Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0300(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0203/2021

Внесени текстове :

A9-0203/2021

Разисквания :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Гласувания :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Приети текстове
PDF 127kWORD 49k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. ***I
P9_TA(2022)0067A9-0203/2021
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0652),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0329/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 януари 2021 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 февруари 2021 г.(2),

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 10 декември 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по транспорт и туризъм и на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0203/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 123, 9.4.2021 г., стр. 76.
(2) ОВ C 106, 26.3.2021 г., стр. 44.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 8 юли 2021 г. (Приети текстове, P9_TA(2021)0352).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2022 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година
P9_TC1-COD(2020)0300

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2022/591.)

Последно осъвременяване: 3 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност