Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2585(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0140/2022

Внесени текстове :

B9-0140/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2022)0070

Приети текстове
PDF 137kWORD 48k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
P9_TA(2022)0070B9-0140/2022

Решение на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно създаването, правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE 2) (2022/2585(RSO))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за европейската демокрация“ (COM(2020)0790),

—  като взе предвид законодателния пакет за цифровите услуги, включително предложението за регламент относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (COM(2020)0825), и предложението за регламент относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари) (COM(2020)0842),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2021 г. относно европейските медии в цифровото десетилетие: план за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията(1),

—  като взе предвид Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 2018 г. и Насоките от 2021 г. за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията (COM(2021)0262), както и препоръките за новия кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, издадени от Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги през октомври 2021 г.,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 16 декември 2020 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти (COM(2020)0829),

—  като взе предвид инструментариума на ЕС за мерки за ограничаване на риска по отношение на киберсигурността на 5G мрежите от март 2021 г.,

—  като взе предвид Специалния доклад № 09/2021 на Европейската сметна палата, озаглавен „Дезинформация, която засяга ЕС – въпреки предприетите действия, тя все още не е овладяна“,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 10 юни 2020 г., озаглавено „Борба с дезинформацията за COVID-19: боравене с точни факти“ (JOIN(2020)0008),

—  като взе предвид доклада на специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (A9-0022/2022),

—  като взе предвид член 207 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че външната намеса представлява сериозно нарушение на универсалните ценности и принципи, на които се основава ЕС, например човешко достойнство, свобода, равенство, солидарност, зачитане на правата на човека и основните свободи, демокрация и принципи на правовата държава; като има предвид, че данните показват, че злонамерени и авторитарни външни държавни и недържавни субекти използват манипулирането на информация и други тактики, за да извършват намеса в демократичните процеси в ЕС; като има предвид, че тези нападения подвеждат и заблуждават гражданите и засягат тяхното поведение на избори, засилват разединяващите дебати, разделят, поляризират и използват уязвимостта на обществата, насърчават словото на омразата, влошават положението на уязвимите групи, за които е налице по-голяма вероятност да станат жертви на дезинформация, нарушават целостта на демократичните избори и референдуми, сеят недоверие по отношение на националните правителства, публичните органи и либералния демократичен ред и имат за цел да дестабилизират европейската демокрация;

Б.  като има предвид, че от навечерието и по време на военното нападение срещу Украйна, започнало на 24 февруари 2022 г., Русия провежда кампания за дезинформация с безпрецедентна злонамереност и мащаби с цел заблуда както на собствените ѝ граждани, така и на международната общност от държави като цяло;

В.  като има предвид, че опитите на държавни субекти от трети държави и на недържавни субекти да упражняват влияние върху функционирането на демокрацията в ЕС и неговите държави членки, както и да оказват чрез злонамерена намеса натиск върху ценностите, заложени в член 2 от Договора на Европейския съюз, са част от една по-широка тенденция за предизвикване на сътресения, с която се сблъскват демокрациите в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че злонамерени субекти продължават с опитите за намеса в изборните процеси и се възползват от отвореността и плурализма на нашите общества, както и с опитите да атакуват демократичните процеси и устойчивостта на ЕС и неговите държави членки;

Д.  като има предвид, че понастоящем ЕС и неговите държави членки нямат специален режим на санкции, свързани с кампаниите за външна намеса и дезинформация, организирани от външни държавни субекти, което означава, че тези субекти могат спокойно да предполагат, че кампаниите им за дестабилизация, насочени срещу ЕС, няма да доведат до последствия;

Е.  като има предвид, че липсва общо определение и разбиране за този феномен и продължават да са налице редица пропуски и вратички в действащото законодателство и политики на равнището на ЕС и на национално равнище, чиято цел е да откриват, предотвратяват и противодействат на външна намеса;

Ж.  като има предвид, че външната намеса, дезинформацията и многобройните нападения и заплахи срещу демокрацията се очаква да продължат, като стават все по-многобройни и по-сложни в навечерието на местните, регионалните и националните избори и на изборите за Европейски парламент през 2024 г.;

З.  като има предвид, че предишните препоръки на Парламента за противодействие на злонамерените операции за външна намеса в демократичните процеси на ЕС допринесоха за изграждането на цялостно разбиране на ЕС и за повишаване на осведомеността по въпроса;

И.  като има предвид, че изслушванията и работата на специалната комисия INGE допринесоха за публичното признаване и поставянето в контекст на тези въпроси и успешно очертаха рамките на европейския дебат относно външната намеса в демократичните процеси и относно дезинформацията;

Й.  като има предвид, че е необходимо тези препоръки да бъдат допълнително наблюдавани;

К.  като има предвид, че е необходимо глобално, многостранно сътрудничество и подкрепа между единомислещи партньори, включително между парламентаристи, по отношение на справянето с външната злонамерена намеса и дезинформацията; като има предвид, че демокрациите са развили задълбочени умения и стратегии за противодействие при справянето с тези заплахи;

1.  решава да създаде специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейски съюз (INGE 2), която ще разполага със следните правомощия:

   а) да контролира, в сътрудничество и консултация с постоянните комисии, когато става въпрос за техните правомощия и отговорности съгласно приложение VI към Правилника за дейността, действащото и планираното законодателство и политики с цел откриване на възможни вратички, пропуски и припокривания, които биха могли да бъдат използвани за злонамерена намеса в демократичните процеси, включително по отношение на следните въпроси:
   (i) политики, допринасящи за демократичните процеси на ЕС, устойчивост чрез ситуационна осведоменост, медийна и информационна грамотност, медиен плурализъм, независима журналистика и образование;
   (ii) намеса чрез използване на онлайн платформи, по-специално чрез задълбочена оценка на отговорността и въздействието на много големите онлайн платформи върху демокрацията и демократичните процеси в ЕС;
   (iii) инфраструктура от критично значение и стратегически сектори;
   (iv) външна намеса по време на изборни процеси;
   (v) скрито финансиране на политически дейности от външни субекти и донори;
   (vi) киберсигурност и устойчивост по отношение на кибератаки, когато са свързани с демократичните процеси;
   (vii) роля на недържавните субекти;
   (viii) въздействието на намесата в областта на правата на малцинствата и други дискриминирани групи;
   (ix) намеса чрез субекти, действащи на световно равнище, посредством превземане на елита, националните диаспори, университетите и културни събития;
   (x) възпиране, вменяване на отговорност и колективно противодействие, включително санкции;
   (xi) междусъседско и глобално сътрудничество, многостранно сътрудничество;
   (xii) намеса от страна на установени в ЕС субекти в ЕС и в трети държави;
   б) да разработи, в тясно сътрудничество с постоянните комисии, като се следват работните практики на специалната комисия INGE 1, предложения относно начините за преодоляване на тези пропуски с цел насърчаване на правната устойчивост на ЕС и относно начините за подобряване на институционалната рамка на ЕС;
   в) да работи в тясно сътрудничество с други институции на ЕС, с органите на държавите членки, с международни организации, с гражданското общество, както и с държавни и недържавни партньори в трети държави, за да се засилят действията на ЕС срещу хибридните заплахи и дезинформацията, като същевременно всички публични дейности на специалната комисия INGE 2 ще зачитат приоритетите, определени в настоящото решение;
   г) да проследява подробно и стриктно изпълнението на доклада на специалната комисия INGE 1 с оценка на стъпките, предприети от институциите на ЕС;
   д) да допринесе за цялостната институционална устойчивост срещу външна намеса, хибридни заплахи и дезинформация в навечерието на изборите за Европейски парламент през 2024 г.;

2.  решава, че винаги, когато работата на специалната комисия включва изслушване на показания от поверителен характер, свидетелски показания, съдържащи лични данни, или размяна на мнения или изслушвания с участието на органи и организации относно поверителна информация, включително научни изследвания или части от такива, за които е определена съответната степен на поверителност съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(2), заседанията ще се провеждат при закрити врата; решава освен това, че свидетелите и експертите имат право да правят изявления или да дават показания при закрити врата;

3.  решава, че списъкът на лицата, поканени на публичните заседания, списъкът на лицата, които присъстват на тях, и протоколите от тези заседания се правят обществено достояние;

4.  решава, че поверителните документи, получени от специалната комисия, ще се оценяват в съответствие с процедурата, посочена в член 221 от Правилника за дейността на Парламента; решава също така, че тази информация ще се използва изключително за целите на изготвянето на окончателния доклад на специалната комисия;

5.  решава, че специалната комисия ще се състои от 33 членове;

6.  решава, че продължителността на мандата на специалната комисия ще бъде 12 месеца и че този мандат започва да тече от датата на нейното учредително заседание;

7.  решава, че специалната комисия, след като проследи внимателно изпълнението на доклада на специалната комисия INGE 1 и проучи действащото законодателство и след като установи пропуски, вратички и припокривания, ще определи подходящото правно основание за всички необходими правни актове и ще подготви основанията за постоянни институционални решения на ЕС за справяне с външната злонамерена намеса и дезинформацията и ако е необходимо, ще изиска от Европейската комисия да предприеме конкретни институционални стъпки, като изготви, съгласно член 54 от Правилника за дейността, доклад по собствена инициатива, с който от Европейската комисия се изисква да представи подходящо предложение в това отношение.

(1) Приети текстове, P9_TA(2021)0428.
(2) Регламент (EО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OB L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 3 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност