Indeks 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/2564(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0123/2022

Teksty złożone :

B9-0123/2022

Debaty :

PV 01/03/2022 - 11
CRE 01/03/2022 - 11

Głosowanie :

PV 01/03/2022 - 10
PV 01/03/2022 - 14
CRE 01/03/2022 - 10
CRE 01/03/2022 - 14

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0052

Teksty przyjęte
PDF 165kWORD 57k
Wtorek, 1 marca 2022 r. - Bruksela
Atak Rosji na Ukrainę
P9_TA(2022)0052B9-0123/2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę (2022/2564(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji i Ukrainy, w szczególności rezolucję z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie sytuacji na granicy ukraińskiej i na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy(1),

–  uwzględniając oświadczenia przywódców Parlamentu Europejskiego z 16 i 24 lutego 2022 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej 24 lutego 2022 r. w sprawie inwazji na Ukrainę sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej,

–  uwzględniając oświadczenia przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącej Komisji z 24 lutego 2022 r. w sprawie bezprecedensowej i niesprowokowanej agresji wojskowej wobec Ukrainy,

–  uwzględniając niedawne oświadczenia prezydenta Ukrainy i przewodniczącej Komisji w sprawie sytuacji w Ukrainie,

–  uwzględniając oświadczenie grupy G-7 z 24 lutego 2022 r.,

–  uwzględniając memorandum budapeszteńskie o gwarancjach bezpieczeństwa z 1994 r.,

–  uwzględniając zasady norymberskie opracowane przez Komisję Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, które określają, co stanowi zbrodnię wojenną,

–  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17 lipca 1998 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 24 lutego 2022 r.,

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając akt końcowy z Helsinek z 1 sierpnia 1975 r. i późniejsze dokumenty,

–  uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego wszystkie państwa są równie suwerenne i powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa;

B.  mając na uwadze, że 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła niesprowokowaną i nieuzasadnioną inwazję na Ukrainę;

C.  mając na uwadze, że agresję wojskową na Ukrainę rozpoczęto częściowo z terytorium Białorusi, co wspierało i umożliwiało jej agresję; mając na uwadze, że nielegalny prezydent Białorusi przeprowadził właśnie pozorowane referendum w celu zmiany konstytucji i osłabienia neutralności Białorusi; mając na uwadze, że obecność rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi zagrażałaby bezpieczeństwu Europy;

D.  mając na uwadze, że 21 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska jednostronnie uznała niepodległość terytoriów kontrolowanych przez wspierane przez Rosję siły separatystyczne w częściach ukraińskich regionów donieckiego i ługańskiego, co oznaczało faktyczny kres porozumień mińskich; mając na uwadze, że działania Federacji Rosyjskiej są zaplanowaną agresją wojskową stanowiącą rażące naruszenie prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych i zasad zapisanych w akcie końcowym z Helsinek z 1975 r. oraz poważnie zagrażają bezpieczeństwu i stabilności w Europie i na świecie;

E.  mając na uwadze, że ukraińskie siły zbrojne pod dowództwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego utrzymały kontrolę nad prawie całym terytorium Ukrainy, w tym nad stolicą Kijowem i południowymi regionami kraju, uniemożliwiając rosyjskim najeźdźcom osiągnięcie któregokolwiek z wcześniej ustalonych celów, w tym eliminację demokratycznie wybranych przywódców Ukrainy;

F.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska dopuszczała się celowych manipulacji i niweczyła wysiłki dyplomatyczne mające na celu znalezienie rozwiązania obecnego kryzysu – który sama wywołała – aby uzyskać czas i korzyści taktyczne potrzebne do przygotowania zakrojonej na pełną skalę agresji wojskowej wobec Ukrainy i inwazji na nią;

G.  mając na uwadze, że Rada Unii Europejskiej przyjęła pierwszą serię sankcji wobec Rosji, w tym ukierunkowane sankcje indywidualne, sankcje gospodarcze i finansowe oraz ograniczenia handlowe, i przygotowuje dalsze sankcje w ścisłej koordynacji z sojusznikami transatlantyckimi i innymi partnerami międzynarodowymi o podobnych zapatrywaniach;

H.  mając na uwadze, że 27 lutego 2022 r. przewodnicząca Komisji wydała oświadczenie w sprawie obecnego i przyszłego stanu stosunków z Ukrainą, w którym stwierdziła: „[...] należą do nas. Są jednymi z nas i chcemy, żeby do nas dołączyli”; mając na uwadze, że coraz więcej ukraińskich cywilów traci życie w czasie wojny prowadzonej przez Kreml przeciwko ludności Ukrainy; mając na uwadze, że setki osób zostało rannych, a kilkaset tysięcy opuściło domy lub uciekło do krajów sąsiadujących; mając na uwadze doniesienia o licznych naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego popełnianych przez oddziały rosyjskie, w tym masowych ostrzałach obszarów mieszkalnych, szpitali i przedszkoli, grabieży własności publicznej i prywatnej oraz niszczeniu infrastruktury cywilnej; mając na uwadze, że ponad 14 000 osób, zarówno wojskowych, jak i cywilów, straciło życie w trwającym osiem lat konflikcie podsycanym przez Federację Rosyjską we wschodniej Ukrainie, i że nadal ma to poważny wpływ na warunki życia ludności zamieszkującej kontrolowane przez Rosję i zaanektowane przez nią terytoria Ukrainy oraz otaczające je regiony;

1.  z całą mocą potępia nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i inwazję na Ukrainę, a także udział Białorusi w tej agresji;

2.  żąda, aby Federacja Rosyjska natychmiast zakończyła wszelkie działania wojskowe w Ukrainie, bezwarunkowo wycofała wszystkie siły wojskowe i paramilitarne oraz sprzęt wojskowy z całego uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy, a także w pełni respektowała integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

3.  podkreśla, że ta agresja wojskowa i inwazja stanowią poważne naruszenie prawa międzynarodowego, a w szczególności Karty Narodów Zjednoczonych, oraz wzywa Federację Rosyjską, aby powróciła do wypełniania obowiązków stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w zakresie utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa oraz do przestrzegania zobowiązań wynikających z aktu końcowego z Helsinek, Paryskiej karty dla nowej Europy i memorandum budapeszteńskiego; uważa, że rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi atak nie tylko na suwerenny kraj, lecz także na zasady i mechanizm współpracy i bezpieczeństwa w Europie oraz międzynarodowy porządek oparty na zasadach, określony w Karcie Narodów Zjednoczonych;

4.  zdecydowanie potępia wykorzystywanie przez wojsko rosyjskie terytorium białoruskiego przy wsparciu sił białoruskich do rozpoczęcia agresji wojskowej na Ukrainę i wyraża głębokie zaniepokojenie ryzykiem, jakie stwarza Białoruś, która rezygnuje z neutralności i udostępnia swoje terytorium wojsku rosyjskiemu;

5.  jednogłośnie wyraża solidarność z narodem ukraińskim, który przeżył już osiem lat wojny w swoim kraju, i z całą mocą potępia działania Rosji wobec Ukrainy;

6.  wyraża uznanie dla ogromnej odwagi, jaką wykazuje się naród ukraiński, heroiczny prezydent Wołodymyr Zełenski i odważni żołnierze broniący swojego kraju przed rosyjskimi najeźdźcami; wzywa wolny świat do wspierania ich walki o pokój i wolność za pomocą wszelkich dostępnych mu środków;

7.  wzywa do dalszych wysiłków dyplomatycznych na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji wobec Ukrainy i znalezienia pokojowego rozwiązania opartego na poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zasad prawa międzynarodowego, a także na prawie Ukrainy do podejmowania decyzji o przyszłych sojuszach bez ingerencji z zewnątrz; wzywa Federację Rosyjską do powrotu na drogę dialogu i dyplomacji, aby uratować ludność Ukrainy i innych państw, a także własny naród przed plagą wojny;

8.  potępia jednostronne uznanie przez Federację Rosyjską niepodległości okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy leżących w obwodach donieckim i ługańskim oraz wzywa wszystkie kraje, aby powstrzymały się od uznania tej niepodległości; powtarza, że Unia Europejska nie uznaje bezprawnej aneksji Krymu, nadal potępia ją jako pogwałcenie prawa międzynarodowego i pozostaje zaangażowana w pełną realizację polityki nieuznawania aneksji Krymu, w tym za pomocą środków ograniczających i współpracy na forach międzynarodowych;

9.  kategorycznie odrzuca rosyjską retorykę, która wykorzystuje ewentualne użycie broni masowego rażenia, w kontekście już pogorszonych i osłabionych globalnych starań na rzecz nierozprzestrzeniania, rozbrojenia i kontroli zbrojeń; przypomina Federacji Rosyjskiej o spoczywających na niej zobowiązaniach międzynarodowych i ostrzega przed niebezpieczeństwem eskalacji konfliktu jądrowego; wyraża zaniepokojenie faktem, że Federacja Rosyjska podwyższa stan gotowości swojego arsenału jądrowego; przypomina Federacji Rosyjskiej, że wszelkie prowokacje na granicy któregokolwiek państwa członkowskiego lub ataki na statki w basenie Morza Czarnego mogą doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu;

10.  wyraża głęboki żal z powodu tragicznych ofiar śmiertelnych i ludzkiego cierpienia spowodowanych rosyjską agresją oraz podkreśla, że ataki na ludność i infrastrukturę cywilną, a także ataki bez rozróżnienia celu są zakazane na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego i w związku z tym stanowią zbrodnie wojenne;

11.  podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na słabsze grupy, mniejszości oraz kobiety i dzieci, ponieważ są one szczególnie dotknięte konfliktami i potrzebują specjalnej ochrony i wsparcia, zwłaszcza dzieci w placówkach opieki instytucjonalnej, dzieci bez opieki oraz dzieci z niepełnosprawnościami i innymi ciężkimi chorobami, w tym nowotworami dziecięcymi; podkreśla także, że należy zapewnić im dalszą niezbędną opiekę i leczenie ratujące życie oraz w trybie natychmiastowym ewakuować je w bezpieczne miejsce;

12.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby udzielały Ukrainie dalszej nadzwyczajnej pomocy humanitarnej we współpracy z agencjami humanitarnymi ONZ i innymi międzynarodowymi organizacjami partnerskimi; wzywa Federację Rosyjską, aby zapewniła bezpieczny i nieograniczony dostęp agencjom humanitarnym ONZ, w tym na tymczasowo niekontrolowanych przez rząd obszarach wschodniej Ukrainy;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji i francuskiej prezydencji Rady do uruchomienia dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony(2) w celu zapewnienia natychmiastowego dostępu do ochrony wszystkim uchodźcom z Ukrainy; wzywa państwa członkowskie, aby zatwierdziły ten wniosek na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 4 marca 2022 r.; wzywa Radę, aby równo podzieliła między państwa członkowskie odpowiedzialność za przyjmowanie uchodźców, którzy przybywają na zewnętrzne granice UE; wzywa Komisję, aby ustanowiła mechanizm solidarności w celu relokacji uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski, Węgier, Rumunii i Słowacji, do innych państw członkowskich, oraz wzywa do wstrzymania w całej UE operacji powrotowych do Ukrainy; wzywa państwa członkowskie, aby przedłużyły wizy ukraińskich studentów i innych Ukraińców posiadających wizę;

14.  z zadowoleniem przyjmuje aktywne podejście rządów Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Mołdawii, które zachowują otwarte granice i zapewniają środki ewakuacji, schronienie, doraźną pomoc, pomoc medyczną i azyl osobom, będącym zarówno obywatelami Ukrainy, jak i innych państw, uciekającym przed wojną w Ukrainie i przyszłymi prześladowaniami; wzywa Radę i Komisję do zapewnienia tym krajom dodatkowych środków finansowych, ponieważ są one głównymi miejscami wjazdu uchodźców ukraińskich do UE; wzywa Radę i Komisję, aby nie zawieszały umowy o zniesieniu wiz z Ukrainą; wzywa wszystkie państwa członkowskie do przyjmowania nieukraińskich obywateli uciekających przed konfliktem i wojną jako obdżektorów z Rosji; przypomina wszystkim państwom członkowskim UE o ich odpowiedzialności za poszanowanie praw podstawowych wszystkich osób ubiegających się o azyl w Unii, niezależnie od ich narodowości, oraz za zaprzestanie zawracania; potępia rasizm, którego doświadczają studenci z Afryki i Bliskiego Wschodu, którym uniemożliwiono wejście na pokład autobusów i pociągów w Ukrainie w celu dotarcia do granicy lub których zatrzymano na granicy, a tym samym odmówiono możliwości znalezienia schronienia;

15.  z zadowoleniem przyjmuje szybkie przyjęcie przez Radę sankcji w celu przekonania Federacji Rosyjskiej do zaprzestania ataków na Ukrainę; w świetle ostatnich ataków, w tym ataków na strefy mieszkalne i infrastrukturę cywilną, nalega jednak na konieczność przyjęcia dodatkowych surowych sankcji;

16.  wzywa do rozszerzenia zakresu sankcji oraz do ukierunkowania ich na strategiczne osłabienie rosyjskiej gospodarki i bazy przemysłowej – zwłaszcza kompleksu wojskowo-przemysłowego – aby dzięki temu osłabić zdolność Federacji Rosyjskiej do zagrożenia bezpieczeństwu międzynarodowemu w przyszłości; wzywa także do rozszerzenia sankcji na Białoruś z uwagi na jej bezpośrednie wsparcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę;

17.  wzywa w szczególności do ograniczenia importu najważniejszych rosyjskich towarów eksportowych, w tym ropy naftowej i gazu, do zakazania nowych inwestycji UE w Federacji Rosyjskiej oraz nowych inwestycji rosyjskich w UE, do zablokowania wszystkich banków rosyjskich w europejskim systemie finansowym, do zakazania Federacji Rosyjskiej i Białorusi korzystania z systemu SWIFT oraz do nałożenia sankcji wtórnych na banki stosujące środki alternatywne wobec SWIFT w odniesieniu do transakcji powiązanych lub do nałożenia sankcji podobnych do tych nałożonych na rosyjskie banki lub rosyjski system bankowy; wzywa również do zakazania pozyskiwania przez rosyjski system bankowy środków finansowych lub zaciągania pożyczek na rynkach europejskich z wtórnych rynków kapitałowych; wzywa do zakazania dostępu do unijnych zamówień publicznych w zakresie zakupu towarów i usług pochodzących z Rosji i Białorusi; wzywa do zakazania eksportu na rynek rosyjski wszelkich produktów zaawansowanych technologicznie i towarów strategicznych; wzywa do natychmiastowego zablokowania lub wycofania finansowania wszystkich programów współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji z udziałem Rosji, które to programy wspierane są z funduszy UE, oraz do zawieszenia programów międzyregionalnych; wzywa do zamknięcia portów UE dla statków rosyjskich; wzywa do natychmiastowego zakazania działalności w UE kontrolowanym przez Rosję funduszom inwestycyjnym i bankom, takim jak Międzynarodowy Bank Inwestycyjny; wzywa do odmowy dostępu do wszystkich portów UE statkom, których ostatni lub kolejny port zawinięcia leży w Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji humanitarnych; z zadowoleniem przyjmuje zakaz lotów rosyjskich przewoźników oraz lotów rosyjskich samolotów prywatnych w przestrzeni powietrznej UE; wzywa do przyjęcia i odpowiedniego stosowania podobnych sankcji wobec Białorusi;

18.  podkreśla, że należy utrzymać spójne podejście do sankcji bez jakichkolwiek wyłączeń wynikających z interesów sektorowych lub krajowych; podkreśla, że państwa członkowskie muszą uznać i zaakceptować fakt, iż surowe sankcje wobec Federacji Rosyjskiej w nieunikniony sposób pociągną za sobą negatywne skutki dla ich sytuacji gospodarczej, oraz wzywa Komisję, aby określiła środki i sposoby radzenia sobie z gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami sankcji, a także by ułatwiała korzystanie z nich;

19.  podkreśla, że należy zrobić wszystko, by Rosja wróciła do stołu negocjacyjnego; przypomina, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jako porozumienie regionalne na mocy rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych, pozostaje organizacją pierwszej instancji do pokojowego rozwiązywania sporów w regionie; wzywa do zastosowania mechanizmów rozwiązywania kryzysów ONZ; wzywa UE, jej państwa członkowskie i Stany Zjednoczone do kontynuowania wysiłków dyplomatycznych w celu zakończenia wojny na Ukrainie;

20.  wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego zawieszenia broni; domaga się, aby kanały komunikacji z Rosją pozostały otwarte oraz aby zainteresowane strony były gotowe do dialogu i negocjacji aż do wejścia w życie zawieszenia broni i zakończenia wojny;

21.  podkreśla, że wszystkie przyszłe sankcje należy nadal ściśle koordynować z sojusznikami transatlantyckimi i partnerami międzynarodowymi o podobnych poglądach, co zmaksymalizuje ich skuteczność;

22.  ponawia swoje wcześniejsze apele o znaczne zmniejszenie zależności energetycznej, zwłaszcza od rosyjskiego gazu, ropy naftowej i węgla, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł energii, w tym rozbudowę terminali skroplonego gazu ziemnego i tras dostaw, rozdział magazynowania gazu, a także zwiększenie efektywności energetycznej i tempa przechodzenia na czystą energię; wzywa do ostatecznego porzucenia budowy gazociągu Nord Stream 2 i w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem decyzję rządu niemieckiego o wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2; wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia mechanizmu koordynacji i wykorzystania wszystkich możliwych składowisk gazu w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu do całej UE; wzywa państwa członkowskie, Komisję i Europejski Bank Centralny aby uważnie monitorowały wpływ rosyjskiego ataku na stabilność finansową i stabilność cen, zwłaszcza w odniesieniu do produktów energetycznych, oraz aby rozważyły odpowiednie środki w celu złagodzenia wszelkich negatywnych skutków gospodarczych i społecznych; wzywa państwa członkowskie, aby zaprzestały wszelkiej współpracy z Rosją w dziedzinie energii jądrowej, a zwłaszcza współpracy z Rosatomem i jego filiami, w tym współpracy z Rosją w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, oraz aby wypowiedziały lub cofnęły licencję na prowadzenie działalności wszystkim filiom Rosatomu; podkreśla, że sankcje mogą mieć szczególny wpływ na europejskie gospodarstwa domowe, które nie powinny płacić za ten kryzys; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do przygotowania planów i dotacji dla gospodarstw domowych, aby uniknąć pogłębiania się kryzysu energetycznego;

23.  wzywa do uzupełnienia istniejącego globalnego systemu sankcji UE o instrument służący walce z korupcją oraz do szybkiego przyjęcia ukierunkowanych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za korupcję na wysokim szczeblu w Rosji i na Białorusi, a także wobec oligarchów i urzędników powiązanych z przywódcami; wzywa państwa członkowskie i kraje sprzymierzone, w których istnieją systemy prawa pobytu w zamian za inwestycje, aby dokonały przeglądu wszystkich beneficjentów takiego prawa pobytu oraz odebrały to prawo zamożnym Rosjanom i ich rodzinom, zwłaszcza powiązanym z osobami i firmami objętymi sankcjami; ponawia apel do Komisji i państw członkowskich o konsekwentne wdrażanie i egzekwowanie istniejących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także o zapewnienie większej przejrzystości, zwłaszcza w odniesieniu do środków zdeponowanych lub wydawanych w UE przez rosyjską elitę; ponawia apel o zamrożenie w UE aktywów oligarchów powiązanych z rosyjskimi przywódcami i ich rodzin oraz o anulowanie ich wiz Schengen;

24.  ponownie podkreśla, że NATO jest podstawą zbiorowej obrony państw członkowskich, które są sojusznikami NATO; przyjmuje z zadowoleniem jedność UE, NATO i innych demokratycznych partnerów o podobnych poglądach w obliczu rosyjskiej agresji, ale podkreśla potrzebę wzmocnienia zbiorowej strategii odstraszania, gotowości i odporności; zachęca do intensyfikacji wzmocnionej wysuniętej obecności NATO w państwach członkowskich, które znajdują się najbliżej rosyjskiego agresora i konfliktu; podkreśla unijne klauzule wzajemnej pomocy i solidarności oraz wzywa do rozpoczęcia wspólnych ćwiczeń wojskowych;

25.  podkreśla, że atak ten wymaga od UE i NATO przygotowania się na wszelkie ewentualności; w tym kontekście przyjmuje z zadowoleniem uruchomienie planów obronnych NATO, a także aktywację sił reagowania NATO i ich częściowe rozmieszczenie, obok rozmieszczenia oddziałów sojuszników NATO, w tym Zjednoczonego Królestwa, USA i Kanady, w celu wzmocnienia wschodniej flanki i powstrzymania dalszej agresji Rosji; ponawia apel do państw członkowskich o zwiększenie wydatków na obronę i zapewnienie bardziej skutecznych zdolności oraz o pełne wykorzystanie wspólnych wysiłków na rzecz obrony w ramach europejskich, zwłaszcza stałej współpracy strukturalnej (PESCO) i Europejskiego Funduszu Obrony, w celu wzmocnienia europejskiego filaru w NATO, co zwiększy bezpieczeństwo zarówno państw członkowskich NATO, jak i UE;

26.  stanowczo potępia groźby Federacji Rosyjskiej pod adresem państw członkowskich, które nie są sojusznikami NATO, i zachęca te państwa do rozważenia możliwości zwiększenia swojego bezpieczeństwa; popiera ich suwerenne prawo do wyboru własnej polityki bezpieczeństwa; przyjmuje z zadowoleniem ścisłą współpracę między NATO a krajami partnerskimi – Finlandią i Szwecją;

27.  wzywa do zwiększenia wkładu we wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy; zdecydowanie popiera historyczną decyzję o przeznaczeniu znacznych dodatkowych środków finansowych na zapewnienie Ukrainie broni o charakterze obronnym za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz dostarczanie sprzętu wojskowego przez państwa członkowskie; wzywa do natychmiastowego i pełnego wdrożenia tej nowej decyzji, a także środków pomocy udostępnionych Ukrainie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju z 2 grudnia 2021 r., które obejmują finansowanie wojskowych jednostek medycznych, w tym szpitali polowych, jednostek inżynieryjnych, mobilności i logistycznych, a także wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i państwa członkowskie, aby ułatwiały szybkie i skuteczne wdrożenie tych decyzji;

28.  wzywa państwa członkowskie, aby przyspieszyły dostarczanie Ukrainie broni obronnej w odpowiedzi na jasno określone potrzeby i zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który zezwala na indywidualną i zbiorową obronę własną, zwiększyły współpracę wywiadowczą z Ukrainą w zakresie trwającej agresji oraz dzieliły się obrazami satelitarnymi za pośrednictwem Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej i innych systemów satelitarnych;

29.  uznaje decyzję o przeniesieniu personelu cywilnej misji UE w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (misji doradczej UE) poza Ukrainę w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osobistego i wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo miejscowego personelu; wzywa do pilnego przeprowadzenia ponownej oceny mandatu misji oraz do jego aktualizacji, tak aby obejmował szkolenie wojskowe; popiera wzmocnienie misji pomocy granicznej UE dla Mołdawii i Ukrainy (EUBAM) na granicy między Ukrainą a Republiką Mołdawii / Naddniestrzem;

30.  podkreśla, że UE, NATO i partnerzy międzynarodowi o podobnych poglądach muszą zwiększyć pomoc w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Ukrainy; z zadowoleniem przyjmuje wstępne rozmieszczenie finansowanego w ramach PESCO zespołu szybkiego reagowania na cyberincydenty (CRRT) i wzywa do pełnego wykorzystania unijnego systemu sankcji wobec osób, podmiotów i organów odpowiedzialnych za cyberataki na Ukrainę lub zaangażowanych w nie; wzywa do pilnego rozpatrzenia wniosku Ukrainy o członkostwo w Centrum Doskonałości NATO ds. Współpracy w Dziedzinie Obrony przed Atakami Cybernetycznymi (CCDCOE) oraz do poparcia tego wniosku przez wszystkich członków CCDCOE;

31.  potępia wykorzystywanie wojny informacyjnej przez rosyjskie władze, media państwowe i pełnomocników do tworzenia podziałów za pomocą dyskredytujących treści i fałszywych narracji na temat UE, NATO i Ukrainy, aby stworzyć wiarygodną możliwość zaprzeczania rosyjskim aktom okrucieństwa; wzywa zatem wszystkie państwa członkowskie do natychmiastowego zawieszenia licencji na transmisję wszystkim rosyjskim publicznym kanałom medialnym, w tym ich retransmisję; wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, aby w celu przeciwdziałania dezinformacji rozszerzyły alternatywne informacje w języku rosyjskim w internecie na temat rozwoju wydarzeń, zapewniły tłumaczenie oświadczeń publicznych UE na język rosyjski oraz zajęły się rosyjskojęzycznymi odbiorcami i platformami; z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez przewodniczącą Komisji zakazu nadawania programów Russia Today i Sputnik w UE oraz ponawia apele do Google i YouTube o zablokowanie kont szerzących propagandę wojenną;

32.  wzywa UE i państwa członkowskie do wycofania licencji na oprogramowanie sprzętu wojskowego i cywilnego używanego w Rosji i na Białorusi, zwłaszcza na potrzeby łączności i nawigacji satelitarnej;

33.  zwraca uwagę na ciągłą potrzebę wzmacniania przez UE własnej odporności na ataki hybrydowe;

34.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do dalszego udzielania Ukrainie jak najsilniejszego wsparcia gospodarczego i finansowego, a także, w razie potrzeby, pomocy makrofinansowej i technicznej, w tym w dziedzinach związanych z obronnością i bezpieczeństwem, do uruchomienia wszelkich dostępnych instrumentów budżetowych UE oraz do opracowania długoterminowej strategii wspierania wysiłków Ukrainy na rzecz wzmocnienia odporności jej demokratycznych instytucji i gospodarki;

35.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do przygotowania wielomiliardowego planu pomocy i odbudowy dla Ukrainy w celu wsparcia ukraińskiej gospodarki i odbudowy jej zniszczonej infrastruktury; podkreśla, że Federacja Rosyjska ponosi odpowiedzialność za zniszczenie ukraińskiej infrastruktury, w tym budynków cywilnych i mieszkalnych, a także za znaczne straty gospodarcze, i będzie zobowiązana do zrekompensowania szkód spowodowanych jej agresywnymi działaniami;

36.  ponownie wyraża niezachwiane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania tych krajów, w szczególności Mołdawii, w zapewnianiu tymczasowego schronienia uchodźcom z Ukrainy i zwiększaniu ich odporności na ewentualne ataki rosyjskie w dziedzinie obronności, cyberbezpieczeństwa i komunikacji strategicznej;

37.  wzywa instytucje UE do podjęcia starań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE, zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej i na podstawie osiągnięć, a w międzyczasie do kontynuowania prac na rzecz jej integracji z jednolitym rynkiem UE zgodnie z układem o stowarzyszeniu;

38.  z głębokim zaniepokojeniem odnotowuje nieustanne wysiłki Federacji Rosyjskiej na rzecz destabilizacji krajów Bałkanów Zachodnich i ingerowania w ich procesy demokratyczne; potępia tych, którzy wyrazili poparcie dla Federacji Rosyjskiej w następstwie jej agresji na Ukrainę, i wyraża uznanie dla wsparcia ze strony tych krajów Bałkanów Zachodnich, które są sojusznikami euroatlantyckimi; głęboko ubolewa, że Serbia nie przyłączyła się do sankcji UE nałożonych na Rosję, co szkodzi procesowi przystąpienia tego kraju do UE, i ponownie wyraża oczekiwanie, że kraje kandydujące do przystąpienia do UE powinny dostosować się nie tylko do dorobku prawnego UE, ale również do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

39.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europy o zawieszeniu Federacji Rosyjskiej w prawach do reprezentacji oraz decyzję Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o przerwaniu procesu akcesyjnego Rosji;

40.  wyraża uznanie i poparcie dla obywateli Rosji i Białorusi, którzy wyszli na ulice w ostatnich dniach, ryzykując własne bezpieczeństwo, aby potępić wojnę wywołaną w imieniu Federacji Rosyjskiej i przy wsparciu nielegalnego dyktatora Białorusi; potępia aresztowanie tysięcy pokojowych demonstrantów i wzywa do ich natychmiastowego uwolnienia;

41.  wzywa UE i państwa członkowskie do wsparcia ruchów antywojennych protestujących przeciwko inwazji Putina na Ukrainę w Rosji i na Białorusi;

42.  wzywa inne organizacje międzynarodowe, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu, aby również rozważyły zawieszenie członkostwa Rosji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje decyzję Europejskiej Unii Nadawców o zablokowaniu udziału Rosji w konkursie piosenki Eurowizji oraz decyzję UEFA o pozbawieniu Rosji finału Ligi Mistrzów, a także decyzje szeregu drużyn narodowych o odmowie rozgrywania meczów przeciwko Rosji w eliminacjach do mistrzostw świata i innych rozgrywkach; wzywa inne federacje sportowe do zawieszenia udziału Rosji w organizowanych przez nie imprezach i z zadowoleniem przyjmuje decyzję FIFA o zawieszeniu udziału Rosji w mistrzostwach świata w piłce nożnej;

43.  wzywa UE i państwa członkowskie do zmniejszenia liczby rosyjskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w UE i państwach członkowskich, w szczególności i ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ich działania są związane z wojskowością;

44.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zapewniły wsparcie i ochronę obrońcom praw człowieka i społeczeństwu obywatelskiemu w Rosji i na Białorusi, którym grożą poważne represje, w tym w razie potrzeby poprzez wydawanie wiz nadzwyczajnych na opuszczenie Rosji i Białorusi;

45.  podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie dopilnują, by sprawcy zbrodni wojennych i naruszeń praw człowieka, w tym osoby wspomagające takie zbrodnie za pośrednictwem propagandy, zostali pociągnięci do odpowiedzialności; w związku z tym wzywa UE i jej państwa członkowskie do współpracy z organami międzynarodowymi w celu gromadzenia dowodów oraz wspierania i promowania jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i prowadzenia dochodzeń w sprawie wszelkich zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy od 20 lutego 2014 r. w celu postawienia przed sądem Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki;

46.  z zadowoleniem przyjmuje specjalną sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, podczas której podkreślono stanowcze potępienie przez społeczność międzynarodową działań podejmowanych w imieniu Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, oraz proponowane przyjęcie rezolucji wzywającej do nałożenia sankcji na Federację Rosyjską jako agresora; ubolewa nad rosyjskim wetem w sprawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ mającej na celu zakończenie ofensywy wojskowej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie;

47.  wzywa do wszczęcia dochodzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ na mocy rozdziału VI Karty Narodów Zjednoczonych (art. 34–35); wzywa Chiny, jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, do pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz do wykorzystania ich siły nacisku na Rosję, aby położyć kres obecnej agresji, która zagraża stabilności międzynarodowej;

48.  potępia Federację Rosyjską za prowadzenie operacji wojskowych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury krytycznej, takiej jak elektrownie jądrowe, tamy i zakłady chemiczne; jest poważnie zaniepokojony sytuacją elektrowni jądrowej w Czarnobylu po jej zajęciu przez siły rosyjskie, co doprowadziło do naruszenia wszelkich możliwych przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, i która jest wykorzystywana jako źródło do ofensywy przeciwko Kijowowi, w tym do ostrzału artyleryjskiego; wzywa społeczność międzynarodową do ścisłego monitorowania sytuacji i apeluje o zwołanie pilnego posiedzenia Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej poświęconego konsekwencjom jądrowym rosyjskiej agresji;

49.  z głębokim zaniepokojeniem odnotowuje zajęcie i kontrolę elektrowni jądrowej w Czarnobylu przez rosyjskie siły wojskowe; zwraca się do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o utworzenie specjalnej grupy zadaniowej w celu monitorowania działań Federacji Rosyjskiej w zakresie bezpieczeństwa elektrowni, obiektów i paliw jądrowych;

50.  wzywa instytucje UE, by oceniły wpływ wojny na środowisko naturalne w regionie;

51.  jest głęboko zaniepokojony sojuszem między skrajnie prawicowymi partiami reprezentowanymi w Parlamencie Europejskim a rosyjską partią rządzącą oraz ich wpływem na nasze demokracje, a także zagranicznym i ukrytym finansowaniem partii, osób i ruchów mających na celu fragmentację społeczną i destabilizację UE;

52.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Białorusi.

(1) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0515.
(2) Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.U. L 212 z 7.8.2001, s. 12).

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności