Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2585(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0140/2022

Předložené texty :

B9-0140/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0070

Přijaté texty
PDF 136kWORD 47k
Čtvrtek, 10. března 2022 - Štrasburk
Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací
P9_TA(2022)0070B9-0140/2022

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. března 2022 o zřízení, působnosti, početním složení a funkčním období zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací (INGE 2) (2022/2585(RSO))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Konference předsedů,

–  s ohledem na sdělení Komise o evropském akčním plánu pro demokracii (COM(2020)0790),

–  s ohledem na soubor opatření v rámci aktu o digitálních službách, včetně návrhu nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES (COM(2020)0825) a návrhu nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích) (COM(2020)0842),

–  s ohledem na usnesení ze dne 20. října 2021 o evropských médiích v digitální dekádě – akční plán na podporu oživení a transformace(1),

–  s ohledem na kodex zásad boje proti dezinformacím z roku 2018 a pokyny k posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím z roku 2021 (COM(2021)0262) a na doporučení pro nový kodex zásad boje proti dezinformacím, která v říjnu 2021 vydala skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby,

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odolnosti klíčových subjektů, který předložila Komise dne 16. prosince 2020 (COM(2020)0829),

–  s ohledem na soubor opatření EU pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G z března 2021,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 9/2021 nazvanou „Dezinformace s dopadem na EU: tento problém se řeší, ale vyřešen není“,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 10. června 2020 nazvané „Boj proti dezinformacím o COVID-19 – pravda a mýty“ (JOIN(2020)0008),

–  s ohledem na zprávu zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací (A9-0022/2022),

–  s ohledem na článek 207 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zahraniční vměšování představuje závažné porušování všeobecných hodnot a zásad, na nichž je Unie založena, jako je lidská důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, dodržování lidských práv a základních svobod, demokracie a právní stát; vzhledem k prokázané skutečnosti, že nepřátelské a autoritářské zahraniční státní i nestátní subjekty používají manipulace s informacemi a jiné taktiky s cílem narušovat demokratické procesy v EU; vzhledem k tomu, že tyto útoky uvádějí občany v omyl a klamou je, ovlivňují jejich volební chování, prohlubují rozdělující debaty, rozdělují, polarizují a zneužívají zranitelnost společností, podporují nenávistné verbální projevy, zhoršují situaci zranitelných skupin, u nichž je větší pravděpodobnost, že se stanou oběťmi dezinformací, narušují integritu demokratických voleb a referend, šíří nedůvěru ve vnitrostátní vlády, veřejné orgány a liberální demokratický řád a mají za cíl destabilizovat evropskou demokracii;

B.  vzhledem k tomu, že Rusko v předvečer válečného útoku na Ukrajinu, který začal dne 24. února 2022, zahájilo nesmírně rozsáhlou a zákeřnou dezinformační kampaň s cílem obelhat jak své občany doma, tak i mezinárodní společenství států jako celek, a že v této kampani pokračuje i v průběhu války;

C.  vzhledem k tomu, že pokusy státních i nestátních subjektů ze třetích zemí vměšovat se do fungování demokracie v EU a jejích členských státech a vyvíjet tlak na hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii prostřednictvím nepřátelského vměšování, jsou součástí širšího trendu narušování, který zaznamenávají demokracie na celém světě;

D.  vzhledem k tomu, že nepřátelské subjekty se i nadále snaží zasahovat do volebních procesů, využívat otevřenosti a plurality našich společností a útočit na demokratické procesy a odolnost EU a jejích členských států;

E.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy v současné době nemají zvláštní režim sankcí proti zahraničnímu vměšování a dezinformačním kampaním organizovaným zahraničními státními subjekty, což znamená, že tyto subjekty mohou bezpečně předpokládat, že jejich destabilizační kampaně namířené proti EU nebudou mít žádné důsledky;

F.  vzhledem k tomu, že neexistuje společná definice a pojetí tohoto jevu a že v současných právních předpisech a politických opatřeních na úrovni EU i členských států, které mají umožnit odhalit zahraniční vměšování, zamezit mu a bojovat proti němu, je i nadále mnoho slabých míst a mezer;

G.  vzhledem k tomu, že se očekává, že v průběhu místních, regionálních a vnitrostátních voleb, jakož i voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 budou nadále přibývat případy zahraničního vměšování, dezinformací a četných útoků na demokracii a jejího ohrožení a budou vedeny sofistikovanějším způsobem;

H.  vzhledem k tomu, že předcházející doporučení Parlamentu pro boj proti nepřátelským operacím zahraničního vměšování do demokratických procesů v EU přispívají k celkovému porozumění na úrovni EU a zvyšování povědomí o této otázce;

I.  vzhledem k tomu, že slyšení a činnost zvláštního výboru INGE přispívají k veřejnému povědomí o těchto otázkách a jejich uvádění do kontextu a vytvářejí rámec pro evropskou diskusi o zahraničním vměšování do demokratických procesů a dezinformacích;

J.  vzhledem k tomu, že je nezbytné tato doporučení dále monitorovat;

K.  vzhledem k tomu, že řešení problematiky nepřátelského zahraničního vměšování a dezinformací vyžaduje globální multilaterální spolupráci a podporu mezi podobně smýšlejícími partnery, a to i mezi poslanci; vzhledem k tomu, že demokratické systémy získaly pokročilé dovednosti a vypracovaly strategie pro boj proti těmto hrozbám;

1.  rozhodl, že zřídí zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací (INGE 2), jehož úkolem bude:

   a) kontrolovat ve spolupráci se stálými výbory – pokud jsou dotčeny jejich pravomoci a působnosti stanovené v příloze VI jednacího řádu – a po konzultaci s nimi stávající a připravované právní předpisy a opatření s cílem odhalit případné mezery, nedostatky a překrývání, které by mohly být zneužity pro nepřátelské vměšování do demokratických procesů, a to i pokud jde o:
   (i) politická opatření, která přispívají k demokratickým procesům v EU, odolnost na základě zvyšování situačního povědomí, mediální a informační gramotnost, pluralitu sdělovacích prostředků, nezávislou žurnalistiku a vzdělávání,
   (ii) vměšování prostřednictvím on-line platforem, zejména na základě důkladného hodnocení odpovědnosti a vlivů, které mají velmi velké on-line platformy na demokracii a demokratické procesy v EU,
   (iii) kritickou infrastrukturu a strategická odvětví,
   (iv) vměšování do volebních procesů,
   (v) skryté financování politické činnosti zahraničními subjekty a dárci,
   (vi) kybernetickou bezpečnost a odolnost v souvislosti s kybernetickými útoky týkajícími se demokratických procesů,
   (vii) úlohu nestátních subjektů,
   (viii) dopad vměšování na práva menšin a jiných diskriminovaných skupin,
   (ix) vměšování globálních subjektů prostřednictvím získávání elit, národnostních diaspor, univerzit a kulturních akcí,
   (x) odstrašování, přisuzování odpovědnosti a kolektivní protiopatření, včetně sankcí,
   (xi) sousedskou a globální spolupráci a multilateralismus,
   (xii) vměšování subjektů se sídlem v EU do procesů v EU a třetích zemích,
   b) vypracovat v úzké spolupráci se stálými výbory a v souladu s postupy práce zvláštního výboru INGE 1 návrhy, jak tyto nedostatky odstranit, aby se posílila právní odolnost EU, a jak zlepšit institucionální rámec EU;
   c) úzce spolupracovat s ostatními orgány a institucemi EU, orgány členských států, mezinárodními organizacemi, občanskou společností a rovněž státními i nestátními partnery ve třetích zemích s cílem posílit boj EU proti hybridním hrozbám a dezinformacím, přičemž všechny veřejné činnosti zvláštního výboru INGE 2 budou v souladu s prioritami stanovenými tímto rozhodnutím;
   d) podrobně a důkladně monitorovat provádění zprávy předložené zvláštním výborem INGE 1 a hodnotit opatření přijatá orgány a institucemi EU;
   e) přispívat k celkové institucionální odolnosti vůči zahraničnímu vměšování, hybridním hrozbám a dezinformacím v průběhu voleb do Evropského parlamentu v roce 2024;

2.  rozhodl, že kdykoliv bude práce zvláštního výboru zahrnovat slyšení skutečností důvěrné povahy, výpovědí obsahujících osobní údaje nebo výměnu názorů či slyšení s orgány a subjekty týkající se důvěrných informací, včetně vědeckých studií nebo jejich částí, které jsou podle článku 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(2) považovány za důvěrné, budou jednání neveřejná; dále rozhodl, že svědkové a odborníci mají právo učinit své prohlášení nebo výpověď na neveřejném jednání;

3.  rozhodl, že seznam osob pozvaných na veřejná jednání, seznam osob, které se jednání účastní, a zápisy z takových jednání se zveřejňují;

4.  rozhodl, že důvěrné dokumenty, které zvláštní výbor obdrží, se posuzují v souladu s postupem uvedeným v článku 221 jednacího řádu Parlamentu; dále rozhodl, že tyto informace budou použity výlučně k vypracování závěrečné zprávy zvláštního výboru;

5.  rozhodl, že zvláštní výbor bude mít 33 členů;

6.  rozhodl, že délka funkčního období zvláštního výboru bude 12 měsíců a že jeho funkční období začne dnem jeho ustavující schůze;

7.  rozhodl, že zvláštní výbor poté, co provede analýzu provádění zprávy zvláštního výboru INGE 1 a stávajících právních předpisů a identifikuje mezery, nedostatky a překrývání, stanoví odpovídající právní základ pro nezbytné právní akty a připraví podklady pro stálé institucionální řešení na úrovni EU s cílem reagovat na nepřátelské zahraniční vměšování a dezinformace a případně vyzve Komisi, aby přijala konkrétní institucionální opatření, prostřednictvím zprávy z vlastního podnětu podle článku 54 jednacího řádu, v níž Komisi vyzve, aby v této souvislosti předložila příslušný návrh.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2021)0428.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

Poslední aktualizace: 3. června 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí