Index 
 All text 
Förfarande : 2022/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0123/2022

Ingivna texter :

B9-0123/2022

Debatter :

PV 01/03/2022 - 11
CRE 01/03/2022 - 11

Omröstningar :

PV 01/03/2022 - 10
PV 01/03/2022 - 14
CRE 01/03/2022 - 10
CRE 01/03/2022 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2022)0052

Antagna texter
PDF 139kWORD 51k
Tisdagen den 1 mars 2022 - Bryssel
Rysslands aggression mot Ukraina
P9_TA(2022)0052B9-0123/2022

Europaparlamentets resolution av den 1 mars 2022 om Rysslands aggression mot Ukraina (2022/2564(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och Ukraina, särskilt av den 16 december 2021 om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina(1),

–  med beaktande av uttalandena av den 16 och 24 februari 2022 av Europaparlamentets ledning om Ukraina,

–  med beaktande av uttalandet av den 24 februari 2022 av EU:s utrikesrepresentant på EU:s vägnar om Ryska federationens väpnade styrkors invasion av Ukraina,

–  med beaktande av uttalandena av den 24 februari 2022 av Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande om Rysslands exempellösa och oprovocerade militära aggression mot Ukraina,

–  med beaktande av de senaste uttalandena från Ukrainas president och kommissionens ordförande om situationen i Ukraina,

–  med beaktande av G7-gruppens uttalande av den 24 februari 2022,

–  med beaktande av samförståndsavtalet från Budapest om säkerhetsgarantier från 1994,

–  med beaktande av Nürnbergprinciperna, som utarbetats av Förenta Nationernas folkrättskommission och som fastställer vad som utgör krigsförbrytelser,

–  med beaktande av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen av den 17 juli 1998,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 24 februari 2022,

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av Helsingforsslutakten av den 1 augusti 1975 och efterföljande dokument,

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt FN-stadgan och folkrättens principer åtnjuter alla stater suverän likställdhet och ska i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld mot någon stats territoriella integritet eller politiska oberoende.

B.  Den 24 februari 2022 inledde Ryska federationen en oprovocerad och orättfärdig invasion av Ukraina.

C.  Den militära aggressionen mot Ukraina inleddes delvis från Belarus territorium som assisterade och möjliggjorde den ryska aggressionen. Belarus illegitima president har just genomfört en riggad folkomröstning för att ändra konstitutionen och kompromettera Belarus neutralitet. Närvaron av ryska kärnvapen på Belarus territorium skulle utgöra ett hot mot säkerheten i Europa.

D.  Den 21 februari 2022 erkände Ryska federationen unilateralt självständigheten för territorier som kontrolleras av ryskstödda separatiststyrkor i delar av regionerna Donetsk och Luhansk i Ukraina, vilket i praktiken satte Minskavtalen ur spel. Ryska federationens agerande utgör ett planerat militärt angrepp i flagrant strid med internationell rätt, FN-stadgan och principerna i Helsingforsslutakten från 1975, och undergräver allvarligt den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten.

E.  Ukrainas väpnade styrkor under president Volodymyr Zelenskyjs befäl har bibehållit kontrollen över nästan hela Ukrainas territorium, inbegripet landets huvudstad Kiev och landets södra regioner, vilket hindrar de ryska invasionsstyrkorna från att uppnå något av sina på förhand fastställda mål, inbegripet elimineringen av det demokratiskt valda ukrainska ledarskapet.

F.  Ryska federationen har medvetet vilselett och kullkastat de diplomatiska insatserna för att finna en lösning på den nuvarande krisen, som den själv orsakat, för att vinna den tid och de taktiska fördelar som krävs för att förbereda en fullskalig militär aggression och invasion av Ukraina.

G.  Europeiska unionens råd har antagit en första uppsättning sanktioner mot Ryssland, däribland riktade individuella sanktioner, ekonomiska och finansiella sanktioner och handelsrestriktioner, och fortsätter att förbereda ytterligare sanktioner i nära samordning med transatlantiska allierade och andra likasinnade internationella partner.

H.  Den 27 februari 2022 gjorde kommissionens ordförande ett uttalande om det nuvarande och framtida läget i förbindelserna med Ukraina, där hon sa att de hör samman med oss. De är en av oss och vi vill ha dem med oss. Ett allt större antal ukrainska civila mister livet i det krig som Kreml inlett mot Ukrainas befolkning. Hundratals har skadats och flera hundra tusen har lämnat sina hem eller flytt till grannländerna. Det har rapporterats om otaliga kränkningar av internationell humanitär rätt som begåtts av ryska trupper, bland annat urskillningslös granatbeskjutning av bostadsområden, sjukhus och förskolor, plundring av offentlig och privat egendom samt hänsynslös förstörelse av civil infrastruktur. Mer än 14 000 människor, både militär personal och civila, har mist livet under mer än åtta års konflikt som underblåsts av Ryska federationen i östra Ukraina, med fortsatt svåra livsvillkor för befolkningen i de ryskkontrollerade och annekterade territorierna i Ukraina och de omgivande regionerna.

1.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag Ryska federationens olagliga, oprovocerade och orättfärdiga militära aggression och invasion av Ukraina samt Belarus medverkan till denna aggression.

2.  Europaparlamentet kräver att Ryska federationen omedelbart upphör med all militär verksamhet i Ukraina, villkorslöst drar tillbaka alla militära och paramilitära styrkor och all militär utrustning från hela Ukrainas internationellt erkända territorium, och fullt ut respekterar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende inom landets internationellt erkända gränser.

3.  Europaparlamentet understryker att den militära aggressionen och invasionen utgör en allvarlig kränkning av internationell rätt, särskilt FN-stadgan, och uppmanar Ryska federationen att återgå till att fullgöra det ansvar som en ständig medlem av FN:s säkerhetsråd har när det gäller att upprätthålla fred och säkerhet och att respektera sina åtaganden enligt Helsingforsslutakten, Parisstadgan för ett nytt Europa och samförståndsavtalet från Budapest. Parlamentet anser att den ryska invasionen i Ukraina är ett angrepp inte bara mot ett suveränt land utan även mot principerna och mekanismen för samarbete och säkerhet i Europa och den regelbaserade världsordningen, såsom de definieras i FN-stadgan.

4.  Europaparlamentet fördömer skarpt den ryska militärens användning av belarusiskt territorium, med stöd av belarusiska styrkor, för att inleda ett militärt angrepp mot Ukraina, och uttrycker djup oro över riskerna med att Belarus överger sin neutralitet och ger plats åt den ryska militären.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin odelade solidaritet med det ukrainska folket, som redan har drabbats av åtta års krig i landet, och fördömer i starkast möjliga ordalag Rysslands handlingar mot Ukraina.

6.  Europaparlamentet hyllar det enorma mod som det ukrainska folket, dess heroiska president Volodymyr Zelenskyj och de tappra soldater som försvarar sitt land har visat mot den ryska invasionsmakten. Parlamentet uppmanar den fria världen att stödja deras kamp för fred och frihet med alla medel som står till dess förfogande.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft till fortsatta diplomatiska ansträngningar för att stoppa Rysslands aggression mot Ukraina och finna en fredlig lösning som bygger på respekt för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och principerna i internationell rätt, samt Ukrainas rätt att besluta om framtida allianser utan yttre inblandning. Parlamentet uppmanar med kraft Ryska federationen att återgå till dialog och diplomati för att rädda folket i och utanför Ukraina, liksom det egna folket, från krigets gissel.

8.  Europaparlamentet fördömer Ryska federationens unilaterala erkännande av oberoendet för de ryskockuperade områdena i regionerna Donetsk och Luhansk i Ukraina och uppmanar med kraft alla länder att avstå från att ansluta sig till detta erkännande. Parlamentet upprepar att EU inte erkänner och fortsätter att fördöma den olagliga annekteringen av Krim som en kränkning av internationell rätt och står fast vid sitt åtagande att fullt ut genomföra sin politik för icke-erkännande, vilket även omfattar restriktiva åtgärder och samarbete i internationella forum.

9.  Europaparlamentet avvisar kategoriskt den ryska retoriken om en eventuell användning av massförstörelsevapen, mot bakgrund av en redan försämrad och urholkad global struktur för icke-spridning, nedrustning och vapenkontroll. Parlamentet påminner Ryska federationen om dess internationella skyldigheter och varnar för farorna med en kärnvapenupptrappning av konflikten. Parlamentet är oroat över att Ryska federationen höjer beredskapsnivån för sin kärnvapenarsenal. Parlamentet påminner Ryska federationen om att alla provokationer vid en medlemsstats gräns eller attacker mot fartyg i Svartahavsområdet kan leda till en ytterligare upptrappning av konflikten.

10.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa förtvivlan över de tragiska förlusterna av människoliv och mänskligt lidande till följd av den ryska aggressionen, och betonar att attacker mot civila och civil infrastruktur samt urskillningslösa attacker är förbjudna enligt internationell humanitär rätt och därför utgör krigsförbrytelser.

11.  Europaparlamentet betonar behovet av att lägga särskild vikt vid utsatta grupper, minoriteter, kvinnor och barn, eftersom de drabbas särskilt hårt i konfliktsituationer och behöver särskilt skydd och stöd, framför allt barn i institutionsvård, barn utan medföljande vuxen och barn med funktionsnedsättning och andra allvarliga sjukdomar, inbegripet barncancer, och betonar behovet av att säkerställa att de fortsätter att få nödvändig vård och livräddande behandling och omedelbart evakueras till säkerhet.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla ytterligare humanitärt katastrofbistånd till Ukraina i samarbete med FN:s humanitära organ och andra internationella partnerorganisationer. Parlamentet uppmanar med kraft Ryska federationen att bevilja säkert och obehindrat tillträde för FN:s humanitära organ, även i de områden i östra Ukraina som tillfälligt inte är regeringskontrollerade.

13.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens och det franska ordförandeskapets åtagande att aktivera direktivet om tillfälligt skydd(2) för att ge alla flyktingar från Ukraina omedelbar tillgång till skydd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att godkänna detta förslag vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 4 mars 2022. Parlamentet uppmanar rådet att fördela ansvaret för mottagandet av de flyktingar som anländer till EU:s yttre gränser jämnt mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en solidaritetsmekanism för att omplacera flyktingar från Ukraina som har anlänt till Polen, Ungern, Rumänien och Slovakien till andra medlemsstater, och efterlyser ett EU-omfattande stopp för återvändandeinsatser till Ukraina. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förlänga viseringarna för ukrainska studenter och andra ukrainska viseringsinnehavare.

14.  Europaparlamentet välkomnar den aktiva hållning som regeringarna i Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien och Moldavien har intagit när det gäller att hålla sina gränser öppna och säkra sätt för evakuering, skydd, nödhjälp, sjukvård och asyl till människor som flyr kriget i Ukraina och framtida förföljelser, oavsett om det är ukrainska medborgare eller inte. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillhandahålla extra finansiering till dessa länder, eftersom de är de främsta platserna för ukrainska flyktingars inresa till EU. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inte upphäva avtalet om undantag från viseringskravet med Ukraina. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att ta emot medborgare från andra länder än Ukraina som flyr från konflikten och kriget, såsom vapenvägrare från Ryssland. Parlamentet påminner alla EU-medlemsstater om deras ansvar att respektera de grundläggande rättigheterna för alla asylsökande som söker säkerhet i unionen, oberoende av deras nationalitet, och att stoppa avvisningar. Parlamentet fördömer den rasism som drabbar studenter från Afrika och Mellanöstern som har hindrats från att gå ombord på bussar och tåg i Ukraina för att ta sig till gränsen eller stoppats vid gränsen och därmed förhindrats att söka säkerhet.

15.  Europaparlamentet välkomnar rådets snabba antagande av sanktioner i syfte att förmå Ryska federationen att upphöra med sina attacker mot Ukraina. Parlamentet insisterar dock mot bakgrund av de senaste attackerna, bland annat mot bostadsområden och civil infrastruktur på behovet av att anta ytterligare stränga sanktioner.

16.  Europaparlamentet begär att sanktionernas räckvidd ska breddas och att sanktionerna ska syfta till att strategiskt försvaga den ryska ekonomin och industribasen, särskilt det militär-industriella komplexet, och därmed Ryska federationens förmåga att hota den internationella säkerheten i framtiden, samt att sanktionerna utvidgas till att omfatta Belarus på grundval av landets direkta stöd till den ryska invasionen av Ukraina.

17.  Europaparlamentet kräver i synnerhet att importen av de viktigaste ryska exportvarorna, inbegripet olja och gas, ska begränsas, att nya EU-investeringar i Ryska federationen och nya ryska investeringar i EU ska förbjudas, att alla ryska banker ska blockeras från det europeiska finansiella systemet, att Ryska federationen och Belarus ska avstängas från SWIFT-systemet och att sekundära sanktioner ska införas mot banker som använder andra system än SWIFT för relaterade transaktioner eller liknande sanktioner mot ryska banker eller banksystemet, och begär ett förbud mot att anskaffa medel eller låna på europeiska marknader genom sekundära kapitalmarknader. Parlamentet begär att tillträde till offentliga upphandlingar i EU ska förbjudas för inköp av varor och tjänster med ursprung i Ryssland och Belarus. Parlamentet begär att export av högteknologiska produkter och strategiska varor till den ryska marknaden förbjuds. Parlamentet begär att finansieringen av alla program för forsknings- och innovationssamarbete med Ryssland som stöds med EU-medel omedelbart ska blockeras eller dras tillbaka och att de interregionala programmen ska avbrytas. Parlamentet begär att EU-hamnar ska stängas för ryska fartyg. Parlamentet begär att ryskkontrollerade investeringsfonder och banker såsom Internationella investeringsbanken omedelbart förbjuds att bedriva verksamhet i EU. Parlamentet begär att fartyg vars sista eller nästa anlöpshamn ligger i Ryska federationen ska nekas tillträde till alla EU-hamnar, utom i fall av nödvändiga motiverade humanitära skäl. Parlamentet välkomnar förbudet mot ryska lufttrafikföretags flygningar och flygningar med privata ryska flygplan i EU:s luftrum. Parlamentet kräver antagandet och lämplig tillämpning av liknande sanktioner mot Belarus.

18.  Europaparlamentet betonar behovet av att upprätthålla en enhetlig strategi för sanktioner utan några undantag till följd av sektoriella eller nationella intressen. Parlamentet betonar att medlemsstaterna måste erkänna och acceptera att stränga sanktioner mot Ryska federationen oundvikligen kommer att få negativa effekter på deras ekonomiska situation, och uppmanar kommissionen att fastställa och underlätta metoder och sätt att hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av sanktionerna.

19.  Europaparlamentet betonar att allt måste göras för att få Ryssland tillbaka till förhandlingsbordet. Parlamentet påminner om att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som kan likställas med ett regionalt avtal enligt kapitel VIII i FN-stadgan, fortfarande är den organisation som man först bör vända sig till för att få till stånd en fredlig tvistlösning i regionen. Parlamentet efterlyser användning av FN:s krislösningsmekanismer. Parlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och Förenta staterna att fortsätta sina diplomatiska ansträngningar för att få slut på kriget i Ukraina.

20.  Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart och ovillkorligt eldupphör. Parlamentet kräver att kommunikationskanalerna med Ryssland förblir öppna och att de berörda parterna är förberedda på dialog och förhandlingar fram till dess att ett eldupphör har trätt i kraft och kriget har upphört.

21.  Europaparlamentet insisterar på att alla framtida sanktioner måste fortsätta att nära samordnas med transatlantiska allierade och likasinnade internationella partner för att maximera deras effektivitet.

22.  Europaparlamentet upprepar sina tidigare uppmaningar om att avsevärt minska energiberoendet, särskilt av rysk gas, olja och kol, bland annat genom att diversifiera energikällorna, inbegripet genom att utvidga terminaler och försörjningsvägar för flytande naturgas, göra en uppdelning av gaslagringen och öka energieffektiviteten och påskynda omställningen till ren energi. Parlamentet begär att Nord Stream 2-ledningen ska stoppas slutgiltigt och välkomnar därför den tyska regeringens beslut att stoppa certifieringen av Nord Stream 2. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta en samordningsmekanism och att använda alla tänkbara gasdepåer för att garantera oavbruten gasförsörjning i hela EU. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska centralbanken att noggrant övervaka effekterna av den ryska attacken på den finansiella stabiliteten och prisstabiliteten, särskilt när det gäller energiprodukter, och att överväga lämpliga åtgärder för att mildra eventuella negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att upphöra med allt samarbete med Ryssland på kärnenergiområdet, särskilt samarbetet med Rosatom och dess dotterbolag, inbegripet samarbetet med Ryssland inom Internationella atomenergiorganet, och att avsluta eller upphäva driftslicenserna för alla dotterbolag till Rosatom. Parlamentet understryker att sanktionerna kan få särskilda konsekvenser för de europeiska hushållen, och att de inte bör betala priset för denna kris. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att ta fram planer och bidrag för hushållen för att förhindra en förvärring av energikrisen.

23.  Europaparlamentet begär att EU:s befintliga globala sanktionssystem kompletteras med ett instrument för korruptionsbekämpning och för ett snabbt antagande av riktade sanktioner mot personer som är ansvariga för korruption på hög nivå i Ryssland och Belarus samt oligarker och tjänstemän nära ledningen. Parlamentet uppmanar de medlemsstater och allierade länder som har system för uppehållstillstånd genom investering att se över alla förmånstagare av sådana uppehållstillstånd och att återkalla sådana som beviljats ryska personer med stora förmögenheter och deras familjer, särskilt personer som har koppling till personer och företag som är föremål för sanktioner. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att konsekvent genomföra och verkställa befintliga regler mot penningtvätt och skapa större transparens, särskilt när det gäller de medel som den ryska eliten placerar eller använder i EU. Parlamentet upprepar sin uppmaning om att frysa tillgångarna i EU för oligarker nära det ryska ledarskapet och deras familjer och att annullera deras Schengenviseringar.

24.  Europaparlamentet upprepar att Nato är grunden för ett kollektivt försvar för de medlemsstater som är Nato-allierade. Parlamentet välkomnar enigheten mellan EU, Nato och andra likasinnade demokratiska partner när det gäller att möta den ryska aggressionen, men understryker behovet av att öka dess kollektiva avskräckande hållning, beredskap och motståndskraft. Parlamentet uppmuntrar till en förstärkning av Natos initiativ Enhanced Forward Presence i de medlemsstater som geografiskt ligger närmast den ryska aggressionsmakten och själva konflikten. Parlamentet framhåller EU:s klausuler om ömsesidigt bistånd och solidaritet och efterlyser gemensamma militära övningar.

25.  Europaparlamentet betonar att denna attack kräver att EU och Nato förbereder sig för alla möjligheter. Parlamentet välkomnar i detta avseende aktiveringen av Natos försvarsplaner och av Natos insatsstyrkor och deras partiella utplacering, utöver utplaceringen av trupper från Nato-allierade, däribland Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada, i syfte att stärka den östra flanken och avskräcka från ytterligare ryska angrepp. Parlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att öka försvarsutgifterna och säkerställa effektivare kapacitet och att fullt ut utnyttja de gemensamma försvarsinsatserna inom den europeiska ramen, särskilt det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och Europeiska försvarsfonden, i syfte att stärka den europeiska pelaren inom Nato, vilket kommer att öka säkerheten för både Natoländerna och medlemsstaterna.

26.  Europaparlamentet fördömer skarpt Ryska federationens hot mot de medlemsstater som inte är Nato-allierade och uppmanar dessa medlemsstater att överväga sina alternativ för att öka sin säkerhet. Parlamentet stöder deras suveräna rätt att välja sin säkerhetspolitik. Parlamentet välkomnar den nära samordningen mellan Nato och partnerländerna Finland och Sverige.

27.  Europaparlamentet efterlyser ökade bidrag för att stärka Ukrainas försvarskapacitet. Parlamentet stöder helhjärtat det historiska beslutet att anslå betydande ytterligare medel för att förse Ukraina med försvarsvapen genom den europeiska fredsfaciliteten och medlemsstaternas tillhandahållande av militär utrustning. Parlamentet begär att detta nya beslut liksom biståndsåtgärderna som tillhandahållits Ukraina inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten av den 2 december 2021, som omfattar finansiering av militära medicinska enheter, inbegripet fältsjukhus, ingenjörstjänster, rörlighets- och logistikenheter, samt stöd till cybersäkerhet, ska genomföras omedelbart och fullt ut. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att underlätta ett snabbt och effektivt genomförande av dessa beslut.

28.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att påskynda tillhandahållandet av defensiva vapen till Ukraina som svar på tydligt identifierade behov och i linje med artikel 51 i FN-stadgan, som möjliggör individuellt och kollektivt självförsvar, att öka underrättelsesamarbetet med Ukraina om den pågående aggressionen och att dela satellitbilder via Satcen och andra satellitsystem.

29.  Europaparlamentet stöder beslutet att flytta personalen från EU:s civila gemensamma säkerhets- och försvarspolitiska uppdrag (EU:s rådgivande uppdrag) till platser utanför Ukraina i syfte att garantera personalens säkerhet, och begär att särskild uppmärksamhet fästs vid säkerheten för lokal personal. Parlamentet begär att uppdragets mandat omedelbart omprövas och att det uppdateras med en militär utbildningskomponent. Parlamentet stöder förstärkningen av EU:s gränsövervakningsuppdrag i Moldavien och Ukraina (EU BAM) vid gränsen mellan Ukraina och Republiken Moldavien/Transnistrien.

30.  Europaparlamentet insisterar på att EU, Nato och likasinnade internationella partner måste öka sitt cybersäkerhetsstöd till Ukraina. Parlamentet välkomnar den första utplaceringen av experter från den Pesco-finansierade snabbinsatsgruppen för cybersäkerhet (CRRT) och efterlyser ett fullständigt utnyttjande av EU:s system för cybersanktioner mot enskilda personer, enheter och organ som är ansvariga eller inblandade i de olika cyberattackerna mot Ukraina. Parlamentet efterlyser en omedelbar prövning av Ukrainas ansökan till Natos expertcentrum CCDCOE (Cooperation Cyber Defence Centre of Excellence) och uppmanar alla CCDCOE-medlemmar att stödja ansökan.

31.  Europaparlamentet fördömer ryska myndigheters, statsmediers och ställföreträdares informationskrigsföring för att skapa splittring med nedsättande innehåll och falska budskap om EU, Nato och Ukraina, i syfte att på ett trovärdigt sätt förneka de ryska grymheterna. Parlamentet uppmanar därför alla medlemsstater att omedelbart dra in sändningslicenserna för alla ryska statliga mediekanaler, inklusive deras återutsändningar. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att förbättra den alternativa ryskspråkiga informationen online om den pågående utvecklingen för att motverka desinformation, att se till att EU:s offentliga uttalanden översätts till ryska och även att rikta sig direkt till rysktalande målgrupper och plattformar. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från kommissionens ordförande om att sändningarna av Ryssland Today och Sputnik ska förbjudas i EU, och upprepar uppmaningarna till Google och YouTube att förbjuda konton med krigspropaganda.

32.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att upphäva programvarulicenserna för militär och civil utrustning i Ryssland och Belarus, särskilt sådan som används för kommunikation och satellitnavigering.

33.  Europaparlamentet pekar på det fortsatta behovet av att EU stärker sin egen motståndskraft mot hybridattacker.

34.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att ge starkast möjliga ekonomiska och finansiella stöd till Ukraina, liksom makrofinansiellt och tekniskt stöd där så behövs, även på försvars- och säkerhetsrelaterade områden, att aktivera alla tillgängliga EU-budgetinstrument och att utveckla en långsiktig strategi för att stödja Ukrainas ansträngningar att stärka motståndskraften hos sina demokratiska institutioner och sin ekonomi.

35.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utarbeta en stöd- och återhämtningsplan med många miljarder euro för Ukraina för att stödja Ukrainas ekonomi och återuppbyggnaden av dess förstörda infrastruktur. Parlamentet betonar att Ryska federationen bär ansvaret för förstörelsen av Ukrainas infrastruktur, inbegripet civila byggnader och bostadshus, liksom de betydande ekonomiska förlusterna, och kommer att bli skyldig att ersätta de skador som orsakats av dess aggressionshandlingar.

36.  Europaparlamentet upprepar sitt orubbliga stöd för alla östliga partnerskapsländers suveränitet och territoriella integritet och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja dem, särskilt Moldavien, när det gäller att ge flyktingar från Ukraina tillfälligt skydd och förbättra deras motståndskraft mot eventuella ryska angrepp på områdena försvar, cybersäkerhet och strategisk kommunikation.

37.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att arbeta för att bevilja Ukraina status som kandidatland, i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen och på grundval av meriter, och att under tiden fortsätta att arbeta för landets integrering i EU:s inre marknad i linje med associeringsavtalet.

38.  Europaparlamentet noterar med stor oro Ryska federationens ihållande ansträngningar för att destabilisera länderna på västra Balkan och blanda sig i deras demokratiska processer. Parlamentet fördömer dem som uttryckt sitt stöd för Ryska federationen efter landets aggression mot Ukraina och lovordar stödet från de länder på västra Balkan som är euroatlantiska allierade. Parlamentet beklagar djupt att Serbien inte följer EU:s sanktioner mot Ryssland, vilket skadar landets EU-anslutningsprocess, och upprepar sina förväntningar på att kandidatländerna anpassar sig inte bara till EU:s regelverk utan även till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

39.  Europaparlamentet välkomnar Europarådets beslut att dra in Ryska federationens rätt till representation och OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) beslut att avsluta Rysslands anslutningsprocess.

40.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning och sitt stöd för de ryska och belarusiska medborgare som under de senaste dagarna har gått ut på gatorna, med risk för sin egen säkerhet, för att fördöma det krig som inletts i Ryska federationens namn och med stöd av Belarus illegitima diktator, fördömer gripandet av tusentals fredliga demonstranter och kräver att de omedelbart friges.

41.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att stödja de antikrigsrörelser som protesterar mot Putins invasion av Ukraina i Ryssland och Belarus.

42.  Europaparlamentet uppmanar andra internationella organisationer, särskilt på kultur- och idrottsområdet, att också överväga att avbryta Rysslands deltagande. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang Europeiska radio- och TV-unionens beslut att stoppa Rysslands deltagande i Eurovision Song Contest och UEFA:s beslut att inte spela Champions League-finalen i Ryssland, samt de många nationella lagens beslut att inte ställa upp i kvalspelen mot Ryssland i fotbolls-VM och andra spel. Parlamentet uppmanar andra idrottsförbund att avbryta Rysslands deltagande i deras evenemang, och välkomnar Fifas beslut att avbryta Rysslands deltagande.

43.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att dra ner på den ryska diplomatiska och konsulära representationen i EU och medlemsstaterna, i synnerhet och omedelbart när deras verksamhet rör det militära området.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge stöd och skydd till människorättsförsvarare och det civila samhället i Ryssland och Belarus, som kommer att utsättas för allvarliga repressalier, bland annat genom att vid behov utfärda nödvisum så att de kan lämna Ryssland och Belarus.

45.  Europaparlamentet understryker att EU och dess medlemsstater kommer att se till att förövarna av krigsförbrytelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet de som bistod sådana brott genom propaganda, kommer att ställas till svars. Parlamentet uppmanar därför EU och dess medlemsstater att arbeta med internationella organ för att samla in bevis och att stödja och främja Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion och utredning av krigsförbrytelser som begåtts på Ukrainas territorium sedan den 20 februari 2014 för att ställa Vladimir Putin och Aljaksandr Lukasjenka inför rätta.

46.  Europaparlamentet välkomnar FN:s generalförsamlings extra session för att betona det internationella samfundets kraftfulla fördömande av de handlingar som begåtts i Ryska federationens namn mot Ukraina och det föreslagna antagandet av en resolution med krav på sanktioner mot Ryska federationen som en angriparstat. Parlamentet beklagar Rysslands veto mot FN:s säkerhetsråds resolution om att sätta stopp för Ryska federationens militära offensiv mot Ukraina.

47.  Europaparlamentet begär att FN:s säkerhetsråd ska inleda en utredning enligt kapitel VI i FN-stadgan (artiklarna 34–35). Parlamentet uppmanar Kina, i egenskap av ständig medlem av FN:s säkerhetsråd, att fullt ut respektera Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och att använda sitt inflytande på Ryssland för att få ett slut på den nuvarande aggressionen, som hotar den internationella stabiliteten.

48.  Europaparlamentet fördömer Ryska federationen för att ha genomfört militära operationer i direkt anslutning till kritisk infrastruktur, såsom kärnkraftverk, dammar och kemiska fabriker. Parlamentet är djupt oroat över situationen vid kärnkraftverket i Tjernobyl efter att det intagits av de ryska styrkorna, vilket innebär en överträdelse av all tänkbar reglering av säkerheten vid kärnkraftverk, och som används som en språngbräda för en offensiv mot Kiev, inbegripet artillerigranatbeskjutning. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att noga övervaka situationen och efterlyser ett brådskande möte i Internationella atomenergiorganets styrelse om frågan om de nukleära återverkningarna av den ryska aggressionen.

49.  Europaparlamentet noterar med stor oro att ryska militära styrkor ockuperar och har kontroll över kärnkraftverket i Tjernobyl. Parlamentet uppmanar Internationella atomenergiorganet att inrätta en särskild arbetsgrupp för att övervaka Ryska federationens åtgärder när det gäller säkerheten vid kärntekniska anläggningar och för kärnbränslen.

50.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att utvärdera krigets miljöpåverkan i regionen.

51.  Europaparlamentet är extremt oroat över alliansen mellan högerextrema partier, som är representerade i Europaparlamentet, och det ryska regeringspartiet, och över deras inverkan på våra demokratier samt den utländska och dolda finansieringen av partier, privatpersoner och rörelser som syftar till att skapa social fragmentering och destabilisering av EU.

52.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Ukrainas president, regering och parlament, Ryska federationens president, regering och parlament samt Belarus president, regering och parlament.

(1) Antagna texter, P9_TA(2021)0515.
(2) Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).

Senaste uppdatering: 8 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy