Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2585(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0140/2022

Texte depuse :

B9-0140/2022

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0070

Texte adoptate
PDF 130kWORD 47k
Joi, 10 martie 2022 - Strasbourg
Constituirea unei comisii speciale privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea
P9_TA(2022)0070B9-0140/2022

Decizia Parlamentului European din 10 martie 2022 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea (INGE 2) (2022/2585(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Conferinței președinților,

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Planul de acțiune pentru democrația europeană” (COM(2020)0790),

–  având în vedere pachetul legislativ privind serviciile digitale, inclusiv propunerea de regulament privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE (COM(2020)0825) și propunerea de regulament privind piețele contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale) (COM(2020)0842),

–  având în vedere rezoluția sa din 20 octombrie 2021 referitoare la mass-media europeană în deceniul digital: un plan de acțiune pentru sprijinirea redresării și transformării(1),

–  având în vedere Codul de bune practici din 2018 privind dezinformarea și Orientările din 2021 privind consolidarea Codului de bune practici privind dezinformarea (COM(2021)0262), precum și Recomandările pentru noul Cod de bune practici privind dezinformarea emise de Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale în octombrie 2021,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 16 decembrie 2020 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice (COM(2020)0829),

–  având în vedere setul de instrumente al UE din martie 2021 ce cuprinde măsuri de reducere a riscurilor asupra securității cibernetice a rețelelor 5G,

–  având în vedere raportul special nr. 09/2021 al Curții de Conturi Europene intitulat „Dezinformarea care afectează UE: un fenomen sub supraveghere, dar nu încă sub control”,

–  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 10 iunie 2020, intitulată „Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea unei informări corecte” (JOIN(2020)0008),

–  având în vedere raportul Comisiei speciale privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea (A9-0022/2022),

–  având în vedere articolul 207 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ingerințele externe constituie o încălcare gravă a valorilor și principiilor universale pe care se întemeiază Uniunea, cum ar fi demnitatea umană, libertatea, egalitatea, solidaritatea, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, democrația și statul de drept; întrucât dovezile arată că actori statali și nestatali străini rău intenționați recurg la practici de manipulare a informațiilor și la alte tactici de ingerință pentru a interveni în procesele democratice din UE; întrucât astfel de atacuri induc în eroare și înșeală cetățenii și le afectează comportamentul electoral, amplifică dezbaterile care generează dezbinare, divizează, polarizează și exploatează vulnerabilitățile societăților, promovează discursurile de incitare la ură, agravează situația grupurilor vulnerabile care sunt mai susceptibile de a deveni victime ale dezinformării, denaturează integritatea alegerilor democratice și a referendumurilor, alimentează neîncrederea în guvernele naționale, în autoritățile publice și în ordinea democratică liberală și au scopul de a destabiliza democrația europeană;

B.  întrucât Rusia a desfășurat o campanie de dezinformare de o răutate și amploare fără precedent, cu scopul de a induce în eroare atât cetățenii săi, cât și comunitatea internațională a statelor în ansamblu, înainte de începutul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei declanșat la 24 februarie 2022, cât și în timpul acestuia;;

C.  întrucât tentativele actorilor statali din țări terțe și a actorilor nestatali de a se amesteca în modul de funcționare a democrației din UE și din statele sale membre și de a face presiuni asupra valorilor consacrate la articolul 2 din TUE prin intermediul unor ingerințe răuvoitoare fac parte dintr-o tendință mai amplă, perturbatoare, cu care se confruntă democrațiile din întreaga lume;

D.  întrucât actorii răuvoitori urmăresc în continuare să intervină în procesele electorale, să profite de deschiderea și de pluralismul societăților noastre și să atace procesele democratice și reziliența UE și a statelor sale membre;

E.  întrucât UE și statele sale membre nu dispun în prezent de un regim specific de sancțiuni legate de ingerințele externe și campaniile de dezinformare orchestrate de actori statali străini, ceea ce înseamnă că aceștia sunt în măsură să presupună cu un grad mare de certitudine că campaniile lor de destabilizare împotriva UE nu vor avea consecințe;

F.  întrucât nu există o definiție și o înțelegere comună a acestui fenomen și continuă să existe numeroase lacune și portițe de scăpare în legislația și politicile actuale de la nivelul UE și de la nivel național menite să detecteze, să prevină și să contracareze interferențele străine;

G.  întrucât se preconizează că ingerințele străine, dezinformarea și numeroasele atacuri și amenințări la adresa democrației vor continua în număr din ce în ce mai mare și în moduri mai sofisticate în perioada premergătoare alegerilor locale, regionale și naționale și alegerilor pentru Parlamentul European din 2024;

H.  întrucât recomandările anterioare ale Parlamentului de a contracara operațiunile de ingerință străină dăunătoare în procesele democratice ale UE au contribuit la o înțelegere generală a UE și la o mai bună conștientizare a acestei probleme;

I.  întrucât audierile și activitatea Comisiei speciale INGE au contribuit la recunoașterea publică a acestor probleme și la punerea lor în context și au încadrat cu succes dezbaterea europeană pe tema ingerințelor externe în procesele democratice și a dezinformării;

J.  întrucât este necesar să se monitorizeze în continuare aceste recomandări;

K.  întrucât este nevoie de o cooperare și de un sprijin la nivel mondial și multilateral între partenerii care împărtășesc aceeași viziune, inclusiv între deputați, în tratarea ingerințelor externe răuvoitoare și a dezinformării; întrucât democrațiile au dezvoltat competențe avansate și strategii de contracarare a acestor amenințări;

1.  decide să constituie o comisie specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea (INGE 2), care să aibă următoarele responsabilități:

   (a) să examineze, în cooperare și în consultare cu comisiile permanente în ce privește competențele și responsabilitățile care le revin în temeiul anexei VI la Regulamentul de procedură, legislația și politicile existente și planificate pentru a detecta eventualele portițe de scăpare, lacune și suprapuneri care ar putea fi exploatate pentru ingerințe răuvoitoare în procesele democratice, inclusiv în privința următoarelor aspecte:
   (i) politici care să contribuie la procesele democratice din UE, reziliența prin conștientizarea situației, educația și alfabetizarea mediatică și informațională, pluralismul mass-mediei, jurnalismul independent și educația,
   (ii) ingerințele prin intermediul platformelor online, îndeosebi prin evaluarea aprofundată a responsabilității și a efectelor pe care platformele online foarte mari le au asupra democrației și a proceselor democratice din UE,
   (iii) infrastructura critică și sectoarele strategice,
   (iv) ingerințele în timpul proceselor electorale,
   (v) finanțarea disimulată a activităților politice de către actori și donatori externi,
   (vi) securitatea cibernetică și reziliența în ceea ce privește atacurile cibernetice, atunci când acestea au legătură cu procesele democratice,
   (vii) rolul actorilor fără caracter statal,
   (viii) impactul ingerinței asupra drepturilor minorităților și ale altor grupuri discriminate,
   (ix) ingerințe ale unor actori globali prin acapararea elitelor, diaspora națională, universități și evenimente culturale,
   (x) contramăsuri colective de descurajare și atribuire, inclusiv sancțiuni,
   (xi) vecinătate, cooperare globală și multilateralism,
   (xii) ingerințele actorilor cu sediul în UE în UE și în țările terțe;
   (b) să elaboreze, în strânsă cooperare cu comisiile permanente, urmând practicile de lucru ale comisiei speciale INGE 1, sugestii cu privire la modul de remediere a acestor lacune pentru a promova reziliența juridică a UE și la modalitățile de îmbunătățire a cadrului instituțional al UE;
   (c) să colaboreze îndeaproape cu alte instituții ale UE, cu autoritățile statelor membre, cu organizațiile internaționale, cu societatea civilă, precum și cu partenerii statali și nestatali din țările terțe, pentru a întări acțiunea UE împotriva amenințărilor hibride și a dezinformării, în timp ce toate activitățile publice ale comisiei speciale INGE 2 vor respecta prioritățile stabilite în prezenta decizie;
   (d) să monitorizeze în detaliu și în mod riguros punerea în aplicare a raportului comisiei speciale INGE 1, cu o evaluare a măsurilor luate de instituțiile UE;
   (e) să contribuie la reziliența instituțională generală împotriva ingerințelor externe, a amenințărilor hibride și a dezinformării în perioada premergătoare alegerilor europene din 2024;

2.  decide că, atunci când activitatea comisiei speciale include examinarea unor probe cu caracter confidențial, mărturii care implică date cu caracter personal sau schimburi de opinii ori audieri cu autorități și organe privind informații confidențiale, inclusiv studii științifice sau părți ale acestora cărora le-a fost acordat un statut de confidențialitate în concordanță cu articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului și al Consiliului(2), reuniunile se vor desfășura cu ușile închise; decide, de asemenea, că martorii și experții au dreptul să facă declarații sau să depună mărturie cu ușile închise;

3.  decide că lista persoanelor invitate la reuniunile publice, lista persoanelor care participă la acestea și procesele-verbale ale acestor reuniuni sunt puse la dispoziția publicului;

4.  decide că documentele confidențiale primite de comisia specială vor fi evaluate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 221 din Regulamentul său de procedură; decide totodată că acest tip de informații vor fi utilizate exclusiv în scopul elaborării raportului final al comisiei speciale;

5.  decide că comisia specială va avea 33 de membri;

6.  decide că mandatul comisiei speciale este de 12 luni și că acesta începe la data reuniunii constitutive;

7.  decide că, după ce a examinat punerea în aplicare a raportului comisiei speciale INGE 1 și a legislației existente și după ce a identificat lacune, discrepanțe și suprapuneri, comisia specială identifică temeiul juridic adecvat pentru orice act juridic necesar și pregătește temeiuri pentru soluții instituționale permanente ale UE pentru a combate ingerințele străine răuvoitoare și dezinformarea și, dacă este necesar, solicită adoptarea de către Comisie a unor măsuri instituționale specifice, prin elaborarea, în temeiul articolului 54 din Regulamentul de procedură, a unui raport din proprie inițiativă prin care să se solicite Comisiei să prezinte o propunere adecvată în acest sens.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2021)0428.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Ultima actualizare: 3 iunie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate