Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0262(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0114/2021

Pateikti tekstai :

A9-0114/2021

Debatai :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Balsavimas :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0046

Priimti tekstai
PDF 135kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2022 m. vasario 17 d. - Strasbūras
Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų, mutagenų ir reprotoksinių medžiagų poveikiu darbe ***I
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2022 m. vasario 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0571),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir ypač į 153 straipsnio 2 dalies b punktą kartu su 153 straipsnio 1 dalies a punktu, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0301/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2021 m. gruodžio 22 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0114/2021),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam bendram Parlamento ir Tarybos pareiškimui, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3.  atsižvelgia į prie šios rezoliucijos pridėtą Komisijos pareiškimą;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 56, 2021 2 16, p. 63.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2022 m. vasario 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2022/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
P9_TC1-COD(2020)0262

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2022/431.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas dėl Direktyvos 2004/37/EB taikymo srities

[bus paskelbtas L serijoje tiesiogiai po teisėkūros procedūra priimamo akto]

Europos Parlamentas ir Taryba laikosi bendros nuomonės, kad pavojingi medicinos preparatai, kuriuose esama medžiagų, atitinkančių klasifikavimo kaip (1A arba 1B kategorijos) kancerogeninė medžiaga, (1A arba 1B kategorijos) mutageninė medžiaga arba (1A arba 1B kategorijos) reprodukcijai toksiška medžiaga kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, patenka į Direktyvos 2004/37/EB taikymo sritį. Atitinkamai pavojingiems medicinos preparatams taikomi visi Direktyvos 2004/37/EB reikalavimai.

Komisijos pareiškimas dėl veiksmų plano ir teisėkūros procedūra priimamų aktų

18a straipsnio trečioje pastraipoje nustatytos Komisijos pareigos, susijusios su veiksmų plano pateikimu ir teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymo pateikimu, negali prieštarauti Komisijos institucinėms prerogatyvoms ir jos iniciatyvos teisei, kurios kyla tiesiogiai iš Sutarčių.

18a straipsnio trečioje pastraipoje daroma nuoroda į Direktyvos 2004/37/EB 16 straipsnį, kuriame nustatyta pareiga remiantis turima informacija, įskaitant mokslo ir technikos duomenis, nustatyti visų medžiagų, kurių atveju tai įmanoma tai padaryti, ribines vertes. Įgyvendinant šią nuostatą, Komisija taip pat raginama pateikti 18a straipsnio trečioje pastraipoje nurodytą veiksmų planą. Siekiant skaidrumo, šiame veiksmų plane bus pateiktas kitų 25 naujų arba peržiūrėtų medžiagų, kurias reikia moksliškai įvertinti, sąrašas. Išvardytų medžiagų vertinimas vyks laikantis nustatytos procedūros, įskaitant konsultacijas su socialiniais partneriais, Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto (ACSH) nuomonę ir poveikio vertinimą, kuriais remiantis tinkamu laiku rengiami būtini pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Atnaujinta: 2022 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika