Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0262(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0114/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0114/2021

Debates :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Balsojumi :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0046

Pieņemtie teksti
PDF 136kWORD 49k
Ceturtdiena, 2022. gada 17. februāris - Strasbūra
Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2022. gada 17. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0571),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un jo īpaši 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu saistībā ar 153. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0301/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 16. februāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2021. gada 22. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A9-0114/2021),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas kopā ar galīgo tiesību aktu tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijā;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 56, 16.2.2021., 63. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 17. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2022/..., ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
P9_TC1-COD(2020)0262

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2022/431.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgais paziņojums par Direktīvas 2004/37/EK darbības jomu

[tiks publicēts L sērijā tūlīt aiz leģislatīvā akta]

Eiropas Parlaments un Padome vienādi uzskata, ka bīstamas zāles, kuru sastāvā ir vielas, kas atbilst kritērijiem, pēc kuriem tās saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 ir klasificējamas kā kancerogēnas (1.A vai 1.B kategorijas), mutagēnas (1.A vai 1.B kategorijas) vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (1.A vai 1.B kategorijas), ir Direktīvas 2004/37/EK darbības jomā. Līdz ar to uz bīstamām zālēm attiecas Direktīvas 2004/37/EK visas prasības.

Komisijas paziņojums - rīcības plāns un leģislatīvo aktu priekšlikumi

Pienākumi, kas Komisijai noteikti 18.a panta trešajā daļā attiecībā uz rīcības plāna un leģislatīvā akta priekšlikuma iesniegšanu, nevar būt pretrunā Komisijas institucionālajām prerogatīvām un tās iniciatīvas tiesībām, kas tieši izriet no līgumiem.

18.a panta trešajā daļā ir atsauce uz Direktīvas 2004/37/EK 16. pantu, kurā noteikts pienākums, pamatojoties uz pieejamo informāciju, arī uz zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, noteikt robežvērtības visām tām vielām, attiecībā uz kurām tas ir iespējams. Īstenojot šo noteikumu, Komisija tiek aicināta arī iesniegt 18.a panta trešajā daļā minēto rīcības plānu. Pārredzamības labad šajā rīcības plānā tiks iekļauts saraksts ar nākamajām 25 jaunām vai pārskatītām vielām, kas zinātniski jānovērtē. Uzskaitīto vielu novērtējumi būs daļa no izveidotās procedūras, kas ietver apspriešanos ar sociālajiem partneriem, Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejas (ACSH) atzinumu un ietekmes novērtējumu, kas nepieciešams, lai savlaicīgi sagatavotu visus vajadzīgos leģislatīvo aktu priekšlikumus.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 4. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika