Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2536(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0099/2022

Внесени текстове :

B9-0099/2022

Разисквания :

PV 16/02/2022 - 14
CRE 16/02/2022 - 14

Гласувания :

PV 17/02/2022 - 11
PV 17/02/2022 - 18
CRE 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 18

Приети текстове :

P9_TA(2022)0048

Приети текстове
PDF 179kWORD 53k
Четвъртък, 17 февруари 2022 г. - Страсбург
Приоритетите на ЕС за 66-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
P9_TA(2022)0048B9-0099/2022

Резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2022 г. относно приоритетите на ЕС за 66-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2022/2536(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид 66-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените и нейната приоритетна тема „постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета в контекста на изменението на климата и политиките и програмите за намаляване на рисковете за околната среда и рисковете от бедствия“, както и проекта на заключения от нея,

–  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие от 15 септември 1995 г. и резултатите от конференциите за прегледа ѝ,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

–  като взе предвид членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, принципа „да не се пренебрегва никой“, и по-специално цел за устойчиво развитие (ЦУР) 1, насочена към изкореняването на бедността, ЦУР 3, насочена към гарантирането, че хората могат да живеят в добро здраве, ЦУР 5, насочена към постигането на равенство между половете и подобряването на условията на живот за жените, ЦУР 8, насочена към постигането на устойчив икономически растеж, и ЦУР 13, насочена към предприемането на спешни действия за борба срещу изменението на климата и неговото въздействие,

–  като взе предвид споразумението, прието на 12 декември 2015 г. по време на 21-вата конференция на страните (COP21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКOОНИК) в Париж (Парижкото споразумение),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2021 г. относно 25-ата годишнина от Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) (среща на високо равнище в Найроби)(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2020 г. относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС(3),

–  като взе предвид плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените във външните дейности на ЕС за периода 2021 – 2025 г. (GAP III),

–  като взе предвид стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020 – 2025 г. от 5 март 2020 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2021 г. относно положението със сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените(4),

–  като взе предвид заключенията относно равенството между половете и изменението на климата, приети на 26-ата конференция на страните (COP26) по РКООНИК, проведена в Глазгоу от 31 октомври до 6 ноември 2021 г.,

–  като взе предвид член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че равенството между мъжете и жените е основен принцип на ЕС, залегнал в Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права; като има предвид, че следователно интегрирането на принципа на равенство между половете е важен инструмент за включването на този принцип във всички политики, мерки и действия на ЕС, в т.ч. политиката на сближаване;

Б.  като има предвид, че на Четвъртата световна конференция за жените в Пекин през 1995 г. 189 правителства по света, включително Европейският съюз и неговите държави членки, се ангажираха да работят за постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета;

В.  като има предвид, че Пекинската платформа за действие от 1995 г. ясно определи връзката между пола, околната среда и устойчивото развитие и потвърди, че жените играят стратегическа роля в развитието на устойчиви и екологично стабилни модели на потребление и производство и че е необходимо те да участват на равни начала при вземането на решения за околната среда на всички равнища;

Г.  като има предвид, че целите за устойчиво развитие (ЦУР) признават връзката между постигането на равенство между половете и всички ЦУР, включително ЦУР 13 относно изменението на климата, и предвиждат възможност за справяне с първопричините за неравенството между половете и по този начин за укрепване на устойчивостта на жените спрямо изменението на климата;

Д.  като има предвид, че неравенството между половете, съчетано с климатичните и екологичните кризи и бедствия, е едно от най-големите предизвикателства на нашето време и че трансграничното му измерение засяга цялата планета и оказва непропорционално въздействие върху жените в цялото им многообразие, особено върху тези, които са изправени пред комбинирана дискриминация, намират се в маргинализирано положение или живеят в условия на конфликт;

Е.  като има предвид, че жените в цялото им многообразие са в по-уязвимо положение и са изправени пред по-големи рискове и тежести поради последиците от изменението на климата и екологичните и природните бедствия по различни причини – от неравния им достъп до ресурси, образование, възможности за работа и права на земевладение до преобладаващите социални и културни норми и различните ситуации на комбинирана дискриминация;

Ж.  като има предвид, че безпрецедентната криза, причинена от пандемията от COVID-19, и нейните многостранни последици за обществото, включително задълбочаването на вече съществуващите социални неравенства и неравенства между половете, може да окаже отрицателно въздействие върху изпълнението на ефективни действия в областта на климата, съобразени с равенството между половете;

З.  като има предвид, че изменението на климата е в световен мащаб, но има по-разрушителни последици за държавите и общностите, които са най-малко отговорни за глобалното затопляне; като има предвид, че лицата, които разполагат с по-малко финансови ресурси за адаптиране, ще бъдат засегнати най-силно и ще пострадат в най-голяма степен от последиците от изменението на климата;

И.  като има предвид, че изменението на климата води до увеличаване на миграцията, тъй като, когато природната среда стане негодна за живот, хората са принудени да напуснат временно или постоянно домовете си; като има предвид, че от 2010 г. насам всяка година средно 21,5 милиона души са разселени поради свързани с климата бедствия; като има предвид, че според данни на ООН жените и момичетата представляват 80% от хората, разселени поради изменението на климата, и са най-силно засегнати от екстремните температури и природните бедствия;

Й.  като има предвид, че неблагоприятните последици от изменението на климата и тяхното отрицателно отражение върху социално-икономическото положение могат да доведат до тежки нарушения на основните права на жените и момичетата, особено за вътрешно разселените лица, мигрантите и лицата, търсещи убежище, като например повишен риск от сексуално и основано на пола насилие, експлоатация и трафик на хора, принудителни бракове, отнемане на органи и последици, произтичащи от ограничения достъп до здравеопазване, включително услуги в областта на репродуктивното и психичното здраве;

К.  като има предвид, че равенството между половете и правата на жените са част от правата на човека и са предварително условие за устойчиво развитие, за ефективно управление на предизвикателствата, свързани с климата, за мир и стабилност в областта на околната среда и за постигане на справедлив преход в условия на равноправие, така че никой да не бъде изоставен; като има предвид, че всички действия в областта на климата трябва да включват междусекторни перспективи за равенство между половете и да гарантират равно участие на жените в цялото им многообразие в органите за вземане на решения на всички равнища;

Л.  като има предвид, че неравностойното участие на жените в процесите на вземане на решения и на пазара на труда утежнява неравенствата и често възпрепятства пълноценния принос и участието на жените при изготвянето, планирането и изпълнението на политиките, свързани с изменението на климата, рисковете за околната среда и рисковете от бедствия;

М.  като има предвид, че справедливият преход, съобразен с равенството между половете, има потенциал да създава достойни работни места за жените; като има предвид, че жените все още са изправени пред структурни и културни пречки пред участието във всички аспекти на осъществяването на енергийния и климатичния преход; като има предвид, че по отношение на заетостта енергийният сектор продължава да бъде сред икономическите сектори в световен мащаб с най-слаб баланс между половете;

Н.  като има предвид, че жените, особено самотните родители, жените, които са подложени на комбинирана дискриминация, и жените над пенсионна възраст, са непропорционално засегнати както от изменението на климата, така и от бедността; като има предвид, че жените в цялото си многообразие също така е по-вероятно да бъдат засегнати от енергийна бедност в определен момент от живота си; като има предвид, че екологичният преход следва също така да отчита социалните и свързаните с пола измерения;

О.  като има предвид, че многобройни дребни земеделски стопанства са собственост на жени, които ще бъдат непропорционално засегнати от изменението на климата и от по-екстремните метеорологични явления, което ще доведе до недостиг на храна и вода и ще ги изложи на по-голям риск от недохранване;

П.  като има предвид, че Парижкото споразумение (COP 21) предвижда, че като част от изпълнението на споразумението страните по него следва да вземат под внимание своите съответни задължения по отношение на, наред с другите въпроси, правата на човека и равенството между половете, когато предприемат действия в отговор на изменението на климата;

Р.  като има предвид, че жените трябва да играят по-голяма роля в областта на изменението на климата като лидери, избрани представители, специалисти и фактори за промяна в технически план; като има предвид, че жените все още са недостатъчно представени в органите за вземане на решения във връзка с изменението на климата на национално равнище в държавите – членки на ЕС, и на равнище ЕС, включително Европейския парламент, и представляват едва 32% от работната сила в областта на енергията от възобновяеми източници в световен мащаб(5);

С.  като има предвид, че свързаното с пола измерение на изменението на климата е признато в стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020 – 2025 г.; като има предвид, че GAP III включва за първи път приоритетна област относно изменението на климата и околната среда; като има предвид, че политиката на ЕС в областта на климата може да има значително въздействие върху защитата на правата на човека и насърчаването на съобразени с равенството между половете политики в областта на климата в световен мащаб;

Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета в контекста на изменението на климата и политиките и програмите за намаляване на рисковете за околната среда и рисковете от бедствия

1.  отправя следните препоръки към Съвета:

   а) да потвърди отново неизменния си ангажимент по отношение на Пекинската платформа за действие и последващите конференции за нейния преглед и по отношение на очертаните в тях различни действия за постигане на равенство между половете;
   б) да подчертае значението на постигането на положителен резултат на 66-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените, която ще се проведе от 14 до 25 март 2022 г., включително чрез приемането на набор от ориентирани към бъдещето и амбициозни ангажименти, очертани в политическата декларация;
   в) да гарантира пълното участие на Парламента и неговата комисия по правата на жените и равенството между половете в процеса на вземане на решения относно позицията на ЕС на 66-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените и да гарантира, че той разполага с подходяща информация и има достъп до документа с позицията на ЕС преди преговорите;
   г) да гарантира, че ЕС изпълнява силна водеща роля и заема единна позиция относно значението на овластяването на жените и постигането на равенство между половете в контекста на борбата с изменението на климата, както и да предприеме решителни действия за еднозначно осъждане на всяка форма на враждебна реакция срещу равенството между половете и на всички мерки, подкопаващи правата, автономността и еманципацията на жените във всяка област;
   д) да се ангажира със силна подкрепа за работата на службата „ООН – Жени“, която е основен участник в системата на ООН за постигане на напредък по отношение на правата на жените и обединяване на всички съответни заинтересовани страни с цел постигане на промени в политиките и координиране на действията; да призове всички държави – членки на ООН, заедно с ЕС, да осигурят подходящо финансиране за ООН – Жени;
   е) да потвърди отново ангажиментите по отношение на равенството между половете и овластяването на всички жени и момичета, поети на съответните срещи на високо равнище и конференции на ООН, включително Международната конференция за населението и развитието и нейната програма за действие, както и заключителните документи от нейните прегледи;
   ж) да признае, че жените в цялото си многообразие, и по-специално коренното население и членовете на други зависими от природните ресурси общности, са непропорционално засегнати от изменението на климата, влошаването на състоянието на околната среда и бедствията, като например загуба на екосистеми, загуба на достъп до ключови природни ресурси, недохранване и респираторни, свързани с качеството на водата и векторно преносими заболявания;
   з) да вземе под внимание въздействието на пандемията от COVID-19 върху действията в областта на климата, съобразени с равенството между половете, и да гарантира, че всички политики и програми в областта на климата отразяват това въздействие и имат за цел да засилят устойчивостта и капацитета за адаптиране на жените;
   и) да потвърди отново целта си за подкрепа и разработване на подновения петгодишен план за действие относно равенството между половете, договорен на 25-ата конференцията на страните по РКООНИК, за да се насърчава равенството между половете в процеса на РКООНИК, и да даде пример, като се ангажира за постигане на балансирано представителство на половете в делегациите за РКООНИК;
   й) да подчертае настоятелно факта, че жените и момичетата не са само засегнати от изменението на климата, но че също така представляват мощни двигатели на промяната в прехода към неутралност по отношение на климата; да се ангажира за значимо и равноправно участие на жените в цялото им многообразие в органите за вземане на решения на всички равнища на политиката и действията в областта на климата, както и при вземането на решения след конфликти; да гарантира равно участие на жените в разработването и изпълнението на амбициозни и локализирани програми за готовност, смекчаване и адаптиране, като по този начин се гарантират ефективни действия в областта на климата, които имат трансформиращ ефект за равенството между половете, намаляване на риска от бедствия и приобщаващо и устойчиво управление на природните ресурси; да насърчава широкото и пълноценно участие на гражданското общество, женските организации и маргинализираните групи при вземането на решения и изготвянето на политики на всички равнища; да насърчава участието на младите хора, и в частност на и младите жени;
   к) да предприеме незабавни действия за справяне с изменението на климата, за да се предотвратяват положения, при които хората са принудени да напускат домовете и общностите си, като по този начин се противодейства на разпространяващото се явление „разселвания, предизвикани от изменението на климата“;
   л) да настоява, предоставя подкрепа и предприема конкретни мерки за защита на жените, изложени на риск поради изменението на климата и екологичните бедствия, особено по отношение на разселването, бедността, трафика на хора, основаното на пола насилие и продоволствената несигурност, както и заплахите за тяхното препитание, да гарантира, че те имат достъп до основни услуги и подходящи и достъпни санитарни условия, и да закриля тяхното физическо и психическо здраве, включително сексуалното и репродуктивното здраве и права;
   м) да засили ангажимента си за борба с основаното на пола насилие във всички негови форми, и по-специално с оглед на повишения риск за жените, засегнати от изменението на климата; да увеличи превантивните мерки и да осигури подкрепа за жертвите, за да се избегне повторната виктимизация; да продължи да се ангажира като част от регионални и международни партньорство за подпомагане при насоките и финансирането за борбата срещу насилието, основано на пола;
   н) да се бори срещу и категорично да осъди увеличаването на свързаното с конфликти насилие, основано на пола, включително сексуалното насилие, особено в областите, засегнати от изменението на климата, в рамките на своите външни отношения и във всички разпоредби относно правата на човека в международните споразумения;
   о) да се застъпва за прилагането на целенасочени мерки за равенство между половете, съчетани с интегриране на принципа на равенство между половете в политиките в областта на околната среда и изменението на климата; да извършва системно оценки на въздействието върху равенството между половете въз основа на събирането на дезагрегирани данни, за да се разбират по-добре свързаните с пола аспекти на изменението на климата и природните бедствия и да се осигури експертен опит в областта на равенството между половете в съответните действия и политики в областта на климата, включително в рамките на Европейския зелен пакт; да приеме и прилага съобразени с равенството между половете бюджетиране, практики и пътни карти, за да се гарантира предназначаването на подходящо финансиране за насърчаване на равенството между половете;
   п) да признае връзките между съобразените с равенството между половете действия в областта на климата и справедливия преход с оглед на насърчаването на приобщаващи възможности за всички в екологосъобразната икономика; да гарантира, че всички политики, свързани с екологичния преход, отчитат специфичните за пола нужди и не оказват отрицателно въздействие върху жените, момичетата и хората, изправени пред комбинирана дискриминация;
   р) да поеме ангажимент за организиране на насочено към равенството между половете обучение за длъжностните лица на ЕС, и по-специално за тези, които се занимават с политики в областта на развитието и на климата;
   с) да изгражда и укрепва устойчивостта на жените и момичетата в контекста на изменението на климата, влошаването на състоянието на околната среда и бедствията чрез инвестиране в съобразени с равенството между половете социални услуги и системи за здравеопазване и грижи и да гарантира достоен труд;
   т) да се застъпи за увеличаване на усилията за по-голямо приобщаване на жените на пазара на труда и за подобряване на подкрепата за предприемачеството сред жените в областта на технологиите и научните изследвания, свързани с климата и околната среда; да стимулира иновациите в тези ключови области, като същевременно насърчава финансовата независимост на жените;
   у) да призове ЕС и държавите членки да насърчават достъпа на жените в цялото им многообразие до нововъзникващите възможности за работа в рамките на екологичния преход, за да се гарантира, че екологичните работни места са еднакво достъпни и от полза за всички; да улеснява и увеличава достъпа на жените до информация и образование, включително в областта на науката, технологията и икономиката, като по този начин се повишават техните знания, умения и възможности за участие във вземането на решенията в областта на околната среда и същевременно се води борба със стереотипите, свързани с пола;
   ф) да признае факта, че секторите, в които по-голямата част от работната сила са жени, са неутрални по отношение на въглеродните емисии (като например грижите); да се възползва от предимствата и възможностите, които този факт може да предложи, и да насърчава тези сектори като средство за справяне с изменението на климата и справедливия преход;
   х) да призове държавите членки и ЕС да приложат изцяло GAP III и да постигнат целите на приоритетната област относно изменение на климата и околна среда;
   ц) да защитава правата на жените, които са правозащитници в областта на околната среда, и да им предоставя конкретна подкрепа, както и да гарантира, че нарушенията и злоупотребите срещу тях се разследват и че извършителите се подвеждат под отговорност; да гарантира, че местните организации за правата на жените получават подкрепа чрез предоставяне на подходящо финансиране и премахване на ограниченията, които възпрепятстват възможностите им за действия;
   ч) да подчертае необходимостта от защита и насърчаване на правата на групите, подложени на множествени и комбинирани форми на дискриминация, включително жените с увреждания, чернокожите и цветнокожите жени, жените мигранти и жените от етническите малцинства, възрастните жени, жените в селските и обезлюдените райони, самотните майки и ЛГБТИК лицата; да работи за популяризиране на концепцията за борба с множествената дискриминация и да интегрира междусекторния анализ във всички органи на ООН и в ЕС и неговите държави членки;

o
o   o

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на специалните представители на ЕС за правата на човека.

(1) Приети текстове, P9_TA(2021)0315.
(2) OВ C 458, 19.12.2018 г., стp. 34.
(3) OВ C 404, 6.10.2021 г., стp. 202.
(4) Приети текстове, P9_TA(2021)0314.
(5) Кратък обзор на EPRS, Beijing Platform for Action: 25-year review and future priorities, 27 февруари 2020 г., на разположение на следния адрес: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document/EPRS_BRI(2020)646194

Последно осъвременяване: 4 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност