Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2535(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0134/2022

Внесени текстове :

B9-0134/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2022)0074

Приети текстове
PDF 148kWORD 51k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
Принципите на правовата държава и последиците от решението на Съда на ЕС
P9_TA(2022)0074B9-0134/2022

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно принципите на правовата държава и последиците от решението на Съда на ЕС (2022/2535(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 1, член 4, параграф 3, член 6, член 7, член 13, член 14, параграф 1, член 16, параграф 1, член 17, параграф 1, член 17, параграф 3, член 17, параграф 8, член 19, параграф 1, втора алинея и член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и членове 265, 310, 317 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(1) („Регламент за обвързаността с условия за спазване на принципите на правовата държава“),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 – механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2021 г. относно ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2021 г. относно създаването на насоки за прилагане на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(4),

–  като взе предвид своя иск, заведен на 29 октомври 2021 г. за установяване на неправомерно бездействие по дело C-657/21, Европейски парламент ср/у Комисия, което понастоящем е висящо пред Съда на Европейския съюз,

–  като взе предвид докладите на Комисията относно върховенството на закона от 30 септември 2020 г. (COM(2020)0580) и от 20 юли 2021 г. (COM(2021)0700),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 11 декември 2020 г.,

–  като взе предвид съдебната практика на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

–  като взе предвид решенията на Съда на ЕС от 16 февруари 2022 г. по дела C-156/21 и C-157/21(5),

–  като взе предвид решението на Съда на ЕС от 3 юни 2021 г. по дело C-650/18, с което се отхвърля жалбата на Унгария срещу резолюцията на Парламента от 12 септември 2018 г., с която се задейства процедурата за установяване на наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, на които се основава Европейският съюз(6),

–  като взе предвид определението на Съда на ЕС от 14 юли 2021 г. и неговото решение от 15 юли 2021 г.(7), в което се посочва, че дисциплинарната система за съдии в Полша не е съвместима с правото на ЕС,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът(8),

–  като взе предвид мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС относно принципите на правовата държава в Полша: предложение за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша (COM(2017)0835),

–  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша(9),

–  като взе предвид писмата от 17 ноември 2021 г., изпратени от Комисията до Полша и Унгария съгласно член 6, параграф 4 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността и приложение VI към него,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, залегнали в член 2 от ДЕС,

Б.  като има предвид, че в съответствие с Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава принципите на правовата държава трябва да се разбират в светлината на ценностите и принципите, залегнали в член 2 от ДЕС, включително основните права и недискриминацията; счита, че Комисията следва да използва всички инструменти, с които разполага, включително Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, за да бъдат преодолени продължаващите нарушения на демокрацията и основните права навсякъде в Съюза, включително атаките срещу свободата на медиите и журналистите, мигрантите, правата на жените, правата на ЛГБТИК лицата и свободата на сдружаване и събиране; призовава Комисията да предприеме действия и да вземе това предвид при прилагането на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че нито един очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, заложени в член 2 от ДЕС, не засяга единствено отделната държава, в която рискът е налице, а оказва въздействие и върху останалите държави членки, върху взаимното доверие между тях и върху самата същност на Съюза и основните права на неговите граждани съгласно правото на Съюза;

Г.  като има предвид, че ценностите, съдържащи се в член 2 от ДЕС, определят самата идентичност на Европейския съюз като общ правен ред и следователно Европейският съюз трябва да може да защитава тези ценности в рамките на своите правомощия, предоставени от Договорите;

Д.  като има предвид, че Регламентът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава влезе в сила на 1 януари 2021 г. и е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки от тази дата;

Е.  като има предвид, че приложимостта, целта и обхватът на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава са ясно определени в него; като има предвид, че в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС Комисията „осигурява прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези договори“;

Ж.  като има предвид, че отсъствието на председателя на Комисията от пленарните разисквания на 16 февруари 2022 г. показва незачитане на задължението на Комисията да дава приоритет на присъствието си, ако то е поискано, на пленарни заседания на Парламента пред присъствието на други събития или покани, засягащи същия период от време, както е заложено в Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(10);

З.  като има предвид, че в своето изявление за медиите от 16 февруари 2022 г. председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви, че като вземе предвид решенията на Съда на ЕС, Комисията „ще приеме през следващите седмици насоки, предоставящи допълнителна яснота относно начина, по който прилагаме механизма на практика“;

И.  като има предвид, че прилагането на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава не зависи от приемането на насоки, които не са част от регламента, и като има предвид, че насоките не трябва да подкопават намерението на съзаконодателите, нито да изменят, разширяват или стесняват обхвата на текста на регламента;

Й.  като има предвид, че Регламентът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава има за цел да защити бюджета на Съюза и финансовите интереси на Съюза от последиците, произтичащи от нарушения на принципите на правовата държава;

К.  като има предвид неприемливостта на това, че от декември 2021 г. насам Комисията и Съветът отказват да започнат преговори за междуинституционално споразумение относно единен, основан на доказателства и обхващащ целия ЕС механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, за което призова Парламентът в своята законодателна инициатива от 7 октомври 2020 г.(11);

Л.   като има предвид, че трите условия за отпускане на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост на Полша, посочени от председателя на Комисията на 19 октомври 2021 г., все още не са изпълнени;

М.  като има предвид, че в съответствие с член 319 от ДФЕС „Европейският парламент, по препоръка на Съвета, освобождава от отговорност Комисията за изпълнението на бюджета“;

Н.  като има предвид, че протичащата в Украйна война ни напомни за споделеното ни задължение да защитаваме ефективно демокрацията, принципите на правовата държава и нашите ценности, залегнали в член 2 от ДЕС, с всички средства, с които разполагаме;

О.  като има предвид, че в съответствие с член 234 от ДФЕС Европейският парламент има право да гласува вот на недоверие на Комисията;

П.  като има предвид, че за съжаление Комисията реши да се придържа към необвързващите заключения на Европейския съвет от 11 декември 2020 г., въпреки че тя „е напълно независима“ и нейните членове „не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция“ (член 17, параграф 3 от ДЕС, член 245 от ДФЕС) и освен това „е отговорна пред Европейския парламент“ (член 17, параграф 8 от ДЕС) и „следи за прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези Договори“ (член 17, параграф 1 от ДЕС);

1.  приветства решенията на Съда на ЕС от 16 февруари 2022 г.(12) и неговите заключения, съгласно които механизмът за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава е в съответствие с правото на ЕС, потвърждава се целесъобразността на правното основание, съвместимостта на режима с член 7 от ДЕС и принципа на правна сигурност, както и правомощията на ЕС по отношение на принципите на правовата държава в държавите членки и заключението, че исковете, заведени от Унгария и Полша срещу Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, следва да бъдат отхвърлени;

2.  призовава Комисията да предприеме спешни действия и незабавно да приложи механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, като изпрати писмено уведомление съгласно член 6, параграф 1 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава и информира пряко Парламента след това, и счита, че всички събития, попадащи в обхвата на регламента през 14-те месеца след влизането му в сила през януари 2021 г., трябва да бъдат част от уведомлението; подчертава, че е крайно време Комисията да изпълни задълженията си като пазител на Договорите и незабавно да реагира на продължаващите тежки нарушения на принципите на правовата държава в някои държави членки, които представляват сериозна заплаха за финансовите интереси на Съюза във връзка със справедливото, законно и безпристрастно разпределение на средствата на ЕС, особено на тези под споделено управление; предупреждава, че всяко по-нататъшно забавяне може да има сериозни последици;

3.  подчертава, че бездействието и не твърде строгият подход към олигархичните структури и системното нарушаване на принципите на правовата държава отслабват целия Европейски съюз и подкопават доверието на неговите граждани; подчертава необходимостта да се гарантира, че парите на данъкоплатците никога не се озовават в джобовете на онези, които подкопават общите ценности на ЕС;

4.  изразява съжаление относно неадекватния отговор на Комисията на решенията на Съда на ЕС от 16 февруари 2022 г., независимо от ангажимента ѝ да финализира насоките относно прилагането на механизма за принципите на правовата държава; отново подчертава обаче, че текстът на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава е ясен и не изисква допълнително тълкуване, за да бъде прилаган, както и че съзаконодателите не са делегирали на Комисията никакви правомощия в този смисъл; подчертава, че Съдът на ЕС призна по-специално, че държавите членки не могат да твърдят, че не са в състояние да определят с достатъчна точност основното съдържание и изискванията, произтичащи от регламента; подчертава в този контекст, че процесът на разработване на насоки, които не са правно обвързващи и не са част от регламента, в никакъв случай не трябва да води до допълнително забавяне на прилагането на регламента, и посочва по-специално, че Комисията има задължението да прилага законодателството на ЕС независимо от графиците на изборите в държавите членки;

5.  отбелязва, че през октомври 2021 г., съгласно член 265 от ДФЕС, Парламентът заведе дело срещу Комисията пред Съда на ЕС във връзка с нейното бездействие и неприлагане на регламента, което беше поискано в две резолюции през 2021 г. вследствие на незадоволителните отговори на Комисията и опита ѝ да протака; припомня, че понастоящем това дело(13) е на етап писмена процедура, в която заинтересованите страни – Комисията и Парламентът – представят своите аргументи в писмен вид; изразява съжаление относно факта, че Комисията все още не е отговорила на призива на Парламента за задействане на член 6, параграф 1 от регламента и не е изпратила писмени уведомления до съответните държави членки, а е изпратила само искания за информация до Унгария и Полша през ноември 2021 г.;

6.  изразява съжаление относно неспособността на Съвета да постигне значителен напредък в гарантирането на прилагането на ценностите на Съюза в текущите процедури по член 7 в отговор на заплахите за общите европейски ценности в Полша и Унгария; посочва, че неефективното използване от страна на Съвета на член 7 от ДЕС продължава да накърнява целостта на общите европейски ценности, взаимното доверие и доверието в Съюза като цяло; настоятелно призовава френското председателство и неговите приемници да организират редовно изслушвания; във връзка с това приветства първото изслушване, свикано от френското председателство на 22 февруари 2022 г., и второто, планирано за 30 май 2022 г.; препоръчва на Съвета да отправи конкретни препоръки към въпросните държави членки, както е предвидено в член 7, параграф 1 от ДЕС, като последващо действие във връзка с изслушванията, и да посочи срокове за изпълнението на тези препоръки;

7.  поради това призовава френското председателство да изпълни ангажимента си за „хуманна Европа“ и решително да допринесе за укрепването на принципите на правовата държава и за защитата на основните права, залегнали в програмата на председателството на ЕС, в която принципите на правовата държава са описани като „съществена предпоставка за правилното функциониране на Съюза“; настоятелно призовава френското председателство да подкрепи бързото и правилно прилагане и изпълнение на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава;

8.  подчертава, че влошаващото се положение по отношение на принципите на правовата държава в някои държави членки изисква конструктивен диалог относно по-нататъшното развитие на инструментариума на ЕС в областта на принципите на правовата държава;

9.  подчертава, че при предприемането на действия съгласно регламента Комисията следва да гарантира пълна прозрачност и да информира Парламента изцяло и своевременно, за разлика от подхода, възприет от Комисията при изпращането на писма с искане за информация съгласно регламента през ноември 2021 г.;

10.  призовава Комисията да гарантира, че крайните получатели или бенефициери на средства на ЕС няма да бъдат лишени от предимствата на средствата на ЕС в случай на налагане на санкции съгласно механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, както е посочено в член 5, алинеи 4 и 5 от регламента;

11.  подчертава, че механизмът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава следва да се прилага както за бюджета на Съюза, така и за инструмента Next Generation EU; подчертава освен това, че одобрението на националните планове в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост следва да бъде обвързано с изпълнението на всички 11 критерия, посочени в член 19 от Регламента относно Механизма за възстановяване и устойчивост и приложение V към него; очаква от Комисията да изключи всички рискове за това програмите в рамките на политиката на сближаване да допринасят за злоупотреба със средства на ЕС или за нарушения на принципите на правовата държава, преди да одобри споразуменията за партньорство и програмите в областта на политиката на сближаване; призовава Комисията да прилага по-стриктно Регламента за общоприложимите разпоредби и Финансовия регламент с цел справяне с дискриминационното използване на фондове на ЕС, по-специално всяко използване от политически мотивирано естество;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1.
(2) ОВ C 494, 8.12.2021 г., стp. 61.
(3) ОВ C 67, 8.2.2022 г., стр. 86.
(4) ОВ C 99, 1.3.2022 г., стp. 146.
(5) Решение от 16 февруари 2022 г., Унгария ср/у Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97 и Решение от 16 февруари 2022 г., Република Полша ср/у Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.
(6) Решение от 3 юни 2021 г., Унгария ср/у Парламент, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(7) Определение на заместник-председателя на Съда от 14 юли 2021 г., Европейска комисия ср/у Република Полша, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593 и решение от 15 юли 2021 г., Европейска комисия ср/у Република Полша, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.
(8) ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 66.
(9) ОВ C 129, 5.4.2019 г., стр. 13.
(10) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(11) ОВ C 395, 29.9.2021 г., стр. 2.
(12) По дела C-156/21 и C-157/21, както е посочено по-горе.
(13) C-657/21.

Последно осъвременяване: 3 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност