Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2736(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0057/2022

Ingivna texter :

B9-0057/2022

Debatter :

PV 20/01/2022 - 7
CRE 20/01/2022 - 7

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2022)0015

Antagna texter
PDF 188kWORD 63k
Torsdagen den 20 januari 2022 - Strasbourg
Skydd av djur under transport
P9_TA(2022)0015B9-0057/2022

Europaparlamentets rekommendation av den 20 januari 2022 till rådet och kommissionen efter undersökningen av anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skyddet av djur under transport inom och utanför unionen (2021/2736(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av artiklarna 13 och 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt(1),

–  med beaktande av sitt beslut (EU) 2020/1089 av den 19 juni 2020 om tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skyddet av djur under transport inom och utanför unionen, och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden(3),

–  med beaktande av Världsorganisationen för djurhälsas kodex för skydd av vattenlevande djur från 2015, kapitel 7.2 om djurskydd för odlad fisk under transport,

–  med beaktande av riktlinjerna från EU-plattformen för djurskydd av den 3 november 2020 om kommersiell förflyttning av katter och hundar landvägen,

–  med beaktande av förslaget till rekommendation från undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport inom och utanför unionen,

–  med beaktande av slutrapporten från undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport inom och utanför unionen (A9-0350/2021),

–  med beaktande av artikel 208.12 i arbetsordningen.

Allmänna iakttagelser

1.  Europaparlamentet betonar att alla nödvändiga villkor för att garantera djurens välbefinnande under transport alltid måste säkerställas för alla djur som transporteras, oberoende av djurens art, ålder, kategori och fysiska tillstånd, transportmedel, transporttid och destination, inbegripet länder utanför EU. Parlamentet noterar att jordbrukare i allmänhet har särskilt intresse av att säkerställa att djuren anländer till sin destination i bästa möjliga skick.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta rapporten och rekommendationerna från undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport när den genomför sin kontroll av djurskyddsregleringens ändamålsenlighet, särskilt förordning (EG) nr 1/2005.

3.  Europaparlamentet betonar att unionen och medlemsstaterna betraktar djur som kännande varelser vars särskilda behov bör beaktas, i enlighet med artikel 13 i EUF‑fördraget.

4.  Europaparlamentet påpekar att miljoner levande djur varje år transporteras över långa avstånd, både inom medlemsstaterna och till tredjeländer, för avel, uppfödning, gödning och slakt.

5.  Europaparlamentet betonar att EU-medborgarna allt oftare insisterar på att djurskyddsnormerna måste följas, i synnerhet i samband med transport av levande djur.

6.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att EU:s djurskyddsnormer är bland världens strängaste, men att de inte alltid tillämpas korrekt av alla medlemsstater(4). Parlamentet insisterar på att dessa normer bara kan få avsedd effekt om de tillämpas fullt ut, genomförs på ett harmoniserat sätt och motsvarar de senaste vetenskapliga rönen. Parlamentet anser att EU måste trappa upp sina insatser för att säkerställa att djurens välbefinnande under transport alltid respekteras fullt ut i alla medlemsstater, av alla berörda parter, från ursprungsorten till slutdestinationen. Parlamentet betonar att oegentligheter inte förekommer överallt i branschen. Parlamentet inser att transport av levande djur för närvarande har stor ekonomisk och social betydelse i vissa landsbygdsområden, särskilt områden som domineras av jordbruk, avlägset belägna områden och avfolkningsbygder.

7.  Europaparlamentet betonar att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har påpekat bristen på vetenskaplig litteratur om djurs välbefinnande(5) och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja vetenskapliga studier som ökar kunskapen och gör det möjligt att bättre garantera djurs välbefinnande i Europa.

8.  Europaparlamentet betonar att EU måste arbeta för att skapa de förutsättningar som krävs för att det ska bli möjligt att efter en rimlig och lämplig omställningsperiod gå över till ett mer effektivt, ekonomiskt och etiskt transportsystem där man prioriterar transport av sperma eller embryon i stället för avelsbesättningar respektive slaktkroppar och kött i stället för djur som körs till slakt, där så är möjligt.

9.  Europaparlamentet konstaterar att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005 inte är anpassade till från jord till bord-strategin och välkomnar kommissionens föreslagna kontroll av EU-lagstiftningens ändamålsenlighet inom ramen för strategin. Parlamentet betonar att den reviderade förordningen (EG) nr 1/2005 bör anpassas till från jord till bord-strategin. Parlamentet understryker att en omställning till att så långt som möjligt ersätta transport av levande djur med transport av slaktkroppar och köttprodukter samt genetiskt material skulle vara i linje med strategins huvudmål att bygga mer motståndskraftiga och hållbara korta livsmedelskedjor som är mindre beroende av långväga djurtransporter. Parlamentet anser dessutom att transport av avelsmaterial, som tar mindre utrymme, kan minska miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Parlamentet anser vidare att fokus på små jordbruk och regionala nätverk av slakterier kan bidra till att minska djurtransporterna som ett led i arbetet för att uppnå målet om ett motståndskraftigt och hållbart livsmedelssystem som ger jordbrukarna en rimlig levnadsstandard. Parlamentet konstaterar att från jord till bord-strategin påminner om vikten av att gå mot en mer hälsosam, växtbaserad, balanserad och hållbar livsmedelskonsumtion.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt, allra senast 2023, lägga fram en handlingsplan för att tydligt identifiera drivkrafterna bakom djurtransporter och föreslå konkreta politiska åtgärder, inbegripet regleringsåtgärder, och fastställa en exakt tidsplan och delmål, i syfte att dämpa dessa drivkrafter och minska behovet av att transportera levande djur och i stället transportera kött, slaktkroppar och genetiskt material i största möjliga utsträckning. Parlamentet påminner om vikten av att minimera de socioekonomiska konsekvenserna av en sådan omställning genom att anslå ekonomiska medel, bland annat från den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), till detta mål och tillhandahålla lämpliga incitament för att uppmuntra och göra det möjligt för jordbrukare och transportörer att genomföra denna omställning på ett effektivt sätt. Parlamentet insisterar på att omställningen endast är möjlig om sektorsövergripande åtgärder vidtas, utöver vad som anges i förordning (EG) nr 1/2005, för att underlätta och stödja omställningen, så att den kan genomföras på ett smidigt och socialt ansvarsfullt sätt.

11.  Europaparlamentet understryker fördelarna med transport av genetiskt material (sperma och embryon) när det gäller genetiska förbättringar av vissa arter. Parlamentet påminner dock om att djurtransporter kan bidra till en större genpool på gårdar, till exempel i tredjeländer, och konstaterar att naturlig parning och/eller moderlinjer i vissa fall kräver transport från avläggare, uppfödningsenheter och gårdar till andra gårdar. Parlamentet påminner om att sådana transporter fortfarande är viktiga inom småskaligt jordbruk och familjejordbruk i EU. Parlamentet påpekar dessutom att GJP-anslag och andra medel måste användas för att utveckla och stimulera ny teknik och innovationer för hantering och transport av genetiskt material och för att stödja uppfödare.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla strategier för att minska antalet transportetapper för produktionsdjur, genom att minska uppdelningen mellan uppfödnings-, gödnings- och slaktföretag, etablera s.k. slutna djurhållningssystem och minska det fysiska avståndet mellan dessa anläggningar samt återigen göra djuruppfödningen mer regionalt baserad.

13.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt rättspraxis(6) har möjlighet att införa strängare nationella regler för skydd av djur under transport, så länge de är förenliga med huvudsyftet i förordning (EG) nr 1/2005.

14.  Europaparlamentet anser att aktörerna inom sektorn och alla parter som arbetar med transport av levande djur, även jordbrukare, behöver en tydlig uppsättning regler och definitioner att hålla sig till samt förutsägbarhet och rimliga övergångsperioder för att genomföra ändringarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta detta när den ser över och lägger fram nya förslag till lagstiftning.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant se över definitionerna av avrese- och ankomstort för att återspegla de faktiska tiderna för hela transportprocessen från ursprungsanläggningen till ankomst- eller slaktanläggningen, inbegripet den tid som tillbringats vid uppsamlingscentraler, och för att undvika att man kringgår specifika transporttidsregler och förbud mot transport till vissa länder genom att transporterna omdirigeras via andra medlemsstater eller tredjeländer.

16.  Europaparlamentet anser att ett tydligare och mer uttryckligt ansvar för djurens välbefinnande inom EU:s institutioner skulle vara av stor betydelse för att förbättra efterlevnaden av befintlig lagstiftning om djurskydd, identifiera relevanta luckor och utarbeta de förslag som behövs för att vid behov ge verkningsfull respons.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avsätta medel från befintliga program, inklusive medel från GJP:s andra pelare, och att överväga nya finansieringsmöjligheter via de kommande finansieringsinstrumenten för vetenskaplig forskning och evidens, och tillhandahålla lämplig utbildning för alla som arbetar med djurtransporter, inbegripet handläggare och förare, för att förbättra djurens välbefinnande under transport, samt för att bygga slaktanläggningar, även mobila sådana, i regioner med mycket djurhållning, vilket leder till bättre transporttider, transportkvalitet och försörjningsmöjligheter på landsbygden, samt åtgärder för att främja omställning till transport av kött, slaktkroppar och genetiskt material. Parlamentet upprepar att regionala värdekedjor är av stor betydelse för djurens välbefinnande.

18.  Europaparlamentet begär att den kommande GJP-reformen bevarar och stärker kopplingen mellan ökat GJP-stöd och förbättrade djurskyddsvillkor, som uppfyller eller går utöver kraven i förordning (EG) nr 1/2005.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram kampanjer och initiativ för att informera EU-medborgarna och öka deras medvetenhet om djurs välbefinnande på gårdar och under transport, om vikten av att förbättra och korrekt tillämpa EU:s normer och stödja dem som arbetar inom djurtransportbranschen för att hjälpa dem att höja standarderna och om de ekonomiska och sociala konsekvenserna av transport av levande djur. Parlamentet anser att huvudsyftet är att öka konsumenternas förtroende för den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorns höga värde och kvalitet, genom bättre öppen kommunikation, både direkt från jordbrukarna och indirekt genom EU:s institutioner.

20.  Europaparlamentet betonar att allmänhetens medvetenhet och kunskap om djurskydd i livsmedelsproduktionen förbättras avsevärt genom information i skolor och reklamkampanjer.

21.  Europaparlamentet flaggar för att ändringar av förordning (EG) nr 1/2005 har större konsekvenser för vissa regioner, exempelvis de yttersta randområdena, på grund av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek och andra faktorer. Parlamentet påminner om att artikel 349 i EUF-fördraget föreskriver att de yttersta randområdenas särskilda egenskaper och begränsningar måste beaktas vid tillämpningen av gemensam politik, däribland förordning (EG) nr 1/2005.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge särskilt skydd för personer som arbetar i transportsektorn eller genomför veterinärkontroller när de inom ramen för sina arbetsuppgifter konstaterar och anmäler brott mot lagbestämmelserna om djurskydd.

23.  Europaparlamentet gläds åt insatserna för att ta fram en enhetlig djurskyddsmärkning i unionen, som även bör omfatta transportaspekten och bygga på harmoniserade och tekniskt solida kriterier.

24.  Europaparlamentet begär att djurskyddsmärkningen ska omfatta information om produktionsmetoder och ett urval vetenskapligt grundade djurskyddsindikatorer bl.a. om djurhållningssystem och transporter.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka förteckningen över miljöbrott och inkludera sådana brott mot förordning (EG) nr 1/2005 som leder till att djur behandlas grymt, skadas allvarligt eller överges.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över förordning (EG) nr 1/2005 för att se till att förarna inte ska behöva välja mellan att ta hänsyn till djurens välbefinnande eller att följa regler om att stanna och vila, något som ibland kan vara till förfång för djurens välbefinnande.

27.  Europaparlamentet kräver att ansvar för djurens välbefinnande uttryckligen ska anges i den berörda kommissionsledamotens portfölj och i namnet på det berörda generaldirektoratet inom kommissionen, för att återspegla frågans betydelse för EU‑medborgarna och säkerställa att tillräcklig politisk uppmärksamhet ägnas åt frågan.

28.  Europaparlamentet påminner om att djurens välbefinnande är kopplat till livsmedelssäkerhet på medellång och lång sikt genom att det bidrar till motståndskraft, resurseffektivitet och social rättvisa.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka möjligheten att införa ett transparent och harmoniserat system för djurskyddsmärkning av animaliska produkter och produkter av animaliskt ursprung, där man även tar hänsyn till transport- och slaktförhållanden.

Tillämpning av förordning (EG) nr 1/2005

30.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater, särskilt dem med uppenbart bristfälliga verkställighetsåtgärder, och kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbättra genomförandet och efterlevnaden och den fullständiga tillämpningen av det nuvarande regelverket, inbegripet genom att fastställa en strikt och harmoniserad kontrollprocedur på EU-nivå. Parlamentet konstaterar att den befintliga lagstiftningen om djurtransporter tillämpas på olika sätt i olika medlemsstater. Parlamentet anser att det enda sättet att åtgärda vissa av de transportrelaterade djurskyddsfrågorna på ett harmoniserat sätt i hela EU, med beaktande av den senaste vetenskapliga forskningen och kunskapen samt de senaste rekommendationerna, är genom en revidering av förordning (EG) nr 1/2005 i syfte att åstadkomma genomförbara och kontrollerbara bestämmelser för alla djur som transporteras.

31.  Europaparlamentet konstaterar att strikta kontroller av djurtransporter från tredjeländer kan minska den illojala konkurrensen mot EU-producenter och uppmuntra tredjeländer att förbättra sina djurtransportnormer.

32.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa striktare nationella åtgärder för att förbättra djurens välbefinnande under transport.

33.  Europaparlamentet uppskattar kommissionens åtagande att se över djurskyddslagstiftningen, däribland förordning (EG) nr 1/2005, för att anpassa den till senaste vetenskapliga rön, rekommendationer och praktisk erfarenhet, och bredda dess tillämpningsområde och göra den lättare att tillämpa för att i slutändan säkerställa en högre djurskyddsnivå. Parlamentet betonar att djurskyddet skulle bli bättre om lagstiftningen om transport av levande djur tillämpades korrekt.

34.  Europaparlamentet betonar att många av dagens problem med genomförandet av förordning (EG) nr 1/2005 beror på skillnader i tolkningen och uppmanar kommissionen att i samband med översynen av förordningen fastställa tydliga, mätbara och kvantifierbara standarder, för att åstadkomma harmoniserad tillämpning i hela EU, samt innovativa djurskyddsbaserade indikatorer. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att beakta de senaste vetenskapliga rönen, inbegripet Efsas kommande bedömning av djurs välbefinnande under transport i EU.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med översynen av förordning (EG) nr 1/2005 genomföra en förhandsbedömning av konsekvenserna, på grundval av en noggrann vetenskaplig undersökning av transporternas inverkan på djur av alla arter och åldrar och en djupgående socioekonomisk, miljömässig och hälsomässig konsekvensbedömning som tar hänsyn till olika geografiska förhållanden och särdrag, däribland EU:s öar, avlägsna regioner och yttersta randområden, och jordbruksmodeller i hela unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att snabbt offentliggöra resultaten av dessa bedömningar för att ge jordbrukarna den säkerhet och förutsägbarhet de behöver för att planera och ge dem tid att komma fram till hur de kan anpassa sig till nya bestämmelser, utan att djurskyddet äventyras.

36.  Europaparlamentet efterlyser ett öppet övervaknings- och rapporteringssystem i EU för att göra både medlemsstaterna och kommissionen fullt ansvariga för genomförandet och tillämpningen av förordning (EG) nr 1/2005 och se till att överträdelser åtgärdas och avhjälps på ett effektivt sätt.

37.  Europaparlamentet konstaterar att slakt och köttberedning som utförs nära uppfödningsplatsen bidrar dels till djurens välbefinnande genom att transporttiden begränsas, dels till minskade utsläpp av växthusgaser.

38.  Europaparlamentet konstaterar att många lokala slakterier har försvunnit, vilket gör att transporterna blir längre, och detta är en utmaning som EU och medlemsstaterna måste ta tag i. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skapa finansieringsmekanismer för att se till att lokala slakterier blir ekonomiskt livskraftiga och får en jämn geografisk spridning nära uppfödningsplatserna.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att underlätta utvecklingen av gårdsslakt med hjälp av mobila slakterier, för att så långt det är möjligt undvika transport av levande djur.

40.  Europaparlamentet noterar bristen på vetenskaplig litteratur om djurs välbefinnande under transport och uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att agera för att få fram mer aktuell vetenskaplig kunskap om detta ämne.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med regelöversynen titta närmare på frågan om djur som inte längre klarar av att transporteras och att anlita sakkunniga för att hitta lösningar på detta problem.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta harmoniserade förfaranden för godkännande av transporter och att vidta åtgärder för att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar under transporten, både inom EU och från tredjeländer.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöva mer kraftfulla verkställighetsbefogenheter vid återkommande och upprepade överträdelser av förordning (EG) nr 1/2005 samt att inleda överträdelseförfaranden och vidta verksamma sanktioner mot medlemsstater som inte tillämpar förordningen korrekt. Parlamentet anser att sanktionerna i första hand bör syfta till att rätta till befintliga problem och ha en avskräckande effekt mot framtida överträdelser.

44.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbilda och anställa tillräckligt många officiella veterinärer och poliser för att säkerställa ändamålsenliga och frekventa kontroller på vägarna och garantera att en veterinär är närvarande under lastningen före varje resa.

45.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och transportörerna att främja och fullt ut tillämpa de kommissionsstödda riktlinjerna för djurtransporter senast vid ikraftträdandet av den reviderade förordning (EG) nr 1/2005, som syftar till att fastställa bästa praxis för att hjälpa branschen att förbättra djurens välbefinnande under transport. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja översättningen av vägledningarna till alla officiella EU-språk, uppmuntra utbyte av erfarenheter på området och sprida information om befintlig bästa praxis och befintliga riktlinjer för att hjälpa behöriga myndigheter och aktörer som arbetar med transport av levande djur att bättre genomföra och följa djurskyddsnormer.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att riktlinjerna uppdateras i linje med de senaste vetenskapliga rönen och överensstämmer med förordning (EG) nr 1/2005. Parlamentet påminner dock om att riktlinjer som tas fram för att fylla luckor i lagstiftningen inte är rättsligt bindande, och uppmanar kommissionen att inkludera bestämmelser för att på lämpligt sätt skydda arter som inte i tillräcklig utsträckning omfattas av lagstiftningen, såsom fjäderfä, kaniner och fisk.

47.  Europaparlamentet anser att lämplig utbildning och fortbildning för alla auktoriserade personer som arbetar inom djurtransportsektorn är ett väsentligt krav för att säkra djurens välbefinnande under transport. Parlamentet insisterar därför på framtagande av ett system för obligatorisk harmoniserad utbildning av alla som deltar i djurtransporter, vilket bör vara ett krav för att få transporttillstånd. Parlamentet anser dessutom att denna utbildning bör omfatta alla aspekter av transportprocessen, såsom transportmedel, transporttyp och syftet med transporten, lämplig hantering av djur och beslutsprocessen när det gäller bedömning av om djuren är starka nog att klara transporten och krav som är relaterade till djurets art, kategori, ålder, fysiska tillstånd, beteende, fysiologi och stresshanteringsmekanismer.

48.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att säkerställa att utbildningen för att erhålla kompetensbevis är art-, kategori- och åldersspecifik och giltig i högst fem år, och att obligatorisk fortbildning krävs för att få ett förnyat kompetensbevis.

49.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att ge räddningspersonal särskild utbildning för att rädda djur samt se till att räddningspersonal som rycker ut vid olycksfall ges tillträde till berörda platser, fordon och fartyg så att de kan utföra sitt arbete.

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid antagandet av delegerade rättsakter enligt förordning (EU) 2017/625(7) säkerställa att bestämmelserna om genomförande och påföljder i den förordningen och dess delegerade rättsakter blir minst lika stränga som de som kommer att upphävas.

Tillståndsförfaranden och godkännande av transportmedel

51.  Europaparlamentet insisterar på att bestämmelserna om transporttid och transportmedel alltid måste ta hänsyn till djurets artspecifika och fysiologiska status, antalet djur som ska transporteras och även de rasbetingade variationerna inom djurens art, kön och ålder. Parlamentet betonar att de transportmetoder som används alltid bör anpassas till djurets fysiologiska, beteendespecifika och psykiska behov och välbefinnande.

52.  Europaparlamentet anser att internationella lufttransportorganisationens krav för transport av djur inom och utanför EU, inbegripet djurparksdjur, bör inkluderas i förordning (EG) nr 1/2005.

53.  Europaparlamentet insisterar på att bestämmelserna om tillräckligt utrymme, beläggningsgrad och ståhöjd måste anpassas till de senaste vetenskapliga uppgifterna och relevanta EU-regler om lastbilars maximala vikt och höjd, med exakta regler som undanröjer tvetydighet, inte lämnar utrymme för olika tolkningar och beaktar artspecifika behov. Parlamentet efterlyser fler studier om dessa frågor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att transportfordonen har tillräcklig inre minimihöjd.

54.  Europaparlamentet påminner om Efsas rekommendation att använda allometriska ekvationer när man definierar utrymme för nötkreatur, får och svin respektive yta per kilo för hästar. Parlamentet anser att användningen av dessa mer objektiva beräkningar kommer att förbättra djurskyddsnormerna och främja en mer konsekvent tolkning från transportörers och kontrollmyndigheters sida.

55.  Europaparlamentet anser att det behövs fler vetenskapliga belägg för att kunna uppnå bättre lösningar och åstadkomma förbättringar vad gäller utformning av transportmedlen, inbegripet lastnings- och lossningsutrustning, med beaktande av art- och kategorispecifika samt fysiologiska, beteendemässiga, åldersmässiga behov och rasspecifika skillnader mellan arter. Parlamentet anser att man vid transportutformningen också bör ta hänsyn till de geografiska förhållandena i ett område och till att små jordbruksföretag ofta måste utföra transporter med enskilda djur eller med flera djur av olika arter samtidigt. Parlamentet betonar att kvaliteten på miljön i djurtransportfordon är mycket viktig för djurens välbefinnande.

56.  Europaparlamentet anser att det behövs bättre utformning av transportmedel och kortare transportavstånd för att förhindra överföring av sjukdomar, med tanke på det allvarliga hotet om antibiotikaresistens.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med en EU-omfattande expertpanel bestående av veterinärer, kvalificerade yrkespersoner från relevanta icke‑statliga organisationer, tekniska ingenjörer, sjöfartsmyndigheter, transportföretag, tillverkare och företrädare för behöriga myndigheter, fastställa och föreslå en uppsättning harmoniserade kriterier och miniminormer som kan användas av de behöriga nationella myndigheterna när de godkänner alla djurtransportmedel och djurboxar.

58.  Europaparlamentet efterlyser ett EU-omfattande system för fartygsgodkännande genom ett enhetligt förfarande, med tanke på att fartygscertifieringarna kräver att såväl ingenjörer som veterinärer är involverade. Parlamentet anser att det är av grundläggande betydelse att rekommendationerna i nätverksdokumentet om godkännande och inspektion av fartyg för djurtransport(8) genomförs i alla medlemsstater. Parlamentet anser att det är mycket angeläget att hindra fartyg från att bedriva verksamhet under ett annat namn och på så sätt begära nya licenser, särskilt när de har varit inblandade i allvarliga överträdelser av förordning (EG) nr 1/2005.

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skärpa kontrollen av att fartyg som används för djurtransport följer sjösäkerhetsnormerna. Parlamentet uppmanar särskilt medlemsstaterna att tillämpa striktare förfaranden för fartygscertifiering.

60.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna inte bör tillåta djurtransport med fordon och fartyg som inte uppfyller bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara striktare när det gäller dels certifierings- och godkännandeförfaranden för fordon och fartyg, dels beviljandet av kompetensbevis för förare. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara striktare med att vid bristande efterlevnad avslå ansökningar om certifiering och godkännande och att vid behov dra tillbaka redan utfärdade godkännanden. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara striktare med att utfärda sanktioner mot medlemsstater som godkänner transportmedel som inte uppfyller djurskyddskraven.

61.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det inte finns några glipor mellan golv eller vägg och skiljeväggarna i transportfordon.

62.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa förutsättningar för att säkerställa att ingenjörer på lämpligt sätt kan hjälpa veterinärer eller andra behöriga personer med certifiering i samband med godkännandeprocessen för transportmedel när det gäller specifika föremål, såsom ventilationssystem, luftkonditionering och uppvärmning, vatten- och utfordringsutrustning, utrustning för kontroll och upprätthållande av vattenkvaliteten samt fartygens nödsystem och deras primära kraftkällor.

63.  Europaparlamentet anser att det bör vara obligatoriskt med övervakningskameror i transportmedel för transporter över långa avstånd, med särskilt fokus på i- och urlastning, för att skydda djurens välbefinnande och för att de aktörer som följer reglerna ska skyddas från illojal konkurrens. Parlamentet betonar att skydd av personuppgifter och integritet, inbegripet för personer som inte medverkar i djurtransport men som kan komma att filmas utan att de vet om det, måste säkerställas av de behöriga myndigheterna under hela processen. Parlamentet anser att transportörerna måste bevara videoupptagningarna under en bestämd tid och på begäran ge de behöriga myndigheterna tillgång till dem.

64.  Europaparlamentet anser att de beredskapsplaner som transportören lägger fram bör omfatta alla typer av incidenter och nödsituationer som kan inträffa under en transport, både naturliga och till följd av mänskliga handlingar, bland annat att åtgärda mekaniska problem, hantera förseningar, fastställa alternativa rutter vid behov och säkerställa tillräcklig tillgång till foder och vatten. Parlamentet anser att beredskapsplanerna måste anpassas så att de återspeglar de särskilda förhållandena för varje enskild transport. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att det fastställs tydliga regler om att tillstånd inte ska ges för transporter där beredskapsplanerna är orealistiska eller orimliga eller helt saknas, och uppmanar medlemsstaterna att underkänna färdjournaler som saknar en trovärdig eller fullständig beredskapsplan.

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbjuda transporter där det är omöjligt att lasta ur, ge skydd åt, utfordra eller vattna djur vid gränsövergångar och hamnar eller andra farliga nyckelplatser.

66.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter att genomföra ordentliga lastningsinspektioner i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 1/2005.

Kontroller och insamling och utbyte av uppgifter

67.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att snabbt ta fram en central databas över godkända transportörer och kompetensbevis i EU. Parlamentet efterlyser offentliggörande av en årlig rapport om överträdelser av förordning (EG) nr 1/2005 och de sanktioner som tillämpas, och begär även att denna beaktas i samband med den framtida förordningen. Parlamentet anser att kompetensbevisen bör ha ett enhetligt flerspråkigt format, som ska fastställas i EU-lagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett europeiskt certifieringssystem för befraktare och deras personal, för att säkerställa att de förstnämnda är tillräckligt väl utrustade och att de senare har tillräcklig utbildning för transport av levande djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att sammanställa en förteckning över aktörer som gjort sig skyldiga till allvarliga och frekventa överträdelser av förordningen, en förteckning som bör uppdateras regelbundet och delas med de nationella myndigheterna.

68.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra det integrerade veterinärdatasystemet (Traces), och se till att det används på ett effektivare, mer transparent och mer systematiskt sätt, och att utnyttja dess nya funktioner för att bättre rikta sina inspektioner och/eller revisioner på grundval av en riskbedömning för att stödja medlemsstaternas utarbetande av riskanalyser för kontroll av transporter av levande djur och se till att rimlighetskontrollerna i samband med godkännande av färdjournaler och efterföljande kontroller blir effektiva. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa Traces-plattformens lättillgänglighet, med bredare tillgång för alla behöriga användare och enklare åtkomst för behöriga myndigheter, och att medverka till harmonisering av förfarandena mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa bättre utbildning för operatörer som använder systemet. Parlamentet anser att Traces bör användas för alla transporter som inbegriper sjöfart.

69.  Europaparlamentet betonar behovet av att förenkla processerna för planering av färdjournaler. Parlamentet efterlyser en snabb övergång från färdjournaler i pappersform till digitala färdjournaler, som efter godkännande av en officiell veterinär bör skickas till de behöriga myndigheterna och göras tillgängliga för behöriga myndigheter i alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de behöriga myndigheterna kontrollerar att färdjournalen innehåller realistisk information och därmed uppfyller kraven i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1/2005, och att se till att transportplaneringen innehåller bevis på en bokning vid en kontrollstation, inklusive foder och vatten.

70.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en gemensam minimiram för antalet kontroller av djurtransporter, i syfte att se till att antalet nationella och europeiska kontroller står i proportion till antalet djur som lämnar varje medlemsstat. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att föreslå kontrollösningar som inte medför ytterligare byråkratiska hinder som skulle kunna äventyra välbefinnandet för de djur som ska transporteras eller kontrollernas enhetlighet i hela unionen. Parlamentet anser att medlemsstater som delegerar kontroller till andra myndigheter bör införa system för att kontrollera förekomsten och genomförandet av riskanalyser, och kvaliteten på dessa.

71.  Europaparlamentet betonar att utbyggnaden av regionala slakterier bör främjas och slakt på gårdar tillåtas för att undvika långa transportvägar och därmed ytterligare öka djurens välbefinnande.

72.  Europaparlamentet betonar att de handlingsplaner som medlemsstaterna lägger fram för att åtgärda de brister som upptäckts i genomförandet av förordning (EG) nr 1/2005 måste innehålla konkreta initiativ med strikta tidsfrister för slutförande. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en grundlig uppföljning av planerna för att säkra att åtgärderna genomförs fullt ut och att målen till fullo uppnås. Parlamentet understryker att medlemsstaterna har möjlighet att införa strikta regler för att säkerställa levande djurs välbefinnande under transport.

73.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå och införa ett harmoniserat och effektivt EU-sanktionssystem, med fastställande av gemensamma minimikriterier för sanktioner vid överträdelser av förordningen, i syfte att lägga grunden för ett verksamt, proportionerligt och avskräckande system i hela EU, och att i sanktionssystemet ta i beaktande överträdelsens art, allvar, omfattning och varaktighet och förekomsten av tidigare överträdelser.

74.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att deras nationella polisstyrkor utbildas för att aktivt identifiera brott mot EU:s djurtransportlagstiftning.

75.  Europaparlamentet betonar behovet av enhetlig utbildning av polisstyrkor i alla medlemsstater för att säkerställa ordentliga kontroller i alla skeden av resan.

76.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att säkerställa heltäckande och homogena kontroller av att transportbestämmelserna följs, för att förhindra ”djurdumpning” inom EU.

77.  Europaparlamentet begär att kommissionen och medlemsstaterna utvecklar ett förfarande som gör det möjligt att snabbt återkalla tillstånden för företag som grovt och upprepade gånger bryter mot förordning (EG) nr 1/2005, vilket även ger upphov till illojal konkurrens.

78.  Europaparlamentet anser att djurbaserade indikatorer för välbefinnande, såsom fysiska, fysiologiska och beteendemässiga index (dvs. baserade på observationer av djuren) samt eventuell användning av kroppsburna monitorer och biokemiska markörer bör införlivas i förordning (EG) nr 1/2005 och användas av de behöriga myndigheterna och kommissionen för insamling av uppgifter, veterinärinspektörer, transportörer och aktörer på kommersiella villkor. Parlamentet anser att sådana verktyg är nödvändiga för att kunna bedöma djurens välbefinnande före, under och efter transport. Parlamentet konstaterar att vissa sådana indikatorer redan finns, medan andra håller på att utvecklas av europeiska referenscentrum, men betonar behovet av ytterligare forskning och datainsamling på området.

79.  Europaparlamentet anser att tillgång i realtid till satellitnavigeringssystem och temperaturregistreringar är av grundläggande betydelse för de behöriga myndigheterna och transportörerna under hela resan. Parlamentet anser att transportmedlen bör utrustas med modernare kontrollsystem som övervakas av de behöriga myndigheterna, såsom temperaturmätning, mätning av fuktighetsindex inne i och utanpå fordonet, information om vattenförsörjning och videoupptagning av i- och urlastning. Parlamentet påminner om att skydd av personuppgifter och integritet måste säkerställas av de behöriga myndigheterna under hela processen.

80.  Europaparlamentet insisterar på att de behöriga myndigheterna måste ges tillgång i realtid till ursprungliga elektroniska uppgifter från den som organiserar eller utför en transport, från det att lasten skickas iväg från avreseorten tills djuren lastas av på bestämmelseorten, för att säkerställa tillgång till uppgifter som inte kan manipuleras.

81.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas behöriga myndigheter att genomföra oanmälda kontroller av planeringen och genomförandet av djurtransporter.

82.  Europaparlamentet betonar att transporter inom EU också bör inspekteras vid lastning. Parlamentet begär att de behöriga myndigheterna i lastningsskedet kontrollerar att golvytes- och takhöjdskraven i förordning (EG) nr 1/2005 är uppfyllda, att ventilations- och vattensystemen är i funktion som de ska, att vattningsanordningarna fungerar korrekt och är lämpade för de djurarter som transporteras, att inga djur som är i dåligt skick lastas i, och att det finns tillräckligt med foder och strö.

83.  Europaparlamentet uppmanar av djurskyddsskäl medlemsstaterna att utföra retroaktiva kontroller för att ta reda på om djuren lastats ur under hela den viloperiod som krävs enligt EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge medlemsstaterna ett klart uppdrag att se till att behöriga myndigheter agerar på ett harmoniserat sätt för att se till att inga transporter godkänns där retroaktiva kontroller inte utförs regelbundet.

Transporttider och viloperioder

84.  Europaparlamentet rekommenderar införande av ett gemensamt art-specifikt EU‑förfarande för registrering av utfodrings- och vattningsfrekvensen från sista utfodringen före ilastning på ursprungsanläggningen fram till transportens slut, utan att detta orsakar ytterligare tidsspillan eller ökad stress under uppehåll eller vid i- och urlastning. Parlamentet insisterar på att kommissionen vidtar åtgärder för att se till att medlemsstaterna på lämpligt sätt bestraffar överträdelser när restiden överskrids.

85.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att också inspektera transporter inom EU när djur lastas in i fordonen, för att kontrollera att kraven i förordning (EG) nr 1/2005 följs.

86.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det finns ett tillräckligt antal tillgängliga, rena och fungerande vattningsanordningar som är anpassade till varje djurart, att vattentanken är fylld och att det finns tillräckligt med färskt strö.

87.  Europaparlamentet rekommenderar att transporttiden för husdjur som ska slaktas i princip inte bör överstiga åtta timmar i framtida lagstiftning, samtidigt som hänsyn tas till de särskilda geografiska omständigheterna i vissa regioner, såsom öar, de yttersta randområdena, avlägsna regioner och områden där infrastrukturen är underutvecklad. Parlamentet betonar att den maximala restiden måste gälla alla transportmedel, utom sjöfart.

88.  Europaparlamentet insisterar på att bestämmelserna om transportens maximala längd bör ses över, för att inkludera uppgifter från befintliga och pågående vetenskapliga studier och ta hänsyn till djurens art-, ålders- och kategorispecifika behov.

89.  Europaparlamentet anser att befintliga EU-medel bör avsättas för att ekonomiskt stödja småskaliga, lokala, kollektiva och mobila slakterier och beredningsenheter, så att djur kan slaktas på gården eller så nära uppfödningsorten som möjligt. Parlamentet uppmuntrar med eftertryck alternativa strategier till långdistanstransporter, exempelvis att bygga lokala och ekonomiskt bärkraftiga slakterier och beredningsanläggningar på fler ställen, med incitament och stöd via EU-medel där så är lämpligt, samt lagstiftningsinitiativ i medlemsstaterna för att möjliggöra gårdsslakt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att där så är lämpligt tillåta nödslakt direkt på uppfödnings- eller gödningsanläggningen om det konstateras att ett djur inte är i skick att transporteras.

90.  Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att inrätta prioriterade körfält för djurtransporter vid EU:s gränsövergångar för att minska transporttiderna.

91.  Europaparlamentet anser att ”transporttid” bör definieras som all tid i rörelse, utan att räkna med tiden för lastning i ett transportmedel och lossning från det transportmedlet vid ankomst till slutdestinationen. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att kontrollera om de planerade tiderna för lastning och lossning är realistiska, står i proportion till antalet djur som ska lastas och lossas och är korrekt angiven i färdjournalen. Parlamentet anser dessutom att det är viktigt att vidta åtgärder för att förhindra användning av uppsamlingsplatser som syftar till att kringgå maxtidsbestämmelserna för resan till slutdestinationen.

92.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att beakta vetenskapligt grundade bevis för att förbättra kvaliteten på all transport av levande djur, med fokus på de negativa aspekter som är orsaken till djurskyddsproblem, såsom djurets skick för transport, utfodring och vattning, viloperioder och temperatur, samtidigt som man skiljer mellan olika transportmedel där så är relevant.

93.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid översynen av förordning (EG) nr 1/2005 införa bestämmelser om valet av den kortaste och lämpligaste vägen till slutdestinationen.

Temperatur under transport

94.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa optimal temperatur i fordonen för de transporterade djuren under hela resan, oavsett om transportmedlet är stillastående eller rör sig och oavsett utomhustemperaturen. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att strikt tillämpa de regler om lägsta och högsta temperatur inuti transportmedlet som fastställs i förordning (EG) nr 1/2005. Parlamentet anser att medlemsstaterna endast bör godkänna en resa, färdjournaler och färdplaner när temperaturerna beräknas ligga inom intervallet 5 °C och 30 °C för hela resan, oavsett vilken typ av transport det handlar om, såvida inte det transportmedel som används är utrustat med en klimatanläggning som kan hålla temperaturerna inom lämpligt intervall.

95.  Europaparlamentet konstaterar att djurens kroppsvärme kan höja temperaturen inne i ett transportmedel, vilket kan leda till högre temperaturer inne i fordonet än utanför.

96.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra ytterligare och lämpliga kontroller under värmeböljor och efterlyser studier för att fylla kunskapsluckorna om temperaturernas inverkan på djurens välbefinnande.

97.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att slå fast att bestämmelsen om fordonstemperatur gäller under hela transporten fram till slutdestinationen. Parlamentet insisterar på att kommissionen, vid behov genom rättsliga åtgärder, måste säkerställa att medlemsstaterna inte åsidosätter denna bestämmelse.

98.  Europaparlamentet efterlyser utveckling av ett enhetligt väderprognossystem baserat på data från Europacentret för medellånga väderprognoser för att förenkla de officiella veterinärernas rimlighetskontroller.

99.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att transportfordonen uppfyller minimikraven på utrymme enligt kapitel VII i bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005, och att djuren får mer utrymme vid höga temperaturer.

100.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att i framtiden utarbeta mer specifika bestämmelser om optimala temperaturintervall i transportfordon, med beaktande av olika behov beroende på art, ålder och kategori, djurets fysiologiska status, variationer mellan raser inom en och samma art, ålders-, köns- och miljöanpassningar samt djurens temperaturreglering. Parlamentet anser att temperaturintervallet bör fastställas på grundval av faktisk temperatur, dvs. kombinationen av temperatur och fuktighet. Parlamentet rekommenderar dessutom att temperatur, fuktighet och ammoniak registreras med hjälp av anordningar som placeras i de olika utrymmena i transportmedlet, oavsett om transporten sker till sjöss, i luften eller på väg. Parlamentet betonar att instrumenten för temperaturövervakning måste kontrolleras, kalibreras och certifieras av de behöriga nationella myndigheterna.

Transportduglighet och sårbarhetskategorier: icke avvanda djur, dräktiga djur och djur i slutet av sitt produktiva liv

101.  Europaparlamentet anser att det krävs mer forskning för att fastställa lämpligt foder, utfodrings- och idisslingsintervall, värmereglering, vilobehov och fysisk förmåga att klara av transporter utan att ta skada för alla djurarter och djurkategorier som transporteras. Parlamentet anser att djurens välbefinnande bör ha högsta prioritet och att kunskapsluckor bör åtgärdas genom ökad vetenskaplig forskning.

102.  Europaparlamentet anser att mer forskning måste inriktas på att förbättra kunskaperna om unga och icke avvanda djurs särskilda och specifika behov vid transport, i synnerhet i fråga om optimal transporttid, i enlighet med använt transportmedel, optimalt utrymme, rätt ålder, lämpliga vattningssanordningar, lämpliga mjölkersättningar, lämplig utfodringshantering på uppsamlingscentrumen, utfodringsintervall under transport och optimala förutsättningar för uppfödning av djuren på ursprungsanläggningen samt bedömning av om djuren är i skick att transporteras, vilket måste säkerställas.

103.  Europaparlamentet begär att definitionen av icke avvanda djur förtydligas för att specificera vilka djur som inte på egen hand kan ta till sig tillräckligt med fast foder och vatten, och med en tydlig minimiålder, angiven i veckor, beroende på art och med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen om immunsystem och utfodringsbehov hos dessa djur.

104.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med stöd av expertgranskade vetenskapliga studier, införa tidsgränser för transporter för icke avvanda djur. Parlamentet anser att transport av icke avvanda djur bör undvikas och inte tillåtas för kalvar under fyra veckor, utom om transporten genomförs av jordbrukare och är kortare än 50 km. Parlamentet anser att transportbegränsningen för dessa djur måste tas i allvarligt övervägande i den kommande förordningen, även med beaktande av behovet av åtgärder för att se till att alla djur får lämplig omsorg på ursprungsanläggningen.

105.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja mobila slakterier i avsides belägna områden, i synnerhet i bergs- och öregioner. Parlamentet påminner om att sådana mobila slakterier skulle förbättra välbefinnandet för skadade djur, som inte kan transporteras till vanliga slakterier, och skulle främja direktförsäljning.

106.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att ge Efsa mandat att utarbeta gemensamma obligatoriska EU-riktlinjer för bedömning av om djuren är i skick att transporteras, för att säkerställa en harmoniserad strategi i hela EU. Parlamentet anser vidare att användningen av dessa riktlinjer måste kontrolleras och kopplas till sanktionssystem.

107.  Europaparlamentet noterar skillnaderna mellan djurtransporter på väg och till sjöss. Parlamentet efterlyser ytterligare forskning för att bättre förstå hur respektive transportsätt påverkar djurens välbefinnande.

108.  Europaparlamentet anser att det särskilt besvärliga geografiska läget i öregioner och de yttersta randområdena kräver att man främjar lokal uppfödning och korta leveranskedjor i dessa områden i syfte att minska transporttiden för djuren.

109.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja mobila slakterier i öregioner, framför allt i de yttersta randområdena. Parlamentet påminner om att användning av sådana mobila slakterier skulle göra det möjligt att avsevärt minska antalet väg- och sjötransporter av levande djur i dessa regioner.

110.  Europaparlamentet betonar att dräktiga honor har mycket specifika biologiska behov och är särskilt sårbara vid transporter, som kan leda till missfall eller födsel under resan, med risk för att modern eller ungen dör. Parlamentet anser att transport av dräktiga djur bör undvikas och anser att transport av dräktiga djur under den sista tredjedelen av dräktigheten bör begränsas till högst 4 timmar, eftersom det då är större risk för bristande välbefinnande under transporten. Parlamentet efterlyser mer forskning för utveckling av mer exakta metoder för att fastställa gestationsålder och bedöma huruvida djur är transportdugliga i enlighet med dräktighetens stadium. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att vara mycket vaksamma för att se till att djur i dåligt skick inte transporteras, särskilt dräktiga hondjur som överskrider den maximala dräktighetstid som fastställs i förordning (EG) nr 1/2005.

111.  Europaparlamentet anser att risken för lägre skyddsnivå för sårbara djur med lägre ekonomiskt värde, särskilt djur i slutet av sitt produktiva liv, är mycket påtaglig och att detta därför bör tas med i översynen av bestämmelserna, samtidigt som man undviker långväga transporter av dessa djur, på grund av svårigheten att bedöma deras skick och deras transportduglighet. Parlamentet anser att transport av djur i slutet av sitt produktiva liv endast bör tillåtas till närmaste artspecifika slakteri. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja initiativ och investeringar för att stärka nätverket av mobila, lokala och regionala slakterier, i syfte att säkerställa en framtida gräns på högst fyra timmars transport av djur i slutet av sitt produktiva liv.

112.  Europaparlamentet insisterar på att förare, om djur blir sjuka eller skadas under transport, omedelbart måste kontakta en veterinär och att de berörda djuren då måste förklaras icke-transportdugliga, skiljas från de andra djuren och ges första hjälpen-behandling.

Arter som inte i tillräcklig utsträckning omfattas av förordning (EG) nr 1/2005

113.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att utarbeta lagstiftningsförslag på grundval av de senaste vetenskapliga rönen om behoven hos fiskar och andra vattenlevande djur och om transportmetoder för att minimera deras lidande under transporten. Parlamentet betonar att nya bestämmelser bör innehålla en detaljerad checklista för planering och förberedelser före transport, specifika bestämmelser om vattenkvalitetsparametrar, täthet, hantering under lastning och lossning samt kontroller av djurens välbefinnande efter transport. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att riktlinjerna uppdateras enligt de senaste vetenskapliga rönen och överensstämmer med förordning (EG) nr 1/2005 och efterlyser specifika villkor för kommersiell transport av fisk. Parlamentet betonar dessutom att särskild utbildning och certifiering bör tillhandahållas när det gäller transport av fisk.

114.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera bestämmelser i förordning (EG) nr 1/2005 för att på ett korrekt sätt skydda de arter som inte redan omfattas av lagstiftningen på ett tillfredsställande sätt. Parlamentet påminner om att riktlinjer för att fylla luckor i lagstiftningen, vad gäller specifika arter, inte är rättsligt bindande, och uppmanar kommissionen att inkludera bestämmelser för att på lämpligt sätt skydda arter som inte i tillräcklig omfattning omfattas av lagstiftningen, såsom fjäderfä och kaniner. Parlamentet efterlyser dessutom artspecifika bestämmelser i följande fall, inbegripet, i förekommande fall, maximal restid beroende på transportskäl. Parlamentet anser att det krävs särskilda behållare för fjäderfä som gör det möjligt för fåglarna att stå i sitt naturliga läge och ha tillräckligt med luft ovanför huvudena, med regler för korrekt hantering, särskilt när de fångas före transport. Parlamentet konstaterar att bristen på bestämmelser i förordningen om kaniner ibland leder till felaktig användning av fjäderfäbehållare för transport av kaniner. Parlamentet anser att transport av fjäderfä och kaniner endast bör tillåtas till närmaste artspecifika slakteri. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja initiativ och investeringar för att stärka nätet av mobila, lokala och regionala slakterier, i syfte att säkerställa en framtida gräns på högst fyra timmars transport av dessa djur.

115.  Europaparlamentet framhåller det akuta behovet av att utvärdera den senaste vetenskapliga informationen om sällskapsdjurs välbefinnande under transport. Parlamentet anser att det krävs mer forskning om sällskapsdjurs behov, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005 om Efsas yttranden om katters och hundars behov. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa detaljerade bestämmelser om kommersiell transport av sällskapsdjur på grundval av aktuella vetenskapliga rön, med särskild uppmärksamhet på separation av djur, utrymmeskrav, stapling, strö, ett lämpligt temperatur- och fuktintervall för att säkerställa djurens välbefinnande samt lämplig utbildning för den personal som ansvarar för hantering och transport av djuren.

116.  Europaparlamentet framhåller det akuta behovet av att utvärdera den senaste vetenskapliga informationen om hästars behov och välbefinnande under transport. Parlamentet förväntar sig att kommissionen beaktar dessa arter genom att föreslå artspecifika krav i den reviderade förordningen (EG) nr 1/2005.

Särskilda bestämmelser om sjötransport

117.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder som möjliggör en övergång till handel med kött, slaktkroppar och genetiskt material, där så är lämpligt, som skulle kunna ersätta behovet av sjötransporter. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att förbättra och förtydliga bestämmelserna om sjötransport, särskilt när det gäller tillståndsförfaranden, definition och identifiering av organisatörer och transportörer och deras skyldigheter, i syfte att upprätta en tydlig ansvarskedja och transparent kommunikation mellan jordbrukare, transportörer och veterinärer med de behöriga myndigheterna. Parlamentet efterlyser avskräckande åtgärder, inklusive ekonomiska sanktioner, för att förhindra att döda djur kastas överbord i havet eller längs transportrutter i enlighet med den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpolkonventionen).

118.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det inom 30 km från gränser eller hamnar finns lämpliga och tillräckliga anläggningar för att lasta av, utfordra och vattna djuren och låta dem vila ordentligt, så att djurens välbefinnande säkras vid eventuella förseningar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte godkänna transporter om sådana anläggningar saknas.

119.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en förteckning över hamnar med lämpliga anläggningar för djurinspektion, på grundval av information från medlemsstaterna och lämplig övervakning av kommissionen.

120.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att dessa anläggningar faktiskt också används, när urlastning krävs, innan djuren lastas på fartyg och att djuren inte hålls kvar i lastbilar längre tid medan de väntar på att lastas på ett fartyg.

121.  Europaparlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att samarbeta bättre i planeringen av djurtransporter för att förhindra alltför stora anhopningar vid gränskontroller.

122.  Europaparlamentet noterar behovet av att undersöka möjligheterna att förbättra kvaliteten på sjöfartstransporterna för avelsdjur med hög hälsostatus och låta djuren vila i fordonet om urlastning kan skada djurens hälsostatus.

123.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstater med hamnar eller yttre gränser, vilka är ansvariga för att kontrollera fordon och fartyg på väg till tredjeländer, att bestraffa överträdelser av EU-rätten.

124.  Europaparlamentet anser att det är avgörande med obligatorisk oberoende veterinärnärvaro, i proportion till antalet djur, under viloperioder vid officiella uppstallningsanläggningar samt lastning och lossning, särskilt för långväga transporter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa krav på veterinärnärvaro i samband med sjöfart eller, som en sista utväg, närvaro av en certifierad yrkesperson med lämplig kompetens ombord under hela resan till sjöss, i syfte att kontrollera genomförandet av relevanta normer för djurhälsa och djurskydd och ge stöd i realtid för sjuka eller skadade djur ombord, samt att anpassa vattningen och utfodringen av djuren till deras omedelbara behov.

125.  Europaparlamentet efterlyser obligatoriska bestämmelser om att genomföra inspektioner efter lastning av ett fartyg för att förebygga olyckor.

126.  Europaparlamentet anser att det är av grundläggande betydelse att en oberoende veterinär alltid måste vara närvarande vid lastningen och slutdestinationen för långa transporter till länder utanför EU. Parlamentet betonar att närvaron av en veterinär möjliggör en ny bedömning av transportdugligheten och kan bidra till att säkerställa efterlevnad av EU-rätten och verkställandet av den relevanta domen från EU-domstolen.

Transport av levande djur till tredjeländer

127.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inspektera alla sändningar vid lastningsstället och vid slutdestinationen i samband med långa transporter till länder utanför EU och att göra en noggrann bedömning för att utarbeta förfaranden för inspektionerna, bland annat vad gäller mängden foder och vatten för hela transporten, utrymme och ståhöjd för djuren, vattenanordningarnas kvalitet, placering och funktion allt efter de transporterade djurens behov och ströets kvalitet, och för att säkerställa att inga icke transportdugliga djur lastas. Parlamentet uppmanar kommissionen att agera mot medlemsstater som godkänner export av levande djur när verkställandet av domstolens dom i mål C-424/13(9) inte kan garanteras.

128.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samla in heltäckande uppgifter och att i översynen av förordning (EG) nr 1/2005 inkludera ett krav på att utarbeta rapporter om djurens hälsotillstånd och dödssiffror vid ankomsten till slutdestinationen.

129.  Europaparlamentet insisterar på att prioriterade djurtransportkörfält inrättas och används vid såväl yttre som inre EU-gränser, med viloanläggningar i nära anslutning som är lämpliga för de transporterade djuren, i syfte att göra resan kortare genom att undanröja väntetider, i största möjliga utsträckning minimera alla dröjsmål som kan inverka negativt på djurens välbefinnande och minska den totala transporttiden. Parlamentet rekommenderar att dokument skickas i förväg i elektroniskt format till de mottagande myndigheterna.

130.  Europaparlamentet insisterar på att transport av levande djur till tredjeländer endast bör tillåtas när den behöriga myndigheten har erhållit garantier för att färdjournalen är fullständigt ifylld och att den är realistisk med påvisbara belägg och garantier för att kraven i förordning (EG) nr 1/2005 kommer att uppfyllas under hela resan fram till slutdestinationen, inklusive de etapper av transporten som äger rum utanför EU, i enlighet med EU-domstolens dom i mål C-424/13. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se till att de regler som gäller inom EU även tillämpas på djurtransporter som lämnar unionen. Parlamentet noterar att vissa länder/regioner nyligen försvarade sitt beslut att begränsa långväga transporter av djur, närmare bestämt vid export av levande djur och transport av specifika djurkategorier, särskilt när transporter kräver ett uppehåll på 24 timmar, på grund av att det saknas kontrollstationer i tredjeländerna.

131.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en förteckning över tredjeländer som har minst lika strikta djurskyddsbestämmelser som EU, dit export av levande husdjur kan tillåtas direkt på grundval av ett internationellt avtal. Parlamentet uppmanar samtidigt kommissionen att ta itu med problemet med länder utanför EU som använder sin certifiering för att fungera som transitnav för transport av djur till icke-certifierade tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta, för andra fall, ett certifierat kontrollsystem som säkerställer efterlevnad av EU:s lagstiftning under alla delar av resan i samband med transport till tredjeländer. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att bedöma exempel på bästa praxis när det gäller certifiering och granskningsinstrument för att säkerställa spårbarhet och välbefinnande vid transport av levande djur till tredjeländer.

132.  Europaparlamentet noterar att det för närvarande inte finns något kontrollsystem för transporter till tredjeländer, vilket leder till situationer där export av djur till tredjeländer ofta inte följer förordning (EG) nr 1/2005 och ofta strider mot domstolens dom i mål C‑424/13 i denna fråga. Parlamentet kräver att djurtransporter mellan EU och tredjeländer endast ska tillåtas när de europeiska normer som fastställts genom domstolens dom i mål C-424/13 kan säkerställas.

133.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att eftersträva enhetliga djurskyddsnormer under transporter mellan EU-länder och länder utanför EU i bilaterala handelsförhandlingar, för att skydda europeiska jordbrukare från illojal konkurrens.

134.  Europaparlamentet insisterar på behovet av att stärka samarbetet och kommunikationerna med tredjeländer, särskilt om ömsesidigt bistånd och snabbt informationsutbyte och om genomförandet av olika initiativ i syfte att öka medvetenheten och främja genomförandet av EU-normer i tredjeländer, i synnerhet för kött- eller animalieprodukter som importeras till EU.

135.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att ge sina inspektörer, inbegripet veterinärer och tekniska ingenjörer, i uppdrag att genomföra ingående inspektioner och bedömningar för att utarbeta en centraliserad, granskad och ackrediterad förteckning över viloanläggningar i tredjeländer, i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1/2005. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte godkänna färdjournaler i framtiden om det inte har bekräftats att de föreslagna viloanläggningarna faktiskt finns med på denna förteckning och att de därmed uppfyller de nödvändiga villkoren för urlastning av djuren. Parlamentet betonar dessutom att bokningsbekräftelser för varje viloanläggning är nödvändiga för att garantera att det finns tillräckligt med utrymme för alla djur som anges i transportplanen.

136.  Europaparlamentet noterar vikten av att undersöka möjligheterna att förbättra kvaliteten på sjöfartstransporterna för avelsdjur med hög hälsostatus och låta djuren vila i fordonet om urlastning kan skada djurens hälsostatus.

137.  Europaparlamentet anser att det är av största vikt att öka det ekonomiska stödet till utlandsbistånd och internationellt samarbete, i synnerhet för tredjeländer där det behövs större investeringar när det gäller till exempel kylning av slaktkroppar eller hantering av avelsmaterial.

138.  Europaparlamentet upprepar vikten av verkställbara kapitel om handel och hållbar utveckling i alla EU:s handelsavtal, som ett sätt att garantera att de större lagstiftningsförslag som läggs fram är förenliga med EU:s handelspolitik och efterlevs av tredjeländer som har undertecknat handelsavtal med EU. Parlamentet understryker att kapitel om handel och hållbar utveckling också bör ta hänsyn till likvärdiga produktionsstandarder, särskilt djurskydd.

139.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda EU:s handelspolitik som påtryckningsmedel för att öka efterlevnaden av förordning (EG) nr 1/2005 utanför EU, samtidigt som man bibehåller målet att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU och garanterar att dessa efterlevnadskostnader inte påverkar EU-företagen i oproportionerligt hög grad.

140.  Europaparlamentet kräver att EU-normer för djurskydd och djurens välbefinnande måste uppfyllas även vid import från tredjeländer för att säkerställa europeiska producenters konkurrenskraft.

Rapportering

141.  Europaparlamentet begär att alla medlemsstater årligen rapporterar till kommissionen om antalet djur som transporteras inom EU och exporteras utanför EU, kontroller som utförts under dessa transporter jämte belägg för detta, upptäckta överträdelser under transporterna jämte belägg för detta samt uppföljningsåtgärder som medlemsstaterna vidtagit, vilka kommissionen bör offentliggöra inom två månader efter det att medlemsstaten lämnat in uppgifterna.

142.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att varje år rapportera till parlamentet om sina åtgärder för att förbättra skyddet av djur och deras välbefinnande under transport.

o
o   o

143.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation och undersökningskommitténs slutrapport till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) EUT L 239 I, 24.7.2020, s. 1.
(3) EUT L 3, 5.1.2005, s. 1.
(4) Särskild rapport nr 31/2018 av den 14 november 2018 Djurs välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och praktiskt genomförande.
(5) Efsa, Animal transport: help us prepare our assessment, 15 april 2021.
(6) Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 oktober 2004, kommission/Nederländerna, C-113/02, ECLI:EU:C:2004:616, och domstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 maj 2008, Danske Svineproducenter/Justitsministeriet, C-491/06, ECLI:EU:C:2008:263.
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).
(8) Kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, direktoratet för hälsa och livsmedel: revision och analys, enhet F.2: djur, nätverksdokument från nationella kontaktpunkter Network document on livestock vessels, 2020.
(9) Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015, mål C-424/13 Zuchtvieh-Export GmbH mot Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.

Senaste uppdatering: 11 april 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy