Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2736(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0057/2022

Внесени текстове :

B9-0057/2022

Разисквания :

PV 20/01/2022 - 7
CRE 20/01/2022 - 7

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2022)0015

Приети текстове
PDF 233kWORD 70k
Четвъртък, 20 януари 2022 г. - Страсбург
Защита на животните по време на транспортиране
P9_TA(2022)0015B9-0057/2022

Препоръка на Европейския парламент от 20 януари 2022 г. до Съвета и Комисията вследствие на разследването на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза (2021/2736(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 13 и 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент(1),

–  като взе предвид своето Решение (ЕС) 2020/1089 от 19 юни 2020 г. относно създаването на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза и определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции(3),

–  като взе предвид Здравния кодекс за водните животни на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) от 2015 г., глава 7.2, Хуманно отношение към отглежданата в развъдници риба по време на транспортиране,

–  като взе предвид насоките на Платформата на ЕС за хуманно отношение към животните от 3 ноември 2020 г. относно движението с търговска цел на котки и кучета по суша,

–  като взе предвид проекта на препоръка на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза,

–  като взе предвид окончателния доклад на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза (A9-0350/2021),

–  като взе предвид член 208, параграф 12 от своя Правилник за дейността,

Общи констатации

1.  подчертава, че при транспортирането на всички животни, независимо от техния вид, възраст, категория и физическо състояние или от транспортните средства, продължителността на пътуването или местоназначението, включително в трети държави, трябва да се осигурят всички условия, необходими за гарантиране на хуманното отношение към тях; отбелязва, че по общо правило животновъдите имат особен интерес да гарантират, че животните пристигат на местоназначението си във възможно най-добро състояние;

2.  призовава Комисията да вземе под внимание доклада и препоръките на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране, когато предприема своята проверка за пригодност на законодателството в областта на хуманното отношение към животните, и по-специално на Регламент (ЕО) № 1/2005;

3.  подчертава, че Съюзът и неговите държави членки са убедени, че животните са същества с усещания и със специфични нужди, които следва да се вземат предвид в съответствие с член 13 от ДФЕС;

4.  отбелязва, че всяка година милиони живи животни биват транспортирани в държавите членки, но и до трети държави, на дълги разстояния за разплод, отглеждане, угояване и клане;

5.  подчертава, че гражданите в ЕС изразяват все по-голямата си решимост за спазване на стандартите за хуманно отношение към животните, по-специално при транспортирането на живи животни;

6.  изразява съгласие със Европейската сметна палата, че въпреки че ЕС има едни от най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света, те не се изпълняват адекватно във всички държави членки(4); настоява тези стандарти да станат ефективни само ако се прилагат изцяло, се изпълняват по хармонизиран начин и отразяват най-новите научни познания; счита, че ЕС трябва да увеличи усилията си, за да гарантира, че хуманното отношение към животните по време на транспортиране се спазва изцяло, във всяка държава членка, по всяко време и от всяка заинтересована страна, от изходната точка до крайното местоназначение; подчертава, че не в целия сектор се наблюдава професионална небрежност; отчита, че транспортирането на живи животни понастоящем играе жизненоважна роля за икономическото и социалното измерение на някои селски райони, по-специално районите с предимно земеделски характер, по-отдалечените или обезлюдените райони;

7.  подчертава, че Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е признал, че няма много научна литература за хуманното отношение към животните(5), и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават извършването на научни изследвания, които да увеличат познанията и да улеснят въвеждането на по-добри гаранции за хуманното отношение към животните в Европа;

8.  подчертава, че ЕС трябва да работи за създаването на необходимите условия, които биха позволили справедлив и адекватен преходен период към по-ефикасна, икономична и етична система, която да насърчава транспортирането на семенна течност или ембриони вместо на разплодни животни, както и да благоприятства транспортирането на кланични трупове и месо, а не транзитното преминаване на животни за клане, когато това е възможно;

9.  отбелязва, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005 не са приведени в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“, и приветства предложената от Комисията проверка за пригодност на законодателството на ЕС като част от стратегията; подчертава, че преразгледаният Регламент (ЕО) № 1/2005 следва да бъде приведен в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“; подчертава, че преминаването към замяна, доколкото е възможно, на транспортирането на живи животни с транспортиране на кланични трупове и месни продукти и на генетичен материал ще бъде в съответствие с основната цел на стратегията за изграждане на по-издръжливи и устойчиви къси вериги за доставки на храни, които са по-малко зависими от транспортирането на животни на дълги разстояния; счита освен това, че транспортирането на зародишни продукти, които заемат по-малко пространство, може да намали въздействието върху околната среда по отношение на емисиите на CO2 и разхода на гориво; освен това счита, че съсредоточаването върху малките стопанства и регионалните мрежи от кланици може да допринесе за намаляване на транспортирането на животни като част от постигането на целта за гъвкава и устойчива продоволствена система, която да осигурява на животновъдите достоен стандарт на живот; отбелязва, че в стратегията „От фермата до трапезата“ се припомня значението на преминаването към по-здравословно, балансирано и устойчиво потребление на храни на растителна основа;

10.  призовава Комисията спешно и не по-късно от 2023 г. да представи план за действие, в който ясно да се определят движещите фактори за транспортирането на животни и да се предложат конкретни действия на политиката, включително регулаторни действия, и да се определят точни срокове и етапи с цел смекчаване на тези движещи фактори и намаляване на необходимостта от транспортиране на живи животни, като се създаде възможност за замяната на транспортирането на живи животни с търговия с месо, кланични трупове и генетичен материал до най-голямата възможна степен; припомня необходимостта да се сведат до минимум социално-икономическите последици от такава промяна чрез насочване на различни фондове, включително от общата селскостопанска политика (ОСП), за тази цел и чрез предоставяне на правилните стимули за насърчаване и предоставяне на възможност на животновъдите и превозвачите да извършат този преход ефективно; настоява, че преходът е възможен само ако бъдат приети мултидисциплинарни действия, надхвърлящи обхвата на Регламент (ЕО) № 1/2005, с цел улесняване и подкрепа на прехода, така че той да се осъществява гладко и по социално съзнателен начин;

11.  подчертава предимствата на транспортирането на генетичен материал (семенна течност и ембриони) за разпространението на генетични подобрения за някои видове; припомня обаче, че транспортирането на животни може да допринесе за по-широк генетичен резерв в стопанствата, например в трети държави, и отбелязва, че в някои случаи естествените чифтосвания и/или родословни линии на видовете трябва да бъдат транспортирани от ядрото, единиците за „размножение“ и стопанствата до други стопанства; припомня, че този транспорт все още е важен за поминъка на малките и семейните земеделски стопанства в ЕС; посочва освен това, че ОСП и други фондове трябва да се използват за разработване и стимулиране на нови технологии и иновации в областта на боравенето с генетичен материал и неговото транспортиране и за подпомагане на селекционерите;

12.  призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегии за възможните начини за намаляване на етапите на транспортиране на животните чрез по-малко разделение между предприятията за отглеждане, угояване и клане, въвеждане на т.нар. затворени системи за животновъдство, както и чрез намаляване на разстоянията между тези предприятия и въвеждане на по-голяма регионализация в животновъдството;

13.  припомня на държавите членки, че съгласно установената практика на Съда(6) им е позволено да въвеждат по-строги национални правила за защита на животните при транспортиране, при условие че са в съответствие с основната цел на Регламент (ЕО) № 1/2005;

14.  счита, че операторите в сектора и всички страни, участващи в транспортирането на живи животни, включително животновъдите, трябва да разполагат с ясен набор от правила и определения за спазване, с предвидимост и адекватни преходни срокове за прилагане на промените; призовава Комисията да вземе това предвид, когато преразглежда предложението за нов регламент;

15.  призовава Комисията да преразгледа внимателно определенията на мястото на заминаването и местоназначението, за да се отрази реалното време на целия процес на транспортиране от стопанството на произход до стопанството по местоназначение или мястото на клане, включително времето, прекарано в събирателните центрове, и с цел да се избегне заобикаляне на специалните правила относно продължителността на пътуванията, както и относно забраните за транспортиране до определени държави чрез пренасочване на транспортирането през други държави членки или трети държави;

16.  счита, че поемането на по-ясна и по-категорична отговорност за хуманно отношение към животните в институциите на ЕС би било от голямо значение за подобряване на прилагането на действащото законодателство в областта на хуманното отношение към животните, установяването на съответните пропуски и разработването на предложения, необходими за осигуряването на ефективна реакция, когато е необходимо;

17.  призовава Комисията да отдели средства от съществуващите програми, включително от фондовете по стълб II от ОСП, и да предвиди нови инструменти за финансиране в предстоящите финансови инструменти, предназначени за по-специализирани научни изследвания и доказателства, като предоставя подходящо обучение на всички, които участват в транспортирането на животни, включително длъжностни лица и водачи, за подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, както и за изграждане на съоръжения за клане, включително мобилни съоръжения, в региони с висока концентрация на животни, за подобряване на продължителността и качеството на транспортирането, както и на поминъка в селските райони, и за въвеждане на мерки за насърчаване на преминаването към транспортиране на месо, кланични трупове и генетичен материал; отново подчертава значението на регионалните вериги за създаване на стойност за хуманното отношение към животните;

18.  призовава предстоящата реформа на ОСП да запази и засили връзката между увеличените плащания в рамките на ОСП и подобрените условия за хуманно отношение към животните, които изцяло зачитат или надхвърлят стандартите, определени в Регламент (ЕО) № 1/2005;

19.  призовава Комисията да разработи кампании и инициативи за надлежно информиране на гражданите на ЕС и повишаване на тяхната осведоменост относно хуманното отношение към животните в стопанствата и по време на транспортиране, относно необходимостта от подобряване и правилно прилагане на стандартите на ЕС и подкрепа за работещите в сектора на транспортирането на животни, за да им се помогне да повишат стандартите, както и за икономическите и социалните последици от транспортирането на живи животни; счита, че основната цел е да се вдъхне по-голямо доверие на потребителите по отношение на високата стойност и качество на европейския селскостопански и хранителен сектор, като се осигури по-добра и прозрачна комуникация пряко от животновъдите или косвено чрез институциите на ЕС;

20.  подчертава, че обществената осведоменост и разбиране за хуманното отношение към животните при производството на храни ще бъдат значително подобрени чрез обучение в училищата и рекламни кампании;

21.  предупреждава, че промените в Регламент (ЕО) № 1/2005 имат по-силно въздействие върху определени региони, като например най-отдалечените региони, именно поради тяхната отдалеченост, островен характер и малка площ, наред с други фактори; настоява, че съгласно член 349 от ДФЕС специфичните характерни особености и ограничения на най-отдалечените региони трябва да бъдат взети предвид при прилагането на общи политики към тези региони, включително Регламент (ЕО) № 1/2005;

22.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят специална защита на лицата, които работят в областта на транспортирането или на ветеринарните проверки, когато в рамките на своите функции те трябва да констатират и разкриват нарушения на законодателството относно защитата на животните;

23.  приветства усилията за разработване на единен етикет на Съюза за хуманно отношение към животните, който следва да включва и аспекта транспортиране и да се основава на хармонизирани и професионално обосновани критерии;

24.  призовава етикетът за хуманно отношение към животните да включва информация за производствените методи и селекция от научнообосновани показатели за хуманно отношение към животните, наред с другото, по отношение на системите за отглеждане и транспортирането;

25.  призовава Комисията да разшири списъка на престъпленията срещу околната среда, за да се включи нарушаването на Регламент (ЕО) № 1/2005, което води до актове на жестокост, сериозни наранявания и изоставяне;

26.  призовава Комисията и държавите членки да преразгледат Регламент (ЕО) № 1/2005, за да гарантират, че не е необходимо водачите да избират между спазването на правилата и гарантирането на хуманното отношение към животните, а именно необходимостта от спиране и почивка, които понякога могат да бъдат в ущърб на хуманното отношение към животните;

27.  призовава отговорността за хуманното отношение към животните да се въведе изрично в наименованието на длъжността на съответния член на Комисията на ЕС и в наименованието на генералната дирекция на Комисията, за да се отрази важността на този въпрос за европейските граждани и да се гарантира достатъчно политическо внимание към него;

28.  припомня, че хуманното отношение към животните е свързано с продоволствената сигурност в средносрочен и дългосрочен план чрез приноса му към устойчивостта, ефективното използване на ресурсите и социалната справедливост;

29.  призовава Комисията и държавите членки да проучат възможността за въвеждане на прозрачна и хармонизирана система за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните за животните и продуктите от тях, в която следва да се вземат предвид и условията на транспортиране и клане;

Прилагане на Регламент (ЕО) № 1/2005

30.  настоятелно призовава всички държави членки, и по-специално тези, в които изрично липсва регулаторно налагане на спазването, и Комисията да предприемат всички необходими стъпки за подобряване на изпълнението и налагането на спазването и пълното прилагане на действащата регулаторна уредба, включително чрез установяване на строга и хармонизирана процедура за контрол на равнището на ЕС; отбелязва, че действащото законодателство относно транспортирането на животни се прилага по различен начин в отделните държави членки; счита, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1/2005, насочено към изпълними и приложими разпоредби за всички транспортирани животни, е основният начин да бъдат решени по хармонизиран начин в целия ЕС някои от въпросите, свързани с хуманното отношение към животните по време на транспортиране, и да се вземат предвид най-новите научни изследвания, познания и препоръки;

31.  отбелязва, че строгият контрол на транспортирането на животни от трети държави може да ограничи нелоялната конкуренция, която е в ущърб на нашите производители, и да насърчи третите държави да подобрят своите стандарти за транспортиране на животни;

32.  приканва всички държави членки да приемат по-строги национални мерки, имащи за цел подобряването на хуманното отношение към животните по време на транспортиране;

33.  отчита ангажимента на Комисията да преразгледа законодателството в областта на хуманното отношение към животните, включително Регламент (ЕО) № 1/2005, за да се приведе в съответствие с най-новите научни познания, препоръки и практически опит, да се разшири неговият обхват и в крайна сметка да се осигури по-високо равнище на хуманно отношение към животните; подчертава, че хуманното отношение към животните ще бъде подобрено, ако законодателството относно транспортирането на живи животни се прилага правилно;

34.  подчертава, че много от настоящите проблеми с прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 се дължат на различни тълкувания, и призовава Комисията, когато предлага преразглеждане на регламента, да определи ясни, измерими и количествено определими стандарти, за да се постигне хармонизирано прилагане в целия ЕС, както и иновативни показатели, основани на хуманното отношение към животните; във връзка с това призовава Комисията да вземе предвид най-новите научни познания, включително предстоящата оценка на ЕОБХ относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране в ЕС;

35.  настоятелно призовава Комисията да придружи преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1/2005 с предварителна оценка на въздействието, основана на строго научно проучване на въздействието на транспортирането върху животните от всички видове и възрасти, както и на задълбочена оценка на социално-икономическото, екологичното и здравното въздействие, като се вземе предвид разнообразието от географски ситуации и особености, включително островите, отдалечените и най-отдалечените региони и селскостопанските модели в целия Съюз; призовава Комисията да предостави бързо на обществеността резултатите от тези оценки, за да се дадат на животновъдите сигурността и предвидимостта, от които те се нуждаят, за да планират, и да им се даде време да се научат как да се адаптират към новите разпоредби, без да се излага на риск хуманното отношение към животните;

36.  призовава за прозрачна система на ЕС за мониторинг и докладване, която да накара държавите членки и Европейската комисия да поемат пълна отговорност за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 и да гарантира ефективното отстраняване и смекчаване на нарушенията;

37.  отбелязва, че клането на животните и преработката на месото, извършвани в близост до мястото на отглеждане, допринасят за хуманното отношение към животните, като намаляват времето за транспортиране, но и за намаляване на емисиите на парникови газове;

38.  отбелязва, че изчезването на местните кланици, което е фактор за удължаване на пътуването, e предизвикателство, с което трябва да се справят Съюзът и държавите членки; приканва Комисията и държавите членки да предвидят механизми за финансиране, за да може местните кланици да станат икономически жизнеспособни, да бъдат в близост до животновъдните стопанства и да са равномерно разпределени в географско отношение;

39.  приканва Комисията и държавите членки да улеснят развитието на клането в стопанствата чрез мобилни кланици, така че да бъде премахнато транспортирането на живи животни, когато това е възможно;

40.  е наясно с оскъдността на научната литература за хуманното отношение към животните по време на транспортиране и силно насърчава Комисията и държавите членки да улеснят актуализирането на научните познания по тази тема;

41.  призовава Комисията да разгледа въпроса за животните, които вече не са годни за транспортиране, когато преразглежда правилата, и евентуално да потърси експертен опит, за да се намерят решения за справяне с този въпрос;

42.  приканва Комисията и държавите членки да разработят хармонизирани процедури за одобрение на превозите и да предприемат мерки за предотвратяване на разпространението на заразните болести по животните при транспортирането, както в рамките на Съюза, така и от трети държави;

43.  призовава Комисията да упражнява по-решително своите изпълнителни правомощия при многократни и повтарящи се нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005, и да открива производства за установяване на нарушение и да прилага ефективни санкции срещу държавите членки, които не прилагат правилно регламента; счита, че санкциите следва да имат за основна цел отстраняването на съществуващите проблеми и да имат възпиращ ефект срещу бъдещи нарушения;

44.  призовава държавите членки да обучат по подходящ начин и да наемат достатъчно официални ветеринарни лекари и полицейски служители, за да се гарантира извършването на ефективни и чести проверки по пътя, както и да се осигури присъствието на ветеринарен лекар по време на товаренето преди всяко пътуване;

45.  призовава до влизането в сила на преразгледания Регламент (ЕО) № 1/2005 държавите членки и превозвачите да популяризират и прилагат изцяло „ръководствата за транспортирането на животни“ на ЕС, в които се цели да се установят най-добрите практики, предназначени да подпомогнат сектора с оглед на подобряването на хуманното отношение към животните по време на транспортиране; призовава Комисията да насърчава превода на ръководствата на всички официални езици на ЕС, да насърчава обмена на опит в тази област и да насърчава съществуващите най-добри практики и насоки, за да помогне на компетентните органи и участниците в транспортирането на живи животни да прилагат и спазват по-добре стандартите за хуманно отношение към животните;

46.  призовава Комисията да гарантира, че насоките се актуализират в съответствие с най-новите научни доказателства и са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005; припомня обаче, че насоките, предназначени да запълнят пропуските в законодателството, не са правно обвързващи, и призовава Комисията да включи разпоредби за подходяща защита на видовете, които са недостатъчно обхванати от законодателството, като например птици, зайци и риба;

47.  счита, че подходящото обучение и непрекъснатото учене на всяко едно оторизирано лице, работещо в сектора на транспортирането на животни, е съществено изискване за гарантиране на хуманното отношение към животните по време на транспортиране; поради това настоява за разработването на задължителна хармонизирана система за обучение за всички лица, участващи в операции по транспортиране на животни, което следва да бъде предварително условие за разрешаването на транспортирането; освен това изисква това обучение да включва всички аспекти на процеса на транспортиране, като например транспортното средство, вида и естеството на пътуването, подходящото третиране на животните и процеса на вземане на решения относно оценките на годността за транспортиране и изискванията, свързани с вида, категорията, възрастта, телесното състояние, поведението, физиологията и механизмите за справяне със стреса на животното;

48.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че обучението за придобиване на свидетелство за правоспособност е специфично за отделните видове и категории, както и за възрастта, и е валидно за максимален срок от пет години, както и да въведат задължителен опреснителен курс с оглед на подновяването на свидетелствата;

49.  настоятелно призовава държавите членки да осигурят специално обучение за спасителните работници относно начините за спасяване на животни и да гарантират, че спасителните работници, които реагират на произшествия, имат достъп до обектите, превозните средства и плавателните съдове, за да извършват своята работа;

50.  призовава Комисията при приемането на делегирани актове съгласно Регламент (EС) 2017/625(7) да гарантира, че разпоредбите за правоприлагане, предвидени в регламента и в неговите делегирани актове, са поне толкова строги, колкото и разпоредбите, които следва да бъдат отменени;

Процедури за издаване на разрешителни и одобрение на транспортните средства

51.  настоява, че разпоредбите относно времето за транспортиране и транспортните средства трябва винаги да отчитат спецификата на вида и физиологичното състояние на животното, броя на животните, които трябва да се транспортират, както и различията между породите в рамките на един и същи вид, пола и възрастта на животните; подчертава, че използваните методи на транспортиране следва винаги да са в съответствие с физиологичните, поведенческите и психичните потребности и благосъстоянието на животното;

52.  призовава в Регламент (ЕО) № 1/2005 да бъдат включени изискванията на Международната асоциация за въздушен транспорт за транспортирането на животни в рамките на ЕС и извън него, включително на животни от зоологическите градини;

53.  настоява, че разпоредбите относно допустимите пространствени площи, гъстотата на отглеждане и пространството над животните трябва да бъдат приведени в съответствие с най-новите научни данни и със свързаната нормативна уредба на ЕС относно максималното тегло и височина на камионите, като в регламента бъдат определени правила по прецизен начин, така че да се премахне двусмислието, да не се оставя възможност за различия в тълкуването им и се вземат под внимание специфичните за вида нужди; призовава за провеждането на повече проучвания по тези въпроси; призовава държавите членки да гарантират, че вътрешната височина на транспортните средства отговаря на минималните стандарти;

54.  припомня препоръката на ЕОБХ да се използват алометрични формули при определянето на допустимите пространствени площи за говедата, овцете и свинете и площта на килограм за коне; счита, че използването на тези по-обективни изчисления ще подобри стандартите за хуманно отношение към животните и ще насърчи по-последователното тълкуване от страна на превозвачите и контролните органи;

55.  счита, че са необходими повече научни доказателства, за да се постигнат по-добри решения и да се въведат подобрения в проектирането на транспортните средства, включително оборудването за натоварване и разтоварване, като се вземат предвид специфичните за видовете и категориите, както и физиологичните, поведенческите и възрастовите изисквания и различията в породите в рамките на видовете; счита, че това транспортно проектиране следва да се основава и на географските характеристики на териториите, както и на факта, че малките стопанства често трябва да транспортират единични животни или няколко животни от различни видове едновременно; подчертава, че качеството на средата в транспортните средства за транспортиране на животни е много важно за хуманното отношение към животните;

56.  счита, че е необходимо по-добро проектиране на транспортните средства и по-къси разстояния на транспортиране, за да се предотврати предаването на болести, като се има предвид сериозната заплаха от антимикробна резистентност;

57.  призовава Комисията да определи и предложи набор от хармонизирани критерии и минимални стандарти, разработени съвместно с експертна група в целия ЕС, включваща ветеринарни лекари, включително квалифицирани специалисти от съответните неправителствени организации, технически инженери, морски органи, превозвачи, производители и членове на компетентните органи, които биха могли да бъдат използвани от компетентните национални органи при одобряването на всички транспортни средства и контейнери за животни;

58.  призовава с оглед на мултидисциплинарния характер на свидетелствата на плавателните съдове да се създаде общоевропейска централизирана система за одобрение на плавателните съдове съгласно единна процедура, в която да участват както инженери, така и ветеринарни лекари; счита, че е от основно значение препоръките на мрежовия документ относно одобряването и инспектирането на кораби за превоз на добитък(8) да се прилагат във всички държави членки; счита, че е спешно да се попречи на корабите да извършват дейност под различно име и по този начин да искат нови лицензи, особено когато са участвали в сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005;

59.  приканва Комисията и държавите членки да засилят контрола върху спазването на стандартите за морска безопасност от корабите за превоз на добитък; призовава по-специално държавите членки да проявяват повече строгост при процедурите за сертифициране на кораби;

60.  отбелязва, че държавите членки не следва да разрешават използването на превозни средства и плавателни съдове, превозващи животни, които не отговарят на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005; призовава държавите членки да бъдат по-строги както при процедурите за издаване на сертификати и одобрение на превозните и плавателните средства, така и при издаването на свидетелства за правоспособност на шофьорите; призовава държавите членки да бъдат по-строги при отхвърлянето на заявленията за издаване на сертификати и при издаването на одобрения в случаите на несъответствие, както и да оттеглят вече издадените разрешителни, когато е необходимо; призовава Комисията да бъде по-строга при санкционирането на държавите членки, които одобряват транспортни средства, които не са в съответствие с нуждите на хуманното отношение към животните;

61.  призовава държавите членки да гарантират, че няма пролуки между пода или стената на транспортното средство и между преградните стени вътре в транспортните средства;

62.  призовава държавите членки да създадат условия, за да се гарантира, че инженерите са в състояние да подпомагат по подходящ начин ветеринарните лекари или други оторизирани лица при сертифицирането по време на одобряването на транспортните средства във връзка с конкретни елементи, като вентилационни системи, климатизация и отопление, водоснабдяване и снабдяване с храна, оборудване за наблюдение и поддръжка на качеството на водата и аварийни системи на плавателните съдове, както и съответните първични източници на енергия;

63.  счита, че следва да е задължително транспортните средства да се оборудват със система за видеонаблюдение за пътувания на дълги разстояния, с особен акцент върху операциите по натоварване и разтоварване, в името на защитата на благосъстоянието на животните и с цел да се защитят операторите, които спазват правилата, от нелоялна конкуренция; подчертава, че защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот, включително на лицата, които не участват в транспорта на животни и които могат да бъдат заснети без тяхно знание, трябва да бъдат гарантирани от компетентните органи в рамките на целия процес; счита, че превозвачите трябва да съхраняват записаните видеоматериали за определен период от време и да ги предоставят на компетентните органи при поискване от тяхна страна;

64.  счита, че плановете за непредвидени случаи, представени от превозвачите, следва да обхващат всички видове инциденти и спешни случаи, които могат да възникнат по време на транспортирането – естествени или произтичащи от човешки действия, наред с другото отстраняване на механичните проблеми, управление на закъсненията и определяне на алтернативни маршрути, ако това е необходимо, както и необходимото снабдяване с храна и вода; счита, че плановете за непредвидени случаи трябва да се адаптират, за да отразят особеностите на всяко пътуване; счита, че е от съществено значение да бъдат установени ясни правила, които забраняват разрешаването на транспорт, който включва нереалистични, неправдоподобни или липсващи планове за действие при извънредни ситуации, и призовава държавите членки да отказват всеки дневник за пътуване, който не разполага с надежден или пълен план за действие при извънредни ситуации;

65.  призовава Комисията да забрани транспортирането, когато е невъзможно разтоварването, подслонът, храненето или поенето на животните на граничните пунктове и пристанищата или други опасни ключови места;

66.  призовава държавите членки и техните компетентни органи надлежно да инспектират операциите по натоварване, както се изисква съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 1/2005;

Контрол и събиране и обмен на данни

67.  настоятелно призовава Комисията бързо да разработи централна база данни за превозвачите, получили разрешително, и свидетелствата за правоспособност в ЕС; призовава за публикуването на годишни доклади относно нарушенията на Регламент (ЕО) № 1/2005 и приложените санкции, които следва да бъдат взети предвид и при изготвянето на бъдещия регламент; счита, че свидетелствата за правоспособност следва да бъдат в единен многоезичен формат, който да бъде определен от законодателството на ЕС; призовава Комисията да изготви европейска схема за сертифициране на товарните превозвачи и техните екипажи, като гарантира, че първите са достатъчно добре оборудвани, а вторите са достатъчно добре обучени за транспортирането на живи животни; призовава Комисията да състави списък на операторите, които са виновни за сериозни и чести нарушения на регламента, който следва да се актуализира редовно и да се споделя с националните органи;

68.  призовава държавите членки да подобрят и да приложат по-ефективно, прозрачно и системно използване на експертната система за контрол на търговията (TRACES) и да се възползват от нейните нови елементи, за да извършват по-целенасочени инспекции и/или одити въз основа на оценка на риска, да подпомагат изготвянето на анализи на риска за инспекции на превоза на живи животни от държавите членки и да осигурят ефективни проверки на достоверността при одобряването на дневниците за пътуване и при извършването на ретроспективни проверки; призовава Комисията да гарантира лесен достъп до платформата TRACES, като предостави по-широк достъп на всички оторизирани потребители и улесни достъпа до нея за компетентните органи, както и да спомогне за хармонизирането на процедурите между държавите членки; призовава държавите членки да осигурят по-добро обучение на операторите, които използват системата; счита, че TRACES следва да се използва за целия транспорт, включващ морски пътувания;

69.  подчертава необходимостта от опростяване на процесите на планиране на дневника за пътуването; призовава за бърз преход от дневници за пътуване на хартиен носител към цифрови дневници за пътуване, които, след като бъдат одобрени от официален ветеринарен лекар, следва да бъдат изпращани до компетентните органи и да бъдат достъпни за компетентните органи на всички държави членки; призовава държавите членки да гарантират, че компетентните органи проверяват дали дневниците за пътуването съдържат реалистична информация, като по този начин спазват член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2005, и да гарантират, че планирането на транспорта включва доказателство за резервация на контролен пункт, включително фуражи и вода;

70.  призовава Комисията да установи минимална обща рамка за броя на проверките на пътуванията при транспортиране на животни, като гарантира, че броят на проверките на национално равнище и на равнище ЕС е пропорционален на броя на животните, заминаващи от всяка държава членка; освен това призовава Комисията да предложи възможности за контрол, които не включват допълнителни бюрократични пречки, които биха могли да застрашат хуманното отношение към животните, предназначени за транспортиране, или уеднаквяването на контрола в целия Съюз; счита, че държавите членки следва да въведат системи за контрол, които да проверяват наличието, качеството и изпълнението на анализи на риска, когато делегират контрола на други органи;

71.  подчертава, че разширяването на регионалните кланици следва да бъде насърчавано и клането в стопанствата следва да бъде одобрено, за да се избегне транспортирането на дълги разстояния и по този начин да се подобри още повече хуманното отношение към животните;

72.  подчертава, че плановете за действие, представени от държавите членки с оглед на преодоляването на установените недостатъци при прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005, трябва да съдържат конкретни инициативи със стриктни графици за тяхното изпълнение; призовава Комисията да предприеме щателни последващи действия във връзка с плановете, за да се гарантира изпълнението на действията и цялостното постигане на целите; подчертава, че държавите членки имат възможността да наложат строги правила, за да гарантират хуманното отношение към живите животни по време на транспортирането;

73.  призовава Комисията да предложи и създаде хармонизирана и ефективна система за санкции на ЕС, като се определят общи минимални критерии за санкциите при нарушения на регламента, за да се положат основите на една ефективна, пропорционална и възпираща система в целия ЕС, както и в системата за санкциите да се вземат предвид естеството, тежестта, мащабът и продължителността на нарушението и наличието на предишни нарушения;

74.  призовава държавите членки да гарантират, че техните национални полицейски сили ще бъдат обучени да откриват активно всяко нарушение на законодателството на ЕС относно транспортирането на животни;

75.  подчертава необходимостта от единно обучение на полицейските сили в държавите членки, за да се гарантира подходящ контрол на всички етапи от пътуването;

76.  приканва Комисията да предложи мерки, за да се гарантира пълен и хармонизиран контрол на спазването на правилата на транспортиране, за да се избегне животинският дъмпинг в рамките на Съюза;

77.  призовава Комисията и държавите членки да разработят процедура, даваща възможност за бързо отнемане на разрешителните на тези предприятия, които нарушават тежко и нееднократно Регламент (ЕО) № 1/2005 и предизвикват и нелоялна конкуренция;

78.  призовава в Регламент (ЕО) № 1/2005 да се включат показатели за хуманно отношение към животните, като например физически, физиологични и поведенчески показатели (т.е. въз основа на наблюденията на животните), както и възможното използване на подходящи за носене монитори и биохимични маркери, и те да се използват от компетентните органи и Комисията за целите на събирането на данни и от ветеринарните инспектори, както и от превозвачите и операторите при търговски условия; счита, че такива инструменти биха били необходими за оценка на хуманното отношение към животните преди, по време на и след транспортирането; отбелязва, че някои такива показатели вече съществуват, докато други се разработват от европейските референтни центрове, но подчертава необходимостта от допълнителни изследвания и събиране на данни в тази област;

79.  счита, че достъпът в реално време до системите за спътникова навигация и записите на температурата е от основно значение за компетентните органи и превозвачите във всеки момент от пътуването; счита, че транспортните средства следва да бъдат оборудвани с наблюдавани от компетентните органи актуализирани системи за контрол, включително по отношение на измерването на температурата и показателите за влажността, информация за снабдяването с вода и записването на операциите по натоварване и разтоварване; припомня, че защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот трябва да бъдат гарантирани от компетентните органи в рамките на целия процес;

80.  настоява, че на компетентните органи трябва да бъде предоставен достъп в реално време до оригиналните електронни данни от страна на организатора или превозвача, като се започне с изпращането на пратката от мястото на заминаване и се стигне до разтоварването на животните на местоназначението, за да се осигури достъпът до данни, които не могат да бъдат манипулирани;

81.  призовава държавите членки да извършват чрез компетентните органи внезапни проверки на планирането и извършването на транспортирането на животни;

82.  подчертава, че пратките в рамките на ЕС също следва да бъдат инспектирани при натоварването; отправя искане компетентните органи да проверяват по време на натоварването дали са спазени изискванията на Регламент (EО) № 1/2005 относно наличието на подова площ и височина, дали системите за вентилация и за снабдяване с вода функционират правилно, дали устройствата за поене работят добре и са подходящи за превозваните видове, дали не се товарят негодни животни и дали се предоставят достатъчно храна и постелки;

83.  по съображения, свързани с хуманното отношение към животните, настоятелно призовава държавите членки да извършват ретроспективен контрол за проверка на това дали животните са били разтоварени през целия период на почивка, изискван съгласно законодателството на ЕС; призовава Комисията да даде ясни указания на държавите членки да изискат от компетентните органи да действат по хармонизиран начин, така че да не се одобрява никое транспортиране, при което не се извършва редовно ретроспективен контрол;

Продължителност на пътуванията и периоди на почивка

84.  препоръчва да се въведе обща за целия ЕС процедура, съобразена с отделните видове, за записване на честотата на хранене и поене от последното хранене преди натоварването в стопанството на произход до края на пътуването, без да се причиняват допълнителни забавяния и по-голям стрес при спиранията, натоварването или разтоварването; настоява Комисията да предприеме мерки, за да гарантира, че държавите членки правилно санкционират нарушенията, когато продължителността на пътуването е надвишена;

85.  призовава държавите членки да инспектират транспорта в рамките на ЕС при натоварването на животните на превозните средства, за да проверяват дали са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005;

86.  призовава държавите членки да гарантират, че е налице достатъчен брой достъпни, чисти, функциониращи и съобразени с различните видове животни съоръжения за поене, че цистерната с вода е била напълнена и че е налице достатъчно количество свежи постелки;

87.  препоръчва в бъдещото законодателство продължителността на пътуването на домашните животни, предназначени за клане, по принцип да не надвишава осем часа, като се вземат предвид специфичните географски характеристики на някои региони, като например островите, най-отдалечените региони, отдалечените региони и районите с недостатъчно развита инфраструктура; подчертава, че максималната продължителност на пътуванията трябва да се прилага за всички транспортни средства с изключение на морския транспорт;

88.  настоява, че разпоредбите относно максималната продължителност на пътуването следва да бъдат преразгледани, за да се интегрират данните от съществуващите и текущите научни изследвания и да се вземат предвид основаващите се на животните доказателства и специфичните за вида, възрастта и категорията потребности на животните;

89.  призовава част от съществуващите средства на ЕС да бъдат заделени за финансово подпомагане на малките, местните и колективните мобилни кланици и съоръжения за преработка, така че да може клането на животните да се извършва в стопанствата или възможно най-близо до мястото, където животните са били отгледани; силно насърчава стратегиите, които са алтернатива на транспортирането на дълги разстояния, например изграждане на местни и икономически жизнеспособни съоръжения за клане и преработка на повече места, като това се стимулира и подпомага със средства от ЕС, когато това е целесъобразно, както и законодателните инициативи в държавите членки за насърчаване на клането в стопанствата; призовава държавите членки да разрешат принудителното клане директно в съответното стопанство за отглеждане и угояване, ако това е целесъобразно, в случаите, в които е установено, че дадено животно е негодно за транспортиране;

90.  препоръчва на държавите членки да създадат бързи ленти за транспортирането на животни през границите в рамките на ЕС, за да се намали продължителността на пътуванията;

91.  призовава да се приеме определение за „продължителност на пътуването“, съгласно което тя обхваща целия период на придвижване, като се изключи времето за натоварване в транспортното средство и разтоварването от транспортното средство след пристигането на крайното местоназначение; призовава компетентните органи да проверяват дали планираната продължителност на натоварването/разтоварването е реалистична, пропорционална на броя животни, които подлежат на натоварване/разтоварване, и дали тя е декларирана точно в дневника за пътуването; освен това счита, че е важно да се приемат мерки за предотвратяване на преднамереното преместване на животните между различни събирателни центрове с цел да се заобиколят ограниченията за пътуването до крайното местоназначение;

92.  отправя препоръка Комисията да разгледа научнообоснованите доказателства с оглед на подобряването на качеството на транспортирането на всички живи животни, като насочи вниманието си към свързаните с това отрицателни аспекти, които са причина за проблеми, свързани с хуманното отношение към животните, като например годността за транспортиране, храненето и поенето, периодите на почивка и топлинната среда, като същевременно прави разграничение между транспортните средства, когато това е уместно;

93.  призовава Комисията при преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1/2005 да включи разпоредби относно избора на най-краткия и най-подходящ маршрут до крайното местоназначение;

Температура по време на транспортирането

94.  призовава държавите членки да осигурят оптимални температури в пътните превозни средства за транспортираните видове във всеки един момент по време на пътуването, независимо дали транспортното средство е неподвижно или се движи и независимо от външната температура; освен това призовава държавите членки да прилагат стриктно изискванията, свързани с минималната и максималната температура в транспортните средства, съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1/2005; счита, че държавите членки следва да одобряват пътувания, дневници за пътуването и планове за пътуване единствено когато се прогнозира температурата да бъде в диапазона от 5° C и 30° C за цялата продължителност на пътуването, независимо от вида на използвания транспорт, освен ако използваното транспортно средство е оборудвано със системи за регулиране на температурата, които могат да поддържат температурата в подходящия диапазон;

95.  отчита, че телесната температура на животните може да доведе до повишаване на температурата в транспортното средство и съответно до потенциално по-висока температура в сравнение с външната;

96.  призовава държавите членки да извършват допълнителни и целесъобразни проверки по време на горещите вълни и призовава да се проведат изследвания, за да се запълнят пропуските в познанията за въздействието на температурата върху благосъстоянието на животните;

97.  призовава Комисията да поясни, че правилото относно температурата в пътното превозно средство се прилага за всеки един момент от пътуването до достигане на крайното местоназначение; настоява, че Комисията следва да осигури, включително чрез правни действия, че държавите членки не пренебрегват това правило;

98.  призовава да се разработи единна система за прогноза за времето, основаваща се на данни от Европейския център за средносрочна прогноза за времето, за да се опрости проверката на достоверността, извършвана от официалните ветеринарни лекари;

99.  призовава държавите членки да гарантират, че транспортните средства отговарят на изискванията за минимално пространство съгласно глава VII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005 и че съответно животните разполагат с повече пространство, когато температурите са високи;

100.  счита, че е от съществено значение в бъдеще да се разработят по-конкретни правила относно оптималните температурни диапазони в транспортните средства, като се вземат предвид различните потребности, специфични за вида, възрастта и категорията, както и физиологичното състояние на животното, различията между породите в рамките на един и същи вид, възрастта, полът и адаптирането към околната среда, както и регулирането на телесната температура на животните; счита, че одобреният диапазон на температурата следва да се основава на реалната температура, а именно на съчетанието от температура и влажност; освен това препоръчва температурата, влажността и нивото на амоняк да се записват чрез контролни устройства, разположени в различните отделения на транспортното средство, независимо дали транспортирането се извършва по море, въздух или чрез автомобилен транспорт; подчертава, че инструментите за наблюдение на температурата трябва да се проверяват, калибрират и сертифицират от компетентните национални органи;

Годност за транспортиране и категории уязвими животни: неотбити от кърмене животни, бременни животни и животни в края на полезния си живот

101.  счита, че е необходимо да се извършат допълнителни изследвания, за да се определи кои са подходящите фуражи, интервали на хранене и преживяне, терморегулация, нужди от почивка и физическа способност за толериране на транспортирането, без да се понасят вреди, за всички животински видове и категории, които се транспортират; счита, че хуманното отношение към животните следва да бъде основното съображение и че пропуските в познанията следва да бъдат запълнени чрез задълбочаване на научните изследвания;

102.  счита, че повече научни изследвания трябва да бъдат насочени към подобряване на познанията за специалните и специфичните потребности на младите и неотбитите от кърмене животни по време на транспортиране, по-специално що се отнася до оптималната продължителност на пътуването в зависимост от използваното транспортно средство, оптималните пространствени площи, подходящата възраст, подходящите устройства за пиене, подходящите заместители на млякото, подходящото управление на храненето в центровете за събиране на животни, интервалите на хранене по време на транспортирането и оптималните условия за отглеждане на животните в стопанството на произход, както и оценката на годността на животните за транспортиране, която трябва да бъде надлежно извършена;

103.  призовава определението за неотбити от кърмене животни да бъде изяснено, за да се уточни кои животни не са в състояние да приемат самостоятелно достатъчно количество твърда храна и вода, като се посочи ясно минималната възраст, изразена в седмици, в зависимост от вида и с оглед на най-новите научни познания за имунната система и хранителните потребности на тези животни;

104.  призовава Комисията да въведе въз основа на рецензирани научни изследвания ограничения на продължителността на пътуванията за неотбитите от кърмене животни; счита, че транспортирането на неотбити от кърмене животни на възраст над 35 дни следва да се избягва и да не се разрешава за телета на възраст под четири седмици, освен в случай на транспортиране, осъществявано от земеделски стопани на разстояние по-малко от 50 км; счита, че ограничаването на транспортирането на тези животни трябва да бъде внимателно разгледано при изготвянето на бъдещата нормативна уредба, като се вземе предвид и необходимостта от предприемане на действия с цел да се гарантира, че всички животни получават подходящи грижи в стопанството на произход;;

105.  призовава държавите членки да насърчават мобилните кланици в отдалечените райони, по-специално в планинските и островните райони; припомня, че тези мобилни кланици биха подобрили хуманното отношение към ранените животни, които не могат да бъдат транспортирани до кланици, и биха насърчили директните продажби;

106.  препоръчва Комисията да предостави мандат на Европейския орган за безопасност на храните да разработи общи задължителни насоки на ЕС за оценка на това дали животните са годни за транспортиране, за да се гарантира наличието на хармонизиран подход в целия ЕС; освен това счита, че следването на тези насоки трябва да подлежи на проверки и да бъде свързано с прилагането на системи за санкциониране;

107.  отчита различията между транспортирането на животни чрез автомобилен транспорт и по море; призовава да се проведат допълнителни научни изследвания с цел по-добро разбиране на въздействието на всеки вид транспорт върху хуманното отношение към животните;

108.  счита, че поради особено неблагоприятното положение на островните и най-отдалечените региони е необходимо там да се насърчава местното отглеждане на животни и късите вериги на доставка, за да се съкрати продължителността на пътуванията на животните;

109.  призовава държавите членки да насърчават мобилните кланици в островните райони, и по-специално в най-отдалечените региони; отбелязва, че използването на мобилни кланици би позволило да се намали значително автомобилният и морският превоз на живи животни в тези региони;

110.  подчертава уязвимостта на бременните женски животни, които имат много специфични биологични потребности и са особено уязвими по време на транспортирането, което може да доведе до спонтанни аборти или раждане по време на пътуването с риск за живота на майката или на младото животно; счита, че транспортирането на бременни животни следва да се избягва, и счита, че транспортирането на бременни животни през последната трета от бременността следва да бъде ограничено до максимум четири часа, като се има предвид, че те са изложени на по-голям риск от влошаване на състоянието си по време на транспортирането; призовава за провеждането на повече научни изследвания с цел разработване на по-точни методи за определяне на гестационната възраст и за оценка на годността за транспортиране съобразно стадия от бременността; призовава органите на държавите членки да бъдат много бдителни, за да гарантират, че негодните животни не се транспортират, по-специално бременните женски животни извън максималния стадий на бременност, разрешен от Регламент (ЕО) № 1/2005;

111.  счита, че рисковете от по-ниски равнища на защита на уязвимите животни с по-ниска икономическа стойност, особено на животните в края на техния продуктивен живот, са много реални и че следователно това следва да се вземе предвид при преразглеждането на разпоредбите, наред с избягването на транспортирането на дълги разстояния на тези животни, поради трудността да се оцени тяхната годност, както и способността им да се справят с транспортирането; счита, че транспортирането на животни в края на полезния им живот следва да се разрешава само ако то се извършва до най-близката налична кланица, подходяща за съответния вид; призовава Комисията да насърчава инициативите и инвестициите за укрепване на мрежата от мобилни, местни и регионални кланици, за да се гарантира, че в бъдеще може да се постигне ограничение от максимално четири часа за транспортирането на животни в края на полезния им живот;

112.  настоява, че когато животните се разболеят или бъдат наранени по време на транспортирането, шофьорите трябва незабавно да предупредят ветеринарен лекар и въпросните животни трябва да се считат за „негодни“ за транспортиране, да бъдат изолирани от останалите животни и да получат първа лекарска помощ;

Видове, които не са обхванати в достатъчна степен от Регламент (ЕО) № 1/2005

113.  препоръчва на Комисията да изготви законодателни предложения въз основа на най-новите научни познания относно нуждите на рибите и другите водни животни и относно методите на транспортиране, за да се сведе до минимум тяхното страдание по време на транспортиране; подчертава, че новите разпоредби следва да включват подробен контролен списък за планирането и подготовката преди транспортиране, конкретни разпоредби по отношение на параметрите за качеството на водата, гъстотата, третирането по време на натоварване и разтоварване, както и проверки във връзка с хуманното отношение към животните след транспортирането; призовава Комисията да гарантира, че насоките, които публикува, се актуализират в съответствие с най-новите научни доказателства и са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005, и призовава да се въведат специфични изисквания за движението на риба с търговска цел; подчертава освен това, че следва да се осигури специфично обучение и сертифициране по отношение на транспортирането на риба;

114.  призовава Комисията да включи разпоредби в рамките на Регламент (ЕО) № 1/2005 с оглед на надеждната защита на видовете, които все още не са обхванати в достатъчна степен от законодателството; припомня обаче, че насоките за запълване на пропуските в законодателството, по-специално по отношение на конкретни видове, не са правно обвързващи, и призовава Комисията да включи разпоредби за надеждна защита на видовете, които са недостатъчно обхванати от законодателството, например птици и зайци; освен това призовава за специфични за видовете разпоредби в следните случаи, включително, когато е уместно, за максималната продължителност на пътуванията в зависимост от причината за транспортиране; счита, че са необходими специални контейнери за птиците, които да позволяват на птиците да стоят в естественото си положение и да разполагат с достатъчен въздушен поток над главите си, като се въведат правила за правилна работа с птиците, особено когато те се улавят преди транспортирането; отбелязва, че липсата на разпоредби в регламента относно зайците понякога води до неадекватно използване на птичи контейнери за транспортирането на зайци; счита, че транспортирането на птици и зайци следва да се разрешава само ако то се извършва до най-близката налична кланица, подходяща за съответния вид; призовава Комисията да насърчава инициативите и инвестициите за укрепване на мрежата от мобилни, местни и регионални кланици, за да се гарантира, че в бъдеще може да се постигне ограничение от максимално четири часа за транспортирането на тези животни;

115.  подчертава, че е спешно необходимо да се извърши оценка на най-новата научна информация относно хуманното отношение към домашните любимци по време на транспортиране; счита, че са необходими повече научни изследвания относно потребностите на домашните любимци в съответствие с разпоредбата на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно публикуването на становищата на Европейския орган за безопасност на храните относно потребностите на котките и кучетата; призовава Комисията да въведе подробни разпоредби относно движението на домашни любимци с търговска цел въз основа на съвременните научни познания, като обърне специално внимание на разделянето на животните и допустимите пространствени площи, подреждането, постелките, подходящия диапазон на температурата и влажността, така че да се гарантира хуманното отношение към животните, както и подходящото обучение на персонала, отговарящ за работата с животните и за тяхното транспортиране;

116.  подчертава, че е спешно необходимо да се извърши оценка на най-новата научна информация относно потребностите на конете и хуманното отношение към тях по време на транспортиране; очаква, че Комисията ще вземе предвид тези видове, като предложи специфични за видовете изисквания в преразгледания Регламент (ЕО) № 1/2005;

Специални разпоредби относно транспортирането по море

117.  призовава да се въведат мерки, които да предоставят възможност за преминаване към търговия с месо, кланични трупове и генетичен материал, когато това е целесъобразно, която би могла да замести необходимостта от морски транспорт; настоятелно призовава Комисията да подобри и изясни разпоредбите относно морския транспорт, по-специално относно издаването на разрешителни, дефинирането и посочването на организаторите и превозвачите и на техните задължения, така че да се създаде ясна верига за поемането на отговорност и да се установи прозрачна комуникация между животновъдите, превозвачите и ветеринарните лекари и компетентните органи; призовава за въвеждането на възпиращи мерки, включително финансови санкции, за предотвратяване на изхвърлянето на мъртви животни в морето или по транспортните маршрути в съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (Конвенцията MARPOL);

118.  призовава държавите членки да гарантират наличието на подходящи и достатъчни съоръжения в диапазон от 30 км от границите или пристанищата, за да може животните да се разтоварват, хранят и поят и за да им се дава възможност да си отпочиват достатъчно, като по този начин се гарантира хуманното отношение към животните в случай на закъснения; призовава държавите членки да не одобряват транспортирането в случай на липса на такива съоръжения;

119.  призовава Комисията въз основа на информацията от държавите членки и на подходящото наблюдение, извършвано от Комисията, да състави списък на пристанищата, които разполагат с подходящи съоръжения за инспекция на животните;

120.  призовава държавите членки да се уверят, че тези съоръжения действително се използват, когато е необходимо да се извърши разтоварване, още преди натоварването на животните на корабите, както и че животните не се държат в камионите за дълги периоди, докато се изчаква натоварването им на кораба;

121.  освен това призовава държавите членки да си сътрудничат по-добре при планирането на транспортирането на добитък, за да се предотврати прекомерното струпване на граничните контролни пунктове;

122.  отбелязва, че е необходимо да се проучат възможностите за подобряване на качеството на транспортирането по море за животните за разплод в отлично здравословно състояние и за предоставяне на възможност на тези животни да си отпочиват в превозното средство, ако разтоварването им може да застраши здравословното им състояние;

123.  призовава държавите членки, които на своите граници или в своите пристанища отговарят за контрола на пътните превозни средства и корабите, пътуващи към трети държави, да санкционират всички нарушения на законодателството на ЕС;

124.  счита, че присъствието на независим ветеринарен лекар, което да е пропорционално на броя на животните, е от съществено значение по време на периодите на почивка в официалните съоръжения за настаняване и при натоварването и разтоварването, особено при транспортирането на дълги разстояния; призовава държавите членки да въведат задължителни разпоредби за пътуванията по море, като гарантират присъствието на ветеринарен лекар или в краен случай на сертифициран специалист с подходящи умения на борда на кораба за целия период на пътуването по море, с цел той да следи за прилагането на съответните стандарти за здравето на животните и хуманното отношение към тях и да предоставя подкрепа в реално време за болните или наранените животни на борда на корабите, както и да адаптира поенето и храненето на животните към непосредствените им нужди;

125.  призовава да се въведат задължителни разпоредби за извършване на инспекции след натоварването на кораба с оглед на предотвратяването на инциденти;

126.  счита, че е от съществено значение независим ветеринарен лекар да присъства задължително при натоварването и в крайното местоназначение при пътуванията с дълга продължителност до държави извън ЕС; подчертава, че присъствието на ветеринарен лекар ще даде възможност за преоценка на годността за транспортиране и може да спомогне за осигуряване на спазването на законодателството на ЕС и прилагането на съответното решение на Съда на ЕС;

Транспортиране на живи животни до трети страни

127.  призовава държавите членки да инспектират всички пратки на мястото на натоварване и при пристигането на крайното местоназначение при пътуванията с дълга продължителност до държави извън ЕС и да извършат внимателна оценка с оглед на разработването на процедури за извършването на инспекциите, обхващащи области като например количеството храна и вода за времетраенето на пътуването, пространството около и над животните, качеството, разположението и правилното функциониране на устройствата за пиене в зависимост от нуждите на транспортираните животни, качеството на постелките, както и да гарантират, че не се натоварват негодни за транспортиране животни; призовава Комисията да се намеси срещу държавите членки, които одобряват износа на живи животни в случаи, в които не може да се гарантира изпълнението на решението на Съда по дело C-424/13(9);

128.  призовава Комисията и държавите членки да събират подробни данни и призовава при преразглеждането на Регламент (EО) № 1/2005 да се включи изискване за изготвянето на доклади за здравословното състояние на животните и смъртността им при пристигане на местоназначението;

129.  настоява да се създаде и въведе приоритетна лента на всички външни граници на ЕС, както и на вътрешните граници на неговата територия, специално предназначена за транспортирането на животни, като включително се осигурят подходящи съоръжения за почивка в зависимост от потребностите на транспортираните животни, така че да се намали продължителността на пътуването и да се премахнат периодите на изчакване, да се сведат до минимум всички закъснения, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху благосъстоянието на животните, и да се намали общата продължителност на пътуването; препоръчва документите да се изпращат предварително в електронен формат на съответните органи;

130.  припомня, че по отношение на транспортирането на живи животни до трети държави пратките следва да бъдат разрешени единствено след като компетентният орган е получил гаранции, че предоставеният дневник за пътуването е изцяло попълнен с реалистични и доказуеми данни, както и гаранции, че Регламент (EО) № 1/2005 ще бъде ефективно прилаган до достигането на крайното местоназначение, включително по време на етапите на пътуването извън ЕС, в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз по дело C‑424/13; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че правилата, които се прилагат в ЕС, се прилагат и за транспортните пратки с животни, напускащи Съюза; отбелязва, че неотдавна някои държави/региони защитиха решението си да ограничат транспортирането на животни на дълги разстояния, по-специално по отношение на износа и транспортирането на конкретни категории живи животни, особено когато пътуването изисква 24-часова спирка поради липсата на контролни пунктове в трети държави;

131.  призовава Комисията да изготви списък на третите държави, които прилагат правила, които са осигуряват поне толкова висока защита, колкото и правилата в ЕС, с цел износът на живи селскостопански животни да може да бъде разрешаван пряко въз основа на международно споразумение; същевременно призовава Комисията да разгледа въпроса за държавите извън ЕС, които използват своето сертифициране, за да служат като транзитни центрове за транспортирането на животни към несертифицирани трети държави; призовава Комисията да установи в други случаи система за сертифициран контрол, която да гарантира спазването на законодателството на ЕС при всеки етап от пътуването при транспортирането до трети държави; във връзка с това призовава Комисията да извърши оценка на примерите за най-добри практики по отношение на инструментите за сертифициране и одит, за да се осигури проследимостта и хуманното отношение към живите животни по време на транспортирането им до трети държави;

132.  отчита, че понастоящем не съществува система за контрол на транспортирането до трети държави, което води до много ситуации, в които износът на животни за трети държави не спазва разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005 и е в нарушение на решението на Съда по дело C-424/13 по този въпрос; призовава транспортирането на животни между ЕС и трети държави да бъде разрешено само когато може да се гарантира спазването на европейските стандарти, установени с решение на Съда по дело C-424/13;

133.  призовава Комисията да се стреми към единни стандарти за хуманно отношение към животните по време на транспортирането между ЕС и държави извън ЕС в рамките на двустранните търговски преговори, за да се попречи европейските животновъди да станат жертва на нелоялна конкуренция;

134.  подчертава необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството и подобряване на комуникацията с трети държави, по-специално относно взаимната помощ и бързия обмен на информация, както и относно осъществяването на различни инициативи с оглед на повишаването на осведомеността и насърчаването на прилагането на стандартите на ЕС в трети държави, особено по отношение на месото или животинските продукти, внасяни в ЕС;

135.  препоръчва на Комисията да възложи на своите одитори, включващи ветеринарни лекари и технически инженери, да извършват задълбочени инспекции и оценки с оглед на разработването на централизиран, одитиран и акредитиран списък на съоръженията за почивка, които са на разположение в трети държави, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005; призовава държавите членки в бъдеще да не одобряват дневниците за пътуване, ако не е било потвърдено, че предложените съоръжения за почивка действително са включени в горепосочения списък и съответно осигуряват необходимите условия за разтоварване на животните; освен това подчертава, че е от съществено значение да се потвърждава резервацията за всяко съоръжение за почивка, така че да се гарантира, че има достатъчно пространство за всички животни, посочени в плана за транспортиране;

136.  отбелязва, че е необходимо да се проучат възможностите за подобряване на качеството на транспортирането за животните за разплод в отлично здравословно състояние и за предоставянето на възможност на тези животни да си отпочиват в превозното средство, ако разтоварването им може да застраши здравословното им състояние;

137.  счита, че е от съществено значение да се увеличи финансовата подкрепа за чуждестранната помощ и международното сътрудничество, особено за трети държави, които се нуждаят от инвестиции, например по отношение на охлаждането на кланични трупове или боравенето със зародишни продукти;

138.  отново изтъква колко е важно всички търговски споразумения на ЕС да съдържат глави за търговията и за устойчивото развитие с изпълнителна сила като средство да се гарантира, че предложените по-големи регулаторни амбиции са в съответствие с търговската политика на ЕС и се спазват от третите държави, които са подписали търговски споразумения с ЕС; подчертава, че в главите за търговията и устойчивото развитие следва да се вземат предвид и еквивалентните стандарти на производство, по-специално в областта на хуманното отношение към животните;

139.  призовава Комисията да използва търговската политика на ЕС като средство за подобряване на спазването на Регламент (ЕО) № 1/2005 извън ЕС, като същевременно се запазва целта за икономически растеж и създаване на нови работни места в ЕС и се гарантира, че тези разходи по спазването не засягат непропорционално предприятията в ЕС;

140.  призовава за задължително спазване на стандартите на ЕС за защита на животните и хуманно отношение към тях, включително за вноса от трети държави, с цел да се гарантира конкурентоспособността на европейските производители;

Докладване

141.  изисква от всички държави членки да докладват на Комисията всяка година относно броя на видовете животни, транспортирани в ЕС и изнасяни извън ЕС, извършените проверки по време на това транспортиране, придружени от доказателства, разкритите нарушения по време на транспортирането, придружени от доказателства, и предприетите от държавите членки последващи действия, като Комисията следва да публикува докладите в срок от два месеца след представянето им от държавите членки;

142.  призовава Комисията и държавите членки да докладват ежегодно на Парламента относно предприетите от тях действия за подобряване на защитата на животните и на хуманното отношение към тях по време на транспортиране;

o
o   o

143.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка и окончателния доклад на анкетната комисия съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1.
(2) ОВ L 239 I, 24.7.2020 г., стр. 1.
(3) OВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.
(4) Специален доклад № 31/2018 от 14 ноември 2018 г., озаглавен „Хуманно отношение към животните в ЕС: преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“.
(5) ЕОБХ, „Транспортиране на животни: помогнете ни да подготвим нашата оценка“ („Animal transport: help us prepare our assessment“), 15 април 2021 г.
(6) Вж. решението на Съда (първи състав) от 14 октомври 2004 г., Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия, C‑113/02, ECLI:EU:C:2004:616 и решението на Съда (трети състав) от 8 май 2008 г., Danske Svineproducenter/Justitsministeriet, дело C‑491/06, ECLI:EU:C:2008:263.
(7) Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).
(8) Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните, отдел F2: Животни, мрежов документ от националните звена за контакт, озаглавен „Мрежов документ относно корабите за превоз на добитък“, 2020 г.
(9) Решение на Съда (пети състав) от 23 април 2015 г. по дело C‑424/13, Zuchtvieh-Export GmbH / Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.

Последно осъвременяване: 11 април 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност