Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0262(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0114/2021

Předložené texty :

A9-0114/2021

Rozpravy :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Hlasování :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0046

Přijaté texty
PDF 140kWORD 48k
Čtvrtek, 17. února 2022 - Štrasburk
Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. února 2022 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0571),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a zejména na čl. 153 odst. 2 písm. b), ve spojení s čl. 153 odst. 1. písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0301/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. února 2021(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. prosince 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9‑0114/2021),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 56, 16.2.2021, s. 63.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. února 2022 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
P9_TC1-COD(2020)0262

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2022/431.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady k rozsahu oblasti působnosti směrnice 2004/37/ES

[bude zveřejněno v řadě L bezprostředně po legislativním aktu]

Evropský parlament a Rada sdílejí názor, že nebezpečné léčivé přípravky obsahující látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B), mutagenní (kategorie 1A nebo 1B) nebo reprotoxické (kategorie 1A nebo 1B) látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 spadají do oblasti působnosti směrnice 2004/37/ES. Na nebezpečné léčivé přípravky se proto uplatní všechna ustanovení směrnice 2004/37/ES.

Prohlášení Komise - Akční plán a legislativní návrhy

Povinnosti uložené Komisi v čl. 18a odst. 3 ohledně předložení akčního plánu a předložení legislativního návrhu nemohou být v rozporu s institucionálními výsadami Komise a jejím právem podnětu, které vyplývají ze Smluv.

Čl. 18a odst. 3 odkazuje na článek 16 směrnice 2004/37/ES, který stanoví povinnost stanovit na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů limitní hodnoty pro všechny uvedené látky, u nichž je to možné.  Při provádění tohoto ustanovení má Komise rovněž předložit akční plán uvedený v čl. 18a odst. 3. Pro účely transparentnosti bude tento akční plán zahrnovat seznam dalších 25 nových nebo revidovaných látek, které mají být vědecky vyhodnoceny. Hodnocení uvedených látek bude součástí zavedeného postupu pro přípravu nových legislativních návrhů v řádné lhůtě, který zahrnuje konzultaci se sociálními partnery, stanovisko Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a posouzení dopadů.

Poslední aktualizace: 4. května 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí