Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2022/2585(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0140/2022

Előterjesztett szövegek :

B9-0140/2022

Viták :

Szavazatok :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0070

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 48k
2022. március 10., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a dezinformációval foglalkozó különbizottság létrehozása
P9_TA(2022)0070B9-0140/2022

Az Európai Parlament 2022. március 10-i határozata az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a dezinformációval foglalkozó különbizottság (INGE 2) létrehozásáról, valamint feladatairól, összetételéről és megbízatásának idejéről (2022/2585(RSO))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének javaslatára,

–  tekintettel az Európai Demokráciára vonatkozó cselekvési tervről szóló bizottsági közleményre (COM(2020)0790),

–  tekintettel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagra, többek között a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatra (COM(2020)0825), valamint a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról (digitális piacokról szóló jogszabály) szóló rendeletre irányuló javaslatra (COM(2020)0842),

–  tekintettel „Az európai média a digitális évtizedben: a helyreállítást és átalakulást támogató cselekvési terv” című, 2021. október 20-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a dezinformáció visszaszorítását célzó, 2018. évi gyakorlati kódexre és a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex megerősítéséről szóló, 2021. évi iránymutatásra (COM(2021)0262), valamint az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja által 2021 októberében kiadott, a dezinformáció visszaszorítását célzó új gyakorlati kódexről szóló ajánlásokra,

–  tekintettel a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2020. december 16-i bizottsági javaslatra (COM(2020)0829),

–  tekintettel az 5G-hálózatok kiberbiztonságával kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések 2021. márciusi uniós eszköztárára,

–  tekintettel az Európai Számvevőszéknek „Az Uniót érintő dezinformáció: korlátozottan, de továbbra is árt” című, 09/2021. számú különjelentésére,

–  tekintettel a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének „A Covid19-cel kapcsolatos dezinformáció kezelése – lássuk a valós tényeket” című, 2020. június 10-i közös közleményére (JOIN(2020)0008),

–  tekintettel az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság jelentésére (A9-0022/2022),

–  tekintettel eljárási szabályzata 207. cikkére,

A.  mivel a külföldi beavatkozás az Unió alapját képező egyetemes értékek és elvek, például az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának, a demokrácia és a jogállamiság súlyos megsértésének minősül; mivel bizonyítékok támasztják alá, hogy rosszindulatú és autoriter külföldi állami és nem állami szereplők az információk manipulálásával, valamint más taktikák alkalmazásával beavatkoznak az Unió demokratikus folyamataiba; mivel az ilyen támadások félrevezetik és megtévesztik a polgárokat, valamint befolyásolják szavazói magatartásukat, felerősítik a megosztó vitákat, megosztják, polarizálják a társadalmakat és kihasználják a társadalmak sebezhető pontjait, előmozdítják a gyűlöletbeszédet, rontják a kiszolgáltatott csoportok helyzetét, amelyek nagyobb valószínűséggel válnak a dezinformáció áldozatává, torzítják a demokratikus választások és népszavazások integritását, megrendítik a nemzeti kormányokba, a közszférabeli szervezetekbe és a liberális demokratikus rendbe vetett bizalmat, és az európai demokrácia destabilizálására törekednek;

B.  mivel Oroszország az általa Ukrajna ellen 2022. február 24-én indított agresszív háború előestéje óta és azóta is folyamatosan példátlanul rosszindulatú és kiterjedt dezinformációs kampányt folytat annak érdekében, hogy megtévessze állampolgárait belföldön és az államok nemzetközi közösségének összességét;

C.  mivel a harmadik országbeli állami szereplők és a nem állami szereplők arra irányuló kísérletei, hogy rosszindulatú beavatkozással befolyásolják a demokrácia működését az Unióban és az uniós tagállamokban, valamint nyomás alá helyezzék az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében rögzített értékeket, részét képezik annak a szélesebb körű bomlasztó tendenciának, amellyel a demokráciák világszerte szembesülnek;

D.  mivel a rosszindulatú szereplők továbbra is igyekeznek beavatkozni a választási folyamatokba, kihasználni társadalmaink nyitottságát és pluralizmusát, illetve támadásokat intézni a demokratikus folyamatok, valamint az EU és tagállamai rezilienciája ellen;

E.  mivel a külföldi állami szereplők által irányított külföldi beavatkozás és dezinformációs kampányok tekintetében az EU és tagállamai jelenleg nem rendelkeznek külön szankciórendszerrel, ami egy olyan helyzet kialakulásához vezetett, amelyben e szereplők biztonsággal feltételezhetik, hogy az EU elleni destabilizációs kampányaiknak nem lesz következménye;

F.  mivel e jelenség esetében nem létezik egységes meghatározás és nem született közös megegyezés, és továbbra is számos hiányosság és joghézag érhető tetten uniós és nemzeti szinten a külföldi beavatkozás felderítését, megelőzését és leküzdését célzó jelenlegi jogszabályokban és szakpolitikákban;

G.  mivel a külföldi beavatkozás, a dezinformáció, valamint a demokráciát érő számos támadás és fenyegetés várhatóan még intenzívebbé és kifinomultabbá fog válni a helyi, regionális, nemzeti választások, illetve a 2024. évi európai parlamenti választások előtt;

H.  mivel a Parlament korábbi, az EU demokratikus folyamataiba történő rosszindulatú külföldi beavatkozásokkal szembeni fellépés kapcsán megfogalmazott ajánlásai hozzájárultak a probléma uniós szintű általános megértéséhez és tudatosításának erősítéséhez;

I.  mivel az INGE különbizottság meghallgatásai és munkája hozzájárult e problémák nyilvános elismeréséhez és kontextusba helyezéséhez, és sikeresen kialakította a demokratikus folyamatokba való külföldi beavatkozásról és a dezinformációról szóló európai vita kereteit;

J.  mivel ezeket az ajánlásokat továbbra is nyomon kell követni;

K.  mivel a rosszindulatú külföldi beavatkozás és a dezinformáció elleni küzdelemhez a hasonlóan gondolkodó partnerek – köztük a parlamenti képviselők – közötti globális szintű, többoldalú együttműködésre és támogatásra van szükség; mivel a demokráciák fejlett készségeket és válaszstratégiákat alakítottak ki e fenyegetések kezelése során;

1.  úgy határoz, hogy egy, az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a dezinformációval foglalkozó különbizottságot (INGE 2) hoz létre, melynek feladatai az alábbiak lesznek:

   a) a meglévő és tervezett jogszabályok és szakpolitikák vizsgálata – az állandó bizottságokkal együttműködve és velük konzultálva, amennyiben e bizottságoknak az eljárási szabályzat VI. melléklete szerinti hatás- és felelősségi körei érintettek – azon lehetséges joghézagok, hiányosságok és átfedések azonosítása érdekében, amelyek kihasználhatók a demokratikus folyamatokba való rosszindulatú beavatkozáshoz, többek között az alábbi területek tekintetében:
   i. az EU demokratikus folyamataihoz és rezilienziájához a helyzetismeret, a média- és információs műveltség, a médiapluralizmus, a független újságírás és az oktatás révén hozzájáruló szakpolitikák;
   ii. beavatkozás az online platformok felhasználásával, különösen az online óriásplatformok felelősségének, valamint az EU-n belüli demokráciára és demokratikus folyamatokra gyakorolt hatásának mélyreható értékelése révén;
   iii. kritikus infrastruktúra és stratégiai ágazatok;
   iv. beavatkozás a választási folyamatok során;
   v. politikai tevékenységek külföldi szereplők és támogatók általi burkolt finanszírozása;
   vi. kiberbiztonság és kibertámadásokkal szembeni reziliencia, amennyiben azok demokratikus folyamatokhoz kapcsolódnak;
   vii. a nem állami szereplők szerepe;
   viii. a beavatkozásnak a kisebbségek és a hátrányos megkülönböztetésnek kitett más csoportok jogaira gyakorolt hatása;
   ix. beavatkozás globális szereplők közreműködésével az elit foglyul ejtésén, nemzeti diaszpórákon, egyetemeken és kulturális eseményeken keresztül;
   x. elrettentés, attribúció és kollektív ellenintézkedések, beleértve a szankciókat is;
   xi. szomszédsági és globális együttműködés, valamint multilateralizmus;
   xii. uniós székhelyű szereplők beavatkozása az EU-ban és harmadik országokban;
   b) az INGE 1 különbizottság munkamódszereit követve az állandó bizottságokkal szoros együttműködésben javaslatok kidolgozása arra vonatkozóan, hogy miként számolhatók fel e hiányosságok az Unió jogi rezilienciájának megerősítése érdekében, és miként fejleszthető az Unió intézményi kerete;
   c) szoros együttműködés más uniós intézményekkel, a tagállami hatóságokkal, a nemzetközi szervezetekkel, a civil társadalommal, valamint a harmadik országokbeli állami és nem állami partnerekkel a hibrid fenyegetésekkel és a dezinformációval szembeni uniós fellépés megerősítése érdekében, azzal együtt, hogy az INGE 2 különbizottság valamennyi nyilvános tevékenysége esetében tiszteletben tartja az e határozatban rögzített prioritásokat;
   d) az INGE 1 különbizottság által készített jelentés végrehajtásának részletes és szigorú nyomon követése, amely az uniós intézmények által tett lépések értékelését is magában foglalja;
   e) hozzájárulás a külföldi beavatkozással, a hibrid fenyegetésekkel és a dezinformációval szembeni általános intézményi rezilienciához a 2024-ben tartandó európai választások előkészítése során;

2.  úgy határoz, hogy amikor a különbizottság munkája során bizalmas jellegű bizonyításfelvételre, személyes adatokat érintő tanúvallomások meghallgatására, vagy hatóságokkal és testületekkel bizalmas információkról, többek között az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 63. cikke szerint bizalmasnak nyilvánított tudományos vizsgálatokról vagy azok részeiről folytatott eszmecserékre vagy meghallgatásokra kerül sor, az üléseket zárt ajtók mögött kell megtartani; úgy határoz továbbá, hogy a tanúknak és a szakértőknek joguk van arra, hogy zárt ülés keretében tegyenek nyilatkozatot vagy tanúvallomást;

3.  úgy határoz, hogy a nyilvános ülésekre meghívott személyek jegyzékét, az ilyen üléseken részt vevő személyek jegyzékét, valamint az ilyen ülések jegyzőkönyveit nyilvánosságra kell hozni;

4.  úgy határoz, hogy a különbizottsághoz eljuttatott bizalmas dokumentumokat az eljárási szabályzat 221. cikkében foglalt eljárás szerint kell értékelni; úgy határoz továbbá, hogy az ilyen információt kizárólag a különbizottság végleges jelentésének elkészítéséhez lehet felhasználni;

5.  úgy határoz, hogy a különbizottság 33 tagú lesz;

6.  úgy határoz, hogy a különbizottság megbízatása 12 hónapra szól, és hogy megbízatásának ideje a különbizottság alakuló ülésének napján kezdődik;

7.  úgy határoz, hogy az INGE 1 különbizottsági jelentés és a meglévő jogszabályok végrehajtásának vizsgálatát, valamint a joghézagok, hiányosságok és átfedések azonosítását követően a különbizottság meghatározza valamennyi szükséges jogi aktus megfelelő jogalapját, valamint előkészíti a külföldi rosszindulatú beavatkozás és dezinformáció leküzdését szolgáló, állandó jellegű uniós intézményi megoldások alapjait, továbbá szükség esetén az eljárási szabályzat 54. cikke alapján összeállított saját kezdeményezésű jelentésben felkéri a Bizottságot konkrét intézményi lépések megtételére, szorgalmazva, hogy a Bizottság nyújtson be e tekintetben megfelelő javaslatot.

(1) Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0428.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2022. június 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat