Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2736(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0057/2022

Indgivne tekster :

B9-0057/2022

Forhandlinger :

PV 20/01/2022 - 7
CRE 20/01/2022 - 7

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0015

Vedtagne tekster
PDF 190kWORD 61k
Torsdag den 20. januar 2022 - Strasbourg
Beskyttelse af dyr under transport
P9_TA(2022)0015B9-0057/2022

Europa-Parlamentets henstilling af 20. januar 2022 til Rådet og Kommissionen efter undersøgelsen af påstande om overtrædelser og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår beskyttelse af dyr under transport i og uden for Unionen (2021/2736(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 13 og 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse(1),

–  der henviser til sin afgørelse (EU) 2020/1089 af 19. juni 2020 om nedsættelse af et Undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår beskyttelsen af dyr under transport i og uden for Unionen, og om fastsættelse af dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter(3),

–  der henviser til Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for akvatiske dyr fra 2015, kapitel 7.2, "Welfare Of Farmed Fish During Transport",

–  der henviser til retningslinjerne fra EU-Platformen for Dyrevelfærd af 3. november 2020 om kommerciel transport af katte og hunde over land,

–  der henviser til udkast til henstilling fra Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport i og uden for Unionen,

–  der henviser til endelig betænkning fra Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport i og uden for Unionen (A9-0350/2021),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 208, stk. 12,

Generelle resultater

1.  understreger, at alle de nødvendige betingelser for at sikre dyrevelfærden under transport til enhver tid skal sikres for alle transporterede dyrs vedkommende uanset dyrenes art, kategori, alder, fysiske tilstand, transportens form og varighed eller bestemmelsesstedet, herunder tredjelande; noterer sig, at landbrugere generelt har særlig interesse i at sikre, at husdyr ankommer til bestemmelsesstedet i den bedst mulige tilstand;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til rapporten og anbefalingerne fra Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport ved sin kvalitetskontrol af dyrevelfærdslovgivningen og især forordning (EF) nr. 1/2005;

3.  understreger, at Unionen og medlemsstaterne er af den overbevisning, at dyr er følende væsener, hvis særlige behov der skal tages hensyn til i overensstemmelse med artikel 13 i TEUF;

4.  bemærker, at millioner af levende dyr hvert år transporteres over lange afstande i medlemsstaterne såvel som til tredjelande med henblik på avl, opfedning og slagtning;

5.  understreger, at Unionens borgere i stigende grad giver udtryk for deres ønske om, at dyrevelfærdsstandarderne håndhæves, navnlig i forbindelse med transport af levende dyr;

6.  erklærer sig enigt med Den Europæiske Revisionsret i, at EU har verdens højeste dyrevelfærdsstandarder, men at disse ikke håndhæves tilstrækkeligt i alle medlemsstater(4); insisterer på, at disse standarder kun bliver effektive, hvis de håndhæves fuldt ud, gennemføres på en harmoniseret måde og afspejler den nyeste videnskabelige viden; mener, at EU er nødt til at øge sine bestræbelser på at sikre, at dyrevelfærd under transport respekteres fuldt ud i alle medlemsstater, til enhver tid og af alle berørte parter fra oprindelsesstedet og til det endelige bestemmelsessted; understreger, at der ikke forekommer uregelmæssigheder i hele industrien; anerkender, at transport af levende dyr i øjeblikket spiller en afgørende rolle i den økonomiske og sociale dimension af visse landdistrikter, navnlig dem, der overvejende er landbrugsmæssige, mere afsidesliggende eller affolkede;

7.  understreger, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) selv har erkendt, at der kun foreligger videnskabelig litteratur om dyrevelfærd i begrænset omfang(5), og opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at fremme udarbejdelse af videnskabelige undersøgelser for at opnå større viden og fremme bedre garantier for dyrevelfærd i Europa;

8.  understreger, at EU skal arbejde på at skabe de nødvendige betingelser for en retfærdig og tilstrækkelig omstillingsperiode til et mere effektivt, økonomisk og etisk system, der så vidt muligt begunstiger transport af sæd eller embryoer i stedet for avlsdyr, og slagtekroppe og kød frem for dyr, der transporteres til slagtning;

9.  bemærker, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005 ikke er i overensstemmelse med jord til bord-strategien, og glæder sig over Kommissionens forslag om kvalitetskontrol af EU-lovgivningen som led i strategien; understreger, at den reviderede forordning (EF) nr. 1/2005 bør bringes i overensstemmelse med fra jord til bord-strategien; understreger, at en overgang til så vidt muligt at erstatte transport af levende dyr med transport af slagtekroppe og kødprodukter og af genetisk materiale ville være i overensstemmelse med strategiens hovedformål om at opbygge mere modstandsdygtige og bæredygtige korte fødevareforsyningskæder, som er mindre afhængige af transport af dyr over lange afstande; mener endvidere, at transport af avlsmateriale, som tager mindre plads, kan reducere miljøpåvirkningen i form af CO2-emissioner og brændstofforbrug; mener endvidere, at fokus på små bedrifter og regionale netværk af slagterier kan bidrage til at reducere dyretransport som led i opfyldelsen af målet om et modstandsdygtigt og bæredygtigt fødevaresystem, der giver landbrugerne en anstændig levestandard; bemærker, at jord til bord-strategien minder om betydningen af at bevæge sig i retning af et mere sundt, plantebaseret, afbalanceret og bæredygtigt fødevareforbrug;

10.  opfordrer Kommissionen til hurtigt og senest i 2023 at fremlægge en handlingsplan, der tydeligt identificerer drivkræfterne bag transport af dyr og foreslår konkrete politiske tiltag, herunder reguleringsmæssige tiltag, og fastsætter en fast tidsplan og konkrete milepæle med henblik på at begrænse disse drivkræfter og reducere behovet for at transportere levende dyr, og gør det muligt at erstatte transport af levende dyr med transport af kødprodukter, slagtekroppe og genetisk materiale så meget som muligt; minder om behovet for at minimere de socioøkonomiske virkninger af en sådan ændring ved at afsætte forskellige midler, herunder fra den fælles landbrugspolitik, til dette formål og ved at give de rette incitamenter til at tilskynde og sætte landbrugere og transportvirksomheder i stand til at gennemføre denne omstilling effektivt; insisterer på, at omstillingen kun er mulig, hvis der vedtages tværfaglige foranstaltninger, der går videre end forordning (EF) nr. 1/2005, for at lette og støtte omstillingen, således at den gennemføres gnidningsløst og på en socialt bevidst måde;

11.  understreger fordelene ved transport af genetisk materiale (sæd og embryoer) i forbindelse med udbredelsen af genetisk forbedring af nogle arter; minder imidlertid om, at transport af dyr kan bidrage til en bredere genetisk pulje på bedrifter, f.eks. i tredjelande, og bemærker, at i nogle tilfælde forudsætter arternes naturlige parring og/eller de mødrene stammer transport fra avlsstamme, "multiplicerings"-enheder og -landbrug til andre landbrug; minder om, at denne transport stadig er vigtig for små og familiedrevne bedrifters levebrød i EU; påpeger endvidere, at den fælles landbrugspolitik og andre midler skal anvendes til at udvikle og stimulere nye teknologier og innovationer inden for håndtering og transport af genetisk materiale og til at støtte avlere;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle strategier til at reducere antallet af transportfaser for husdyr ved at reducere opdelingen i avls-, opdræts- og slagtebedrifter og etablere såkaldte lukkede opdrætssystemer, mindske den geografiske afstand mellem disse bedrifter og gøre husdyravlen mere regional;

13.  minder medlemsstaterne om, at de ifølge gældende retspraksis(6) kan indføre strengere nationale regler for beskyttelse af dyr under transport, så længe de er i overensstemmelse med den overordnede målsætning for forordning (EF) nr. 1/2005;

14.  mener, at operatører i sektoren og alle parter, der er involveret i transport af levende dyr, herunder landbrugere, skal have et tydeligt sæt regler og definitioner, der skal overholdes forudsigeligt, og tilstrækkelige overgangsperioder til at gennemføre ændringer; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn hertil, når de reviderer forslaget til en ny lovgivning;

15.  opfordrer Kommissionen til nøje at revidere definitionerne af afgangssted og bestemmelsessted, så det bliver muligt at afspejle den reelle tid for hele transportprocessen fra oprindelsesbedriften til bestemmelsesbedriften eller slagtestedet, herunder tid brugt på samlesteder, og for at undgå omgåelse af specifikke regler om rejsetider samt om forbud mod transport til bestemte lande ved at omdirigere transporterne via andre medlemsstater eller tredjelande;

16.  mener, at et mere tydeligt og eksplicit ansvar for dyrevelfærd i EU-institutionerne vil have stor betydning for at forbedre håndhævelsen af eksisterende lovgivning om dyrevelfærd, identifikation af relevante huller og udarbejdelse af forslag, der er nødvendige for at kunne reagere effektivt;

17.  opfordrer Kommissionen til at afsætte midler fra eksisterende programmer, herunder søjle II-midler fra den fælles landbrugspolitik, og til at overveje nye finansieringsinstrumenter i de kommende finansielle instrumenter, der er helliget mere målrettet videnskabelig forskning og dokumentation, og som giver tilstrækkelig uddannelse til alle, der er involveret i dyretransport, herunder embedsmænd og chauffører, til at forbedre dyrevelfærden under transport samt til at opbygge slagtefaciliteter, herunder mobile faciliteter, i regioner med høje koncentrationer af dyr, forbedring af transporttid og -kvalitet og også levebrød i landdistrikter og foranstaltninger til fremme af en overgang til transport af kød, slagtekroppe og genetisk materiale; gentager betydningen af regionale værdikæder for dyrevelfærden;

18.  opfordrer til, at den kommende reform af den fælles landbrugspolitik fastholder og styrker forbindelsen mellem forhøjede betalinger under den fælles landbrugspolitik og forbedrede dyrevelfærdsbetingelser, der fuldt ud overholder eller er mere vidtgående end de normer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1/2005;

19.  opfordrer Kommissionen til at udvikle kampagner og initiativer med henblik på at informere EU-borgerne ordentligt og øge deres bevidsthed om dyrevelfærd på bedrifter og under transport, om behovet for at forbedre og korrekt håndhæve EU's standarder og støtte dem, der arbejder inden for dyretransportindustrien, for at hjælpe dem med at højne standarderne og om de økonomiske og sociale konsekvenser af transport af levende dyr; mener, at det vigtigste mål er at øge forbrugernes tillid til den store værdi af og høje kvalitet i den europæiske landbrugs- og fødevaresektor ved at kommunikere bedre og mere gennemsigtigt, både direkte fra landbrugerne eller indirekte gennem EU-institutioner;

20.  fremhæver, at offentlighedens bevidsthed om og forståelse for dyrevelfærd i fødevareproduktionen forbedres betydeligt gennem bevidstgørelse i skoler og reklamekampagner;

21.  advarer om, at ændringer af forordning (EF) nr. 1/2005 har større indflydelse på regioner som f.eks. regionerne i den yderste periferi, bl.a. som følge af deres afsides beliggenhed, økarakter eller ringe størrelse; insisterer på, at de mest fjerntliggende regioners særlige kendetegn og begrænsninger i henhold til artikel 349 i TEUF skal tages i betragtning ved anvendelsen af fælles politikker, herunder forordning (EF) nr. 1/2005;

22.  henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at yde særlig beskyttelse til personer, der arbejder inden for transportsektoren eller udfører veterinærkontroller, når de bemærker og indberetter overtrædelser af lovgivningen om dyrebeskyttelse under udførelsen af deres arbejde;

23.  glæder sig over bestræbelserne på at udvikle et ensartet dyrevelfærdsmærke for Unionen, som også omfatter transportaspektet og skal anvende harmoniserede og fagligt begrundede kriterier;

24.  opfordrer til, at dyrevelfærdsmærket skal omfatte oplysninger om produktionsmetoder samt et udvalg af videnskabeligt funderede dyrevelfærdsindikatorer, bl.a. vedrørende produktionssystemer;

25.  opfordrer Kommissionen til at udvide listen over miljøovertrædelser for at medtage tilsidesættelse af forordning (EF) nr. 1/2005, der resulterer i grusom behandling af dyrene eller at de kommer alvorligt til skade eller efterlades;

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at revidere forordning (EF) nr. 1/2005 for at sikre, at chauffører ikke behøver at vælge mellem at følge reglerne og sikre dyrenes velfærd, navnlig med hensyn til behovet for at stoppe op og hvile, hvilket undertiden kan ske på bekostning af dyrenes velfærd;

27.  opfordrer til, at ansvaret for dyrevelfærd udtrykkeligt fremgår i titlen på den relevante EU-kommissær samt i navnet på det relevante generaldirektorat i Kommissionen for at afspejle dette spørgsmåls betydning for europæiske borgere og sikre, at det gives tilstrækkelig politisk opmærksomhed;

28.  minder om, at dyrevelfærd er knyttet til fødevaresikkerhed på mellemlang og lang sigt gennem sit bidrag til modstandsdygtighed, ressourceeffektivitet og social ligestilling;

29.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at indføre en gennemsigtig og harmoniseret dyrevelfærdsmærkningsordning for animalske produkter og produkter med animalsk oprindelse, som også tager hensyn til forholdene under transport og slagtning;

Håndhævelse af forordning (EF) nr. 1/2005

30.  opfordrer indtrængende alle medlemsstater, især dem, hvor håndhævelsen af lovgivningen er særlig mangelfuld, og Kommissionen til at tage alle nødvendige skridt til at forbedre gennemførelsen, håndhævelsen og den fuldstændige anvendelse af den nuværende lovramme, herunder gennem en stringent og harmoniseret kontrolprocedure på EU-plan; bemærker, at den eksisterende lovgivning om dyretransport gennemføres forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat; mener, at den vigtigste måde, hvorpå der kan tages hånd om nogle af spørgsmålene vedrørende dyrevelfærd under transport på en harmoniseret måde i hele EU, som bør tage højde for den seneste videnskabelige forskning, viden samt de seneste videnskabelige anbefalinger, er gennem en revision af forordning (EF) nr. 1/2005 med henblik på gennemførlige og håndhævelige bestemmelser for alle dyr, der transporteres;

31.  bemærker, at streng kontrol af dyretransporter fra tredjelande vil kunne begrænse illoyal konkurrence, som skader vores producenter, og tilskynde tredjelande til at forbedre deres standarder for dyretransport;

32.  opfordrer alle medlemsstater til at træffe strengere nationale foranstaltninger med henblik på at forbedre dyrenes velfærd under transport;

33.  anerkender Kommissionens tilsagn om at revidere dyrevelfærdslovgivningen, herunder forordning (EF) nr. 1/2005, med henblik på at bringe den i overensstemmelse med den seneste videnskabelige viden og praktiske erfaring og de seneste videnskabelige anbefalinger, udvide anvendelsesområdet for den, gøre det lettere at håndhæve den og i sidste ende sikre et højere dyrevelfærdsniveau; understreger, at dyrevelfærden vil blive forbedret, hvis lovgivningen om transport af levende dyr gennemføres korrekt;

34.  understreger, at mange af de nuværende problemer med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 skyldes forskelle i fortolkningen, og opfordrer Kommissionen til ved forslag om at revidere forordningen at fastsætte klare, målbare og kvantificerbare standarder for at opnå en harmoniseret håndhævelse i hele EU samt innovative dyrevelfærdsbaserede indikatorer; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at tage hensyn til den nyeste videnskabelige viden, herunder den kommende EFSA-vurdering af dyrevelfærd under transport i EU;

35.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at lade sin revision af forordning (EF) nr. 1/2005 ledsage af en forudgående konsekvensanalyse baseret på en grundig videnskabelig undersøgelse af transportens indvirkning på dyr af alle arter og i alle aldre og på en tilbundsgående socioøkonomisk, miljømæssig og sundhedsmæssig konsekvensanalyse, der tager hensyn til de forskelligartede geografiske og særlige forhold, herunder øer, fjerntliggende regioner og regioner i den yderste periferi, og landbrugsmodeller i hele Unionen; opfordrer Kommissionen til hurtigt at gøre resultaterne af disse vurderinger tilgængelige for offentligheden for at give landbrugerne den sikkerhed og forudsigelighed, de har brug for til at planlægge, og give dem tid til at lære, hvordan de kan tilpasse sig nye bestemmelser, uden at det går ud over dyrevelfærden;

36.  opfordrer til et gennemsigtigt overvågnings- og rapporteringssystem i EU, der skal gøre både medlemsstaterne og Kommissionen fuldt ansvarlige for gennemførelsen og håndhævelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 og sikre, at overtrædelser håndteres og afhjælpes effektivt;

37.  bemærker, at slagtning af dyrene og kødforarbejdning i nærheden af opdrætsstedet bidrager til dyrenes velfærd i kraft af den kortere transporttid såvel som til en reduktion af drivhusgasemissionerne;

38.  bemærker, at nedlæggelsen af slagterier i nærområdet er en faktor for forlængelse af transporten og en udfordring, som Unionen og medlemsstaterne skal løfte; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at oprette finansieringsmekanismer med henblik på at sikre, at lokale slagterier er økonomisk bæredygtige, tæt på bedrifterne og ligeligt geografisk fordelt;

39.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme udbredelsen af slagtning på bedriften ved hjælp af mobile slagterier og dermed fjerne behovet for transport af levende dyr, hvor det er muligt;

40.  er bekendt med, at der findes meget lidt videnskabelig litteratur om dyrevelfærd under transport, og opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre det nemmere at ajourføre videnskabelig viden om dette emne;

41.  opfordrer Kommissionen til at tage højde for dyr, der ikke længere egner sig til transport, ved revision af reglerne og at inddrage eksperter for at finde løsninger til håndtering af dette spørgsmål;

42.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde harmoniserede procedurer for godkendelse af transporter og til at træffe de fornødne foranstaltninger for at forebygge spredning af smitsomme dyresygdomme under transport, både i Unionen og fra tredjelande;

43.  opfordrer Kommissionen til at udøve stærkere håndhævelsesbeføjelser, navnlig i tilfælde af tilbagevendende og gentagne overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005, og til at indlede overtrædelsesprocedurer og anvende effektive sanktioner over for medlemsstater, som anvender forordningen forkert; mener, at sanktionerne bør have til hovedformål at afhjælpe eksisterende problemer og have en afskrækkende virkning mod fremtidige overtrædelser;

44.  opfordrer medlemsstaterne til at give en grundig oplæring og til at ansætte officielle dyrlæger og politibetjente nok med henblik på at sikre effektive og hyppige kontroller under transporten, og at der er en dyrlæge til stede under pålæsningen før hver transport;

45.  opfordrer medlemsstaterne og transportvirksomheder til at fremme og fuldt ud anvende EU's "Animal Transport Guides" (retningslinjer for dyretransport), som fremmes af Kommissionen, ved ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1/2005, og som har til formål at fastlægge bedste praksis med henblik på at støtte industrien i at forbedre dyrevelfærden under transport; opfordrer Kommissionen til at fremme oversættelsen af retningslinjerne til alle EU's officielle sprog, tilskynde til udveksling af erfaringer på området og fremme eksisterende bedste praksis og retningslinjer for at hjælpe de kompetente myndigheder og aktører, der er involveret i transport af levende dyr, med bedre at gennemføre og overholde dyrevelfærdsstandarder;

46.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at retningslinjerne ajourføres på grundlag af den seneste videnskabelige dokumentation og er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1/2005; minder imidlertid om, at retningslinjer, der har til formål at udfylde huller i lovgivningen, ikke er juridisk bindende, og opfordrer Kommissionen til at medtage bestemmelser til at sikre passende beskyttelse af arter, der er utilstrækkeligt dækket i lovgivningen, såsom fjerkræ, kaniner og fisk;

47.  mener, at passende uddannelse og videreuddannelse af alle autoriserede personer, der arbejder i dyretransportsektoren, er et væsentligt krav for at sikre dyrenes velfærd under transport; insisterer derfor på, at der udvikles et obligatorisk, harmoniseret system for uddannelse af alle personer, der er involveret i dyretransportaktiviteter, som bør være en forudsætning for godkendelse af transporter; opfordrer endvidere til, at denne uddannelse omfatter alle aspekter af transportprocessen, såsom transportmidler, transportens art og karakter, passende håndtering af dyr og beslutningsprocessen vedrørende vurdering af egnethed til transport og krav vedrørende dyrets art, kategori, alder, kropstilstand, adfærd, fysiologi og stresshåndteringsmekanismer;

48.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at uddannelse med henblik på erhvervelse af kompetencebeviset er arts-, kategori- og aldersspecifik og gyldig i højst fem år, og at der fastsættes et obligatorisk genopfriskningskursus for at få det fornyet;

49.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til specifikt at uddanne redningsarbejdere i at redde dyr og til at sikre, at de i tilfælde af ulykker får adgang til de berørte områder, køretøjer og fartøjer for at udføre redningsarbejde;

50.  opfordrer Kommissionen til at sikre i forbindelse med vedtagelse af delegerede retsakter i henhold til forordning (EU) 2017/625(7), at de håndhævelsesbestemmelser, der fastsættes i denne forordning og i de delegerede retsakter, er mindst lige så strenge som dem, der skal ophæves;

Godkendelsesprocedurer og godkendelse af transportmidler

51.  insisterer på, at bestemmelserne om det tidsmæssige forløb og transportmidler altid skal tage hensyn til dyrets artsspecifikke og fysiologiske status, antallet af dyr, der skal transporteres, samt racevariationer inden for de enkelte arter og dyrenes køn og alder; understreger, at de anvendte transportmetoder altid bør respektere dyrets fysiologiske, adfærdsmæssige og psykiske behov og dets velfærd;

52.  opfordrer til, at Den Internationale Luftfartssammenslutnings krav til transport af dyr i og uden for EU, herunder dyr til zoologiske haver, indsættes i EU's forordning (EF) nr. 1/2005;

53.  insisterer på, at bestemmelserne om pladsforhold, belægningsgrad og frihøjde skal bringes i overensstemmelse med de nyeste videnskabelige data og med relevante EU-bestemmelser vedrørende maksimal vægt og højde på lastvogne, og at der skal fastsættes regler i lovgivningen på en præcis måde, som fjerner tvetydighed, ikke efterlader plads til forskellige fortolkninger og ikke tager højde for artsspecifikke behov; opfordrer til, at der gennemføres flere undersøgelser af disse spørgsmål; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at transportkøretøjernes indvendige højde overholder minimumsstandarderne;

54.  minder om EFSA's anbefaling om at anvende allometriske ligninger ved fastlæggelsen af pladsforhold for kvæg, får og svin og arealet pr. kg for heste; mener, at anvendelsen af disse mere objektive beregninger vil forbedre dyrevelfærdsstandarderne og fremme en mere konsekvent fortolkning fra transportørernes og kontrolmyndighedernes side;

55.  mener, at der er behov for mere videnskabelig dokumentation for at opnå bedre løsninger og forbedre transportmidlernes udformning, herunder laste- og aflæsningsudstyr, der tager hensyn til arts- og kategorispecifikke samt fysiologiske og adfærdsmæssige krav, alderskrav og racevariationer inden for de enkelte arter; mener, at en sådan udformning af transportmidler også bør baseres på områdets geografiske forhold og det, at små bedrifter ofte må udføre transporter af et enkelt dyr eller af flere dyr af forskellige arter på samme tid; understreger, at kvaliteten af miljøet i køretøjer, der transporterer dyr, er meget vigtig for dyrevelfærden;

56.  mener, at der – i lyset af den alvorlige trussel i form af antimikrobiel resistens – er brug for en bedre udformning af transportmidlerne og kortere transportafstande for at forhindre sygdomssmitte;

57.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde og foreslå et sæt harmoniserede kriterier og minimumsstandarder, der udarbejdes sammen med et EU-dækkende ekspertpanel (der omfatter dyrlæger, herunder kvalificerede fagfolk fra relevante ikkestatslige organisationer, tekniske ingeniører, maritime myndigheder, transportvirksomheder, fabrikanter og medlemmer fra de kompetente myndigheder), som kan anvendes af offentlige myndigheder i forbindelse med godkendelse af alle former for dyretransportmidler og transportkasser til dyr;

58.  efterlyser oprettelse af et EU-dækkende centralt system til at varetage godkendelsen af fartøjer gennem en ensartet procedure i betragtning af den multidisciplinære karakter af skibscertificeringer, som involverer både ingeniører og dyrlæger; anser det for afgørende, at henstillingerne i netværksdokumentet om godkendelse og inspektion af fartøjer til transport af levende dyr(8) gennemføres i alle medlemsstater; mener, at det haster med at forhindre fartøjer i at operere under et andet navn og dermed anmode om nye licenser, navnlig når de har været involveret i alvorlige overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005;

59.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at skærpe kontrollen med, at fartøjer til transport af dyr overholder standarderne for søfartssikkerhed, og opfordrer særligt medlemsstaterne til at være mere konsekvente i deres certificeringsprocedurer for fartøjer;

60.  bemærker, at medlemsstaterne ikke bør tillade anvendelse af køretøjer og fartøjer, der transporterer dyr, som ikke overholder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005; opfordrer medlemsstaterne til at være mere stringente både i forbindelse med certificerings- og godkendelsesprocedurerne for køretøjer og fartøjer og i forbindelse med udstedelsen af kompetencebeviser til chauffører; opfordrer medlemsstaterne til at være mere stringente med hensyn til at afvise certificeringer og godkendelser, hvor standarderne ikke overholdes, og til om nødvendigt at tilbagekalde godkendelser, der allerede er udstedt; opfordrer Kommissionen til at være mere stringent med hensyn til anvendelse af sanktioner over for medlemsstater, der godkender transportmidler, som ikke er i overensstemmelse med dyrevelfærdsbehovene;

61.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der ikke er nogen afstand mellem gulvet og vægge og skillevægge i transportkøretøjerne;

62.  opfordrer medlemsstaterne til at skabe de rette betingelser for at sikre, at ingeniører er i stand til på passende vis at støtte dyrlæger eller andre autoriserede personer med certificering i forbindelse med godkendelse af transportmidler i forbindelse med specifikke genstande såsom ventilationssystemer, klimaanlæg og opvarmning, vand- og foderforsyninger, udstyr til overvågning og vedligeholdelse af vandkvaliteten og fartøjernes nødsystemer samt de tilhørende primære energikilder;

63.  mener, at det bør være obligatorisk at udstyre transportmidler med et CCTV-system til lange transporter af levende dyr med særligt fokus på pålæsning og aflæsning af hensyn til beskyttelse af dyrevelfærden og for at beskytte de operatører, der overholder reglerne, fra illoyal konkurrence; understreger, at databeskyttelse og retten til privatlivets fred, herunder for personer, som ikke er involveret i dyretransporten, og som kan blive optaget uden at vide det, skal sikres under hele processen af de kompetente myndigheder; mener, at transportører skal opbevare videooptagelserne i en bestemt periode og kunne fremvise dem til de kompetente myndigheder på disses anmodning herom;

64.  mener, at de beredskabsplaner, som transportørerne fremlægger, bør omfatte alle typer af hændelser og nødsituationer, der kan opstå under transport, enten naturlige eller som følge af menneskelige handlinger, herunder bl.a. afhjælpning af mekaniske problemer, håndtering af forsinkelser og om nødvendigt fastsættelse af alternative ruter samt de nødvendige forsyninger af foder og vand; mener, at beredskabsplanerne skal tilpasses således, at de afspejler de særlige forhold, der gør sig gældende for hver enkelt transport; anser det for afgørende, at der fastsættes klare regler, som forbyder transporttilladelser, der omfatter urealistiske, ikke plausible eller manglende beredskabsplaner, og opfordrer medlemsstaterne til at afvise enhver logbog, der ikke omfatter en realistisk og fyldestgørende beredskabsplan;

65.  opfordrer Kommissionen til at forbyde transporter, hvor aflæsning, opstaldning samt fodring og vanding af dyr ikke er mulig ved grænser, i havne eller ved andre farlige centrale steder;

66.  opfordrer medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder til at kontrollere pålæsningerne omhyggeligt som krævet i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1/2005;

Kontrol og dataindsamling og -udveksling

67.  opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at udvikle en central database over autoriserede transportører og kompetencebeviser i EU; opfordrer til offentliggørelse af en årlig rapport om overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005 og de anvendte sanktioner, som også bør tages i betragtning i forbindelse med den fremtidige forordning; mener, at kompetencebeviserne bør udformes i et ensartet flersproget format, der skal defineres i EU-lovgivningen; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en europæisk certificeringsordning for fragtskibe og deres besætninger og dermed sikre, at de første har udstyret i orden, og at de sidste er tilstrækkeligt uddannet til transport af levende dyr; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en liste over operatører, der kan være skyld i alvorlige og hyppige overtrædelser af forordningen, og som bør ajourføres regelmæssigt og deles med de nationale myndigheder;

68.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre og sikre en mere effektiv, gennemsigtig og systematisk anvendelse af det integrerede veterinærinformationssystem (Tracessystemet) og udnytte dets nye funktioner for at forbedre målretningen af deres inspektioner og/eller revisioner på grundlag af en risikovurdering, til at støtte udarbejdelsen af risikoanalyser i forbindelse med medlemsstaternes kontrol med transport af levende dyr og til at sikre effektive sandsynlighedskontroller, når de godkender logbøger og foretager efterfølgende kontrol; opfordrer Kommissionen til at sikre let adgang til Tracessystemets platform, således at alle autoriserede brugere får bredere adgang, og systemet bliver lettilgængeligt for kompetente myndigheder, og til at hjælpe med at harmonisere procedurer mellem medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at sikre bedre oplæring af de operatører, der anvender systemet; mener, at Tracessystemet bør anvendes i forbindelse med al transport, der involverer skibsfart;

69.  fremhæver behovet for at forenkle logbogsplanlægningsprocesserne; efterlyser en hurtig omstilling fra logbøger i papirformat til digitale logbøger, som – når de er blevet godkendt af en dyrlæge – bør sendes til de kompetente myndigheder og være tilgængelige for de kompetente myndigheder i alle medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de kompetente myndigheder kontrollerer, at logbøgerne indeholder realistiske oplysninger og dermed overholder artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2005, og til at sikre, at transportplanlægningen omfatter dokumentation for reservation på et kontrolsted, herunder foder og vand;

70.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte en fælles minimumsramme for antallet af kontroller med dyretransporter og sikre, at antallet af nationale kontroller og EU-kontroller står i forhold til antallet af dyr, der flyttes fra hver medlemsstat; opfordrer endvidere Kommissionen til at foreslå kontrolmuligheder, som ikke indebærer yderligere bureaukratiske hindringer, der kan udgøre en risiko for velfærden for dyr bestemt til transport eller ensartetheden af kontroller i hele Unionen; mener, at medlemsstaterne bør indføre kontrolsystemer, der verificerer eksistensen, kvaliteten og gennemførelsen af risikoanalyser, når de uddelegerer kontroller til andre myndigheder;

71.  understreger, at udvidelsen af regionale slagterier bør fremmes, og slagtning på bedrifter bør godkendes med henblik på at undgå langdistancetransport og dermed yderligere forbedre dyrevelfærden;

72.  understreger, at de handlingsplaner, som medlemsstaterne skal fremlægge for at afhjælpe de mangler, der er konstateret i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2005, skal indeholde konkrete initiativer med strenge frister for deres gennemførelse; opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig opfølgning af planerne for at sikre, at foranstaltningerne gennemføres, og at målene opfyldes fuldt ud; understreger, at medlemsstaterne har mulighed for at pålægge strenge regler for at sikre levende dyrs velfærd under transport;

73.  opfordrer Kommissionen til at foreslå og etablere et harmoniseret og effektivt EU-sanktionssystem med en definition af fælles minimumskriterier for sanktioner for overtrædelser af forordningen for at skabe grundlaget for et effektivt, forholdsmæssigt og afskrækkende system i hele EU og til i sanktionssystemet at tage hensyn til overtrædelsens art, grovhed, omfang og varighed og forekomsten af tidligere overtrædelser;

74.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres nationale politistyrker uddannes i aktivt at identificere enhver overtrædelse af EU-lovgivningen om dyretransport;

75.  understreger behovet for en ensartet uddannelse af politistyrker på tværs af medlemsstaterne for at sikre behørig kontrol i alle faser af transporten;

76.  opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til at sikre omfattende og ensartede inspektioner af overholdelsen af transportreglerne for at hindre dumping af dyr i Unionen;

77.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en procedure, der sikrer, at man hurtigt kan tage licenser fra virksomheder, som gentagne gange overtræder forordning (EF) nr. 1/2005 alvorlig grad, hvilket også skaber ulige konkurrencevilkår;

78.  opfordrer til dyrebaserede velfærdsindikatorer såsom fysiske, fysiologiske og adfærdsmæssige indekser (dvs. baseret på observationer af dyrene) samt eventuel anvendelse af bærbare monitorer og biokemiske markører: disse skal indarbejdes i forordning (EF) nr. 1/2005 og anvendes af de kompetente myndigheder og Kommissionen til dataindsamling, veterinærinspektører, transportvirksomheder og erhvervsdrivende på kommercielle vilkår mener, at sådanne værktøjer vil være nødvendige for at vurdere dyrenes velfærd før, under og efter transporten; bemærker, at der allerede findes sådanne indikatorer, mens andre udvikles af europæiske referencecentre, men understreger behovet for yderligere forskning og dataindsamling på området;

79.  mener, at realtidsadgang til satellitnavigationssystemer og temperaturregistreringer er af afgørende betydning for de kompetente myndigheder og transportørerne på et hvilket som helst tidspunkt under en transport; mener, at transportmidlerne bør udstyres med mere opdaterede kontrolsystemer, som overvåges af de kompetente myndigheder, herunder temperatur- og luftfugtighedsindeksmålinger i og uden for køretøjet, vandforsyningsoplysninger og registrering af på- og aflæsning; minder om, at databeskyttelse og retten til privatlivets fred skal sikres under hele processen af de kompetente myndigheder;

80.  insisterer på, at organisatoren eller transportøren skal give de kompetente myndigheder realtidsadgang til originale elektroniske data fra og med afsendelsen af sendingen på afgangsstedet, indtil dyrene er aflæsset på bestemmelsesstedet, for at sikre adgang til data, der ikke kan manipuleres;

81.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre uanmeldte kontroller gennem de kompetente myndigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af dyretransport;

82.  understreger, at sendinger inden for EU også bør inspiceres ved pålæsning; kræver, at de kompetente myndigheder under pålæsningen bør kontrollere, at kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 om gulvplads og frihøjde overholdes, at ventilations- og vandingsudstyret fungerer korrekt, at drikkeanordningerne fungerer korrekt og egner sig til de arter, der transporteres, at der ikke pålæsses uegnede dyr, og at der tilbydes tilstrækkeligt med foder og strøelse;

83.  opfordrer af hensyn til dyrevelfærden indtrængende medlemsstaterne til at foretage efterfølgende kontroller for at sikre, at dyrene har været aflæsset i hele den hvileperiode, som kræves i EU-lovgivningen; opfordrer Kommissionen til at give medlemsstaterne klare påbud om at sikre, at de kompetente myndigheder handler på en harmoniseret måde, således at de ikke godkender transporter, hvor der ikke regelmæssigt foretages efterfølgende kontroller;

Transporttider og hvileperioder

84.  anbefaler, at der indføres en EU-dækkende artsbaseret procedure for registrering af fodrings- og vandingshyppighed fra den sidste fodring inden pålæsning på oprindelsesbedriften frem til transportens afslutning uden at forårsage yderligere forsinkelser eller yderligere stress, hverken under ophold eller på- og aflæsning; insisterer på, at Kommissionen træffer foranstaltninger til at sikre, at medlemsstaterne på behørig vis sanktionerer overtrædelser, hvis rejsetiden overskrides;

85.  opfordrer medlemsstaterne til at inspicere transporter inden for Unionen, hvor dyr læsses på køretøjer, for at kontrollere, om kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 overholdes;

86.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der findes et tilstrækkeligt antal tilgængelige, rene og fungerende drikkefaciliteter, som passer til hver enkelt dyrearts behov, at vandtanken er fyldt, og at der forefindes tilstrækkelig ren strøelse;

87.  anbefaler, at transporttiden for husdyr på vej til slagtning i den fremtidige lovgivning i princippet ikke bør overstige otte timer, og at der samtidig tages hensyn til de særlige geografiske karakteristika i visse regioner, såsom øer, regioner i den yderste periferi, fjerntliggende regioner og områder, hvor infrastrukturen er underudviklet; understreger, at den maksimale transporttid skal gælde for alle transportmidler, undtagen søtransport;

88.  insisterer på, at bestemmelserne vedrørende transportens maksimale varighed bør tages op til fornyet overvejelse for at integrere dokumentation fra eksisterende og igangværende videnskabelige undersøgelser og under hensyntagen til dyrebaseret dokumentation og arts-, alders- og kategorispecifikke behov;

89.  opfordrer til, at der afsættes eksisterende EU-midler for at yde økonomisk støtte til små, lokale og kollektive mobile slagterier og forarbejdningsenheder, så flere dyr kan blive slagtet på bedrifter eller så tæt som muligt på deres opdrætssted; opfordrer på det kraftigste til alternative strategier for langdistancetransport, som f.eks. lokale og økonomisk levedygtige slagtnings- og forarbejdningsanlæg på flere steder, som fremmes og støttes af EU-midler, hvor det er relevant, og lovgivningsinitiativer i medlemsstaterne for at fremme slagtning på bedriften; opfordrer medlemsstaterne til om nødvendigt at åbne mulighed for nødslagtning direkte på avls- og opfedningsbedrifterne, hvis det konstateres, at et dyr ikke er egnet til transport;

90.  anbefaler, at medlemsstaterne opretter hurtige baner for dyretransport ved grænserne inden for EU med henblik på at reducere transporttiden;

91.  opfordrer til at definere "transporttid" som hele det tidsrum, hvor dyret flyttes, uden at medregne tidsrummet for pålæsning i et transportmiddel og aflæsning fra transportmidlet ved ankomsten til det endelige bestemmelsessted; opfordrer de kompetente myndigheder til at kontrollere, om planlagte pålæsnings-/aflæsningstider er realistiske, står i et rimeligt forhold til det antal dyr, der skal pålæsses eller aflæsses, og om de er korrekt angivet i logbogen; anser det desuden for vigtigt at vedtage foranstaltninger, der skal forhindre "anvendelse af flere samlesteder", som har til formål at omgå transportbegrænsningerne til det endelige bestemmelsessted;

92.  anbefaler, at Kommissionen overvejer videnskabeligt underbygget dokumentation for at forbedre kvaliteten af al transport af levende dyr med fokus på de dermed forbundne negative aspekter, som er årsag til velfærdsproblemer, såsom egnethed til transport, fodring og vanding, hvileperioder og det termiske miljø, samtidig med at der skelnes mellem transportmidler, hvor det er relevant;

93.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1/2005 at medtage bestemmelser om udvælgelse af den korteste og mest velegnede rute til det endelige bestemmelsessted;

Temperatur under transporten

94.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre optimale temperaturer i køretøjer for de dyrearter, der transporteres, under hele transporten, uanset om transportmidlet holder stille eller er i bevægelse og uanset udetemperaturen; opfordrer endvidere medlemsstaterne til nøje at overholde reglerne om minimums- og maksimumstemperatur inde i transportmidlet som fastsat i forordning (EF) nr. 1/2005; mener, at medlemsstaterne kun bør godkende en rejse, logbøger og rejseplaner, når temperaturen forventes at ligge inden for intervallet 5 °C og 30 °C for hele transportens varighed, uanset hvilken type transportmiddel der anvendes, medmindre det anvendte transportmiddel er udstyret med et klimaanlæg, som kan holde temperaturen inden for et passende interval;

95.  erkender, at dyrenes kropsvarme kan øge temperaturerne i et transportmiddel, hvilket potentielt kan føre til højere temperaturer indenfor end udenfor;

96.  opfordrer medlemsstaterne til at foretage yderligere og tilstrækkelig kontrol under hedebølger og opfordrer til, at der gennemføres undersøgelser for at udfylde hullerne i vores viden om temperaturers indvirkning på dyrevelfærden;

97.  opfordrer Kommissionen til at gøre det klart, at reglen vedrørende køretøjstemperatur gælder på ethvert tidspunkt under transporten til det endelige bestemmelsessted; fastholder, at Kommissionen, bl.a. gennem retlige foranstaltninger, bør sikre, at medlemsstaterne ikke ignorerer denne regel;

98.  opfordrer til, at der udvikles et ensartet system for vejrprognoser, der baseres på data fra Det Europæiske Center for Mellemfristede Vejrprognoser, for at forenkle den sandsynlighedskontrol, der gennemføres af embedsdyrlæger;

99.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at transportkøretøjerne overholder mindstekravene til plads i henhold til kapitel VII i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005, og at dyrene i overensstemmelse hermed får mere plads ved høje temperaturer;

100.  mener, at det er af afgørende betydning, at der i fremtiden udarbejdes mere specifikke regler for de optimale temperaturintervaller i transportkøretøjer under hensyntagen til de forskellige behov, der er specifikke for arter, alder og kategori, og også dyrets fysiologiske status, racevariationer inden for de enkelte arter, alder, køn og miljømæssige tilpasninger og dyrenes temperaturregulering; mener, at det godkendte temperaturinterval bør baseres på effektiv temperatur, dvs. kombinationen af temperatur og luftfugtighed; anbefaler endvidere registrering af temperatur, fugtighed og ammoniak ved at kontrollere de anordninger, der anbringes i transportmidlets forskellige rum, uanset om der er tale om sø-, luft- eller vejtransport; understreger, at instrumenterne til overvågning af temperaturen skal inspiceres, kalibreres og certificeres af de kompetente nationale myndigheder;

Egnethed til transport og kategorier af sårbare dyr: dyr, der ikke er fravænnet, drægtige dyr og udtjente dyr

101.  mener, at der er behov for mere forskning for at fastsætte passende fodermængder, fodrings- og drøvtygningsintervaller, termoregulering, hvilebehov og den fysiske kapacitet til at håndtere transport uden skader for alle dyrearter og -kategorier, som transporteres; mener, at dyrevelfærd bør være det primære hensyn, og at videnskløften bør afhjælpes gennem øget videnskabelig forskning;

102.  mener, at der er behov for at rette mere forskning mod at forbedre kendskabet til de særlige og specifikke transportbehov hos unge dyr og dyr, der ikke er fravænnet, navnlig med hensyn til den optimale transporttid i forhold til det anvendte transportmiddel, optimale pladsforhold, den rette alder, passende drikkeanordninger, hensigtsmæssige mælkeerstatninger, ordentlig foderstyring i indsamlingscentraler, fodringsintervaller under transport og optimale forhold for opdræt af dyrene på oprindelsesbedriften samt vurderingen af dyrenes egnethed til transport, som skal sikres korrekt;

103.  opfordrer til at præcisere definitionen af dyr, der ikke er fravænnet, med henblik på at specificere, hvilke dyr der ikke er i stand til uafhængigt at indtage tilstrækkeligt med fast foder og vand, og en klar minimumsalder i uger, alt efter arten og under hensyntagen til den nyeste videnskabelige viden om disse dyrs immunsystemer og foderbehov;

104.  opfordrer Kommissionen til med støtte fra fagfællebedømte videnskabelige undersøgelser at indføre transporttidsfrister for dyr, der ikke er fravænnet; mener, at transport af dyr, der ikke er fravænnet, bør undgås og ikke tillades for kalve på under fire uger, medmindre der er tale om transport, der udføres af landbrugere over en afstand på under 50 km; mener, at transportbegrænsningen for disse dyr skal overvejes nøje i den kommende forordning, også under hensyntagen til behovet for foranstaltninger til at sikre, at alle dyr får passende pleje på oprindelsesbedriften;

105.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme mobile slagterier i afsidesliggende områder, navnlig i bjergegne og øområder; minder om, at sådanne mobile slagterier vil forbedre velfærden for tilskadekomne dyr, der ikke kan transporteres til slagterier, og vil fremme direkte salg;

106.  anbefaler, at Kommissionen giver EFSA mandat til at udarbejde fælles obligatoriske EU-retningslinjer for vurdering af, om dyr er egnede til transport, med henblik på at sikre en harmoniseret tilgang i hele EU; mener desuden, at anvendelsen af disse retningslinjer skal kontrollereres og kædes sammen med sanktionssystemer;

107.  anerkender, at der er forskel på at transportere dyr ad landevej og ad søvejen; efterlyser yderligere forskning for bedre at kunne forstå de enkelte transportformers indvirkning på dyrevelfærden;

108.  mener, at lokalt opdræt og korte forsyningskæder som følge af den særlig vanskelige geografiske placering, som øområderne og regionerne i den yderste periferi har, bør fremmes for at begrænse transporttiden for dyr;

109.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme mobile slagterier i øområder, især i regionerne i den yderste periferi; noterer sig, at anvendelsen af sådanne mobile slagterier i betydeligt grad reducerer vej- og søtransporten af levende dyr i disse regioner;

110.  understreger, at drægtige hunner er sårbare, og at de har yderst specifikke biologiske behov og er særligt sårbare i forbindelse med transport, som kan forårsage aborter eller fødsel under transporten med risiko for, at moderen eller det unge dyr dør; mener, at transport af drægtige dyr bør undgås, og at transport af drægtige dyr i den sidste tredjedel af drægtighedsperioden bør begrænses til højst fire timer, eftersom de har større risiko for ringe velfærd under transporten; opfordrer til, at der foretages yderligere forskning i udvikling af mere nøjagtige metoder til at fastslå gestationsalderen og til at vurdere transportegnetheden under hensyntagen til drægtighedsstadiet; opfordrer medlemsstaternes myndigheder til at være yderst opmærksomme på at sikre, at uegnede dyr ikke transporteres, navnlig drægtige hunner, der er gået over den maksimale drægtighedsperiode, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1/2005;

111.  mener, at risikoen for lavere beskyttelsesniveauer for sårbare dyr med mindre økonomisk værdi, navnlig dyr, der er ved afslutningen af deres produktive liv, er yderst reel, og at dette derfor bør tages i betragtning i forbindelse med revisionen af bestemmelserne, og samtidig bør man undgå langdistancetransport af disse dyr på grund af vanskelighederne med at vurdere deres egnethed og deres evne til at håndtere transport; mener, at transport af udtjente dyr kun bør tillades til det nærmeste tilgængelige artsegnede slagteri; opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer og investeringer med henblik på at styrke nettet af mobile, lokale og regionale slagterier og dermed sikre, at der i fremtiden kan opnås en maksimal grænse på fire timers transport af udtjente dyr;

112.  insisterer på, at chaufføren i tilfælde af, at dyr bliver syge eller kommer til skade under transporten, straks skal kontakte en dyrlæge, og de pågældende dyr skal betragtes som "uegnede" til transport, adskilles fra de andre dyr og modtage førstehjælp;

Arter, der ikke i tilstrækkelig grad er omfattet af forordning (EF) nr. 1/2005

113.  anbefaler, at Kommissionen udarbejder lovgivningsmæssige forslag på grundlag af den seneste videnskabelige viden om fisks og andre akvatiske dyrs behov og om transportmetoder med henblik på at minimere deres lidelser under transport; understreger, at de nye bestemmelser bør indeholde en detaljeret tjekliste for planlægning og forberedelse forud for transporten, specifikke bestemmelser vedrørende vandkvalitetsparametre, tæthed, håndtering under pålæsning og aflæsning og velfærdskontrol efter transport; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de retningslinjer, den offentliggør, ajourføres på grundlag af den seneste videnskabelige dokumentation og er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1/2005, og opfordrer til, at der fastsættes specifikke krav til kommerciel flytning af fisk; understreger endvidere, at der bør tilbydes specifik uddannelse og certificering i forbindelse med transport af fisk;

114.  opfordrer Kommissionen til at medtage bestemmelser i forordning (EF) nr. 1/2005 med henblik på i behørig grad at beskytte de arter, der ikke i tilstrækkelig grad er omfattet af lovgivningen; minder om, at retningslinjer for at udfylde huller i lovgivningen, navnlig vedrørende specifikke arter, ikke er juridisk bindende, og opfordrer Kommissionen til at medtage bestemmelser til at sikre passende beskyttelse af arter, der er dårligt dækket i lovgivningen, såsom fjerkræ og kaniner; opfordrer endvidere til artsspecifikke bestemmelser i følgende tilfælde, herunder, hvor det er relevant, maksimal transporttid alt efter årsagen til transporten; mener, at der er behov for særlige beholdere til fjerkræ, som gør det muligt for fuglene at stå i deres naturlige stilling og have tilstrækkelig luftcirkulation over hovedet med regler for korrekt håndtering, navnlig når de fanges inden transporten; bemærker, at manglen på bestemmelser i forordningen om kaniner undertiden resulterer i utilstrækkelig anvendelse af fjerkræcontainere til transport af kaniner; mener, at transport af fjerkræ og kaniner kun bør tillades til det nærmeste tilgængelige artsegnede slagteri; opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer og investeringer med henblik på at styrke nettet af mobile, lokale og regionale slagterier og sikre, at der i fremtiden kan opnås en maksimal grænse på fire timers transport af disse dyr;

115.  fremhæver det presserende behov for at vurdere de seneste videnskabelige oplysninger om selskabsdyrs velfærd under transporten; mener, at der er behov for mere forskning i selskabsdyrs behov i overensstemmelse med bestemmelsen i forordning (EF) nr. 1/2005 om offentliggørelse af EFSA's udtalelser om kattes og hundes behov; opfordrer Kommissionen til at indføre detaljerede bestemmelser om kommerciel flytning af selskabsdyr på grundlag af den aktuelle videnskabelige viden, idet der lægges særlig vægt på adskillelse af dyr og arealkrav, stabling, strøelse, en passende temperatur og luftfugtighedsinterval for at sikre dyrevelfærden samt passende uddannelse af det personale, der er ansvarligt for håndtering og transport af dyrene;

116.  fremhæver det presserende behov for at vurdere de seneste videnskabelige oplysninger om hestes behov og velfærd under transporten; forventer, at Kommissionen tager højde for disse arter ved at foreslå artsspecifikke krav i den reviderede forordning (EF) nr. 1/2005;

Særlige bestemmelser for søtransport

117.  opfordrer til foranstaltninger, der muliggør en overgang til handel med kød, slagtekroppe og genetisk materiale, hvor det er relevant, som kan erstatte behovet for søtransport; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre og præcisere bestemmelserne om søtransport, navnlig om godkendelsesprocessen, definitionen og identifikationen af organisatorer og transportører og af deres forpligtelser, med henblik på at etablere en tydelig ansvars- og kommunikationskæde og gennemsigtig kommunikation mellem landbrugere, transportører og dyrlæger med de kompetente myndigheder; opfordrer til, at der indføres afskrækkende foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner, for at hindre, at døde dyr smides ud i havet eller på transportruter i overensstemmelse med den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (Marpol-konventionen);

118.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der inden for 30 km fra grænser eller havne findes passende og tilstrækkelige faciliteter med henblik på at aflæsse, fodre og vande dyr og give dem mulighed for at hvile ordentligt, således at dyrenes velfærd sikres, når der opstår forsinkelser; opfordrer medlemsstaterne til ikke at godkende transport, hvis der ikke findes sådanne faciliteter;

119.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en liste over havne med egnede dyreinspektionsfaciliteter, og at listen baseres på oplysninger leveret af medlemsstaterne med passende overvågning fra Kommissionens side;

120.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at disse faciliteter rent faktisk bruges, når aflæsning er nødvendig, inden dyrene læsses på skibe, og at dyrene ikke holdes inde i lastbiler i lange perioder, mens de venter på at blive læsset på et skib;

121.  opfordrer desuden medlemsstaterne til at samarbejde bedre om planlægning af transport af husdyr med henblik på at forhindre for mange trafikpropper ved grænsekontrollen;

122.  bemærker, at det er nødvendigt at undersøge mulighederne for at forbedre kvaliteten af søtransport for avlsdyr med særlig høj sundhedstilstand og give dem mulighed for at hvile i køretøjet, hvis aflæsning af dem kan bringe deres sundhedsstatus i fare;

123.  opfordrer grænse- eller havnemedlemsstaterne, som er ansvarlige for kontrollen med vejkøretøjer og skibe, der er på vej mod tredjelande, til at sanktionere enhver overtrædelse af EU-lovgivningen;

124.  mener, at en uafhængig dyrlæges obligatoriske tilstedeværelse er af afgørende betydning, i forhold til antallet af dyr, i hvileperioder på de officielle opstaldningsfaciliteter og under på- og aflæsning, navnlig i forbindelse med langdistancetransport; opfordrer medlemsstaterne til at indføre obligatoriske bestemmelser for søtransporter for at sikre tilstedeværelsen af dyrlæger eller, som sidste udvej, en certificeret fagperson med passende kvalifikationer om bord i hele søtransportens varighed med henblik på at kontrollere gennemførelsen af de relevante dyresundheds- og dyrevelfærdsstandarder og yde støtte i realtid til syge eller tilskadekomne dyr på skibe samt tilpasse vanding og fodring af dyrene til deres umiddelbare behov;

125.  efterlyser obligatoriske bestemmelser om gennemførelse af inspektioner efter læsning af et skib med henblik på at forebygge ulykker;

126.  anser det for afgørende, at der ved pålæsningsstedet og det endelige bestemmelsessted skal være en uafhængig dyrlæge til stede i forbindelse med lange transporter til lande uden for EU; understreger, at en dyrlæges tilstedeværelse vil gøre det muligt at foretage en fornyet vurdering af transportegnetheden og kan bidrage til at sikre overholdelse af EU-lovgivningen og håndhævelse af EU-Domstolens relevante dom;

Transport af levende dyr til tredjelande

127.  opfordrer medlemsstaterne til at inspicere alle sendinger ved pålæsningsstedet og ved det endelige bestemmelsessted i forbindelse med lange transporter til lande uden for EU og til med henblik på at udvikle procedurer for inspektionerne nøje at overveje at medtage områder såsom mængden af foder og vand under hele transporten, pladsforhold og frihøjde for dyrene, drikkeanordningernes kvalitet, placering og korrekte funktion alt efter behovene hos de dyr, der transporteres, og strøelsens kvalitet og til at sikre, at der ikke pålæsses dyr, som er uegnede; opfordrer Kommissionen til at gribe ind over for medlemsstater, der godkender eksport af levende dyr, når håndhævelsen af EU-Domstolens dom i sag C-424/13(9) ikke kan garanteres;

128.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle omfattende data og til i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1/2005 at medtage et krav om, at der udarbejdes rapporter om dyrenes sundhedstilstand og dødelighed ved ankomsten til bestemmelsesstedet;

129.  insisterer på oprettelse og gennemførelse af en prioriteret bane ved alle ydre og indre EU-grænser, der specifikt er beregnet til dyretransporter, herunder passende hvilefaciliteter, der stemmer overens med behovene hos de dyr, der transporteres, med henblik på at reducere transportens varighed og fjerne ventetid, så vidt muligt minimere eventuelle forsinkelser, der kan have en negativ indvirkning på dyrenes velfærd, og reducere den samlede transporttid; anbefaler, at dokumenter sendes på forhånd i elektronisk format til de modtagende myndigheder;

130.  insisterer på, at sendinger med hensyn til transport af levende dyr til tredjelande kun bør tillades, når den kompetente myndighed har fået garanti for, at den forelagte logbog er fuldstændig udfyldt og realistisk med bevislig dokumentation, og garanti for, at forordning (EF) nr. 1/2005 vil blive gennemført på effektiv vis frem til det endelige bestemmelsessted, herunder i de transportfaser, der finder sted uden for EU, i overensstemmelse med Domstolens dom i sag C-424/13; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de regler, der gælder inden for EU, også gælder for dyretransporter, som forlader Unionen; bemærker, at visse lande/regioner for nylig forsvarede deres beslutning om at begrænse langdistancetransport af dyr, nærmere bestemt ved eksport af levende dyr og transport af specifikke dyrekategorier, især når transporter kræver 24 timers ophold, på grund af manglende kontrolsteder i tredjelande;

131.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en liste over tredjelande, som anvender regler, der som minimum yder samme beskyttelse som reglerne i EU, hvis eksport af levende husdyr kan godkendes direkte på grundlag af en international aftale; opfordrer samtidig Kommissionen til at håndtere problemstillingen om, hvorvidt tredjelande anvender deres certificering til at fungere som transitknudepunkter for transport af dyr til ikkecertificerede tredjelande; opfordrer Kommissionen til i andre tilfælde at etablere et certificeret kontrolsystem, der sikrer overholdelse af EU-lovgivningen på en hvilken som helst del af rejsen i tilfælde af transport til tredjelande; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at vurdere eksempler på bedste praksis vedrørende certificerings- og revisionsinstrumenter for at sikre sporbarhed og velfærd under transport af levende dyr til tredjelande;

132.  anerkender, at der i øjeblikket ikke findes noget kontrolsystem for transport til tredjelande, hvilket fører til situationer, hvor eksport af dyr til tredjelande ofte ikke overholder forordning (EF) nr. 1/2005 og ofte er i strid med Domstolens dom i sag C-424/13 om dette spørgsmål; opfordrer til, at transport af dyr mellem EU og tredjelande kun tillades, når de europæiske standarder, der er fastsat i Domstolens dom C-424/13, kan sikres;

133.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med bilaterale handelsforhandlinger at tilstræbe ensartede dyrevelfærdsstandarder under transport mellem EU-lande og tredjelande med henblik på at sikre, at EU's landbrugere ikke bliver ofre for ulige konkurrencevilkår;

134.  insisterer på behovet for at styrke samarbejdet og kommunikationen med tredjelande, navnlig vedrørende gensidig bistand og hurtig udveksling af oplysninger og iværksættelsen af forskellige initiativer med henblik på at øge bevidstheden og fremme gennemførelsen af EU-standarder i tredjelande, navnlig for så vidt angår kød eller animalske produkter, der importeres til EU;

135.  anbefaler, at Kommissionen pålægger sine inspektører, herunder dyrlæger og tekniske ingeniører, at foretage dybtgående inspektioner og vurderinger med henblik på at udvikle en centraliseret, revideret og akkrediteret liste over de hvilefaciliteter, der er til rådighed i tredjelande, i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1/2005; opfordrer medlemsstaterne til fremover ikke at godkende logbøger, medmindre det er blevet bekræftet, at de foreslåede hvilefaciliteter rent faktisk er opført på ovennævnte liste og derfor sikrer de nødvendige betingelser for aflæsning af dyrene; understreger desuden, at reservationsbekræftelser for hver enkelt hvilefacilitet er afgørende for at sikre, at der er tilstrækkelig plads til rådighed til alle de dyr, der er angivet i transportplanen;

136.  bemærker, at det er nødvendigt at undersøge mulighederne for at forbedre kvaliteten af transport for avlsdyr med særlig høj sundhedstilstand og give dem mulighed for at hvile i køretøjet, hvis aflæsning af dem kan bringe deres sundhedsstatus i fare;

137.  mener, at det er afgørende at øge den økonomiske støtte til udenlandsk bistand og internationalt samarbejde, navnlig til gavn for tredjelande, der har behov for investeringer med hensyn til f.eks. køling af slagtekroppe eller håndtering af avlsmateriale;

138.  minder om vigtigheden af bindende kapitler om handel og bæredygtig udvikling i alle EU's handelsaftaler som et middel til at sikre, at det øgede reguleringsmæssige ambitionsniveau, der foreslås, er i overensstemmelse med EU's handelspolitik og efterleves af de tredjelande, der har undertegnet handelsaftaler med EU; understreger, at der i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling også bør tages hensyn til tilsvarende produktionsstandarder, navnlig med hensyn til dyrevelfærd;

139.  opfordrer Kommissionen til at bruge EU's handelspolitik som en løftestang til at fremme overholdelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 uden for EU og samtidig fastholde målet om økonomisk vækst og jobskabelse i EU og sikre, at omkostningerne til overholdelsen heraf ikke berører EU-virksomheder uforholdsmæssig meget;

140.  efterlyser obligatorisk overholdelse af EU-standarderne for dyrebeskyttelse og -velfærd, herunder også ved importer fra tredjelande, for at sikre europæiske producenters konkurrenceevne;

Rapportering

141.  kræver, at alle medlemsstater årligt aflægger rapport til Kommissionen om antallet af dyrearter, der transporteres inden for EU og eksporteres til lande uden for EU, om den kontrol, der udføres under disse transporter, med dokumentation herfor, om de overtrædelser, der konstateres under disse transporter, med dokumentation herfor, og om de foranstaltninger, der efterfølgende træffes af medlemsstaterne, og som bør offentliggøres af Kommissionen inden for to måneder efter medlemsstatens indberetning;

142.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til årligt at aflægge rapport til Parlamentet om deres foranstaltninger til at forbedre dyrs beskyttelse og velfærd under transport;

o
o   o

143.  pålægger sin formand at sende denne henstilling og undersøgelsesudvalgets endelige beretning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 113 af 19.5.1995, s. 1.
(2) EUT L 239 I af 24.7.2020, s. 1.
(3) EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.
(4) Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
(5) EFSA, "Animal Transport: help us prepare our assessment", af 15. april 2021.
(6) Se Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. oktober 2004, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene, C-113/02, ECLI:EU:C:2004:616, og Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 8. maj 2008, Danske Svineproducenter mod Justitsministeriet, sag C-491/06, ECLI:EU:C:2008:263.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).
(8) Kommissionens Generaldirektorat for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet, kontor F2: Dyr, netværksdokument fra nationale kontaktpunkter med titlen "Network Document on livestock vessels", 2020.
(9) Domstolens dom (femte afdeling) af 23. april 2015, Zuchtvieh-Export GmbH mod Stadt Kempten, C‑424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

Seneste opdatering: 11. april 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik