Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2736(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0057/2022

Předložené texty :

B9-0057/2022

Rozpravy :

PV 20/01/2022 - 7
CRE 20/01/2022 - 7

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0015

Přijaté texty
PDF 213kWORD 70k
Čtvrtek, 20. ledna 2022 - Štrasburk
Ochrana zvířat během přepravy
P9_TA(2022)0015B9-0057/2022

Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 20. ledna 2022 v návaznosti na vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni (2021/2736(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 13 a 226 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu(1),

–  s ohledem na své rozhodnutí (EU) 2020/1089 ze dne 19. června 2020 o zřízení vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni a o působnosti, početním složení a funkčním období tohoto výboru(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností(3),

–  s ohledem na Kodex zdraví vodních živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat z roku 2015 a jeho kapitolu 7.2 s názvem Dobré životní podmínky ryb chovaných ve farmovém chovu při přepravě,

–  s ohledem na pokyny platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat ze dne 3. listopadu 2020 týkající se pozemních obchodních přesunů koček a psů,

–  s ohledem na návrh doporučení vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni (A9-0350/2021),

–  s ohledem na čl. 208 odst. 12 jednacího řádu,

Obecná zjištění

1.  zdůrazňuje, že všechny podmínky potřebné pro zaručení dobrých životních podmínek zvířat během přepravy musejí být zajištěny naprosto vždy, pro všechna přepravovaná zvířata, bez ohledu na druh zvířete, jeho věk, kategorii, fyzickou kondici, dopravní prostředek, délku cesty nebo místo určení, včetně třetích zemí; konstatuje, že obecným zájmem zemědělců je obzvláště zajistit, aby zvířata dorazila na místo určení v co nejlepším stavu;

2.  vyzývá Komisi, aby při provádění kontroly účelnosti právních předpisů o dobrých životních podmínkách zvířat, zejména nařízení (ES) č. 1/2005, zohlednila zprávu a doporučení vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy;

3.  zdůrazňuje, že Unie a její členské státy jsou přesvědčeny, že zvířata jsou vnímající tvorové, jejichž zvláštní potřeby je třeba zohledňovat v souladu s článkem 13 Smlouvy o fungování EU;

4.  konstatuje, že miliony živých zvířat jsou každoročně přepravovány na dlouhé vzdálenosti v rámci členských států a do třetích zemí za účelem rozmnožování, chovu, výkrmu a porážky;

5.  zdůrazňuje, že občané EU se čím dál více zajímají o to, zda jsou dodržovány normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, zejména během přepravy živých zvířat;

6.  souhlasí s Evropským účetním dvorem, že ačkoliv EU má jedny z nejpřísnějších norem pro životní podmínky zvířat na světě, tyto normy nejsou uplatňovány napříč všemi členskými státy odpovídajícím způsobem(4); trvá na tom, že tyto normy jsou účinné pouze tehdy, pokud jsou plně vymáhány, prováděny harmonizovaným způsobem a pokud odrážejí nejnovější vědecké poznatky; je toho názoru, že EU musí zvýšit úsilí o zajištění toho, aby dobré životní podmínky zvířat během přepravy byly plně dodržovány ve všech členských státech, vždy, každou ze zúčastněných stran, od místa původu až po cílové místo určení; zdůrazňuje, že nekalé praktiky se nevyskytují v úplně celém dotčeném odvětví; uznává, že přeprava živých zvířat má v současné době pro ekonomický a sociální rozměr některých venkovských oblastí zásadní význam, zejména těch oblastí, které jsou převážně zemědělské, odlehlejší nebo vylidněné;

7.  zdůrazňuje, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uznal, že vědecká literatura týkající se dobrých životních podmínek zvířat je nedostatečná(5) , a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly vznik vědeckých studií, které zvýší znalosti a umožní poskytnutí lepších záruk pro dobré životní podmínky zvířat v Evropě;

8.  zdůrazňuje, že EU musí pracovat na vytvoření potřebných podmínek, které by umožnily spravedlivé a odpovídající období přechodu na účinnější, hospodárnější a etičtější systém, který by, je-li to možné, dával přednost přepravě spermatu nebo embryí namísto chovných zvířat a přepravě jatečně upravených těl a masa namísto zvířat na porážku;

9.  konstatuje, že ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005 nejsou v souladu se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“, a vítá návrh Komise provést v rámci této strategie kontrolu účelnosti právních předpisů EU; podtrhuje, že revidované nařízení (ES) č. 1/2005 by mělo být sladěno se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“; zdůrazňuje, že posun směrem k co největšímu nahrazení přepravy živých zvířat přepravou jatečně upravených těl a masných výrobků a přepravou genetického materiálu by byl v souladu s hlavním cílem strategie, kterým je vytvořit odolnější a udržitelnější krátké potravinové řetězce, které budou méně závislé na přepravě zvířat na dlouhé vzdálenosti; navíc se domnívá, že přeprava zárodečných produktů, které zabírají méně prostoru, může snížit dopad na životní prostředí, pokud jde o emise CO2 a spotřebu paliva; dále je toho názoru, že důraz na malé zemědělské podniky a regionální sítě jatek může přispět k omezení přepravy zvířat v rámci úsilí o vybudování odolného a udržitelného potravinového systému, který zemědělcům zajistí důstojnou životní úroveň; konstatuje, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ připomíná, že je důležité přejít na zdravější, vyváženější a udržitelnější spotřebu potravin založenou na potravinách rostlinného původu;

10.  vyzývá Komisi, aby urychleně a nejpozději v roce 2023 předložila akční plán, v němž budou jasně uvedeny hlavní důvody využívání přepravy zvířat a navrženy konkrétní politické kroky, včetně regulačních kroků, které stanoví přesný harmonogram a milníky s cílem omezit tyto hlavní důvody, snížit potřebu přepravy živých zvířat a v co největší možné míře umožnit nahrazení přepravy živých zvířat přepravou masa, jatečně upravených těl a genetického materiálu; připomíná, že je třeba minimalizovat socioekonomické dopady takové změny, a to vyčleněním různých finančních prostředků na tento cíl, mj. ze společné zemědělské politiky (SZP), a správnými pobídkami, které zemědělce a přepravce povzbudí a umožní jim, aby tento přechod uskutečnili efektivně; trvá na tom, že přechod je možný pouze tehdy, budou-li přijata multidisciplinární opatření, která přesáhnou rámec nařízení (ES) č. 1/2005, s cílem usnadnit a podpořit tento přechod tak, aby probíhal hladce a sociálně uvědomělým způsobem;

11.  zdůrazňuje výhody přepravy genetického materiálu (spermatu a embryí) z hlediska rozšíření šlechtění některých druhů; připomíná však, že přeprava zvířat může přispívat k rozšiřování genetického fondu v zemědělských podnicích, například ve třetích zemích, a konstatuje, že v některých případech je třeba ze základního chovu, zařízení „rozmnožovacího“ chovu a ze zemědělských podniků přepravit do jiných zemědělských podniků přirozeně se pářící jedince anebo mateřské linie; připomíná, že tato přeprava je stále důležitá pro provoz malých a rodinných zemědělských podniků v EU; dále poukazuje na to, že je třeba využít SZP a jiné finanční prostředky na vývoj a stimulaci nových technologií a inovací v oblasti manipulace s genetickým materiálem a jeho přepravy a na podporu šlechtitelů;

12.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly strategie k tomu, jak snížit počet fází přepravy, kterými musí hospodářská zvířata projít, tím, že omezí rozdělení do chovných, krmných a jatečných zařízení, vytvoří „uzavřené kontrolní systémy“, zkrátí vzdálenosti mezi těmito zařízeními a opět zavedou regionálnější pojetí chovu hospodářských zvířat;

13.  připomíná členským státům, že podle ustálené judikatury(6) mohou zavést přísnější vnitrostátní pravidla pro ochranu zvířat během přepravy, pokud jsou v souladu s hlavním cílem nařízení (ES) č. 1/2005;

14.  je toho názoru, že subjekty působící v tomto odvětví a všechny subjekty zapojené do přepravy živých zvířat, včetně zemědělců, potřebují srozumitelný soubor pravidel a definic, kterým se mají řídit, a přiměřená přechodná období pro provedení změn; vyzývá Komisi, aby toto vzala v potaz při revizi a při práci na návrhu nového nařízení;

15.  vyzývá Komisi, aby obezřetně zrevidovala definici výchozího místa a definici cílového místa určení tak, aby odrážely skutečnou délku celé přepravy ze zemědělského podniku původu do cílového zemědělského podniku nebo místa porážky, včetně doby strávené ve sběrných střediscích, aby se tak zabránilo obcházení zvláštních pravidel pro délku cesty a zákazu přepravy do určitých zemí přesměrováním přepravy přes jiné členské státy nebo třetí země;

16.  domnívá se, že srozumitelnější a jasnější odpovědnost orgánů EU za dobré životní podmínky zvířat by měla velký význam pro lepší prosazování stávajících právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, pro zjištění příslušných nedostatků a vypracování návrhů, který je v případě potřeby zapotřebí k zajištění účinných reakcí;

17.  vyzývá Komisi, aby vyčlenila finanční prostředky ze stávajících programů, včetně fondů druhého pilíře SZP, a aby v rámci chystaných nástrojů financování plánovala nové finanční nástroje, které by byly zaměřeny na specializovanější vědecký výzkum a důkazy, a aby současně zajistila vhodná školení pro každého, kdo se podílí se přepravě zvířat, včetně úředníků a řidičů, za účelem zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy, a výstavbu jatek, včetně mobilních, v regionech s vysokou koncentrací zvířat, čímž by došlo ke zlepšení přepravy z hlediska délky i kvality, života obyvatel venkovských oblastí i ke zlepšení opatření na podporu přechodu na přepravu masa, jatečně upravených těl a genetického materiálu; připomíná, že pro dobré životní podmínky zvířat jsou důležité regionální hodnotové řetězce;

18.  vyzývá k tomu, aby v rámci nadcházející reformy SZP byla zachována a dále posílena vazba mezi vyššími platbami SZP a lepšími životními podmínkami zvířat, které zcela splňují nebo dokonce překračují normy podle nařízení (ES) č. 1/2005;

19.  vyzývá Komisi, aby připravila kampaně a iniciativy s cílem náležitě informovat občany EU a zvyšovat jejich povědomí o dobrých životních podmínkách zvířat v zemědělských podnicích a během přepravy, o potřebě zlepšit a řádně vymáhat normy EU a podporovat osoby pracující v odvětví přepravy zvířat ve zvyšování standardů, a o hospodářských a sociálních dopadech přepravy živých zvířat; má za to, že prvořadým cílem je zvýšit důvěru spotřebitelů ve vysokou hodnotu a kvalitu evropského zemědělského a potravinářského odvětví zajištěním lepší a transparentní komunikace, ať už přímo ze strany zemědělců, nebo nepřímo prostřednictvím orgánů EU;

20.  zdůrazňuje, že informovanost veřejnosti a její porozumění aspektu životních podmínek zvířat při produkci potravin se výrazně zlepšuje prostřednictvím vzdělávání ve školách a reklamních kampaní;

21.  upozorňuje na skutečnost, že změny nařízení (ES) č. 1/2005 mají větší dopad na takové regiony, jako jsou nejvzdálenější regiony, totiž mimo jiné vzhledem k jejich odlehlosti, ostrovní povaze a malé rozloze; trvá na tom, že podle článku 349 Smlouvy o fungování EU musí být při uplatňování společných politik, včetně nařízení (ES) č. 1/2005, zohledněny zvláštní rysy a omezení nejvzdálenějších regionů;

22.  vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytovaly zvláštní ochranu osobám pracujícím v přepravě nebo provádějícím veterinární kontroly, pokud při své práci zjistí a oznámí porušení právních předpisů o ochraně zvířat;

23.  vítá snahu o vytvoření jednotného certifikačního označení používaného v rámci Unie pro dobré životní podmínky zvířat, které by mělo zahrnovat také aspekt přepravy a mělo by být založeno na harmonizovaných a technicky odůvodněných kritériích;

24.  požaduje, aby označení dobrých životních podmínek zvířat zahrnovalo informace o metodách produkce a vybrané vědecky podložené ukazatele dobrých životních podmínek zvířat, které by se mimo jiné týkaly systémů chovu a přepravy;

25.  vyzývá Komisi, aby rozšířila seznam trestných činů proti životnímu prostředí tak, aby zahrnoval porušení nařízení (ES) č. 1/2005, jehož výsledkem je kruté zacházení, vážné zranění a opuštění;

26.  vyzývá Komisi a členské státy, aby revidovaly nařízení (ES) č. 1/2005 s cílem zajistit, aby řidiči nemuseli volit mezi dodržováním pravidel a zachováním dobrých životních podmínek zvířat, zejména v souvislosti s požadavkem povinných přestávek a odpočinku, který může někdy být na úkor dobrých životních podmínek zvířat;

27.  vyzývá k tomu, aby odpovědnost za dobré životní podmínky zvířat byla výslovně zachycena v označení příslušného komisaře EU a příslušného generálního ředitelství Komise, aby tak jejich označení odrážela význam této otázky pro evropské občany a bylo zajištěno, že této otázce bude věnována dostatečná politická pozornost;

28.  připomíná, že dobré životní podmínky zvířat jsou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu spojeny s potravinovým zabezpečením, neboť přispívají k odolnosti, účinnému využívání zdrojů a sociální rovnosti;

29.  vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnost zavedení transparentního a harmonizovaného systému označování živočišných produktů a produktů živočišného původu informacemi o dobrých životních podmínkách zvířat, který by měl také zohlednit podmínky při přepravě a porážce;

Vymáhání nařízení (ES) č. 1/2005

30.  naléhavě vyzývá všechny členské státy, zejména ty, v nichž je prosazování právních předpisů zvláště nedostačující, a Komisi, aby učinily veškeré kroky potřebné ke zlepšení provádění, vymáhání a celkového uplatňování stávajícího regulačního rámce, a to i zavedením důsledného a harmonizovaného kontrolního postupu na úrovni EU; konstatuje, že stávající právní předpisy o přepravě zvířat jsou v jednotlivých členských státech prováděny odlišnými způsoby; je toho názoru, že jediným způsobem, jak harmonizovaně řešit některé problémy spojené s životními podmínkami zvířat během přepravy v EU, v němž by se odrazily výsledky posledního vědeckého výzkumu, poznatky a doporučení, je revize nařízení (ES) č. 1/2005, která by měla přinést proveditelná a vymahatelná ustanovení pro všechna přepravovaná zvířata;

31.  konstatuje, že přísné kontroly přepravy zvířat ze třetích zemí mohou omezit nekalou hospodářskou soutěž poškozující producenty v EU a podnítit třetí země k tomu, aby zlepšily své normy pro přepravu zvířat;

32.  vybízí všechny členské státy, aby přijaly přísnější vnitrostátní opatření s cílem zlepšit životní podmínky zvířat během přepravy;

33.  bere na vědomí závazek Komise zrevidovat právní předpisy týkající se životních podmínek zvířat, včetně nařízení (ES) č. 1/2005, aby je uvedla do souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, doporučeními a praktickými zkušenostmi, rozšířila jejich oblast působnosti, usnadnila vymáhání a v konečném důsledku zajistila vyšší úroveň životních podmínek zvířat; zdůrazňuje, že pokud by právní předpisy týkající se přepravy živých zvířat byly uplatňovány řádně, životní podmínky zvířat by se zlepšily;

34.  podtrhuje, že mnohé současné problémy s prováděním nařízení (ES) č. 1/2005 jsou způsobeny rozdíly ve výkladu, a vyzývá Komisi, aby při práci na revizi nařízení stanovila jasné, měřitelné a kvantifikovatelné normy s cílem zajistit harmonizované vymáhání v celé EU jakož i inovativní ukazatele založené na dobrých životních podmínkách zvířat; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu vzala v potaz nejnovější vědecké poznatky, včetně posouzení připravovaného úřadem EFSA, které se týká dobrých životních podmínek zvířat během přepravy v EU;

35.  naléhavě vyzývá Komisi, aby svou revizi nařízení (ES) č. 1/2005 doprovodila předem provedeným posouzením dopadu založeným na důkladném vědeckém výzkumu dopadu přepravy na zvířata všech druhů a věku a na podrobném posouzení dopadu na socioekonomické aspekty, životní prostředí a zdraví, které zohlední různorodost zeměpisných podmínek a zvláštností, včetně ostrovů, okrajových a vzdálených regionů, a modelů zemědělství v Unii; vyzývá Komisi, aby výsledky těchto posouzení rychle zpřístupnila veřejnosti, a zajistila tak zemědělcům jistotu a možnost předvídat, jež potřebují k plánování, a poskytnout jim čas k tomu, aby se naučili přizpůsobit se novým předpisům, aniž by byly ohroženy životní podmínky zvířat;

36.  vyzývá k vytvoření transparentního systému EU pro monitorování a podávání zpráv, díky němuž převezmou členské státy i Komise plnou odpovědnost za provádění a prosazování nařízení (ES) č. 1/2005 a zajistí, že jeho porušování budou účinně řešena a zmírňována;

37.  konstatuje, že porážka zvířat a zpracování masa v blízkosti místa chovu jednak přispívá k dobrým životním podmínkám zvířat tím, že zkracuje délku přepravy, a jednak snižuje emise skleníkových plynů;

38.  konstatuje, že zánik místních jatek, což je faktor prodlužující dopravu, představuje problém, který musí Unie a členské státy řešit; vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly mechanismy financování s cílem zajistit ekonomickou životaschopnost místních jatek, která jsou v blízkosti zemědělských podniků a jsou zeměpisně rovnoměrně rozložená;

39.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily rozšíření porážek v zemědělských podnicích prostřednictvím mobilních jatek s cílem zbavit se, kdykoli je to možné, nutnosti přepravovat živá zvířat;

40.  je si vědom nedostatku vědecké literatury o dobrých životních podmínkách zvířat během přepravy a důrazně vybízí Komisi a členské státy, aby podpořily možnost přinášet aktuálnější vědecké poznatky v této oblasti;

41.  vyzývá Komisi, aby při revizi pravidel vzala v potaz problém zvířat, která již nejsou způsobilá k přepravě, a aby s cílem nalézt řešení tohoto problému vyhledala odborné poradenství;

42.  vybízí Komisi a členské státy k tomu, aby vytvořily harmonizované postupy pro schvalování přepravy a aby přijaly opatření k zabránění šíření infekčních onemocnění zvířat během přepravy, a to jak v rámci Unie, tak ze třetích zemí;

43.  vyzývá Komisi, aby využívala posílených pravomocí k vymáhání v případech častých a opakovaných porušení nařízení (ES) č. 1/2005, iniciovala řízení o nesplnění povinnosti a uplatňovala účinné sankce vůči těm členským státům, které nařízení neprovádějí správně; domnívá se, že hlavním účelem sankcí by mělo být vyřešení stávajících problémů a sankce by měly rovněž odrazovat od porušování v budoucnosti;

44.  vyzývá členské státy, aby řádně školily úřední veterinární lékaře a policisty a najímaly dostatek těchto veterinářů a policistů s cílem zajistit účinné a časté kontroly na silnicích a zaručit přítomnost veterináře během nakládky před každou cestou;

45.  vyzývá členské státy a přepravce, aby do doby, než vejde v platnost revidované nařízení (ES) č. 1/2005, propagovali a zcela uplatňovali pokyny EU pro přepravu zvířat podporované Komisí, jejichž cílem je zavést osvědčené postupy, které mají podpořit dotčený sektor při zlepšování životních podmínek zvířat během přepravy; vyzývá Komisi, aby podpořila překlad těchto pokynů do všech úředních jazyků EU, vybízela k výměně zkušeností v této oblasti a prosazovala stávající osvědčené postupy a pokyny s cílem pomoci příslušným orgánům a subjektům zapojeným do přepravy živých zvířat lépe provádět a dodržovat normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

46.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že pokyny budou aktualizovány podle nejnovějších vědeckých prokázaných poznatků a budou v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005; připomíná nicméně, že dodržování pokynů, které mají pokrýt mezery v právních předpisech, není právně závazné, a vyzývá Komisi, aby do nich zahrnula i ustanovení, která by náležitě chránila druhy, jejichž ochrana není v právních předpisech dostatečná, jako je drůbež, králíci a ryby;

47.  domnívá se, že v zájmu zabezpečení dobrých životních podmínek zvířat při přepravě je zásadním požadavkem, aby každá oprávněná osoba pracující v oblasti přepravy zvířat absolvovala odpovídající a průběžné školení; trvá proto na tom, aby byl vypracován systém povinných harmonizovaných školení pro všechny osoby zapojené do přepravy zvířat, jejichž absolvování by bylo předpokladem pro schválení přepravy; dále požaduje, aby tato školení zahrnovala všechny aspekty procesu přepravy, jako je dopravní prostředek, druh a charakter cesty, řádné zacházení se zvířaty, rozhodovací proces pro způsobilost zvířat k přepravě a požadavky související s druhem, kategorií, věkem, fyzickým stavem, chováním a fyziologií zvířete a s mechanismy zvládání stresu;

48.  naléhavě vybízí členské státy, aby zajistily, že školení pro získání osvědčení způsobilosti bude specifické podle druhu, kategorie a věku zvířete a platné nejvýše pět let a že pro obnovení osvědčení bude povinné absolvovat aktualizační školení;

49.  naléhavě vyzývá členské státy, aby poskytly speciální školení záchranářům zaměřené na způsoby záchrany zvířat a zajistily, aby byl záchranářům přivolávaným k nehodám povolen přístup do dotčených zařízení, vozidel a plavidel za účelem provádění záchranných prací;

50.  vyzývá Komisi, aby při přijímání aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) 2017/625(7) zajistila, aby ustanovení o prosazování stanovená v tomto nařízení a jeho aktech v přenesené pravomoci byla alespoň tak přísná jako ustanovení, která mají být zrušena;

Postupy povolování a schvalování dopravních prostředků

51.  trvá na tom, že ustanovení o časových aspektech dopravy a dopravním prostředku musejí vždy brát v úvahu druhově specifický a fyziologický stav zvířete, počet přepravovaných zvířat a zároveň rozdíly mezi jednotlivými plemeny zvířat, pohlaví a věk zvířete; zdůrazňuje, že použité způsoby přepravy by měly vždy zohledňovat fyziologické, behaviorální a duševní potřeby zvířete a jeho dobré životní podmínky;

52.  vyzývá k tomu, aby do nařízení (ES) č. 1/2005 byly začleněny požadavky Mezinárodního sdružení leteckých dopravců pro přepravu zvířat v rámci EU i mimo ni, včetně zvířat pro zoologické zahrady;

53.  trvá na tom, že ustanovení týkající se prostorových podmínek, hustoty osazení a světlé výšky je třeba sladit s nejnovějšími vědeckými poznatky a relevantními právními předpisy EU pro maximální váhu a výšku nákladních vozidel a že je třeba v nařízení zakotvit přesná pravidla, která odstraní nejednoznačnost, neumožní odlišný výklad a zohlední potřeby jednotlivých druhů; vyzývá k tomu, aby těmto otázkám bylo věnováno více studií; vyzývá členské státy, aby zajistily, že vnitřní výška dopravních vozidel bude splňovat minimální normy;

54.  připomíná doporučení úřadu EFSA používat ke stanovení prostorových podmínek pro dobytek, ovce a prasata a prostoru na kg pro koně alometrické rovnice; domnívá se, že používání těchto objektivnějších výpočtů zlepší normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a podpoří jednotnější výklad ze strany přepravců a kontrolních orgánů;

55.  domnívá se, že je zapotřebí větší množství vědeckých poznatků k nalezení lepších řešení a k takovým zlepšením designu dopravních prostředků, včetně vybavení pro nakládku a vykládku, která budou zohledňovat požadavky specifické pro jednotlivé druhy a kategorie a požadavky týkající se fyziologie, chování, věku a rozdílů mezi plemeny zvířat v rámci druhu; domnívá se, že takový design dopravy by měl vycházet také ze zeměpisných podmínek oblasti a ze skutečnosti, že malé zemědělské podniky ve venkovských oblastech musí často přepravovat jednotlivá zvířata nebo několik zvířat různých druhů současně; zdůrazňuje, že kvalita prostředí ve vozidlech pro přepravu zvířat je velmi důležitá pro dobré životní podmínky zvířat;

56.  domnívá se, že je třeba lépe navrhovat dopravní prostředky a že jsou zapotřebí kratší přepravní vzdálenosti, aby se zabránilo přenosu nemocí, přičemž je třeba mít na paměti vážnou hrozbu antimikrobiální rezistence;

57.  vyzývá Komisi, aby definovala a navrhla soubor harmonizovaných kritérií a minimálních norem, a to ve spolupráci s panelem odborníků z celé EU složeného z veterinářů, včetně kvalifikovaných odborníků z relevantních nevládních organizací, technických inženýrů, zástupců námořních orgánů, přepravců, výrobců a členů příslušných orgánů, tak, aby tento soubor mohly používat příslušné vnitrostátní orgány při schvalování všech prostředků pro přepravu zvířat a kontejnerů;

58.  vyzývá k vytvoření celoevropského centralizovaného systému pro schvalování plavidel na základě jednotného postupu vzhledem k multidisciplinární povaze vydávání osvědčení plavidel zahrnující technické inženýry i veterináře; považuje za zásadní, aby doporučení uvedená v dokumentu o schvalování a kontrolách plavidel pro přepravu hospodářských zvířat(8) byla uplatňována ve všech členských státech; domnívá se, že je naléhavě nutné zabránit tomu, aby plavidla provozovala činnost pod jiným názvem, a žádala tak o nové licence, zejména pokud se podílela na závažných porušeních nařízení (ES) č. 1/2005;

59.  vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily kontroly ověřující, zda plavidla pro přepravu zvířat dodržují normy námořní bezpečnosti; vyzývá členské státy obzvláště k tomu, aby byly přísnější ve svých postupech pro certifikaci plavidel;

60.  poznamenává, že členské státy by neměly povolovat používání vozidel a plavidel přepravujících zvířata, která nesplňují ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005; vyzývá členské státy, aby byly přísnější jak při vydávání osvědčení a schvalování vozidel a plavidel, tak při udělování osvědčení o způsobilosti řidičů; vyzývá členské státy, aby důsledněji odmítaly osvědčení a schválení v případě nesouladu s předpisy a v případě nutnosti již vydaná povolení odnímaly; vyzývá Komisi, aby důsledněji postihovala členské státy, které schvalují dopravní prostředky, jež nejsou v souladu s potřebami zvířat z hlediska zajištění jejich dobrých životních podmínek;

61.  vyzývá členské státy, aby zajistily, aby mezi podlahou nebo stěnou vozidla a přepážkami v dopravních vozidlech nebyly žádné mezery;

62.  vyzývá členské státy, aby vytvořily podmínky pro to, aby při schvalování dopravních prostředků mohli veterinářům nebo jiným oprávněným osobám poskytovat podporu technici, pokud jde o konkrétní položky, jako jsou ventilační systémy, klimatizace a topení, zásobování vodou a krmivem, monitorování kvality vody, vybavení pro údržbu a nouzové systémy plavidel i související primární zdroje energie;

63.  domnívá se, že vybavení dopravních prostředků systémem uzavřeného televizního okruhu (CCTV) se zvláštním zaměřením na nakládku a vykládku by mělo být povinné v zájmu zachování dobrých životních podmínek zvířat a ochrany provozovatelů, kteří dodržují příslušná pravidla, před nekalou konkurencí; zdůrazňuje, že v průběhu celého procesu musí být ze strany příslušných orgánů zajištěna ochrana údajů a právo na soukromí, a to i těch subjektů, které nejsou zapojeny do přepravy zvířat a mohou být nahrávány nevědomě; domnívá se, že dopravci musí videonahrávky po určitou dobu uchovávat a na požádání je musí poskytnout příslušným orgánům;

64.  je toho názoru, že pohotovostní plány předkládané přepravci by měly zahrnovat veškeré druhy incidentů a nouzových situací, které mohou během přepravy nastat, ať už přirozeně nebo v důsledku lidské činnosti, a to mimo jiné včetně oprav mechanických problémů, řešení zpoždění a zadávání alternativních tras, je-li to nutné, a zajištění potřebného zásobování krmivem a vodou; domnívá se, že pohotovostní plány musejí být přizpůsobovány, aby odrážely specifika každé cesty; považuje za zásadní, aby byla stanovena jasná pravidla zakazující schvalování přepravy s nerealistickými, nevěrohodnými nebo chybějícími nouzovými plány, a vyzývá členské státy, aby odmítly každou knihu jízd, která postrádá důvěryhodný nebo kompletní pohotovostní plán;

65.  vyzývá Komisi, aby zakázala přepravu v případech, kdy není možné zajistit na hraničních přechodech, v přístavech a na jiných nebezpečných klíčových místech vykládku, přístřeší, krmení či napojení zvířat;

66.  vyzývá členské státy a jejich příslušné orgány, aby řádně kontrolovaly nakládkové operace, jak vyžaduje článek 20 nařízení (ES) č. 1/2005;

Kontroly a shromažďování a výměna údajů

67.  naléhavě vybízí Komisi, aby rychle vytvořila centrální databázi schválených přepravců a osvědčení způsobilosti v rámci EU; vyzývá ke zveřejňování každoroční zprávy o porušení nařízení (ES) č. 1/2005 a o uplatněných sankcích, která by měla být rovněž zohledněna v budoucích předpisech; domnívá se, že osvědčení způsobilosti by měla mít jednotnou vícejazyčnou formu, která by měla být stanovena právními předpisy EU; vyzývá Komisi, aby vypracovala evropský systém certifikace pro nákladní dopravní prostředky a jejich obsluhu, který zajistí, že dopravní prostředky budou dostatečně vybaveny a jejich obsluha dostatečně vyškolena pro přepravu živých zvířat; vyzývá Komisi, aby sestavila seznam provozovatelů, kteří se dopustili závažných a častých porušení předpisů, a aby tento seznam pravidelně aktualizovala a sdílela jej s vnitrostátními orgány;

68.  vyzývá členské státy, aby zlepšily a vymáhaly účinnější, transparentnější a systematičtější používání obchodního řídicího a expertního systému (TRACES) a aby využívaly jeho nové funkce, a zlepšily tak zacílení svých inspekcí nebo auditů na základě posuzování rizik, podporovaly vypracování analýz rizik pro kontroly přepravy živých zvířat ze strany členských států a aby při schvalování knih jízd a při zpětných kontrolách zajistily provádění účinných kontrol věrohodnosti; vyzývá Komisi, aby zajistila snadný přístup k platformě TRACES, poskytla širší přístup všem oprávněným uživatelům, zajistila, že bude snadno přístupná příslušným orgánům, a pomohla harmonizovat postupy mezi členskými státy; vyzývá členské státy, aby pro provozovatele využívající tento systém zajistily lepší školení; domnívá se, že systém TRACES by měl být používán u každé přepravy zahrnující dopravu po moři;

69.  poukazuje na nutnost zjednodušit postupy plánování knihy jízd; vyzývá k rychlému přechodu z knih jízd v tištěné podobě k digitálním knihám jízd, které by po schválení úředním veterinářem měly být zaslány příslušným orgánům a měly by být přístupné příslušným orgánům všech členských států; vyzývá členské státy, aby zajistily, aby příslušné orgány ověřovaly, zda knihy jízd obsahují realistické informace a jsou tedy v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2005, a aby zajistily, aby plánování přepravy zahrnovalo doklad o rezervaci na kontrolním stanovišti, včetně krmiva a vody;

70.  vyzývá Komisi, aby pro počet kontrol během přepravy zvířat ustanovila společný minimální rámec, a zajistila tak, aby počet vnitrostátních kontrol a kontrol předepsaných EU byl poměrný k počtu zvířat opouštějících území jednotlivých členských států; dále vyzývá Komisi, aby navrhla možnosti, jak provádět kontroly, které nebudou vytvářet další byrokratické překážky, jež by mohly ohrozit dobré životní podmínky zvířat určených k přepravě nebo jednotnost kontrol v rámci Unie; domnívá se, že členské státy by měly zavést kontrolní systémy, které budou ověřovat existenci, kvalitu a provádění analýz rizik v případech, kdy jsou kontrolami pověřovány jiné orgány;

71.  zdůrazňuje, že v zájmu dalšího zvýšení dobrých životních podmínek hospodářských zvířat by mělo být podporováno rozšiřování regionálních jatek a povolena porážka přímo v hospodářstvích, díky čemuž by bylo možné se vyhnout přepravě těchto zvířat na dlouhé vzdálenosti;

72.  zdůrazňuje, že akční plány, které členské státy představily s cílem řešit zjištěné nedostatky v provádění nařízení (ES) č. 1/2005, musí obsahovat konkrétní iniciativy s přísnými lhůtami pro jejich dokončení; vyzývá Komisi, aby tyto plány pečlivě sledovala s cílem zaručit, že budou opatření dokončena a že bude zcela dosaženo jejich cílů; zdůrazňuje, že členské státy mají možnost stanovit přísná pravidla pro zajištění dobrých životních podmínek živých zvířat během přepravy;

73.  vyzývá Komisi, aby navrhla a zavedla harmonizovaný a účinný systém sankcí pro celou EU, který vymezí společná minimální kritéria pro sankce za porušení tohoto nařízení, čímž se položí základy pro účinný, přiměřený a odrazující systém v celé EU, a aby v tomto systému sankcí zohlednila povahu, závažnost, rozsah a trvání porušení předpisů a to, zda k jejich porušení došlo i v minulosti;

74.  vyzývá členské státy k zajištění, aby jejich vnitrostátní policejní složky byly vyškoleny k aktivnímu odhalování případů jakéhokoli porušení právních předpisů EU v oblasti přepravy zvířat;

75.  zdůrazňuje, že je zapotřebí jednotné odborné přípravy policejních složek ve všech členských státech, aby se zajistily řádné kontroly ve všech fázích přepravy;

76.  vybízí Komisi, aby navrhla opatření umožňující zajistit komplexní a jednotnou kontrolu dodržování pravidel přepravy s cílem zabránit „zvířecímu“ dumpingu v Unii;

77.  žádá Komisi a členské státy, aby vypracovaly postup umožňující rychle odebrat licenci podnikům, které závažným způsobem a opakovaně porušují nařízení (ES) č. 1/2005, což rovněž vede k nekalé hospodářské soutěži;

78.  vyzývá k tomu, aby do nařízení (ES) č. 1/2005 byly začleněny ukazatele dobrých životních podmínek zvířat, jako jsou fyzické a fyziologické indexy a indexy chování (na základě pozorování zvířat), a případné využívání nositelných monitorů a biochemických ukazatelů, a aby Komise a příslušné orgány tyto ukazatele využívaly ke shromažďování údajů a aby je využívali také veterinární inspektoři, dopravci a operátoři v souladu s obchodními podmínkami; domnívá se, že tyto nástroje jsou nezbytné k posouzení dobrých životních podmínek zvířat před přepravou, během přepravy a po ní; konstatuje, že některé ukazatele tohoto typu již existují, zatímco jiné právě vyvíjejí Evropská referenční střediska, avšak zdůrazňuje, že je v této oblasti třeba dalšího výzkumu a shromažďování údajů;

79.  domnívá se, že přístup k družicovým navigačním systémům a záznamům o teplotě v reálném čase má zásadní význam pro příslušné orgány a přepravce, a to v každé fázi cesty; domnívá se, že dopravní prostředky by měly být vybaveny modernějšími kontrolními systémy monitorovanými příslušnými orgány, včetně systému pro měření teploty a indexu vlhkosti uvnitř i vně vozidla, údajů o zásobování vodou a systémem pro zaznamenávání nakládek a vykládek; připomíná, že v průběhu celého procesu musí být ze strany příslušných orgánů zajištěna ochrana údajů a právo na soukromí;

80.  trvá na tom, že organizátor nebo přepravce musí příslušným orgánům poskytnout přístup v reálném čase k původním elektronickým údajům, počínaje odesláním zásilky z výchozího místa až do vykládky zvířat v místě určení, aby byl zajištěn přístup k údajům, s nimiž nelze manipulovat;

81.  vyzývá členské státy, aby prostřednictvím příslušných orgánů prováděly neohlášené kontroly plánování a provádění přepravy zvířat;

82.  zdůrazňuje, že při nakládce by měly být rovněž kontrolovány zásilky pocházející z EU; domnívá se, že příslušné orgány by měly při nakládce kontrolovat, zda jsou dodržovány požadavky nařízení (ES) č. 1/2005 týkající se podlahové plochy a světlé výšky, zda správně fungují ventilační a vodovodní systémy, zda řádně fungují zařízení pro napájení a zda jsou vhodná pro přepravované druhy, zda nejsou nakládána zvířata nezpůsobilá k přepravě a zda je poskytnuto dostatečné množství krmiva a podestýlky;

83.  v zájmu dobrých životních podmínek zvířat naléhavě vyzývá členské státy, aby prováděly zpětné kontroly, které ověří, zda byla zvířata vyložena po celou dobu odpočinku, kterou vyžadují právní předpisy EU; vyzývá Komisi, aby dala členským státům jednoznačný příkaz k harmonizaci činnosti příslušných orgánů, aby tyto orgány neschvalovaly žádnou přepravu, která nepodléhá pravidelným zpětným kontrolám;

Délka trvání cesty a doby odpočinku

84.  doporučuje, aby byl pro jednotlivé druhy zaveden celounijní postup pro zaznamenávání četnosti krmení a napájení od posledního krmení před nakládkou v zemědělském podniku původu až do konce cesty, aniž by kvůli tomu docházelo k dodatečnému zpoždění a většímu stresu při zastávkách, nakládkách nebo vykládkách; trvá na tom, aby Komise přijala opatření k zajištění toho, aby členské státy odpovídajícím způsobem postihovaly nedodržování doby trvání cesty;

85.  vyzývá členské státy, aby kontrolovaly přepravu uvnitř EU, při níž jsou zvířat nakládána do vozidel, s cílem ověřit soulad s požadavky nařízení (ES) č. 1/2005;

86.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že bude k dispozici dostatečný počet přístupných, čistých a fungujících zařízení pro napájení v souladu s potřebami každého druhu zvířat, že bude naplněna nádrž na vodu a poskytnuto dostatečné množství čerstvé podestýlky;

87.  doporučuje, aby v budoucích právních předpisech délka trvání cesty domácích zvířat vezených na porážku v zásadě nepřekračovala osm hodin, a to s ohledem ke konkrétním zeměpisným zvláštnostem některých regionů, jako jsou ostrovy, nejvzdálenější regiony, odlehlé regiony a oblasti s málo rozvinutou infrastrukturou; zdůrazňuje, že maximální dobu trvání cesty je třeba dodržovat ve všech druzích přepravy s výjimkou přepravy po moři;

88.  trvá na tom, že ustanovení o maximální délce cesty by měla být znovu posouzena s cílem zahrnout poznatky z dokončených a probíhajících vědeckých studií, poznatky týkající se jednotlivých druhů zvířat a potřeby zvířat, pokud jde o jejich druh, věk a kategorii;

89.  žádá, aby byly stávající finanční prostředky EU vyčleněny na to, aby se finančně podpořila malá, místní a kolektivní mobilní jatka a zpracovatelské jednotky, aby zvířata mohla být porážena v hospodářství nebo co nejblíže místu chovu; důrazně vybízí k alternativním strategiím k přepravě na dlouhé vzdálenosti, jako je budování místních a ekonomicky životaschopných zařízení pro porážení a zpracování na více místech, k němuž budou v příslušných případech podněcovat fondy EU, které jejich budování rovněž podpoří, a k legislativním iniciativám v členských státech s cílem usnadnit porážení přímo v zemědělských podnicích; vyzývá členské státy, aby v případě potřeby umožnily nouzové porážky přímo v zemědělských podnicích nebo výkrmnách, pokud se zjistí, že zvíře není způsobilé k přepravě;

90.  doporučuje, aby členské státy na hranicích v rámci EU vytvořily přednostní jízdní pruhy pro přepravu zvířat s cílem zkrátit dobu trvání cesty;

91.  vyzývá k tomu, aby byla definována „doba trvání cesty“ jako celkový čas přepravy nezohledňující čas nakládky do dopravního prostředku, která končí vykládkou z tohoto dopravního prostředku po příjezdu do cílového místa určení; vyzývá příslušné orgány, aby kontrolovaly, zda jsou plánované doby nakládky/vykládky realistické, zda odpovídají počtu nakládaných nebo vykládaných zvířat a zda jsou řádně zaznamenávány do knihy jízd; dále považuje za důležité přijmout opatření, která zabrání přejíždění mezi sběrnými středisky, ke kterému dochází proto, aby se obešlo omezení maximální doby trvání cesty do cílového místa určení;

92.  doporučuje, aby Komise zvážila vědecky podložené poznatky s cílem zlepšit kvalitu veškeré přepravy živých zvířat a zaměřila se přitom na související negativní aspekty, které způsobují špatné životní podmínky zvířat, jako je způsobilost k přepravě, krmení a napájení, doby odpočinku a tepelné prostředí, a aby v příslušných případech rozlišovala mezi dopravními prostředky;

93.  vyzývá Komisi, aby do revize nařízení (ES) č. 1/2005 zahrnula ustanovení o výběru nejrychlejší a nejvhodnější trasy do cílového místa určení;

Teplota během přepravy

94.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby byla ve vozidlech zajištěna optimální teplota pro právě přepravované druhy, a to po celou dobu cesty a bez ohledu na to, zda dopravní prostředek stojí nebo se pohybuje, a bez ohledu na vnější teplotu; dále vyzývá členské státy, aby důsledně uplatňovaly požadavky na minimální a maximální teplotu uvnitř dopravních prostředků, jak stanoví nařízení (ES) č. 1/2005; domnívá se, že členské státy by měly povolit přepravu, knihy jízd a plány pro přepravu pouze v případě, že se předpokládá teplota mezi 5 °C a 30 °C po celou dobu jízdy, bez ohledu na druh použité přepravy, pokud není použitý dopravní prostředek vybaven klimatizačním systémem, který je schopen teplotu udržovat v příslušném rozsahu;

95.  uznává, že tělesné teplo zvířat může zvýšit teplotu uvnitř dopravního prostředku, což může vést k vyšší teplotě uvnitř vozidla, než je venkovní teplota;

96.  vyzývá členské státy, aby prováděly dodatečné a odpovídající kontroly během vln veder, a vyzývá k tomu, aby byly provedeny studie, které osvětlí, jaký dopad má teplota na dobré životní podmínky zvířat;

97.  vyzývá Komisi, aby vyjasnila, že pravidlo týkající se teploty ve vozidle platí po celou dobu cesty až do cílového místa určení; trvá na tom, že Komise by měla mimo jiné právní cestou zajistit, aby členské státy toto pravidlo uplatňovaly;

98.  vyzývá k vytvoření jednotného systému předpovědí počasí založeného na údajích Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí s cílem zjednodušit kontrolu věrohodnosti, kterou provádí úřední veterinární lékař;

99.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že vozidla používaná k přepravě splňují minimální požadavky na prostor stanovené v kapitole VII přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005 a že v případě vysokých teplot je zvířatům poskytnut přiměřeně větší prostor;

100.  považuje za zásadní, aby byla v budoucnu vypracována konkrétnější pravidla pro optimální teplotní rozsah v přepravních vozidlech s ohledem na specifické potřeby zvířat, pokud jde o jejich druh, věk a kategorii, jakož i na fyziologický stav zvířat, rozdíly mezi plemeny zvířat v rámci jednotlivých druhů, věk, pohlaví a environmentální přizpůsobení a na regulaci tělesné teploty daných zvířat; domnívá se, že povolený teplotní rozsah by měl být založen na efektivní teplotě, tzn. kombinaci teploty a vlhkosti; dále doporučuje, aby byly zaznamenávány údaje o teplotě, vlhkosti a amoniaku, které budou měřit kontrolní zařízení umístěná v různých odděleních dopravního prostředku, bez ohledu na to, zda přeprava probíhá po moři, vzduchem nebo po zemi; zdůrazňuje, že nástroje pro sledování teploty musí být kontrolovány, kalibrovány a certifikovány příslušnými vnitrostátními orgány;

Způsobilost k přepravě a kategorie zranitelných zvířat: neodstavená zvířata, březí samice a zvířata na konci využitelného života

101.  domnívá se, že je třeba provést další výzkum, aby bylo možné určit vhodné krmivo, intervaly krmení a přežvykování, termoregulaci a potřeby odpočinku všech druhů a kategorií přepravovaných zvířat, jakož i jejich fyzickou schopnost snést přepravu bez újmy; domnívá se, že prvořadým zájmem by měly být dobré životní podmínky zvířat a že mezery ve znalostech by měly být odstraněny intenzivnějším vědeckým výzkumem;

102.  domnívá se, že je třeba, aby byl další výzkum zaměřen na zlepšení znalostí o zvláštních a specifických potřebách mladých a neodstavených zvířat při přepravě, zejména pokud jde o optimální dobu trvání cesty s ohledem k použitému dopravnímu prostředku, optimální prostorové podmínky, správný věk, vhodná napajedla, vhodné náhražky mléka, řádné řízení krmení ve sběrných střediscích, intervaly krmení během přepravy a optimální podmínky pro chov zvířat v zemědělském podniku původu, a že je třeba náležitě zajistit posouzení způsobilosti zvířat k přepravě;

103.  žádá, aby byla vyjasněna definice neodstavených zvířat s cílem upřesnit, která zvířata jsou nezpůsobilá samostatného příjmu pevného krmiva a vody, a aby bylo do této definice zahrnuto jasné minimální stáří v týdnech pro jednotlivé druhy s tím, že budou zohledněny nejnovější vědecké poznatky o imunitním systému a potřebách krmení těchto zvířat;

104.  vyzývá Komisi, aby na základě recenzovaných vědeckých studií zavedla limity pro dobu trvání cesty pro všechny druhy zvířat podle věku, zejména pokud jde o neodstavená zvířata; domnívá se, že neodstavená zvířata by se neměla přepravovat a neměla by být povolena ani přeprava telat mladších čtyř týdnů, s výjimkou případů, kdy přepravu provádějí zemědělci na vzdálenost menší než 50 km; domnívá se, že omezení přepravy těchto zvířat je třeba důkladně zvážit v budoucích právních předpisech, a to i s ohledem k tomu, že je zapotřebí přijmout opatření, která zajistí, aby se všem zvířatům dostalo řádné péče v zemědělském podniku původu;

105.  vyzývá členské státy, aby podporovaly používání mobilních jatek v odlehlých oblastech, zejména v horských a ostrovních oblastech; připomíná, že tato mobilní jatka by zlepšila životní podmínky zraněných zvířat, která nelze přepravovat na běžná jatka, a podporovala by přímý prodej;

106.  doporučuje, aby Komise udělila úřadu EFSA mandát k vypracování společných závazných pokynů EU pro posuzování toho, zda jsou zvířata způsobilá pro přepravu, aby se zajistil harmonizovaný přístup v celé EU; dále se domnívá, že používání těchto pokynů musí být kontrolováno a propojeno se systémy sankcí;

107.  uznává rozdíly mezi silniční a námořní přepravou zvířat; vyzývá k dalšímu výzkumu s cílem lépe porozumět dopadům jednotlivých druhů dopravy na dobré životní podmínky zvířat;

108.  domnívá se, že obzvláště problémová zeměpisná poloha ostrovních a nejvzdálenějších regionů vyžaduje, aby se zde podporoval místní chov a krátké dodavatelské řetězce s cílem zkrátit dobu trvání přepravy zvířat;

109.  vyzývá členské státy, aby podporovaly mobilní jatka na ostrovních územích, zejména v nejvzdálenějších regionech; připomíná, že mobilní jatka by v těchto regionech výrazně omezila silniční a námořní přepravu živých zvířat;

110.  poukazuje na zranitelnost březích samic, které mají velmi specifické biologické potřeby a jsou obzvláště zranitelné při přepravě, kdy může dojít k potratu nebo k porodu během cesty, což může mít za následek úmrtí matky nebo mláděte; domnívá se, že březí zvířata by se neměla přepravovat, a je přesvědčen, že přeprava březích zvířat v poslední třetině březosti by měla být omezena na nejvýše čtyři hodiny, vzhledem k tomu, že existuje větší riziko špatných životních podmínek během přepravy; vyzývá k dalšímu výzkumu, pokud jde o vývoj přesnějších metod určování gestačního stáří a posuzování způsobilosti pro přepravu podle fáze březosti; vyzývá orgány členských států, aby byly obzvláště obezřetné a zajistily, aby zvířata nezpůsobilá k přepravě, zejména březí samice, nebyla přepravována v pokročilejším stádiu březosti, než povoluje nařízení (ES) č. 1/2005;

111.  domnívá se, že riziko nižší úrovně ochrany zranitelných zvířat s nižší hospodářskou hodnotou, zejména zvířat na konci jejich produktivního života, je zcela skutečné, a mělo by proto být zohledněno při revizi ustanovení, přičemž by se mělo zamezit přepravě těchto zvířat na dlouhé vzdálenosti, neboť je obtížné posoudit jejich způsobilost k přepravě i jejich schopnost přepravu strpět; domnívá se, že přeprava zvířat na konci jejich využitelného života by měla být povolena pouze do nejbližších jatek vhodných pro daný druh; vyzývá Komisi, aby podporovala iniciativy a investice, které posílí síť mobilních, místních a regionálních jatek, aby se zajistilo, že bude možné v budoucnu dodržovat nejvýše čtyřhodinovou přepravu zvířat na konci jejich využitelného života;

112.  trvá na tom, že v případě onemocnění nebo zranění zvířat během přepravy musí řidič okamžitě upozornit veterináře a dotčená zvířata musí být shledána „nezpůsobilými“ pro přepravu, oddělena od ostatních zvířat a musí jim být poskytnuta první pomoc;

Druhy zvířat, které nejsou v dostatečné míře do nařízení (ES) č. 1/2005 zahrnuty

113.  doporučuje, aby Komise vypracovala legislativní návrhy na základě nejnovějších vědeckých poznatků o potřebách ryb a jiných vodních živočichů a o způsobech přepravy s cílem minimalizovat jejich utrpení během přepravy; zdůrazňuje, že nová ustanovení by měla obsahovat podrobný kontrolní seznam pro plánování a přípravu před přepravou, zvláštní ustanovení týkající se ukazatelů kvality vody, hustoty osazení, manipulace při nakládce a vykládce a kontrol dobrých životních podmínek po skončení přepravy; vyzývá Komisi, aby zajistila, že pokyny, které zveřejní, budou aktualizovány podle nejnovějších vědeckých poznatků a budou v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005, a vyzývá k zavedení zvláštních požadavků pro obchodní přepravu ryb; dále zdůrazňuje, že v oblasti přepravy ryb by měla být poskytována zvláštní odborná příprava a certifikace;

114.  vyzývá Komisi, aby do nařízení (ES) č. 1/2005 začlenila ustanovení s cílem náležitě chránit druhy, které dosud právní předpisy odpovídajícím způsobem nechrání; připomíná, že dodržování pokynů, které mají pokrýt mezery v právních předpisech, zejména pokud jde o konkrétní druhy, není právně závazné, a vyzývá Komisi, aby do nařízení zahrnula ustanovení, která by náležitě chránila druhy, jejichž ochrana není v právních předpisech dostatečná, jako je drůbež a králíci; dále v těchto případech vyzývá k přijetí ustanovení pro jednotlivé druhy, a to v relevantních případech včetně maximální doby trvání cesty podle důvodu přepravy; domnívá se, že je třeba vyžadovat zvláštní kontejnery pro drůbež, které ptákům umožní stát se ve své přirozené poloze a mít dostatek vzduchu nad hlavou, a zavést pravidla pro řádnou manipulaci, zejména pokud jsou uloveni před přepravou; konstatuje, že skutečnost, že nařízení neobsahuje ustanovení týkající se králíků, někdy vede k nevhodné přepravě králíků v kontejnerech na drůbež; domnívá se, že přeprava drůbeže a králíků by měla být povolena pouze do nejbližších jatek vhodných pro daný druh; vyzývá Komisi, aby podporovala iniciativy a investice, které posílí síť mobilních, místních a regionálních jatek, aby se zajistilo, že bude možné v budoucnu dodržovat limit čtyřhodinové přepravy těchto zvířat;

115.  poukazuje na naléhavou potřebu posoudit nejnovější vědecké poznatky o dobrých životních podmínkách zvířat v zájmovém chovu během přepravy; domnívá se, že je zapotřebí dalšího výzkumu potřeb zvířat v zájmovém chovu v souladu s ustanovením nařízení (ES) č. 1/2005, které se týká předkládání stanovisek úřadu EFSA k potřebám koček a psů; vyzývá Komisi, aby na základě současných vědeckých poznatků zavedla podrobná ustanovení o obchodní přepravě zvířat v zájmovém chovu, přičemž by měla zvláštní pozornost věnovat rozestupům mezi zvířaty, prostorovým podmínkám, rozložení, podestýlce a vhodnému teplotnímu a vlhkostnímu rozmezí pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat, jakož i náležité odborné přípravě pracovníků odpovědných za manipulaci se zvířaty a jejich přepravu;

116.  poukazuje na naléhavou potřebu posoudit nejnovější vědecké poznatky o potřebách a dobrých životních podmínkách koní během přepravy; očekává, že Komise tento druh zohlední při navrhování požadavků pro jednotlivé druhy v rámci revize nařízení (ES) č. 1/2005;

Zvláštní ustanovení o námořní přepravě

117.  vyzývá k přijetí opatření, která by umožnila přechod na obchod s masem, jatečně upravenými těly a genetickým materiálem, kterým by se ve vhodných případech dala nahradit potřeba námořní přepravy; naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila a vyjasnila ustanovení o námořní přepravě, zejména pokud jde o postup schvalování, definici a identifikaci organizátorů a přepravců a jejich povinností, aby bylo možné stanovit jasný řetězec odpovědnosti a zajistit transparentní komunikaci mezi zemědělci, přepravci a veterinárními lékaři a příslušnými orgány; vyzývá k zavedení odrazujících opatření, včetně finančních sankcí, aby nebyla těla mrtvých zvířat odhazována do moře nebo na přepravních trasách, v souladu s Mezinárodní úmluvou o zamezení znečištění moří z lodí (úmluva MARPOL);

118.  vyzývá členské státy, aby ve vzdálenosti do 30 km od hranic nebo přístavů zajistily vhodná a dostatečná zařízení pro vykládku zvířat, jejich krmení a napájení i pro to, aby jim bylo umožněno si odpočinout, čímž by rovněž zabezpečila dobré životní podmínky zvířat v případě zpoždění; vyzývá členské státy, aby v případě, že taková zařízení k dispozici nejsou, přepravu nepovolovaly;

119.  vyzývá Komisi, aby sestavila seznam přístavů s odpovídajícími zařízeními pro kontrolu zvířat na základě informací poskytnutých členskými státy a náležitého sledování ze strany Komise;

120.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že tato zařízení budou skutečně používána v případě, že je zapotřebí zvířata vyložit před tím, než se naloží na palubu plavidla, a že zvířata nebudou při čekání na nakládku na palubu po dlouhou dobu ponechána uvnitř nákladních vozidel;

121.  dále vyzývá členské státy, aby lépe spolupracovaly při plánování přepravy hospodářských zvířat s cílem zabránit hromadění vozidel se zvířaty před hraničními kontrolami;

122.  konstatuje, že je třeba prozkoumat možnosti zlepšení kvality námořní přepravy velmi zdravých plemenných zvířat a umožnit tak, aby tato zvířata mohla odpočívat ve vozidle, pokud by jejich vykládka mohla ohrozit jejich zdravotní stav;

123.  vybízí hraniční nebo přístavní členské státy, které mají za úkol kontrolovat silniční a námořní dopravu do třetích zemí, aby trestaly veškerá porušení právních předpisů EU;

124.  domnívá se, že je zásadní, aby musel být během doby odpočinku v oficiálních zařízeních pro ustájení a při nakládce a vykládce úměrně k počtu zvířat přítomen nezávislý veterinární lékař, a to zejména v případě přepravy na dlouhé vzdálenosti; vyzývá členské státy, aby zavedly povinná ustanovení pro cesty po moři, která zajistí přítomnost veterinárních lékařů nebo v krajním případě certifikovaného odborníka s odpovídajícími dovednostmi na palubě po celou dobu plavby po moři, s cílem ověřit uplatňování příslušných norem v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a poskytnout v reálném čase pomoc nemocným nebo zraněným zvířatům na plavidlech a přizpůsobit napájení a krmení zvířat jejich bezprostředním potřebám;

125.  požaduje povinná ustanovení k provádění kontrol po nakládce plavidla s cílem předcházet nehodám;

126.  považuje za zásadní povinnou přítomnost nezávislého veterinárního lékaře při nakládce a v konečném místě určení dlouhých cest do zemí mimo EU; zdůrazňuje, že přítomnost veterinárního lékaře umožní opětovně posoudit způsobilost k přepravě a může pomoci zajistit soulad s právními předpisy EU a prosazování příslušného rozsudku Soudního dvora Evropské unie;

Přeprava živých zvířat do třetích zemí

127.  vyzývá členské státy, aby prováděly inspekce všech zásilek při nakládkách a vykládkách v konečném místě určení, pokud mají být zvířata na cestě do zemí mimo EU po dlouhou dobu, a aby tyto inspekce důkladně zhodnotily a vytvořily pro ně postupy, jež budou zahrnovat oblasti, jako je množství krmiva a vody pro dobu trvání cesty, prostor a světlá výška pro zvířata i kvalita, umístění a náležitá funkčnost napajedel podle potřeb přepravovaných zvířat či kvalita podestýlky, a zajistily, že nebude naloženo žádné zvíře, které není ve způsobilém zdravotním stavu; vyzývá Komisi, aby zasáhla proti členským státům, které schvalují vývoz živých zvířat v případech, kdy nelze zaručit výkon rozsudku Soudního dvora ve věci C-424/13(9);

128.  vyzývá Komisi a členské státy, aby shromáždily komplexní údaje a zahrnuly do revize nařízení (ES) č. 1/2005 požadavek na vypracování zpráv o zdravotním stavu zvířat a jejich úmrtnosti při příjezdu do místa určení;

129.  trvá na vytvoření a zavedení prioritního jízdního pruhu na všech vnějších i vnitřních hranicích EU, který by byl určen pouze pro přepravu zvířat, včetně odpovídajících zařízení pro odpočinek v souladu s požadavky přepravovaných zvířat, s cílem zkrátit délku cesty a odstranit čekací doby, co nejvíce minimalizovat veškerá zpoždění, která mohou mít negativní dopad na dobré životní podmínky zvířat, a zkrátit celkovou dobu trvání cesty; doporučuje, aby se dokumenty předem zasílaly přijímajícím orgánům v elektronické podobě;

130.  trvá na tom, že pokud jde o přepravu živých zvířat do třetích zemí, zásilky by měly být povoleny až poté, co příslušný orgán získá jistotu, že předložená kniha jízd je plně vyplněna, je realistická a obsahuje prokazatelné důkazy a záruku, že nařízení (ES) č. 1/2005 bude účinně uplatňováno až do příjezdu do konečného místa určení, a to i během fází cesty mimo EU, v souladu s rozsudkem Soudního dvora ve věci C-424/13; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zajistily, že pravidla platná v rámci EU se budou vztahovat i na přepravu zvířat, která opouštějí Unii; konstatuje, že některé země/regiony nedávno hájily své rozhodnutí omezit přepravu zvířat na dlouhé vzdálenosti, zejména vývoz živých zvířat a přepravu určitých kategorií zvířat, a to zvláště v případech, kdy cesty vyžadují 24hodinovou zastávku z důvodu neexistence kontrolních stanovišť ve třetích zemích;

131.  vyzývá Komisi, aby vypracovala seznam třetích zemí, které uplatňují pravidla přinejmenším stejně chránící jako pravidla v EU, v nichž může být vývoz živých hospodářských zvířat povolen přímo na základě mezinárodní dohody; současně vyzývá Komisi, aby se zabývala otázkou zemí mimo EU, které využívají svou certifikaci k tomu, aby působily jako tranzitní uzly pro přepravu zvířat do třetích zemí, které certifikaci nemají; vyzývá Komisi, aby pro ostatní případy vytvořila certifikovaný kontrolní systém, který v případě přepravy do třetích zemí zajistí dodržování právních předpisů EU v po celou dobu cesty; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby posoudila příklady osvědčených postupů týkajících se nástrojů certifikace a auditu s cílem zajistit sledovatelnost a dobré životní podmínky živých zvířat během jejich přepravy do třetích zemí;

132.  uznává, že v současné době neexistuje žádný kontrolní systém pro přepravu do třetích zemí, což vede k situacím, kdy vývoz zvířat do třetích zemí často není v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 a často je v rozporu s rozsudkem Soudního dvora C-424/13 v této věci; vyzývá k tomu, aby byla přeprava zvířat mezi EU a třetími zeměmi povolena pouze v případě, že lze zajistit dodržení evropských norem stanovených v rozsudku Soudního dvora ve věci C-424/13;

133.  vyzývá Komisi, aby usilovala o jednotné normy pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy mezi EU a třetími zeměmi v rámci dvoustranných obchodních jednání, aby se evropští zemědělci nestali oběťmi nekalé hospodářské soutěže;

134.  trvá na tom, že je třeba posílit spolupráci a komunikaci se třetími zeměmi, zejména pokud jde o vzájemnou pomoc a rychlé sdílení informací a provádění různých iniciativ s cílem zvýšit povědomí o normách EU ve třetích zemích a podporovat jejich provádění v těchto zemích, zejména pokud jde o maso nebo živočišné výrobky dovážené do EU;

135.  doporučuje, aby Komise pověřila své auditory, mezi které patří veterinární lékaři a techničtí inženýři, prováděním podrobných inspekcí a hodnocení s cílem vypracovat centralizovaný, auditovaný a akreditovaný seznam zařízení k odpočinku zvířat, která jsou k dispozici ve třetích zemích, v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1/2005; vyzývá členské státy, aby v budoucnu neschvalovaly knihy jízd, pokud nebude potvrzeno, že navrhovaná zařízení k odpočinku jsou skutečně uvedena na výše uvedeném seznamu, a aby tak zajistily nezbytné podmínky pro vykládku zvířat; dále zdůrazňuje, že potvrzení rezervace pro každé zařízení k odpočinku je nezbytné, aby bylo zaručeno, že pro všechna zvířata bude k dispozici dostatek prostoru, který je podrobně popsán v plánu přepravy;

136.  konstatuje, že je třeba prozkoumat možnosti zlepšení kvality přepravy velmi zdravých plemenných zvířat a umožnit tak, aby tato zvířata mohla odpočívat ve vozidle, pokud by jejich vykládka mohla ohrozit jejich zdravotní stav;

137.  považuje za zásadní navýšit finanční prostředky na zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráci, zejména pro třetí země, které vyžadují větší investice, například v souvislosti s chlazením jatečně upravených těl nebo nakládáním se zárodečnými produkty;

138.  opakuje význam zahrnutí právně vymahatelných kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji do všech obchodních dohod EU, čímž bude dosaženo toho, že navrhované vyšší regulační ambice budou v souladu s obchodní politikou EU a že je třetí země, které obchodní dohody s EU podepsaly, budou muset dodržovat; zdůrazňuje, že kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji by měly rovněž zohledňovat rovnocenné požadavky na výrobu, zejména dobré životní podmínky zvířat;

139.  vyzývá Komisi, aby využila obchodní politiku EU jako páku k posílení dodržování nařízení (EC) č. 1/2005 mimo EU a současně udržela cíl hospodářského růstu a vytváření pracovních míst v EU a zaručila, že tyto náklady na dodržování předpisů nebudou mít nepřiměřený dopad na podniky v EU;

140.  požaduje, aby se normy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat dodržovaly i při dovozu ze třetích zemí, aby se zajistila konkurenceschopnost evropských výrobců;

Podávání zpráv

141.  žádá, aby všechny členské státy každoročně podávaly Komisi zprávy o počtu druhů zvířat přepravených v rámci EU a vyvezených mimo EU, o kontrolách provedených během této přepravy, včetně získaných důkazů, o zjištěných porušeních předpisů, ke kterým došlo během přepravy, a o následných opatřeních přijatých členskými státy, přičemž tyto zprávy by měla Komise zveřejnit do dvou měsíců od jejich předložení členskými státy;

142.  vyzývá Komisi a členské státy, aby každoročně podávaly Parlamentu zprávu o opatřeních, která zavedly ke zlepšení ochrany a dobrých životních podmínek zvířat během přepravy;

o
o   o

143.  pověřuje svou předsedkyni, aby předložila toto doporučení a závěrečnou zprávu vyšetřovacího výboru Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) Úř. věst. L 239 I, 24.7.2020, s. 1.
(3) Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.
(4) Zvláštní zpráva č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 nazvaná „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozporu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.
(5) EFSA, „Přeprava zvířat: pomozte nám vypracovat posouzení“, 15. dubna 2021.
(6) Viz rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. října 2004. Komise Evropských společenství v. Nizozemské království, C-113/02, ECLI: EU: C:2004:616 a rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 8. května 2008, Danske Svineproducenter v. Justitsministeriet, věc C-491/06, ECLI:EU:C:2008:263.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).
(8) Evropská komise, generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, oddělení F2: zvířata, dokument sítě vnitrostátních kontaktních míst s názvem „Síťový dokument o plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat“, 2020.
(9) Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. dubna 2015, Zuchchvieh-Export v. Stadt Kempten, věc C‑424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí