Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0262(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0114/2021

Ingivna texter :

A9-0114/2021

Debatter :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Omröstningar :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Antagna texter :

P9_TA(2022)0046

Antagna texter
PDF 126kWORD 48k
Torsdagen den 17 februari 2022 - Strasbourg
Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 februari 2022 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0571),

–  med beaktande av artikel 294.2 och särskilt artikel 153.2 b jämförd med artikel 153.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0301/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 februari 2021(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 december 2021 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9-0114/2021),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 56, 16.2.2021, s. 63.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 februari 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/… om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
P9_TC1-COD(2020)0262

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv(EU) 2022/431.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om tillämpningsområdet för direktiv 2004/37/EG

[ska offentliggöras i L-serien omedelbart efter lagstiftningsakten]

Europaparlamentet och rådet delar uppfattningen om att farliga läkemedel som innehåller ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande (kategori 1A eller 1B), mutagena (kategori 1A eller 1B) eller reproduktionstoxiska (kategori 1A eller 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2004/37/EG. Alla krav i direktiv 2004/37/EG ska i enlighet med detta gälla för farliga läkemedel.

Kommissionens uttalande - handlingsplan och lagstiftningsförslag

Kommissionens skyldigheter i enlighet med artikel 18a tredje stycket vad gäller att lägga fram en handlingsplan och ett lagstiftningsförslag får inte strida mot kommissionens institutionella befogenheter och dess initiativrätt som följer direkt av fördragen.

Artikel 18a tredje stycket hänvisar till artikel 16 i direktiv 2004/37/EG, i vilken det fastställs en skyldighet att fastställa gränsvärden på basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, och som ska avse alla ämnen för vilka detta är möjligt. Vid genomförandet av denna bestämmelse uppmanas kommissionen också att lägga fram den åtgärdsplan som det hänvisas till i artikel 18a tredje stycket. Av öppenhetsskäl kommer åtgärdsplanen att bestå av en förteckning över de nästkommande 25 nya eller omprövade ämnen som ska utvärderas vetenskapligt. Utvärderingarna av de förtecknade ämnena kommer att utgöra del av det fastställda förfarandet, inbegripet samråd med arbetsmarknadens parter, yttrandet från den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor och konsekvensbedömning vid utarbetande av alla nödvändiga lagstiftningsförslag i god tid.”

Senaste uppdatering: 4 maj 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy