį reglamentą priimdama sprendimus dėl skaitmeninių paslaugų koordinatorių ir paslaugų teikėjų;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
99 konstatuojamoji dalis
(99)  Komisija, visų pirma, turėtų turėti galimybę susipažinti su visais svarbiais dokumentais, duomenimis ir informacija, kurių reikia inicijuojant ir atliekant tyrimus ir stebint, kaip vykdomos tam tikros šiame reglamente nustatytos prievolės, neatsižvelgiant į tai, kam priklauso tokie dokumentai, duomenys ar informacija, nei į jų pavidalą ar formatą, jų saugojimo laikmeną arba tikslią vietą, kurioje jie laikomi. Komisija turėtų turėti galimybę tiesiogiai prašyti, kad atitinkama labai didelė interneto platforma ar atitinkamos trečiosios šalys ar asmenys pateiktų visus svarbius įrodymus, duomenis ir informaciją. Be to, šio reglamento tikslais Komisija turėtų turėti galimybę prašyti svarbios informacijos iš bet kokios valdžios institucijos, įstaigos ar agentūros valstybėje narėje arba bet kokio fizinio ar juridinio asmens. Komisija turėtų būti įgaliota prašyti suteikti jai prieigą prie atitinkamų asmenų duomenų bazių ir algoritmų bei pateikti su jais susijusius paaiškinimus, taip pat jiems sutikus apklausti visus asmenis, kurie gali turėti naudingos informacijos, ir dokumentuoti jų pareiškimus. Komisiją taip pat reikėtų įgalioti atlikti visus patikrinimus, kurių reikia atitinkamų šio reglamento nuostatų vykdymui užtikrinti. Tokių tiriamųjų įgaliojimų tikslas – papildyti Komisijos galimybę prašyti pagalbos iš skaitmeninių paslaugų koordinatorių ir kitų valstybių narių valdžios institucijų, pavyzdžiui, teikiant informaciją ar įgyvendinant tuos įgaliojimus;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
100 konstatuojamoji dalis
(100)  šiame reglamente nustatytų atitinkamų prievolių vykdymą reikėtų užtikrinti skiriant baudas ir periodines baudas. Tuo tikslu dėl prievolių nevykdymo ir procedūrinių taisyklių nesilaikymo reikėtų nustatyti tinkamo lygio baudas ir periodines baudas, numatant atitinkamus senaties terminus;
(100)  šiame reglamente nustatytų atitinkamų prievolių vykdymą reikėtų užtikrinti skiriant baudas ir periodines baudas. Tuo tikslu dėl prievolių nevykdymo ir procedūrinių taisyklių nesilaikymo reikėtų nustatyti tinkamo lygio baudas ir periodines baudas, numatant atitinkamus senaties terminus. Komisija visų pirma turėtų užtikrinti, kad nuobaudos būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, sunkumą, pasikartojimą ir trukmę, atsižvelgiant į siekiamą viešąjį interesą, vykdomos veiklos mastą ir pobūdį, nukentėjusių paslaugų gavėjų skaičių, tyčinį ar neatsargų pažeidimo pobūdį ir pažeidėjo ekonominį pajėgumą;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
102 konstatuojamoji dalis
(102)  siekdama užtikrinti efektyvumą ir veiksmingumą, be bendrojo reglamento vertinimo, kurį reikia atlikti per penkerius metus nuo įsigaliojimo, po pirminio etapo ir atsižvelgiant į pirmuosius trejus šio reglamento taikymo metus Komisija taip pat turėtų įvertinti Valdybos veiklą ir struktūrą;
(102)  Komisija turėtų atlikti šio reglamento bendrą vertinimą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Šioje ataskaitoje visų pirma turėtų būti nagrinėjama labai didelių interneto platformų apibrėžtis ir vidutinis aktyvių paslaugų gavėjų skaičius per mėnesį. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti nagrinėjamas elgesio kodeksų įgyvendinimas ir prievolė paskirti Sąjungoje įsisteigusį atstovą, taip pat įvertintas panašių prievolių, kurias trečiosios šalys taiko užsienyje veiklą vykdantiems Europos paslaugų teikėjams, poveikis. Visų pirma Komisija turėtų įvertinti bet kokį sukeltų išlaidų Europos paslaugų teikėjams poveikį dėl panašių reikalavimų, įskaitant teisinio atstovo paskyrimą, kuriuos taiko trečiųjų šalių valstybės, ir įvertinti visas naujas kliūtis patekti į ne Sąjungos rinką priėmus šį reglamentą. Komisija taip pat turėtų įvertinti poveikį Europos įmonių ir vartotojų galimybėms gauti ir pirkti produktus ir paslaugas už Sąjungos ribų. Siekdama užtikrinti efektyvumą ir veiksmingumą, be bendrojo reglamento vertinimo, kurį reikia atlikti per trejus metus nuo įsigaliojimo, po pirminio etapo ir atsižvelgiant į pirmuosius trejus šio reglamento taikymo metus Komisija taip pat turėtų įvertinti Valdybos veiklą ir struktūrą;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pavadinimas
Dalykas ir taikymo sritis
Dalykas
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  šio reglamento įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo taisyklės, taip pat susijusios su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir veiklos koordinavimu.
c)  šiame reglamente išdėstytų reikalavimų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo taisyklės, taip pat susijusios su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir veiklos koordinavimu.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  nustatyti vienodas taisykles dėl saugios, nuspėjamos ir patikimos interneto aplinkos, kurioje efektyviai apsaugomos Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės.
b)  nustatyti suderintas taisykles dėl saugios, prieinamos, nuspėjamos ir patikimos interneto aplinkos, kurioje efektyviai apsaugomos Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  skatinti aukšto lygio vartotojų apsaugą ir prisidėti prie didesnio vartotojų pasirinkimo, kartu sudarant palankesnes sąlygas inovacijoms, remti skaitmeninę pertvarką ir skatinti ekonomikos augimą vidaus rinkoje.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Šis reglamentas taikomas tarpininkavimo paslaugoms, teikiamoms paslaugos gavėjams, kurių įsisteigimo ar gyvenamoji vieta yra Sąjungoje, neatsižvelgiant į tokių paslaugų teikėjų įsisteigimo vietą.
Išbraukta.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis
4.  Šis reglamentas netaikomas jokioms paslaugoms, kurios nėra tarpininkavimo paslaugos, arba jokiems tokioms paslaugoms keliamiems reikalavimams, nepriklausomai nuo to, ar paslauga teikiama naudojantis tarpininkavimo paslauga.
Išbraukta.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
5.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis taisyklėms, nustatytoms:
Išbraukta.
a)  Direktyvoje 2000/31/EB;
b)  Direktyvoje 2010/13/EB;
c)  Sąjungos teisės aktuose dėl autorių teisių ir gretutinių teisių;
d)  Reglamente (ES) …/… dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos [papildyti, kai bus priimtas];
e)  Reglamente (ES) …./… dėl Europos įrodymų pateikimo ir įrodymų saugojimo orderių dėl elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose ir Direktyvoje (ES) .../..., kuria nustatomos suderintos taisyklės dėl teisinių atstovų skyrimo siekiant rinkti įrodymus baudžiamosiose bylose [e. įrodymai, kai bus priimta];
f)  Reglamente (ES) 2019/1148;
g)  Reglamente (ES) 2019/1150;
h)  Sąjungos teisės aktuose dėl vartotojų apsaugos ir produktų saugos, įskaitant Reglamentą (ES) 2017/2394;
i)  Sąjungos teisės aktuose dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
1a straipsnis
Taikymo sritis
1.  Šis reglamentas taikomas tarpininkavimo paslaugoms, teikiamoms paslaugų gavėjams, kurių įsisteigimo ar gyvenamoji vieta yra Sąjungoje, neatsižvelgiant į tokių paslaugų teikėjų įsisteigimo vietą.
2.  Šis reglamentas netaikomas jokioms paslaugoms, kurios nėra tarpininkavimo paslaugos, arba jokiems tokioms paslaugoms keliamiems reikalavimams, nepriklausomai nuo to, ar paslauga teikiama naudojantis tarpininkavimo paslauga.
3.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis taisyklėms, nustatytoms:
a)  Direktyvoje 2000/31/EB;
b)  Direktyvoje 2010/13/EB;
c)  Sąjungos teisės aktuose dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, visų pirma Direktyvoje (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;
d)  Reglamente (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo;
e)  Reglamente (ES) …./… dėl Europos įrodymų pateikimo ir įrodymų saugojimo orderių dėl elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose ir Direktyvoje (ES) .../..., kuria nustatomos suderintos taisyklės dėl teisinių atstovų skyrimo siekiant rinkti įrodymus baudžiamosiose bylose [e. įrodymai, kai bus priimta];
f)  Reglamente (ES) 2019/1148;
g)  Reglamente (ES) 2019/1150;
h)  Sąjungos teisės aktuose dėl vartotojų apsaugos ir produktų saugos, įskaitant Reglamentą (ES) 2017/2394, Reglamentą (ES) 2019/1020 ir Direktyvą 2001/95/EB 2001 dėl bendros gaminių saugos;
i)  Sąjungos teisės aktuose dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB;
j)  Reglamente (ES) 2019/882;
k)  Direktyvoje (ES) 2018/1972;
l)  Direktyvoje 2013/11/ES.
4.  Komisija ne vėliau kaip [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo] paskelbia gaires dėl šio reglamento ir 1a straipsnio 3 dalyje nurodytų teisės aktų ryšį.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  informacinės visuomenės paslaugos – paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/1535 1 straipsnio 1 dalies b punkte;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  paslaugos gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi atitinkama tarpininkavimo paslauga;
b)  paslaugos gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi atitinkama tarpininkavimo paslauga, norėdamas gauti informacijos arba padaryti ją prieinamą;
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  vartotojas – fizinis asmuo, veikiantis ne savo amato, verslo ar profesijos tikslais;
c)  vartotojas – fizinis asmuo, veikiantis ne savo komercinės veiklos, verslo, amato ar profesijos tikslais;
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punkto įžanginė dalis
d)  siūlyti paslaugas Sąjungoje – sudaryti galimybę juridiniams ar fiziniams asmenims vienoje ar daugiau valstybių narių naudotis esminį ryšį su Sąjunga turinčio informacinės visuomenės paslaugų teikėjo paslaugomis; laikoma, kad toks esminis ryšys su Sąjunga yra, kai paslaugų teikėjas yra įsisteigęs Sąjungoje; jeigu jis nėra įsisteigęs, atliekamas esminio ryšio vertinimas remiantis konkrečiais faktiniais kriterijais, kaip antai:
d)  siūlyti paslaugas Sąjungoje – sudaryti galimybę juridiniams ar fiziniams asmenims vienoje ar daugiau valstybių narių naudotis esminį ryšį su Sąjunga turinčio informacinės visuomenės paslaugų teikėjo paslaugomis;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punkto 1 įtrauka
–  reikšmingu naudotojų skaičiumi vienoje ar daugiau valstybių narių arba
Išbraukta.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punkto 2 įtrauka
–  veiklos susiejimu su viena ar daugiau valstybių narių;
Išbraukta.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  esminis ryšys su Sąjunga – paslaugų teikėjo ryšys su viena ar daugiau valstybių narių, atsiradęs dėl to, kad paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungoje, arba, jeigu jis nėra įsisteigęs, dėl to, kad paslaugų teikėjas savo veiklą nukreipia į vieną ar daugiau valstybių narių;
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e)  prekiautojas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, privatus arba priklausantis valstybei, kuris veikia siekdamas su savo komercine veikla, verslu, amatu arba profesija susijusių tikslų, be kita ko, per kitą asmenį, veikiantį jo vardu arba jo naudai;
e)  prekiautojas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, privatus arba priklausantis valstybei, kuris veikia siekdamas tiesiogiai su savo komercine veikla, verslu, amatu arba profesija susijusių tikslų, be kita ko, per kitą asmenį, veikiantį jo vardu arba jo naudai;
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f punkto 1 įtrauka
–  paprasto perdavimo paslauga, kurią sudaro paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimas ryšių tinkle arba prieigos prie ryšių tinklo suteikimas;
–  paprasto perdavimo paslauga, kurią sudaro paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimas ryšių tinkle arba prieigos prie ryšių tinklo suteikimas, įskaitant pagalbines technines funkcines paslaugas;
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f punkto 2 įtrauka
–  podėliavimo paslauga, kurią sudaro paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimas ryšio tinkle, užtikrinant tos informacijos automatinį, tarpinį ir laikiną saugojimą vien tam, kad kitiems paslaugos gavėjams, jų prašymu, informacija būtų toliau perduodama veiksmingiau;
–  podėliavimo paslauga, kurią sudaro paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimas ryšio tinkle, užtikrinant tos informacijos automatinį, tarpinį ir laikiną saugojimą, kuris atliekamas vien tam, kad kitiems paslaugos gavėjams, jų prašymu, informacija būtų toliau perduodama veiksmingiau;
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos g punktas
g)  neteisėtas turinys – bet kokia informacija, kuri savaime ar dėl savo ryšio su tam tikra veikla, įskaitant produktų pardavimą ar paslaugų teikimą, nesuderinama su Sąjungos teise ar valstybės narės teise, nepriklausomai nuo tikslaus teisės akto dalyko ar pobūdžio;
g)  neteisėtas turinys – bet kokia informacija ar veikla, įskaitant produktų pardavimą ar paslaugų teikimą, kuri yra nesuderinama su Sąjungos teise ar valstybės narės teise, nepriklausomai nuo tikslaus teisės akto dalyko ar pobūdžio;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos h punktas
h)  interneto platforma – prieglobos paslaugos teikėjas, kuris paslaugos gavėjo prašymu saugo ir platina visuomenei informaciją, nebent tokia veikla būtų nedidelė ir tik papildoma kitos paslaugos funkcija ir dėl objektyvių techninių priežasčių jos neįmanoma naudoti be tos kitos paslaugos ir tos funkcijos integravimas į tą kitą paslaugą nėra būdas išvengti šio reglamento taikymo;
h)  interneto platforma – prieglobos paslaugos teikėjas, kuris paslaugos gavėjo prašymu saugo ir platina visuomenei informaciją, nebent tokia veikla būtų nedidelė arba papildoma kitos ar pagrindinės paslaugos funkcija ir dėl objektyvių techninių priežasčių jos neįmanoma naudoti be tos kitos paslaugos ir tos funkcijos ar funkcionalumo integravimo į tą kitą paslaugą nėra būdas išvengti šio reglamento taikymo;
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos k punktas
k)  elektroninė sąsaja – bet kokia programinė įranga, įskaitant interneto svetainę ar jos dalį, ir taikomosios programos, įskaitant mobiliąsias programėles;
k)  elektroninė sąsaja – bet kokia programinė įranga, įskaitant interneto svetainę ar jos dalį, ir taikomosios programos, įskaitant mobiliąsias programėles, kurios suteikia paslaugos gavėjams prieigą prie atitinkamos tarpinės paslaugos ir su ja sąveikauja;
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos k a punktas (naujas)
ka)  patikimas pranešėjas – subjektas, kuriam skaitmeninių paslaugų koordinatorius suteikė tokį statusą;
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos n punktas
n)  reklama – informacija, skirta reklamuoti juridinio ar fizinio asmens žinutę, nepriklausomai nuo to, ar siekiama komercinių tikslų, ar ne, kurią interneto platforma už atlygį už būtent tokios informacijos reklamą rodo elektroninėje sąsajoje;
n)  reklama – informacija, skirta ir platinama reklamuoti juridinio ar fizinio asmens žinutę, nepriklausomai nuo to, ar siekiama komercinių tikslų, ar ne, kurią interneto platforma mainais už atlygį už būtent tokios žinutės reklamą rodo elektroninėje sąsajoje;
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos n a punktas (naujas)
na)  atlygis – ekonominė kompensacija, kurią sudaro tiesioginis arba netiesioginis apmokėjimas už suteiktą paslaugą, įskaitant atvejus, kai paslaugos gavėjas tiesiogiai nemoka tarpiniam paslaugos teikėjui arba kai paslaugos gavėjas teikia duomenis paslaugos teikėjui, išskyrus atvejus, kai tokie duomenys renkami tik tam, kad būtų įvykdyti teisiniai reikalavimai;
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos o punktas
o)  rekomendavimo sistema – visiškai ar iš dalies automatizuota sistema, kurią naudoja interneto platforma, kad savo elektroninėje sąsajoje paslaugos gavėjams siūlytų konkrečią informaciją, be kita ko, dėl paslaugos gavėjo atliktos paieškos arba kitaip nustatant sąlyginę informacijos rodymo tvarką ar matomumą;
o)  rekomendavimo sistema – visiškai ar iš dalies automatizuota sistema, kurią naudoja interneto platforma, kad savo elektroninėje sąsajoje paslaugos gavėjams siūlytų, kuruotų konkrečią informaciją ar teiktų jai pirmenybę, be kita ko, dėl paslaugos gavėjo atliktos paieškos arba kitaip nustatant sąlyginę informacijos rodymo tvarką ar matomumą;
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos p punktas
p)  turinio moderavimas – veikla, kurią vykdo tarpininkavimo paslaugų teikėjai siekdami rasti, nustatyti ir tvarkyti neteisėtą turinį ar jų nuostatų ir sąlygų neatitinkančią informaciją, kurią pateikia paslaugos gavėjai, įskaitant įgyvendinamas priemones, darančias poveikį tokio neteisėto turinio ar tokios informacijos buvimui, matomumui ir prieinamumui, kaip antai jų prioriteto mažinimą, prieigos atėmimą ar pašalinimą, arba paslaugos gavėjų gebėjimui teikti tokią informaciją, kaip antai paslaugos gavėjo paskyros panaikinimą ar sustabdymą;
p)  turinio moderavimas – automatizuota arba neautomatizuota veikla, kurią vykdo tarpininkavimo paslaugų teikėjai siekdami rasti, nustatyti ir tvarkyti neteisėtą turinį ar jų nuostatų ir sąlygų neatitinkančią informaciją, kurią pateikia paslaugos gavėjai, įskaitant įgyvendinamas priemones, darančias poveikį tokio neteisėto turinio ar tokios informacijos buvimui, matomumui ir prieinamumui, kaip antai jų prioriteto mažinimą, prieigos atėmimą, išbraukimą iš sąrašo, demonetizavimą ar pašalinimą, arba paslaugos gavėjų gebėjimui teikti tokią informaciją, kaip antai paslaugos gavėjo paskyros panaikinimą ar sustabdymą;
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos q punktas
q)  nuostatos ir sąlygos – visos nuostatos ir sąlygos ar specifikacijos, neatsižvelgiant į jų pavadinimą ar pavidalą, kuriomis apibrėžiami tarpininkavimo paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjų sutartiniai santykiai.
q)  nuostatos ir sąlygos – visos paslaugų teikėjo nuostatos ir sąlygos ar specifikacijos, neatsižvelgiant į jų pavadinimą ar pavidalą, kuriomis apibrėžiami tarpininkavimo paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjų sutartiniai santykiai;
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos q a punktas (naujas)
qa)  neįgalieji – neįgalieji, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/882 3 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Šis straipsnis neturi įtakos teismo arba administracinės institucijos galimybei vadovaujantis valstybių narių teisės sistemomis reikalauti, kad paslaugų teikėjas nutrauktų pažeidimą arba užkirstų jam kelią.
3.  Šis straipsnis neturi įtakos teisminė arba administracinės institucijos galimybei vadovaujantis valstybių narių teisės sistemomis reikalauti, kad paslaugų teikėjas nutrauktų pažeidimą arba užkirstų jam kelią.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Kai teikiama informacinės visuomenės paslauga, kurią sudaro paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimas ryšio tinkle, paslaugų teikėjas neatsako už tos informacijos automatinį, tarpinį ir laikiną saugojimą, kuris atliekamas tik tam, kad tolesnis informacijos perdavimas kitiems paslaugos gavėjams jų prašymų būtų veiksmingesnis, jeigu:
1.  Kai teikiama informacinės visuomenės paslauga, kurią sudaro paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimas ryšio tinkle, paslaugų teikėjas neatsako už tos informacijos automatinį, tarpinį ir laikiną saugojimą, kuris atliekamas tik tam, kad tolesnis informacijos perdavimas kitiems paslaugos gavėjams jų prašymu būtų veiksmingesnis ir saugus, jeigu paslaugų teikėjas:
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  paslaugų teikėjas tos informacijos nekeičia;
a)  tos informacijos nekeičia;
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  paslaugų teikėjas laikosi prieigos prie informacijos sąlygų;
b)  laikosi prieigos prie informacijos sąlygų;
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  paslaugų teikėjas laikosi taisyklių dėl informacijos atnaujinimo, nurodytų sektoriui priimtinu ir plačiai naudojamu būdu;
c)  laikosi taisyklių dėl informacijos atnaujinimo, nurodytų sektoriui priimtinu ir plačiai naudojamu būdu;
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  paslaugų teikėjas nekliudo teisėtai naudotis technologija, kuri sektoriuje plačiai pripažįstama ir naudojama, siekdamas gauti duomenų apie informacijos naudojimą ir
d)  nekliudo teisėtai naudotis technologija, kuri sektoriuje plačiai pripažįstama ir naudojama, siekdamas gauti duomenų apie informacijos naudojimą, ir
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  paslaugų teikėjas skubiai imasi priemonių panaikinti arba atimti galimybę pasiekti informaciją, kurią saugojo, sužinojęs, kad pradinis perdavimo šaltinis pašalintas iš tinklo arba atimta galimybė jį pasiekti arba kad jį pašalinti arba atimti galimybę jį pasiekti įsakė teismas arba administracinė institucija.
e)  skubiai imasi priemonių panaikinti arba atimti galimybę pasiekti informaciją, kurią saugojo, sužinojęs, kad pradinis perdavimo šaltinis pašalintas iš tinklo arba atimta galimybė jį pasiekti arba kad jį pašalinti arba atimti galimybę jį pasiekti įsakė teismas arba administracinė institucija.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Šis straipsnis neturi įtakos teismo arba administracinės institucijos galimybei vadovaujantis valstybių narių teisės sistemomis reikalauti, kad paslaugų teikėjas nutrauktų pažeidimą arba užkirstų jam kelią.
2.  Šis straipsnis neturi įtakos teisminė arba administracinės institucijos galimybei vadovaujantis valstybių narių teisės sistemomis reikalauti, kad paslaugų teikėjas nutrauktų pažeidimą arba užkirstų jam kelią.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
3.  Šio straipsnio 1 dalis netaikoma vartotojų apsaugos teisės aktuose numatytai atsakomybei, tenkančiai interneto platformoms, kuriose vartotojai gali sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su prekiautojais, kai tokioje interneto platformoje pateikiamas konkretus informacijos vienetas arba kitaip sudaroma galimybė įvykdyti tam tikrą nagrinėjamą sandorį taip, kad vidutinis pakankamai gerai informuotas vartotojas mano, jog tokią informaciją, produktą ar paslaugą, kuri yra sandorio dalykas, pateikė pati platforma arba pagal jos įgaliojimus ar jos kontroliuojamas paslaugos gavėjas.
3.  Šio straipsnio 1 dalis netaikoma vartotojų apsaugos teisės aktuose numatytai atsakomybei, tenkančiai interneto platformoms, kuriose vartotojai gali sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su prekiautojais, kai tokioje interneto platformoje pateikiamas konkretus informacijos vienetas arba kitaip sudaroma galimybė įvykdyti tam tikrą nagrinėjamą sandorį taip, kad vartotojas mano, jog tokią informaciją, produktą ar paslaugą, kuri yra sandorio dalykas, pateikė pati platforma arba pagal jos įgaliojimus ar jos kontroliuojamas paslaugos gavėjas.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
4.  Šis straipsnis neturi įtakos teismo arba administracinės institucijos galimybei vadovaujantis valstybių narių teisės sistemomis reikalauti, kad paslaugų teikėjas nutrauktų pažeidimą arba užkirstų jam kelią.
4.  Šis straipsnis neturi įtakos teisminė arba administracinės institucijos galimybei vadovaujantis valstybių narių teisės sistemomis reikalauti, kad paslaugų teikėjas nutrauktų pažeidimą arba užkirstų jam kelią.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa
Tarpininkavimo paslaugų teikėjai nelaikomi neatitinkančiais atleidimo nuo atsakomybės sąlygų pagal 3, 4 ir 5 straipsnius vien dėl to, kad atlieka savanoriškus tyrimus savo iniciatyva ar kitą veiklą, kuria siekiama rasti, nustatyti ir pašalinti neteisėtą turinį ar atimti prieigą prie jo, arba imasi būtinų priemonių, kad atitiktų Sąjungos teisės reikalavimus, taip pat nustatytus šiame reglamente.
1.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai nelaikomi neatitinkančiais atleidimo nuo atsakomybės sąlygų pagal 3, 4 ir 5 straipsnius vien dėl to, kad atlieka savanoriškus tyrimus savo iniciatyva ar imasi priemonių, kuriomis siekiama rasti, nustatyti ir pašalinti neteisėtą turinį ar atimti prieigą prie jo, arba imasi būtinų priemonių, kad atitiktų nacionalinės ir Sąjungos teisės reikalavimus, taip pat Chartijoje ir šiame reglamente nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad savanoriški tyrimai savo iniciatyva ir priemonės, kurių imamasi pagal 1 dalį, būtų veiksmingi ir konkretūs. Kartu su tokiais savanoriškais tyrimais savo iniciatyva ir priemonėmis taikomos tinkamos apsaugos priemonės, pvz., žmogaus priežiūra, dokumentavimas ar papildomos priemonės, siekiant užtikrinti ir parodyti, kad tyrimai ir priemonės yra tikslūs, nediskriminaciniai, proporcingi, skaidrūs ir dėl jų nebus perteklinio turinio šalinimo. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai deda visas pastangas siekdami užtikrinti, kad tais atvejais, kai naudojamos automatizuotos priemonės, ta technologija būtų pakankamai patikima, kad būtų maksimaliai apribotos klaidos, dėl kurių informacija klaidingai laikoma neteisėtu turiniu.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa
Tarpininkavimo paslaugų teikėjams nėra nustatoma bendra prievolė stebėti informaciją, kurią jie perduoda ar saugo, jie taip pat nėra įpareigojami aktyviai ieškoti faktų ar aplinkybių, kurie bylotų apie neteisėtą veiklą.
1.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjams nėra nustatoma bendra prievolė de jure ar de facto automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis stebėti informaciją, kurią jie perduoda ar saugo, jie taip pat nėra įpareigojami aktyviai ieškoti faktų ar aplinkybių, kurie bylotų apie neteisėtą veiklą, arba stebėti fizinių asmenų elgesį.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai neprivalo naudoti automatizuotų turinio moderavimo ar fizinių asmenų elgesio stebėjimo įrankių.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.   Valstybės narės netrukdo tarpininkavimo paslaugų teikėjams siūlyti ištisinio duomenų šifravimo paslaugų.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.   Valstybės narės nenustato tarpininkavimo paslaugų teikėjams bendros prievolės apriboti anoniminį naudojimąsi jų paslaugomis. Valstybės narės neįpareigoja tarpininkavimo paslaugų teikėjų bendrai ir beatodairiškai saugoti paslaugų gavėjų asmens duomenų. Bet kokį tikslinį konkretaus gavėjo duomenų saugojimą nurodo teisminė institucija pagal Sąjungos arba nacionalinės teisę.
Pakeitimas 520/rev
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 d dalis (nauja)
1d.  Nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679 ir Direktyvai 2002/58/EB, paslaugų teikėjai deda pagrįstas pastangas, kad būdų sudarytos sąlygos naudotis ta paslauga ir už ją sumokėti nerenkant paslaugos gavėjo asmens duomenų.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Gavę atitinkamų nacionalinių teisminių ar administracinių institucijų nurodymą imtis veiksmų dėl tam tikro neteisėto turinio objekto pagal taikytiną Sąjungos ar nacionalinę teisę, tarpininkavimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi Sąjungos teisės, nedelsdami praneša nurodymą pateikusiai institucijai apie nurodymų įgyvendinimą, veiksmus, kurių imtasi, ir laiką, kada imtasi tų veiksmų.
1.  Saugiu ryšiu kanalu gavę nacionalinių teisminių ar administracinių institucijų nurodymą imtis veiksmų dėl vieno ar daigiau neteisėto turinio vienetų, pateiktą pagal taikytiną Sąjungos ar nacionalinę teisę, tarpininkavimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi Sąjungos teisės, nedelsdami praneša nurodymą pateikusiai institucijai apie nurodymo įgyvendinimą, veiksmus, kurių imtasi, ir laiką, kada imtasi tų veiksmų.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto -1 įtrauka (nauja)
—  nuoroda į nurodymo teisinį pagrindą;
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto 1 įtrauka
—  motyvų paaiškinimas, kodėl informacija yra neteisėtas turinys, darant nuorodą į konkrečią pažeistą Sąjungos ar nacionalinės teisės nuostatą;
—  pakankamai išsamus motyvų paaiškinimas, kodėl informacija yra neteisėtas turinys, darant nuorodą į konkrečią Sąjungos ar nacionalinės teisės, kuri atitinka Sąjungos teisę, nuostatą;
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto -1 a įtrauka (nauja)
—  institucijos, pateikusios nurodymą, identifikavimo duomenys, įskaitant institucijos datą, laiko žymą ir elektroninį parašą, pagal kuriuos gavėjas gali patikrinti nurodymo autentiškumą, ir kontaktinio asmens toje institucijoje kontaktiniai duomenys;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto 2 įtrauka
—  vienas ar daugiau tikslių universaliųjų ištekliaus adresų ir, kai būtina, papildoma informacija, pagal kurią galima nustatyti atitinkamą neteisėtą turinį;
—  aiški nuoroda į tos informacijos tikslią elektroninę vietą, pvz., tikslus ar tikslūs URL, kai būtina arba kai tikslios elektroninės buvimo vietos neįmanoma tiksliai nustatyti. Vienas ar daugiau tikslių universaliųjų ištekliaus adresų ir, kai būtina, papildoma informacija, pagal kurią galima nustatyti atitinkamą neteisėtą turinį;
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto 3 įtrauka
—  informacija apie teisių gynimo priemones, kuriomis gali pasinaudoti paslaugos teikėjas ir turinį pateikęs paslaugos gavėjas;
—  lengvai suprantama informacija apie teisių gynimo mechanizmus, kuriais gali pasinaudoti paslaugos teikėjas ir turinį pateikęs paslaugos gavėjas, įskaitant terminus apeliaciniam skundui paduoti;
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto 3 a įtrauka (nauja)
—  kai reikia ir proporcinga, sprendimas neatskleisti informacijos apie pašalinimą arba prieigos prie turinio atėmimą dėl visuomenės saugumo priežasčių, kaip antai sunkių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos, tačiau ne ilgiau kaip šešias savaites nuo to sprendimo priėmimo dienos;
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  teritorinė nurodymo aprėptis pagal taikytinas Sąjungos ir nacionalinės teisės taisykles, įskaitant Chartiją, ir, kai tinkama, bendruosius tarptautinės teisės principus neviršija to, kas yra visiškai būtina tikslui pasiekti;
b)  teritorinė nurodymo aprėptis pagal taikytinas Sąjungos ir nacionalinės teisės, derančios su Sąjungos teise, taisykles, įskaitant Chartiją, ir, kai tinkama, bendruosius tarptautinės teisės principus neviršija to, kas yra visiškai būtina tikslui pasiekti. Teritorinė nurodymo aprėptis apima tik nurodymą pateikiančios valstybės narės teritoriją, išskyrus atvejus, kai turinio neteisėtumas tiesiogiai kyla iš Sąjungos teisės arba pagal Sąjungos ir tarptautinę teisę reikia taikyti platesnę teritorinę aprėptį;
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  nurodymas parengtas paslaugų teikėjo deklaruota kalba ir išsiųstas paslaugų teikėjo paskirtam kontaktiniam centrui, kaip numatyta 10 straipsnyje.
c)  nurodymas parengtas paslaugų teikėjo deklaruota kalba ir išsiųstas paslaugų teikėjo paskirtam kontaktiniam centrui, kaip numatyta 10 straipsnyje arba viena iš valstybės narės, priėmusios nurodymą dėl konkretaus neteisėto turinio objekto, oficialiųjų kalbų. Tokiu atveju paslaugų teikėjo kontaktinis centras gali prašyti kompetentingos institucijos pateikti vertimą į paslaugų teikėjo deklaruotą kalbą;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  nurodymas atitinka Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnį;
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
cb)  jeigu už konkrečių neteisėto turinio objektų prieglobą atsako daugiau nei vienas tarpininkavimo paslaugų teikėjas, nurodymas pateikiamas tinkamiausiam paslaugų teikėjui, kuris turi techninių ir operatyvinių galimybių imtis veiksmų dėl tų konkrečių objektų.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija, pasikonsultavusi su Valdyba, pagal 70 straipsnį priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustato konkretų 1 dalyje paminėtų nurodymų šabloną ir formą.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai, gavę nurodymą, turi teisę į veiksmingas teisių gynimo priemones. Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius gali nuspręsti paslaugų teikėjo vardu įsikišti į bet kokį su nurodymu susijusį teisių gynimo, apeliacinį ar kitą teisinį procesą.
Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius gali prašyti nurodymą pateikusios institucijos atšaukti ar panaikinti nurodymą arba patikslinti jo teritorinę taikymo aprėptį, kad būtų daroma tik tai, kas tikrai būtina. Jeigu toks prašymas atmetamas, įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius turi teisę prašyti valstybių narių teisminių institucijų, pateikusių nurodymą, kad nurodymas būtų panaikintas ar nutrauktas arba patikslintas jo poveikis. Tokios procedūros užbaigiamos nepagrįstai nedelsiant.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Jeigu paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį, nes jame yra akivaizdžių klaidų arba nėra pakankamai informacijos, reikalingos jam įvykdyti, paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas informuoja nurodymą pateikusiai teisminei ar administracinei institucijai, prašydamas pateikti reikiamą paaiškinimą.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d.  Nurodymą pateikusi institucija perduoda iš tarpininkavimo paslaugų teikėjo gautą nurodymą ir informaciją apie nurodymo vykdymą nurodymą pateikusios institucijos valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
4.  Šiame straipsnyje nurodytos sąlygos ir reikalavimai nedaro poveikio Sąjungos teisę atitinkantiems reikalavimams, nustatytiems nacionalinės baudžiamojo proceso teisės aktuose.
4.  Šiame straipsnyje nurodytos sąlygos ir reikalavimai nedaro poveikio Sąjungos teisę atitinkantiems reikalavimams, nustatytiems nacionalinės baudžiamojo ir administracinio proceso teisės aktuose, įskaitant Chartiją. Institucijos, veikdamos pagal tokius teisės aktus, negali viršyti to, kas yra būtina siekiant juose nustatytų tikslų.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamos institucijos, gavusios pareiškėjo, kurio teisės yra pažeistos dėl neteisėto turinio, prašymą, laikydamosi šio straipsnio, duoda nurodymą dėl uždraudimo atitinkamam tarpininkavimo paslaugų teikėjui pašalinti šį turinį ar panaikinti prieigą prie jo.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Gavę atitinkamų nacionalinių teisminių ar administracinių institucijų nurodymą pagal taikytiną Sąjungos ar nacionalinę teisę pateikti konkretų informacijos vienetą apie vieną ar daugiau konkrečių paslaugos gavėjų, tarpininkavimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi Sąjungos teisės, nedelsdami praneša nurodymą pateikusiai institucijai apie jo gavimą ir įgyvendinimą.
1.  Saugiais ryšių kanalais gavę atitinkamų nacionalinių teisminių ar administracinių institucijų nurodymą pagal taikytiną Sąjungos ar nacionalinę teisę pateikti konkretų informacijos vienetą apie vieną ar daugiau konkrečių paslaugos gavėjų, tarpininkavimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi Sąjungos teisės, nedelsdami praneša institucijai, iš kurios gavo ir kuri pateikė nurodymą, apie jo gavimą ir įgyvendinimą.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punkto -1 įtrauka (nauja)
–  nurodymą davusios teisminės arba administracinės institucijos identifikavimo duomenys ir tos institucijos patvirtinimas dėl nurodymo autentiškumo, įskaitant nurodymą suteikti informaciją davusios institucijos datą, laiko žymą ir elektroninį parašą;
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punkto -1 a įtrauka (nauja)
–  nuoroda į nurodymo teisinį pagrindą;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punkto -1 b įtrauka (nauja)
–  aiški nuoroda į tikslią elektroninę vietą, paskyros pavadinimas arba gavėjo, apie kurį prašoma informacijos, atskiras identifikacijos numeris;
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punkto 1 įtrauka
–   motyvų paaiškinimas nurodant tikslą, kuriuo reikia informacijos, ir kodėl reikalavimas pateikti informaciją yra būtinas ir proporcingas, norint nustatyti, kaip tarpininkavimo paslaugų gavėjai laikosi taikytinų Sąjungos ar nacionalinių taisyklių, nebent tokio paaiškinimo negalima pateikti dėl priežasčių, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ir persekiojimu už jas;
–   pakankamai išsamus motyvų paaiškinimas nurodant tikslą, kuriuo reikia informacijos, ir kodėl reikalavimas pateikti informaciją yra būtinas ir proporcingas, norint nustatyti, kaip tarpininkavimo paslaugų gavėjai laikosi taikytinų Sąjungos ar nacionalinių taisyklių, nebent tokio paaiškinimo negalima pateikti dėl priežasčių, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ir persekiojimu už jas;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punkto 1 a įtrauka (nauja)
–  kai informacija, kurią prašoma pateikti, yra asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalyje arba Direktyvos (ES) 2016/680 3 straipsnio 1 dalyje, pagrindimas, kad nurodymas atitinka taikomą duomenų apsaugos teisę;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punkto 2 įtrauka
–  informacija apie teisių gynimo priemones, kuriomis gali pasinaudoti atitinkamos paslaugos teikėjas ir gavėjai;
–  informacija apie teisių gynimo priemones, kuriomis gali pasinaudoti atitinkamos paslaugos teikėjas ir gavėjai, įskaitant terminus apeliaciniam skundui paduoti;
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punkto 2 a įtrauka (nauja)
—  informacija, ar paslaugų teikėjas turėtų nepagrįstai nedelsdamas informuoti atitinkamos paslaugos gavėją, be kita ko, apie prašomus pateikti duomenis. Kai informacijos prašoma baudžiamojo proceso metu, prašymas suteikti tą informaciją turi atitikti Direktyvą (ES) 2016/680, o informacijos perdavimas atitinkamam paslaugos gavėjui apie tą prašymą gali būti atidėtas tiek, kiek būtina ir proporcingai, kad nebūtų trukdoma atitinkamam baudžiamajam procesui, atsižvelgiant į įtariamųjų ir kaltinamųjų teises ir nedarant poveikio teisėms į gynybą ir veiksmingoms teisių gynimo priemonėms. Toks prašymas turi būti pagrįstas, jame turi būti nurodyta konfidencialumo prievolės trukmė ir ji turi būti periodiškai peržiūrima;
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  nurodymas parengtas paslaugų teikėjo deklaruota kalba ir išsiųstas paslaugų teikėjo paskirtam kontaktiniam centrui, kaip numatyta 10 straipsnyje.
c)  nurodymas parengtas paslaugų teikėjo deklaruota kalba ir išsiųstas paslaugų teikėjo paskirtam kontaktiniam centrui, kaip numatyta 10 straipsnyje arba viena iš valstybės narės, priėmusios nurodymą dėl neteisėto turinio objekto, oficialiųjų kalbų. Tokiu atveju kontaktinis punktas gali prašyti kompetentingos institucijos pateikti vertimą į paslaugų teikėjo deklaruotą kalbą.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija, pasikonsultavusi su Valdyba, pagal 70 straipsnį priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustato konkretų 1 dalyje paminėtų nurodymų šabloną ir formą.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjas, gavęs nurodymą, turi teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę. Ta teisė apima teisę apskųsti nurodymą išduodančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisminėms institucijoms, visų pirma tais atvejais, kai toks nurodymas neatitinka Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio. Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius gali nuspręsti paslaugų teikėjo vardu įsikišti į bet kokį su nurodymu susijusį teisių gynimo, apeliacinį ar kitą teisinį procesą.
Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius gali prašyti nurodymą pateikusios institucijos atšaukti ar panaikinti nurodymą. Jeigu toks prašymas atmetamas, įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius turi teisę prašyti valstybių narių teisminių institucijų, pateikusių nurodymą, kad nurodymas būtų panaikintas ar nutrauktas arba patikslintas jo poveikis. Tokie procesai užbaigiami nepagrįstai nedelsiant.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Jeigu paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo, nes jame yra akivaizdžių klaidų arba nėra pakankamai informacijos, reikalingos jam įvykdyti, paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas informuoja nurodymą pateikusiai teisminei ar administracinei institucijai ir prašo pateikti reikiamą paaiškinimą.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d.  Nurodymą atskleisti konkretų informacijos vienetą pateikusi institucija arba, kai taikytina, nurodyme minima institucija perduoda iš tarpininkavimo paslaugų teikėjo gautą nurodymą ir informaciją apie nurodymo vykdymą nurodymą pateikusios institucijos valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
4.  Šiame straipsnyje nurodytos sąlygos ir reikalavimai nedaro poveikio Sąjungos teisę atitinkantiems reikalavimams, nustatytiems nacionalinės baudžiamojo proceso teisės aktuose.
4.  Šiame straipsnyje nurodytos sąlygos ir reikalavimai nedaro poveikio Sąjungos teisę atitinkantiems reikalavimams, nustatytiems nacionalinės baudžiamojo ar administracinio proceso teisės aktuose.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Veiksminga paslaugų gavėjų teisinė gynyba
1.   Paslaugų gavėjai, kurių turinys buvo pašalintas pagal 8 straipsnį arba apie kuriuos buvo siekiama gauti informaciją pagal 9 straipsnį, turi teisę į veiksmingas teisių gynimo nuo tokių nurodymų priemones, įskaitant, kai taikytina, turinio atkūrimą, kai toks turinys atitiko sąlygas, tačiau paslaugų teikėjas jį klaidingai laikė neteisėtu, nedarant poveikio teisių gynimo priemonėms, kurios yra prieinamos pagal Direktyvą (ES) 2016/680 ir Reglamentą (ES) 2016/679.
2.   Tokia teise į veiksmingą teisių gynybą naudojamasi nurodymą pateikusios valstybės narės teisminėje institucijoje pagal jos nacionalinę teisę ir ji apima galimybę ginčyti priemonės teisėtumą, įskaitant jos būtinumą ir proporcingumą.
3.   Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai parengia nacionalines priemones ir gaires paslaugų gavėjams dėl atitinkamoje jų teritorijoje taikomų skundų ir teisių gynimo mechanizmų.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus pavadinimas
Išsamaus patikrinimo prievolės siekiant sukurti skaidrią ir saugią interneto aplinką
Išsamaus patikrinimo prievolės siekiant sukurti skaidrią, prieinamą ir saugią interneto aplinką
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas
Kontaktiniai centrai
Valstybių narių valdžios institucijoms, Komisijai ir Valdybai skirti kontaktiniai centrai
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai sukuria bendrą kontaktinį centrą, kad šio reglamento taikymo tikslais būtų galima elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai bendrauti su valstybių narių institucijomis, Komisija ir Valdyba, kaip nurodyta 47 straipsnyje.
1.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai paskiria bendrą kontaktinį centrą, kad šio reglamento taikymo tikslais būtų galima elektroninėmis priemonėmis palaikyti ryšius su valstybių narių institucijomis, Komisija ir Valdyba, kaip nurodyta 47 straipsnyje.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai viešai skelbia informaciją, kuri yra būtina norint nesunkiai nustatyti jų bendrus kontaktinius centrus ir su jais susisiekti.
2.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai valstybių narių institucijoms, Komisijai ir Valdybai pateikia informaciją, kuri yra būtina norint nesunkiai nustatyti jų bendrus kontaktinius centrus ir su jais susisiekti, įskaitant pavadinimą, e. pašto adresą, vietos adresą ir telefono numerį, ir užtikrina, kad informacija būtų nuolat atnaujinama.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai gali įsteigti tą patį kontaktinį centrą šio reglamento taikymo tikslais ir kitą kontaktinį centrą, kurio reikalaujama pagal kitus Sąjungos teisės aktus. Tai darydamas paslaugų teikėjas informuoja Komisiją apie šį sprendimą.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)
10a straipsnis
Paslaugų gavėjams skirti kontaktiniai centrai
1.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai paskiria vieną bendrą kontaktinį centrą, kuris suteiktų paslaugų gavėjams galimybę tiesiogiai su jais bendrauti.
2.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai sudaro sąlygas paslaugų gavėjams palaikyti ryšius su jais, teikdami greitas, tiesiogines ir veiksmingas ryšio priemones, pavyzdžiui, telefono numerį, e. pašto adresus, elektronines kontaktines formas, pokalbių robotus ar tikralaikius pokalbius, taip pat tarpininkavimo paslaugų teikėjo vietos adresą naudotojui patogiu ir lengvai prieinamu būdu. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai paslaugų gavėjams taip pat suteikia galimybę pasirinkti tiesioginį bendravimą, kuris apima ne tik automatizuotas priemones.
3.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai deda visas pastangas, kad būtų skirta pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių užtikrinant, kad 1 dalyje nurodytas bendravimas vyktų laiku ir veiksmingai.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, bet siūlo savo paslaugas Sąjungoje, raštu paskiria juridinį ar fizinį asmenį savo teisiniu atstovu vienoje iš valstybių narių, kuriose paslaugų teikėjas siūlo savo paslaugas.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai įgalioja savo teisinius atstovus, kad valstybių narių valdžios institucijos, Komisija ir Valdyba galėtų į jį kreiptis vietoj paslaugų teikėjo arba kartu su juo visais klausimais, reikalingais norint gauti priimtus su šiuo reglamentu susijusius sprendimus, jų laikytis ir užtikrinti jų vykdymą. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai suteikia savo teisiniam atstovui būtinus įgaliojimus ir išteklius, kad jis galėtų bendradarbiauti su valstybių narių institucijomis, Komisija ir Valdyba ir laikytis tokių sprendimų.
2.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai įgalioja savo teisinius atstovus, kad valstybių narių valdžios institucijos, Komisija ir Valdyba galėtų į jį kreiptis vietoj paslaugų teikėjo arba kartu su juo visais klausimais, reikalingais norint gauti priimtus su šiuo reglamentu susijusius sprendimus, jų laikytis ir užtikrinti jų vykdymą. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai suteikia savo teisiniam atstovui būtinus įgaliojimus ir pakankamus išteklius, kad jie galėtų užtikrinti veiksmingą ir savalaikį bendradarbiavimą su valstybių narių institucijomis, Komisija ir Valdyba ir laikytis visų tokių sprendimų.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis
4.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai pateikia savo teisinio atstovo vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą, e. pašto adresą ir telefono numerį skaitmeninių paslaugų koordinatoriui valstybėje narėje, kurioje tas teisinis atstovas gyvena ar yra įsisteigęs. Jie užtikrina, kad informacija būtų aktuali.
4.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai pateikia savo teisinio atstovo vardą ir pavardę (pavadinimą), pašto adresą, e. pašto adresą ir telefono numerį skaitmeninių paslaugų koordinatoriui valstybėje narėje, kurioje tas teisinis atstovas gyvena ar yra įsisteigęs. Jie užtikrina, kad informacija būtų atnaujinama. Valstybės narės, kurioje gyvena arba yra įsisteigęs tas teisinis atstovas, skaitmeninių paslaugų koordinatorius, gavęs tą informaciją, imasi pagrįstų pastangų įvertinti informacijos patikimumą.
Pakeitimas 477
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai, kurie yra labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės (MVĮ), kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede, ir kuriems, nepaisant įdėtų pagrįstų pastangų, nepavyko gauti teisinio atstovo paslaugų, turi galimybę paprašyti, kad valstybės narės, kurioje įmonė ketina įsteigti teisinį atstovą, skaitmeninių paslaugų koordinatorius padėtų toliau bendradarbiauti ir rekomenduotų galimus sprendimus, be kita ko, dėl kolektyvinio atstovavimo galimybių.
Pakeitimas 513
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Savo nuostatose ir sąlygose tarpininkavimo paslaugų teikėjai pateikia informaciją apie visus apribojimus, kuriuos jie gali nustatyti dėl paslaugos gavėjų naudojantis paslauga pateiktos informacijos. Tokia informacija apima informaciją apie bet kokią politiką, procedūras, priemones ir įrankius, naudojamus turinio moderavimo tikslais, įskaitant algoritminį sprendimų priėmimą ir žmonių atliekamą peržiūrą. Ji pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai ir skelbiama viešai lengvai prieinamu formatu.
1.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai taiko sąžiningas, nediskriminacines ir skaidrias nuostatas ir sąlygas. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai parengia tas nuostatas ir sąlygas aiškia, paprasta, suprantama ir nedviprasmiška kalba ir jas viešai skelbia lengvai prieinamu ir kompiuterio skaitomu formatu valstybės narės, kuriai skirta paslauga, kalbomis. Savo nuostatose ir sąlygose tarpininkavimo paslaugų teikėjai gerbia saviraiškos laisvę, žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą ir kitas pagrindines teises ir laisves, įtvirtintas Chartijoje, taip pat Sąjungos žiniasklaidai taikomas taisykles.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Savo nuostatose ir sąlygose tarpininkavimo paslaugų teikėjai pateikia informaciją apie visus apribojimus ar pakeitimus, kuriuos jie nustato atsižvelgdami į paslaugų gavėjų naudojantis jų paslaugomis teikiamą turinį. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat pateikia lengvai prieinamą informaciją apie paslaugų gavėjų teisę nutraukti naudojimąsi paslaugomis. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat pateikia informaciją apie bet kokią politiką, procedūras, priemones ir įrankius, naudojamus turinio moderavimo tikslais, įskaitant algoritminį sprendimų priėmimą ir žmonių atliekamą peržiūrą.
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai skubiai praneša paslaugos gavėjams apie visus svarbius nuostatų ir sąlygų pakeitimus ir pateikia jų paaiškinimą.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.  Kai tarpininkavimo paslauga pirmiausia yra skirta nepilnamečiams arba ja daugiausia naudojasi nepilnamečiai, paslaugų teikėjas paaiškina naudojimosi paslauga sąlygas ir apribojimus taip, kad nepilnamečiai galėtų tai suprasti.
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai kruopščiai, objektyviai ir proporcingai taiko 1 dalyje nurodytus apribojimus ir užtikrina jų vykdymą, tinkamai atsižvelgdami į visų dalyvaujančių šalių teises ir teisėtus interesus, įskaitant taikytinas paslaugos gavėjų pagrindines teises, įtvirtintas Chartijoje.
2.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai sąžiningai, skaidriai, nuosekliai, kruopščiai, laiku, nešališkai, nediskriminuodami ir proporcingai taiko 1 dalyje nurodytus apribojimus ir užtikrina jų vykdymą, tinkamai atsižvelgdami į visų dalyvaujančių šalių teises ir teisėtus interesus, įskaitant taikytinas paslaugos gavėjų pagrindines teises, įtvirtintas Chartijoje.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai paslaugos gavėjams pateikia glaustą, lengvai prieinamą ir kompiuterio skaitomu formatu pateikiamą nuostatų ir sąlygų santrauką aiškia, naudotojui patogia ir nedviprasmiška kalba. Toje santraukoje nurodomi pagrindiniai informacijos reikalavimų elementai, įskaitant galimybę nesunkiai atsisakyti neprivalomų sąlygų ir galimas priemones bei ginčų sprendimo mechanizmus.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai pagrindiniams informacijos reikalavimų elementams iliustruoti gali naudoti grafinius elementus, pvz., piktogramas arba vaizdus.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Labai didelės interneto platformos, kaip apibrėžta 25 straipsnio 1 dalyje, paskelbia savo nuostatas ir sąlygas visomis oficialiosiomis valstybių narių kalbomis, kuriomis jos siūlo paslaugas.
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai nereikalauja paslaugos gavėjo, išskyrus prekiautojus, viešai paskelbti savo tapatybę naudojimosi paslauga tikslais.
Pakeitimas 538
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 e dalis (nauja)
2e.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjų sąlygose laikomasi pagrindinių žmogaus teisių principų, įtvirtintų Chartijoje.
Pakeitimas 539
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 f dalis (nauja)
2f.  Sąlygos, kurios neatitinka šio straipsnio, paslaugos gavėjams nėra privalomos.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai bent kartą per metus skelbia aiškias, lengvai suprantamas ir išsamias ataskaitas apie visus turinio moderavimo veiksmus, kurių ėmėsi per atitinkamą laikotarpį. Tokiose ataskaitoje, visų pirma, kai taikytina, pateikiama ši informacija:
1.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjai bent kartą per metus standartizuotu ir kompiuterio skaitomu formatu bei lengvai prieinamu būdu skelbia aiškias, lengvai suprantamas ir išsamias ataskaitas apie visus turinio moderavimo veiksmus, kurių ėmėsi per atitinkamą laikotarpį. Tokiose ataskaitoje, visų pirma, kai taikytina, pateikiama ši informacija:
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  iš valstybių narių valdžios institucijų gautų nurodymų skaičius suskirstant juos į kategorijas pagal atitinkamo neteisėto turinio rūšį, įskaitant pagal 8 ir 9 straipsnius pateiktus nurodymus, ir vidutinis laikas, kurio reikia nurodymuose paminėtiems veiksmams įgyvendinti;
a)  iš valstybių narių valdžios institucijų gautų nurodymų skaičius suskirstant juos į kategorijas pagal atitinkamo neteisėto turinio rūšį, įskaitant pagal 8 ir 9 straipsnius pateiktus nurodymus, ir vidutinis laikas, kurio reikia informuoti nurodymą pateikusią instituciją apie nurodymo gavimą ir įgyvendinimą;
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  kai taikytina, visas turinio moderatorių, skirtų kiekvienai oficialiai kalbai kiekvienoje valstybėje narėje, skaičius ir kokybinis aprašymas, kaip turinio moderavimui naudojamos automatinės priemonės, kiekviena oficialiąja kalba;
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  pagal 14 straipsnį pateiktų pranešimų skaičius suskirstant juos į kategorijas pagal atitinkamo tariamai neteisėto turinio rūšį, visi veiksmai, kurių imtasi remiantis pranešimais, nurodant, ar veiksmų imtasi pagal teisės aktus arba pagal paslaugų teikėjo nuostatas ir sąlygas, ir vidutinis laikas, kurio reikia veiksmams įgyvendinti;
b)  pagal 14 straipsnį pateiktų pranešimų skaičius suskirstant juos į kategorijas pagal atitinkamo tariamai neteisėto turinio rūšį, patikimų pranešėjų pateiktų pranešimų skaičius, visi veiksmai, kurių imtasi remiantis pranešimais, nurodant, ar veiksmų imtasi pagal teisės aktus arba pagal paslaugų teikėjo nuostatas ir sąlygas, ir vidutinis laikas ir mediana, kurių reikia veiksmams įgyvendinti. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai gali įterpti papildomą informaciją, susijusią su priežastimis, kuriomis pagrindžiamas vidutinis laikas, per kurį imamasi veiksmų.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  turinio moderavimas, vykdomas paslaugų teikėjų iniciatyva, įskaitant įgyvendintų priemonių, darančių poveikį paslaugos gavėjų pateiktos informacijos buvimui, matomumui ir prieinamumui ir paslaugos gavėjų gebėjimui teikti informaciją, skaičių ir rūšį, suskirstant į kategorijas pagal priežasties tipą ir tokių priemonių įgyvendinimo pagrindą;
c)  prasminga ir suprantama informacija apie turinio moderavimą, vykdomą paslaugų teikėjų iniciatyva, įskaitant automatizuotų priemonių naudojimą, įgyvendintų priemonių, darančių poveikį paslaugos gavėjų pateiktos informacijos buvimui, matomumui ir prieinamumui ir paslaugos gavėjų gebėjimui teikti informaciją, skaičių ir rūšį, suskirstant į kategorijas pagal priežasties tipą ir tokių priemonių įgyvendinimo pagrindą, taip pat, kai taikytina, priemones, kurių imtasi siekiant mokyti ir remti turinio moderavimo veiklą vykdančius darbuotojus ir užtikrinti, kad nebūtų daromas poveikis teisių nepažeidžiančiam turiniui;
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  per 17 straipsnyje nurodytą vidaus skundų nagrinėjimo sistemą gautų skundų skaičius, tokių skundų pagrindas, dėl tokių skundų priimti sprendimai, vidutinis laikas, kurio reikia tiems sprendimams įgyvendinti, ir sprendimų panaikinimo atvejų skaičius.
d)  per 17 straipsnyje nurodytą vidaus skundų nagrinėjimo sistemą gautų skundų skaičius, tokių skundų pagrindas, dėl tokių skundų priimti sprendimai, vidutinis laikas ir mediana, kurių reikia tiems sprendimams įgyvendinti, ir sprendimų panaikinimo atvejų skaičius.
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Pateikti duomenys suskirstomi pagal valstybes nares, kuriose siūlomos paslaugos, ir visos Sąjungos mastu.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalis netaikoma tarpininkavimo paslaugų teikėjams, kurie yra labai mažos ar mažosios įmonės, kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede.
2.  1 dalis netaikoma tarpininkavimo paslaugų teikėjams, kurie yra labai mažos ar mažosios įmonės, kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede, ir kurie taip pat nelaikomi labai didelėmis interneto platformomis.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)
13a straipsnis
Elektroninės sąsajos projektavimas ir organizavimas
1.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai nenaudoja savo elektroninės sąsajos ar bet kurios jos dalies struktūros, funkcijos ar veikimo būdo, kad iškraipytų ar pablogintų paslaugų gavėjų galimybes priimti laisvą, savarankišką ir informacija pagrįstą sprendimą ar pasirinkimą. Visų pirma tarpininkavimo paslaugų teikėjai:
a)   nenaudoja vaizdinio kurios nors iš sutikimo galimybių paryškinimo prašant paslaugos gavėjo priimti sprendimą;
b)   pakartotinai nereikalauja, kad paslaugos gavėjas sutiktų, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, jei toks sutikimas buvo atmestas, pagal Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnio 3 dalį, neatsižvelgiant į tokio tvarkymo tikslo taikymo sritį, ypač pateikiant iškylantįjį pranešimą, kuris kenkia naudotojo patirčiai;
c)   neragina paslaugų gavėjo pakeisti paslaugos nustatymą ar konfigūraciją po to, kai paslaugos gavėjas jau yra priėmęs savo sprendimą;
d)   užtikrina, kad paslaugos atsisakymo procedūra nebūtų gerokai sudėtingesnė nei jos pasirinkimo procedūra;
e)   neprašo sutikimo, kai paslaugos gavėjas naudodamasis savo teise nesutikti pasitelkia automatizuotas priemones, kurioms naudojamos techninės specifikacijos, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 5 dalyje.
Šia dalimi nedaromas poveikis Reglamentui (ES) 2016/679.
2.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo atnaujinamas 1 dalyje nurodytų veiksmų sąrašas.
3.   Kai taikytina, tarpininkavimo paslaugų teikėjai pritaiko sąsajos dizaino ypatybes, kad užtikrintų aukštą nepilnamečių privatumo, saugos ir standartizuotojo saugumo lygį.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  1 dalyje nurodyti mechanizmai turi būti tokie, kad būtų lengva teikti tikslius ir pakankamai pagrįstus pranešimus, kuriais remdamasis rūpestingas ekonominės veiklos vykdytojas gali nustatyti atitinkamo turinio neteisėtumą. Tuo tikslu paslaugų teikėjai imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų galimybę ir sudarytų palankesnes sąlygas teikti pranešimus, kuriuose yra visi šie elementai:
2.  1 dalyje nurodyti mechanizmai turi būti tokie, kad būtų lengva teikti pakankamai tikslius ir tinkamai pagrįstus pranešimus. Tuo tikslu paslaugų teikėjai imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų galimybę ir sudarytų palankesnes sąlygas teikti galiojančius pranešimus, kuriuose yra visi šie elementai:
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  kai įmanoma, teiginį pagrindžiantys įrodymai;
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  aiški nuoroda į elektroninę tos informacijos vietą, visų pirma tikslus ar tikslūs URL, ir prireikus papildoma informacija, pagal kurią galima nustatyti neteisėtą turinį;
b)  kai tinkama, aiški nuoroda į elektroninę tos informacijos vietą, pavyzdžiui, tikslus ar tikslūs URL, ar prireikus papildoma informacija, pagal kurią galima nustatyti neteisėtą turinį, kuri taikytina turinio rūšiai ir konkrečiai prieglobos paslaugos rūšiai;
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Laikoma, kad pranešimais, kuriuos sudaro 2 dalyje išvardyti elementai, kaip numatyta 5 straipsnyje, suteikiamos faktinės žinios ar užtikrinamas žinojimas apie konkretų nagrinėjamą informacijos vienetą.
3.  Laikoma, kad pranešimais, kuriuos sudaro 2 dalyje išvardyti elementai, kuriais remdamasis rūpestingas prieglobos paslaugų teikėjas gali nustatyti atitinkamo turinio neteisėtumą neatlikęs teisinio ar faktinio nagrinėjimo, kaip numatyta 5 straipsnyje, suteikiamos faktinės žinios ar užtikrinamas žinojimas apie konkretų nagrinėjamą informacijos vienetą.
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Informacija, dėl kurios buvo pateiktas pranešimas, išlieka prieinama tol, kol nėra atliktas jos teisėtumo vertinimas, nedarant poveikio prieglobos paslaugų teikėjų teisei taikyti savo nuostatas ir sąlygas. Prieglobos paslaugų teikėjai nelaikomi atsakingais už informacijos, apie kurią pranešta, nepašalinimą, kol dar neatliktas teisėtumo vertinimas.
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu pranešime yra jį pateikusio asmens ar subjekto vardas ir pavardė ar pavadinimas ir e. pašto adresas, prieglobos paslaugų teikėjas nedelsdamas patvirtina tam asmeniui ar subjektui, kad pranešimą gavo.
4.  Jeigu pranešime yra jį pateikusio asmens ar subjekto vardas ir pavardė ar pavadinimas ir e. pašto adresas, prieglobos paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas patvirtina tam asmeniui ar subjektui, kad pranešimą gavo.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
5.  Paslaugų teikėjas taip pat nepagrįstai nedelsdamas praneša tam asmeniui ar subjektui apie savo sprendimą dėl informacijos, su kuria yra susijęs pranešimas, ir pateikia informaciją apie teisių gynimo galimybes, susijusias su tuo sprendimu.
5.  Paslaugų teikėjas taip pat nepagrįstai nedelsdamas praneša tam asmeniui ar subjektui apie savo veiksmus dėl informacijos, su kuria yra susijęs pranešimas, ir pateikia informaciją apie teisių gynimo galimybes.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Užtikrinama, kad asmenų, pateikusių pranešimą, tapatybė liktų nežinoma turinį pateikusiam paslaugos gavėjui, išskyrus atvejus, kai įtariama, kad pažeidžiamos asmeninės teisės arba intelektinės nuosavybės teisės.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis
6.  Prieglobos paslaugų teikėjai tvarko visus gaunamus pranešimus taikydami 1 dalyje nurodytus mechanizmus ir priima sprendimus, susijusius su informacija, dėl kurios pateikiami pranešimai, laiku, kruopščiai ir objektyviai. Jeigu jie naudoja automatizuotas tvarkymo ar sprendimų priėmimo priemones, 4 dalyje nurodytame pranešime jie pateikia informaciją apie tai.
6.  Prieglobos paslaugų teikėjai tvarko visus gaunamus pranešimus taikydami 1 dalyje nurodytus mechanizmus ir priima sprendimus, susijusius su informacija, dėl kurios pateikiami pranešimai, laiku, kruopščiai, nediskriminuojant ir nešališkai. Jeigu jie naudoja automatizuotas tvarkymo ar sprendimų priėmimo priemones, 4 dalyje nurodytame pranešime jie pateikia informaciją apie tai. Kai paslaugų teikėjas neturi techninių, operacinių ar sutartinių pajėgumų kovoti su tam tikrais neteisėto turinio vienetais, jis gali perduoti pranešimą paslaugų teikėjui, kuris tiesiogiai kontroliuoja konkrečius neteisėto turinio vienetus ir kartu informuoti pranešimą pateikusį asmenį ar subjektą ir atitinkamą skaitmeninių paslaugų koordinatorių.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas nusprendžia pašalinti konkrečius paslaugos gavėjų pateiktos informacijos vienetus ar atimti prieigą prie jų, nepriklausomai nuo to, kokiomis priemonėmis tokia informacija buvo rasta, nustatyta ar pašalinta arba buvo atimta prieiga prie jos, ir nuo sprendimo motyvų, ne vėliau nei informacijos pašalinimo ar prieigos prie jos atėmimo metu jis praneša paslaugos gavėjui apie sprendimą ir pateikia aiškų ir konkretų sprendimo motyvų paaiškinimą.
1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas nusprendžia pašalinti konkrečius paslaugos gavėjų pateiktos informacijos vienetus ar atimti prieigą prie jų, nuvertinti juos arba taikyti kitas priemones, nepriklausomai nuo to, kokiomis priemonėmis tokia informacija buvo rasta, nustatyta ar pašalinta arba buvo atimta prieiga prie jos, ir nuo sprendimo motyvų, ne vėliau nei informacijos pašalinimo ar prieigos prie jos atėmimo metu jis praneša paslaugos gavėjui apie sprendimą ir pateikia aiškų ir konkretų sprendimo motyvų paaiškinimą.
Ši prievolė netaikoma tais atvejais, kai turinys yra apgaulingas, didelio masto komercinis turinys arba kai teisminė ar teisėsaugos institucija paprašė neinformuoti gavėjo dėl vykstančio baudžiamojo tyrimo, kol baudžiamasis tyrimas nebus baigtas.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  ar priimtas sprendimas pašalinti informaciją arba atimti prieigą prie jos ir, kai tinkama, teritorinė sprendimo atimti prieigą prie informacijos taikymo sritis;
a)  ar imtasi veiksmų pašalinti informaciją, atimti prieigą prie jos, nuvertinti ją arba taikyti kitas priemones ir, kai tinkama, teritorinė veiksmų taikymo sritis ir trukmė, įskaitant paaiškinimą, kai buvo imtasi veiksmų pagal 14 straipsnį, kodėl veiksmai neviršijo to, kas tikrai būtina jo tikslui pasiekti;
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  faktai ir aplinkybės, kuriais remtasi priimant sprendimą, kai tinkama, įskaitant informaciją apie tai, ar sprendimas priimtas remiantis pagal 14 straipsnį pateiktu pranešimu;
b)  faktai ir aplinkybės, kuriais remtasi imantis veiksmų, kai tinkama, įskaitant informaciją apie tai, ar veiksmų imtasi remiantis pagal 14 straipsnį pateiktu pranešimu, savanoriškais tyrimais savo iniciatyva ar nurodymu, pateiktu pagal 8 straipsnį, ir, kai tinkama, pranešėjo tapatybė;
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  kai taikytina, informacija apie priimant sprendimą naudojamas automatizuotas priemones, įskaitant atvejus, kai sprendimas priimtas dėl turinio, kuris buvo rastas ar nustatytas naudojant automatizuotas priemones;
c)  kai taikytina, informacija apie imantis veiksmų naudojamas automatizuotas priemones, įskaitant atvejus, kai veiksmų imamasi dėl turinio, kuris buvo rastas ar nustatytas naudojant automatizuotas priemones;
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  jeigu sprendimas yra susijęs su tariamai neteisėtu turiniu, nuoroda į teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujamasi, ir paaiškinimai, kodėl informacija remiantis tuo pagrindu laikoma neteisėtu turiniu;
d)  jeigu veiksmai yra susiję su tariamai neteisėtu turiniu, nuoroda į teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujamasi, ir paaiškinimai, kodėl informacija remiantis tuo pagrindu laikoma neteisėtu turiniu;
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  jeigu sprendimas grindžiamas tariamu informacijos nesuderinamumu su paslaugų teikėjo nuostatomis ir sąlygomis, nuoroda į sutartyje įtvirtintą pagrindą, kuriuo remiamasi, ir paaiškinimai, kodėl informacija laikoma nesuderinama su tuo pagrindu;
e)  jeigu veiksmai grindžiami tariamu informacijos nesuderinamumu su paslaugų teikėjo nuostatomis ir sąlygomis, nuoroda į sutartyje įtvirtintą pagrindą, kuriuo remiamasi, ir paaiškinimai, kodėl informacija laikoma nesuderinama su tuo pagrindu;
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  informacija apie teisių gynimo priemones, kuriomis gali pasinaudoti paslaugos gavėjas dėl sprendimo, visų pirma naudojant vidaus skundų nagrinėjimo mechanizmus, neteisminio ginčų sprendimo priemones ir apskundimo teismine tvarka priemones.
f)  aiški ir patogi naudoti informacija apie teisių gynimo priemones, kuriomis gali pasinaudoti paslaugos gavėjas dėl veiksmų, visų pirma, kai taikytina, naudojant vidaus skundų nagrinėjimo mechanizmus, neteisminio ginčų sprendimo priemones ir apskundimo teismine tvarka priemones.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
4.  Prieglobos paslaugų teikėjai paskelbia 1 dalyje nurodytus sprendimus ir motyvų paaiškinimus Komisijos tvarkomoje viešai prieinamoje duomenų bazėje. Tokioje informacijoje neturi būti asmens duomenų.
4.  Prieglobos paslaugų teikėjai bent kartą per metus paskelbia 1 dalyje nurodytus veiksmų ir motyvų paaiškinimus Komisijos tvarkomoje ir skelbiamoje viešai prieinamoje ir kompiuterio skaitomu formatu pateikiamoje duomenų bazėje. Tokioje informacijoje neturi būti asmens duomenų.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)
15a straipsnis
Pranešimas apie įtarimus dėl nusikalstamų veikų
1.   Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas sužino apie kokią nors informaciją, dėl kurios kyla įtarimų, kad buvo padaryta, daroma ar planuojama daryti sunki nusikalstama veika, kelianti neišvengiamą grėsmę asmenų gyvybei ar saugumui, ji skubiai praneša apie savo įtarimą suinteresuotosios valstybės narės ar valstybių narių teisėsaugos ar teisminėms institucijoms ir joms paprašius pateikia visą svarbią informaciją.
2.   Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali pakankamai tiksliai nustatyti suinteresuotosios valstybės narės, jis praneša valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs arba turi teisinį atstovą, teisėsaugos institucijoms arba gali informuoti Europolą.
Šiame straipsnyje suinteresuotoji valstybė narė – tai valstybė narė, kurioje, kaip įtariama, buvo padaryta, daroma ir planuojama padaryti nusikalstama veika, arba valstybė narė, kurioje gyvena ar yra įtariamas pažeidėjas, arba valstybė narė, kurioje gyvena ar yra įtariamos nusikalstamos veikos auka. Šio straipsnio tikslais valstybės narės pateikia Komisijai savo kompetentingų teisėsaugos ar teisminių institucijų sąrašą.
3.   Jei informuota institucija nenurodo kitaip, prieglobos paslaugų teikėjas pašalina arba užblokuoja turinį.
4.   Valstybės narės teisėsaugos ar teisminės institucijos pagal 1 dalį gauta informacija nenaudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie tiesiogiai susiję su konkrečia sunkia nusikalstama veika, apie kurią pranešta.
5.   Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato 1 dalyje nurodytų pranešimų šabloną.
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
Šis skirsnis netaikomas interneto platformoms, kurios yra labai mažos ar mažosios įmonės, kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede.
1.   Šis skirsnis netaikomas interneto platformoms, kurios yra labai mažos ar mažosios įmonės, kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede, ir kurios nėra labai didelės interneto platformos, kaip apibrėžta šio reglamento 25 straipsnyje.
2.   Tarpininkavimo paslaugų teikėjai gali pateikti prašymą netaikyti šio skirsnio reikalavimų ir netaikymo pagrindimą, jeigu jie:
a)   nekelia didelės sisteminės rizikos ir turi ribotą neteisėto turinio poveikį;
b)   yra ne pelno siekiančios įmonės arba vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede.
3.   Prašymas pateikiamas įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, kuris atlieka preliminarų vertinimą. Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius perduoda Komisijai prašymą kartu su savo vertinimu ir, kai taikytina, rekomendacija dėl Komisijos sprendimo. Komisija išnagrinėja prašymą ir, pasikonsultavusi su Valdyba, gali visiškai arba iš dalies netaikyti šio skirsnio reikalavimų.
4.   Kai Komisija suteikia tokią netaikymo išimtį, ji stebi, kaip tarpininkavimo paslaugų teikėjas naudojasi išimtimi, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi netaikymo sąlygų.
5.   Komisija Valdybos arba įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus ar paslaugų teikėjo prašymu arba savo iniciatyva gali peržiūrėti reikalavimų netaikymą ir jį atšaukti visiškai arba iš dalies.
6.   Komisija tvarko visų paskelbtų reikalavimų netaikymo ir su tuo susijusių sąlygų sąrašą ir skelbia jį viešai.
7.   Komisijai pagal 69 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą dėl reikalavimų netaikymo sistemos, susijusios su šiuo straipsniu, įgyvendinimo proceso ir tvarkos.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  sprendimai pašalinti informaciją ar atimti prieigą prie jos;
a)  sprendimai pašalinti informaciją, nuvertinti ją, atimti prieigą prie jos arba nustatyti kitas priemones, kuriomis ribojamas informacijos matomumas, pasiekiamumas ar prieinamumas;
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  sprendimai sustabdyti ar nutraukti visos paslaugos ar jos dalies teikimą paslaugos gavėjams;
b)  sprendimai sustabdyti, nutraukti ar apriboti visos paslaugos ar jos dalies teikimą paslaugos gavėjams;
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  sprendimai apriboti galimybę monetizuoti gavėjų teikiamą turinį.
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Laikoma, kad 1 dalyje nustatytas bent šešių mėnesių laikotarpis prasideda tą dieną, kai paslaugų gavėjas informuojamas apie sprendimą pagal 15 straipsnį.
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
2.  Interneto platformos užtikrina, kad jų vidaus skundų nagrinėjimo sistemos būtų lengvai prieinamos, patogios naudoti ir kad jose būtų galima nesunkiai teikti pakankamai tikslius ir tinkamai pagrįstus skundus.
2.  Interneto platformos užtikrina, kad jų vidaus skundų nagrinėjimo sistemos būtų lengvai prieinamos, patogios naudoti, be kita ko, neįgaliesiems ir nepilnamečiams, nediskriminacinės ir kad jose būtų galima nesunkiai teikti pakankamai tikslius ir tinkamai pagrįstus skundus. Interneto platformos savo nuostatose ir sąlygose aiškiai, patogiu naudoti ir naudotojams lengvai prieinamu būdu skelbia savo vidaus skundų nagrinėjimo sistemos darbo tvarkos taisykles.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis
3.  Interneto platformos nagrinėja per jų vidaus skundų nagrinėjimo sistemą pateiktus skundus laiku, kruopščiai ir objektyviai. Jeigu skunde pateikiami pakankami pagrindai, kad interneto platforma nuspręstų, jog informacija, su kuria susijęs skundas, nėra neteisėta ir nėra nesuderinama su jos nuostatomis ir sąlygomis, arba yra informacijos, iš kurios matyti, kad dėl skundo pateikėjo elgesio nėra pagrindo sustabdyti ar nutraukti paslaugą ar paskyrą, ji nepagrįstai nedelsdama panaikina savo 1 dalyje nurodytą sprendimą.
3.  Interneto platformos nagrinėja per jų vidaus skundų nagrinėjimo sistemą pateiktus skundus laiku, nediskriminuojant, kruopščiai bei nešališkai ir per dešimt darbo dienų nuo tos dienos, kai interneto platforma gavo skundą. Jeigu skunde pateikiami pakankami pagrindai, kad interneto platforma nuspręstų, jog informacija, su kuria susijęs skundas, nėra neteisėta ir nėra nesuderinama su jos nuostatomis ir sąlygomis, arba yra informacijos, iš kurios matyti, kad dėl skundo pateikėjo elgesio nėra pagrindo sustabdyti ar nutraukti paslaugą ar paskyrą, ji nepagrįstai nedelsdama panaikina savo 1 dalyje nurodytą sprendimą.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis
5.  Interneto platformos užtikrina, kad 4 dalyje nurodyti sprendimai nebūtų priimami vien automatinėmis priemonėmis.
5.  Interneto platformos užtikrina, kad paslaugų gavėjams pateikiant skundą būtų suteikta galimybė prireikus susisiekti su gyvu pašnekovu ir kad 4 dalyje nurodyti sprendimai nebūtų priimami vien automatinėmis priemonėmis. Interneto platforma užtikrina, kad sprendimus priimtų kvalifikuoti darbuotojai.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Paslaugos gavėjai turi turėti galimybę greitai kreiptis į teismą dėl teisių gynimo pagal atitinkamų valstybių narių teisės aktus.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Paslaugos gavėjai, kuriems skirti 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti sprendimai, turi teisę pasirinkti bet kokią neteisminio ginčų sprendimo įstaigą, kuri yra sertifikuota pagal 2 dalį, kad išspręstų su tais sprendimais susijusius ginčus, įskaitant skundus, kurių nepavyko išspręsti naudojant tame straipsnyje nurodytą vidaus skundų nagrinėjimo sistemą. Interneto platformos sąžiningai bendrauja su pasirinkta įstaiga siekdamos išspręsti ginčą ir įstaigos sprendimas yra joms privalomas.
1.  Paslaugos gavėjai, kuriems skirti 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti sprendimai, priimti interneto platformos, vadovaujantis tuo, kad gavėjų pateikta informacija yra neteisėto turinio arba neatitinka jos nuostatų ir sąlygų, turi teisę pasirinkti bet kokią neteisminio ginčų sprendimo įstaigą, kuri yra sertifikuota pagal 2 dalį, kad išspręstų su tais sprendimais susijusius ginčus, įskaitant skundus, kurių nepavyko išspręsti naudojant tame straipsnyje nurodytą vidaus skundų nagrinėjimo sistemą.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Abi šalys sąžiningai bendrauja su nepriklausoma, sertifikuota pasirinkta išorės įstaiga siekdamos išspręsti ginčą ir įstaigos sprendimas yra joms privalomas. Galimybė pasirinkti neteisminę ginčų sprendimo įstaigą yra lengvai, aiškiai ir naudotojui patogiai prieinama interneto platformos elektroninėje sąsajoje.
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi neteisminio ginčų sprendimo įstaiga, skaitmeninių paslaugų koordinatorius tos įstaigos prašymu ją sertifikuoja, jeigu jai pavyko įrodyti, jog ji tenkina visas šias sąlygas:
2.  Valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi neteisminio ginčų sprendimo įstaiga, skaitmeninių paslaugų koordinatorius tos įstaigos prašymu ją sertifikuoja ne ilgiau kaip trejų metų laikotarpiui, kurį galima atnaujinti, jeigu jai ir už neteisminę ginčų sprendimo įstaigą atsakingiems asmenims pavyko įrodyti, jog ji tenkina visas šias sąlygas:
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  ji yra nešališka ir nepriklausoma nuo interneto platformų ir interneto platformų teikiamos paslaugos gavėjų;
a)  ji yra nepriklausoma, be kita ko, finansiškai nepriklausoma, nuo interneto platformų, interneto platformų teikiamos paslaugos gavėjų ir pranešimus pateikusių asmenų ar subjektų ir nešališka jų atžvilgiu;
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  jos atstovams atlyginama tokiu būdu, kuris nėra susijęs su procedūros rezultatais;
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)
bb)  už ginčų sprendimą atsakingi fiziniai asmenys įsipareigoja baigę eiti pareigas įstaigoje trejus metus nedirbti interneto platformai ar profesinei organizacijai ar verslo asociacijai, kurios narė yra interneto platforma, ir nebūti dirbus tokiai organizacijai dvejus metus prieš pradėdami eiti minėtas pareigas;
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  ginčų sprendimas yra lengvai prieinamas naudojant elektroninių ryšių technologijas;
c)  ginčų sprendimas yra lengvai prieinamas, įskaitant ir neįgaliuosius, naudojant elektroninių ryšių technologijas ir juo numatyta galimybė internetu pateikti skundą ir reikiamus patvirtinamuosius dokumentus;
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  ginčai sprendžiami laikantis aiškių ir teisingų darbo tvarkos taisyklių.
e)  ginčai sprendžiami laikantis aiškių ir teisingų darbo tvarkos taisyklių, kurios yra aiškiai matomos, lengvai ir viešai prieinamos;
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Skaitmeninių paslaugų koordinatorius kasmet iš naujo įvertina ar sertifikuota neteisminio ginčų sprendimo įstaiga toliau laikosi 2 dalyje nurodytų sąlygų. Jeigu ne, skaitmeninių paslaugų koordinatorius atšaukia neteisminio ginčų sprendimo įstaigos statusą.
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Skaitmeninių paslaugų koordinatorius kas dvejus metus parengia ataskaitą, kurioje nurodytas kasmet ginčų sprendimo įstaigoje gautų skundų skaičius, priimtų sprendimų rezultatai, visos nustatytos sisteminės ar sektorių problemos ir vidutinė ginčų sprendimo trukmė. Toje ataskaitoje visų pirma:
a)  nustatoma geriausia neteisminio ginčų sprendimo įstaigų praktika;
b)  pranešama, kai tinkama, apie visus trūkumus, pagrįstus statistiniais duomenimis, kurie kenkia teisminio vietos ir tarpvalstybinių ginčų sprendimo įstaigų veikimui;
c)  pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti veiksmingą ir efektyvų neteisinio ginčų sprendimo įstaigų veikimą, kai tinkama.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Sertifikuotos neteisminio ginčų sprendimo įstaigos ginčų sprendimo procedūras užbaigia per pagrįstą laikotarpį ir ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai sertifikuota įstaiga gavo skundą. Procedūra laikoma baigta tą dieną, kai sertifikuota įstaiga paskelbia neteisminio ginčų sprendimo procedūros sprendimą.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Jeigu įstaiga išsprendžia ginčą paslaugos gavėjo naudai, interneto platforma kompensuoja paslaugos gavėjui visus mokesčius ir kitas pagrįstas išlaidas, kurias paslaugos gavėjas patyrė ar patirs dėl ginčo sprendimo. Jeigu įstaiga išsprendžia ginčą interneto platformos naudai, paslaugos gavėjas nėra įpareigojamas kompensuoti mokesčius ar kitas išlaidas, kurias interneto platforma patyrė ar patirs dėl ginčo sprendimo.
3.  Jeigu įstaiga išsprendžia ginčą paslaugos gavėjo, pagal 68 straipsnį įgaliotų asmenų ar subjektų, pateikusių pranešimus, naudai, interneto platforma kompensuoja paslaugos gavėjui visus mokesčius ir kitas pagrįstas išlaidas, kurias paslaugos gavėjas ar asmenys arba subjektai, pateikę pranešimus, patyrė ar patirs dėl ginčo sprendimo. Jeigu įstaiga išsprendžia ginčą interneto platformos naudai ir įstaiga nenustato, kad paslaugų gavėjas ginčo metu elgėsi nesąžiningai, paslaugos gavėjas arba pranešimus pateikę asmenys ar subjektai nėra įpareigojami kompensuoti mokesčius ar kitas išlaidas, kurias interneto platforma patyrė ar patirs dėl ginčo sprendimo.
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Įstaigos taikomi ginčų sprendimo mokesčiai yra pagrįsti ir bet kuriuo atveju neviršija sąnaudų.
Įstaigos taikomi ginčų sprendimo mokesčiai yra pagrįsti ir bet kuriuo atveju neviršija interneto platformų sąnaudų. Neteisminio ginčų sprendimo procedūros yra nemokamos paslaugos gavėjui arba jam taikomas nominalus mokestis.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis
5.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai Komisijai praneša apie neteisminio ginčų sprendimo įstaigas, kurias jie sertifikavo pagal 2 dalį, įskaitant, kai taikytina, tos dalies antroje pastraipoje nurodytas specifikacijas. Komisija paskelbia tokių įstaigų sąrašą, įskaitant specifikacijas, specialiai tam skirtoje interneto svetainėje ir reguliariai jį atnaujina.
5.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai Komisijai praneša apie neteisminio ginčų sprendimo įstaigas, kurias jie sertifikavo pagal 2 dalį, įskaitant, kai taikytina, tos dalies antroje pastraipoje nurodytas specifikacijas, ir apie neteisminio ginčų sprendimo įstaigas, kurių statusas atšauktas. Komisija paskelbia tokių įstaigų sąrašą, įskaitant specifikacijas, specialiai tam skirtoje interneto svetainėje ir reguliariai jį atnaujina.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
1.  Interneto platformos imasi būtinų techninių ir organizacinių priemonių siekdamos užtikrinti, kad pranešimai, kuriuos per 14 straipsnyje nurodytus mechanizmus pateikia patikimi pranešėjai, būtų nedelsiant nagrinėjami ir sprendimai dėl jų būtų priimami pirmumo tvarka.
1.  Interneto platformos imasi būtinų techninių ir organizacinių priemonių siekdamos užtikrinti, kad pranešimai, kuriuos per 14 straipsnyje nurodytus mechanizmus jų paskirtoje kvalifikacijos srityje pateikia patikimi pranešėjai, būtų nedelsiant nagrinėjami ir sprendimai dėl jų būtų skubiai priimami atsižvelgiant į neteisėtos veiklos sunkumą.
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Interneto platformos imasi būtinų techninių ir organizacinių priemonių siekdamos užtikrinti, kad patikimi pranešėjai galėtų pateikti taisomuosius pranešimus apie neteisingą turinio pašalinimą, apribojimą ar prieigos prie jo atėmimą arba paskyrų sustabdymą ar sustabdymą ir kad tie pranešimai dėl informacijos atkūrimo būtų tvarkomi ir sprendimai dėl jų būtų nedelsiant priimami pirmumo tvarka.
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Patikimų pranešėjų statusą pagal šį reglamentą įstaigoms pateikus prašymą suteikia valstybės narės, kurioje pareiškėjas yra įsisteigęs, skaitmeninių paslaugų koordinatorius, jeigu pareiškėjui pavyko įrodyti, jog jis atitinka visas šias sąlygas:
2.  Patikimų pranešėjų statusą pagal šį reglamentą įstaigai pateikus prašymą suteikia valstybės narės, kurioje pareiškėjas yra įsisteigęs, skaitmeninių paslaugų koordinatorius, jeigu pareiškėjui pavyko įrodyti, jog jis atitinka visas šias sąlygas:
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  jis vykdo veiklą taip, kad pranešimai būtų teikiami laiku, kruopščiai ir objektyviai.
c)  jis vykdo veiklą taip, kad pranešimai būtų teikiami tiksliai ir objektyviai.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  jis turi skaidrią finansavimo struktūrą, įskaitant kasmet skelbiamus visų pajamų šaltinius ir sumas;
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
cb)  bent kartą per metus jis skelbia aiškias, lengvai suprantamas, išsamias ir standartizuotas ataskaitas apie visus pranešimus, kurie pagal 14 straipsnį buvo pateikti per atitinkamą laikotarpį. Ataskaitoje nurodoma:
—  pranešimai, suskirstyti pagal prieglobos paslaugų teikėjo tapatybę, santrauka;
—  turinio, apie kurį pranešta, rūšis,
—  konkrečios teisės nuostatos, kurios buvo tariamai pažeistos dėl turinio, apie kurį pranešta,
—  veiksmai, kurių ėmėsi paslaugų teikėjas,
—  bet kokie galimi interesų konfliktai ir finansavimo šaltiniai bei taikomų procedūrų išaiškinimas, siekiant užtikrinti, kad patikimas pranešėjas išsaugotų savo nepriklausomumą.
Ataskaitos, nurodytos c b punkte, siunčiamos Komisijai, kuri jas paskelbia viešai.
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
3.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai Komisijai ir Valdybai praneša subjektų, kuriems jie pagal 2 dalį suteikė patikimo pranešėjo statusą, pavadinimus, adresus ir e. pašto adresus.
3.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai suteikia patikimo pranešėjo statusą dvejų metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus statusas gali būti atnaujintas, jei atitinkamas patikimas pranešėjas ir toliau atitinka šio reglamento reikalavimus. Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai Komisijai ir Valdybai praneša subjektų, kuriems jie pagal 2 dalį suteikė patikimo pranešėjo statusą arba kuriems statusą atšaukė pagal 6 dalį, pavadinimus, adresus ir e. pašto adresus; Platformos įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriai užmezga dialogą su platformomis ir suinteresuotaisiais subjektais, kad išlaikytų patikimos pranešimų teikimo sistemos tikslumą ir efektyvumą.
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija paskelbia 3 dalyje nurodytą informaciją viešai prieinamoje duomenų bazėje ir reguliariai ją atnaujina.
4.  Komisija paskelbia 3 dalyje nurodytą informaciją viešai prieinamoje duomenų bazėje lengvai prieinamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir reguliariai ją atnaujina.
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis
5.  Jeigu interneto platforma turi informacijos, iš kurios matyti, kad patikimas pranešėjas per 14 straipsnyje nurodytus mechanizmus yra pateikęs nemažai nepakankamai tikslių ar netinkamai pagrįstų pranešimų, įskaitant informaciją, surinktą nagrinėjant skundus, pateiktus per 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą vidaus skundų nagrinėjimo sistemą, ji pateikia tokią informaciją kartu su reikiamais paaiškinimais ir patvirtinamaisiais dokumentais skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, kuris suteikė nagrinėjamam subjektui patikimo pranešėjo statusą.
5.  Jeigu interneto platforma turi informacijos, iš kurios matyti, kad patikimas pranešėjas per 14 straipsnyje nurodytus mechanizmus yra pateikęs nemažai nepakankamai tikslių, netikslių ar netinkamai pagrįstų pranešimų, įskaitant informaciją, surinktą nagrinėjant skundus, pateiktus per 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą vidaus skundų nagrinėjimo sistemą, ji pateikia tokią informaciją kartu su reikiamais paaiškinimais ir patvirtinamaisiais dokumentais skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, kuris suteikė nagrinėjamam subjektui patikimo pranešėjo statusą. Skaitmeninių paslaugų koordinatorius, gavęs informaciją iš interneto platformų ir jei jis mano, kad yra pagrįstų priežasčių pradėti tyrimą, patikimo pranešėjo statusą tyrimo laikotarpiu sustabdo.
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis
6.  Skaitmeninių paslaugų koordinatorius, suteikęs subjektui patikimo pranešėjo statusą, atšaukia tą statusą, jeigu atlikęs tyrimą savo iniciatyva arba remdamasis trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant informaciją, kurią interneto platforma pateikė pagal 5 dalį, nustato, kad subjektas nebeatitinka 2 dalyje nustatytų sąlygų. Prieš atšaukdamas statusą skaitmeninių paslaugų koordinatorius suteikia galimybę subjektui pateikti pastabų dėl atliekant tyrimą nustatytų faktų ir ketinimo atšaukti subjektui suteiktą patikimo pranešėjo statusą.
6.  Skaitmeninių paslaugų koordinatorius, suteikęs subjektui patikimo pranešėjo statusą, atšaukia tą statusą, jeigu nepagrįstai nedelsdamas atlikęs tyrimą savo iniciatyva arba remdamasis trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant informaciją, kurią interneto platforma pateikė pagal 5 dalį, nustato, kad subjektas nebeatitinka 2 dalyje nustatytų sąlygų. Prieš atšaukdamas statusą skaitmeninių paslaugų koordinatorius suteikia galimybę subjektui pateikti pastabų dėl atliekant tyrimą nustatytų faktų ir ketinimo atšaukti subjektui suteiktą patikimo pranešėjo statusą.
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalis
7.  Pasitarusi su Valdyba Komisija gali pateikti rekomendacijas, kad padėtų interneto platformoms ir skaitmeninių paslaugų koordinatoriams taikyti 5 ir 6 dalis.
7.  Pasitarusi su Valdyba Komisija pateikia rekomendacijas, kad padėtų interneto platformoms ir skaitmeninių paslaugų koordinatoriams taikyti 2, 5 ir 6 dalis.
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)
19a straipsnis
Interneto platformoms taikytini prieinamumo reikalavimai
1.   Paslaugas Sąjungoje siūlantys interneto platformų paslaugų teikėjai užtikrina, kad jų kuriamos ir teikiamos paslaugos atitiktų Direktyvos (ES) 2019/882 I priedo III, IV, VI ir VII skirsniuose nurodytus prieinamumo reikalavimus.
2.   Interneto platformų paslaugų teikėjai parengia būtiną informaciją pagal Direktyvos (ES) 2019/882 V priedą ir paaiškina, kaip paslaugos atitinka taikomus prieinamumo reikalavimus. Ši informacija pateikiama visuomenei neįgaliesiems prieinamu būdu. Interneto platformų paslaugų teikėjai tą informaciją saugo tol, kol paslauga yra teikiama.
3.   Interneto platformų paslaugų teikėjai užtikrina, kad pagal šį reglamentą teikiama informacija, formos ir priemonės būtų pateikiamos taip, kad jas būtų lengva rasti bei suprasti ir kad jos būtų prieinamos neįgaliesiems.
4.   Sąjungoje paslaugas siūlantys interneto platformų paslaugų teikėjai užtikrina, kad būtų įdiegtos procedūros, kad paslaugų teikimas ir toliau atitiktų taikytinus prieinamumo reikalavimus. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai tinkamai atsižvelgia į paslaugos teikimo charakteristikų pakeitimus, taikytinų prieinamumo reikalavimų pakeitimus ir darniųjų standartų arba techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama, kad paslauga atitinka prieinamumo reikalavimus, pakeitimus.
5.   Neatitikties atveju interneto platformų paslaugų teikėjai imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų paslaugos atitiktį taikytiniems prieinamumo reikalavimams.
6.   Tos institucijos prašymu jie bendradarbiauja su ta institucija dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti paslaugos atitiktį tiems reikalavimams.
7.   Jei interneto platformos atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, nustatytas Direktyvoje (ES) 2019/882, į kuriuos nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, daroma prielaida, kad jie atitinka šio reglamento prieinamumo reikalavimus tiek, kiek tie standartai ar jų dalys apima tuos reikalavimus.
8.   Daroma prielaida, kad interneto platformos, kurios atitinka Direktyvai (ES) 2019/882 priimtas technines specifikacijas ar jų dalis, atitinka šio reglamento prieinamumo reikalavimus tiek, kiek tos techninės specifikacijos ar jų dalys apima tuos reikalavimus.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
1.  Paskelbusios išankstinį perspėjimą interneto platformos pagrįstam laikotarpiui sustabdo savo paslaugų teikimą paslaugos gavėjams, dažnai teikiantiems akivaizdžiai neteisėtą turinį.
1.  Paskelbusios išankstinį perspėjimą interneto platformos pagrįstam laikotarpiui turi teisę sustabdyti savo paslaugų teikimą paslaugos gavėjams, kurie dažnai teikia neteisėtą turinį, kurio neteisėtumas gali būti nustatytas neatlikus teisinio ir faktų tyrimo, arba kurie per ankstesnius 12 mėnesių gavo du ar daugiau nurodymų imtis veiksmų, susijusių su neteisėtu turiniu, nebent tie nurodymai vėliau buvo panaikinti.
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
2.  Paskelbusios išankstinį perspėjimą interneto platformos pagrįstam laikotarpiui sustabdo pranešimų ir skundų, kuriuos per 14 ir 17 straipsniuose atitinkamai nurodytus pranešimo ir veiksmų mechanizmus ir vidaus skundų nagrinėjimo sistemas pateikia asmenys ar subjektai arba skundo pateikėjai, dažnai teikiantys akivaizdžiai nepagrįstus pranešimus ar skundus, nagrinėjimą.
2.  Paskelbusios išankstinį perspėjimą interneto platformos pagrįstam laikotarpiui turi teisę sustabdyti pranešimų ir skundų, kuriuos per 14 ir 17 straipsniuose atitinkamai nurodytus pranešimo ir veiksmų mechanizmus ir vidaus skundų nagrinėjimo sistemas pateikia asmenys ar subjektai arba skundo pateikėjai, pakartotinai teikiantys akivaizdžiai nepagrįstus pranešimus ar skundus, nagrinėjimą.
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Kiekvienu konkrečiu atveju interneto platformos laiku, kruopščiai ir objektyviai įvertina, ar paslaugos gavėjas, asmuo, subjektas ar skundo pateikėjas dalyvauja piktnaudžiaujant, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, atsižvelgdamos į visus svarbius faktus ir aplinkybes, žinomas iš interneto platformos turimos informacijos. Šios aplinkybės apima bent:
3.  Priimdami sprendimą dėl sustabdymo interneto platformų paslaugų teikėjai kiekvienu konkrečiu atveju laiku, kruopščiai ir objektyviai įvertina, ar gavėjas, asmuo, subjektas ar skundo pateikėjas dalyvauja piktnaudžiaujant, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, atsižvelgdami į visus svarbius faktus ir aplinkybes, žinomas iš interneto platformos paslaugos teikėjo turimos informacijos. Šios aplinkybės apima bent:
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  absoliutų akivaizdžiai neteisėto turinio ar akivaizdžiai nepagrįstų pranešimų ar skundų, pateiktų per pastaruosius metus, vienetų skaičių;
a)  absoliutų neteisėto turinio ar akivaizdžiai nepagrįstų pranešimų ar skundų, pateiktų per pastaruosius metus, vienetų skaičių;
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  paslaugos gavėjo, asmens, subjekto ar skundo pateikėjo ketinimą.
d)  jei įmanoma nustatyti, paslaugos gavėjo, asmens, subjekto ar skundo pateikėjo ketinimą.
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
da)  tai, ar pranešimą pateikė pavienis naudotojas, ar subjektas ar asmenys, turintys konkrečių ekspertinių žinių, susijusių su atitinkamu turiniu, arba pasinaudojus automatine turinio atpažinimo sistema;
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  1 ir 2 dalyse nurodyti laikini sustabdymai gali būti paskelbti nuolatiniais, jei:
a)  yra įtikinamų teisinių ar viešosios tvarkos priežasčių, įskaitant vykdomus nusikalstamų veikų tyrimus;
b)  pašalinti objektai buvo didelės apimties kampanijų, kuriomis siekiama suklaidinti naudotojus arba manipuliuoti platformos turinio moderavimo pastangomis, sudedamosios dalys;
c)  prekiautojas ne kartą siūlė prekes ir paslaugas, kurios neatitinka Sąjungos ar nacionalinės teisės;
d)  pašalinti objektai buvo susiję su sunkiais nusikaltimais.
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis
4.  Interneto platformos savo nuostatose ir sąlygose aiškiai ir išsamiai išdėsto politiką dėl 1 ir 2 dalyse nurodyto piktnaudžiavimo, taip pat dėl faktų ir aplinkybių, į kurias atsižvelgia vertindamos, ar tam tikras elgesys yra piktnaudžiavimas, ir nurodo sustabdymo trukmę.
4.  Interneto platformos savo nuostatose ir sąlygose aiškiai, vartotojui patogiu būdu ir išsamiai, tinkamai atsižvelgiant į jų pareigas pagal 12 straipsnio 2 dalį, išdėsto politiką dėl 1 ir 2 dalyse nurodyto piktnaudžiavimo, taip pat faktų ir aplinkybių pavyzdžius, į kuriuos atsižvelgia vertindamos, ar tam tikras elgesys yra piktnaudžiavimas, ir nurodo sustabdymo trukmę.
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Jeigu interneto platforma leidžia vartotojams sudaryti su prekiautojais nuotolinės prekybos sutartis, ji užtikrina, kad prekiautojai galėtų naudotis jos paslaugomis norėdami reklamuoti žinutes arba siūlyti produktus ar paslaugas Sąjungoje esantiems vartotojams tik jeigu prieš naudojantis jos paslaugomis interneto platforma gavo šią informaciją:
1.  Interneto platformos, leidžiančios vartotojams sudaryti su prekiautojais nuotolinės prekybos sutartis, užtikrina, kad prekiautojai galėtų naudotis paslaugomis norėdami reklamuoti žinutes arba siūlyti produktus ar paslaugas Sąjungoje esantiems vartotojams tik jeigu prieš naudojantis paslaugomis, jei tais tikslais jos gavo šią informaciją:
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  ekonominės veiklos vykdytojo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/102051 3 straipsnio 13 punkte ir 4 straipsnyje arba bet kokiame kitame svarbiame Sąjungos akte, vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą, telefono numerį ir e. pašto adresą;
d)  ekonominės veiklos vykdytojo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/102051 3 straipsnio 13 punkte ir 4 straipsnyje arba bet kokiame kitame svarbiame Sąjungos akte, vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą, telefono numerį ir e. pašto adresą, įskaitant produktų saugos sritį;
__________________
__________________
51 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1).
51 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1).
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  paties prekiautojo patvirtinimą, kad jis įsipareigoja siūlyti tik produktus ar paslaugas, kurie yra suderinami su taikytinomis Sąjungos teisės normomis.
f)  paties prekiautojo patvirtinimą, kad jis įsipareigoja siūlyti tik produktus ar paslaugas, kurie yra suderinami su taikytinomis Sąjungos teisės normomis, ir, kai taikoma, patvirtina, kad visi produktai buvo patikrinti prieinamose duomenų bazėse, pvz., pagal Sąjungos skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemą (angl. RAPEX);
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa)  produktų ar paslaugų, kuriuos prekiautojas ketina siūlyti interneto platformoje, rūšis.
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
2.  Gavusi tokią informaciją interneto platforma deda pakankamai pastangų, kad įvertintų, ar 1 dalies a, d ir e punktuose nurodyta informacija yra patikima, naudodamasi bet kokia laisvai prieinama oficialia interneto duomenų baze ar valstybės narės ar Sąjungos suteikta elektronine sąsaja arba prašydama prekiautojo pateikti patvirtinamuosius dokumentus iš patikimų šaltinių.
2.  Interneto platforma, leidžianti vartotojams sudaryti su prekiautojais nuotolinės prekybos sutartis, gavusi tokią informaciją ir prieš leisdama pateikti produktą ar paslaugą savo internetinėje sąsajoje ir iki sutartinių santykių pabaigos, deda visas pastangas įvertinti, ar 1 dalies a – fa punktuose nurodyta prekiautojo pateikta informacija yra patikima ir išsami. Interneto platforma deda visas pastangas, siekdama aptikrinti informaciją, kurią pateikė prekiautojas, naudodamasi bet kokia laisvai prieinama oficialia interneto duomenų baze ar įgalioto administratoriaus ar valstybės narės arba Sąjungos suteikta elektronine sąsaja arba tiesiogiai prašydami prekiautojo pateikti patvirtinamuosius dokumentus iš patikimų šaltinių.
Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija paskelbia pirmesnėje dalyje nurodytų internetinių duomenų bazių ir elektroninių sąsajų sąrašą ir nuolat jį atnaujina. 1 ir 2 dalyse nurodytos interneto platformų prievolės taikomos naujiems ir esamiems prekiautojams.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Interneto platforma be šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų pareigų deda visas pastangas, kad nustatytų ir užkirstų kelią jos paslauga besinaudojantiems prekiautojams platinti Sąjungos ar nacionalinės teisės neatitinkančius produktų ar paslaugų pasiūlymus, taikydama tokias priemones kaip atsitiktiniai vartotojams siūlomų produktų ir paslaugų patikrinimai.
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Jeigu interneto platforma gauna nuorodų, kad kuris nors 1 dalyje nurodytos iš atitinkamo prekiautojo gautos informacijos vienetas yra netikslus ar neišsamus, platforma prašo prekiautojo nedelsiant arba per Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose nustatytą laikotarpį ištaisyti informaciją, kad būtų užtikrinta, kad visa informacija būtų tiksli ir išsami.
3.  Jeigu interneto platforma gauna pakankamai nuorodų arba priežasčių manyti, kad kuris nors 1 dalyje nurodytos iš atitinkamo prekiautojo gautos informacijos vienetas yra netikslus ar neišsamus, platforma prašo prekiautojo nedelsiant arba per Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose nustatytą laikotarpį ištaisyti informaciją, kad būtų užtikrinta, kad visa informacija būtų tiksli ir išsami.
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Jeigu prekiautojas tokios informacijos neištaiso ar nepapildo, interneto platforma sustabdo paslaugos teikimą jam, kol nebus įvykdytas prašymas.
Jeigu prekiautojas tokios informacijos neištaiso ar nepapildo, interneto platforma greitai sustabdo paslaugos teikimą jam, susijusį su produktų ar paslaugų siūlymu Sąjungoje esantiems vartotojams, kol nebus visiškai įvykdytas prašymas.
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Jei interneto platforma atmeta prašymą teikti paslaugas arba sustabdo paslaugų teikimą prekiautojui, prekiautojas gali pasinaudoti šio reglamento 17 ir 43 straipsniuose numatytais mechanizmais.
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Interneto platformos, leidžiančios sudaryti sutartis su prekiautojais, užtikrina, kad turinį, prekes ar paslaugas teikiančio verslo kliento tapatybė, pvz., prekės ženklas ar logotipas, būtų aiškiai matoma kartu su siūlomu turiniu, prekėmis ar paslaugomis. Šiuo tikslu interneto platforma sukuria standartizuotą sąsają verslo vartotojams.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c.  Prekiautojai vienasmeniškai atsako už pateiktos informacijos tikslumą ir nedelsdami informuoja interneto platformą apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus.
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis
4.  Interneto platforma saugiai saugo pagal 1 ir 2 dalis gautą informaciją tiek, kiek trunka sutartiniai santykiai su atitinkamu prekiautoju. Vėliau informacija ištrinama.
4.  Interneto platforma saugiai saugo pagal 1 ir 2 dalis gautą informaciją tiek, kiek trunka sutartiniai santykiai su atitinkamu prekiautoju. Po to ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo galutinio nuotolinės prekybos sutarties sudarymo informacija ištrinama.
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis
6.  Interneto platforma pateikia paslaugos gavėjams 1 dalies a, d, e ir f punktuose nurodytą informaciją aiškiai ir taip, kad prie jos būtų lengva prieiti ir kad ją būtų lengva suprasti.
6.  Interneto platforma paslaugos gavėjams su 1 dalies a, d, e, f ir fa punktuose nurodyta informacija sudaro galimybes susipažinti lengvai prieinamu būdu, aiškiai ir taip, kad prie jos būtų lengva prieiti ir kad ją būtų lengva suprasti pagal Direktyvos (ES) 2019/882 I priedo prieinamumo reikalavimus.
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)
22 a straipsnis
Prievolė informuoti vartotojus ir valdžios institucijas apie neteisėtus produktus ir paslaugas
1.   Kai interneto platformos, leidžiančios vartotojams sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su prekiautojais, neatsižvelgiant į tai, kokiomis priemonėmis naudojamasi, sužino, kad prekiautojo tos platformos sąsajoje siūlomas produktas ar paslauga yra neteisėti, atsižvelgiant į taikytinus Sąjungos ar nacionalinės teisės reikalavimus, jos:
a)   pašalina neteisėtą produktą ar paslaugą iš savo sąsajos ir, kai tinkama, apie priimtą sprendimą nedelsiant informuoja atitinkamas institucijas, pavyzdžiui, rinkos priežiūros instituciją arba muitinę;
b)   jei interneto platforma turi savo paslaugų gavėjo kontaktinius duomenis, informuoja tokius paslaugų gavėjus, kurie įsigijo minėtą produktą ar paslaugą, apie neteisėtus veiksmus, prekiautojo tapatybę ir galimybes kreiptis dėl žalos atlyginimo;
c)   parengia ir per taikomųjų programų sąsajas viešai paskelbia saugyklą, kurioje būtų saugoma informacija apie neteisėtus produktus ir paslaugas, pašalintus iš jos platformos per pastaruosius dvylika mėnesių, taip pat informacija apie susijusį prekiautoją ir žalos atlyginimo galimybes.
2.   Interneto platformos, leidžiančios vartotojams sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su prekiautojais, tvarko neteisėtų produktų ir paslaugų, pašalintų ir (arba) sustabdytų pagal 20 straipsnį, vidaus duomenų bazę.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  per 17 straipsnyje nurodytą vidaus skundų nagrinėjimo sistemą gautų skundų skaičius, tokių skundų pagrindas, dėl tokių skundų priimti sprendimai, vidutinis ir medianos laikas, kurio reikia tiems sprendimams įgyvendinti, ir sprendimų panaikinimo atvejų skaičius;
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  sustabdymo veiksmų, kurių imtasi pagal 20 straipsnį, skaičių, atskirai nurodant sustabdymo atvejus, susijusius su akivaizdžiai neteisėto turinio pateikimu, akivaizdžiai nepagrįstų pranešimu pateikimu ir akivaizdžiai nepagrįstų skundų pateikimu;
b)  sustabdymo veiksmų, kurių imtasi pagal 20 straipsnį, skaičių, atskirai nurodant sustabdymo atvejus, susijusius su neteisėto turinio pateikimu, akivaizdžiai nepagrįstų pranešimu pateikimu ir akivaizdžiai nepagrįstų skundų pateikimu;
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  interneto platformos pašalintų, paženklintų ar užblokuotų reklamų skaičių ir sprendimų pagrindimą.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
2.  Interneto platformos bent kas šešis mėnesius skelbia informaciją apie tai, kiek vidutiniškai aktyvių paslaugos gavėjų per mėnesį yra kiekvienoje valstybėje narėje, apskaičiuojant šį skaičių kaip pastarųjų šešių mėnesių vidurkį, remiantis pagal 25 straipsnio 2 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatyta metodika.
2.  Interneto platformos bent kas dvylika mėnesių skelbia informaciją apie tai, kiek vidutiniškai aktyvių paslaugos gavėjų per mėnesį yra kiekvienoje valstybėje narėje, apskaičiuojant šį skaičių kaip pastarųjų šešių mėnesių vidurkį, remiantis pagal 25 straipsnio 2 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatyta metodika.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės nenustato papildomų skaidrumo ataskaitų teikimo prievolių interneto platformoms, išskyrus konkrečius prašymus, susijusius su naudojimusi savo priežiūros įgaliojimais.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sukuriami šablonai dėl 1 dalyje nurodytų ataskaitų formos, turinio ir kitų elementų.
4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinys ir sukuriami šablonai dėl 1 dalyje nurodytų ataskaitų formos, turinio ir kitų elementų.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Interneto platformos, savo elektroninėse sąsajose rodančios reklamą, užtikrina, kad paslaugos gavėjai kiekvienos konkrečios reklamos, rodomos kiekvienam konkrečiam paslaugos gavėjui, atveju galėtų aiškiai ir nedviprasmiškai tikruoju laiku nustatyti:
1.   Interneto platformos, savo elektroninėse sąsajose rodančios reklamą, užtikrina, kad paslaugos gavėjai kiekvienos konkrečios reklamos, rodomos kiekvienam konkrečiam paslaugos gavėjui, atveju galėtų aiškiai, glaustai ir nedviprasmiškai tikruoju laiku nustatyti:
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  kad rodoma informacija yra reklama;
a)  kad sąsajoje ar jos dalyse rodoma informacija yra internetinė reklama, be kita ko, naudojant gerai matomą ir suderintą ženklinimą;
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  fizinis arba juridinis asmuo, kuris finansuoja reklamą, jei tai ne tas pats fizinis arba juridinis asmuo, kuris nurodytas b punkte;
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  prasmingą informaciją apie pagrindinius parametrus, naudojamus nustatant paslaugos gavėją, kuriam rodoma reklama.
c)   aiškią, prasmingą ir vienodą informaciją apie parametrus, naudojamus nustatant paslaugos gavėją, kuriam rodoma reklama, ir tam tikrais atvejais, kaip pakeisti tuos parametrus.
Pakeitimas 499
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja
1a.   Interneto platformos užtikrina, kad paslaugų gavėjai galėtų lengvai priimti informacija pagrįstą sprendimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 11 dalyje ir 7 straipsnyje, ar sutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi reklamos tikslais, pateikdamos jiems prasmingą informaciją, įskaitant informaciją apie tai, kaip jų duomenys bus monetizuojami. Interneto platformos užtikrina, kad paslaugos gavėjui atsisakyti duoti sutikimą nebus sunkiau ar netruks ilgiau nei duoti sutikimą. Tuo atveju, kai gavėjai atsisako duoti sutikimą arba sutikimą atšaukia, gavėjams suteikiamos kitos sąžiningos ir pagrįstos prieigos prie interneto platformos galimybės.
Pakeitimas 500
Pasiūlymas dėl reglamento
24 b straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Tikslinės informacijos adresavimo ar stiprinimo metodai, kuriais, siekiant rodyti reklamą, tvarkomi, atskleidžiami ar nustatomi nepilnamečių asmens duomenys arba Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmens duomenys, yra draudžiami.
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a straipsnis (naujas)
24 a straipsnis
Rekomendavimo sistemos skaidrumas
1.   Interneto platformos savo nuostatose ir sąlygose ir paskirtų interneto išteklių, su kuriais galima tiesiogiai susipažinti ir lengvai rasti interneto platformos interneto sąsajoje, kai turinys rekomenduojamas, pagalba nurodo aiškius, prieinamus ir lengvai suprantamus pagrindinius rekomendavimo sistemose naudojamus parametrus ir suteikia galimybę paslaugos gavėjams pakeisti ar kitaip paveikti tuos pagrindinius parametrus.
2.   1 dalyje nurodyti pagrindiniai parametrai apima bent jau:
a)   pagrindinius atitinkamos sistemos naudojamus kriterijus, kurie atskirai arba kartu yra svarbiausi rengiant rekomendacijas;
b)   santykinę tų parametrų svarbą;
c)   kokiems tikslams buvo optimizuota atitinkama sistema; taip pat
d)   jei taikoma, paslaugos gavėjų elgesio, susijusio su tuo, kaip atitinkama sistema generuoja savo rezultatus, vaidmens paaiškinimas.
2 dalyje nustatytais reikalavimais nedaromas poveikis komercinių paslapčių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos taisyklėms.
3.   Jeigu pagal 1 dalį yra kelios galimybės, interneto platformos savo elektroninėje sąsajoje pateikia laiškią ir lengvai prieinamą funkciją, kurią naudodamas paslaugos gavėjas gali pasirinkti ir bet kada pakeisti tinkamiausią variantą, susijusį su kiekviena rekomendavimo sistema, pagal kurį nustatoma santykinė jiems rodomos informacijos tvarka.
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
24 b straipsnis (naujas)
24 b straipsnis
Papildomos prievolės platformoms, daugiausia naudojamoms naudotojų sukurtam pornografiniam turiniui platinti
Jei interneto platforma pirmiausia naudojama naudotojų kuriamam pornografiniam turiniui platinti, platforma imasi būtinų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad:
a)   naudotojai, platinantys turinį, būtų dvigubai tikrinami registracijos metu ir pateiktų e. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį;
b)   profesionalus žmogiškasis turinio moderavimas, išugdytas gebėjimas atpažinti seksualinę prievartą pagal vaizdus, taip pat kai yra didelė tikimybė, kad turinys gali būti neteisėtas;
c)   būtų prieinamos kvalifikuoto pranešimo procedūros tokia forma, kad, be 14 straipsnyje nurodyto mechanizmo, asmenys galėtų pranešti platformai, nurodydami, kad juos vaizduojančioje ar ketinančioje vaizduoti vaizdo medžiagoje esanti informacija platinama be jų sutikimo ir platformai pateikiama prima facie jų fizinės tapatybės įrodymų; turinys, apie kurį pranešama taikant šią procedūrą, turi būti nedelsiant sustabdytas.
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
1.  Šis skirsnis taikomas interneto platformoms, teikiančioms paslaugas Sąjungoje vidutiniškai 45 mln. ar daugiau aktyvių paslaugos gavėjų per mėnesį, šį skaičių apskaičiuojant pagal 3 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytą metodiką.
1.  Šis skirsnis taikomas interneto platformoms, kurios:
a)   ne mažiau kaip keturis mėnesius iš eilės teikia paslaugas Sąjungoje vidutiniškai 45 mln. ar daugiau aktyvių paslaugos gavėjų per mėnesį, šį skaičių apskaičiuojant pagal 3 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytą metodiką. Tokioje metodikoje visų pirma atsižvelgiama į:
i)   kad aktyvių paslaugos gavėjų skaičius būtų nustatomas atsižvelgiant į kiekvieną paslaugą atskirai;
ii)   kad keliuose įrenginiuose prisijungę aktyvūs paslaugos gavėjai būtų skaičiuojami tik vieną kartą;
iii)   kad nebūtų įskaitomas netiesioginis naudojimasis paslaugomis per trečiąją šalį ar nuorodą;
iv)   jei interneto platformos prieglobą teikia kitas tarpininkavimo paslaugų teikėjas, kad aktyvūs gavėjai būtų priskirti tik arčiausiai gavėjo esančiai interneto platformai;
v)   kad nebūtų įtraukiamos automatinės sąveikos, paskyros ar duomenų nuskaitymai, kuriuos atlieka ne žmogus („robotai“);
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
3.  Pasitarusi su Valdyba Komisija pagal 69 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad nustatytų konkrečią vidutinio aktyvių paslaugos gavėjų Sąjungoje skaičiaus per mėnesį apskaičiavimo metodiką, kaip numatyta 1 dalyje. Metodikoje, visų pirma, paaiškinama, kaip nustatyti Sąjungos gyventojų skaičių ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomas vidutinis aktyvių paslaugos gavėjų Sąjungoje skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į skirtingus prieinamumo parametrus.
3.  Pasitarusi su Valdyba Komisija pagal 69 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad nustatytų konkrečią vidutinio aktyvių paslaugos gavėjų Sąjungoje skaičiaus per mėnesį apskaičiavimo metodiką, kaip numatyta 1 dalies a punkte. Metodikoje, visų pirma, paaiškinama, kaip nustatyti Sąjungos gyventojų skaičių ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomas vidutinis aktyvių paslaugos gavėjų Sąjungoje skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į skirtingus prieinamumo parametrus.
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Labai didelės interneto platformos nuo 25 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos taikymo datos bent kartą per metus nustato, analizuoja ir vertina bet kokią reikšmingą sisteminę riziką, kylančią dėl jų paslaugų teikimo ir naudojimo Sąjungoje. Toks rizikos vertinimas konkrečiai siejamas su jų paslaugomis ir apima šių rūšių sisteminę riziką:
1.  Labai didelės interneto platformos nuo 25 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos taikymo datos bent kartą per metus ir visais atvejais prieš pradėdamos teikti naujas paslaugas veiksmingai ir kruopščiai nustato, analizuoja ir vertina bet kokią reikšmingos sisteminės rizikos, kylančios dėl jų paslaugų kūrimo, algoritmų sistemų, esminių savybių, teikimo ir naudojimo Sąjungoje, tikimybę ir sunkumą. Rizikos vertinime atsižvelgiama į riziką pagal atskiras valstybes nares, kuriose siūlomos paslaugos, ir visos Sąjungos mastu, ypač pagal konkrečią kalbą ar regioną. Toks rizikos vertinimas konkrečiai siejamas su jų paslaugomis ir veikla, įskaitant technologijų struktūros, verslo modelio pasirinkimą, ir apima šių rūšių sisteminę riziką:
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  neteisėto turinio sklaidą naudojantis jų paslaugomis;
a)  neteisėto turinio sklaidą naudojantis jų paslaugomis arba jų nuostatas ir sąlygas pažeidžiantį turinį;
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  bet kokį neigiamą poveikį naudojimuisi pagrindinėmis teisėmis – teise į privatų ir šeimos gyvenimą, saviraiškos ir informacijos laisve, teise į nediskriminavimą ir vaiko teisėmis, įtvirtintomis atitinkamai Chartijos 7, 11, 21 ir 24 straipsniuose;
b)  bet kokį faktinį ar numatomą neigiamą poveikį naudojimuisi pagrindinėmis teisėmis, įskaitant vartotojų apsaugos, žmogiškojo orumo paisymą, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, asmens duomenų apsaugą ir saviraiškos ir informacijos laisvę, žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, teisę į nediskriminavimą, lyčių lygybę ir vaiko teises, įtvirtintas atitinkamai Chartijos 1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 ir 38 straipsniuose;
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  tyčinį manipuliavimą paslauga, be kita ko, naudojant paslaugą neautentiškai arba automatiškai, taip darant faktinį ar nuspėjamą neigiamą poveikį visuomenės sveikatos apsaugai, nepilnamečiams ar pilietinėms diskusijoms arba faktinį ar nuspėjamą poveikį, susijusį su rinkimų procesais ir visuomenės saugumu.
c)  bet koks netinkamas jų paslaugos veikimas ar tyčinis manipuliavimas paslauga, be kita ko, naudojant paslaugą neautentiškai arba automatiškai, arba rizika, būdinga numatytam paslaugos teikimui, įskaitant neteisėto turinio, jų nuostatas ir sąlygas pažeidžiančio turinio arba bet kokio kito turinio, darančio faktinį ar numatomą neigiamą poveikį nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų paslaugos gavėjų grupių apsaugai, demokratinėms vertybėms, žiniasklaidos laisvei, saviraiškos ir pilietinio diskurso laisvei, arba faktinį ar numatomą poveikį, susijusį su rinkimų procesais ir visuomenės saugumu, plėtimą;
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  bet kokiu faktiniu ir numatomu neigiamu poveikiu visuomenės sveikatos apsaugai, įskaitant elgesio priklausomybes dėl pernelyg didelio naudojimosi paslauga ar kitą rimtą neigiamą poveikį asmens fizinei, psichinei, socialinei ir finansinei gerovei;
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
2.  Atlikdamos rizikos vertinimą labai didelės interneto platformos, visų pirma, atsižvelgia į tai, kaip jų turinio moderavimo sistemos, rekomendavimo sistemos ir reklamos atrankos ir rodymo sistemos daro įtaką bet kurios 1 dalyje nurodytos rūšies sisteminei rizikai, įskaitant galimą sparčią ir plačią neteisėto turinio ir su jų nuostatomis ir sąlygomis nesuderinamos informacijos sklaidą.
2.  Atlikdamos rizikos vertinimą labai didelės interneto platformos, visų pirma, atsižvelgia į tai, ar ir kaip jų turinio moderavimo sistemos, nuostatos ir sąlygos, bendruomenės standartai ir algoritmų sistemos, rekomendavimo sistemos ir reklamos atrankos, susiejimo ir rodymo sistemos, taip pat su jomis susijęs duomenų rinkimas, tvarkymas ir profiliavimas, daro įtaką bet kurios 1 dalyje nurodytos rūšies sisteminei rizikai, įskaitant galimą sparčią ir plačią neteisėto turinio ir su jų nuostatomis ir sąlygomis nesuderinamo turinio ir informacijos sklaidą.
Pakeitimas 300
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Labai didelėms interneto platformoms atliekant rizikos vertinimus, kai tinkama, konsultuojasi su paslaugos gavėjų atstovais, grupių, kurioms jų paslaugos gali daryti poveikį, atstovais, nepriklausomais ekspertais ir pilietinės visuomenės organizacijomis. Jų dalyvavimas pritaikomas tam tikros rūšies sisteminei rizikai, kurią labai didelė interneto platforma siekia įvertinti.
Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Rizikos vertinimo patvirtinamieji dokumentai perduodami įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ir Komisijai.
Pakeitimas 302
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  1 ir 2 dalyse išsamiai nurodytos prievolės jokiu būdu nelemia bendros stebėsenos prievolės.
Pakeitimas 303
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Labai didelės interneto platformos įgyvendina pagrįstas, proporcingas ir efektyvias rizikos mažinimo priemones, pritaikytas konkrečiai sisteminei rizikai, nustatytai pagal 26 straipsnį. Tai, kai taikytina, gali būti šios priemonės:
1.  Labai didelės interneto platformos įgyvendina pagrįstas, skaidrias, proporcingas ir efektyvias rizikos mažinimo priemones, pritaikytas konkrečiai sisteminei rizikai, nustatytai pagal 26 straipsnį. Tai, kai taikytina, gali būti šios priemonės:
Pakeitimas 304
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  pritaikyti turinio moderavimo ar rekomendavimo sistemas, sprendimų priėmimo procesus, jų paslaugų parametrus ar veikimą arba nuostatas ir sąlygas;
a)  pritaikyti turinio moderavimo, algoritmų sistemas ar rekomendavimo sistemas ir interneto sąsajas, sprendimų priėmimo procesus, dizainą, jų paslaugų parametrus, reklamavimo modelį ar veikimą arba nuostatas ir sąlygas;
Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  užtikrinti tinkamus išteklius pranešimams ir vidaus skundams nagrinėti, įskaitant tinkamas technines ir operatyvines priemones ar pajėgumus;
Pakeitimas 306
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  imtis tikslinių priemonių, kuriomis siekiama apriboti reklamos rodymą joms teikiant paslaugą;
b)  imtis tikslinių priemonių, kuriomis siekiama apriboti reklamos rodymą ir susiejimą joms teikiant paslaugą, arba alternatyviai pateikti ar rodyti viešųjų paslaugų reklamas ar kitą susijusią faktinę informaciją;
Pakeitimas 307
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  kai aktualu, tikslines priemones, kuriomis siekiama pritaikyti elektronines sąsajas ir savybes nepilnamečių apsaugai;
Pakeitimas 308
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  tobulinti vidaus procesus ar stiprinti veiklos priežiūrą, visų pirma dėl sisteminės rizikos nustatymo;
c)  tobulinti vidaus procesus, išteklius, bandymą, dokumentų tvarkymą ar stiprinti veiklos priežiūrą, visų pirma dėl sisteminės rizikos nustatymo;
Pakeitimas 309
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  kai tinkama, labai didelės interneto platformos parengia savo rizikos mažinimo priemones dalyvaujant paslaugos gavėjų atstovams, nepriklausomiems ekspertams ir pilietinės visuomenės organizacijoms; Jei tokie dalyviai nėra numatyti, tai aiškiai nurodoma 33 straipsnyje minimoje skaidrumo ataskaitoje.
Pakeitimas 310
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Labai didelės interneto platformos nepriklausomiems auditoriams pateikia išsamų rizikos mažinimo priemonių, kurių imtasi, sąrašą ir jų pagrindimą, kad būtų parengta 28 straipsnyje nurodyta audito ataskaita.
Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.  Komisija įvertina labai didelių interneto platformų taikomų rizikos mažinimo priemonių, nurodytų 27 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinimą ir veiksmingumą ir prireikus gali pateikti rekomendacijas.
Pakeitimas 312
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Valdyba, bendradarbiaudama su Komisija, kasmet paskelbia išsamias ataskaitas, kuriose, be kita ko:
2.  Valdyba, bendradarbiaudama su Komisija, kasmet paskelbia išsamias ataskaitas. Ataskaitose, be kita ko:
Pakeitimas 313
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  nustatoma ir vertinama didžiausia ir pasikartojanti sisteminė rizika, apie kurią praneša labai didelės interneto platformos ar kuri nustatoma remiantis kitais informacijos šaltiniais, visų pirma pateiktais laikantis 31 ir 33 straipsnių;
a)  nustatoma ir vertinama didžiausia ir pasikartojanti sisteminė rizika, apie kurią praneša labai didelės interneto platformos ar kuri nustatoma remiantis kitais informacijos šaltiniais, visų pirma pateiktais laikantis 30, 31 ir 33 straipsnių;
Pakeitimas 314
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Ataskaitos teikiamos skirstant pagal valstybes nares, kuriose pasireiškė sisteminė rizika, taip pat visos Sąjungos mastu. Ataskaitos skelbiamos visomis oficialiosiomis Sąjungos valstybių narių kalbomis.
Pakeitimas 315
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis
3.  Bendradarbiaudama su skaitmeninių paslaugų koordinatoriais Komisija gali paskelbti bendrąsias gaires dėl 1 dalies taikymo konkrečių rūšių rizikai, visų pirma, pristatyti geriausią patirtį ir rekomenduoti galimas priemones, tinkamai atsižvelgdama į galimus priemonių padarinius Chartijoje įtvirtintoms visų dalyvaujančių šalių pagrindinėms teisėms. Rengdama tokias gaires Komisija organizuoja viešas konsultacijas.
3.  Bendradarbiaudama su skaitmeninių paslaugų koordinatoriais ir surengusi viešas konsultacijas Komisija paskelbia bendrąsias gaires dėl 1 dalies taikymo konkrečių rūšių rizikai, visų pirma, pristatyti geriausią patirtį ir rekomenduoti galimas priemones, tinkamai atsižvelgdama į galimus priemonių padarinius Chartijoje įtvirtintoms visų dalyvaujančių šalių pagrindinėms teisėms.
Pakeitimas 316
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Dėl šio reikalavimo taikyti rizikos mažinimo priemones nenustatoma jokia bendros stebėsenos ar aktyvaus informacijos rinkimo prievolė.
Pakeitimas 317
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Labai didelėms interneto platformoms jų sąskaita bent kartą per metus atliekamas auditas, kuriuo siekiama įvertinti, kaip vykdomos:
1.  Labai didelėms interneto platformoms jų sąskaita bent kartą per metus atliekamas nepriklausomas auditas, kuriuo siekiama įvertinti, kaip vykdomos:
Pakeitimas 318
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Labai didelės interneto platformos užtikrina auditoriams galimybę susipažinti su visa svarbia informacija, kad jie galėtų tinkamai atlikti auditą.
Pakeitimas 319
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Auditus pagal 1 dalį atlieka organizacijos, kurios:
2.  Auditus pagal 1 dalį atlieka organizacijos, kurias pripažino ir patikrino Komisija ir kurios:
Pakeitimas 320
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  yra nepriklausomos nuo atitinkamos labai didelės interneto platformos;
a)  yra teisiškai ir finansiškai nepriklausomos nuo atitinkamos labai didelės interneto platformos ir kitų labai didelių interneto platformų ir neturi interesų konfliktų su jomis;
Pakeitimas 321
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  auditoriai ir jų darbuotojai 12 mėnesių iki audito neturėtų būti teikę jokių paslaugų labai didelei interneto platformai ir turėtų įsipareigoti, baigę eiti pareigas audito organizacijoje, 12 mėnesių nedirbti audituotoje labai didelėje interneto platformoje arba profesinėje organizacijoje ar verslo asociacijoje, kurios narys yra platforma.
Pakeitimas 322
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Auditą atliekančios organizacijos parengia kiekvieno audito ataskaitą. Ataskaita rengiama raštu, joje pateikiama bent ši informacija:
3.  Auditą atliekančios organizacijos parengia kiekvieno audito dalyko, numatyto 1 dalyje, ataskaitą. Ataskaita rengiama raštu, joje pateikiama bent ši informacija:
Pakeitimas 323
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
ba)  interesų deklaracija;
Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  pagrindinių audito išvadų aprašymas;
d)  pagrindinių audito išvadų aprašymas ir pagrindinių išvadų santrauka;
Pakeitimas 325
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
da)  trečiųjų šalių, su kuriomis konsultuotasi atliekant auditą, aprašymas;
Pakeitimas 326
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)
fa)  konkrečių elementų, kurių auditorius negalėjo patikrinti, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl nebuvo galima jų patikrinti audito metu;
Pakeitimas 327
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)
fb)  kai audito nuomonėje nebuvo galima pateikti išvados dėl konkrečių audito elementų, motyvų, kodėl nepavyko pateikti tokios išvados, pareiškimas;
Pakeitimas 328
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Komisija skelbia ir reguliariai atnaujina patikrintų organizacijų sąrašą.
Pakeitimas 329
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.  Jei labai didelė interneto platforma gauna teigiamą audito ataskaitą, ji turi teisę prašyti Komisijos pateikti pažangumo ženklą.
Pakeitimas 330
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis
1.  Labai didelės interneto platformos, naudojančios rekomendavimo sistemas, savo nuostatose ir sąlygose nustato aiškius, prieinamus ir lengvai suprantamus pagrindinius rekomendavimo sistemose naudojamus parametrus ir suteikti galimybes paslaugos gavėjams pakeisti tuos pagrindinius parametrus ar daryti jiems įtaką, įskaitant bent vieną profiliavimu negrindžiamą galimybę, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 4 punkte.
1.  Be 24a straipsnyje nustatytų reikalavimų, labai didelės interneto platformos, kuriose naudoja rekomendavimo sistemas, pateikia bent vieną rekomendavimo sistemą, kuri nėra pagrįsta profiliavimu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 4 dalyje, taip pat kuri yra lengvai pasiekiama jų interneto sąsajoje, leidžiančią paslaugos gavėjui pasirinkti ir bet kuriuo metu keisti pageidaujamą kiekvienos rekomendavimo sistemos parinktį, kuri nustato santykinę jiems pateikiamos informacijos tvarką.
Pakeitimas 331
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu pagal 1 dalį yra kelios galimybės, labai didelės interneto platformos savo elektroninėje sąsajoje pateikia lengvai prieinamą funkciją, kurią naudodamas paslaugos gavėjas gali pasirinkti ir bet kada pakeisti tinkamiausią variantą, susijusį su kiekviena rekomendavimo sistema, pagal kurį nustatoma santykinė jiems rodomos informacijos tvarka.
Išbraukta.
Pakeitimas 332
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
1.  Labai didelės interneto platformos, savo elektroninėse sąsajose rodančios reklamą, programų sąsajose sudaro ir viešai atveria saugyklą, kurioje 2 dalyje nurodyta informacija laikoma vienus metus nuo paskutinio karto, kai reklama buvo parodyta jų elektroninėse sąsajose. Jos užtikrina, kad saugykloje nebūtų jokių paslaugos gavėjų, kuriems reklama buvo ar galėjo būti rodoma, asmens duomenų.
1.  Labai didelės interneto platformos, savo elektroninėse sąsajose rodančios reklamą, programų sąsajose sudaro ir viešai atveria naudojantis lengvai prieinamomis, veiksmingomis ir patikimomis priemonėmis naršomą saugyklą, kurioje 2 dalyje nurodyta informacija laikoma vienerius metus nuo paskutinio karto, kai reklama buvo parodyta jų elektroninėse sąsajose. Jos užtikrina, kad būtų galima atlikti daugelio kriterijų užklausas, susijusias su vienu reklamuotoju ir visais reklamoje esančiais duomenų vienetais, apie reklamos tikslą ir auditoriją, kurią reklamuotojas nori pasiekti. Jos užtikrina, kad saugykloje nebūtų jokių paslaugos gavėjų, kuriems reklama buvo ar galėjo būti rodoma, asmens duomenų ir deda deramas pastangas siekdama užtikrinti, kad informacija būtų tiksli ir išsami.
Pakeitimas 333
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  reklamos turinys;
a)  reklamos turinys, įskaitant produkto, paslaugos ar prekių ženklo pavadinimą ir reklamos objektą;
Pakeitimas 334
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  fizinis arba juridinis asmuo, kuris sumokėjo už reklamą, jei tas asmuo nėra nurodytas b punkte;
Pakeitimas 335
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  ar reklamą buvo ketinama rodyti būtent vienai ar daugių konkrečių paslaugos gavėjų grupių ir, jei taip, tuo tikslu taikomi pagrindiniai parametrai;
d)  ar reklamą buvo ketinama rodyti būtent vienai ar daugių konkrečių paslaugos gavėjų grupių ir, jei taip, tuo tikslu taikomi pagrindiniai parametrai, įskaitant bet kokius parametrus, naudotus siekiant pašalinti konkrečias grupes;
Pakeitimas 336
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  kai atskleidžiama, komercinių pranešimų, skelbiamų labai didelėse interneto platformose, kurie nėra pateikiami rinkai, parduodami ar tvarkomi labai didelės internetinės platformos, bet kurie labai didelei internetinei platformai atitinkamais kanalais buvo paskelbti kaip tokie, turinio kopija;
Pakeitimas 337
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  atvejai, kai reklama buvo pašalinta remiantis pranešimu, pateiktu pagal 14 straipsnį, arba nurodymu, priimtu pagal 8 straipsnį.
Pakeitimas 338
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valdyba, pasikonsultavusi su patikimais pranešėjais, skelbia gaires dėl saugyklų, sukurtų pagal 1 dalį, struktūros ir administravimo.
Pakeitimas 339
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)
30 a straipsnis
Sintetinės vaizdo sankaitos
Kai labai didelė interneto platforma sužino, kad dalis turinio yra sukurtas arba manipuliuojamas vaizdo, garso ar vaizdo įrašo turinys, kuris pastebimai panašus į egzistuojančius asmenis, objektus, vietas ar kitus subjektus ar įvykius ir sudaro klaidingą įspūdį, kad asmuo yra autentiškas arba tikras (sintetinė vaizdo sankaita), paslaugos teikėjas pažymi turinį taip, kad būtų informuojama, jog turinys yra neautentiškas, ir kad būtų aiškiai matoma paslaugų gavėjui.
Pakeitimas 340
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis
1.  Labai didelės interneto platformos įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ar Komisijai, jiems pateikus motyvuotą prašymą ir per prašyme nurodytą pagrįstą laikotarpį, suteikia prieigą prie duomenų, kurie yra būtini norint stebėti ir vertinti, kaip laikomasi šio reglamento. Skaitmeninių paslaugų koordinatorius ir Komisija naudoja tuos duomenis tik tokiais tikslais.
1.  Labai didelės interneto platformos įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ar Komisijai, jiems pateikus motyvuotą prašymą ir per prašyme nurodytą pagrįstą laikotarpį ir nedelsiant, suteikia prieigą prie duomenų, kurie yra būtini norint stebėti ir vertinti, kaip laikomasi šio reglamento. Skaitmeninių paslaugų koordinatorius ir Komisija prašo prieigos, ją gauna ir naudoja tuos duomenis tik tokiais tikslais.
Pakeitimas 341
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Labai didelė interneto platforma privalo paaiškinti algoritmų struktūrą, logiką ir veikimą, jei to paprašo įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius.
Pakeitimas 342
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
2.  Gavusios įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus ar Komisijos motyvuotą prašymą, labai didelės interneto platformos per prašyme nurodytą pagrįstą laikotarpį suteikia prieigą prie duomenų patikrintiems tyrėjams, atitinkantiems šio straipsnio 4 dalies reikalavimus, vien tam, kad atliktų tyrimą, kuris padėtų nustatyti ir suvokti 26 straipsnio 1 dalyje nustatytą sisteminę riziką.
2.  Gavusios įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus ar Komisijos motyvuotą prašymą, labai didelės interneto platformos per prašyme nurodytą pagrįstą laikotarpį suteikia prieigą prie duomenų patikrintiems tyrėjams, patikrintoms ne pelno įstaigoms, organizacijoms ar asociacijoms, atitinkantiems šio straipsnio 4 dalies reikalavimus, vien tam, kad atliktų tyrimą, kuris padėtų nustatyti ir suvokti 26 straipsnio 1 dalyje ir 27 straipsnio 1 dalyje nustatytą sisteminę riziką ir ją sumažinti.
Pakeitimas 343
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Patikrintiems tyrėjams, patikrintoms ne pelno įstaigoms, organizacijoms ir asociacijoms suteikiama prieiga prie visų turinio peržiūrų skaičiaus ir turinio peržiūrų rodiklio, prieš tą turinį pašalinant, remiantis pagal 8 straipsnį pateiktais nurodymais arba turinio moderavimu, vykdomu teikėjo iniciatyva ir laikantis jo nuostatų ir sąlygų.
Pakeitimas 344
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
3.  Labai didelės interneto platformos suteikia prieigą prie duomenų pagal 1 ir 2 dalis per interneto duomenų bazes ar atitinkamais atvejais per programų sąsajas.
3.  Labai didelės interneto platformos suteikia prieigą prie duomenų pagal 1 ir 2 dalis per interneto duomenų bazes ar atitinkamais atvejais per programų sąsajas ir lengvai prieinamą bei patogų naudoti daugelio kriterijų paieškos mechanizmą.
Pakeitimas 345
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
4.  Kad taptų patikrintais tyrėjais, tyrėjai turi priklausyti akademinėms įstaigoms, būti nepriklausomi nuo komercinių interesų, turėti patvirtintų žinių su tiriama rizika ar atitinkama mokslinių tyrimų metodika susijusiose srityse, įsipareigoti ir galėti užtikrinti konkrečių duomenų saugumą ir laikytis kiekvieno prašymo konfidencialumo reikalavimų.
4.  Kad taptų įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus arba Komisijos patikrintais tyrėjais, ne pelno įstaigomis, organizacijomis ar asociacijomis, tyrėjai, ne pelno įstaigos, organizacijos ar asociacijos turi:
a)   priklausyti akademinėms įstaigoms arba pilietinės visuomenės organizacijoms, atstovaujančioms viešajam interesui ir atitinkančioms 68 straipsnyje nustatytus reikalavimus;
b)   būti nepriklausomi nuo komercinių interesų, įskaitant nuo bet kokių labai didelių interneto platformų;
c)   atskleisti mokslinių tyrimų finansavimo lėšas;
d)   būti nepriklausomi nuo bet kokių valdžios, administracinių ar kitų valstybės institucijų, išskyrus akademines institucijas, kurioms jie priklauso, jei jos yra valstybinės;
e)   turėti patvirtintų žinių su tiriama rizika ar atitinkama mokslinių tyrimų metodika susijusiose srityse; taip pat
f)   užtikrinti konkrečių duomenų saugumą ir laikytis kiekvieno prašymo konfidencialumo reikalavimų.
Pakeitimas 346
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Jei labai didelė interneto platforma turi pagrindo manyti, kad tyrėjas, ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija veikia ne pagal 2 dalį arba nebeatitinka 4 dalies sąlygų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamai institucijai – įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui arba Komisijai, kuri nepagrįstai nedelsdama nusprendžia, ar prieiga turi būti panaikinta ir kada prieiga turi būti atkurta bei kokiomis sąlygomis.
Pakeitimas 347
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.  Jeigu įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius arba Komisija turi pagrindo manyti, kad tyrėjas, ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija veikia ne pagal 2 dalį arba nebeatitinka 4 dalies sąlygų, jis (ji) nedelsdamas (-a) apie tai informuoja labai didelę interneto platformą. Labai didelė interneto platforma, gavusi informaciją, turi teisę panaikinti prieigą prie duomenų. Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius arba Komisija nusprendžia, ar ir kada prieiga turi būti atkurta ir kokiomis sąlygomis.
Pakeitimas 348
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis
5.  Pasitarusi su Valdyba Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos techninės sąlygos, kuriomis labai didelės interneto platformos dalijasi duomenimis pagal 1 ir 2 dalis, ir tikslai, kuriais duomenis galima naudoti. Tokiuose deleguotuosiuose aktuose nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis gali vykti dalijimasis tokiais duomenimis su patikrintais tyrėjais laikantis Reglamento (ES) 2016/679, atsižvelgiant į labai didelių interneto platformų ir atitinkamų paslaugos gavėjų teises ir interesus, įskaitant konfidencialios informacijos, visų pirma komercinių paslapčių, apsaugą ir užtikrinant paslaugos saugumą.
5.  Pasitarusi su Valdyba ir ne vėliau kaip praėjus vieniems metams nuo šio teisės akto įsigaliojimo Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos techninės sąlygos, kuriomis labai didelės interneto platformos dalijasi duomenimis pagal 1 ir 2 dalis, ir tikslai, kuriais duomenis galima naudoti. Tokiuose deleguotuosiuose aktuose nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis gali vykti dalijimasis tokiais duomenimis su patikrintais tyrėjais arba ne pelno įstaigomis, organizacijomis ar asociacijomis, laikantis Reglamento (ES) 2016/679, atsižvelgiant į labai didelių interneto platformų ir atitinkamų paslaugos gavėjų teises ir interesus, įskaitant konfidencialios informacijos apsaugą ir užtikrinant paslaugos saugumą.
Pakeitimas 349
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  suteikus prieigą prie duomenų jos paslaugos saugumas ar konfidencialios informacijos, visų pirma komercinių paslapčių, apsauga taptų labai pažeidžiama.
b)  suteikus prieigą prie duomenų jos paslaugos saugumas ar konfidencialios informacijos apsauga taptų labai pažeidžiama.
Pakeitimas 350
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai ir Komisija kartą per metus pateikia tokią informaciją:
a)  prašymų, pateiktų jiems, kaip nurodyta 1, 2 ir 6 dalyse, skaičių;
b)  tokių prašymų, kuriuos skaitmeninių paslaugų koordinatorius arba Komisija atmetė arba anuliavo, skaičių ir priežastis, dėl kurių jie buvo atmesti arba anuliuoti, įskaitant po to, kai skaitmeninių paslaugų koordinatorius arba Komisija gauna labai didelės interneto platformos prašymą iš dalies pakeisti 1, 2 ir 6 dalyse nurodytą prašymą.
Pakeitimas 351
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 7 b dalis (nauja)
7b.  Baigę savo tyrimus patikrinti tyrėjai, kuriems suteikta prieiga prie duomenų, paskelbia savo išvadas neatskleisdami konfidencialių duomenų ir laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/679.
Pakeitimas 352
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis
2.  Labai didelės interneto platformos atitikties užtikrinimo pareigūnais paskiria tik asmenis, turinčius profesinę kvalifikaciją, žinias, patirtį ir gebėjimus, reikalingus 3 dalyje nurodytoms užduotims vykdyti. Atitikties užtikrinimo pareigūnai gali būti etatiniai darbuotojai arba atlikti šias užduotis pagal sutartį su atitinkama labai didele interneto platforma.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 353
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  šio reglamento tikslais bendradarbiauti su įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriumi ir Komisija;
a)  šio reglamento tikslais bendradarbiauti su įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriumi, Valdyba ir Komisija;
Pakeitimas 354
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
1.  Labai didelės interneto platformos skelbia 13 straipsnyje nurodytas ataskaitas per šešis mėnesius nuo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytos taikymo datos ir vėliau kas šešis mėnesius.
1.  Labai didelės interneto platformos standartizuotu, kompiuterio skaitomu ir lengvai prieinamu formatu skelbia 13 straipsnyje nurodytas ataskaitas per šešis mėnesius nuo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytos taikymo datos ir vėliau kas šešis mėnesius.
Pakeitimas 355
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Į tokias ataskaitas įtraukiama su turinio moderavimu susijusi informacija, suskirstyta ir pateikta pagal kiekvieną valstybę narę, kurioje tos paslaugos yra teikiamos, ir visos Sąjungos mastu. Šios ataskaitos yra skelbiamos bent viena Sąjungos valstybių narių, kuriose tos paslaugos yra teikiamos, oficialiąja kalba.
Pakeitimas 356
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  susijusias rizikos mažinimo priemones, nustatytas ir įgyvendintas pagal 27 straipsnį;
b)  konkrečias poveikio švelninimo priemones, nustatytas ir įgyvendintas pagal 27 straipsnį;
Pakeitimas 357
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  kai tinkama, informaciją apie paslaugos gavėjų atstovus, nepriklausomus ekspertus ir pilietinės visuomenės organizacijas, su kuriais konsultuojamasi atliekant rizikos vertinimą pagal 26 straipsnį.
Pakeitimas 358
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu labai didelė interneto platforma mano, kad paskelbus informaciją pagal 2 dalį gali būti atskleista platformos ar paslaugos gavėjų konfidenciali informacija, paslaugos saugumas gali tapti labai pažeidžiamas, gali būti padaryta žala visuomenės saugumui ar paslaugos gavėjams, platforma gali išimti tokią informaciją iš ataskaitų. Tokiu atveju platforma pateikia išsamias ataskaitas įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ir Komisijai kartu pateikdama informacijos pašalinimo iš viešų ataskaitų motyvų paaiškinimą.
3.  Jeigu labai didelė interneto platforma mano, kad paskelbus informaciją pagal 2 dalį gali būti atskleista platformos ar paslaugos gavėjų konfidenciali informacija, paslaugos saugumas gali tapti labai pažeidžiamas, gali būti padaryta žala visuomenės saugumui ar paslaugos gavėjams, platforma gali išimti tokią informaciją iš ataskaitų. Tokiu atveju platforma, laikydamasi Reglamento (ES) 2016/679, pateikia išsamias ataskaitas įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ir Komisijai kartu pateikdama informacijos pašalinimo iš viešų ataskaitų motyvų paaiškinimą.
Pakeitimas 359
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija palankiai vertina ir skatina savanoriškų sektoriaus standartų, kuriuos nustato atitinkamos Europos ir tarptautinės standartizacijos įstaigos, rengimą ir įgyvendinimą bent dėl:
1.  Komisija palankiai vertina ir skatina savanoriškų standartų, kuriuos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 nustato atitinkamos Europos ir tarptautinės standartizacijos įstaigos, rengimą ir įgyvendinimą bent dėl:
Pakeitimas 360
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  12 straipsnyje nurodytų sąlygų, įskaitant dėl tų sąlygų priėmimo ir pakeitimų;
Pakeitimas 361
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)
ab)  informacijos apie prekiautojų atsekamumą pagal 22 straipsnį;
Pakeitimas 362
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)
ac)  reklamos praktikos pagal 24 straipsnį ir rekomendavimo sistemos pagal 24a straipsnį;
Pakeitimas 363
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa)  prievolės teikti skaidrumo ataskaitas pagal 13 straipsnį;
Pakeitimas 364
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)
fb)  techninių specifikacijų, kuriomis užtikrinama, kad tarpininkavimo paslaugos būtų prieinamos neįgaliesiems, laikantis Direktyvoje (ES) 2019/882 nustatytų prieinamumo reikalavimų.
Pakeitimas 365
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija palankiai vertina ir skatina savanoriškų standartų, kuriuos nustato atitinkamos Europos ir tarptautinės standartizacijos įstaigos, skirtų nepilnamečių apsaugai, rengimą ir įgyvendinimą.
Pakeitimas 366
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 1 dalies a-fb punktuose išvardytų elementų bendrosios specifikacijos, jei Komisija paprašė vienos ar daugiau Europos standartizacijos organizacijų parengti darniojo standarto projektą, bet nuoroda į tą standartą per [24 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo] nebuvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba nė viena Europos standartizacijos organizacija prašymo nepriėmė.
Pakeitimas 367
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis
1.  Siekdamos prisidėti prie tinkamo šio reglamento taikymo Komisija ir Valdyba skatina ir sudaro palankesnes sąlygas, laikantis Sąjungos teisės aktų, visų pirma konkurencijos ir asmens duomenų apsaugos, Sąjungos lygmeniu rengti elgesio kodeksus, atsižvelgdamos, visų pirma, į konkrečius sunkumus, susijusius su kova su įvairių rūšių neteisėtu turiniu ir sistemine rizika.
1.  Siekdamos prisidėti prie tinkamo šio reglamento taikymo Komisija ir Valdyba skatina ir sudaro palankesnes sąlygas, laikantis Sąjungos teisės aktų, Sąjungos lygmeniu rengti savanoriškus elgesio kodeksus, atsižvelgdamos, visų pirma, į konkrečius sunkumus, susijusius su kova su įvairių rūšių neteisėtu turiniu ir sistemine rizika. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų išvengta neigiamo poveikio sąžiningai konkurencijai, prieigai prie duomenų ir saugumui, bendros stebėsenos draudimui ir privatumo bei asmens duomenų apsaugai. Komisija ir Valdyba taip pat skatina ir palengvina reguliarią elgesio kodeksų peržiūrą ir pritaikymą, siekdama užtikrinti, kad jie atitiktų paskirtį.
Pakeitimas 368
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu kyla reikšminga sisteminė rizika, kaip apibrėžta 26 straipsnio 1 dalyje, kuri yra susijusi su keliomis labai didelėmis interneto platformomis, Komisija gali pakviesti suinteresuotąsias labai dideles interneto platformas ir, kai tinkama, kitas labai dideles interneto platformas, kitas interneto platformas ir kitus tarpininkavimo paslaugų teikėjus, taip pat pilietinės visuomenės organizacijas ir kitas suinteresuotąsias šalis dalyvauti rengiant elgesio kodeksus, be kita ko, nustatant įsipareigojimus imtis konkrečių rizikos mažinimo priemonių ir kuriant reguliaraus ataskaitų apie įgyvendinimo priemones ir jų rezultatus teikimo sistemą.
2.  Jeigu kyla reikšminga sisteminė rizika, kaip apibrėžta 26 straipsnio 1 dalyje, kuri yra susijusi su keliomis labai didelėmis interneto platformomis, Komisija gali prašyti suinteresuotųjų labai didelių interneto platformų ir, kai tinkama, kitų labai didelių interneto platformų, kitų interneto platformų ir kitų tarpininkavimo paslaugų teikėjų, taip pat atitinkamų kompetentingų valdžios institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dalyvauti rengiant elgesio kodeksus, be kita ko, nustatant įsipareigojimus imtis konkrečių rizikos mažinimo priemonių ir kuriant reguliaraus ataskaitų apie įgyvendinimo priemones ir jų rezultatus teikimo sistemą.
Pakeitimas 369
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis
3.  Įgyvendindamos 1 ir 2 dalis Komisija ir Valdyba siekia užtikrinti, kad elgesio kodeksuose būtų aiškiai nustatyti jų tikslai ir pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, kuriais matuojamas tokių tikslų pasiekimas, ir Sąjungos lygmeniu būtų tinkamai atsižvelgiama į visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant piliečius, poreikius ir interesus. Komisija ir Valdyba taip pat siekia užtikrinti, kad dalyviai reguliariai praneštų Komisijai ir atitinkamiems įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriams apie visas įgyvendinamas priemones ir jų rezultatus, matuojamus pagal nustatytus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius.
3.  Įgyvendindamos 1 ir 2 dalis Komisija ir Valdyba siekia užtikrinti, kad elgesio kodeksuose būtų aiškiai nustatyti jų konkretūs tikslai, apibrėžtas siekiamo viešosios politikos tikslo pobūdis ir, kai tinkama, kompetentingų institucijų vaidmuo, nustatyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, kuriais matuojamas tokių tikslų pasiekimas, ir Sąjungos lygmeniu būtų visapusiškai atsižvelgiama į visų suinteresuotųjų šalių, visų pirma piliečių, poreikius ir interesus. Komisija ir Valdyba taip pat siekia užtikrinti, kad dalyviai reguliariai praneštų Komisijai ir atitinkamiems įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriams apie visas įgyvendinamas priemones ir jų rezultatus, matuojamus pagal nustatytus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius. Vertinant pagrindinius veiklos rodiklius ir ataskaitų teikimo įsipareigojimus atsižvelgiama į įvairių dalyvių dydžio ir pajėgumo skirtumus.
Pakeitimas 370
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija ir Valdyba įvertina, ar elgesio kodeksai atitinka 1 ir 3 dalyse nustatytus tikslus, ir reguliariai stebi ir vertina tų tikslų įgyvendinimą. Jos paskelbia savo išvadas.
4.  Komisija ir Valdyba įvertina, ar elgesio kodeksai atitinka 1 ir 3 dalyse nustatytus tikslus, ir reguliariai stebi ir vertina tų tikslų įgyvendinimą. Jos paskelbia savo išvadas ir prašo, kad dalyvaujančios organizacijos atitinkamai pakeistų savo elgesio kodeksus.
Pakeitimas 371
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis
5.  Valdyba reguliariai stebi ir vertina elgesio kodeksų tikslų įgyvendinimą atsižvelgdama į pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurie gali būti juose nustatyti.
5.  Komisija ir Valdyba reguliariai stebi ir vertina elgesio kodeksų tikslų įgyvendinimą atsižvelgdama į pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurie gali būti juose nustatyti. Jei elgesio kodeksų nesilaikoma sistemingai, Komisija ir Valdyba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti platformų, kurios nevykdo elgesio kodeksus pasirašiusios šalies įsipareigojimų, veiklą arba galutinai jas pašalinti.
Pakeitimas 372
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija skatina ir sudaro palankesnes sąlygas Sąjungos lygmeniu rengti interneto platformų ir kitų atitinkamų paslaugų teikėjų, kaip antai internetinės reklamos tarpininkavimo paslaugų teikėjų ar paslaugos gavėjams atstovaujančių organizacijų ir pilietinės visuomenės organizacijų ar atitinkamų valdžios institucijų elgesio kodeksus, siekiant didinti internetinės reklamos skaidrumą viršijant 24 ir 30 straipsniuose nustatytus reikalavimus.
1.  Komisija skatina ir sudaro palankesnes sąlygas Sąjungos lygmeniu rengti interneto platformų ir kitų atitinkamų paslaugų teikėjų, kaip antai internetinės reklamos tarpininkavimo paslaugų teikėjų ar paslaugos gavėjams atstovaujančių organizacijų ir pilietinės visuomenės organizacijų ar atitinkamų valdžios institucijų savanoriškus elgesio kodeksus, siekiant didinti skaidrumą visiems internetinės reklamos ekosistemos dalyviams, viršijant 24 ir 30 straipsniuose nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 373
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Komisija siekia užtikrinti, kad elgesio kodeksais būtų siekiama efektyviai perduoti informaciją visapusiškai paisant visų dalyvaujančių šalių teisių ir interesų ir sukurti konkurencingą, skaidrią ir teisingą internetinės reklamos aplinką pagal Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus, visų pirma dėl konkurencijos ir asmens duomenų apsaugos. Komisija siekia užtikrinti, kad elgesio kodeksuose būtų aprašytas bent:
2.  Komisija siekia užtikrinti, kad elgesio kodeksais būtų siekiama efektyviai perduoti informaciją visapusiškai paisant visų dalyvaujančių šalių teisių ir interesų ir sukurti konkurencingą, skaidrią ir teisingą internetinės reklamos aplinką pagal Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus, visų pirma dėl konkurencijos ir privatumo bei asmens duomenų apsaugos. Komisija siekia užtikrinti, kad elgesio kodeksuose būtų aprašytas bent:
Pakeitimas 374
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  skirtingų tipų duomenys, kuriuos galima naudoti.
Pakeitimas 375
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija ragina parengti elgesio kodeksus per vienus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios datos ir pradėti juos taikyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos datos.
3.  Komisija ragina parengti elgesio kodeksus per vienus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios datos ir pradėti juos taikyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos datos. Komisija įvertina šių kodeksų taikymą praėjus trejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios.
Pakeitimas 376
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija skatina visus 1 dalyje nurodytus internetinės reklamos ekosistemos dalyvius patvirtinti elgesio kodeksuose nurodytus įsipareigojimus ir jų laikytis.
Pakeitimas 377
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis
1.  Remdamasi 2, 3 ir 4 dalimis Valdyba gali rekomenduoti Komisijai pradėti rengti krizės protokolus, kurie būtų taikomi krizinėse situacijose, susijusiose tik su ypatingomis aplinkybėmis, darančiomis poveikį visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai.
1.  Remdamasi 2, 3 ir 4 dalimis Valdyba gali rekomenduoti Komisijai pradėti rengti savanoriškus krizės protokolus, kurie būtų taikomi krizinėse situacijose, susijusiose tik su ypatingomis aplinkybėmis, darančiomis poveikį visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai.
Pakeitimas 378
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalies f a punktas (naujas)
fa)  priemonės, kuriomis užtikrinamas prieinamumas neįgaliesiems įgyvendinant krizės protokolus, be kita ko, pateikiant prieinamą šių protokolų aprašymą.
Pakeitimas 379
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalis
5.  Jeigu Komisija mano, kad krizės protokolu nepavyksta efektyviai įveikti krizinės situacijos arba apsaugoti naudojimosi pagrindinėmis teisėmis, kaip numatyta 4 dalies e punkte, ji gali prašyti dalyvių peržiūrėti krizės protokolą, be kita ko, imantis papildomų priemonių.
5.  Jeigu Komisija mano, kad krizės protokolu nepavyksta efektyviai įveikti krizinės situacijos arba apsaugoti naudojimosi pagrindinėmis teisėmis, kaip numatyta 4 dalies e punkte, ji prašo dalyvių peržiūrėti krizės protokolą, be kita ko, imantis papildomų priemonių.
Pakeitimas 380
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, visų pirma jų skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, turėtų pakankamai techninių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių užduotims pagal šį reglamentą vykdyti.
Pakeitimas 381
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų skaitmeninių paslaugų koordinatoriai atliktų savo užduotis pagal šį reglamentą nešališkai, skaidriai ir laiku. Valstybės narės užtikrina, kad jų skaitmeninių paslaugų koordinatoriai turėtų pakankamus techninius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius užduotims vykdyti.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų skaitmeninių paslaugų koordinatoriai atliktų savo užduotis pagal šį reglamentą nešališkai, skaidriai ir laiku.
Pakeitimas 382
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis
1.  Taikant šio reglamento III ir IV skyrius jurisdikcija priklauso valstybei narei, kurioje yra pagrindinė tarpininkavimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta.
1.  Jurisdikcija nacionalinėms kompetentingoms institucijoms šiame skyriuje nustatyta tvarka prižiūrėti ir užtikrinti įpareigojimų, nustatytų tarpininkams pagal šį reglamentą, vykdymą priklauso valstybei narei, kurioje yra pagrindinė tarpininkavimo paslaugų teikėjo įsisteigimo vieta.
Pakeitimas 383
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis
2.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjas, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje, bet siūlo savo paslaugas Sąjungoje, pagal III ir IV skyrius laikomas priklausančiu valstybės narės, kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, jurisdikcijai.
2.  Tarpininkavimo paslaugų teikėjas, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje, bet siūlo savo paslaugas Sąjungoje, pagal šį straipsnį laikomas priklausančiu valstybės narės, kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, jurisdikcijai.
Pakeitimas 384
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu tarpininkavimo paslaugų teikėjas nepaskiria teisinio atstovo pagal 11 straipsnį, taikant III ir IV skyrius jurisdikcija priklauso visoms valstybėms narėms. Jeigu valstybė narė nusprendžia pagal šią dalį pasinaudoti savo jurisdikcija, ji praneša apie tai visoms kitoms valstybėms narėms ir užtikrina, kad būtų laikomasi ne bis in idem principo.
3.  Jeigu tarpininkavimo paslaugų teikėjas nepaskiria teisinio atstovo pagal 11 straipsnį, taikant šį straipsnį jurisdikcija priklauso visoms valstybėms narėms. Jeigu valstybė narė nusprendžia pagal šią dalį pasinaudoti savo jurisdikcija, ji praneša apie tai visoms kitoms valstybėms narėms ir užtikrina, kad būtų laikomasi ne bis in idem principo.
Pakeitimas 385
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  įgaliojimai reikalauti, kad tokie paslaugų teikėjai, taip pat kiti asmenys, vykdantys veiklą, susijusią su jų amatu, verslu ar profesija, kuriems gali būti pagrįstai žinoma su įtariamu šio reglamento pažeidimu susijusi informacija, įskaitant organizacijas, atliekančias auditą pagal 28 straipsnį ir 50 straipsnio 3 dalį, pateiktų tokią informaciją per pagrįstą laikotarpį;
a)  įgaliojimai reikalauti, kad tokie paslaugų teikėjai, taip pat kiti asmenys, vykdantys veiklą, susijusią su jų amatu, verslu ar profesija, kuriems gali būti pagrįstai žinoma su įtariamu šio reglamento pažeidimu susijusi informacija, įskaitant organizacijas, atliekančias auditą pagal 28 straipsnį ir 50 straipsnio 3 dalį, pateiktų tokią informaciją nepagrįstai nedelsdami arba ne vėliau kaip per tris mėnesius;
Pakeitimas 386
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  įgaliojimai patvirtinti laikinąsias priemones, kuriomis siekiama išvengti didelės žalos rizikos.
e)  įgaliojimai patvirtinti proporcingas laikinąsias priemones arba prašyti atitinkamos teisminės institucijos tai padaryti, kad būtų išvengta didelės žalos rizikos.
Pakeitimas 387
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Pagal pirmos pastraipos c ir d punktus skaitmeninių paslaugų koordinatoriams taip pat suteikiami tuose punktuose nurodyti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai dėl kitų 1 dalyje nurodytų asmenų, kurie nevykdo bet kokių jiems pagal tą dalį pateiktų nurodymų. Tuos vykdymo užtikrinimo įgaliojimus jie vykdo tik tiems kitiems asmenims tinkamu laiku pateikę visą svarbią su tokiais nurodymais susijusią informaciją, įskaitant taikytiną laikotarpį, baudas ar reguliariai mokamas baudas, kurios gali būti skirtos už nurodymų nevykdymą, ir galimas teisių gynimo priemones.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 388
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Jeigu visi kiti šiame straipsnyje numatyti įgaliojimai pašalinti pažeidimą jau išnaudoti, o pažeidimas tęsiamas ir dėl jo daroma didelė žala, kuriai neįmanoma užkirsti kelio pasinaudojant kitais įgaliojimais pagal Sąjungos ar nacionalinę teise, kai būtina jų užduotims vykdyti, skaitmeninių paslaugų koordinatoriai taip pat turi įgaliojimus valstybės narės jurisdikcijai priklausančių tarpininkavimo paslaugų teikėjų atžvilgiu imtis šių priemonių:
3.  Jeigu visi kiti šiame straipsnyje numatyti įgaliojimai pašalinti pažeidimą jau išnaudoti, o pažeidimas tęsiamas arba nuolat kartojamas ir dėl jo daroma didelė žala, kuriai neįmanoma užkirsti kelio pasinaudojant kitais įgaliojimais pagal Sąjungos ar nacionalinę teise, kai būtina jų užduotims vykdyti, skaitmeninių paslaugų koordinatoriai taip pat turi įgaliojimus valstybės narės jurisdikcijai priklausančių tarpininkavimo paslaugų teikėjų atžvilgiu imtis šių priemonių:
Pakeitimas 389
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  reikalauti, kad paslaugų teikėjų valdymo organas per pagrįstą laikotarpį ištirtų padėtį ir priimtų ir pateiktų veiksmų planą, kuriame numatomos reikiamos pažeidimo nutraukimo priemonės, užtikrinti, kad paslaugų teikėjas įgyvendintų tas priemones ir pranešti apie įgyvendintas priemones;
a)  reikalauti, kad paslaugų teikėjų valdymo organas per pagrįstą laikotarpį, kuris bet kuriuo atveju neviršija trijų mėnesių, ištirtų padėtį ir priimtų ir pateiktų veiksmų planą, kuriame numatomos reikiamos pažeidimo nutraukimo priemonės, užtikrinti, kad paslaugų teikėjas įgyvendintų tas priemones ir pranešti apie įgyvendintas priemones;
Pakeitimas 390
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  jeigu, skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus nuomone, paslaugų teikėjas nepakankamai įvykdė pirmoje įtraukoje nustatytus reikalavimus, pažeidimas nėra nutrauktas, kelia didelę žalą ir yra susijęs su sunkia nusikalstama veika, keliančią grėsmę asmenų gyvybei ar saugumui, prašyti tos valstybės narės kompetentingos teisminės institucijos nurodyti laikinai apriboti su pažeidimu susijusių paslaugos gavėjų prieigą arba, tik jeigu tai techniškai neįmanoma, prie tarpininkavimo paslaugų teikėjo elektroninės sąsajos, kurioje daromas pažeidimas.
b)  jeigu, skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus nuomone, paslaugų teikėjas nepakankamai įvykdė pirmoje įtraukoje nustatytus reikalavimus, pažeidimas nėra nutrauktas arba yra nuolat kartojamas, kelia didelę žalą ir yra susijęs su sunkia nusikalstama veika, keliančią grėsmę asmenų gyvybei ar saugumui, prašyti tos valstybės narės kompetentingos teisminės institucijos nurodyti laikinai apriboti su pažeidimu susijusių paslaugos gavėjų prieigą arba, tik jeigu tai techniškai neįmanoma, prie tarpininkavimo paslaugų teikėjo internetinės sąsajos, kurioje daromas pažeidimas.
Pakeitimas 391
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Komisija ne vėliau kaip [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] paskelbia gaires dėl skaitmeninių paslaugų koordinatorių įgaliojimų ir jiems taikytinų procedūrų.
Pakeitimas 392
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis
2.  Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės apie tas taisykles ir priemones praneša Komisijai ir nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.
2.  Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės apie tas taisykles ir priemones praneša Komisijai ir Valdybai ir nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.
Pakeitimas 393
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia sankcijų, nustatytų už šiame reglamente įtvirtintų prievolių nevykdymą, suma neviršytų 6 proc. atitinkamo tarpininkavimo paslaugų teikėjo metinių pajamų ar apyvartos. Sankcijos už neteisingos, neišsamios ar klaidinančios informacijos pateikimą, atsakymo nepateikimą arba neteisingos, neišsamios ar klaidinančios informacijos neištaisymą ir atsisakymą būti patikrintam vietoje neturi viršyti 1 proc. atitinkamo paslaugų teikėjo metinių pajamų ar apyvartos.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia sankcijų, nustatytų už šiame reglamente įtvirtintų prievolių nevykdymą, suma neviršytų 6 proc. atitinkamo tarpininkavimo paslaugų teikėjo metinės pasaulinės apyvartos. Sankcijos už neteisingos, neišsamios ar klaidinančios informacijos pateikimą, atsakymo nepateikimą arba neteisingos, neišsamios ar klaidinančios informacijos neištaisymą ir atsisakymą būti patikrintam vietoje neturi viršyti 1 proc. atitinkamo paslaugų teikėjo metinės pasaulinės apyvartos.
Pakeitimas 394
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia periodinių baudų suma neviršytų 5 proc. vidutinės atitinkamo tarpininkavimo paslaugų teikėjo apyvartos per dieną ankstesniais finansiniais metais apskaičiuojant nuo atitinkamame sprendime nurodytos datos.
4.  Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia periodinių baudų suma neviršytų 5 proc. vidutinės atitinkamo tarpininkavimo paslaugų teikėjo pasaulinės apyvartos per dieną ankstesniais finansiniais metais apskaičiuojant nuo atitinkamame sprendime nurodytos datos.
Pakeitimas 395
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės užtikrina, kad administracinės arba teisminės institucijos, teikiančios nurodymus pagal 8 ir 9 straipsnius, skirtų sankcijas ar baudas tik pagal šį straipsnį.
Pakeitimas 396
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis
Paslaugos gavėjai turi teisę pateikti skundą dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjų, įtariamų pažeidus šį reglamentą, valstybės narės, kurioje paslaugos gavėjas gyvena ar yra įsisteigęs, skaitmeninių paslaugų koordinatoriui. Skaitmeninių paslaugų koordinatorius įvertina skundą ir, kai tinkama, jį perduoda įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui. Jeigu skundas patenka į kitos kompetentingos institucijos atsakomybės sritį skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus valstybėje narėje, gavęs skundą jis jį perduoda tai institucijai.
1.   Paslaugos gavėjai turi teisę pateikti skundą dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjų, įtariamų pažeidus šį reglamentą, valstybės narės, kurioje paslaugos gavėjas gyvena ar yra įsisteigęs, skaitmeninių paslaugų koordinatoriui. Šio proceso metu abi šalys turi teisę būti išklausytos ir gauti atitinkamą informaciją apie proceso eigą. Skaitmeninių paslaugų koordinatorius įvertina skundą ir, kai tinkama, nepagrįstai nedelsdamas jį perduoda įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui. Jeigu skundas patenka į kitos kompetentingos institucijos atsakomybės sritį skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus valstybėje narėje, gavęs skundą jis nepagrįstai nedelsdamas jį perduoda tai institucijai.
Pakeitimas 397
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Gavęs pagal 1 dalį pateiktą skundą, įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius laiku išnagrinėja klausimą ir per šešis mėnesius informuoja valstybės narės, kurioje gyvena ar yra įsisteigęs paslaugos gavėjas, skaitmeninių paslaugų koordinatorių, jei jis ketina pradėti tyrimą. Pradėjęs tyrimą, ne rečiau kaip kas tris mėnesius jis pateikia naujausią informaciją. Valstybės narės, kurioje gyvena arba yra įsisteigęs paslaugos gavėjas, skaitmeninių paslaugų koordinatorius tuomet apie tai informuoja paslaugos gavėją.
Pakeitimas 398
Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)
43a straipsnis
Žalos atlyginimas
Nedarant poveikio 5 straipsniui, paslaugos gavėjai turi teisę pagal atitinkamą Sąjungos ir nacionalinę teisę reikalauti, kad tarpininkavimo paslaugų teikėjai atlygintų bet kokią tiesioginę žalą ar nuostolius, patirtus dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjų padaryto šiame reglamente nustatytų prievolių pažeidimo.
Pakeitimas 399
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis
1.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai parengia metinę pagal šį reglamentą vykdomos veiklos ataskaitą. Jie paskelbia metines ataskaitas viešai ir pateikia jas Komisijai ir Valdybai.
1.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai parengia metinę pagal šį reglamentą vykdomos veiklos ataskaitą. Jie paskelbia metines ataskaitas viešai standartizuotu ir kompiuterio skaitomu formatu ir pateikia jas Komisijai ir Valdybai.
Pakeitimas 400
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  nurodymų imtis veiksmų kovojant su neteisėtu turiniu bei nurodymų teikti informaciją, kuriuos pagal 8 ir 9 straipsnius pateikė bet kuri atitinkamo skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus valstybės narės nacionalinė teisminė ar administracinė institucija, skaičius ir dalykas;
a)  nurodymų imtis veiksmų kovojant su neteisėtu turiniu bei nurodymų teikti informaciją, kuriuos pagal 8 ir 9 straipsnius pateikė bet kuri atitinkamo skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus valstybės narės nacionalinė teisminė ar administracinė institucija, skaičius ir dalykas, įskaitant informaciją apie nurodymą pateikusios institucijos pavadinimą, paslaugų teikėjo pavadinimą ir nurodyme nurodyto veiksmo rūšį, taip pat pagrindimą, kad nurodymas atitinka Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnį;
Pakeitimas 401
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  tų nurodymų įgyvendinimo veiksmai, apie kuriuos pagal 8 ir 9 straipsnius pranešta skaitmeninių paslaugų koordinatoriui.
b)  tų nurodymų įgyvendinimo veiksmai, apie kuriuos pagal 8 ir 9 straipsnius pranešta skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, dėl tų nurodymų pateiktų apeliacinių skundų skaičius ir apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatai.
Pakeitimas 402
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija viešai paskelbia kas dvejus metus rengiamą ataskaitą, kurioje analizuojamos pagal 1 dalį pateiktos metinės ataskaitos, ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 403
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Jeigu Valdyba turi priežasčių įtarti, kad tarpininkavimo paslaugos teikėjas pažeidė šį reglamentą taip, kad tai svarbu bent trims valstybėms narėms, ji gali rekomenduoti įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui įvertinti šį atvejį ir imtis reikiamų tiriamųjų ir vykdymo užtikrinimo priemonių, kad užtikrintų šio reglamento laikymąsi.
Jeigu Valdyba turi priežasčių įtarti, kad tarpininkavimo paslaugos teikėjas pažeidė šį reglamentą taip, kad tai svarbu bent trims valstybėms narėms, ji gali prašyti įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus įvertinti šį atvejį ir imtis reikiamų tiriamųjų ir vykdymo užtikrinimo priemonių, kad užtikrintų šio reglamento laikymąsi.
Pakeitimas 404
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Pagal 1 dalį pateiktame prašyme ar rekomendacijoje nurodoma bent:
2.  Pagal 1 dalį pateiktame prašyme nurodoma bent:
Pakeitimas 405
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Apie pagal 1 dalį pateiktą prašymą tuo pačiu metu pranešama Komisijai. Jei Komisija mano, kad prašymas nėra pagrįstas, arba jei Komisija šiuo metu imasi veiksmų tuo pačiu klausimu, ji gali prašyti atsiimti prašymą.
Pakeitimas 406
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis
3.  Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius itin atidžiai atsižvelgia į prašymą ar rekomendaciją, pateiktą pagal 1 dalį. Jeigu, jo nuomone, prašyme ar rekomendacijoje pateikiama nepakankamai informacijos, kad būtų galima pagal juos imtis veiksmų, ir yra priežasčių manyti, kad prašymą išsiuntęs skaitmeninių paslaugų koordinatorius ar Valdyba galėtų pateikti papildomos informacijos, jis gali prašyti tokią informaciją pateikti. 4 dalyje nustatytas laikotarpis sustabdomas, kol nebus pateikta papildoma informacija.
3.  Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius itin atidžiai atsižvelgia į prašymą, pateiktą pagal 1 dalį. Jeigu, jo nuomone, prašyme pateikiama nepakankamai informacijos, kad būtų galima pagal imtis veiksmų, ir yra priežasčių manyti, kad prašymą išsiuntęs skaitmeninių paslaugų koordinatorius ar Valdyba galėtų pateikti papildomos informacijos, jis gali prašyti tokią informaciją pateikti. 4 dalyje nustatytas laikotarpis sustabdomas, kol nebus pateikta papildoma informacija.
Pakeitimas 407
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 4 dalis
4.  Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius, nepagrįstai nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per du mėnesius nuo prašymo ar rekomendacijos gavimo, prašymą išsiuntusiam skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ar Valdybai pateikia savo arba, kai tinkama, bet kurios kitos pagal nacionalinę teisę kompetentingos institucijos vertinimą dėl įtariamo pažeidimo ir paaiškinimą dėl visų tiriamųjų ar vykdymo užtikrinimo priemonių, kurių dėl jo imtasi ar numatoma imtis siekiant užtikrinti šio reglamento laikymąsi.
4.  Įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius, nepagrįstai nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per du mėnesius nuo prašymo gavimo, prašymą išsiuntusiam skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ar Valdybai pateikia savo arba, kai tinkama, bet kurios kitos pagal nacionalinę teisę kompetentingos institucijos vertinimą dėl įtariamo pažeidimo ir paaiškinimą dėl visų tiriamųjų ar vykdymo užtikrinimo priemonių, kurių dėl jo imtasi ar numatoma imtis siekiant užtikrinti šio reglamento laikymąsi.
Pakeitimas 408
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 5 dalis
5.  Jeigu prašymą išsiuntęs skaitmeninių paslaugų koordinatorius arba atitinkamais atvejais Valdyba negauna atsakymo per 4 dalyje nustatytą laikotarpį arba nepritaria įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus vertinimui, jie gali perduoti klausimą Komisijai ir pateikti jai visą svarbią informaciją. Į tokią informaciją įtraukiama bent įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui išsiųstas prašymas ar rekomendacija, visa pagal 3 dalį pateikta papildoma informacija ir 4 dalyje nurodytas pranešimas.
5.  Jeigu prašymą išsiuntęs skaitmeninių paslaugų koordinatorius arba atitinkamais atvejais Valdyba negauna atsakymo per 4 dalyje nustatytą laikotarpį arba nepritaria įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus vertinimui, jie gali perduoti klausimą Komisijai ir pateikti jai visą svarbią informaciją. Į tokią informaciją įtraukiama bent įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui išsiųstas prašymas, visa pagal 3 dalį pateikta papildoma informacija ir 4 dalyje nurodytas pranešimas.
Pakeitimas 409
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 7 dalis
7.  Jeigu pagal 6 dalį Komisija daro išvadą, kad vertinimas arba tiriamosios ar vykdymo užtikrinimo priemonės, kurių imtasi ar numatoma imtis pagal 4 dalį, yra nesuderinamos su šiuo reglamentu, ji prašo įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus įvertinti klausimą išsamiau ir imtis reikiamų tiriamųjų ar vykdymo užtikrinimo priemonių siekiant užtikrinti šio reglamento laikymąsi bei pranešti apie tokias įgyvendintas priemones per du mėnesius nuo to prašymo pateikimo dienos.
7.  Jeigu pagal 6 dalį Komisija daro išvadą, kad vertinimas arba tiriamosios ar vykdymo užtikrinimo priemonės, kurių imtasi ar numatoma imtis pagal 4 dalį, yra nesuderinamos su šiuo reglamentu, ji prašo įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus įvertinti klausimą išsamiau ir imtis reikiamų tiriamųjų ar vykdymo užtikrinimo priemonių siekiant užtikrinti šio reglamento laikymąsi bei pranešti apie tokias įgyvendintas priemones per du mėnesius nuo to prašymo pateikimo dienos. Ši informacija taip pat perduodama skaitmeninių paslaugų koordinatoriui arba Valdybai, kuri pradėjo procedūrą pagal 1 dalį.
Pakeitimas 410
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Tokie bendri tyrimai nedaro poveikio dalyvaujančių skaitmeninių paslaugų koordinatorių užduotims ir įgaliojimams ir tokių užduočių ir šiame reglamente numatytų įgaliojimų vykdymui keliamiems reikalavimams. Dalyvaujantys skaitmeninių paslaugų koordinatoriai pateikia turimus bendrų tyrimų rezultatus kitiems skaitmeninių paslaugų koordinatoriams, Komisijai ir Valdybai per 67 straipsnyje numatytą sistemą, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis pagal šį reglamentą.
Išbraukta.
Pakeitimas 411
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kai įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius turi priežasčių įtarti, kad tarpininkavimo paslaugų teikėjas taip pažeidė šį reglamentą, kad su tuo susijusi bent dar viena kita valstybė narė, jis gali pasiūlyti atitinkamam paskirties valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui pradėti bendrą tyrimą. Bendras tyrimas grindžiamas atitinkamų valstybių narių susitarimu.
Pakeitimas 412
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Paskirties valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus, turinčio priežasčių įtarti, kad tarpininkavimo paslaugų teikėjas savo valstybėje narėje pažeidė šį reglamentą, prašymu Valdyba gali rekomenduoti įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui pradėti bendrą tyrimą su atitinkamu paskirties valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriumi. Bendras tyrimas grindžiamas atitinkamų valstybių narių susitarimu.
Jei per vieną mėnesį susitarimo nepasiekiama, bendrą tyrimą prižiūri įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius.
Tokie bendri tyrimai nedaro poveikio dalyvaujančių skaitmeninių paslaugų koordinatorių užduotims ir įgaliojimams ir tokių užduočių bei šiame reglamente numatytų įgaliojimų vykdymui keliamiems reikalavimams. Dalyvaujantys skaitmeninių paslaugų koordinatoriai pateikia turimus bendrų tyrimų rezultatus kitiems skaitmeninių paslaugų koordinatoriams, Komisijai ir Valdybai per 67 straipsnyje numatytą sistemą, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis pagal šį reglamentą.
Pakeitimas 413
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  vykdyti koordinavimą ir prisidėti prie Komisijos ir skaitmeninių paslaugų koordinatorių ir kitų kompetentingų institucijų rekomendacijų ir analizės dėl vidaus rinkoje kylančių problemų, susijusių su į šį reglamentą įtrauktais klausimais;
b)  vykdyti koordinavimą ir teikti Komisijai ir skaitmeninių paslaugų koordinatoriams ir kitoms kompetentingoms institucijoms rekomendacijas ir analizę dėl vidaus rinkoje kylančių problemų, susijusių su į šį reglamentą įtrauktais klausimais;
Pakeitimas 414
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  prisidėti prie veiksmingo Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio taikymo siekiant užkirsti kelią bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymui;
Pakeitimas 415
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  prisidėti prie veiksmingo bendradarbiavimo su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.
Pakeitimas 416
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis
1.  Valdybą sudaro skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, kuriems atstovauja aukšto lygio pareigūnai. Jeigu tai numatyta nacionalinės teisės aktuose, Valdybos veikloje dalyvauja kitos kompetentingos institucijos, kurioms pavesta kartu su skaitmeninių paslaugų koordinatoriumi vykdyti konkrečias praktines funkcijas, susijusias su šio reglamento taikymu ir vykdymo užtikrinimu. Kitos nacionalinės institucijos gali būti kviečiamos į posėdžius, kuriuose nagrinėjami joms svarbūs klausimai.
1.  Valdybą sudaro skaitmeninių paslaugų koordinatoriai, kuriems atstovauja aukšto lygio pareigūnai. Jeigu tai numatyta nacionalinės teisės aktuose, Valdybos veikloje gali dalyvauti kitos kompetentingos institucijos, kurioms pavesta kartu su skaitmeninių paslaugų koordinatoriumi vykdyti konkrečias praktines funkcijas, susijusias su šio reglamento taikymu ir vykdymo užtikrinimu. Kitos nacionalinės institucijos gali būti kviečiamos į posėdžius, kuriuose nagrinėjami joms svarbūs klausimai. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių.
Pakeitimas 417
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valdybai pirmininkauja Komisija. Komisija sušaukia posėdžius ir rengia darbotvarkę atsižvelgdama į Valdybos užduotis pagal šį reglamentą ir darbo tvarkos taisykles.
Pakeitimas 418
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Kiekviena valstybė narė turi vieną balsą. Komisija neturi balsavimo teisių.
2.  Kiekviena valstybė narė turi vieną balsą, kurį atiduoda skaitmeninių paslaugų koordinatorius. Komisija neturi balsavimo teisių.
Pakeitimas 419
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis
3.  Valdybai pirmininkauja Komisija. Komisija sušaukia posėdžius ir rengia darbotvarkę atsižvelgdama į Valdybos užduotis pagal šį reglamentą ir darbo tvarkos taisykles.
Išbraukta.
Pakeitimai 420 ir 562/rev
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 5 dalis
5.  Valdyba gali kviesti ekspertus ir stebėtojus dalyvauti posėdžiuose ir gali bendradarbiauti su kitomis Sąjungos įstaigomis, tarnybomis, agentūromis ir patariamosiomis grupėmis, taip pat, kai tinkama, su išorės ekspertais. Valdyba viešai skelbia tokio bendradarbiavimo rezultatus.
5.  Valdyba gali kviesti ekspertus ir stebėtojus dalyvauti posėdžiuose ir bendradarbiauja su kitomis Sąjungos įstaigomis, tarnybomis, agentūromis ir patariamosiomis grupėmis, taip pat, kai tinkama, su išorės ekspertais. Valdyba viešai skelbia tokio bendradarbiavimo rezultatus.
Pakeitimas 421
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Valdyba, kai tinkama, konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis ir tų konsultacijų rezultatus paskelbia viešai.
Pakeitimas 422
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 6 dalis
6.  Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles gavusi Komisijos sutikimą.
6.  Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma, gavusi Komisijos sutikimą.
Pakeitimas 423
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  teikia konkrečias rekomendacijas dėl 13a straipsnio įgyvendinimo;
Pakeitimas 424
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  rekomenduoja Komisijai imtis 51 straipsnyje nurodytų priemonių ir Komisijos prašymu priima nuomones dėl Komisijos priemonių, susijusių su labai didelėmis interneto platformomis pagal šį reglamentą, projektų;
d)  rekomenduoja Komisijai imtis 51 straipsnyje nurodytų priemonių ir priima nuomones dėl Komisijos priemonių, susijusių su labai didelėmis interneto platformomis pagal šį reglamentą, projektų;
Pakeitimas 425
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  stebi, ar valstybės narės taikomos priemonės, kuriomis ribojama kitos valstybės narės tarpininkavimo paslaugų teikėjų laisvė teikti paslaugas, atitinka Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnį, ir užtikrina, kad tos priemonės būtų tikrai būtinos ir neribotų šio reglamento taikymo;
Pakeitimas 426
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  remia ir skatina Europos standartų, gairių, ataskaitų, šablonų ir elgesio kodeksų rengimą ir įgyvendinimą, kaip numatyta šiame reglamente, taip pat problemų, kylančių dėl šiuo reglamentu reglamentuojamų klausimų, nustatymą.
e)  remia ir skatina Europos standartų, gairių, ataskaitų, šablonų ir elgesio kodeksų rengimą ir įgyvendinimą glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kaip numatyta šiame reglamente, be kita ko, teikdama nuomones, rekomendacijas ar konsultacijas su 34 straipsniu susijusiais klausimais, taip pat problemų, kylančių dėl šiuo reglamentu reglamentuojamų klausimų, nustatymą.
Pakeitimas 427
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis
2.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai ir kitos nacionalinės kompetentingos institucijos, nesilaikantys Valdybos priimtų jiems skirtų nuomonių, prašymų ar rekomendacijų, paaiškina tokio sprendimo motyvus teikdami ataskaitas pagal šį reglamentą arba, tam tikrais atvejais, priimdami atitinkamus sprendimus.
2.  Skaitmeninių paslaugų koordinatoriai ir kitos nacionalinės kompetentingos institucijos, nesilaikantys Valdybos priimtų jiems skirtų nuomonių, prašymų ar rekomendacijų, paaiškina tokio sprendimo motyvus ir pateikia paaiškinimus, susijusius su tyrimais, veiksmais ir priemonėmis, kuriuos jie įgyvendino, teikdami ataskaitas pagal šį reglamentą arba, tam tikrais atvejais, priimdami atitinkamus sprendimus.
Pakeitimas 428
Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)
49a straipsnis
Ataskaitos
1.   Valdyba parengia metinę savo veiklos ataskaitą. Ataskaita skelbiama viešai ir perduodama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.
2.   Metinėje ataskaitoje, be kitos informacijos, pateikiama nuomonių, gairių, rekomendacijų, konsultacijų ir kitų priemonių, kurių imtasi pagal 49 straipsnio 1 dalį, praktinio taikymo apžvalga.
Pakeitimas 429
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Komisija veikdama savo iniciatyva arba Valdyba veikdama savo iniciatyva ar bent trijų paskirties valstybių narių skaitmeninių paslaugų koordinatorių prašymu gali, jeigu turi priežasčių įtarti, kad labai didelė interneto platforma pažeidė kurią nors iš nuostatų, rekomenduoti įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ištirti įtariamą pažeidimą, kad tas skaitmeninių paslaugų koordinatorius priimtų tokį sprendimą per pagrįstą laiką.
Komisija veikdama savo iniciatyva arba Valdyba veikdama savo iniciatyva ar bent trijų paskirties valstybių narių skaitmeninių paslaugų koordinatorių prašymu gali, jeigu turi priežasčių įtarti, kad labai didelė interneto platforma pažeidė kurią nors iš III skyriaus 4 skirsnio nuostatų, rekomenduoti įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui ištirti įtariamą pažeidimą, kad tas skaitmeninių paslaugų koordinatorius priimtų tokį sprendimą per pagrįstą laiką ir ne vėliau kaip per tris mėnesius.
Pakeitimas 430
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis
2.  Pateikdamas 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą atitinkamai labai didelei interneto platformai, įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius prašo jos per vieną mėnesį nuo to sprendimo dienos parengti ir įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, Komisijai ir Valdybai pateikti veiksmų planą, kuriame būtų paaiškinta, kaip ta platforma ketina nutraukti ar ištaisyti pažeidimą. Veiksmų plane nustatytos priemonės, kai tinkama, gali apimti dalyvavimą elgesio kodekse, kaip numatyta 35 straipsnyje.
2.  Pateikdamas 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą atitinkamai labai didelei interneto platformai, įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatorius prašo jos per vieną mėnesį nuo to sprendimo dienos parengti ir įsisteigimo valstybės narės skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, Komisijai ir Valdybai pateikti veiksmų planą, kuriame būtų paaiškinta, kaip ta platforma ketina nutraukti ar ištaisyti pažeidimą. Veiksmų plane nustatytomis priemonėmis, kai tinkama, gali būti rekomenduojama dalyvauti elgesio kodekse, kaip numatyta 35 straipsnyje.
Pakeitimas 431
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pavadinimas
Komisijos kišimasis ir procedūros inicijavimas
Komisijos inicijuojamos procedūros
Pakeitimas 432
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija, veikdama pagal Valdybos rekomendaciją arba, pasitarusi su Valdyba, savo iniciatyva, gali inicijuoti procedūrą dėl galimo sprendimų priėmimo pagal 58 ir 59 straipsnius dėl atitinkamo labai didelės interneto platformos elgesio, kuriuo:
1.  Komisija, veikdama pagal Valdybos rekomendaciją arba, pasitarusi su Valdyba, savo iniciatyva, inicijuoja procedūrą dėl galimo sprendimų priėmimo pagal 58 ir 59 straipsnius dėl atitinkamo labai didelės interneto platformos elgesio, kuriuo:
Pakeitimas 433
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Jeigu Komisija nusprendžia pagal 1 dalį inicijuoti procedūrą, ji praneša apie tai visiems skaitmeninių paslaugų koordinatoriams, Valdybai ir suinteresuotajai labai didelei interneto platformai.
2.  Jeigu Komisija pagal 1 dalį inicijuoja procedūrą, ji praneša apie tai visiems skaitmeninių paslaugų koordinatoriams, Valdybai ir suinteresuotajai labai didelei interneto platformai.
Pakeitimas 434
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis
1.  Siekdama vykdyti pagal šį skirsnį jai pavestas užduotis Komisija paprastu prašymu ar sprendimu gali reikalauti, kad suinteresuotosios labai didelės interneto platformos ir bet kokie kiti asmenys, vykdantys veiklą, susijusią su jų amatu, verslu ar profesija, kuriems gali būti pagrįstai žinoma su įtariamu pažeidimu ar atitinkamais atvejais – pažeidimu susijusi informacija, įskaitant organizacijas, atliekančias auditą pagal 28 straipsnį ir 50 straipsnio 3 dalį, pateiktų tokią informaciją per pagrįstą laikotarpį.
1.  Siekdama vykdyti pagal šį skirsnį jai pavestas užduotis Komisija pagrįstu prašymu ar sprendimu gali reikalauti, kad suinteresuotosios labai didelės interneto platformos, jų teisiniai atstovai ir bet kokie kiti asmenys, vykdantys veiklą, susijusią su jų amatu, verslu ar profesija, kuriems gali būti pagrįstai žinoma su įtariamu pažeidimu ar atitinkamais atvejais – pažeidimu susijusi informacija, įskaitant organizacijas, atliekančias auditą pagal 28 straipsnį ir 50 straipsnio 3 dalį, pateiktų tokią informaciją per pagrįstą laikotarpį.
Pakeitimas 435
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Prašymo tikslas apima motyvus, kodėl ir kaip informacija yra būtina ir proporcinga siekiamam tikslui ir kodėl jos negalima gauti kitomis priemonėmis.
Pakeitimas 436
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 4 dalis
4.  Suinteresuotosios labai didelės interneto platformos savininkai ar kitas 52 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo arba jų atstovai ir, juridinių asmenų, bendrovių ar įmonių atveju arba, kai jie neturi juridinio asmens statuso, asmenys, teisės aktais ar pagal konstituciją įgalioti jiems atstovauti, pateikia prašomą informaciją suinteresuotosios labai didelės interneto platformos ar kito 52 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens vardu. Tinkamai įgalioti teisininkai gali teikti informaciją savo klientų vardu. Visa atsakomybė už informacijos išsamumą, teisingumą ir tikrumą tenka pastariesiems.
4.  Suinteresuotosios labai didelės interneto platformos savininkai ar kitas 52 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo arba jų atstovai ir, juridinių asmenų, bendrovių ar įmonių atveju arba, kai jie neturi juridinio asmens statuso, asmenys, teisės aktais ar pagal konstituciją įgalioti jiems atstovauti, pateikia prašomą informaciją suinteresuotosios labai didelės interneto platformos ar kito 52 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens vardu.
Pakeitimas 437
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis
1.  Vykstant procedūrai, kurioje gali būti priimtas sprendimas dėl reikalavimų nesilaikymo, kaip numatyta 58 straipsnio 1 dalyje, jeigu dėl didelės žalos paslaugos gavėjams pavojaus reikia veikti skubos tvarka, Komisija gali priimti sprendimą nustatyti suinteresuotajai labai didelei interneto platformai laikinąsias priemones remdamasi prima facie nustatytu pažeidimu.
1.  Vykstant procedūrai, kurioje gali būti priimtas sprendimas dėl reikalavimų nesilaikymo, kaip numatyta 58 straipsnio 1 dalyje, jeigu dėl didelės žalos paslaugos gavėjams pavojaus reikia veikti skubos tvarka, Komisija gali priimti sprendimą nustatyti suinteresuotajai labai didelei interneto platformai proporcingas laikinąsias priemones, užtikrinant pagrindines teises, remdamasi prima facie nustatytu pažeidimu.
Pakeitimas 438
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Gavusi prašymą ar savo iniciatyva Komisija gali inicijuoti procedūrą iš naujo, jeigu:
2.  Komisija inicijuoja procedūrą iš naujo, jeigu:
Pakeitimas 439
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  pagal 55 straipsnį nustatytų laikinųjų priemonių;
b)  pagal 55 straipsnį nustatytų laikinųjų priemonių; arba
Pakeitimas 440
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis
3.  Pagal 1 dalį priimtu sprendimu Komisija nurodo suinteresuotajai labai didelei interneto platformai imtis būtinų priemonių per pagrįstą laikotarpį užtikrinti, kad būtų laikomasi pagal 1 dalį priimto sprendimo, ir teikti informaciją apie priemones, kurių ta platforma ketina imtis, kad įvykdytų sprendimą.
3.  Pagal 1 dalį priimtu sprendimu Komisija nurodo suinteresuotajai labai didelei interneto platformai imtis būtinų priemonių per vieną mėnesį užtikrinti, kad būtų laikomasi pagal 1 dalį priimto sprendimo, ir teikti informaciją apie priemones, kurių ta platforma ketina imtis, kad įvykdytų sprendimą.
Pakeitimas 441
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 5 dalis
5.  Komisijai nustačius, kad 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, ji užbaigia tyrimą ir priima sprendimą.
5.  Komisijai nustačius, kad 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, ji užbaigia tyrimą ir priima sprendimą. Sprendimas vykdomas nedelsiant.
Pakeitimas 442
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Pagal 58 straipsnį priimtu sprendimu Komisija gali skirti suinteresuotajai labai didelei interneto platformai baudas, neviršijančias 6 proc. jos bendros apyvartos ankstesniais finansiniais metais, jeigu nustato, kad ta platforma tyčia ar dėl aplaidumo:
1.  Pagal 58 straipsnį priimtu sprendimu Komisija gali skirti suinteresuotajai labai didelei interneto platformai baudas, neviršijančias 6 proc. jos bendros pasaulinės apyvartos ankstesniais finansiniais metais, jeigu nustato, kad platforma tyčia ar dėl aplaidumo:
Pakeitimas 443
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Komisija gali priimti sprendimą suinteresuotajai labai didelei interneto platformai ar kitam 52 straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui skirti baudas, neviršijančias 1 proc. bendros apyvartos ankstesniais finansiniais metais, jeigu jie tyčia ar dėl aplaidumo:
2.  Komisija gali, laikydamasi proporcingumo principo, priimti sprendimą suinteresuotajai labai didelei interneto platformai ar kitam 52 straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui skirti baudas, neviršijančias 1 proc. bendros pasaulinės apyvartos ankstesniais finansiniais metais, jeigu jie tyčia ar dėl aplaidumo:
Pakeitimas 444
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalis
4.  Nustatydama baudos sumą Komisija atsižvelgia į pažeidimo pobūdį, sunkumą, trukmę ir pasikartojimą, o pagal 2 dalį nustatomų baudų atveju – į tai, kiek užvilkinama procedūra.
4.  Nustatydama baudos sumą Komisija atsižvelgia į pažeidimo pobūdį, sunkumą, trukmę ir pasikartojimą bei į visas pagal 42 straipsnį už tą patį pažeidimą paskirtas baudas, o pagal 2 dalį nustatomų baudų atveju – į tai, kiek užvilkinama procedūra.
Pakeitimas 445
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija gali priimti sprendimą suinteresuotajai labai didelei interneto platformai ar, atitinkamais atvejais, kitam 52 straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui skirti periodines baudas, neviršijančias 5 proc. vidutinės apyvartos per dieną ankstesniais finansiniais metais, skaičiuojant nuo sprendime nustatytos datos, siekiant juos priversti:
1.  Komisija gali priimti sprendimą suinteresuotajai labai didelei interneto platformai ar, atitinkamais atvejais, kitam 52 straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui skirti periodines baudas, neviršijančias 5 proc. vidutinės pasaulinės apyvartos per dieną ankstesniais finansiniais metais, skaičiuojant nuo sprendime nustatytos datos, siekiant juos priversti:
Pakeitimas 446
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija skelbia sprendimus, kuriuos priima pagal 55 straipsnio 1 dalį, 56 straipsnio 1 dalį, 58, 59 ir 60 straipsnius. Juos skelbiant nurodomi šalių vardai ir pavardės (pavadinimai) ir pagrindinis sprendimo turinys, įskaitant skirtas sankcijas.
1.  Komisija skelbia sprendimus, kuriuos priima pagal 55 straipsnio 1 dalį, 56 straipsnio 1 dalį, 58, 59 ir 60 straipsnius. Juos skelbiant nurodomi šalių vardai ir pavardės (pavadinimai) ir pagrindinis sprendimo turinys, įskaitant skirtas sankcijas, taip pat, jei įmanoma ir pagrįsta, nekonfidencialūs dokumentai ar kito pobūdžio informacija, kuria grindžiamas sprendimas.
Pakeitimas 447
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Prieš pateikdama tokį prašymą skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, Komisija siūlo suinteresuotosioms šalims pateikti pastabas raštu per ne trumpesnį nei dviejų savaičių laikotarpį aprašydama priemones, kurių ji ketina prašyti ir nurodo numatomą jų adresatą ar adresatus.
Prieš pateikdama tokį prašymą skaitmeninių paslaugų koordinatoriui, Komisija siūlo suinteresuotosioms šalims pateikti pastabas raštu per ne trumpesnį nei 14 darbo dienų laikotarpį aprašydama priemones, kurių ji ketina prašyti ir nurodo numatomą jų adresatą ar adresatus.
Pakeitimas 448
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  34 straipsnyje numatytu standartų rengimu ir įgyvendinimu.
Pakeitimas 449
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2020/XX/ES52, tarpininkavimo paslaugų gavėjai turi teisę įgalioti įstaigą, organizaciją ar asociaciją naudotis jų teisėmis pagal 17, 18 ir 19 straipsnius jų vardu, jeigu tokia įstaiga, organizacija ar asociacija tenkina visas šias sąlygas:
Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2020/181852, tarpininkavimo paslaugų gavėjai turi teisę įgalioti įstaigą, organizaciją ar asociaciją naudotis jų teisėmis pagal 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 43 ir 43a straipsnius jų vardu, jeigu tokia įstaiga, organizacija ar asociacija tenkina visas šias sąlygas:
__________________
__________________
52 [Nuoroda].
52 [Nuoroda].
Pakeitimas 450
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalis
2.  23, 25 ir 31 straipsniuose nurodyti deleguojami įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [tikėtinos reglamento priėmimo datos].
2.  13a, 16, 23, 25 ir 31 straipsniuose nurodyti deleguojami įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [tikėtinos reglamento priėmimo datos]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 451
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 23, 25 ir 31 straipsniuose nurodytų įgaliojimų suteikimą. Atšaukimo sprendime nurodyti įgaliojimai baigia galioti priėmus sprendimą. Jis įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 13a, 16, 23, 25, 31 straipsniuose nurodytų įgaliojimų suteikimą. Atšaukimo sprendime nurodyti įgaliojimai baigia galioti priėmus sprendimą. Jis įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
Pakeitimas 452
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal 23, 25 ir 31 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
5.  Pagal 13a, 16, 23, 25, 31 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per keturis mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 453
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai padeda Skaitmeninių paslaugų komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 454
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis
1.  Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo ir vėliau kas penkerius metus Komisija įvertina šį reglamentą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.
1.  Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo ir vėliau kas trejus metus Komisija įvertina šį reglamentą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaitoje visų pirma įvertinamas:
a)   25 straipsnio taikymas, be kita ko, atsižvelgiant į vidutinį aktyvių paslaugos gavėjų skaičių per mėnesį;
b)   11 straipsnio taikymas;
c)   14 straipsnio taikymas;
d)   35 ir 36 straipsnių taikymas.
Pakeitimas 455
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Jei tikslinga, kartu su 1 dalyje nurodyta ataskaita pateikiamas pasiūlymas iš dalies keisti šį reglamentą.
Pakeitimas 456
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis
3.   Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą, Komisija atsižvelgia į Europos Parlamento, Tarybos ir kitų svarbių įstaigų ar šaltinių nuomones ir išvadas.
3.   Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą, Komisija atsižvelgia į Europos Parlamento, Tarybos ir kitų svarbių įstaigų ar šaltinių nuomones ir išvadas, ypatingą dėmesį skirdama mažoms ir vidutinėms įmonėms ir naujų konkurentų pozicijai.
Pakeitimas 457
Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Jis taikomas nuo [data – trys mėnesiai po įsigaliojimo].
2.  Jis taikomas nuo [data – šeši mėnesiai po įsigaliojimo].

(1) Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0356/2021).

Atnaujinta: 2022 m. balandžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika