Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0262(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0114/2021

Texte depuse :

A9-0114/2021

Dezbateri :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Voturi :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0046

Texte adoptate
PDF 134kWORD 49k
Joi, 17 februarie 2022 - Strasbourg
Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la locul de muncă la agenți cancerigeni, mutageni și la substanțe toxice pentru reproducere ***I
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 februarie 2022 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0571),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), în special articolul 153 alineatul (2) litera (b) coroborat cu articolul 153 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0301/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 februarie 2021(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 decembrie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0114/2021),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene împreună cu actul legislativ final;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 56, 16.2.2021, p. 63.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 februarie 2022 în vederea adoptării Directivei (UE) 2022/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
P9_TC1-COD(2020)0262

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2022/431.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului privind domeniul de aplicare al Directivei 2004/37/CE

[a se publica în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene imediat după actul legislativ]

Parlamentul European și Consiliul sunt de acord că medicamentele periculoase ce conțin substanțe care îndeplinesc criteriile de clasificare drept cancerigene (categoria 1A sau 1B), mutagene (categoria 1A sau 1B) sau toxice pentru reproducere (categoria 1A sau 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 intră în domeniul de aplicare al Directivei 2004/37/CE. Toate cerințele din Directiva 2004/37/CE se aplică, în consecință, medicamentelor periculoase.

Declarație a Comisiei referitoare la un plan de acțiune și propuneri legislative

Obligațiile impuse Comisiei prin articolul 18a al treilea paragraf în ceea ce privește prezentarea unui plan de acțiune și prezentarea unei propuneri legislative nu pot contraveni prerogativelor instituționale ale Comisiei și dreptului de inițiativă al acesteia, care decurg direct din Tratate.

Articolul 18a al treilea paragraf face referire la articolul 16 din Directiva 2004/37/CE, care prevede o obligație de stabilire a valorilor limită referitoare la toate substanțele pentru care este posibil, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. În cadrul punerii în aplicare a acestei dispoziții, Comisia este invitată, de asemenea, să prezinte planul de acțiune menționat la articolul 18a al treilea paragraf. Din motive de transparență, acest plan de acțiune va consta într-o enumerare a următoarelor 25 de substanțe noi sau revizuite care trebuie evaluate din punct de vedere științific. Evaluările substanțelor enumerate vor face parte din procedura consacrată pentru pregătirea în timp util a eventualelor propuneri legislative necesare, procedură care include consultarea partenerilor sociali, avizul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă și evaluarea impactului.

Ultima actualizare: 4 mai 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate