Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0114(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0006/2022

Ingivna texter :

A9-0006/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Antagna texter :

P9_TA(2022)0047

Antagna texter
PDF 114kWORD 44k
Torsdagen den 17 februari 2022 - Strasbourg
Avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer ***II
P9_TA(2022)0047A9-0006/2022

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 februari 2022 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 när det gäller uttag av avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10542/1/2021 – C9‑0423/2021),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 februari 2018(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande (COM(2021)0693),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0275),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A9-0006/2022).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 81, 2.3.2018, s. 188.
(2) EUT C 176, 23.5.2018, s. 66.
(3) Antagna texter 25.10.2018, P8_TA(2018)0423.

Senaste uppdatering: 4 maj 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy