Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2535(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0134/2022

Predkladané texty :

B9-0134/2022

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0074

Prijaté texty
PDF 136kWORD 49k
Štvrtok, 10. marca 2022 - Štrasburg
Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora
P9_TA(2022)0074B9-0134/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2022 o právnom štáte a dôsledkoch rozsudku Súdneho dvora (2022/2535(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 3, články 6, 7, 13, článok 14 ods. 1, článok 16 ods. 1, článok 17 ods. 1, článok 17 ods. 3, článok 17 ods. 8, článok 19 ods. 1 druhý pododsek a článok 49 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), ako aj články 265, 310, 317 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie(1) (nariadenie o podmienenosti právnym štátom),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2021 o uplatňovaní nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092, mechanizmu podmienenosti právnym štátom(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2021 o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a o uplatňovaní nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092 o podmienenosti(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2021 o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie(4),

–  so zreteľom na svoju žalobu z 29. októbra 2021 pre nečinnosť vo veci C-657/21, Európsky parlament/Európska komisia, ktorá je v súčasnosti predmetom konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“),

–  so zreteľom na správy Komisie o právnom štáte z 30. septembra 2020 (COM(2020)0580) a z 20. júla 2021 (COM(2021)0700),

–  so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 11. decembra 2020,

–  so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora zo 16. februára 2022 vo veciach C-156/21 a C-157/21(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie Súdneho dvora z 3. júna 2021 vo veci C-650/18, ktorým sa zamieta žaloba Maďarska proti uzneseniu Európskeho parlamentu z 12. septembra 2018, ktorým sa začal postup na určenie existencie jasného rizika vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, zo strany členského štátu(6),

–  so zreteľom na uznesenie Súdneho dvora zo 14. júla 2021 a jeho rozsudok z 15. júla 2021(7), v ktorom sa uvádza, že disciplinárny režim sudcov v Poľsku nie je zlučiteľný s právom EÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska(8),

–  so zreteľom na odôvodnený návrh Komisie v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ z 20. decembra 2017 týkajúci sa zásad právneho štátu v Poľsku: návrh rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky (COM(2017)0835),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. marca 2018 o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku(9),

–  so zreteľom na listy zo 17. novembra 2021, ktoré Komisia zaslala Poľsku a Maďarsku podľa článku 6 ods. 4 nariadenia o podmienenosti právnym štátom,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako je zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ;

B.  keďže v súlade s nariadením o podmienenosti právnym štátom sa právny štát musí chápať vo svetle hodnôt a zásad zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ vrátane základných práv a nediskriminácie; zastáva názor, že Komisia by mala využiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane nariadenia o podmienenosti právnym štátom na riešenie pretrvávajúceho porušovania demokracie a základných práv všade v Únii vrátane útokov na slobodu médií a novinárov, migrantov, práva žien, práva LGBTIQ osôb a slobodu združovania a zhromažďovania; vyzýva Komisiu, aby konala a zohľadnila túto skutočnosť pri uplatňovaní nariadenia o podmienenosti právnym štátom;

C.  keďže jasné riziko vážneho porušenia hodnôt stanovených v článku 2 Zmluvy o EÚ členským štátom sa netýka výlučne daného členského štátu, v ktorom sa toto riziko prejavuje, ale má vplyv aj na ostatné členské štáty, na vzájomnú dôveru medzi nimi a na samotný charakter Únie a základné práva jej občanov zaručené právnymi predpismi Únie;

D.  keďže hodnoty obsiahnuté v článku 2 Zmluvy o EÚ vymedzujú samotnú identitu Európskej únie ako spoločný právny poriadok, a preto musí byť Európska únia schopná tieto hodnoty chrániť v rámci svojich právomocí, ktoré jej boli zverené zmluvami;

E.  keďže nariadenie o podmienenosti právnym štátom nadobudlo účinnosť 1. januára 2021 a je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch od uvedeného dátumu;

F.  keďže v nariadení o podmienenosti právnym štátom sú jasne vymedzené jeho uplatniteľnosť, účel a rozsah pôsobnosti; keďže podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o EÚ Komisia „zabezpečuje uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení prijatých inštitúciami na ich základe“;

G.  keďže neúčasť predsedníčky Komisie na plenárnej rozprave 16. februára 2022 svedčí o nerešpektovaní povinnosti Komisie uprednostniť svoju prítomnosť na plenárnych schôdzach Európskeho parlamentu, ak o to požiada, pred inými podujatiami alebo pozvaniami, ako je zakotvené v rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(10);

H.  keďže predsedníčka von der Leyenová vo svojom tlačovom vyhlásení zo 16. februára 2022 oznámila, že s prihliadnutím na rozsudky Súdneho dvora Komisia „v nasledujúcich týždňoch prijme usmernenia, ktoré poskytnú ďalšie objasnenie toho, ako tento mechanizmus uplatňujeme v praxi“;

I.  keďže uplatňovanie nariadenia o podmienenosti právnym štátom nepodlieha prijatiu usmernení, ktoré nie sú súčasťou nariadenia, a keďže žiadne usmernenia nesmú narúšať zámer spoluzákonodarcov ani meniť, rozširovať alebo zužovať rozsah pôsobnosti znenia nariadenia;

J.  keďže cieľom nariadenia o podmienenosti právnym štátom je chrániť rozpočet Únie a jej finančné záujmy pred účinkami vyplývajúcimi z porušenia zásad právneho štátu;

K.  keďže je neprijateľné, že Komisia a Rada od decembra 2021 odmietajú začať rokovania o medziinštitucionálnej dohode o jednotnom celoeurópskom mechanizme pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by bol založený na dôkazoch, ako to požaduje Európsky parlament vo svojej legislatívnej iniciatíve zo 7. októbra 2020(11);

L.   keďže tri podmienky na vyplatenie finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Poľsku, ktoré predsedníčka Komisie uviedla 19. októbra 2021, zatiaľ neboli splnené;

M.  keďže v súlade s článkom 319 ZFEÚ „Európsky parlament na odporúčanie Rady udeľuje Komisii absolutórium na plnenie rozpočtu“;

N.  keďže vojna, ktorá sa odohráva na Ukrajine, nám pripomenula našu spoločnú povinnosť účinne chrániť demokraciu, právny štát a naše hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ všetkými dostupnými prostriedkami;

O.  keďže Európsky parlament má v súlade s článkom 234 ZFEÚ právo hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii;

P.  keďže Komisia sa, žiaľ, rozhodla dodržiavať nezáväzné závery Európskej rady z 11. decembra 2020, hoci je „úplne nezávislá“ a jej členovia „nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry“ (článok 17 ods. 3 Zmluvy o EÚ, článok 245 ZFEÚ) a navyše „sa zodpovedá Európskemu parlamentu“ (článok 17 ods. 8 Zmluvy o EÚ) a „zabezpečuje uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení prijatých inštitúciami na ich základe“ (článok 17 ods. 1 Zmluvy o EÚ);

1.  víta rozsudky Súdneho dvora zo 16. februára 2022(12) a jeho závery, že mechanizmus podmienenosti právnym štátom je v súlade s právom EÚ, potvrdzujúce vhodnosť právneho základu, zlučiteľnosť s postupom podľa článku 7 Zmluvy o EÚ a zásadu právnej istoty, ako aj právomoci EÚ v oblasti právneho štátu v členských štátoch, a záver, že žaloby podané Maďarskom a Poľskom proti nariadeniu o podmienenosti právnym štátom by mali byť zamietnuté;

2.  vyzýva Komisiu, aby prijala naliehavé opatrenia a okamžite uplatnila mechanizmus podmienenosti právnym štátom zaslaním písomného oznámenia podľa článku 6 ods. 1 nariadenia o podmienenosti právnym štátom a následne priamo informovala Európsky parlament, a očakáva, že súčasťou oznámenia musia byť všetky udalosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, za 14 mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti v januári 2021; zdôrazňuje, že je najvyšší čas, aby si Komisia plnila svoje povinnosti strážkyne zmlúv a okamžite reagovala na pretrvávajúce závažné porušovanie zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre finančné záujmy Únie v súvislosti so spravodlivým, zákonným a nestranným rozdeľovaním finančných prostriedkov EÚ, najmä prostriedkov v rámci zdieľaného riadenia; upozorňuje, že akékoľvek ďalšie oneskorenie môže mať vážne dôsledky;

3.  zdôrazňuje, že nečinnosť a laxný prístup k oligarchickým štruktúram a systémové porušovanie zásad právneho štátu oslabujú celú Európsku úniu a narúšajú dôveru jej občanov; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby peniaze daňovníkov nikdy neskončili vo vreckách tých, ktorí spochybňujú spoločné hodnoty EÚ;

4.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou reakciou Komisie na rozsudky Súdneho dvora zo 16. februára 2022 napriek jej záväzku dokončiť usmernenia o uplatňovaní mechanizmu právneho štátu; opätovne však pripomína, že znenie nariadenia o podmienenosti právnym štátom je jasné a jeho uplatňovanie si nevyžaduje žiadny dodatočný výklad, a že spoluzákonodarcovia neudelili Komisii žiadnu právomoc na tento účel; zdôrazňuje, že Súdny dvor predovšetkým uznal, že členské štáty nemôžu tvrdiť, že nie sú schopné dostatočne presne určiť základný obsah a požiadavky vyplývajúce z nariadenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že proces vypracovania usmernení, ktoré nie sú právne záväzné a nie sú súčasťou nariadenia, nesmie v žiadnom prípade spôsobiť ďalšie oneskorenie uplatňovania nariadenia, a najmä pripomína, že Komisia má povinnosť vykonávať právne predpisy EÚ bez ohľadu na volebné harmonogramy v členských štátoch;

5.  konštatuje, že v októbri 2021 Európsky parlament v súlade s článkom 265 ZFEÚ podal na Súdny dvor žalobu proti Komisii pre jej nečinnosť a neuplatňovanie nariadenia, ktoré bolo požadované v dvoch uzneseniach v roku 2021 a ktoré nadväzovalo na neuspokojivé odpovede Komisie a jej snahu hrať o čas; pripomína, že táto vec(13) je v súčasnosti v písomnej časti konania, v ktorej zúčastnené strany – Komisia a Európsky parlament – predkladajú svoje argumenty písomne; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia zatiaľ nereagovala na výzvu Európskeho parlamentu, aby spustila článok 6 ods. 1 nariadenia, a nezaslala písomné oznámenia dotknutým členským štátom, ale v novembri 2021 zaslala Maďarsku a Poľsku iba žiadosti o informácie;

6.  vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou Rady dosiahnuť významný pokrok pri presadzovaní hodnôt Únie v prebiehajúcich postupoch podľa článku 7 v reakcii na hrozby, ktorým sú vystavené spoločné európske hodnoty v Poľsku a Maďarsku; poukazuje na to, že neschopnosť Rady účinne uplatniť článok 7 Zmluvy o EÚ naďalej oslabuje integritu spoločných európskych hodnôt, vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť Únie ako celku; vyzýva francúzske predsedníctvo a jeho nástupcov, aby pravidelne organizovali vypočutia; v tejto súvislosti víta prvé vypočutie, ktoré francúzske predsedníctvo zvolalo na 22. februára 2022, a druhé vypočutie, ktoré bolo naplánované na 30. mája 2022; odporúča, aby Rada v nadväznosti na vypočutia adresovala príslušným členským štátom konkrétne odporúčania, ako je uvedené v článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, a aby stanovila lehoty na ich vykonanie;

7.  vyzýva preto francúzske predsedníctvo, aby splnilo svoj záväzok „humánnej Európy“ a rozhodne prispelo k posilneniu právneho štátu a k ochrane základných práv, ako je zakotvené v programe jeho predsedníctva EÚ, v ktorom sa právny štát označuje za „základný predpoklad riadneho fungovania Únie“; vyzýva francúzske predsedníctvo, aby podporilo rýchle a riadne uplatňovanie a vykonávanie nariadenia o podmienenosti právnym štátom;

8.  zdôrazňuje, že zhoršujúca sa situácia v oblasti právneho štátu v niektorých členských štátoch si vyžaduje konštruktívny dialóg o ďalšom vývoji súboru nástrojov EÚ v oblasti právneho štátu;

9.  zdôrazňuje, že pri prijímaní akýchkoľvek opatrení podľa nariadenia by Komisia mala zabezpečiť úplnú transparentnosť a včas a v plnom rozsahu informovať Európsky parlament na rozdiel od prístupu, ktorý Komisia zaujala pri zasielaní listov so žiadosťou o informácie podľa nariadenia v novembri 2021;

10.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že koneční príjemcovia alebo príjemcovia finančných prostriedkov EÚ nebudú zbavení výhod financovania z prostriedkov EÚ v prípade uplatnenia sankcií v rámci mechanizmu podmienenosti právnym štátom, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4 a 5 nariadenia;

11.  zdôrazňuje, že mechanizmus podmienenosti právnym štátom by sa mal uplatňovať na rozpočet Únie aj na nástroj NextGenerationEU; ďalej zdôrazňuje, že schválenie národných plánov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by malo byť podmienené splnením všetkých 11 kritérií stanovených v článku 19 a v prílohe V k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; očakáva, že Komisia pred schválením dohôd o partnerstve a programov politiky súdržnosti vylúči všetky riziká, že programy v rámci politiky súdržnosti prispejú k zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ alebo k porušovaniu zásad právneho štátu; vyzýva Komisiu, aby prísnejšie uplatňovala nariadenie o spoločných ustanoveniach a nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom bojovať proti diskriminačnému využívaniu finančných prostriedkov EÚ, najmä akémukoľvek využívaniu politicky motivovaného charakteru;

12.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

(1) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 494, 8.12.2021, s. 61.
(3) Ú. v. EÚ C 67, 8.2.2022, s. 86.
(4) Ú. v. EÚ C 99, 1.3.2022, s. 146.
(5) Rozsudok zo 16. februára 2022, Maďarsko/Parlament a Rada, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97 a rozsudok zo 16. februára 2022, Poľsko/Parlament a Rada, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.
(6) Rozsudok z 3. júna 2021, Maďarsko/Parlament, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(7) Uznesenie podpredsedníčky Súdneho dvora zo 14. júla 2021, Európska komisia/Poľská republika, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593 a rozsudok z 15. júla 2021, Európska komisia/Poľská republika, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.
(8) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 66.
(9) Ú. v. EÚ C 129, 5.4.2019, s. 13.
(10) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
(11) Ú. v. EÚ C 395, 29.9.2021, s. 2.
(12) Vo veciach C-156/21 a C-157/21, ako je uvedené vyššie.
(13) C-657/21.

Posledná úprava: 3. júna 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia