Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/2585(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0140/2022

Teksty złożone :

B9-0140/2022

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0070

Teksty przyjęte
PDF 140kWORD 47k
Czwartek, 10 marca 2022 r. - Strasburg
Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
P9_TA(2022)0070B9-0140/2022

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i długości kadencji Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (INGE 2) (2022/2585(RSO))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Konferencji Przewodniczących,

–  uwzględniając komunikat Komisji w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji (COM(2020)0790),

–  uwzględniając pakiet dotyczący aktu o usługach cyfrowych, w tym wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE (COM(2020)0825), a także wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) (COM(2020)0842),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 20 października 2021 r. w sprawie europejskich mediów w dekadzie cyfrowej: plan działania na rzecz wsparcia odbudowy i transformacji(1),

–  uwzględniając kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2018 r. oraz wytyczne z 2021 r. w sprawie wzmocnienia kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji (COM(2021)0262), a także zalecenia dotyczące nowego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji wydane przez Europejską Grupę Regulatorów ds. Audiowizualnych Usług Medialnych w październiku 2021 r.,

–  uwzględniając wniosek Komisji z 16 grudnia 2020 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności podmiotów krytycznych (COM(2020)0829),

–  uwzględniając opublikowany w marcu 2021 r. zestaw unijnych narzędzi służących ograniczeniu ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa w sieciach 5G,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2021 pt. „Dezinformacja w UE – pomimo podejmowanych wysiłków problem pozostaje nierozwiązany”,

–  uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 10 czerwca 2020 r. pt. „Walka z dezinformacją wokół COVID-19 – dajemy dojść do głosu faktom” (JOIN(2020)0008),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (A9-0022/2022),

–  uwzględniając art. 207 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obce ingerencje stanowią poważne naruszenie powszechnych wartości i zasad, na których opiera się UE, takich jak godność człowieka, wolność, równość, solidarność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracja i praworządność; mając na uwadze, że, jak wskazują dowody, działające w złych intencjach i autorytarne państwowe i niepaństwowe podmioty zagraniczne wykorzystują manipulowanie informacjami i inne metody w celu ingerowania w procesy demokratyczne w UE; mając na uwadze, że te ataki wprowadzają w błąd i oszukują obywateli oraz wpływają na ich zachowania wyborcze, pogłębiają debaty prowadzące do podziałów, dzielą, polaryzują i wykorzystują podatność społeczeństw na zagrożenia, promują nawoływanie do nienawiści, pogarszają sytuację słabszych grup społecznych, które są bardziej narażone na dezinformację, zakłócają integralność demokratycznych wyborów i referendów, wzbudzają nieufność do rządów krajowych, władz publicznych i liberalnego porządku demokratycznego, a ich celem jest destabilizacja europejskiej demokracji;

B.  mając na uwadze, że w okresie poprzedzającym napaść Rosji na Ukrainę, która miała miejsce 24 lutego 2022 r., a także w trakcie trwania agresji, Rosja przeprowadziła kampanię dezinformacyjną o niespotykanej napastliwości i skali w celu wprowadzenia w błąd własnych obywateli w kraju, jak i całej społeczności międzynarodowej;

C.  mając na uwadze, że próby ingerowania w funkcjonowanie demokracji w UE i jej państwach członkowskich, podejmowane przez podmioty państwowe z krajów trzecich i podmioty niepaństwowe, oraz wywieranie presji na wartości zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej za pośrednictwem ingerencji w złych zamiarach stanowią część szerszej destrukcyjnej tendencji, której doświadczają demokracje na całym świecie;

D.  mając na uwadze, że działające w złych zamiarach podmioty nadal starają się ingerować w procesy wyborcze oraz wykorzystują otwartość i pluralizm naszych społeczeństw, aby atakować procesy demokratyczne i osłabiać odporność UE i jej państw członkowskich;

E.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie nie posiadają obecnie specjalnego systemu sankcji w związku z obcymi ingerencjami i kampaniami dezinformacji organizowanymi przez zagraniczne podmioty państwowe, a zatem podmioty takie mogą bezpiecznie zakładać, iż mogą prowadzić kampanie destabilizacji wymierzone w UE bez żadnych konsekwencji;

F.  mając na uwadze, że brakuje wspólnej definicji i zrozumienia tego zjawiska, a w obowiązujących przepisach i strategiach politycznych na szczeblu UE i krajowym, mających na celu wykrywanie obcych ingerencji oraz zapobieganie i przeciwdziałanie im, wciąż istnieje wiele braków i luk;

G.  mając na uwadze, że prawdopodobnie w okresie poprzedzającym wybory lokalne, regionalne, krajowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. obce ingerencje, dezinformacja oraz liczne ataki na demokrację i zagrożenia dla niej będą się nasilać i będą przeprowadzane w bardziej wyrafinowany sposób;

H.  mając na uwadze, że wcześniejsze zalecenia Parlamentu dotyczące przeciwdziałania szkodliwym obcym ingerencjom w procesy demokratyczne UE przyczyniły się do ogólnego zrozumienia w UE i zwiększenia świadomości na ten temat;

I.  mając na uwadze, że wysłuchania i prace komisji specjalnej INGE przyczyniły się do publicznego uznania i kontekstualizacji tych kwestii oraz z powodzeniem ukształtowały europejską debatę na temat obcych ingerencji;

J.  mając na uwadze, że istnieje potrzeba dalszego monitorowania tych zaleceń;

K.  mając na uwadze, że potrzebne są: globalna, wielostronna współpraca i wsparcie między partnerami o podobnych poglądach, w tym parlamentarzystami, na rzecz przeciwdziałania obcym ingerencjom podejmowanym w złych intencjach i dezinformacji; mając na uwadze, że demokracje rozwinęły zaawansowane umiejętności i strategie przeciwdziałania tym zagrożeniom;

1.  postanawia powołać Komisję Specjalną ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (INGE 2), i przyznać jej następujące kompetencje:

   a) kontrola, we współpracy i porozumieniu z komisjami stałymi w odniesieniu do ich uprawnień i obowiązków wynikających z załącznika VI do Regulaminu, istniejących i planowanych przepisów oraz strategii politycznych w celu wykrycia ewentualnych luk, braków i nakładających się na siebie aspektów, które mogłyby zostać wykorzystane do szkodliwych ingerencji w procesy demokratyczne, w tym w odniesieniu do następujących kwestii:
   (i) strategii politycznych przyczyniających się do procesów demokratycznych w UE, odporności przez orientację sytuacyjną, umiejętności korzystania z mediów i informacji, pluralizmu mediów, niezależnego dziennikarstwa i edukacji,
   (ii) ingerencji z wykorzystaniem platform internetowych, w szczególności poprzez dogłębną ocenę odpowiedzialności i wpływu bardzo dużych platform internetowych na demokrację i procesy demokratyczne w UE,
   (iii) infrastruktury krytycznej i sektorów strategicznych,
   (iv) ingerencji podczas procesów wyborczych,
   (v) potajemnego finansowania działalności politycznej przez podmioty i darczyńców z zagranicy,
   (vi) cyberbezpieczeństwa i odporności na cyberataki, jeżeli mają one związek z procesami demokratycznymi,
   (vii) roli podmiotów niepaństwowych,
   (viii) wpływu ingerencji na prawa mniejszości i inne dyskryminowane grupy,
   (ix) ingerencji podmiotów globalnych za pośrednictwem przejmowania elit, narodowych diaspor, uniwersytetów i wydarzeń kulturalnych,
   (x) odstraszania, demaskowania ataków i zbiorowych środków zaradczych, w tym sankcji,
   (xi) sąsiedztwa i współpracy globalnej oraz multilateralizmu;
   (xii) ingerencji w UE i państwach trzecich podmiotów mających siedzibę w UE,
   b) opracowanie, w ścisłej współpracy z komisjami stałymi i zgodnie z metodami pracy komisji specjalnej INGE 1, propozycji, jak zaradzić tym brakom, aby zwiększyć odporność prawną UE i usprawnić ramy instytucjonalne UE,
   c) ścisła współpraca z innymi instytucjami UE, organami państw członkowskich, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim oraz partnerami państwowymi i niepaństwowymi w państwach trzecich w celu wzmocnienia działań UE przeciwko zagrożeniom hybrydowym i dezinformacji, przy czym wszystkie publiczne działania specjalnej komisji INGE 2 będą zgodne z priorytetami określonymi w niniejszej decyzji,
   d) szczegółowe i rygorystyczne monitorowanie wdrażania sprawozdania komisji specjalnej INGE 1 wraz z oceną działań podjętych przez instytucje UE,
   e) przyczynianie się do ogólnej odporności instytucjonalnej na obce ingerencje, zagrożenia hybrydowe i dezinformację w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.;

2.  postanawia, że jeżeli działalność komisji specjalnej obejmie przesłuchania, z których zeznania mają charakter poufny lub zawierają dane osobowe, lub obejmie wymianę poglądów lub wysłuchania z udziałem organów lub podmiotów na temat informacji poufnych, w tym badań naukowych lub ich części, którym przyznano status poufności zgodnie z art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009(2), to posiedzenia odbywać się będą przy drzwiach zamkniętych; postanawia ponadto, że świadkowie i eksperci mają prawo wygłosić oświadczenie lub złożyć zeznanie przy drzwiach zamkniętych;

3.  postanawia, że listy osób zaproszonych na publiczne posiedzenia i osób biorących w nich udział oraz protokoły z tych posiedzeń będą podawane do wiadomości publicznej;

4.  postanawia, że dokumenty poufne otrzymane przez komisję specjalną będą poddawane ocenie na podstawie procedury określonej w art. 221 Regulaminu; postanawia ponadto, że te informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia końcowego sprawozdania komisji specjalnej;

5.  postanawia, że komisja specjalna liczyć będzie 33 członków;

6.  postanawia, że czas trwania mandatu komisji specjalnej wynosi 12 miesięcy i że okres ten rozpoczyna bieg z dniem posiedzenia inauguracyjnego komisji;

7.  postanawia, że komisja specjalna – po przeanalizowaniu wykonania sprawozdania komisji specjalnej INGE 1 i obowiązujących przepisów oraz po zidentyfikowaniu luk, braków i nakładających się na siebie aspektów – określi odpowiednią podstawę prawną dla wszelkich niezbędnych aktów prawnych i przygotuje podstawy dla stałych rozwiązań instytucjonalnych UE w celu przeciwdziałania szkodliwym obcym ingerencjom i dezinformacji oraz, w razie potrzeby, zwróci się do Komisji o podjęcie konkretnych kroków instytucjonalnych sporządzając, zgodnie z art. 54 Regulaminu, sprawozdanie z własnej inicjatywy, w którym wezwie Komisję do przedłożenia odpowiedniego wniosku w tej sprawie.

(1) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0428.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności