Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2584(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0139/2022

Внесени текстове :

B9-0139/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2022)0069

Приети текстове
PDF 155kWORD 49k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
Създаване на специална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето
P9_TA(2022)0069B9-0139/2022

Решение на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно създаването на специална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето, нейните отговорности, числен състав и мандат (2022/2584(RSO))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID‑19(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно европейската защита на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г., озаглавена „COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар“(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2020 г. относно въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2021 г. относно справяне с глобалното предизвикателство COVID-19: последици от освобождаването от задълженията по Споразумението ТРИПС на СТО във връзка с ваксините, лечението, оборудването и производствения капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се страни(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2021 г. относно прозрачността на ЕС при разработването, закупуването и разпределението на ваксини срещу COVID-19(8),

–  като взе предвид пакета от предложения на Комисията относно Европейския здравен съюз от 11 ноември 2020 г. и нейното предложение за регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето (COM(2020)0727),

–  като взе предвид член 207 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че разпространението на COVID-19 отне по трагичен начин живота на милиони хора в Европа и по света, нанесе непоправими вреди и затвори в домовете им над един милиард души;

Б.  като има предвид, че на равнището на ЕС са предприети множество действия, включително чрез стратегията на ЕС за ваксините и координирането на общ европейски отговор;

В.  като има предвид, че „Екип Европа“ е един от водещите донори на COVAX, световната инициатива за осигуряване на справедлив и равен достъп до ваксини срещу COVID-19;

Г.  като има предвид, че в контекста на големия размер на финансирането за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 прозрачността и отчетността на публичните разходи са важни;

Д.  като има предвид, че COVID-19 засегна непропорционално жените, младите хора, хората с увреждания и уязвимите групи и увеличи неравенствата в световен мащаб;

1.  решава да създаде специална комисия относно пандемията от COVID‑19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето, чиято задача е да проучи как европейският отговор на пандемията и извлечените поуки могат да допринасят за бъдещи действия в следните области:

  

Здравеопазване

   а) реакцията на ЕС, неговите институции и агенции на пандемията въз основа на пакета за Здравния съюз за укрепване на предотвратяването на кризи, готовността и реакцията на ЕС при трансгранични заплахи за здравето;
   б) равнището на координация и солидарност между държавите членки и готовността на здравните системи да се справят с пандемията и бъдещите трансгранични заплахи за здравето;
   в) въздействието на пандемията върху здравето, включително върху непрекъснатостта на здравеопазването и профилактиката, скрининга, диагностиката, лечението и мониторинга на незаразните болести, психичното здраве, „дългия COVID“ и сексуалното и репродуктивното здраве и права;
   г) въздействието върху предоставянето на здравни грижи на недостига на персонал и наличието на лекарства и медицински изделия, включително предпазни средства, и въздействието на пандемията върху услугите за полагане на грижи, пребиваващите в домовете за полагане на грижи, работниците, лицата, полагащи неформални грижи, и лицата на тяхна издръжка;
   д) въздействието на пандемията върху възхода на цифровото здравеопазване, телемедицината и телеконсултирането, наблюдението от разстояние, свързаните устройства, цифровите здравни платформи и здравните приложения;
   е) стратегията на ЕС за ваксините срещу COVID-19 и начините, по които тази стратегия успя да гарантира доставката на безопасни и ефективни ваксини, включително договарянето на предварителни споразумения за закупуване и на споразумения за съвместно закупуване, прозрачността и изпълнението на договорите и лицензионните споразумения, както и производството, съхранението и разпространението на ваксини, както и въпроса за правната отговорност и ролята на фармацевтичната промишленост в горепосочените елементи, а също така и в трансфера на технологии, по отношение на аспектите на патентната защита и прозрачността на лобирането;
   ж) сътрудничество по научнообосновани и координирани мерки за управление на риска, включително консултативната група относно COVID-19;
   з) ролята и мандата на Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), както и стратегията за терапия във връзка с COVID-19 за разработването на достъпни и финансово приемливи продукти;
   и) колебанията относно ваксините и разпространението на невярна информация в борбата с пандемията и допълнителните мерки на ЕС за справяне с тези явления в бъдеще;
   й) взаимовръзката между здравето на животните и човешкото здраве, по-специално във връзка със зоонозните болести, като се следва подходът „Едно здраве“;
  

Координиран подход при зачитане на демокрацията и основните права

   к) необходимостта и пропорционалността на затварянето на границите на държавите членки и други ограничения на свободното движение на хора и вътрешния пазар и начините за избягване на ненужни ограничения в бъдеще чрез, наред с другото, разработване на съвместен подход към мерките за пътуване;
   л) въздействието върху индивидуалните и основните права на уязвимите групи и върху неравенството като цяло;
   м) различните подходи към разработването и прилагането на технологични инструменти в борбата с COVID-19, като например приложенията за проследяване на контакти и Цифровия COVID сертификат на ЕС;
   н) използването на различни набори от данни от държавите членки и поуките, които трябва да се извлекат по отношение на използването на едни и същи данни и критерии, по-специално ролята на наборите от данни, предоставяни от ECDC;
   о) демократичният контрол на реакцията при пандемия, включително включването на Европейския парламент и парламентите в държавите членки в процеса на вземане на решения и прозрачността, като се взема предвид работата на контактната група във връзка с COVID-19;
  

Социално и икономическо въздействие

   п) въздействието върху организацията на труда, дистанционната работа и бъдещето на труда и последиците от пандемията върху бедността, неравенството и социалното изключване, както и въздействието на пандемията върху системите за социална закрила;
   р) решенията за преодоляване на пречките при използването на цифровите технологии и повишаване на квалификацията и преквалификацията на работниците;
   с) въздействието върху равенството между половете, включително върху лицата, изложени на риск от насилие въз основа на пола и домашно насилие, и вниманието, което се отделя на интегрирането на перспективата за равенство между половете в управлението на кризата, в отговор на бъдещи трансгранични заплахи за здравето;
   т) въздействието на пандемията върху образованието и обучението и развитието на децата и младите хора;
   у) мерките за гарантиране на свързана със здравето стратегическа автономност на ЕС и издръжливост на веригите на доставки, включително за фармацевтични и медицински продукти от критично значение и други основни стоки, както и за подкрепа и адаптиране на свързаните със здравето научноизследователски политики на ЕС с цел справяне с настоящата криза и предотвратяване на нейното възобновяване, като важна част от силната промишлена политика на ЕС;
   ф) въздействието върху секторите, които са най-силно „ударени“ от пандемията, като културата, хотелиерството и ресторантьорството, туризма и транспорта, както и скоростта и адекватността на реакцията на ЕС;
  

ЕС и светът

   х) управленската и координационната роля на ЕС сред държавите членки във връзка с международните аспекти на пандемията, включително в рамките на Световната здравна организация (СЗО), Световната търговска организация (СТО) и други многостранни инициативи като COVAX, както и евентуален международен договор за пандемиите, преразглеждането на Международните здравни правила (МЗП) и необходимостта от хармонизиран подход към пътуващите в ЕС от трети държави;
   ц) подхода към дипломацията в областта на ваксините и до каква степен тя допринася за глобалната солидарност, универсалния и справедлив достъп до основни медицински продукти и ваксини, както и идеята, че „никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност“;
   ч) ролята на ЕС и неговите държави членки за справяне с неадекватните доставки и несправедливия достъп до ваксини и медицински продукти срещу COVID-19 в световен мащаб чрез разглеждане на аспектите, свързани с тяхната финансова достъпност и наличност, затруднения във веригата на доставки, пречки, свързани с търговията, инфраструктура и гарантиране на прозрачност на веригата на доставки и предоставяне на експертен опит и техническо ноу-хау;

2.  подчертава, че препоръките на специалната комисия следва да бъдат съпровождани от последващи действия от страна на постоянните комисии на Парламента;

3.  решава, че правомощията, персоналът и наличните ресурси на постоянните комисии на Парламента, които са компетентни по въпроси, свързани с приемането, мониторинга и прилагането на законодателството на Съюза, отнасящо се до сферата на компетентност на специалната комисия, няма да бъдат засегнати или дублирани и следователно остават непроменени; подчертава необходимостта от гарантиране на добро сътрудничество и обмен на информация между специалната комисия и съответните постоянни комисии;

4.  решава, че когато работата на специалната комисия включва изслушване на доказателства от поверителен характер, свидетелски показания, включващи лични данни, или размяна на мнения или изслушвания с органи и структури относно поверителна информация, нейните заседания се провеждат при закрити врата; решава освен това, че свидетелите и експертите ще имат право да правят изявления или да дават показания при закрити врата;

5.  решава, че дневният ред, списъкът на лицата, поканени на публичните заседания, списъкът на лицата, които присъстват на тях, и протоколите от тези заседания се правят обществено достояние;

6.  решава, че поверителните документи, получени от специалната комисия, ще се оценяват в съответствие с процедурата, посочена в член 221 от Правилника за дейността на ЕП; решава също, че тази информация ще се използва изключително за целите на изготвянето на окончателния доклад на специалната комисия;

7.  решава, че специалната комисия ще се състои от 38 членове;

8.  решава, че мандатът на специалната комисия е 12 месеца, след изтичането на който тя представя на Парламента доклад, съдържащ, по целесъобразност, препоръки относно действията или инициативите, които трябва да бъдат предприети.

(1) ОВ C 316, 6.8.2021 г., стр. 2.
(2) ОВ C 362, 8.9.2021 г., стр. 77.
(3) ОВ C 362, 8.9.2021 г., стр. 82.
(4) ОВ C 371, 15.9.2021 г., стр. 102.
(5) ОВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 159.
(6) ОВ C 415, 13.10.2021 г., стр. 36.
(7) ОВ C 67, 8.2.2022 г., стр. 64.
(8) Приети текстове, P9_TA(2021)0435.

Последно осъвременяване: 3 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност