Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2536(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0099/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0099/2022

Keskustelut :

PV 16/02/2022 - 14
CRE 16/02/2022 - 14

Äänestykset :

PV 17/02/2022 - 11
PV 17/02/2022 - 18
CRE 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 18

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0048

Hyväksytyt tekstit
PDF 152kWORD 46k
Torstai 17. helmikuuta 2022 - Strasbourg
EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 66. istuntoa varten
P9_TA(2022)0048B9-0099/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. helmikuuta 2022 EU:n painopisteistä naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 66. istuntoa varten (2022/2536(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 66. istunnon ja sen ensisijaisen teeman, joka on sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ilmastonmuutoksen sekä ympäristö- ja katastrofiriskien vähentämistä koskevien politiikkojen ja ohjelmien yhteydessä sekä luonnokset istunnon päätelmiksi;

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 1995 annetun Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman ja niitä koskevien tarkistuskonferenssien tulokset,

–  ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK: n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman, ketään ei jätetä jälkeen -periaatteen ja erityisesti tavoitteen 1, jolla pyritään poistamaan köyhyys, tavoitteen 3, jolla pyritään turvaamaan ihmisten mahdollisuus terveelliseen elämään, tavoitteen 5, jolla pyritään toteuttamaan sukupuolten tasa-arvo ja parantamaan naisten elinoloja, tavoitteen 8, jolla pyritään kestävään talouskasvuun, sekä tavoitteen 13, jolla pyritään toteuttamaan kiireellisiä toimia ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan,

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) 21. osapuolikonferenssissa (COP 21) Pariisissa 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

–  ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2021 antamansa päätöslauselman kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtumasta (ICPD25) (Nairobin huippukokous)(1),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisista, sukupuolten tasa-arvosta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta(2),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa‑arvosta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa(3),

–  ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä EU:n ulkoisissa toimissa koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2021–2025 (GAP III),

–  ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2020 julkaistun EU:n sukupuolten tasa-arvostrategian 2020–2025,

–  ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2021 antamansa päätöslauselman seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanteesta EU:ssa naisten terveyden osalta(4),

–  ottaa huomioon Glasgow’ssa 31. lokakuuta – 6. marraskuuta 2021 pidetyssä UNFCCC:n 26. osapuolikonferenssissa hyväksytyt päätelmät sukupuolesta ja ilmastonmuutoksesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että naisten ja miesten tasa-arvo on yksi EU:n perusperiaatteista, joka on vahvistettu Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa; katsoo, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on siksi tärkeä väline tämän periaatteen sisällyttämisessä kaikkiin EU:n politiikkoihin, toimenpiteisiin ja toimiin, ulkoiset toimet mukaan luettuina;

B.  ottaa huomioon, että 189 hallitusta eri puolilla maailmaa, mukaan lukien Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot, sitoutuivat Pekingissä vuonna 1995 pidetyssä neljännessä naisten maailmankonferenssissa pyrkimään sukupuolten tasa-arvoon ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen;

C.  ottaa huomioon, että vuoden 1995 Pekingin toimintaohjelmassa määriteltiin selvästi sukupuolen, ympäristön ja kestävän kehityksen välinen yhteys ja korostettiin naisten strategista roolia kestävien ja ekologisesti perusteltujen kulutus- ja tuotantomallien kehittämisessä ja sitä, että naisten on tärkeää osallistua tasavertaisesti ympäristöä koskevaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla;

D.  ottaa huomioon, että kestävän kehityksen tavoitteissa todetaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen ja kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden, mukaan lukien ilmastonmuutosta koskeva tavoite 13, välinen yhteys, mikä tarjoaa mahdollisuuden puuttua sukupuolten epätasa-arvon perimmäisiin syihin ja siten vahvistaa naisten selviytymiskykyä ilmastonmuutoksen suhteen;

E.  ottaa huomioon, että sukupuolten epätasa-arvo on yhdessä ilmasto- ja ympäristökriisien ja -katastrofien kanssa yksi aikamme suurimmista haasteista ja niillä on rajatylittävä ulottuvuus, joka vaikuttaa koko maapalloon ja suhteettoman paljon naisiin kaikessa heidän moninaisuudessaan, erityisesti naisiin, joihin kohdistuu intersektionaalista syrjintää, sekä naisiin marginalisoituneissa tilanteissa ja konfliktien yhteydessä;

F.  ottaa huomioon, että naiset kaikessa moninaisuudessaan ovat haavoittuvammassa asemassa ja heille aiheutuu eri syistä suurempia riskejä ja rasitteita ilmastonmuutoksen ja ympäristö- ja luonnonkatastrofien vaikutusten vuoksi; ottaa huomioon, että näitä syitä ovat muun muassa eriarvoisuus resurssien saatavuudessa, koulutuksessa, työllistymismahdollisuuksissa ja maaoikeuksissa, olemassa olevat sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä naisten erilaiset kokemukset intersektionaalisesta syrjinnästä;

G.  ottaa huomioon, että covid-19-pandemian aiheuttama ennennäkemätön kriisi ja sen monitahoiset vaikutukset yhteiskuntaan, kuten olemassa olevien sosiaalisen eriarvoisuuden ja sukupuolten epätasa-arvon syveneminen, voivat vaikuttaa kielteisesti tehokkaiden sukupuolitietoisten ilmastotoimien täytäntöönpanoon;

H.  ottaa huomioon, että ilmastonmuutos koskee koko maapalloa mutta sen vaikutukset ovat tuhoisimmat maissa ja yhteisöissä, jotka ovat vähiten vastuussa ilmaston lämpenemisestä; toteaa, että ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista kärsivät eniten ne, joilla on vähiten sopeutumiseen tarvittavia taloudellisia resursseja;

I.  ottaa huomioon, että ilmastonmuutos lisää pakkomuuttoja, kun ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan väliaikaisesti tai pysyvästi ympäristön muuttuessa elinkelvottomaksi; ottaa huomioon, että vuodesta 2010 keskimäärin 21,5 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään joka vuosi ilmastoon liittyvien katastrofien vuoksi; ottaa huomioon, että YK:n lukujen mukaan 80 prosenttia ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään joutuneista ja äärimmäisistä lämpötiloista ja luonnonkatastrofeista eniten kärsivistä ihmisistä on naisia ja tyttöjä;

J.  ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset ja näiden kielteiset seuraukset sosioekonomiselle tilanteelle voivat johtaa naisten ja tyttöjen perusoikeuksien vakaviin loukkauksiin, erityisesti kun kyseessä ovat maan sisällä siirtymään joutuneet henkilöt, siirtolaiset ja turvapaikanhakijat, ja näitä loukkauksia ovat muun muassa seksuaalisen ja sukupuolistuneen väkivallan, hyväksikäytön ja ihmiskaupan, pakkoavioliittojen, elinten poiston lisääntyneet riskit ja terveydenhuollon, myös lisääntymis- ja mielenterveyspalvelujen, vähäisen saatavuuden vaikutukset;

K.  toteaa, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja edellytys kestävälle kehitykselle, ilmastohaasteiden tehokkaalle hallinnalle, ympäristöön liittyvälle rauhalle ja vakaudelle ja reilulle ja oikeudenmukaiselle siirtymälle, jossa ketään ei jätetä jälkeen; toteaa, että kaikissa ilmastotoimissa on otettava huomioon sukupuolinäkökulmat ja intersektionaaliset näkökulmat ja varmistettava, että naiset kaikessa moninaisuudessaan osallistuvat tasavertaisesti päätöksentekoelimiin kaikilla tasoilla;

L.  ottaa huomioon, että se, että naiset eivät osallistu tasavertaisesti päätöksentekoprosesseihin ja työmarkkinoille, lisää eriarvoisuutta ja usein estää naisia antamasta täysipainoista osuuttaan ja osallistumasta ilmastonmuutokseen ja ympäristö- ja katastrofiriskeihin liittyvään päätöksentekoon, suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;

M.  ottaa huomioon, että sukupuolinäkökohdat huomioon ottava oikeudenmukainen siirtymä voi luoda ihmisarvoisia työpaikkoja naisille; ottaa huomioon, että naiset kohtaavat edelleen rakenteellisia ja kulttuurisia esteitä, joiden vuoksi he eivät voi osallistua energia- ja ilmastosiirtymän toteuttamisen kaikille osa-alueille; ottaa huomioon, että energia-ala on maailmanlaajuisesti edelleen yksi aloista, jonka työpaikoissa sukupuolten edustus on vähiten tasapuolista;

N.  ottaa huomioon, että sekä ilmastonmuutos että köyhyys vaikuttavat suhteettoman paljon naisiin, erityisesti yksinhuoltajiin ja naisiin, joihin kohdistuu intersektionaalista syrjintää tai jotka ovat ylittäneet eläkeiän; ottaa huomioon, että naiset kaikessa moninaisuudessaan kokevat myös luultavammin energiaköyhyyttä jossakin elämänsä vaiheessa; toteaa, että ekologisessa siirtymässä olisi otettava huomioon myös sosiaaliset ja sukupuoliulottuvuudet;

O.  ottaa huomioon, että monet pientilat ovat naisten omistamia ja että ilmastonmuutos ja sääilmiöiden kärjistyminen vaikuttavat suhteettoman paljon heihin, mikä johtaa elintarvike- ja vesipulaan ja tekee heistä alttiimpia aliravitsemukselle;

P.  ottaa huomioon, että Pariisin sopimuksen mukaan osapuolten olisi osana sopimuksen täytäntöönpanoa toteuttamissaan ilmastonmuutosta käsittelevissä toimissaan otettava huomioon velvoitteensa, jotka koskevat muun muassa ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa;

Q.  toteaa, että naisten on omaksuttava ilmastonmuutoksen yhteydessä vahvempi rooli johtajina, vaaleilla valittuina edustajina, ammattilaisina ja teknisinä toimijoina muutoksen aikaansaamiseksi; ottaa huomioon, että naiset ovat edelleen aliedustettuina ilmastonmuutosta käsittelevissä päätöksentekoelimissä kansallisella tasolla EU:n jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla, myös Euroopan parlamentissa, ja heidän osuutensa uusiutuvan energian alan työvoimasta on vain 32 prosenttia maailmanlaajuisesti(5);

R.  ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen sukupuoliulottuvuus tunnustetaan EU:n sukupuolten tasa-arvostrategiassa 2020–2025; ottaa huomioon, että siihen sisältyy ensimmäistä kertaa ilmastonmuutosta ja ympäristöä koskeva painopisteala; toteaa, että EU: n ilmastopolitiikalla voi olla merkittävä vaikutus ihmisoikeuksien suojeluun ja sukupuolitietoisten ilmastotoimien edistämiseen maailmanlaajuisesti;

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ilmastonmuutoksen sekä ympäristö- ja katastrofiriskien vähentämistä koskevien politiikkojen ja ohjelmien yhteydessä

1.  suosittaa neuvostolle, että se

   a) vahvistaa horjumattoman sitoutumisensa Pekingin toimintaohjelmaan ja sen tarkistuskonferensseihin sekä niissä esitettyihin erilaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvon aikaansaamiseksi,
   b) korostaa 14.–25. maaliskuuta 2022 pidettävän naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 66. istunnon myönteisten tulosten merkitystä muun muassa siten, että hyväksytään tulevaisuuteen suuntautuvia ja tavoitteellisia sitoumuksia, jotka esitetään poliittisessa julistuksessa,
   c) varmistaa, että parlamentti ja sen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta osallistuvat kaikilta osin päätöksentekoprosessiin, joka koskee EU:n kantaa naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 66. istunnossa ja että niillä on riittävät tiedot ja mahdollisuus tutustua EU:n kantaa koskevaan asiakirjaan ennen neuvotteluja,
   d) varmistaa, että EU osoittaa vahvaa johtajuutta ja omaksuu yhtenäisen kannan naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen merkitykseen ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja tuomitaan painokkaasti ja yksiselitteisesti kaikki sukupuolten tasa-arvoa heikentävät toimet tai toimet, jotka heikentävät naisten oikeuksia. itsenäisyyttä ja emansipaatiota millä tahansa alalla,
   e) ilmaisee vahvan tukensa YK:n tasa-arvojärjestön työlle, sillä se on keskeinen toimija YK:n järjestelmässä naisten oikeuksien edistämiseksi ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien kokoamiseksi yhteen niin, että saadaan aikaan muutos toimintapolitiikassa ja voidaan koordinoida toimia, kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita ja EU:ta varmistamaan YK:n tasa-arvojärjestön riittävän rahoituksen,
   f) uudistaa sukupuolten tasa-arvoa ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusvallan lisäämistä koskevat sitoumukset, jotka on tehty asiaa käsitelleissä YK:n huippukokouksissa ja konferensseissa, mukaan lukien kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi ja sen toimintaohjelma sekä sen tarkistamista koskevat lopulliset asiakirjat,
   g) ottaa huomioon, että ilmastonmuutos, ympäristön tilan heikkeneminen ja ympäristökatastrofit, kuten ekosysteemien ja keskeisten luonnonvarojen häviäminen ja aliravitsemus, sekä hengityselinsairaudet ja veteen liittyvät ja vektorivälitteiset taudit vaikuttavat suhteettoman paljon naisiin heidän kaikessa moninaisuudessaan, erityisesti alkuperäiskansoihin ja muiden luonnonvaroista riippuvaisten yhteisöjen jäseniin,
   h) panee merkille covid-19-pandemian vaikutukset sukupuolitietoisiin ilmastotoimiin ja varmistaa, että kaikissa ilmastopolitiikoissa ja -ohjelmissa otetaan huomioon nämä vaikutukset ja pyritään vahvistamaan naisten selviytymis- ja sopeutumiskykyä,
   i) vahvistaa uudelleen tavoitteensa tukea ja kehittää uudistettua viisivuotista toimintasuunnitelmaa sukupuolten tasa-arvon edistämisestä, josta sovittiin COP25-kokouksessa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi UNFCCC‑prosessissa, ja näyttää esimerkkiä sitoutumalla sukupuolten tasapuoliseen edustukseen UNFCCC:n valtuuskunnissa,
   j) korostaa, että naiset ja tytöt eivät ole vain ilmastonmuutoksen uhreja, vaan he ovat myös voimakkaita muutostekijöitä ilmastosiirtymässä; sitoutuu siihen, että naiset kaikessa moninaisuudessaan osallistuvat mielekkäällä tavalla ja tasa‑arvoisesti päätöksentekoelimiin kaikilla tasoilla ilmastopolitiikan ja -toimien alalla sekä konfliktien jälkeisten ongelmien ratkaisuun; varmistaa, että naiset osallistuvat tasavertaisesti kunnianhimoisten ja paikalliselle tasolle sovitettujen valmius-, hillitsemis- ja sopeutumisohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, minkä avulla taataan sukupuolijärjestystä muuttavat tehokkaat ilmastotoimet, katastrofiriskien vähentäminen ja luonnonvarojen osallistava ja kestävä hoito; edistää kansalaisyhteiskunnan, naisjärjestöjen ja marginalisoituneiden ryhmien laajaa ja mielekästä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla; tukee nuorten ja erityisesti nuorten naisten osallistumista,
   k) ryhtyy välittömiin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta estetään se, että ihmiset joutuvat jättämään kotinsa ja yhteisönsä, ja torjutaan näin ilmastosta johtuvaa pakkomuuttoa, joka on kasvava ilmiö,
   l) kannattaa ja tukee ilmastonmuutoksen ja ympäristökatastrofien vuoksi vaarassa olevien naisten suojelua etenkin pakkomuutolta, köyhyydeltä, ihmiskaupalta, sukupuolistuneelta väkivallalta ja puutteelliselta ruokaturvalta, sekä heidän toimeentuloonsa kohdistuvilta uhkilta ja ryhtyy konkreettisiin toimiin asian suhteen, varmistaa, että peruspalvelut ja riittävät ja saavutettavat sanitaatiopalvelut ovat heidän saatavillaan, ja suojelee heidän fyysistä ja henkistä terveyttään, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet mukaan luettuina,
   m) vahvistaa sitoumustaan torjua sukupuolistunutta väkivaltaa sen kaikissa muodoissa, erityisesti kun otetaan huomioon niiden naisten lisääntynyt riski, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa; vahvistaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja varmistaa uhreille annettavan tuen, jotta vältetään toissijaista uhriksi joutumista; sitoutuu edelleen osana alueellista ja kansainvälistä kumppanuutta auttamaan sukupuolistuneen väkivallan torjunnan ohjaamisessa ja rahoittamisessa,
   n) käsittelee erityisesti ilmastonmuutoksesta kärsivillä alueilla konflikteihin liittyvän sukupuolistuneen väkivallan lisääntymistä, seksuaalinen väkivalta mukaan luettuna, ja tuomitsee sen jyrkästi ulkosuhteissaan ja kaikissa kansainvälisten sopimusten ihmisoikeusmääräyksissä,
   o) edistää kohdennettujen sukupuolten tasa-arvoa koskevien toimien täytäntöönpanoa yhdistettynä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen ympäristö- ja ilmastonmuutospolitiikoissa; toteuttaa systemaattisia arviointeja sukupuolikohtaisista vaikutuksista eriteltyjen tietojen keruun pohjalta, jotta voidaan ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien sukupuolikohtaisia vaikutuksia ja varmistaa tasa-arvoasiantuntemus asiaankuuluvissa ilmastotoimissa ja -politiikoissa, myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa; hyväksyy ja toteuttaa sukupuolitietoista budjetointia, käytäntöjä ja etenemissuunnitelmia, joilla varmistetaan riittävän rahoituksen osoittaminen sukupuolten tasa-arvon edistämiselle,
   p) tunnustaa sukupuolitietoisten ilmastotoimien ja oikeudenmukaisen siirtymän väliset yhteydet, jotta voidaan edistää kaikille avoimia mahdollisuuksia vihreässä taloudessa; varmistaa, että kaikissa vihreään siirtymään liittyvissä politiikkatoimissa otetaan huomioon sukupuolikohtaiset tarpeet ja että ne eivät vaikuta kielteisesti naisiin, tyttöihin ja ihmisiin, joihin kohdistuu intersektionaalista syrjintää,
   q) sitoutuu järjestämään sukupuolten tasa-arvoon keskittyvää koulutusta EU:n virkamiehille, erityisesti niille, jotka toimivat kehitys- ja ilmastopolitiikkojen parissa,
   r) kehittää ja vahvistaa naisten ja tyttöjen selviytymiskykyä ilmastonmuutoksen, ympäristön tilan heikkenemisen ja ympäristökatastrofien yhteydessä investoimalla sukupuolitietoisiin sosiaalipalveluihin ja terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmiin ja takaa ihmisarvoiset työpaikat,
   s) kannattaa pyrkimyksiä lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille ja parantaa tukea naisyrittäjyydelle ilmasto- ja ympäristöteknologian ja -tutkimuksen aloilla; kannustaa innovointiin näillä keskeisillä aloilla ja tukee samalla naisten taloudellista riippumattomuutta,
   t) kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään sitä, että naisille heidän kaikessa moninaisuudessaan on tarjolla uusia työllistymismahdollisuuksia vihreän siirtymän alalla, jotta varmistetaan, että vihreistä työpaikoista hyötyvät kaikki ja ne ovat kaikkien saatavilla; helpottaa ja lisää naisten tiedonsaantia ja pääsyä koulutukseen myös tieteen, teknologian ja talouden aloilla, jotta parannetaan heidän tietojaan, taitojaan ja mahdollisuuksiaan osallistua ympäristöpäätöksiin ja torjutaan sukupuolistereotypioita,
   u) antaa tunnustusta sille tosiseikalle, että alat, joilla suurin osa työvoimasta on naisia, ovat hiilineutraaleja (kuten hoiva-ala); hyödyntää tätä tosiseikkaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia sekä edistää näitä aloja keinona torjua ilmastonmuutosta ja oikeudenmukaista siirtymää,
   v) kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta panemaan täysimääräisesti täytäntöön GAP III ‑toimintasuunnitelman ja saavuttamaan ilmastonmuutosta ja ympäristöä koskevan painopistealan tavoitteet,
   w) suojelee naispuolisten ympäristöalan ihmisoikeuksien puolustajien oikeuksia, tarjoaa heille erityistä tukea ja varmistaa, että heihin kohdistuvat rikkomukset ja väärinkäytökset tutkitaan ja että syylliset saatetaan vastuuseen; varmistaa, että naisten oikeuksia puolustavia ruohonjuuritason järjestöjä tuetaan tarjoamalla riittävästi rahoitusta ja poistamalla rajoitukset, jotka haittaavat niiden toimintaa,
   x) korostaa tarvetta suojella ja edistää sellaisten ryhmien oikeuksia, joihin kohdistuu moniperusteista ja intersektionaalista syrjintää, kuten vammaiset naiset, mustat naiset ja värilliset naiset, siirtolaisnaiset ja etniseen vähemmistöön kuuluvat naiset, ikääntyneet naiset, maaseudun ja väestökadosta kärsivien alueiden naiset, yksinhuoltajaäidit ja hlbtiq-henkilöt; pyrkii edistämään moniperusteisen syrjinnän torjumista ja ottamaan intersektionaaliset analyysit huomioon kaikissa YK:n elimissä sekä EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa;

o
o   o

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0315.
(2) EUVL C 458, 19.12.2018, s. 34.
(3) EUVL C 404, 6.10.2021, s. 202.
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0314.
(5) EPRS Briefing, Beijing Platform for Action: 25-year review and future priorities, 27. helmikuuta 2020, saatavilla osoitteessa https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646194

Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö