Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2585(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0140/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0140/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0070

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 43k
Torstai 10. maaliskuuta 2022 - Strasbourg
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen
P9_TA(2022)0070B9-0140/2022

Euroopan parlamentin päätös 10. maaliskuuta 2022 ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan (INGE 2) asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2022/2585(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmasta (COM(2020)0790),

–  ottaa huomioon digitaalisia palveluja koskevan säädöspaketin, mukaan lukien ehdotuksen asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista (digipalvelusäädös) ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (COM(2020)0825) sekä ehdotuksen asetukseksi oikeudenmukaisista ja kilpailluista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös) (COM(2020)0842),

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2021 antamansa päätöslauselman Euroopan media-alasta digitaalisella vuosikymmenellä: elpymistä ja muutosta tukeva toimintasuunnitelma(1),

–  ottaa huomioon vuonna 2018 annetut disinformaatiota koskevat käytännesäännöt ja vuonna 2021 annetut ohjeet disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen tehostamiseksi (COM(2021)0262) sekä lokakuussa 2021 julkaistut audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän suositukset uusista disinformaatiota koskevista käytännesäännöistä,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2020 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä (COM(2020)0829),

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2021 julkaistun 5G-verkkojen kyberturvallisuuteen liittyviä riskinhallintatoimenpiteitä koskevan EU:n välineistön,

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 09/2021 ”Disinformaation vaikutus Euroopan unioniin: ongelmaan on tartuttu, mutta sitä ei ole vielä taltutettu”,

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2020 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Covid-19-disinfomaation torjunta – Faktat oikein” (JOIN(2020)0008),

–  ottaa huomioon ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan mietinnön (A9-0022/2022),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 207 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että ulkomainen sekaantuminen loukkaa vakavasti EU:n perustana olevia yleismaailmallisia arvoja ja periaatteita, kuten ihmisarvoa, vapautta, tasa-arvoa, yhteisvastuuta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta; toteaa, että on olemassa näyttöä siitä, että pahantahtoiset ja autoritaariset ulkomaiset valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat käyttävät tiedon manipulointia ja muita taktiikoita sekaantuakseen demokraattisiin prosesseihin EU:ssa; ottaa huomioon, että tällaisilla hyökkäyksillä kansalaisia johdetaan harhaan ja petetään ja vaikutetaan heidän äänestyskäyttäytymiseensä, voimistetaan eripuraa lietsovia keskusteluja, aiheutetaan yhteiskunnan jakaantumista ja polarisaatiota ja käytetään hyväksi yhteiskunnan haavoittuvuuksia, edistetään vihapuhetta, pahennetaan disinformaation uhreiksi herkemmin joutuvien haavoittuvien ryhmien tilannetta, vaikutetaan haitallisesti demokraattisten vaalien ja kansanäänestysten luotettavuuteen, lietsotaan epäluottamusta kansallisia hallituksia, viranomaisia ja vapaata demokraattista järjestystä kohtaan sekä pyritään horjuttamaan eurooppalaista demokratiaa;

B.  huomauttaa, että Venäjä aloitti ennen Ukrainaa vastaan 24. helmikuuta 2022 käynnistämäänsä hyökkäyssotaa ennennäkemättömän pahantahtoisen ja laaja-alaisen disinformaatiokampanjan, jonka tarkoituksena on johtaa harhaan sekä sen oman maan kansalaisia että koko kansainvälistä valtioiden yhteisöä, ja se on jatkanut kampanjaa sodan aikana;

C.  ottaa huomioon, että kolmansien maiden valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden yritykset vaikuttaa demokratian toimintaan EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa sekä asettaa paineita Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistetuille arvoille pahantahtoisella asioihin sekaantumisella ovat osa laajempaa, demokratioihin kohdistuvaa maailmanlaajuista haitallista suuntausta;

D.  toteaa, että pahantahtoiset toimijat pyrkivät yhä sekaantumaan vaaliprosesseihin ja käyttämään hyväkseen yhteiskuntiemme avoimuutta ja moniarvoisuutta sekä hyökkäävät EU:n ja sen jäsenvaltioiden demokraattisia prosesseja vastaan ja koettelevat niiden häiriönsietokykyä;

E.  huomauttaa, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla ei tällä hetkellä ole erityistä pakotejärjestelmää, jota sovellettaisiin ulkomaisten valtiollisten toimijoiden järjestämiin ulkomaisen sekaantumisen kampanjoihin ja disinformaatiokampanjoihin, minkä vuoksi näiden toimijoiden on turvallista olettaa, että niiden EU:ta vastaan toteuttamista epävakauttamiskampanjoista ei aiheudu seurauksia;

F.  toteaa, että tällä ilmiöllä ei ole yhteistä määritelmää eikä siitä ole päästy yhteisymmärrykseen ja että ulkomaisen sekaantumisen havaitsemiseen, ehkäisemiseen ja torjumiseen tarkoitetussa EU:n ja kansallisen tason voimassa olevassa lainsäädännössä ja nykyisissä politiikoissa on yhä monia puutteita ja porsaanreikiä;

G.  ottaa huomioon, että ulkomaisen sekaantumisen, disinformaation sekä demokratiaan kohdistuvien lukuisten hyökkäysten ja uhkien odotetaan lisääntyvän ja muuttuvan hienovaraisemmiksi ennen paikallisia, alueellisia ja kansallisia vaaleja sekä Euroopan parlamentin vuonna 2024 pidettäviä vaaleja;

H.  ottaa huomioon, että parlamentin aiemmat suositukset EU:n demokraattisiin prosesseihin sekaantumista koskevien pahantahtoisten ulkomaisten operaatioiden torjumisesta ovat edistäneet yleistä ymmärtämystä ja lisänneet tietoisuutta asiasta EU:ssa;

I.  katsoo, että INGE-erityisvaliokunnan kuulemistilaisuudet ja työ ovat edistäneet näiden kysymysten julkista tunnustamista ja niiden taustan huomioon ottamista ja ovat onnistuneesti luoneet kehyksen eurooppalaiselle keskustelulle ulkomaisesta sekaantumisesta demokraattisiin prosesseihin ja disinformaatiosta;

J.  toteaa, että näiden suositusten seuraamista on jatkettava;

K.  katsoo, että samanmielisten kumppaneiden, myös parlamentaarikkojen, on tehtävä maailmanlaajuista, monenvälistä yhteistyötä ja tarjottava tukea ulkomaiseen pahantahtoiseen sekaantumiseen ja disinformaatioon vastaamiseksi; toteaa, että demokratiat ovat kehittäneet pitkälle vietyä osaamista ja vastastrategioita näiden uhkien torjumiseksi;

1.  päättää asettaa ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan (INGE 2), jonka toimivaltaan kuuluu

   a) tarkastella yhteistyössä pysyvien valiokuntien kanssa ja niitä kuullen asioissa, jotka kuuluvat niille työjärjestyksen liitteen VI mukaisesti annettuun toimivaltaan, voimassa olevaa ja suunniteltua lainsäädäntöä ja toimintapolitiikkoja sellaisten mahdollisten porsaanreikien, puutteiden ja päällekkäisyyksien havaitsemiseksi, joita voitaisiin hyödyntää pahantahtoiseen sekaantumiseen demokraattisiin prosesseihin, myös seuraavien seikkojen osalta:
   i) toimintapolitiikat, jotka edistävät EU:n demokraattisia prosesseja ja kehittävät häiriönsietokykyä tilannetietoisuuden, media- ja informaatiolukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, riippumattoman journalismin ja koulutuksen avulla,
   ii) sekaantuminen verkkoalustoja käyttämällä, erityisesti arvioimalla perusteellisesti erittäin suurten verkkoalustojen vastuuta ja niiden vaikutuksia demokratiaan ja demokraattisiin prosesseihin EU:ssa,
   iii) kriittinen infrastruktuuri ja strategiset alat,
   iv) sekaantuminen vaaliprosessien aikana,
   v) ulkomaisten toimijoiden ja lahjoittajien harjoittama poliittisen toiminnan salainen rahoitus,
   vi) kyberturvallisuus ja kyberhyökkäysten sietokyky, kun ne liittyvät demokraattisiin prosesseihin,
   vii) ei-valtiollisten toimijoiden rooli,
   viii) sekaantumisen vaikutus vähemmistöjen ja muiden syrjittyjen ryhmien oikeuksiin,
   ix) eliitin jäsenten valjastamisen, kansallisten maahanmuuttajayhteisöjen, korkeakoulujen ja kulttuuritapahtumien välityksellä globaalien toimijoiden kautta tapahtuva sekaantuminen,
   x) varoittavat toimenpiteet, vastuussa olevien selvittäminen ja yhteiset vastatoimet, mukaan lukien pakotteet,
   xi) naapuruus- ja maailmanlaajuinen yhteistyö ja monenvälisyys,
   xii) EU:hun sijoittautuneiden toimijoiden sekaantuminen EU:ssa ja kolmansissa maissa,
   b) kehittää tiiviissä yhteistyössä pysyvien valiokuntien kanssa INGE 1 ‑erityisvaliokunnan työskentelykäytäntöjä noudattaen ehdotuksia siitä, miten nämä puutteet voitaisiin korjata EU:n oikeudellisen häiriönsietokyvyn parantamiseksi ja miten EU:n institutionaalista kehystä voitaisiin parantaa,
   c) tehdä tiivistä yhteistyötä muiden EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden viranomaisten, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan sekä kolmansien maiden valtiollisten ja ei-valtiollisten kumppanien kanssa hybridiuhkien ja disinformaation vastaisten EU:n toimien tehostamiseksi varmistaen, että kaikessa INGE 2 -erityisvaliokunnan julkisessa toiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä vahvistettuja painopisteitä,
   d) seurata yksityiskohtaisesti ja tinkimättömästi INGE 1 -erityisvaliokunnan mietinnön täytäntöönpanoa ja arvioida EU:n toimielinten toteuttamia toimia,
   e) edistää toimielinten yleistä häiriönsietokykyä ulkomaista sekaantumista, hybridiuhkia ja disinformaatiota vastaan ennen vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleja;

2.  päättää, että erityisvaliokunnan kokoukset pidetään suljetuin ovin aina, kun sen työhön sisältyy luottamuksellisen todistusaineiston käsittelyä, henkilötietoja sisältävien todistajanlausuntojen kuulemista tai näkemysten vaihtoa tai kuulemistilaisuuksia eri viranomaisten ja elinten kanssa luottamuksellisista asioista, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(2) 63 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi luokitellut tieteelliset tutkimukset tai niiden osat; päättää, että todistajilla ja asiantuntijoilla on oikeus antaa lausuntonsa suljetuin ovin;

3.  päättää, että luettelo julkisiin kokouksiin kutsutuista henkilöistä, luettelo niihin osallistuneista henkilöistä ja kyseisten kokousten pöytäkirjat julkistetaan;

4.  päättää, että erityisvaliokunnalle toimitettuja luottamuksellisia asiakirjoja arvioidaan työjärjestyksen 221 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen; päättää lisäksi, että kyseisiä tietoja käytetään yksinomaan erityisvaliokunnan lopullisen mietinnön laatimiseen;

5.  päättää, että erityisvaliokuntaan kuuluu 33 jäsentä;

6.  päättää, että erityisvaliokunnan toimikausi on kaksitoista kuukautta ja että tämä toimikausi alkaa kulua sen järjestäytymiskokouksen ajankohdasta;

7.  päättää, että tutkittuaan INGE 1 -erityisvaliokunnan mietinnön ja voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanon ja havaittuaan porsaanreikiä, puutteita ja päällekkäisyyksiä erityisvaliokunta määrittää asianmukaisen oikeusperustan mahdollisesti tarvittaville säädöksille ja valmistelee EU:n pysyviä institutionaalisia ratkaisuja, joilla puututaan ulkomaiseen pahantahtoiseen sekaantumiseen ja disinformaatioon, ja pyytää tarvittaessa komissiota toteuttamaan erityisiä institutionaalisia toimia laatimalla työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti valiokunta-aloitteisen mietinnön, jossa komissiota pyydetään esittämään asiaa koskeva asianmukainen ehdotus.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0428.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21. lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö