Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0262(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0114/2021

Внесени текстове :

A9-0114/2021

Разисквания :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Гласувания :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Приети текстове :

P9_TA(2022)0046

Приети текстове
PDF 143kWORD 49k
Четвъртък, 17 февруари 2022 г. - Страсбург
Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени и репротоксини по време на работа ***I
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2022 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2020)0571– C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0571),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, и по-специално член 153, параграф 2, буква б) във връзка с член 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0301/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 февруари 2021 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 22 декември 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A9-0114/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 56, 16.2.2021 г., стр. 63.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 февруари 2022 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
P9_TC1-COD(2020)0262

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2022/431.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета във връзка с обхвата на Директива 2004/37/ЕО

[да се публикува в серия L непосредствено след законодателния акт]

Европейският парламент и Съветът споделят общото разбиране, че опасните лекарствени продукти, които съдържат вещества, които отговарят на критериите за класификация като канцерогенни (категория 1A или 1B), мутагенни (категория 1A или 1B) или токсични за репродукцията вещества (категория 1A или 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, попадат в обхвата на Директива 2004/37/ЕО. Всички изисквания на Директива 2004/37/ЕО се прилагат съответно за опасните лекарствени продукти.

Изявление на Комисията  План за действие и законодателни предложения

Задълженията, наложени на Комисията в член 18а, трети параграф по отношение на представянето на план за действие и представянето на законодателно предложение, не могат да противоречат на институционалните прерогативи на Комисията и правото ѝ на инициатива, произтичащо пряко от Договорите.

Член 18а, трети параграф се позовава на член 16 от Директива 2004/37/ЕО, в който се установява задължение за определяне на гранични стойности въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, по отношение на всички вещества, за които това е възможно. При прилагането на тази разпоредба Комисията се приканва също така да представи плана за действие, посочен в член 18а, трети параграф. От съображения за прозрачност този план за действие ще се състои от списък със следващите 25 нови или преразгледани вещества, които ще бъдат научно оценени. Оценките на включените в списъка вещества ще бъдат част от установената процедура, включително консултации със социалните партньори, становището на ККБЗРМ и оценката на въздействието за своевременно изготвяне на всички необходими законодателни предложения.

Последно осъвременяване: 4 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност