Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2003(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0021/2022

Внесени текстове :

A9-0021/2022

Разисквания :

PV 08/03/2022 - 15
CRE 08/03/2022 - 15

Гласувания :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2022)0072

Приети текстове
PDF 212kWORD 64k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен доклад за 2020 г.
P9_TA(2022)0072A9-0021/2022

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен доклад за 2020 г. (2021/2039(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и членове 8, 10 и 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), която влезе в сила на 1 август 2014 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2020 г., озаглавено „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“ (COM(2020)0152),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 2 юли 2008 г. за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426 – хоризонталната директива за борба с дискриминацията);

–  като взе предвид предложението на Комисията от 14 ноември 2012 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки (COM(2012)0614 – Директива относно жените в управителните съвети);

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета(1) (Директива относно равновесието между професионалния и личния живот),

–   като взе предвид доклада на Европейската сметна палата от 2021 г., озаглавен „Включване на принципа на равенство между половете в бюджета на ЕС: време е да превърнем думите в дела“, Специален доклад № 10, 2021 г.“,

–  като взе предвид доклада на Европейския омбудсман от 17 декември 2018 г. относно достойнството на работното място в институциите и агенциите на ЕС,

–   като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от 2021 г., озаглавено „Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент: актуално състояние“,

–   като взе предвид проучването от 2021 г., възложено от Тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси на Парламента по искане на комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM), озаглавено „Gender equality: economic value of care from the perspective of the applicable EU funds“ (Равенство между половете: икономическа стойност на грижите от гледна точка на приложимите фондове на ЕС),

–  като взе предвид брошурата „Жените в Европейския парламент“ от 2021 г.,

–  като взе предвид семинара от 16 март 2021 г., изискан от комисията FEMM, озаглавен „Прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в пакета за възстановяване на ЕС“,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в Европейския парламент(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. за интегрирания подход на равно третиране на жените и мъжете при осъществяване дейността на комисиите(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на външните отношения на ЕС и на укрепването на мира/изграждането на нация(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2019 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в Европейския парламент(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2016 г. относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени,(7)

–  като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2018 г. относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2021 г. относно стратегията на ЕС за равенство между половете(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2020 г. относно необходимостта от специален състав на Съвета относно равенството между половете,(12)

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2020 г. относно равносметката след изборите за Европейски парламент(13),

–   като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2021 г. относно перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата(14),

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А9-0021/2022),

А.  като има предвид, че равенството между половете е основен принцип на ЕС; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е глобално призната стратегия за гарантиране на включването на перспективата за равенство между половете в разработването, прилагането и оценката на всички политики, програми и мерки с цел насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията; като има предвид, че въпросите, свързани с равенството между половете, присъстват навсякъде, включително в области, които не са били обект на внимание, като например данъчното облагане, търговията и екологичния преход; като има предвид, че равенството между половете трябва да бъде постигнато, като се използва хоризонтален подход, който интегрира всички области на дейност в рамките на Парламента;

Б.  като има предвид, че въпреки напредъка в областта на равенството между половете в някои области жените все още са подложени на основана на пола дискриминация в публичната и частната сфера и все още има много възможности за подобрение, включително по отношение на фрагментираното прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички области на политиката и институциите на равнището на ЕС и на национално равнище;

В.  като има предвид, че дискриминацията, основана на пола, често се пресича с други видове дискриминация на други основания, което води до множество и сложни форми на дискриминация срещу конкретни групи, които действат и взаимодействат помежду си по такъв начин, че не могат да бъдат отделени;

Г.  като има предвид, че мерките за интегриране на принципа на равенство между половете включват, наред с другото, квоти, мерки за равновесие между професионалния и личния живот, политики за борба с тормоза, съобразени с равенството между половете процедури за набиране на персонал, оценки на въздействието върху равенството между половете, показатели за равенство между половете, бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и съобразени с равенството между половете оценки за приемане на съобразено с равенството между половете законодателство, използване на неутрален по отношение на пола език и съобразена с равенството между половете комуникация;

Д.  като има предвид, че ОИСР определя баланса между половете като „справедливо разпределение на житейските възможности и ресурси между жените и мъжете и/или равното представителство на жените и мъжете“;

Е.  като има предвид, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) определя хоризонталната сегрегация като „концентрация на жените и мъжете в различните сектори и професии“;

Ж.  като има предвид, че четири години след началото на движението „#MeToo“ напредъкът в преодоляването на сексуалния тормоз и сексуалното насилие не е достатъчен и че все още предстои много работа в рамките на институциите на ЕС и извън тях; като има предвид, че според изследванията случаите на тормоз са по-разпространени, отколкото обикновено се смята, и съобщенията за такива случаи са значително по-малко от действителния им брой;

З.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете трябва да се прилага и в бюджетния процес; като има предвид, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране не се състои само във финансиране на явни инициативи за равенство между половете, но и в разбиране на въздействието на бюджетните и политическите решения върху равенството между половете и в съответно коригиране на публичните разходи и приходи; като има предвид, че бюджетните ресурси и предоставянето на услуги следва да се разпределят в съответствие с основаното на данни установяване на потребностите, включително качествени данни относно въздействието върху равенството между половете;

И.  като има предвид, че Европейската сметна палата посочи, че бюджетният цикъл на ЕС не е взел предвид адекватно равенството между половете; като има предвид, че Европейската сметна палата препоръча на Комисията да направи оценка и да докладва дали плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки вземат предвид равенството между половете;

Й.  като има предвид, че всички институции на ЕС се ръководят от Договорите и стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020 – 2025 г.; като има предвид, че Парламентът следва да бъде лидер за други парламентарни органи в насърчаването на равенството между половете, да се поучи от най-добрите практики на други парламентарни органи в интегрирането на принципа на равенство между половете в своите структури и процеси и да вземе предвид добрите примери за прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в публичния и частния сектор и гражданското общество; като има предвид, че принципът на равенство между половете все още не е напълно интегриран в практиките и правилата на Парламента(15); като има предвид, че при изслушванията, организирани от повечето комисии на Парламента между началото на текущия мандат и ноември 2020 г., жените са представлявали под 50% от присъстващите; като има предвид, че за комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по рибно стопанство, комисията по петиции и комисията по заетост и социални въпроси, наред с други, този дял е бил под 25%;

K.  като има предвид, че равновесието между професионалния и личния живот в Парламента беше силно засегнато от пандемията от COVID-19, която, благодарение и на цифровите инструменти, в много случаи доведе до по-дълго работно време както за членовете на ЕП, така и за служителите; като има предвид, че работата от дома не е заместител на грижите за децата; като има предвид, че Парламентът, като работодател и институция, която функционира като модел за подражание за обществото като цяло, може да извлече ползи от мотивирана работна сила и здравословна среда и че служителите следва да имат достъп до равновесие между професионалния и личния живот през цялата си кариера;

Общи бележки

1.  отново потвърждава твърдия си ангажимент по отношение на равенството между половете и подкрепя интегрирането на принципа на равенство между половете като един от официалните си политически подходи за гарантирането му; изразява съжаление относно фрагментираното прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички области на политиката и институции на равнището на ЕС; подчертава, че равенството между половете е съвместна отговорност, която изисква действия от страна на всички институции на ЕС, държавите членки и агенциите в партньорство с гражданското общество, организациите на жените, социалните партньори и частния сектор;

2.  подчертава, че жените представляват половината от населението и следователно са изложени в различна степен на различни форми на дискриминация; подчертава, че мерките за гарантиране на равенството между половете трябва да включват междусекторен подход с цел никой да не бъде изоставен и да се премахнат всички форми на дискриминация, включително пресичащите се форми; подчертава необходимостта също така да се създадат процеси на участие, които да включват всички съответни участници и да съчетават подходи отгоре надолу и подходи отдолу нагоре;

3.  приветства нарастващия брой жени, участващи в политиката, но подчертава, че сме далеч от постигането на равенство между половете и че жените с обществен профил, като например политици и активисти, често са обект на тормоз с цел да се обезкуражи присъствието им в обществения живот и в сферите на вземане на решения; подчертава, че феминистко законодателство или политики, насочени към постигане на равенство между половете във всички области, не могат да бъдат разработвани без присъствието на жени в процеса на вземане на решения; припомня значението на наличието на работна среда, съобразена с равенството между половете, за да се подобри представителството на жените на всички равнища в Парламента, включително в политическите групи и в кабинетите на членовете на ЕП;

4.  отбелязва липсата на количествени и качествени данни относно интегрирането на принципа на равенство между половете в институциите на ЕС, надхвърлящи данните за броя на жените на различни длъжности; поради това призовава за изготвянето на всеобхватна статистика за равенството между половете и се ангажира със създаването на качествени показатели за равенството между половете с цел събиране на допълнителни групирани по полов признак данни, за да продължи подобряването на равенството между половете;

5.  приветства инструментариума на EIGE „Парламенти, отчитащи равенството между половете“, който е съсредоточен върху пет ключови области, които трябва да бъдат разгледани: равни възможности за влизане в парламента, равни възможности за оказване на влияние върху работните процедури на парламента, подходящо пространство в парламентарния дневен ред за интересите и тревогите на жените, изготвяне на законодателство, отчитащо аспектите на пола, и съобразяване със символичната функция на парламента;

6.  приветства приемането на планове за действие относно равенството между половете от всички комисии на Парламента; отбелязва обаче липсата на мониторинг и изпълнение на тези планове; поради това призовава комисиите да извършват мониторинг на своите планове за действие в областта на равенството между половете, за да измерват напредъка и да гарантират тяхното изпълнение; подчертава, че Мрежата на Парламента за интегриране на принципа на равенство между половете отговаря за интегрирането на приобщаващ подход въз основа на равенството между половете, в околната среда и работата на комисиите и делегациите;

7.  приветства новата разпоредба на Правилника за дейността на Парламента, приета през 2019 г., която установява задължението за приемане на план за действие относно равенството между половете, насочен към включване на перспективата за равенство между половете във всички дейности на Парламента на всички равнища и етапи; приветства приемането на план за действие относно равенството между половете през юли 2020 г. и пътна карта за неговото изпълнение през април 2021 г.; изисква изготвянето на доклади за редовен мониторинг на напредъка, постигнат при изпълнението на плана за действие в областта на равенството между половете; изразява съжаление, че планът за действие и пътната карта относно равенството между половете не са публично достъпни и че повечето от включените мерки са формулирани като принципи без ясни цели и задължения, което показва липса на политическа ангажираност за тяхното изпълнение;

8.  призовава за още по-силно структурирано сътрудничество между всички институции на ЕС при прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете с цел по-добро постигане на равенство между половете; счита, че Парламентът и политическите групи следва да обединят усилията си за подобряване на равенството между половете и за борба срещу антифеминистките движения и движенията, насочени срещу равенството между половете, които също така винаги са антидемократични както в Европа, така и по света;

Възможности за влизане в Парламента

9.  отбелязва, че процентът на жените членове на ЕП леко е намалял от края на последния мандат от около 39,6% на 39,1%; въпреки това приветства водещата роля на Парламента в тази област, включително неговия напредък по отношение на политическото представителство на жените, който е по-висок от средната стойност от 30,4% за националните парламенти на държавите членки и е значително по-висок от средната стойност от 25,2% в световен мащаб за националните парламенти; приветства факта, че някои държави членки и политически партии са въвели правила, за да гарантират баланс между половете в своите избирателни листи, и настоятелно заявява, че е необходимо да се гарантира баланс между половете чрез листи с редуващи се по полов признак кандидати или други еквивалентни методи при предстоящото преразглеждане на избирателното право на ЕС(16), така че жените и мъжете кандидати да имат равни възможности да бъдат избирани;

10.   насърчава държавите членки да вземат предвид необходимостта от приобщаващи по отношение на пола парламенти при изготвянето на измененията на своите избирателни закони; освен това насърчава националните политически партии да въведат квоти при вземането на решения относно кандидатите за изборите, дори ако законът не го предвижда; призовава механизмите за подкрепа и най-добрите практики да бъдат споделяни с политическите партии за тази цел; подчертава, че за да се гарантира присъствието на жени кандидати, вътрешната организация и процедури на партиите трябва да бъдат съобразени с равенството между половете чрез включване на мерки като например изрично разглеждане на равенството между половете в партийните правила, установяване на квоти по пол за ролите, свързани с вземането на решения, и гарантиране на наличието на добре функциониращи форуми за лобиране, застъпничество и дискусии, включително крила и комисии на жените;

11.  изразява съжаление относно липсата на съобразени с равенството между половете процедури за набиране на персонал в Парламента и изисква службите и политическите групи в Парламента да постигнат напредък по тези процедури, за да се избегне дискриминация и да се увеличи присъствието на жените в областите, в които те са недостатъчно представени, както в администрацията, така и в политическите групи; изисква приемането на конкретни мерки за преодоляване на различията;

Възможности за оказване на влияние върху работните процедури на Парламента

12.  приветства напълно балансираното представителство на половете в Бюрото на Парламента с 8 жени заместник-председатели от общо 14 и 2 жени квестори от общо 5; отбелязва обаче, че само 3 от 7-те политически групи на Парламента имат жени като председатели или съпредседатели, 8 от 25 комисии понастоящем се председателстват от жени, а 15 от общо 43 председатели на делегации са жени; призовава за подобряване на баланса между половете в ръководството на комисиите, делегациите и политическите групи; приветства изменението на член 213, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент, съгласно което Бюрото на всяка комисия трябва да бъде балансирано от гледна точка на половете; изразява съжаление обаче, че това изменение ще влезе в сила едва при откриването на първата месечна сесия след следващите избори за Европейски парламент, които трябва да се проведат през 2024 г.;

13.  призовава да се гарантира баланс между половете на всички равнища на работата на пленарните заседания, комисиите и делегациите, включително при назначаването на координатори, докладчици и докладчици в сянка и при разпределянето на времето за изказвания;

14.  изисква да бъдат въведени мерки за справяне с хоризонталната сегрегация, за да се гарантира баланс между половете в различните комисии и да се сложи край на свързаната с пола концентрация на портфейлите, при която областите с по-висок дял на жените са по-малко ценени;

15.  призовава политическите групи и техните секретариати да установят вътрешни правила и други съответни мерки, като например кодекси за поведение и инструменти за интегриране на принципа на равенство между половете, обучения и мониторинг, за да се гарантира равенството между половете във вътрешното им функциониране, особено по отношение на назначенията и разпределението на ролите и отговорностите; призовава на политическите групи да бъдат предоставени ръководства и съвети за най-добри практики, включително обучения за служителите и членовете на ЕП относно интегрирането на принципа на равенство между половете, така че те да могат по-добре да разбират и прилагат концепцията за интегриране на принципа на равенство между половете във вътрешното си функциониране;

16.  призовава съответните генерални дирекции да гарантират, че подборът на авторите на проучвания е балансиран по отношение на половете;

17.  отбелязва, че въпреки постигнатия напредък и положените усилия равенството между половете на всички равнища на управление на администрацията на Парламента все още не е постигнато; приветства факта, че на равнище директори е постигнато равенство, но изразява съжаление, че жените представляват едва 23,1% от генералните директори и 39,3% от началниците на отдели; във връзка с това приветства целта на администрацията на Парламента до 2024 г. жените да заемат 50% от средните и висшите ръководни длъжности и 40% от висшите ръководни длъжности в администрацията; призовава да се даде приоритет на жените при наемането на работа, когато те са недостатъчно представени и съответните качества на кандидатите са равни; подчертава необходимостта от изграждане и укрепване на експертния опит в областта на равенството между половете на управленско равнище; призовава за прилагане на програми за наставничество;

18.  изисква събирането на данни относно вертикалното и хоризонталното представителство сред персонала на политическите групи, както и на анонимизирани данни относно разликите в заплащането на сътрудниците на членовете на ЕП и на персонала на групите и административния персонал, за да се гарантира прозрачност на заплащането;

19.  изисква редовно събиране на групирани по полов признак данни за дела на служителите на Парламента, които работят на непълно работно време; призовава да се предприемат действия въз основа на съществуващите данни(17), за да се преодолеят значителните дисбаланси и да се оцени как Парламентът може да предостави допълнителна подкрепа, в случай че персоналът желае да се върне на работа на пълно работно време;

20.  подчертава, че тормозът на работното място представлява сериозна атака срещу психологическото и физическото здраве на дадено лице и може да го накара да се чувства несигурност на работното си място и в някои случаи да му попречи да върши работата си; отбелязва, че за жените е много по-вероятно да станат жертва на сексуален тормоз, отколкото мъжете; счита, че въпреки всички положени досега усилия за гарантиране на политика на нулев тормоз, все още има случаи на сексуален тормоз в Парламента и следва да се увеличат усилията за предотвратяване на сексуалния тормоз; поради това отново призовава за прилагане на следните мерки с цел подобряване на политиките за борба с тормоза:

   а) публикуване на външната оценка, извършена във връзка с работата на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз, засягащи членове на ЕП;
   б) извършване от външни и прозрачно избрани одитори на независима оценка на съществуващата комисия на Парламента за борба с тормоза, разглеждаща жалби за сексуален тормоз сред служителите, по отношение на неговата ефективност и ако е необходимо, предлагане на евентуални изменения възможно най-скоро и преди края на настоящия законодателен мандат, за да се гарантира независимост от политическо влияние и баланс между половете и да се избегнат конфликти на интереси в съществуващите структури;
   в) гарантиране на по-всеобхватен и цялостен анализ на жалбите и средствата за правна защита и промени в състава на консултативните комитети и комитетите за борба с тормоза, за да се гарантира включването на независими експерти с доказан експертен опит в борбата с тормоза на работното място, включително лекари, терапевти и правни експерти, като официални членове с пълно право на глас;
   г) въвеждане на задължително обучение за борба с тормоза за всички членове на ЕП и улесняване на достъпа до него, включително чрез предоставянето му на всички официални езици или с устен превод и насочване на информационните дейности към отделни делегации и политически групи;
   д) въвеждане на задължително обучение относно политиката на Парламента за нулев тормоз за всички лица, работещи редовно в помещенията на Парламента, което ще им предостави инструменти за разпознаване и докладване на всички форми на тормоз, включително и по-специално сексуалния тормоз, както и на персонализирана информация относно наличните структури за подкрепа, което ще направи тези структури за подкрепа по-широко известни и леснодостъпни;

21.  поема ангажимент да гарантира добро равновесие между професионалния и личния живот на членовете на ЕП, персонала на групи, акредитираните парламентарни сътрудници и административния персонал, например чрез приемане на работно време, благоприятстващо равновесието между професионалния и личния живот, и ангажиране с Комисията и Съвета за намиране на общо решение за заседанията с участието на трите институции; изисква преразглеждане на мерките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот с цел подобряване и укрепване на настоящата рамка, като същевременно се вземат предвид, наред с другото, последиците от дистанционната работа след пандемията от COVID-19 и се постигне баланс между гъвкавите работни структури и изискванията за добре функциониращ и силен Парламент;

22.  призовава за увеличаване на непрехвърляемия отпуск по майчинство и бащинство за служителите на Парламента след раждането на дете, за общо шест месеца за всеки родител, който да бъде ползван през първата година; подчертава, че шестте месеца родителски отпуск следва да бъдат на разположение през първите три години от живота на детето; изразява съжаление, че при ползването на родителски отпуск служителите на институциите на ЕС получават само фиксирана надбавка, а не 100% от заплатата си, което е основен възпиращ фактор за използването на този отпуск; призовава родителският отпуск да бъде изцяло платен; приветства надбавките, които са на разположение на семействата на служителите на Парламента;

23.  изисква по-специално да се признае отпускът по майчинство, бащинството и родителският отпуск за членовете на Парламента чрез изменение на Устава на членовете на Европейския парламент; освен това изисква прилагането на решения, които да гарантират на членовете на ЕП възможността да продължат да работят по време на отпуск по майчинство, бащинство или родителски отпуск, като например запазване на възможността за дистанционно гласуване по време на отпуск, или проучване на възможността за временно заместване, което би гарантирало, че избирателите няма да бъдат непредставени, докато членът на ЕП е в отпуск, и че членовете на ЕП няма да бъдат подложени на натиск да се върнат на работа незабавно; подчертава, че решението за използване на временно заместване би било по избор на съответния член на ЕП;

24.  призовава службите на Парламента да проучат въздействието на менопаузата върху професионалния живот на служителите на Парламента; подчертава, че това следва да се основава на доказателства и да включва насоки относно медицинското управление и управлението на начина на живот на средна възраст и на симптомите на менопаузата, като се използват национални и международни насоки; призовава менопаузата да бъде взета предвид в политиките за управление на заболяванията и присъствието на работното място;

Значение на перспективата за равенство между половете в парламентарните дейности

25.  приветства работата на комисията FEMM, групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие и Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете като водещи органи за гарантиране на интегрирането на принципа на равенство между половете в Парламента; призовава обаче за по-тясно и по-структурирано сътрудничество и координация между тези органи, особено при извънредни обстоятелства като кризата с COVID-19 и последиците от нея, чрез редовни срещи за обмен на информация и изготвяне на съвместни тематични доклади;

26.  приветства новата инициатива на Съвета на председателите на делегации да прикани всички делегации да определят членове, които да отговарят за интегрирането на принципа на равенство между половете, и приветства сътрудничеството между Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете и членовете на ЕП, отговарящи за равенството между половете и многообразието в делегациите;

27.  призовава за включването на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете в Правилника за дейността, за да се отрази нейната роля за насърчаване на интегрирането на принципа на равенство между половете в дейностите на парламентарните комисии и делегации; изисква да бъдат осигурени необходимите ресурси за изпълнение на неговите функции и изготвяне на съответните препоръки; призовава за включването на постоянна точка за обсъждане в дневния ред на заседанията на комисиите;

28.  приветства обучителната сесия на EIGE за членовете на ЕП относно оценките на въздействието върху равенството между половете и бюджетирането, съобразено с равенството между половете, която беше специално подготвена за Парламента; насърчава тясното сътрудничество с EIGE чрез предоставяне на редовно обучение относно интегрирането на принципа на равенство между половете за членовете на ЕП, персонала на политическите групи, парламентарните сътрудници и служителите на секретариатите на комисиите; припомня важността на това да се предлагат програми, адаптирани към конкретните потребности и знания както на политическо, така и на административно равнище;

29.  посочва, че комисията FEMM, в качеството си на пълноправна комисия, отговаряща за правата на жените и равенството между половете, работи по много хоризонтални въпроси, които често засягат работата на други комисии; отбелязва, че включването на предложенията на комисията FEMM под формата на становища или изменения е различно в отделните комисии; приветства ангажимента на пътната карта за събиране, чрез съответните служби и органи, на ясни показатели за измерване на това дали приносът на комисията FEMM е включен в работата на другите комисии и в окончателната позиция на Парламента; призовава за систематично, прозрачно и отчетно наблюдение на интегрирането на предложенията на комисията FEMM, което е от съществено значение, за да се гарантира, че принципите на равенство между половете и интегриране на принципа на равенство между половете се прилагат правилно;

30.  подчертава значението на измененията, които комисията FEMM изготвя в своите становища, за да се гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете; изисква, в контекста на докладите по собствена инициатива, подобряване на сътрудничеството между комисиите при определянето на графика, за да се гарантира достатъчно време между момента, в който е на разположение проектът на доклад на водещата комисия, и гласуването в комисията, за да се даде възможност на комисията FEMM да представи своята позиция под формата на изменения към проекта на доклад; подчертава, че членовете на ЕП в Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете отговарят за включването на мерки за интегриране на принципа на равенство между половете в своите комисии; изразява съжаление, че досега тази дейност е много ad hoc и счита, че тя следва да се изпълнява на по-структурирана основа;

31.  призовава всички командировки на комисиите и делегациите да бъдат балансирани по отношение на половете и да се разглеждат измеренията, свързани с равенството между половете и правата на жените; призовава освен това за включването на срещи с организации, насърчаващи равенството между половете, в програмите на мисиите;

32.  приветства ангажимента, поет в плана за действие относно равенството между половете и пътната карта, да се гарантира, че всички комисии и други органи, които организират изслушвания, семинари и конференции, включват панели и експерти с балансирано участие на половете, квалифицирани да проучат измерението, свързано с равенството между половете, в конкретната област на интерес; изисква установяването на ясни цели за прилагането на тази разпоредба;

33.  приветства Седмицата за равенство между половете, която се проведе за първи път през 2020 г. в Парламента и в която всички парламентарни комисии и делегации бяха поканени да проведат прояви, посветени на равенството между половете в своите области на компетентност; приветства продължаването на тази успешна инициатива и факта, че в изданието за 2021 г. участваха 16 комисии и 6 делегации и бяха организирани 21 прояви; призовава всички органи на Парламента, включително комисиите и делегациите, които все още не са направили това, да се присъединят и да допринасят редовно за тази инициатива, която повишава осведомеността и засилва сътрудничеството;

34.  отправя искане към Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, групата на високо равнище относно равенството между половете и многообразието, комисията FEMM, комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол да разработят и приемат специални насоки за прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете и бюджетиране, съобразено с равенството между половете;

35.  приветства проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Парламента; отбелязва обаче, че Службата на ЕП за парламентарни изследвания трябва да прави това проучване редовно и въз основа на количествени и качествени статистически данни, свързани с пола, и данни, групирани по пол, които следва да се събират систематично и да се предоставят от службите на Парламента в рамките на неговия план за действие и пътна карта за равенство между половете;

36.  приветства превода на Насоките за използване на неутрален спрямо пола език на всички официални езици на ЕС; изразява съжаление относно липсата на прилагане на тези насоки и изисква допълнителни действия за повишаване на осведомеността и специфични обучения за юрист-лингвистите на Парламента; изисква редовно преразглеждане на насоките и техните преводи, за да се гарантира, че те отразяват развитието на всеки език и остават точни;

37.  поема ангажимент да гарантира разпределянето на достатъчно средства и човешки ресурси за интегриране на принципа на равенство между половете и подобряване на сътрудничеството и координацията между различните органи, работещи в областта на равенството между половете и многообразието в Парламента;

Изготвяне на законодателство с перспектива за равенство между половете

38.  подчертава значението на оценките на въздействието върху равенството между половете за изготвянето на законодателни предложения и на съобразени с равенството между половете оценки на законодателните инициативи; изразява съжаление, че въздействието върху равенството между половете рядко се разглежда като част от оценките на въздействието на Комисията и че в насоките на Комисията за оценка на въздействието за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. се препоръчва равенството между половете да се взема предвид при изготвянето на политиките само когато това е „пропорционално“; изисква от Комисията да промени своя подход, да извърши и публикува оценка на въздействието върху равенството между половете за всяко законодателно предложение и да включи изрично свързани с пола цели и показатели за изпълнение в своите предложения; поема ангажимент за извършване на оценка на въздействието върху равенството между половете за всеки законодателен доклад по собствена инициатива с цел включване на перспектива за равенство между половете; поема ангажимент да проучи нови методи и инструменти за подобряване на интегрирането на принципа на равенство между половете в законодателния процес;

39.  изразява съжаление, че като цяло интегрирането на принципа на равенство между половете все още не се прилага в целия бюджет на ЕС и че приносът на бюджета за постигане на равенство между половете не се наблюдава по подходящ начин; призовава за систематично прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в бюджета на ЕС; подчертава, че перспективата за равенство между половете трябва да бъде интегрирана на всички равнища на бюджетния процес, за да се използват приходите и разходите за постигане на целите за равенство между половете; приветства действията, предвидени в плана за действие относно равенството между половете и пътната карта на Парламента относно бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и изисква изпълнението им възможно най-скоро;

40.  приветства преговарящите от страна на Парламента относно включването на интегрирането на принципа на равенство между половете като хоризонтален принцип в МФР за периода 2021 – 2027 г.; приветства по-специално ангажимента на Комисията да въведе методология за измерване на съответните разходи по програмите, финансирани чрез МФР за периода 2021 – 2027 г., най-късно до края на 2022 г.; призовава Комисията да подобри отчетността и бюджетната прозрачност, да приложи новата методика за всички програми на ЕС за финансиране и да приложи бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в междинния преглед на настоящата МФР; настоятелно призовава Комисията да предприеме действия по препоръките на Европейската сметна палата в това отношение;

41.  приветства факта, че общата цел за смекчаване на социалното и икономическото въздействие на кризата с COVID-19, по-специално върху жените, и изискването за включване на обяснение на начина, по който мерките в националните планове за възстановяване и устойчивост биха допринесли за равенството между половете, бяха включени в Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост(18); изразява съжаление обаче, че призивът на комисията FEMM за включване на специална глава относно равенството между половете в националните планове не беше включен; подчертава, че съобразеното с равенството между половете докладване и мерките за интегриране на принципа на равенство между половете не могат да бъдат заменени само със социално проследяване и социални инвестиции; счита, че равенството между половете заслужава собствена методика за интегриране като част от Механизма за възстановяване и устойчивост, и припомня, че EIGE е разработил подходяща методика;

42.  призовава Комисията да наблюдава отблизо прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, по-специално по отношение на съществуващите разпоредби, свързани с равенството между половете, и да включи подходящи показатели в набора от показатели за възстановяване и устойчивост, за да наблюдава въздействието на националните планове върху равенството между половете и размера на средствата, разпределени и изразходвани в подкрепа на тази цел; подчертава необходимостта от интегриране на равенството между половете в структурата на икономическото управление на ЕС и европейския семестър;

43.  изразява съжаление, че няколко програми на ЕС за финансиране със значителен потенциал да допринесат за равенството между половете, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, общата селскостопанска политика и програмата „Еразъм“, не отчитат ефективно равенството между половете;

44.  подчертава, че социалният диалог е ключов инструмент за всички страни, участващи в процесите на вземане на решения, и поради това е от съществено значение за подобряване на равенството между половете в институциите на ЕС;

45.  призовава Комисията да укрепи институционалната рамка за подкрепа на интегрирането на принципа на равенство между половете и да превърне ангажимента си за интегриране на принципа на равенство между половете в конкретни действия; изисква от Комисията да приеме план за изпълнение за интегриране на принципа на равенство между половете във всяка област на политиката;

46.  изразява съжаление, че Комисията не разполага с цялостна стратегия за обучение относно интегрирането на принципа на равенство между половете и предлага на своите служители само един незадължителен въвеждащ курс; настоятелно призовава Комисията да разработи стратегия за обучение относно интегрирането на принципа на равенство между половете, да гарантира, че обучението е достъпно за всички служители и да използва пълноценно инструментите и експертния опит на EIGE в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете;

47.  призовава Комисията систематично да прави групиране на данните по пол при събирането им и да взема предвид свързаното с пола измерение, когато оценява и докладва за програмите на ЕС; призовава Комисията да включи в предстоящите законодателни предложения изискването за систематично събиране на групирани по полов признак данни и съответните показатели за равенство между половете за всички програми и да включи изисквания за мониторинг и оценка, съобразени с равенството между половете; подчертава значението на наблюдението и оценката, съобразени с равенството между половете, за да се постигнат по-добре целите за интегриране на принципа на равенство между половете;

48.  изразява съжаление относно липсата на ангажимент от страна на Съвета за изготвяне на законодателство с перспектива за равенство между половете и отново отправя своите искания за деблокиране на ратифицирането от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул, хоризонталната директива за борба с дискриминацията, която ще гарантира, че междусекторното измерение се взема предвид при борбата с дискриминацията, основана на пола, и Директивата относно жените в управителните съвети;

49.  настоятелно призовава държавите членки да транспонират изцяло и да прилагат Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот и призовава Комисията да я наблюдава ефективно;

50.  отново призовава Съвета и Европейския съвет да създадат състав на Съвета по въпросите на равенството между половете, тъй като ЕС се нуждае от платформа за междуправителствен обмен по въпросите на равенството между половете и официален форум за министрите и държавните секретари, отговарящи за равенството между половете, за да се засили интегрирането на принципа на равенство между половете във всички политики и законодателството на ЕС, да се развият диалогът и сътрудничеството между държавите членки, да се обменят най-добри практики и законодателство, да се деблокират преговорите по основните досиета, свързани с равенството между половете, да се даде общ отговор на проблеми в целия ЕС и да се гарантира, че въпросите, свързани с равенството между половете, се обсъждат на най-високо политическо равнище;

51.  призовава за по-добро и по-ефективно прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в Конференцията за бъдещето на Европа чрез по-тясна координация между съответните парламентарни органи с цел засилване на свързаното с пола измерение на приноса на работните групи и на дебатите и предложенията на пленарното заседание на конференцията;

52.  призовава освен това за мерки, гарантиращи интегрирането на принципа на равенство между половете, и за конкретни целенасочени мерки за постигане на равенство между половете, като например законодателство, препоръки и политики, свързани с основаното на пола насилие, прозрачността на заплащането и грижите;

Равенство между половете и многообразие в символичната функция на Парламента

53.  подчертава, че за да бъде Парламентът чувствителен към аспектите на пола, той следва да е запознат и да обръща внимание на символичните значения, предавани в рамките на институцията и от нея чрез нейната комуникационна стратегия и проектирането на физическите пространства; изисква да се увеличат усилията му в тези области;

54.  изисква приемането на конкретни цели за гарантиране на баланс между половете при назоваването и промяната на названията на сгради, помещения и други физически пространства на Европейския парламент;

55.  приветства ангажимента в пътната карта за извършване на анализ на пространствата, посветени на грижите за деца в помещенията на Парламента, включително местата за кърмене, и изисква да се поеме ангажимент за тяхното преустройване, ако е необходимо, след като бъде изготвен договореният предходен анализ на настоящото им положение;

56.  изисква да се извърши анализ на разпределението и проектирането на тоалетните на Парламента, за да се оцени необходимостта от адаптирането им към изискванията на всички полове, включително чрез мерки като въвеждане на неутрални по отношение на пола тоалетни и увеличаване на броя на тоалетните с индивидуални кошчета за отпадъци и мивки, за да се улесни използването на менструални чаши и други санитарни продукти;

57.  призовава за преразглеждане на комуникационната стратегия на Парламента, включително чрез мерки като създаване на протокол за почитане на паметта на жертвите на убийства на жени и преразглеждане на уебсайта на Парламента, за да се включи специален раздел относно равенството между половете в главното меню, съответна информация относно ключови досиета, като например процеса на ратифициране от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул, и актуализация на информацията относно историята и състава на Парламента, за да се вземе предвид равенството между половете;

Заключителни бележки

58.  отново призовава за извършване на одит(19), за да се очертае настоящото положение по отношение на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете и да се отправят препоръки както за политическата, така и за административната страна на дейностите на Парламента; предлага този одит да обхване всички области и показатели, разработени в инструментариума на EIGE „Парламенти, отчитащи равенството между половете“, и да определи правилата, които улесняват или блокират равенството между половете във всяка област на анализ, с цел актуализиране на плана за действие и пътната карта на Парламента в областта на равенството между половете; призовава в този одит да бъде включена оценка на въздействието върху равенството между половете относно прилагането на изискване за фиксиран баланс между половете във всички парламентарни структури, включително комисиите, делегациите и мисиите;

59.  посочва, че някои области, обхванати от плана за действие и пътната карта в областта на равенството между половете, са неразривно свързани с политическата организация на групите и следователно се нуждаят от политическо обсъждане с участието на всички групи; призовава за създаването на временна работна група в рамките на Председателския съвет, съставена от представители на всяка политическа група и председателствана от постоянните докладчици на Парламента за интегриране на принципа на равенство между половете, която да направлява работата в тази област, да изпълнява настоящата резолюция и да се координира с групата на високо равнище относно равенството между половете и многообразието, Бюрото на Парламента, комисията FEMM и Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, когато е целесъобразно; насърчава политическите групи да създадат тази работна група до средата на 2022 г.;

o
o   o

60.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79.
(2) ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 384.
(3) ОВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 225.
(4) ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 18.
(5) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 32.
(6) ОВ C 411, 27.11.2020 г., стр. 13.
(7) ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 96.
(8) ОВ C 232, 16.6.2021 г., стp. 48
(9) ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 192.
(10) OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 31.
(11) ОВ C 456, 10.11.2021 г., стр. 208.
(12) ОВ C 445, 29.10.2021 г., стр. 150.
(13) ОВ C 425, 20.10.2021 г., стр. 98.
(14) ОВ C 456, 10.11.2021 г., стр. 191.
(15) Ahrens, P., „Working against the tide? Institutionalizing Gender Mainstreaming in the European Parliament“ („Работа срещу течението? Институционализиране на интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент“), „Gendering the European Parliament: Structures, Policies, and Practices (Полът в Европейския парламент: структури, политики и практики“), ред. P. Ahrens и A. L. Rolandsen, Rowman & Littlefield International, 2019 г., стр. 85 – 101.
(16) В съответствие с член 223 от ДФЕС и избирателното право в ЕС, установено в Акта от 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, изменен през 2002 г. (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5).
(17) представени в брошурата „Жените в Европейския парламент“ от 2021 г.,
(18) ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.
(19) OВ C 323, 11.8.2021 г., стр. 33.

Последно осъвременяване: 21 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност