Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2585(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0140/2022

Ingivna texter :

B9-0140/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2022)0070

Antagna texter
PDF 129kWORD 47k
Torsdagen den 10 mars 2022 - Strasbourg
Tillsättning av ett särskilt utskott för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation
P9_TA(2022)0070B9-0140/2022

Europaparlamentets beslut av den 10 mars 2022 om tillsättning av ett särskilt utskott för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation (INGE 2), och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2022/2585(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av kommissionens meddelande EU:s handlingsplan för demokrati (COM(2020)0790),

–  med beaktande av paketet om digitala tjänster, som innehåller förslaget till förordning om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG (COM(2020)0825), och förslaget till förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) (COM(2020)0842),

–  med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2021 om Europas medier i det digitala decenniet: en handlingsplan för att stödja återhämtning och omvandling(1),

–  med beaktande av 2018 års uppförandekod om desinformation och 2021 års vägledning vad gäller att stärka uppförandekoden om desinformation (COM(2021)0262) och av rekommendationerna för den nya uppförandekoden om desinformation som utfärdades av den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster i oktober 2021,

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 16 december 2020 till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (COM(2020)0829),

–  med beaktande av EU:s verktygslåda för 5G-cybersäkerhet från mars 2021,

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 09/2021 Desinformation som påverkar EU: problemet tacklat men inte tyglat,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 10 juni 2020 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Gripa in mot covid-19-desinformation – Kolla fakta (JOIN(2020)0008),

–  med beaktande av betänkandet från det särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation (A9-0022/2022),

–  med beaktande av artikel 207 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Utländsk inblandning utgör en allvarlig kränkning av de universella värden och principer som EU bygger på, såsom människans värdighet, frihet, jämlikhet, solidaritet, respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, demokrati och rättsstaten. Det finns bevis för att illasinnade och auktoritära utländska statliga och icke-statliga aktörer använder informationsmanipulering och annan taktik för att blanda sig i demokratiska processer i EU. Sådana attacker vilseleder och bedrar medborgarna och påverkar deras röstningsbeteende, förstärker splittrande debatter, splittrar, polariserar och utnyttjar samhällenas sårbarhet, främjar hatpropaganda, förvärrar situationen för utsatta grupper som löper större risk att utsättas för desinformation, snedvrider integriteten i demokratiska val och folkomröstningar, sår misstro mot nationella regeringar, myndigheter och den liberala demokratiska ordningen och har som mål att destabilisera den europeiska demokratin.

B.  Ryssland har sedan tiden omedelbart före och under sitt aggressionskrig mot Ukraina, som inleddes den 24 februari 2022, fört en desinformationskampanj med exempellös illvilja i en aldrig tidigare skådad omfattning, i syfte att vilseleda både sin egen befolkning och hela det internationella samfundet av stater.

C.  Försök av statliga aktörer från tredjeländer och icke-statliga aktörer att blanda sig i demokratiska skeenden i EU och dess medlemsstater och sätta press på de värden som stadgas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen genom skadlig inblandning är en del av en större störande trend i demokratier över hela världen.

D.  Illasinnade aktörer fortsätter att försöka blanda sig i valprocesser och utnyttja våra samhällens öppenhet och pluralism, och angripa demokratiska processer och EU:s och dess medlemsstaters resiliens.

E.  EU och dess medlemsstater har för närvarande ingen specifik sanktionsordning för utländsk inblandning och desinformationskampanjer som iscensätts av utländska statliga aktörer, vilket innebär att sådana aktörer tryggt kan förutsätta att deras destabiliseringskampanjer mot EU inte kommer att få några konsekvenser.

F.  Det saknas en gemensam definition för och förståelse av detta fenomen, och det finns fortfarande många luckor och kryphål i den nuvarande lagstiftning och politik på EU-nivå och nationell nivå som syftar till att upptäcka, förebygga och motverka utländsk inblandning.

G.  Utländsk inblandning, desinformation och flerfaldiga attacker och hot mot demokrati förväntas bli allt vanligare och mer sofistikerade inför lokala, regionala och nationella val och inför valet till Europaparlamentet 2024.

H.  Parlamentets tidigare rekommendationer för att motverka skadlig utländsk inblandning i EU:s demokratiska processer har bidragit till en övergripande förståelse för och en större medvetenhet om frågan inom EU.

I.  Utfrågningarna och arbetet i det särskilda utskottet INGE har bidragit till allmänhetens kännedom om dessa frågor och till en kontextualisering av dem, och har framgångsrikt format den europeiska debatten om utländsk inblandning i demokratiska processer och desinformation.

J.  Dessa rekommendationer behöver ytterligare övervakas.

K.  Det behövs globalt, multilateralt samarbete och stöd mellan likasinnade partner, inbegripet mellan parlamentariker, i hanteringen av utländsk skadlig inblandning och desinformation. Demokratier har utvecklat avancerade färdigheter och motstrategier för att hantera dessa hot.

1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation (INGE 2), med följande ansvarområden:

   a) Att, i samarbete och samråd med ständiga utskott i de fall då deras befogenheter och ansvarsområden enligt bilaga VI till arbetsordningen berörs, granska befintlig och planerad lagstiftning och politik för att upptäcka eventuella kryphål, luckor och överlappningar som skulle kunna utnyttjas för skadlig inblandning i demokratiska processer, bland annat avseende följande frågor:
   i) Politik som bidrar till EU:s demokratiska processer, resiliens genom omvärldsuppfattning, medie- och informationskompetens, mediepluralism, oberoende journalistik och utbildning.
   ii) Inblandning genom användning av onlineplattformar, särskilt genom att djupgående utvärdera mycket stora onlineplattformars ansvar och inverkan på demokrati och demokratiska processer i EU.
   iii) Kritisk infrastruktur och strategiska sektorer.
   iv) Inblandning i samband med valprocesser.
   v) Förtäckt finansiering av politisk verksamhet från utländska aktörer och givare.
   vi) It-säkerhet och resiliens i samband med cyberattacker, i de fall då demokratiska processer drabbas.
   vii) Icke-statliga aktörers roll.
   viii) Den inverkan som inblandning har på minoriteters och andra diskriminerade gruppers rättigheter.
   ix) Inblandning med hjälp av globala aktörer genom så kallad elite capture (när offentliga resurser går till eliten), nationella diasporagrupper, universitet och kulturevenemang.
   x) Avskräckande åtgärder, tillskrivning av ansvar och kollektiva motåtgärder, inbegripet sanktioner.
   xi) Samarbete med grannländer och på global nivå, samt multilateralism.
   xii) EU-baserade aktörers inblandning i EU och tredjeländer.
   b) Att, i nära samarbete med de ständiga utskotten i enlighet med arbetsmetoderna i det särskilda utskottet INGE 1, utarbeta förslag på hur dessa brister kan åtgärdas så att EU:s rättsliga resiliens främjas, och på hur EU:s institutionella ram kan förbättras.
   c) Att ha ett nära samarbete med andra EU-institutioner, medlemsstaternas myndigheter, internationella organisationer, det civila samhället samt statliga och icke-statliga partner i tredjeländer för att förstärka EU:s åtgärder mot hybridhot och desinformation, samtidigt som all offentlig verksamhet i det särskilda utskottet INGE 2 ska respektera de prioriteringar som fastställs i detta beslut.
   d) Att i detalj och på ett rigoröst sätt följa upp genomförandet av betänkandet från det särskilda utskottet INGE 1 med en utvärdering av de åtgärder som vidtagits av EU-institutionerna.
   e) Att bidra till generell institutionell resiliens mot utländsk inblandning, hybridhot och desinformation inför valet till Europaparlamentet 2024.

2.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets sammanträden ska hållas inom stängda dörrar när dess arbete innefattar bevisupptagning av konfidentiell natur, vittnesmål där det ingår personuppgifter, eller vid diskussioner med eller utfrågningar av myndigheter och organ om konfidentiell information, inklusive vetenskapliga undersökningar eller delar av dem som i enlighet med artikel 63 i Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1107/2009(2) ska behandlas konfidentiellt. Vidare beslutar parlamentet att vittnen och sakkunniga ska ha rätt att göra uttalanden eller avlägga vittnesmål inom stängda dörrar.

3.  Europaparlamentet beslutar att förteckningen över personer som inbjudits till offentliga sammanträden samt över personer som närvarat vid dessa, och även sammanträdesprotokollen, ska offentliggöras.

4.  Europaparlamentet beslutar att konfidentiella dokument som har mottagits av det särskilda utskottet ska bedömas i enlighet med förfarandet i artikel 221 i arbetsordningen. Vidare beslutar parlamentet att sådan information ska användas uteslutande för utarbetandet av det särskilda utskottets slutliga betänkande.

5.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska bestå av 33 ledamöter.

6.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets mandatperiod ska vara tolv månader, och att den ska börja löpa från och med dagen för utskottets konstituerande sammanträde.

7.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet, efter att ha granskat genomförandet av betänkandet från det särskilda utskottet INGE 1 och befintlig lagstiftning och efter att ha identifierat kryphål, luckor och överlappningar, ska fastställa en lämplig rättslig grund för eventuella rättsakter som behövs och utarbeta grunder för permanenta institutionella EU-lösningar för att ta itu med utländsk skadlig inblandning och desinformation, och vid behov begära att kommissionen ska vidta särskilda institutionella åtgärder genom att i enlighet med artikel 54 i arbetsordningen utarbeta ett initiativbetänkande med en uppmaning till kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag i detta avseende.

(1) Antagna texter, P9_TA(2021)0428.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Senaste uppdatering: 3 juni 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy