Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2022/2535(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0134/2022

Predložena besedila :

B9-0134/2022

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2022)0074

Sprejeta besedila
PDF 136kWORD 48k
Četrtek, 10. marec 2022 - Strasbourg
Pravna država in posledice sodbe Sodišča Evropske unije
P9_TA(2022)0074B9-0134/2022

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2022 o pravni državi in posledicah sodbe Sodišča Evropske unije (2022/2535(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 2, členov 3(1) in 4(3), členov 6, 7 in 13, členov 14(1), 16(1), 17(1), 17(3) in 17(8), člena 19(1), drugi pododstavek, in člena 49 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 265, 310, 317 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije(1) (uredba o pogojenosti),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2021 o uporabi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092, mehanizem pogojevanja s pravno državo(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2021 o stanju pravne države v Evropski uniji in uporabi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 o pogojenosti(3),

–  ob upoštevanju resolucije z dne 8. julija 2021 o oblikovanju smernic za uporabo splošnega režima pogojenosti za zaščito proračuna Unije(4),

–  ob upoštevanju svoje tožbe zaradi nedelovanja, vložene 29. oktobra 2021 v zadevi C-657/21, Evropski parlament proti Komisiji, ki je trenutno v postopku na Sodišču Evropske unije,

–  ob upoštevanju poročil Komisije o stanju pravne države z dne 30. septembra 2020 (COM(2020)0580) in z dne 20. julija 2021 (COM(2021)0700),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, sprejetih 11. decembra 2020,

–  ob upoštevanju sodne prakse Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča EU z dne 16. februarja 2022 v zadevah C-156/21 in C-157/21(5),

–  ob upoštevanju sklepa Sodišča EU z dne 3. junija 2021 v zadevi C-650/18, v katerem je Sodišče zavrnilo tožbo Madžarske zoper resolucijo Parlamenta z dne 12. septembra 2018 o začetku postopka za ugotovitev obstoja očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila temeljne vrednote Evropske unije(6),

–  ob upoštevanju sklepa Sodišča EU z dne 14. julija 2021 in sodbe z dne 15. julija 2021(7), ki določata, da disciplinski sistem za sodnike na Poljskem ni združljiv s pravom EU,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2018 o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije(8),

–  ob upoštevanju obrazloženega predloga Komisije z dne 20. decembra 2017 v skladu s členom 7(1) PEU v zvezi s pravno državo na Poljskem: predlog sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski (COM(2017)0835),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. marca 2018 o sklepu Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem(9),

–  ob upoštevanju pisem, ki jih je Komisija 17. novembra 2021 poslala Poljski in Madžarski v skladu s členom 6(4) uredbe o pogojevanju s pravno državo,

–  ob upoštevanju člena 132(2) in Priloge VI Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ki so določene v členu 2 PEU;

B.  ker je treba pravno državo, v skladu z uredbo o pogojevanju s pravno državo, razumeti ob upoštevanju vrednot in načel iz člena 2 PEU, vključno s temeljnimi pravicami in nediskriminacijo; meni, da bi morala Komisija uporabiti vsa orodja, ki jih ima na voljo, vključno z uredbo o pogojevanju s pravno državo, da bi se spopadla z nenehnimi kršitvami demokracije in temeljnih pravic po vsej Uniji, vključno z napadi na svobodo medijev in novinarje, migrante, pravice žensk, pravice oseb LGBTIQ ter svobodo združevanja in zbiranja; poziva Komisijo, naj ukrepa in naj pri izvrševanju uredbe o pogojevanju s pravno državo to upošteva;

C.  ker očitno tveganje, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2 PEU, ne zadeva zgolj posamezne države članice, v kateri je tveganje prisotno, temveč vpliva tudi na druge države članice, vzajemno zaupanje med njimi, na samo naravo Unije in temeljne pravice njenih državljanov, določene v pravu Unije;

D.  ker vrednote iz člena 2 PEU opredeljujejo identiteto Evropske unije kot skupnega pravnega reda, zato mora biti Evropska unija sposobna braniti te vrednote v mejah svojih pristojnosti, ki ji jih podeljujeta Pogodbi;

E.  ker je uredba o pogojevanju s pravno državo začela veljati 1. januarja 2021 ter je od tega datuma v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah;

F.  ker so v uredbi o pogojevanju s pravno državo jasno opredeljeni njena uporaba, namen in področje uporabe; ker Komisija v skladu s členom 17(1) PEU skrbi za uporabo Pogodb in vseh ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi;

G.  ker odsotnost predsednice Komisije s plenarnega zasedanja 16. februarja 2022 kaže na nespoštovanje zaveze Komisije, da bo na zahtevo dala prednost svoji prisotnosti na plenarnih zasedanjih pred drugimi istočasnimi dogodki ali vabili, kot je določeno v okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(10);

H.  ker je predsednica Ursula von der Leyen v izjavi za javnost z dne 16. februarja 2022 napovedala, da bo Komisija ob upoštevanju sodb Sodišča v naslednjih tednih sprejela smernice, ki bodo dodatno pojasnile, kako uporabljamo mehanizem v praksi;

I.  ker izvrševanje uredbe o pogojevanju s pravno državo ni odvisna od sprejetja smernic, ki niso del uredbe, in ker smernice ne smejo ogroziti namena sozakonodajalcev ali spremeniti, razširiti ali zožiti področja uporabe uredbe;

J.  ker je uredba o pogojevanju s pravno državo namenjena zaščiti proračuna Unije in finančnih interesov Unije pred posledicami kršitev načel pravne države;

K.  ker je nesprejemljivo, da Komisija in Svet od decembra 2021 zavračata začetek pogajanj o medinstitucionalnem sporazumu o enotnem, z dokazi podprtem in vseevropskem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, k čemur je Parlament pozval v svoji zakonodajni pobudi z dne 7. oktobra 2020(11);

L.   ker trije pogoji za izplačilo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost Poljski, ki jih je 19. oktobra 2021 omenila predsednica Komisije, še niso izpolnjeni;

M.  ker člen 319 PDEU določa, da Evropski parlament na priporočilo Sveta da Komisiji razrešnico glede izvrševanja proračuna;

N.  ker nas je vojna v Ukrajini spomnila na skupno dolžnost, da z vsemi razpoložljivimi sredstvi učinkovito zaščitimo demokracijo, pravno državo in naše vrednote, kot so zapisane v členu 2 PEU;

O.  ker ima Evropski parlament v skladu s členom 234 PDEU pravico, da glasuje o predlogu nezaupnice Komisiji;

P.  ker se je Komisija žal odločila, da bo spoštovala nezavezujoče sklepe Evropskega sveta z dne 11. decembra 2020, čeprav je „popolnoma neodvisna“ in njeni člani „ne smejo zahtevati niti sprejemati navodil od posameznih vlad, institucij, organov, uradov ali agencij“ (člen 17(3) PEU, člen 245 PDEU) in so poleg tega odgovorni Evropskemu parlamentu (člen 17(8) PEU) ter skrbi „za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi“ (člen 17(1) PEU);

1.  pozdravlja sodbi Sodišča Evropske unije z dne 16. februarja 2022(12) in njegove ugotovitve, da je mehanizem pogojevanja s pravno državo v skladu s pravom EU, kar potrjuje ustreznost pravne podlage, skladnost režima s členom 7 PEU in načelom pravne varnosti ter pristojnosti EU v zvezi s pravno državo v državah članicah, ter sklep, da bi bilo treba zavrniti tožbe Madžarske in Poljske zoper uredbo o pogojevanju s pravno državo;

2.  poziva Komisijo, naj sprejme nujne ukrepe in nemudoma začne uporabljati mehanizem pogojevanja s pravno državo, tako da pošlje pisno uradno obvestilo v skladu s členom 6(1) uredbe o pogojevanju s pravno državo in o tem neposredno obvesti Parlament, ter pričakuje, da bodo vsi dogodki iz zadnjih 14 mesecev od njene uveljavitve januarja, ki spadajo na področje uporabe uredbe, zajeti s tem obvestilom; poudarja, da je skrajni čas, da Komisija izpolni svoje dolžnosti kot varuhinja Pogodb in se nemudoma odzove na nenehne hude kršitve načel pravne države v nekaterih državah članicah, ki resno ogrožajo finančne interese Unije v zvezi s pravično, zakonito in nepristransko razdelitvijo sredstev EU, zlasti tistih v okviru deljenega upravljanja; opozarja, da ima lahko vsaka nadaljnja zamuda resne posledice;

3.  poudarja, da neukrepanje in popustljivost do oligarhičnih struktur ter sistemske kršitve pravne države slabijo vso Evropsko unijo in spodkopavajo zaupanje njenih državljanov; poudarja, da je treba zagotoviti, da denar davkoplačevalcev nikoli ne konča v žepih tistih, ki spodkopavajo skupne vrednote EU;

4.  obžaluje neustrezen odziv Komisije na sodbi Sodišča EU z dne 16. februarja 2022, ne glede na njeno zavezo, da bo dokončno oblikovala smernice o uporabi mehanizma pravne države; vseeno ponavlja, da je besedilo uredbe o pogojevanju s pravno državo jasno in ne potrebuje dodatne razlage, da bi ga uporabljali, in da sozakonodajalca na Komisijo nista prenesla nobenih pooblastil v zvezi s tem; poudarja, da je Sodišče EU potrdilo zlasti, da države članice ne morejo trditi, da ne morejo dovolj natančno določiti bistvene vsebine in zahtev, ki izhajajo iz uredbe; v zvezi s tem poudarja, da postopek priprave smernic, ki niso pravno zavezujoče in niso del uredbe, v nobenem primeru ne sme povzročiti nadaljnjih zamud pri izvajanju uredbe, in zlasti poudarja, da je Komisija dolžna izvajati zakonodajo EU ne glede na časovni razpored volitev v državah članicah;

5.  ugotavlja, da je Parlament oktobra 2021 v skladu s členom 265 PDEU pri Sodišču EU kot posledica nezadovoljivih odgovorov Komisije in njenega zavlačevanja začel postopek proti Komisiji zaradi neukrepanja in neuporabe uredbe, ukrepanje in uporabo uredbe pa zahteval z dvema resolucijama leta 2021; opozarja, da je ta primer(13) trenutno v fazi pisnega postopka, v katerem vpletene strani – Komisija in Parlament – pisno predložita svoje argumente; obžaluje, da se Komisija še ni odzvala na poziv Parlamenta k uporabi člena 6(1) uredbe in zadevnim državam članicam ni poslala pisnih uradnih obvestil, temveč je novembra 2021 Madžarski in Poljski poslala zgolj zahtevo po informacijah;

6.  obžaluje, da Svet ne more doseči napredka pri uveljavljanju vrednot Unije v tekočih postopkih po členu 7, ko so bili sproženi v odziv na grožnje skupnim evropskim vrednotam na Poljskem in Madžarskem; poudarja, da so zaradi tega, ker Svet ni učinkovito uporabil člena 7 PEU, še naprej ogroženi celovitost skupnih evropskih vrednot, medsebojno zaupanje in verodostojnost Unije kot celote; poziva francosko predsedstvo in njegove naslednike, naj redno organizirajo predstavitve; v zvezi s tem pozdravlja prvo predstavitev, ki jo je 22. februarja 2022 sklicalo francosko predsedstvo, ter drugo, ki naj bi bila 30. maja 2022; priporoča Svetu, naj kot nadaljnji korak po predstavitvah zadevnim državam članicam predloži konkretna priporočila, kot je zapisano v členu 7(1) PEU, in navede roke za izvedbo teh priporočil;

7.  zato poziva francosko predsedstvo, naj izpolni svojo zavezo h humani Evropi in odločno prispeva h krepitvi pravne države in varstvu temeljnih pravic, kot je zapisano v programu predsedstva EU, v katerem je pravna država opisana kot bistven pogoj za pravilno delovanje Unije; poziva francosko predsedstvo, naj podpre hitro in pravilno uporabo in izvajanje uredbe o pogojevanju s pravno državo;

8.  poudarja, da vse slabše razmere na področju pravne države v nekaterih državah članicah terjajo konstruktiven dialog o nadaljnjem razvoju nabora orodij EU za pravno državo;

9.  poudarja, da bi morala Komisija pri sprejemanju kakršnih koli ukrepov v skladu z uredbo zagotoviti popolno preglednost ter popolnoma in pravočasno obvestiti Parlament, v nasprotju s pristopom, ki ga je Komisija uporabila pri pošiljanju pisem z zahtevo po informacijah v skladu z uredbo novembra 2021;

10.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da končni prejemniki ali upravičenci do sredstev EU ne bodo prikrajšani za ugodnosti iz sredstev EU v primeru uporabe sankcij v okviru mehanizma pogojenosti s pravno državo, kot je določeno v členu 5(4) in (5) uredbe;

11.  poudarja, da bi bilo treba mehanizem pogojenosti s pravno državo uporabljati tako za proračun Unije kot za instrument NextGenerationEU; poudarja tudi, da bi morala biti odobritev nacionalnih načrtov v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost pogojena z izpolnitvijo vseh 11 meril iz člena 19 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost in Priloge V k tej uredbi; pričakuje, da bo Komisija izključila vsa tveganja, da bi programi v okviru kohezijske politike prispevali k zlorabi sredstev EU ali kršitvam pravne države, preden bo odobrila partnerske sporazume in programe kohezijske politike; poziva Komisijo, naj strožje uporablja uredbo o skupnih določbah in finančno uredbo, da bi odpravila diskriminatorno porabo sredstev EU, zlasti politično motivirano porabo;

12.  naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

(1) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 1.
(2) UL C 494, 8.12.2021, str. 61.
(3) UL C 67, 8.2.2022, str. 86.
(4) UL C 99, 1.3.2022, str. 146.
(5) Sodba z dne 16. februarja 2022, Madžarska proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, in sodba z dne 16. februarja 2022, Republika Poljska proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.
(6) Sodba Sodišča z dne 3. junija 2021 v zadevi Madžarska proti Parlamentu, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(7) Sklep podpredsednice Sodišča z dne 14. julija 2021, Evropska komisija proti Republiki Poljski, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593, in sodba z dne 15. julija 2021, Evropska komisija proti Republiki Poljski, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.
(8) UL C 433, 23.12.2019, str. 66.
(9) UL C 129, 5.4.2019, str. 13.
(10) UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
(11) UL C 395, 29.9.2021, str. 2.
(12) V zadevah C-156/21 in C-157/21, kot je navedeno zgoraj.
(13) C-657/21.

Zadnja posodobitev: 3. junij 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov